Regler og Tekniske Bestemmelser. for. Danske TV-inspektionsfirmaers kontrolordning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler og Tekniske Bestemmelser. for. Danske TV-inspektionsfirmaers kontrolordning"

Transkript

1 Regler og Tekniske Bestemmelser for Danske TV-inspektionsfirmaers kontrolordning Vedtaget den 8. marts 2013 og gældende fra 1. juli 2013

2 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. INDLEDNING side Formål Anvendelsesområde 2 2. ORD- OG REFERENCELISTE 2 3. TV-INSPEKTIONSFIRMA side Organisation Uddannelse af TV-operatører Materiel og udstyr Arbejdets udførelse Klager over arbejdet Optagelse Forsikringsforhold Andre forhold Eksklusion 8 4. TEKNISK KONSULENT side Arbejdsopgaver Ansættelse Forsikringsforhold Andre forhold STIKPRØVEPLAN side Kontrolenhed Kontrolparti Udtagning af stikprøver Klassificering af fejl Fejltyper og deres klassificering Godkendelses- og afvisningskriterier Eksempler Kontrolniveau Kontrolniveauskift Kontrolarbejde ved stikprøver Kontrolrapport SKEMAER side 23 R:Reduceret kontrol 23 N: Normal kontrol 24 S:Skærpet kontrol 25 1:Fortolkningsfejl og udeladelser - hoved- stik- og renoverede ledninger (DanDas.) BILAG side 27 A: Materiel og udstyr 27 B: Retningslinjer for udførelse af TV-inspektion 27 1: DTVK-kontrol af TV-inspektion 27 2: Egenkontrol 27 3: Arbejdets kvalitet 28 4: Indberetning af udført arbejde 29

3 2 1. INDLEDNING 1.1. Formål Formålet med de tekniske bestemmelser er at fastlægge krav til virksomhederne, deres udstyr, deres organisation og deres personale i forbindelse med udførelse af TV-Inspektion, således at TV-inspektion sker på et højt fagligt niveau. Formålet med kontrolordningen er primært at kontrollere kvaliteten af TV-operatørernes arbejde med konsekvens for kontrolniveau og certifikatvedligeholdelse. Kontrollen skal ikke erstatte operatørens arbejde, eller ansvar. De tekniske bestemmelser indeholder krav til: Organisationen Uddannelse af operatører Materiel og udstyr Arbejdets udførelse Teknisk konsulent Stikprøveplan Klassificering af fejl Omfang af kontrol 1.2. Anvendelsesområde De tekniske bestemmelser anvendes ved optagelse af virksomheder, der udfører TV-inspektion, samt til kontrol af om de til stadighed opfylder kravene. 2. ORD- OG REFERENCELISTE DTVK. Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning TV-Inspektionsgruppen Kontrolordning Indregistreret kon- En kontrolordning for medlemmerne af TV-inspektionsgruppen under Dansk Byggeris Rørtekniksektion Oprindeligt stiftet som en interessegruppe for TV-inspektionsfirmaer under Dansk Byggeri, nu en medlemsgruppe under Dansk Byggeris Rørtekniksektion. Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning styres af et kontroludvalg. Godkendte virksomheder er eneberettigede og forpligtede til at an-

4 3 trolmærke Kontroludvalg Teknologisk Institut (TI) DANVA Foreningen af Rådgivende Ingeniører Medie Sekretariatet Fotomanualen Teknisk konsulent TV-Inspektionsfirma tilsluttet DTVK TV-operatører Observation vende nedenstående indregistrerede kontrolmærke, og i forbindelse med virksomhedens navn at anføre: "TILSLUTTEDE DANSKE TV- INSPEKTIONSFIRMAERS KONTROLORDNING". Kontroludvalget består af 7 medlemmer. De 7 medlemmer udpeges som følger: 2 fra DANVA, 2 fra TV-Inspektionsgruppen, 1 fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI, 1 fra Teknologisk Institut og 1 fra Forsikring & Pension. Selvejende, almennyttig virksomhed, der gennemfører samfunds nyttig udvikling til gavn for små som mellemstore virksomheder. En landsdækkende forening for ejere af og interesserede i fælles drikkevand- og spildevandsanlæg. En forening for selvstændigt virkende, uafhængige rådgivende ingeniører (stiftet 1904). Foreningens navn er "Foreningen af Rådgivende Ingeniører", forkortet F.R.I. Fællesbetegnelse for digitalt medie godkendt af DTVK. Kontroludvalgets sekretariat: Nørre Voldgade 106, Postboks København K., Tlf "TV-inspektion af afløbsledninger. Vejledning nr. 57, udgivet af DAN- VA. Rapporter forhandles af DANVA - tlf / Den tekniske konsulent er en uvildig rådgiver, der er udpeget af Kontroludvalget og rådgiver Kontroludvalget i alle tekniske spørgsmål. Konsulenten fører kontrol med TV-inspektionsfirmaerne og kontrolordningens tekniske niveau. En virksomhed, der udfører TV-inspektionsarbejde med certificerede TV-operatører. En TV-operatør er en person, der er selvstændigt arbejdende og uddannet til at udføre TV-inspektion. Detalje som udløser en rapportering.

5 4 3. TV-INSPEKTIONSFIRMA TV-inspektionsfirmaet er en virksomhed, der udfører TV-inspektionsarbejder. Udførelsen af TV-inspektionsarbejder skal ske på baggrund af nedenstående krav til organisation, uddannelse, udstyr og egenkontrol Organisation TV-inspektionsfirmaet skal have en person, der tegner TV-inspektionsfirmaet, og som er ansvarlig over for Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning (DTVK). Den ansvarlige person skal kunne disponere og forvalte TV-inspektionsfirmaets kontrol i henhold til nærværende tekniske bestemmelser. En person, der udfører TV-inspektionsarbejder, benævnes TV-operatør. TV-operatøren skal være en person, der er selvstændigt arbejdende og uddannet til at udføre TV-inspektion. Det er den virksomhed, hvori TV-operatøren er ansat som lønmodtager, der er ansvarlig overfor DTVK Uddannelse af TV-operatører TV-operatøren skal være uddannet i anvendelse af TV-udstyret samt i genkendelse af normalt forekommende observationer. I et medlemsfirma sker TV-operatøruddannelsen ved at kommende TV-operatører i en periode af mindst 3 mdr. kun må arbejde under tilsyn af en certificeret TV-operatør. Denne TV-produktion anføres på den certificerede TV-operatørs produktionsrapporter og på dennes ansvar. TV-operatører i kommende medlemsfirma uden certificerede TV-operatører, skal have arbejdet med TV-inspektion i normalt mindst 1 år Disse "praktikperiode" kan forekomme før eller efter TV-operatøreleven tilmelde sig et af Kontroludvalget godkendt kursus. Her foregår den teoretiske oplæring af eleven. Den praktiske del af prøven (markprøven) kan dog først foretages efter praktikperioden. Såfremt den teoretiske og praktiske prøve bestås, udstedes et certifikat, der tillader TVoperatøren at udføre TV-inspektioner hos medlemsfirmaerne. Certifikatet er personligt. Certifikaterne administreres af medlemsfirmaerne og DTVK. TV-operatøren skal inden for en periode af 5 år have gennemført mindst et efteruddannelseskursus. Certifikatet fornys hvert år i henhold til betingelserne i pkt. 5.9.E.

6 5 Certifikatet inddrages i henhold til betingelserne i pkt. 5.9.E og 5.9.F 3.3. Materiel og udstyr TV-inspektionsfirmaernes materiel og udstyr skal overholde kravene i Bilag A og den standard og de kvalitetskrav, som i almindelighed stilles af danske brugere og DTVK. Indspilningen skal ske på udstyr så optagelsen uden forvrængning kan forevises på almindeligt standard medieudstyr. Data fra inspektion af ledninger skal kunne overføres til almindelig anvendt kloakdatabase. TV-inspektionsfirmaet skal have et TV-inspektionsudstyr, der som minimum skal indeholde materiel svarende til det i bilag A nævnte. Disse krav skal være opfyldt ved alle inspektionsarbejder, der kontrolleres af DTVK Arbejdets udførelse TV-inspektionsarbejde skal overholde de krav, der er angivet i Bilag B og i seneste udgave af Fotomanualen Rapportering til kunden. Rapportering skal udføres ifølge de krav kunden stiller. Hvis kunden ikke har stillet specifikke krav, rapporteres efter retningslinjer i Bilag B og seneste udgave af Fotomanualen (DanDas). Rapporten skal kunne afleveres i DanDas xml format i seneste eller næst seneste DanDas version. Afrapportering i henhold til ældre Fotomanualer i DAS format kan ikke indberettes til DTVK. Såfremt der afrapporteres i DAS format skal det tydeligt fremgå af rapporten, at den er uden for DTVK kontrol Fotografering/Videoprint. Fotografering/videoprint skal udføres ifølge de krav kunden stiller. Hvis kunden ikke har stillet specifikke krav, henvises til retningslinjer i Bilag B og Fotomanualen Klager over arbejdet Enhver kunde, som har fået foretaget TV-inspektion af et medlemsfirma, er berettiget til at forelægge kvalitetsspørgsmål for Kontroludvalget, hvad angår selve TV-inspektionen og -rapporteringen. Henvendelser der går ud over dette, henvises til anden relevant profession. Ved væsentlige inspektionsfejl påtalt af DTVK, skal TV-inspektionsfirmaet inden 14 dage meddele disse til kunden. Kopi af denne meddelelse sendes til DTVK. DTVK kan pålægge TV-inspektionsfirmaet fornyet TV-inspektion, inklusive forudgående rensning uden udgift for kunden og DTVK. Sådanne sager skal afgøres indenfor en rimelig tid. DTVK kan ved klage eller anden forespørgsel kræve, at der fra medlemsfirmaerne udleveres alle de for ordningen nødvendige tekniske oplysninger.

7 Optagelse Optagelsesbetingelser Det er en betingelse for optagelse som medlem i DTVK, at firmaet har mindst én certificeret operatør. Firmaet skal udføre en TV-inspektionsproduktion på min. 20 km eller 1000 ledningsstrækninger inden for 2 år efter optagelsen. Medlemsfirmaer skal opfylde samme krav til produktion inden for de 2 seneste år. Medlemsfirmaer, som ikke længere har en certificeret operatør, overgår til passivt medlemskab, indtil firmaet igen har en certificeret operatør. Intet medlemsfirma kan være passivt medlem i mere end et år. Herefter ophører medlemskabet. Optagelsesprocedure Optagelsesproceduren består af: - DTVK sender informationsmateriale til det ansøgende firma. - Ansøgningsfirmaet udfylder og indsender ansøgningspapirerne til DTVK. - DTVK tekniske konsulent aftaler og aflægger firmaet et optagelsesbesøg og udfærdiger en indstilling til Kontroludvalget. - Kontroludvalget behandler anmodningen om optagelse. Ansøgning Informationsmaterialet til den kommende ansøger skal mindst indeholde følgende dele: - Ansøgningsinformation, medlemsliste, vedtægter og tekniske bestemmelser for Kontrolordningen samt ansøgningsskema og kontingent- og afregningssatser. Ansøgningen skal mindst indeholde følgende: - TV-inspektionsfirmaets fulde navn, adresse, CVR-nummer, telefonnummer, navn på den, der tegner TV-inspektionsfirmaet, og som også skal være underskriver af ansøgningen, navne på den/de kontaktpersoner med hvem tekniske forhandlinger skal føres og navne på TV-inspektionsfirmaets TV-operatører og deres uddannelses- og arbejdsmæssige baggrund. En beskrivelse af det TV-udstyr der skal benyttes. Optagelsesbesøg Den tekniske konsulent foretager, ene eller sammen med en af Kontroludvalget indstillet person, et anmeldt optagelsesbesøg. Optagelsesbesøget omfatter et besøg på TV-inspektionsfirmaets adresse (FIRMABESØG) og en arbejdsplads (ARBEJDSPLADSBESØG). FIRMABESØGET skal godtgøre, at TV-inspektionsfirmaet kan overholde de stillede krav i regler og tekniske bestemmelser for DTVK. Der lægges særlig vægt på en bedømmelse af udstyrets tilstand, samt TV-inspektionsfirmaets organisation. Det kontrolleres, at de opgivne data på udstyr og materiel er i overensstemmelse med det forefundne.

8 7 Der udfærdiges en rapport over FIRMABESØGET. ARBEJDSPLADSBESØGET skal godtgøre, om TV-inspektionsfirmaet kan udføre inspektionsarbejde i relevante dimensioner og med udstyr som specificeret i pkt Desuden skal det sikres, at personalet er fortrolig med og kan betjene relevant sikkerhedsudstyr. Ved besøget udføres et TV-inspektionsarbejde på ca. 50 m med dimension op til 800 mm. TV-inspektionsfirmaet foranlediger, at der i kortest mulig afstand fra TV-inspektionsfirmaet er den dertil egnede entreprise. TV-inspektionsfirmaet skal desuden stille optagelser af tidligere kørte strækninger til rådighed. Ved bedømmelse af de enkelte arbejder skal der lægges vægt på, om alle krav til arbejdets udførelse bliver overholdt, samt om udstyr og materiel behandles efter anvisningerne. Rapportering til kunde og aflevering af arbejdet er også af betydning. TV-inspektionsarbejderne bedømmes på stedet, og der udfærdiges en rapport over det samlede ARBEJDSPLADSBESØG. Optagelsesindstilling På baggrund af rapporten fra det samlede optagelsesbesøg udarbejder den tekniske konsulent en indstilling til Kontroludvalget. Indstillingen udfærdiges med henvisning til nedenstående 3 grader: TV-inspektionsfirmaet kan godkendes og optages umiddelbart. II TV-inspektionsfirmaet optages på vilkår. F.eks. om der er visse ting, som skal korrigeres, eller der aftales nyt, skærpet besøg og/eller kontrol. III TV-inspektionsfirmaet kan ikke optages. Der gives besked om årsag og betingelser for ny ansøgning. Offentliggørelse Efter Kontroludvalgets beslutning sendes indstilling, samt rapporter over optagelsesbesøg til ansøgeren. Såfremt TV-inspektionsfirmaet optages i DTVK medsendes optagelsesgodkendelse samt evt. informationsmateriale. TV-inspektionsfirmaet regnes først som optaget fra den dato, som er angivet i optagelsesgodkendelse, og må først reklamere med medlemskabet fra denne dato.

9 8 Kontroludvalget foranlediger, at hjemmesiden opdateres løbende og indeholder en oversigt over medlemsfirmaer Forsikringsforhold DTVK er ikke erstatningsansvarlig overfor TV-inspektionsfirmaet eller dennes kunde for tab ved forsendelse til og fra DTVK og opbevaring i DTVK-regi af de i pkt. 5.3 omhandlende optagelser og TV-rapporter til stikprøvekontrol. TV-inspektionsfirmaet må derfor selv tegne forsikring, der dækker for tab i forbindelse med forannævnte. Erstatningsansvar Det er alene den enkelte virksomhed, der er ansvarlig for fejl og mangler ved TV-inspektionen og for skader, forvoldt af TV-inspektionen (produktansvarsskade). Dette gælder, selvom der måtte kunne påvises fejl, begået af den tekniske konsulent under kontrolarbejdet Andre forhold Eventuelle afvigelser fra pkt til 3.6. kan i særlige tilfælde forelægges Kontroludvalget til udtalelse og endelig afgørelse. TV-inspektionsfirmaer skal skriftligt underrette DTVK, når en TV-operatørs ansættelsesforhold ophører Eksklusion TV-inspektionsfirmaer kan ekskluderes efter Kontroludvalgets beslutning, såfremt et af følgende forhold er overtrådt. 1. Indberetning af udført arbejde er udeladt. 2. For sen indlevering af månedsrapporter og rekvireret rapportering. (Se pkt. 5.3 og Bilag B, afsnit 4). 3. Hvis TV-inspektionsfirmaet anvender TV-operatører uden certifikat eller TV-operatører som har fået inddraget sit certifikat i henhold til pkt Hvis TV-inspektionsfirmaet som har fået pålagt fornyet TV-inspektion (se pkt. 3.5) nægter dette. 5. Hvis TV-inspektionsfirmaet ikke kan dokumentere fejlmelding af væsentlige fejl til kunden (jf. pkt. 3.5.) 6. Hvis TV-inspektionsudstyret ikke opfylder kravene i pkt. 3.3 og Bilag A. 7. Hvis TV-inspektionsfirmaet ikke opfylder kravene til produktion i pkt Andre forhold der skønnes at være af afgørende betydning for kontrolordningens omdømme. Et ekskluderet TV-inspektionsfirma kan tidligst optages i DTVK 12 måneder efter eksklusionen og optagelsesproceduren sker i henhold til gældende regler (se pkt. 3.6).

10 9 Hvis et TV-inspektionsfirma i DTVK, som tidligere har været ekskluderet, bliver ekskluderet, kan TV- inspektionsfirmaet normalt ikke genoptages i DTVK. 4. TEKNISK KONSULENT Teknisk konsulent er en person, som forestår det eksterne kontrolarbejde for DTVK, der kan have en eller flere tekniske konsulenter Arbejdsopgaver Den tekniske konsulent varetager følgende arbejdsopgaver for DTVK: 1. Foretager udvælgelse af kontrolenheder efter stikprøveplanen. 2. Foretager det praktiske kontrolarbejde på de udvalgte kontrolenheder og fastlægger løbende kontrolniveau. Udarbejdelse af kontrolrapporter skal foretages inden 1 måned fra det tidspunkt, hvor kontrolpartiet er afsendt fra TV-inspektionsfirmaet. 3. Foretager optagelsesbesøg samt firma- og arbejdspladsbesøg i nødvendigt omfang efter DTVK s oplæg. 4. Foranlediger at de enkelte TV-inspektionsfirmaer informeres om ændringer i de opstillede krav. 5. Administrerer et kartotek over de indsendte månedsrapporter og overvåge, at indsendelsen sker rettidigt. Kartoteket skal behandles fortroligt. Månedsrapporterne og kontrolrapporterne skal opbevares af den tekniske konsulent i mindst 2 år. Derefter destrueres de. 6. Administrerer et kartotek over udførte kontrolarbejder og firma- og arbejdspladsbesøg. 7. Informerer løbende kontroludvalget og medlemmer af kontrolordningen om emner, der er af betydning for ordningen. 8. Udfærdiger en statusrapport kvartårlig over kontrolarbejdet. 9. Udarbejder forslag til og medvirke ved ændring af de tekniske bestemmelser. 10. Forestår udarbejdelse af planer for og gennemfører uddannelse af TV-operatører. 11. Fremlægger teknisk faglige spørgsmål for kontroludvalget. 12. Behandler klager og besvarer kvalitetsspørgsmål fra kunder. 13. Varetager alle teknisk faglige spørgsmål, der er af betydning for ordningen. 14. Udarbejder indstilling om optagelse og eksklusion af TV-inspektionsfirmaerne. 15. Udarbejder indstillinger til inddragelse af certifikater. Den tekniske konsulent kan på kontroludvalgets foranledning udføre andre opgaver, der er til gavn for kontrolordningen.

11 Ansættelse Dansk Byggeri og TV-inspektionsgruppen ansætter den af kontroludvalget udpegede tekniske konsulent til at varetage udførelsen af kontrollen med TV-inspektionsfirmaerne som fastlagt af kontroludvalget. Den tekniske konsulents udgifter i forbindelse med udførelse af sit kontrolarbejde for kontroludvalget afholdes af kontrolordningens medlemmer i henhold til den indgåede kontrakt Forsikringsforhold Den tekniske konsulent tegner forsikring, der dækker DTVK s ansvar overfor kunder i forbindelse med kundeforespørgsler (ikke stikprøvekontrol). Forsikringen skal dække for tyveri, brand, vandskade og anden tilskadekomst af optagelser, rapporter og disketter til genanskaffelsespris. Herudover tegnes forsikring for opbevaring af DTVK s materiel samt de i pkt. 4.1 nævnte kartoteker hos den tekniske konsulent. Forsikringen skal dække tyveri, brand, vandskade og anden tilskadekomst til genanskaffelsespris Andre forhold Alle tekniske spørgsmål rettes direkte til den tekniske konsulent, og Kontroludvalget orienteres om spørgsmål og svar. 5.0 STIKPRØVEPLAN Den anvendte stikprøveplan (se skema R, N og S) er en dobbelt stikprøveplan med 3 kontrolniveauer og med bedømmelseskriteriet for 3 fejlklasser. Stikprøveplanen er opbygget efter principperne i Dansk Standard DS 2184, "metoder og tabeller for stikprøveudtagning for inspektion ved alternativ måling", 1 udgave marts Stikprøveplanen fastlægger sammenhængen mellem produktionsmængde og stikprøvestørrelsen samt fastlægger kriterier for godkendelse og afvisning af kontrolpartier. Den dobbelte stikprøveudtagning foregår ved, at der inden for en produktionsmængde udtages en stikprøve til bedømmelse. Hvis denne 1. stikprøve godkendes, da godkendes hele kontrolpartiet, og hvis den afvises, da afvises hele kontrolpartiet. Hvis 1. stikprøve hverken kan godkendes eller afvises, da udtages en ny stikprøve (2. stikprøve) fra den samme produktionsmængde. De to stikprøver bedømmes samlet, og hvis den samlede stikprøve godkendes, da godkendes hele kontrolpartiet, og hvis den afvises, da afvises hele kontrolpartiet Kontrolenhed En kontrolenhed er normalt den enkelte ledningsstrækning afgrænset af 2 brønde. Kontrolenheden undersøges med henblik på en bedømmelse af TV-inspektionsarbejdet, som fejlfri eller fejlbehæftet.

12 Kontrolparti Ved et kontrolparti forstås her den samling af kontrolenheder, der er blevet udtaget som stikprøver til kontrol for at afgøre, om kriteriet for godkendelse er opfyldt. Et kontrolparti omfatter en bestemt del af de TV- inspektionsarbejder, der er udført inden for kontrolperioden Udtagning af stikprøver En stikprøve (kontrolparti) består af et antal kontrolenheder udtaget fra en given produktionsmængde. Antallet af kontrolenheder i stikprøven udgør stikprøvestørrelsen. Kontrolenhederne i stikprøven skal være tilfældigt udtaget uden hensyn til deres kvalitet. Udtagne stikprøver skal foreligge senest 14 dage efter rekvirering (se pkt ) Klassificering af fejl En klassificering af fejl er en opstilling af mulige fejl ved TV-inspektionrapporteringen, ordnet efter deres betydning (se skema 1). En fejl er enhver afvigelse, TV-inspektionsarbejdet har fra de specificerede krav Klassificering En fejlbehæftet kontrolenhed klassificeres svarende til den mest betydende af én af fejlkontrolklasserne: 1: Mindre fejlfortolkning. 2: Væsentlig fejlfortolkning. 3: Kritisk fejlfortolkning Fejlvurdering Pkt redegør nærmere for fejlvurderinger. Fejlklasse 1: Fejlklasse 1 er mindre fejl, som sandsynligvis ikke vil få indflydelse på bedømmelse af: - ledningens tilstand - eller ledningens renoveringsbehov. Fejlklasse 2: Fejlklasse 2 er væsentlige fejl, som uden at være kritiske sandsynligvis vil resultere i forringelse i bedømmelsen af: - ledningens tilstand - eller ledningens renoveringsbehov. Fejlklasse 3: Fejlklasse 3 er kritiske fejl, som vurdering og erfaring viser, vil resultere i en væsentlig forringelse i bedømmelsen af:

13 12 - ledningens tilstand. - eller ledningens renoveringsbehov - eller kan resultere i fejlinvestering (opgravning, renovering m.v.). Inden for hver ledningsstrækning er det kun den højest klassificerede fejlfortolkning, der tæller Fejltyper og deres klassificering De mulige fejl ved et TV-inspektionsarbejde kan opdeles i følgende (se skema 1). Til grund for bedømmelsen anvendes fotomanualen og nedenstående regler. Forkortelserne angivet i skema 1 refererer til forkortelser i fotomanualen. A. Kvaliteten af billedet Fejlklasse 1: dårligt billede, men bedømmelse mulig Fejlklasse 2: dårligt billede, bedømmelse usikker Fejlklasse 3: dårligt billede, bedømmelse umulig Dårligt billede er faktorer som: - fokusering, centrering - dug - snavs på kameralinse - damp i ledning - dårlig kamerahåndtering m.v. - hvor der ikke holdes stille ved hver observation B. For stor hastighed Fejlklasse 1: Hastigheden er større end den i Bilag B foreskrevne, men sikker bedømmelse er mulig Fejlklasse 2: Bedømmelsen usikker pga. hastigheden Fejlklasse 3: Bedømmelse umulig pga. hastigheden C. Udeladelse af strækning på optagelsen Fejlklasse 1: Udeladelse af maksimalt 2 m på optagelse Fejlklasse 2: Udeladelse af op til 5 m på optagelse Fejlklasse 3: Udeladelse af over 5 m D. Afvigelser m.h.t. dimensions- og tværsnitsangivelse Uoverensstemmelse mellem skærmtekst eller medie og rapport (se skema 1). E. Afvigelser m.h.t. rørmateriale og dato Uoverensstemmelse mellem skærmtekst eller medie og rapport (se skema 1). F. Afvigelser m.h.t. meterangivelse Mellem optagelse og rapport er: Fejlklasse 1: Afvigelsen ligger mellem 0,5 m og 1,0 m. Fejlklasse 3: Afvigelsen er større end 1,0 m.

14 13 G. Afvigelser m.h.t. tæller Fejlklasse 1: Alle fejl/udeladelser af denne type indenfor samme kontrolenhed. Fejlklasse 3: Hvis tæller-uorden påvirker mere end én kontrolenhed. H. Afvigelser m.h.t. strækningsangivelse Uoverensstemmelse mellem skærmtekst, eller medie og rapport (se skema 1). I. Forkert observationstype ifølge fotomanualen Anvendes, hvor rapporten angiver en anden observationstype end mediet udviser. I skema 1 angives, hvordan de forskellige typer skal klassificeres efter betydning i de 3 fejlkontrolklasser. En fejlfortolkning medregnes som en fejl i den højeste Fejlklasse, enten den angivne eller reelle klasse. J. Forkert klassedeling ifølge Fotomanualen I skemaet 1 angives, hvordan de forskellige billeder skal klassificeres efter betydning i de tre fejlkontrolklasser. En fejlfortolkning medregnes som en fejl i den højeste Fejlklasse, enten den angivne eller reelle klasse. K. Udeladelser I skema 1 angives, hvordan de forskellige billeder skal klassificeres efter betydning i de tre fejlkontrolklasser. En udeladelse medregnes som en fejl i den højeste fejlkontrolklasse, enten den angivne eller den reelle klasse. L. Udeladelse af vinkelret sigt Udeladelse af vinkelret sigt i ledninger større end > 500 mm (se skema 1). M. Andre fejl Ur reference (UR) Fejlklasse 1: Alle fejlplaceringer over 2 timer med undtagelse af: Fejlklasse 2: Fejlplacering af OK/Retningsændring om horisontal centerline, og Fejlklasse 3: Fejlplacering af GR/PB/PH/SG og OK/Retningsændring om vertikal centerlinje, med en tolerance på +/- 1 time.

15 14 Ved gentagne ur reference-forglemmelser kan der bedømmes Fejlklasse 1. Vandstand (VA) Ved fejl i angivelse eller udeladelse af vandstand i røret som % af rørdiameteren klassedeles bedømmelsen som følger (se skema 1): Fejlklasse 1: Mindre end 30 % Fejlklasse 2: Mellem 30 % og 60 % Fejlklasse 3: Mere end 60 %. N. Generel orden Som f.eks. uoverensstemmelse mellem optagelses- og rapportnummer. Den tekniske konsulent vurderer i hver enkelt situation 5.6. Godkendelses- og afvisningskriterier Hvis antallet af fejlbehæftede kontrolenheder i den første stikprøve er lig med eller mindre end det første godkendelsestal for alle 3 fejlkontrolklasser, skal kontrolpartiet anses for godkendt. Hvis antallet af fejlbehæftede kontrolenheder i den første stikprøve er lig med eller større end det første afvisningstal for kun én fejlkontrolklasse, skal kontrolpartiet afvises. Hvis antallet af fejlbehæftede kontrolenheder i den første stikprøve ligger mellem første godkendelsestal og første afvisningstal for kun én fejlkontrolklasse, udtages 2. stikprøve. Hvis det samlede antal fejlbehæftede kontrolenheder fra 1. og 2. stikprøve er mindre end eller lig med det andet godkendelsestal for alle 3 fejlkontrolklasser, skal kontrolpartiet anses for godkendt. 5.7 Eksempler Eksempel på udtagning og vurdering af stikprøver: En operatør kører i normalt kontrolniveau. (N) På 3 måneder har han kørt 600 ledningsstræk. DTVK rekvirerer derefter fra operatøren 2x32 tilfældigt udtagne ledningsstræk. For at få godkendt 1. stikprøve på de 32 første stræk, må der maksimalt være 5 klasse 1 fejl, 2 klasse 2 fejl og 0 klasse 3 fejl. Hvis der for eksempel er 9 klasse 1 fejl, afvises hele partiet. Hvis der for eksempel er 6 klasse 1 fejl, skal 2. stikprøve udtages (altså i alt 64 ledningsstræk). For at få partiet godkendt må der på de 64 ledningsstrækninger maksimalt være 12 klasse 1 fejl, 6 klasse 2 fejl og 1 klasse 3 fejl. Hvis blot en af disse overskrides, afvises hele partiet.

16 15 Eksempler på fejltyper og deres klassificering: I det følgende gives eksempler på, hvordan man fejlklassificerer, jævnfør afsnit 5.5 og skema En ledningsstrækning er inspiceret, men billedkvaliteten er så dårlig, at det er svært at vurdere de enkelte observationer. Jævnfør punkt A og skema 1 giver dette en klasse 2 fejl (II Væsentlig fejlfortolkning). 2. En operatør rapporterer RB2, men observationen er RB3. Jævnfør punkt L og skema 1 giver dette en klasse 3 fejl (III Kritisk fejlfortolkning). 3. En rapportør glemmer at rapportere et stik. Jævnfør punkt M og skema 1 giver dette en klasse 3 fejl. 4. En rapportør rapporterer en OK/Retningsændring kl. 3, men retningsændringen er i virkeligheden kl. 9. Desuden har han overset en FS2. Jævnfør punkt P og klasse 1 skema giver den forkerte ur reference en klasse 3 fejl, og en glemt FS2 giver en klasse 2 fejl. I afsnit 5.4 er det der angivet, at hvis der findes flere fejl på samme strækning, er det kun den største der tæller. Derfor giver denne ledningsstrækning en klasse 3 fejl. 5. En operatør angiver korrekt brøndnummer for startbrønd og slutbrønd på rapporteringsskemaet, men på skærmteksten får han byttet om på numrene. Jævnfør punkt H og skema 1 giver dette en klasse 3 fejl Kontrolniveau Der er tre kontrolniveauer, som bliver anvendt i forhold til TV-operatørens udførelseskvalitet. Antallet af kontrolenheder i de enkelte stikprøver afhænger af, hvilket kontrolniveau TV-operatøren befinder sig på. Ny certificerede TV-operatører starter på kontrolniveau 3: Skærpet kontrol. Efter første år placeres TV-operatøren i det konstaterede kontrolniveau. De tre kontrolniveauer er: Kontrolniveau 1: Reduceret kontrol Anvendes på TV-operatører med en meget høj rapporteringsmæssig standard. Kontrolperioden er 3 måneder (1 kvartal). Kontrolniveau 2: Normal kontrol Anvendes på TV-operatører med en normal god rapporteringsmæssig standard. Kontrolperioden er 3 måneder (1 kvartal). Kontrolniveau 3: Skærpet kontrol Anvendes på TV-operatører med en manglende rapporteringsmæssig erfaring. Kontrolperioden er 1 ½ måned (½ kvartal).

17 Kontrolniveauskift Nedennævnte bestemmelser anvendes ved overgang fra ét kontrolniveau til et andet, når TVoperatørens arbejdsudførelse har ændret sig. Overgangen sker ved førstkommende kvartal efter kontrolpartiets afslutning. Kontroludvalget kan efter indstilling fra den tekniske konsulent fravige de givne bestemmelser, såfremt andre forhold motiverer dette. 5.9.A Fra reduceret til normal kontrol Når reduceret kontrol benyttes, skal normal kontrol indføres: - når et kontrolparti afvises, eller først godkendes efter stikprøve 2, eller - når der opstår andre forhold, der kan motivere overgang til normal kontrol, eller - når der produceres mindre end 300 ledningsstræk pr. kvartal. Reduceret kontrol benyttes igen ved større produktion indenfor 1 år. 5.9.B Fra normal til reduceret kontrol Når normal kontrol benyttes, kan reduceret kontrol indføres: - når 6 på hinanden følgende kontrolpartier godkendes uden at have fået udtaget stikprøve 2. Har TV-operatøren været placeret i reduceret kontrol indenfor 1 år tilbage, kan oprykningen ske tidligere. - når TV-inspektionen er stabil på det bedre kvalitetsniveau. Reduceret kontrolniveau kan dog tidligst opnås efter en sammenhængende certifikatperiode på 3 år. 5.9.C Fra normal til skærpet kontrol Når normal kontrol benyttes, skal skærpet kontrol indføres: - når 2 på hinanden følgende kontrolpartier afvises, eller - når der optræder andre forhold, der kan motivere overgang til skærpet kontrol, eller - når der produceres mindre end 100 ledningsstræk pr. kvartal. Normal kontrol benyttes igen ved større produktion. 5.9.D Fra skærpet til normal kontrol Når skærpet kontrol benyttes, kan normal kontrol indføres: - når 3 på hinanden følgende kontrolpartier godkendes, og - når TV-inspektionen er stabil på det bedre kvalitetsniveau - når der produceres mere end 100 ledningsstræk pr. kvartal. Skærpet kontrol benyttes igen ved mindre produktion.

18 E Vedligeholdelse En stikprøvekontrol afbrydes når en TV-operatør enten arbejder i udlandet eller ikke længere arbejder som TV-operatør. Hvis stikprøvekontrollen afbrydes i certifikatets gyldighedsperiode, men genoptages inden udløbet, kan certifikatet forlænges uden fornyet prøve, såfremt stikprøvemængden i henhold til Kontroludvalgets bedømmelse er tilstrækkelig. Såfremt stikprøvemængden ikke er tilstrækkelig, kan operatøren gå op til ny prøve. Tilstrækkelig stikprøvemængde er 200 ledningsstræk pr. år. Kontroludvalget kan fastsætte andre kriterier for certifikatets vedligeholdelse. Hvis kontrollen afbrydes i certifikatets gyldighedsperiode, men ikke er genoptaget ved udløb, gælder ovenstående regler for fornyelse, men det nye certifikat udleveres først, når operatøren igen er underlagt kontrol. Hvis kontrollen har været afbrudt i 12 mdr. eller længere inddrages certifikatet. TV-operatøren beholder samme kontrolniveau i indtil 1 år, hvis TV-operatøren kan dokumentere udenlandsproduktion af tilstrækkelig mængde. TV-operatøren skal inden for en periode af 5 år have gennemført mindst et efteruddannelseskursus. 5.9.F Inddragelse Indenfor TV-operatørens første år: Hvis 1. kontrolparti afvises, kan der udtages 2. kontrolparti. - Certifikat inddrages, når pågældende TV-operatørs kontrolparti er afvist fortløbende 4 gange (normalt efter ½ år i skærpet kontrol), eller - befinder sig i skærpet kontrol, når året er gået, - eller andre forhold taler herfor, f.eks. ualmindelig dårlig arbejdskvalitet, vurderet af kontroludvalget. Efter TV-operatørens første år: TV-operatøren skal indstilles til inddragelse af certifikat: - når et kontrolparti fra pågældende operatør i skærpet kontrol afvises, eller - når der ikke er taget skridt til at forbedre kvaliteten, eller - når der opstår andre forhold, der kan begrunde inddragelse af certifikat Kontrolarbejde ved stikprøver Der foretages en bedømmelse af billedkvaliteten samt af andre forhold, der har betydning for kvaliteten af hele TV-inspektionsarbejdet, såsom hastighed, informationsmængde etc. Beskrivelserne af de forhold eller fejl, der skal bedømmes samt bedømmelseskriteriet for disse, fremgår af kapitel 5.5 og 5.6.

19 Kontrolrapport Som afslutning på kontrolarbejdet udfærdiges der en kontrolrapport. Kontrolrapporterne skal være fortløbende nummereret og bør indeholde følgende oplysninger: - Navn og adresse på TV-inspektionsfirmaet. - Dato for inspektionen. - TV-inspektionsfirmaets medlemsnummer samt TV-operatørens navn eller identifikationsnummer. - Kontrolenhedens længde og ledningsmateriale. - Resultat af bedømmelse af de enkelte fejltyper. - En samlet bedømmelse af kontrolpartiet. - Dato for kontrol. - Kontrollantens navn og underskrift. Kopi af kontrolrapporterne arkiveres hos den tekniske konsulent. Kontrolrapporten sendes til TV-inspektionsfirmaet, som foreviser den til TV-operatøren.

20 23 6. Skemaer S K E M A R Reduceret kontrol Kontrolpartistørrelse i antal kontrolenheder fra 0 til 59 fra 60 til 150 fra 151 til 280 fra 281 til 500 fra 501 til 1200 Stikprøve 1 eller Antal kontrolenheder i stikprøven Fejlkontrolklasse I: Mindre fejlfortolkninger Godkendelse Afvisning Fejlkontrolklasse II: Væsentlige fejlfortolkninger Godkendelse Afvisning Fejlkontrolklasse III: Kritiske fejlfortolkninger Godkendelse Afvisning

Kundestyrede Kontrolordninger i Dansk Byggeri for kvalitetens skyld

Kundestyrede Kontrolordninger i Dansk Byggeri for kvalitetens skyld Kundestyrede Kontrolordninger i Dansk Byggeri for kvalitetens skyld Kontrolordninger sikrer kvalitet og giver videndeling Der er mange fordele ved kontrolordninger. Først og fremmest handler det om at

Læs mere

FOTOMANUALEN BEREGNING AF FYSISK INDEKS VED TV-INSPEKTION VEJLEDNING NR. 66 juni 2005. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

FOTOMANUALEN BEREGNING AF FYSISK INDEKS VED TV-INSPEKTION VEJLEDNING NR. 66 juni 2005. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening FOTOMANUALEN BEREGNING AF FYSISK INDEKS VED TV-INSPEKTION VEJLEDNING NR. 66 juni 2005 DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Fotomanualen Beregning af Fysisk Indeks ved TV-inspektion 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

Retningslinier for vurdering af nylagte og fornyede ledninger ved hjælp af TV-inspektion

Retningslinier for vurdering af nylagte og fornyede ledninger ved hjælp af TV-inspektion Acceptkriterier Retningslinier for vurdering af nylagte og fornyede ledninger ved hjælp af TV-inspektion Inge Faldager, Projektdeltagere Roskilde Kommune Kolding Kommune Svendborg Kommune Silkeborg Kommune

Læs mere

Vedtægter. for. Kontrolordning for styret boring og gennempresning

Vedtægter. for. Kontrolordning for styret boring og gennempresning Vedtægter for Kontrolordning for styret boring og gennempresning Vedtaget på årsmødet den 25. marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Kontrolordningens grundlag... 3 1.1 Navn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Etablering...

Læs mere

Kloakken Din hverdag nu og i fremtiden Den er lige under os. TV-Inspektionsgruppen i Danmark informerer om kloakledningerne

Kloakken Din hverdag nu og i fremtiden Den er lige under os. TV-Inspektionsgruppen i Danmark informerer om kloakledningerne Kloakken Din hverdag nu og i fremtiden Den er lige under os TV-Inspektionsgruppen i Danmark informerer om kloakledningerne TV-Inspektionsgruppen består af TV-inspektionsfirmaer, der løbende kontrolleres

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 22. april 2014

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 22. april 2014 VEDTÆGTER FOR Godkendelsesordningen TOR Godkendt 22. april 2014 1. Foreningens navn og hjemsted Godkendelsesordningens navn er TOR Godkendt. Godkendelsesordningen har hjemsted i Rudersdal Kommune og er

Læs mere

Kloakmestrenes TV-Inspektion

Kloakmestrenes TV-Inspektion Kravspecifikationer Rev.12 / 16. september - 2013 Certificeringsordningen Kloakmestrenes TV-Inspektion Til brug for certificering af virksomheder, der udfører TV inspektion af kloakledninger, indenfor

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Oplysnings- og Kontrolordningen for Teknisk Isolering

VEDTÆGTER FOR. Oplysnings- og Kontrolordningen for Teknisk Isolering VEDTÆGTER FOR Oplysnings- og Kontrolordningen for Teknisk Isolering Sekretariat hos: DANSK INDUSTRI 1787 København V 22. marts 2006 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1: Navn og formål 3 2: Medlemskab 3 3: Oplysnings-

Læs mere

Vedtægt for VENT-ordningen September 2009

Vedtægt for VENT-ordningen September 2009 Vedtægt for VENT-ordningen September 2009 Vedtægt for VENT-ordningen september 2009 Indholdsfortegnelse Side 1. Område og formål... 3 1.1. Registreringsordningens område... 3 1.2. Formål... 3 2. Registreringsordningens

Læs mere

Håndtering af regnvand, spildevand og procesvand. Aarsleff Rørteknik A/S Claus Vangsager

Håndtering af regnvand, spildevand og procesvand. Aarsleff Rørteknik A/S Claus Vangsager Aarsleff Rørteknik A/S Claus Vangsager Fremtiden er Under os I sidder her fordi mange af jer har ansvaret for at håndtere driften af regnvand spildevand og procesvand I HAR ANSVARET Håndtering Ibrugtagningsgodkendelse

Læs mere

Acceptkriterier Vurdering af nye og fornyede ledninger ved TV-inspektion

Acceptkriterier Vurdering af nye og fornyede ledninger ved TV-inspektion Acceptkriterier Vurdering af nye og fornyede ledninger ved TV-inspektion DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA VEJLEDNING NR. 92, JANUAR 2014 Acceptkriterier Vurdering af nye og fornyede ledninger

Læs mere

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage VEJLEDNING DANDAS-TV Viewer er lavet til håndtering af TV-inspektion. (Skærm billeder og funktionalitet kan afvige fra den seneste version af programmet. DB adgang er ikke inkluderet) Programmet kan Indlæse

Læs mere

Side 1/12. Side 1/12 TV-inspektion og spuling for Københavns Ejendomme (KEjd) februar 2015

Side 1/12. Side 1/12 TV-inspektion og spuling for Københavns Ejendomme (KEjd) februar 2015 Side 1/12 Side 1/12 TV-inspektion og spuling for Københavns Ejendomme (KEjd) februar 2015 TV-inspektion og spuling for Københavns Ejendomme februar 2015 TV-inspektion og Spuling for Københavns Ejendomme

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale Januar 2007 Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Driftsaftalen 1.1 Udbudsgrundlag Denne

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Oversigt over observationsklasser i DANDAS ver. 2.4.6

Oversigt over observationsklasser i DANDAS ver. 2.4.6 Oversigt over observationsklasser i DND ver. 2.4.6 Observationsklasser Type Beskrivelse Vandforekomst: Vand V Vandstanden registreres i % ngen typer Rørenes fysiske tilstand: Revner/brud fskalninger Revner

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Måleteknisk direktiv (Vejledning) FJERNVARMEMÅLERE. Kontrolsystem for målere i drift. MDIR 07.01-01, udg. 3

Måleteknisk direktiv (Vejledning) FJERNVARMEMÅLERE. Kontrolsystem for målere i drift. MDIR 07.01-01, udg. 3 Den fulde tekst Måleteknisk direktiv (Vejledning) FJERNVARMEMÅLERE. Kontrolsystem for målere i drift. MDIR 07.01-01, udg. 3 Minimumskrav/Vejledning I henhold til Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse

Læs mere

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

Gørlev Antenneforening

Gørlev Antenneforening Love og vedtægter for 1 Foreningens navn er:. 2 Foreningens interesseområde er: Gørlev by. 3 Foreningens formål er at drive og eje et fællesantenneanlæg, der kan forsyne medlemmerne med. 1. Internet og

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter VEDTÆGTER Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter Senest revideret 5. september 2009 1 Hjemsted og formål Foreningens navn er: Danske Massører & Terapeuter, www.d-m-t.dk Foreningens adresse fremgår

Læs mere

Nyhedsbrev. Kvalitet & Sikkerhed, Infrauddannelser #3 / Juli 2014. Ugyldigt certifikat. for entreprenører, der leverer sikkerhedsydelser.

Nyhedsbrev. Kvalitet & Sikkerhed, Infrauddannelser #3 / Juli 2014. Ugyldigt certifikat. for entreprenører, der leverer sikkerhedsydelser. Nyhedsbrev for entreprenører, der leverer sikkerhedsydelser Kvalitet & Sikkerhed, Infrauddannelser #3 / Juli 2014 Indhold Dokumentation for Dette nyhedsbrev bedes fordelt til alt personale med lokomotivførerlicens.

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

Forretningsorden for Danske IT-advokaters certificeringsudvalg

Forretningsorden for Danske IT-advokaters certificeringsudvalg Forretningsorden for Danske IT-advokaters certificeringsudvalg 1. Udvalgets mandat... 1 2. Grundlaget for certificeringen... 1 3. Ansøgninger... 2 4. Sagsbehandling og stikprøvekontrol... 2 5. Udvalgets

Læs mere

DVC Produktcertificering tilknyttet Teknologisk Institut

DVC Produktcertificering tilknyttet Teknologisk Institut PROD Reg. nr. 7002 DVC Produktcertificering DVC Produktcertificering tilknyttet Teknologisk Institut Bestemmelser vedrørende certificering af produkters overensstemmelse op imod certificeringsgrundlaget

Læs mere

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS REGELSÆT ID-KORT og BILPAS Regelsæt for ID-kort til Roskilde lufthavn Lufthavnens område er stort og vanskeligt og indeholder meget store menneskelige og materielle værdier. Enhver overtrædelse af bestemmelser

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING 1. Navn, hjemsted og medlemmer 1,1 Foreningens navn er ID-Psykoterapeutisk Forening 1,2 Foreningen er landsdækkende med hjemsted på formandens bopæl 1,3 Foreningen

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer REVISORKOMMISSIONEN Maj 2014 Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer Generelt I henhold til 1 i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1408 af 11. december 2013 om revisoreksamen for

Læs mere

VALGREGULATIV. for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Vejle Spildevand A/S

VALGREGULATIV. for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Vejle Spildevand A/S VALGREGULATIV for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Vejle Spildevand A/S 1. Formål og baggrund 1.1 Nærværende regulativ fastsætter reglerne for valg af forbrugerrepræsentant i bestyrelsen for Vejle

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Certificeringens gyldighedsområde side

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse

KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse Udarbejdet af: Godkendt af: MOL PKH Indholdsfortegnelse Side: 1 Dato: 2. april 2013 1 Orientering.... 2 1.1 Sammenfatning af beskrivelse... 2 1.2 Kunde...

Læs mere

Renovering i og under ejendomme

Renovering i og under ejendomme Renovering i og under ejendomme Rødder i fælles entreprenørkultur Renovering i og under ejendomme Aarsleff Rørteknik er markedsledende i Danmark, når det gælder renovering med strømpeforing i og under

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Generelt om notat: Nedennævnte notat er fremkommet efter dialog og undersøgelser gennemført af bestyrelsen og ingeniørfirmaet Gaihede

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer DKK s Schweisshundeudvalg Regler for uddannelse til schweissdommer Gældende fra 1. januar 2012 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Skal have ført mindst 2 forskellige hunde til 2 præmie

Læs mere

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908 Love Revideret 2015 1 1. Klubbens navn er "Frederikssund Roklub", og dens formål er at give medlemmerne adgang til at dyrke rosport og kano- og kajaksport under

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål November 2006 Revideret oktober 2007 Revideret november 2008 Revideret maj 2009 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

AFTALE OM EKSTERN PRODUKTKONTROL AF ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER FOR OVENLYS

AFTALE OM EKSTERN PRODUKTKONTROL AF ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER FOR OVENLYS Projekt nr. 1001906-06-03 Aftale nr. Side 1 af 2 Antal bilag 5 Initialer BTL/vem AFTALE OM EKSTERN PRODUKTKONTROL AF ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER FOR OVENLYS Mellem Firmanavn Adresse Postnr og By I det følgende

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er KlubLiv Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Stk. 3. Foreningen er stiftet af DGI i 2014. 2 Formål,

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Juli 2006 Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord 2 20 Det certificerende

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

B o l i g f o r e n i n g e n V I B O

B o l i g f o r e n i n g e n V I B O B o l i g f o r e n i n g e n V I B O, Nivå Anlægsentreprenør Januar 2013 R a m b ø l l H a n n e m a n n s A l l é 5 3 DK- 2 3 0 0 K ø b e n h a v n S T l f. 5 1 6 1 1 0 0 0 B o l i g f o r e n i n g

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere

E-MÆRKETS RETNINGSLINJER

E-MÆRKETS RETNINGSLINJER Formål og anvendelsesområde Enhver e-mærket webshop er forpligtet til at overholde e-mærkets retningslinjer samt gældende ret. e-mærket påser, at retningslinjerne samt intentionerne bag mærket overholdes

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. januar 2015 J.nr. 3009/3027-0079 Ref. ABK/ Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag [nr.] Samarbejdsmodel

Bilag [nr.] Samarbejdsmodel Bilag [nr.] Samarbejdsmodel INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. BESTILLERS FORVENTNINGER... 3 3. FASERNE... 3 4. ORGANISATION... 4 4.1 Kontaktpersoner... 4 4.2 [Styregruppe... 4 4.3 [Styregruppe...

Læs mere

SVEJSEPASSEKRETARIATET

SVEJSEPASSEKRETARIATET SVEJSEPASSEKRETARIATET Ansøgningsblanket og checkliste til præ-evaluering og audit i henhold til SBC 244:2007, Særlige Ansøgerens navn (Svejseskolens navn, der skal anføres på certifikatet): Vejledning

Læs mere

Valgregulativ. Valg til bestyrelsen blandt kunder i AquaDjurs. August 2013

Valgregulativ. Valg til bestyrelsen blandt kunder i AquaDjurs. August 2013 Valgregulativ Valg til bestyrelsen blandt kunder i AquaDjurs August 2013 1. Formål og baggrund 1.1 Dette valgregulativ fastsætter reglerne for valg af kunderepræsentanter til bestyrelsen i AquaDjurs as

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse som Godschauffør i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Praktisk prøve. Dok. 585775. 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev

Praktisk prøve. Dok. 585775. 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev Dok. 585775 Formateret Praktisk prøve 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev Formål Den praktiske prøve skal vise, om eleverne kan anvende den viden og risikoforståelse og kan udføre

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI

Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI FRI-Håndbog, afsnit 1. Optagelsesskema for Virksomhed, side 1 af 10 Juni 2013 Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI 1. Ansøgningsskema 2. Oplysning om ledelses- og ejerforhold 3. Oplysning

Læs mere

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED SPAREKASSE Navn, hjemsted og formål. 1 Sparekassens navn er Sønderhå-Hørsted Sparekasse. Dens hjemsted er Sønderhå i Thisted kommune. Sparekassens formål er at drive bank- og

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Chartis Europe SA Kalvebod Brygge 45, 5. 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 7. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 21. marts 2013 VEDTÆGTER Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 1 Foreningens navn. Foreningens navn er JULESPAREFORENINGEN (JSF). Foreningens

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt vedtaget på foreningens generalforsamling den 29. marts 2006 Danmarks Rejsebureau Forenings (DRF) Etiske Regelsæt er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

Ringetoneaftale. Aftalens parter. På den ene side. Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K

Ringetoneaftale. Aftalens parter. På den ene side. Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K Ringetoneaftale Aftalens parter På den ene side Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K og Nordisk Copyright Bureau (NCB) Hammerichsgade 14 1611 København V herefter benævnt Koda/NCB og

Læs mere

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS). Stiftet den 08.05.2013.

Læs mere

DanDas STANDARD. DanDas DATA LEVERING AF OPMÅLINGSDATA OG DATA FRA TV-INSPEKTION SØNDERBORG FORSYNING LEVERING AF ELEKTRONISKE DATA

DanDas STANDARD. DanDas DATA LEVERING AF OPMÅLINGSDATA OG DATA FRA TV-INSPEKTION SØNDERBORG FORSYNING LEVERING AF ELEKTRONISKE DATA LEVERING AF ELEKTRONISKE DATA LOGO SENEST REVIDERET: 13. november 2014 Rettelser er markeret med rødt DanDas STANDARD DanDas DATA LEVERING AF OPMÅLINGSDATA OG DATA FRA TV-INSPEKTION SØNDERBORG FORSYNING

Læs mere

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum Nr. 1 16. juli 2014 Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum (Vejledning til bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder) 1. Indledning 1.1. Kunngerð nr. 1 frá 16.

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Holbergsgade 6

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere