Roskilde Kommune - Projekthåndbog - Spildevandsplan Roskilde Kommune. Bilag til Spildevandsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Roskilde Kommune - Projekthåndbog - Spildevandsplan 2007-2012. Roskilde Kommune. Bilag til Spildevandsplan 2007-2012."

Transkript

1 Roskilde Kommune Bilag til Spildevandsplan Roskilde Kommune 1

2 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING FORPLIGTIGELSER OG RETTIGHEDER Kommunens forpligtigelser Borgernes ret og forpligtigelser FUNKTIONSPRAKSIS FOR LEDNINGSANLÆG Funktionspraksis for spildevandsledninger Hvilke anlæg er omfattet Funktionskrav Vandmængder Funktionspraksis for regnvands- og fællesledninger Hvilke anlæg er omfattet Funktionspraksis Vandmængder FUNKTIONSPRAKSIS FOR BASSINANLÆG Bassinanlæg i fællessystemer Hvilke anlæg er omfattet Funktionskrav Vandmængder Bassinanlæg i regnvandssystemer Hvilke anlæg er omfattet Funktionskrav Vandmængder NUMMERERING AF BRØNDE M.M Overordnet strukturering Nummereringssystem i Roskilde Kommune Nummereringssystem i Gundsø Kommune Nummereringssystem i Ramsø Kommune KLOAKFORNYELSE Forberedende arbejder Opdatering af aktuel viden om offentlige ledningsanlæg Driftsinformationer Orientering til borgere Spørgeskemaundersøgelse TV-inspektion Opmåling af brønde Kontrol og opdatering af afløbsdatabase Inspektion af større bygværker Ind- og udsivningsundersøgelse Hydraulisk kapacitetsanalyse af kloaksystemet Øvrige undersøgelser Kloakfornyelsesplan Præsentation af hydraulisk belastning Præsentation af fysisk tilstand Afløbsdatabase Kriterier og metode for kloakfornyelse Kriterier og metode for kloakfornyelse af ledningsanlæg Kloakfornyelsesmetode for ledningsanlæg

4 6.4 Kriterier og metode for kloakfornyelse af brønde Kriterier for kloakfornyelse af brønde Kriterier og metode for kloakfornyelse af stikledninger Udformning af kloakfornyelsesplan Acceptkriterier GRÆNSEFLADE MELLEM OFFENTLIG OG PRIVAT KLOAK.32 4

5 1 INDLEDNING Som bilag til spildevandsplanen er udarbejdet en projekthåndbog, som har til formål at beskrive proceduren og arbejdsgangen ved nedenstående områder: Dimensionering af ledningsanlæg. Dimensionering af bassinanlæg. Udførelse af indledende arbejder før en kloakfornyelse. Kriterier for kloakfornyelse. Grænseflade mellem offentlig og privat kloak. 5

6 2 FORPLIGTIGELSER OG RETTIGHEDER Afsnittet omhandler de forpligtigelser og retteigheder som borgere og kommunen har i forbindelse med afledningen og håndteringen af regn- og spildevand. 2.1 KOMMUNENS FORPLIGTIGELSER En kommune er som udgangspunkt ansvarlig for, at et kommunalt afløbssystem er dimensioneret korrekt og fungerer forsvarligt, så det ikke giver anledning til oversvømmelse. Borgeren kan imidlertid ikke kræve, at et afløbssystem skal dimensioneres således, at oversvømmelser er udelukket under alle tænkelige forhold, og uanset hvor meget systemet udbygges, kan det ikke undgås, at der vil forekomme ekstremt kraftige regnskyl, som vil forårsage oversvømmelser. Kommunen skal: Udarbejde en spildevandsplan for kommunens eksisterende og planlagte spildevandshåndtering. Sikre at grundejer kan aflede spildevand fra stueplan ved gravitation eller bekoste nødvendige foranstaltninger, så spildevand kan afledes ved tryksætning eller lignende. Fastsætte serviceniveau udtrykt ved minimumsfunktionskrav eller skærpet funktionskrav og overholde dette. 2.2 BORGERNES RET OG FORPLIGTIGELSER Når kommunen i spildevandsplanen har truffet beslutning om kloakering af et opland, er der tilslutningspligt og -ret for ejendomme, når stikledning er ført frem til grundgrænsen. Det er en del af forsyningspligten, at en grundejer skal kunne aflede spildevand fra stueplan ved gravitation. Kan afledning af spildevandet imidlertid ikke ske ved gravitation, er det kloakforsyningen, som må bekoste de nødvendige foranstaltninger, således at spildevandet kan afledes ved tryksætning eller lignende. Pumpebrønd mv. etableres som et offentligt anlæg. Ledningsnettet, brønde mv. på ejendommen etableres af ejeren af ejendommen. Grundejeren skal / bør: Holde sig orienteret om det gældende serviceniveau i kommunen. For egen regning sikre foranstaltninger mod opstuvning i kælder, såfremt der ønskes sikkerhed udover det af kommunen fastsatte niveau. 6

7 3 FUNKTIONSPRAKSIS FOR LEDNINGSANLÆG Afsnittet omfatter Roskilde Kommunes kriterier og procedure ved dimensionering og projektering af ledningsanlæg. 3.1 FUNKTIONSPRAKSIS FOR SPILDEVANDSLEDNINGER HVILKE ANLÆG ER OMFATTET Funktionspraksis omfatter dimensionering af nye spildevandsledninger - herunder spildevandsledninger, der etableres i forbindelse med kloakfornyelse FUNKTIONSKRAV Roskilde Kommune anvender følgende funktionskrav ved dimensionering af spildevandsledninger: Der kan ikke accepteres vand på terræn ved spildevandsledninger. Spildevandsledninger skal som udgangspunkt dimensioneres som selvrensende. Endvidere har Roskilde Kommune følgende krav til størrelser og materiale: Normalt skal anvendes rørklasse SN8 Tæt system Normalt skal der anvendes glatte rør Rørdimension i hovedledninger skal være minimum Ø160 mm Brønddiameter (skelbrønde) skal være minimum Ø425 mm. Brønddiameter på hovedledninger skal som udgangspunkt være Ø1.250 mm og minimum Ø600 mm. Dimensionering af spildevandsledninger gennemføres efter følgende praksis: Rørdimension fastlægges ud fra forventet fremtidig spildevandsmængde. Oprunding til nærmeste handelsdimension. Eventuel oprunding til minimumdimension i hovedledning. Kontrol af selvrensningsevne VANDMÆNGDER Spildevandsmængder Som udgangspunkt anvendes en spildevandsmængde på 0,005 l/sek./pe. Dette svarer ca. til 150 l/døgn/pe fordelt over 8 timer. Fastlæggelse af spildevandsmængder fra virksomheder baseres på en nærmere drøftelse med virksomheden eller ud fra en eventuel tilslutningstilladelse mellem virksomheden og kommunen. 7

8 3.2 FUNKTIONSPRAKSIS FOR REGNVANDS- OG FÆLLESLEDNINGER HVILKE ANLÆG ER OMFATTET Funktionspraksis omfatter dimensionering af nye regnvands- og fællesledninger - herunder regnvands- og fællesledninger, der etableres i forbindelse med kloakfornyelse FUNKTIONSPRAKSIS Funktionspraksis for regnvands- og fællesledninger er baseret på anbefalingerne i spildevandskomiteens skrift nr. 27 "Funktionspraksis for afløbssystemer under regn". I skriftet skrives følgende: Der lægges i de rekommanderede funktionskrav op til, at den virkelige opstuvningshændelse er afgørende, og ikke en beregningsmæssigt begrundet hændelse. Beregningerne betragtes følgelig udelukkende som et hjælpemiddel til opnåelse af et tilfredsstilende resultat, der skal stå sin prøve i praksis. På den baggrund rekommanderes følgende: 1. Formulering af funktionskrav 2. Anbefaling af beregning som benyttes ved nydimensionering og analyse af systemer. 3. Brug af sikkerhedstillæg på såvel beregninger som på fremtidsscenarier, herunder konsekvenser af klimaforandringer og byfortætning. I enhver situation skal det være afgørende, at det er den oplevede opstuvningshændelse, der er afgørende for om funktionskravene er overholdt. I nedenstående er vist de funktionskrav som det fremtidige afløbssystem i Roskilde Kommune skal leve op til. Arealanvendelse Minimumfunktionskrav Gentagelsesperiode for opstuvning til terræn Gentagelsesperiode for fuld udnyttelse af rørkapacitet Fælleskloakerede bolig- og erhvervsområder 10 år 2 år Separatkloakerede bolig og erhvervsområder 5 år 1 år Krav til både opstuvning til terræn og fuld udnyttelse af rørkapacitet skal opfyldes. Endvidere har Roskilde Kommune følgende krav til størrelser og materiale: Normalt skal anvendes rørklasse SN8 Tæt system Normalt skal der anvendes glatte rør Rørdimension i hovedledninger skal være minimum Ø160 mm Brønddiameter (skelbrønde) skal være minimum Ø425 mm. Brønddiameter på hovedledninger skal som udgangspunkt være Ø1.250 mm og minimum Ø600 mm. 8

9 Dimensionering af regnvands- og fællesledninger gennemføres efter følgende praksis: 1. Statusberegning til fastlæggelse af statussituationen. Modellen kalibreres i forhold til målinger og/eller spørgeskemaanalyse. 2. Der udarbejdes et løsningsforslag, hvor der tillades opstuvning til terræn maksimum 1 gang hvert 10. år (Beregning med CDS-regn). 3. Denne løsning efterkontrolleres med en beregning, hvor kriteriet er fuldtløbende rør for en gentagelsesperiode på 2 år (Beregning med CDS-regn). 4. Sidst gennemføres LTS-beregninger med valgt regnserie. Som minimum skal ledningerne være delfyldte for en gentagelsesperiode på 2 år VANDMÆNGDER Spildevandsmængder Som udgangspunkt anvendes en spildevandsmængde på 0,005 l/sek./pe. Dette svarer ca. til 150 l/døgn/pe fordelt over 8 timer. Fastlæggelse af spildevandsmængder fra virksomheder baseres på en nærmere drøftelse med virksomheden eller ud fra en eventuel tilslutningstilladelse mellem virksomheden og kommunen. Regnvandsmængder Beregningsværktøj Der anvendes nyeste version af EDB-programmet MOUSE / MIKE Urban. MOUSE er et beregningsværktøj til simulering af ikke-stationære strømninger i rørsystemer med skiftende fri overflade og trykstrømningsbetingelser. Til beregningerne anvendes: Overfladeafstrømningsmodel efter tid-areal metoden Rørflowmodel efter dynamisk bølge teori Ledningsmodel Ledningsmodellen genereres på baggrund af data fra kloakdatabasen. Der suppleres i nødvendigt omfang med detailopmålinger og andre data for bygværkerne (pumpestationer, bassiner etc.). Der anvendes som udgangspunkt MOUSE-modellens standardværdier for Manningtal, brøndtab m.m. Overflademodel Der gennemføres en detaljeret oplandsbeskrivelse ud fra udleverede grundkort, eventuelt suppleret med ortofoto samt en visuel inspektion. For fastlæggelse af afvanding fra større områder/flader anvendes byggesagsarkivet om nødvendigt. Som dokumentation for fastlæggelse af befæstede områder udarbejdes tegninger, der minimum indeholder følgende: Omfang af alle kloakoplande til de enkelte kloakbrønde. Oplandsareal og befæstelsesgrad for de enkelte kloakoplande. Hydrologisk reduktionsfaktor m.m. I overflademodellen fastlægges parametrene hydrologiske reduktionsfaktor og initialtabet som udgangspunkt til følgende typeværdier ved en statusberegning. Hydrologisk reduktionsfaktor: 0,85 Initialtab: 0,6 mm Den hydrologiske reduktionsfaktor angiver den del af nedbørsmængden fra befæstede arealer, som ledes til kloaksystemet. 9

10 Initialtabet angiver den del af nedbørsmængden, som skal falde før den egentlige overfladeafstrømning begynder. Begge parametre kan variere betydeligt og ved anvendelse af typeværdier introduceres derfor en usikkerhed i beregningerne. Roskilde Kommune vil forud for en undersøgelse af den hydrauliske kapacitet i kloaksystemet i et givet område overveje muligheden for at bestemme den hydrologiske reduktionsfaktor og initialtabet ved sammenhold af nedbørsmålinger og målinger af vandføringen på udvalgte steder i kloaksystemet. Såfremt disse undersøgelser gennemføres, anvendes resultaterne herfra i stedet for typeværdierne. Valg af nedbør Som udgangspunkt for vurdering af opstuvningsniveauer anvendes syntetiske CDS-regn genereret efter spildevandskomiteens skrift nr. 28. Der anvendes CDS-regn for de givne gentagelsesperioder ud fra følgende parametre: Parameter Årsmiddelnedbør: Region: Sikkerhedsfaktor: Varighed: Tidsskridt: Værdi 580 mm 2 (Øst DK) 0 (50 % konfidensniveau) 240 min. 1 min Asymmetri koefficient: 0,5 Årsmiddelnedbøren er baseret på årsmiddelnedbøren ved nedbørsmåleren på Bjergmarken Renseanlæg som beskrevet i skrift nr. 28 "Regional variation af ekstremregn i Danmark ". For 10 års hændelsen giver det en CDS-nedbør som vist på nedenstående. 400 Regnintensitet [l/sek/hektar] Tid [min.]. Der kan efterkontrolleres ved gennemkørsel med data fra en regnserie. Ved kloakoplande i de tidligere Roskilde og Ramsø Kommuner anvendes regnserien for Bjergmarken Renseanlæg (station 30411). For kloakoplande i den tidligere Gundsø Kommune anvendes regnserien for Frederikssund Renseanlæg (station 30131). 10

11 Sikkerhedsfaktorer I Spildevandskomiteens skrift 27 er introduceret en række sikkerhedstillæg, som bevidst skal tileller fravælges. Det vedrører følgende: Beregningsusikkerhed. Fremskrivning af nedbør. Fortætning. Beregningsusikkerhed: Fremskrivning af nedbør: Fortætning: Dækker i skrift nr. 27 over usikkerheder på bestemmelsen af parametre i MOUSE-beregningerne (hydrologisk reduktionsfaktor, ledningstab m.m.). Ved en kalibreret afløbsmodel anvendes en sikkerhedsfaktor på 1,1, og ved en ukalibreret afløbsmodel anvendes en sikkerhedsfaktor på 1,2. Dækker over fremtidig forventet effekt fra klimaændringer. Der anvendes en sikkerhedsfaktor på 1,2. Dækker over fremtidig bebyggelse i et givet område og/eller udvidelse af befæstet areal (eksempelvis grundet øget vejareal, flere pladser etc.). Sikkerhedsfaktoren er oplandsspecifik og vurderes fra sag til sag. Som udgangspunkt bør dog anvendes en sikkerhedsfaktor på minimum 1,05. Sikkerhedsfaktorerne for beregningsusikkerhed, fremskrivning af nedbør og fortætning ganges på den valgte hydrologiske reduktionsfaktor i status. Som eksempel kan en hydrologisk reduktionsfaktor på 0,8 i en statusberegning stige til 1,21 i en plansituation, hvis sikkerhedsfaktorerne for beregningsusikkerhed, fremskrivning af nedbør og fortætning er hhv. 1,2, 1,2 og 1,05. Sikkerhedsfaktoren ganges på den valgte nedbør. Øvrige parametre Ved beregninger skal yderligere overvejes og i nødvendigt omfang implementeres data for følgende: Varierende vandspejl i recipienten ved udløb. Varieret nedbørsintensitet over større kloakoplande. 11

12 4 FUNKTIONSPRAKSIS FOR BASSINANLÆG Afsnittet omfatter Roskilde Kommunes kriterier og procedure ved dimensionering og projektering af bassiner henholdsvis ved regnvandsudløb samt ved overløbsbygværker. 4.1 BASSINANLÆG I FÆLLESSYSTEMER HVILKE ANLÆG ER OMFATTET Bassinanlæg i fællessystemer ved overløb og overløbsbygværker før udledning til nærtliggende recipient FUNKTIONSKRAV I regionplanen er angivet følgende kriterier for dimensionering af spildevandsbassiner: "Belastningen via overløb fra fælleskloakerede områder skal søges begrænset mest muligt, f. eks. ved etablering af bassiner samt ved passage af rist, skumbræt eller lignende eller ved foranstaltninger med tilsvarende renseeffekt. Ved dimensionering af overløbsbygværker tages udgangspunkt i en aflastningshyppighed på maks. n = 1 / 2 2 til vandløb og søer. I særlige tilfælde kan aflastningshyppigheder op til n = 5 accepteres. Ved afledning til kyster uden badevandsområder tages der udgangspunkt i en aflastningshyppighed på maks. n = For eksisterende overløb gælder, at aflastninger nær badevandsområder og A-målsatte vandløb helt bør undgås. Der må ikke etableres nye overløb til søer med badevandsinteresser eller til søer, der anvendes til vandindvinding. Der må som udgangspunkt ikke etableres nye udledninger indenfor en afstand af 2 km fra badevandsområder. Det skal noteres, at der på sigt kan ændres praksis for dimensiong af bassinanlæg. Således er der indikationer på, at krav til aflastningshyppigheder med tiden ændres til krav til udledte stofmængder (organisk stof, næringssalte m.m.). Endeligt valg af dimensioneringskriterier fastlægges fra sag til sag afhængig af recipienten, der afledes til. Der gennemføres følgende scenarie ved fastlæggelse af bassinvolumen: 1. Valg af funktionskrav for bassinanlæg (antal aflastninger pr. år, afledt stofmængde pr. år etc.). 2. Valg af regnserie. 3. Kalibrering af MOUSE LTS-afløbsmodel. 4. Fastlæggelse af bassinvolumen på baggrund af beregning i MOUSE LTS VANDMÆNGDER Spildevandsmængder Som udgangspunkt anvendes en spildevandsmængde på 0,005 l/sek./pe. Dette svarer ca. til 150 l/døgn/pe fordelt over 8 timer. Fastlæggelse af spildevandsmængder fra virksomheder baseres på en nærmere drøftelse med virksomheden eller ud fra en eventuel tilslutningstilladelse mellem virksomheden og kommunen. 12

13 Regnvandsmængder Beregningsværktøj Der anvendes nyeste version af EDB-programmet MOUSE LTS. MOUSE LTS er et beregningsværktøj til simulering af strømninger i rørsystemer samt afledning af vand fra kloaksystemet til eksempelvis et vandløb. Ledningsmodel, overflademodel og hydrologisk reduktionsfaktor m.m. Se afsnit under " Funktionspraksis for regnvands- og fællesledninger". Valg af nedbør Ved kloakoplande i de tidligere Roskilde og Ramsø Kommuner anvendes regnserien for Bjergmarken Renseanlæg (station 30411). For kloakoplande i den tidligere Gundsø Kommune anvendes regnserien for Frederikssund Renseanlæg (station 30131). Sikkerhedsfaktorer Der anvendes samme sikkerhedsfaktorer som for funktionspraksis for regn- og fællesledninger. 4.2 BASSINANLÆG I REGNVANDSSYSTEMER HVILKE ANLÆG ER OMFATTET Bassinanlæg i regnvandssystemer før udledning til nærtliggende recipient FUNKTIONSKRAV I regionplanen er angivet følgende kriterier for dimensionering af regnvandsbassiner: "Alle nye og ændrede separate regnudløb samt eksisterende, der medfører problemer skal som udgangspunkt dimensioneres som følger: vandløb uden hydrauliske problemer: maksimalt afløb på 1-3 l/s/reduceret ha og en overbelastningshyppighed på n = 1 / 2 1 vandløb med hydrauliske problemer: maksimalt afløb på 1-2 l/s/reduceret ha og en overbelastningshyppighed på n = 1 / 5" " Endeligt valg af maksimalt afløb og overbelastningshyppighed fastlægges sag til sag afhængig af recipienten, der afledes til. Der gennemføres følgende scenarie ved fastlæggelse af bassinvolumen: 1. Valg af funktionskrav for bassinanlæg (antal aflastninger pr. år, afledt stofmængde pr. år etc.). 2. Valg af regnserie. 3. Kalibrering af MOUSE LTS-afløbsmodel. 4. Fastlæggelse af bassinvolumen på baggrund af beregning i MOUSE LTS VANDMÆNGDER Regnvandsmængder Se afsnit under "Bassinanlæg i fællessystemer". 13

14 5 NUMMERERING AF BRØNDE M.M. I forbindelse med digitalisering af det offentlige kloaksystem i DasGraf skal hvert punkt i kloaksystemet (brønd, overløb, pumpestation, knækpunkt etc.) have et unikt nummer. 5.1 OVERORDNET STRUKTURERING Knudepunktsnummeret beskrives oftest med 7 tegn. Det anbefales ikke at udvide antallet af karakterer, da SVK-formatet, der bruges til udveksling af data imellem DAS og Mouse ikke kan håndtere flere karakterer. Af hensyn til udvekslingen af data bør det undlades at anvende Æ, Ø og Å, da dette kan give anledning til problemer. Navngivningen af knudepunkter bør i videst mulig omfang gennemføres efter følgende regler: Nummereringen påbegyndes nedstrøms og der nummereres mod strømmen. Knudepunktets funktion bør fremgå af nummeret. Oplandsmæssig stedfæstelse bør fremgå af nummeret. Udvidelser og nedlæggelser skal let kunne gennemføres. 5.2 NUMMERERINGSSYSTEM I ROSKILDE KOMMUNE Brønde i DasGraf tildeles et nummer, der består af syv karakterer, som er opbygget på følgende måde: a) 1. karakter Oplandskode for spildevands- og fællessystemer, recipient kode for regnvands- og drænsystemer b) 2. og 3. karakter: Kortblads reference c) 4. karakter: Systemkode (i nogle tilfælde punkt-type) d) karakter: Nummer ad a) Oplandskode: Q = Kildehus R = Nymarken T = Centrum øst U = Centrum midt V = Centrum vest Recipientkode A = Risø, udløb i fjorden B = Veddelev, udløb i fjorden C = Himmelev Bæk D = Marbjerg Bæk E = Fjorden, Roskilde vig X = Bjergmarken F = Ladegårdsrenden (UC 4) W = Vindinge G = Centrum øst (UC 8) Y = Vor Frue H = Centrum midt (UC 9) S = Avedøre I = Centrum vest (UD 7) J = Geddebæksrenden K = Kattinge vig (Boserup) L = Svogerslevsø, Kornerup Å-systemet M = Gøderuprenden, Lyngebækken N = Daruprenden O = Skelbækken 14

15 ad b) Kortbladsreference: Reference til spildevandskort (1:2000) 01 = A 02 = B 03 = C 04 = D 05 = E 06 = F 07 = G 08 = H 09 = I 10 = J 11 = K 12 = L 13 = M 14 = N 15 = O 16 = P 17 = Q 18 = R 19 = S 20 = T 21 = U 22 = V 23 = W 24 = X 25 = Y 26 = Z ad c) Systemkode: Angiver hvilket system nedstrøms ledning tilhører D = drænsystem F = fællessystem R = regnvandssystem S = spildevandssystem P = pumpe B = bassin U = udløb X = indskudte punkter i forbindelse med punktreparation ad d) Løbenummer: trecifret tal, der indenfor hvert kortblad for hver "streng" - i princippet - starter med laveste nummer ved nedstrøms kortgrænse og stiger modstrøms. Eks 1: XKOS110 Løbenummer Brønd tilhører spildevandssystem Brønd ligger i kort nr Afleder til Renseanlæg Bjergmarken 5.3 NUMMERERINGSSYSTEM I GUNDSØ KOMMUNE Nummereringssystemet er bygget op på følgende måde: Hovedoplandsidentifikation (Jyllinge etc.) Fortløbende løbenummer Funktionsbeskrivelse 15

16 1. og 2. karakter anvendes til identifikation af den enkelte by (hovedkloakopland). Hovedkloakopland Ågerup Gerdrup Gundsølille Gundsømagle Herringløse Jyllinge og Jyllinge Nordmarken St. Valby Østrup og Kastaniehøj Bogstavkode AA GE GL GM HE JY ST ØØ 3. til 6. karakter angiver løbenummer på knudepunkter i kloaksystemet. Der anvendes som udgangspunkt en fortløbende nummerering med et step på 2 eller karakter anvendes til funktionsbeskrivelse af brøndene/bygværkerne. Der anvendes her følgende opdeling: Funktionsbeskrivelse Spildevandssystem Regnvandssystem Fællessystem Skelbrønd Vejbrønd Bogstavkode S R F P B 5.4 NUMMERERINGSSYSTEM I RAMSØ KOMMUNE Der anvendes som udgangspunkt samme nummereringssystem og metode som i Gundsø Kommune. Bogstavkode for hovedkloakopland er følgende: Hovedkloakopland Assendløse Brordrup Dåstrup Gadstrup Gl. Viby Kirke- og Øster Syv Mosevangen Ørsted Ramsømagle Ramsølille Salløv Snoldelev-Hastrup Skovsbo Snoldelev Viby Bogstavkode AS BR DS GA GV KS MO OR RA RL SA SH SK SN VI Bogstavkode for funktionsbeskrivelse følger Gundsø Kommunes system. 16

17 6 KLOAKFORNYELSE Forud for en konkret fornyelse af kloaksystemet i et område skal der gennemføres en lang række undersøgelser og indsamles og bearbejdes en større mængde data. Gennemførelsen af en kloakfornyelse fra ide til udførelse kan opdeles i 3 faser: Forberedende arbejder. Saneringsforslag. Udførelsesfase. Den overordnede sammenhæng mellem de 3 faser er illustreret i nedenstående. Oplandsdata (areal, PE) Opmåling af brønde TV- og brøndinspektion Registrering i afløbsdatabase Måling af afstrømning og nedbør Forberedende arbejdsfase Deklarationer og tinglysninger Måling af uvedkommende Driftserfaringer (spørgeskema) Måling af overløb Hydrauliske rørberegninger vand i afløbssystemet Aflastningsberegninger Saneringsforslag Udførelsesfase Tilstandsanalyse Funktionsanalyse Udarbejdelse af kloakfornyelsesplan Gennemførelse af kloakfornyelsesplan I dette bilag fokuseres på de 2 første faser med henblik på at fastlægge en ensartet administrativ praksis ved udpegningen af de kommende års kloakfornyelsestiltag. 6.1 FORBEREDENDE ARBEJDER De forberedende arbejder omfatter de indledende analyser og undersøgelser, som sammen giver et overblik over, hvilke spildevandsanlæg, der skal fornyes samt hvilken fornyelsesmetode, der bør anvendes. De forberedende arbejder omfatter følgende: Opdatering af aktuel viden om offentlige ledningsanlæg. Driftsinformationer. Orientering til borgere. Spørgeskemaundersøgelse. TV- og brøndinspektion. Opmåling af brønde. Kontrol og opdatering af afløbsdatabase. Inspektion af større bygværker. Ind- og udsivningsundersøgelse. Hydraulisk kapacitetsanalyse af kloaksystemet. Øvrige undersøgelser. 17

18 6.1.1 OPDATERING AF AKTUEL VIDEN OM OFFENTLIGE LEDNINGSANLÆG Indledningsvist skal det fastlægges, hvilken del af kloaksystemet der skal undersøges nærmere. I forbindelse hermed skal følgende kontrolleres og sikres: Der skal foreligge en klar afgrænsning mellem privat og offentlig kloak. Ved alle offentlige ledninger på privat grund skal der foreligge en tinglyst kloakdeklaration. Sidstnævnte kontrol udføres ved at slå de pågældende ejendomme op i Tingbogen. Hvis der findes en kloakdeklaration skal denne registreres i kloakdatabasen (DasGraf). I databasen er der mulighed for at notere tinglysningsnummer på hver enkelt knude og ledning. For de ejendomme, hvor der ikke foreligger en kloakdeklaration, bør denne udarbejdes inden igangsættelse af TV-inspektionen. Grundejeren skal orienteres forudgående omkring kloakdeklarationen, herunder kommunens erstatningspligt for eventuelle skader, som følge af kommunens arbejder på kloakken. Der bør indledningsvist endvidere aftales en eventuel arealerstatning DRIFTSINFORMATIONER Der indsamles driftsinformationer fra kommunens derftspersonale vedrørende: Strækninger med behov for ofte spuling. Områder med rottegener. Skader i vejareal grundet sætninger. Områder med lugtgener fra kloakken. Områder med opstuvning af regnvand eller opspædet spildevand under regn til terræn, kælder eller lignende. Indsamling af driftsinformationer gennemføres ved generel indregistrering af driftsforhold i en logbog ORIENTERING TIL BORGERE Forud for, at der igangsættes spuling og efterfølgende TV-inspektion af kloakken i et område skal borgerne i området orienteres herom. Orientering vil ske i et brev eventuelt sammen med den udsendte spørgeskemaundersøgelse. I nedenstående er angivet forslag til orientering. Kloakforsyningen informerer Roskilde Kommune Der er i Roskilde Kommune over 850 km. offentlige kloakledninger. De er etableret i perioden fra 1890-erne (kloaksystemet ved Roskilde Domkirke) og frem til i dag. Af erfaring ved vi, at en del af kloaksystemet med tiden nedslides og skal udskiftes - og gerne før det bryder sammen. Roskilde Kommune vil i de kommende år sætte fokus på fornyelse af kloaksystemet i kommunen - og nu er turen kommet til kloaksystemet i jeres område. I de kommende måneder er det hensigten, at det offentlige kloaksystem skal bl.a. TV-inspiceres for at finde ud af, hvor god tilstanden af kloakken er. I dagene op til TV-inspektionen på jeres vej orienteres I nærmere herom. I er selvfølgelig velkommen til at besøge TV-inspektionsvognen for en kort bemærkning, når den er i jeres område. Vi håber, at I endvidere vil udfylde det vedlagte spørgeskema, da det giver Roskilde Kommune mulighed for at tage stilling til eventuelle driftsproblemer eller forhold, som I har registreret - På forhånd tak. Med venlig hilsen xxx Roskilde Kommune, telefon xx xx xx xx. 18

19 6.1.4 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelsen har til formål at stedfæste eventuelle driftsproblemer i området, som man ikke tidligere har været bekendt med. Spørgeskemaet udføres som nedenstående: Kloakundersøgelse i Spildevandskøbing Kloakvej 12 Navn: Spørgeskema Dato: Adresse: (udfyldes såfremt ejeren bor på anden adresse) Telefonnr.: Løber regn- og husspildevand i hver sine ledninger inde på Deres grund (separatsystem)? Har ejendommen kælder? Er der afløb i kælderen? Ja Ja Ja Nej Nej Nej Såfremt De har afløb i kælderen bedes De cirka angive, hvor mange cm. afløbet i kælderen ligger under terrænet ved hussokkel cm. Har De haft oversvømmelse i have/kælder/stue? Ja Nej Hvis De har haft oversvømmelse bedes De besvare følgende spørgsmål. Hvor har De haft oversvømmelse? Antal gange De har haft oversvømmelse? i : i : Kender De årsagen eller datoen til oversvømmelsen bedes De venligst beskrive denne: Har De højvandslukker på afløbet fra kælderen? Ja Nej Forklaring: Højvandslukker er en enhed, der sikrer, at der ikke kan ske tilbageløb af regnvand/spildevand fra den offentlige kloak til kælder eller andre lavtliggende afløb. Bliver spildevandet pumpet væk fra Deres ejendom? Ja Nej Har De været udsat for rotteproblemer? Har De registreret lugtgener fra kloakken? Ja Ja Nej Nej Har De haft problemer med ovenstående bedes De venligst beskrive disse nærmere? Eventuelle bemærkninger: TV-INSPEKTION En væsentlig del af de forberedende arbejder er TV-inspektionen af kloaksystemet. Indledende arbejder Før igangsættelse af TV-inspektion skal følgende sikres: Der skal være udarbejdet tegningsmateriale med brønde, brøndnummer og ledningsanlæg udarbejdes. Frilægning af skjulte dæksler, hvor placering kendes, bør være gennemført (kan alternativt indgå som en del af entreprisen for TV-inspektionen). Frilægning af fastsiddende dæksler (kan alternativt indgå som en del af entreprisen for TV-inspektionen). Orientering til berørte borgere eksempelvis gennem annonce eller brev - se eksempel andet sted i dette bilag. 19

20 Der udarbejdes i starten af planperioden et standard udbudsbrev for TV-inspektion. I det følgende gennemgåes, hvad der minimum skal være indeholdt i udbudsbrevet. Krav til spuling Omfang: Ansvar: Spulearbejdet omfatter samtlige ledninger og brønde, der er vist på udleverede tegninger. Hvis der er ledninger der ikke er vist på planer og tegninger skal disse også spules. Entreprenøren skal sørge for højtryksspuling af ledninger, inden TV-inspektionen gennemføres. Fra spulingen er gennemført, til TV-inspektionen udføres, må der højst være 2 arbejdsdage. Når spulingen er udført, skal ledninger, brønde og bygværker være så rene, at TV-inspektion kan gennemføres uhindret. Det er entreprenørens ansvar, at spulingen ikke medfører, at de enkelte lodsejere får kloak- og spulevand op gennem gulvafløb og toiletter mv. Entreprenøren har ansvaret for afklaring med og eventuel rengøring hos den enkelte lodsejer. Vandforsyning: Vandforsyning til spuling sker efter nærmere aftale med kommunen. Udstyr: Rodskæring: Deponering: Spulerapport: Orientering: Spuleudstyret skal have en effektiv rækkevidde på mindst 120 m. Spuletrykket skal til enhver tid afpasses ledningens tilstand. Evt. rodskæring skal foregå med knive eller kæder, og udføres så skånsomt som muligt. Udførelse sker efter aftale med tilsynet. Deponering af oprenset, fast materiale skal anvises (eksempelvis på nærmeste renseanlæg). Der skal udfyldes en spulerapport, som foruden brøndstrækning, længde og dimension skal indeholde oplysninger om den opsugede sand- /grusmængde og om manuelt opsamlet materiale. Entreprenøren skal 2 dage før spuling af ledninger udfylde og husstandsomdele et standardbrev til orientering om arbejdets udførelse samt risikoen for gener. Eksempel på orientering til borgerne: INFORMATION FRA GUNDSØ ROSKILDE KOMMUNE I forbindelse med renovering af hovedkloaksystemet, skal der foretages spuling og oprensning af ledningerne. Spuling og oprensning vil blive foretaget med en højtryksspuler, hvilket kan give anledning til mindre gener i form af opstigende vand i kloaksystemet og de tilhørende stikledninger. Spulingen vil blive foretaget i tidsrummet fra: dag d. til dag d., mellem kl. og kl. Forebyggelse af gener fra spulingen De kan mindske generne fra opstigende vand ved: 1 at afdække gulvafløb med f.eks. aviser med noget tung ovenpå. 2 at lukke toiletsæder evt. med et klæde mellem bræt og kumme, og lægge noget tungt ovenpå. Hvis vandlåsene suges ud, påfyldes vand til forebyggelse af lugtgener. Vi håber, at De viser forståelse for eventuelle gener. Skulle ovenstående give anledning til spørgsmål, kan henvendelse ske til: Gundsø Roskilde Kommunes adresse, telefonnummer samt samt kontaktperson eller TV-inspektionsfirmaets adresse, telefonnummer samt kontaktperson 20

Beregningsforudsætninger spildevand Der regnes med belastninger, som angivet i Tabel,2 og 3 afhængig af områdernes planlagte Anvendelse

Beregningsforudsætninger spildevand Der regnes med belastninger, som angivet i Tabel,2 og 3 afhængig af områdernes planlagte Anvendelse Beregningsforudsætninger Her beskrives hvilke beregningsforudsætninger NK-Spildevand A/S anvender ved dimensionering af nye kloakanlæg eller renovering af eksisterende anlæg. NK-Spildevand A/S vil løbende

Læs mere

Bilag 9 Dimensionering af kloakanlæg

Bilag 9 Dimensionering af kloakanlæg Bilag 9 Dimensionering af kloakanlæg Dimensionering af regn- og spildevandsledninger og bassiner 1. Indledning Dette notat indeholder forudsætninger for dimensionering af regn- og spildevandsledninger

Læs mere

Dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt regnvandsbassiner

Dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt regnvandsbassiner Bilag 1 Dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt regnvandsbassiner i Furesø Kommune 1. Indledning Dette notat indeholder forudsætninger for dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt

Læs mere

Sønderborg Forsyning. Retningslinjer til dimensionering af afløbssystemer der skal fungere under regn i Sønderborg Kommune.

Sønderborg Forsyning. Retningslinjer til dimensionering af afløbssystemer der skal fungere under regn i Sønderborg Kommune. Sønderborg Forsyning Retningslinjer til dimensionering af afløbssystemer der skal fungere under regn i Sønderborg Kommune Revision 1-2015 Udgivelsesdato den 11.09.2015 1 FUNKTIONSPRAKSIS Sønderborg Forsyning

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 1. Indhold. Funktionspraksis og serviceniveau. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 1. Indhold. Funktionspraksis og serviceniveau. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 1 Funktionspraksis og serviceniveau Indhold 1 Indledning... 2 2 Funktionspraksis og designkriterier... 2 3 Serviceniveau... 2 4 Sikkerhedstillæg...

Læs mere

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning.

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. Niveau 1 Overordnet målsætning for spildevandsplanen. At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. At håndtere og behandle spildevand og regnvand i kommunen på en stabil,

Læs mere

Kravspecifikation Ledningsregistrering

Kravspecifikation Ledningsregistrering Kravspecifikation Ledningsregistrering Dato 31. oktober 2012 Ansvarlig utso Opmåling Dokumentnummer D5849-12/2.0 For at Rebild Forsyning skal få så ensartet datagrundlag som muligt, skal alt opmåling af

Læs mere

Skrift 27, Funktionspraksis af afløbssystemer

Skrift 27, Funktionspraksis af afløbssystemer Nordfyns Kommune Spildevandsplan Skrift 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under regn Rådgiver Orbicon A/S Munkehatten 9 5220 Odense SØ Telefon 6315 5313 Telefax 6615 4899 Email bda@orbicon.dk REV.

Læs mere

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tønder Kommune og Tønder Forsyning A/S LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde BILAG 2 - ACCEPTKRITERIER FOR NY KLOAK Rekvirent Tønder Kommune Tønder Forsyning A/S Teknik og Miljø Håndværkervej 4 Kongevej

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19.

Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19. Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19. november 2009 23-11-2009 Dias nr. 1 Hvem er jeg? Mads Uggerby - uddannelse

Læs mere

Bilag 4: Favrskov Kommune Skrift 27 - Funktionspraksis for afløbssystemer under regn

Bilag 4: Favrskov Kommune Skrift 27 - Funktionspraksis for afløbssystemer under regn Bilag 4: Favrskov Kommune Skrift 27 - Funktionspraksis for afløbssystemer 1/1 Rekvirent Favrskov Kommune Teknik og Miljø Torvegade 7 8450 Hammel Lone Bejder Telefon 89 64 53 06 E-mail lb@favrskov.dk Rådgiver

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 Forklaring til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Funktionspraksis. Vejledning til dimensionering af afløbssystemer i Odsherred Kommune. Bilag 12. Udgivelsesdato : 19. juli 2013 Projekt : 13.4122.

Funktionspraksis. Vejledning til dimensionering af afløbssystemer i Odsherred Kommune. Bilag 12. Udgivelsesdato : 19. juli 2013 Projekt : 13.4122. Vejledning til dimensionering af afløbssystemer i Odsherred Kommune. Udgivelsesdato : 19. juli 2013 Projekt : 13.4122.00 Udarbejdet : Marianne Halkjær Kontrolleret : Stefan Sommer og Ole Heick Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb,

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb, 1 Skemaforklaring 1.1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (PE), arealer, kloakeringsforhold, spildevands- og forureningsmængder,

Læs mere

FOTOMANUALEN BEREGNING AF FYSISK INDEKS VED TV-INSPEKTION VEJLEDNING NR. 66 juni 2005. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

FOTOMANUALEN BEREGNING AF FYSISK INDEKS VED TV-INSPEKTION VEJLEDNING NR. 66 juni 2005. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening FOTOMANUALEN BEREGNING AF FYSISK INDEKS VED TV-INSPEKTION VEJLEDNING NR. 66 juni 2005 DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Fotomanualen Beregning af Fysisk Indeks ved TV-inspektion 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

Notat 11. maj Retningslinjer for overtagelse af kloakker. Kloakering af nye større udstykninger og nye samlede bebyggelser. Nye kloakledninger

Notat 11. maj Retningslinjer for overtagelse af kloakker. Kloakering af nye større udstykninger og nye samlede bebyggelser. Nye kloakledninger 11. maj 2015 Retningslinjer for overtagelse af kloakker Kloakering af nye større udstykninger og nye samlede bebyggelser Nye kloakledninger Ifølge Allerød Kommunes Spildevandsplan 2013 med tillæg skal

Læs mere

Allerød Kommune - Forslag til serviceniveau mod oversvømmelser

Allerød Kommune - Forslag til serviceniveau mod oversvømmelser Allerød Kommune - Forslag til serviceniveau mod oversvømmelser Bilag 1: Andre kommers serviceniveau Revision 1 8. september 2009 Indhold Hvidovre Kommune 2 Greve Kommune 2 Herlev kommune 3 Gribskov kommune

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2008-2011 Tillæg nr. 1 til gl. Gedveds Spildevandsplan Servicemål, sikkerhedsfaktor og bassiner TEKNIK OG MILJØ 1 Indledning For at forebygge klimaændringernes påvirkning på det kommunale

Læs mere

Bilag 6 - dimensionering af kloaksystemet i Varde Kommune. Projektnavn: Spildevandsplan af 7. Ref.: Projektnr.

Bilag 6 - dimensionering af kloaksystemet i Varde Kommune. Projektnavn: Spildevandsplan af 7. Ref.: Projektnr. EnviDan Ferskvandscentret Vejlsøvej 23 DK-8600 Silkeborg Tlf.: +45 86 80 63 44 Fax: +45 86 80 63 45 E-mail: envidan@envidan.dk Bilag 6 - dimensionering af kloaksystemet i Varde Kommune Projektnavn: Spildevandsplan

Læs mere

Bilag 1. Ordliste. Separatkloakeret Opland Spildevandskloakeret Opland. Fælleskloakeret Opland

Bilag 1. Ordliste. Separatkloakeret Opland Spildevandskloakeret Opland. Fælleskloakeret Opland Side 1 af 5 Bilag 1. Ordliste Spildevand PE Spildevandsanlæg Recipienter Recipientkvalitetsplan Dræn Kloakopland Separatkloakeret Spildevandskloakeret Fælleskloakeret Nedsivningsopland Areal Reduceret

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 5 Kloakfornyelse Indhold 1 Kloakfornyelse... 2 1.1 Plan... 2 1.2 Kloakfornyelse... 2 1.3 Pumpestationer... 3 2 Oplæg til kloakfornyelsesplanlægning...

Læs mere

Notat. ON + PSL Arkitekter MØLLERENS HUS Vandforvaltningsstrategi 1 INDLEDNING

Notat. ON + PSL Arkitekter MØLLERENS HUS Vandforvaltningsstrategi 1 INDLEDNING Notat ON + PSL Arkitekter MØLLERENS HUS Vandforvaltningsstrategi REVISION A 17. april 2015 Projekt nr. 220946 Dokument nr. 1215412340 Version 4 Udarbejdet af JHKR Kontrolleret af LLKR Godkendt af DPI 1

Læs mere

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Forslag til: Favrskov Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012 Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Marts 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING... 3 1.1 Offentliggørelse og vedtagelse...3

Læs mere

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2007-2012 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 2 Lov- og plangrundlag 4 2.1 Lovgrundlag 4 2.2 Plangrundlag 4 3 Administrative forhold 6 3.1 Betalingsvedtægt

Læs mere

Krav ved nye private byggemodninger, hvor Kalundborg Spildevandsanlæg A/S ønsker at overtage kloakanlægget

Krav ved nye private byggemodninger, hvor Kalundborg Spildevandsanlæg A/S ønsker at overtage kloakanlægget Krav ved nye private byggemodninger, hvor Kalundborg Spildevandsanlæg A/S ønsker at overtage kloakanlægget Overtagelse Forudsætningen for overtagelse af et privat spildevandsanlæg er, at bestemmelserne

Læs mere

Bornholm Forsyning A/S. Mike Urban beregning for Nexø

Bornholm Forsyning A/S. Mike Urban beregning for Nexø Bornholm Forsyning A/S Mike Urban beregning for Nexø Bornholm Forsyning A/S Mike Urban beregning for Nexø Rekvirent Rådgiver Bornholm Forsyning A/S Att.: John W. Hansen Industrivej 1 3700 Rønne Orbicon

Læs mere

Bilag 2. Beregningsforudsætninger

Bilag 2. Beregningsforudsætninger Side 1 af 5 Bilag 2. Beregningsforudsætninger I dette bilag er anført en række vejledende værdier til brug ved belastningsberegning i oplandsskemaer for status og plan. For en mere detaljeret vejledning

Læs mere

Ordforklaring Bilag 1

Ordforklaring Bilag 1 Ordforklaring Af hensyn til entydig forståelse af de anvendte fagtermer er der herunder anført en liste med de mest anvendte fagudtryk fra spildevandsplanen. Aflastning Når opblandet regn- og spildevand

Læs mere

SKRIFT 27 - FUNKTIONSPRAKSIS FOR AFLØBSSYSTEMER UNDER REGN

SKRIFT 27 - FUNKTIONSPRAKSIS FOR AFLØBSSYSTEMER UNDER REGN Svendborg Kommune Spildevandsplan SKRIFT 27 - FUNKTIONSPRAKSIS FOR AFLØBSSYSTEMER UNDER REGN Rekvirent Rådgiver Svendborg Kommune att. Birgitte Varming Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 V. Skerninge

Læs mere

Forside: Eksempel på steder med behov for kloakfornyelse

Forside: Eksempel på steder med behov for kloakfornyelse Kunde Rådgiver Viborg Kommune Orbicon A/S Teknisk Forvaltning Klostermarken 12 Sct. Mogens Gade 3 8800 Viborg 8800 Viborg Tlf. 87 28 11 00 Tlf. 87 25 25 25 Email mail@orbicon.dk Email teknik@viborgkommune.dk

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland HIN50 samt ændring af kloakopland HIN47 for planlagt boligområde ved Haarvej i Hinnerup Sagsnr. 710-2016-2801 Udgivelsesdato 5. januar

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering Fuglebjerg Kommune Arløse By, kloakering Information om kloakeringen Ved Holger Hansen og Kenny Kragesand, Fuglebjerg Kommune samt Henrik Bjoljahn, EnviDan Dias nr. 1 Emner Baggrunden for kloakeringen,

Læs mere

Nedlæggelse af Ågerup Renseanlæg Spildevandsplantillæg nr. 8. Forslag

Nedlæggelse af Ågerup Renseanlæg Spildevandsplantillæg nr. 8. Forslag Nedlæggelse af Ågerup Renseanlæg Spildevandsplantillæg nr. 8 Forslag 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 1.1 Grundlag for tillægget 3 1.2 Lovgrundlag 3 1.3 Plangrundlag 4 Kommunal planlægning 4 Anden planlægning

Læs mere

Regulativ for TÅRNBYFORSYNING Vand Tekniske bestemmelser for TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S

Regulativ for TÅRNBYFORSYNING Vand Tekniske bestemmelser for TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S Indholdsfortegnelse 1. Projektering 2 2. Dimensionering 2 3. Hovedledninger 3 4. Stikledninger og skelbrønde 3 5. Brønde 3 6. Samlinger og tilslutninger 4 7. Udførelse 4 8. Kvalitetssikring og dokumentation

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012. Hadsten Nord. Hadbjerg Nord. Futting. Grundfør. Søften Sydøst

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012. Hadsten Nord. Hadbjerg Nord. Futting. Grundfør. Søften Sydøst Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012 Hadsten Nord Hadbjerg Nord Futting Grundfør Søften Sydøst Dokumentnr. 710-2012-85982 Version 1 Udgivelsesdato 5. december 2011 Udarbejdet Anette

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord,

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, Tønder Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, august 2015 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

Teknisk Forvaltning Klostermarken 12

Teknisk Forvaltning Klostermarken 12 Kunde Rådgiver Viborg Kommune Orbicon A/S Teknisk Forvaltning Klostermarken 12 Sct. Mogens Gade 3 8800 Viborg 8800 Viborg Tlf. 87 28 11 00 Tlf. 87 25 25 25 Email mail@orbicon.dk Email tekniskforvaltning@viborg.dk

Læs mere

Bilag Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S

Bilag Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Tlf.: 9999 2299 CVR 2581 0619 EAN 5 790001 899202 Bilag Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Grænseflader til private kloakker m.v. 1 Der

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 Forklaring til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Bilag til betalingsvedtægten for kloakforsyning i Herning Kommune.

Bilag til betalingsvedtægten for kloakforsyning i Herning Kommune. Bilag til betalingsvedtægten for kloakforsyning i Herning Kommune. Grænseflader mellem offentlig og privat kloak 24. november 2006 /CN Indledning I det følgende er illustreret en række eksempler på grænsefladen

Læs mere

Bilag 2. Forklaring til skemaerne for: - Oplande. - Udløb. - Renseanlæg

Bilag 2. Forklaring til skemaerne for: - Oplande. - Udløb. - Renseanlæg Bilag 2 Forklaring til skemaerne for: - Oplande - Udløb - Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere

Grænseflader mellem Fredensborg Spildevand A/S og privat kloak

Grænseflader mellem Fredensborg Spildevand A/S og privat kloak Grænseflader mellem Fredensborg Spildevand A/S og privat kloak Signaturer: Der er anvendt følgende signaturer i illustrationerne: Bygning Skelgrænse Offentligt vejareal Privatejet vejareal Vejbrønd Drænledning

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 BILAG 4: MILJØVURDERING GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN 03-09-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund... 3 2 Scenarier... 3 3 Miljømål... 4 4. Foranstaltninger

Læs mere

Opfølgning på møde mellem Vandløbslauget for Landbækken og Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Opfølgning på møde mellem Vandløbslauget for Landbækken og Aalborg Forsyning, Kloak A/S Notat Dato: 22.04.2014 Sagsnr.: 2012-29736 Dok. nr.: Direkte telefon: 7743 9250 Initialer: BOL Kloak A/S Stigsborg Brygge 5 Postboks 169 9400 Nørresundby Opfølgning på møde mellem Vandløbslauget for Landbækken

Læs mere

TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN

TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN VEDTAGET Thyregod Give Vonge Givskud Gadbjerg Jelling Vandel Bredsten Vejle Ødsted Jerlev Brejning Hvidbjerg Skærup BørkopGårslev Egtved Gravens Smidstrup TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN For et boligområde

Læs mere

ORDFORKLARING. Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Overløb. Faskine. Separering. Regnvandsledning. Fælleskloak. Spildevand. Skel. Ledninger.

ORDFORKLARING. Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Overløb. Faskine. Separering. Regnvandsledning. Fælleskloak. Spildevand. Skel. Ledninger. ORDFORKLARING Faskine. Overløb. Separering. En faskine er et hulrum i jorden, der fyldes med sten eller med præfabrikerede kassetter af plastik, der kan købes i byggemarkedet. Regnvandet fra taget føres

Læs mere

Favrskov Kommune. Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup

Favrskov Kommune. Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup Favrskov Kommune Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup Dokumentnr. 710-2015-128138 Udgivelsesdato 13. maj 2015 Udarbejdet Shakawan Amin og Erik Pedersen Kontrolleret

Læs mere

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen NOTAT Kundenavn : Kolding Spildevand as Til : Jette Nørregaard Jensen Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen Projektleder : Lars Bendixen Kvalitetssikring : Brian Rosenkilde Godkendt af : Lars Bendixen

Læs mere

Acceptkriterier ved Forede ledninger eller lange sammensvejsede ledninger DANVA VEJLEDNING NR. 92, JANUAR 2014

Acceptkriterier ved Forede ledninger eller lange sammensvejsede ledninger DANVA VEJLEDNING NR. 92, JANUAR 2014 Acceptkriterier ved Forede ledninger eller lange sammensvejsede ledninger DANVA Acceptkriterier ved forede ledninger eller lange sammensvejsede ledninger Dette afsnit har til formål at opstille forslag

Læs mere

BYGHERREVEJLEDNING. Krav og retningslinier for spildevandsprojekter, der skal overtages af Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s SPILDEVAND

BYGHERREVEJLEDNING. Krav og retningslinier for spildevandsprojekter, der skal overtages af Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s SPILDEVAND BYGHERREVEJLEDNING Krav og retningslinier for spildevandsprojekter, der skal overtages af Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s SPILDEVAND Juli 2011 INDLEDNING Nedenstående ses Skanderborg Forsyningsvirksomhed

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 Forklaring til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Ballerup Forsyning. Måløvhøj

Ballerup Forsyning. Måløvhøj 1/04 2014 Udarbejdet af: Kontrolleret af: ANO CRJ Udgave/dato: [0] Ordrenummer: [xxxx] Krüger A/S ISO 9001 CERTIFIED www.kruger.dk Gladsaxevej 363 DK-2860 Søborg T +45 3969 0222 Indkildevej 6C DK-9210

Læs mere

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Forslag 15. oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 4 1.1 Grundlag for tillægget... 4 1.2 Indhold i tillægget...

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan ØDUM RØVED. Ødum øst. Ødum syd. Røved øst

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan ØDUM RØVED. Ødum øst. Ødum syd. Røved øst Favrskov Kommune Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2009-2012 ØDUM RØVED Ødum øst Røved øst Ødum syd Dokumentnr. 710-2012-7454 Version 1 Udgivelsesdato 12. januar 2012 Udarbejdet Anette Paulin Hansen Kontrolleret

Læs mere

Forklaring til skemaer: Oplande, Udløb og Renseanlæg Bilag 3 BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

Forklaring til skemaer: Oplande, Udløb og Renseanlæg Bilag 3 BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG Kalundborg Kommune Forslag til Spildevandsplan 2010-2015 Side 1 af 11 December 2009 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende

Læs mere

Bilag 3 BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG. Furesø Kommune Forslag til Spildevandsplan Side 1 af 9

Bilag 3 BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG. Furesø Kommune Forslag til Spildevandsplan Side 1 af 9 BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG Furesø Kommune Forslag til Spildevandsplan 2014-2017 Side 1 af 9 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV

Tillæg til spildevandsplan NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV Brønderslev Kommune Tillæg til spildevandsplan 2001-2012 NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV Januar 2009 Tillæg til spildevandsplan 2001-2012 Side i I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune Tillæg nr. 11 Spildevandsplan 2008-2011 LAR på kommunens materielgård og genbrugsplads i Brørup Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Læs mere

BILAG A. Skemaforklaring til: Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskemaer.

BILAG A. Skemaforklaring til: Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskemaer. BILAG A Skemaforklaring til: Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskemaer. 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til: Oplandsareal, kloakeringstype, personækvivalentbelastning

Læs mere

Bilag. Opmåling af Kloak

Bilag. Opmåling af Kloak Kalundborg Spildevandsanlæg A/S Bilag Opmåling af Kloak Kalundborg Spildevandsanlæg A/S Version 03.05.2016 Side 1 af 6 1 Indledning De leverede data har en stor værdig for Kalundborg Forsyning, da de dagligt

Læs mere

Hydraulisk vurdering af Vildersbæk systemet i forbindelse med planlagt bolig- og golfområde nord for Frederikshavn

Hydraulisk vurdering af Vildersbæk systemet i forbindelse med planlagt bolig- og golfområde nord for Frederikshavn HYDRAULISK NOTAT Dato: 20. marts 2015 Udarbejdet af: Aske Kristensen Kvalitetssikring: Kim Skals/LAKN Modtager: Frederikshavn Forsyning (LAKN) Side: 1 af 10 Hydraulisk vurdering af Vildersbæk systemet

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012. Justering af oplandsgrænser i Vadstedområdet inkl. Lokalplanområde

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012. Justering af oplandsgrænser i Vadstedområdet inkl. Lokalplanområde Favrskov Kommune Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012 Justering af oplandsgrænser i Vadstedområdet inkl. Lokalplanområde 324 Nyt kloakopland for nyt boligområde ved Nørregade i Hinnerup, Lokalplanområde

Læs mere

Velkommen til informationsmøde

Velkommen til informationsmøde 1 Velkommen til informationsmøde Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 19.00 Guderup Forsamlingshus Kloakseparering, Guderup, Etape 3.2 Program 2 1. Velkomst og indledning ved Lisbeth Rasmussen Hansen, Sønderborg

Læs mere

Sagsbehandler BLMOG. Sagsnr

Sagsbehandler BLMOG. Sagsnr Frederikssund Forsyning Marbækvej 2 3600 Frederikssund Att: Birgit Poulsen Dato 14. august 2014 Sagsbehandler BLMOG Sagsnr. 016271-2014 BYGGERI OG NATUR Afgørelse - Omlægning af dræn forbindelse med fornyelse

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

Kloakfornyelse i Ulstrup

Kloakfornyelse i Ulstrup Kloakfornyelse i Ulstrup Borgermøde 18. juni 2013 Program Præsentation og indledning Spildevandsplan 2013 Kloakfornyelse i Ulstrup Hvor langt er vi nået med undersøgelser og planlægning Hvad skal Favrskov

Læs mere

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel Tårnby Kommune Spildevandsplan 2010-2018 December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 1 INDLEDNING...3 2 MÅLSÆTNINGER...5 3 FREMTIDIGE TILTAG I TÅRNBY KOMMUNE...7 3.1 NYANLÆG OG OMBYGNING

Læs mere

Retningslinier for vurdering af nylagte og fornyede ledninger ved hjælp af TV-inspektion

Retningslinier for vurdering af nylagte og fornyede ledninger ved hjælp af TV-inspektion Acceptkriterier Retningslinier for vurdering af nylagte og fornyede ledninger ved hjælp af TV-inspektion Inge Faldager, Projektdeltagere Roskilde Kommune Kolding Kommune Svendborg Kommune Silkeborg Kommune

Læs mere

Planlagt separatkloakering af K-område i Vedbæk

Planlagt separatkloakering af K-område i Vedbæk Planlagt separatkloakering af K-område 3.3.01 i Vedbæk Beskrivelse af de konkrete ændringer Spildevandsplanen ændres, således at hele det fælleskloakerede K-område 3.3.01 angives som separatkloakeret med

Læs mere

Separering af fælleskloak i Hovslund St. By. Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Separering af fælleskloak i Hovslund St. By. Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Aabenraa Kommune Separering af fælleskloak i Hovslund St. By Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan juni 2013 Udgivelsesdato : juni 2013 Projekt : 14.9500.96 Udarbejdet : Knud Sibbesen Kontrolleret

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Korning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold i Korning... 3 5. Arealer

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 6 Regnbetingede udløb Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt 4 2 Regnvandsudløb fra separatkloakerede oplande 4 2.1 Regnvandsudledning

Læs mere

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Forslag Vindinge Øst Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

BREUM SEPARATKLOAKERING.

BREUM SEPARATKLOAKERING. BREUM SEPARATKLOAKERING. DAGSORDEN. Torsdag den 11. maj 2014, kl. 19.00 21.00 Kulturcenter Østsalling, Breum 19.00 Velkomst Præsentation af bygherrer og entreprenør Jørgen Rasmussen. Præsentation af Skive

Læs mere

Acceptkriterier. Beton og plastledninger. Morten Steen Sørensen

Acceptkriterier. Beton og plastledninger. Morten Steen Sørensen Acceptkriterier Beton og plastledninger Morten Steen Sørensen Betonledninger Acceptkriterier baseret på de observationer, der fremkommer ved at udføre en TVinspektion i nyanlagte ledninger af beton. Observationer

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? Reparation Rensning Ringe til hvem? Side Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er

Læs mere

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1,

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, 1 Tillæg nr. 002 Spildevandsplan 2012-2016 Hørsholm Kommune Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, Tagvand fra AB Opnæsgård og tag- og overfladevand fra 40 omkringliggende 2 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Medfinansiering Gl. Lyngevej

Medfinansiering Gl. Lyngevej Forsyningen Allerød Rudersdal Medfinansiering Gl. Lyngevej GENNEMGANG AF BEREGNINGER Rekvirent Forsyningen Allerød Rudersdal Skovlytoften 27 2840 Holte Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering af boligområdet Asminderødhave i Fredensborg Februar 2017 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Grundlaget for tillægget... 4 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2014 FORSLAG: Tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2012-2015. Separatkloakering af Nansensvej, Horsens TEKNIK OG MILJØ 1 INDLEDNING... 3 2 PLANLÆGNINGSGRUNDLAG... 3 2.1 LOVGRUNDLAG...

Læs mere

Målrettet sporing af uvedkommende vand - det betaler sig. Dorte Juul Sørensen, NIRAS

Målrettet sporing af uvedkommende vand - det betaler sig. Dorte Juul Sørensen, NIRAS Målrettet sporing af uvedkommende vand - det betaler sig Dorte Juul Sørensen, NIRAS Målrettet sporing af uvedkommende vand - det betaler sig Hvad mener jeg med uvedkommende vand? Hvorfor skal vi interessere

Læs mere

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning.

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Regn og husspildevand løber i hver sin ledning i de kloaksystemer, som anlægges i dag,

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2.

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2. Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem

Læs mere

Forklaring til. Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskema

Forklaring til. Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskema Forklaring til Oplandsskemaer Udløbsskemaer Renseanlægsskema 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

TILLÆG NR. 5 TIL SPILDEVANDSPLAN

TILLÆG NR. 5 TIL SPILDEVANDSPLAN Tønder Kommune Februar 2016 TILLÆG NR. 5 TIL SPILDEVANDSPLAN Placering af bassin i Arrild PROJEKT Placering af bassin i Arrild Tønder Kommune Projekt nr. 221591 Dokument nr. 1217208853 Version 5 Projekt

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan Kolding Kommune Kloakering af boliger ved Lejrskov, Egholt og Rolles Møllevej August 2007 27. august 2007 Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes Spildevandsplan

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2009-2016 Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg Vedtaget af Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold

Læs mere

Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken. Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand

Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken. Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand Titel: Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Borgermøde om separatkloakering af område ved Gl. Visborgvej. Mariagerfjord Vand a s Tirsdag den 17. 12. 2013 kl. 17.00

Borgermøde om separatkloakering af område ved Gl. Visborgvej. Mariagerfjord Vand a s Tirsdag den 17. 12. 2013 kl. 17.00 Borgermøde om separatkloakering af område ved Gl. Visborgvej Mariagerfjord Vand a s Tirsdag den 17. 12. 2013 kl. 17.00 Dagsorden 1. Indledning 2. Projektomfang 3. Tidsplan 4. Udførelsesmæssige forhold,

Læs mere

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? 2/3 Å r h u s V a n d V i r k e r k l o a k k e n i k k e? 2 0 1 0 Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste

Læs mere

KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse

KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse Udarbejdet af: Godkendt af: MOL PKH Indholdsfortegnelse Side: 1 Dato: 2. april 2013 1 Orientering.... 2 1.1 Sammenfatning af beskrivelse... 2 1.2 Kunde...

Læs mere

Tillæg nr. 4 Separering af kloak i Jordrup og Fynslund Spildevandsplan

Tillæg nr. 4 Separering af kloak i Jordrup og Fynslund Spildevandsplan Tillæg nr. 4 Separering af kloak i Jordrup og Fynslund Spildevandsplan 2012 2019 By- og Udviklingsforvaltningen Spildevandsteamet Sag nr. 13/1433 Dato 30. september 2013 Signaturforklaring: Gul: eksisterende

Læs mere