Det er meget vigtigt, at man som investor er opmærksom på, at der er flere forskellige elementer, der påvirker afkastet for en sådan strategi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det er meget vigtigt, at man som investor er opmærksom på, at der er flere forskellige elementer, der påvirker afkastet for en sådan strategi."

Transkript

1 Fokus: Investering i råvarer Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager Udenlandske investorer har i stor stil kastet sig over investering i råvarer. Globalt vurderes der at være mere end 300 milliarder dollars placeret i forskellige råvarebaserede investeringsprodukter. De danske investorer har langt fra udvist samme begejstring for aktivklassen. Det er fortsat et fåtal af institutionelle investorer, der har råvarer som en del af deres strategiske allokeringsrammer. Måske har de danske investorer været mere fremsynede end deres udenlandske kollegaer. I hvert fald har råvarer bragt flere skuffelser end glæder for langt de fleste investorer siden aktivklassen for alvor blev accepteret i starten af dette årtusinde. Råvarer er stadig en relativ ny og ganske kompleks aktivklasse. Hvis man ikke får gjort sit hjemmearbejde ordentligt, inden man kaster sig ud i det, så er der næsten garanti for skuffelser. I denne analyse sætter vi fokus på de områder, som man skal have styr på, inden man inkluderer råvarer i sit investeringsunivers. Hvordan investerer man i råvarer? Der er grundlæggende tre måder, hvorpå man kan opnå eksponering mod råvarepriser: Fysiske råvarer Futures Råvareaktier Der er en række fordele og ulemper ved hver af dem. Den fysiske råvareinvestering er den mest direkte og også eneste eksponering, der giver et rent råvareafkast. Den er dog samtidig svær at håndtere, fordi den kræver stor lagerkapacitet. Samtidig er det ikke alle råvarer, der kan opbevares over længere perioder. Dertil kommer, at der kan være væsentlige omkostninger forbundet med opbevaring af råvarer. Det er primært metaller og ikke mindst ædelmetaller, hvor fysisk råvareinvestering kan give mening. Råvareinvestering gennem futures er noget nemmere tilgængelig end den fysiske råvareinvestering. Ulemper som dog også kan være en fordel er, at afkastet på en futureinvestering ikke alene bestemmes af udviklingen i råvareprisen, men også af udseendet på futurekurven plus niveauet for de korte renter. skandiaam.dk side 1 af 11

2 Investering i råvareaktier er en meget indirekte investering i råvarer. Investeringen sker ud fra en forventning om, at råvareaktierne vil nyde godt af stigende råvarepriser. Der er imidlertid mange grunde til, at dette ikke nødvendigvis er tilfældet. Udviklingen i kursen på aktier er primært drevet af investorernes forventninger til selskabets fremtidige indtjening, hvor råvareprisen er drevet af udbud og efterspørgsel. Mange råvareproducenter afdækker prisen på deres råvarer, hvorfor indtægterne ikke nødvendigvis nyder godt af stigende priser. Prisen på aktien kan blive ramt af andre faktorer end råvareprisen. Eksempelvis vil en minestrejke ramme udbuddet af kobber og sende prisen på kobber op. Strejken dog vil samtidig have en negativ effekt på selskabets indtjening. Investering via futures Den mest anvendte adgang til råvareinvesteringer sker via råvarefutures eller produkter, der følger udviklingen i indeks baseret på råvarefutures. En råvarefuture er en relativ simpel finansiel kontrakt, der giver køberen adgang til at købe en bestemt mængde af en given råvare til en på forhånd fastsat pris på et fastsat tidspunkt i fremtiden. Køberen af futuren vil typisk aldrig udnytte denne kontrakt, da købet af futuren ikke er sket ud fra et ønske om at erhverve den underliggende råvare, men i stedet et ønske om at drage fordel af en eventuel stigning i prisen på den konkrete råvare. Køberen vil i stedet sælge futuren, før den udløber, og eventuelt erstatte den med en ny future med en længere løbetid. Sælgeren af futurekontrakten kan være råvareproducenter, der ønsker at sikre en kendt pris på deres produktion. Det kan imidlertid også være andre investorer eller store investeringsbanker, der ønsker at spekulere i faldende priser på råvaren. I praksis er det en relativ tung opgave at håndtere denne form for investering i råvarer. Derfor er der også udviklet en lang række råvareindeks, som replicerer denne type investeringer i råvarefutures. Det kan eksempelvis være et olieindeks, hvor indekset replicerer en strategi, hvor der investeres i oliefutures med en tremåneders løbetid, og at disse futures rulles, når der kun er én måned tilbage til udløb. Det er meget vigtigt, at man som investor er opmærksom på, at der er flere forskellige elementer, der påvirker afkastet for en sådan strategi. Det første element er naturligvis spotafkastet, der er defineret som ændringen i prisen på den underliggende råvare altså det afkast man havde opnået, hvis man havde haft råvaren fysisk. Det andet element kaldes Collateral Yield. Collateral Yield opstår som resultat af, at futureinvestering kun kræver et mindre marginindskud. Derfor er der et væsentligt kontant beløb, der også skal investeres typisk i korte obligationer. Collateral Yield afhænger derfor af niveauet for de korte renter. Det sidste element er Roll Yield. Roll Yield er et resultat af, at råvareeksponeringen sker via investering i futurekontrakter. For at undgå fysisk levering af de underliggende kontrakter, vil man løbende rulle futurekontrakterne, når de nærmer sig udløb. Typisk er prisen på råvarefutures forskellig afhængig af løbetiden på kontrakten. Hvis prisen på de korte kontrakter er højere end på de længere kontrakter, så er markedet i backwardation. I det tilfælde vil man tjene penge på rullet (prisen på kontrakten stiger i takt med, at løbetiden bliver kortere). Omvendt så er markedet i contango, hvis de korte kontrakter har en lavere pris end de længere kontrakter. I det tilfælde taber man penge på rullet. skandiaam.dk side 2 af 11

3 Pris på oliefuture 20. februar 2015 Vi har illustreret den aktuelle futurekurve for olie i graf 1. Det er et tydeligt billede af en råvare i contango. Prisen på den korteste futurekontrakt er 59,95 dollars, mens den på en kontrakt med to måneders længere løbetid er 61,83 dollars. Hvis man køber én kontrakt med en løbetid på tre måneder vil prisen på denne kontrakt altså falde til 59,95 dollars i løbet af de næste to måneder, hvis ikke futurekurven ændrer sig i perioden. Det vil i dette tilfælde resultere i et tab på 3 procent over en periode på to måneder. Graf 1 Futurekurven for Dated Brent per 5. februar Løbetid på future i måneder Kilde: Bloomberg Hvis man kigger på det historiske afkast på råvarer over forskellige perioder, så er der meget store forskelle på, hvilke bidrag der kommer fra de forskellige effekter. Det er illustreret i tabel 1. Tabel 1 Dekombinering af afkast på S&P GSCI Periode Spotafkast Collateral Yield Roll Yield Samlet afkast 1970'erne 9,9 % 8,2 % 2,8 % 20,8 % 1980'erne -2,0 % 9,3 % 5,0 % 12,3 % 1990'erne 1,2 % 4,9 % -0,7 % 5,4 % ,0 % 1,9 % -9,2 % 0,8 % ,3 % 5,8 % -0,8 % 9,3 % Kilde: Commodity Investments: The Missing Piece of the Portfolio Puzzle? Der er flere bemærkelsesværdige observationer fra disse historiske afkast. Det er værd at bemærke, at mere end halvdelen af det historiske afkast kommer fra Collateral Yield, hvilket er placeringen i korte obligationer. Med det nuværende renteniveau er der ikke noget væsentligt at hente fra den front de næste mange år. Det er også værd at bemærke, at der er stor forskel på, hvor meget spotafkastet svinger fra periode til periode. Spotafkastet var meget højt i 1970 erne, men det var også en periode med kraftig inflation. Derimod var det meget lavt i både 1980 erne og 1990 erne. Endelig har der været et højt afkast i dette årtusinde. Der har også været meget store udsving i bidraget fra Roll Yield. I 1980 erne var der et ganske so- skandiaam.dk side 3 af 11

4 Aug 1914 Aug 1918 Aug 1922 Aug 1926 Aug 1930 Aug 1934 Aug 1938 Aug 1942 Aug 1946 Aug 1950 Aug 1954 Aug 1958 Aug 1962 Aug 1966 Aug 1970 Aug 1974 Aug 1978 Aug 1982 Aug 1986 Aug 1990 Aug 1994 Aug 1998 Aug 2002 Aug 2006 Aug 2010 Aug februar 2015 lidt bidrag fra Roll Yield, mens der har været et meget stort tab fra Roll Yield i dette årtusinde. Ovenstående resultater er til dels påvirket af, at det valgte indeks har en meget stor eksponering til energi og ikke mindst olie. Konklusionerne ville imidlertid ikke være væsentlig anderledes, hvis der var anvendt et mindre olietungt indeks. Perspektiverne for det fremtidige spotafkast Et væsentligt element for afkast på en råvareinvestering kommer fra udviklingen i priserne på råvarer. Derfor er det også relevant at kigge lidt på perspektiverne for udviklingen i disse priser. I den forbindelse kan det være et godt udgangspunkt at kigge nærmere på den historiske udvikling. I graf 2 har vi illustreret udviklingen i et råvareprisindeks helt tilbage fra 1914, hvor råvarepriserne er korrigeret for inflation. Graf 2 Reuters/Jeffries CRB Spot Price Index - Inflationsjusteret Kilde: Global Financial Data og Bloomberg Grafen viser tydeligt, at priserne på råvarer korrigeret for inflation har vist en faldende tendens over tid, om end der har været markante afvigelser fra denne nedadgående trend. Det kan umiddelbart virke underligt, at råvarepriserne ikke er i stand til at følge den generelle prisudvikling. Det skyldes imidlertid, at man historisk set har været i stand til at opnå markante forbedringer i produktiviteten i forbindelse med udvinding af råvarer. Det er måske lettest at illustrere inden for afgrøder, hvor ændringen fra pløjning med kreaturer og høstning med le er blevet afløst af større og større maskiner med stigende grad af forarbejdning i forbindelse med høsten. Selvom det måske er svært at forstille sig, at man kan blive ved med at forbedre produktiviteten ved råvareproduktion, så er der intet, der tyder på, at det ikke skulle være tilfældet. Inden for afgrøder kan det eksempelvis ske i form af bedre gødningsmetoder og genmodificering. skandiaam.dk side 4 af 11

5 95 Aug 96 Apr Aug 98 Apr Aug 00 Apr Aug 02 Apr Aug 04 Apr Aug 06 Apr Aug 08 Apr Aug 10 Apr Aug 12 Apr Aug februar 2015 Med udsigt til faldende priser på råvarer over tid, så er det naturligt at få opfattelsen af, at råvarer er helt uinteressante som investeringsobjekt. Her er det dog væsentligt at huske på, at spotprisen kun er ét ud af tre elementer i det samlede afkast fra råvareinvesteringer. Dertil kommer, at råvarer kan have en række positive porteføljeelementer, hvilket vi skal se på senere. Det er dog mindst lige så væsentligt at bemærke, at råvarer i perioder bevæger sig markant væk fra den nedadgående trend. Det kan indebære en række interessante handelsmuligheder. Der findes flere teorier omkring såkaldte supercycles inden for råvarer. Det er perioder, hvor råvarer stiger mere end normalt i lange perioder. Disse stigninger er typisk et resultat af strukturelle ændringer i samfundet. Eksempelvis var den stigende industrialisering i den 19. århundrede katalysator for en råvaresupercycle. Mange betragter også de stigende råvarepriser i dette årtusinde, som resultat af en ny supercycle udløst af den stigende industrialisering og befolkningstilvækst i Asien og ikke mindst Kina. Råvarepriserne kan imidlertid også relateres til de aktuelle realøkonomiske og finansielle forhold. Skandia Asset Management har udviklet en lang række modeller, som kan beskrive den historiske udvikling i råvarepriserne som funktion af en række økonomiske og finansielle variabler. I graf 3 har vi illustreret vores model for det brede råvareindeks Bloomberg Commodity Index. Graf 3 Model for udvikling i Bloomberg Commodity Index Råvarer Beregnet råvarepris Kilde: Bloomberg og egne beregninger Grafen viser, at modellen i fornuftig grad har været i stand til at fange den historiske udvikling i råvarepriserne. Der er selvfølgelig afvigelser undervejs, ligesom retningen heller ikke altid er den samme mellem de faktiske ændringer i råvarepriserne og modellens beregnende råvarepriser. Det er også entydigt, at en afvigelse mellem den faktiske og beregnende råvarepris ikke nødvendigvis kan bruges som en basis for at over- eller undervægte råvarer. Eksempelvis så det ud til, at råvarepriserne var undervurderet med 17 procent i slutningen af juli Siden da er råvarepriserne faldet med 20 procent. Så selvom råvarerne i dag ser mindre undervurderede ud, så ville en overvægt tilbage i juli 2014 have været en dårlig anbefaling. skandiaam.dk side 5 af 11

6 Vores råvaremodel kan altså ikke direkte bruges til timing af køb og salg af råvaremarkedet. Derimod giver modellen et rigtigt godt input til, hvad der driver råvarepriserne. Vi har identificeret fem faktorer som påvirker råvarepriserne: Handelsvægtede dollars Inflation (USA) Rente (USA) Arbejdsløshed (USA) VIX indekset Inflationen er den faktor, som isoleret set har den største påvirkning af priserne på råvarer. En stigning i inflationen på ét procentpoint vil føre til en stigning i råvarepriserne med 6,2 procent. Man skal dog være en anelse påpasselig med denne fortolkning, da man sagtens kan argumentere for, at kausaliteten går den anden vej (en stigning i råvarepriserne fører til en stigning i inflationen). Renten har også rigtig stor betydning for ændringerne i råvarepriserne. En stigning i renten på ét procentpoint vil alt andet lige føre til en stigning i råvarepriserne på 2,4 procent. Også her skal man dog være opmærksom på udfordringer med kausalitet via inflationens påvirkning af renterne. Arbejdsløsheden har også stor betydning for udviklingen i råvarepriserne. En stigning i arbejdsløsheden på ét procentpoint vil alt andet lige føre til et fald i råvarepriserne på 1,6 procent. Det er heller ikke ukendt, at dollaren har betydning for udviklingen i råvarepriserne. En stigning i den handelsvægtede dollar på 1 procent føre til at fald i råvarepriserne på 1,2 procent. VIX indekset bruges ofte som et mål for markedsusikkerhed, men er samtidig også et godt mål for ændringen i likviditetspræmier. Derfor er det også nærliggende at forvente, at ændringer i VIX indekset kan påvirke råvarepriserne. Vores model viser, at en stigning i VIX en på ét procentpoint vil føre til at fald råvarepriserne på 0,3 procent. Vores model kan også anvendes på individuelle råvarer som guld og olie. Her viser det sig, at de forskellige råvarer bliver påvirket meget forskelligt af de underliggende faktorer. Eksempelvis bliver guld ikke påvirket af inflationen ligesom fortegnene på de øvrige parametre er modsat i forhold til de fleste andre råvarer (guld stiger ved stigende arbejdsløshed og faldende rente). Det harmonerer godt med, at guld ofte er et aktiv som bruges til beskyttelse, når der er uro på de finansielle markeder. Generelt anbefaler vi, at modeller for råvarer benyttes med en smule forsigtighed specielt på grund af udfordringer med kausalitet mellem de forskellige variabler. Desuden er det en udfordring at skabe tilstrækkelig lange tidsserier. Vores modeller er endvidere begrænset af, at de er estimeret på baggrund af amerikanske data. I dag er Kina en meget stor spiller i efterspørgslen efter råvarer, så det må forventes, at økonomiske nøgletal fra deres økonomi vil kunne forbedre modellerne. Desværre lider Kina under mangel på troværdige nøgletal. skandiaam.dk side 6 af 11

7 Roll Yield Beta 20. februar 2015 På trods af ovenstående modelmæssige udfordringer mener vi, at modeller for råvarepriser kan bruges som et væsentligt input i vurderingen af den forventede fremtidige udvikling i spotpriserne. Aktuelt er råvarepriserne en smule lavere (omkring 10 procent) end de aktuelle økonomiske forhold tilsiger. Denne rabat kan i princippet kompensere for en forsat stigning i dollarpriserne. Omvendt virker det sandsynligt, at arbejdsløsheden i USA vil fortsætte med at falde, hvilket vil presse råvarepriserne opad. Hvis vi samtidig får stigende renter for ikke at nævne stigende inflation, så kan vi forvente et pænt løft i råvarepriserne. Perspektiverne for det fremtidige roll yield Vi har tidligere vist, at afkastet fra Roll Yield har varieret væsentligt over tid. Det er derfor ikke uvæsentligt at forholde sig til afkastperspektiverne fra dette element. Aktuelt er de fleste råvarer i contango, hvorfor man må forvente et negativt afkastbidrag fra Roll Yield. De forskellige udbydere af råvareprodukter forsøger at minimere det negative bidrag fra Roll Yield. Det gøres ved at implementere mere effektive strategier for den løbende rulning af futurekontrakterne. I den mest simple form sker det blot ved at flytte investeringerne lidt længere ud på futurekurven, hvor hældningen typisk er fladere. Det vil reducere det negative bidrag fra contango. Andre strategier forsøger med mere fleksible strategier for at optimere bidraget fra rullet (minimere det negative bidrag). Det er imidlertid ikke uden omkostninger at forsøge at optimere rullet på futurekurven. Som illustreret i nedenstående graf 4, så har man historisk set kunne forbedre Roll Yield markant ved at optimere rullet. Det er dog sket på bekostning af beta til det underliggende marked. I en periode med kraftigt stigende råvarepriser vil indeks med optimerede rulninger forventeligt set klare sig væsentligt dårligere end de mere traditionelle rulningsstrategier. Graf 4 Trade-Offs mellem Roll Yield og Beta eksponering 4% 1.0 2% 0.9 0% 0.8-2% 0.7-4% 0.6-6% 0.5-8% S&P GSCI S&P GSCI 3-month Forward S&P GSCI Dynamic Roll 0.4 Årligt Roll Yield Beta i forhold til spotindeks Kilde: Commodity Investments: The Missing Piece of the Portfolio Puzzle? Det er derfor væsentligt, at man gør sig klart, hvad man ønsker at få ud af en råvareeksponering. Hvis det er for at udnytte en forventet kortsigtet markedsbevægel- skandiaam.dk side 7 af 11

8 se, så vil det utvivlsomt være mest relevant at vælge et traditionelt råvareindeks. Hvis det derimod er en langsigtet strategisk eksponering så kan der være meget stor værdi i at identificere et råvareindeks med et optimere rul. Porteføljeegenskaber ved råvarer Indtil videre har vi identificeret, at råvarepriserne på langt sigt har svært ved at følge med inflationen, og at der ofte kan være negative afkast forbundet med rullet på futurekurven. Det lave renteniveau betyder samtidig, at investorerne heller ikke får noget bidrag fra denne front. Det tegner samlet et billede af en aktivklasse, der i højere grad bør bruges til mere kortsigtede taktiske allokeringer end en aktivklasse, som bør indgå i investorernes strategiske allokering. Specielt fordi ovenstående konklusioner forstærkes af, at vi har med en aktivklasse at gøre, der er præget af meget store udsving. Der mangler dog et meget væsentligt element i den samlede vurdering af råvarer som en aktivklasse. Dette element er porteføljeegenskaber ved at investere i råvarer. I og med at råvarer i modsætning til andre finansielle aktiver i højere grad er drevet af aktuelle udbuds- og efterspørgselsforhold end af forventningerne til fremtiden, så er det også sandsynligt, at priserne på råvarer vil agere anderledes end på finansielle aktiver. I graf 5 har vi illustreret det historiske afkast på aktier, obligationer og råvarer afhængig af den økonomiske cyklus fra december 1972 frem til juni Graf 5 Afkast på aktivklasser i forskellige faser af den økonomiske cyklus 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% Tidligt opsving Sent opsving Tidlig recession Sen recession Aktier Obligationer Råvarer Kilde: Commodity Investments: The Missing Piece of the Portfolio Puzzle? Grafen viser tydeligt, at råvarer klarer sig relativt bedst sidst i det sene opsving og den tidlige recession. Derimod klarer råvarer sig typisk rigtig dårligt sidst i en recession. Den historiske udvikling på råvarer under de forskellige faser af den økonomiske cyklus afviger væsentligt fra de andre aktivklasser. Det betyder, at råvarer alt andet lige tilbyder en væsentlig diversifikation i en bredere portefølje med flere aktivklasser. skandiaam.dk side 8 af 11

9 Et andet diversifikationselement kommer fra råvarers positive korrelation med inflation. Uagtet om kausaliteten går den ene eller anden vej, så står den positive korrelation til inflation i stærk kontrast til obligationer og aktier, der begge har en negativ korrelation til inflation. Det betyder også, at råvarer i højere grad kan beskytte en portefølje mod stigende inflation end andre aktivklasser. Her er det underordnet, om det er de stigende råvarepriser, der ligger bag den stigende inflation eller omvendt. Valg af råvareeksponering Råvarer har altså nogle meget positive porteføljeegenskaber, der kan kompensere for de måske mindre attraktive afkastegenskaber. Det kan berettige til en vis strategisk allokering til råvarer. Desværre er råvarer ikke en klart defineret aktivklasse som eksempelvis aktier (med nye former for smart beta-strategier på aktier, kan man efterhånden også diskutere, hvor klart defineret aktier er som aktivklasse). Der findes et meget stort antal råvareindeks, der primært adskiller sig ved fordelingen mellem de forskellige råvarer og den strategi, der ligger bag det løbende rul på futurekurven. Desværre er der meget stor forskel på den historiske performance på de forskellige råvareindeks. Det har vi illustreret i graf 6. Graf 6 Råvareindeks omregnet til euro S&P GSCI Enhanced Commodity Of DBLCI-OY Balanced TRAC Hedged BBG Commodity TR BBG Cmdty 3 M Fwd TR SGI Commoditi Optimix TR S&P GSCI 3MFwdCapSEWC TR S&P GSCI Tot Return Indx Kilde: Bloomberg Det er ret tydeligt, at valget mellem de forskellige indeks har haft afgørende betydning for succes med investering i råvarer i den pågældende periode. Der er to indeks, der skiller sig negativt ud. Begge disse indeks er karakteriseret ved, at de på ingen måde forsøger at optimere rullet på futurekurven. Det er et klart tegn på, at det på langt sigt ser ud til at være fornuftigt at vælge en råvareeksponering med en eller anden form for optimering af futurerullet. På kortere sigt kan disse mere simple indeks imidlertid godt være det rigtige valg, hvis vi ser en kraftig stigning i råvarepriserne i løbet af en kort periode. Her vil den højere beta på disse indeks have en afgørende betydning for afkastet. skandiaam.dk side 9 af 11

10 Det er også tydeligt, at det i lange perioder ser ud til at have været en fordel at hedge dollarrisikoen i råvareeksponeringen (indekset DBLCI-OY Balanced TRAC Hedged). Det har dog klart været på bekostning af en noget højere volatilitet, da dollaren typisk bevæger sig i den modsatte retning end råvarer. Det er også tydeligt, at S&P GSCI Tot Return Index lider under en noget tungere vægt i olien end BBG Commodity TR, hvilket dokumenterer, at fordelingen på de forskellige råvarer langt fra er underordnet. Konklusion Råvarer er en ganske kompleks aktivklasse. Man kan investere i råvarer direkte ved at købe de fysiske råvarer, men det er ofte umuligt, fordi man ikke er i besiddelse af de fornødne logistikforhold til at kunne opbevare fysiske råvarer. En anden tilgang og mere indirekte er gennem investering i selskaber, som står for udvinding af råvarer. Det kan være ganske fornuftige investeringer, men desværre vil afkastet ofte være påvirket af en række andre faktorer end udviklingen i råvarepriserne. Det kan eksempelvis være selskabets ledelse eller forventninger til den globale økonomi. Den typiske investering i råvarer sker via råvarefutures eller i hvert fald råvareindeks, der er baseret på investering i råvarefutures. Denne type investering er kendetegnet ved, at afkastet ikke alene stammer fra udviklingen i spotpriserne på råvarer men også mere tekniske forhold som Collateral Yield og Roll Yield. De meget langsigtede perspektiver for spotpriserne på råvarer er ikke umiddelbart gunstige. Råvarepriserne har historisk set haft svært ved at følge med udviklingen i inflationen på grund af konstante produktivitetsforbedringer i råvareproduktionen. Råvarepriserne har det imidlertid med at bevæge sig i såkaldte supercycles, hvor priserne kan stige meget mere end normalt på grund af højere efterspørgsel end normalt. Samtidig er råvarepriserne ind imellem ude af trit med de økonomiske forhold, hvilket kan rumme interessante opkøbsmuligheder. Der er flere, som mener, at den nuværende oliepris er ude af trit med de reelle udbuds- og efterspørgselsforhold. Råvarer har ofte et negativt bidrag fra Roll Yield. De seneste år har imidlertid budt på udviklingen af en række nye strategier for rullet på futurekurven for at imødegå dette negative bidrag og måske vende det til et plus. Disse mere komplekse strategier har dog oftest det minus, at det fjerner en væsentlig del af den underliggende betaeksponering til råvarer. Investering i råvarer kan være specielt interessant ud fra et porteføljeperspektiv, fordi råvarer typisk klarer sig meget anderledes end aktier og obligationer i de forskellige faser af den økonomiske cyklus. Det skyldes, at de i højere grad er drevet af aktuelle udbuds- og efterspørgselsforhold, hvor andre finansielle aktiver drives af forventninger til fremtiden. Samtidig kan råvarer yde en væsentligt beskyttelse mod stigende inflation, der typisk rammer både aktier og obligationer negativt. Desværre er udbuddet af råvareprodukter meget forskelligartet både med hensyn til vægtning af de enkelte råvarer og strategi for rulning af de underliggende futures. Det er derfor væsentligt, at man får valgt en strategisk råvareeksponering, der er i overensstemmelse med de ønsker, man har for råvarers bidrag til den samlede portefølje. skandiaam.dk side 10 af 11

11 Du er meget velkommen til at kontakte Skandia Asset Management, hvis du ønsker at høre nærmere om, hvordan råvarer eller andre mere alternative investeringer eventuelt kan bidrage til din portefølje. Dette materiale er udarbejdet af Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S (i det følgende Skandia ). Materialet er til personlig orientering for de investorer, som Skandia har udleveret materialet til. Materialet er baseret på offentligt tilgængelige oplysninger samt egne beregninger baseret herpå. Skandia påtager sig intet ansvar for rigtigheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af informationerne i materialet. Anbefalinger skal ikke opfattes som tilbud om køb eller salg af de pågældende værdipapirer, og Skandia påtager sig intet ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysninger i materialet. Oplysninger i materialet om historiske afkast, simulerede historiske afkast, fremtidige afkast eller kursudvikling kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Gevinster kan blive forøget eller formindsket som følge af udsving i valutakurser. Såfremt materialet indeholder oplysninger om en særlig skattebehandling, skal investorer være opmærksomme på, at skattebehandlingen afhænger af den enkelte investors individuelle situation og kan ændre sig fremover. Såfremt materialet indeholder oplysninger baseret på bruttoafkast, kan gebyrer, provisioner og andre omkostninger påvirke afkastet i nedadgående retning. Skandia og/eller andre selskaber i Skandia koncernen kan have positioner i værdipapirer omtalt i materialet samt foretage køb eller salg af samme, ligesom disse selskaber kan være involveret i corporate finance-aktiviteter eller andre aktiviteter for virksomheder, der er omtalt i materialet. skandiaam.dk side 11 af 11

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Sektorallokering i aktieporteføljen

Sektorallokering i aktieporteføljen Sektorallokering i aktieporteføljen Af Martin Jespersen Investeringschef martin.jespersen@skandia.dk Aktiv forvaltning tager ofte udgangspunkt i det, som kaldes en bottom up -proces. Det betyder, at fokus

Læs mere

Investering i høj sø

Investering i høj sø Investering i høj sø Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det seneste halve år har budt på stigende uro på de finansielle markeder. Den stigende volatilitet er blandt andet et

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

Er det alpha eller bare en style bias?

Er det alpha eller bare en style bias? Er det alpha eller bare en style bias? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Debatten omkring aktiv kontra passiv forvaltning har kørt i mange år uden at nå en håndfast konklusion. Det

Læs mere

Hovedløs overvægt af aktier er blot investeringsdoping

Hovedløs overvægt af aktier er blot investeringsdoping Hovedløs overvægt af aktier er blot investeringsdoping Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Aktier har et forventet afkast, der er højere end de fleste andre aktivklasser. Derfor

Læs mere

Markedsindekseret obligation

Markedsindekseret obligation Markedsindekseret obligation Bedst-af-3 II - Investering med hovedstolsgaranti Det er en gylden regel inden for investering, at man ofte opnår det bedste resultat, hvis man spreder sine investeringer på

Læs mere

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at:

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at: Kapitalforvaltningen Aktiv eller passiv investering Aktiv eller passiv investering I TryghedsGruppen er vi hverken for eller imod passiv investering. Vi forholder os i hvert enkelt tilfælde til, hvad der

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

Europas økonomiske kriser

Europas økonomiske kriser Europas økonomiske kriser Veje væk fra arbejdsløshed og gæld Cheføkonom Ulrik H. Bie ulbi@nykredit.dk 44 55 11 41 Hvis gæld er godt, 2 30. november 2015 NETØK Var euroen en fejltagelse? Euroen gav luft

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Fokus - indeksobligationer

Fokus - indeksobligationer Fokus - indeksobligationer Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Verdens ledende centralbanker, anført af Den Amerikanske Centralbank (FED), har indledt et pengepolitisk eksperiment af

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Risikospredning på flere forvaltere

Risikospredning på flere forvaltere Risikospredning på flere forvaltere Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Risikospredning er den eneste såkaldte free lunch på de finansielle markeder. Derfor er der også meget

Læs mere

Alternativer til alle! FINANSFORENINGENS Finanskonference 2015 Peter Kjærgaard CIO

Alternativer til alle! FINANSFORENINGENS Finanskonference 2015 Peter Kjærgaard CIO Alternativer til alle! FINANSFORENINGENS Finanskonference 2015 Peter Kjærgaard CIO Alternative investeringer? Vi fokuserer på infrastruktur 2 3 Kilde: Børsen, Finanswatch 4 06-11-2015 Afkast ILLUSTRATIVE

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

Erhvervsobligationer den nye finansieringsform? -investorernes krav

Erhvervsobligationer den nye finansieringsform? -investorernes krav Erhvervsobligationer den nye finansieringsform? -investorernes krav Den Danske Finansanalytikerforening 28. april 2010 Michael Sandfort, CFA, M.Sc. Senior Portfolio Manager misa@nykredit.dk Direct phone:

Læs mere

Rejsen mod alternative investeringer

Rejsen mod alternative investeringer Dec 87 Dec 88 Dec 89 Dec 90 Dec 91 Dec 92 Dec 93 Dec 94 Dec 95 Dec 96 Dec 97 Dec 98 Dec 99 Dec 00 Dec 01 Dec 02 Dec 03 Dec 04 Dec 05 Dec 06 Dec 07 Dec 08 Dec 09 Dec 10 Dec 11 Dec 12 Dec 13 Dec 14 14. august

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Aktierne er steget i pris men er de blevet for dyre?

Aktierne er steget i pris men er de blevet for dyre? Aktierne er steget i pris men er de blevet for dyre? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Der er rigtig mange holdninger til den aktuelle værdiansættelse af aktier. Desværre bliver

Læs mere

Udnyttelse af usædvanlig prisforskel på 2 typer olie DOKUMENTATION

Udnyttelse af usædvanlig prisforskel på 2 typer olie DOKUMENTATION Udnyttelse af usædvanlig prisforskel på 2 typer olie Lige nu er der en helt usædvanlig prisforskel på de to mest handlede olietyper, hvor Brent Crude Oil er 11 til 14 dollar dyrere end WTI Crude Oil. Historisk

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Børsnoterede certifikater Bull & Bear

Børsnoterede certifikater Bull & Bear Børsnoterede certifikater Bull & Bear Bull & Bear-certifikater passer til dig, der har en fast tro på, hvilken vej markedet vil gå, uanset om du tror på en stigning eller et fald. Bull & Bear-certifikater

Læs mere

Valutaindekseret obligation

Valutaindekseret obligation Valutaindekseret obligation Højrente Valuta 2006/2008 - valutainvestering med hovedstolsgaranti Nye økonomier nye muligheder Internationale investorer har de seneste år vist stor interesse for investering

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året!

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Nyhedsbrev Kbh. 2. feb. 2016 Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Januar blev en hård start på det nye år med fald på mellem 1,2 % - 3,7 % i vores 3 afdelinger. Aktiemarkedet

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Private Banking Workshop Den Danske Finansanalytikerforening

Private Banking Workshop Den Danske Finansanalytikerforening Private Banking Workshop Den Danske Finansanalytikerforening Asset Allocation Asset Allocation Et hav af forudsætninger Hvad er afkast? Der findes to relevante afkastbegreber, når der arbejdes med Asset

Læs mere

Ældre hybridkapital i banker bliver guld eller grumt ved metodologiændring

Ældre hybridkapital i banker bliver guld eller grumt ved metodologiændring 8. december 010 Credit flash Ældre hybridkapital i banker bliver guld eller grumt ved metodologiændring S&P foreslår metodologiændring for hybrid bankkapital Ældre hybridkapital vil i stort omfang blive

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

BankInvest Optima 70+

BankInvest Optima 70+ 3. kvartal 2015 BankInvest Optima 70+ Brev til investorerne Kære investor Porteføljen faldt 8,4% i 3. kvartal af 2015, som for de finansielle markeder bar præg af usikkerhed om såvel kinesisk økonomi som

Læs mere

Fokus High Yield obligationer

Fokus High Yield obligationer 12. maj 2015 Fokus High Yield obligationer Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Renten på danske statsobligationer er negativ helt ud til løbetider på fem år og selv hvis man

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. Overdreven vækstfrygt fasthold overvægt aktier. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. Overdreven vækstfrygt fasthold overvægt aktier. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale IVESTERIGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: -6 måneders horisont 5. februar 214 Overdreven vækstfrygt fasthold overvægt aktier Redaktør: Chefstrateg Christian Mose

Læs mere

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007 Udvikling i 3. kvartal 2007 Aktieindeks Værdi Værdi 29.06.07 28.09.07 Ændring i 3.kvt. Afkast i 3.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 476,08 485,83 9,75 2,05% 14,74% OMX

Læs mere

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen 15. november 2016 v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen Agenda Investeringsmæssige resultater Udviklingen på de finansielle markeder og konsekvenser for afkast Investeringsstrategi Investeringsmæssige

Læs mere

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Aktiekonto En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Føroya Banki udbyder nu FØROYA BANKI AKTIEKONTO, hvor afkastet af det beløb, som

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Råvarer har længe været et område i vækst, og der er en stigende opmærksomhed rettet mod råvarer som investeringsobjekt. Det skyldes blandt

Læs mere

Aktiv porteføljeallokering: Teori og praksis. 10. maj 2010 TeisKnuthsen Investeringsdirektør tekn@nykredit.dk

Aktiv porteføljeallokering: Teori og praksis. 10. maj 2010 TeisKnuthsen Investeringsdirektør tekn@nykredit.dk Aktiv porteføljeallokering: Teori og praksis 10. maj 2010 TeisKnuthsen Investeringsdirektør tekn@nykredit.dk Opgaven Find den bedst mulige portefølje Højt afkast Rimelig risiko Inden for givne rammer Løst

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST Gælder fra den 1. november 2014 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København 1. Generelt Banken investerer efter eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

BankInvest Virksomhedsobligationer High Yield

BankInvest Virksomhedsobligationer High Yield 1. kvartal 2015 BankInvest Virksomhedsobligationer High Yield Brev til investorerne Kære investor US High Yield obligationer leverede (som univers) i første kvartal 2015 et afkast i DKK på 2,2 pct., hvilket

Læs mere

Finansiel planlægning

Finansiel planlægning Side 1 af 8 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Reeksamen Finansiel planlægning Tirsdag den 12. juni 2007 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler er tilladte.

Læs mere

Vedrørende renteeksperimenter i ADAM

Vedrørende renteeksperimenter i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Grane H. Høegh, Tony M. Kristensen og Dan Knudsen 12. september 2012 Vedrørende renteeksperimenter i ADAM Resumé: Når man foretager et rentestød er det vigtigt

Læs mere

Inflation, disinflation og deflation. Cheføkonom Ulrik H. Bie

Inflation, disinflation og deflation. Cheføkonom Ulrik H. Bie Inflation, disinflation og deflation Cheføkonom Ulrik H. Bie ulbi@nykredit.dk 44 55 11 41 Hvad er høj inflation? 2 8. oktober 2014 Finansforeningen Hvad er normal inflation? Schweiz 1921-1947: 0% p.a.

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende fordeling mellem fast og

Læs mere

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Ny attraktiv investeringsmulighed for danske investorer Hedgeforeningen Sydinvest kan som den første i Danmark tilbyde sine medlemmer adgang til markedet

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. De lange renter svinger taktstokken over de finansielle markeder. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. De lange renter svinger taktstokken over de finansielle markeder. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale IVESTERIGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: 3- måneders horisont 17. juni 215 De lange renter svinger taktstokken over de finansielle markeder Redaktør: Chefstrateg

Læs mere

Når aktier falder: En oversigt over korrektioner i MSCI World

Når aktier falder: En oversigt over korrektioner i MSCI World 12.juni 2014 Når aktier falder: En oversigt over korrektioner i MSCI World Over de sidste 35 år er globale aktier steget i 27 år og faldet i 8 år. I hele træskolængder falder markedet hver femte år. Uanset

Læs mere

Kommentar fra Nordic Sales Trading:

Kommentar fra Nordic Sales Trading: 18/11-15 Kommentar fra Nordic Sales Trading: Følgende handelsmuligheder skal ikke betragtes som direkte købs- eller salgsanbefalinger, men skal blot forstås som de muligheder vi ved handelsbordet i Saxo

Læs mere

Markante sæsonudsving på boligmarkedet

Markante sæsonudsving på boligmarkedet N O T A T Markante sæsonudsving på boligmarkedet 9. marts 0 Denne analyse estimerer effekten af de sæsonudsving, der præger prisudviklingen på boligmarkedet. Disse priseffekter kan være hensigtsmæssige

Læs mere

Asiatiske AKTIER 2007/2012. Aktieindekseret obligation

Asiatiske AKTIER 2007/2012. Aktieindekseret obligation Asiatiske AKTIER 2007/2012 Aktieindekseret obligation Asiatiske AKTIER 2007/2012 - aktieinvestering med hovedstolsgaranti Garantiobligationen Asiatiske AKTIER 2007/2012 er en ny aktieindekseret obligation,

Læs mere

Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis

Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis www.pwc.dk/vaerdiansaettelse Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis Foto: Jens Rost, Creative Commons BY-SA 2.0 Februar 2016 Værdiansættelse af virksomheder er ikke en

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 08.02.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Inflationsforventningerne er faldet yderligere med de faldende oliepriser. De medfører, at vi ser større sandsynlighed for, at ECB vil sænke renten

Læs mere

USA: Eksamenstid for væksten og Fed

USA: Eksamenstid for væksten og Fed USA: Eksamenstid for væksten og Fed Kim Fæster Seniorøkonom Jyske Markets kf@jyskebank.dk +45 8989 7167 Side 1/13 USA: Eksamenstid for væksten og Fed Et af de store spørgsmål i amerikansk økonomi er om

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Indhold. Hvad kan Nykredit tilbyde? Vidste du dette om Nykredit...? Danmarks største långiver ydet 30% af alle lån i 2011 1. Mere end 1 mio.

Indhold. Hvad kan Nykredit tilbyde? Vidste du dette om Nykredit...? Danmarks største långiver ydet 30% af alle lån i 2011 1. Mere end 1 mio. Realkreditfinansiering til Danske Fjernvarmeværker. Agenda 1. Kort præsentation 2. Nykredit en finansiel samarbejdspartner 3. Renteprognose og økonomisk vejrudsigt 4. Daglig bank i Nykredit 5. Realkreditbelåning

Læs mere

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven 01 December 2017 NYHEDSBREV Udbredt fokus: Slå Benchmark 30-50 - 70 Is i maven Fokus på risiko: Trend Ratio 0-100 Ro i maven Som investor er det altid hensigtsmæssigt at forholde sig til det marked man

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Hedgefonde Alternative investeringer, der kan styrke porteføljen

Hedgefonde Alternative investeringer, der kan styrke porteføljen Investor Danske Invest 2016 Alternative investeringer, der kan styrke porteføljen En introduktion til aktivklassen Kan give mere stabilitet i en portefølje Mindre løbende kursudsving end aktier Derfor

Læs mere

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal!

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! Nyhedsbrev Kbh. 4. jan. 2017 Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! December blev en god afslutning på et omskifteligt år med råvare- og Kinakrise, Brexit, og Trump som nogle af hovedingredienserne.

Læs mere

EURUSD. Kommentar fra Nordic Sales Trading:

EURUSD. Kommentar fra Nordic Sales Trading: 13/01-16 Kommentar fra Nordic Sales Trading: Ansvarsfraskrivelse: følgende handelsmuligheder skal ikke betragtes som købs- eller salgsanbefalinger, men skal derimod betragtes som generel information om

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

Valutaindekseret obligation knyttet

Valutaindekseret obligation knyttet Hvem står bag? Afkasttabel et kreditinstitut, som er underlagt tilsyn af det svenske finanstilsyn, Finansinspektionen, og Udsteder af obligationerne er Kommuninvest i Sverige AB. Kommuninvest i Sverige

Læs mere

Valutaindekseret obligation

Valutaindekseret obligation Valutaindekseret obligation Bedst-af-3 VALUTA - valutainvestering med hovedstolsgaranti Garantiobligationen Bedst-af-3 VALUTA 2007/2009 er en ny valutaindekseret obligation, hvor afkastet relateres til

Læs mere

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000 Nordjysk Kvalitet puljenyt Nr. 1-2000 Puljeafkast 4. kvartal 1999 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Landefordeling af udenlandske aktieinvesteringer Puljekommentarer 4. kvartal 1999 Spar Nords forventninger

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Komparativt syn på Danmarks og Norges mikrofinans sektor

Komparativt syn på Danmarks og Norges mikrofinans sektor Konklusion Komparativt syn på s og s mikrofinans sektor For både den danske og norske sektor gør de samme tendenser sig gældende, nemlig: 1. Private virksomheders engagement i mikrofinans har været stigende.

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012. Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard

Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012. Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012 Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard Konceptrådgivning 24-10-2012 1 Agenda Status på økonomien og lav rente Nykredits forventninger til

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar September måned er overstået og ud over at markere afslutningen på 3. kvartal, som må siges at være et volatilt kvartal,

Læs mere

Du har arbejdet for dine penge. Nu skal de arbejde for dig. - Drop opsparingen og investér i stedet pengene.

Du har arbejdet for dine penge. Nu skal de arbejde for dig. - Drop opsparingen og investér i stedet pengene. Du har arbejdet for dine penge. Nu skal de arbejde for dig. - Drop opsparingen og investér i stedet pengene. Side 2 Indhold Side 3...Drop opsparingen og investér i stedet pengene Side 4...Hyppigst stillede

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K Status for HP Hedge ultimo juli 2011 I juli opnåede afdelingen et afkast på 0,35% og har dermed givet et afkast i 2011 på 3,73%. Kilde: Egen produktion At afdelingen har haft positivt afkast i en måned

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Global krise. Verdensøkonomien styrer mod Double Dip. Makrokommentar 9. august 2011. Relaterede publikationer: Investering

Global krise. Verdensøkonomien styrer mod Double Dip. Makrokommentar 9. august 2011. Relaterede publikationer: Investering Makrokommentar 9. august 2011 Global krise Relaterede publikationer: Investering Verdensøkonomien styrer mod Double Dip Kreditvurderingsinstituttet S&P nedsatte fredag aften dansk tid USA s langsigtede

Læs mere

Side 1 af Kan teknisk analyse hjælpe dig til at undgå tab? 6. januar 2012 - Af Jesper Lund, direktør for Delfin Invest Man kan som investor få store gevinster, hvis man undgår nogle af de dårligste månedsafkast.

Læs mere

Guld mod tidligere højder

Guld mod tidligere højder Guld mod tidligere højder Prisen på guld er steget de seneste uger i forventning om en endnu mere lempelig pengepolitik. Det blev sidst i juli understøttet af ECB s Mario Draghi, der for første gang åbnede

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering den 10. februar 2011, version 2 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 10. februar 2011 Side 1 af 10 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at

Læs mere

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP Finansuro sætter rentestigninger på midlertidig pause Dette er en investeringsanalyse 2014 har budt på den længe ventede konsolidering på aktiemarkedet til dels udløst af uro på emerging markets (EM).

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder)

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) 2006-2014 Februar 2014 BEDSTpension Finansiel Rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Overordnede resultater

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

I n f o r m a t i o n o m v a l u t a o p t i o n s f o r r e t n i n g e r

I n f o r m a t i o n o m v a l u t a o p t i o n s f o r r e t n i n g e r I n f o r m a t i o n o m v a l u t a o p t i o n s f o r r e t n i n g e r Her kan du finde generelle oplysninger om valutaoptionsforretninger, der kan handles i Danske Bank. Valutaoptioner kan indgås

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 3. kvartal 2015. Opsvinget har bidt sig fast. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 3. kvartal 2015. Opsvinget har bidt sig fast. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS 3. kvartal 15 Økonomi Opsvinget har bidt sig fast Den danske økonomi er vokset de seneste syv kvartaler i træk, hvilket afspejler, at opsvinget i den danske økonomi nu for alvor har bidt

Læs mere

Aktiechefen satser på svenske aktier i børsdebut

Aktiechefen satser på svenske aktier i børsdebut MANDAG 12. OKTOBER NR. 196 / 2015 Skal vi regne på dine muligheder? landbobanken.dk/privatebanking 70 200 615 Aktiechefen satser på svenske aktier i børsdebut Per Jørgensen har som aktiechef i Investering

Læs mere