Roskilde Kommune - Projekthåndbog - Spildevandsplan Roskilde Kommune. Bilag til Spildevandsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Roskilde Kommune - Projekthåndbog - Spildevandsplan 2007-2012. Roskilde Kommune. Bilag til Spildevandsplan 2007-2012."

Transkript

1 Roskilde Kommune Bilag til Spildevandsplan Roskilde Kommune 1

2 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING FORPLIGTIGELSER OG RETTIGHEDER Kommunens forpligtigelser Borgernes ret og forpligtigelser FUNKTIONSPRAKSIS FOR LEDNINGSANLÆG Funktionspraksis for spildevandsledninger Hvilke anlæg er omfattet Funktionskrav Vandmængder Funktionspraksis for regnvands- og fællesledninger Hvilke anlæg er omfattet Funktionspraksis Vandmængder FUNKTIONSPRAKSIS FOR BASSINANLÆG Bassinanlæg i fællessystemer Hvilke anlæg er omfattet Funktionskrav Vandmængder Bassinanlæg i regnvandssystemer Hvilke anlæg er omfattet Funktionskrav Vandmængder NUMMERERING AF BRØNDE M.M Overordnet strukturering Nummereringssystem i Roskilde Kommune Nummereringssystem i Gundsø Kommune Nummereringssystem i Ramsø Kommune KLOAKFORNYELSE Forberedende arbejder Opdatering af aktuel viden om offentlige ledningsanlæg Driftsinformationer Orientering til borgere Spørgeskemaundersøgelse TV-inspektion Opmåling af brønde Kontrol og opdatering af afløbsdatabase Inspektion af større bygværker Ind- og udsivningsundersøgelse Hydraulisk kapacitetsanalyse af kloaksystemet Øvrige undersøgelser Kloakfornyelsesplan Præsentation af hydraulisk belastning Præsentation af fysisk tilstand Afløbsdatabase Kriterier og metode for kloakfornyelse Kriterier og metode for kloakfornyelse af ledningsanlæg Kloakfornyelsesmetode for ledningsanlæg

4 6.4 Kriterier og metode for kloakfornyelse af brønde Kriterier for kloakfornyelse af brønde Kriterier og metode for kloakfornyelse af stikledninger Udformning af kloakfornyelsesplan Acceptkriterier GRÆNSEFLADE MELLEM OFFENTLIG OG PRIVAT KLOAK.32 4

5 1 INDLEDNING Som bilag til spildevandsplanen er udarbejdet en projekthåndbog, som har til formål at beskrive proceduren og arbejdsgangen ved nedenstående områder: Dimensionering af ledningsanlæg. Dimensionering af bassinanlæg. Udførelse af indledende arbejder før en kloakfornyelse. Kriterier for kloakfornyelse. Grænseflade mellem offentlig og privat kloak. 5

6 2 FORPLIGTIGELSER OG RETTIGHEDER Afsnittet omhandler de forpligtigelser og retteigheder som borgere og kommunen har i forbindelse med afledningen og håndteringen af regn- og spildevand. 2.1 KOMMUNENS FORPLIGTIGELSER En kommune er som udgangspunkt ansvarlig for, at et kommunalt afløbssystem er dimensioneret korrekt og fungerer forsvarligt, så det ikke giver anledning til oversvømmelse. Borgeren kan imidlertid ikke kræve, at et afløbssystem skal dimensioneres således, at oversvømmelser er udelukket under alle tænkelige forhold, og uanset hvor meget systemet udbygges, kan det ikke undgås, at der vil forekomme ekstremt kraftige regnskyl, som vil forårsage oversvømmelser. Kommunen skal: Udarbejde en spildevandsplan for kommunens eksisterende og planlagte spildevandshåndtering. Sikre at grundejer kan aflede spildevand fra stueplan ved gravitation eller bekoste nødvendige foranstaltninger, så spildevand kan afledes ved tryksætning eller lignende. Fastsætte serviceniveau udtrykt ved minimumsfunktionskrav eller skærpet funktionskrav og overholde dette. 2.2 BORGERNES RET OG FORPLIGTIGELSER Når kommunen i spildevandsplanen har truffet beslutning om kloakering af et opland, er der tilslutningspligt og -ret for ejendomme, når stikledning er ført frem til grundgrænsen. Det er en del af forsyningspligten, at en grundejer skal kunne aflede spildevand fra stueplan ved gravitation. Kan afledning af spildevandet imidlertid ikke ske ved gravitation, er det kloakforsyningen, som må bekoste de nødvendige foranstaltninger, således at spildevandet kan afledes ved tryksætning eller lignende. Pumpebrønd mv. etableres som et offentligt anlæg. Ledningsnettet, brønde mv. på ejendommen etableres af ejeren af ejendommen. Grundejeren skal / bør: Holde sig orienteret om det gældende serviceniveau i kommunen. For egen regning sikre foranstaltninger mod opstuvning i kælder, såfremt der ønskes sikkerhed udover det af kommunen fastsatte niveau. 6

7 3 FUNKTIONSPRAKSIS FOR LEDNINGSANLÆG Afsnittet omfatter Roskilde Kommunes kriterier og procedure ved dimensionering og projektering af ledningsanlæg. 3.1 FUNKTIONSPRAKSIS FOR SPILDEVANDSLEDNINGER HVILKE ANLÆG ER OMFATTET Funktionspraksis omfatter dimensionering af nye spildevandsledninger - herunder spildevandsledninger, der etableres i forbindelse med kloakfornyelse FUNKTIONSKRAV Roskilde Kommune anvender følgende funktionskrav ved dimensionering af spildevandsledninger: Der kan ikke accepteres vand på terræn ved spildevandsledninger. Spildevandsledninger skal som udgangspunkt dimensioneres som selvrensende. Endvidere har Roskilde Kommune følgende krav til størrelser og materiale: Normalt skal anvendes rørklasse SN8 Tæt system Normalt skal der anvendes glatte rør Rørdimension i hovedledninger skal være minimum Ø160 mm Brønddiameter (skelbrønde) skal være minimum Ø425 mm. Brønddiameter på hovedledninger skal som udgangspunkt være Ø1.250 mm og minimum Ø600 mm. Dimensionering af spildevandsledninger gennemføres efter følgende praksis: Rørdimension fastlægges ud fra forventet fremtidig spildevandsmængde. Oprunding til nærmeste handelsdimension. Eventuel oprunding til minimumdimension i hovedledning. Kontrol af selvrensningsevne VANDMÆNGDER Spildevandsmængder Som udgangspunkt anvendes en spildevandsmængde på 0,005 l/sek./pe. Dette svarer ca. til 150 l/døgn/pe fordelt over 8 timer. Fastlæggelse af spildevandsmængder fra virksomheder baseres på en nærmere drøftelse med virksomheden eller ud fra en eventuel tilslutningstilladelse mellem virksomheden og kommunen. 7

8 3.2 FUNKTIONSPRAKSIS FOR REGNVANDS- OG FÆLLESLEDNINGER HVILKE ANLÆG ER OMFATTET Funktionspraksis omfatter dimensionering af nye regnvands- og fællesledninger - herunder regnvands- og fællesledninger, der etableres i forbindelse med kloakfornyelse FUNKTIONSPRAKSIS Funktionspraksis for regnvands- og fællesledninger er baseret på anbefalingerne i spildevandskomiteens skrift nr. 27 "Funktionspraksis for afløbssystemer under regn". I skriftet skrives følgende: Der lægges i de rekommanderede funktionskrav op til, at den virkelige opstuvningshændelse er afgørende, og ikke en beregningsmæssigt begrundet hændelse. Beregningerne betragtes følgelig udelukkende som et hjælpemiddel til opnåelse af et tilfredsstilende resultat, der skal stå sin prøve i praksis. På den baggrund rekommanderes følgende: 1. Formulering af funktionskrav 2. Anbefaling af beregning som benyttes ved nydimensionering og analyse af systemer. 3. Brug af sikkerhedstillæg på såvel beregninger som på fremtidsscenarier, herunder konsekvenser af klimaforandringer og byfortætning. I enhver situation skal det være afgørende, at det er den oplevede opstuvningshændelse, der er afgørende for om funktionskravene er overholdt. I nedenstående er vist de funktionskrav som det fremtidige afløbssystem i Roskilde Kommune skal leve op til. Arealanvendelse Minimumfunktionskrav Gentagelsesperiode for opstuvning til terræn Gentagelsesperiode for fuld udnyttelse af rørkapacitet Fælleskloakerede bolig- og erhvervsområder 10 år 2 år Separatkloakerede bolig og erhvervsområder 5 år 1 år Krav til både opstuvning til terræn og fuld udnyttelse af rørkapacitet skal opfyldes. Endvidere har Roskilde Kommune følgende krav til størrelser og materiale: Normalt skal anvendes rørklasse SN8 Tæt system Normalt skal der anvendes glatte rør Rørdimension i hovedledninger skal være minimum Ø160 mm Brønddiameter (skelbrønde) skal være minimum Ø425 mm. Brønddiameter på hovedledninger skal som udgangspunkt være Ø1.250 mm og minimum Ø600 mm. 8

9 Dimensionering af regnvands- og fællesledninger gennemføres efter følgende praksis: 1. Statusberegning til fastlæggelse af statussituationen. Modellen kalibreres i forhold til målinger og/eller spørgeskemaanalyse. 2. Der udarbejdes et løsningsforslag, hvor der tillades opstuvning til terræn maksimum 1 gang hvert 10. år (Beregning med CDS-regn). 3. Denne løsning efterkontrolleres med en beregning, hvor kriteriet er fuldtløbende rør for en gentagelsesperiode på 2 år (Beregning med CDS-regn). 4. Sidst gennemføres LTS-beregninger med valgt regnserie. Som minimum skal ledningerne være delfyldte for en gentagelsesperiode på 2 år VANDMÆNGDER Spildevandsmængder Som udgangspunkt anvendes en spildevandsmængde på 0,005 l/sek./pe. Dette svarer ca. til 150 l/døgn/pe fordelt over 8 timer. Fastlæggelse af spildevandsmængder fra virksomheder baseres på en nærmere drøftelse med virksomheden eller ud fra en eventuel tilslutningstilladelse mellem virksomheden og kommunen. Regnvandsmængder Beregningsværktøj Der anvendes nyeste version af EDB-programmet MOUSE / MIKE Urban. MOUSE er et beregningsværktøj til simulering af ikke-stationære strømninger i rørsystemer med skiftende fri overflade og trykstrømningsbetingelser. Til beregningerne anvendes: Overfladeafstrømningsmodel efter tid-areal metoden Rørflowmodel efter dynamisk bølge teori Ledningsmodel Ledningsmodellen genereres på baggrund af data fra kloakdatabasen. Der suppleres i nødvendigt omfang med detailopmålinger og andre data for bygværkerne (pumpestationer, bassiner etc.). Der anvendes som udgangspunkt MOUSE-modellens standardværdier for Manningtal, brøndtab m.m. Overflademodel Der gennemføres en detaljeret oplandsbeskrivelse ud fra udleverede grundkort, eventuelt suppleret med ortofoto samt en visuel inspektion. For fastlæggelse af afvanding fra større områder/flader anvendes byggesagsarkivet om nødvendigt. Som dokumentation for fastlæggelse af befæstede områder udarbejdes tegninger, der minimum indeholder følgende: Omfang af alle kloakoplande til de enkelte kloakbrønde. Oplandsareal og befæstelsesgrad for de enkelte kloakoplande. Hydrologisk reduktionsfaktor m.m. I overflademodellen fastlægges parametrene hydrologiske reduktionsfaktor og initialtabet som udgangspunkt til følgende typeværdier ved en statusberegning. Hydrologisk reduktionsfaktor: 0,85 Initialtab: 0,6 mm Den hydrologiske reduktionsfaktor angiver den del af nedbørsmængden fra befæstede arealer, som ledes til kloaksystemet. 9

10 Initialtabet angiver den del af nedbørsmængden, som skal falde før den egentlige overfladeafstrømning begynder. Begge parametre kan variere betydeligt og ved anvendelse af typeværdier introduceres derfor en usikkerhed i beregningerne. Roskilde Kommune vil forud for en undersøgelse af den hydrauliske kapacitet i kloaksystemet i et givet område overveje muligheden for at bestemme den hydrologiske reduktionsfaktor og initialtabet ved sammenhold af nedbørsmålinger og målinger af vandføringen på udvalgte steder i kloaksystemet. Såfremt disse undersøgelser gennemføres, anvendes resultaterne herfra i stedet for typeværdierne. Valg af nedbør Som udgangspunkt for vurdering af opstuvningsniveauer anvendes syntetiske CDS-regn genereret efter spildevandskomiteens skrift nr. 28. Der anvendes CDS-regn for de givne gentagelsesperioder ud fra følgende parametre: Parameter Årsmiddelnedbør: Region: Sikkerhedsfaktor: Varighed: Tidsskridt: Værdi 580 mm 2 (Øst DK) 0 (50 % konfidensniveau) 240 min. 1 min Asymmetri koefficient: 0,5 Årsmiddelnedbøren er baseret på årsmiddelnedbøren ved nedbørsmåleren på Bjergmarken Renseanlæg som beskrevet i skrift nr. 28 "Regional variation af ekstremregn i Danmark ". For 10 års hændelsen giver det en CDS-nedbør som vist på nedenstående. 400 Regnintensitet [l/sek/hektar] Tid [min.]. Der kan efterkontrolleres ved gennemkørsel med data fra en regnserie. Ved kloakoplande i de tidligere Roskilde og Ramsø Kommuner anvendes regnserien for Bjergmarken Renseanlæg (station 30411). For kloakoplande i den tidligere Gundsø Kommune anvendes regnserien for Frederikssund Renseanlæg (station 30131). 10

11 Sikkerhedsfaktorer I Spildevandskomiteens skrift 27 er introduceret en række sikkerhedstillæg, som bevidst skal tileller fravælges. Det vedrører følgende: Beregningsusikkerhed. Fremskrivning af nedbør. Fortætning. Beregningsusikkerhed: Fremskrivning af nedbør: Fortætning: Dækker i skrift nr. 27 over usikkerheder på bestemmelsen af parametre i MOUSE-beregningerne (hydrologisk reduktionsfaktor, ledningstab m.m.). Ved en kalibreret afløbsmodel anvendes en sikkerhedsfaktor på 1,1, og ved en ukalibreret afløbsmodel anvendes en sikkerhedsfaktor på 1,2. Dækker over fremtidig forventet effekt fra klimaændringer. Der anvendes en sikkerhedsfaktor på 1,2. Dækker over fremtidig bebyggelse i et givet område og/eller udvidelse af befæstet areal (eksempelvis grundet øget vejareal, flere pladser etc.). Sikkerhedsfaktoren er oplandsspecifik og vurderes fra sag til sag. Som udgangspunkt bør dog anvendes en sikkerhedsfaktor på minimum 1,05. Sikkerhedsfaktorerne for beregningsusikkerhed, fremskrivning af nedbør og fortætning ganges på den valgte hydrologiske reduktionsfaktor i status. Som eksempel kan en hydrologisk reduktionsfaktor på 0,8 i en statusberegning stige til 1,21 i en plansituation, hvis sikkerhedsfaktorerne for beregningsusikkerhed, fremskrivning af nedbør og fortætning er hhv. 1,2, 1,2 og 1,05. Sikkerhedsfaktoren ganges på den valgte nedbør. Øvrige parametre Ved beregninger skal yderligere overvejes og i nødvendigt omfang implementeres data for følgende: Varierende vandspejl i recipienten ved udløb. Varieret nedbørsintensitet over større kloakoplande. 11

12 4 FUNKTIONSPRAKSIS FOR BASSINANLÆG Afsnittet omfatter Roskilde Kommunes kriterier og procedure ved dimensionering og projektering af bassiner henholdsvis ved regnvandsudløb samt ved overløbsbygværker. 4.1 BASSINANLÆG I FÆLLESSYSTEMER HVILKE ANLÆG ER OMFATTET Bassinanlæg i fællessystemer ved overløb og overløbsbygværker før udledning til nærtliggende recipient FUNKTIONSKRAV I regionplanen er angivet følgende kriterier for dimensionering af spildevandsbassiner: "Belastningen via overløb fra fælleskloakerede områder skal søges begrænset mest muligt, f. eks. ved etablering af bassiner samt ved passage af rist, skumbræt eller lignende eller ved foranstaltninger med tilsvarende renseeffekt. Ved dimensionering af overløbsbygværker tages udgangspunkt i en aflastningshyppighed på maks. n = 1 / 2 2 til vandløb og søer. I særlige tilfælde kan aflastningshyppigheder op til n = 5 accepteres. Ved afledning til kyster uden badevandsområder tages der udgangspunkt i en aflastningshyppighed på maks. n = For eksisterende overløb gælder, at aflastninger nær badevandsområder og A-målsatte vandløb helt bør undgås. Der må ikke etableres nye overløb til søer med badevandsinteresser eller til søer, der anvendes til vandindvinding. Der må som udgangspunkt ikke etableres nye udledninger indenfor en afstand af 2 km fra badevandsområder. Det skal noteres, at der på sigt kan ændres praksis for dimensiong af bassinanlæg. Således er der indikationer på, at krav til aflastningshyppigheder med tiden ændres til krav til udledte stofmængder (organisk stof, næringssalte m.m.). Endeligt valg af dimensioneringskriterier fastlægges fra sag til sag afhængig af recipienten, der afledes til. Der gennemføres følgende scenarie ved fastlæggelse af bassinvolumen: 1. Valg af funktionskrav for bassinanlæg (antal aflastninger pr. år, afledt stofmængde pr. år etc.). 2. Valg af regnserie. 3. Kalibrering af MOUSE LTS-afløbsmodel. 4. Fastlæggelse af bassinvolumen på baggrund af beregning i MOUSE LTS VANDMÆNGDER Spildevandsmængder Som udgangspunkt anvendes en spildevandsmængde på 0,005 l/sek./pe. Dette svarer ca. til 150 l/døgn/pe fordelt over 8 timer. Fastlæggelse af spildevandsmængder fra virksomheder baseres på en nærmere drøftelse med virksomheden eller ud fra en eventuel tilslutningstilladelse mellem virksomheden og kommunen. 12

13 Regnvandsmængder Beregningsværktøj Der anvendes nyeste version af EDB-programmet MOUSE LTS. MOUSE LTS er et beregningsværktøj til simulering af strømninger i rørsystemer samt afledning af vand fra kloaksystemet til eksempelvis et vandløb. Ledningsmodel, overflademodel og hydrologisk reduktionsfaktor m.m. Se afsnit under " Funktionspraksis for regnvands- og fællesledninger". Valg af nedbør Ved kloakoplande i de tidligere Roskilde og Ramsø Kommuner anvendes regnserien for Bjergmarken Renseanlæg (station 30411). For kloakoplande i den tidligere Gundsø Kommune anvendes regnserien for Frederikssund Renseanlæg (station 30131). Sikkerhedsfaktorer Der anvendes samme sikkerhedsfaktorer som for funktionspraksis for regn- og fællesledninger. 4.2 BASSINANLÆG I REGNVANDSSYSTEMER HVILKE ANLÆG ER OMFATTET Bassinanlæg i regnvandssystemer før udledning til nærtliggende recipient FUNKTIONSKRAV I regionplanen er angivet følgende kriterier for dimensionering af regnvandsbassiner: "Alle nye og ændrede separate regnudløb samt eksisterende, der medfører problemer skal som udgangspunkt dimensioneres som følger: vandløb uden hydrauliske problemer: maksimalt afløb på 1-3 l/s/reduceret ha og en overbelastningshyppighed på n = 1 / 2 1 vandløb med hydrauliske problemer: maksimalt afløb på 1-2 l/s/reduceret ha og en overbelastningshyppighed på n = 1 / 5" " Endeligt valg af maksimalt afløb og overbelastningshyppighed fastlægges sag til sag afhængig af recipienten, der afledes til. Der gennemføres følgende scenarie ved fastlæggelse af bassinvolumen: 1. Valg af funktionskrav for bassinanlæg (antal aflastninger pr. år, afledt stofmængde pr. år etc.). 2. Valg af regnserie. 3. Kalibrering af MOUSE LTS-afløbsmodel. 4. Fastlæggelse af bassinvolumen på baggrund af beregning i MOUSE LTS VANDMÆNGDER Regnvandsmængder Se afsnit under "Bassinanlæg i fællessystemer". 13

14 5 NUMMERERING AF BRØNDE M.M. I forbindelse med digitalisering af det offentlige kloaksystem i DasGraf skal hvert punkt i kloaksystemet (brønd, overløb, pumpestation, knækpunkt etc.) have et unikt nummer. 5.1 OVERORDNET STRUKTURERING Knudepunktsnummeret beskrives oftest med 7 tegn. Det anbefales ikke at udvide antallet af karakterer, da SVK-formatet, der bruges til udveksling af data imellem DAS og Mouse ikke kan håndtere flere karakterer. Af hensyn til udvekslingen af data bør det undlades at anvende Æ, Ø og Å, da dette kan give anledning til problemer. Navngivningen af knudepunkter bør i videst mulig omfang gennemføres efter følgende regler: Nummereringen påbegyndes nedstrøms og der nummereres mod strømmen. Knudepunktets funktion bør fremgå af nummeret. Oplandsmæssig stedfæstelse bør fremgå af nummeret. Udvidelser og nedlæggelser skal let kunne gennemføres. 5.2 NUMMERERINGSSYSTEM I ROSKILDE KOMMUNE Brønde i DasGraf tildeles et nummer, der består af syv karakterer, som er opbygget på følgende måde: a) 1. karakter Oplandskode for spildevands- og fællessystemer, recipient kode for regnvands- og drænsystemer b) 2. og 3. karakter: Kortblads reference c) 4. karakter: Systemkode (i nogle tilfælde punkt-type) d) karakter: Nummer ad a) Oplandskode: Q = Kildehus R = Nymarken T = Centrum øst U = Centrum midt V = Centrum vest Recipientkode A = Risø, udløb i fjorden B = Veddelev, udløb i fjorden C = Himmelev Bæk D = Marbjerg Bæk E = Fjorden, Roskilde vig X = Bjergmarken F = Ladegårdsrenden (UC 4) W = Vindinge G = Centrum øst (UC 8) Y = Vor Frue H = Centrum midt (UC 9) S = Avedøre I = Centrum vest (UD 7) J = Geddebæksrenden K = Kattinge vig (Boserup) L = Svogerslevsø, Kornerup Å-systemet M = Gøderuprenden, Lyngebækken N = Daruprenden O = Skelbækken 14

15 ad b) Kortbladsreference: Reference til spildevandskort (1:2000) 01 = A 02 = B 03 = C 04 = D 05 = E 06 = F 07 = G 08 = H 09 = I 10 = J 11 = K 12 = L 13 = M 14 = N 15 = O 16 = P 17 = Q 18 = R 19 = S 20 = T 21 = U 22 = V 23 = W 24 = X 25 = Y 26 = Z ad c) Systemkode: Angiver hvilket system nedstrøms ledning tilhører D = drænsystem F = fællessystem R = regnvandssystem S = spildevandssystem P = pumpe B = bassin U = udløb X = indskudte punkter i forbindelse med punktreparation ad d) Løbenummer: trecifret tal, der indenfor hvert kortblad for hver "streng" - i princippet - starter med laveste nummer ved nedstrøms kortgrænse og stiger modstrøms. Eks 1: XKOS110 Løbenummer Brønd tilhører spildevandssystem Brønd ligger i kort nr Afleder til Renseanlæg Bjergmarken 5.3 NUMMERERINGSSYSTEM I GUNDSØ KOMMUNE Nummereringssystemet er bygget op på følgende måde: Hovedoplandsidentifikation (Jyllinge etc.) Fortløbende løbenummer Funktionsbeskrivelse 15

16 1. og 2. karakter anvendes til identifikation af den enkelte by (hovedkloakopland). Hovedkloakopland Ågerup Gerdrup Gundsølille Gundsømagle Herringløse Jyllinge og Jyllinge Nordmarken St. Valby Østrup og Kastaniehøj Bogstavkode AA GE GL GM HE JY ST ØØ 3. til 6. karakter angiver løbenummer på knudepunkter i kloaksystemet. Der anvendes som udgangspunkt en fortløbende nummerering med et step på 2 eller karakter anvendes til funktionsbeskrivelse af brøndene/bygværkerne. Der anvendes her følgende opdeling: Funktionsbeskrivelse Spildevandssystem Regnvandssystem Fællessystem Skelbrønd Vejbrønd Bogstavkode S R F P B 5.4 NUMMERERINGSSYSTEM I RAMSØ KOMMUNE Der anvendes som udgangspunkt samme nummereringssystem og metode som i Gundsø Kommune. Bogstavkode for hovedkloakopland er følgende: Hovedkloakopland Assendløse Brordrup Dåstrup Gadstrup Gl. Viby Kirke- og Øster Syv Mosevangen Ørsted Ramsømagle Ramsølille Salløv Snoldelev-Hastrup Skovsbo Snoldelev Viby Bogstavkode AS BR DS GA GV KS MO OR RA RL SA SH SK SN VI Bogstavkode for funktionsbeskrivelse følger Gundsø Kommunes system. 16

17 6 KLOAKFORNYELSE Forud for en konkret fornyelse af kloaksystemet i et område skal der gennemføres en lang række undersøgelser og indsamles og bearbejdes en større mængde data. Gennemførelsen af en kloakfornyelse fra ide til udførelse kan opdeles i 3 faser: Forberedende arbejder. Saneringsforslag. Udførelsesfase. Den overordnede sammenhæng mellem de 3 faser er illustreret i nedenstående. Oplandsdata (areal, PE) Opmåling af brønde TV- og brøndinspektion Registrering i afløbsdatabase Måling af afstrømning og nedbør Forberedende arbejdsfase Deklarationer og tinglysninger Måling af uvedkommende Driftserfaringer (spørgeskema) Måling af overløb Hydrauliske rørberegninger vand i afløbssystemet Aflastningsberegninger Saneringsforslag Udførelsesfase Tilstandsanalyse Funktionsanalyse Udarbejdelse af kloakfornyelsesplan Gennemførelse af kloakfornyelsesplan I dette bilag fokuseres på de 2 første faser med henblik på at fastlægge en ensartet administrativ praksis ved udpegningen af de kommende års kloakfornyelsestiltag. 6.1 FORBEREDENDE ARBEJDER De forberedende arbejder omfatter de indledende analyser og undersøgelser, som sammen giver et overblik over, hvilke spildevandsanlæg, der skal fornyes samt hvilken fornyelsesmetode, der bør anvendes. De forberedende arbejder omfatter følgende: Opdatering af aktuel viden om offentlige ledningsanlæg. Driftsinformationer. Orientering til borgere. Spørgeskemaundersøgelse. TV- og brøndinspektion. Opmåling af brønde. Kontrol og opdatering af afløbsdatabase. Inspektion af større bygværker. Ind- og udsivningsundersøgelse. Hydraulisk kapacitetsanalyse af kloaksystemet. Øvrige undersøgelser. 17

18 6.1.1 OPDATERING AF AKTUEL VIDEN OM OFFENTLIGE LEDNINGSANLÆG Indledningsvist skal det fastlægges, hvilken del af kloaksystemet der skal undersøges nærmere. I forbindelse hermed skal følgende kontrolleres og sikres: Der skal foreligge en klar afgrænsning mellem privat og offentlig kloak. Ved alle offentlige ledninger på privat grund skal der foreligge en tinglyst kloakdeklaration. Sidstnævnte kontrol udføres ved at slå de pågældende ejendomme op i Tingbogen. Hvis der findes en kloakdeklaration skal denne registreres i kloakdatabasen (DasGraf). I databasen er der mulighed for at notere tinglysningsnummer på hver enkelt knude og ledning. For de ejendomme, hvor der ikke foreligger en kloakdeklaration, bør denne udarbejdes inden igangsættelse af TV-inspektionen. Grundejeren skal orienteres forudgående omkring kloakdeklarationen, herunder kommunens erstatningspligt for eventuelle skader, som følge af kommunens arbejder på kloakken. Der bør indledningsvist endvidere aftales en eventuel arealerstatning DRIFTSINFORMATIONER Der indsamles driftsinformationer fra kommunens derftspersonale vedrørende: Strækninger med behov for ofte spuling. Områder med rottegener. Skader i vejareal grundet sætninger. Områder med lugtgener fra kloakken. Områder med opstuvning af regnvand eller opspædet spildevand under regn til terræn, kælder eller lignende. Indsamling af driftsinformationer gennemføres ved generel indregistrering af driftsforhold i en logbog ORIENTERING TIL BORGERE Forud for, at der igangsættes spuling og efterfølgende TV-inspektion af kloakken i et område skal borgerne i området orienteres herom. Orientering vil ske i et brev eventuelt sammen med den udsendte spørgeskemaundersøgelse. I nedenstående er angivet forslag til orientering. Kloakforsyningen informerer Roskilde Kommune Der er i Roskilde Kommune over 850 km. offentlige kloakledninger. De er etableret i perioden fra 1890-erne (kloaksystemet ved Roskilde Domkirke) og frem til i dag. Af erfaring ved vi, at en del af kloaksystemet med tiden nedslides og skal udskiftes - og gerne før det bryder sammen. Roskilde Kommune vil i de kommende år sætte fokus på fornyelse af kloaksystemet i kommunen - og nu er turen kommet til kloaksystemet i jeres område. I de kommende måneder er det hensigten, at det offentlige kloaksystem skal bl.a. TV-inspiceres for at finde ud af, hvor god tilstanden af kloakken er. I dagene op til TV-inspektionen på jeres vej orienteres I nærmere herom. I er selvfølgelig velkommen til at besøge TV-inspektionsvognen for en kort bemærkning, når den er i jeres område. Vi håber, at I endvidere vil udfylde det vedlagte spørgeskema, da det giver Roskilde Kommune mulighed for at tage stilling til eventuelle driftsproblemer eller forhold, som I har registreret - På forhånd tak. Med venlig hilsen xxx Roskilde Kommune, telefon xx xx xx xx. 18

19 6.1.4 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelsen har til formål at stedfæste eventuelle driftsproblemer i området, som man ikke tidligere har været bekendt med. Spørgeskemaet udføres som nedenstående: Kloakundersøgelse i Spildevandskøbing Kloakvej 12 Navn: Spørgeskema Dato: Adresse: (udfyldes såfremt ejeren bor på anden adresse) Telefonnr.: Løber regn- og husspildevand i hver sine ledninger inde på Deres grund (separatsystem)? Har ejendommen kælder? Er der afløb i kælderen? Ja Ja Ja Nej Nej Nej Såfremt De har afløb i kælderen bedes De cirka angive, hvor mange cm. afløbet i kælderen ligger under terrænet ved hussokkel cm. Har De haft oversvømmelse i have/kælder/stue? Ja Nej Hvis De har haft oversvømmelse bedes De besvare følgende spørgsmål. Hvor har De haft oversvømmelse? Antal gange De har haft oversvømmelse? i : i : Kender De årsagen eller datoen til oversvømmelsen bedes De venligst beskrive denne: Har De højvandslukker på afløbet fra kælderen? Ja Nej Forklaring: Højvandslukker er en enhed, der sikrer, at der ikke kan ske tilbageløb af regnvand/spildevand fra den offentlige kloak til kælder eller andre lavtliggende afløb. Bliver spildevandet pumpet væk fra Deres ejendom? Ja Nej Har De været udsat for rotteproblemer? Har De registreret lugtgener fra kloakken? Ja Ja Nej Nej Har De haft problemer med ovenstående bedes De venligst beskrive disse nærmere? Eventuelle bemærkninger: TV-INSPEKTION En væsentlig del af de forberedende arbejder er TV-inspektionen af kloaksystemet. Indledende arbejder Før igangsættelse af TV-inspektion skal følgende sikres: Der skal være udarbejdet tegningsmateriale med brønde, brøndnummer og ledningsanlæg udarbejdes. Frilægning af skjulte dæksler, hvor placering kendes, bør være gennemført (kan alternativt indgå som en del af entreprisen for TV-inspektionen). Frilægning af fastsiddende dæksler (kan alternativt indgå som en del af entreprisen for TV-inspektionen). Orientering til berørte borgere eksempelvis gennem annonce eller brev - se eksempel andet sted i dette bilag. 19

20 Der udarbejdes i starten af planperioden et standard udbudsbrev for TV-inspektion. I det følgende gennemgåes, hvad der minimum skal være indeholdt i udbudsbrevet. Krav til spuling Omfang: Ansvar: Spulearbejdet omfatter samtlige ledninger og brønde, der er vist på udleverede tegninger. Hvis der er ledninger der ikke er vist på planer og tegninger skal disse også spules. Entreprenøren skal sørge for højtryksspuling af ledninger, inden TV-inspektionen gennemføres. Fra spulingen er gennemført, til TV-inspektionen udføres, må der højst være 2 arbejdsdage. Når spulingen er udført, skal ledninger, brønde og bygværker være så rene, at TV-inspektion kan gennemføres uhindret. Det er entreprenørens ansvar, at spulingen ikke medfører, at de enkelte lodsejere får kloak- og spulevand op gennem gulvafløb og toiletter mv. Entreprenøren har ansvaret for afklaring med og eventuel rengøring hos den enkelte lodsejer. Vandforsyning: Vandforsyning til spuling sker efter nærmere aftale med kommunen. Udstyr: Rodskæring: Deponering: Spulerapport: Orientering: Spuleudstyret skal have en effektiv rækkevidde på mindst 120 m. Spuletrykket skal til enhver tid afpasses ledningens tilstand. Evt. rodskæring skal foregå med knive eller kæder, og udføres så skånsomt som muligt. Udførelse sker efter aftale med tilsynet. Deponering af oprenset, fast materiale skal anvises (eksempelvis på nærmeste renseanlæg). Der skal udfyldes en spulerapport, som foruden brøndstrækning, længde og dimension skal indeholde oplysninger om den opsugede sand- /grusmængde og om manuelt opsamlet materiale. Entreprenøren skal 2 dage før spuling af ledninger udfylde og husstandsomdele et standardbrev til orientering om arbejdets udførelse samt risikoen for gener. Eksempel på orientering til borgerne: INFORMATION FRA GUNDSØ ROSKILDE KOMMUNE I forbindelse med renovering af hovedkloaksystemet, skal der foretages spuling og oprensning af ledningerne. Spuling og oprensning vil blive foretaget med en højtryksspuler, hvilket kan give anledning til mindre gener i form af opstigende vand i kloaksystemet og de tilhørende stikledninger. Spulingen vil blive foretaget i tidsrummet fra: dag d. til dag d., mellem kl. og kl. Forebyggelse af gener fra spulingen De kan mindske generne fra opstigende vand ved: 1 at afdække gulvafløb med f.eks. aviser med noget tung ovenpå. 2 at lukke toiletsæder evt. med et klæde mellem bræt og kumme, og lægge noget tungt ovenpå. Hvis vandlåsene suges ud, påfyldes vand til forebyggelse af lugtgener. Vi håber, at De viser forståelse for eventuelle gener. Skulle ovenstående give anledning til spørgsmål, kan henvendelse ske til: Gundsø Roskilde Kommunes adresse, telefonnummer samt samt kontaktperson eller TV-inspektionsfirmaets adresse, telefonnummer samt kontaktperson 20

Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19.

Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19. Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19. november 2009 23-11-2009 Dias nr. 1 Hvem er jeg? Mads Uggerby - uddannelse

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

FOTOMANUALEN BEREGNING AF FYSISK INDEKS VED TV-INSPEKTION VEJLEDNING NR. 66 juni 2005. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

FOTOMANUALEN BEREGNING AF FYSISK INDEKS VED TV-INSPEKTION VEJLEDNING NR. 66 juni 2005. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening FOTOMANUALEN BEREGNING AF FYSISK INDEKS VED TV-INSPEKTION VEJLEDNING NR. 66 juni 2005 DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Fotomanualen Beregning af Fysisk Indeks ved TV-inspektion 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

Bornholm Forsyning A/S. Mike Urban beregning for Nexø

Bornholm Forsyning A/S. Mike Urban beregning for Nexø Bornholm Forsyning A/S Mike Urban beregning for Nexø Bornholm Forsyning A/S Mike Urban beregning for Nexø Rekvirent Rådgiver Bornholm Forsyning A/S Att.: John W. Hansen Industrivej 1 3700 Rønne Orbicon

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 5 Kloakfornyelse Indhold 1 Kloakfornyelse... 2 1.1 Plan... 2 1.2 Kloakfornyelse... 2 1.3 Pumpestationer... 3 2 Oplæg til kloakfornyelsesplanlægning...

Læs mere

Forside: Eksempel på steder med behov for kloakfornyelse

Forside: Eksempel på steder med behov for kloakfornyelse Kunde Rådgiver Viborg Kommune Orbicon A/S Teknisk Forvaltning Klostermarken 12 Sct. Mogens Gade 3 8800 Viborg 8800 Viborg Tlf. 87 28 11 00 Tlf. 87 25 25 25 Email mail@orbicon.dk Email teknik@viborgkommune.dk

Læs mere

Teknisk Forvaltning Klostermarken 12

Teknisk Forvaltning Klostermarken 12 Kunde Rådgiver Viborg Kommune Orbicon A/S Teknisk Forvaltning Klostermarken 12 Sct. Mogens Gade 3 8800 Viborg 8800 Viborg Tlf. 87 28 11 00 Tlf. 87 25 25 25 Email mail@orbicon.dk Email tekniskforvaltning@viborg.dk

Læs mere

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering Fuglebjerg Kommune Arløse By, kloakering Information om kloakeringen Ved Holger Hansen og Kenny Kragesand, Fuglebjerg Kommune samt Henrik Bjoljahn, EnviDan Dias nr. 1 Emner Baggrunden for kloakeringen,

Læs mere

Bilag Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S

Bilag Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Tlf.: 9999 2299 CVR 2581 0619 EAN 5 790001 899202 Bilag Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Grænseflader til private kloakker m.v. 1 Der

Læs mere

Bilag 2. Beregningsforudsætninger

Bilag 2. Beregningsforudsætninger Side 1 af 5 Bilag 2. Beregningsforudsætninger I dette bilag er anført en række vejledende værdier til brug ved belastningsberegning i oplandsskemaer for status og plan. For en mere detaljeret vejledning

Læs mere

Kloakfornyelse i Ulstrup

Kloakfornyelse i Ulstrup Kloakfornyelse i Ulstrup Borgermøde 18. juni 2013 Program Præsentation og indledning Spildevandsplan 2013 Kloakfornyelse i Ulstrup Hvor langt er vi nået med undersøgelser og planlægning Hvad skal Favrskov

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel Tårnby Kommune Spildevandsplan 2010-2018 December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 1 INDLEDNING...3 2 MÅLSÆTNINGER...5 3 FREMTIDIGE TILTAG I TÅRNBY KOMMUNE...7 3.1 NYANLÆG OG OMBYGNING

Læs mere

BREUM SEPARATKLOAKERING.

BREUM SEPARATKLOAKERING. BREUM SEPARATKLOAKERING. DAGSORDEN. Torsdag den 11. maj 2014, kl. 19.00 21.00 Kulturcenter Østsalling, Breum 19.00 Velkomst Præsentation af bygherrer og entreprenør Jørgen Rasmussen. Præsentation af Skive

Læs mere

Velkommen til informationsmøde

Velkommen til informationsmøde 1 Velkommen til informationsmøde Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 19.00 Guderup Forsamlingshus Kloakseparering, Guderup, Etape 3.2 Program 2 1. Velkomst og indledning ved Lisbeth Rasmussen Hansen, Sønderborg

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

Hydraulisk vurdering af Vildersbæk systemet i forbindelse med planlagt bolig- og golfområde nord for Frederikshavn

Hydraulisk vurdering af Vildersbæk systemet i forbindelse med planlagt bolig- og golfområde nord for Frederikshavn HYDRAULISK NOTAT Dato: 20. marts 2015 Udarbejdet af: Aske Kristensen Kvalitetssikring: Kim Skals/LAKN Modtager: Frederikshavn Forsyning (LAKN) Side: 1 af 10 Hydraulisk vurdering af Vildersbæk systemet

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2.

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2. Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

DanDas STANDARD. DanDas DATA LEVERING AF OPMÅLINGSDATA OG DATA FRA TV-INSPEKTION SØNDERBORG FORSYNING LEVERING AF ELEKTRONISKE DATA

DanDas STANDARD. DanDas DATA LEVERING AF OPMÅLINGSDATA OG DATA FRA TV-INSPEKTION SØNDERBORG FORSYNING LEVERING AF ELEKTRONISKE DATA LEVERING AF ELEKTRONISKE DATA LOGO SENEST REVIDERET: 13. november 2014 Rettelser er markeret med rødt DanDas STANDARD DanDas DATA LEVERING AF OPMÅLINGSDATA OG DATA FRA TV-INSPEKTION SØNDERBORG FORSYNING

Læs mere

Retningslinier for vurdering af nylagte og fornyede ledninger ved hjælp af TV-inspektion

Retningslinier for vurdering af nylagte og fornyede ledninger ved hjælp af TV-inspektion Acceptkriterier Retningslinier for vurdering af nylagte og fornyede ledninger ved hjælp af TV-inspektion Inge Faldager, Projektdeltagere Roskilde Kommune Kolding Kommune Svendborg Kommune Silkeborg Kommune

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? Reparation Rensning Ringe til hvem? Side Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Renovering i og under ejendomme

Renovering i og under ejendomme Renovering i og under ejendomme Rødder i fælles entreprenørkultur Renovering i og under ejendomme Aarsleff Rørteknik er markedsledende i Danmark, når det gælder renovering med strømpeforing i og under

Læs mere

Dagsorden. Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3.

Dagsorden. Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Dagsorden Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem er vi Thisted Vand:

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 6. Indhold. Håndtering af overfladevand og dimensionering af bassiner og faskiner. Vedtaget 27.

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 6. Indhold. Håndtering af overfladevand og dimensionering af bassiner og faskiner. Vedtaget 27. Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 6 Håndtering af overfladevand og dimensionering af bassiner og faskiner Indhold 1 Regnvandsbassiner... 2 1.1 Generelt om regnvandsbassiner... 2 1.2

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? 2/3 Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af huset ligesom

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. Hvem er vi Thisted Vand: Flemming Geipel tilsyn,

Læs mere

Dagsorden. Informationsmøde vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang. 4. Spørgsmål generelt m.m.

Dagsorden. Informationsmøde vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang. 4. Spørgsmål generelt m.m. Dagsorden Informationsmøde vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. Hvem er vi Thisted Vand: Keld Kjeldsen tilsyn tlf. 24 49 52

Læs mere

DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE

DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE HELST DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE b Ansvar b Adgang b Afhjælpning Hvornår og hvorfor skal du helst installere rensebrønde? Loven siger, at du skal sørge for, at det er muligt at rense dine kloakker

Læs mere

Kloakken Din hverdag nu og i fremtiden Den er lige under os. TV-Inspektionsgruppen i Danmark informerer om kloakledningerne

Kloakken Din hverdag nu og i fremtiden Den er lige under os. TV-Inspektionsgruppen i Danmark informerer om kloakledningerne Kloakken Din hverdag nu og i fremtiden Den er lige under os TV-Inspektionsgruppen i Danmark informerer om kloakledningerne TV-Inspektionsgruppen består af TV-inspektionsfirmaer, der løbende kontrolleres

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse

KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse Udarbejdet af: Godkendt af: MOL PKH Indholdsfortegnelse Side: 1 Dato: 2. april 2013 1 Orientering.... 2 1.1 Sammenfatning af beskrivelse... 2 1.2 Kunde...

Læs mere

virker kloakken ikke?

virker kloakken ikke? virker kloakken ikke? KLOAKFORSYNINGEN Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet

Læs mere

undgå vand i kælderen

undgå vand i kælderen undgå vand i kælderen www.ke.dk kære kunde Vand i kælderen er hvert år et problem for en del københavnere. Der er derfor god grund til at være opmærksom på at forebygge og være på vagt, hvis dit hus har

Læs mere

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942.

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942. Punkt 8. Godkendelse: Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen vedrørende separatkloakering af Midtby-ejendomme i området ved Danmarksgade, Løkkegade, Kjellerupsgade og Karolinelund mv. inden

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

Retningslinier for udarbejdelse af kloakprojekter

Retningslinier for udarbejdelse af kloakprojekter 1 Retningslinier for udarbejdelse af kloakprojekter Udgiver: Favrskov Spildevand Udgivelsesår: Maj 2009, rev. feb 2015 Titel: Tekst og layout: Retningslinier for udarbejdelse af kloakprojekter Favrskov

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? Lejre Forsyning Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet

Læs mere

Sikring mod oversvømmelse

Sikring mod oversvømmelse Sikring mod oversvømmelse 1 Nye definitioner i DS 432 i afsnit 4.6 Tilbageløbsstop: En anordning, der ved hjælp af en flyder lukker automatisk, således at der ikke kan strømme vand ind i afløbsinstallationen

Læs mere

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20.1 Formål Sølodsgrøften er nu rørlagt gennem Bårse, men rørledningen er gammel og tilstanden formentlig dårlig. Det er derfor overvejet at lægge en ny

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning Jammerbugt Kommune Frilægning af Blokhus Bæk, beregning af dimensioner Rekvirent Rådgiver Jammerbugt Kommune Natur og Miljø Lundbakvej 5 9490 Pandrup Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Projektnummer

Læs mere

INDHOLDET AF MØDET I DAG

INDHOLDET AF MØDET I DAG VELKOMMEN INDHOLDET AF MØDET I DAG Dagsorden: Et par ord om Herning Vand og Herning Kommune, roller, hvem og hvad Strategi for kloakfornyelse i Herning Det planmæssige grundlag (Tillæg nr. 18 til gældende

Læs mere

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER... 3 1.1 Gl. Mariager Kommune...3 1.2 Gl. Nørehald Kommune...3 1.3 Gl sønderhald kommune...7 1.4 GL PURHUS KOMMUNE...8 2 1

Læs mere

Separatkloakering i dit område

Separatkloakering i dit område Separatkloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område separatkloakeres. Det nye kloaksystem vil blive udført som separatsystem,

Læs mere

DanDasGraf Brugermøde

DanDasGraf Brugermøde DanDasGraf Brugermøde Oktober 2011 DanDasGraf 2011 Orbicon A/S 1 DanDasGraf 2010 2011 DanDasGraf 2011 Orbicon A/S 2 Lokale brugermøder Nord- og ØstJylland 8. marts hos Grontmij Århus Fyn 15. marts Svendborg

Læs mere

Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen

Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen Handleplan 1 Møde den 23. april 2012 Chefrådgiver Mogens Terkelsen Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen - Resumé Roskilde Kommunes handleplan, september 2011 2 TRIN 1 Gennemføre

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2008-2015 Regnvandsbassin på Løsningvej Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold... 3 5. Arealbehov og rådighedsindskrænkninger...

Læs mere

REGNINPUT HVAD KAN VI REGNE MED?

REGNINPUT HVAD KAN VI REGNE MED? REGNINPUT HVAD KAN VI REGNE MED? EVA TEMAMØDE 21. MAJ 2015, NYBORG: DET URBANE VANDKREDSLØB SØREN THORNDAHL, AALBORG UNIVERSITET Indhold Dimensionering af regnvandsledninger Niveau 1 jf. SVK Skrift 27

Læs mere

Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården

Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården Aftenens program - Velkomst og indledning ved Peter B. Andreasen, direktør Langeland Forsyning - Kloakering af sommerhusområderne

Læs mere

Svendborg Spildevand A/S Ryttermarken 21 5700 Svendborg

Svendborg Spildevand A/S Ryttermarken 21 5700 Svendborg Svendborg Spildevand A/S Ryttermarken 21 5700 Svendborg Kultur, Erhverv og Udvikling. Erhverv, Bolig og Natur. Ramsherred 5, 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Fornyet tilladelse

Læs mere

Hørsholm Kommune. Maj 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper TILLÆG

Hørsholm Kommune. Maj 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper TILLÆG Hørsholm Kommune Maj 2013 REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper PROJEKT Vurdering af kloakeringsprincipper Hørsholm Kommune Projekt nr. 211521 Dokument

Læs mere

Gundsø Kommune. Spildevandsplan 2004-2011

Gundsø Kommune. Spildevandsplan 2004-2011 Gundsø Kommune Spildevandsplan 2004-2011 Vedtaget af Gundsø Byråd 13. oktober 2004 13.10.2004 202551 2 af 46 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING...4 1.1 Spildevandsplanens opbygning... 4 1.2 Fremtidige revisioner...

Læs mere

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder 25. februar 2015 Sagsnr. P00059 Udarbejdet af: LIL Baggrund og formål Vand og Affald har i samarbejde

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? b Reparation b Rensning b Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt

Læs mere

Møde med Kloakmestre i Herning. Den 24. april 2013

Møde med Kloakmestre i Herning. Den 24. april 2013 Møde med Kloakmestre i Herning Den 24. april 2013 Indholdet af mødet i dag Dagsorden: Et par ord om Herning Vand Strategi for kloaksaneringen i Herning og betydning for den enkelte grundejer / ejendom

Læs mere

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE 1 INDHOLD RESUME Resume... 2 Baggrund...3 Lokal afledning af regnvand (LAR)...4 Baunebakken...5 I forbindelse

Læs mere

Vand i kælderen. nye veje for vandet

Vand i kælderen. nye veje for vandet Vand i kælderen 1 nye veje for vandet HVORFOR DENNE PJECE? INDHOLD 2 3 Du er måske en af de mange grundejere i Herning Kommune, som SPILDEVAND har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan

Læs mere

den 14. januar 2015 på Hedensted Rådhus

den 14. januar 2015 på Hedensted Rådhus Kloakseparering i Hedensted Nord Borger- og informationsmøde den 14. januar 2015 på Hedensted Rådhus 1 Dagsorden: Velkomst og præsentation Baggrund Tidsplan Projektet Generel information Spørgsmål Afrunding

Læs mere

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010 Vand i kælderen 2/3 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Århus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde sig over, at kælderen rummer store

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af faskiner

Retningslinjer for udførelse af faskiner Fredensborg Kommune Vand og Natur Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 7256 5908 vandognatur@fredensborg.dk September 2012 Retningslinjer for udførelse af faskiner Tekstudkast og fotos: Teknologisk Institut

Læs mere

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014 Kloakfornyelse i Svejstrup Borgermøde 12. august 2014 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal Favrskov Spildevand

Læs mere

Bygherrevejledning KLOAK I BYGGEMODNING

Bygherrevejledning KLOAK I BYGGEMODNING Bygherrevejledning KLOAK I BYGGEMODNING Orientering RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE AF KLOAKPROJEKTER Aarhus Vand A/S er selskab for kloakforsyning i Aarhus Kommune og vandforsyning i en stor del af kommunen.

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne.

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Bo Kær Pedersen, Vejrupvej 46, 5464 Brenderup og Lybækvej 4, 5464 Brenderup (dokument

Læs mere

Placering af skelbrønd Det er vigtigt at der tages stilling til placeringen af skelbrønden og gerne efter anvisning i dette brev.

Placering af skelbrønd Det er vigtigt at der tages stilling til placeringen af skelbrønden og gerne efter anvisning i dette brev. «EJER_NAVN» «EJER_ADR», «EJER_UDV_ADR» «EJER_POSTADR» 11. december 2014 S14-1646 D14-69117 Forslag til placering af skelbrønd på adressen «EJD_BELIGGENHED» Som tidligere oplyst skal der spildevands kloakeres

Læs mere

Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej

Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej Borgermøde 10. oktober 2013 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal

Læs mere

Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen for Dokkedal.

Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen for Dokkedal. Punkt 4. Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen for Dokkedal. 2011-54501. Forsyningsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at kommunens spildevandsplan ændres vedrørende separatkloakering

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Indledende oplysninger Odder Spildevand A/S Odder Spildevand A/S er med virkning fra 1. januar 2010 udskilt som et aktieselskab, der ejes 100% af Odder

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Tlf. 64 40 08 10 Fax. 64 40 07 10. www.bonnerup.net. 42 lodsejere/medejere, som repræsenterede de aktuelle 48 ejendomme i projektet

Tlf. 64 40 08 10 Fax. 64 40 07 10. www.bonnerup.net. 42 lodsejere/medejere, som repræsenterede de aktuelle 48 ejendomme i projektet Bonnerup Consult ApS Fynsvej 56 5500 Middelfart Email: info@bonnerup.net Tlf. 64 40 08 10 Fax. 64 40 07 10 www.bonnerup.net Mødereferat Møde vedr.: Orienteringsmøde for lodsejerne i forbindelse med kloakering

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2

Lolland Forsyning A/S. Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2 Lolland Forsyning A/S Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2 Program Velkommen! v/per Søndergaard, Lolland Forsyning A/S Præsentation af deltagere kommune,

Læs mere

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Indhold Indhold... 1 Baggrund... 1 DEL 1: DIMENSIONERING AF LAR-ANLÆG VED HJÆLP AF REGNEARK... 2 LAR afløbsteknik eller bydesign...

Læs mere

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013 Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24 Borgermøde 23. maj 2013 Dagsorden: Velkomst og præsentation ved formand for Udvalget for Miljø og Teknik Flemming Madsen. Spildevandsplan 2013-2024, principper og

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Slamsugning - også fra store dybder

Slamsugning - også fra store dybder Slamsugning - også fra store dybder FKSSlamson har opbygget et helt specielt køretøj til tømning af sand fra vandfyldte tanke og bassiner på bl.a. rensningsanlæg. Løsningen gør, at vi udover traditionel

Læs mere

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Bilag 3 Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Aalborg Kommune 1 Udgiver: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne

Læs mere

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand Min rensebrønd er fuld af vand, så jeg må hellere ringe til Spildevand Sådan fungerer din kloak Lolland forsyning - spildevand Det er din kloak Når du ejer et hus, er alle kloakledninger på din grund din

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning

Lyngby-Taarbæk Forsyning Side: 1 Lyngby-Taarbæk Forsyning Strategiplan for afløbssystemet 2012 xx. xxxxx 2012 Side: 1 Side: 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1 Målsætning... 3 1.1 Overordnet målsætning... 3 1.2 Klimatilpasning

Læs mere

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME 2012 UDGIFTS FORDELING GRÆNSEFLADER MELLEM

Læs mere

Funktionspraksis for afløbssystemer under regn

Funktionspraksis for afløbssystemer under regn Skrift nr. 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under regn 2005 IDA Spildevandskomiteen Ingeniørforeningen i Danmark - IDA Spildevandskomiteen Skrift nr. 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under

Læs mere

Kapitel 3 Det offentlige spildevandsanlæg

Kapitel 3 Det offentlige spildevandsanlæg Side 21 Spildevandsbekendtgørelsen definerer et offentlig spildevandsanlæg som et anlæg, hvor en eller flere kommunalbestyrelser har ansvaret for anlæggets drift og/eller vedligeholdelse. Undtagen fra

Læs mere

Kloakseparering Faxe Ladeplads. Grundejermøde. 4. marts 2015

Kloakseparering Faxe Ladeplads. Grundejermøde. 4. marts 2015 Kloakseparering Faxe Ladeplads Grundejermøde 4. marts 2015 Program 1.Orientering om forslaget 2.Orientering om kloakseparering 3.Spørgsmål og dialog 4.Opfølgning og afslutning Korte opklarende spørgsmål

Læs mere

Partnering i Favrskov. Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand

Partnering i Favrskov. Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand Partnering i Favrskov Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand Favrskov Forsyning Favrskov Spildevand Ledningsnettet Fakta om ledningsnettet i Favrskov 827 km. ledning - heraf 173 km. fællesledninger

Læs mere

BORGERMØDE VEDR. KLOAKSEPARERING

BORGERMØDE VEDR. KLOAKSEPARERING BORGERMØDE VEDR. KLOAKSEPARERING Velkomst Beslutningen om separering Baggrunden for separering Klima forandringer Dagsorden Beskrivelse fælles system Beskrivelse separat system Etape inddeling og tidsplan

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Etablering af ny fabrikationshal for Maskinfabrikken A/S

Etablering af ny fabrikationshal for Maskinfabrikken A/S Etablering af ny fabrikationshal for Dokumentationsrapport for afløbsteknik Byggeri- & anlægskonstruktion 4. Semester Gruppe: B4-1-F12 Dato: 29/05-2012 Hovedvejleder: Jens Hagelskjær Faglig vejleder: Henrik

Læs mere

# $ % $ $ #& $ & # ' # ' & # $ &($ $ ( $ $ )!# $& $

# $ % $ $ #& $ & # ' # ' & # $ &($ $ ( $ $ )!# $& $ " # % % # # ' # ' # ( ( )# " ) " ", " - * " - ". % " " * / 0 *+ # 2, *3 4 # % " "/ *1 4 /0' /6 )77*)/8 9 )77)-/6 : 9 ;)777*/ 0)77.. 0 + +7< 17< '=-7 ' > *> " +?. @ *5 #. @ ' -. '* - " '=*777 - ' > *> 8

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Centralisering af spildevandsrensning og kloakering af det åbne land Askø-Dannemare

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Sorø Kommune Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Vejledning til grundejere Maj 2009 Udgivelsesdato 13.maj 2009 Hvorfor nedsive tagvand? Der er af mange gode grunde til at nedsive tagvand lokalt, hvor

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Side 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere