Årsberetning for intern overvågning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning for intern overvågning"

Transkript

1 Årsberetning for intern overvågning I Aalborg Forsyning, Kloak A/S

2 Indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 10 Generelt om programmet for intern overvågning Dokumentation for den interne kontrol af overvågningsprogrammet Koncernoversigt Overvågningsprogram Oversigt over udestående mellemværender med Aalborg Kommune 2

3 Generelt om programmet for intern overvågning Aalborg Forsyning, Kloak A/S er et vandselskab, der er omfattet af vandsektorlovens 2 stk. 1. Der er udarbejdet et program for Intern overvågning, der dokumenterer, at der kun indgås aftaler på markedsvilkår, herunder at disse er indgået skriftligt. Programmet beskriver endvidere de forpligtigelser, som gælder for selskabets ansatte og rådgivere og øvrige personer, som udfører opgaver for selskabet. Programmet for intern overvågning er udarbejdet til brug i Aalborg Forsyning, Kloak A/S, jf. vandsektorlovens 2, stk. 1. Program for intern overvågning Aalborg Forsyning, Kloak A/S er underlagt reglerne om etablering af program for intern overvågning, som har til formål, at sikre at alle aftaler/kontrakter er indgået på markedsvilkår og at de er indgået skriftligt. Beretningen er således udarbejdet for perioden 1. januar 31. december Programmet for intern overvågning er et dokumentationsprogram, som skal kunne dokumentere, at der kun indgås aftaler på markedsvilkår, herunder at disse er indgået skriftligt. Programmet beskriver blandt andet de aktuelle tiltag, der indføres for at synliggøre og efterleve beskrivelser, procedurer og forretningsgange. Generelt om selskabets program for intern overvågning Det interne overvågningsprogram er nu indarbejdet i Aalborg Forsyning, Kloak A/S ledelsessystem, hvor det fremover vil være den procedure der følges i ledermøder, afdelingsmøder, MUS-samtaler samt med passende mellemrum møder i større fora. Status pr Antal Godkendte aftaler/kontrakter Ikke godkendte aftaler/kontrakter 0 Tegningsbettigede personer 13 3

4 Ændring af tegningsberettigede personer 0 Aalborg Forsyning, Kloak A/S IO-ansvarlige medarbejder er Erik Søe Christiansen, Projektkoordinator. Det interne overvågningsprogram er i perioden efter implementeringen blevet fulgt, med henblik på at indsamle erfaringer og evaluere det igangsatte program, således, at det løbende kan blive justeret i takt med de erfaringer, som Aalborg Forsyning, Kloak A/S opnår. Der er udført følgende ændringer i Programmet for Intern Overvågning: Halvårligt (tilstræbes maj og november) Udtages 2 aftaler til opfølgende kontrol Halvårligt udarbejdes information/dokumentation til ledelsen med status for IO Dokumentation for den interne kontrol af overvågningsprogrammet Hver enkelt tegningsberettiget medarbejder har fået udleveret en kopi af det interne overvågningsprogram med henvisning til, at der på Aalborg Forsyning, Kloak A/S fællesdrev vil befinde sig en til enhver tid opdateret version af programmet, suppleret med diverse oversigter. Programmet vil blive omtalt med passende mellemrum i de forskellige afdelingsfora, herunder også for medarbejdere som ikke direkte er involveret. Kloak A/S har rådgivningsaftaler med 8 firmaer, der er baseret på EU-udbud 2008/S , der er afviklet i overensstemmelse med EU s udbudsregler som begrænset udbud efter Forsyningsdirektivet 2004/17/EF af Tildelingskriteriet har været de økonomiske mest fordelagtige bud. Opgaver iværksættes ved igangsætningsmeddelelser (IGM ère), der er indeholdt som paradigmabilag til rammeaftalen. IGM èr opbevares i Kloak A/S. Der er i 2013 indgået følgende IGM ére og udbetalt i året: Falkonsult 3 stk. Grontmij 6 stk. COWI 16 stk. EnviDan 90 stk. Niras 23 stk. 4

5 Krüger 3 stk. Nellemann og Bjørnkjær 4 stk. Landinspektør Anders Dalum 1 stk. Der foreligger flere driftskontrakter og serviceaftaler med leverandører og entreprenører. Disse aftaler kan have varierende løbetid. Der er 118 af den type aftaler registreret i database programmet Kloakintra. De originale aftaler og kontrakter opbevares i Kloak A/S. Der er indgået 21 kontrakter for anlægsarbejder Ved udførelse af anlægsopgaver, vil det ofte forekomme, at der skal udføres ekstra- eller tillægsopgaver. Disse er som oftest dækket ind under såkaldte stipulerede ydelser, der er prissat ved tilbudsgivningen. Men der skal altid foretages en vurdering af om den tilbudte pris er markedsprisen. Der er i 2013 gennemført 21 anlægsarbejder hvor der er indgået anlægskontrakter. Ved flere af disse arbejder har der været tillægsydelser på aftalesedler. I perioden 1. januar til 31. december 2013 er der stikprøvevis undersøgt udbetalinger, der omfatter såvel enkeltbeløb over som under kr. Der er ikke fundet udbetalinger der ikke kan godkendes, som ikke værende på markedsvilkår. Der er udtaget to udbetalinger til nærmere undersøgelse. Den en af de udtagne var et EU-udbud for spuling og TV-inspektion af kloaksystemet i Aalborg. Den anden var et tilbud på levering og opsætning af ventilskabe til styring af pumper. Ekstern bistand sikring af at procedurer overholdes Aalborg Forsyning, Kloak A/S vil anvende ekstern bistand (kontrol) for sikring af, at procedurerne følges i overvågningsprogrammet. Denne eksterne bistand vil blive udført af Aalborg Forsyning, Kloak A/S til enhver tid værende revisionsfirma, pt. firmaet PwC. Koncernoversigt Aalborg Forsyning, Kloak A/S ejes 100 % af Aalborg Forsyning, Holding A/S, der er 100 % ejet af Aalborg Kommune. Herudover ejer Aalborg Forsyning, Holding 100 % af datterselskabet Aalborg Forsyning, Kloak A/S og 37,9 % af det associerede selskab Aalborg Forsyning, Service A/S. 5

6 Overvågningsprogram 1 Indledning Det overordnede formål er i bemærkningerne til vandsektorloven angivet som følgende: Bestemmelserne er udtryk for det grundlæggende princip, at alle aftaler skal være indgået alene til varetagelse af vandselskabets interesser og således, at hverken kunder eller leverandører diskrimineres. Et vandselskab må således navnlig ikke ved at købe for dyrt ind eller sælge for billigt overføre midler til interesseforbundne virksomheder, men skal i øvrigt drives omkostningseffektivt, herunder ved at foretage indkøb billigst muligt. Dermed sikres det, at den pris, son vandselskabets kunder betaler, ikke belastes af selskabets uvedkommende eller unødvendige omkostninger Programmet for intern overvågning er udarbejdet til brug i Aalborg Forsyning, Kloak A/S, jf. vandsektorlovens 2, stk Overordnet politik for indgåelse af aftaler Efter vandsektorloven skal Aalborg Forsyning, Kloak A/S aftaler om køb og salg indgås skriftligt på markedsvilkår. 6

7 Dog følger det samtidig af vandsektorloven, at i kommunalt ejede koncerner må aftaler om salg af ydelser fra serviceselskaber (Aalborg Forsyning, Service A/S) til vandselskaber ikke overstige kostprisen. Endvidere skal de aftaler, der er omfattet af reglerne i bekendtgørelse 1468 af 16. december 2009 om kommunale administration for visse vandselskaber, være prissat til kostpris indtil slutningen af Formålet med, at aftaler skal indgås på markedsvilkår, og at dette skal overvåges internt, er at sikre det grundlæggende princip, at vandselskabets aftaler alene skal varetage selskabets egne interesser og ikke indebærer diskriminering af kunder eller leverandører. Virksomheden skal drives omkostningseffektivt, og reglerne om intern overvågning skal forhindre, at der overføres midler til interesseforbundne virksomheder gennem accept af for høje priser ved indkøb eller for lav prissætning af vandselskabets egne produkter. Interesseforbundne virksomheder er selskaber, der er økonomisk forbundet, eller virksomheder, der har en gensidig økonomisk interesse knyttet til deres aktiver, f. eks. ejendomme. Aalborg Kommune er som ejer at betragte som en interesseforbunden part. Virksomheder med ledelsesmæssigt personsammenfald eller andre personalemæssige bindinger er ikke nødvendigvis direkte økonomisk interesseforbundne. Men ved indgåelse af aftaler kan det være relevant at tage højde for sådanne forhold for at sikre sig imod varetagelse af uvedkomne hensyn 2.1 Hvilke aftaler er omfattet Aftaler om køb og salg af varer, tjenester, finansielle ydelser som f. eks. lån, udlån og garantistillelse samt bygge- og anlægsanlægsarbejder, er omfattet af den interne overvågning. Der sondres ikke mellem, om en aftale indgås med en intern eller koncernintern part. Det har ingen betydning om salgsaftaler vedrører selskabets kerneydelse eller eventuelle tilknyttede aktiviteter. 7

8 2.2 Markedsvilkår En aftale er indgået på markedsvilkår, hvis vandselskabet forud for kontraktindgåelse har undersøgt markedet for at opnå den bedste kombination af pris og kvalitet ved køb og salg af varer og tjenester. Aftaler, der har overholdt forskrifterne for udbud i tilbudsloven eller EU s udbudsdirektiver anses for at være indgået på markedsvilkår. Aftaler, som ikke er udbudspligtige skal kunne sandsynliggøres at være indgået på markedsvilkår. Der skal ved indgåelse af ikke-udbudspligtige aftaler ske en afsøgning af markedet, så aftalernes priser og vilkår kan afstemmes med de almindeligt forekommende betingelser i markedet og ikke bliver ugunstige for selskabet. Særlig dokumentationspligt over kr. Der hviler en særlig dokumentationspligt på aftaler med en økonomisk værdi på mere end kr. Ved økonomisk værdi forstås den samlede mulige økonomiske værdi af en aftale. Det vil sige den umiddelbare kontraktsum og de mulige økonomiske konsekvenser af aftalen, eksempelvis ved misligholdelse. Ovenstående skal ske således, at Aalborg Forsyning, Kloak A/S overfor Forsyningssekretariatet kan dokumentere, hvordan indgåelsen af hver enkelt købs- og salgsaftale er begrundet. Aalborg Forsyning, Kloak A/S har ikke indgået længerevarende aftaler, som ikke har været udbudt i licitation eller været indgået af Indkøbsaftalefunktionen, hvorfor der ikke har været foretaget kontrol af disse. Dette forhold er vurderet i henhold til overvågningsprogrammets punkt 9. Fremadrettet vil vi revidere/tilrette overvågningsprogrammet således, at det mere tydeligt fremgår, hvilke aftaler der skal omfatte en sådan bevågenhed. For ikke-tilbudspligtige aftaler, hvis værdi ikke overstiger kr., skal der foreligge en kort skriftlig begrundelse fra den aftaleansvarlige, som sandsynliggør, at aftalen er indgået på markedsvilkår. Opdeles en sammenhængende aftale i mindre aftaler, som hver især ikke overstiger kr., skal disse betragtes som sammenhængende aftaler, og underlagt samme dokumentationskrav som overstiger kr. 8

9 Den overvågningsansvarlige kan foretage kontrol af ikke-udbudspligtige aftaler, som ikke overstiger kr. Er der tvivl om ovenstående, forelægges dette den overvågningsansvarlige 2.3 Dokumentation Ved indgåelse af aftaler gælder følgende. Ingen aftaler kan indgås før udkast og dokumentation er godkendt af den overvågningsansvarlige. Den som indgår aftalen har ansvaret herfor. Til brug for den overvågningsansvarliges godkendelse af en aftale skal følgende foreligge: Kort beskrivelse og specifikation af aftalens indhold art, omfang, særlige specifikationer. Pris og vilkår dokumentation for markedsvilkår Hvis aftalen er udbudspligtig, anses udbud for tilstrækkelig dokumentation. Hvis ikke udbudspligtig, skal den aftaleansvarlige kunne dokumentere, at indgåelsen af enkelte aftaler er begrundet. Hvis ikke udbudspligt, og værdien af aftalen ikke overstiger kr., så skal den aftaleansvarlige overfor den overvågningsansvarlige sandsynliggøre, at indkøbet sker på markedsvilkår. Skriftlig aftale Den overvågningsansvarlige kan ikke godkende en aftale, før der foreligger et udkast til en skriftlig aftale. Ændres udkastet, efter at den overvågningsansvarlige har godkendt dette, skal det forelægges igen. Såfremt der sker ændringer i konkrete forhold m.v. under et kontraktforløb, skal den aftaleansvarlige straks underrette overvågningsansvarlige herom. Underretningen skal ske skriftligt. 2.4 Opbevaring af dokumentation Den overvågningsansvarlige skal opbevare en kopi af modtagen dokumentation og have en kopi af, samt opbevare de underskrevne aftaler. 9

10 Oversigt over udestående mellemværender med Aalborg Kommune Vandselskaber skal i medfør af bekendtgørelse nr. 319 af 25. marts 2010 årligt indberette en status over selskabets udeståender med kommuner. Nedenstående opgørelse er pr. 31. marts Ved mellemværender forstås alle tilgodehavender mellem henholdsvis kommune og selskab, som ikke skyldes forsyningsleverancer. Aalborg Forsyning, Kloak A/S køb af ydelser fra Aalborg Kommune udgør 0 kr. inkl. moms pr , jf. bekendtgørelse nr. 319 af 25. marts

Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår.

Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår. Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår. 1. Indledning.... 3 2. Overordnede retningslinjer for indgåelse af aftaler.... 3 2.1 Hvilke aftaler er omfattet.... 4

Læs mere

Beskrivelse af Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S

Beskrivelse af Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S Gyldig for perioden: 1. januar 2015 31. december 2015 ESDH 2015-2323 Beskrivelse af Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S Always take a flight to a place with a better view (Ludwig Wittgenstein)

Læs mere

Årsberetning 2010 for intern overvågning

Årsberetning 2010 for intern overvågning Årsberetning 2010 for intern overvågning Dato: 15. februar 2011 Udarbejdet af Godkendt af Vicky Gydesen Madsen Overvågningsansvarlig Jens F. Bastrup Adm. direktør Indhold Indledning... 3 Organisation...

Læs mere

ÅRSBERETNING FOR INTERN OVERVÅGNING EFTER VANDSEKTORLOVEN FOR PERIODEN 1. JULI - 31. DECEMBER 2010

ÅRSBERETNING FOR INTERN OVERVÅGNING EFTER VANDSEKTORLOVEN FOR PERIODEN 1. JULI - 31. DECEMBER 2010 HJALLERUP VAN DFORSYN ING AN DELSSELSKAB ÅRSBERETNING FOR INTERN OVERVÅGNING EFTER VANDSEKTORLOVEN FOR PERIODEN 1. JULI - 31. DECEMBER 2010 Beskrivelse af det interne overvågningsprogram Formål med programmet

Læs mere

AABYBRO VAND A.M.B.A.

AABYBRO VAND A.M.B.A. AABYBRO VAND A.M.B.A. ARSBERETNING2013 PROGRAM FOR INTERN OVERVAGNING INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning 2 2 Ledelseserklcering 2 3 Beskrivelseaf program for intern overvagning 3 3.1 Overvagningsprograrnrnet

Læs mere

Den nye udbudslov Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com Christian Nielsen, specialistadvokat cen@bechbruun.com 2 Dagens program Velkomst og introduktion Forberedelse af udbud Nye udbudsformer Rammeaftaler

Læs mere

Indkaldelse til inspektionen var sket ved brev til selskabets bestyrelse og direktion af 3. september 2009.

Indkaldelse til inspektionen var sket ved brev til selskabets bestyrelse og direktion af 3. september 2009. Kendelse af 23. december 2010 (J.nr. 2010-0021377) Påbud om overholdelse af en række pligter i henhold til hvidvaskloven tiltrådt. Hvidvasklovens 1, stk. 1, nr. 12, samt 34, stk. 1 og stk. 7. (Elisabeth

Læs mere

2010 Udgivet den 30. september 2010

2010 Udgivet den 30. september 2010 Ministerialtidende 2010 Udgivet den 30. september 2010 28. september 2010. Nr. 82. Vejledning om depotselskabers pligter 1. Indledning Vejledningen er udarbejdet efter drøftelser mellem Finansrådet og

Læs mere

Indkøbspolitik for Vand og Affald

Indkøbspolitik for Vand og Affald Indkøbspolitik for Vand og Affald INDHOLD Formål med indkøbspolitikken... 2 Omfang... 2 Indkøbspolitiske mål... 2 Centrale rammeaftaler og lokale indkøbere... 2 Aftalehierarki... 3 Køb uden aftaler...

Læs mere

Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus

Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus Juni 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning og resumé... 4 Kapitel 2 Hvornår finder udbudsreglerne anvendelse?... 9 2.1 Er der

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Notat UDKAST, 10. FEBRUAR 2010 Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Definitioner af centrale ord og begreber

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX.

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX. Udbudsmateriale Offentligt EU-udbud Levering af lokal basal erhvervsservice til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: XXXX XXXX Side 1 af 27 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Ordregiver...3 1.2 Udbuddets omfang...3

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Juni 2011 1 Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøbere Juni 2011 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Marts 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Nordjysk Lånefond Generelle lånevilkår

Nordjysk Lånefond Generelle lånevilkår (c) - 31. marts 2014-2014-02-11 506.docx Side: 1 af 7 for lån via Version 506 gældende pr. 11. februar 2014 Låneberettigede omkostninger 1. Det forudsættes, at budgettet alene omfatter låneberettigede

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 K E N D E L S E Mediq Danmark A/S (advokat Majse Jarlov, Hellerup) mod KomUdbud v/kolding Kommune (advokat

Læs mere

Principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring Principper for økonomistyring Indhold 1. Generelt... 4 1.1 Lovgrundlag... 4 1.2 Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau... 4 1.3 Gyldighedsområde... 5 1.4 Ajourføring... 5 2

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE

ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE Side 2 af 58 Indholdsfortegnelse (UDKAST) 1. Forord (UDKAST) 5 2. Generelle forvaltningsbestemmelser 7 3. Kommunens økonomiske principper 8 4. Budgetproces 9 5. Bevillingsregler

Læs mere

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 12 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S Offentligt 12/2011

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 12 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S Offentligt 12/2011 Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 12 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S Offentligt 12/2011 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S 12/2011 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S Statsrevisorerne fremsender

Læs mere