Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.813 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004"

Transkript

1 Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004 K E N D E L S E Køster Entreprise A/S (advokat Henning Bill, København) mod Morsø Kommune (advokat Erik Hørlyck, Århus) Ved annoncer af ikke oplyst dato i Dagbladet Licitation og i Morsø Folkeblad udbød Morsø Kommune»i offentlig entreprise under tjenesteydelsesdirektivet«som led i udarbejdelsen af spildevandsplan for bebyggelser i det åbne land på Mors entreprisen vedrørende spuling og TV-inspektion af afløbssystemerne i en række mindre byer på Mors. Det var i udbudsbetingelserne fastsat, at tildelingskriteriet var»det økonomisk mest fordelagtige bud«. Udbudsbetingelserne blev udsendt i juni 2003, og ved udløbet af fristen for afgivelse af tilbud den 24. juli 2003 havde følgende virksomheder afgivet tilbud: 1. Køster Entreprise A/S kr. 2. Sydjysk Kloak- og Industriservice A/S kr. 3. Nordjysk Kloak- og Industriservice A/S kr. 4. Trio Inspections TV kr. 5. Fyns Kloak Service A/S kr. Den 3. september 2003 besluttede Morsø Kommune at indgå kontrakt med 3. Nordjysk Kloak- og Industriservice A/S. Den 12. september 2003 påpegede Køster Entreprise A/S over for kommunen en række overtrædelser af udbudsreglerne og krævede erstatning. Den 25. september 2003 meddelte Morsø Kommune Køster Entreprise A/S, at kommunen havde besluttet at

2 annullere udbudsforretningen med henblik på lovliggørelse, og at kontrakt med 3. Nordjysk Kloak- og Industriservice A/S ikke var indgået. 2. Den 30. april 2004 indgav klageren, Køster Entreprise A/S, klage til Klagenævnet for Udbud over indklagede, Morsø Kommune. Klagen har været behandlet på et møde den 2. september Klageren har nedlagt følgende påstande: Påstand 1 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med Tjenesteydelsesdirektivet ved i udbudsbekendtgørelsen at forbeholde sig ret til at vælge frit mellem de indkomne tilbud eller forkaste dem alle. Påstand 2 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med Tjenesteydelsesdirektivets artikel 36, stk. 1, litra a, ved i annoncerne i Dagbladet Licitation og Morsø Folkeblad og i udbudsbetingelserne som underkriterier til tildelingskriteriet»det økonomisk mest fordelagtige bud«at have fastsat»entreprenørens erfaring med tilsvarende opgaver«og»entreprenørens organisation og medarbejdere«, uanset at disse kriterier ikke var egnede til at fastlægge det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Påstand 3 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med Tjenesteydelsesdirektivets artikel 36, stk. 1, og det EU-udbudsretlige ligebehandlingsprincip ved ikke at beslutte at indgå kontrakt med klageren, hvis tilbud var det laveste, uanset at de fastsatte underkriterier bortset fra underkriteriet»tilbudssummen«ikke var egnede, og tilbudene derfor skulle vurderes efter tildelingskriteriet»den laveste pris«. Påstand 4 (subsidiær i forhold til påstand 3) Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med Tjenesteydelsesdirektivets artikel 36, stk. 1, og det EU-udbudsretlige ligebehandlingsprincip ved ikke at anvende de fastsatte underkriterier sagligt og korrekt. Påstand 5 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med Tjenesteydelsesdirektivets artikel 18, stk. 3 og 4, og det EU-udbudsretlige ligebe-

3 handlingsprincip og gennemsigtighedsprincip ved efter udløbet af fristen for afgivelse af tilbud at have ændret i udbudsbetingelserne, idet indklagede nu tillige af tilbudsgiverne krævede dels levering af tv-inspektioner i programmet WIN CAN, dels oplysninger om supplerende referencer med angivelse af, om der var foretaget indmåling af brønde, samt hvilket programmel der var leveret i. 3. Påstand 6 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med Tjenesteydelsesdirektivet og det EU-udbudsretlige ligebehandlingsprincip, herunder forhandlingsforbudet, ved efter tilbudenes afgivelse at have forhandlet med tilbudsgiverne om pris og andre grundlæggende vilkår for kontrakten. Påstand 7 Indklagede tilpligtes til klageren at betale kr. med procesrente fra den 30. april Påstand 8 (subsidiær i forhold til påstand 7) Indklagede tilpligtes til klageren at betale ,75 kr. med procesrente fra den 30. april Indklagede har vedrørende påstand 1, 2, 5 og 6 nedlagt påstand om afvisning. Indklagede har erkendt overtrædelserne. Indklagede har vedrørende påstand 3 og 4 nedlagt påstand om, at påstandene ikke tages til følge. Vedrørende påstand 7 og 8 har indklagede påstået frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb. Klagenævnet har besluttet at udsætte behandlingen af påstand 7 og 8, indtil Klagenævnet har taget stilling til påstand 1 6. Sagens nærmere omstændigheder Annoncerne i dagbladet Licitation og Morsø Folkeblad indeholder følgende vedrørende tildelingskriteriet:» Bygherren vil vælge det tilbud, der for bygherren set under ét er økonomisk mest fordelagtigt. Der foretages følgende økonomiske vægt-

4 ning: - Tilbudssummen (75%) - Tilbudssummen Entreprenørens erfaring med tilsvarende opgaver (15%) - Tilbudssummen Entreprenørens organisation og medarbejdere (10%) Bygherren forbeholder sig ret til at tage alternative tilbud, vælge frit mellem de indkomne tilbud, og at forkaste alle de indkomne tilbud «I udbudsbetingelserne af juni 2003 er anført følgende vedrørende tildelingskriteriet: 4.»Tildelingskriteriet for entreprisen er, at det tilbud der for bygherren set under ét er det økonomisk mest fordelagtige. Der foretages følgende økonomiske vægtning: - Tilbudssummen (75%) - Entreprenørens erfaring med tilsvarende opgaver (15%) - Entreprenørens organisation og medarbejdere (10%).«Den udbudte tjenesteydelse er i udbudsbetingelserne af juni 2003 beskrevet således:» 2.2 Der udbydes indmåling af brønde med GPS, brøndinspektion samt spuling og TV-inspektionsopgaver af det offentlige afløbssystem på Mors som led i udarbejdelse af spildevands- samt saneringsplan for det offentlige kloaksystem Entreprenøren skal dokumentere, at de er frivilligt registreret ved anmeldelse til DTVK (Danske TV-inspektionsfirmaers kontrolordning). 5.7 Optagelse på DVD TV-entreprenøren skal optage den effektive inspektion på nye DVD skiver. Bygherren ønsker alle optagelser og rapporter afleveret på DVD. Ved optagelse på DVD skal denne kunne gengive på standard PC med Windows brugerflade. Dette skal leveres i DVD R eller DVD RW format. DVD optagelsen skal leveres med et software, som muliggør, at der kan»klikkes«på hver enkelt konstateret observation på en given strækning, og herved simpelt finde frem til den tilhørende billedsekvens.

5 Ved start og slut af alle ledningsstrækninger skal den indvendige ledningsdimension opmåles med en nøjagtighed på mm. Der måles både lodret og vandret Indmåling af brøndenes placering med GPS Der skal foretages en nøjagtig indmåling af brøndenes placering med GPS. Dataene skal leveres i SKV-format således, at der kan ske indlæsning til DAS-format Rapportering Der udarbejdes brøndrapporter for alle knudepunkter. Samtlige punkter i brøndrapporten, på nær alder, anlægsår og x- og y koordinat udfyldes Slutrapportering/Aflevering 8.2 DVD TV-inspektionerne skal afleveres digitalt på DVD. Desuden skal informationerne fra rapporteringsskemaerne overføres til fil på DVD i det med bygherren aftalte DAS-udvekslingsformat (DAS-4 format). «I udbudsbetingelserne er i afsnittet vedrørende entreprenørens kvalitetskontrol anført, at entreprenøren skal dokumentere, at»tv-inspektionen kvalitetssikres af uvildig instans (f.eks. af DTVK)«. 5. Tilbudsgiverne skulle ved afgivelsen af tilbud benytte en tilbudsliste, som var vedhæftet licitationsbetingelserne. Som bilag hertil skulle tilbudsgiverne afgive erklæring om gæld til det offentlige, om entreprenørens organisation og medarbejdere, herunder disses uddannelse og erfaring, om det materiel, der forventedes anvendt til opgaven, samt om tilbudsgiverens erfaring med tilsvarende opgaver. Klageren afgav herefter den 2. juli 2003 tilbud med den nævnte samlede tilbudssum på kr. Den 14. juli 2003 afgav 3. Nordjysk Kloak- og Industriservice A/S tilbud med den nævnte samlede tilbudssum på kr. I klagerens tilbud er ud for linien»evt. forbehold«tilføjet:»dtvk afgift pr. brøndtræk Kr. 21.«Ligeledes har 2. Sydjysk Kloak- og Industriservice A/S i sit tilbud under punktet Evt. forbehold angivet:»administrationen af

6 brøndstrækningsafgift til DTVK ikke er incl. i enhedspriserne og udgør Kr. 21,- pr. brøndstræk.«4. Trio Inspections TV og 5. Fyns Kloak Service A/S har under punktet anført:»almindelige betingelser for TV-inspektion«. 6. I Vedtægter for Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning hedder det bl.a.:»medlemmerne af kontrolordningen er forpligtet til på deres faktura at angive udgiften til kontrolordningen, som udgiften til kontrolordningen i kroner pr. undersøgt strækning. «Efter telefonisk kontakt mellem klageren og indklagede skrev indklagede den 12. august 2003 således til klageren:» Den 8. august 2003 er det i en angivet, at I pt. ikke kunne leverer i WIN CAN, men at I ville få programmet installeret i løbet af 14 dage. Morsø Kommune skal for at kunne foretage en vurdering af de TVinspektioner i foretager samt hvorledes I efterfølgende leverer til Morsø Kommune have fremsendt en test DVD, hvor TV-inspektionerne leveres i WIN CAN. Da Morsø Kommune ønsker en afklaring, af hvem der skal tildeles entreprisen, skal Morsø Kommune senest den 15. august 2003 have modtaget en test DVD leveret i programmet WIN CAN. «Ved skrivelse af 13. august 2003 meddelte klageren indklagede, at det ville være forbundet med en softwareinvestering på kr. at levere i WIN CAN. Klageren påpegede samtidig, at udbudsbetingelserne intet foreskrev om, at arbejdet skulle udføres i WIN CAN. Ved skrivelse af 21. august 2003 indkaldte indklagede klageren til forhandling. Det anførtes, at der var tale om»forhandling med udgangspunkt i den afholdte licitation med henvisning til tilbudslovens 10 og 11 og uden at opgavens karakter ændres væsentligt«. Det er under sagen for Klagenævnet oplyst, at de øvrige tilbudsgivere ligeledes blev indkaldt til forhandling, og at dagsordenen for forhandlingerne med hver af tilbudsgiverne var som anført i skrivelsen til klageren, nemlig:

7 7.» Teknisk Forvaltnings oplæg til forhandlingen forløber som følger: - orienterer om hvilken procedure der følges. - beskriver ændringer i forhold til licitationsmaterialet. - fremlægger tidsplan/perspektiv«. Forhandlingen med klageren fandt sted den 27. august Ved begyndelsen af mødet udleverede indklagede en fortegnelse over, hvad der skulle drøftes, og indklagede fremsendte den 3. september 2003 referat af mødet. Det fremgår heraf:» Ad 2) Der blev ikke givet supplerende referencer udover dem der er angivet i licitationsmaterialet. Ad 3) Køster Entreprise oplyste, at de tidligere har indmålt brønde med x- og y koordinater, men aldrig med z-koordinaten. De samarbejder med Dines Jørgensen rådgivende ingeniørfirma og mener ikke at der er problemer med at indmåle brøndene inden for de angivelser som Morsø kommune har angivet i licitationsmaterialet. Ad 4) Køster oplyste, at de godt kan levere i Win Can, men at dette vil give anledning til en merpris på kr. i forhold til den angivne pris i licitationsmaterialet. Køster oplyste, at der går en uge fra programmet bestilles til de er klar til at tage programmet i brug, hvorfor det ikke vil give anledning til tidsfrist overskridelser. «I skrivelse af 4. september 2003, hvorved indklagede meddelte klageren, at indklagede 3. september 2003 havde besluttet at indgå kontrakt med 3. Nordjysk Kloak- og Industriservice, hedder det:» Tildelingen af entreprisen er sket ud fra økonomiske mest fordelagtige tilbud ud fra følgende vægtning. -Tilbudssummen (75%) -Entreprenørens erfaring med tilsvarende opgaver (15 %) -Entreprenørens organisation og medarbejdere (10 %)

8 Morsø Kommune har ud fra referencer, forhandlinger med de enkelte firmaer samt firmaernes erfaringer med at indmåle brønde vurderet at NKI s tilbud er det mest fordelagtige for Morsø Kommune.«Indklagede har ikke under klagenævnssagen fremlagt forvaltningens sagsfremstilling, herunder indstillingen til kommunalbestyrelsen til brug for dennes beslutning om at indgå kontakt. Der er heller ikke fremlagt referater fra møder i kommunalbestyrelsen om spørgsmålet. 8. Ved skrivelse af 12. september 2003 rejste klageren over for indklagede erstatningskrav, fordi klageren ikke som lavestbydende var blevet tildelt entreprisen. Ved skrivelse af 25. september 2003 erkendte indklagede, at der»i forskellig henseender«var sket overtrædelse af tjenesteydelsesdirektivet. Det blev anført, at kommunen havde besluttet at annullere udbudsforretningen med henblik på lovliggørelse, selv om udbud kunne være sket uden overholdelse af tjenesteydelsesdirektivet. Endelig blev det præciseret, at der ikke var indgået kontrakt med 3. Nordjysk Kloak- og Industriservice A/S. Efter korrespondance mellem parterne meddelte indklagede den 11. november 2003 klageren, at denne ville blive indbudt til at deltage i den ny udbudsforretning. Ved skrivelse af 8. december 2003 meddelte klageren indklagede, at klageren på baggrund af det hidtidige forløb havde besluttet ikke at deltage i en ny udbudsforretning. Det er under mødet i Klagenævnet oplyst, at indklagedes på ny har udbudt entreprisen efter Tjenesteydelsesdirektivet. Direktør Thomas Køster, Køster Entreprise A/S, har forklaret, at indklagede først i duplikken i sagen for Klagenævnet har nævnt, at klagerens forbehold for DTVK-afgiften skulle medføre, at klagerens bud var ukonditionsmæssigt. Dette blev f.eks. ikke nævnt under mødet den 27. august Eftersom entreprisen omfattede 1500 brønde, ville afgiften til DTVK beløbe sig til 1500 gange 21 kr. Det ville passe godt ind i firmaets arbejdstilrettelæggelse at få opgaven på Mors, for klageren havde netop afsluttet et projekt i Herning. Klageren regnede helt sikket med at have

9 vundet licitationen, navnlig fordi prisen skulle vægtes med 75%, og klagerens tilbud lå langt under de øvriges. Han regnede med, at mødet i august ville munde ud i, at kontrakten blev underskrevet, og blev derfor meget forbløffet over, hvad det viste sig at være kommunens hensigt at drøfte på mødet. Da han foreholdt kommunens repræsentanter, at klageren mente klart at være den vindende, fik han at vide, at Tilbudslovens 10 og 11 gav adgang til forhandling, også om prisen. Det blev ligeledes oplyst, at kommunen havde lagt en procedure, så»alle parter bliver lige behandlet«. På mødet skulle klageren udførligt forklare om de referencer, der var anført i tilbudet. Stadsingeniør Børge Asferg, Morsø Kommune, ville ikke under nogen omstændigheder acceptere, at klageren selv eller det af klageren antagne rådgivende ingeniørfirma Dines Jørgensen foretog GPSopmålingen. 9. Afdelingsleder Jim Friis, Morsø Kommune, har forklaret, at antallet af mulige brøndstræk under en entreprise som den foreliggende godt kunne løbe op i langt flere end Klagerens kvalifikationer så ud til at være i orden. Indklagede anvendte ikke noget pointsystem eller lignende ved evalueringen af de enkelte tilbud, men støttede sig til de afgivne referencer. Undervejs blev indklagede på grundlag af en oplysning fra en lokal landinspektør opmærksom på, at GPS-opmålingen burde foretages af landinspektører, da der krævedes stor nøjagtighed. Klageren fastholdt imidlertid under forhandlingen selv at ville foretage opmålingen. Indklagede har ikke prissat klagerens forbehold om afgift til DTVK. Stadsingeniør Børge Asferg, Morsø Kommune, har forklaret, at han var skuffet over, at klageren ikke ville bruge landinspektør til GPS-opmålingen. Indklagede havde henvendt sig til en af de 4 referencer, som klageren havde anført, og fået negativ tilbagemelding. Indklagede besluttede at indkalde de bydende til forhandling, og alle møderne blev med samme dagsorden gennemført inden for en kort periode i august Han kan ikke erindre, om nogen af de andre tilbudsgivere satte prisen ned under forhandlingerne. Han var overrasket over, at klageren forlangte merpris ved levering i WIN CAN, for Flemming Berg, Køster Entreprise A/S, havde telefonisk oplyst, at det kunne lade sig gøre for klageren at levere i dette program. Der er desuden afgivet forklaring af Flemming Berg, Køster Entreprise A/S.

10 10. Parternes anbringender Ad påstand 1 Klageren har gjort gældende, at det af tjenesteydelsesdirektivets artikel 36 fremgår, at indklagede skal anvende»den laveste pris«eller»det økonomisk mest fordelagtige bud«som tildelingskriterium. Indklagede kan derimod ikke forbeholde sig ret til frit at vælge imellem de indkomne tilbud. Indklagede har gjort gældende, at klageren ikke har nogen retlig interesse i påkendelse af påstanden, idet indklagede i erkendelse af fejl annullerede udbudsforretningen med henblik på lovliggørelse, og Klagenævnets stillingtagen til påstanden heller ikke er nødvendiggjort af de nedlagte erstatningspåstande, eftersom indklagede har erkendt overtrædelsen. Ad påstand 2 Klageren har gjort gældende, at underkriterierne»entreprenørens erfaring med tilsvarende opgaver«og»entreprenørens organisation og medarbejdere«alene var egnede til at vurdere tilbudsgivernes egnethed til at løse opgaven. Kriterierne fremstår derfor som udvælgelseskriterier. Indklagede har gentaget sine anbringender ad påstand 1. Ad påstand 3 Klageren har gjort gældende, at indklagede, der ikke havde fastsat andre egnede underkriterier til tildelingskriteriet»det økonomisk mest fordelagtige tilbud«end kriteriet»tilbudssummen«, var forpligtet til at anvende tildelingskriteriet»laveste pris«. Indklagede var derfor også forpligtet til at beslutte at indgå kontrakt med klageren, der var den lavestbydende og ikke kunne afvises som følge af manglende opfyldelse af de fastsatte udvælgelseskriterier. Det anførte om den pligtige betaling af DTVK- afgift er ikke et forbehold, men en klar følge af udbudsbetingelsernes krav om kvalitetskontrol. Dertil kommer, at indklagede først under duplikken har gjort gældende, at der var tale om et forbehold, og at indklagede derfor havde været berettiget til at afvise klagerens tilbud.

11 11. Indklagede har gjort gældende, at indklagede havde saglig grund til at annullere udbudsforretningen, og at klageren ikke har retskrav på tildeling af ordren på grundlag af et med rette annulleret udbud. Dertil kommer, at klagerens tilbud i givet fald skulle have været afvist som ukonditionsmæssigt, idet tilbudet indeholdt forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, nemlig selve grundlaget for prisberegning. Ad påstand 4 Klageren har gjort gældende, at indklagede reelt undlod at lægge vægt på underkriteriet»tilbudssummen«. Dertil kommer, at indklagedes vurdering af kriteriet»entreprenørens erfaring med tilsvarende opgaver«alene foregik ud fra tilbudsgivernes referencer vedrørende erfaring med indmåling af brønde. Det fremgik ikke af udbudsbetingelserne, at tilbudsgiverne skulle angive specifikke referencer vedrørende deres erfaring med indmåling af brønde, og disse referencer blev for klagerens vedkommende også først indhentet efter afgivelse af tilbudene gennem en forhandling, som stred mod forhandlingsforbudet. Indklagede har henvist til det, der er gjort gældende ad påstand 3, og har supplerende gjort gældende, at de fastsatte underkriterier slet ikke blev anvendt, idet udbudsforretningen med rette blev annulleret. Ad påstand 5 Klageren har gjort gældende, at indklagede først efter licitationen tilkendegav, at der ville blive lagt vægt på, om tilbudsgiverne kunne levere tvinspektioner i WIN CAN. Dette fremgik ikke af udbudsbekendtgørelsen eller udbudsbetingelserne. Som anført under påstand 4 fremgik det heller ikke, at indklagede ønskede specifikke referencer vedrørende tilbudsgivernes erfaring vedrørende indmåling af brønde. Indklagede indhentede først disse referencer i forbindelsen med forhandlingen den 27. august Indklagede har gentaget sine anbringender ad påstand 1.

12 12. Ad påstand 6 Klageren har gjort gældende, at enhver forhandling om grundlæggende elementer i kontrakten og om pris er udelukket ved offentlige udbud. Indklagede har gennemført forhandlinger om priser og vilkår med tilbudsgiverne efter afgivelse af tilbudene. Det fremgår af indklagedes meddelelse af 4. september 2003 om tildelingen af entreprisen, at indklagede netop har lagt vægt på resultatet af forhandlingerne. Indklagede har gentaget sine anbringender ad påstand 1. Klagenævnet udtaler: Indklagede har i annoncerne i Dagbladet Licitation og Morsø Folkeblad og i udbudsbetingelserne anført, at entreprisen udbydes»under tjenesteydelsesdirektivet«. Det forhold, at indklagede i sin indkaldelse til forhandling af 21. august 2003 henviser til Tilbudslovens 10 og 11, og at værdien af aftalen (under tærskelværdien) ikke nødvendiggjorde udbud efter Tjenesteydelsesdirektivet, bevirker ikke, at udbudet anses for gennemført efter Tilbudslovens regler, der i øvrigt alene omfatter bygge- og anlægsopgaver. Indklagede havde da også besluttet at annullere udbudet med henblik på lovliggørelse, hvilket blev meddelt klageren ved skrivelse af 25. september 2003, og indklagede har herefter på ny udbudt entreprisen. Klageren havde imidlertid allerede ved skrivelse af 8. december 2003 meddelt ikke at ville deltage i et nyt udbud. Uanset dette finder Klagenævnet, at klageren har retlig interesse i at få fastslået, i hvilket omfang indklagede havde overtrådt udbudsreglerne under det først afholdte udbud, idet Klagenævnets afgørelse herom er forudsætningen for, at der vil kunne tages stilling til klagerens påstand om erstatning, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud 6, stk. 3. Indklagedes påstand om, at påstand 1, 2, 5 og 6 afvises, tages derfor ikke til følge.

13 13. Ad påstand 1 Som erkendt af indklagede er adgangen til at vælge mellem de indkomne tilbud eller til at annullere et udbud ikke fri. En offentlig udbyder, som vælger mellem de indkomne tilbud uden overholdelse af tildelingskriteriet, eller som uden saglig begrundelse annullerer et udbud, handler i strid med EU-udbudsreglerne. Indklagede har således handlet i strid med Tjenesteydelsesdirektivet ved i udbudsbetingelserne at forbeholde sig at vælge frit mellem de indkomne tilbud eller forkaste dem alle. Påstanden tages derfor til følge. Ad påstand 2 Som erkendt af indklagede er de fastsatte underkriterier»entreprenørens erfaring med tilsvarende opgaver«og»entreprenørens organisation og medarbejdere«ikke egnede til at fastlægge»det økonomisk mest fordelagtige bud«, men derimod egnede til at klarlægge entreprenørens almindelige egnethed til at varetage opgaven. Der er således tale om udvælgelseskriterier. Indklagede har derfor handlet i strid med Tjenesteydelsesdirektivets artikel 36, stk. 1, litra a, og påstanden tages til følge. Ad påstand 3 Indledningsvis bemærkes, at indklagede ikke under udbudet har betragtet oplysningen om, at DTVK-afgiften udgjorde 21 kr. pr. brøndstræk, som et forbehold, det være sig grundlæggende eller væsentligt, og derefter valgt at afvise klagerens tilbud som ukonditionsmæssigt, men har gennemført forhandlinger med klageren og med andre tilbudsgivere, der havde givet samme oplysning uden på noget tidspunkt at anføre, at tilbud med en sådan oplysning var ukonditionsmæssige. Efter udbudsbetingelsernes krav om, at tilbudsgiverne skulle være frivilligt registreret netop ved anmeldelse til DTVK, er oplysningen heller ikke efter Klagenævnets opfattelse noget forbehold, uanset at klageren i lighed med andre tilbudsgivere har oplyst afgiftens størrelse ud for punktet»evt. forbehold«. Indklagede er derfor ikke berettiget til at afvise klagerens tilbud på dette grundlag. Da indklagede ikke havde fastsat andre egnede underkriterier til tildelingskriteriet»det økonomisk mest fordelagtige bud«end»tilbudssummen«, var indklagede forpligtet til at anvende tildelingskriteriet»den laveste pris«, så-

14 14. fremt udbudet blev gennemført. Da klageren havde afgivet det laveste bud, og da klagerens tilbud i øvrigt opfyldte udbudsbetingelserne, havde indklagede været forpligtet til at træffe beslutning om at indgå kontrakt med klageren, såfremt udbudet blev gennemført. Indklagede valgte imidlertid at annullere udbudet på grund af en række fejl. Indklagedes annullation var således sagligt velbegrundet, og den tilbudsgiver, som indklagede havde valgt at indgå kontrakt med, ville ikke kunne få medhold i, at beslutningen om kontaktindgåelse skulle opretholdes. Såfremt indklagede havde måttet annullere udbudet, f.eks. fordi der viste sig ikke at være tilstrækkelige bevillingsmæssige muligheder, ville også en sådan annullation have været saglig. Heller ikke i den situation ville den tilbudsgiver, som indklagede måtte have valgt at indgå kontrakt med, kunne få medhold i, at beslutningen om kontaktindgåelse skulle opretholdes. Klagerens påstand må forstås således, at det ønskes fastslået, at indklagede hvis indklagede valgte at gøre brug af de indkomne tilbud havde været forpligtet til at beslutte at indgå kontrakt med klageren, fordi klagerens tilbud, der ikke på andet grundlag kunne afvises, var det laveste. Det ligger derimod ikke i påstanden, at indklagede ville havde været forpligtet at beslutte at indgå kontrakt med klageren og til senere at opretholde en sådan beslutning, såfremt der viste sig saglige grunde til at annullere udbudet. En række af indklagedes fejl blev begået, efter at tilbudene var åbnet. Indklagede forhandlede således med samtlige tilbudsgivere, bl.a. om pris og andre grundlæggende vilkår, ligesom indklagede introducerede nye udbudsbetingelser. Som forløbet viser, vil det åbne mulighed for omgåelse af udbudsreglerne, såfremt en udbyder sagligt korrekt, men på grund af egne grove fejl begået mere eller mindre bevidst efter modtagelsen af tilbudene ved at annullere udbudet kunne bringe sig i ly for en senere påstand om erstatning i form af positiv opfyldelsesinteresse. Virkningen af, at en udbyder sagligt korrekt annullerer et udbud på grund af fejl, der opdages f.eks. i forbindelse med en sag for Klagenævnet, bør således ikke udstrækkes til at afskære stillingtagen til, hvad der ville have været situationen, hvis udbudet ikke var blevet annulleret. På denne baggrund tages klagerens påstand til følge.

15 15. Ad påstand 5 Som erkendt af indklagede har indklagede i strid med Tjenesteydelsesdirektivets artikel 18, stk. 3 og 4, og det EU-udbudsretlige ligebehandlingsprincip og gennemsigtighedsprincip efter udløbet af fristen for afgivelse af tilbud ændret i udbudsbetingelserne. Påstanden tages derfor til følge. Ad påstand 6 Som erkendt af indklagede har indklagede i strid med Tjenesteydelsesdirektivet og det EU-udbudsretlige ligebehandlingsprincip, herunder forhandlingsforbudet, efter tilbudenes afgivelse forhandlet med tilbudsgiverne om pris og andre grundlæggende vilkår for kontrakten. Påstanden tages derfor til følge. Herefter bestemmes: Ad påstand 1 Indklagede har handlet i strid med Tjenesteydelsesdirektivet ved at forbeholde sig ret til at vælge frit mellem de indkomne tilbud eller forkaste dem alle. Ad påstand 2 Indklagede har handlet i strid med Tjenesteydelsesdirektivets artikel 36, stk. 1, litra a, ved som underkriterier til tildelingskriteriet»det økonomisk mest fordelagtige bud«at have fastsat»entreprenørens erfaring med tilsvarede opgaver«og»entreprenørens organisation og medarbejdere«, uanset at disse kriterier ikke var egnede til at fastlægge det økonomisk mest fordelagtige bud.

16 16. Ad påstand 3 Indklagede har handlet i strid med Tjenesteydelsesdirektivets artikel 36, stk. 1, og det EU-udbudsretlige ligebehandlingsprincip ved ikke at beslutte at indgå kontrakt med klageren, hvis tilbud var det laveste, uanset at de fastsatte underkriterier bortset fra underkriteriet»tilbudssummen«ikke var egnede, og tilbudene derfor skulle vurderes efter tildelingskriteriet»den laveste pris«. Ad påstand 5 Indklagede har handlet i strid med Tjenesteydelsesdirektivets artikel 18, stk. 3 og 4, og det EU-udbudsretlige ligebehandlingsprincip og gennemsigtighedsprincip ved efter udløbet af fristen for afgivelse af tilbud at have ændret i udbudsbetingelserne, idet indklagede nu tillige af tilbudsgiverne krævede dels levering af tv-inspektioner i programmet WIN CAN, dels oplysninger om supplerende referencer med angivelse af, om der var foretaget indmåling af brønde, samt hvilket programmel der var leveret i. Ad påstand 6 Indklagede har handlet i strid med Tjenesteydelsesdirektivet og det EUudbudsretlige ligebehandlingsprincip, herunder forhandlingsforbudet, ved efter tilbudenes afgivelse at have forhandlet med tilbudsgiverne om pris og andre grundlæggende vilkår for kontrakten. Indklagede, Morsø Kommune, skal i sagsomkostninger til klageren, Køster Entreprise A/S, betale kr., der betales inden 14 dage efter modtagelsen af denne kendelse. Klagegebyret tilbagetales. Kirsten Thorup

17 17. Genpartens rigtighed bekræftes. Joan Bach kontorfuldmægtig

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-111.497 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard, Michael Jacobsen) 3. februar 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-111.497 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard, Michael Jacobsen) 3. februar 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-111.497 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard, Michael Jacobsen) 3. februar 2005 K E N D E L S E Sammenslutningen af Glatførebekæmpende Vognmænd i Nordjyllands Amt ApS (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004 K E N D E L S E Eurofins Danmark A/S (selv) mod Ringkjøbing Amt (advokat Erik Hørlyck, Århus) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018500 (Kirsten Thorup, Gorm Elikofer, Niels Henriksen) 22. april 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018500 (Kirsten Thorup, Gorm Elikofer, Niels Henriksen) 22. april 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018500 (Kirsten Thorup, Gorm Elikofer, Niels Henriksen) 22. april 2009 K E N D E L S E Entreprenørfirmaet Harry Andersen & Søn A/S (advokat René Offersen ved advokatfuldmægtig

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-248.871 (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004 K E N D E L S E H.O.Service A/S (advokat Lars Lindhard, Esbjerg) mod Boligforeningen 32 (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022902 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 3. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022902 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 3. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022902 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 3. maj 2011 K E N D E L S E Enca A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Skive Kommune (advokat Erik Hørlyck,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 18. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 18. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 18. januar 2011 K E N D E L S E O K Entreprise A/S (advokat Birgitte H. Frederiksen, Tønder) mod Tønder

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010 K E N D E L S E Balle Blik & VVS ApS (advokat Jeppe Svenning, Århus) mod Boligselskabet Sct. Jørgen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 K E N D E L S E Dansk Høreteknik A/S (advokat Roberto Panada, København) mod Københavns Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012 K E N D E L S E Krüger A/S (advokat John Adamsen, Surrey, England) mod Sorø Vand A/S (advokat Martin

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013739 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Vibeke Steenberg) 23. november 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013739 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Vibeke Steenberg) 23. november 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013739 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Vibeke Steenberg) 23. november 2007 K E N D E L S E Sejlstrup Entreprenørforretning A/S (advokat Torben Korsager, Århus) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-248.871 (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 9. juli 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-248.871 (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 9. juli 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-248.871 (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 9. juli 2004 K E N D E L S E H. O. Service A/S (advokat Lars Lindhard, Esbjerg) mod Boligforeningen 32 (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 K E N D E L S E Hounisens Laboratorieudstyr A/S (advokat Niels Lomborg, Århus) mod Region

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011 K E N D E L S E Isoplus Fjernvarmeteknik A/S (advokat Michael Baruah, Kolding) mod Guldborgsund Varme A/S (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 23. maj 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 23. maj 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8314 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 23. maj 2016 K E N D E L S E Svend Pedersen A/S (advokat Jakob Sønder Larsen, Ballerup) mod Favrskov Kommune (advokat Tina Braad,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Erik Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen, Skive)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017936 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Melitta Keldebæk) 6. maj 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017936 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Melitta Keldebæk) 6. maj 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017936 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Melitta Keldebæk) 6. maj 2009 K E N D E L S E Tømrer og Snedkerfirma Henrik Kejser A/S (advokat Niels Kaiser, Aabyhøj) mod Betaniaforeningen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 27. september 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 27. september 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-7501 (Mette Langborg) 27. september 2016 K E N D E L S E Dansk Byggeri (selv) mod Region Hovedstaden (advokat Mikala Berg Dueholm, København) Ved udbudsbrev af 19. april

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-204.364 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 9. marts 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-204.364 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 9. marts 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-204.364 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 9. marts 2004 K E N D E L S E Georg Berg A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Køge Kommune (advokat Kirsten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017371 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Erik Hammer) 20. maj 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017371 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Erik Hammer) 20. maj 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017371 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Erik Hammer) 20. maj 2009 K E N D E L S E MFI Office Solutions Ltd. (advokat Tina Braad, Århus) mod Udenrigsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Kaj Kjærsgaard, Helle Bøjen Larsen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Kaj Kjærsgaard, Helle Bøjen Larsen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-213.807 (H.P. Rosenmeier, Kaj Kjærsgaard, Helle Bøjen Larsen) 22. marts 2002 K E N D E L S E Johs. Sørensen & Sønner Århus A/S (advokat Lars Grøngaard, Århus) mod Århus

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 K E N D E L S E Grusterminalen.DK ApS (advokat Niels Tiedemann, København) mod Fredericia Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021910 (Poul Gorm Nielsen, Suzanne Helsteen, Knud Erik Busk) 18. oktober 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021910 (Poul Gorm Nielsen, Suzanne Helsteen, Knud Erik Busk) 18. oktober 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021910 (Poul Gorm Nielsen, Suzanne Helsteen, Knud Erik Busk) 18. oktober 2011 K E N D E L S E Jytas A/S (advokat Povl Nick Bronstein, København) mod Universitets- og

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726 (Kirsten Thorup, Kirsten Thøgersen) 29. oktober 2013 K E N D E L S E Vand og Teknik A/S (advokat Ole Møller Jespersen, Horsens) mod Ringkøbing-Skjern Vand A/S

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010 K E N D E L S E Clear Channel Danmark A/S (advokat Dan Terkildsen, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019394 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Melitta Keldebæk) 21. oktober 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019394 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Melitta Keldebæk) 21. oktober 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019394 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Melitta Keldebæk) 21. oktober 2009 K E N D E L S E Konsortiet Rindum Skole (advokat Jonas Valhøj Kleffel Nielsen, Randers)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020242 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 1. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020242 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 1. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020242 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 1. december 2009 K E N D E L S E Løgten Murer- og Entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik Steffensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 K E N D E L S E Bakkely A/S (tidligere K. Fl. Jacobsen A/S) (advokat Erik Larsson,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020361 (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010 K E N D E L S E Einar Kornerup Jylland A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Ejerforeningen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011 K E N D E L S E Kirkebjerg A/S (advokat Emil Baumann Geist, Roskilde) mod Universitets- og Bygningsstyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011 K E N D E L S E Nykøbing Dag og Industrirenovation v/bjørn Filtenborg (advokat Jesper Svenning,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 2005-0002498 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Erik Hammer) 3. februar 2006

Klagenævnet for Udbud 2005-0002498 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Erik Hammer) 3. februar 2006 Klagenævnet for Udbud 2005-0002498 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Erik Hammer) 3. februar 2006 K E N D E L S E J. Olsen A/S Entreprenør- & nedrivningsfirmaet og Jens Olsen (advokat Anders Hein, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007 K E N D E L S E Scan-Plast Produktion A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Herning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 K E N D E L S E Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S (advokat Torsten Viborg Pedersen, Randers)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016965 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 15. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016965 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 15. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016965 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 15. december 2009 K E N D E L S E Sahva A/S (advokat Tina Braad, Århus) mod Odense Kommune (advokat Peter

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018063 (Niels Feilberg Jørgensen, Helle Bøjen Larsen, Thomas Grønkær)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018063 (Niels Feilberg Jørgensen, Helle Bøjen Larsen, Thomas Grønkær) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018063 (Niels Feilberg Jørgensen, Helle Bøjen Larsen, Thomas Grønkær) 5. november 2009 K E N D E L S E Saver Comfort ApS (advokat Ole Husum, Grenå) mod Region Midtjylland

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 6. april 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 6. april 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-91.428 (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 6. april 2005 K E N D E L S E SK Tolkeservice ApS (advokat Nikolaj Linneballe, København) mod Københavns Amt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Erik Hammer) 10. december 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Erik Hammer) 10. december 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025155 (Michael Ellehauge, Erik Hammer) 10. december 2012 K E N D E L S E Marius Pedersen A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0008885 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Henriksen) 23. februar 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0008885 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Henriksen) 23. februar 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0008885 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Henriksen) 23. februar 2007 K E N D E L S E Rebo A/S (advokat Anders Lindquist, København) mod A/B Damparken (advokat Eske Hald,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 K E N D E L S E Jydsk Planteservice A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod 12-by Gruppens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Jens Fejø, Iver Pedersen) 19. december 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Jens Fejø, Iver Pedersen) 19. december 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-185-012 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Iver Pedersen) 19. december 2003 K E N D E L S E Nibe Entreprenør og Transport ApS (advokat J. J. Borregaard, Nibe) mod Støvring Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Gorm Elikofer) 2. februar 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Gorm Elikofer) 2. februar 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020048 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Gorm Elikofer) 2. februar 2010 K E N D E L S E VKAREN ApS (advokat Niels Eriksen, Odense) mod Odense Kommune (advokat Majse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014 K E N D E L S E Danstruct A/S (advokat Mikala Berg Dueholm, København) mod Aarhus Universitet (advokat Erik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J. nr.: 00-26.029 (A.F. Wehner, Suzanne Helsteen, Kaj Kjærsgaard) 27. september 2000

Klagenævnet for Udbud J. nr.: 00-26.029 (A.F. Wehner, Suzanne Helsteen, Kaj Kjærsgaard) 27. september 2000 Klagenævnet for Udbud J. nr.: 00-26.029 (A.F. Wehner, Suzanne Helsteen, Kaj Kjærsgaard) 27. september 2000 K E N D E L S E Svend B. Thomsen A/S (advokat Mogens Hansen, København) mod Blåvandshuk Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-239.453 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 8. marts 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-239.453 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 8. marts 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-239.453 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 8. marts 2004 K E N D E L S E Eurofins Danmark A/S (selv) mod Århus Amt (selv) Ved udbudsbekendtgørelse af 1. maj 2003

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0002499 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Michael Jacobsen) 20. december 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0002499 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Michael Jacobsen) 20. december 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0002499 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Michael Jacobsen) 20. december 2005 K E N D E L S E Adelholm VVS ApS (advokat Jesper Jakobsen, Hjørring) mod Faber Invest I/S

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-183.699 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 2. april 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-183.699 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 2. april 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-183.699 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 2. april 2002 K E N D E L S E ISS Danmark A/S (advokat Henning Aasmul-Olsen, København) mod H:S Rigshospitalet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007 K E N D E L S E Akupunktør og massør Thomas Borgå (advokat Ole Lund, Skive) mod Skive Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017413 (Kirsten Thorup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 28. oktober 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017413 (Kirsten Thorup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 28. oktober 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017413 (Kirsten Thorup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 28. oktober 2008 K E N D E L S E Bjarne Larsen (advokat Christa Westergaard, Skive) mod Morsø Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022370 (Søren Holm Seerup, Suzanne Helsteen, Thomas Grønkær) 25. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022370 (Søren Holm Seerup, Suzanne Helsteen, Thomas Grønkær) 25. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022370 (Søren Holm Seerup, Suzanne Helsteen, Thomas Grønkær) 25. november 2011 K E N D E L S E Brødrene A. & B. Andersen Entreprenører & Ingeniører A/S (advokat Martin

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 K E N D E L S E Køge Boglade v/ Erik Nielsen (advokat Kåre Wanscher, København) mod Køge Kommune (advokat Povl Nick

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-82.138 (H.P. Rosenmeier, Wayne Jensen, Iver Pedersen) 11. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-82.138 (H.P. Rosenmeier, Wayne Jensen, Iver Pedersen) 11. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-82.138 (H.P. Rosenmeier, Wayne Jensen, Iver Pedersen) 11. august 2003 K E N D E L S E Kruse & Mørk A/S (advokat Erik Braad, Fjerritslev) mod Jetsmark Energiværk A.m.b.a.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-19.736 (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Thomas Jensen) 3. juni 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-19.736 (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Thomas Jensen) 3. juni 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-19.736 (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Thomas Jensen) 3. juni 2003 K E N D E L S E Haderslev Tæppelager A/S (advokat Charlotte Szocska, Kolding) mod 1. Støtteforeningen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034169 (Niels Feilberg Jørgensen, Vibeke Steenberg) 28. oktober 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034169 (Niels Feilberg Jørgensen, Vibeke Steenberg) 28. oktober 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034169 (Niels Feilberg Jørgensen, Vibeke Steenberg) 28. oktober 2013 K E N D E L S E Entreprenør Erling Jensen A/S (advokat Anders Jessen Schmidt, Skive) mod Morsø Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388 Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388 (H.P. Rosenmeier, Lykstoft Larsen, Viggo Olesen) 18. september 1998 K E N D E L S E Foreningen af Rådgivende Ingeniører (selv) mod Frederiksberg Kommune (advokat Charlotte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011 K E N D E L S E VMaaling-Fyn v/jakob Storm (selv) mod Assens Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011 K E N D E L S E Vognmandsforretningen Ordrupgaard af 2009 SMBA (selv) mod Vejdirektoratet. (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-227.945 (Carsten Haubek, Wayne Jensen, Kaj Kjærsgaard) 27. februar 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-227.945 (Carsten Haubek, Wayne Jensen, Kaj Kjærsgaard) 27. februar 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-227.945 (Carsten Haubek, Wayne Jensen, Kaj Kjærsgaard) 27. februar 2002 K E N D E L S E Vindtek Ventilation ved Bjarne Munksgaard (advokat Keld Frederiksen, Vinderup) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005335 (Carsten Haubek, Trine H. Garde, Erik Hammer) 10. november 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005335 (Carsten Haubek, Trine H. Garde, Erik Hammer) 10. november 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005335 (Carsten Haubek, Trine H. Garde, Erik Hammer) 10. november 2006 K E N D E L S E Svend Andresen A/S (advokat Michael Melchior, Århus) mod Århus Amt (selv) Den 11.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017059 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 2. februar 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017059 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 2. februar 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017059 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 2. februar 2009 K E N D E L S E Konsortiet Damm Cellular A/S og Pallas Informatik A/S (advokat Niels Christian Ellegaard,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020255 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 3. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020255 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 3. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020255 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 3. december 2009 K E N D E L S E Murerfirmaet Bent Klausen ApS (advokat Peter Zacher Sørensen, Grenaa) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 K E N D E L S E Georg Berg A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Køge Kommune (advokat Kirsten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003 K E N D E L S E Helsingør Kommune (selv) mod Ejendomsselskabet Stengade 56 ApS (advokat Anders Drachmann,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Ole Bajda Nielsen) 9. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Ole Bajda Nielsen) 9. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014193 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Ole Bajda Nielsen) 9. januar 2008 K E N D E L S E Thorup Gruppen A/S (selv) mod Ringkøbing-Skjern Kommune (advokat Erik Hørlyck,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 1. oktober 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 1. oktober 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017109 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 1. oktober 2008 K E N D E L S E MT Højgaard A/S (advokat Tina Braad, Århus) mod 1. Slots- og Ejendomsstyrelsen 2. Helsingør

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm Thomas Facklamm Jensen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm Thomas Facklamm Jensen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm Thomas Facklamm Jensen) 14. februar 2008 K E N D E L S E Jysk Erhvervsbeklædning ApS (advokat Mogens Pahl Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 K E N D E L S E Forenede Service A/S (selv) mod Egedal Kommune (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 2. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 2. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020248 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 2. december 2009 K E N D E L S E Løgten Murer- og Entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik Steffensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 K E N D E L S E Axiell Bibliotek A/S (advokat Rikke Søgaard Berth, Hellerup) mod Aalborg kommune,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 29. april 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 29. april 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 29. april 2004 K E N D E L S E KAS Transport ved Kim Schrøder (advokat Torben Høholt Jensen, Århus) mod Århus

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-123.981 (A.F. Wehner, Trine Heidemann Garde, Wayne Jensen) 20. november 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-123.981 (A.F. Wehner, Trine Heidemann Garde, Wayne Jensen) 20. november 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-123.981 (A.F. Wehner, Trine Heidemann Garde, Wayne Jensen) 20. november 2003 K E N D E L S E Papir Kompagniet Ole Holst ApS (advokat Erling Christensen, Fredericia) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016663 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 18. september 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016663 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 18. september 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016663 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 18. september 2008 K E N D E L S E XO Care A/S (advokat Simon Hauch, København) mod 1. Århus Universitet,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 K E N D E L S E FICS Danmark A/S (advokat Asser Rung-Hansen, Hellerup) mod Patientombuddet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010 K E N D E L S E Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma A/S mod Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012 Dansk Scanning A/S (selv) mod Helsingør Kommune (selv) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2011/S 131-217701 af 7. juli 2011 udbød indklagede,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Vibeke Steenberg) 11. februar 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Vibeke Steenberg) 11. februar 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019734 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Vibeke Steenberg) 11. februar 2010 K E N D E L S E Einar J. Jensen A/S (advokat Morten Jensen, Nykøbing F.) mod Guldborgsund Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/01369 (Michael Ellehauge) 22. september 2017

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/01369 (Michael Ellehauge) 22. september 2017 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/01369 (Michael Ellehauge) 22. september 2017 K E N D E L S E Simonsen & Weel A/S (cand.jur. Martin Stæhr, Kgs. Lyngby) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Aarhus)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034279 (Kirsten Thorup, Lene Ravnholt) 7. maj 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034279 (Kirsten Thorup, Lene Ravnholt) 7. maj 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034279 (Kirsten Thorup, Lene Ravnholt) 7. maj 2014 K E N D E L S E DUBA-B8 A/S (advokat Henrik Holtse, København) mod DONG Energy Oil & Gas (selv) Den 25. november 2013

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Niels Henriksen) 19. december 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Niels Henriksen) 19. december 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0003146 (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Niels Henriksen) 19. december 2005 K E N D E L S E Kirkebjerg A/S (selv) mod Hovedstadens Sygehusfælleskab (selv) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-222.127 (Carsten Haubek, Knud Erik Busk, Erik Haldbæk) 22. marts 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-222.127 (Carsten Haubek, Knud Erik Busk, Erik Haldbæk) 22. marts 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-222.127 (Carsten Haubek, Knud Erik Busk, Erik Haldbæk) 22. marts 2004 K E N D E L S E J. A. Mortensen Inventar og Bygning A/S (advokat Peter Stig Jakobsen og advokatfuldmægtig

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 K E N D E L S E RenoNorden A/S (advokat René Offersen, v/advokat Torkil Høg København) mod Skive Kommune (Skive Renovation

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Kistrup, Niels Sørensen, Kent Petersen) 5. oktober 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Kistrup, Niels Sørensen, Kent Petersen) 5. oktober 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018748 (Michael Kistrup, Niels Sørensen, Kent Petersen) 5. oktober 2009 K E N D E L S E Akso Nobels Industrial Chemicals B.V. c/o Akso Nobel Salt A/S (advokat Tina Braad,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021708 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Vibeke Steenberg) 20. september 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021708 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Vibeke Steenberg) 20. september 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021708 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Vibeke Steenberg) 20. september 2010 K E N D E L S E Scan-Plast A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Herning kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 K E N D E L S E Elindco Byggefirma A/S (advokat Ole Bernt Hasling, Roskilde) mod Universitets-

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Thomas F. Jensen) 12. januar 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Thomas F. Jensen) 12. januar 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Thomas F. Jensen) 12. januar 2009 K E N D E L S E Jysk Erhvervsbeklædning ApS (advokat Mogens Pahl Christensen, Hjørring)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-151-97

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-151-97 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-151-97 /2005-0002357 (H.P. Rosenmeier, Michael Jacobsen, Ole Bajda Nielsen) 23. februar 2006 K E N D E L S E Hoffmann A/S (advokat Tina Braad, Århus) mod Skjern Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023515 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Kaj Kjærsgaard) 5. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023515 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Kaj Kjærsgaard) 5. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023515 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Kaj Kjærsgaard) 5. maj 2011 K E N D E L S E Dansk Halbyggeri A/S (advokat Niels Heldgaard, København) mod Aalborg Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen og Vibeke Steenberg) 8. juni 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen og Vibeke Steenberg) 8. juni 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen og Vibeke Steenberg) 8. juni 2010 K E N D E L S E O K Entreprise A/S (advokat Erik Dreyer, Tønder) mod Tønder Forsyning A/S

Læs mere

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris.

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris. Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud (Thomas Trier Hansen) K E N D E L S E 10 boliger i Tasiilaq Sagens faktiske omstændigheder Ved udbudsskrivelse af 15. november 2011

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198 (Katja Høegh, Allan Åge Christensen) 2. november 2012 K E N D E L S E Nykøbing Dag- og Industrirenovation v/bjørn Filtenborg (advokat Jeppe Svenning, Aarhus) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018618 (Michael Ellehauge, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 27. juli 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018618 (Michael Ellehauge, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 27. juli 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018618 (Michael Ellehauge, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 27. juli 2009 K E N D E L S E Alfa Laval Nordic A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Odense Vandselskab

Læs mere