Ændring af regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ændring af regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn"

Transkript

1 Ændring af regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Af cand.merc.aud. Morten Stokholm Buhl, Ernst & Young, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Resumé Virksomheders offentlige regnskabsaflæggelse er investorers og andre interessenters grundlag for kontrol med forvaltningen af de ressourcer, som virksomhederne råder over direkte og indirekte. Værdien af kontrolgrundlaget er afhængig af ensartethed i form af overordnede regler, der sikrer sammenligning på tværs af virksomheder, og i form af kontinuitet i virksomhedernes valg af opgørelses- og præsentationsmetode. Dette er i Danmark reguleret i form af rammerne givet primært med årsregnskabsloven, samt den nødvendige dynamik, som suppleres ved især de danske regnskabsvejledninger. Artiklen tager udgangspunkt i de regler i form af love og vejledninger, som vedrører virksomheders præsentation af ændringer i regnskabspraksis og -skøn i den årlige regnskabsaflæggelse, samt forudsætningerne herfor. Grundlaget for analysen er de danske regler. Udenlandske regler repræsenteret ved reglerne herom i de internationale regnskabsstandarder fra IASC, samt engelske og amerikanske regnskabsstandarder, gennemgås ligeledes indledningsvis. Artiklen indeholder en empirisk analyse af regnskabsaflæggelsen med fokus på præsentation og begrundelser af ændringer i anvendt regnskabspraksis og -skøn baseret på materiale stillet til rådighed af Account Data A/S. Analysematerialet omfatter regnskaber fra danske børsnoterede selskaber med hovedvægt på perioden Analysen viser, at danske børsnoterede virksomheder generelt lever op til kravene om begrundelser og præsentation af ændringer i anvendt regnskabspraksis. Et enkelt tilfælde sætter dog fokus på den indbyggede svaghed i egenkapitalmetoden, der forudsættes anvendt ved ændring af en tidligere anvendt regnskabspraksis. I det omfang virksomhedens ledelse skønner, at tilpasning af sammenligningstallene ikke er mulig, vil påvirkningen af en ændring af regnskabspraksis ikke blive belyst i det omfang, som var forudsat ved tilføjelsen af 26 a i årsregnskabsloven. Den konstaterede svaghed opstår især, hvor virksomheder ikke råder over tilstrækkelige registreringer som grundlag for en ændring i den anvendte regnskabspraksis. Generelt burde et mangelfuldt registreringsgrundlag, hvor en ændring vil have væsentlig indvirkning på virksomhedens aktiver og passiver, økonomisk stilling samt resultat medføre grundig overvejelse af hvorvidt en udskydelse af ændringen ville være mere retvisende. Indhold 1. Årsregnskabsloven Oplysning om anvendt regnskabspraksis Regnskabsprincipper ifølge årsregnskabsloven Oplysning om anvendt regnskabspraksis Børsnoterede selskaber Ændring i anvendt regnskabspraksis Ændring i regnskabsmæssige skøn

2 2. Danske regnskabsvejledninger Oplysning om anvendt regnskabspraksis Ændring i anvendt regnskabspraksis Betingelser for ændring Præsentation af ændringer Ændring i regnskabsmæssige skøn Betingelser for ændring Præsentation af ændringer Internationale regnskabsstandarder Oplysning om anvendt regnskabspraksis Ændring i anvendt regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Amerikanske og engelske regnskabsstandarder Regnskabsstandarder i USA Oplysning om anvendt regnskabspraksis Ændring i anvendt regnskabspraksis Ændring i regnskabsmæssige skøn Regnskabsstandarder i England Oplysning om anvendt regnskabspraksis Ændring i anvendt regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Samlet oversigt Ændring i anvendt regnskabspraksis Ændring i regnskabsmæssige skøn Analyse af danske børsnoterede selskabers præsentation af ændringer i anvendt regnskabspraksis Analyseperiode Overordnet gruppering af analysegrundlaget Omfang i perioden Begrundelser og præsentation Lovændringer Danske regnskabsvejledninger Varebeholdninger Varebeholdninger og valutakursomregning Valutaomregning og eventualskat Valutaomregning og behandling af goodwill International regnskabspraksis Goodwill og udskudt skat Planlagte restruktureringsomkostninger Andre begrundelser Produktionskriteriet og reklassificering Pro rata konsolidering Konklusion Analyse af danske børsnoterede selskabers præsentation af ændringer i regnskabsmæssige skøn Omfang i perioden Præsentation af ændring af regnskabsmæssige skøn Konklusion Konklusion Bilag 1. Børsnoterede koncerner i analysegrundlaget Litteratur Regnskaber

3 1. Årsregnskabsloven Årsregnskabsloven er grundlaget for danske aktie-, anparts- og kommanditaktieselskabers, samt erhvervsdrivende fondes regnskabsaflæggelse. Pengeinstitutter, forsikringsselskaber, børsmæglerselskaber mv. er ikke omfattet af reglerne i årsregnskabsloven. Årsregnskabsloven er en rammelov. Loven afstikker på en række områder kun grænserne for den regnskabspraksis, som virksomhederne kan anvende ved regnskabsaflæggelsen. Fleksibiliteten skyldes, at årsregnskabsloven skal fungere som grundlaget for regnskabsaflæggelsen for en bred flerhed af virksomheder uafhængig af deres branche, formål og størrelse Oplysning om anvendt regnskabspraksis Da den anvendte regnskabspraksis har stor betydning for opgørelsen af årsregnskabet, er en klar og tydelig redegørelse for den anvendte regnskabspraksis inden for de områder, der er væsentlige for forståelse af virksomhedens økonomiske stilling, resultat og balance, nødvendig. Oplysning om anvendt regnskabspraksis er endvidere grundlaget for at foretage sammenligninger mellem forskellige virksomheders årsregnskaber. Going concern-forudsætningen forstås således, at virksomheden forventes at fortsætte driften i en overskuelig fremtid og i hvert tilfælde i 12 måneder fra regnskabsaflæggelsen finder sted. Going concern-forudsætningen er det nødvendige grundlag for det historiske kostprisprincip. Implicit i going concern-forudsætningen antages, at virksomhedens økonomiske stilling (likviditetsmæssige situation) og forretningsgrundlag i øvrigt skaber mulighed for fortsat drift. Kontinuitetsprincippet vedrører både værdiansættelse og opstilling mv. Det materielle kontinuitetsprincip omfatter værdiansættelsesmetoderne angivet i årsregnskabsloven. Når en virksomhed har valgt en praksis, forudsættes denne anvendt konsekvent fra år til år. Det formelle kontinuitetsprincip vedrører den valgte opstilling af virksomhedens regnskab. Det forudsættes således, at årets primobalance svarer til sidste års ultimobalance. Opstilling af balance og resultatopgørelse samt anvendt regnskabspraksis må kun ændres fra år til år, hvis særlige forhold kræver dette. Kontinuitetsprincippet giver grundlag for bl.a. at udarbejde analyser over en virksomheds udvikling over tid (trendanalyser). Afvigelse fra princippet skal derfor begrundes, og den beløbsmæssige virkning oplyses. Periodiseringsprincippet sikrer allokering af indtægter og udgifter til den regnskabsperiode, disse vedrører, uanset betalingstidspunktet. matching af indtægter og udgifter dækker også over et årsagsprincip, hvorefter relaterede beløb placeres i samme periode. Varesalg indregnes normalt efter faktureringstidspunktet; det tilhørende vareforbrug medtages ifølge årsagsprincippet i samme periode Regnskabsprincipper ifølge årsregnskabsloven Det historiske kostprisprincip er grundlaget for regnskabsaflæggelsen efter årsregnskabsloven. Efter dette princip tager værdiansættelsen udgangspunkt i den oprindelige anskaffelsessum. Andre grundlæggende regnskabsprincipper fremgår af årsregnskabslovens 26. Såfremt intet andet er nævnt i regnskabet, forudsættes disse at være anvendt. Det drejer sig om følgende: Going concern Kontinuitet Periodisering Værdiansættelse af hver regnskabspost for sig (bruttoprincippet) Forsigtighedsprincippet. Bruttoprincippet retter sig mod en individuel værdiansættelse af aktiv- og passivposterne. De enkelte poster i regnskabet skal udtrykke postens værdi. Bestemmelsen indebærer, at et aktiv ikke kan værdiansættes for højt med den begrundelse, at et andet aktiv er værdiansat for lavt. Tilsvarende kan en lav værdiansættelse af et aktiv ikke begrunde, at en passivpost ikke medtages eller opgøres for lavt i balancen. Ligeledes er modregning mellem resultatposter omfattet af princippet; fx kan virksomheden ikke alene give oplysning om nettorentebeløbet efter fradrag af renteudgiften i renteindtægten. Forsigtighedsprincippet hviler på regnskabsdogmet om, at en fortjeneste først må medtages, når den er konstateret, medens et tab skal udgiftsføres, 3

4 når blot det truer. Grundsætningen tjener til at sikre regnskabsbrugerne mod for optimistiske værdiansættelser. I loven nævnes, at forsigtigheden skal være behørig. Hermed menes, at virksomheden ikke ved udvisning af overdreven forsigtighed skaber egentlige hemmelige reserver, fx ved (over-) vurdering af forventede tab mv Oplysning om anvendt regnskabspraksis Årsregnskabslovens 42 fastslår, at der skal gives oplysninger om de værdiansættelsesmetoder, som anvendes for de enkelte regnskabsposter samt om beregningsmetoder vedr. op-, ned- og afskrivning på aktiver mv. Oplysningerne gives sædvanligvis i et særskilt afsnit af regnskabet placeret før resultatopgørelse, balance og noter. Oplysningerne skal være retvisende, dvs. korrekte, dækkende og præcise, så de er umiddelbart forståelige for regnskabslæseren. Væsentlighed samt indhold fremfor formalia skal ligeledes prioriteres. Således bør oplysning om uvæsentlige forhold eller ubetydelige regnskabsposter undlades Børsnoterede selskaber For børsnoterede selskaber gælder yderligere skærpede regler for kvaliteten af årsregnskabets oplysninger. Børsnoterede selskaber skal således positivt bekræfte de aflagte regnskabers overensstemmelse med Oplysningsforpligtelsens 17, stk. 1. Det fremgår af denne bestemmelse, at regnskabet skal leve op til den højeste standard for den kategori af virksomheder, som selskabet tilhører regnskabet skal følge udviklingen i god regnskabsskik Det fremhæves i kommentaren, at regnskabsvejledningerne udsendt af FSR (for tiden nr. 1 til 11 inkl.) anses for værende en nødvendig del af almindeligt anerkendte danske regnskabsvejledninger Ændring i anvendt regnskabspraksis Som angivet under kontinuitetsprincippet vil ændringer af en tidligere valgt regnskabspraksis eller opstillingsform være et brud på det grundlæggende princip. Disse afvigelser skal som hovedregel, jf. årsregnskabslovens 26, stk. 2, behørigt begrundes, så vidt muligt med beløbsmæssig angivelse af deres indvirkning på virksomhedens aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultatet. Med virkning fra 1. juli 1991 skal brud på den materielle kontinuitet behandles i overensstemmelse med årsregnskabslovens 26 a. 26 a fastslår, at årsregnskabet for det år, hvor praksisændringen finder sted, skal udarbejdes efter den nye metode. De pågældende poster ændres i overensstemmelse med den nye metode i åbningsbalancen for det år, hvori ændringen finder sted. Den samlede beløbsmæssige indvirkning på selskabets aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultatet skal anføres i noterne. Praksisændringens samlede indvirkning på skat af årets resultat, udskudt skat og hensatte beløb vedr. latente skattetilsvar skal anføres i noterne. For mindre selskaber, der omfattes af lempelsen i 64 d, kan behandlingen af en ændret regnskabspraksis fra den 1. juni 1996 ske efter en resultatmetode, hvorefter tilbageførsler indgår under de aktiviteter og funktioner de vedrører. Lempelsen omfatter selskaber, der ikke er statslige, eller hvis aktier eller obligationer er optaget til notering på en fondsbørs. Herudover må de ikke på balancetidspunktet overskride to af følgende størrelser: regnskabet er aflagt i overensstemmelse med almindeligt anerkendte danske regnskabsvejledninger. Endvidere skal børsnoterede selskaber oplyse og begrunde, hvis det aflagte regnskab ikke er i overensstemmelse med Oplysningsforpligtelsens 17, stk. 2-4, som angiver, at regnskabet skal indeholde: Sammenligningstal for det foregående år Sammenlignende hovedtal for de seneste 4 år En finansieringsanalyse. Balancesum på 20 mio. kr. Nettoomsætning på 40 mio. kr. Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 50 i løbet af regnskabsåret. Såfremt selskabet indgår i en koncern, og konceren som helhed eller en anden virksomhed i koncernen overskrider overstående beløbsgrænser, bør ændringen af regnskabspraksis ikke ske efter den lempeligere resultatmetode, men efter den normale egenkapitalmetode. 4

5 Årsregnskabslovens 54 anfører, at effekten af ændringerne på egenkapitalen vises særskilt i balancen eller en note. Så vidt muligt tilpasses sammenligningstallene fra foregående regnskabsår, jf. årsregnskabsbekendtgørelsens Ændring i regnskabsmæssige skøn Årsregnskabslovens 26 a er ved lov nr. 377 af 22. maj 1996, med ikrafttræden 1. juni 1996, tilføjet bestemmelser vedr. ændring af regnskabsmæssige skøn. 26 a er udvidet med et nyt stk. 2, som omfatter ændringer i regnskabsmæssige skøn. Tilføjelsen er sket for at tydeliggøre afgrænsningen mellem ændret regnskabspraksis og ændret regnskabsmæssigt skøn. Både urigtige forudsætninger og ændrede forudsætninger indebærer et behov for at ændre beløb, der var baseret på det nu forkerte skøn. Hvis forudsætningerne for skøn således er ændret væsentligt, skal åbningsbalancen ikke rettes som ved ændret regnskabspraksis, men beløbene rettes over resultatopgørelsen (resultatmetoden), som foreskrevet i 23. Det kan være vanskeligt at skelne praksisændring efter 26 a, stk. 1 fra ændret skøn efter stk. 2. Hvis en virksomhed fx ændrer afskrivningsmetode for maskiner fra saldoafskrivninger til lineære afskrivninger, er der tale om en ændring i anvendt regnskabspraksis. Ændrer virksomheden derimod den forventede brugstid og dermed afskrivningsperioden fra 7 til 5 år, er der tale om en ændring i et regnskabsmæssigt skøn, mens metoden er uændret. 23 samler bestemmelserne om resultatføring af værdireguleringer. Hensættelser og nedskrivninger og tilbageførsel af samme skal indgå i de aktiviteter eller funktioner, de vedrører. Det præciseres herved, at poster, som vedrører tidligere år, ikke som tidligere skal optages under ekstraordinære poster, men under den aktivitet eller funktion, de oprindeligt hørte til. Nedskrivninger på anlægsaktiver og tilbageførsel heraf skal oplyses med beløb i resultatopgørelsen eller i noterne. Afskrivninger behandles særskilt i 23, 2. pkt. Afskrivninger skal indgå i resultatopgørelsen under de aktiviteter og funktioner, de vedrører. Afskrivninger tillades ikke tilbageført, hvorfor en ændret brugstid for et anlægsaktiv alene vil give sig udslag i forlængelse eller forkortelse af den resterende afskrivningsperiode. Præciseringen af den regnskabsmæssige behandling af ændringer i skøn indebærer en cementering af resultatmetoden. 2. Danske regnskabsvejledninger Foreningen af Statsautoriserede Revisorer har siden sidste halvdel af 80erne udarbejdet regnskabsvejledninger. De første vejledninger var i vidt omfang en bearbejdning af de internationale regnskabsvejledninger, som de forelå fra IASC. FSR var som medlem i IASC forpligtet til at formidle indholdet af de internationale vejledninger på nationalt plan. Siden begyndelsen af 90erne har vejledningsudarbejdelsen været underlagt en høringsprocedure ved en udvidet række branche- og erhvervsorganisationer, ligesom store institutionelle investorer har været involveret. I motiveringen for udarbejdelsen og brugen af regnskabsvejledningerne indgår behovet for en dynamisk og tidssvarende udvikling af dansk regnskabspraksis under den overordnede ramme, som findes i årsregnskabsloven Oplysning om anvendt regnskabspraksis FSRs Regnskabsvejledning nr. 1, Årsregnskabet, dets formål og indhold, er i overensstemmelse med årsregnskabslovens anvisninger om de grundlæggende regnskabsprincipper. Som en supplering indeholder vejledningen desuden principperne om indhold fremfor formalia og væsentlighed. Indhold fremfor formalia indebærer, at transaktioner og andre forhold regnskabsmæssigt behandles og præsenteres i overensstemmelse med indhold og økonomisk realitet; og ikke alene under iagttagelse af den juridiske form. Væsentlighedsprincippet fastslår, at der ved udarbejdelse og præsentation af årsregnskabet bør lægges særlig vægt på forhold, der er væsentlige for forståelsen af virksomhedens aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat. Hverken regnskabsvejledningerne eller årsregnskabsloven tager sigte på forhold, som er uvæsentlige for forståelse af årsregnskabet. Regnskabsvejledning nr. 2, Oplysning om anvendt regnskabspraksis, fastslår, at det er virksomhedens ledelses ansvar at vælge den regnskabspraksis, som er bedst egnet til at give et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat. Vejledningen anbefaler ligeledes at oplysningen om anvendt regnskabspraksis gives i en samlet oversigt, som mest hensigtsmæssigt placeres før resultatopgørelse, balance og noter. 5

6 2.2. Ændring i anvendt regnskabspraksis Regnskabsvejledning nr. 3 fra FSR, Ændringer i anvendt regnskabspraksis og i regnskabsmæssige skøn, omhandler den regnskabsmæssige behandling af ændringer i anvendt regnskabspraksis og i regnskabsmæssige skøn. Vejledningen er udsendt maj 1989 med virkning for regnskabsaflæggelse, der omfatter regnskabsperioder, som starter efter 1. juli Som eksempler på ændringer i anvendt regnskabspraksis nævner Regnskabsvejledning nr. 3 nedenstående: Ændring i værdiansættelsen af varebeholdninger, fx fra vejede gennemsnitspriser til FIFOmetoden Ændring i afskrivningsmetoden for materielle anlægsaktiver, fx fra saldoafskrivning til lineær afskrivning Ændring af kriteriet for indtægtsførsel af igangværende arbejder for fremmed regning, fx fra faktureringskriteriet til produktionskriteriet Ændring i behandlingen af eventualskat, fx fra oplysning med beløbsangivelse i en note til indarbejdelse af eventualskat som en hensættelse i balancen. Ændringer i den anvendte regnskabspraksis omfatter ud over ændringer i selve metoden, som eksemplerne ovenfor, også ændringer i den måde, som metoden anvendes på. Eksempelvis en virksomhed, der værdiansætter egne fremstillede varer til kostpris efter FIFO-metoden, men som ændrer beregningen af kostprisen fra at omfatte direkte produktionsomkostninger til også at omfatte indirekte produktionsomkostninger. Årsregnskabet efter ændringen bedre giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, dens økonomiske stilling samt resultatet. Ved vurderingen heraf bør der tages hensyn til udviklingen i international regnskabspraksis I tilfælde, hvor en virksomhed optages i en koncern, kan det være hensigtsmæssigt at tilpasse den anvendte regnskabspraksis til den i koncernen anvendte praksis. Sådanne ændringer kan kun finde sted, såfremt årsregnskabet efter ændringen giver et mindst lige så retvisende billede af dattervirksomhedens årsregnskab. Hvis dette ikke er tilfældet, bør i stedet udarbejdes et særskilt regnskab til brug for koncernregnskabsudarbejdelsen Præsentation af ændringer I det år, hvor ændringen finder sted, skal årsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med den nye praksis. Vejledningen opregner tre forskellige metoder til opgørelse og præsentation af virkningen af den foretagne ændring: a. Den akkumulerede virkning af ændringen ved regnskabsårets begyndelse vises som en særskilt post i resultatopgørelsen, og der foretages ikke tilpasning af sammenligningstallene for tidligere år (resultatmetoden). Metoden bygger på den antagelse, at alle transaktioner vedrørende virksomhedens drift skal føres over resultatopgørelsen, og at sammenligningstallene skal forblive i overensstemmelse med de hidtil aflagte årsregnskaber. Uden for resultatopgørelsen og balancen gives der supplerende oplysninger om den virkning, det ville have haft på resultatet og den økonomiske stilling, hvis den nye praksis havde været anvendt i alle de år, for hvilke der er medtaget sammenligningstal i årsregnskabet Betingelser for ændring Vejledningen angiver følgende betingelser for ændring i den anvendte regnskabspraksis: Ændringen er påkrævet ifølge lovgivningen Ændringen er en følge af en dansk regnskabsvejledning b. Den akkumulerede virkning af ændringen ved regnskabsårets begyndelse posteres direkte på egenkapitalen, og tilpasning af sammenligningstallene vedr. tidligere år foretages (egenkapitalmetoden). Praksisændringen får derved tilbagevirkende kraft, som om den havde været anvendt i alle de år, for hvilke der er medtaget sammenligningstal i årsregnskabet. Den grundlæggende anta- 6

7 gelse her er, at den akkumulerede virkning ved årets begyndelse ikke er en del af årets resultat og derfor ikke bør medtages i resultatopgørelsen, men posteres direkte på egenkapitalen. Ved tilpasningen af sammenligningstallene for tidligere år skabes endvidere sammenlignelighed mellem alle de år, der er medtaget i årsregnskabet. Hvis en tilpasning ikke er mulig, skal årsagen hertil oplyses c. Den sidste metode medtager den akkumulerede virkning af ændringen ved regnskabsårets begyndelse i en særskilt post i resultatopgørelsen og foreskriver samtidig en tilpasning af sammenligningstallene for tidligere år. Metoden søger at kombinere de to andre ved at føre den akkumulerede virkning af ændringen på resultatopgørelsen samtidig med, at sammenligningsgrundlaget forbedres. I vejledningen anbefales metode b, egenkapitalmetoden, som bedst i overensstemmelse med udviklingen i dansk og international regnskabspraksis. Efter ikrafttrædelsen af årsregnskabslovens 26 a kan kun egenkapitalmetoden finde anvendelse ved regnskabsaflæggelse i Danmark. Det må forventes at vejledningens tekst tilpassses lovgivningen ved den kommende revision. Der skal oplyses om ændringer i anvendt regnskabspraksis. Hvis ændringerne har væsentlig indflydelse på det aktuelle år, skal oplysningerne omfatte: Oplysning om, at der er ændret i den anvendte regnskabspraksis i forhold til den hidtidige Beskrivelse af praksisændringen Regnskabsvejledning nr. 3 fremhæver endvidere, at der ved opgørelsen og præsentationen af en ændring i anvendt regnskabspraksis må tages hensyn til ændringens virkning på årsregnskabets indkomstskatter. Dette gælder også for sammenligningstallene. Den skattemæssige virkning af praksisændringen skal opgøres og behandles i overensstemmelse med virksomhedens sædvanligt anvendte regnskabspraksis for behandlingen af indkomstskatter Ændring i regnskabsmæssige skøn Regnskabsvejledning nr. 3 forklarer regnskabsmæssige skøn som virksomhedens ledelses overslag over forhold, hvorom der ikke hersker fuld viden eller sikkerhed på tidspunktet for regnskabsudarbejdelsen. Det regnskabsmæssige skøn er derfor ledelsens vurdering af det forventede forløb eller udfald af fremtidige begivenheder og den virkning, de måtte få på posterne i årsregnskabet. Regnskabsmæssige skøn udtrykker de mest sandsynlige økonomiske konsekvenser af de fremtidige begivenheder. Som eksempler på regnskabsmæssige skøn nævner vejledning nr. 3 følgende: Størrelsen af forventede tab på varetilgodehavender Størrelsen af forventede tab på ukurante eller langsomt omsættelige varebeholdninger Den forventede brugstid og dermed afskrivningsperioden for materielle og immaterielle anlægsaktiver Begrundelse for ændringen Størrelsen af forventede tab på reklamationer Den beløbsmæssige indvirkning på virksomhedens aktiver og passiver, dens økonomiske stilling samt resultatet Oplysning om, at der er foretaget tilpasning af sammenligningstallene for tidligere år (samt eventuelle hoved- og nøgletal) samt hvorledes, eller oplysning om årsagen til, at tilpasning i undtagelsestilfælde ikke har været mulig. Hvis ændringerne er væsentlige, skal de tillige omtales i årsberetningen. Størrelsen af en aktuarmæssigt opgjort pensionsforpligtelse Betingelser for ændring Regnskabsmæssige skøn baseres på alle de oplysninger, der er til rådighed på tidspunktet for regnskabsudarbejdelsen. Senere indtrufne begivenheder, nyindvundne erfaringer eller yderligere information kan i efterfølgende regnskabsperioder medføre ændringer i skønnet, da de forudsætninger, som udgjorde det oprindelige grundlag, derved har ændret sig. 7

8 Præsentation af ændringer En resultatmetode anvendes ved ændringer i regnskabsmæssige skøn. Virkningen af et ændret skøn medtages som en del af virksomhedens ordinære drift i det år, hvor ændringen finder sted. Ændringer i regnskabsmæssige skøn vedrørende ekstraordinære poster medtages under ekstraordinære poster. Ændringer i regnskabsmæssige skøn som har væsentlig indvirkning på årets resultat skal enten specificeres i en note eller vises som særskilte poster i resultatopgørelsen. Årsregnskabet skal tillige indeholde en beskrivelse af ændringen. Ligesom forholdet sædvanligvis skal omtales i årsberetningen. Hvis ændringen i et regnskabsmæssigt skøn ikke i det aktuelle år har væsentlig indvirkning på resultatet, men vurderes at få det for efterfølgende år, skal dette oplyses i årsregnskabet. 3. Internationale regnskabsstandarder International Accounting Standards Committee (IASC) blev stiftet i Medlemskredsen består af organisationer inden for regnskabsprofessionen i mere end 80 lande. FSR har været medlem af det standardudstedende organ siden Som nævnt ovenfor indebærer medlemskabet en forpligtelse for FSR til at fremme anvendelsen af IASerne nationalt. Dette er sket ved udgivelse af de internationale vejledninger på eget forlag samt udarbejdelse af danske regnskabsvejledninger, som i al væsentlighed er i overensstemmelse med anbefalingerne i de internationale regnskabsstandarder. Policies, anfører at ændringer i anvendt regnskabspraksis kun bør ske hvis: Ændringen er påkrævet ifølge lovgivningen Ændringen er påkrævet af en standardudstedende organisation Ændringen medfører en mere hensigtsmæssig præsentation af begivenheder eller transaktioner i virksomhedens årsregnskab. IAS nr. 8 indeholder to metoder til præsentation af ændringer. Egenkapitalmetoden anbefales fremfor resultatmetoden, der dog tillades som alternativ metode. Alternativet tillades pga. visse landes forbud mod at ændre i sammenligningstallene for tidligere aflagte regnskaber. Regnskabsmæssige skøn behandles som beskrevet i den danske vejledning, dvs. ændringer medtages i resultatopgørelsen, som en del af virksomhedens ordinære drift hhv. ekstraordinære poster i det år, hvor ændringer finder sted. 4. Amerikanske og engelske regnskabsstandarder 4.1. Regnskabsstandarder i USA APB (Accounting Principles Board Opinion) nr. 22 og 20 indeholder reglerne for oplysning om anvendt regnskabspraksis samt ændringer heri Oplysning om anvendt regnskabspraksis 3.1. Oplysning om anvendt regnskabspraksis IAS nr. 1, Oplysning om anvendt regnskabspraksis, anfører at de væsentligste elementer i den anvendte regnskabspraksis skal præsenteres som en integreret del af årsregnskabet, normalt i en samlet oversigt Ændring i anvendt regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn IAS nr. 8, Net Profit and Loss for the Period, Fundamental Errors and changes in Accounting Oplysninger om anvendt regnskabspraksis anbefales bragt i et særligt afsnit i regnskabet, Summary of Significant Accounting Policies. Ud fra almindeligt accepterede principper og virksomhedens eller branchens særlige karakteristika skal virksomhedens ledelse vælge den bedst anvendelige regnskabspraksis Ændring i anvendt regnskabspraksis Ændring i anvendt regnskabspraksis skal oplyses og begrundes. Det er en forudsætning, at virksomhedens ledelse behørigt kan begrunde, hvorfor den nye regnskabspraksis bør anvendes. 8

9 Det stærke (afkastorienterede) investorperspektiv i regnskabsaflæggelsen i USA medfører særlig krav til præsentation af ændringen (metoden svarer i hovedtræk til alternativ a i den danske regnskabsvejledning nr. 3): Ændringens akkumulerede virkning på indeværende års resultat før ekstraordinære poster og årets resultat samt som beløb pr. aktie skal oplyses Den akkumulerede virkning af ændringen primo medtages i resultatopgørelsen i en linie mellem ekstraordinære poster og årets resultat. Hvis den akkumulerede virkning ikke kan beregnes, skal dette oplyses og begrundes Sammenligningtallene behøver dermed ingen tilpasning, men en proformaopstilling af resultat før ekstraordinære poster og årets resultat efter den nye praksis for alle sammenligningsår skal udarbejdes. I det omfang, dette ikke er muligt skal det oplyses og begrundes. Egenkapitalmetoden tillades kun anvendt, jf. vejledningen, ved: Ændring af værdiansættelsesprincip for varelagre fra LIFO til et andet princip Ændring i den regnskabsmæssige behandling af igangværende arbejder Overgang til eller fra full cost -metoden, som anvendes i udvindingsvirksomheder Overgang fra retirement - replacement - betterment -princippet til afskrivningsprincippet Ændring i regnskabsmæssige skøn Skal oplyses og begrundes. Virkningen på indeværende års resultat før ekstraordinære poster og årets resultat samt som beløb pr. aktie skal oplyses, medmindre ændringen vedrører tilbagevendende regnskabsmæssige skøn som nedskrivning på debitorer eller varelager mv. Dog anbefales det at oplyse om beløbet, såfremt det er væsentligt Regnskabsstandarder i England Oplysning om anvendt regnskabspraksis Disclosure of Accounting Policies, SSAP 2 (Statement of Financial Accounting Practice, er regnskabsstandarder udsendt af Accounting Standards Committee i UK) anfører en række grundlæggende principper, som årsregnskabet skal aflægges i henhold til. Virksomhedens ledelse vælger de metoder, som giver den bedste beskrivelse af virksomhedens resultater og økonomiske stilling. Disse accounting policies betegnes anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet skal indeholde en klar og kortfattet oplysning om anvendt regnskabspraksis Ændring i anvendt regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Accounting Standards Board har udsendt en række vejledninger, Financial Reporting Standards, der samlet danner grundlaget for den eksterne regnskabsaflæggelse. FRS 3, Reporting Financial Performance, angiver retningslinierne for, hvorledes ændringer i anvendt regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn skal begrundes og præsenteres. Sammenligningstal bør endvidere tilpasses i overensstemmelse med egenkapitalmetoden, hvis ændring i anvendt regnskabspraksis foretages i forbindelse med første offentlige regnskabsaflæggelse, når: Selskabet udvider sin kapital hos eksterne investorer Ændringen sker i forbindelse med en virksomhedssammenslutning, og en tilpasning til et koncernregnskab er påkrævet Selskabets aktier eller værdipapirer børsnoteres. Det er en forudsætning for at foretage ændringer i anvendt regnskabspraksis, at regnskabet efterfølgende bedre giver et retvisende billede. Ligesom i Danmark skal præsentationen af ændringer i anvendt regnskabspraksis ske efter egenkapitalmetoden. Oplysningskravene er ikke så specificerede som i vejledning nr. 3, men det anføres, at primovirkningen af ændringen skal fremgå særskilt af en egenkapitalafstemning. Ændringer i regnskabsmæssige skøn skal medtages over resultatopgørelsen i det år, hvor ændringer finder sted. 9

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændringer kan opdeles i områderne ændring i regnskabspraksis og ændring af regnskabsmæssige skøn. Herudover kan der være ændringer som følge af fejl.

Læs mere

Forbehold - eksempler

Forbehold - eksempler Forbehold - eksempler Væsentlige fejl og mangler (uenighed med ledelsen) Uenighed med ledelsen fortsat drift Ledelsen har aflagt regnskabet under forudsætning om fortsat drift. Som omtalt i årsregnskabets

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk ES ÅRSRAPPORT 2014 Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk CVR nr. 27394671 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven

Vejledning til bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven 30. maj 2016 Sag 2016-3181 Vejledning til bekendtgørelse nr. 1849 af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven Indledning Erhvervsstyrelsen har

Læs mere

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 38 84 43 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Østrup Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Søren Frichs Vej 38K, 1. 8230 Åbyhøj Cvr.nr.: 32 77 42 96 Tlf.: +45 86 26 00 26 Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Årsrapport for 1. juli 2015-30.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

47 Hensatte forpligtelser Ændringslovens 8,

47 Hensatte forpligtelser Ændringslovens 8, 18. oktober 2016 Sag 2016-3181 Vejledning om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven Indledning Erhvervsstyrelsen har udstedt en bekendtgørelse 1, der skal gøre det

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

I. Skare Holding ApS. Årsrapport for 2014/15. CVR-nr Nordager Kolding. Opstillet uden revision eller review

I. Skare Holding ApS. Årsrapport for 2014/15. CVR-nr Nordager Kolding. Opstillet uden revision eller review I. Skare Holding ApS Nordager 2 6000 Kolding CVR-nr. 27 26 56 18 Årsrapport for 2014/15 Opstillet uden revision eller review Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 7: Overskudskvalitet

Målbeskrivelse nr. 7: Overskudskvalitet HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 7: Overskudskvalitet Valdemar Nygaard Notatet er udarbejdet med udgangspunkt i kapitel 7 i Strategisk regnskabsanalyse

Læs mere

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS Ladegårdsvej 4, 7100 Vejle (CVR-nr. 29940231) Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2015 Dorte Bode Thomsen Dirigent

Læs mere

# Til interessenterne udenfor virksomheden

# Til interessenterne udenfor virksomheden Eksternt regnskab # Til interessenterne udenfor virksomheden et retvisende billede # Offentlig regulering af regnskaberne < Årsregnskabsloven < Regnskabsstandarder : IAS / GAAP / < Regnskabsvejledninger

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Trophy Games ApS. CVR-nr Trangravsvej København K.

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Trophy Games ApS. CVR-nr Trangravsvej København K. P R Y D S Statsautoriseret revisionsfirma Trophy Games ApS CVR-nr. 29 24 02 99 Trangravsvej 8 1436 København K Årsrapport 2014 Til Erhvervsstyrelsen Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

HG SPORTS MANAGEMENT APS C/O HELLERUP FINANS A/S PHILIP HEYMANS ALLE 3, 4., 2900 HELLERUP 2014/15

HG SPORTS MANAGEMENT APS C/O HELLERUP FINANS A/S PHILIP HEYMANS ALLE 3, 4., 2900 HELLERUP 2014/15 Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 HG SPORTS MANAGEMENT APS C/O HELLERUP FINANS A/S PHILIP

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

K/S BORGMESTER JØRGENSENS VEJ 1

K/S BORGMESTER JØRGENSENS VEJ 1 Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 K/S BORGMESTER JØRGENSENS VEJ 1 LIKVIDATIONSREGNSKAB Likv

Læs mere

Undervisningsnote til emne 10:

Undervisningsnote til emne 10: HD-R, 6. SEMESTER Årsregnskab Undervisningsnote til emne 10: Strømningsregnskaber Valdemar Nygaard Temaet gennemgås med udgangspunkt i lærebogens kapitel 13. Indledning: Der er 3 vigtige områder i information

Læs mere

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/11/2014 Martin Engbjerg Dirigent (Urevideret)

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

BOGHOLDERIET AF 2012 ApS

BOGHOLDERIET AF 2012 ApS BOGHOLDERIET AF 2012 ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/12/2014 Peter Houlberg Dirigent Side 2 af 9 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

KÆRBÆK SMEDEN ApS. Kærbækvej Ansager. Årsrapport 10. oktober december 2015

KÆRBÆK SMEDEN ApS. Kærbækvej Ansager. Årsrapport 10. oktober december 2015 KÆRBÆK SMEDEN ApS Kærbækvej 21 6823 Ansager Årsrapport 10. oktober 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2016 Martin Bjerg Dirigent

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Anders Thomsen Kolding ApS

Anders Thomsen Kolding ApS Anders Thomsen Kolding ApS Hjortøvænget 2, Skærbæk, 7000 Fredericia CVR-nr. 27 30 69 69 Årsrapport for 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. november 2013 Som dirigent:...

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14 Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Konsekvenser for Venture Capital og Private Equity selskaber ved indregning og måling af kapitalandele i andre virksomheder Kontakt Niels Henrik B. Mikkelsen

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr S.E. Isolering ApS Jyllingevej 173 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 27526977 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Søren Edelhart Grubbe Dirigent TimeVision

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014

DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 34 07 69 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/5 2015 Dennis Odgaard Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a 12 Bilag Bilag 1 Balancen ÅRL bilag 2, skema 1 Aktiver ANLÆGSAKTIVER I. Immaterielle anlægsaktiver 1. Færdiggjorde udviklingsprojekter 2. Erhvervede patenter, licenser osv. 3. Goodwill 4. Udviklingsprojekter

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Brønshøj Byg & Montage IVS Ellekær 7 2730 Herlev CVR-nr. 37182486 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. oktober 2016,

Læs mere

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe CVR-nr. 17 90 69 33 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

PBS BANETEK ApS. Martine Christoffersens Vej Fredericia. CVR-nr Årsrapport for regnskabsår

PBS BANETEK ApS. Martine Christoffersens Vej Fredericia. CVR-nr Årsrapport for regnskabsår revisions KONTORET FREDERICIA-VEJLE Registreret revisionsanpartsselskab Karetmagervej 11, 2. th. DK-7000 Fredericia Telefon 75 92 35 00 E-mail revifred@revifred.dk Web www.revifred.dk CVR-nr. 32 34 88

Læs mere

Hans Orla Nielsen VVS A/S

Hans Orla Nielsen VVS A/S Hans Orla Nielsen VVS A/S Grønlandsvej 9A 8700 Horsens CVR-nr. 12 77 83 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/06 2016 Lisa Pedersen

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ANLÆGSGARTNERFIRMAET ANDREAS ApS

ANLÆGSGARTNERFIRMAET ANDREAS ApS ANLÆGSGARTNERFIRMAET ANDREAS ApS Årsrapport 31. juli 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2014 Andreas Lassen Dirigent Side 2 af

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 PC APPS ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 Peter Carlslund Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

TRØJBORG EL-SERVICE ApS

TRØJBORG EL-SERVICE ApS TRØJBORG EL-SERVICE ApS Peder Skrams Gade 54 8200 Aarhus N Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/01/2016 Bo Larsen

Læs mere

Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Steen Niels Kristensen. afsagt sålydende

Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Steen Niels Kristensen. afsagt sålydende Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015 Revisortilsynet mod Registreret revisor Steen Niels Kristensen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 11. august 2015 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

SPRAYWRAP ApS. Årsrapport 28. februar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SPRAYWRAP ApS. Årsrapport 28. februar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SPRAYWRAP ApS Årsrapport 28. februar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Martin Lykke Jensen Dirigent (Urevideret) Side 2

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

MØLLEVANG BYGNINGSENTREPRISE APS VEDDE BYVEJ 16, 4295 STENLILLE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2013/ REGNSKABSÅR

MØLLEVANG BYGNINGSENTREPRISE APS VEDDE BYVEJ 16, 4295 STENLILLE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2013/ REGNSKABSÅR GBH Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 REVISION & RÅDGIVNING A/S MØLLEVANG

Læs mere

Undervisningsnote 3: Årsregnskabets lovgivningsmæssige ramme og grundlæggende regnskabsprincipper

Undervisningsnote 3: Årsregnskabets lovgivningsmæssige ramme og grundlæggende regnskabsprincipper HA, 3. SEMESTER 2002 ÅRSREGNSKAB Undervisningsnote 3: Årsregnskabets lovgivningsmæssige ramme og grundlæggende regnskabsprincipper Valdemar Nygaard Love, bekendtgørelser, standards og vejledninger m.v.,

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Sønderborg Bog og Ide ApS

Sønderborg Bog og Ide ApS Sønderborg Bog og Ide ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2013 Ester Schmidt Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Overgangsbekendtgørelsen

Overgangsbekendtgørelsen vedrørende Overgangsbekendtgørelsen Den længe ventede bekendtgørelse er nu en realitet Væsentligt supplement 2 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende

Læs mere

ANDERSEN CPH TRADING ApS

ANDERSEN CPH TRADING ApS ANDERSEN CPH TRADING ApS Vesterfælledvej 44 1750 København V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Michael

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 MHA Invest Kolding A/S Slagelsevej 23, 6000 Kolding Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 25 01 40 14 Årsrapporten

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

Generelt for eksternt regnskab

Generelt for eksternt regnskab Generelt for eksternt regnskab Der er samme regnskabsprincip om regnskabet aflægges efter A eller B Forskellen er i opstillingen! Begge indebærer oprettelse af anlægskartotek og beregning af udskudt skat

Læs mere