Specialforeningen TRP-Invest

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specialforeningen TRP-Invest"

Transkript

1 Specialforeningen TRP-nvest Årsrapport 2010 VR nr

2

3 ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den... uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning Risikoforhold i foreningen 8... Fund Governance Øvrige forhold Forventninger til Forhold vedrørende ledelsen 14 Global... High Yield Bonds 15 Foreningens... noter Anvendt regnskabspraksis Hoved- og nøgletalsoversigt 21 Nærværende årsrapport for 2010 for Specialforeningen TRP-nvest indeholder forventninger om fremtiden, som foreningens ledelse og rådgivere havde ultimo februar Erfaringerne viser, at forudsigelser vedrørende den makroøkonomiske udvikling og markedsforhold for foreningens forskellige investeringsuniverser løbende vil blive revideret og kan være behæftet med stor usikkerhed. Forventninger udtrykt i årsrapporten må således ikke opfattes som en konkret anbefaling. Specialforeningen TRP-nvest 1

4 Foreningsoplysninger Specialforeningen TRP-nvest blev stiftet den 20. juni Ultimo 2010 omfattede foreningen 1 afdeling: Global High Yield Bonds. Specialforeningen TRP-nvest Otto Mønsteds Plads København V Telefon: Fax: VR nr: Finanstilsynets reg.nummer: trpinvest.dk Direktion Nykredit Portefølje Administration A/S Bestyrelse Direktør Hans Ejvind Hansen (formand) nvesteringsdirektør Niels Elmo Jensen Direktør Hasse Nilsson Portefølje Manager Per Pedersen Depotselskab Nykredit Bank A/S Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Porteføljerådgiver T. Rowe Price Global nvestments Services Limited 2 Specialforeningen TRP-nvest

5 Ledelsespåtegning Foreningens bestyrelse og direktion har dags dato aflagt og godkendt årsrapporten for 2010 for Specialforeningen TRP-nvest. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Årsregnskabet for afdelingen giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultatet for perioden 1. januar december Foreningens ledelsesberetning indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i foreningens og afdelingens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som foreningen henholdsvis afdelingen kan påvirkes af. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 22. februar 2011 Direktion Tage Fabrin-Brasted Peter Jørn Jensen Jim sager Larsen Bestyrelse Hans Ejvind Hansen Niels Elmo Jensen Hasse Nilsson Formand Per Pedersen Specialforeningen TRP-nvest 3

6 Den uafhængige revisors påtegning Til medlemmerne i Specialforeningen TRP-nvest Vi har revideret årsregnskabet for Specialforeningen TRP-nvest for regnskabsåret 1. januar december 2010 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter for 1 afdeling samt ledelsesberetningen. Årsregnskabet og ledelsesberetningen udarbejdes efter lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. og en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab og en ledelsesberetning, uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og ledelsesberetningen på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet og ledelsesberetningen ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet og ledelsesberetningen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og ledelsesberetningen, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, samt for udarbejdelse af en ledelsesberetning, der giver en retvisende redegørelse, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet og ledelsesberetningen. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2010 i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., og at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. København, den 22. februar 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab John Ladekarl Statsautoriserede revisorer Per Rolf Larssen 4 Specialforeningen TRP-nvest

7 !! # $%&%'& # () *!!+, #- * #, # - & + $!! #, * (, * # (# * #.# / 0 * * # #,, + *,, ) +1!* +# +,!! (# *.#!! $ 3'&, # +2 # #&. ( #. + $!!4& # ( * * ( (.# $!!, (# * #, * $ ## +5.# # #, # + 5.# *. # ** * * # & *6, * ( ).#, 4!'!!+7 $ - # - # #, *$ # # & # (# * # *!!+ 2 (# * # *!! ## #, ),# & #( $ #!!4+2 $ # / 0 8, &.# * ( # #. ##.!!+ / # / 0 8,!!..* #. + 2 *$ *, #,.# $. + * * $.# & # * # ##. +. * # # # * # # #!! # $ # (# * #.# # $ &, # & ( * # # $ + 2 ( # # # **..## +2 # * #,!!+! 1! 1 / # $ * # * $,. # #!! $ #., ( **.# *., & + 2, * *.,, #, #, # #, *, &, * #.##,!!+ # 1 $1 1 1 % 1 * (# * # & ( *!!+ &* - + / 0 8,, ) & ' &:'!!+ 2 #.# 6 * ( ( ( $ * * &.## ( + $ $ * #!! * (..## * * # *, $ + & * (# * * # # # 2 8,. # ; # <8; = -,. *!!+ 2 * # # #,, & # * (, # * ## + # >8 <>, 8 = # # * & * # # # - #( * # # :!!* + + *$ * # * ** #. + 8; # * **!!+ $ * ## # ). * & $ #.# - # & ## #, ** +

8 8; ) # $: *$ &* -, *#, - * + ' ( ) 1 1 1? * #!! $ # #,, * (, ## * # * # + * *# # * # + (# * #.# * # + $.,. #. # * (, #.# + 2 * ( $ # # +,.## 0 - # &, *, + $ *,, & * # * # # # # *!!+!!! $ $ / 0 %&4' %&3'&* $! $, %&3' %&!' ** + $ $ * # # &'!&1'!!&* $ $, &%'!&A'+ 2! $ * # # # $%&3' / 2!! * ( $ + * 1 %1( ( # - (!! $ # * # * # + + $ * ( ( - (# * #,. $ - # +. / 0, * 1 + $ + + $. * # & # $(# * #.# * * # + 6 # &.. + $ * +. $ -!!+ * ** $ *. * 4! 2 * # () / 0 A&!' 1&:' *!! *$ B 2 (# * #,!! * ( # *, +6 #, - * #!&%'!&4' (!!& # *!!+? ( * # #,, ) 1&A * +/ 2$ * A3&4* +/ 2!!A+ 0 #, # $#, & * #, () #!!+ $ ;;;, # $!& '*$ / 2&*,!!+ # $ 3&%' 3&' 0 #, # $ #,!!& -# # # *7 & &6 * () # $!' / 2+2 # * - # * ; # $ &:' &1'!!+, 1-1) (1. 1/ 1 0 *. * # # () & # * * * ;;;+8 #. #,#,., *,. # () + 0, #, # & ##, # # +0 $ + D + * # B # # + * # * * $ () * $1!' () + 0 *. # F+ * * * () # + # * - ( EF # 0 # $%& A'& # * #& # $%&%'!!+ :

9 G, %!:&!* +# + #, - * A &!* +# + #,, $ # * :4&!* +# +5, #, #!!* $14&%* +# + * ( #, # +0 # *, #, # $!! $, + *, * ( $ #, * * $ ( +43A* +# + *!! +1!* +# +, *!!+ 5!!!!A* (. # * 0 & 0* + 2., + $!!+ 8, 2 # $!! -,.## #, +5., &* * #, * ( # #, +? $ -# # # ( +7 ( $(# * # / 0, # + $ +0!! # 7 * # # # $* # +2 &, # #!+ 0 1 * *# * & $ - *+ + (!! 3&3* +# + 0 * *# ). H %& #+, ) +!&%' () *, # $ ( +? ) # ( * *+ +, ) * *# +!& 4' * *$ *,!!+ 1

10 !!! #$ % & & ' # ( ' )! '!'! # * +!! ) ' # ) ' + ) %! ) % # '!!' )!! #, )!! ) # ' + + # )- &#. +! ' # /!'! ' ' # '! + %!! #!' ) )! #. '!' 0' # -! '! ' #1 '!' # &!! + 23!'!!! + + #!!!' ) #/! + + # '!! +!' 23!' # 24)56 -! 23!' + 35)36 -! + 35)76 + & ' '! +! &# +! ) % # * ) +! ' ' #1! # $! &!! 8 9 :! ;)! &#

11 % )!!!' 206!+!! '<<<= + #! + &+ ' ) # $ +! 3424 ' 9 : ' # $! 7)46 $ >?) 6 $ >2)>6 $ <<< + 7)36 $! ' ) &! + ' )! <<< + + & 7)36 & # +! ' #,! & ' )! # % # )! )! #1! )!!!' 06!+ + # ) '! '! + >46!+ # '!' & +! 3424# $ 3)06 0 5)?6 $! ' )! & )! #. #-! ) ' ) ' + # ) + ) + # A+! ' ' #* + %! ' #, ) +! # *?) ' +! 3424# '! )! >)4' +! 3424# *! #/ '>' ) '2! + ' #>6 #!! % # 1!! ' # 5

12 *!!! #1! ) #- ' + )! % ' ' # 3424 '! %!! 4) ) ' #! $! # ! #! ; )!!+! #!!' ) #*!' ) + B2? # ) #.!!! '! #. ') '! 306!+!!! )% >46 0 >46 24 # - ' ) '! '! # - '! #! )!! )! ' # - ' ' +! # ! & &! +! + + #. 3424! ) +! )!!! + &?)376!+ # 24

13 Ledelsesberetning Fund Governance Generelt Der er detaljerede myndighedsregler for ledelsen af investeringsforeninger og specialforeninger. Lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. fastsætter de grundlæggende rammer. Hertil kommer konkrete anvisninger i bindende vejledninger fra Finanstilsynet. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der blandt sine opgaver har at vælge en bestyrelse og en revision. Bestyrelsen udpeger en eller flere investerings-rådgivere - her T. Rowe Price - et investeringsforvaltningsselskab her Nykredit Portefølje Administration A/S (herefter benævnt NPA ) til som direktion at lede foreningens daglige virksomhed, ligesom bestyrelsen vælger et depotselskab her Nykredit Bank A/S til at stå for opbevaring af foreningens aktiver og afvikling af betalingsstrømme. De forskellige organers funktion er beskrevet i foreningens vedtægter, bestyrelsens forretningsorden, retningslinjer for arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion samt aftaler mellem foreningen og dets samarbejdspartnere. Fund Governance drejer sig om bestyrelsens og investeringsforvaltningsselskabets forvaltning af deres ansvar. nvesteringsforeningsrådet (FR), som er investeringsforeningernes brancheorganisation, udsendte i 2005 et sæt anbefalinger til sine medlemmer om Fund Governance eller god foreningsledelse. Samtidig har NASDAQ OMX openhagen A/S besluttet, at de offentligt handlede selskaber fremover på følgeller-forklar basis - skal forholde sig til et sæt regler for god selskabsledelse. Det er bestyrelsens holdning, at FR s anbefalinger som udgangspunkt bør følges, og at foreningen herudover bør være opmærksom på de til enhver tid gældende orporate Governance regler for offentligt handlede selskaber. Generalforsamling og medlemsforhold Foreningens vedtægtsmæssige bindeled til medlemmerne er generalforsamlingen, som ordinært afholdes inden udgangen af april måned. ndkaldelse til generalforsamling søges udformet og udsendt, så medlemmerne har mulighed for i god tid at få indblik i de spørgsmål, der er til behandling. Den vigtigste kommunikationskanal til medlemmerne mellem generalforsamlingerne er en månedlig rapportering om afdelingens afkast og udvikling. Hertil kommer afholdelse af medlemsmøder med deltagelse af investeringsrådgiver. Bestyrelse og øvrig ledelse af foreningen Foreningens bestyrelse består af fire medlemmer, der er omtalt på s. 14. Bestyrelsens opgaver er beskrevet i vedtægter og forretningsorden. Blandt disse lægger bestyrelsen særlig vægt på at kontrollere, at myndighedskrav, aftaler og bestyrelsens beslutninger overholdes af NPA og af andre samarbejdspartnere at sikre, at aftaler med investeringsforvaltningsselskab, depotselskab, investeringsrådgivere og andre udformes således, at der opnås det bedst mulige forhold mellem ydelse og pris for foreningen i forhold til alternative samarbejdspartnere at udforme en investeringsstrategi i overensstemmelse med vedtægter og prospekter samt løbende justere heri. Bestyrelsen og dens medlemmer er uafhængige af T. Rowe Price og Nykredit koncernen. Bestyrelsen er opmærksom på, at der kan være interessekonflikter mellem foreningen og de selskaber, som foreningen samarbejder med, herunder T. Rowe Price. Bestyrelsen gennemgår årligt sin forretningsorden. Bestyrelsen har på baggrund af sin beherskede størrelse ikke hidtil fundet det nødvendigt at vælge en næstformand. Alle bestyrelsens medlemmer er på valg hvert år. Bl.a. under hensyn til erfaringens betydning ved udførelse af kontrolopgaverne i bestyrelsen finder bestyrelsen ikke, at der bør fastsættes en overgrænse for antallet af valgperioder for et bestyrelsesmedlem. Der er dog i foreningens vedtægter sat en aldersgrænse på 70 år for bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsen gennemfører årligt en selvevaluering på grundlag af et forud udsendt spørgeskema. Specialforeningen TRP-nvest 11

14 Ledelsesberetning Da foreningen ikke har en egentlig direktion, men har ansat NPA som investeringsforvaltningsselskab, har foreningens bestyrelse ingen direkte indflydelse på vederlagspolitik og direktionsaflønning i NPA. Disse fastsættes af NPA s bestyrelse, som er uafhængig af foreningen og uden personsammenfald. Aflønningen af NPA finder sted i henhold til særlig aftale, jf. foreningens prospekter. Bestyrelsen gennemfører årligt en evaluering af samarbejdet mellem bestyrelsen og investeringsforvaltningsselskabet (NPA) og dettes direktion. Forretningsgange Der er på alle vigtige områder for foreningen udarbejdet skriftlige forretningsgange. Endvidere er der i NPA en funktionsadskillelse i den daglige drift, ligesom der er etableret en uafhængig kontrolfunktion, der skal sikre en løbende kontrol af overholdelse af lovgivning, placeringsregler samt indre værdiberegning m.v. Denne enhed rapporterer til såvel bestyrelsen som direktionen. Delegering og eksterne leverandører af serviceydelser Foreningen har for tiden delegeret følgende opgaver: nvesteringsrådgivning. Aftaler angående delegering indgås i henhold til i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. De delegerede opgaver bliver løbende kontrolleret af direktionen i NPA og evalueres årligt med hensyn til pris og kvalitet af bestyrelsen. Handel med investeringsbeviser Vilkårene for værdifastsættelse samt for emission, indløsning og handel med foreningens investeringsbeviser er beskrevet i foreningens vedtægter og i tegningsprospekter, der kan rekvireres hos foreningens investeringsforvaltningsselskab. Bestyrelsen sikrer gennem aftaler og rapportering fra NPA, at markedsføring af foreningen sker korrekt og fair, og at distributørerne overholder god skik-reglerne samt har det fornødne kendskab til foreningens produkter. Handel med underliggende værdipapirer Foreningen har i sin aftale med investeringsrådgiver betinget sig bedst mulige handelsvilkår for de enkelte handler ( best execution ). Hermed menes, at rådgiver skal sikre bedst mulig handel med hensyn til bl.a. samtlige omkostninger, afviklingshastighed samt sandsynligheden for gennemførelse af handlen. Risikostyring Foreningens finansielle risici styres inden for rammerne af vedtægter, tegningsprospekter og investeringsretningslinier fastsat i aftaler med NPA, investeringsrådgiver og depotbank. NPA rapporterer løbende til bestyrelsen om overholdelsen af rammerne i såkaldte compliance-oversigter. Bestyrelsen fører tilsyn med, at NPA har den fornødne it-sikkerhed. Dette sker ved stillingtagen til rapportering samt ved indhentelse af erklæringer fra revisionen. Foreningens risikostyring evalueres mindst en gang årligt i forbindelse med forberedelsen af årsrapporten. Revisionen På generalforsamlingen vælges årligt en revision. Bestyrelsen mødes med revisionen i forbindelse med behandlingen af årsrapporten og ledsagende revisionserklæring. Efter behov tager bestyrelsens formand herudover kontakt til revisionen. Der har ikke hidtil været behov for et omfang af ikke-revisionsydelser fra revisor, som kunne begrunde fastlæggelse af en overordnet ramme herfor. 12 Specialforeningen TRP-nvest

15 Ledelsesberetning Øvrige forhold Samfundsansvar Foreningen har i 2010 virket indenfor investeringsrådgiverens fastlagte SR-politik. T. Rowe Price har en SR-politik, hvor der fokuseres på etik, miljø og samfundsansvar i investeringspolitikken ud fra at reducere risici og beskytte investors langsigtede afkast. En beskrivelse af rådgivers SR-politik findes i Policy Statement on orporate Responsibility på rådgivers hjemmeside troweprice.com. Bestyrelsen har i 2010 drøftet behovet samt mulighederne for at etablere en selvstændig politik vedrørende samfundsansvar i foreningen. Denne politik ventes endeligt fastlagt og implementeret i Usikkerhed ved indregning eller måling Det er ledelsens vurdering, at der ikke forefindes væsentlig usikkerhed ved indregning eller måling af balanceposter. Usædvanlige forhold der kan have påvirket indregningen eller målingen Der er ikke konstateret usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen heraf. Forventninger til 2011 Den økonomiske vækst i den vestlige verden ventes alene at blive moderat i Vækstskønnet er imidlertid højere end tidligere ventet, idet mange økonomiske indikatorer i såvel USA som Tyskland fortsat overrasker positivt. Med udsigt til moderat økonomisk vækst de kommende år skønnes der rigeligt med ledige ressourcer, hvilket vurderes at holde lønstigninger og inflation afdæmpet, trods prisstigninger på råvarer. Behovet for en stramning af pengepolitikken findes derfor at være begrænset forventes centralbankerne at være afventende med at igangsætte en normalisering af pengepolitikken. Styringsrenterne ventes derfor ikke i 2011 at blive hævet væsentligt fra de nuværende, historisk lave satser. Den økonomiske vækst i den amerikanske økonomi forventes at medføre et fortsat lavt konkursniveau i det amerikanske high yield marked i Dette skønnes at ville medføre et yderligere fald i rentespændet i high yield markedet i forhold til statsobligationer. På baggrund af disse forventninger, der er behæftet med usikkerhed, skønner foreningens ledelse et afkast på 6-8% for foreningens afdeling i Begivenheder efter regnskabsårets udløb Der er fra balancedagen og til dato ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Specialforeningen TRP-nvest 13

16 Ledelsesberetning Forhold vedrørende ledelsen Direktionen Nykredit Portefølje Administration A/S Otto Mønsteds Plads København V Adm. direktør: Tage Fabrin-Brasted Født: 1961 Øvrige tillidshverv: Bestyrelsesformand i nvesterings- ForeningsRådet. Direktør: Peter Jørn Jensen nvesteringsdirektør Niels Elmo Jensen Lægernes Pensionskasse, Esplanaden 8A, 1263 København K. Født: 1959 ndvalgt i bestyrelsen: 2006 Direktør Hasse Nilsson Alcifor Advisory Associates, Vingårds Allé 19, 2900 Hellerup Født: 1950 ndvalgt i bestyrelsen: 2001 Øvrige tillidshverv: Medlem af bestyrelsen i openhagen nvestor A/S. Født: 1964 Øvrige tillidshverv: ngen. Direktør: Jim sager Larsen Født: 1976 Øvrige tillidshverv: ngen. Foreningens bestyrelse Direktør Hans Ejvind Hansen, formand Hegelsvej 12, 2920 harlottenlund Født: 1942 ndvalgt i bestyrelsen: 2001 Øvrige tillidshverv: Formand for bestyrelsen i nvesteringsforeningen Nykredit nvest, nvesteringsforeningen Nykredit nvest Engros, Placeringsforeningen Nykredit nvest, nvesteringsforeningen Nykredit nvest Almen Bolig, Specialforeningen Nykredit nvest og ATP nvest F.M.B.A. Næstformand for Styrelsen for Danmarks Statistik. Medlem af bestyrelsen i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, Novo Nordisk Fonden og Den Professionelle forening LD. Portefølje Manager Per Pedersen PKA A/S, Strandvejen 60, 1. sal (besøgsadresse), Tuborg Boulevard 3 (postadresse), 2900 Hellerup Født: 1950 ndvalgt i bestyrelsen: 2005 Øvrige tillidshverv: Medlem af bestyrelsen i nvesteringsforeningen Nykredit nvest Engros. Bestyrelsens møder Bestyrelsen har i 2010 afholdt 5 ordinære møder. Bestyrelsens aflønning Som honorar til bestyrelsen for 2010 indstilles til generalforsamlingens godkendelse et samlet beløb på 275 t.kr. Heraf aflønnes formanden med 95 t.kr. og menigt bestyrelsesmedlem med 60 t.kr. Der har i 2010 ikke været afholdt yderligere udgifter til honorering af bestyrelsesmedlemmer for udførelse af særskilte opgaver for foreningen. 14 Specialforeningen TRP-nvest

17 Global High Yield Bonds Resultatopgørelse i kr Note Renter og udbytter 1 Renteindtægter Renteudgifter Udbytter alt renter og udbytter Kursgevinster og -tab 2 Obligationer Kapitalandele Afledte finansielle instrumenter Valutakonti Øvrige aktiver/passiver Handelsomkostninger alt kursgevinster og -tab alt indtægter Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat Årets nettoresultat Specialforeningen TRP-nvest 15

18 Global High Yield Bonds Balance pr. 31. december 2010 i kr. Note AKTVER Likvide midler ndestående i depotselskab alt likvide midler Obligationer Noterede obligationer fra danske udstedere Noterede obligationer fra udenlandske udstedere Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere Unoterede udenlanske obligationer alt obligationer Kapitalandele Noterede aktier fra udenlandske selskaber alt kapitalandele Afledte finansielle instrumenter Unoterede afledte finansielle instrumenter alt afledte finansielle instrumenter Andre aktiver Tilgodehavende renter, udbytter m.m Mellemværende vedrørende handelsafvikling alt andre aktiver Aktiver i alt PASSVER 7,8 Medlemmernes formue Afledte finansielle instrumenter Unoterede afledte finansielle instrumenter alt afledte finansielle instrumenter Anden gæld Skyldige omkostninger Mellemværende vedrørende handelsafvikling alt anden gæld Passiver i alt Finansielle instrumenter 16 Specialforeningen TRP-nvest

19 Global High Yield Bonds Noter til regnskabet i kr. Nøgletal Årets afkast i procent 13,29 40,39-23,87 1,97 6,81 ndre værdi pr. andel , , , , ,00 Udlodning pr. andel 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Omkostningsprocent 0,58 0,58 0,62 0,59 0,54 Sharpe ratio 0,23 0,03-0,45 1,18 1,33 Årets nettoresultat Medlemmernes formue ultimo Andele ultimo (i stk.) Værdipapiromsætning kursværdi af køb kursværdi af salg Omsætningshastighed 0,43 0,55 0,56 0,59 0,53 ÅOP 0,73 0,73 0,78 0,76-1 Renteindtægter ndestående i depotselskab Noterede obligationer fra danske udstedere Noterede obligationer fra udenlandske udstedere Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere Unoterede udenlandske obligationer alt renteindtægter Kursgevinster og -tab obligationer Noterede obligationer fra danske udstedere Noterede obligationer fra udenlandske udstedere Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere Unoterede udenlandske obligationer alt kursgevinster og -tab obligationer Kursgevinster og -tab, kapitalandele Noterede aktier fra udenlandske selskaber Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber alt kursgevinster og -tab, kapitalandele Handelsomkostninger Bruttohandelsomkostninger Direkte handelsomk. dækket af emissions- og indløsningsindtægter alt handelsomkostninger Afd. direkte omk. Andel af fællesomk. Adm. omk. i alt 5 Administrationsomkostninger 2010 Honorar til bestyrelse m.v Revisionshonorar til revisorer Gebyrer til depotselskab Andre omkostninger i forbindelse med formueplejen Øvrige omkostninger alt administrationsomkostninger Specialforeningen TRP-nvest 17

20 Global High Yield Bonds Noter til regnskabet i kr. Administrationsomkostninger 2009 Afd. direkte omk. Andel af fællesomk. Adm. omk. i alt Honorar til bestyrelse m.v Revisionshonorar til revisorer Markedsføringsomkostninger Gebyrer til depotselskab Andre omkostninger i forbindelse med formueplejen Øvrige omkostninger alt administrationsomkostninger Obligationer % Regionsfordeling Nordamerika 94,45 Europa 4,63 Sydamerika 0,92 100,00 Specifikation af værdipapirbeholdningen pr og pr kan findes på hjemmesiden trpinvest.dk Beholdningsoversigten kan ligeledes rekvireres ved henvendelse til foreningen Medlemmernes formue Medlemmernes formue primo Emissioner i året ndløsninger i året Emissionstillæg og indløsningsfradrag Overført fra resultatopgørelsen alt medlemmernes formue irkulerende andele (1.000 stk.) irkulerende andele primo Emissioner i året ndløsninger i året alt cirkulerende andele (1.000 stk.) Finansielle instrumenter i procent Børsnoterede finansielle instrumenter 89,79 89,74 Øvrige finansielle instrumenter 10,21 10,26 alt finansielle instrumenter i procent 100,00 100,00 18 Specialforeningen TRP-nvest

21 Foreningens noter Anvendt regnskabspraksis sammentælles ifølge de enkelte handelsnotaer. Generelt Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., herunder Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. Den del af handelsomkostningerne, som er afholdt i forbindelse med køb og salg af finansielle instrumenter, og som er forårsaget af emission og indløsning, overføres til medlemmernes formue. Administrationsomkostninger indregnes i takt med, at de afholdes. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste regnskabsår. Præsentation af regnskabstal Alle tal i regnskabet præsenteres i hele i afdelingens funktionelle valuta uden decimaler. Sumtotaler i regnskabet er udregnet på baggrund af de faktiske tal, hvilket er den matematisk mest korrekte metode. En efterregning af sumtotalerne vil i visse tilfælde give en afrundingsdifference, som er udtryk for, at de bagvedliggende decimaler ikke fremgår for regnskabslæseren. Tal, der i regnskabet er anført med -, betyder, at det reelle tal for denne regnskabspost er 0,00 i afdelingens funktionelle valuta, mens anførelse af 0 betyder, at der for denne regnskabspost er et tal mellem 0,01 og 499,99 i afdelingens funktionelle valuta, der således er blevet afrundet til 0. Resultatopgørelsen Renteindtægter omfatter renter på obligationer samt kontantindestående i depotselskab. Balancen Finansielle instrumenter omfatter finansielle aktiver og finansielle forpligtelser. Finansielle aktiver består af likvide midler, kapitalandele, obligationer, afledte finansielle instrumenter med positiv markedsværdi, tilgodehavender vedrørende handelsafvikling og tilgodehavende renter, udbytter m.v. Finansielle forpligtelser omfatter afledte finansielle instrumenter med negativ markedsværdi, gæld vedrørende handelsafvikling samt anden gæld. Finansielle aktiver og finansielle forpligtelser måles ved første indregning til dagsværdi på handelsdagen og herefter løbende til dagsværdi. Dagsværdien for noterede kapitalandele og obligationer opgøres som lukkekursen på balancedagen eller til anden markedsbaseret kurs, såfremt denne må antages at være et bedre udtryk for dagsværdien. Dagsværdien af udtrukne obligationer er dog nutidsværdien af obligationerne. Udbytter omfatter de i regnskabsåret indtjente udbytter. Tilbageholdt udbytteskat, som ikke kan refunderes, fratrækkes i posten Skat Såvel realiserede som urealiserede kursavancer og - tab indgår i resultatopgørelsen. Realiserede kursavancer og -tab er opgjort som forskellen mellem salgsværdien og kursværdien primo året eller anskaffelsesværdien, såfremt aktivet er anskaffet i regnskabsåret. Urealiserede kursavancer og -tab er opgjort som forskellen mellem kursværdien ultimo året og primo året eller anskaffelsesværdien, såfremt aktivet er anskaffet i regnskabsåret. De samlede direkte handelsomkostninger består af kurtage og udenlandske omkostninger, som fremgår af handelsnotaerne samt af et spread. Opgørelsen sker ved at summere kurtager og omkostninger, der Dagsværdien for afledte finansielle instrumenter opgøres efter almindeligt anerkendte værdiansættelsesteknikker. Disse teknikker omfatter anvendelse af tilsvarende nylige transaktioner mellem uafhængige parter, henvisning til andre tilsvarende instrumenter og en analyse af tilbagediskonterede pengestrømme samt options- og andre modeller baseret på observerbare markedsdata. Det er ledelsens opfattelse, at de anvendte metoder og skøn, der indgår i værdiansættelsesteknikkerne, resulterer i et pålideligt billede af instrumenternes dagsværdi. Likvide midler opgøres til den nominelle værdi. Posten Tilgodehavende renter, udbytter m.m. indeholder tilgodehavende obligationsrenter, udbytter m.v. Specialforeningen TRP-nvest 19

Investeringsforeningen Investin

Investeringsforeningen Investin Investeringsforeningen Investin Årsrapport 2006 CVR nr.: 27 21 28 59 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 2 Ledelsens regnskabspåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest. Årsrapport 2007. CVR nr. 26 08 65 31

Specialforeningen TRP-Invest. Årsrapport 2007. CVR nr. 26 08 65 31 Specialforeningen TRP-Invest Årsrapport 2007 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Den uafhængige revisors påtegning...4 Ledelsesberetning...5 Fund Governance...10

Læs mere

Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling. CVR nr.

Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling. CVR nr. Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling CVR nr.: 34 05 30 22 CVR nr. 21 00 49 79 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Årsrapport 2012. Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48. Årsrap

Årsrapport 2012. Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48. Årsrap Årsrap Årsrapport 2012 Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48 Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København

Læs mere

Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST. Årsrapport 2013

Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST. Årsrapport 2013 Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST Årsrapport 2013 INHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE OPLYSNINGER OM STOCKRATE INVEST side 3 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning side 4 Den uafhængige revisorers erklæringer side

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

DK Trends Invest A/S Årsrapport 2010

DK Trends Invest A/S Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 Børsmeddelelse nr. 01 / 2011 3. marts 2011 DK Trends Invest A/S (CVR-nr.: 30 20 71 49) C/o SmallCap Danmark A/S Toldbodgade 53, 2th. DK-1253 København K Indhold Side Indhold 1 Selskabsoplysninger

Læs mere

NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Årsrapport 2014 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København, den 4. februar 2015 dirigent

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Afdeling Global High Yield Bonds Prospekt Offentliggjort den 12. december 2011 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Investeringsforeningen. Danmark

Investeringsforeningen. Danmark Investeringsforeningen Årsrapport for 2007 I n v e s t e r i n g s f o r e n i n g e n V a l u e i n v e s t D a n m a r k Om foreningen Investeringsforeningen ValueInvest c/o BI Management A/S Sundkrogsgade

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST ÅRSRAPPORT 2010

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST ÅRSRAPPORT 2010 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST ÅRSRAPPORT 2010 Offentliggjort 9. marts 2011 www.alfredberginvest.dk Investeringsforeningen Alfred Berg Invest Årsrapport 2010 Offentliggjort 9. marts 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2014. Via Venture Partners Fond I K/S. Cvr. nr. 29 30 75 71. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. Via Venture Partners Fond I K/S. Cvr. nr. 29 30 75 71. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 Via Venture Partners Fond I K/S Cvr. nr. 29 30 75 71 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. 4. februar 2015 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP Alternative Investments K/S. Cvr. nr. 32 29 98 06. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP Alternative Investments K/S. Cvr. nr. 32 29 98 06. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP Alternative Investments K/S Cvr. nr. 32 29 98 06 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. 4. februar 2015 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Årsrapport 2012. Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår

Årsrapport 2012. Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår Årsrapport 2012 Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår 1 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... Ledelsespåtegning. De uafhængige revisorers erklæringer.... Ledelsesberetning...

Læs mere

Investeringsselskabet Artha Optimum A/S CVR-nr. 32937896. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 07.05.

Investeringsselskabet Artha Optimum A/S CVR-nr. 32937896. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 07.05. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C u Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Investeringsselskabet Artha Optimum

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 CVR-nr. 67 05 18 15 137. regnskabsår Side 1 af 32 sider Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Årsrapport 2010 104. regnskabsår

Årsrapport 2010 104. regnskabsår CVR-nr. 36684828 Årsrapport 2010 104. regnskabsår Indholdsfortegnelse...... Side... Oplysninger om Aktieselskabet Lollands Bank... 3-4 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6-7 Ledelsesberetning...

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København, den 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Årsrapport 2013 ÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 2 PÅTEGNINGER... 3 Ledelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Investeringsselskabet Artha Optimum A/S CVR-nr. 32937896. Årsrapport 2013. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 21.05.

Investeringsselskabet Artha Optimum A/S CVR-nr. 32937896. Årsrapport 2013. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 21.05. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Investeringsselskabet Artha Optimum

Læs mere

for fondsmæglerselskaber

for fondsmæglerselskaber for fondsmæglerselskaber FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr. 10 50 86 49 Årsrapport 2014 1. FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fondsmæglerselskabet Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport 2013. Fast Ejendom Danmark A/S. Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71. 9. regnskabsår

Årsrapport 2013. Fast Ejendom Danmark A/S. Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71. 9. regnskabsår Fast Ejendom Danmark A/S, Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71 Fast Ejendom Danmark A/S Årsrapport 2013 9. regnskabsår Vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 28. april 2014

Læs mere

Placeringsforeningen Investin

Placeringsforeningen Investin Placeringsforeningen Investin Saxo Invest Stabilt forbrug Prospekt Offentliggjort den 9. oktober 2012 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at

Læs mere

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14 Årsrapport 2006 Dan-Ejendomme Holding as CVR-nr. 21 33 56 14 2 Selskabsoplysninger Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Telefon: 70 30 20 20 Telefax: 70 30 20 21 Hjemmeside: www.dan-ejendomme.dk

Læs mere

1. januar 2014-31.december 2014 // 4. regnskabsår. Årsrapport 2014. Formuepleje Holding A/S

1. januar 2014-31.december 2014 // 4. regnskabsår. Årsrapport 2014. Formuepleje Holding A/S 1. januar - 31.december // 4. regnskabsår Årsrapport Formuepleje Holding A/S 02 Indhold 03 // Fakta om Formuepleje Holding A/S 04 // Koncernbeskrivelse 06 // Ledelsesberetning 10 // Ledelsens andre hverv

Læs mere

Andelskassen Fælleskassen. Årsrapport 2014 Cvrnr. 69556728

Andelskassen Fælleskassen. Årsrapport 2014 Cvrnr. 69556728 Årsrapport 2014 Cvrnr. 69556728 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning. 7 Resultat- og totalindkomstopgørelse for

Læs mere

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88 Årsrapport2014 CVR-nr. 17 11 81 88 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 99 Fax 44 39 39 40 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø,

Læs mere