Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.813 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004"

Transkript

1 Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004 K E N D E L S E Køster Entreprise A/S (advokat Henning Bill, København) mod Morsø Kommune (advokat Erik Hørlyck, Århus) Ved annoncer af ikke oplyst dato i Dagbladet Licitation og i Morsø Folkeblad udbød Morsø Kommune»i offentlig entreprise under tjenesteydelsesdirektivet«som led i udarbejdelsen af spildevandsplan for bebyggelser i det åbne land på Mors entreprisen vedrørende spuling og TV-inspektion af afløbssystemerne i en række mindre byer på Mors. Det var i udbudsbetingelserne fastsat, at tildelingskriteriet var»det økonomisk mest fordelagtige bud«. Udbudsbetingelserne blev udsendt i juni 2003, og ved udløbet af fristen for afgivelse af tilbud den 24. juli 2003 havde følgende virksomheder afgivet tilbud: 1. Køster Entreprise A/S kr. 2. Sydjysk Kloak- og Industriservice A/S kr. 3. Nordjysk Kloak- og Industriservice A/S kr. 4. Trio Inspections TV kr. 5. Fyns Kloak Service A/S kr. Den 3. september 2003 besluttede Morsø Kommune at indgå kontrakt med 3. Nordjysk Kloak- og Industriservice A/S. Den 12. september 2003 påpegede Køster Entreprise A/S over for kommunen en række overtrædelser af udbudsreglerne og krævede erstatning. Den 25. september 2003 meddelte Morsø Kommune Køster Entreprise A/S, at kommunen havde besluttet at

2 annullere udbudsforretningen med henblik på lovliggørelse, og at kontrakt med 3. Nordjysk Kloak- og Industriservice A/S ikke var indgået. 2. Den 30. april 2004 indgav klageren, Køster Entreprise A/S, klage til Klagenævnet for Udbud over indklagede, Morsø Kommune. Klagen har været behandlet på et møde den 2. september Klageren har nedlagt følgende påstande: Påstand 1 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med Tjenesteydelsesdirektivet ved i udbudsbekendtgørelsen at forbeholde sig ret til at vælge frit mellem de indkomne tilbud eller forkaste dem alle. Påstand 2 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med Tjenesteydelsesdirektivets artikel 36, stk. 1, litra a, ved i annoncerne i Dagbladet Licitation og Morsø Folkeblad og i udbudsbetingelserne som underkriterier til tildelingskriteriet»det økonomisk mest fordelagtige bud«at have fastsat»entreprenørens erfaring med tilsvarende opgaver«og»entreprenørens organisation og medarbejdere«, uanset at disse kriterier ikke var egnede til at fastlægge det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Påstand 3 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med Tjenesteydelsesdirektivets artikel 36, stk. 1, og det EU-udbudsretlige ligebehandlingsprincip ved ikke at beslutte at indgå kontrakt med klageren, hvis tilbud var det laveste, uanset at de fastsatte underkriterier bortset fra underkriteriet»tilbudssummen«ikke var egnede, og tilbudene derfor skulle vurderes efter tildelingskriteriet»den laveste pris«. Påstand 4 (subsidiær i forhold til påstand 3) Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med Tjenesteydelsesdirektivets artikel 36, stk. 1, og det EU-udbudsretlige ligebehandlingsprincip ved ikke at anvende de fastsatte underkriterier sagligt og korrekt. Påstand 5 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med Tjenesteydelsesdirektivets artikel 18, stk. 3 og 4, og det EU-udbudsretlige ligebe-

3 handlingsprincip og gennemsigtighedsprincip ved efter udløbet af fristen for afgivelse af tilbud at have ændret i udbudsbetingelserne, idet indklagede nu tillige af tilbudsgiverne krævede dels levering af tv-inspektioner i programmet WIN CAN, dels oplysninger om supplerende referencer med angivelse af, om der var foretaget indmåling af brønde, samt hvilket programmel der var leveret i. 3. Påstand 6 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med Tjenesteydelsesdirektivet og det EU-udbudsretlige ligebehandlingsprincip, herunder forhandlingsforbudet, ved efter tilbudenes afgivelse at have forhandlet med tilbudsgiverne om pris og andre grundlæggende vilkår for kontrakten. Påstand 7 Indklagede tilpligtes til klageren at betale kr. med procesrente fra den 30. april Påstand 8 (subsidiær i forhold til påstand 7) Indklagede tilpligtes til klageren at betale ,75 kr. med procesrente fra den 30. april Indklagede har vedrørende påstand 1, 2, 5 og 6 nedlagt påstand om afvisning. Indklagede har erkendt overtrædelserne. Indklagede har vedrørende påstand 3 og 4 nedlagt påstand om, at påstandene ikke tages til følge. Vedrørende påstand 7 og 8 har indklagede påstået frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb. Klagenævnet har besluttet at udsætte behandlingen af påstand 7 og 8, indtil Klagenævnet har taget stilling til påstand 1 6. Sagens nærmere omstændigheder Annoncerne i dagbladet Licitation og Morsø Folkeblad indeholder følgende vedrørende tildelingskriteriet:» Bygherren vil vælge det tilbud, der for bygherren set under ét er økonomisk mest fordelagtigt. Der foretages følgende økonomiske vægt-

4 ning: - Tilbudssummen (75%) - Tilbudssummen Entreprenørens erfaring med tilsvarende opgaver (15%) - Tilbudssummen Entreprenørens organisation og medarbejdere (10%) Bygherren forbeholder sig ret til at tage alternative tilbud, vælge frit mellem de indkomne tilbud, og at forkaste alle de indkomne tilbud «I udbudsbetingelserne af juni 2003 er anført følgende vedrørende tildelingskriteriet: 4.»Tildelingskriteriet for entreprisen er, at det tilbud der for bygherren set under ét er det økonomisk mest fordelagtige. Der foretages følgende økonomiske vægtning: - Tilbudssummen (75%) - Entreprenørens erfaring med tilsvarende opgaver (15%) - Entreprenørens organisation og medarbejdere (10%).«Den udbudte tjenesteydelse er i udbudsbetingelserne af juni 2003 beskrevet således:» 2.2 Der udbydes indmåling af brønde med GPS, brøndinspektion samt spuling og TV-inspektionsopgaver af det offentlige afløbssystem på Mors som led i udarbejdelse af spildevands- samt saneringsplan for det offentlige kloaksystem Entreprenøren skal dokumentere, at de er frivilligt registreret ved anmeldelse til DTVK (Danske TV-inspektionsfirmaers kontrolordning). 5.7 Optagelse på DVD TV-entreprenøren skal optage den effektive inspektion på nye DVD skiver. Bygherren ønsker alle optagelser og rapporter afleveret på DVD. Ved optagelse på DVD skal denne kunne gengive på standard PC med Windows brugerflade. Dette skal leveres i DVD R eller DVD RW format. DVD optagelsen skal leveres med et software, som muliggør, at der kan»klikkes«på hver enkelt konstateret observation på en given strækning, og herved simpelt finde frem til den tilhørende billedsekvens.

5 Ved start og slut af alle ledningsstrækninger skal den indvendige ledningsdimension opmåles med en nøjagtighed på mm. Der måles både lodret og vandret Indmåling af brøndenes placering med GPS Der skal foretages en nøjagtig indmåling af brøndenes placering med GPS. Dataene skal leveres i SKV-format således, at der kan ske indlæsning til DAS-format Rapportering Der udarbejdes brøndrapporter for alle knudepunkter. Samtlige punkter i brøndrapporten, på nær alder, anlægsår og x- og y koordinat udfyldes Slutrapportering/Aflevering 8.2 DVD TV-inspektionerne skal afleveres digitalt på DVD. Desuden skal informationerne fra rapporteringsskemaerne overføres til fil på DVD i det med bygherren aftalte DAS-udvekslingsformat (DAS-4 format). «I udbudsbetingelserne er i afsnittet vedrørende entreprenørens kvalitetskontrol anført, at entreprenøren skal dokumentere, at»tv-inspektionen kvalitetssikres af uvildig instans (f.eks. af DTVK)«. 5. Tilbudsgiverne skulle ved afgivelsen af tilbud benytte en tilbudsliste, som var vedhæftet licitationsbetingelserne. Som bilag hertil skulle tilbudsgiverne afgive erklæring om gæld til det offentlige, om entreprenørens organisation og medarbejdere, herunder disses uddannelse og erfaring, om det materiel, der forventedes anvendt til opgaven, samt om tilbudsgiverens erfaring med tilsvarende opgaver. Klageren afgav herefter den 2. juli 2003 tilbud med den nævnte samlede tilbudssum på kr. Den 14. juli 2003 afgav 3. Nordjysk Kloak- og Industriservice A/S tilbud med den nævnte samlede tilbudssum på kr. I klagerens tilbud er ud for linien»evt. forbehold«tilføjet:»dtvk afgift pr. brøndtræk Kr. 21.«Ligeledes har 2. Sydjysk Kloak- og Industriservice A/S i sit tilbud under punktet Evt. forbehold angivet:»administrationen af

6 brøndstrækningsafgift til DTVK ikke er incl. i enhedspriserne og udgør Kr. 21,- pr. brøndstræk.«4. Trio Inspections TV og 5. Fyns Kloak Service A/S har under punktet anført:»almindelige betingelser for TV-inspektion«. 6. I Vedtægter for Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning hedder det bl.a.:»medlemmerne af kontrolordningen er forpligtet til på deres faktura at angive udgiften til kontrolordningen, som udgiften til kontrolordningen i kroner pr. undersøgt strækning. «Efter telefonisk kontakt mellem klageren og indklagede skrev indklagede den 12. august 2003 således til klageren:» Den 8. august 2003 er det i en angivet, at I pt. ikke kunne leverer i WIN CAN, men at I ville få programmet installeret i løbet af 14 dage. Morsø Kommune skal for at kunne foretage en vurdering af de TVinspektioner i foretager samt hvorledes I efterfølgende leverer til Morsø Kommune have fremsendt en test DVD, hvor TV-inspektionerne leveres i WIN CAN. Da Morsø Kommune ønsker en afklaring, af hvem der skal tildeles entreprisen, skal Morsø Kommune senest den 15. august 2003 have modtaget en test DVD leveret i programmet WIN CAN. «Ved skrivelse af 13. august 2003 meddelte klageren indklagede, at det ville være forbundet med en softwareinvestering på kr. at levere i WIN CAN. Klageren påpegede samtidig, at udbudsbetingelserne intet foreskrev om, at arbejdet skulle udføres i WIN CAN. Ved skrivelse af 21. august 2003 indkaldte indklagede klageren til forhandling. Det anførtes, at der var tale om»forhandling med udgangspunkt i den afholdte licitation med henvisning til tilbudslovens 10 og 11 og uden at opgavens karakter ændres væsentligt«. Det er under sagen for Klagenævnet oplyst, at de øvrige tilbudsgivere ligeledes blev indkaldt til forhandling, og at dagsordenen for forhandlingerne med hver af tilbudsgiverne var som anført i skrivelsen til klageren, nemlig:

7 7.» Teknisk Forvaltnings oplæg til forhandlingen forløber som følger: - orienterer om hvilken procedure der følges. - beskriver ændringer i forhold til licitationsmaterialet. - fremlægger tidsplan/perspektiv«. Forhandlingen med klageren fandt sted den 27. august Ved begyndelsen af mødet udleverede indklagede en fortegnelse over, hvad der skulle drøftes, og indklagede fremsendte den 3. september 2003 referat af mødet. Det fremgår heraf:» Ad 2) Der blev ikke givet supplerende referencer udover dem der er angivet i licitationsmaterialet. Ad 3) Køster Entreprise oplyste, at de tidligere har indmålt brønde med x- og y koordinater, men aldrig med z-koordinaten. De samarbejder med Dines Jørgensen rådgivende ingeniørfirma og mener ikke at der er problemer med at indmåle brøndene inden for de angivelser som Morsø kommune har angivet i licitationsmaterialet. Ad 4) Køster oplyste, at de godt kan levere i Win Can, men at dette vil give anledning til en merpris på kr. i forhold til den angivne pris i licitationsmaterialet. Køster oplyste, at der går en uge fra programmet bestilles til de er klar til at tage programmet i brug, hvorfor det ikke vil give anledning til tidsfrist overskridelser. «I skrivelse af 4. september 2003, hvorved indklagede meddelte klageren, at indklagede 3. september 2003 havde besluttet at indgå kontrakt med 3. Nordjysk Kloak- og Industriservice, hedder det:» Tildelingen af entreprisen er sket ud fra økonomiske mest fordelagtige tilbud ud fra følgende vægtning. -Tilbudssummen (75%) -Entreprenørens erfaring med tilsvarende opgaver (15 %) -Entreprenørens organisation og medarbejdere (10 %)

8 Morsø Kommune har ud fra referencer, forhandlinger med de enkelte firmaer samt firmaernes erfaringer med at indmåle brønde vurderet at NKI s tilbud er det mest fordelagtige for Morsø Kommune.«Indklagede har ikke under klagenævnssagen fremlagt forvaltningens sagsfremstilling, herunder indstillingen til kommunalbestyrelsen til brug for dennes beslutning om at indgå kontakt. Der er heller ikke fremlagt referater fra møder i kommunalbestyrelsen om spørgsmålet. 8. Ved skrivelse af 12. september 2003 rejste klageren over for indklagede erstatningskrav, fordi klageren ikke som lavestbydende var blevet tildelt entreprisen. Ved skrivelse af 25. september 2003 erkendte indklagede, at der»i forskellig henseender«var sket overtrædelse af tjenesteydelsesdirektivet. Det blev anført, at kommunen havde besluttet at annullere udbudsforretningen med henblik på lovliggørelse, selv om udbud kunne være sket uden overholdelse af tjenesteydelsesdirektivet. Endelig blev det præciseret, at der ikke var indgået kontrakt med 3. Nordjysk Kloak- og Industriservice A/S. Efter korrespondance mellem parterne meddelte indklagede den 11. november 2003 klageren, at denne ville blive indbudt til at deltage i den ny udbudsforretning. Ved skrivelse af 8. december 2003 meddelte klageren indklagede, at klageren på baggrund af det hidtidige forløb havde besluttet ikke at deltage i en ny udbudsforretning. Det er under mødet i Klagenævnet oplyst, at indklagedes på ny har udbudt entreprisen efter Tjenesteydelsesdirektivet. Direktør Thomas Køster, Køster Entreprise A/S, har forklaret, at indklagede først i duplikken i sagen for Klagenævnet har nævnt, at klagerens forbehold for DTVK-afgiften skulle medføre, at klagerens bud var ukonditionsmæssigt. Dette blev f.eks. ikke nævnt under mødet den 27. august Eftersom entreprisen omfattede 1500 brønde, ville afgiften til DTVK beløbe sig til 1500 gange 21 kr. Det ville passe godt ind i firmaets arbejdstilrettelæggelse at få opgaven på Mors, for klageren havde netop afsluttet et projekt i Herning. Klageren regnede helt sikket med at have

9 vundet licitationen, navnlig fordi prisen skulle vægtes med 75%, og klagerens tilbud lå langt under de øvriges. Han regnede med, at mødet i august ville munde ud i, at kontrakten blev underskrevet, og blev derfor meget forbløffet over, hvad det viste sig at være kommunens hensigt at drøfte på mødet. Da han foreholdt kommunens repræsentanter, at klageren mente klart at være den vindende, fik han at vide, at Tilbudslovens 10 og 11 gav adgang til forhandling, også om prisen. Det blev ligeledes oplyst, at kommunen havde lagt en procedure, så»alle parter bliver lige behandlet«. På mødet skulle klageren udførligt forklare om de referencer, der var anført i tilbudet. Stadsingeniør Børge Asferg, Morsø Kommune, ville ikke under nogen omstændigheder acceptere, at klageren selv eller det af klageren antagne rådgivende ingeniørfirma Dines Jørgensen foretog GPSopmålingen. 9. Afdelingsleder Jim Friis, Morsø Kommune, har forklaret, at antallet af mulige brøndstræk under en entreprise som den foreliggende godt kunne løbe op i langt flere end Klagerens kvalifikationer så ud til at være i orden. Indklagede anvendte ikke noget pointsystem eller lignende ved evalueringen af de enkelte tilbud, men støttede sig til de afgivne referencer. Undervejs blev indklagede på grundlag af en oplysning fra en lokal landinspektør opmærksom på, at GPS-opmålingen burde foretages af landinspektører, da der krævedes stor nøjagtighed. Klageren fastholdt imidlertid under forhandlingen selv at ville foretage opmålingen. Indklagede har ikke prissat klagerens forbehold om afgift til DTVK. Stadsingeniør Børge Asferg, Morsø Kommune, har forklaret, at han var skuffet over, at klageren ikke ville bruge landinspektør til GPS-opmålingen. Indklagede havde henvendt sig til en af de 4 referencer, som klageren havde anført, og fået negativ tilbagemelding. Indklagede besluttede at indkalde de bydende til forhandling, og alle møderne blev med samme dagsorden gennemført inden for en kort periode i august Han kan ikke erindre, om nogen af de andre tilbudsgivere satte prisen ned under forhandlingerne. Han var overrasket over, at klageren forlangte merpris ved levering i WIN CAN, for Flemming Berg, Køster Entreprise A/S, havde telefonisk oplyst, at det kunne lade sig gøre for klageren at levere i dette program. Der er desuden afgivet forklaring af Flemming Berg, Køster Entreprise A/S.

10 10. Parternes anbringender Ad påstand 1 Klageren har gjort gældende, at det af tjenesteydelsesdirektivets artikel 36 fremgår, at indklagede skal anvende»den laveste pris«eller»det økonomisk mest fordelagtige bud«som tildelingskriterium. Indklagede kan derimod ikke forbeholde sig ret til frit at vælge imellem de indkomne tilbud. Indklagede har gjort gældende, at klageren ikke har nogen retlig interesse i påkendelse af påstanden, idet indklagede i erkendelse af fejl annullerede udbudsforretningen med henblik på lovliggørelse, og Klagenævnets stillingtagen til påstanden heller ikke er nødvendiggjort af de nedlagte erstatningspåstande, eftersom indklagede har erkendt overtrædelsen. Ad påstand 2 Klageren har gjort gældende, at underkriterierne»entreprenørens erfaring med tilsvarende opgaver«og»entreprenørens organisation og medarbejdere«alene var egnede til at vurdere tilbudsgivernes egnethed til at løse opgaven. Kriterierne fremstår derfor som udvælgelseskriterier. Indklagede har gentaget sine anbringender ad påstand 1. Ad påstand 3 Klageren har gjort gældende, at indklagede, der ikke havde fastsat andre egnede underkriterier til tildelingskriteriet»det økonomisk mest fordelagtige tilbud«end kriteriet»tilbudssummen«, var forpligtet til at anvende tildelingskriteriet»laveste pris«. Indklagede var derfor også forpligtet til at beslutte at indgå kontrakt med klageren, der var den lavestbydende og ikke kunne afvises som følge af manglende opfyldelse af de fastsatte udvælgelseskriterier. Det anførte om den pligtige betaling af DTVK- afgift er ikke et forbehold, men en klar følge af udbudsbetingelsernes krav om kvalitetskontrol. Dertil kommer, at indklagede først under duplikken har gjort gældende, at der var tale om et forbehold, og at indklagede derfor havde været berettiget til at afvise klagerens tilbud.

11 11. Indklagede har gjort gældende, at indklagede havde saglig grund til at annullere udbudsforretningen, og at klageren ikke har retskrav på tildeling af ordren på grundlag af et med rette annulleret udbud. Dertil kommer, at klagerens tilbud i givet fald skulle have været afvist som ukonditionsmæssigt, idet tilbudet indeholdt forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, nemlig selve grundlaget for prisberegning. Ad påstand 4 Klageren har gjort gældende, at indklagede reelt undlod at lægge vægt på underkriteriet»tilbudssummen«. Dertil kommer, at indklagedes vurdering af kriteriet»entreprenørens erfaring med tilsvarende opgaver«alene foregik ud fra tilbudsgivernes referencer vedrørende erfaring med indmåling af brønde. Det fremgik ikke af udbudsbetingelserne, at tilbudsgiverne skulle angive specifikke referencer vedrørende deres erfaring med indmåling af brønde, og disse referencer blev for klagerens vedkommende også først indhentet efter afgivelse af tilbudene gennem en forhandling, som stred mod forhandlingsforbudet. Indklagede har henvist til det, der er gjort gældende ad påstand 3, og har supplerende gjort gældende, at de fastsatte underkriterier slet ikke blev anvendt, idet udbudsforretningen med rette blev annulleret. Ad påstand 5 Klageren har gjort gældende, at indklagede først efter licitationen tilkendegav, at der ville blive lagt vægt på, om tilbudsgiverne kunne levere tvinspektioner i WIN CAN. Dette fremgik ikke af udbudsbekendtgørelsen eller udbudsbetingelserne. Som anført under påstand 4 fremgik det heller ikke, at indklagede ønskede specifikke referencer vedrørende tilbudsgivernes erfaring vedrørende indmåling af brønde. Indklagede indhentede først disse referencer i forbindelsen med forhandlingen den 27. august Indklagede har gentaget sine anbringender ad påstand 1.

12 12. Ad påstand 6 Klageren har gjort gældende, at enhver forhandling om grundlæggende elementer i kontrakten og om pris er udelukket ved offentlige udbud. Indklagede har gennemført forhandlinger om priser og vilkår med tilbudsgiverne efter afgivelse af tilbudene. Det fremgår af indklagedes meddelelse af 4. september 2003 om tildelingen af entreprisen, at indklagede netop har lagt vægt på resultatet af forhandlingerne. Indklagede har gentaget sine anbringender ad påstand 1. Klagenævnet udtaler: Indklagede har i annoncerne i Dagbladet Licitation og Morsø Folkeblad og i udbudsbetingelserne anført, at entreprisen udbydes»under tjenesteydelsesdirektivet«. Det forhold, at indklagede i sin indkaldelse til forhandling af 21. august 2003 henviser til Tilbudslovens 10 og 11, og at værdien af aftalen (under tærskelværdien) ikke nødvendiggjorde udbud efter Tjenesteydelsesdirektivet, bevirker ikke, at udbudet anses for gennemført efter Tilbudslovens regler, der i øvrigt alene omfatter bygge- og anlægsopgaver. Indklagede havde da også besluttet at annullere udbudet med henblik på lovliggørelse, hvilket blev meddelt klageren ved skrivelse af 25. september 2003, og indklagede har herefter på ny udbudt entreprisen. Klageren havde imidlertid allerede ved skrivelse af 8. december 2003 meddelt ikke at ville deltage i et nyt udbud. Uanset dette finder Klagenævnet, at klageren har retlig interesse i at få fastslået, i hvilket omfang indklagede havde overtrådt udbudsreglerne under det først afholdte udbud, idet Klagenævnets afgørelse herom er forudsætningen for, at der vil kunne tages stilling til klagerens påstand om erstatning, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud 6, stk. 3. Indklagedes påstand om, at påstand 1, 2, 5 og 6 afvises, tages derfor ikke til følge.

13 13. Ad påstand 1 Som erkendt af indklagede er adgangen til at vælge mellem de indkomne tilbud eller til at annullere et udbud ikke fri. En offentlig udbyder, som vælger mellem de indkomne tilbud uden overholdelse af tildelingskriteriet, eller som uden saglig begrundelse annullerer et udbud, handler i strid med EU-udbudsreglerne. Indklagede har således handlet i strid med Tjenesteydelsesdirektivet ved i udbudsbetingelserne at forbeholde sig at vælge frit mellem de indkomne tilbud eller forkaste dem alle. Påstanden tages derfor til følge. Ad påstand 2 Som erkendt af indklagede er de fastsatte underkriterier»entreprenørens erfaring med tilsvarende opgaver«og»entreprenørens organisation og medarbejdere«ikke egnede til at fastlægge»det økonomisk mest fordelagtige bud«, men derimod egnede til at klarlægge entreprenørens almindelige egnethed til at varetage opgaven. Der er således tale om udvælgelseskriterier. Indklagede har derfor handlet i strid med Tjenesteydelsesdirektivets artikel 36, stk. 1, litra a, og påstanden tages til følge. Ad påstand 3 Indledningsvis bemærkes, at indklagede ikke under udbudet har betragtet oplysningen om, at DTVK-afgiften udgjorde 21 kr. pr. brøndstræk, som et forbehold, det være sig grundlæggende eller væsentligt, og derefter valgt at afvise klagerens tilbud som ukonditionsmæssigt, men har gennemført forhandlinger med klageren og med andre tilbudsgivere, der havde givet samme oplysning uden på noget tidspunkt at anføre, at tilbud med en sådan oplysning var ukonditionsmæssige. Efter udbudsbetingelsernes krav om, at tilbudsgiverne skulle være frivilligt registreret netop ved anmeldelse til DTVK, er oplysningen heller ikke efter Klagenævnets opfattelse noget forbehold, uanset at klageren i lighed med andre tilbudsgivere har oplyst afgiftens størrelse ud for punktet»evt. forbehold«. Indklagede er derfor ikke berettiget til at afvise klagerens tilbud på dette grundlag. Da indklagede ikke havde fastsat andre egnede underkriterier til tildelingskriteriet»det økonomisk mest fordelagtige bud«end»tilbudssummen«, var indklagede forpligtet til at anvende tildelingskriteriet»den laveste pris«, så-

14 14. fremt udbudet blev gennemført. Da klageren havde afgivet det laveste bud, og da klagerens tilbud i øvrigt opfyldte udbudsbetingelserne, havde indklagede været forpligtet til at træffe beslutning om at indgå kontrakt med klageren, såfremt udbudet blev gennemført. Indklagede valgte imidlertid at annullere udbudet på grund af en række fejl. Indklagedes annullation var således sagligt velbegrundet, og den tilbudsgiver, som indklagede havde valgt at indgå kontrakt med, ville ikke kunne få medhold i, at beslutningen om kontaktindgåelse skulle opretholdes. Såfremt indklagede havde måttet annullere udbudet, f.eks. fordi der viste sig ikke at være tilstrækkelige bevillingsmæssige muligheder, ville også en sådan annullation have været saglig. Heller ikke i den situation ville den tilbudsgiver, som indklagede måtte have valgt at indgå kontrakt med, kunne få medhold i, at beslutningen om kontaktindgåelse skulle opretholdes. Klagerens påstand må forstås således, at det ønskes fastslået, at indklagede hvis indklagede valgte at gøre brug af de indkomne tilbud havde været forpligtet til at beslutte at indgå kontrakt med klageren, fordi klagerens tilbud, der ikke på andet grundlag kunne afvises, var det laveste. Det ligger derimod ikke i påstanden, at indklagede ville havde været forpligtet at beslutte at indgå kontrakt med klageren og til senere at opretholde en sådan beslutning, såfremt der viste sig saglige grunde til at annullere udbudet. En række af indklagedes fejl blev begået, efter at tilbudene var åbnet. Indklagede forhandlede således med samtlige tilbudsgivere, bl.a. om pris og andre grundlæggende vilkår, ligesom indklagede introducerede nye udbudsbetingelser. Som forløbet viser, vil det åbne mulighed for omgåelse af udbudsreglerne, såfremt en udbyder sagligt korrekt, men på grund af egne grove fejl begået mere eller mindre bevidst efter modtagelsen af tilbudene ved at annullere udbudet kunne bringe sig i ly for en senere påstand om erstatning i form af positiv opfyldelsesinteresse. Virkningen af, at en udbyder sagligt korrekt annullerer et udbud på grund af fejl, der opdages f.eks. i forbindelse med en sag for Klagenævnet, bør således ikke udstrækkes til at afskære stillingtagen til, hvad der ville have været situationen, hvis udbudet ikke var blevet annulleret. På denne baggrund tages klagerens påstand til følge.

15 15. Ad påstand 5 Som erkendt af indklagede har indklagede i strid med Tjenesteydelsesdirektivets artikel 18, stk. 3 og 4, og det EU-udbudsretlige ligebehandlingsprincip og gennemsigtighedsprincip efter udløbet af fristen for afgivelse af tilbud ændret i udbudsbetingelserne. Påstanden tages derfor til følge. Ad påstand 6 Som erkendt af indklagede har indklagede i strid med Tjenesteydelsesdirektivet og det EU-udbudsretlige ligebehandlingsprincip, herunder forhandlingsforbudet, efter tilbudenes afgivelse forhandlet med tilbudsgiverne om pris og andre grundlæggende vilkår for kontrakten. Påstanden tages derfor til følge. Herefter bestemmes: Ad påstand 1 Indklagede har handlet i strid med Tjenesteydelsesdirektivet ved at forbeholde sig ret til at vælge frit mellem de indkomne tilbud eller forkaste dem alle. Ad påstand 2 Indklagede har handlet i strid med Tjenesteydelsesdirektivets artikel 36, stk. 1, litra a, ved som underkriterier til tildelingskriteriet»det økonomisk mest fordelagtige bud«at have fastsat»entreprenørens erfaring med tilsvarede opgaver«og»entreprenørens organisation og medarbejdere«, uanset at disse kriterier ikke var egnede til at fastlægge det økonomisk mest fordelagtige bud.

16 16. Ad påstand 3 Indklagede har handlet i strid med Tjenesteydelsesdirektivets artikel 36, stk. 1, og det EU-udbudsretlige ligebehandlingsprincip ved ikke at beslutte at indgå kontrakt med klageren, hvis tilbud var det laveste, uanset at de fastsatte underkriterier bortset fra underkriteriet»tilbudssummen«ikke var egnede, og tilbudene derfor skulle vurderes efter tildelingskriteriet»den laveste pris«. Ad påstand 5 Indklagede har handlet i strid med Tjenesteydelsesdirektivets artikel 18, stk. 3 og 4, og det EU-udbudsretlige ligebehandlingsprincip og gennemsigtighedsprincip ved efter udløbet af fristen for afgivelse af tilbud at have ændret i udbudsbetingelserne, idet indklagede nu tillige af tilbudsgiverne krævede dels levering af tv-inspektioner i programmet WIN CAN, dels oplysninger om supplerende referencer med angivelse af, om der var foretaget indmåling af brønde, samt hvilket programmel der var leveret i. Ad påstand 6 Indklagede har handlet i strid med Tjenesteydelsesdirektivet og det EUudbudsretlige ligebehandlingsprincip, herunder forhandlingsforbudet, ved efter tilbudenes afgivelse at have forhandlet med tilbudsgiverne om pris og andre grundlæggende vilkår for kontrakten. Indklagede, Morsø Kommune, skal i sagsomkostninger til klageren, Køster Entreprise A/S, betale kr., der betales inden 14 dage efter modtagelsen af denne kendelse. Klagegebyret tilbagetales. Kirsten Thorup

17 17. Genpartens rigtighed bekræftes. Joan Bach kontorfuldmægtig

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 K E N D E L S E Grusterminalen.DK ApS (advokat Niels Tiedemann, København) mod Fredericia Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Erik Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen, Skive)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0008885 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Henriksen) 23. februar 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0008885 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Henriksen) 23. februar 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0008885 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Henriksen) 23. februar 2007 K E N D E L S E Rebo A/S (advokat Anders Lindquist, København) mod A/B Damparken (advokat Eske Hald,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011 K E N D E L S E Kirkebjerg A/S (advokat Emil Baumann Geist, Roskilde) mod Universitets- og Bygningsstyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 K E N D E L S E Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S (advokat Torsten Viborg Pedersen, Randers)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007 K E N D E L S E Scan-Plast Produktion A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Herning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 K E N D E L S E Jydsk Planteservice A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod 12-by Gruppens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-204.364 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 9. marts 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-204.364 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 9. marts 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-204.364 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 9. marts 2004 K E N D E L S E Georg Berg A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Køge Kommune (advokat Kirsten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014 K E N D E L S E Danstruct A/S (advokat Mikala Berg Dueholm, København) mod Aarhus Universitet (advokat Erik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 K E N D E L S E Axiell Bibliotek A/S (advokat Rikke Søgaard Berth, Hellerup) mod Aalborg kommune,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005335 (Carsten Haubek, Trine H. Garde, Erik Hammer) 10. november 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005335 (Carsten Haubek, Trine H. Garde, Erik Hammer) 10. november 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005335 (Carsten Haubek, Trine H. Garde, Erik Hammer) 10. november 2006 K E N D E L S E Svend Andresen A/S (advokat Michael Melchior, Århus) mod Århus Amt (selv) Den 11.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007 K E N D E L S E Akupunktør og massør Thomas Borgå (advokat Ole Lund, Skive) mod Skive Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011 K E N D E L S E VMaaling-Fyn v/jakob Storm (selv) mod Assens Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022370 (Søren Holm Seerup, Suzanne Helsteen, Thomas Grønkær) 25. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022370 (Søren Holm Seerup, Suzanne Helsteen, Thomas Grønkær) 25. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022370 (Søren Holm Seerup, Suzanne Helsteen, Thomas Grønkær) 25. november 2011 K E N D E L S E Brødrene A. & B. Andersen Entreprenører & Ingeniører A/S (advokat Martin

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-19.736 (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Thomas Jensen) 3. juni 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-19.736 (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Thomas Jensen) 3. juni 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-19.736 (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Thomas Jensen) 3. juni 2003 K E N D E L S E Haderslev Tæppelager A/S (advokat Charlotte Szocska, Kolding) mod 1. Støtteforeningen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 K E N D E L S E Georg Berg A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Køge Kommune (advokat Kirsten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-227.945 (Carsten Haubek, Wayne Jensen, Kaj Kjærsgaard) 18. oktober 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-227.945 (Carsten Haubek, Wayne Jensen, Kaj Kjærsgaard) 18. oktober 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-227.945 (Carsten Haubek, Wayne Jensen, Kaj Kjærsgaard) 18. oktober 2002 K E N D E L S E Vindtek Ventilation ved Bjarne Munksgaard (advokat Keld Frederiksen, Vinderup) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 K E N D E L S E Landsorganisationen i Danmark (selv) mod Københavns Universitet (advokat Kurt Bardeleben, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 K E N D E L S E Kuwait Petroleum A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Sønderborg Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 K E N D E L S E Elindco Byggefirma A/S (advokat Ole Bernt Hasling, Roskilde) mod Universitets-

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Christina Heiberg-Grevy, Hellerup) mod Brand

Læs mere

Kontrakterne blev herefter indgået samme dag.

Kontrakterne blev herefter indgået samme dag. Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020177 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Kaj Kjærsgaard) 5. februar 2010 K E N D E L S E 1. Klaus Kristoffer Larsen A/S 2. Vognmandsfirmaet Alfred Nielsen A/S 3. Universal

Læs mere

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris.

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris. Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud (Thomas Trier Hansen) K E N D E L S E 10 boliger i Tasiilaq Sagens faktiske omstændigheder Ved udbudsskrivelse af 15. november 2011

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021708 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Vibeke Steenberg) 20. september 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021708 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Vibeke Steenberg) 20. september 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021708 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Vibeke Steenberg) 20. september 2010 K E N D E L S E Scan-Plast A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Herning kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035912 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 21. marts 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035912 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 21. marts 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035912 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 21. marts 2014 K E N D E L S E Dansk Byggeri (advokat Henrik Fausing v/ advokat Christian B. Prophet-Rannow, København) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 K E N D E L S E 1. Kontech A/S og 2. ES Stålindustri ApS (advokat Morten Hove, Rødovre) mod Boligorganisationen Tårnbyhuse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003 K E N D E L S E Lindpro A/S (advokat Christian Johansen, København) mod Jørgen Mortensen & Sønner

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 K E N D E L S E Tandlægerne Anne Lise Goth Erik Jensen og Jens Vollbrecht (selv) mod Frederikshavn Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-115.284 (Kirsten Thorup, Trine H. Garde, Niels Henriksen) 29.oktober 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-115.284 (Kirsten Thorup, Trine H. Garde, Niels Henriksen) 29.oktober 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-115.284 (Kirsten Thorup, Trine H. Garde, Niels Henriksen) 29.oktober 2004 K E N D E L S E Flemming Damgaard ApS (advokat René Offersen ved advokatfuldmægtig Johnnie Schmidt,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012 K E N D E L S E Kjæhr og Trillingsgaard A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Kerteminde

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-135.177 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 8. marts 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-135.177 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 8. marts 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-135.177 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 8. marts 2005 K E N D E L S E Per Aarsleff A/S (advokat Hans-Peter Jørgensen, Århus) mod Amager Strandpark I/S

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004 K E N D E L S E Murermester Finn F. Hansen (advokat Henning Levin, København) mod Boligselskabet Vendersbo

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 K E N D E L S E ScanPipe A/S (selv) mod Nordvand A/S (advokat Thomas Grønkjær, Hellerup) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 K E N D E L S E Atea A/S (selv) mod Ballerup Kommune (advokat Majse Jarlov, København) Den 15. oktober

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Sjælland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9691 (Nikolaj Aarø-Hansen, Stephan Falsner) 15. september 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9691 (Nikolaj Aarø-Hansen, Stephan Falsner) 15. september 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9691 (Nikolaj Aarø-Hansen, Stephan Falsner) 15. september 2015 K E N D E L S E Bravida Danmark A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Aarhus) mod Aarhus Kommune (advokat Christian

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers A/S (advokat Kenneth Gudmundsson, Kastrup)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 K E N D E L S E Best Western Hotel Prinds Frederik A/S (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024479 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Kaj Kjærsgaard) 18. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024479 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Kaj Kjærsgaard) 18. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024479 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Kaj Kjærsgaard) 18. august 2011 K E N D E L S E Enca A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Kolding Kommune (Advokatfirmaet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 K E N D E L S E Telenor A/S (selv) mod Region Nordjylland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012 K E N D E L S E cbrain A/S (selv) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 K E N D E L S E W. Lynggaard Petersen A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Den Selvejende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022303 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kaj Kjærsgaard) 8. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022303 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kaj Kjærsgaard) 8. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022303 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kaj Kjærsgaard) 8. april 2011 K E N D E L S E IBM Danmark ApS (selv) mod Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S (cand. merc.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-245.287 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 9. juni 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-245.287 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 9. juni 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-245.287 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 9. juni 2004 K E N D E L S E Per Aarsleff A/S (advokat Hans-Peter Jørgensen, Århus) mod 1. Fyns Amt 2. Odense

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Povl Nick Bronstein, København) mod VUC Sønderjylland (advokat Erik Hørlyck,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008 K E N D E L S E Brøndum A/S (Advokatfirmaet Bender, von Haller og Dragsted ved cand. merc. jur.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003 K E N D E L S E Restauratør Villy Antonsen (advokat Uffe Bro, Løgstør) mod Aars Kommune (advokat Jørgen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 K E N D E L S E Møbeltransport Danmark (advokat Gorm Himmer, Aarhus) mod Udenrigsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007101 (Niels Feilberg Jørgensen, Knud Erik Busk, Trine H. Garde) 19. marts 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007101 (Niels Feilberg Jørgensen, Knud Erik Busk, Trine H. Garde) 19. marts 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007101 (Niels Feilberg Jørgensen, Knud Erik Busk, Trine H. Garde) 19. marts 2007 K E N D E L S E STB Byg A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Hedensted Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014883 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 12. februar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014883 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 12. februar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014883 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 12. februar 2008 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Ingelise Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026912 (Kirsten Thorup, Sidse Buch) 30. august 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026912 (Kirsten Thorup, Sidse Buch) 30. august 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026912 (Kirsten Thorup, Sidse Buch) 30. august 2012 K E N D E L S E Svejgaard-Galst Advokataktieselskab (advokat Kristian Dreyer, København) mod Frederiksberg Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99-195.484 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Lykstoft Larsen) 16. maj 2000

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99-195.484 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Lykstoft Larsen) 16. maj 2000 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99-195.484 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Lykstoft Larsen) 16. maj 2000 K E N D E L S E Dansk Transport og Logistik (selv) mod I/S Reno Syd (advokat Ole Ravnsbo, Århus)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 K E N D E L S E GE Healthcare Danmark A/S (advokat Søren Hilbert, København) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Århus) Denne

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037195 (Katja Høegh, Erik Bøgward Christiansen) 29. oktober 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037195 (Katja Høegh, Erik Bøgward Christiansen) 29. oktober 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037195 (Katja Høegh, Erik Bøgward Christiansen) 29. oktober 2014 (Erstatningsdel) K E N D E L S E HHM A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Aarhus) mod Direktoratet for

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014 K E N D E L S E AV Form A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Kalundborg Kommune (advokat Michael Lund Nørgaard,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009 K E N D E L S E Danske Kroer & Hoteller (selv) mod Økonomistyrelsen (Kammeradvokaten ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026374 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Poulsen) 31. august 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026374 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Poulsen) 31. august 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026374 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Poulsen) 31. august 2012 K E N D E L S E Invacare A/S (advokat Mogens Aarestrup Vind, København) mod Viborg Kommune (advokat Henrik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017680 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 10. marts 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017680 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 10. marts 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017680 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 10. marts 2009 K E N D E L S E Munkebjerg Hotel A/S (selv) mod Økonomistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) 3. oktober 2011 K E N D E L S E ØGT ApS Økologisk Grønne Torv (selv) mod Ishøj Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-162.516

Klagenævnet for Udbud 96-162.516 Klagenævnet for Udbud 96-162.516 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Viggo Olesen) 23. april 1997 K E N D E L S E Crocus I/S (advok Erik Hørlyck) mod Århus Havn (advok Henrik Kleis) Århus Havn er omftet af loven

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 2:714-38/96-23.234 (Carsten Haubek, Tage M. Iversen, Viggo Olesen) 2. april 1996 K E N D E L S E

Klagenævnet for Udbud 2:714-38/96-23.234 (Carsten Haubek, Tage M. Iversen, Viggo Olesen) 2. april 1996 K E N D E L S E Klagenævnet for Udbud 2:714-38/96-23.234 (Carsten Haubek, Tage M. Iversen, Viggo Olesen) 2. april 1996 K E N D E L S E Esbjerg Oilfield Services A/S (advokat Jørgen Brammer) mod Svendborg Kommune (advokat

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034475 (Mette Langborg, Henrik Fausing) 10. september 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034475 (Mette Langborg, Henrik Fausing) 10. september 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034475 (Mette Langborg, Henrik Fausing) 10. september 2013 K E N D E L S E Hsl Flytning A/S (selv) mod Helsingør Kommune (advokat Andreas Christensen og advokat Martin

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014 K E N D E L S E Smart Home ApS (advokat Brian Sørensen, Aarhus) mod Københavns Kommune (advokat Martin Stæhr, Hellerup)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032659 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 22. februar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032659 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 22. februar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032659 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 22. februar 2013 K E N D E L S E Marius Pedersen A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Hvidovre Kommune (advokat Annelouise Dalgaard

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033025 (Mette Langborg, Knud Erik Busk) 5. februar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033025 (Mette Langborg, Knud Erik Busk) 5. februar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033025 (Mette Langborg, Knud Erik Busk) 5. februar 2013 K E N D E L S E Birket Autotransport ApS (advokat Kurt Bardeleben, København) mod Lolland Kommune (advokat Tina

Læs mere

K E N D E L S E. 1. Ortos A/S 2. Sahva A/S 3. Konsortiet De Jysk-Fynske Bandagerier og Skomagerier (advokat Tina Braad, Århus)

K E N D E L S E. 1. Ortos A/S 2. Sahva A/S 3. Konsortiet De Jysk-Fynske Bandagerier og Skomagerier (advokat Tina Braad, Århus) Klagenævnet for Udbud (Erik P. Bentzen, Kaj Kjærsgaard, Helle Bøjen Larsen) J.nr.: 2008-0016964 J.nr.: 2008-0016965 J.nr.: 2008-0016966 15. januar 2009 K E N D E L S E 1. Ortos A/S 2. Sahva A/S 3. Konsortiet

Læs mere

Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007

Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007 Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007 Side 1 4 hovedtemaer Erstatning Evalueringsmodeller Opsættende virkning Klagenævnets kompetence Side 2 Erstatning KLFU -

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-108.785 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Wayne Jensen) 16. december 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-108.785 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Wayne Jensen) 16. december 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-108.785 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Wayne Jensen) 16. december 2003 K E N D E L S E Bilhuset Randers A/S, Jydsk Automobil Centrum A/S og Nellemann Randers A/S (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-7907 (Michael Ellehauge, Palle Skaarup) 20. marts 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-7907 (Michael Ellehauge, Palle Skaarup) 20. marts 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-7907 (Michael Ellehauge, Palle Skaarup) 20. marts 2015 K E N D E L S E Tømrermester Hans Kirk Randers A/S (advokat Jeppe Svenning, Aarhus) mod Norddjurs Kommune (advokat

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022051 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Helle Bøjen Larsen) 30. september 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022051 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Helle Bøjen Larsen) 30. september 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022051 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Helle Bøjen Larsen) 30. september 2010 K E N D E L S E Athene Healthcare A/S (selv) mod Region Hovedstaden. (advokat Henning Biil,

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 7. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 7. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 7. august 2003 K E N D E L S E KAS Transport ved Kim Schrøder (advokat Torben Høholt Jensen, Århus) mod Århus

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026575 (Mette Langborg, Mogens Hansen) 16. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026575 (Mette Langborg, Mogens Hansen) 16. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026575 (Mette Langborg, Mogens Hansen) 16. januar 2013 K E N D E L S E Byggefirmaet Brdr. Pedersen A/S (advokat Carsten Lang-Jensen, København) mod Guldborgsund Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 K E N D E L S E Sønderborg Affald A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Affaldsregion Nord I/S v/dansk Affald

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0036039 (N. Feilberg Jørgensen, Kirsten Thøgersen) 27. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0036039 (N. Feilberg Jørgensen, Kirsten Thøgersen) 27. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0036039 (N. Feilberg Jørgensen, Kirsten Thøgersen) 27. juni 2014 K E N D E L S E Ulefos NV A/S (selv) mod Esbjerg Forsyning A/S (advokat Andreas Christensen, Hellerup)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026753

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026753 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026753 (Kirsten Thorup, Pernille Hollerup) 4. juni 2012 K E N D E L S E Kuben Management (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S (selv

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-171.916 (Carsten Haubek, Erik Haldbæk, Iver Pedersen) 30. januar 2001

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-171.916 (Carsten Haubek, Erik Haldbæk, Iver Pedersen) 30. januar 2001 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-171.916 (Carsten Haubek, Erik Haldbæk, Iver Pedersen) 30. januar 2001 K E N D E L S E Dansk Transport og Logistik (selv) mod Haderslev Kommune (advokat Bjarne L. Ditlevsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035454 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 4. november 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035454 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 4. november 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035454 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 4. november 2014 K E N D E L S E HSHansen A/S (advokat Rune Hamborg, København) mod Bygningsstyrelsen (Kammeradvokaten v/advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 97 196.742

Klagenævnet for Udbud 97 196.742 Klagenævnet for Udbud 97 196.742 (Carsten Haubek, Viggo Olesen, Per Holmgård Andersen) 9. marts 1998 K E N D E L S E Foreningen af Rådgivende Ingeniører (selv) mod Ledøje Smørum Kommune (selv) Den 17.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018396 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 12. marts 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018396 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 12. marts 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018396 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 12. marts 2009 K E N D E L S E Lyreco Danmark A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Varde Kommune (advokat

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere