Redoxprocessernes energiforhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redoxprocessernes energiforhold"

Transkript

1 Bioteknologi 2, Tema 3 Opgave 8 Redoxprocessernes energiforhold Dette link uddyber energiforholdene i redoxprocesser. Stofskiftet handler jo netop om at der bindes energi i de organiske stoffer ved de anaboliske processer, og energien frigøres igen som arbejde eller varme ved de kataboliske processer. I det følgende introduceres begreberne redoxpar, reduktionspotentiale og Gibbs energi. Linket uddyber Bioteknologi 2, side 30 og inddrager side Redoxpar Som forklaret i bogen indebærer en redoxreaktion at der overføres elektroner fra en elektrondonor, som derved oxideres, til en elektronacceptor, som derved reduceres. Et stofs oxiderede og reducerede udgave kaldes tilsammen et redox-par. Redoxreaktionen kan derfor deles op i halvreaktioner der angiver hvad der sker med hvert af redoxparrene. Respirationens nettoreaktionsskema er: C6H12O6 + 6 O2 6 CO2 + 6 H2O Sammenlign med figur 38 i Bioteknologi 2 og tæl sammen på vandmolekylerne. Egentligt er reaktionen: C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O 6 CO H2O Nettoreaktionsskemaet for respirationen kan deles op i to delreaktioner: Glycolyse og citratcyklus: C6H12O6 + 6 H2O 6 CO H e- Elektrontransportkæden: 24 H e- + 6 O2 12 H2O Redoxparrene i respirationen er derfor: CO2 /glucose og O2 /H2O, idet man placerer det oxiderede molekyle til venstre. Man skriver altså altid parret op ud fra det generelle reaktionsskema: ox + ze- red hvor z = antallet af elektroner. Andre redoxpar kan findes i en databog. I nettoreaktionsskemaet skal antallet af overførte elektroner afstemmes. Det er netop det man gør, når man angiver OT og afstemmer redoxreaktioner, se Bioteknologi 2, side Opgave 1. På figur 52, side 44 i Bioteknologi 2 er reaktionsligningerne vist for tre typer af anaerob respiration. Find redoxparrene i disse reaktioner. 2. Flere af respirationens delprocesser er redoxprocesser. Det vil typisk være H+ + e- der flyttes mellem molekyler. Find eksempler på redoxprocesser på side og find redoxparrene. Kresten Cæsar Torp Bioteknologi by Nucleus Forlag ISBN

2 Reduktionspotentiale Et stofs villighed til at afgive elektroner og blive oxideret måles som redoxparrets reduktionspotentiale. Det kan måles som den spændingsforskel denne delreaktion kan give i forhold til en standardelektrode. Reaktionen ved standardelektroden er altså i dette tilfælde den ene halvreaktion, mens den reaktion man måler på, er den anden. Som standardelektrode anvender man en platinelektrode anbragt i en syre. Ved standardelektroden vil følgende delreaktionen foregå: 2 H+ + 2 e- H2 Redoxparret H+/H2 har pr. definition et reduktionspotentiale på 0 V, og de andre delreaktioner måles i forhold til dette. Målingen foretages ved en koncentration på 1 M, ved et tryk på 1 atm og en temperatur på 25 C. Det kaldes standardbetingelserne, og man kalder derfor reduktionspotentialet for et standard-reduktionspotentiale, eθ. eθ for CO2/glucose og ½ O2 /H2O er fx henholdsvis -0,43 V og +0,82 V. Andre standardreduk tionspotentialer kan findes i en databog. Et negativt reduktionspotentiale betyder at parret er en elektrondonor, som leverer elektroner til H+, eller til molekyler som har et mindre negativt reduktionspotentiale. Et positivt reduktionspotentiale betyder at det er en elektronacceptor, som kan optage elektroner fra H2, eller et molekyle med et lavere reduktionspotentiale. Jo større forskel der er på værdierne, jo mere energi kan der frigøres ved reaktionen. Redoxpotentiale I Bioteknologi 2, side er måling af redoxpotentiale omtalt. Redoxpotentialet i en cellekultur, det kan være fra en fermentor eller fra slam, angiver det samlede forhold mellem elektron acceptorer og elektrondonorer i prøven. Igen måler man med en standardelektrode som reference. Sammenlign forklaringen i bogen om redoxpotentialet med forklaringerne ovenfor. 3. Hvordan kan det passe at en aerob bakteriekultur, som man gennembobler, vil have et positivt redoxpotentiale? 4. Hvad sker der når man slukker for pumpen, og kulturen ikke tilføres nyt oxygen? Gibbs energi Den energi som frigives eller forbruges ved en proces, kan beregnes ved at beregne hvor meget energi der frigives eller forbruges ved processens delreaktioner. Til det bruger man en standardangivelse for molekylernes samlede energitilstand, den molære standard-gibbs-energi, GΘ. Da GΘ er afhængig af temperaturen, angives den normalt ved 25 C, 298 K. Gibbs energi omtales også Gibbs fri energi eller bare fri energi. GΘM = 0 kj/mol for grundstoffer i deres mest stabile tilstand. Værdierne for andre molekyler og ioner kan findes i en databog. GΘM for forskellige molekyler angiver altså deres energitilstand, og ud fra en reaktionsligning kan man derfor beregne hvor meget energi der eksempelvis frigøres eller forbruges ved en reaktion. Energifrigørelsen ved reaktionen beregnes som den samlede ændring i Gibbs energi, ΔGΘ. I Bioteknologi 3 vil disse energiberegninger blive uddybet. GΘM er direkte proportionalt med reduktionspotentialet og antallet af elektroner som overføres. Det betyder at når man eksempelvis oxiderer glucose med O2, vil forskellen i redoxpotentiale mellem de to redoxpar kunne omregnes til hvor meget energi processen frigiver pr. elektron.

3 Figur 1 viser elektrontårnet. Det er en grafisk afbildning af forskellige redoxpars reduktionspotentiale. Figuren viser også hvor meget energi der kan frigøres ved en redoxreaktion mellem to redoxpar. Som man kan se, er der stor forskel på reduktionspotentialet mellem CO2/glucose og ½ O2/ H2O. Dvs. at der kan frigøres en stor energimængde ved denne redoxproces. Energiindholdet er angivet ud fra hvor mange elektroner der overføres ved processen. Det skal man være opmærksom på når man sammenligner med afstemte reaktioner eller fx gør energifrigørelsen i respirationens delprocesser op. Nogle af stofskiftets molekyler er særligt interes sante fordi de viser hvad der sker i respirationens og gæringens delprocesser. Nogle af disse er også gengivet i elektrontårnet. Det uddybes i det følgende. 5. Fordel redoxparrene i elektrontårnet imellem jer, og find dem på side i Bioteknologi Forklar deres rolle i respirationsprocessen/ gæringen. 7. Forklar hvordan de bliver oxideret og reduceret. Figur 52, side 44 viser de overordnede reaktionsligninger for anaerob respiration med glucose og forskellige elektronacceptorer. 8. Angiv redoxparrene. 9. Find dem i elektrontårnet. 10. Sæt elektronacceptorerne i rækkefølge efter hvor meget energi der frigives ved respiration af glucose. 11. Hvordan kan man ud fra dette forklare at mange bakterier, fx E. coli vælger at lave aerob respiration, hvis der er O2 til stede, mens de kun laver anaerob respiration, hvis det ikke er tilfældet? Reaktionerne i Bioteknologi 2, figur 52, side 44 viser anaerob respiration med glucose som substrat. Bakterierne lever imidlertid oftest af andre organiske molekyler, fx forskellige carboxylsyrer. Der hvor de forekommer i naturlige økosystemer, fx i slam og tarmsystemer, vil forskellige bakterietyper leve af hinandens affaldsstoffer. Resultatet er et kompliceret netværk af stofskifteprocesser. eθ (V) ΔGΘ298 K (kj/mol) pr. 2 e(10 kj pr. inddeling) -0,50-0,40-0,43 V CO2/glucose (24 e-) -0,30-0,32 V NADH/NAD+ (2 e-) -0,20-0,22 V SO42-/H2S (8 e-) -0,22 V FADH2/FAD (2 e-) -0,19 V pyruvat/lactat (24 e-) -0,10 0,00 0,03 V 0,00 V fumarat/succinat (2 e-) cytochrom box/red (1e-) 0,22 V cytochrom cox/red (1 e-) 0,29 V cytochrom aox/red (1 e-) 0,74 V NO3-/N2 (5 e-) 0,76 V Fe3+/Fe2+ (1 e-) 0,82 V ½ O2/H2O (2 e-) 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 Figur 1. Elektrontårn.

4 ATP-regnskabet I stofskiftet spiller ATP den helt centrale rolle som energivaluta. Det handler først og fremmest om reaktioner hvor phosphat bindes til ADP eller hvor der fraspaltes ATP. Phosphodiesterbindingen mellem phosphatmolekylerne i ATP og ADP har en GΘM på 30,55 kj/mol. Det kan man fx bruge til at beregne hvilke redoxreaktioner i stofskiftet der frigiver tilstrækkelig energi til dannelsen af ATP. Figur 2 viser reduktionspotentialet for coenzymerne i de enzymsystemer som findes i elektrontransportkæden. Pilene angiver den energimængde der frigives for hver to elektroner der overføres, når elektronerne transporteres fra coenzym til coenzym. Energien i et glucosemolekyle kan også frigøres på en gang hvis det antændes og forbrænder. Figuren understreger imidlertid den pointe at respirationen foregår gennem en række trin, som hver for sig frigør lidt energi. Det er vigtigt fordi cellen på den måde kan kontrollere energifrigivelsen, og det kan ske ved lav temperatur, fx kropstemperatur. eθ (V) ΔGΘ298 K (kj/mol) pr. 2 e(10 kj pr. inddeling) -0,50-0,40-0,30-0,32 V NADH/NAD+ (2 e-) -61,8 kj/mol -0,22 V FADH2/FAD (2 e-) -0,20-42,5 kj/mol -0,10 0,00 0,00 V 0,10 cytochrom box/red (1e-) -42,5 kj/mol 12. Sammenlign figur 2, med figur 50 side 42 i Bioteknologi Find ud af hvilke enzymkomplekser coenzymerne hører hjemme i. 14. Beregn hvor mange ATP-molekyler der teoretisk kan dannes ved hver af processerne, ud fra oplysningen om at det kræver 30,55 kj/ mol at danne et. 15. Hvor mange NADH-molekyler og FADH2molekyler tilføres der til elektrontransportkæden for hvert glucosemolekyle? 16. Hvor mange ATP kan der så teoretisk dannes? 17. Hvordan stemmer det overens med ATPregnskabet på side 44? 18. Hvorfor dannes der færre ATP-molekyler end beregnet? Hvor bliver den resterende energi af? 0,20 0,22 V cytochrom cox/red (1 e-) -13,31 kj/mol 0,30 0,29 V cytochrom aox/red (1 e-) 0,40 0,50-102,3 kj/mol 0,60 0,70 0,80 0,82 V ½ O2/H2O (2 e-) 0,90 Figur 2. Reduktionspotentialet for coenzymer i elektrontransportkæden.

5 Noter Sammenhængen mellem ΔGΘ og eθ angives ved ligningen: -ΔGΘ = z F eθ hvor F = Faradays konstant = 96,5 103 C/mol. Indsættes eθ i volt, får man værdien for -ΔGΘ i kj/ mol. Denne omregning kan bruges til at regne om mellem skalaerne i figurerne. Kilder Andersen, E. Strandgaard m.fl.: Databog fysik kemi, 11. udgave, F&K Forlaget, Brock, T.D. og Madigan, M.T.: Biology of microorganisms, 5. udgave, Prentice-Hall International Editions, Mygind, H.: Kemi 2000, A-niveau 1, Haase, Bremer, J.: Biokemi og molekylærbiologi, 2. udgave, Nucleus Forlag 2000.

Proteiner, aminosyrer og kulhydrater

Proteiner, aminosyrer og kulhydrater Proteiner, aminosyrer og kulhydrater Tekst: Thomas R. Mikkelsen Figurer: Kirsten Bak Andersen 1. udgave, august 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Organiske stoffer... 4 Proteiner og aminosyrer...

Læs mere

Bestemmelse af celletal

Bestemmelse af celletal Bioteknologi 2, Tema 3 Forsøg 4 Bestemmelse af celletal Mange klassiske mikrobiologiske metoder har til formål at undersøge hvor mange mikroorganismer man har i sin prøve. Det undersøger man gennem forskellige

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9?

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9? Tip til 1. runde af Talteori Talteori handler om de hele tal, og særligt om hvornår et helt tal er deleligt med et andet. Derfor spiller primtallene en helt central rolle i talteori, hvilket vi skal se

Læs mere

NV2: Salt og saltvand

NV2: Salt og saltvand NV2: Salt og saltvand Modulfordeling 1b Modul Fag /lokale Delemne Materiale (*) Eksperimentelt 24/9 3.modul 27/9 2.modul 28/9 3.modul + 4.modul 1/10 3.modul 4/10 1.modul + 2.modul 11/10 1.modul 11/10 2.modul

Læs mere

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag.

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag. - 1 - Låntyper I bogens del 2 kan du læse om Procent og rente (s. 41-66). Vi vil i materialet her gå lidt videre til mere komplicerede renteberegninger ved forskellige låntyper. Stoffet er et muligt supplement

Læs mere

Oprids over grundforløbet i matematik

Oprids over grundforløbet i matematik Oprids over grundforløbet i matematik Dette oprids er tænkt som en meget kort gennemgang af de vigtigste hovedpointer vi har gennemgået i grundforløbet i matematik. Det er en kombination af at repetere

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

1. Større opgaver i word

1. Større opgaver i word Indholdsfortegnelse 1. Større opgaver i word...1 1.1. Typografier... 1 1.1.1. Normal... 1 1.1.2. Overskrifter... 5 1.2. Dispositionsvisning... 6 1.3. Indholdsfortegnelse... 6 1.4. Krydshenvisninger...

Læs mere

Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag.

Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag. Matema10k C-niveau, Frydenlund Side 1 af 10 Låntyper I bogens del 2 kan du læse om Procent og rente (s. 41-66). Vi vil i materialet her gå lidt videre til mere komplicerede renteberegninger ved forskellige

Læs mere

Protein identifikation ved hjælp af Matrix- Assisted Laser Desorption Masse Spektrometri (MALDI-MS).

Protein identifikation ved hjælp af Matrix- Assisted Laser Desorption Masse Spektrometri (MALDI-MS). Teori til elevforløb på Institut for Biokemi og Molekylærbiologi på Syddansk Universitet: Protein identifikation ved hjælp af Matrix- Assisted Laser Desorption Masse Spektrometri (MALDI-MS). Peter Windfeldt

Læs mere

brikkerne til regning & matematik tal og algebra preben bernitt

brikkerne til regning & matematik tal og algebra preben bernitt brikkerne til regning & matematik tal og algebra 2+ preben bernitt brikkerne. Tal og algebra 2+ 1. udgave som E-bog ISBN: 978-87-92488-35-0 2008 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

Syrer og baser Eksamensrapport i liniefaget fysik/kemi

Syrer og baser Eksamensrapport i liniefaget fysik/kemi Eksamensrapport i liniefaget fysik/kemi Udarbejdet af: Morten Pærregaard, 230726 Morten Bue Nydal, 230921 Mikkel Brits Sørensen, 230926 2. maj 2006 Frederiksberg Seminarium Underviser og vejleder: Nina

Læs mere

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET I kapitlet skal eleverne arbejde med fire forskellige vinkler på algebra de præsenteres på kapitlets første mundtlige opslag. De fire vinkler er algebra som et redskab til at løse matematiske problemer.

Læs mere

Kapitel 3 Lineære sammenhænge

Kapitel 3 Lineære sammenhænge Matematik C (må anvendes på Ørestad Gymnasium) Lineære sammenhænge Det sker tit, at man har flere variable, der beskriver en situation, og at der en sammenhæng mellem de variable. Enhver formel er faktisk

Læs mere

Kort kan man sige: ydelse = rente + afdrag

Kort kan man sige: ydelse = rente + afdrag LÅN 1q Begreber i forbindelse med lån En stor del af forbruget i det danske samfund finansieres ved hjælp af lån. Mange af os låner penge når vi skal købe større forbrugsgoder, såsom biler. Lån er imidlertid

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Indhold Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal... 1 Procent... 1 Hvad er én procent?... 1 Procentsatser over

Læs mere

KEMI Vigtig baggrundsviden for biologer

KEMI Vigtig baggrundsviden for biologer KEMI Vigtig baggrundsviden for biologer af Niels Roholt Århus Akademi 1994 For at forstå, hvordan en levende organisme fungerer, må man vide noget om sammensætningen af stofferne i protoplasma og de ændringer,

Læs mere

Skriftlig eksamen i Almen Kemi I

Skriftlig eksamen i Almen Kemi I Skriftlig eksamen i Almen Kemi I Molekylær Biomedicin November 2004 Hjælpemidler tilladt (Lærerbøger, undervisningsmateriale, molekylebyggesæt, lommeregner og sædvanelige skrive- og tegneredskaber). Der

Læs mere

NOGLE OPGAVER OM ELEKTRICITET

NOGLE OPGAVER OM ELEKTRICITET NOGLE OPGAVER OM ELEKTRICITET I det følgende er der 12 opgaver om elektriske kredsløb, og du skal nok bruge 1 time til at besvare dem. I nogle af opgaverne er der forskellige svarmuligheder der hver er

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Rente, lån og opsparing

Rente, lån og opsparing Rente, lån og opsparing Simpel rente og sammensat rente... 107 Nogle vigtige begreber omkring lån og opsparing... 109 Serielån... 110 Annuitetslån... 111 Opsparing... 115 Rente, lån og opsparing Side 106

Læs mere

Grundliggende regning og talforståelse

Grundliggende regning og talforståelse Grundliggende regning og talforståelse De fire regnearter: Plus, minus, gange og division... 2 10-tals-systemet... 4 Afrunding af tal... 5 Regning med papir og blyant... 6 Store tal... 8 Negative tal...

Læs mere

Anaerob præstationsevne

Anaerob præstationsevne Anaerob præstationsevne Tolerance-, produktion- og hurtighedstræning Træning INDHOLD Anaerob energiomsætning... 3 Energiomsætning under arbejde... 5 Substratforbrug under arbejde... 6 Træthed under arbejde....

Læs mere

formler og ligninger trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

formler og ligninger trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik formler og ligninger trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik formler og ligninger, trin 1 ISBN: 978-87-92488-08-4 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Vejledning til Google Analytics rapporter

Vejledning til Google Analytics rapporter Vejledning til Google Analytics rapporter Internet statistik kan godt være svært at forstå specielt hvis man ikke er vant til at arbejde med sådanne ting. For at gøre det nemmere for vores kunder at forstå

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Lineære funktioner. Erik Vestergaard

Lineære funktioner. Erik Vestergaard Lineære funktioner Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Lineære funktioner En vigtig tpe funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner.

Læs mere

Naturfag - naturligvis. 2. Kemi

Naturfag - naturligvis. 2. Kemi Naturfag - naturligvis af Kenneth ansen 2. Kemi C C O C C O C C C C C O O Acetylsalicylsyre (bedre kendt som aspirin) 2. Kemi Indhold 1. Grundstoffer og kemiske forbindelser 2 2. Atomets opbygning 5 3.

Læs mere