Forside: Eksempel på steder med behov for kloakfornyelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forside: Eksempel på steder med behov for kloakfornyelse"

Transkript

1 Kunde Rådgiver Viborg Kommune Orbicon A/S Teknisk Forvaltning Klostermarken 12 Sct. Mogens Gade Viborg 8800 Viborg Tlf Tlf Sag nr Kontakt Morten Sass Glarbo Projektleder Peter Poulsen Kvalitetssikring Trine Schultz Revision nr. 3 Forside: Eksempel på steder med behov for kloakfornyelse Udgivet 5. marts 2009

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Kriterier for fornyelse Vurdering af TV-inspektionen Fornyelseskriterier for fysisk tilstand Brønde og bygværker Fornyelseskriterier Driftsmæssige forhold Spuling og/eller rodskæring Rotter Indsivning Fejltilslutninger Svovlbrinte Trykledninger 8 3 Retningsgivende enhedspriser Ledningsfornyelse ved opgravning Bredde af udgravning for ledninger Retablering af asfalt Øvrige forudsætninger Enhedspriser ved opgravning Stikledninger Ledningsfornyelse ved gravefri løsning Punktreparationer m.m Etablering af separatkloak Sammenligning af enhedspriser 12 4 Prioritering af anlægsforslagene Fysisk tilstand Kapacitetsmæssige forhold Samlet antal point marts

3 5 Rapport for kloakfornyelsesplaner Indholdsfortegnelse i tekst Bilagsfortegnelse Oversigtskort for berørte område Oplandsinddeling Fysisk indeks, observationer og brøndkvalitet Hydraulisk indeks, status Anlægsforslag Kælderopstuvning Anlægsforslag, beskrivelse og økonomi Datagrundlaget 22 Bilagsfortegnelse Nr. Skematype 1 Excel ark med enhedspriser 2 Word skabelon med indholdsfortegnelse i kloakfornyelsesplanen 5. marts

4 1 Indledning Viborg Kommune har i alt ca km kloakledning, der repræsenterer en genanskaffelsesværdi på mio. kr. ekskl. renseanlæg. Forud for en gennemførelse af en kloakfornyelse, er det nødvendigt med en tilstandsvurdering af kloakken. Den består af spuling og TV-inspektion af ledningerne, vurdering af ledningernes fysiske tilstand, opmåling af brønde, udarbejdelse af kloakkort, beregning af oversvømmelser m.m. Resultaterne analyseres, og der udarbejdes kloakfornyelsesplaner med anlægsarbejder, som er nødvendige for, at kloakkens servicemål overholdes. Omkostningerne for færdiggørelse af tilstandsvurderingen er ca. 21,8 mio. kr., som kommunen forventer at afholde over en 10 års periode. Anlægsarbejderne vil løbende blive udført i en prioriteret rækkefølge over en længere årrække. De tidligere kommuner Bjerringbro, Fjends, Karup, Møldrup, Tjele og Viborg har foretaget en løbende kloakfornyelse. Den nye Viborg Kommune vil fortsætte dette arbejde. For at harmonisere arbejdet med kloakfornyelsesplanlægningen er denne rapport blevet udarbejdet. Det forventes, at der skal udarbejdes kloakfornyelsesplaner i de kommende 10 år. I de efterfølgende afsnit er der følgende hovedpunkter: Beskrivelse af hvordan TV-inspektionens observationer skal vurderes. Angivelse af kriterier for hvornår kloakken skal fornys mht. det fysiske, hydrauliske og uvedkommende vand. Standardiserede retningsgivende enhedspriser på fornyelse af ledninger ved opgravning og ved gravefri løsninger til benyttelse ved beregning af anlægsbudget og konsekvenser for driftsbudget. Model for vægtning/prioritering af udførelsen af anlægsforslagene. Indholdsfortegnelse for kloakfornyelsesplaner med forklaringer til indholdet i de enkelte afsnit. 5. marts

5 2 Kriterier for fornyelse Det skal undersøges, om den aktuelle kloak lever op til servicemålene, som er beskrevet i spildevandsplanen. Kloakforsyningen tilbyder brugerne bl.a. følgende servicemål: 1. Brugerne skal altid kunne aflede spildevandet fra egen grund og opfatte kloakken som velfungerende. 2. Kloakken skal vedligeholdes så sammenbrud eller tilstopning af denne ikke sker under normal påvirkning og drift. 3. Opståede problemer afhjælpes hurtigst muligt. 4. For alle nye kloakoplande og fuldt ud fornyede kloakoplande, der bliver fornyet efter 2009, gælder, at regnbetingede oversvømmelser af terræn fra kloakken som minimum ikke må ske hyppigere end hvert 10. år i fælleskloakerede områder og hvert 5. år i separatkloakerede områder. 5. I alle øvrige kloakoplande må kloakkens kapacitet højest overskrides én gang hvert andet år i fælleskloakerede områder og én gang hvert år i separatkloakerede områder. 6. Kloakken skal fornys i den takt den forældes for at fastholde værdierne og funktionen af denne. 7. Fornyelse af kloakken skal så vidt muligt koordineres med andre ledningsejere og planlagte vejarbejder. 8. Generende lugtgener for omgivelserne fra kloakken skal minimeres. 9. Der skal løbende udføres en effektiv rottebekæmpelse. 10. Kloakkens placering skal være opdateret gennem digital registrering. Servicemålene er omsat til tekniske retningslinier, der er beskrevet i de efterfølgende afsnit. 2.1 Vurdering af TV-inspektionen I forbindelse med vurderingen af kloaksystemets fysiske tilstand skal det bemærkes, at afløbsbranchen i har været inde i en overgangsperiode mellem anvendelse af DAS-4 formatet og DAN-DAS formatet. Viborg Kommune forventer at overgå til DAN-DAS formatet i Kommunen udleverer kontrollerede kloakdata, hvis ekstern rådgiver skal løse opgaven. Vurdering af kloaksystemets fysiske tilstand baseres på TVinspektion. De observationer, der er angivet i tabel 2.1 på næste side, skal vurderes visuelt efter TV optagelsen, før der tages stilling til eventuel udbedring eller fornyelse. 5. marts

6 2.1.1 Fornyelseskriterier for fysisk tilstand I tabel 2.1 gennemgås de mulige problemer, der kan opstå som følge af de enkelte observationer og retningslinier for, hvor alvorlige observationerne skal være (klasse), før der stilles forslag til udbedring eller fornyelse. Desuden gives der forslag til mulig afhjælpning af observerede fejl. Type Observation Mulige problemer Klasse Mulig afhjælpning VA Vand Driftsproblemer og korrosion 40 % Faldmåling til vurdering af om strækningen skal omlægges RB Revner/brud Sammenfald af rør 2, 3, 4 Vurderes mellem opgravning/nodig/fornyes OB Overfladebeskadigelse Sammenfald af rør 3 og 4 Vurderes mellem opgravning/nodig/fornyes PF Produktionsfejl Sammenfald af rør 3 og 4 Vurderes mellem opgravning/nodig/fornyes DE Deformation Driftsproblemer 3 og 4 Vurderes mellem opgravning/nodig/fornyes FS Forskudt samling Opstuvning, korrosion og indsivning IS Indhængende samlingsmateriale Opstuvning og evt. korrosion 3 og 4 Afskæres 3 og 4 Vurderes mellem opgravning/nodig/fornyes RØ Rødder Opstuvning 2, 3, 4 Afskæres og TV-inspiceres om 5 år for at konstatere om rødder er vendt tilbage IN Indsivning Driftsproblemer og evt. korrosion 3 og 4 Tætnes kun, hvis det er en punktobservation ellers fornys hele strækningen. AF Aflejring Opstuvning og korrosion 3 og 4 Fjernes. BE Belægning Opstuvning 3 og 4 Affræses FO Forhindring Opstuvning og korrosion 2, 3, 4 Fjernes. GR Grenrør Ind-/udsivning 1 Opgravning eller hatprofil SG Sadelgrenrør Ind-/udsivning 2 og 3 Opgravning eller hatprofil PH Påhugning Opstuvning i hovedledning 3 og 4 Opgravning eller evt. fræsning og hatprofil PB Påboring Opstuvning i hovedledning 3 og 4 Opgravning eller evt. fræsning og hatprofil OS Opskæring af stik Ind-/udsivning 3 og 4 Opgravning eller hatprofil OP OK Tilslutning med overgangsprofil Overgang ved konstruktionsændring Tabel 2.1 Driftsproblemer 3 og 4 Opgravning eller evt. fræsning og hatprofil Driftsproblemer 3 og 4 Vurderes mellem opgravning/nodig/fornyes Punktobservationer der skal vurderes. Alle kontinuerte observationer med klasse 2 skal ligeledes undersøges. Undtaget herfor er kontinuert VA, som skal undersøges, hvis den er 40 %. Betegnelser er fra Fotomanualen. TV-inspektion af afløbsledninger, oktober Brønde og bygværker Til bedømmelse af brønde og bygværker anvendes brøndinspektioner, som udarbejdes i forbindelse med TV-inspektionen. 5. marts

7 2.2.1 Fornyelseskriterier Ud fra brøndinspektionerne udarbejdes der en liste med brønde, som har en dårlig kvalitet samt alle brønde med observationer i klasse 4. Disse skal kommunen besigtige, for at afgøre, hvilke brønde der skal fornyes og hvordan. Desuden kan fornyelse af brønde overvejes i forbindelse med en eventuel fornyelse af ledningen. For at undgå unødvendig vedligeholdelse og fornyelse af brønde, skal brønde foreslås sløjfet ved en kloakfornyelse, hvis de opfylder følgende kriterier: Brønden er en gennemløbsbrønd, hvor der kun er én tilløbsledning og én udløbsledning i samme dimension, og tilløbet er registreret til kl. 12, dvs. ingen eller kun ubetydelig retningsændring. Faldet på tilløbs- og udløbsledningen skal være i samme størrelsesorden. For at ledningen kan spules, må længden af ledningen mellem to brønde maksimalt være ca. 120 m efter sløjfning af en brønd. Med hensyn til bygværker (overløb, bassiner, pumpestationer, kontraklapper og vandbremse med videre) kan der ikke på forhånd opstilles kriterier for eventuel fornyelse. Det skal indgå i overvejelserne i fornyelsesplanlægningen, at bygværkerne skal være velfungerende såvel drifts- som funktionsmæssigt samt at den fysiske tilstand skal være tilfredsstillende. Bygværker eller brønde, der kan påføre driftspersonalet arbejdsmiljømæssige problemer og/eller som bevirker en unødig belastning af en recipient, skal forbedres, udskiftes eller nedlægges. I forbindelse med kloakfornyelsesplanlægningen skal alle betydende bygværker, der har aflastning til recipient, og som i øvrigt ikke forventes sløjfet, have monteret udstyr til automatisk registrering af vandstand, overløbshyppighed samt varighed og tilsluttes SRO-anlæg. 2.3 Driftsmæssige forhold Ledningsstrækninger med gentagne registrerede driftsproblemer vurderes nøjere Spuling og/eller rodskæring TV-inspektionens observationer gennemgås og sammenholdes med driftsoplysninger med henblik på, at identificere mulige årsager til eventuel hyppig spuling og/eller rodskæring. I tabel 2.2 er angivet en oversigt over kriterier for fornyelse af en ledningsstrækning, på grund af hyppig spuling og/eller rodskæring. 5. marts

8 Spuling og/eller rodskæring [stk./år] Fornyelse alene på grund af spuling og/eller rodskæring 1 Nej 2-3 Bør overvejes 4 Tabel 2.2 Kriterier for fornyelse på grund af spuling og/eller rodskæring Ja Rotter De dele af kloaksystemet, der i betydelig omfang og gentagne gange er plaget af rotter, skal fornyes. Rottespærre kan anvendes som en midlertidig foranstaltning Indsivning Brønde og ledninger med betydelig indsivning (f.eks. klasse 4 eller kontinuerligt i klasse 3 og 4) får som udgangspunkt høj prioritet. Mindre betydende indsivninger udbedres kun, såfremt andre årsager/skader nødvendiggør fornyelse Fejltilslutninger Når fejltilslutninger lokaliseres, skal de rettes Svovlbrinte Alle pumpestationer, trykledningssystemer og oppumpningsbrønde undersøges (driftsoplysninger, beboerklager o.lign.) med hensyn til svovlbrinteproblemer. Forekommer der uacceptabel eller generende svovlbrinteudvikling, skal der snarest muligt iværksættes tiltag til løsning af dette Trykledninger Trykledninger, som giver anledning til generende udvikling af svovlbrinte, skal forsynes med sende- og modtagestationer for rensegrise. Der skal foretages en vurdering af, hvor hyppigt trykledningen skal renses. 5. marts

9 3 Retningsgivende enhedspriser For at sikre et ensartet prisniveau ved beregning af anlægsoverslag ved kloakfornyelse, er der opstillet enhedspriser for: 1. Ledningsfornyelse ved opgravning 2. Ledningsfornyelse ved gravefri løsning (no-dig) 3. Punktreparationer m.m. 4. Etablering af separatkloak Enhedspriserne for ledningsfornyelse er de samme, som anvendes i programmet DAKAR. Programmet anvender kommunen ved fastlæggelse af kloakkens værdier og vurdering af investeringsbehov i kloakfornyelse. 3.1 Ledningsfornyelse ved opgravning Ved beregning af enhedspriser i DAKAR ved opgravning anvendes V&S Prisbog Anlæg, der udgives af V&S Byggedata A/S. Priserne i bogen er kalkulerede og giver håndværksudgiften dvs. entreprenørens udsalgspris for tilbudsarbejde ekskl. indretning af arbejdsplads og moms. Materialer indgår som nettoprisen tillagt 10 % til byggepladsspild og 10 % til dækning af virksomhedens generelle administrative aktivitet. Det generelle prisniveau for Viborg området er valgt til 80 % i forhold til V&S priser. Prisbogen i DAKAR indeholder enhedspriser pr. 1. januar 2002, Disse er pr fremskrevet med 32 %. Det er skønnet, at en samlet fremskrivning på 35 % giver prisniveau Bredde af udgravning for ledninger Til beregning af den mængde af belægning der skal anvendes ved retablering efter gravearbejde anvendes følgende værdier for fastlæggelse af udgravningens bredde: Dybde [meter] Dimension [mm] 1,0 Alle 1,0 1,5 Alle 1,5 2,0 Alle 2,0 over 2,0 [100;600] 2,0 ]600;1000] 3,0 ]1000;1600] 3,5 ]1600; ] 4,0 Bredde af udgravning [meter] + dimension [m] + 0,75 m + 1,0 m Tabel 3.1 Udgravningens bredde afhængig af ledningens dybde og dimension Ved dybder mellem 0 og 2,0 m forudsættes udgravning med anlæg 0,5. Ved dybder over 2,0 m anvendes gravekasse. Der lægges én meter til bredden 5. marts

10 af opgravningen, når der anvendes gravekasse, da der gennemsnitlig skal retableres mere asfalt end bredden af gravekassen Retablering af asfalt I den efterfølgende tabel er forudsætningerne for beregning af enhedsprisen for retablering af asfalt. Beskrivelse Asfaltbelægning, tykkelse 60 mm, opbryde 400 mm bundsikringsgrus, maskinarbejde 200 mm stabilt grus II, maskinarbejde Befæstelser til let trafik Tabel 3.2 Forudsætninger ved valg af enhedspris ved retablering af asfalt Skal ledningen etableres i gennemkørende veje med tung trafik, skal ledningsprisen tillægges 500 kr./meter. Det aftales med Viborg Kommune, hvilke veje det er gældende for Øvrige forudsætninger I ledningsprisen er desuden indholdt: Brønde etableres i middel pr. 75 meter 8 meter stik og skelbrønd etableres pr. 15 meter Grundvandssænkning 100 kr./meter (prisniveau 2007) TV-inspektion 20 kr./meter (prisniveau 2007) Enhedspriser ved opgravning Enhedspriserne er i bilag 1, som er et Excel ark. I dette kan findes enhedspriser ved kombinationer af ledningsdimensioner og lægningsdybde i følgende tilfælde: Befæstet overflade Inkl. stik Ja (normal trafik) Ja Nej Ja Nej Nej Tabel 3.3 Kombinationer af enhedspriser ved opgravning Stikledninger Stikledninger tilsluttes med grenrør til hovedledninger med dimensioner mindre end eller lig med ø315 mm. Øvrige stikledninger må påbores. 5. marts

11 3.2 Ledningsfornyelse ved gravefri løsning Enhedspriserne er baseret på erfaringstal for en gravefri løsning med strømpeforing, som er angivet i efterfølgende tabel: Emne Dimension [mm] Enhedspris i 2009 Strømpe kr./m Strømpe kr./m Strømpe kr./m Strømpe kr./m Strømpe kr./m Strømpe kr./m Strømpe kr./m Strømpe kr./m Strømpe kr./m StikStrømpe kr./stk. Tabel 3.4 Enhedspriser for ledningsfornyelse med strømpe (gravefri) Af tabellen kan f.eks. findes, at enhedsprisen for strømpeforing af en ø400 mm ledning er ca kr./meter ekskl. stik. Ved opgravning er forudsat, at der fornys stik pr. 15 meter, hvilket vil give en enhedspris på godt kr./meter ved en no-dig løsning. 3.3 Punktreparationer m.m. I den efterfølgende tabel er opstillet enhedspriser ved punktreparationer. Disse er erfaringstal baseret på, at der i det berørte område skal udføres flere af de enkelte reparationer. Type Tiltag Enhedspris Enhed [kr.] RB, IN Opgravning eller kort strømpe stk. PH, PB, IS Afskæring, affræsning stk. VA Faldmåling af brøndstrækning stk. FO Forhindring fjernes 500 stk. RØ Rodskæring 50 meter Tabel 3.5 Enhedspriser for punktreparationer Hvis der er flere punktreparationer på samme ledning skal det vurderes om hele brøndstrækningen skal fornys. Der tages udgangspunkt i følgende kriterier: 5. marts

12 Punktreparationer [meter/stk.] Større end 15 Mellem 15 og 5 Fornyelse af hele brøndstrækningen Nej Bør overvejes Mindre end 5 Ja Tabel 3.6 Kriterier for fornyelse af hele brøndstrækningen i stedet for punktreparationer I tabel 3.6 beregnes Punktreparationerne [meter/stk.] ved at dividere længden af brøndstrækningen med summen af punktreparationerne med enheden [stk.] fra tabel Etablering af separatkloak Hvis anlægsforslaget er en ny separatkloak, som etableres ved opgravning kan enhedsprisen findes ved at summere enhedsprisen for hhv. regnvandsledning og spildevandsledning efter følgende, hvis den eks. fællesledning ikke kan anvendes: 1. Enhedsprisen for regnvandsledningen findes ved opgravningsprisen. 2. Enhedsprisen for spildevandsledningen vælges for en ø200 mm ledning i 2,5 meters dybde i IKKE befæstet areal. 3.5 Sammenligning af enhedspriser I den efterfølgende figur er vist et eksempel på enhedspriser for en ø400 mm ledning ved opgravning og ved no-dig løsning. Figur 3.1 Eksempel på enhedspriser for lægning af ø400 mm ledning ved opgravning i forskellige dybder kombineret med om der er belægning og stik eller ej. Dette er sammenlignet med en no-dig løsning 5. marts

13 4 Prioritering af anlægsforslagene Det er nødvendigt at foretage en prioritering af anlægsforslagene, da de af hensyn til kommunens budget skal udføres over en årrække. Til prioritering af anlægsforslagene er der opstillet en enkel objektiv model baseret på kloakkens fysiske tilstand, kapacitetsmæssige forhold og indirekte på de miljømæssige forhold. 4.1 Fysisk tilstand Dårlig fysisk tilstand kan i værste fald give akut sammenbrud af kloakken. På nedenstående foto er vist et eksempel på et stort akut sammenbrud. Figur 4.1 Eksempel på stort akut sammenbrud af kloakken I den efterfølgende tabel er angivet point for anlægsforslag afhængig af konsekvensen ved sammenbruddet: Anlægsforslag hindrer sammenbrud af ledninger: Point Under bygninger, vandløb og jernbane 10 Mellem bygværker med aflastninger til recipient 8 Fra forbrugere med stort vandforbrug 5 Indenfor beskyttelseszone for vandindvindingsområde 5 Ledninger med flere indsivning i klasse 4 IN4 5 Ledningsdimension 0,5 meter Dia. 5 Dybde 4 meter Dyb. 1 Rotter i ejendomme pga. hovedkloakken Antal ejendomme I meget betydende veje 10 I betydende veje 5 I øvrige veje 1 Ingen fysiske problemer løses 0 Tabel 4.1 Tildeling af point for kloakkens fysiske forhold afhængig af konsekvensen/stedet ved sammenbruddet. Hvis flere kriterier er aktuelle summeres pointene 5. marts

14 4.2 Kapacitetsmæssige forhold Hvis de kapacitetsmæssige forhold ikke er tilstrækkelige, vil vandet under regn stige i kloakken til et uacceptabelt niveau. Det kan i fælleskloakken give anledning til, at der kommer kloakvand i kældre eller på terræn. I separatkloakkens regnvandsledninger kan det give problemer med vand på terræn, som der er et eksempel på i efterfølgende figur. Figur 4.2 Eksempel på opstuvning af vand på terræn I den efterfølgende tabel er angivet tildeling af point for registrerede (ikke beregningsmæssige) kapacitetsmæssige problemer: Anlægsforslag hindrer opstuvning af: Point Registrerede opstuvninger i kældre (fælleskloak) Antal Ofte 1 + antal øvrige 0,3 Ofte vand på meget betydende veje F=6 og R=4 Ofte vand på betydende veje F=4 og R=2 Ofte vand på øvrige veje F=2 og R=1 Ingen afhjælpning af opstuvninger 0 F: Fælleskloak; R: Separat regnvandskloak Ofte: Hvert andet år eller hyppigere i kloakker etableret i 2009 eller tidligere. Ellers hyppigere end hvert 5 te år i separatkloak og hvert 10 ende år i fælleskloak Tabel 4.2 Tildeling af point for kloakkens kapacitetsmæssige forhold afhængig af problemets omfang. Hvis flere kriterier er aktuelle summeres pointene Hvis et anlægsforslag f.eks. løser problemer med opstuvninger i kældre og vand på veje summeres pointene. 5. marts

15 4.3 Samlet antal point Med udgangspunkt i at fysiske og hydrauliske problemer vurderes ens, kan det samlede antal point for et anlægsforslag beregnes som: Prioritering = Fysiske point + Kapacitets point Dermed vil forslag der løser både fysiske og kapacitetsmæssige forhold oftest få flest antal point og dermed få højest prioritering. Hvis der viser sig behov for nye parametre for point, drøftes disse med kommunen. 5. marts

16 5 Rapport for kloakfornyelsesplaner I dette afsnit er beskrevet, hvordan rapporten for kloakfornyelsesplaner skal udformes. Udgangspunktet for rapporten er, at der ikke må efterlades noget uafklaret i undersøgelserne, samt at kommunen let kan få et overblik over behovet for kloakfornyelse samt prioritere forslagene indbyrdes. Det forudsættes, at der henvises til nærværende rapport, således at det tekniske grundlag og retningslinier ikke gentages i kloakfornyelsesplanerne med mindre der aftales afvigelser fra dette med kommunen. Det er meget vigtigt, at skabelonen følges nøje, således at det er let for kommunen at sammenholde anlægsforslag fra forskellige kloakfornyelsesplaner. 5.1 Indholdsfortegnelse i tekst Kloakfornyelsesplanen skal indeholde følgende hovedafsnit, også selvom der ikke er noget at bemærke til det enkelte underafsnit, eller det er aftalt med Viborg Kommune, at afsnittet ikke udarbejdes. I bilag 2 er vedlagt en Word skabelon med indholdsfortegnelsen. Nr. Afsnit 1. Resumé Afsnittet skal kunne fremgå selvstændigt og let forståeligt. 2. Befæstelsesgrader Tabel med arealer af oplande og befæstelsesgrader. 3. Analyse af kloakkens fysiske tilstand Angivelse af TV-entreprenør og tidspunkt for TV-inspektion. Tabel med fordeling af alle observationer. Tabel med fordeling af fysisk indeks. Tabel med brøndkvalitet. 4. Hydraulisk analyse af kloakken Tabel med resultat af kælderundersøgelse. Tabel med fordeling af kapacitets indeks. Tabel med fordeling af stuvnings indeks. 5. Regnbetingede udløb Beskrivelse af recipienter der påvirkes af kloakken, herunder om målsætningen er opfyldt. Vurdering af behov for tiltag på regnbetingede udløb med udgangspunkt i spildevandsplanens forslag. Evt. tiltag medtages i anlægsforslagene. 5. marts

17 Nr. Afsnit 6. Uvedkommende vand Vurdering af om mængden af uvedkommende vand giver problemer og evt. opstilling af anlægsforslag til løsning af disse. 7. Grundvandsforurening Vurdering af om vandindvinding påvirkes af udsivning fra kloakken. 8. Anlægsforslag Tabel med anlægsforslag og point. Angivelse af dato for nærværende rapport Paradigma for udarbejdelse af kloakfornyelsesplaner samt prisregulering som aftales med kommunen. Tabel 5.1 Afsnit i kloakfornyelsesplanens tekst 5.2 Bilagsfortegnelse Uanset bilagsformen (kort, tekst eller edb medie) benævnes det bilag. Alle kort skal forsynes med nordpil og grundkort i nedtonet grå farve. Rapporten skal henvise til følgende bilag, som også er i Word skabelonen i bilag 2. Hvis det aftales med kommunen, at enkelte bilag ikke skal udarbejdes, skal det noteres ud for bilagsnummeret. Hvis anden målestok end den foreskrevne vurderes at være en fordel, skal det aftales med kommunen Oversigtskort for berørte område Kortet udarbejdes i 1:5.000 som en udtegning af grundkortet påført relevante tekster Oplandsinddeling Kortet udarbejdes i 1: På temakortet optegnes oplandsarealer til de enkelte brønde og det angives, hvilke flader der er befæstede og dermed potentielt kan have afløb til kloak. Befæstet flade Bebyggelse Farve Lyserød Veje og pladser Grå Tabel 5.2 Angivelse af befæstede flader Fysisk indeks, observationer og brøndkvalitet Kortet udarbejdes i 1: For separatkloakken kan der, hvis temakortet virker uoverskueligt, anvendes en anden målestok eller det vises på et kort med spildevandskloakken og et kort med regnvandskloakken. Temakortet indeholder: 5. marts

18 Fysisk indeks for ledninger Observationer som er undersøgt Brøndkvalitet for brønde Fysisk indeks: På temakortet inddeles ledningerne i følgende grupper, der tematiseres som vist efterfølgende: Fysisk indeks Bemærkning Farve 0 FI 6 Udmærket tilstand Grøn 6 < FI 8 Mindre god tilstand Gul 8 < FI 10 Dårlig tilstand Rød - Ingen TV-inspektion Grå Tabel 5.3 Tematisering af fysisk indeks med en kraftig linie Observationer: Alle de i tabel 2.1 nævnte observationer og klasser skal udtegnes på temakort med type og klasse, uanset om de medfører fornyelsesforslag eller ej. Punktobservationer markeres med en farvet linie vinkelret på ledningen med angivelse af type og klasse. Kontinuerte observationer markeres med en farvet linie parallelt med ledningen og med angivelse af type og klasse. Alle observationer vises med rød farve. Brøndkvalitet: Inddelingen af brøndkvaliteten fremgår af efterfølgende tabel. Brøndkvalitet Betydning Farve 0 God Grøn 1 Middel Gul 2 Dårlig Rød 4 Ikke angivet Ingen Tabel 5.4 Inddeling af brøndkvalitet Brøndkvaliteten markeres som en cirkel omkring den pågældende brønd i ovennævnte farver. 5. marts

19 5.2.4 Hydraulisk indeks, status Resultatet af den hydrauliske beregning foretaget i Mouse, skal vises på et temakort 1:2.000 og skal indeholde: Stuvningsindeks Kapacitetsindeks Hyppighedsindeks Resultat af kælderundersøgelsen Forudsætninger til Mouse-modellen: MOUSE nr. MOUSE betegnelse Enkelttabskoefficient 1 Afrundet udløb 0,25 2 Skarpkantet udløb 0,50 3 Udløbsrør ført ind i brønd 0,75 4 Ingen bratte tværsnitsændringer 0,00 Tabel 5.5 Udløbsform Hvis udløbsformen ikke er angivet i brøndrapportens bemærkningsfelt anvendes skarpkantet udløb (MOUSE-nr. 2). I beregningerne anvendes de Manningtal, der fremgår af efterfølgende tabel 5.6. I kommunens database benyttes den indre dimension af plastledninger, hvorfor der anvendes samme Manningtal som for betonledninger. Status for ledning Rørmateriale Manningtal Eksisterende Beton 75 Plast 75 Ler og andet 70 Projekteret Beton 80 Tabel 5.6 Manningtal Plast 80 Desuden skal anvendes: Reduktionsfaktor 1,0. Initialtab 0,6 mm. Overfladeafløbstid 7 minutter. For større brøndoplande vurderes den individuelt. Chicago Design Storm (CDS). Dette er en konstrueret regn baseret på landsregnrækken, som repræsenterer gentagelsesperioden uafhængig af afløbstiden. 5. marts

20 Herning regnserie ved LTS beregning. Bearbejdet og reduceret til 26 år ud fra data i perioden på Stuvningsindeks: Til beskrivelse af opstuvningsforholdene anvendes et stuvningsindeks, som er relateret til de maksimale vandstande i brøndene, i forhold til diameter på udløbsrøret, der fremkommer ved beregningen. Beregningerne skal præsenteres på et temakort med stuvningsindeks for hver brønd, beregnet for den dimensionsgivende regn. For stuvningsindekset benyttes inddelingen angivet i efterfølgende tabel. Vandstand (H) i brønd [cm] Betegnelse Farve H D + 10 Ingen problemer Grøn D + 10 < H D Mindre opstuvning Gul H > D Alvorlig opstuvning Rød Over kritisk kote Vand i kældre Sort Over dækselkote / terræn Oversvømmelse Blå D = Indvendig diameter på udløbsrør Tabel 5.7 Stuvningsindeks Hvis opstuvningen er over dækselkote eller terræn ved beregningen, skal dette angives med en stor blå cirkel omkring brønden. Hvis beregning af opstuvning er under terræn, men over en opmålt kritisk kote (for eksempel en kælder) markeres det med en mellemstor sort cirkel omkring nærmeste brønd. Kapacitetsindeks: Til beskrivelse af kloakkens kapacitet benyttes et kapacitetsindeks, som er den dimensionsgivende vandføring Qdim relateret til den fuldtløbende ledningskapacitet Qf. Den dimensionsgivende vandføring beregnes ved, at multiplicere opstrøms befæstede oplandsareal med en regnintensitet på 137 l/s/red.ha ved fælleskloak og 110 l/sek./ha ved separatkloak. Dette er kloakkens tidligere dimensioneringsgrundlag. Regnintensiteten vælges uafhængig af afløbstiden. Den fuldtløbende ledningskapacitet beregnes efter Manningformlen. For stuvningsindekset benyttes inddelingen angivet i efterfølgende tabel. 5. marts

21 Qdim/Qf Kapacitet Farve 0 < Qdim/Qf 1,1 Tilstrækkelig Grøn 1,1 < Qdim/Qf 1,8 Dårlig Gul Qdim/Qf > 1,8 Meget dårlig Rød Ledning har bagfald Ikke beregnet Grå Tabel 5.8 Kapacitetsindeks Hyppighedsindeks: Til beskrivelse af opstuvningerne benyttes et hyppighedsindeks. Dette beregnes med en LTS (Long Time Simulation) beregning af kloakken. Hyppighedsindekset viser gentagelsesperioden for opstuvning til kælderniveau, som er valgt til 1,5 meter under terræn, som vurderes at svare til en normalt beliggende kælder. Gentagelsesperiode for Serviceniveau Ledningsfarve opstuvning til kælderniveau Hvert 10.år Meget godt Mørkegrøn Hvert 5.år Godt Lysegrøn Hvert 2.år Acceptabelt Gul Hvert år Dårligt Rød Tabel 5.9 Hyppighedsindeks Ledninger hvor opstuvningen er sjældnere end hvert 10. år opfylder den nye funktionspraksis for kloakker (Skrift 27). Resultat af kælderundersøgelsen: Ejendommene farvelægges forskelligt, afhængig af de registrerede opstuvninger, som angivet i efterfølgende tabel. Registrerede antal opstuvninger i de seneste 4 år fra ejendomme med afløb fra kælder Antal Bemærkninger Farve - Ingen svar Grøn stribet 0 Ingen problemer Grøn 1-2 Dimensionsgivende Gul 3 eller flere Uacceptabelt Rød Tabel 5.10 Kælder uden afløb Grå Præsentation af spørgeskemaundersøgelsen De ejendomme der har etableret en foranstaltning (for eksempel højvandslukke) på egen grund, for at undgå opstuvning af vand i kælder, er angivet med en lysere markering af den pågældende farve. 5. marts

22 5.2.5 Anlægsforslag Kortet udarbejdes i 1: På temakortet vises samtlige fornyelsesforslag angivet med numre, som henviser til kloakfornyelsesplanens bilag med beskrivelse af fornyelsesforslagene (se afsnit 5.2.7). På temakortet angives det samlede antal point ved de enkelte forslag Kælderopstuvning Tekstbilag med angivelse af samtlige ejendomme der har observeret 3 eller flere kælderopstuvninger i de sidste 4 år. For hver ejendom vurderes årsagen, og om det vil blive afhjulpet ved et fornyelsesforslag Anlægsforslag, beskrivelse og økonomi Tekstbilag med beskrivelse af de enkelte fornyelsesforslag med følgende punkter: Punkt Sted Problem Tiltag Anlægsoverslag Prioritering Bemærkninger Beskrivelse Angivelse af by, vejnavne eller område. Hvilke problem(er) vil forslaget løse. Kort beskrivelse af forslaget. Anlægsoverslaget skal beregnes efter de retningsgivende enhedspriser i afsnit 3. Det beregnede overslag skal tillægges 20 % til uforudseelige udgifter og 10 % til projektering, udbud og tilsyn. Dette er de samme værdier, som kommunen har valgt at anvende i DAKAR. Vægtene for den fysiske tilstand og kapacitetsmæssige forhold som anlægsforslaget løser angives, samt den beregnede prioritering efter beskrivelsen i afsnit 4. Beskrivelse af andet relevant for forslaget, f.eks. om der er andre anlægsarbejder som forudsætning. Tabel 5.11 Indhold i de enkelte anlægsforslag Datagrundlaget Relevante digitale data leveres på digital form, og indholdet beskrives. Der vedlægges data for: Kloakdata inkl. oplande i DAN-DAS formatet Data til MOUSE beregninger (und og hgf-filer) Rapport i Word Kortbilag som tegningsfiler MapInfo filen til generering af statistik for oversvømmelse af normalt beliggende kælder (mid og mif-filer) 5. marts

FOTOMANUALEN BEREGNING AF FYSISK INDEKS VED TV-INSPEKTION VEJLEDNING NR. 66 juni 2005. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

FOTOMANUALEN BEREGNING AF FYSISK INDEKS VED TV-INSPEKTION VEJLEDNING NR. 66 juni 2005. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening FOTOMANUALEN BEREGNING AF FYSISK INDEKS VED TV-INSPEKTION VEJLEDNING NR. 66 juni 2005 DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Fotomanualen Beregning af Fysisk Indeks ved TV-inspektion 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

Teknisk Forvaltning Klostermarken 12

Teknisk Forvaltning Klostermarken 12 Kunde Rådgiver Viborg Kommune Orbicon A/S Teknisk Forvaltning Klostermarken 12 Sct. Mogens Gade 3 8800 Viborg 8800 Viborg Tlf. 87 28 11 00 Tlf. 87 25 25 25 Email mail@orbicon.dk Email tekniskforvaltning@viborg.dk

Læs mere

Retningslinier for vurdering af nylagte og fornyede ledninger ved hjælp af TV-inspektion

Retningslinier for vurdering af nylagte og fornyede ledninger ved hjælp af TV-inspektion Acceptkriterier Retningslinier for vurdering af nylagte og fornyede ledninger ved hjælp af TV-inspektion Inge Faldager, Projektdeltagere Roskilde Kommune Kolding Kommune Svendborg Kommune Silkeborg Kommune

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 5 Kloakfornyelse Indhold 1 Kloakfornyelse... 2 1.1 Plan... 2 1.2 Kloakfornyelse... 2 1.3 Pumpestationer... 3 2 Oplæg til kloakfornyelsesplanlægning...

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Kloakfornyelse i Ulstrup

Kloakfornyelse i Ulstrup Kloakfornyelse i Ulstrup Borgermøde 18. juni 2013 Program Præsentation og indledning Spildevandsplan 2013 Kloakfornyelse i Ulstrup Hvor langt er vi nået med undersøgelser og planlægning Hvad skal Favrskov

Læs mere

Roskilde Kommune - Projekthåndbog - Spildevandsplan 2007-2012. Roskilde Kommune. Bilag til Spildevandsplan 2007-2012.

Roskilde Kommune - Projekthåndbog - Spildevandsplan 2007-2012. Roskilde Kommune. Bilag til Spildevandsplan 2007-2012. Roskilde Kommune Bilag til Spildevandsplan 2007-2012 Roskilde Kommune 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...5 2 FORPLIGTIGELSER OG RETTIGHEDER...6 2.1 Kommunens forpligtigelser... 6 2.2 Borgernes ret

Læs mere

KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse

KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse Udarbejdet af: Godkendt af: MOL PKH Indholdsfortegnelse Side: 1 Dato: 2. april 2013 1 Orientering.... 2 1.1 Sammenfatning af beskrivelse... 2 1.2 Kunde...

Læs mere

Bornholm Forsyning A/S. Mike Urban beregning for Nexø

Bornholm Forsyning A/S. Mike Urban beregning for Nexø Bornholm Forsyning A/S Mike Urban beregning for Nexø Bornholm Forsyning A/S Mike Urban beregning for Nexø Rekvirent Rådgiver Bornholm Forsyning A/S Att.: John W. Hansen Industrivej 1 3700 Rønne Orbicon

Læs mere

4.1 Drift og vedligeholdelse af afløbssystemer 4.2 Rensning af ledninger 4.3 Driftskontrol 4.4 Arbejder i nærheden af ledninger 4.

4.1 Drift og vedligeholdelse af afløbssystemer 4.2 Rensning af ledninger 4.3 Driftskontrol 4.4 Arbejder i nærheden af ledninger 4. 4. Ledningsdrift 4.1 Drift og vedligeholdelse af afløbssystemer 4.2 Rensning af ledninger 4.3 Driftskontrol 4.4 Arbejder i nærheden af ledninger 4.5 Genanvendelse 97 98 4. Ledningsdrift De foregående kapitler

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Retningslinier for udarbejdelse af kloakprojekter

Retningslinier for udarbejdelse af kloakprojekter 1 Retningslinier for udarbejdelse af kloakprojekter Udgiver: Favrskov Spildevand Udgivelsesår: Maj 2009, rev. feb 2015 Titel: Tekst og layout: Retningslinier for udarbejdelse af kloakprojekter Favrskov

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2

Lolland Forsyning A/S. Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2 Lolland Forsyning A/S Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2 Program Velkommen! v/per Søndergaard, Lolland Forsyning A/S Præsentation af deltagere kommune,

Læs mere

BREUM SEPARATKLOAKERING.

BREUM SEPARATKLOAKERING. BREUM SEPARATKLOAKERING. DAGSORDEN. Torsdag den 11. maj 2014, kl. 19.00 21.00 Kulturcenter Østsalling, Breum 19.00 Velkomst Præsentation af bygherrer og entreprenør Jørgen Rasmussen. Præsentation af Skive

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. Hvem er vi Thisted Vand: Flemming Geipel tilsyn,

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Møde med Kloakmestre i Herning. Den 24. april 2013

Møde med Kloakmestre i Herning. Den 24. april 2013 Møde med Kloakmestre i Herning Den 24. april 2013 Indholdet af mødet i dag Dagsorden: Et par ord om Herning Vand Strategi for kloaksaneringen i Herning og betydning for den enkelte grundejer / ejendom

Læs mere

INDHOLDET AF MØDET I DAG

INDHOLDET AF MØDET I DAG VELKOMMEN INDHOLDET AF MØDET I DAG Dagsorden: Et par ord om Herning Vand og Herning Kommune, roller, hvem og hvad Strategi for kloakfornyelse i Herning Det planmæssige grundlag (Tillæg nr. 18 til gældende

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

DanDas STANDARD. DanDas DATA LEVERING AF OPMÅLINGSDATA OG DATA FRA TV-INSPEKTION SØNDERBORG FORSYNING LEVERING AF ELEKTRONISKE DATA

DanDas STANDARD. DanDas DATA LEVERING AF OPMÅLINGSDATA OG DATA FRA TV-INSPEKTION SØNDERBORG FORSYNING LEVERING AF ELEKTRONISKE DATA LEVERING AF ELEKTRONISKE DATA LOGO SENEST REVIDERET: 13. november 2014 Rettelser er markeret med rødt DanDas STANDARD DanDas DATA LEVERING AF OPMÅLINGSDATA OG DATA FRA TV-INSPEKTION SØNDERBORG FORSYNING

Læs mere

Renovering i og under ejendomme

Renovering i og under ejendomme Renovering i og under ejendomme Rødder i fælles entreprenørkultur Renovering i og under ejendomme Aarsleff Rørteknik er markedsledende i Danmark, når det gælder renovering med strømpeforing i og under

Læs mere

Acceptkriterier Vurdering af nye og fornyede ledninger ved TV-inspektion

Acceptkriterier Vurdering af nye og fornyede ledninger ved TV-inspektion Acceptkriterier Vurdering af nye og fornyede ledninger ved TV-inspektion DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA VEJLEDNING NR. 92, JANUAR 2014 Acceptkriterier Vurdering af nye og fornyede ledninger

Læs mere

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning Jammerbugt Kommune Frilægning af Blokhus Bæk, beregning af dimensioner Rekvirent Rådgiver Jammerbugt Kommune Natur og Miljø Lundbakvej 5 9490 Pandrup Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Projektnummer

Læs mere

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel Tårnby Kommune Spildevandsplan 2010-2018 December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 1 INDLEDNING...3 2 MÅLSÆTNINGER...5 3 FREMTIDIGE TILTAG I TÅRNBY KOMMUNE...7 3.1 NYANLÆG OG OMBYGNING

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land NK-Forsyning A/S September 2013 Spildevand Din ejendom skal kloakeres Efter spildevandsplanen for Næstved Kommune skal flere landsbyer og ejendomme i det åbne land kloakeres.

Læs mere

Dagsorden. Informationsmøde vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang. 4. Spørgsmål generelt m.m.

Dagsorden. Informationsmøde vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang. 4. Spørgsmål generelt m.m. Dagsorden Informationsmøde vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. Hvem er vi Thisted Vand: Keld Kjeldsen tilsyn tlf. 24 49 52

Læs mere

Viden der bringer mennesker videre--- nordfyns kommune. Spildevandsplan. Opgaveoplæg - Tilbud

Viden der bringer mennesker videre--- nordfyns kommune. Spildevandsplan. Opgaveoplæg - Tilbud Viden der bringer mennesker videre--- nordfyns kommune Spildevandsplan Opgaveoplæg - Tilbud April 2007 nordfyns kommune Spildevandsplan Opgaveoplæg - Tilbud April 2007 Ref 07akk629 F00029-1-MLN(1) Version

Læs mere

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942.

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942. Punkt 8. Godkendelse: Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen vedrørende separatkloakering af Midtby-ejendomme i området ved Danmarksgade, Løkkegade, Kjellerupsgade og Karolinelund mv. inden

Læs mere

Hydraulisk vurdering af Vildersbæk systemet i forbindelse med planlagt bolig- og golfområde nord for Frederikshavn

Hydraulisk vurdering af Vildersbæk systemet i forbindelse med planlagt bolig- og golfområde nord for Frederikshavn HYDRAULISK NOTAT Dato: 20. marts 2015 Udarbejdet af: Aske Kristensen Kvalitetssikring: Kim Skals/LAKN Modtager: Frederikshavn Forsyning (LAKN) Side: 1 af 10 Hydraulisk vurdering af Vildersbæk systemet

Læs mere

Dagsorden. Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3.

Dagsorden. Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Dagsorden Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem er vi Thisted Vand:

Læs mere

DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE

DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE HELST DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE b Ansvar b Adgang b Afhjælpning Hvornår og hvorfor skal du helst installere rensebrønde? Loven siger, at du skal sørge for, at det er muligt at rense dine kloakker

Læs mere

Separatkloakering i dit område

Separatkloakering i dit område Separatkloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område separatkloakeres. Det nye kloaksystem vil blive udført som separatsystem,

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde Horslunde By 28. juni 2012 Ravnsborghallen, Horslunde

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde Horslunde By 28. juni 2012 Ravnsborghallen, Horslunde Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde Horslunde By 28. juni 2012 Ravnsborghallen, Horslunde Program Velkommen ved Lolland Forsyning Orientering om projektet Tidsplan Hvad betyder det for den enkelte

Læs mere

Kloakken Din hverdag nu og i fremtiden Den er lige under os. TV-Inspektionsgruppen i Danmark informerer om kloakledningerne

Kloakken Din hverdag nu og i fremtiden Den er lige under os. TV-Inspektionsgruppen i Danmark informerer om kloakledningerne Kloakken Din hverdag nu og i fremtiden Den er lige under os TV-Inspektionsgruppen i Danmark informerer om kloakledningerne TV-Inspektionsgruppen består af TV-inspektionsfirmaer, der løbende kontrolleres

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2.

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2. Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem

Læs mere

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE GLOSTRUP KOMMUNE BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Tlf.:4323 6170, Fax: 4343 2119 E-mail: teknik.miljo@glostrup.dk. April 2007 En faskine er en god

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Håndtering af regnvand, spildevand og procesvand. Aarsleff Rørteknik A/S Claus Vangsager

Håndtering af regnvand, spildevand og procesvand. Aarsleff Rørteknik A/S Claus Vangsager Aarsleff Rørteknik A/S Claus Vangsager Fremtiden er Under os I sidder her fordi mange af jer har ansvaret for at håndtere driften af regnvand spildevand og procesvand I HAR ANSVARET Håndtering Ibrugtagningsgodkendelse

Læs mere

Hørsholm Kommune. Maj 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper TILLÆG

Hørsholm Kommune. Maj 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper TILLÆG Hørsholm Kommune Maj 2013 REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper PROJEKT Vurdering af kloakeringsprincipper Hørsholm Kommune Projekt nr. 211521 Dokument

Læs mere

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Generelt om notat: Nedennævnte notat er fremkommet efter dialog og undersøgelser gennemført af bestyrelsen og ingeniørfirmaet Gaihede

Læs mere

Placering af skelbrønd Det er vigtigt at der tages stilling til placeringen af skelbrønden og gerne efter anvisning i dette brev.

Placering af skelbrønd Det er vigtigt at der tages stilling til placeringen af skelbrønden og gerne efter anvisning i dette brev. «EJER_NAVN» «EJER_ADR», «EJER_UDV_ADR» «EJER_POSTADR» 11. december 2014 S14-1646 D14-69117 Forslag til placering af skelbrønd på adressen «EJD_BELIGGENHED» Som tidligere oplyst skal der spildevands kloakeres

Læs mere

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014 Kloakfornyelse i Svejstrup Borgermøde 12. august 2014 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal Favrskov Spildevand

Læs mere

REGNINPUT HVAD KAN VI REGNE MED?

REGNINPUT HVAD KAN VI REGNE MED? REGNINPUT HVAD KAN VI REGNE MED? EVA TEMAMØDE 21. MAJ 2015, NYBORG: DET URBANE VANDKREDSLØB SØREN THORNDAHL, AALBORG UNIVERSITET Indhold Dimensionering af regnvandsledninger Niveau 1 jf. SVK Skrift 27

Læs mere

Sikring mod oversvømmelse

Sikring mod oversvømmelse Sikring mod oversvømmelse 1 Nye definitioner i DS 432 i afsnit 4.6 Tilbageløbsstop: En anordning, der ved hjælp af en flyder lukker automatisk, således at der ikke kan strømme vand ind i afløbsinstallationen

Læs mere

Partnering i Favrskov. Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand

Partnering i Favrskov. Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand Partnering i Favrskov Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand Favrskov Forsyning Favrskov Spildevand Ledningsnettet Fakta om ledningsnettet i Favrskov 827 km. ledning - heraf 173 km. fællesledninger

Læs mere

Anlægsarbejder Bag Slotsgraven m.fl.

Anlægsarbejder Bag Slotsgraven m.fl. Anlægsarbejder Bag Slotsgraven m.fl. Aftenens emner Præsentation af os Projektet frem til nu Præsentation af vandarbejder Præsentation af kloakarbejder Præsentation af fjernvarmearbejder Tidsplan Trafikafvikling

Læs mere

Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19.

Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19. Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19. november 2009 23-11-2009 Dias nr. 1 Hvem er jeg? Mads Uggerby - uddannelse

Læs mere

Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen

Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen Handleplan 1 Møde den 23. april 2012 Chefrådgiver Mogens Terkelsen Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen - Resumé Roskilde Kommunes handleplan, september 2011 2 TRIN 1 Gennemføre

Læs mere

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20.1 Formål Sølodsgrøften er nu rørlagt gennem Bårse, men rørledningen er gammel og tilstanden formentlig dårlig. Det er derfor overvejet at lægge en ny

Læs mere

Bilag Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S

Bilag Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Tlf.: 9999 2299 CVR 2581 0619 EAN 5 790001 899202 Bilag Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Grænseflader til private kloakker m.v. 1 Der

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde Birket og Lindet 22. august 2012 Signe Stubs Sognegård, Torrig L.

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde Birket og Lindet 22. august 2012 Signe Stubs Sognegård, Torrig L. Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde Birket og Lindet 22. august 2012 Signe Stubs Sognegård, Torrig L. Program Velkommen ved Lolland Forsyning Orientering om projektet Tidsplan Hvad betyder det

Læs mere

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering Fuglebjerg Kommune Arløse By, kloakering Information om kloakeringen Ved Holger Hansen og Kenny Kragesand, Fuglebjerg Kommune samt Henrik Bjoljahn, EnviDan Dias nr. 1 Emner Baggrunden for kloakeringen,

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? b Reparation b Rensning b Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej

Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej Borgermøde 10. oktober 2013 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal

Læs mere

Svendborg Spildevand A/S Ryttermarken 21 5700 Svendborg

Svendborg Spildevand A/S Ryttermarken 21 5700 Svendborg Svendborg Spildevand A/S Ryttermarken 21 5700 Svendborg Kultur, Erhverv og Udvikling. Erhverv, Bolig og Natur. Ramsherred 5, 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Fornyet tilladelse

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam

Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam Stampedam Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam UDFØRT AF ENVICLEAN/NHJ 29-05-2012 Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel. +45 9686 7600 Email: nhj@enviclean.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Oversigt over observationsklasser i DANDAS ver. 2.4.6

Oversigt over observationsklasser i DANDAS ver. 2.4.6 Oversigt over observationsklasser i DND ver. 2.4.6 Observationsklasser Type Beskrivelse Vandforekomst: Vand V Vandstanden registreres i % ngen typer Rørenes fysiske tilstand: Revner/brud fskalninger Revner

Læs mere

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835 NOTAT TITEL Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene i Lerbækken. DATO 27. marts 2015 TIL Frederikshavn Kommune KOPI Golfparken A/S FRA Henrik Brødsgaard, COWI PROJEKTNR A059835

Læs mere

Vand i kælderen kan undgås

Vand i kælderen kan undgås Vand i kælderen kan undgås Hvad kan du som grundejer gøre. Hvis der forekommer stuvning i det offentlige afløbssystem, kan den enkelte grundejer beskytte sin kælder mod indtrængende kloakvand på 3 måder:

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? 2/3 Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af huset ligesom

Læs mere

Velkommen til informationsmøde

Velkommen til informationsmøde 1 Velkommen til informationsmøde Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 19.00 Guderup Forsamlingshus Kloakseparering, Guderup, Etape 3.2 Program 2 1. Velkomst og indledning ved Lisbeth Rasmussen Hansen, Sønderborg

Læs mere

# Spørgsmål Svar 20. januar 2015 1 Hvad kalder man de enkelte dele som tilslutningen består af

# Spørgsmål Svar 20. januar 2015 1 Hvad kalder man de enkelte dele som tilslutningen består af Log over spørgsmål vedrørende tilslutning af kloak til spildevandsstik i Mårup Østerstrand Syd. Loggen opdateres løbende. Hvis der er fejl eller mangler i svarene, opdateres de også løbende. Opdateret

Læs mere

Bygherrevejledning KLOAK I BYGGEMODNING

Bygherrevejledning KLOAK I BYGGEMODNING Bygherrevejledning KLOAK I BYGGEMODNING Orientering RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE AF KLOAKPROJEKTER Aarhus Vand A/S er selskab for kloakforsyning i Aarhus Kommune og vandforsyning i en stor del af kommunen.

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Bilag 2. Beregningsforudsætninger

Bilag 2. Beregningsforudsætninger Side 1 af 5 Bilag 2. Beregningsforudsætninger I dette bilag er anført en række vejledende værdier til brug ved belastningsberegning i oplandsskemaer for status og plan. For en mere detaljeret vejledning

Læs mere

Vand i kælderen. nye veje for vandet

Vand i kælderen. nye veje for vandet Vand i kælderen 1 nye veje for vandet HVORFOR DENNE PJECE? INDHOLD 2 3 Du er måske en af de mange grundejere i Herning Kommune, som SPILDEVAND har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af faskiner

Retningslinjer for udførelse af faskiner Fredensborg Kommune Vand og Natur Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 7256 5908 vandognatur@fredensborg.dk September 2012 Retningslinjer for udførelse af faskiner Tekstudkast og fotos: Teknologisk Institut

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Side 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 52 Afløb og sanitet i bygning. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 52 Afløb og sanitet i bygning. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 52 Afløb og sanitet i bygning Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 52.1 Afløb under bygning... 3 52.1.1 Indledning... 3 52.1.2 Generelle principper...

Læs mere

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Tema: Kloakering Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Klimatilpasning vi reagerer proaktivt ved blandt andet at lære af historien. Disposition 1. Vores 100 års regn. 5 steder ramt forskellige

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

DIALOGMØDE - MED ENTREPRENØRERNE OG KLOAKMESTRE I HERNING. Benny Nielsen, Afdelingsleder Plan og Projekt ben@herningvand.dk Tlf.

DIALOGMØDE - MED ENTREPRENØRERNE OG KLOAKMESTRE I HERNING. Benny Nielsen, Afdelingsleder Plan og Projekt ben@herningvand.dk Tlf. DIALOGMØDE - MED ENTREPRENØRERNE OG KLOAKMESTRE I HERNING DEN 17. FEBRUAR Benny Nielsen, Afdelingsleder Plan og Projekt ben@herningvand.dk Tlf.: 3016 1975 DAGSORDEN Hvor er HV lige nu (bl.a. Klimatilpasningsplan

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Hvorfor denne pjece? I denne pjece orienterer vi dig om:

Hvorfor denne pjece? I denne pjece orienterer vi dig om: Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og vi inden for de næste 4-5 år skal forbedre forholdene på din ejendom og i dit kvarter med nye kloakledninger. I denne

Læs mere

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning!

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvadområdet Projektområdet udgøre et topopland, der oprindeligt har afvandet mod nord gennem Bagsværd Rende til Lyngby Sø. Overordnede visioner og mål for projektet

Læs mere

Klimatilpasning i Odense Kommune

Klimatilpasning i Odense Kommune Klimatilpasning i Odense Kommune Præsentation af Kontorchef Charlotte Moosdorf Industrimiljø Tour de Klimatilpasning d. 7. september 2011 1 Globale klimaforandringer : Giver lokale udfordringer: Temperaturstigninger

Læs mere

SANDET ETAPE 3 INDLEDNING GENERELT. Borgermøde i Kultursalen i Helsinge d. 03.11.10 kl. 17:00-20:00

SANDET ETAPE 3 INDLEDNING GENERELT. Borgermøde i Kultursalen i Helsinge d. 03.11.10 kl. 17:00-20:00 SANDET ETAPE 3 Borgermøde i Kultursalen i Helsinge d. 03.11.10 kl. 17:00-20:00 INDLEDNING Mødet blev afholdt i anledning af projektet kloakering af Sandet for Etape 3 del A, B og C. Nærværende dokument

Læs mere

Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød. Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker

Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød. Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker Indhold Udfordringerne nedbør og stormflod Køge Bugt Planlægningen

Læs mere

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove Ingholt Consult Rådgivende Ingeniørfirma ApS Christian X Alle 168 2800 Kongens Lyngby Tlf. 45880633 Fax 45880684 Grundejerforeningen Danas Park Husum Tilstandsrapport for veje og fortove Dato: 27.04.2012

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ b Hvad er separatkloakering? b Hvornår sker der hvad? b Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og vi skal forbedre

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? Reparation Rensning Ringe til hvem? Side Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning

Lyngby-Taarbæk Forsyning Side: 1 Lyngby-Taarbæk Forsyning Strategiplan for afløbssystemet 2012 xx. xxxxx 2012 Side: 1 Side: 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1 Målsætning... 3 1.1 Overordnet målsætning... 3 1.2 Klimatilpasning

Læs mere

Jan Henningsen. Flowmåling i kloaksystemet. Indlæg ved: Projekt ingeniør Jan Henningsen. TELETRONIC Denmark ApS. TELETRONIC Denmark ApS

Jan Henningsen. Flowmåling i kloaksystemet. Indlæg ved: Projekt ingeniør Jan Henningsen. TELETRONIC Denmark ApS. TELETRONIC Denmark ApS Flowmåling i kloaksystemet Indlæg ved: Jan Henningsen Akademiingeniør i TELETRONIC Denmark ApS Indlæg ved: Projekt ingeniør Jan Henningsen TELETRONIC Denmark ApS Oversigt over emner i denne præsentation

Læs mere

Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården

Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården Aftenens program - Velkomst og indledning ved Peter B. Andreasen, direktør Langeland Forsyning - Kloakering af sommerhusområderne

Læs mere

Referat. Bornholms Spildevand A/S 04.02.2015 1. Bestyrelsesmøde nr. 27 Den 04.feb 2015 kl.15.00 Mødested: Industrivej 1a, 3700 Rønne.

Referat. Bornholms Spildevand A/S 04.02.2015 1. Bestyrelsesmøde nr. 27 Den 04.feb 2015 kl.15.00 Mødested: Industrivej 1a, 3700 Rønne. Bornholms Spildevand A/S 04.02.2015 1 Referat Bestyrelsesmøde nr. 27 Den 04.feb 2015 kl.15.00 Mødested: Industrivej 1a, 3700 Rønne Medlemmer: Per Ole Petersen - (Formand) Lotte Helms Linda Kofoed Persson

Læs mere

Slamsugning - også fra store dybder

Slamsugning - også fra store dybder Slamsugning - også fra store dybder FKSSlamson har opbygget et helt specielt køretøj til tømning af sand fra vandfyldte tanke og bassiner på bl.a. rensningsanlæg. Løsningen gør, at vi udover traditionel

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2008-2015 Regnvandsbassin på Løsningvej Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold... 3 5. Arealbehov og rådighedsindskrænkninger...

Læs mere

DanDasGraf Brugermøde

DanDasGraf Brugermøde DanDasGraf Brugermøde Oktober 2011 DanDasGraf 2011 Orbicon A/S 1 DanDasGraf 2010 2011 DanDasGraf 2011 Orbicon A/S 2 Lokale brugermøder Nord- og ØstJylland 8. marts hos Grontmij Århus Fyn 15. marts Svendborg

Læs mere

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Notat Oprettelsesdato: 22. oktober 2010 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Budget 2012 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Prøvning af rottespærre fabrikat PipeSec ApS

Prøvning af rottespærre fabrikat PipeSec ApS Prøvning af rottespærre fabrikat PipeSec ApS Prøvningsrapport Ordrenummer: 575387 Udført for: PipeSec ApS Nørregade 7B 1165 København K Att. Michael Rasmussen Emneord: Afløbssystemer, rottestop, rottespærre

Læs mere

virker kloakken ikke?

virker kloakken ikke? virker kloakken ikke? KLOAKFORSYNINGEN Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet

Læs mere

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Indledende oplysninger Odder Spildevand A/S Odder Spildevand A/S er med virkning fra 1. januar 2010 udskilt som et aktieselskab, der ejes 100% af Odder

Læs mere