Årsrapport for Pædagogernes Pensionskasse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport for Pædagogernes Pensionskasse"

Transkript

1 Årsrapport for Pædagogernes Pensionskasse CVR-nr.:

2

3 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning et godt år i PBU 1 Medlemmerne har fået mere end 3,2 mia. kr. i Enklere og billigere pension 1 Andre aktiviteter 3 Forventninger til Om PBU 4 Resultat, balance og egenkapital 6 Risikostyring 8 Pensionsvirksomhed 10 Investeringsvirksomhed 13 PBU s ledelse 15 Bestyrelsen, delegeretforsamlingen og daglig ledelse 18 Bestyrelsens ledelseshverv 20 Direktionens ledelseshverv 21 5-års oversigter: Hovedtal og Finanstilsynets nøgletal 22 Påtegninger 24 Ledelsespåtegning 24 Den uafhængige revisors erklæringer 25 Resultatopgørelse 27 Balance Aktiver 28 Balance Passiver 29 Bevægelser på egenkapitalen 29 Noter 30

4 Ledelsesberetning 2014 et godt år i PBU PBU kom ud af 2014 med gode resultater Medlemmernes depoter er blevet tilskrevet over 3,2 mia. kr. inkl. bonus i 2014 Årets formueafkast udgør 10,2 pct. Omkostningerne er faldet, og medlemmernes betaling for administration er igen sat ned Fuld overgang til én ordning på markedsrente og dermed en enklere og billigere pensionsordning Fra 1. januar 2015 har PBU indført livscyklus i pensionsordningen Fortsat stabil udvikling i antallet af bidragsbetalende medlemmer på trods af pres på de kommunale budgetter Medlemmerne har fået mere end 3,2 mia. kr. i 2014 Det er PBU s mission at sikre medlemmerne den højest mulige alderspension. Årets formueafkast udgør 10,2 pct. PBU s medlemmer har fået mere end 3,2 mia. kr. inkl. bonus indbetalt på deres depoter. Det gennemsnitlige årlige formueafkast har for perioden 2009 til 2014 udgjort 11,0 pct. og 6,6 pct. siden markedsrenteordningens start i Tabel 1. Formueafkast i markedsrente Gennemsnit Gennemsnit ,6% 11,0% 10,2% 7,9% Enklere og billigere pension PBU s markedsrenteordning blev etableret i 2003, og siden da har PBU arbejdet målrettet på, at alle medlemmer er på markedsrente. Det strategiske mål har været at sikre medlemmerne den højest mulige alderspension, da markedsrenteordningen giver PBU bedre mulighed for at føre en langsigtet investeringspolitik. Hertil kommer, at det er PBU s mål at levere en enkel ordning med lave administrationsomkostninger, og at alle medlemmer har den samme ordning. Det betyder, at der kan kommunikeres ud fra samme grundlag og dermed opnås en gennemsigtighed, der er unik på pensionsmarkedet. 1

5 Primo 2014 trådte PBU s forbedrede Pensionspakke i kraft, og alle medlemmer (eksklusiv pensionister) var dermed omfattet af Pensionspakken. Samtidig indførtes, at pensionister, som er gået på pension efter 1. januar 2014, fortsætter på markedsrente i stedet for som tidligere ved pensionering at overgå til gennemsnitsrente. Den 1. januar 2015 er alderspensionisterne flyttet til markedsrente, og mange har i den forbindelse fået forbedret den udbetalte pension. Dermed udestår kun ganske få medlemmer i at overgå til markedsrente - en lille gruppe alderspensionister og invalidepensionister samt ægtefælle- og børnepensionister. Det betyder, at PBU ved indgangen til 2015 stort set har nået målet om fuld overgang til én ordning på markedsrente. PBU s markedsrenteordning har gennem årene været en succes, idet medlemmer på markedsrente har opnået en højere forrentning på deres ordning end personer, der har sparet op i en gennemsnitsrenteordning. Den gennemsnitlige årlige depotrente efter skat og omkostninger har siden markedsrenteordningens start i 2003 været 5,3 pct. Livscyklus Fra 1. januar 2015 har PBU indført livscyklus i pensionsordningen. Formålet med livscyklusmodellen er at sikre mulighed for, at medlemmerne i de yngre år har en større andel af risikofyldte aktiver. Risikofyldte aktiver forventes at give et højere afkast og dermed et større depot, som giver en højere pension. Andelen af risikofyldte aktiver falder i takt med alderen, og når pensionstidspunktet nærmer sig eller er nået vil andelen af risikofyldte aktiver være lav og obligationsandelen tilsvarende højere. Højere andel Livscyklus - Andel af risikoaktiver Lavere andel Alder 2

6 Faldende omkostninger PBU s omkostningsprocent i 2014 har oplevet et stort fald til 1,8 mod 3,3 i Omkostningsprocenten viser omkostningerne til administration af medlemmernes pensionsordning i forhold til de indbetalte bidrag fra medlemmerne. Faldet i omkostningerne til administration er en konsekvens af den målrettede strategi mod en enkel ordning på markedsrente og kollektive risikoforsikringer. Dette har medført et lavere ressourceforbrug på administration og øget fokus og brug af ressourcer på styringen af investeringerne. Hertil kommer, at der i 2014 er gennemført besparelser både i PBU's egen administration og i de outsourcede aktiviteter. Andre aktiviteter Medlemsudvikling Antallet af betalende medlemmer er stabilt, jf. tabel 4 side 11, på trods af massivt pres på de kommunale budgetter. Antallet af pensionerede medlemmer er stigende, men udgør fortsat en lille andel af den samlede medlemsbestand. Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer og deres familie mulighed for at indbetale ekstra til pension i produktet Weekendpension. Mange medlemmer har udnyttet denne mulighed, og de har siden etableringen opnået en gennemsnitlig årlig depotrente efter skat og omkostninger på 8,4 pct. Pensionsordningerne er i 2014 overdraget til PBU, hvor Weekendpension fortsætter. Efter flyttet til PBU vil medlemmerne opleve endnu lavere administrationsomkostninger. Forventninger til 2015 PBU forventer, at 2015 vil vise en fortsat stabil udvikling i medlemsantallet og i bidragsbetalingen. Endvidere forventes et fortsat faldende omkostningsniveau. Medlemmernes afkast forventes positivt påvirket af den nye model for livscyklus, men på grund af det nuværende meget lave renteniveau forventes et lavere investeringsafkast i 2015 end i Arbejdet med at sikre medlemmerne endnu bedre alderspensioner og en omkostningseffektiv administration fortsætter i 2015, blandt andet via nye digitale tiltag som indebærer, at medlemmerne fremadrettet i stigende omfang får mulighed for at betjene sig selv via pbu.dk. Primo 2015 har PBU lanceret en ny og forbedret udgave af såvel pbu.dk som af Medlemsportalen. Der har i perioden efter 31. december 2014 statusdagen og frem til regnskabets aflæggelse ikke været begivenheder, som påvirker årsrapportens overordnede konklusioner. 3

7 Om PBU PBU s forretningsmodel PBU er en arbejdsmarkedspensionsordning, der efter aftale mellem Kommunernes Landsforening og Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL) leverer et konkurrencedygtigt livsforsikrings- og pensionsprodukt til pædagoger omfattet af overenskomsten mellem de to parter. PBU er til for pædagogerne. PBU tager derfor ansvar for at sikre, at pædagogernes pensionsordning reelt dækker pædagogernes behov såvel i arbejdslivet som i pensionstilværelsen. Rammerne for udøvelsen af dette ansvar har PBU s bestyrelse fastlagt i en forretningsmodel for pensionskassen. Et centralt element i forretningsmodellen er det forhold, at PBU s medlemsskare er homogen, idet medlemmernes arbejds- og lønforhold samt uddannelse er ensartede. Homogeniteten i medlemsskaren gør PBU i stand til at levere en enkel pensionsydelse, som til enhver tid er tilpasset netop pædagogernes behov. Det betyder, at alle ændringer har til formål at sikre pædagogerne den bedste pensionsløsning med fokus på forenkling af produkter og rådgivning. Hertil kommer, at det er højt prioriteret at sikre en omkostningsbillig ordning med stor sikkerhed og størst mulig gennemsigtighed. Samfundsansvar PBU opfatter arbejdet med samfundsansvar som en vigtig og integreret del af sin virksomhed. I dette arbejde har PBU ud fra en betragtning om væsentlighed valgt at fokusere på sin investeringsvirksomhed. PBU er tilsluttet FN s Global Compact og indarbejder hensyn til menneskerettigheder, sociale forhold, miljø- og klimamæssige forhold samt bekæmpelse af korruption i sine investeringer og i sin aktive ejerskabsstrategi. PBU redegør for sit samfundsansvar i den årlige rapportering til Global Compact i henhold til Bekendtgørelse om årsrapporter for tværgående pensionskasser 132. Rapporten Rapport om Samfundsansvar 2014 er tilgængelig både på PBU s hjemmeside -vi/social-ansvarlighed og på Global Compacts hjemmeside Rapporteringen redegør for PBU s aktiviteter og resultater og dækker væsentlige udfordringer og dilemmaer i investeringsvirksomheden. PBU har åbenhed omkring alle aktieinvesteringer. På pbu.dk findes en liste over aktuelle aktieinvesteringer. Udøvelsen af aktivt ejerskab sker i samarbejde med PBU s eksterne rådgiver, der overvåger pensionskassens investeringer og rapporterer til PBU om brud på lovgivning og internationale konventioner samt om væsentlige udfordringer for virksomhedernes langsigtede værdiskabelse. Overvågningen følges op af dialog med selskaberne om sociale, miljø- og klimamæssige og etiske forhold samt af stemmeafgivning på børsnoterede virksomheders generalforsamling. 4

8 I 2014 har PBU sammen med andre investorer fx været i dialog med et større antal olie- og gasselskaber om miljø- og klimapåvirkninger i ukonventionel udvinding af olie og gas, herunder skifergas og oliesand. PBU har ligeledes via sin eksterne rådgiver præciseret forventningerne til virksomhedernes håndtering af menneskerettigheder, der følger af FN s retningslinjer om menneskerettigheder og erhvervsliv. Disse aktiviteter er nærmere beskrevet i Global Compact-rapporten. Videnressourcer og strategisk udvikling i PBU PBU har valgt en organisering, hvor den daglige administration af medlemmernes pensionsordninger, regnskabet, formuen og investeringerne mv. er outsourcet til eksterne leverandører. Det sikrer stordriftsfordele samtidig med, at ledelsen i PBU kan have maksimalt fokus på strategi- og produktudvikling. Organiseringen betyder, at pensionskassen har en relativt lille medarbejderstab, som til gengæld er kendetegnet ved et højt kompetenceniveau, som løbende udvikles og vedligeholdes. Kommunikation Det er vigtigt for PBU, at medlemmerne har kendskab til og opmærksomhed om deres pensionsopsparing og forsikringer. PBU s arbejde mod en enkel og gennemsigtig pensionsordning er en forudsætning for den klare og forståelige dialog med og kommunikation til medlemmerne. PBU s medlemmer har taget udbuddet af selvbetjeningsmuligheder til sig. Således har medlemmerne i 2014 i stort omfang anvendt både pbu.dk og Medlemsportalen. Hjemmesiden pbu.dk besøges af ca medlemmer hver måned. PBU arbejder for at løfte dette tal endnu højere. Således har PBU i januar 2015 lanceret en ny og endnu mere fleksibel version af pbu.dk og Medlemsportalen. Den nye løsning tilbyder øget tilgængelighed, da løsningen kan anvendes uanset, om medlemmet bruger pc, smartphone eller tablet til at komme i kontakt med PBU. Medlemmernes anvendelse af de digitale løsninger giver lavere omkostninger til administration og en bedre service for medlemmerne. I 2014 har PBU afholdt 12 fyraftensmøder om Alder & Pension for medlemmer på 55 år og opefter. På seminarerne gennemgår PBU s specialister de områder, man især skal være opmærksom på, når man forbereder sin pensionstilværelse. Mere end 700 medlemmer har deltaget i disse møder. Derudover har PBU deltaget med oplæg på BUPL s A-kasses 11 møder for medlemmer, der kan gå på efterløn. Der har også været stor interesse for disse møder. 5

9 Resultat, balance og egenkapital Resultat til fordeling Resultatet til fordeling mellem medlemmerne og egenkapitalen udgøres af summen af rente-, risikoog omkostningsresultaterne driftsresultatet samt regulering som følge af ændringen i diskonteringsrente og udviklingen i medlemmernes sammensætning på fx alder. Tabel 2. Resultat til fordeling (mio. kr.) Investeringsafkast efter pensionsafkastskat Tilskrivning af afkast og grundlagsrente til medlemmerne før bonus Renteresultat før bonus, i alt Risikoresultat Omkostningsresultat før bonus Driftsresultat, i alt Markedsværdiregulering af pensionshensættelser Ændring i kapitalværdi af fremtidige administrationsoverskud Realiseret resultat til fordeling Anm.: Der er foretaget afrundinger i tabellen, og tallene summer ikke nødvendigvis. Det realiserede resultat på 490 mio. kr., jf. tabel 3, tillagt pensionsafkastskat på 718 mio. kr. udgør mio. kr. Af dette vedrører 417 mio. kr. de bonusberettigede forsikringer og 791 mio. kr. de ikkebonusberettigede forsikringer. Renteresultatet består af det opnåede investeringsresultat fratrukket forrentningen af medlemmernes opsparing og udgør 885 mio. kr. Risikoresultatet er de opkrævede risikopræmier fratrukket udgiften til risikoydelser og udgjorde 284 mio. kr. Medlemmerne har fået udbetalt 375 mio. kr. til ydelser ved død til efterladte, invalideydelser og til kritisk sygdom. Omkostningsresultatet før bonus er de opkrævede omkostningsbidrag fratrukket de faktiske administrationsomkostninger og udgjorde 25 mio. kr. i 2014 mod 10 mio. kr. i Det faldende omkostningsniveau kommer medlemmerne til gode i form af lavere omkostningsbidrag fremover. Driftsresultatet udgjorde derfor mio. kr. mod 223 mio. kr. i Overgangen til markedsrente har medført færre omkostninger til administration af ordningen, mens fokus på investeringsområdet er øget, hvorved investeringsomkostningernes andel af de samlede omkostninger er øget. 6

10 Resultat PBU har anmeldt regler for overskudsfordeling til Finanstilsynet. Reglerne fastlægger fordelingen af overskuddet mellem medlemmernes pensionsordninger og medlemmerne som ejere. Medlemmernes andel som ejere egenkapitalforrentningen eller resultatet udgør i mio. kr. Tabel 3. Disponering af resultat til fordeling (mio. kr.) Realiseret resultat til fordeling Medlemmers bonustilskrivning 89-2 Anvendt og tilbagebetalt bonuspotentiale på hvilende pensioner 1 21 Årets ændring i kollektivt bonuspotentiale Fordelt til medlemmerne Fordelt til egenkapitalen Anm.: Der er foretaget afrundinger i tabellen, og tallene summer ikke nødvendigvis. Medlemmernes pensionsordninger har fået mio. kr. før bonus i form tilskrivning af afkast og grundlagsrente, jf. tabel 2. Hertil kommer yderligere 429 mio. kr. i form af bonus og opbygning af bonuspotentialer, jf. tabel 3. Medlemmerne har dermed i alt fået mio. kr. i Bidrag og udbetalinger Medlemsbidrag udgjorde mio. kr. i 2014 mod mio. kr. i Dette svarer til en stigning på 38 mio. kr. eller 1,5 pct. I tallet indgår bidrag til Weekendpension. Udbetalte ydelser, eksklusiv afgift af kapitalpensioner afregnet til SKAT på 691 mio. kr., udgjorde mio. kr. i 2014 mod mio. kr. i 2013, en stigning på 9,6 pct. PBU har fortsat langt flere bidragsbetalende medlemmer end pensionister, men et stigende antal betalende medlemmer vil gå på pension i de kommende år, og derfor vil de udbetalte pensionsydelser stige forholdsvist meget. I kroner vil medlemsbidragene over den kommende årrække dog fortsat overstige udbetalingerne med bred margin. Egenkapital og konsolidering Egenkapitalen udgjorde mio. kr. pr. 31. december 2014, hvilket er 61 mio. kr. mere end ved indgangen til året, svarende til årets resultat. PBU s strategi er at have en tilstrækkelig stærk konsolidering til dels at kunne modstå en betydelig negativ udvikling på de finansielle markeder, og dels til med stor sikkerhed at kunne gennemføre den lagte strategi i forretningsmodellen for den kommende fem-års periode. 7

11 Risikostyring Som konsekvens af overgangen til markedsrente og kollektive risikodækninger bæres risikoen af medlemmerne, og styring af medlemmernes risiko fylder derfor mere end styringen af PBU's (instituttets) risiko. Det skyldes, at egenkapitalens væsentligste risici er markedsrisikoen på investeringsaktiver tilknyttet egenkapitalen og operationelle risici. Prioriteringen i risikostyringen er derfor at understøtte målet om, at pædagogerne får den størst mulige alderspension. I styringen af medlemmernes investeringsrisiko indgår, at det i investeringspolitikken tilstræbes, at medlemmerne på den ene side opnår et så højt afkast som muligt og dermed en høj pension men også på den anden side, at medlemmerne med en rimelig sikkerhed får den pension, som de er stillet i udsigt i pensionsprognoserne. På markedsrente er der dog altid en risiko for, at den forventede eller den udbetalte pension kan blive sat ned, hvis der henholdsvis forventes eller opnås lave eller negative afkast på investeringsaktiverne. I risikostyringen indgår også, at PBU's basiskapital er tilstrækkelig i forhold til de risici, som kan påvirke PBU og kapitalkravet herfra - det individuelle solvensbehov. PBU's bestyrelse har fastlagt en langsigtet kapitalplan, der løbende overvåges i forhold til den faktiske udvikling. I kapitalplanen indgår også vurdering af, om fremtidige kapitalkrav kan opfyldes, og at PBU's forretningsmodel kan gennemføres. I PBU anvendes forskellige modeller og metoder til at vurdere og måle effekten af de risici, der kan påvirke pensionskassens medlemmer og basiskapitalen. Sammenhængen mellem afkastforventningerne i investeringspolitikken, renten anvendt i pensionsprognoserne, og at der anvendes betryggende forudsætninger om fx medlemmernes levetid, benævnes prudent person af Finanstilsynet. PBU anvender prudent person-beregninger ved bestyrelsens beslutninger om anmeldelse af satser for pensioner set i forhold til afkastforventningerne i den besluttede investeringspolitik. Markedsrisici altså risici, der skyldes en ugunstig udvikling på de finansielle markeder måles og styres på flere måder. Herunder i PBU's egen risikomodel, der baseres på trafiklys-opgørelser, som PBU indberetter kvartalsvist til Finanstilsynet. Ud over stødene i det gule trafiklys (blandt andet med et tab på 30 pct. på aktier) tillægges alle investeringsforvaltere i modellen markeds-, forvalter- og likviditetsrisiko samt risikotillæg for eventuel fremmedkapital altså gearing. Disse risici gennemgås løbende i forhold til markedsudviklingen, og endeligt fastlægges en makrofaktor i investeringskomitéen. Makrofaktoren er en temperaturmåling på den fremadrettede usikkerhed om den makroøkonomiske udvikling. Tabellen Følsomhedsoplysninger på side 43 viser, hvorledes PBU s solvens og basiskapital vil blive påvirket dels af ændringer på de finansielle markeder, fx aktiekurser og renteniveau (trafiklys), og 8

12 dels af forsikringsrisici, det vil sige ændringer i forudsætningerne omkring levetid og invaliditet. Som forudsætning er Finanstilsynets opdaterede benchmark for dødelighed anvendt, jf. anvendt regnskabspraksis. Tabellen viser, at PBU er godt rustet til at modstå negative ændringer i disse forudsætninger. PBU opgør løbende det individuelle solvensbehov efter overordnede retningslinjer fastlagt af bestyrelsen, der mindst én gang årligt drøfter og tager stilling til opgørelsesmetoden. PBU anvender standardmodellen med en partiel intern model for levetid. Ud over opgørelsen af det individuelle solvensbehov udarbejdes følsomhedsanalyser for at vurdere sikkerheden i opgørelsen over for ændringer i fx aktierisikoen, renterisikoen og valutakursrisikoen. Det individuelle solvensbehov er pr. 31. december 2014 opgjort til mio. kr. (2013: mio. kr.) mod en basiskapital på mio. kr. Det individuelle solvensbehov indberettes kvartalsvist til Finanstilsynet. Ved opgørelsen af det individuelle solvensbehov indgår, at hensættelser til ugaranteret gennemsnitsrente opgøres, som om ydelserne er garanterede. Bestyrelsen har besluttet, at det individuelle solvensbehov pr. 1. januar 2015 opgøres i standardmodellen, og samtidig overføres en væsentlig del af hensættelsen for pensionerede medlemmer på ugaranteret gennemsnitsrente til markedsrente. Det individuelle solvensbehov pr. 1. januar 2015 er på denne baggrund opgjort til mio.kr. mod en tilstrækkelig basiskapital på mio. kr. Risikovurdering Bestyrelsen har gennemført en risikovurdering, og der er i december 2014 indsendt rapport til Finanstilsynet herom, jf. Bekendtgørelse om solvens- og driftsplaner. Risikovurderingen viser, at PBU på både kort sigt (1 år) og på længere sigt (5 år) med stor sikkerhed kan modstå risici i forhold til solvenskravet og i forhold til kapitalplanen for gennemførsel af forretningsmodellen, og at PBU dermed er robust. I forbindelse med overgangen til markedsrente med livscyklus har bestyrelsen besluttet at gennemgå risikostyringen og medlemmernes risikoprofil på livscyklus. Solvens II er et fælles EU-regelsæt for solvensopgørelser, risikostyring og rapportering, og reglerne træder i kraft pr. 1. januar Risikovurderingen er, at PBU med stor sikkerhed vil kunne overholde solvenskravet under Solvens II. Der er indledt et arbejde med at overgå til Solvens II på øvrige områder, herunder prudent person. PBU har udarbejdet politikker inden for de forskellige risikoområder. Risiko, solvens mv. indgår i bestyrelsens årshjul. Herudover behandles risiko i PBU s revisionsudvalg, og internt i PBU har der i flere år været en risikokomité, som løbende drøfter de enkelte risikoområder. 9

13 Pensionsvirksomhed Pensionspakken Siden 1. januar 2014 har alle bidragsbetalende medlemmer i PBU været omfattet af Pensionspakken. Fra samme tidspunkt gennemførtes en række justeringer af Pensionspakken, som blandt andet betyder en lavere betaling for forsikringer og administration og dermed flere penge til pension. Pensionspakken tager også hensyn til medlemmernes længere levetid. Indtil 2014 blev medlemmernes opsparing forrentet med markedsrente frem til pensioneringstidspunktet, hvorefter pensionsordningen var forrentet efter princippet for ugaranteret gennemsnitsrente. Fra 1. januar 2014 bliver medlemmernes opsparing forrentet med markedsrente gennem hele pensionsordningens levetid. Ændringerne giver medlemmerne en enkel og fremtidssikret pensionsordning, hvor flest mulige penge går til pension samtidig med, at medlemmerne har gode forsikringer ved sygdom og død. Ydelserne i Pensionspakken er reguleret af Pensionsregulativet og omfatter en række forsikringer ved sygdom og død. Der bliver løbende taget stilling til størrelsen af forsikringerne, så de, sammen med den offentlige pension og ATP, giver en tilstrækkelig dækning for en typisk pædagog. Den aktuelle dækning fremgår af figuren, som er illustreret indledningsvis i årsrapporten. Siden 1. januar 2013 har det ikke været muligt at indbetale til kapitalpension/alderssum i PBU, som følge af skattereformen i I foråret 2014 har PBU betalt afgiften af medlemmernes kapitalpensioner/alderssummer, således at medlemmerne har opnået den skatterabat, som er muliggjort af skattereformen. Weekendpension Også i 2014 har der været fokus på medlemmernes mulighed for at spare ekstra op til pension dels via supplerende indbetaling til hovedordningen i PBU og dels via Weekendpension. Medlemmerne har således mulighed for at etablere den supplerende pensionsopsparing, der passer bedst sammen med den obligatoriske pensionsordning og medlemmets ønsker og behov. Den digitale udvikling Der har fortsat været fokus på digitaliseringen i PBU, som indebærer, at medlemmerne i flere og flere sammenhænge skal betjene sig selv via nye digitale løsninger. Det betyder både lavere omkostninger til administration og en bedre service for medlemmerne. Medlemsportalen er central for medlemmernes løbende overblik over deres pensionsordning. Medlemmerne kan anvende portalen til fx at regne på, hvad det betyder for pensionen, hvis man stopper med at arbejde før tid, går på nedsat tid osv. Via portalen har medlemmerne eksempelvis også mulighed for at starte udbetaling af alderspension, at ændre begunstigelsen på ordningen og at 10

14 forlænge den bidragsfri dækning, når medlemmet ikke længere indbetaler på sin ordning. I 2014 er der foretaget en automatisering af overførsler til og fra PBU, således at disse fremover vil foregå overvejende uden involvering af en sagsbehandler. Derudover er der arbejdet med en ny og integreret hjemmeside/medlemsportal, som er lanceret i januar Medlemsudviklingen PBU har medlemmer samt børne- og ægtefællepensionister ultimo Antallet af medlemmer er stabilt. Antallet af pensionerede medlemmer er stigende, mens antallet af indbetalende og hvilende medlemmer udviser et begrænset fald. De seneste års fald i antallet af hvilende medlemmer er resultatet af en bevidst strategi om at få medlemmerne til at flytte deres hvilende ordning til deres hovedordning og dermed spare administrationsomkostninger. Tabel 4. Medlemmer og pensionister, ultimo (antal) Betalende medlemmer* Hvilende medlemmer Pensionerede medlemmer Medlemmer, i alt Alderspensionister Invalidepensionister Pensionerede medlemmer, i alt Ægtefællepensionister Børnepensionister Børne- og ægtefællepensionister, i alt Bidrag og udbetalte ydelser I 2014 modtog PBU mio. kr. i bidrag mod mio. kr. i Det er en stigning på 1,5 pct. Det stigende antal pensionerede medlemmer i PBU medfører, at udbetaling til alderspension mv. er steget fra 384 mio. kr. i 2013 til 436 mio. kr. i PBU udbetalte i 2014 ydelser på mio. kr. (ekskl. afgift af kapitalpensioner afregnet til SKAT på 691 mio. kr.) mod mio. kr. i Ydelserne fordeler sig overordnet med: 436 mio. kr. til alderspension 209 mio. kr. til invalideydelser 128 mio. kr. til ydelser ved død 37 mio. kr. til kritisk sygdom samt 354 mio. kr. til overførsler og udtrædelser vedrørende medlemmer, der ophævede pensionsordningen i PBU. 11

15 Forrentning af medlemmernes pensionsopsparing I Pensionspakken er medlemmernes opsparing forrentet med en depotrente, der svarer til det opnåede afkast på investeringsaktiverne fratrukket pensionsafkastskat, investeringsomkostninger og henlæggelse til egenkapitalen. Depotrenten har siden etableringen af Pensionspakken i 2003 i gennemsnit udgjort 5,3 pct. pr. år. Af figur 1 fremgår udviklingen i 100 kr. forrentet med depotrenten i Pensionspakken siden 1. januar kr. indbetalt i 2003 er således vokset til 187 kr. ved udgangen af Figur 1. Hvad er 100 kr. blevet til fra Pensionspakken Kr kr. 5,3 pct. pr. år

16 Investeringsvirksomhed Formueafkast 2014 PBU opnåede i 2014 et formueafkast i markedsrente på 10,2 pct. Resultatet blev opnået i et år, hvor verdensøkonomien samlet set udviklede sig lidt dårligere end forventet. Den globale vækst blev især påvirket af, at væksten i de nye vækstlande (emerging markets) som Kina, Brasilien og specielt Rusland var lavere end ventet. Væksten i den udviklede del af verden levede under ét op til forventningerne på trods af, at væksten i USA skuffede en smule i 1. halvår. De 10-årige renter faldt knap 1,5 procent-point. Det skyldtes både usikkerhed omkring væksten i USA og Kina, og at inflationen i specielt Europa faldt mere end ventet, blandt andet forårsaget af de faldende olie- og råvarepriser. Aktierne steg godt 19 pct., når man måler udviklingen i det globale aktieindeks MSCI World, og var primært drevet af amerikanske aktier og en stærk dollar. Alle PBU s aktivklasser har givet positive afkast i 2014, jf. tabel 5. Det store rentefald har medført høje afkast på nominelle obligationer og indeksobligationer samt statsobligationer fra nye vækstlande (emerging markets). Opsvinget i USA har ligeledes betydet høje afkast på amerikanske og globale aktier, mens afkastene på aktier i Europa og nye vækstlande har været noget mindre, men dog positive. Tabel 5. Formueafkast i markedsrente på aktivtyper før skat, (pct.) Nominelle obligationer 10,5-0,4 6,3 14,2 7,6 Virksomhedsobligationer 4,3 4,9 11,9 1,5 18,2 Obligationer udstedt af udviklingslande 10,9-8,3 15,5-1,0 18,4 Indeksobligationer 8,7-6,3 5,7 10,8 4,0 Børsnoterede aktier 16,7 21,6 16,4-7,9 27,5 Ejendomme 6,7 3,4 4,0 2,1 6,5 Aktivsammensætningen I tabel 6 nedenfor fremgår aktivsammensætningen for PBU s markedsrenteordning. Det fremgår, at porteføljen har en spredning på en række aktivklasser med hovedvægten på børsnoterede aktier og danske stats- og realkreditobligationer. Tabel 6. Aktivsammensætning for markedsrente, ultimo 2014 (pct.) 2014 Nominelle obligationer 35 Virksomhedsobligationer 9 Obligationer udstedt af udviklingslande 4 Indeksobligationer 3 Aktier 42 Ejendomme 8 13

17 Forventninger til markedsudviklingen i 2015 PBU s afkastforventninger for 2015 bygger på en forventning om, at den globale vækst bliver lidt højere end i 2014, primært trukket af en højere vækst i USA. Væksten i USA understøttes af fortsat stigende beskæftigelse, et meget lavt renteniveau og lav inflation, især trukket af lave olie- og benzinpriser. Den amerikanske dollar forventes yderligere styrket i Udsigterne for den øvrige globale økonomi forventes at være mere afdæmpede. I 2015 ventes aktierne at give pæne afkast, fordi den lidt højere globale vækst vil understøtte en beskeden indtjeningsfremgang i virksomhederne, og fordi den globale pengepolitik fortsat vil være lempelig trods en lidt strammere pengepolitik i USA. Usikkerhedsfaktorerne vedrørende hovedscenariet for 2015 knytter sig først og fremmest til udviklingen i Europa, hvor der er risiko for, at væksten bliver lavere end ventet, blandt andet på grund af krisen i Rusland og Ukraine. Samlet set forventer PBU et lavere afkast af investeringerne i 2015 sammenlignet med

18 PBU s ledelse Generalforsamling og delegeretforsamling Med baggrund i de stadigt stigende krav til bestyrelsens kompetencer i en finansiel virksomhed blev det på generalforsamlingen i 2013 besluttet at udvide bestyrelsen med endnu et medlem med særlige kompetencer og erfaringer. Generalforsamlingen gav valg for en to-årig periode til Lis Skovbjerg og Leif Hasager, der begge har omfattende erfaringer fra branchen og derfor bidrager til en yderligere styrkelse af bestyrelsens arbejde og kompetencer med viden om blandt andet regnskab, forsikringsteknik og investering. I efteråret 2013 var der nyvalg til PBU s delegeretforsamling. Seks nye medlemmer blev valgt ind i delegeretforsamlingen. Da BUPL har ændret reglerne for afholdelse af lokale generalforsamlinger, er kadencen for valg til PBU s delegeretforsamling blevet tilpasset hertil, hvorfor det blev besluttet at udvide funktionsperioden for den netop valgte forsamling til fem år, det vil sige for årene Der er således nyvalg til delegeretforsamlingen i efteråret Forsamlingen består af 35 delegerede. Der vælges tre delegerede fra hvert område svarende til BUPL s lokale fagforeninger, dog kun én fra Bornholm. Der vælges én delegeret fra Landsforeningen for Socialpædagoger (LFS). Bestyrelsen Som nævnt i PBU s halvårsrapport 2014 blev PBU s bestyrelse ændret i forbindelse med generalforsamlingen den 30. april Kommunernes Landsforening udpegede Claus Omann Jensen og Niels E. Bjerrum som nye bestyrelsesmedlemmer for en fire-årig periode. Kim Hyttel blev på generalforsamlingen valgt som nyt bestyrelsesmedlem for en fire-årig periode. I december 2014 har BUPL udpeget Mette Aagaard Larsen som nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Henning Pedersen, som er udtrådt af bestyrelsen. Posten som 1. næstformand i bestyrelsen blev i den forbindelse overtaget af bestyrelsesmedlem Lasse Bjerg Jørgensen, der ligeledes er udpeget af BUPL. Bestyrelsen har i 2014 afholdt seks møder. Revisionsudvalget Pensionskassens bestyrelse har i henhold til lovgivningen nedsat et revisionsudvalg. Revisionsudvalgets opgave er at have særlig fokus på at overvåge pensionskassens regnskabsaflæggelse og at overvåge, om pensionskassens interne kontrol- og risikosystemer fungerer effektivt. PBU s revisionsudvalg består af tre bestyrelsesmedlemmer, herunder de to uafhængige og særligt kvalificerede medlemmer af bestyrelsen. Lis Skovbjerg er valgt som formand for revisionsudvalget, Leif Hasager som næstformand, og udvalgets tredje medlem er bestyrelsesformand Claus Omann Jensen. Revisionsudvalget kvalificerer og forbereder drøftelserne i bestyrelsen inden for udvalgets virke. Revisionsudvalget har i 2014 afholdt tre møder. 15

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

Årets afkast = 7,9 pct. Gennemsnit 2003-2013 = 6,3 pct. Gennemsnit 2009-2013 = 11,2 pct. Betalende medlemmer (inkl. bidragsfrit dækkede) 64.

Årets afkast = 7,9 pct. Gennemsnit 2003-2013 = 6,3 pct. Gennemsnit 2009-2013 = 11,2 pct. Betalende medlemmer (inkl. bidragsfrit dækkede) 64. Kort og godt om Pensionspakken 2013 Årets afkast = 7,9 pct. Gennemsnit 2003-2013 = 6,3 pct. Gennemsnit 2009-2013 = 11,2 pct. Antal medlemmer på markedsrente - totalt: 89.850 Betalende medlemmer (inkl.

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 15 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse for

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Påtegninger 6 Ledelsespåtegning 6 Den uafhængige revisors erklæringer 7

Påtegninger 6 Ledelsespåtegning 6 Den uafhængige revisors erklæringer 7 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Kunder i Livsforsikringsselskabet A/S flyttes til PBU 1 Resultat 1 Balance og egenkapital 1 Risikostyring 2 Livsforsikringsvirksomhed 2 Depottilskrivning 2 Samfundsansvar

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Pensionskassen for Sundhedsfaglige

Pensionskassen for Sundhedsfaglige HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 Pensionskassen for Sundhedsfaglige Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 35 14 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse for perioden 01.01.

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005 Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2005 Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02 CVR-nr. 20 76 68 16 Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

HALVÅRS RAPPORT 2015. Arkitekternes Pensionskasse, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte

HALVÅRS RAPPORT 2015. Arkitekternes Pensionskasse, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte HALVÅRS RAPPORT 2015 Arkitekternes Pensionskasse, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, mail: post@unipension.dk, CVR nr. 2207 8615 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning...

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

OVERSIGT 5 % 4,5. DIP har i 20142. skyl- leveret et pænt. har rundet 34. mia. kr. i formue. at DIP nu. rentefald. rings-åop. af de. prosig.

OVERSIGT 5 % 4,5. DIP har i 20142. skyl- leveret et pænt. har rundet 34. mia. kr. i formue. at DIP nu. rentefald. rings-åop. af de. prosig. HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING HOVEDTAL FOR 1. HALVÅR: O OVERSIGT POSITIVT AFKAST PÅ 4,5 VÆKST I MEDLEMSBIDRA 5 % AG PÅ 2,7 % MEDLEMSBIDRAG RUNDER 500 MIO. KR. 1. HALVÅR VELKONSOLIDERET MED BALANCE

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for 2007... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning...

Læs mere

Halvårsrapport 2012 PFA Pension

Halvårsrapport 2012 PFA Pension Halvårsrapport 2012 PFA Pension Halvårsrapport PFA Pension side 1 af 12 Halvårsrapport PFA Pension 1. halvår 2012 Hovedpunkter fra halvårsrapporten PFA Pension opnåede et af markedets højeste investeringsafkast

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2 Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 5 Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr. ÅRSREGNSKAB 2013 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S CVR nr.: 21 17 68 42 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Fondsoplysninger...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K Industriens Pension i 2011 Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K www.industrienspension.dk Telefon + 45 33 66 80 80 Fax + 45 33 66 80 90 Kundeservice@industrienspension.dk CVR-nr.

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2014 Selskabsoplysninger Side 6: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 7: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 4 Hovedtal for Danica koncernen (korrigeret) 4 Hovedtal for Danica koncernen (Årsrapport 4) 5 Resultatopgørelse,

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER. Metodebeskrivelse for opgørelse af. ÅOK og ÅOP

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER. Metodebeskrivelse for opgørelse af. ÅOK og ÅOP Metodebeskrivelse for opgørelse af ÅOK og ÅOP 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning Indledning 2 Metodebeskrivelse Metodebeskrivelsen, den kvalitative del. 3 Afstemningsskemaet, 5 Erklæringer Pensionskassens

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 5: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 6: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Indhold. Indledning. Indledning 1. Metodebeskrivelsen. Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5. Erklæringer

Indhold. Indledning. Indledning 1. Metodebeskrivelsen. Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5. Erklæringer Metodebeskrivelse for opgørelse af ÅOK og ÅOP for 2013 Indhold Indledning Indledning 1 Metodebeskrivelsen Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5 Erklæringer Direktionens erklæring 6 Den uafhængige revisors

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2015 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere