Roskilde Kommune - Projekthåndbog - Spildevandsplan Roskilde Kommune. Bilag til Spildevandsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Roskilde Kommune - Projekthåndbog - Spildevandsplan 2007-2012. Roskilde Kommune. Bilag til Spildevandsplan 2007-2012."

Transkript

1 Roskilde Kommune Bilag til Spildevandsplan Roskilde Kommune 1

2 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING FORPLIGTIGELSER OG RETTIGHEDER Kommunens forpligtigelser Borgernes ret og forpligtigelser FUNKTIONSPRAKSIS FOR LEDNINGSANLÆG Funktionspraksis for spildevandsledninger Hvilke anlæg er omfattet Funktionskrav Vandmængder Funktionspraksis for regnvands- og fællesledninger Hvilke anlæg er omfattet Funktionspraksis Vandmængder FUNKTIONSPRAKSIS FOR BASSINANLÆG Bassinanlæg i fællessystemer Hvilke anlæg er omfattet Funktionskrav Vandmængder Bassinanlæg i regnvandssystemer Hvilke anlæg er omfattet Funktionskrav Vandmængder NUMMERERING AF BRØNDE M.M Overordnet strukturering Nummereringssystem i Roskilde Kommune Nummereringssystem i Gundsø Kommune Nummereringssystem i Ramsø Kommune KLOAKFORNYELSE Forberedende arbejder Opdatering af aktuel viden om offentlige ledningsanlæg Driftsinformationer Orientering til borgere Spørgeskemaundersøgelse TV-inspektion Opmåling af brønde Kontrol og opdatering af afløbsdatabase Inspektion af større bygværker Ind- og udsivningsundersøgelse Hydraulisk kapacitetsanalyse af kloaksystemet Øvrige undersøgelser Kloakfornyelsesplan Præsentation af hydraulisk belastning Præsentation af fysisk tilstand Afløbsdatabase Kriterier og metode for kloakfornyelse Kriterier og metode for kloakfornyelse af ledningsanlæg Kloakfornyelsesmetode for ledningsanlæg

4 6.4 Kriterier og metode for kloakfornyelse af brønde Kriterier for kloakfornyelse af brønde Kriterier og metode for kloakfornyelse af stikledninger Udformning af kloakfornyelsesplan Acceptkriterier GRÆNSEFLADE MELLEM OFFENTLIG OG PRIVAT KLOAK.32 4

5 1 INDLEDNING Som bilag til spildevandsplanen er udarbejdet en projekthåndbog, som har til formål at beskrive proceduren og arbejdsgangen ved nedenstående områder: Dimensionering af ledningsanlæg. Dimensionering af bassinanlæg. Udførelse af indledende arbejder før en kloakfornyelse. Kriterier for kloakfornyelse. Grænseflade mellem offentlig og privat kloak. 5

6 2 FORPLIGTIGELSER OG RETTIGHEDER Afsnittet omhandler de forpligtigelser og retteigheder som borgere og kommunen har i forbindelse med afledningen og håndteringen af regn- og spildevand. 2.1 KOMMUNENS FORPLIGTIGELSER En kommune er som udgangspunkt ansvarlig for, at et kommunalt afløbssystem er dimensioneret korrekt og fungerer forsvarligt, så det ikke giver anledning til oversvømmelse. Borgeren kan imidlertid ikke kræve, at et afløbssystem skal dimensioneres således, at oversvømmelser er udelukket under alle tænkelige forhold, og uanset hvor meget systemet udbygges, kan det ikke undgås, at der vil forekomme ekstremt kraftige regnskyl, som vil forårsage oversvømmelser. Kommunen skal: Udarbejde en spildevandsplan for kommunens eksisterende og planlagte spildevandshåndtering. Sikre at grundejer kan aflede spildevand fra stueplan ved gravitation eller bekoste nødvendige foranstaltninger, så spildevand kan afledes ved tryksætning eller lignende. Fastsætte serviceniveau udtrykt ved minimumsfunktionskrav eller skærpet funktionskrav og overholde dette. 2.2 BORGERNES RET OG FORPLIGTIGELSER Når kommunen i spildevandsplanen har truffet beslutning om kloakering af et opland, er der tilslutningspligt og -ret for ejendomme, når stikledning er ført frem til grundgrænsen. Det er en del af forsyningspligten, at en grundejer skal kunne aflede spildevand fra stueplan ved gravitation. Kan afledning af spildevandet imidlertid ikke ske ved gravitation, er det kloakforsyningen, som må bekoste de nødvendige foranstaltninger, således at spildevandet kan afledes ved tryksætning eller lignende. Pumpebrønd mv. etableres som et offentligt anlæg. Ledningsnettet, brønde mv. på ejendommen etableres af ejeren af ejendommen. Grundejeren skal / bør: Holde sig orienteret om det gældende serviceniveau i kommunen. For egen regning sikre foranstaltninger mod opstuvning i kælder, såfremt der ønskes sikkerhed udover det af kommunen fastsatte niveau. 6

7 3 FUNKTIONSPRAKSIS FOR LEDNINGSANLÆG Afsnittet omfatter Roskilde Kommunes kriterier og procedure ved dimensionering og projektering af ledningsanlæg. 3.1 FUNKTIONSPRAKSIS FOR SPILDEVANDSLEDNINGER HVILKE ANLÆG ER OMFATTET Funktionspraksis omfatter dimensionering af nye spildevandsledninger - herunder spildevandsledninger, der etableres i forbindelse med kloakfornyelse FUNKTIONSKRAV Roskilde Kommune anvender følgende funktionskrav ved dimensionering af spildevandsledninger: Der kan ikke accepteres vand på terræn ved spildevandsledninger. Spildevandsledninger skal som udgangspunkt dimensioneres som selvrensende. Endvidere har Roskilde Kommune følgende krav til størrelser og materiale: Normalt skal anvendes rørklasse SN8 Tæt system Normalt skal der anvendes glatte rør Rørdimension i hovedledninger skal være minimum Ø160 mm Brønddiameter (skelbrønde) skal være minimum Ø425 mm. Brønddiameter på hovedledninger skal som udgangspunkt være Ø1.250 mm og minimum Ø600 mm. Dimensionering af spildevandsledninger gennemføres efter følgende praksis: Rørdimension fastlægges ud fra forventet fremtidig spildevandsmængde. Oprunding til nærmeste handelsdimension. Eventuel oprunding til minimumdimension i hovedledning. Kontrol af selvrensningsevne VANDMÆNGDER Spildevandsmængder Som udgangspunkt anvendes en spildevandsmængde på 0,005 l/sek./pe. Dette svarer ca. til 150 l/døgn/pe fordelt over 8 timer. Fastlæggelse af spildevandsmængder fra virksomheder baseres på en nærmere drøftelse med virksomheden eller ud fra en eventuel tilslutningstilladelse mellem virksomheden og kommunen. 7

8 3.2 FUNKTIONSPRAKSIS FOR REGNVANDS- OG FÆLLESLEDNINGER HVILKE ANLÆG ER OMFATTET Funktionspraksis omfatter dimensionering af nye regnvands- og fællesledninger - herunder regnvands- og fællesledninger, der etableres i forbindelse med kloakfornyelse FUNKTIONSPRAKSIS Funktionspraksis for regnvands- og fællesledninger er baseret på anbefalingerne i spildevandskomiteens skrift nr. 27 "Funktionspraksis for afløbssystemer under regn". I skriftet skrives følgende: Der lægges i de rekommanderede funktionskrav op til, at den virkelige opstuvningshændelse er afgørende, og ikke en beregningsmæssigt begrundet hændelse. Beregningerne betragtes følgelig udelukkende som et hjælpemiddel til opnåelse af et tilfredsstilende resultat, der skal stå sin prøve i praksis. På den baggrund rekommanderes følgende: 1. Formulering af funktionskrav 2. Anbefaling af beregning som benyttes ved nydimensionering og analyse af systemer. 3. Brug af sikkerhedstillæg på såvel beregninger som på fremtidsscenarier, herunder konsekvenser af klimaforandringer og byfortætning. I enhver situation skal det være afgørende, at det er den oplevede opstuvningshændelse, der er afgørende for om funktionskravene er overholdt. I nedenstående er vist de funktionskrav som det fremtidige afløbssystem i Roskilde Kommune skal leve op til. Arealanvendelse Minimumfunktionskrav Gentagelsesperiode for opstuvning til terræn Gentagelsesperiode for fuld udnyttelse af rørkapacitet Fælleskloakerede bolig- og erhvervsområder 10 år 2 år Separatkloakerede bolig og erhvervsområder 5 år 1 år Krav til både opstuvning til terræn og fuld udnyttelse af rørkapacitet skal opfyldes. Endvidere har Roskilde Kommune følgende krav til størrelser og materiale: Normalt skal anvendes rørklasse SN8 Tæt system Normalt skal der anvendes glatte rør Rørdimension i hovedledninger skal være minimum Ø160 mm Brønddiameter (skelbrønde) skal være minimum Ø425 mm. Brønddiameter på hovedledninger skal som udgangspunkt være Ø1.250 mm og minimum Ø600 mm. 8

9 Dimensionering af regnvands- og fællesledninger gennemføres efter følgende praksis: 1. Statusberegning til fastlæggelse af statussituationen. Modellen kalibreres i forhold til målinger og/eller spørgeskemaanalyse. 2. Der udarbejdes et løsningsforslag, hvor der tillades opstuvning til terræn maksimum 1 gang hvert 10. år (Beregning med CDS-regn). 3. Denne løsning efterkontrolleres med en beregning, hvor kriteriet er fuldtløbende rør for en gentagelsesperiode på 2 år (Beregning med CDS-regn). 4. Sidst gennemføres LTS-beregninger med valgt regnserie. Som minimum skal ledningerne være delfyldte for en gentagelsesperiode på 2 år VANDMÆNGDER Spildevandsmængder Som udgangspunkt anvendes en spildevandsmængde på 0,005 l/sek./pe. Dette svarer ca. til 150 l/døgn/pe fordelt over 8 timer. Fastlæggelse af spildevandsmængder fra virksomheder baseres på en nærmere drøftelse med virksomheden eller ud fra en eventuel tilslutningstilladelse mellem virksomheden og kommunen. Regnvandsmængder Beregningsværktøj Der anvendes nyeste version af EDB-programmet MOUSE / MIKE Urban. MOUSE er et beregningsværktøj til simulering af ikke-stationære strømninger i rørsystemer med skiftende fri overflade og trykstrømningsbetingelser. Til beregningerne anvendes: Overfladeafstrømningsmodel efter tid-areal metoden Rørflowmodel efter dynamisk bølge teori Ledningsmodel Ledningsmodellen genereres på baggrund af data fra kloakdatabasen. Der suppleres i nødvendigt omfang med detailopmålinger og andre data for bygværkerne (pumpestationer, bassiner etc.). Der anvendes som udgangspunkt MOUSE-modellens standardværdier for Manningtal, brøndtab m.m. Overflademodel Der gennemføres en detaljeret oplandsbeskrivelse ud fra udleverede grundkort, eventuelt suppleret med ortofoto samt en visuel inspektion. For fastlæggelse af afvanding fra større områder/flader anvendes byggesagsarkivet om nødvendigt. Som dokumentation for fastlæggelse af befæstede områder udarbejdes tegninger, der minimum indeholder følgende: Omfang af alle kloakoplande til de enkelte kloakbrønde. Oplandsareal og befæstelsesgrad for de enkelte kloakoplande. Hydrologisk reduktionsfaktor m.m. I overflademodellen fastlægges parametrene hydrologiske reduktionsfaktor og initialtabet som udgangspunkt til følgende typeværdier ved en statusberegning. Hydrologisk reduktionsfaktor: 0,85 Initialtab: 0,6 mm Den hydrologiske reduktionsfaktor angiver den del af nedbørsmængden fra befæstede arealer, som ledes til kloaksystemet. 9

10 Initialtabet angiver den del af nedbørsmængden, som skal falde før den egentlige overfladeafstrømning begynder. Begge parametre kan variere betydeligt og ved anvendelse af typeværdier introduceres derfor en usikkerhed i beregningerne. Roskilde Kommune vil forud for en undersøgelse af den hydrauliske kapacitet i kloaksystemet i et givet område overveje muligheden for at bestemme den hydrologiske reduktionsfaktor og initialtabet ved sammenhold af nedbørsmålinger og målinger af vandføringen på udvalgte steder i kloaksystemet. Såfremt disse undersøgelser gennemføres, anvendes resultaterne herfra i stedet for typeværdierne. Valg af nedbør Som udgangspunkt for vurdering af opstuvningsniveauer anvendes syntetiske CDS-regn genereret efter spildevandskomiteens skrift nr. 28. Der anvendes CDS-regn for de givne gentagelsesperioder ud fra følgende parametre: Parameter Årsmiddelnedbør: Region: Sikkerhedsfaktor: Varighed: Tidsskridt: Værdi 580 mm 2 (Øst DK) 0 (50 % konfidensniveau) 240 min. 1 min Asymmetri koefficient: 0,5 Årsmiddelnedbøren er baseret på årsmiddelnedbøren ved nedbørsmåleren på Bjergmarken Renseanlæg som beskrevet i skrift nr. 28 "Regional variation af ekstremregn i Danmark ". For 10 års hændelsen giver det en CDS-nedbør som vist på nedenstående. 400 Regnintensitet [l/sek/hektar] Tid [min.]. Der kan efterkontrolleres ved gennemkørsel med data fra en regnserie. Ved kloakoplande i de tidligere Roskilde og Ramsø Kommuner anvendes regnserien for Bjergmarken Renseanlæg (station 30411). For kloakoplande i den tidligere Gundsø Kommune anvendes regnserien for Frederikssund Renseanlæg (station 30131). 10

11 Sikkerhedsfaktorer I Spildevandskomiteens skrift 27 er introduceret en række sikkerhedstillæg, som bevidst skal tileller fravælges. Det vedrører følgende: Beregningsusikkerhed. Fremskrivning af nedbør. Fortætning. Beregningsusikkerhed: Fremskrivning af nedbør: Fortætning: Dækker i skrift nr. 27 over usikkerheder på bestemmelsen af parametre i MOUSE-beregningerne (hydrologisk reduktionsfaktor, ledningstab m.m.). Ved en kalibreret afløbsmodel anvendes en sikkerhedsfaktor på 1,1, og ved en ukalibreret afløbsmodel anvendes en sikkerhedsfaktor på 1,2. Dækker over fremtidig forventet effekt fra klimaændringer. Der anvendes en sikkerhedsfaktor på 1,2. Dækker over fremtidig bebyggelse i et givet område og/eller udvidelse af befæstet areal (eksempelvis grundet øget vejareal, flere pladser etc.). Sikkerhedsfaktoren er oplandsspecifik og vurderes fra sag til sag. Som udgangspunkt bør dog anvendes en sikkerhedsfaktor på minimum 1,05. Sikkerhedsfaktorerne for beregningsusikkerhed, fremskrivning af nedbør og fortætning ganges på den valgte hydrologiske reduktionsfaktor i status. Som eksempel kan en hydrologisk reduktionsfaktor på 0,8 i en statusberegning stige til 1,21 i en plansituation, hvis sikkerhedsfaktorerne for beregningsusikkerhed, fremskrivning af nedbør og fortætning er hhv. 1,2, 1,2 og 1,05. Sikkerhedsfaktoren ganges på den valgte nedbør. Øvrige parametre Ved beregninger skal yderligere overvejes og i nødvendigt omfang implementeres data for følgende: Varierende vandspejl i recipienten ved udløb. Varieret nedbørsintensitet over større kloakoplande. 11

12 4 FUNKTIONSPRAKSIS FOR BASSINANLÆG Afsnittet omfatter Roskilde Kommunes kriterier og procedure ved dimensionering og projektering af bassiner henholdsvis ved regnvandsudløb samt ved overløbsbygværker. 4.1 BASSINANLÆG I FÆLLESSYSTEMER HVILKE ANLÆG ER OMFATTET Bassinanlæg i fællessystemer ved overløb og overløbsbygværker før udledning til nærtliggende recipient FUNKTIONSKRAV I regionplanen er angivet følgende kriterier for dimensionering af spildevandsbassiner: "Belastningen via overløb fra fælleskloakerede områder skal søges begrænset mest muligt, f. eks. ved etablering af bassiner samt ved passage af rist, skumbræt eller lignende eller ved foranstaltninger med tilsvarende renseeffekt. Ved dimensionering af overløbsbygværker tages udgangspunkt i en aflastningshyppighed på maks. n = 1 / 2 2 til vandløb og søer. I særlige tilfælde kan aflastningshyppigheder op til n = 5 accepteres. Ved afledning til kyster uden badevandsområder tages der udgangspunkt i en aflastningshyppighed på maks. n = For eksisterende overløb gælder, at aflastninger nær badevandsområder og A-målsatte vandløb helt bør undgås. Der må ikke etableres nye overløb til søer med badevandsinteresser eller til søer, der anvendes til vandindvinding. Der må som udgangspunkt ikke etableres nye udledninger indenfor en afstand af 2 km fra badevandsområder. Det skal noteres, at der på sigt kan ændres praksis for dimensiong af bassinanlæg. Således er der indikationer på, at krav til aflastningshyppigheder med tiden ændres til krav til udledte stofmængder (organisk stof, næringssalte m.m.). Endeligt valg af dimensioneringskriterier fastlægges fra sag til sag afhængig af recipienten, der afledes til. Der gennemføres følgende scenarie ved fastlæggelse af bassinvolumen: 1. Valg af funktionskrav for bassinanlæg (antal aflastninger pr. år, afledt stofmængde pr. år etc.). 2. Valg af regnserie. 3. Kalibrering af MOUSE LTS-afløbsmodel. 4. Fastlæggelse af bassinvolumen på baggrund af beregning i MOUSE LTS VANDMÆNGDER Spildevandsmængder Som udgangspunkt anvendes en spildevandsmængde på 0,005 l/sek./pe. Dette svarer ca. til 150 l/døgn/pe fordelt over 8 timer. Fastlæggelse af spildevandsmængder fra virksomheder baseres på en nærmere drøftelse med virksomheden eller ud fra en eventuel tilslutningstilladelse mellem virksomheden og kommunen. 12

13 Regnvandsmængder Beregningsværktøj Der anvendes nyeste version af EDB-programmet MOUSE LTS. MOUSE LTS er et beregningsværktøj til simulering af strømninger i rørsystemer samt afledning af vand fra kloaksystemet til eksempelvis et vandløb. Ledningsmodel, overflademodel og hydrologisk reduktionsfaktor m.m. Se afsnit under " Funktionspraksis for regnvands- og fællesledninger". Valg af nedbør Ved kloakoplande i de tidligere Roskilde og Ramsø Kommuner anvendes regnserien for Bjergmarken Renseanlæg (station 30411). For kloakoplande i den tidligere Gundsø Kommune anvendes regnserien for Frederikssund Renseanlæg (station 30131). Sikkerhedsfaktorer Der anvendes samme sikkerhedsfaktorer som for funktionspraksis for regn- og fællesledninger. 4.2 BASSINANLÆG I REGNVANDSSYSTEMER HVILKE ANLÆG ER OMFATTET Bassinanlæg i regnvandssystemer før udledning til nærtliggende recipient FUNKTIONSKRAV I regionplanen er angivet følgende kriterier for dimensionering af regnvandsbassiner: "Alle nye og ændrede separate regnudløb samt eksisterende, der medfører problemer skal som udgangspunkt dimensioneres som følger: vandløb uden hydrauliske problemer: maksimalt afløb på 1-3 l/s/reduceret ha og en overbelastningshyppighed på n = 1 / 2 1 vandløb med hydrauliske problemer: maksimalt afløb på 1-2 l/s/reduceret ha og en overbelastningshyppighed på n = 1 / 5" " Endeligt valg af maksimalt afløb og overbelastningshyppighed fastlægges sag til sag afhængig af recipienten, der afledes til. Der gennemføres følgende scenarie ved fastlæggelse af bassinvolumen: 1. Valg af funktionskrav for bassinanlæg (antal aflastninger pr. år, afledt stofmængde pr. år etc.). 2. Valg af regnserie. 3. Kalibrering af MOUSE LTS-afløbsmodel. 4. Fastlæggelse af bassinvolumen på baggrund af beregning i MOUSE LTS VANDMÆNGDER Regnvandsmængder Se afsnit under "Bassinanlæg i fællessystemer". 13

14 5 NUMMERERING AF BRØNDE M.M. I forbindelse med digitalisering af det offentlige kloaksystem i DasGraf skal hvert punkt i kloaksystemet (brønd, overløb, pumpestation, knækpunkt etc.) have et unikt nummer. 5.1 OVERORDNET STRUKTURERING Knudepunktsnummeret beskrives oftest med 7 tegn. Det anbefales ikke at udvide antallet af karakterer, da SVK-formatet, der bruges til udveksling af data imellem DAS og Mouse ikke kan håndtere flere karakterer. Af hensyn til udvekslingen af data bør det undlades at anvende Æ, Ø og Å, da dette kan give anledning til problemer. Navngivningen af knudepunkter bør i videst mulig omfang gennemføres efter følgende regler: Nummereringen påbegyndes nedstrøms og der nummereres mod strømmen. Knudepunktets funktion bør fremgå af nummeret. Oplandsmæssig stedfæstelse bør fremgå af nummeret. Udvidelser og nedlæggelser skal let kunne gennemføres. 5.2 NUMMERERINGSSYSTEM I ROSKILDE KOMMUNE Brønde i DasGraf tildeles et nummer, der består af syv karakterer, som er opbygget på følgende måde: a) 1. karakter Oplandskode for spildevands- og fællessystemer, recipient kode for regnvands- og drænsystemer b) 2. og 3. karakter: Kortblads reference c) 4. karakter: Systemkode (i nogle tilfælde punkt-type) d) karakter: Nummer ad a) Oplandskode: Q = Kildehus R = Nymarken T = Centrum øst U = Centrum midt V = Centrum vest Recipientkode A = Risø, udløb i fjorden B = Veddelev, udløb i fjorden C = Himmelev Bæk D = Marbjerg Bæk E = Fjorden, Roskilde vig X = Bjergmarken F = Ladegårdsrenden (UC 4) W = Vindinge G = Centrum øst (UC 8) Y = Vor Frue H = Centrum midt (UC 9) S = Avedøre I = Centrum vest (UD 7) J = Geddebæksrenden K = Kattinge vig (Boserup) L = Svogerslevsø, Kornerup Å-systemet M = Gøderuprenden, Lyngebækken N = Daruprenden O = Skelbækken 14

15 ad b) Kortbladsreference: Reference til spildevandskort (1:2000) 01 = A 02 = B 03 = C 04 = D 05 = E 06 = F 07 = G 08 = H 09 = I 10 = J 11 = K 12 = L 13 = M 14 = N 15 = O 16 = P 17 = Q 18 = R 19 = S 20 = T 21 = U 22 = V 23 = W 24 = X 25 = Y 26 = Z ad c) Systemkode: Angiver hvilket system nedstrøms ledning tilhører D = drænsystem F = fællessystem R = regnvandssystem S = spildevandssystem P = pumpe B = bassin U = udløb X = indskudte punkter i forbindelse med punktreparation ad d) Løbenummer: trecifret tal, der indenfor hvert kortblad for hver "streng" - i princippet - starter med laveste nummer ved nedstrøms kortgrænse og stiger modstrøms. Eks 1: XKOS110 Løbenummer Brønd tilhører spildevandssystem Brønd ligger i kort nr Afleder til Renseanlæg Bjergmarken 5.3 NUMMERERINGSSYSTEM I GUNDSØ KOMMUNE Nummereringssystemet er bygget op på følgende måde: Hovedoplandsidentifikation (Jyllinge etc.) Fortløbende løbenummer Funktionsbeskrivelse 15

16 1. og 2. karakter anvendes til identifikation af den enkelte by (hovedkloakopland). Hovedkloakopland Ågerup Gerdrup Gundsølille Gundsømagle Herringløse Jyllinge og Jyllinge Nordmarken St. Valby Østrup og Kastaniehøj Bogstavkode AA GE GL GM HE JY ST ØØ 3. til 6. karakter angiver løbenummer på knudepunkter i kloaksystemet. Der anvendes som udgangspunkt en fortløbende nummerering med et step på 2 eller karakter anvendes til funktionsbeskrivelse af brøndene/bygværkerne. Der anvendes her følgende opdeling: Funktionsbeskrivelse Spildevandssystem Regnvandssystem Fællessystem Skelbrønd Vejbrønd Bogstavkode S R F P B 5.4 NUMMERERINGSSYSTEM I RAMSØ KOMMUNE Der anvendes som udgangspunkt samme nummereringssystem og metode som i Gundsø Kommune. Bogstavkode for hovedkloakopland er følgende: Hovedkloakopland Assendløse Brordrup Dåstrup Gadstrup Gl. Viby Kirke- og Øster Syv Mosevangen Ørsted Ramsømagle Ramsølille Salløv Snoldelev-Hastrup Skovsbo Snoldelev Viby Bogstavkode AS BR DS GA GV KS MO OR RA RL SA SH SK SN VI Bogstavkode for funktionsbeskrivelse følger Gundsø Kommunes system. 16

17 6 KLOAKFORNYELSE Forud for en konkret fornyelse af kloaksystemet i et område skal der gennemføres en lang række undersøgelser og indsamles og bearbejdes en større mængde data. Gennemførelsen af en kloakfornyelse fra ide til udførelse kan opdeles i 3 faser: Forberedende arbejder. Saneringsforslag. Udførelsesfase. Den overordnede sammenhæng mellem de 3 faser er illustreret i nedenstående. Oplandsdata (areal, PE) Opmåling af brønde TV- og brøndinspektion Registrering i afløbsdatabase Måling af afstrømning og nedbør Forberedende arbejdsfase Deklarationer og tinglysninger Måling af uvedkommende Driftserfaringer (spørgeskema) Måling af overløb Hydrauliske rørberegninger vand i afløbssystemet Aflastningsberegninger Saneringsforslag Udførelsesfase Tilstandsanalyse Funktionsanalyse Udarbejdelse af kloakfornyelsesplan Gennemførelse af kloakfornyelsesplan I dette bilag fokuseres på de 2 første faser med henblik på at fastlægge en ensartet administrativ praksis ved udpegningen af de kommende års kloakfornyelsestiltag. 6.1 FORBEREDENDE ARBEJDER De forberedende arbejder omfatter de indledende analyser og undersøgelser, som sammen giver et overblik over, hvilke spildevandsanlæg, der skal fornyes samt hvilken fornyelsesmetode, der bør anvendes. De forberedende arbejder omfatter følgende: Opdatering af aktuel viden om offentlige ledningsanlæg. Driftsinformationer. Orientering til borgere. Spørgeskemaundersøgelse. TV- og brøndinspektion. Opmåling af brønde. Kontrol og opdatering af afløbsdatabase. Inspektion af større bygværker. Ind- og udsivningsundersøgelse. Hydraulisk kapacitetsanalyse af kloaksystemet. Øvrige undersøgelser. 17

18 6.1.1 OPDATERING AF AKTUEL VIDEN OM OFFENTLIGE LEDNINGSANLÆG Indledningsvist skal det fastlægges, hvilken del af kloaksystemet der skal undersøges nærmere. I forbindelse hermed skal følgende kontrolleres og sikres: Der skal foreligge en klar afgrænsning mellem privat og offentlig kloak. Ved alle offentlige ledninger på privat grund skal der foreligge en tinglyst kloakdeklaration. Sidstnævnte kontrol udføres ved at slå de pågældende ejendomme op i Tingbogen. Hvis der findes en kloakdeklaration skal denne registreres i kloakdatabasen (DasGraf). I databasen er der mulighed for at notere tinglysningsnummer på hver enkelt knude og ledning. For de ejendomme, hvor der ikke foreligger en kloakdeklaration, bør denne udarbejdes inden igangsættelse af TV-inspektionen. Grundejeren skal orienteres forudgående omkring kloakdeklarationen, herunder kommunens erstatningspligt for eventuelle skader, som følge af kommunens arbejder på kloakken. Der bør indledningsvist endvidere aftales en eventuel arealerstatning DRIFTSINFORMATIONER Der indsamles driftsinformationer fra kommunens derftspersonale vedrørende: Strækninger med behov for ofte spuling. Områder med rottegener. Skader i vejareal grundet sætninger. Områder med lugtgener fra kloakken. Områder med opstuvning af regnvand eller opspædet spildevand under regn til terræn, kælder eller lignende. Indsamling af driftsinformationer gennemføres ved generel indregistrering af driftsforhold i en logbog ORIENTERING TIL BORGERE Forud for, at der igangsættes spuling og efterfølgende TV-inspektion af kloakken i et område skal borgerne i området orienteres herom. Orientering vil ske i et brev eventuelt sammen med den udsendte spørgeskemaundersøgelse. I nedenstående er angivet forslag til orientering. Kloakforsyningen informerer Roskilde Kommune Der er i Roskilde Kommune over 850 km. offentlige kloakledninger. De er etableret i perioden fra 1890-erne (kloaksystemet ved Roskilde Domkirke) og frem til i dag. Af erfaring ved vi, at en del af kloaksystemet med tiden nedslides og skal udskiftes - og gerne før det bryder sammen. Roskilde Kommune vil i de kommende år sætte fokus på fornyelse af kloaksystemet i kommunen - og nu er turen kommet til kloaksystemet i jeres område. I de kommende måneder er det hensigten, at det offentlige kloaksystem skal bl.a. TV-inspiceres for at finde ud af, hvor god tilstanden af kloakken er. I dagene op til TV-inspektionen på jeres vej orienteres I nærmere herom. I er selvfølgelig velkommen til at besøge TV-inspektionsvognen for en kort bemærkning, når den er i jeres område. Vi håber, at I endvidere vil udfylde det vedlagte spørgeskema, da det giver Roskilde Kommune mulighed for at tage stilling til eventuelle driftsproblemer eller forhold, som I har registreret - På forhånd tak. Med venlig hilsen xxx Roskilde Kommune, telefon xx xx xx xx. 18

19 6.1.4 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelsen har til formål at stedfæste eventuelle driftsproblemer i området, som man ikke tidligere har været bekendt med. Spørgeskemaet udføres som nedenstående: Kloakundersøgelse i Spildevandskøbing Kloakvej 12 Navn: Spørgeskema Dato: Adresse: (udfyldes såfremt ejeren bor på anden adresse) Telefonnr.: Løber regn- og husspildevand i hver sine ledninger inde på Deres grund (separatsystem)? Har ejendommen kælder? Er der afløb i kælderen? Ja Ja Ja Nej Nej Nej Såfremt De har afløb i kælderen bedes De cirka angive, hvor mange cm. afløbet i kælderen ligger under terrænet ved hussokkel cm. Har De haft oversvømmelse i have/kælder/stue? Ja Nej Hvis De har haft oversvømmelse bedes De besvare følgende spørgsmål. Hvor har De haft oversvømmelse? Antal gange De har haft oversvømmelse? i : i : Kender De årsagen eller datoen til oversvømmelsen bedes De venligst beskrive denne: Har De højvandslukker på afløbet fra kælderen? Ja Nej Forklaring: Højvandslukker er en enhed, der sikrer, at der ikke kan ske tilbageløb af regnvand/spildevand fra den offentlige kloak til kælder eller andre lavtliggende afløb. Bliver spildevandet pumpet væk fra Deres ejendom? Ja Nej Har De været udsat for rotteproblemer? Har De registreret lugtgener fra kloakken? Ja Ja Nej Nej Har De haft problemer med ovenstående bedes De venligst beskrive disse nærmere? Eventuelle bemærkninger: TV-INSPEKTION En væsentlig del af de forberedende arbejder er TV-inspektionen af kloaksystemet. Indledende arbejder Før igangsættelse af TV-inspektion skal følgende sikres: Der skal være udarbejdet tegningsmateriale med brønde, brøndnummer og ledningsanlæg udarbejdes. Frilægning af skjulte dæksler, hvor placering kendes, bør være gennemført (kan alternativt indgå som en del af entreprisen for TV-inspektionen). Frilægning af fastsiddende dæksler (kan alternativt indgå som en del af entreprisen for TV-inspektionen). Orientering til berørte borgere eksempelvis gennem annonce eller brev - se eksempel andet sted i dette bilag. 19

20 Der udarbejdes i starten af planperioden et standard udbudsbrev for TV-inspektion. I det følgende gennemgåes, hvad der minimum skal være indeholdt i udbudsbrevet. Krav til spuling Omfang: Ansvar: Spulearbejdet omfatter samtlige ledninger og brønde, der er vist på udleverede tegninger. Hvis der er ledninger der ikke er vist på planer og tegninger skal disse også spules. Entreprenøren skal sørge for højtryksspuling af ledninger, inden TV-inspektionen gennemføres. Fra spulingen er gennemført, til TV-inspektionen udføres, må der højst være 2 arbejdsdage. Når spulingen er udført, skal ledninger, brønde og bygværker være så rene, at TV-inspektion kan gennemføres uhindret. Det er entreprenørens ansvar, at spulingen ikke medfører, at de enkelte lodsejere får kloak- og spulevand op gennem gulvafløb og toiletter mv. Entreprenøren har ansvaret for afklaring med og eventuel rengøring hos den enkelte lodsejer. Vandforsyning: Vandforsyning til spuling sker efter nærmere aftale med kommunen. Udstyr: Rodskæring: Deponering: Spulerapport: Orientering: Spuleudstyret skal have en effektiv rækkevidde på mindst 120 m. Spuletrykket skal til enhver tid afpasses ledningens tilstand. Evt. rodskæring skal foregå med knive eller kæder, og udføres så skånsomt som muligt. Udførelse sker efter aftale med tilsynet. Deponering af oprenset, fast materiale skal anvises (eksempelvis på nærmeste renseanlæg). Der skal udfyldes en spulerapport, som foruden brøndstrækning, længde og dimension skal indeholde oplysninger om den opsugede sand- /grusmængde og om manuelt opsamlet materiale. Entreprenøren skal 2 dage før spuling af ledninger udfylde og husstandsomdele et standardbrev til orientering om arbejdets udførelse samt risikoen for gener. Eksempel på orientering til borgerne: INFORMATION FRA GUNDSØ ROSKILDE KOMMUNE I forbindelse med renovering af hovedkloaksystemet, skal der foretages spuling og oprensning af ledningerne. Spuling og oprensning vil blive foretaget med en højtryksspuler, hvilket kan give anledning til mindre gener i form af opstigende vand i kloaksystemet og de tilhørende stikledninger. Spulingen vil blive foretaget i tidsrummet fra: dag d. til dag d., mellem kl. og kl. Forebyggelse af gener fra spulingen De kan mindske generne fra opstigende vand ved: 1 at afdække gulvafløb med f.eks. aviser med noget tung ovenpå. 2 at lukke toiletsæder evt. med et klæde mellem bræt og kumme, og lægge noget tungt ovenpå. Hvis vandlåsene suges ud, påfyldes vand til forebyggelse af lugtgener. Vi håber, at De viser forståelse for eventuelle gener. Skulle ovenstående give anledning til spørgsmål, kan henvendelse ske til: Gundsø Roskilde Kommunes adresse, telefonnummer samt samt kontaktperson eller TV-inspektionsfirmaets adresse, telefonnummer samt kontaktperson 20

Funktionspraksis for afløbssystemer under regn

Funktionspraksis for afløbssystemer under regn Skrift nr. 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under regn 2005 IDA Spildevandskomiteen Ingeniørforeningen i Danmark - IDA Spildevandskomiteen Skrift nr. 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4 Indholdsfortegnelse: 1 Resume... 4 2 Indledning... 5 2.1 Spildevandsplan 2016-2021... 5 2.2 Opbygning af planen og læsevejledning... 5 2.3 Offentlig høring... 5 2.4 Formål med spildevandsplanen... 6 2.5

Læs mere

FUNKTIONSPRAKSIS FOR AFLØBSSYSTEMER UNDER REGN Baggrundsrapport for Skrift Nr. 27. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

FUNKTIONSPRAKSIS FOR AFLØBSSYSTEMER UNDER REGN Baggrundsrapport for Skrift Nr. 27. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening FUNKTIONSPRAKSIS FOR AFLØBSSYSTEMER UNDER REGN Baggrundsrapport for Skrift Nr. 27 DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Indholdsfortegnelse Forord...5 Kapitel 1. Indledning og baggrund...6 Kapitel 2.

Læs mere

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser F& U rapport nr. 5 ISBN: 87-90455-74-6 DANVA Rapport Marts 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 1.1

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER

VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER Rørcenter-anvisning 019 Maj 2013 Vandbremser Regulering af vandstrømme i afløbssystemer Rørcenter-anvisning 019 1. udgave, 1. oplag 2013 Rørcentret,

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

Kloakering i Rungsted Nord Q/A ark

Kloakering i Rungsted Nord Q/A ark Kloakering i Rungsted Nord Q/A ark Version 5 - Sidst tilrettet den 4.6.2013 Nedenfor er spørgsmål, som blev rejst på borgermøde på Usserød Skole, tirsdag den 28. maj 2013. GRAVEARBEJDE Spørgsmål Skal Hørsholm

Læs mere

Kloakmesterarbejde en håndbog

Kloakmesterarbejde en håndbog Kloakmesterarbejde en håndbog Kloakmesterarbejde en håndbog 6. udgave, 1. oplag 2009 Erhvervsskolernes Forlag 2009 Forlagsredaktør: Heidi Parsberg Madsen, hpm@ef.dk Faglig redaktør: Ole W. Hansen Omslag:

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 GULDBORGSUND KOMMUNE 15-12-2011 Kolofon: Titel: Spildevandsplan 2012-2020 Guldborgsund Kommune Udgivet af: Guldborgsund Kommune, Natur, Miljø og Plan, 2011 Gengivelse tilladt

Læs mere

klimasikring i grundejerens afløbssystem

klimasikring i grundejerens afløbssystem Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10355 - 26 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3 Baggrund... 2 Separatkloakeringsstrategien... 3 Administrative forhold regler og praksis... 6 1 Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper... 6 2 Tilslutning til spildevandsselskabets spildevandsanlæg...

Læs mere

Spildevandsplan 2015-2018

Spildevandsplan 2015-2018 Teknik og Miljø 2014 FORSLAG Spildevandsplan 2015-2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Planens fokus... 3 Planens opbygning... 6 Forsyningssikkerhed... 7 Klimatilpasning...11 Badevand og turisme...16 Vandmiljøet og

Læs mere

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Fanø Kommune Spildevandsplan 2007-2015 Marts 2007 Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Offentliggørelse og vedtagelse... 3 Ikrafttræden... 3 Baggrund...

Læs mere

UDKAST - Spildevandsplan 2015

UDKAST - Spildevandsplan 2015 UDKAST - Spildevandsplan 2015 Introduktion Denne spildevandsplan afløser tidligere spildevandsplan fra 2001 og efterfølgende 18 tillæg hertil. Baggrunden for udarbejdelse af Spildevandsplan 2015 er, at:

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 Klimaudfordringer for København 3 Strategi 9 PRIMÆRE UDFORDRINGER SOM FØLGE AF KLIMAFORANDRINGERNE 13 Flere

Læs mere

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - katalog Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Marts 2011 Marts 2011 Udarbejdet af NIRAS A/S i samarbejde med Birgit Paludan. Forfattere:

Læs mere

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001 Betalingsregler for spildevandsanlæg Indhold FORORD 7 1 SPILDEVANDSREGULERING AF BETYDNING FOR ADMINI- STRATIONEN AF LOV OM BETALINGSREGLER FOR SPILDE- VANDSANLÆG

Læs mere

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand Indhold Formateret: Mellemrum Efter: Automatisk 1 LÆSEVEJLEDNING 1.1 SPILDEVANDSPLANENS OPBYGNING OG INDHOLD 2 INDLEDNING 2.1 SPILDEVANDSPLANENS RETSVIRKNING 2.2 ANSVAR FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING I KOMMUNEN

Læs mere

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Indhold Indhold... 1 Baggrund... 1 DEL 1: DIMENSIONERING AF LAR-ANLÆG VED HJÆLP AF REGNEARK... 2 LAR afløbsteknik eller bydesign...

Læs mere

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Bilag til IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Boligforeningen ØsterBO VEJLE SPILDEVAND Vejle Spildevand A/S Vejle Kommune Rambøll GBL Notat REDEGØRELSE FOR JURIDISKE MULIGHEDER

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for

Læs mere

Syddjurs Kommune Side 1 Følle Strand - Spildevandskloakering Oktober 2007 Dispositionsforslag

Syddjurs Kommune Side 1 Følle Strand - Spildevandskloakering Oktober 2007 Dispositionsforslag Syddjurs Kommune Side 1 0. Resumé For afhjælpning af de konstaterede problemer i forbindelse med spildevandsafledning ved Følle Strand sommerhusområde, har Syddjurs Kommune valgt at gennemføre en spildevandskloakering

Læs mere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Teknik og Miljø, Miljøafdelingen September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner og tilladelser...4 1.1 Olieudskilleranlæg...4

Læs mere

NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE

NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE HØRINGSBOG TILSTANDSRAPPORTER NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE September 2011 HØRINGSBOG Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN... 3 1.1 Høringsbrev... 4 1.2 Liste over parter i

Læs mere

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4.

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4. Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11767 Redegørelse Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund

Læs mere

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder 25. februar 2015 Sagsnr. P00059 Udarbejdet af: LIL Baggrund og formål Vand og Affald har i samarbejde

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af

Læs mere