Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen"

Transkript

1 Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Generelt om notat: Nedennævnte notat er fremkommet efter dialog og undersøgelser gennemført af bestyrelsen og ingeniørfirmaet Gaihede A/S. Bestyrelsen har ønsket gennemført forundersøgelse af ledninger i jord for kloak og brugsvand, for på den baggrund at afdække mulige løsninger og budget for nødvendige vedligeholdstiltag / renovering. Der er derfor i efteråret 2010 blevet gennemført forundersøgelser og baggrund heraf følger nedenfor kortfattet orientering om renoveringsprojekterne: Renovering reparationer kloakker Renovering vandledninger i jord Om forundersøgelsen: For at danne et repræsentativt overblik over tilstand og behov for vedligehold/renovering er gennemført følgende aktiviteter: 1. Besigtigelse af Gaihede a/s med henblik på fastlæggelse af omfang og budgetgrundlag. (Generel repræsentativ gennemgang i forhold til ovennævnte projekter). 2. Ansvarsforhold, vedligeholdelsespligt og installationers beliggenhed er drøftet med Københavns energi. 3. Der er gennemført stikprøvevis TV inspektion af kloakker og stikprøvevis opgravning og manuel undersøgelse af vandledninger i jord. 4. Bestyrelsen har herefter sammen med Gaihede A/S drøftet resultaterne med henblik på at prioritere og udvælge muligt projekt for renovering af jordledningerne. Notatet er derefter færdiggjort ud fra en samlet betragtning, herunder tekniske og økonomiske overvejelser. Der er opstillet oplæg om samlet renovering, hvorved der opnås god sikkerhed mod overraskelser i økonomien mange år fremover. Udgiften bliver fordelt over flere år ved finansiering og renoveringen bliver overstået på en gang, hvorved der normalt opnås samlet besparelse og man slipper for med jævne mellemrum de næste år at skulle gennemføre projekter, etablere finansiering osv. Endelig er der forventning om at kunne opnå gunstige priser på håndværksydelserne givet de nuværende markedsforhold. Gaihede a/s Trekronergade 126 H, Valby tlf: cvr: Det er naturligvis muligt at udvide/supplere de gennemførte undersøgelser med yderligere stikprøver, TV-inspektioner, tæthedsprøvninger og opgravninger. 1

2 Det er dog ikke forventeligt, at det vil ændre på det konkluderede, da der efter det oplyste ikke er foretaget generelle fornyelser, udskiftninger eller andre tiltag, der gør det forventeligt, at der vil opleves væsentlige forskelle i tilstand på jordledninger. Endvidere har installationerne generelt overskredet deres tekniske levealder dvs., at alderen efter normale forhold tilskriver udskiftning i denne periode. Mht. gasledninger er disse ikke evalueret nærmere, da de ikke har det samme slid, og der derfor ikke forventes nødvendig udskiftning af disse indenfor de kommende mindst 10 år. Der er ligeledes ikke rapporteret om problemer af nogen art med gasinstallationerne. Forløb generelt: Forløb for gennemførelse af renovering skal aftales nærmere, herunder drøftelse af omfang, tekniske løsninger, finansiering osv. i en nærmere dialog mellem beboere, bestyrelse og rådgivere. Herefter skal besluttes hvilke tiltag, der ønskes udført, hvorefter arbejdet kan gennemføres efter nærmere aftalt tidsplan umiddelbart efter. Forløb vil omfatte: Projektering af arbejdsopgaverne og udarbejdelse af materiale for indhentning af tilbud samt myndighedsbehandling. Det bedste og billigste tilbud udvælges og arbejderne udføres med omfang som anført nedenfor. Finansielle forhold forsikringer og øvrig byggesagsadministration foretages sideløbende. Orientering om resultater og forslag til tiltag: Det er oplyst, at der tidligere løbende har været problemer med utætte vandledninger. Ved lækagesporinger i 2009 med involvering af forskellige VVS-installatører, Københavns Energi, forsikringsselskabet Codan og bestyrelsen, er det konstateret, at vandrørene er i en meget nedslidt stand, hvor der løbende må forventes lækage. Der har for kloakkernes vedkommende løbende været konstateret defekter og været anmeldt skader. De fleste med defekte brønde. Skader er oftest blevet opdaget ved synlige rottehuller på terræn. I 2010 har der været anmeldt 14 rørskader til forsikringen. Forsikringsselskabet Codan har oplyst, at der fremover kun er 20 % dækning ved brud/skader på jordledninger, pga. tilstanden og alder. Dette har givet anledning til at få en vurdering af tilstanden på kloakker og vandledninger i jord, hvorfor der er gennemført stikprøvevis TV-inspektion af kloakkerne samt opgravning og besigtigelse af vandledninger under jord. 2

3 (Udover nedennævnte kommentar, er der udarbejdet farvetegninger, der viser rørføringen og fordelingen af ejerskab (efter Københavns Energis oplysninger) samt dokumentation for den gennemførte TV-inspektion.) Der er lavet TV inspektion på 3 stræk af hovedkloakledninger. Alle hovedkloakledninger, der er TV inspiceret, er tidligere blevet strømpeforet og er i god stand. (Disse tilhører KE) Der er lavet TV inspektion på 5 stræk fra parcels brønd til hovedkloakledninger ( parcel 833, 834, 911, 913 og 975). Her kunne konstateres klokker i relativ dårlig stand, der kræver renovering udskiftning eller strømpeforing indenfor overskuelig tid. (Disse tilhører KE) Endelig er der lavet TV inspektion på 4 stræk af kloakledning fra parcelbrønd til under huse. (parcel 833, og 975). Disse stræk er i meget dårlig stand med klasse 3 og klasse 4 skader som er skader, der bør udbedres snarest. Rørene er blanding af lerrør og støbejernsrør. (Disse rør tilhører husejerne/husejerforeningen) Mht. stikprøver af vandledninger i jord, har der været opgravet på parceller 3 steder, hvoraf vandledningen kun var placeret iht. tegninger det ene sted (Küchlersgade 39). Ved opgravning var jorden gennemvædet og vandledningen kunne konstateres tidligere at være repareret med bandagemuffer, men var stadig med brud/utæthed. Der er repareret igen midlertidigt med bandagemuffer. Vandledningen er i meget ringe tilstand og bør udskiftes snarest. Hovedvandledninger i vejen er skiftet til og med stophaner ud for haver. Ledninger langs haver er ikke skiftet. Det vurderes, at ovenstående er repræsentativt for nettet generelt. Der kan dog være enkelte ejendomme, der enkeltvis har fået helt eller delvis renoveret ledninger for vand og afløb på den enkelte parcel. På baggrund af ovennævnte foreslås renovering af ledningerne ved udskiftning af vandledningerne i jorden fra stophane i vej, gennem haver og ind gennem de enkelte parceller inkl. indføring op gennem gulve i hvert enkelt hus med tilslutning til eksisterende installation inde i husene. Kloakledninger og brønde renoveres ved strømpeforing /partiel udskiftning af stik til de enkelte huse suppleret med partielle udskiftninger af delstræk, der ikke kan strømpefores samt udskiftning af alle brønde i haver. Alle steder hvor der foretages opgravning reetableres terræn som eksisterende. I forbindelse med gennemførelse af projektet, gennemføres komplet TVinspektion af alle kloakker, så der registreres og projekteres korrekt. 3

4 Arbejderne udføres i nært samarbejde med Københavns Energi, som ejer ledningerne, der støder op til. (Så evt. fælles arbejder gennemføres samtidig for derved at opnå besparelser) Der har været dialog med Københavns Energi, som gerne vil prioritere disse ledninger samtidig med at Humleby renoverer egne ledninger. Budgettal og samlet økonomi for oplægget: De anførte budgettal er beregnet på grundlag af V & S Byggedatas priser samt erfaringstal fra lignende arbejder. Alle priser er beregnet som forventede 2011 priser. Alle budgettal er angivet med forbehold for efterfølgende indhentelse af tilbud fra håndværkere. Bemærk: Omkostninger til finansiering og evt. advokat er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for oplægget omfatter: Aktivitet Budgettal Renovering af kloakker ejerboliger Renovering vandledninger til ejerboliger Uforudseelige omkostninger (10 %) Teknisk rådgivning og byggestyring (ingeniør) I alt ekskl. moms % moms Byggesagsbehandling til kommunen (anslået) Forsikring (ej moms) I alt inkl. moms

5 Teknisk rådgivning, byggestyring og kvalitetsstyring: Renoveringsprojektet bør gennemføres med ledelse af ingeniør/teknisk rådgiver, som forestår: Indledende og løbende beboerinformation Indledende dialog og planlægning med myndigheder og forsyningsselskab. Udarbejdelse af projektmateriale, beskrivelser/tegninger mv. for arbejdets gennemførelse og indhentning af korrekte og sammenlignelige tilbud. Myndighedsbehandling Indhentelse af tilbud fra kvalificerede entreprenører for de enkelte delentrepriser. Oplæg/forslag til kontrakt med entreprenør Tilsyn med arbejdets udførelse og kvalitetssikring Byggeledelse / byggemøder Koordinering med forsyningsselskaber Iværksættelse og vurdering af ekstraarbejder/uforudseelige udgifter indenfor aftalt budget. Evaluering og godkendelse entreprenørernes fakturaer Månedlig budgetopfølgning håndværkerudgifter Afholdelse af afleveringsforretning Afsluttende byggeregnskab for håndværkerudgifter Afholdelse af 1-årseftersyn og 5-årseftersyn 5

Forslag om renoveringsarbejder mv. hos Gårdlauget Sydkarreen

Forslag om renoveringsarbejder mv. hos Gårdlauget Sydkarreen Forslag om renoveringsarbejder mv. hos Gårdlauget Sydkarreen Generelt om forslag: Gårdanlægget Sydkarreen er etableret ved gårdsaneringsprojekt, afsluttet i 1983. Gårdlauget er selvadministrerende og driver

Læs mere

Formålet med undersøgelserne er at vurdere tagenes tilstand, resterende levetid samt beskrive oplæg til vedligehold eller renovering.

Formålet med undersøgelserne er at vurdere tagenes tilstand, resterende levetid samt beskrive oplæg til vedligehold eller renovering. Hejrevangens Boligselskab c/o Boligkontoret Danmark Holger Danskes Vej 91, 3. sal 2000 Frederiksberg Vedr.: Hejrvangens Boligselskab afd. 5 28. august 2013 I fortsættelse af besigtigelse på ejendommen

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Ewaldsensvej 8-12 Frøbels Allé 1-7 Sagsnummer: 12932-01 Dato: Revideret 13.02.2013 Udført af: Kim Birk Rasmussen Mikkel

Læs mere

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen... 3 3.0 Overordnet konklusion... 4 4.0 Ejendomsoplysninger... 5 5.0...

Læs mere

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Toftevang 06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

Fremtidig varmeforsyning

Fremtidig varmeforsyning Grundejerforeningen Fasanvænget Fremtidig varmeforsyning Slutrapport - Forundersøgelser Marts 2007 Grundejerforeningen Fasanvænget Fremtidig varmeforsyning Forundersøgelser Marts 2007 Dokument nr. Revision

Læs mere

AB VALBORGHUS SAG NR. 03.2095.40 OKTOBER 2010 TILSTANDSRAPPORT

AB VALBORGHUS SAG NR. 03.2095.40 OKTOBER 2010 TILSTANDSRAPPORT AB VALBORGHUS SAG NR. 03.2095.40 OKTOBER 2010 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål... 2 2.0 Overordnet konklusion... 3 3.0 Ejendomsoplysninger... 4 4.0... 5 Tag (01):... 6 Kældre og fundamenter

Læs mere

EF Ryethave TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Ryethave TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Ryethave 11/2010 TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: AB Lollandsvej 35-39 2000 Frederiksberg Udført af: Jørn Borg Nicolaisen Mikkel Persson Sagsnummer: 11061-01 Dato: 17.02.2015 Besigtiget: 13.10.2014

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

AB LIVJÆGERGADE 33-35

AB LIVJÆGERGADE 33-35 AB LIVJÆGERGADE 33-35 12/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013 AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 802-30 November 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Philip Smidth 03/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

AB Stenhuggergården TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Stenhuggergården TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Stenhuggergården 05/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN EF Godthåbs Have 07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Lærkevej 99 5578 Lærkeby

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Lærkevej 99 5578 Lærkeby VEDLIGEHOLDELSESPLAN Lærkevej 99 5578 Lærkeby Om denne rapport Indhold i denne Vedligeholdelsesplan Indhold i denne Vedligeholdelsesplan... 2 Om denne Vedligeholdelsesplan fra Byggesagkyndig.nu... 3 Hvad

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT MED VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Ejerforeningen Sankt Hans Gade 4-4A

TILSTANDSRAPPORT MED VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Ejerforeningen Sankt Hans Gade 4-4A TILSTANDSRAPPORT ED VEDLIGEHOLDELSESPLAN Ejerforeningen Sankt Hans Gade 4-4A 17.juni 2013 BOLIGEXPERTEN TEKNISK AFDELING A/S Indholdsfortegnelse Ejendomsidentifikation... 3 Eksisterende forhold... 3 Samlet

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 2 4.0 EJENDOMSOPLYSNINGER. 3 4.1 KOMMUNALE OPLYSNINGER.

Læs mere

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE Irlandsvej 5 2300 København S Tlf 32 97 01 07 Fax 32 97 01 37 www.eibyeogholmsgaard.dk SAG NR. 99.507 A DECEMBER 1999 E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 1721 København V. T I L S T A N D S V U

Læs mere

Tagbolig. Vejledning til bygherren

Tagbolig. Vejledning til bygherren Tagbolig Vejledning til bygherren Udarbejdet af arkitekt MAA Per Lüchtenmeier, sbs, for GI. ISBN 978-87-988882-8-4 Layout: Datagraf November 2009 Gennemførelsen af et konkret projekt kræver teknisk rådgivning

Læs mere

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 9531 Januar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

AB Rosenlund TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Rosenlund TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Rosenlund 04/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

TILSTANDS- OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT

TILSTANDS- OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT TILSTANDS- OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT Ejendommen Kastrupvej 67 69 og Italiensvej 2, København S EF Schelenborg Vedligeholdelsesbudget for årene 2010 2021 Udgave : 1 Dato : juli 2010 Rev.dato : EKJ-sag

Læs mere

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 89030 Februar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

Godthåbsvej 54-56 og Ærøvej 2 2000 Frederiksberg

Godthåbsvej 54-56 og Ærøvej 2 2000 Frederiksberg "Vi ved, at din bolig er noget særligt for dig og dine. Det er selve grundlaget for vores indsats. Vi rådgiver også med hjertet." Godthåbsvej 54-56 og Ærøvej 2 2000 Frederiksberg Bolius Boligejernes Videncenter

Læs mere

Planlæg Vedligehold. det betaler sig

Planlæg Vedligehold. det betaler sig Planlæg Vedligehold det betaler sig 1 Planlæg vedligehold det betaler sig Lav småskavankerne på din ejendom, før de udvikler sig til dyre reparationer det kan betale sig. Måske lyder det indlysende, men

Læs mere

Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport

Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport August 2006 Sags nr. 06024 Emne: Tilstandsrapport Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 1.1. Forord 3 1.2. Formål 3 1.3. Det videre forløb 3 2.

Læs mere

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ]

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ] AFTALE Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 1. Parterne Undertegnede [ Indsæt navn og adresse ] Vælg et element. i det følgende kaldet Bygherren, ved ansvarlig kontaktperson: [ * ] og medundertegnede

Læs mere

Byggeri i kredsen? Byggeri i kredsen? Udgivet af FDF, 1997 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88. Revideret: Februar 2001

Byggeri i kredsen? Byggeri i kredsen? Udgivet af FDF, 1997 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88. Revideret: Februar 2001 Udgivet af FDF, 1997 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88 Revideret: Februar 2001 Byggeri i kredsen? Udarbejdet af: FDFs byggetipsudvalg Layout: Nora Kriegbaum Tryk: FDF Indhold 2 Skal

Læs mere