Forside: Eksempel på steder med behov for kloakfornyelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forside: Eksempel på steder med behov for kloakfornyelse"

Transkript

1 Kunde Rådgiver Viborg Kommune Orbicon A/S Teknisk Forvaltning Klostermarken 12 Sct. Mogens Gade Viborg 8800 Viborg Tlf Tlf Sag nr Kontakt Morten Sass Glarbo Projektleder Peter Poulsen Kvalitetssikring Trine Schultz Revision nr. 3 Forside: Eksempel på steder med behov for kloakfornyelse Udgivet 5. marts 2009

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Kriterier for fornyelse Vurdering af TV-inspektionen Fornyelseskriterier for fysisk tilstand Brønde og bygværker Fornyelseskriterier Driftsmæssige forhold Spuling og/eller rodskæring Rotter Indsivning Fejltilslutninger Svovlbrinte Trykledninger 8 3 Retningsgivende enhedspriser Ledningsfornyelse ved opgravning Bredde af udgravning for ledninger Retablering af asfalt Øvrige forudsætninger Enhedspriser ved opgravning Stikledninger Ledningsfornyelse ved gravefri løsning Punktreparationer m.m Etablering af separatkloak Sammenligning af enhedspriser 12 4 Prioritering af anlægsforslagene Fysisk tilstand Kapacitetsmæssige forhold Samlet antal point marts

3 5 Rapport for kloakfornyelsesplaner Indholdsfortegnelse i tekst Bilagsfortegnelse Oversigtskort for berørte område Oplandsinddeling Fysisk indeks, observationer og brøndkvalitet Hydraulisk indeks, status Anlægsforslag Kælderopstuvning Anlægsforslag, beskrivelse og økonomi Datagrundlaget 22 Bilagsfortegnelse Nr. Skematype 1 Excel ark med enhedspriser 2 Word skabelon med indholdsfortegnelse i kloakfornyelsesplanen 5. marts

4 1 Indledning Viborg Kommune har i alt ca km kloakledning, der repræsenterer en genanskaffelsesværdi på mio. kr. ekskl. renseanlæg. Forud for en gennemførelse af en kloakfornyelse, er det nødvendigt med en tilstandsvurdering af kloakken. Den består af spuling og TV-inspektion af ledningerne, vurdering af ledningernes fysiske tilstand, opmåling af brønde, udarbejdelse af kloakkort, beregning af oversvømmelser m.m. Resultaterne analyseres, og der udarbejdes kloakfornyelsesplaner med anlægsarbejder, som er nødvendige for, at kloakkens servicemål overholdes. Omkostningerne for færdiggørelse af tilstandsvurderingen er ca. 21,8 mio. kr., som kommunen forventer at afholde over en 10 års periode. Anlægsarbejderne vil løbende blive udført i en prioriteret rækkefølge over en længere årrække. De tidligere kommuner Bjerringbro, Fjends, Karup, Møldrup, Tjele og Viborg har foretaget en løbende kloakfornyelse. Den nye Viborg Kommune vil fortsætte dette arbejde. For at harmonisere arbejdet med kloakfornyelsesplanlægningen er denne rapport blevet udarbejdet. Det forventes, at der skal udarbejdes kloakfornyelsesplaner i de kommende 10 år. I de efterfølgende afsnit er der følgende hovedpunkter: Beskrivelse af hvordan TV-inspektionens observationer skal vurderes. Angivelse af kriterier for hvornår kloakken skal fornys mht. det fysiske, hydrauliske og uvedkommende vand. Standardiserede retningsgivende enhedspriser på fornyelse af ledninger ved opgravning og ved gravefri løsninger til benyttelse ved beregning af anlægsbudget og konsekvenser for driftsbudget. Model for vægtning/prioritering af udførelsen af anlægsforslagene. Indholdsfortegnelse for kloakfornyelsesplaner med forklaringer til indholdet i de enkelte afsnit. 5. marts

5 2 Kriterier for fornyelse Det skal undersøges, om den aktuelle kloak lever op til servicemålene, som er beskrevet i spildevandsplanen. Kloakforsyningen tilbyder brugerne bl.a. følgende servicemål: 1. Brugerne skal altid kunne aflede spildevandet fra egen grund og opfatte kloakken som velfungerende. 2. Kloakken skal vedligeholdes så sammenbrud eller tilstopning af denne ikke sker under normal påvirkning og drift. 3. Opståede problemer afhjælpes hurtigst muligt. 4. For alle nye kloakoplande og fuldt ud fornyede kloakoplande, der bliver fornyet efter 2009, gælder, at regnbetingede oversvømmelser af terræn fra kloakken som minimum ikke må ske hyppigere end hvert 10. år i fælleskloakerede områder og hvert 5. år i separatkloakerede områder. 5. I alle øvrige kloakoplande må kloakkens kapacitet højest overskrides én gang hvert andet år i fælleskloakerede områder og én gang hvert år i separatkloakerede områder. 6. Kloakken skal fornys i den takt den forældes for at fastholde værdierne og funktionen af denne. 7. Fornyelse af kloakken skal så vidt muligt koordineres med andre ledningsejere og planlagte vejarbejder. 8. Generende lugtgener for omgivelserne fra kloakken skal minimeres. 9. Der skal løbende udføres en effektiv rottebekæmpelse. 10. Kloakkens placering skal være opdateret gennem digital registrering. Servicemålene er omsat til tekniske retningslinier, der er beskrevet i de efterfølgende afsnit. 2.1 Vurdering af TV-inspektionen I forbindelse med vurderingen af kloaksystemets fysiske tilstand skal det bemærkes, at afløbsbranchen i har været inde i en overgangsperiode mellem anvendelse af DAS-4 formatet og DAN-DAS formatet. Viborg Kommune forventer at overgå til DAN-DAS formatet i Kommunen udleverer kontrollerede kloakdata, hvis ekstern rådgiver skal løse opgaven. Vurdering af kloaksystemets fysiske tilstand baseres på TVinspektion. De observationer, der er angivet i tabel 2.1 på næste side, skal vurderes visuelt efter TV optagelsen, før der tages stilling til eventuel udbedring eller fornyelse. 5. marts

6 2.1.1 Fornyelseskriterier for fysisk tilstand I tabel 2.1 gennemgås de mulige problemer, der kan opstå som følge af de enkelte observationer og retningslinier for, hvor alvorlige observationerne skal være (klasse), før der stilles forslag til udbedring eller fornyelse. Desuden gives der forslag til mulig afhjælpning af observerede fejl. Type Observation Mulige problemer Klasse Mulig afhjælpning VA Vand Driftsproblemer og korrosion 40 % Faldmåling til vurdering af om strækningen skal omlægges RB Revner/brud Sammenfald af rør 2, 3, 4 Vurderes mellem opgravning/nodig/fornyes OB Overfladebeskadigelse Sammenfald af rør 3 og 4 Vurderes mellem opgravning/nodig/fornyes PF Produktionsfejl Sammenfald af rør 3 og 4 Vurderes mellem opgravning/nodig/fornyes DE Deformation Driftsproblemer 3 og 4 Vurderes mellem opgravning/nodig/fornyes FS Forskudt samling Opstuvning, korrosion og indsivning IS Indhængende samlingsmateriale Opstuvning og evt. korrosion 3 og 4 Afskæres 3 og 4 Vurderes mellem opgravning/nodig/fornyes RØ Rødder Opstuvning 2, 3, 4 Afskæres og TV-inspiceres om 5 år for at konstatere om rødder er vendt tilbage IN Indsivning Driftsproblemer og evt. korrosion 3 og 4 Tætnes kun, hvis det er en punktobservation ellers fornys hele strækningen. AF Aflejring Opstuvning og korrosion 3 og 4 Fjernes. BE Belægning Opstuvning 3 og 4 Affræses FO Forhindring Opstuvning og korrosion 2, 3, 4 Fjernes. GR Grenrør Ind-/udsivning 1 Opgravning eller hatprofil SG Sadelgrenrør Ind-/udsivning 2 og 3 Opgravning eller hatprofil PH Påhugning Opstuvning i hovedledning 3 og 4 Opgravning eller evt. fræsning og hatprofil PB Påboring Opstuvning i hovedledning 3 og 4 Opgravning eller evt. fræsning og hatprofil OS Opskæring af stik Ind-/udsivning 3 og 4 Opgravning eller hatprofil OP OK Tilslutning med overgangsprofil Overgang ved konstruktionsændring Tabel 2.1 Driftsproblemer 3 og 4 Opgravning eller evt. fræsning og hatprofil Driftsproblemer 3 og 4 Vurderes mellem opgravning/nodig/fornyes Punktobservationer der skal vurderes. Alle kontinuerte observationer med klasse 2 skal ligeledes undersøges. Undtaget herfor er kontinuert VA, som skal undersøges, hvis den er 40 %. Betegnelser er fra Fotomanualen. TV-inspektion af afløbsledninger, oktober Brønde og bygværker Til bedømmelse af brønde og bygværker anvendes brøndinspektioner, som udarbejdes i forbindelse med TV-inspektionen. 5. marts

7 2.2.1 Fornyelseskriterier Ud fra brøndinspektionerne udarbejdes der en liste med brønde, som har en dårlig kvalitet samt alle brønde med observationer i klasse 4. Disse skal kommunen besigtige, for at afgøre, hvilke brønde der skal fornyes og hvordan. Desuden kan fornyelse af brønde overvejes i forbindelse med en eventuel fornyelse af ledningen. For at undgå unødvendig vedligeholdelse og fornyelse af brønde, skal brønde foreslås sløjfet ved en kloakfornyelse, hvis de opfylder følgende kriterier: Brønden er en gennemløbsbrønd, hvor der kun er én tilløbsledning og én udløbsledning i samme dimension, og tilløbet er registreret til kl. 12, dvs. ingen eller kun ubetydelig retningsændring. Faldet på tilløbs- og udløbsledningen skal være i samme størrelsesorden. For at ledningen kan spules, må længden af ledningen mellem to brønde maksimalt være ca. 120 m efter sløjfning af en brønd. Med hensyn til bygværker (overløb, bassiner, pumpestationer, kontraklapper og vandbremse med videre) kan der ikke på forhånd opstilles kriterier for eventuel fornyelse. Det skal indgå i overvejelserne i fornyelsesplanlægningen, at bygværkerne skal være velfungerende såvel drifts- som funktionsmæssigt samt at den fysiske tilstand skal være tilfredsstillende. Bygværker eller brønde, der kan påføre driftspersonalet arbejdsmiljømæssige problemer og/eller som bevirker en unødig belastning af en recipient, skal forbedres, udskiftes eller nedlægges. I forbindelse med kloakfornyelsesplanlægningen skal alle betydende bygværker, der har aflastning til recipient, og som i øvrigt ikke forventes sløjfet, have monteret udstyr til automatisk registrering af vandstand, overløbshyppighed samt varighed og tilsluttes SRO-anlæg. 2.3 Driftsmæssige forhold Ledningsstrækninger med gentagne registrerede driftsproblemer vurderes nøjere Spuling og/eller rodskæring TV-inspektionens observationer gennemgås og sammenholdes med driftsoplysninger med henblik på, at identificere mulige årsager til eventuel hyppig spuling og/eller rodskæring. I tabel 2.2 er angivet en oversigt over kriterier for fornyelse af en ledningsstrækning, på grund af hyppig spuling og/eller rodskæring. 5. marts

8 Spuling og/eller rodskæring [stk./år] Fornyelse alene på grund af spuling og/eller rodskæring 1 Nej 2-3 Bør overvejes 4 Tabel 2.2 Kriterier for fornyelse på grund af spuling og/eller rodskæring Ja Rotter De dele af kloaksystemet, der i betydelig omfang og gentagne gange er plaget af rotter, skal fornyes. Rottespærre kan anvendes som en midlertidig foranstaltning Indsivning Brønde og ledninger med betydelig indsivning (f.eks. klasse 4 eller kontinuerligt i klasse 3 og 4) får som udgangspunkt høj prioritet. Mindre betydende indsivninger udbedres kun, såfremt andre årsager/skader nødvendiggør fornyelse Fejltilslutninger Når fejltilslutninger lokaliseres, skal de rettes Svovlbrinte Alle pumpestationer, trykledningssystemer og oppumpningsbrønde undersøges (driftsoplysninger, beboerklager o.lign.) med hensyn til svovlbrinteproblemer. Forekommer der uacceptabel eller generende svovlbrinteudvikling, skal der snarest muligt iværksættes tiltag til løsning af dette Trykledninger Trykledninger, som giver anledning til generende udvikling af svovlbrinte, skal forsynes med sende- og modtagestationer for rensegrise. Der skal foretages en vurdering af, hvor hyppigt trykledningen skal renses. 5. marts

9 3 Retningsgivende enhedspriser For at sikre et ensartet prisniveau ved beregning af anlægsoverslag ved kloakfornyelse, er der opstillet enhedspriser for: 1. Ledningsfornyelse ved opgravning 2. Ledningsfornyelse ved gravefri løsning (no-dig) 3. Punktreparationer m.m. 4. Etablering af separatkloak Enhedspriserne for ledningsfornyelse er de samme, som anvendes i programmet DAKAR. Programmet anvender kommunen ved fastlæggelse af kloakkens værdier og vurdering af investeringsbehov i kloakfornyelse. 3.1 Ledningsfornyelse ved opgravning Ved beregning af enhedspriser i DAKAR ved opgravning anvendes V&S Prisbog Anlæg, der udgives af V&S Byggedata A/S. Priserne i bogen er kalkulerede og giver håndværksudgiften dvs. entreprenørens udsalgspris for tilbudsarbejde ekskl. indretning af arbejdsplads og moms. Materialer indgår som nettoprisen tillagt 10 % til byggepladsspild og 10 % til dækning af virksomhedens generelle administrative aktivitet. Det generelle prisniveau for Viborg området er valgt til 80 % i forhold til V&S priser. Prisbogen i DAKAR indeholder enhedspriser pr. 1. januar 2002, Disse er pr fremskrevet med 32 %. Det er skønnet, at en samlet fremskrivning på 35 % giver prisniveau Bredde af udgravning for ledninger Til beregning af den mængde af belægning der skal anvendes ved retablering efter gravearbejde anvendes følgende værdier for fastlæggelse af udgravningens bredde: Dybde [meter] Dimension [mm] 1,0 Alle 1,0 1,5 Alle 1,5 2,0 Alle 2,0 over 2,0 [100;600] 2,0 ]600;1000] 3,0 ]1000;1600] 3,5 ]1600; ] 4,0 Bredde af udgravning [meter] + dimension [m] + 0,75 m + 1,0 m Tabel 3.1 Udgravningens bredde afhængig af ledningens dybde og dimension Ved dybder mellem 0 og 2,0 m forudsættes udgravning med anlæg 0,5. Ved dybder over 2,0 m anvendes gravekasse. Der lægges én meter til bredden 5. marts

10 af opgravningen, når der anvendes gravekasse, da der gennemsnitlig skal retableres mere asfalt end bredden af gravekassen Retablering af asfalt I den efterfølgende tabel er forudsætningerne for beregning af enhedsprisen for retablering af asfalt. Beskrivelse Asfaltbelægning, tykkelse 60 mm, opbryde 400 mm bundsikringsgrus, maskinarbejde 200 mm stabilt grus II, maskinarbejde Befæstelser til let trafik Tabel 3.2 Forudsætninger ved valg af enhedspris ved retablering af asfalt Skal ledningen etableres i gennemkørende veje med tung trafik, skal ledningsprisen tillægges 500 kr./meter. Det aftales med Viborg Kommune, hvilke veje det er gældende for Øvrige forudsætninger I ledningsprisen er desuden indholdt: Brønde etableres i middel pr. 75 meter 8 meter stik og skelbrønd etableres pr. 15 meter Grundvandssænkning 100 kr./meter (prisniveau 2007) TV-inspektion 20 kr./meter (prisniveau 2007) Enhedspriser ved opgravning Enhedspriserne er i bilag 1, som er et Excel ark. I dette kan findes enhedspriser ved kombinationer af ledningsdimensioner og lægningsdybde i følgende tilfælde: Befæstet overflade Inkl. stik Ja (normal trafik) Ja Nej Ja Nej Nej Tabel 3.3 Kombinationer af enhedspriser ved opgravning Stikledninger Stikledninger tilsluttes med grenrør til hovedledninger med dimensioner mindre end eller lig med ø315 mm. Øvrige stikledninger må påbores. 5. marts

11 3.2 Ledningsfornyelse ved gravefri løsning Enhedspriserne er baseret på erfaringstal for en gravefri løsning med strømpeforing, som er angivet i efterfølgende tabel: Emne Dimension [mm] Enhedspris i 2009 Strømpe kr./m Strømpe kr./m Strømpe kr./m Strømpe kr./m Strømpe kr./m Strømpe kr./m Strømpe kr./m Strømpe kr./m Strømpe kr./m StikStrømpe kr./stk. Tabel 3.4 Enhedspriser for ledningsfornyelse med strømpe (gravefri) Af tabellen kan f.eks. findes, at enhedsprisen for strømpeforing af en ø400 mm ledning er ca kr./meter ekskl. stik. Ved opgravning er forudsat, at der fornys stik pr. 15 meter, hvilket vil give en enhedspris på godt kr./meter ved en no-dig løsning. 3.3 Punktreparationer m.m. I den efterfølgende tabel er opstillet enhedspriser ved punktreparationer. Disse er erfaringstal baseret på, at der i det berørte område skal udføres flere af de enkelte reparationer. Type Tiltag Enhedspris Enhed [kr.] RB, IN Opgravning eller kort strømpe stk. PH, PB, IS Afskæring, affræsning stk. VA Faldmåling af brøndstrækning stk. FO Forhindring fjernes 500 stk. RØ Rodskæring 50 meter Tabel 3.5 Enhedspriser for punktreparationer Hvis der er flere punktreparationer på samme ledning skal det vurderes om hele brøndstrækningen skal fornys. Der tages udgangspunkt i følgende kriterier: 5. marts

12 Punktreparationer [meter/stk.] Større end 15 Mellem 15 og 5 Fornyelse af hele brøndstrækningen Nej Bør overvejes Mindre end 5 Ja Tabel 3.6 Kriterier for fornyelse af hele brøndstrækningen i stedet for punktreparationer I tabel 3.6 beregnes Punktreparationerne [meter/stk.] ved at dividere længden af brøndstrækningen med summen af punktreparationerne med enheden [stk.] fra tabel Etablering af separatkloak Hvis anlægsforslaget er en ny separatkloak, som etableres ved opgravning kan enhedsprisen findes ved at summere enhedsprisen for hhv. regnvandsledning og spildevandsledning efter følgende, hvis den eks. fællesledning ikke kan anvendes: 1. Enhedsprisen for regnvandsledningen findes ved opgravningsprisen. 2. Enhedsprisen for spildevandsledningen vælges for en ø200 mm ledning i 2,5 meters dybde i IKKE befæstet areal. 3.5 Sammenligning af enhedspriser I den efterfølgende figur er vist et eksempel på enhedspriser for en ø400 mm ledning ved opgravning og ved no-dig løsning. Figur 3.1 Eksempel på enhedspriser for lægning af ø400 mm ledning ved opgravning i forskellige dybder kombineret med om der er belægning og stik eller ej. Dette er sammenlignet med en no-dig løsning 5. marts

13 4 Prioritering af anlægsforslagene Det er nødvendigt at foretage en prioritering af anlægsforslagene, da de af hensyn til kommunens budget skal udføres over en årrække. Til prioritering af anlægsforslagene er der opstillet en enkel objektiv model baseret på kloakkens fysiske tilstand, kapacitetsmæssige forhold og indirekte på de miljømæssige forhold. 4.1 Fysisk tilstand Dårlig fysisk tilstand kan i værste fald give akut sammenbrud af kloakken. På nedenstående foto er vist et eksempel på et stort akut sammenbrud. Figur 4.1 Eksempel på stort akut sammenbrud af kloakken I den efterfølgende tabel er angivet point for anlægsforslag afhængig af konsekvensen ved sammenbruddet: Anlægsforslag hindrer sammenbrud af ledninger: Point Under bygninger, vandløb og jernbane 10 Mellem bygværker med aflastninger til recipient 8 Fra forbrugere med stort vandforbrug 5 Indenfor beskyttelseszone for vandindvindingsområde 5 Ledninger med flere indsivning i klasse 4 IN4 5 Ledningsdimension 0,5 meter Dia. 5 Dybde 4 meter Dyb. 1 Rotter i ejendomme pga. hovedkloakken Antal ejendomme I meget betydende veje 10 I betydende veje 5 I øvrige veje 1 Ingen fysiske problemer løses 0 Tabel 4.1 Tildeling af point for kloakkens fysiske forhold afhængig af konsekvensen/stedet ved sammenbruddet. Hvis flere kriterier er aktuelle summeres pointene 5. marts

14 4.2 Kapacitetsmæssige forhold Hvis de kapacitetsmæssige forhold ikke er tilstrækkelige, vil vandet under regn stige i kloakken til et uacceptabelt niveau. Det kan i fælleskloakken give anledning til, at der kommer kloakvand i kældre eller på terræn. I separatkloakkens regnvandsledninger kan det give problemer med vand på terræn, som der er et eksempel på i efterfølgende figur. Figur 4.2 Eksempel på opstuvning af vand på terræn I den efterfølgende tabel er angivet tildeling af point for registrerede (ikke beregningsmæssige) kapacitetsmæssige problemer: Anlægsforslag hindrer opstuvning af: Point Registrerede opstuvninger i kældre (fælleskloak) Antal Ofte 1 + antal øvrige 0,3 Ofte vand på meget betydende veje F=6 og R=4 Ofte vand på betydende veje F=4 og R=2 Ofte vand på øvrige veje F=2 og R=1 Ingen afhjælpning af opstuvninger 0 F: Fælleskloak; R: Separat regnvandskloak Ofte: Hvert andet år eller hyppigere i kloakker etableret i 2009 eller tidligere. Ellers hyppigere end hvert 5 te år i separatkloak og hvert 10 ende år i fælleskloak Tabel 4.2 Tildeling af point for kloakkens kapacitetsmæssige forhold afhængig af problemets omfang. Hvis flere kriterier er aktuelle summeres pointene Hvis et anlægsforslag f.eks. løser problemer med opstuvninger i kældre og vand på veje summeres pointene. 5. marts

15 4.3 Samlet antal point Med udgangspunkt i at fysiske og hydrauliske problemer vurderes ens, kan det samlede antal point for et anlægsforslag beregnes som: Prioritering = Fysiske point + Kapacitets point Dermed vil forslag der løser både fysiske og kapacitetsmæssige forhold oftest få flest antal point og dermed få højest prioritering. Hvis der viser sig behov for nye parametre for point, drøftes disse med kommunen. 5. marts

16 5 Rapport for kloakfornyelsesplaner I dette afsnit er beskrevet, hvordan rapporten for kloakfornyelsesplaner skal udformes. Udgangspunktet for rapporten er, at der ikke må efterlades noget uafklaret i undersøgelserne, samt at kommunen let kan få et overblik over behovet for kloakfornyelse samt prioritere forslagene indbyrdes. Det forudsættes, at der henvises til nærværende rapport, således at det tekniske grundlag og retningslinier ikke gentages i kloakfornyelsesplanerne med mindre der aftales afvigelser fra dette med kommunen. Det er meget vigtigt, at skabelonen følges nøje, således at det er let for kommunen at sammenholde anlægsforslag fra forskellige kloakfornyelsesplaner. 5.1 Indholdsfortegnelse i tekst Kloakfornyelsesplanen skal indeholde følgende hovedafsnit, også selvom der ikke er noget at bemærke til det enkelte underafsnit, eller det er aftalt med Viborg Kommune, at afsnittet ikke udarbejdes. I bilag 2 er vedlagt en Word skabelon med indholdsfortegnelsen. Nr. Afsnit 1. Resumé Afsnittet skal kunne fremgå selvstændigt og let forståeligt. 2. Befæstelsesgrader Tabel med arealer af oplande og befæstelsesgrader. 3. Analyse af kloakkens fysiske tilstand Angivelse af TV-entreprenør og tidspunkt for TV-inspektion. Tabel med fordeling af alle observationer. Tabel med fordeling af fysisk indeks. Tabel med brøndkvalitet. 4. Hydraulisk analyse af kloakken Tabel med resultat af kælderundersøgelse. Tabel med fordeling af kapacitets indeks. Tabel med fordeling af stuvnings indeks. 5. Regnbetingede udløb Beskrivelse af recipienter der påvirkes af kloakken, herunder om målsætningen er opfyldt. Vurdering af behov for tiltag på regnbetingede udløb med udgangspunkt i spildevandsplanens forslag. Evt. tiltag medtages i anlægsforslagene. 5. marts

17 Nr. Afsnit 6. Uvedkommende vand Vurdering af om mængden af uvedkommende vand giver problemer og evt. opstilling af anlægsforslag til løsning af disse. 7. Grundvandsforurening Vurdering af om vandindvinding påvirkes af udsivning fra kloakken. 8. Anlægsforslag Tabel med anlægsforslag og point. Angivelse af dato for nærværende rapport Paradigma for udarbejdelse af kloakfornyelsesplaner samt prisregulering som aftales med kommunen. Tabel 5.1 Afsnit i kloakfornyelsesplanens tekst 5.2 Bilagsfortegnelse Uanset bilagsformen (kort, tekst eller edb medie) benævnes det bilag. Alle kort skal forsynes med nordpil og grundkort i nedtonet grå farve. Rapporten skal henvise til følgende bilag, som også er i Word skabelonen i bilag 2. Hvis det aftales med kommunen, at enkelte bilag ikke skal udarbejdes, skal det noteres ud for bilagsnummeret. Hvis anden målestok end den foreskrevne vurderes at være en fordel, skal det aftales med kommunen Oversigtskort for berørte område Kortet udarbejdes i 1:5.000 som en udtegning af grundkortet påført relevante tekster Oplandsinddeling Kortet udarbejdes i 1: På temakortet optegnes oplandsarealer til de enkelte brønde og det angives, hvilke flader der er befæstede og dermed potentielt kan have afløb til kloak. Befæstet flade Bebyggelse Farve Lyserød Veje og pladser Grå Tabel 5.2 Angivelse af befæstede flader Fysisk indeks, observationer og brøndkvalitet Kortet udarbejdes i 1: For separatkloakken kan der, hvis temakortet virker uoverskueligt, anvendes en anden målestok eller det vises på et kort med spildevandskloakken og et kort med regnvandskloakken. Temakortet indeholder: 5. marts

18 Fysisk indeks for ledninger Observationer som er undersøgt Brøndkvalitet for brønde Fysisk indeks: På temakortet inddeles ledningerne i følgende grupper, der tematiseres som vist efterfølgende: Fysisk indeks Bemærkning Farve 0 FI 6 Udmærket tilstand Grøn 6 < FI 8 Mindre god tilstand Gul 8 < FI 10 Dårlig tilstand Rød - Ingen TV-inspektion Grå Tabel 5.3 Tematisering af fysisk indeks med en kraftig linie Observationer: Alle de i tabel 2.1 nævnte observationer og klasser skal udtegnes på temakort med type og klasse, uanset om de medfører fornyelsesforslag eller ej. Punktobservationer markeres med en farvet linie vinkelret på ledningen med angivelse af type og klasse. Kontinuerte observationer markeres med en farvet linie parallelt med ledningen og med angivelse af type og klasse. Alle observationer vises med rød farve. Brøndkvalitet: Inddelingen af brøndkvaliteten fremgår af efterfølgende tabel. Brøndkvalitet Betydning Farve 0 God Grøn 1 Middel Gul 2 Dårlig Rød 4 Ikke angivet Ingen Tabel 5.4 Inddeling af brøndkvalitet Brøndkvaliteten markeres som en cirkel omkring den pågældende brønd i ovennævnte farver. 5. marts

19 5.2.4 Hydraulisk indeks, status Resultatet af den hydrauliske beregning foretaget i Mouse, skal vises på et temakort 1:2.000 og skal indeholde: Stuvningsindeks Kapacitetsindeks Hyppighedsindeks Resultat af kælderundersøgelsen Forudsætninger til Mouse-modellen: MOUSE nr. MOUSE betegnelse Enkelttabskoefficient 1 Afrundet udløb 0,25 2 Skarpkantet udløb 0,50 3 Udløbsrør ført ind i brønd 0,75 4 Ingen bratte tværsnitsændringer 0,00 Tabel 5.5 Udløbsform Hvis udløbsformen ikke er angivet i brøndrapportens bemærkningsfelt anvendes skarpkantet udløb (MOUSE-nr. 2). I beregningerne anvendes de Manningtal, der fremgår af efterfølgende tabel 5.6. I kommunens database benyttes den indre dimension af plastledninger, hvorfor der anvendes samme Manningtal som for betonledninger. Status for ledning Rørmateriale Manningtal Eksisterende Beton 75 Plast 75 Ler og andet 70 Projekteret Beton 80 Tabel 5.6 Manningtal Plast 80 Desuden skal anvendes: Reduktionsfaktor 1,0. Initialtab 0,6 mm. Overfladeafløbstid 7 minutter. For større brøndoplande vurderes den individuelt. Chicago Design Storm (CDS). Dette er en konstrueret regn baseret på landsregnrækken, som repræsenterer gentagelsesperioden uafhængig af afløbstiden. 5. marts

20 Herning regnserie ved LTS beregning. Bearbejdet og reduceret til 26 år ud fra data i perioden på Stuvningsindeks: Til beskrivelse af opstuvningsforholdene anvendes et stuvningsindeks, som er relateret til de maksimale vandstande i brøndene, i forhold til diameter på udløbsrøret, der fremkommer ved beregningen. Beregningerne skal præsenteres på et temakort med stuvningsindeks for hver brønd, beregnet for den dimensionsgivende regn. For stuvningsindekset benyttes inddelingen angivet i efterfølgende tabel. Vandstand (H) i brønd [cm] Betegnelse Farve H D + 10 Ingen problemer Grøn D + 10 < H D Mindre opstuvning Gul H > D Alvorlig opstuvning Rød Over kritisk kote Vand i kældre Sort Over dækselkote / terræn Oversvømmelse Blå D = Indvendig diameter på udløbsrør Tabel 5.7 Stuvningsindeks Hvis opstuvningen er over dækselkote eller terræn ved beregningen, skal dette angives med en stor blå cirkel omkring brønden. Hvis beregning af opstuvning er under terræn, men over en opmålt kritisk kote (for eksempel en kælder) markeres det med en mellemstor sort cirkel omkring nærmeste brønd. Kapacitetsindeks: Til beskrivelse af kloakkens kapacitet benyttes et kapacitetsindeks, som er den dimensionsgivende vandføring Qdim relateret til den fuldtløbende ledningskapacitet Qf. Den dimensionsgivende vandføring beregnes ved, at multiplicere opstrøms befæstede oplandsareal med en regnintensitet på 137 l/s/red.ha ved fælleskloak og 110 l/sek./ha ved separatkloak. Dette er kloakkens tidligere dimensioneringsgrundlag. Regnintensiteten vælges uafhængig af afløbstiden. Den fuldtløbende ledningskapacitet beregnes efter Manningformlen. For stuvningsindekset benyttes inddelingen angivet i efterfølgende tabel. 5. marts

21 Qdim/Qf Kapacitet Farve 0 < Qdim/Qf 1,1 Tilstrækkelig Grøn 1,1 < Qdim/Qf 1,8 Dårlig Gul Qdim/Qf > 1,8 Meget dårlig Rød Ledning har bagfald Ikke beregnet Grå Tabel 5.8 Kapacitetsindeks Hyppighedsindeks: Til beskrivelse af opstuvningerne benyttes et hyppighedsindeks. Dette beregnes med en LTS (Long Time Simulation) beregning af kloakken. Hyppighedsindekset viser gentagelsesperioden for opstuvning til kælderniveau, som er valgt til 1,5 meter under terræn, som vurderes at svare til en normalt beliggende kælder. Gentagelsesperiode for Serviceniveau Ledningsfarve opstuvning til kælderniveau Hvert 10.år Meget godt Mørkegrøn Hvert 5.år Godt Lysegrøn Hvert 2.år Acceptabelt Gul Hvert år Dårligt Rød Tabel 5.9 Hyppighedsindeks Ledninger hvor opstuvningen er sjældnere end hvert 10. år opfylder den nye funktionspraksis for kloakker (Skrift 27). Resultat af kælderundersøgelsen: Ejendommene farvelægges forskelligt, afhængig af de registrerede opstuvninger, som angivet i efterfølgende tabel. Registrerede antal opstuvninger i de seneste 4 år fra ejendomme med afløb fra kælder Antal Bemærkninger Farve - Ingen svar Grøn stribet 0 Ingen problemer Grøn 1-2 Dimensionsgivende Gul 3 eller flere Uacceptabelt Rød Tabel 5.10 Kælder uden afløb Grå Præsentation af spørgeskemaundersøgelsen De ejendomme der har etableret en foranstaltning (for eksempel højvandslukke) på egen grund, for at undgå opstuvning af vand i kælder, er angivet med en lysere markering af den pågældende farve. 5. marts

22 5.2.5 Anlægsforslag Kortet udarbejdes i 1: På temakortet vises samtlige fornyelsesforslag angivet med numre, som henviser til kloakfornyelsesplanens bilag med beskrivelse af fornyelsesforslagene (se afsnit 5.2.7). På temakortet angives det samlede antal point ved de enkelte forslag Kælderopstuvning Tekstbilag med angivelse af samtlige ejendomme der har observeret 3 eller flere kælderopstuvninger i de sidste 4 år. For hver ejendom vurderes årsagen, og om det vil blive afhjulpet ved et fornyelsesforslag Anlægsforslag, beskrivelse og økonomi Tekstbilag med beskrivelse af de enkelte fornyelsesforslag med følgende punkter: Punkt Sted Problem Tiltag Anlægsoverslag Prioritering Bemærkninger Beskrivelse Angivelse af by, vejnavne eller område. Hvilke problem(er) vil forslaget løse. Kort beskrivelse af forslaget. Anlægsoverslaget skal beregnes efter de retningsgivende enhedspriser i afsnit 3. Det beregnede overslag skal tillægges 20 % til uforudseelige udgifter og 10 % til projektering, udbud og tilsyn. Dette er de samme værdier, som kommunen har valgt at anvende i DAKAR. Vægtene for den fysiske tilstand og kapacitetsmæssige forhold som anlægsforslaget løser angives, samt den beregnede prioritering efter beskrivelsen i afsnit 4. Beskrivelse af andet relevant for forslaget, f.eks. om der er andre anlægsarbejder som forudsætning. Tabel 5.11 Indhold i de enkelte anlægsforslag Datagrundlaget Relevante digitale data leveres på digital form, og indholdet beskrives. Der vedlægges data for: Kloakdata inkl. oplande i DAN-DAS formatet Data til MOUSE beregninger (und og hgf-filer) Rapport i Word Kortbilag som tegningsfiler MapInfo filen til generering af statistik for oversvømmelse af normalt beliggende kælder (mid og mif-filer) 5. marts

Kravspecifikation Ledningsregistrering

Kravspecifikation Ledningsregistrering Kravspecifikation Ledningsregistrering Dato 31. oktober 2012 Ansvarlig utso Opmåling Dokumentnummer D5849-12/2.0 For at Rebild Forsyning skal få så ensartet datagrundlag som muligt, skal alt opmåling af

Læs mere

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tønder Kommune og Tønder Forsyning A/S LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde BILAG 2 - ACCEPTKRITERIER FOR NY KLOAK Rekvirent Tønder Kommune Tønder Forsyning A/S Teknik og Miljø Håndværkervej 4 Kongevej

Læs mere

FOTOMANUALEN BEREGNING AF FYSISK INDEKS VED TV-INSPEKTION VEJLEDNING NR. 66 juni 2005. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

FOTOMANUALEN BEREGNING AF FYSISK INDEKS VED TV-INSPEKTION VEJLEDNING NR. 66 juni 2005. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening FOTOMANUALEN BEREGNING AF FYSISK INDEKS VED TV-INSPEKTION VEJLEDNING NR. 66 juni 2005 DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Fotomanualen Beregning af Fysisk Indeks ved TV-inspektion 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

Acceptkriterier. Beton og plastledninger. Morten Steen Sørensen

Acceptkriterier. Beton og plastledninger. Morten Steen Sørensen Acceptkriterier Beton og plastledninger Morten Steen Sørensen Betonledninger Acceptkriterier baseret på de observationer, der fremkommer ved at udføre en TVinspektion i nyanlagte ledninger af beton. Observationer

Læs mere

Teknisk Forvaltning Klostermarken 12

Teknisk Forvaltning Klostermarken 12 Kunde Rådgiver Viborg Kommune Orbicon A/S Teknisk Forvaltning Klostermarken 12 Sct. Mogens Gade 3 8800 Viborg 8800 Viborg Tlf. 87 28 11 00 Tlf. 87 25 25 25 Email mail@orbicon.dk Email tekniskforvaltning@viborg.dk

Læs mere

Retningslinier for vurdering af nylagte og fornyede ledninger ved hjælp af TV-inspektion

Retningslinier for vurdering af nylagte og fornyede ledninger ved hjælp af TV-inspektion Acceptkriterier Retningslinier for vurdering af nylagte og fornyede ledninger ved hjælp af TV-inspektion Inge Faldager, Projektdeltagere Roskilde Kommune Kolding Kommune Svendborg Kommune Silkeborg Kommune

Læs mere

Teknisk Forvaltning Klostermarken 12

Teknisk Forvaltning Klostermarken 12 Kunde Rådgiver Viborg Kommune Orbicon A/S Teknisk Forvaltning Klostermarken 12 Sct. Mogens Gade 3 8800 Viborg 8800 Viborg Tlf. 87 28 11 00 Tlf. 87 25 25 25 Email mail@orbicon.dk Email tekniskforvaltning@viborg.dk

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Viborg Kommune. Hvor kan der etableres rensedamme ved Viborg søerne?

Viborg Kommune. Hvor kan der etableres rensedamme ved Viborg søerne? Viborg Kommune Hvor kan der etableres rensedamme ved Viborg søerne? Kunde Rådgiver Viborg Kommune Hedeselskabet Teknisk Forvaltning Miljø og Energi A/S Sct. Mogens Gade 3 Klostermarken 12 8800 Viborg 8800

Læs mere

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning.

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. Niveau 1 Overordnet målsætning for spildevandsplanen. At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. At håndtere og behandle spildevand og regnvand i kommunen på en stabil,

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 5 Kloakfornyelse Indhold 1 Kloakfornyelse... 2 1.1 Plan... 2 1.2 Kloakfornyelse... 2 1.3 Pumpestationer... 3 2 Oplæg til kloakfornyelsesplanlægning...

Læs mere

Dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt regnvandsbassiner

Dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt regnvandsbassiner Bilag 1 Dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt regnvandsbassiner i Furesø Kommune 1. Indledning Dette notat indeholder forudsætninger for dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt

Læs mere

Bilag 9 Dimensionering af kloakanlæg

Bilag 9 Dimensionering af kloakanlæg Bilag 9 Dimensionering af kloakanlæg Dimensionering af regn- og spildevandsledninger og bassiner 1. Indledning Dette notat indeholder forudsætninger for dimensionering af regn- og spildevandsledninger

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 Forklaring til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Skrift 27, Funktionspraksis af afløbssystemer

Skrift 27, Funktionspraksis af afløbssystemer Nordfyns Kommune Spildevandsplan Skrift 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under regn Rådgiver Orbicon A/S Munkehatten 9 5220 Odense SØ Telefon 6315 5313 Telefax 6615 4899 Email bda@orbicon.dk REV.

Læs mere

Beregningsforudsætninger spildevand Der regnes med belastninger, som angivet i Tabel,2 og 3 afhængig af områdernes planlagte Anvendelse

Beregningsforudsætninger spildevand Der regnes med belastninger, som angivet i Tabel,2 og 3 afhængig af områdernes planlagte Anvendelse Beregningsforudsætninger Her beskrives hvilke beregningsforudsætninger NK-Spildevand A/S anvender ved dimensionering af nye kloakanlæg eller renovering af eksisterende anlæg. NK-Spildevand A/S vil løbende

Læs mere

Sønderborg Forsyning. Retningslinjer til dimensionering af afløbssystemer der skal fungere under regn i Sønderborg Kommune.

Sønderborg Forsyning. Retningslinjer til dimensionering af afløbssystemer der skal fungere under regn i Sønderborg Kommune. Sønderborg Forsyning Retningslinjer til dimensionering af afløbssystemer der skal fungere under regn i Sønderborg Kommune Revision 1-2015 Udgivelsesdato den 11.09.2015 1 FUNKTIONSPRAKSIS Sønderborg Forsyning

Læs mere

KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse

KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse Udarbejdet af: Godkendt af: MOL PKH Indholdsfortegnelse Side: 1 Dato: 2. april 2013 1 Orientering.... 2 1.1 Sammenfatning af beskrivelse... 2 1.2 Kunde...

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 Forklaring til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Bilag 1. Ordliste. Separatkloakeret Opland Spildevandskloakeret Opland. Fælleskloakeret Opland

Bilag 1. Ordliste. Separatkloakeret Opland Spildevandskloakeret Opland. Fælleskloakeret Opland Side 1 af 5 Bilag 1. Ordliste Spildevand PE Spildevandsanlæg Recipienter Recipientkvalitetsplan Dræn Kloakopland Separatkloakeret Spildevandskloakeret Fælleskloakeret Nedsivningsopland Areal Reduceret

Læs mere

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere

I det følgende præsenteres forslag til separeringsprojekter til kommende spildevandsplansperiode, , i Faxe Kommune.

I det følgende præsenteres forslag til separeringsprojekter til kommende spildevandsplansperiode, , i Faxe Kommune. Teknisk notat til Faxe Kommune Sendt per e-mail den 21.9.2016 Til Poul Jensen og Jacob Hald, Faxe Kommune. Fra Faxe Forsyning. Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Præventiv skybrudsikring af bestående bygninger

Præventiv skybrudsikring af bestående bygninger VELKOMMEN Præventiv skybrudsikring af bestående bygninger v/ Salgsingeniør Claus Vangsager Aarsleff Rørteknik Dias 3 Økonomiske konsekvenser Skaderne og de økonomiske konsekvenser ved skybrud kan være

Læs mere

Rudersdal Kommune. Vor sag nr Rev. af Teknik og Miljø /INV /INV

Rudersdal Kommune. Vor sag nr Rev. af Teknik og Miljø /INV /INV Rudersdal Kommune Tillæg til Rudersdal Kommunes spildevandsplan vedrørende afledning af regnvand fra delområder ved Linde Alle, Byageren m. fl. omfattet af lokalplan 165, 204 og 205. Vor sag nr. 08.346.3

Læs mere

DANVA 25. februar 2014 Kommende FM. Peter Hjortdal, Aarhus Vand

DANVA 25. februar 2014 Kommende FM. Peter Hjortdal, Aarhus Vand DANVA 25. februar 2014 Kommende FM Peter Hjortdal, Aarhus Vand DANVA vedligeholder vores vejledninger DANVA (Dansk Vand- og Spildevandsforening) har nedsat en gruppe, kaldet Fotomanualgruppen, som varetager

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 Forklaring til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Bilag 2. Forklaring til skemaerne for: - Oplande. - Udløb. - Renseanlæg

Bilag 2. Forklaring til skemaerne for: - Oplande. - Udløb. - Renseanlæg Bilag 2 Forklaring til skemaerne for: - Oplande - Udløb - Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere

Bilag. Opmåling af Kloak

Bilag. Opmåling af Kloak Kalundborg Spildevandsanlæg A/S Bilag Opmåling af Kloak Kalundborg Spildevandsanlæg A/S Version 03.05.2016 Side 1 af 6 1 Indledning De leverede data har en stor værdig for Kalundborg Forsyning, da de dagligt

Læs mere

ORDFORKLARING. Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Overløb. Faskine. Separering. Regnvandsledning. Fælleskloak. Spildevand. Skel. Ledninger.

ORDFORKLARING. Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Overløb. Faskine. Separering. Regnvandsledning. Fælleskloak. Spildevand. Skel. Ledninger. ORDFORKLARING Faskine. Overløb. Separering. En faskine er et hulrum i jorden, der fyldes med sten eller med præfabrikerede kassetter af plastik, der kan købes i byggemarkedet. Regnvandet fra taget føres

Læs mere

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb,

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb, 1 Skemaforklaring 1.1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (PE), arealer, kloakeringsforhold, spildevands- og forureningsmængder,

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 1. Indhold. Funktionspraksis og serviceniveau. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 1. Indhold. Funktionspraksis og serviceniveau. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 1 Funktionspraksis og serviceniveau Indhold 1 Indledning... 2 2 Funktionspraksis og designkriterier... 2 3 Serviceniveau... 2 4 Sikkerhedstillæg...

Læs mere

Bilag 3 BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG. Furesø Kommune Forslag til Spildevandsplan Side 1 af 9

Bilag 3 BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG. Furesø Kommune Forslag til Spildevandsplan Side 1 af 9 BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG Furesø Kommune Forslag til Spildevandsplan 2014-2017 Side 1 af 9 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold

Læs mere

Ny fotomanual. Vi har fået en ny fotomanual! Udarbejdet af Fotomanualgruppen, Afløbskomiteen, DANVA Med nyt og klart udmeldt ejerskab af DTVK

Ny fotomanual. Vi har fået en ny fotomanual! Udarbejdet af Fotomanualgruppen, Afløbskomiteen, DANVA Med nyt og klart udmeldt ejerskab af DTVK Vi har fået en ny fotomanual! Udarbejdet af Fotomanualgruppen, Afløbskomiteen, DANVA Med nyt og klart udmeldt ejerskab af DTVK Hvorfor nu det havde vi ikke nok? Den eksisterende fotomanual, 4. udgave,

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2008-2011 Tillæg nr. 1 til gl. Gedveds Spildevandsplan Servicemål, sikkerhedsfaktor og bassiner TEKNIK OG MILJØ 1 Indledning For at forebygge klimaændringernes påvirkning på det kommunale

Læs mere

Acceptkriterier ved Forede ledninger eller lange sammensvejsede ledninger DANVA VEJLEDNING NR. 92, JANUAR 2014

Acceptkriterier ved Forede ledninger eller lange sammensvejsede ledninger DANVA VEJLEDNING NR. 92, JANUAR 2014 Acceptkriterier ved Forede ledninger eller lange sammensvejsede ledninger DANVA Acceptkriterier ved forede ledninger eller lange sammensvejsede ledninger Dette afsnit har til formål at opstille forslag

Læs mere

SKRIFT 27 - FUNKTIONSPRAKSIS FOR AFLØBSSYSTEMER UNDER REGN

SKRIFT 27 - FUNKTIONSPRAKSIS FOR AFLØBSSYSTEMER UNDER REGN Svendborg Kommune Spildevandsplan SKRIFT 27 - FUNKTIONSPRAKSIS FOR AFLØBSSYSTEMER UNDER REGN Rekvirent Rådgiver Svendborg Kommune att. Birgitte Varming Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 V. Skerninge

Læs mere

Flowmåling i afløbssystemet

Flowmåling i afløbssystemet Flowmåling i afløbssystemet v. Lene Bassø, Hvorfor flowmåle? Vil vil acceptere dette? Har det ændret sig? 60 40 Afvigelse i % set i forhold til gennemsnitlig årlig mm nedbør fra 1980-2006 20 0-20 1980

Læs mere

BYGHERREVEJLEDNING. Krav og retningslinier for spildevandsprojekter, der skal overtages af Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s SPILDEVAND

BYGHERREVEJLEDNING. Krav og retningslinier for spildevandsprojekter, der skal overtages af Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s SPILDEVAND BYGHERREVEJLEDNING Krav og retningslinier for spildevandsprojekter, der skal overtages af Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s SPILDEVAND Juli 2011 INDLEDNING Nedenstående ses Skanderborg Forsyningsvirksomhed

Læs mere

Kloakfornyelse i Ulstrup

Kloakfornyelse i Ulstrup Kloakfornyelse i Ulstrup Borgermøde 18. juni 2013 Program Præsentation og indledning Spildevandsplan 2013 Kloakfornyelse i Ulstrup Hvor langt er vi nået med undersøgelser og planlægning Hvad skal Favrskov

Læs mere

Vallensbæk Kommune. Tillæg 1 til Spildevandsplan Ledning ved Højstrupparken/Olieudskillere og udløb ved Tueholmsøen

Vallensbæk Kommune. Tillæg 1 til Spildevandsplan Ledning ved Højstrupparken/Olieudskillere og udløb ved Tueholmsøen Vallensbæk Kommune Tillæg 1 til Spildevandsplan Ledning ved Højstrupparken/Olieudskillere og udløb ved Tueholmsøen 2014-2022 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Planlægningsgrundlag... 3 3 Projektgennemgang...

Læs mere

Funktionspraksis. Vejledning til dimensionering af afløbssystemer i Odsherred Kommune. Bilag 12. Udgivelsesdato : 19. juli 2013 Projekt : 13.4122.

Funktionspraksis. Vejledning til dimensionering af afløbssystemer i Odsherred Kommune. Bilag 12. Udgivelsesdato : 19. juli 2013 Projekt : 13.4122. Vejledning til dimensionering af afløbssystemer i Odsherred Kommune. Udgivelsesdato : 19. juli 2013 Projekt : 13.4122.00 Udarbejdet : Marianne Halkjær Kontrolleret : Stefan Sommer og Ole Heick Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Roskilde Kommune - Projekthåndbog - Spildevandsplan 2007-2012. Roskilde Kommune. Bilag til Spildevandsplan 2007-2012.

Roskilde Kommune - Projekthåndbog - Spildevandsplan 2007-2012. Roskilde Kommune. Bilag til Spildevandsplan 2007-2012. Roskilde Kommune Bilag til Spildevandsplan 2007-2012 Roskilde Kommune 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...5 2 FORPLIGTIGELSER OG RETTIGHEDER...6 2.1 Kommunens forpligtigelser... 6 2.2 Borgernes ret

Læs mere

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Forslag til: Favrskov Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012 Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Marts 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING... 3 1.1 Offentliggørelse og vedtagelse...3

Læs mere

Forklaring til skemaer: Oplande, Udløb og Renseanlæg Bilag 3 BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

Forklaring til skemaer: Oplande, Udløb og Renseanlæg Bilag 3 BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG Kalundborg Kommune Forslag til Spildevandsplan 2010-2015 Side 1 af 11 December 2009 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende

Læs mere

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning.

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Regn og husspildevand løber i hver sin ledning i de kloaksystemer, som anlægges i dag,

Læs mere

Målrettet sporing af uvedkommende vand - det betaler sig. Dorte Juul Sørensen, NIRAS

Målrettet sporing af uvedkommende vand - det betaler sig. Dorte Juul Sørensen, NIRAS Målrettet sporing af uvedkommende vand - det betaler sig Dorte Juul Sørensen, NIRAS Målrettet sporing af uvedkommende vand - det betaler sig Hvad mener jeg med uvedkommende vand? Hvorfor skal vi interessere

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2

Lolland Forsyning A/S. Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2 Lolland Forsyning A/S Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2 Program Velkommen! v/per Søndergaard, Lolland Forsyning A/S Præsentation af deltagere kommune,

Læs mere

Bilag 4: Favrskov Kommune Skrift 27 - Funktionspraksis for afløbssystemer under regn

Bilag 4: Favrskov Kommune Skrift 27 - Funktionspraksis for afløbssystemer under regn Bilag 4: Favrskov Kommune Skrift 27 - Funktionspraksis for afløbssystemer 1/1 Rekvirent Favrskov Kommune Teknik og Miljø Torvegade 7 8450 Hammel Lone Bejder Telefon 89 64 53 06 E-mail lb@favrskov.dk Rådgiver

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

Bilag 6 - dimensionering af kloaksystemet i Varde Kommune. Projektnavn: Spildevandsplan af 7. Ref.: Projektnr.

Bilag 6 - dimensionering af kloaksystemet i Varde Kommune. Projektnavn: Spildevandsplan af 7. Ref.: Projektnr. EnviDan Ferskvandscentret Vejlsøvej 23 DK-8600 Silkeborg Tlf.: +45 86 80 63 44 Fax: +45 86 80 63 45 E-mail: envidan@envidan.dk Bilag 6 - dimensionering af kloaksystemet i Varde Kommune Projektnavn: Spildevandsplan

Læs mere

Ordforklaring Bilag 1

Ordforklaring Bilag 1 Ordforklaring Af hensyn til entydig forståelse af de anvendte fagtermer er der herunder anført en liste med de mest anvendte fagudtryk fra spildevandsplanen. Aflastning Når opblandet regn- og spildevand

Læs mere

Offentliggørelse af regulering af rørlagt vandløb mellem Mosevej og Gl. Århusvej i Viborg

Offentliggørelse af regulering af rørlagt vandløb mellem Mosevej og Gl. Århusvej i Viborg Teknik & Miljø Natur og Vand Prinsens Alle 5 8800 Viborg ENERGI VIBORG VAND A/S Att.: Peter Graves Madsen Industrivej 15 8800 Viborg Sendes til: pgm@energiviborg.dk Offentliggørelse af regulering af rørlagt

Læs mere

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning Jammerbugt Kommune Frilægning af Blokhus Bæk, beregning af dimensioner Rekvirent Rådgiver Jammerbugt Kommune Natur og Miljø Lundbakvej 5 9490 Pandrup Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Projektnummer

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere

Separatkloakering af Vrøgum Informationsmøde den 04. februar 2015

Separatkloakering af Vrøgum Informationsmøde den 04. februar 2015 Separatkloakering af Vrøgum Informationsmøde den 04. februar 2015 Dagsorden Velkomst og præsentation af panel Varde Kommune og Varde Forsyning A/S Baggrund Kloakeringsprincipper Tidsplan Det praktiske

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord,

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, Tønder Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, august 2015 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

Ikast-Brande Kommune. Overordnet Kloakfornyelsesplan for Ikast-Brande Kommune. December 2008

Ikast-Brande Kommune. Overordnet Kloakfornyelsesplan for Ikast-Brande Kommune. December 2008 Ikast-Brande Kommune Overordnet Kloakfornyelsesplan for Ikast-Brande Kommune December 2008 COWI A/S Nupark 51 7500 Holstebro Telefon 96 13 72 30 Telefax 97 41 30 28 www.cowi.dk Ikast-Brande Kommune Overordnet

Læs mere

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Forslag Vindinge Øst Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

BREUM SEPARATKLOAKERING.

BREUM SEPARATKLOAKERING. BREUM SEPARATKLOAKERING. DAGSORDEN. Torsdag den 11. maj 2014, kl. 19.00 21.00 Kulturcenter Østsalling, Breum 19.00 Velkomst Præsentation af bygherrer og entreprenør Jørgen Rasmussen. Præsentation af Skive

Læs mere

Separatkloakerede områder er vist med blåt og fælleskloakerede områder med grønt.

Separatkloakerede områder er vist med blåt og fælleskloakerede områder med grønt. NOTAT Projekt Mike Urban beregning i Rønne Projektnummer 3631200019 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Bornholm Forsyning A/S Tevandsbækken - Hydrauliske beregninger John W. Hansen, Per Martlev Hansen

Læs mere

Medfinansiering Gl. Lyngevej

Medfinansiering Gl. Lyngevej Forsyningen Allerød Rudersdal Medfinansiering Gl. Lyngevej GENNEMGANG AF BEREGNINGER Rekvirent Forsyningen Allerød Rudersdal Skovlytoften 27 2840 Holte Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde

Læs mere

Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand

Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand Kerteminde Kommune Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand FORSLAG TIL REGULERINGSPROJEKT, HOVEDKANALEN, TAARUP INDDÆMMEDE STRAND Rekvirent Rådgiver Kerteminde Kommune att. Jacob Hansen Rye Hans Schacks

Læs mere

Retningslinier for udarbejdelse af kloakprojekter

Retningslinier for udarbejdelse af kloakprojekter 1 Retningslinier for udarbejdelse af kloakprojekter Udgiver: Favrskov Spildevand Udgivelsesår: Maj 2009, rev. feb 2015 Titel: Tekst og layout: Retningslinier for udarbejdelse af kloakprojekter Favrskov

Læs mere

Hydraulisk vurdering af Vildersbæk systemet i forbindelse med planlagt bolig- og golfområde nord for Frederikshavn

Hydraulisk vurdering af Vildersbæk systemet i forbindelse med planlagt bolig- og golfområde nord for Frederikshavn HYDRAULISK NOTAT Dato: 20. marts 2015 Udarbejdet af: Aske Kristensen Kvalitetssikring: Kim Skals/LAKN Modtager: Frederikshavn Forsyning (LAKN) Side: 1 af 10 Hydraulisk vurdering af Vildersbæk systemet

Læs mere

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1,

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, 1 Tillæg nr. 002 Spildevandsplan 2012-2016 Hørsholm Kommune Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, Tagvand fra AB Opnæsgård og tag- og overfladevand fra 40 omkringliggende 2 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 BILAG 4: MILJØVURDERING GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN 03-09-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund... 3 2 Scenarier... 3 3 Miljømål... 4 4. Foranstaltninger

Læs mere

DANVA. TEMADAG SEPARERING 12. Marts 2013. Før separering Hvad gør vi i projekteringsfasen. Gødstrup Hospital visualisering: CuraVita

DANVA. TEMADAG SEPARERING 12. Marts 2013. Før separering Hvad gør vi i projekteringsfasen. Gødstrup Hospital visualisering: CuraVita DANVA TEMADAG SEPARERING 12. Marts 2013 Før separering Hvad gør vi i projekteringsfasen Gødstrup Hospital visualisering: CuraVita Præsentation 2 Johnny Kristensen Kontorleder og Projektleder Grontmij A/S

Læs mere

Møde med Kloakmestre i Herning. Den 24. april 2013

Møde med Kloakmestre i Herning. Den 24. april 2013 Møde med Kloakmestre i Herning Den 24. april 2013 Indholdet af mødet i dag Dagsorden: Et par ord om Herning Vand Strategi for kloaksaneringen i Herning og betydning for den enkelte grundejer / ejendom

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S. Entreprisebeskrivelse Entreprisenavn

Favrskov Spildevand A/S. Entreprisebeskrivelse Entreprisenavn Favrskov Spildevand A/S Entreprisebeskrivelse Entreprisebeskrivelse Side 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Entreprisebeskrivelse (EB)... 2 1.1 Tilbudsgrundlag... 2 1.2 Beskrivelse af entreprisen... 3 1.3 Tildelingskriterier...

Læs mere

Uvedkommende vand i Bylderup-Bov

Uvedkommende vand i Bylderup-Bov Uvedkommende vand i Bylderup-Bov Dansk Vandkonference 2014 Lone Bomberg Andersen, ARWOS Dorte Juul Sørensen, NIRAS 20/11/2014 Dansk Vandkonference 2014 1 Bylderup-Bov lidt baggrundsstof 1.500 indbyggere

Læs mere

Notat 11. maj Retningslinjer for overtagelse af kloakker. Kloakering af nye større udstykninger og nye samlede bebyggelser. Nye kloakledninger

Notat 11. maj Retningslinjer for overtagelse af kloakker. Kloakering af nye større udstykninger og nye samlede bebyggelser. Nye kloakledninger 11. maj 2015 Retningslinjer for overtagelse af kloakker Kloakering af nye større udstykninger og nye samlede bebyggelser Nye kloakledninger Ifølge Allerød Kommunes Spildevandsplan 2013 med tillæg skal

Læs mere

DanDas STANDARD. DanDas DATA LEVERING AF OPMÅLINGSDATA OG DATA FRA TV-INSPEKTION SØNDERBORG FORSYNING LEVERING AF ELEKTRONISKE DATA

DanDas STANDARD. DanDas DATA LEVERING AF OPMÅLINGSDATA OG DATA FRA TV-INSPEKTION SØNDERBORG FORSYNING LEVERING AF ELEKTRONISKE DATA LEVERING AF ELEKTRONISKE DATA LOGO SENEST REVIDERET: 13. november 2014 Rettelser er markeret med rødt DanDas STANDARD DanDas DATA LEVERING AF OPMÅLINGSDATA OG DATA FRA TV-INSPEKTION SØNDERBORG FORSYNING

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN

TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN VEDTAGET Thyregod Give Vonge Givskud Gadbjerg Jelling Vandel Bredsten Vejle Ødsted Jerlev Brejning Hvidbjerg Skærup BørkopGårslev Egtved Gravens Smidstrup TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN For et boligområde

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen

Læs mere

Bornholm Forsyning A/S. Mike Urban beregning for Nexø

Bornholm Forsyning A/S. Mike Urban beregning for Nexø Bornholm Forsyning A/S Mike Urban beregning for Nexø Bornholm Forsyning A/S Mike Urban beregning for Nexø Rekvirent Rådgiver Bornholm Forsyning A/S Att.: John W. Hansen Industrivej 1 3700 Rønne Orbicon

Læs mere

Notatet beskriver de forskellige anlægselementer samt projektøkonomien og skitsemæssige

Notatet beskriver de forskellige anlægselementer samt projektøkonomien og skitsemæssige NOTAT Projekt Oversvømmelse i Skovmose på Sydals Projektnummer 1431100020 Kundenavn Emne Til Fra Kvalitetssikring Sønderborg Kommune Grundlag for prioritering af projektforslag Hans Erik Jensen Ebbe Enøe

Læs mere

Krav til DanDas xml-filer for levering af filer til Vejle Spildevand

Krav til DanDas xml-filer for levering af filer til Vejle Spildevand Krav til DanDas xml-filer for levering af filer til Vejle Spildevand Vejle Spildevand A/S Drift og anlæg Dato: 29.april 2014 Revision: 4 Indledning Vejle Spildevand har mange forskellige samarbejdspartnere,

Læs mere

DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN INDHOLD. 1 Eksisterende forhold. 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2

DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN INDHOLD. 1 Eksisterende forhold. 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2 DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2 2 Fremtidige

Læs mere

LEMVIG KOMMUNE TILLÆG 1-2008 TIL SPILDEVANDSPLAN 2007 2013. Klostermarken 12 8800 Viborg. Teknik og Miljø Projektgruppen Rådhusgade 2 7620 Lemvig

LEMVIG KOMMUNE TILLÆG 1-2008 TIL SPILDEVANDSPLAN 2007 2013. Klostermarken 12 8800 Viborg. Teknik og Miljø Projektgruppen Rådhusgade 2 7620 Lemvig LEMVIG KOMMUNE TILLÆG 1-2008 TIL SPILDEVANDSPLAN 2007 2013 Kunde Rådgiver Lemvig Kommune Teknik og Miljø Projektgruppen Rådhusgade 2 7620 Lemvig Orbicon A/S Klostermarken 12 8800 Viborg Tlf. 96 63 12 00

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

Separatkloakering i dit område

Separatkloakering i dit område Separatkloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område separatkloakeres. Det nye kloaksystem vil blive udført som separatsystem,

Læs mere

Landliggersammenslutningen Gribskov Vest Forårsmøde. 8. juni 2016

Landliggersammenslutningen Gribskov Vest Forårsmøde. 8. juni 2016 Landliggersammenslutningen Gribskov Vest Forårsmøde Dagsorden Indlæg ved Gribvand Spildevand A/S Oversvømmelser som følge af fyldt vandløb Oversvømmelser som følge af fejlkoblinger *) til kloaksystemet

Læs mere

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne.

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne. 1. BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE ALTERNATIV LØSNING 1.1. Baggrund for projektet Klimatilpasningsprojekt skal indgå i Ringsted Kommunes byfornyelsesprojekt Det Samlende Torv. Torvefornyelsen er en oplagt mulighed

Læs mere

Forklaring til. Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskema

Forklaring til. Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskema Forklaring til Oplandsskemaer Udløbsskemaer Renseanlægsskema 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Notat. Principper for budget anlæg Kloak. Bestyrelsen Vedrørende: Kloakfornyelse, strategi Bilag: Bilag 7.2

Notat. Principper for budget anlæg Kloak. Bestyrelsen Vedrørende: Kloakfornyelse, strategi Bilag: Bilag 7.2 Notat Til: Bestyrelsen Vedrørende: Kloakfornyelse, strategi Bilag: Bilag 7.2 Principper for budget 2015-2018 anlæg Kloak Vedligehold af de eksisterende ledninger er beskrevet i saneringsplanen fra 2013

Læs mere

Tillæg nr. 4 Separering af kloak i Jordrup og Fynslund Spildevandsplan

Tillæg nr. 4 Separering af kloak i Jordrup og Fynslund Spildevandsplan Tillæg nr. 4 Separering af kloak i Jordrup og Fynslund Spildevandsplan 2012 2019 By- og Udviklingsforvaltningen Spildevandsteamet Sag nr. 13/1433 Dato 30. september 2013 Signaturforklaring: Gul: eksisterende

Læs mere

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort R A P P O R T Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2010-2020 Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort Udarbejdet den 3. marts 2016 T i l l æ g n r. 12 t i

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland HIN50 samt ændring af kloakopland HIN47 for planlagt boligområde ved Haarvej i Hinnerup Sagsnr. 710-2016-2801 Udgivelsesdato 5. januar

Læs mere

Borgermøde om separatkloakering af område ved Gl. Visborgvej. Mariagerfjord Vand a s Tirsdag den 17. 12. 2013 kl. 17.00

Borgermøde om separatkloakering af område ved Gl. Visborgvej. Mariagerfjord Vand a s Tirsdag den 17. 12. 2013 kl. 17.00 Borgermøde om separatkloakering af område ved Gl. Visborgvej Mariagerfjord Vand a s Tirsdag den 17. 12. 2013 kl. 17.00 Dagsorden 1. Indledning 2. Projektomfang 3. Tidsplan 4. Udførelsesmæssige forhold,

Læs mere

Den 21. marts 2006 Århus Kommune

Den 21. marts 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten gistratens 2. Afdeling Den 21. marts 2006 Århus Kommune Århus Kommunale Værker Teknik og Miljø Nedlæggelse af Sabro Rodzoneanlæg og tilslutning af spildevand

Læs mere

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, spildevandsbelastning (p.e.), kloakeringsforhold,

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. Hvem er vi Thisted Vand: Flemming Geipel tilsyn,

Læs mere

VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Skelbrønd før kloakfornyelse 1 VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvad er en skelbrønd? > Tilskud til skelbrønd? > Fakta om skelbrønde nye veje for vandet 2 HVORFOR DENNE PJECE? INDHOLD 3 Du skal som grundejer

Læs mere

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen NOTAT Kundenavn : Kolding Spildevand as Til : Jette Nørregaard Jensen Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen Projektleder : Lars Bendixen Kvalitetssikring : Brian Rosenkilde Godkendt af : Lars Bendixen

Læs mere