Underretningsanalyse En kvantitativ gennemgang af 100 sager i Familiegrupperne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Underretningsanalyse 2014. En kvantitativ gennemgang af 100 sager i Familiegrupperne"

Transkript

1 Underretningsanalyse 2014 En kvantitativ gennemgang af 100 sager i Familiegrupperne

2 Indholdsfortegnelse BAGGRUND FOR UNDERSØGELSEN... 3 METODE... 6 RESULTATER... 7 VURDERING AF BEKYMRINGSGRAD INDEN FOR 24 TIMER 7 UNDERRETNINGER PÅ SAMME BARN 7 TID TIL HANDLING 8 DE FØRSTE 3 MÅNEDER 11 SAMTALE MED FORÆLDRE 11 SAMTALE MED BARNET 12 BESØG I HJEMMET 12 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE 13 DET VIDERE SAGSARBEJDE 13 INDHENTNING AF UDTALELSER 13 UDARBEJDELSE AF BØRNEFAGLIG UNDERSØGELSE ( 50) 13 NETVÆRKSKORT FORUD FOR FORANSTALTNINGER 14 INDDRAGELSE AF JURIDISK KONTOR 14 INDSATSER 15 TYPOLOGI OVER SAGERNE 16 OPMÆRKSOMHEDSOMRÅDER 17 Kolofon: Heidi Mortensen, Kvalitetsenheden August 2014 Sag /17

3 Baggrund for undersøgelsen Familie- og Socialudvalget bliver løbende præsenteret for nyeste tal vedr. antallet af underretninger til Familiegrupperne. Antallet af underretninger registreret i Børn- og Ungesystemet har været kraftigt stigende. I nedenstående tabel ses antal underretninger i perioden I alt har der været underretninger i 2013, hvilket er en stigning på 703 underretninger, svarende til 38 pct. flere end i Familiegruppe Øst har stadig den største andel af underretninger efterfulgt af familiegrupperne Nord, Centrum og Sydvest Antal pct. Antal pct. Antal pct. Antal pct. Antal pct. Antal pct. Centrum % % % % % % Nord % % % % % % Sydvest % % % % % % Øst % % % % % % Specialcentret 34 2 % 27 2 % 31 2 % 37 2 % 65 4 % 81 3 % *Specialenheden 32 2 % 15 1 % 19 1 % 8 0 % I alt % % % % % % *Specialenheden er nedlagt pr. 1. feb Det kraftigt stigende omfang af underretninger ses også på landsplan, jf. f.eks. undersøgelse fra Ankestyrelsen. Der er flere årsager til det stigende antal underretninger. Landspolitisk og i mediebilledet er der fortsat et stort fokus på pligten til at underrette for borgerne, fagpersoner mv. Samtidig blev Servicelovens regler om underretningspligt skærpet pr. 1. januar 2011 i forbindelse med Barnets Reform. Der er desuden i Overgrebspakken pr. 1. oktober 2013 fokus på underretninger, herunder at underretninger skal vurderes indenfor 24 timer. Socialafdelingen har for at imødekomme presset fra det stigende antal underretninger og for at sikre systematisk og effektiv håndtering af underretningerne etableret Modtagelser i familiegrupperne, hvor alle nye underretninger håndteres og vurderes. Familie- og Socialudvalget har efterspurgt en stikprøve i underretningerne med henblik på at få beskrevet, hvilke sagsbehandlingsskridt, der følger af underretningerne, og hvilke tiltag, der iværksættes. Undersøgelsen vil bl.a. belyse børnenes forskellige veje gennem systemet (se nedenstående figur). Dvs. hvor kommer børnene fra, inden der underrettes? Hvad sker der i udredningsfasen? Hvilke indsatser iværksættes efterfølgende? 3/17

4 Før Ingen foranstaltning Er i forebyggende foranstaltning Underretning modtages Hvilke sagsbehandlingsskridt tages? Efter Ingen foranstaltning Forebyggende foranstaltning Er anbragt Anbringelse 4/17

5 Hvad sker der, når vi har modtaget en underretning i Aalborg Kommune? Det siger loven (Lov om Social Service 50): "Hvis det må antages, at et barn eller en ung trænger til særlig støtte, herunder på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, skal kommunen undersøge barnets eller den unges forhold." Familiegrupperne i Aalborg Kommune har en instruktion for, hvordan der skal handles på en underretning. Som udgangspunkt betragtes alle henvendelser, der giver bekymring for, om et barn har behov for særlig støtte som en underretning. Kort opsummeret skal disse sagsbehandlingsskidt følges i familiegrupperne: Underretningen registreres i Børn- og Ungesystemet Der sendes et kvitteringsbrev til underretter som bekræftelse på, at underretningen er modtaget senest 6 hverdage efter modtagelsen Der skal ske vurdering af indkomne underretninger inden for 24 timer (Overgrebspakken) Rådgiver foretager socialfaglig vurdering af bekymringsgrad og indsats. Ved tvivl eller i sager, der kræver akut handling, skal teamleder altid involveres Teamleder gennemgår alle indkomne underretninger én gang ugentligt for at sikre, at der sker opfølgning i alle sager Rådgiver skal overveje hvilke samarbejdspartnere, der skal tænkes ind. Alle underretninger om seksuelle eller voldelige overgreb mod børn skal anmeldes til politiet Samtale med barnet kan finde sted, men ved underretning om overgreb skal der finde samtale sted med barnet Det skal overvejes, hvorvidt der skal udarbejdes børnefaglig undersøgelse Second opinion : Der skal iværksættes en yderligere vurdering - "second opinion" - af en sag, hvor der er iværksat foranstaltninger i de tilfælde, hvor der indgives en ny underretning på den pågældende sag. Revurdering foretages af familiegruppeleder/teamleder eller anden kollega, der ikke tidligere har deltaget i behandlingen af sagen. Underretter orienteres skriftligt om, hvorvidt underretningen har givet anledning til at opstarte en børnefaglig undersøgelse eller foranstaltninger. Orientering herom gives til forældre og unge over 15 år 5/17

6 Metode I stikprøven er 100 sager blevet udvalgt tilfældigt. Halvdelen af sagerne er fra oktober 2013, hvor Overgrebspakken er trådt i kraft. Den anden halvdel af sagerne er fra april 2013 med henblik på at kunne se forløbene i et lidt længere perspektiv med hensyn til iværksatte foranstaltninger. Udvælgelsen af sager følger Familiegruppernes faktiske andel af sager i Derfor er stikprøven sammensat som følger: Sager i stikprøven Antal Familiegruppe Centrum 17 Familiegruppe Nord 21 Familiegruppe Sydvest 13 Familiegruppe Øst 45 Specialgruppen 4 Total 100 Stikprøven er udvalgt på en måde, så ingen børn er udtrukket mere end én gang i undersøgelsen, og søskende er sorteret fra, da handlingen mange gange vil være den samme, når der underrettes vedrørende flere børn. Der er forud for stikprøven på 100 sager gennemgået en pilotundersøgelse på 10 sager. Pilotundersøgelsen var med til at klarlægge, hvilke temaer/spørgsmål, der skulle besvares i den store undersøgelse, hvilket tidligere er forelagt ledergruppen og Familie- og Socialudvalget. Sagerne er gennemgået elektronisk via BFA journalen og B&U systemet i Kvalitetsenheden med assistance fra Socialsekretariatet. Der er tale om en beskrivende analyse, der afdækker hvilke sagsbehandlingsskridt, der faktisk er taget og ikke en dyberegående analyse af, hvad der burde være sket i de enkelte sager. Dertil er stikprøvens størrelse for stor. Efter gennemgangen er resultaterne verificeret og kommenteret på sagsniveau i hver af Familiegrupperne. Denne verificering har i flere tilfælde ændret et resultat, f.eks. hvis aktiviteter ikke er journalført eller kun optræder i papirformat i den fysiske sagsmappe. Denne dialog har dels haft til formål at opnå mere valide resultater, dels at inddrage Familiegrupperne i analysen med fælles refleksion og læring for øje. Manglende eller mangelfuld journalføring har været et problem i ca. 9 af sagerne. Det er valgt at fokusere på sagsbehandlingsskridt de første 3 måneder, efter underretningen er modtaget. Denne afgrænsning kan naturligvis diskuteres. De 3 måneder er valgt ud fra, at de efterfølgende sagsbehandlingsskridt skal kunne siges at vedrøre underretningen, samtidig med at der skal være tid til at få iværksat de forskellige undersøgelser. Det er valgt at undersøge længe- 6/17

7 re tid end de 3 måneder på nogle af de parametre, som kan tage lidt længere tid, nemlig: at indhente udtalelser, udarbejde 50 undersøgelse og inddrage netværket. Resultater Vurdering af bekymringsgrad inden for 24 timer Det første, der sker ved modtagelse af en underretning, er en faglig stillingtagen til bekymringsgraden. Med andre ord hvor hurtigt skal vi handle? Nogle rådgivere benytter sig i journalen af en standardtekst, der lyder: Faglig vurdering: Bekymringsgraden er vurderet d.: Underretningen skal behandles i dag (sæt kryds) Underretningen skal behandles snarest (sæt kryds) Lovgivning blev strammet 1. oktober 2014 med Overgrebspakken, hvormed denne vurdering af bekymringsgrad skal ske inden for 24 timer. Dette har bl.a. medført, at kommunen har en fælles overvåget mailpostkasse ift. underretninger modtaget uden for normal arbejdstid. Tillige har samtlige ansatte autosvar på deres mail, når de ikke er til stede, med opfordring om at sende eventuelle underretninger til den fælles overvågede postkasse. Resultatet i stikprøven viser, at Familiegrupperne i høj grad allerede i oktober har været klar til at imødekomme den ny lovgivning. Af oktobersagerne er der således kun 1 sag, hvor underretningen ikke blev vurderet inden for 24 timer. I april 2013 var 24-timers reglen endnu ikke gældende. Er bekymringsgraden vurderet inden for 24 timer April 2013 Oktober 2013 Total ja nej Total Underretninger på samme barn En stor del af sagerne i stikprøven omhandler børn, hvor der gentagne gange bliver underrettet. Enten i verserende sager, eller i sager som har været arkiveret. Der er både målt på, hvor mange underretninger, der er modtaget på samme barn siden 2011 (forstået som nyere tid) og inkl. tiden før 2011 (i alt i barnets 7/17

8 Antal børn liv). I 35 sager er den undersøgte underretning den første underretning, vi har modtaget på barnet siden Det gælder for 31 børn, hvis vi tæller tiden før 2011 med. For 15 børn er der underrettet 5 eller flere gange siden Det gælder 25 børn, når vi også ser på tiden før Antal underretninger på samme barn Siden 2011 Inkl. før Antal underretninger At underretningsstatistikkerne i vid udstrækning afspejler gentagne underretninger på samme børn understøttes af, at 71 børn i stikprøven i forvejen er kendt i Familiegrupperne, mens 29 var ukendte. Af de 29 ukendte var 8 børn enten ufødte eller under 1 år på underretningstidspunktet. Der har også tidligere været iværksat foranstaltninger for en stor del af børnene enten på underretningstidspunktet eller tidligere. For 33 børn har der således været iværksat forebyggende foranstaltninger og 5 har været anbragt (heraf 2 fortsat på underretningstidspunktet, mens de resterende 3 var hjemgivet på underretningstidspunktet). Tid til handling Mens første skridt i sagsbehandlingen er vurdering af bekymringsgraden, bliver næste skridt naturligt den faktiske handling, som underretningen medfører fra Familiegrupperne. Den første handling er her defineret som første kontakt, rådgiver har enten med familien eller med samarbejdspartnere. Kontakten kan enten være pr. tlf., mail eller fysisk fremmøde, hvor det handler om at behandle underretningen. Det er her vigtigt at understrege, at sagerne afspejler stor forskellighed i graden af alvor. Nogle underretninger tilsiger, at rådgiver handler hurtigt og måske samme dag, mens andre godt kan vente længere tid. I nogle sager har 8/17

9 Antal børn rådgiver f.eks. talt med familien lige inden underretningen og er evt. allerede vidende om forholdene Antal dage til første handling Antal dage til handling Antal dage Antal sager Handling samme dag 26 Handling inden for 1 uge 49 Handling inden for 2 uger 65 Handling inden for 3 uger 75 Handling inden for 4 uger 84 Handling inden for 2 måneder 97 Handling inden for 3 måneder 99 Handling inden for 4 måneder 100 Figurerne skal læses sådan, at det for 26 børn gælder, at første handling sker samme dag som underretningen, og inden for en uge er der sket handling i halvdelen af sagerne. I enkelte sager går der mellem 80 og 100 dage. Begrundelserne i disse 3 sager handler dels om rådgiverskifte, dels om udeblivelser/aflysninger af planlagte møder fra familiens side. Ift. rådgiverskifte ses det ofte i sagerne, at dette kontinuitetsbrud medfører forlænget sagsbehandling. Omvendt ses det også i flere sager, at en ny rådgiver går til opgaven med fornyet energi og får sat gang i nye planer i sagen. I forhold til udeblivelser og aflysninger af møder fra familiens side, er dette ofte en stor udfordring i sagerne, og det kan gøre, at der går lang tid, før rådgiver kan få talt med familien. I nogle sager VIL familien ikke tale med Familiegruppen. I nogle sager vil det her give mening at udnytte tiden til at indhente udtalelser fra samarbejdspartnere, hvis sagen tilsiger det. 9/17

10 Der ses en svag tendens til, at der for de 0-5 årige børn sker handling relativt hurtigt. Hvor der handles i 49 % af alle sager inden for 1 uge, sker det for 67 % af børnene mellem 0-5 år. Der er ikke forskel på reaktionstiden ift. børn, der er henholdsvis kendt og ikke kendt i forvejen i familiegruppen. Underretningerne i stikprøven handler i 6 tilfælde om mistanke om fysisk vold imod et barn og i 3 tilfælde mistanke om seksuelt overgreb. I disse sager med mistanke om overgreb, handles der således: Antal dage til handling Mistanke om Mistanke om fysisk vold seksuelt overgreb 0-2 dage dage 1 Inden for 2 uger 1 Inden for 3 uger Inden for 1 måned 2 Inden for 2 måneder Inden for 3 måneder Inden for 4 måneder Total 6 3 Aalborg Kommunes Beredskabsplan når børn og unge har været udsat for overgreb (uddrag) Beredskabsplanen er tilgængelig i sin fulde længde på kommunens hjemmeside. Her følger en kort opsummering for blot at skitsere forløbet: Underretningen skal STRAKS sendes til Familiegruppen og INDEN forældrene er kontaktet for at sikre barnet bedst muligt. Rådgiver vurderer, hvornår forældrene skal kontaktes. Rådgiver kontakter STRAKS Juridisk Kontor for afklaring af, om politiet skal kontaktes, eller om sagen skal oplyses yderligere ved f.eks. en børnesamtale. Det skal STRAKS afdækkes, om overgrebet er foretaget af forældrene, da det har afgørende betydning for inddragelsen af forældrene. Rådgiver vurderer i samråd med Juridisk Kontor, hvorvidt barnet kan forblive i hjemmet og sikrer, at barnet ikke udsættes for yderligere overgreb. Rådgiver skal samtidig vurdere i samråd med Juridisk Kontor og politi, om der er grundlag for en undersøgelse af barnet på sygehuset. Juridisk Kontor vurderer sammen med Nordjyllands Politi, om der skal politianmeldes. Juridisk Kontor udfærdiger den skriftlige anmeldelse og fremsender STRAKS denne til politiet. Juridisk Kontor orienterer samtidig Børnehus Nord om politianmeldelsen. Hvis der politianmeldes tager rådgiver kontakt til Børnehus Nord. Politiet afhører barnet, hvor rådgiver SKAL være til stede. Juridisk Kontor er til stede ved retsmøder og refererer sagen til familiegruppen og forvaltningsledelsen. Rådgiver SKAL tilbyde barnet krisehjælp og efter endt afhøring terapeutisk behandling, ligesom rådgiver skal tilbyde forældrene støtte. Hvis en mistanke ikke giver grundlag for en politianmeldelse kan rådgiver i det efterfølgende sagsarbejde trække på Tværfagligt Konsulent Team (TKT), børnerådgivningen eller ungerådgivningen ligesom der kan henvises til familiebehandling. 10/17

11 I de 3 sager fra stikprøven med mistanke om seksuelle overgreb bliver Juridisk Kontor inddraget i dem alle. I de 6 sager med mistanke om fysiske overgreb bliver Juridisk Kontor kontaktet i 2 af sagerne. I 2 tilfælde i stikprøven anmeldte forvaltningen et forhold til politiet. Den ene gang i form af en efterlysning af et barn/familie; den anden en mor, der slår sit barn. Der er altså flere sager i stikprøven, hvor mistanken fra underretningerne enten bliver afvist, grundlaget ikke er til stede, eller som det er set, hvor Juridisk Kontor ikke bliver inddraget. Politiet er på andre måder indblandet i mange af sagerne (i alt 22 sager), men hvor det strafbare forhold ikke omhandler overgreb mod barnet, som forvaltningen anmelder. Det kan f.eks. være tyveri, husspektakler, vold udøvet af den unge, narkotikabesiddelse mv. Ved underretninger, der omhandler mistanke om overgreb, skal der finde samtale sted med barnet. I 2 af sagerne (oktober sager) med mistanke om fysiske overgreb, er der ikke talt med barnet (i den ene sag er der forløb i gang med familiebehandling, i den anden er der aflastning). I én af sagerne med mistanke om seksuelt overgreb (april sag) er der heller ikke talt med barnet, men sagen er i øvrigt fulgt ret tæt ift. forældre, samarbejdspartnere og Juridisk Kontor, og mistanken synes at kunne afvises. De første 3 måneder Samtale med forældre Det er undersøgt, hvilke sagsbehandlingsskridt, der er taget de første 3 måneder. De forskellige tiltag, rådgiver tager, er ikke lovbestemte, og det er forskelligt fra sag til sag, hvad der er det mest fornuftige skridt at tage. De temaer, der her er målt på, er de ting, der som oftest sker. I de fleste af sagerne bliver der således talt med forældrene inden for 3 måneder efter underretningen. Af de sager, hvor der ikke er en samtale med forældrene, er der enten tale om, at det først sker efter 3 måneder, og i nogle tilfælde, at rådgiver har talt med familien få dage før (dog ikke om underretningen). Ved et lettere butikstyveri er sendt et tilbud om råd og vejledning til familien, ligesom der ved en advarsel om boligudsættelse er talt med samarbejdspartnere i stedet, da familien ikke vil samarbejde med Familiegruppen. Har rådgiver talt med forældrene? Antal ja 90 nej 10 Total /17

12 Samtale med barnet Samtalen med barnet er heller ikke et lovkrav, med mindre der er mistanke om overgreb. Efter underretningen tales der med barnet i lidt færre sager, end tilfældet er med deres forældre. For 8 børn gælder, at de er ret små (under 3 år) eller ufødte på underretningstidspunktet. Der er talt med 43 børn de første 3 måneder efter underretningen og yderligere 7 børn er observeret dvs. man har observeret et lille barn, eller et større barn har f.eks. været hjemme under besøget i familien, men har ikke selv deltaget i samtalen. Har rådgiver talt med barnet? Antal ja 43 barnet er observeret 7 nej 42 barnets alder/funktionsevne 8 Total 100 I mange af sagerne anvendes en standardtekst ved journalføringen omkring børnesamtalen, hvilket virker godt for læseren. Teksten, der skal udfyldes, ser således ud: Børnesamtale (SEL 48) / Samtale med barnet Praktisk: Hvem er til stede? Kender vi hinanden eller har du tidligere talt med barnet? Forældrenes accept? Sted: Formål: Selve samtalen: Observationer: Barnets holdning til foranstaltning: Faglig vurdering: Aftaler: Besøg i hjemmet I nogle tilfælde har rådgiver valgt at besøge familien i deres hjem. Dette kan enten være af praktiske hensyn, så familien ikke skal ind på forvaltningen, eller det kan have til formål at se barnet i dets omgivelser. I 32 af sagerne be- 12/17

13 søges familien i hjemmet, heraf er der 4 uanmeldte besøg. Ved disse uanmeldte hjemmebesøg er der tale om mindre børn, hvor bekymringen har været relativt stor. Har rådgiver besøgt hjemmet? Antal ja, anmeldt besøg 28 Ja, uanmeldt besøg 4 nej 68 Total 100 Inddragelse af samarbejdspartnere I størstedelen af sagerne 87 er der fulgt op med andre relevante aktører omkring familien. Samarbejdspartnere er her bredt forstået som professionelle udenfor familiegruppen, f.eks. skole, børnehave, sundhedsplejerske, Psykiatrien mv. Har rådgiver inddraget samarbejdspartnere? Antal ja 87 nej 13 Total 100 Det videre sagsarbejde Indhentning af udtalelser En række arbejdsskridt for rådgiver er undersøgt, også udover 3 måneder efter underretningen. Bl.a. er set på, om der indhentes udtalelser f.eks. fra skole, daginstitution mv. Dette er tilfældet i over halvdelen af sagerne. I flere af sagerne skal der rykkes en del gange, før rådgiver kan få udtalelsen ind. Indhentes der udtalelser? Antal ja 58 nej 42 Hovedtotal 100 Udarbejdelse af børnefaglig undersøgelse ( 50) I godt 1/3 af sagerne bliver der efter underretningen iværksat en børnefaglig undersøgelse, eller der skrives et supplement til en eksisterende undersøgelse. Beslutningen om iværksættelse af den børnefaglige undersøgelse kan være truffet på baggrund af den indkomne underretning i stikprøven eller måske adskillige modtagne underretninger. Hertil kommer, at der i næsten yderligere 1/3 af sagerne allerede findes en børnefaglig undersøgelse. 13/17

14 Udarbejdes der børnefaglig undersøgelse? Antal undersøgelsen iværksættes 28 undersøgelsen suppleres 6 undersøgelsen eksisterer allerede 29 nej 37 Hovedtotal 100 Netværkskort forud for foranstaltninger Det har siden 2012 været gældende, at der skal foreligge et netværkskort forud for alle nye foranstaltninger. Beslutningen er truffet i Familiegruppernes ledergruppe som led i Projekt Netværksinddragelse. Resultaterne i stikprøven viser dog, at netværkskortet ikke er fuldt ud implementeret. Det skal retfærdigvis siges, at der godt kan have været inddraget relevant netværk eller afdækket netværk, uden at der er lavet et netværkskort. Foreligger der netværkskort forud for foranstaltning? Antal ja 18 nej 15 Ingen eller ældre foranstaltninger 67 Hovedtotal 100 Inddragelse af Juridisk Kontor I nogle typer sager bliver Juridisk Kontor inddraget før eller siden. Typisk mere komplicerede sager, tvangssager eller ved tvivlsspørgsmål. Som tidligere beskrevet SKAL Juridisk Kontor kontaktes med det samme, når der er mistanke om overgreb. Inddragelsen af Juridisk Kontor kan være én blandt flere indikatorer på tyngden/kompleksiteten i sagerne samt trækket på forvaltningen. Der er ikke bestemte krav for, hvornår Juridisk Kontor skal inddrages (udover tvangssager og mistanke om overgreb). Det er dog bemærkelsesværdigt, at Familiegrupperne antalsmæssigt trækker nogenlunde lige meget på Juridisk Kontor i stikprøvens sager til trods for, at f.eks. Familiegruppe Øst har næsten halvdelen af alle underretninger. Er Juridisk Konto inddraget? Antal ja 23 nej 77 Total /17

15 Indsatser Til trods for, at størstedelen af børnene/familierne i stikprøven er kendte i forvejen, medfører underretningerne på sigt flere indsatser. Nedenfor er opgjort, hvilke indsatser der er sat i værk. I godt halvdelen af sagerne er der ingen indsatser i dag. I de resterende sager, kan der være flere indsatser i gang, og de er alle talt med her. Derfor summerer tabellerne heller ikke op til 100. Særligt bemærkelsesværdigt er det måske, at mens der var 2 anbringelser lige inden underretningen, er der iværksat eller visiteret til 12 i de samme sager i dag (heraf er én fraflyttet med endelig afgørelse i Børne- og Ungeudvalget i ny kommune). At der iværksættes flere indsatser i sagerne i stikprøven skal naturligvis både ses i lyset af, at der bliver underrettet, men også at nye børn fødes og bliver ældre i kommunens udsatte familier. Der vil i samme periode være en afgang blandt de unge, der fylder 18 år eller afslutter deres indsats i efterværn. Indsats Lige inden underretning Efter underretning frem til i dag ingenting anbringelse 2 12 døgnophold for mor og barn 0 2 aflastning 4 4 dagtilbud 0 3 familiebehandling 3 11 kontaktperson 6 15 praktisk pædagogisk støtte 9 15 diverse ( 54 støtte, krisecenter, asylcenter, bostøtte, mentor, Psykiatri/psykolog, ADHD konsulent, Headspace, Børne- fysio- og Ergoterapeuterne, Tværfagligt Team, efterskole, Rusmiddelteam, misbrugsbehandling, AA, Barnets Blå hus, Ungerådgivningen, privat ansat hjælper, hjemmehjælp, tabt arbejdsfortjeneste, tilskud til husleje) Total Nogle af sagerne vedrørende de 100 underretninger er afsluttet igen. 33 sager er afsluttet og arkiveret i Aalborg Kommune, heraf er 6 fraflyttet kommunen, og en familie er overført til et asylcenter. Dvs. 67 sager er stadig verserende i Aalborg Kommune (og af de 67 sager er der kun 11 sager, der var nye for Familiegrupperne, da der blev underrettet). 15/17

16 Typologi over sagerne Der er undersøgt på en del parametre i stikprøven, og som en sammenfatning af alle informationerne opstilles her afslutningsvist en typologi over sagerne ud fra sagstyngden. Sagerne er inddelt i 5 kategorier: Type Eksempel Antal i stikprøven 1. Den relativt lette sag, der hurtigt kan lukkes igen 2. Meget råd og vejledning, evt. over en længere periode 3. Der forefindes børnefaglig undersøgelse 4. Der er iværksat forebyggende foranstaltninger Lettere kriminalitet, f.eks. butikstyveri Restancer, f.eks. ubetalt el-regning Komplicerede sager, f.eks. højt konfliktniveau, fysisk/psykisk sygdom eller flygtningesager. Sagerne søges løst med familiegruppernes egne ressourcer, f.eks. udvidet råd og vejledning Komplicerede sager som ovenstående, hvor der er truffet afgørelse om opstart af børnefaglig undersøgelse. Evt. har der tidligere været foranstaltninger. Der er f.eks. iværksat praktisk pædagogisk støtte, kontaktperson, familiebehandling, dagtilbud mv Anbringelse Barnet er anbragt. 12 Der er bl.a. 3 eksempler på gravide i stikprøven, hvor barnet anbringes allerede fra fødslen. Total /17

17 Opmærksomhedsområder På baggrund af analysen har Familiegrupperne en opgave i at følge op på sagsniveau, hvor det er nødvendigt. Derudover kan trækkes nogle generelle opmærksomhedspunkter op til nærmere diskussion i ledelsen og i de respektive Familiegrupper: 1. Underretter - ikke Social Døgnvagt Rådgiverne er generelt gode til at vurdere og registrere årsag til underretning samt underretter, og data vurderes at være ret valide. Dog bør underretter ikke registreres som Døgnvagten, men dem der har underrettet i Døgnvagtens åbningstid, f.eks. politiet. 2. Dato for underretning Der er en del uoverensstemmelser mellem underretningerne ift. registreringen i Børn og Ungesystemet og journalføringen. Det kan være forskelle i dato eller manglende beskrivelse i journalen. Der har tydeligt været fokus på det i de nyeste sager, og fokus bør fortsat være herpå med ny lovgivning om vurdering inden for 24 timer. Hvis der er tale om en mundtlig henvendelse, der følges op med en skriftlig underretning, er det datoen for den mundtlige henvendelse, der skal registreres som dato for underretning, dvs. det tidspunkt forvaltningen først bliver bekendt med en bekymring (jf. 50 stk. 7). 3. Netværkskort Beslutningen om netværkskort forud for alle nye foranstaltninger bliver ikke fuldt ud efterlevet endnu. 4. Journalføring Der er et antal journaler, der har været mangelfulde, hvormed vi i nogle tilfælde ikke overholder journalpligten. 5. Handling Nærværende analyse har ikke koncentreret sig om, hvorvidt de rette skridt er taget i rette tid. Men det er set, at nogle forhold omkring aflysninger, udeblivelser og rådgiverskifte vanskeliggør hurtig handling. I en Familiegruppe fremhæves det, at evt. ventetid inden et møde kan bruges konstruktivt til f.eks. at indhente udtalelser, hvis det vurderes relevant i den pågældende sag. 6. Samtale med barnet Det er mindre udbredt at tale med barnet end tilfældet er med forældrene. Dette er ikke nødvendigvis et problem og vil altid afhænge af sagens karakter. Barnets stemme kan være vigtig i rådgivers arbejde, og det er vigtigt at huske børnesamtalen, når der er mistanke om overgreb. 17/17

Opstart af analyse af underretninger.

Opstart af analyse af underretninger. Punkt 6. Opstart af analyse af underretninger. 2013-36572. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender, At der i første halvdel af 2014 gennemføres en stikprøve

Læs mere

Orientering: Status på antal underretninger 01.01.14-31.12.14

Orientering: Status på antal underretninger 01.01.14-31.12.14 Punkt 9. Orientering: Status på antal underretninger 01.01.14-31.12.14 2014-20628 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering, at der er udarbejdet følgende

Læs mere

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGSPLIGT I dette kapitel beskriver vi indledningsvist reglerne for underretningspligt. Efterfølgende kan du læse mere om, hvordan du og din leder i praksis

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte Overordnet målsætning Alle medarbejdere i Furesø Kommune er forpligtet til at gøre en indsats overfor børn og unge, der viser tegn på behov for særlig støtte. Det forebyggende arbejde og en tidlig identificering

Læs mere

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERRETNINGSGUIDEN Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.2 Indledning... 3 Underretningsguidens

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Beredskabsplan. for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge.

Beredskabsplan. for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge. Beredskabsplan for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge. Procedurer i forvaltningen 1. Underretningen drøftes altid med Socialfaglig konsulent eller Socialfaglig

Læs mere

Notat om underretninger i børnesager

Notat om underretninger i børnesager Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen 8. maj 2012 Margit Tang Møller Notat om underretninger i børnesager På landsplan er der en stor stigning i antal underretninger. Dette vurderes af eksperter i familiesager

Læs mere

Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger:

Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger: Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger: 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af hvordan Familieafdelingen håndterer underretninger. Notatet beskriver, at en underretning

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 4 Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Kommunernes indsats på området for unge kriminelle

Kommunernes indsats på området for unge kriminelle Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes indsats på området for unge kriminelle Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning og konklusion 2 2 Oplysninger om den unge 6 2.1 Køn og alder

Læs mere

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an.

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. Allerød kommune Familieafdelingen 2011 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for Familieafdelingens vejledning om underretningspligt S..3.

Læs mere

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden Underretningsguide Hvad skal du gøre, når du får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung udsættes for fysisk, psykisk eller seksuelt overgreb eller af andre grunde har behov for

Læs mere

Rapport vedrørende undersøgelse af registreringer i BUS-systemet i Børnefamiliecenter København

Rapport vedrørende undersøgelse af registreringer i BUS-systemet i Børnefamiliecenter København Rapport vedrørende undersøgelse af registreringer i BUS-systemet i Børnefamiliecenter København Undersøgelsens rammer og indhold Formålet med undersøgelsen har været at vurdere, om der er foretaget registreringer

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelser Anbringelser af børn og unge December 2009

Ankestyrelsens praksisundersøgelser Anbringelser af børn og unge December 2009 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Anbringelser af børn og unge December 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Praksisundersøgelse om anbringelse af børn og unge Udgiver Ankestyrelsen, december

Læs mere

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år.

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Indledning: Kerteminde kommune har udviklet et beredskab, som dels består af et specialistteam

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt Familierådgivningen Kolding Kommune Emne: Procedure for daglig visitation Visitationsenheden og den daglige visitation skal udover

Læs mere

Inddragelse af barn, ung og forældremyndighedsindehaver under hele indsatsen

Inddragelse af barn, ung og forældremyndighedsindehaver under hele indsatsen Standarder for sagbehandling Del II- den Sammenhængende Børn og Unge Politik Overordnet målsætning Forældrene spiller en central rolle for barnet og den unges trivsel og udvikling, og forældrene har altid

Læs mere

Den sammenhængende Børnepolitik - for udsatte børn og unge

Den sammenhængende Børnepolitik - for udsatte børn og unge Den sammenhængende Børnepolitik - for udsatte børn og unge Hvorfor en sammenhængende børnepolitik for børn og unge Folketinget har vedtaget en ændring af Lov om social service, som betyder, at kommunerne

Læs mere

Orientering om Underretning 1. halvår 2017

Orientering om Underretning 1. halvår 2017 Punkt 3. Orientering om Underretning 1. hvår 7 7-041575 Familie- og Beskæftigelsesforvtningen fremsender til Familie- og sociudvgets orientering underretning 1. hvår 7. Familie- og Sociudvget Møde den

Læs mere

Socialafdelingen. V/socialchef Hanne Manata. Resultater børn, unge og familier. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Socialafdelingen. V/socialchef Hanne Manata. Resultater børn, unge og familier. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Socialafdelingen V/socialchef Hanne Manata Resultater børn, unge og familier Organisering i familiegrupper Modtagelser X antal makkerskaber heraf 1 ungemakkerskab Hjemme-hos/støtte-kontaktpersoner Psykolog

Læs mere

Håndtering af underretninger i Furesø Kommune

Håndtering af underretninger i Furesø Kommune Håndtering af underretninger i Furesø Kommune Problemstilling Underretninger fra professionelle samarbejdspartnere og almindelige borgere er en af de vigtigste kilder til at påbegynde en god og effektiv

Læs mere

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune Sådan handler Familierådgivningen Procedurer og retningslinjer for Familierådgivningens håndtering af sager med mistanke eller viden om seksuelle

Læs mere

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer Navn og adresse Oplyses ved henvendelse Dato KLE 27.30.00G01 Sagsidentifikation Ansøgning om konkret plejetilladelse: traditionel familiepleje, kommunal familiepleje, netværkspleje, aflastning og privat

Læs mere

Børnehus Syd. Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd

Børnehus Syd. Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd Børnehus Syd Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd Formål Det overordnede formål med børnehusene er at bidrage til at sikre en koordineret og skånsom tværfaglig

Læs mere

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal.

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Bremdal Dagtilbud, SFO og Skole. Indledning Dette beredskabs- skriv retter sig mod alle medarbejdere og ledere ansat på Bremdal

Læs mere

Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes indsats på området for unge kriminelle

Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes indsats på området for unge kriminelle Punkt 7. Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes indsats på området for unge kriminelle maj 2012. 2012-24166. Familie og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering

Læs mere

Familieafdelingen. Det specialiserede socialområde.

Familieafdelingen. Det specialiserede socialområde. 1 Familieafdelingen Det specialiserede socialområde. 2 Indholdsfortegnelse: Familieafdelingens opgaver.s.4. Myndighedsdelen Modtagerenheden s.4. Lovhjemmel Underretninger Børnefaglige undersøgelser Opgørelse

Læs mere

Børne- og Ungetelefonen

Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen Årsopgørelse 2010 Om Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen blev oprettet i 2001 som et led i PAARISAs arbejde med forebyggelse af selvmord og seksuelt misbrug af børn.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober 2012 Acadre dok.: 141148-12 INDHOLD INDLEDNING 3 SERVICELOVENS

Læs mere

Firkløverskolens seksualpolitik fra skoleåret 2013-14

Firkløverskolens seksualpolitik fra skoleåret 2013-14 Firkløverskolens seksualpolitik fra skoleåret 2013-14 1. Sammenhæng Firkløverskolens seksualpolitik er en del af Randers Kommunes Vejledning til håndtering af mistanke om seksuelle overgreb på børn og

Læs mere

Lov om social service (serviceloven), nr. 1096 af 21. september 2010

Lov om social service (serviceloven), nr. 1096 af 21. september 2010 Notat Til: Fra: Notat til sagen: Børne - og Familiecentret, skoler og daginstitutioner i Odder Kommune og Tandplejen, private opholdssteder samt Gerda Pedersen, Lise Gammelby, Jørgen Møholt og Mette Lunau

Læs mere

Retningslinjer for tilsyn med godkendte private opholdssteder og private botilbud i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Retningslinjer for tilsyn med godkendte private opholdssteder og private botilbud i Ringkøbing-Skjern Kommune. Retningslinjer for tilsyn med godkendte private opholdssteder og private botilbud i Ringkøbing-Skjern Kommune. Det socialretlige tilsyn. I henhold til 15, stk. 1 i Socialministeriets bekendtgørelse nr.

Læs mere

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Beredskabsplan for Ballerup Kommune når der er mistanke om vold eller seksuelt overgreb på børn eller unge. Udarbejdet 1.11.2013 Redigeret ultimo 2015

Læs mere

Tilsynsenhedens Årsrapport 2013. Center for børn og forebyggelse Plejefamilier

Tilsynsenhedens Årsrapport 2013. Center for børn og forebyggelse Plejefamilier TILSYNSENHEDEN Tilsynsenhedens Årsrapport 2013 Center for børn og forebyggelse Plejefamilier Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Else Hansen Tilsynsførende Dorthe Noesgaard Tilsynsførende Joan

Læs mere

Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge Indhold Indhold...2 1. Indledning...3 2. Definitioner på seksuelle overgreb, fysisk og psykisk vold...4 3. Tidlig forebyggelse og opsporing...5 4. Bekymring...7

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148 Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148 Ansvar Det personrettede tilsyn er anbringende kommunes ansvar, både i generelt godkendte plejefamilier,

Læs mere

Bilag 1: Status på kvaliteten i sagsbehandlingen i Familieafsnittet

Bilag 1: Status på kvaliteten i sagsbehandlingen i Familieafsnittet NOTAT Center for Familie og Forebyggelse Bilag 1: Status på kvaliteten i sagsbehandlingen i Familieafsnittet Målet med bilaget er i mere detaljeret form at informere om status på kvaliteten i sagsbehandlingen

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension Punkt 10. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension 2014-24969 Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget fremsender til byrådets orientering resultatet af Ankestyrelsens praksisundersøgelse

Læs mere

Barnets Reform Dan Holmgreen, Kontoret for Børn, Socialministeriet INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET 29-10-2010 1

Barnets Reform Dan Holmgreen, Kontoret for Børn, Socialministeriet INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET 29-10-2010 1 Barnets Reform Dan Holmgreen, Kontoret for Børn, Socialministeriet INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET 29-10-2010 1 INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET 29-10-2010 2 Mit oplæg: Baggrunden for Barnets Reform Formål

Læs mere

Organisering af arbejdsopgaverne i Familieafdelingen.

Organisering af arbejdsopgaverne i Familieafdelingen. Organisering af arbejdsopgaverne i Familieafdelingen. Familie af delingens kerneopgave er: At skabe tryghed for de mest udsatte børn og unge i tæt samarbejde med forældre, privat og professionelt netværk

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 895 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 20. juni 2011 Kontor: Politikontoret

Læs mere

Standard for inddragelse af familie og netværk

Standard for inddragelse af familie og netværk Sagsbehandlingsstandarder Børn og Kultur Vågebjergvej 5 5932 Humble Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: bornogkultur@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Dato 25. april 2007 J. nr. Ref: jp/cje

Læs mere

Retningslinier vedr. seksuelle overgreb.

Retningslinier vedr. seksuelle overgreb. Retningslinier vedr. seksuelle overgreb. Forord For at sikre en ensartet og hurtig indsats ved såvel mistanke som begået overgreb skal alle medarbejdere være bekendt med retningslinjerne, som er beskrevet

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE

ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Allerød kommunes skoler, dagtilbud og foreninger om, hvordan overgreb og mistanke om overgreb

Læs mere

Kapitel 27. Børnehuse

Kapitel 27. Børnehuse Kapitel 27 Børnehuse Der skal i hver region etableres et børnehus til undersøgelse af et barns eller en ungs forhold, når barnet eller den unge har været udsat for overgreb eller ved mistanke herom, jf.

Læs mere

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Oplæg 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Hvad gennemgår vi? Den skærpede underretningspligt i SEL 153 SSD-samarbejdet i SEL 49a Hvis vi når det et par udvalgte ændringer fra Barnets Reform Hovedtræk af

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

Børns sociale rettigheder

Børns sociale rettigheder Børns sociale rettigheder Lov om social service Kapitel 11 Særlig støtte til børn og unge Indholdsfortegnelse Lovens formål.... 3 Rådgivning... 4 Forældre har ret til at få familieorienteret rådgivning...

Læs mere

Kære samarbejdspartnere og andre relevante personer. Dette dokument er en guide, hvis du skal lave en underretning.

Kære samarbejdspartnere og andre relevante personer. Dette dokument er en guide, hvis du skal lave en underretning. 1 Januar 2011 Kære samarbejdspartnere og andre relevante personer. Dette dokument er en guide, hvis du skal lave en underretning. Børn og Unge vil gerne præcisere, at hvis du ved forebyggende og tværfagligt

Læs mere

beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge

beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge apr il 201 6 Beredskabsplanen er en del af: TIDE Indsatsmodellen i Forord Hvidovre Kommunes vision er, at uanset hvilke forudsætninger

Læs mere

Underretningspligt. Hvornår Hvordan og hvorfor?

Underretningspligt. Hvornår Hvordan og hvorfor? Underretningspligt Hvornår Hvordan og hvorfor? Hvem skal underrette: Almindelig underretningspligt (servicelovens 154) : Omfatter alle privat personer som får kendskab til, at et barn/en ung udsættes for

Læs mere

Bisidderordningen for børn og unge

Bisidderordningen for børn og unge Ankestyrelsens undersøgelse af Bisidderordningen for børn og unge Juli 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Undersøgelse af bisidderordningen for børn og unge Udgiver Ankestyrelsen, maj 2009

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 24. januar 2006 af Psykiatrisk Afdeling Herning. I rapporten anmodede jeg afdelingsledelsen om nærmere oplysninger

Læs mere

Kontrolgruppens Årsberetning 2015

Kontrolgruppens Årsberetning 2015 Kontrolgruppens Årsberetning 2015 Kontrolgruppens årsberetning beskriver Kontrolgruppens indsatsområder og resultater for 2015 samt forventninger til 2016. INDLEDNING OG FORMÅL Kontrolgruppen blev oprettet

Læs mere

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven : evilling/beslutning : Distrikt Øst, Vest, Nord, Syd, Specialteamet : ndstilling evillingsmødets deltagere: Familiechef, distriktsledere, afdelingsleder,

Læs mere

Børne- og Ungeområdets Beredskabsplan ved overgreb mod Børn og Unge

Børne- og Ungeområdets Beredskabsplan ved overgreb mod Børn og Unge Børne- og Ungeområdets Beredskabsplan ved overgreb mod Børn og Unge December 2014 Indhold 1. Indledning...3 2. Definitioner på seksuelle overgreb, fysisk og psykisk vold...4 2.1. Definition af seksuelle

Læs mere

RÅDGIVNING af børn og unge

RÅDGIVNING af børn og unge Af Jannie Dyring og Ida Koch RET & PLIGT AF JANNIE DYRING OG IDA KOCH Hvad må og skal man, når man som psykolog yder åben, anonym rådgivning til børn og unge? Og hvordan er sammenhængen mellem notatpligt

Læs mere

Kommunernes reaktioner ved underretninger m.v. om børn og unge

Kommunernes reaktioner ved underretninger m.v. om børn og unge Ankestyrelsens undersøgelser Kommunernes reaktioner ved underretninger m.v. om børn og unge April 2008 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Kommunernes reaktioner ved underretninger m.v. om børn

Læs mere

Tilbudsoversigt. Familie og Forebyggelse

Tilbudsoversigt. Familie og Forebyggelse Tilbudsoversigt Familie og Forebyggelse Forord Det er Byrådets ønske at sikre, at udsatte børn og unge kan opnå samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv. Velfærd og

Læs mere

Misbrugskonferencen 4. oktober 2012. Oplæg ved jurist Peter Sindal Lundsberg Kontakt: Tlf.: 2819 1728 e-mail: psl@nordiclawgroup.

Misbrugskonferencen 4. oktober 2012. Oplæg ved jurist Peter Sindal Lundsberg Kontakt: Tlf.: 2819 1728 e-mail: psl@nordiclawgroup. Misbrugskonferencen 4. oktober 2012 Oplæg ved jurist Peter Sindal Lundsberg Kontakt: Tlf.: 2819 1728 e-mail: psl@nordiclawgroup.com Peter Sindal Lundsberg 2012 1 Relevant lovgivning Se evt. Unges Misbrugs

Læs mere

Introduktion. Konklusion & diskussion

Introduktion. Konklusion & diskussion Indhold Introduktion... 3 Konklusion & diskussion... 3 Antal og type underretninger... 4 Hvem underretter?... 6 Årsag til underretning... 8 Respons... 9 Responstid... 1 2 Introduktion Hvis en borger eller

Læs mere

Kriminalitetstruede børn og unge i Region Nordjylland

Kriminalitetstruede børn og unge i Region Nordjylland Ankestyrelsens rapport om Kriminalitetstruede børn og unge i Region Nordjylland - Tendenser og udvikling i kommunernes indsats Januar 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 1 2 Metode 3 3 Tidlig

Læs mere

Til medarbejdere i behandlings- og socialpsykiatri

Til medarbejdere i behandlings- og socialpsykiatri Til medarbejdere i behandlings- og socialpsykiatri Bedre tværfaglig indsats for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber www.tvaerfaglig-indsats.dk

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling 50.50. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe

Læs mere

Tilbudsoversigt - Familie og Forebyggelse

Tilbudsoversigt - Familie og Forebyggelse Tilbudsoversigt - Familie og Forebyggelse C 2015 VELFÆRD OG SUNDHED Tilbudsoversigt Familie og Forebyggelse Forord Det er Byrådets ønske at sikre, at udsatte børn og unge kan opnå samme muligheder for

Læs mere

Forord s. 3. Familien i Centrum en samarbejdsmodel s. 4. 1. Mål og værdier i Familien i Centrum s. 5. 2. Forløbet i Familien i Centrum s.

Forord s. 3. Familien i Centrum en samarbejdsmodel s. 4. 1. Mål og værdier i Familien i Centrum s. 5. 2. Forløbet i Familien i Centrum s. Indholdsfortegnelse: Forord s. 3 en samarbejdsmodel s. 4 1. Mål og værdier i s. 5 2. Forløbet i s. 7 3. Om møderne i Familieteamfasen s. 10 4. Indkaldelse og referater s. 10 5. Barnet flytter s. 10 6.

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger Handleguide Om underretning til Familieafdelingen ved bekymring for et barns situation eller udvikling Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender

Læs mere

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til Udkast Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (En tidlig forebyggende indsats m.v.) 1 I lov om

Læs mere

Analyse. af Socialforvaltningens arbejde med underretninger om udsatte børn og unge. August 2012. 1.1 Underretninger - rammesætning...

Analyse. af Socialforvaltningens arbejde med underretninger om udsatte børn og unge. August 2012. 1.1 Underretninger - rammesætning... Analyse af Socialforvaltningens arbejde med underretninger om udsatte børn og unge August 2012 INDHOLD 1. INDLEDNING... 2 1.1 Underretninger - rammesætning... 2 2. UNDERSØGELSENS RESULTATER - I LYSET AF

Læs mere

Familie- og velfærdsafdelingen. Organisering, samspil og opgaver

Familie- og velfærdsafdelingen. Organisering, samspil og opgaver Familie- og velfærdsafdelingen Organisering, samspil og opgaver 1 Familie- og velfærdsafdelingen Organisation, samspil og opgaver Én samlet forvaltning Fra den 1. april 2014 begiver vi os ud i en transformation

Læs mere

SPILLEREGLER FOR DET GODE SAMARBEJDE FOR ANSATTE OG FRIVILLIGE PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET

SPILLEREGLER FOR DET GODE SAMARBEJDE FOR ANSATTE OG FRIVILLIGE PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET SPILLEREGLER FOR DET GODE SAMARBEJDE FOR ANSATTE OG FRIVILLIGE PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET Maj 2015 Visioner og beskrivelser af det gode samarbejde i snitfladen mellem frivillig og ansat Evalueres efter max 1½

Læs mere

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt.

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt. Standarder for sagsbehandlingen vedrørende opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Politisk målsætning vedr. opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Det

Læs mere

Ungdomshøjskolen har oplyst at værelserne varierer i størrelse fra 14 til 17 m2.

Ungdomshøjskolen har oplyst at værelserne varierer i størrelse fra 14 til 17 m2. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2007 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af Ungdomshøjskolen den 12. december 2006. I rapporten anmodede jeg om nærmere oplysninger mv. vedrørende forskellige

Læs mere

Ankestyrelsens undersøgelse af støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere

Ankestyrelsens undersøgelse af støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere Punkt 8. Ankestyrelsens undersøgelse af støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere 2015-011369 Familie- og Socialudvalget fremsender til byrådets orientering at nedenstående sammenfatter Ankestyrelsens

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet April 2014 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Evaluering af ressourcepædagoger

Evaluering af ressourcepædagoger Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Evaluering af ressourcepædagoger Evalueringen tager udgangspunkt i den politiske

Læs mere

Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb

Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb Beredskab til forebyggelse af vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb Børneudvalget og Skoleudvalget

Læs mere

2.kvartalsorientering i forbindelse med halvårsregnskab Børne- og Familierådgivning

2.kvartalsorientering i forbindelse med halvårsregnskab Børne- og Familierådgivning .kvartalsorientering i forbindelse med halvårsregnskab Børne- og Familierådgivning Indholdsfortegnelse. Indledning.... Sagstal og sagsfordeling... 3 3. Underretningsstatistik.... Børnefaglige undersøgelser....

Læs mere

Resumé. Vold som Kommunikationsmiddel Socialt Udviklingscenter SUS

Resumé. Vold som Kommunikationsmiddel Socialt Udviklingscenter SUS 1 Resumé Undersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse og omfatter studerende på sidste studieår inden for pædagoguddannelsen, social- og sundhedsassistentuddannelsen samt sygeplejeuddannelsen.

Læs mere

Ankestyrelsens velfærdsundersøgelser. Private aktører og 50 undersøgelser

Ankestyrelsens velfærdsundersøgelser. Private aktører og 50 undersøgelser Ankestyrelsens velfærdsundersøgelser Private aktører og 50 undersøgelser e te 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Private aktører og 50 undersøgelser Udgiver Ankestyrelsen, september 2010 ISBN

Læs mere

Den professionelle bekymring på Lyne Friskole

Den professionelle bekymring på Lyne Friskole 1 Den professionelle bekymring på Lyne Friskole November 2015 Lovgrundlag Dette er lovgrundlaget, der skal sikre, at der tages hånd om børn og unge, der har behov for særlig støtte Underretningspligt Underretningspligt

Læs mere

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning.

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget Anbringelsessager i København Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Børne- og undervisningsudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Børne- og undervisningsudvalg BUR i Broby BUR-MED-Udvalget har ønsket en sammenlægning fra oprindelig 3 lokaliteter til nu et samlet BUR i Broby. Der er indregnet en OEI-effektiviseringsgevinst på 750.000 kr. årligt fra 2012. Det forventes

Læs mere

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer.

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer. Lovgivning Opdelingen herunder er alfabetisk og opstillet således, at der henvises til Lovbekendtgørelsen med dens populærnavn, fx Serviceloven efterfulgt af bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger.

Læs mere

Sådan gør du. Om samarbejde og underretningspligt - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Sådan gør du. Om samarbejde og underretningspligt - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Sådan gør du Om samarbejde og underretningspligt - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp 2 1. Tavshedspligt s. 3 2. Sådan arbejder vi med barnet eller den unge og familien s. 6 3. Sådan søger

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde.

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveau. Allerød kommune. Merudgifter generelt. Servicelovens 41. Lovgrundlag. Servicelovens 41. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Om Attavik 146. Om årsopgørelsen. Opsummering af resultaterne for årsopgørelsen 2010

Om Attavik 146. Om årsopgørelsen. Opsummering af resultaterne for årsopgørelsen 2010 Årsopgørelse 2010 Om Attavik 146 Med oprettelsen af Attavik 146, gennemførte PAARISA en af anbefalingerne fra Forslag til en national strategi for selvmordsforebyggelse, som blev forelagt Inatsisartut

Læs mere

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 1 Hvem kan få et hjælpemiddel Målgruppe 2 Hvad er formålet med ydelsen Formål 3 Hvordan ansøges der om hjælpemidler Sagsforløb Du

Læs mere

Standard for sagsbehandling.

Standard for sagsbehandling. Standard for sagsbehandling. Overordnet og sammenhængende børnepolitik Hjørring Kommune Juni 2009 Indhold. Indhold.... 1 Indledning... 3 1. Standard for tidlig indsats, herunder sikring af underretninger

Læs mere

Familiemøde r. evaluering af et pilotprojekt

Familiemøde r. evaluering af et pilotprojekt Familiemøde r evaluering af et pilotprojekt Erfaringer med afholdelse af Familiemøder i Ringsted Kommune i perioden. juni 20 3. maj 20 Børne- og Kulturforvaltningen August 20 Familiemøder evaluering af

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kollegiet

Læs mere

Forord. Dette er Vordingborg Kommunes beredskab.

Forord. Dette er Vordingborg Kommunes beredskab. Kommunalt beredskab Beredskab til opsporing, forebyggelse, og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i Vordingborg Kommune 1 Forord Der er igennem de sidste år kommet et større

Læs mere

HANDLEGUIDE. om underretninger

HANDLEGUIDE. om underretninger HANDLEGUIDE om underretninger 1 INDHOLD Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Dialogspørgsmålene er inddelt i to temaer: seksuelle overgreb og vold.

Dialogspørgsmålene er inddelt i to temaer: seksuelle overgreb og vold. Dialog DAGTILBUD Dialogspørgsmålene er velegnede til at sætte temaet Overgreb på dagsordenen i en personalegruppe i forhold til, hvordan I bør handle, når der opstår viden eller mistanke om overgreb. De

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune. Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune. Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken Torsdag den 20. juni 2013 fra kl. 10 Indledning

Læs mere