Ændring af regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ændring af regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn"

Transkript

1 Ændring af regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Af cand.merc.aud. Morten Stokholm Buhl, Ernst & Young, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Resumé Virksomheders offentlige regnskabsaflæggelse er investorers og andre interessenters grundlag for kontrol med forvaltningen af de ressourcer, som virksomhederne råder over direkte og indirekte. Værdien af kontrolgrundlaget er afhængig af ensartethed i form af overordnede regler, der sikrer sammenligning på tværs af virksomheder, og i form af kontinuitet i virksomhedernes valg af opgørelses- og præsentationsmetode. Dette er i Danmark reguleret i form af rammerne givet primært med årsregnskabsloven, samt den nødvendige dynamik, som suppleres ved især de danske regnskabsvejledninger. Artiklen tager udgangspunkt i de regler i form af love og vejledninger, som vedrører virksomheders præsentation af ændringer i regnskabspraksis og -skøn i den årlige regnskabsaflæggelse, samt forudsætningerne herfor. Grundlaget for analysen er de danske regler. Udenlandske regler repræsenteret ved reglerne herom i de internationale regnskabsstandarder fra IASC, samt engelske og amerikanske regnskabsstandarder, gennemgås ligeledes indledningsvis. Artiklen indeholder en empirisk analyse af regnskabsaflæggelsen med fokus på præsentation og begrundelser af ændringer i anvendt regnskabspraksis og -skøn baseret på materiale stillet til rådighed af Account Data A/S. Analysematerialet omfatter regnskaber fra danske børsnoterede selskaber med hovedvægt på perioden Analysen viser, at danske børsnoterede virksomheder generelt lever op til kravene om begrundelser og præsentation af ændringer i anvendt regnskabspraksis. Et enkelt tilfælde sætter dog fokus på den indbyggede svaghed i egenkapitalmetoden, der forudsættes anvendt ved ændring af en tidligere anvendt regnskabspraksis. I det omfang virksomhedens ledelse skønner, at tilpasning af sammenligningstallene ikke er mulig, vil påvirkningen af en ændring af regnskabspraksis ikke blive belyst i det omfang, som var forudsat ved tilføjelsen af 26 a i årsregnskabsloven. Den konstaterede svaghed opstår især, hvor virksomheder ikke råder over tilstrækkelige registreringer som grundlag for en ændring i den anvendte regnskabspraksis. Generelt burde et mangelfuldt registreringsgrundlag, hvor en ændring vil have væsentlig indvirkning på virksomhedens aktiver og passiver, økonomisk stilling samt resultat medføre grundig overvejelse af hvorvidt en udskydelse af ændringen ville være mere retvisende. Indhold 1. Årsregnskabsloven Oplysning om anvendt regnskabspraksis Regnskabsprincipper ifølge årsregnskabsloven Oplysning om anvendt regnskabspraksis Børsnoterede selskaber Ændring i anvendt regnskabspraksis Ændring i regnskabsmæssige skøn

2 2. Danske regnskabsvejledninger Oplysning om anvendt regnskabspraksis Ændring i anvendt regnskabspraksis Betingelser for ændring Præsentation af ændringer Ændring i regnskabsmæssige skøn Betingelser for ændring Præsentation af ændringer Internationale regnskabsstandarder Oplysning om anvendt regnskabspraksis Ændring i anvendt regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Amerikanske og engelske regnskabsstandarder Regnskabsstandarder i USA Oplysning om anvendt regnskabspraksis Ændring i anvendt regnskabspraksis Ændring i regnskabsmæssige skøn Regnskabsstandarder i England Oplysning om anvendt regnskabspraksis Ændring i anvendt regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Samlet oversigt Ændring i anvendt regnskabspraksis Ændring i regnskabsmæssige skøn Analyse af danske børsnoterede selskabers præsentation af ændringer i anvendt regnskabspraksis Analyseperiode Overordnet gruppering af analysegrundlaget Omfang i perioden Begrundelser og præsentation Lovændringer Danske regnskabsvejledninger Varebeholdninger Varebeholdninger og valutakursomregning Valutaomregning og eventualskat Valutaomregning og behandling af goodwill International regnskabspraksis Goodwill og udskudt skat Planlagte restruktureringsomkostninger Andre begrundelser Produktionskriteriet og reklassificering Pro rata konsolidering Konklusion Analyse af danske børsnoterede selskabers præsentation af ændringer i regnskabsmæssige skøn Omfang i perioden Præsentation af ændring af regnskabsmæssige skøn Konklusion Konklusion Bilag 1. Børsnoterede koncerner i analysegrundlaget Litteratur Regnskaber

3 1. Årsregnskabsloven Årsregnskabsloven er grundlaget for danske aktie-, anparts- og kommanditaktieselskabers, samt erhvervsdrivende fondes regnskabsaflæggelse. Pengeinstitutter, forsikringsselskaber, børsmæglerselskaber mv. er ikke omfattet af reglerne i årsregnskabsloven. Årsregnskabsloven er en rammelov. Loven afstikker på en række områder kun grænserne for den regnskabspraksis, som virksomhederne kan anvende ved regnskabsaflæggelsen. Fleksibiliteten skyldes, at årsregnskabsloven skal fungere som grundlaget for regnskabsaflæggelsen for en bred flerhed af virksomheder uafhængig af deres branche, formål og størrelse Oplysning om anvendt regnskabspraksis Da den anvendte regnskabspraksis har stor betydning for opgørelsen af årsregnskabet, er en klar og tydelig redegørelse for den anvendte regnskabspraksis inden for de områder, der er væsentlige for forståelse af virksomhedens økonomiske stilling, resultat og balance, nødvendig. Oplysning om anvendt regnskabspraksis er endvidere grundlaget for at foretage sammenligninger mellem forskellige virksomheders årsregnskaber. Going concern-forudsætningen forstås således, at virksomheden forventes at fortsætte driften i en overskuelig fremtid og i hvert tilfælde i 12 måneder fra regnskabsaflæggelsen finder sted. Going concern-forudsætningen er det nødvendige grundlag for det historiske kostprisprincip. Implicit i going concern-forudsætningen antages, at virksomhedens økonomiske stilling (likviditetsmæssige situation) og forretningsgrundlag i øvrigt skaber mulighed for fortsat drift. Kontinuitetsprincippet vedrører både værdiansættelse og opstilling mv. Det materielle kontinuitetsprincip omfatter værdiansættelsesmetoderne angivet i årsregnskabsloven. Når en virksomhed har valgt en praksis, forudsættes denne anvendt konsekvent fra år til år. Det formelle kontinuitetsprincip vedrører den valgte opstilling af virksomhedens regnskab. Det forudsættes således, at årets primobalance svarer til sidste års ultimobalance. Opstilling af balance og resultatopgørelse samt anvendt regnskabspraksis må kun ændres fra år til år, hvis særlige forhold kræver dette. Kontinuitetsprincippet giver grundlag for bl.a. at udarbejde analyser over en virksomheds udvikling over tid (trendanalyser). Afvigelse fra princippet skal derfor begrundes, og den beløbsmæssige virkning oplyses. Periodiseringsprincippet sikrer allokering af indtægter og udgifter til den regnskabsperiode, disse vedrører, uanset betalingstidspunktet. matching af indtægter og udgifter dækker også over et årsagsprincip, hvorefter relaterede beløb placeres i samme periode. Varesalg indregnes normalt efter faktureringstidspunktet; det tilhørende vareforbrug medtages ifølge årsagsprincippet i samme periode Regnskabsprincipper ifølge årsregnskabsloven Det historiske kostprisprincip er grundlaget for regnskabsaflæggelsen efter årsregnskabsloven. Efter dette princip tager værdiansættelsen udgangspunkt i den oprindelige anskaffelsessum. Andre grundlæggende regnskabsprincipper fremgår af årsregnskabslovens 26. Såfremt intet andet er nævnt i regnskabet, forudsættes disse at være anvendt. Det drejer sig om følgende: Going concern Kontinuitet Periodisering Værdiansættelse af hver regnskabspost for sig (bruttoprincippet) Forsigtighedsprincippet. Bruttoprincippet retter sig mod en individuel værdiansættelse af aktiv- og passivposterne. De enkelte poster i regnskabet skal udtrykke postens værdi. Bestemmelsen indebærer, at et aktiv ikke kan værdiansættes for højt med den begrundelse, at et andet aktiv er værdiansat for lavt. Tilsvarende kan en lav værdiansættelse af et aktiv ikke begrunde, at en passivpost ikke medtages eller opgøres for lavt i balancen. Ligeledes er modregning mellem resultatposter omfattet af princippet; fx kan virksomheden ikke alene give oplysning om nettorentebeløbet efter fradrag af renteudgiften i renteindtægten. Forsigtighedsprincippet hviler på regnskabsdogmet om, at en fortjeneste først må medtages, når den er konstateret, medens et tab skal udgiftsføres, 3

4 når blot det truer. Grundsætningen tjener til at sikre regnskabsbrugerne mod for optimistiske værdiansættelser. I loven nævnes, at forsigtigheden skal være behørig. Hermed menes, at virksomheden ikke ved udvisning af overdreven forsigtighed skaber egentlige hemmelige reserver, fx ved (over-) vurdering af forventede tab mv Oplysning om anvendt regnskabspraksis Årsregnskabslovens 42 fastslår, at der skal gives oplysninger om de værdiansættelsesmetoder, som anvendes for de enkelte regnskabsposter samt om beregningsmetoder vedr. op-, ned- og afskrivning på aktiver mv. Oplysningerne gives sædvanligvis i et særskilt afsnit af regnskabet placeret før resultatopgørelse, balance og noter. Oplysningerne skal være retvisende, dvs. korrekte, dækkende og præcise, så de er umiddelbart forståelige for regnskabslæseren. Væsentlighed samt indhold fremfor formalia skal ligeledes prioriteres. Således bør oplysning om uvæsentlige forhold eller ubetydelige regnskabsposter undlades Børsnoterede selskaber For børsnoterede selskaber gælder yderligere skærpede regler for kvaliteten af årsregnskabets oplysninger. Børsnoterede selskaber skal således positivt bekræfte de aflagte regnskabers overensstemmelse med Oplysningsforpligtelsens 17, stk. 1. Det fremgår af denne bestemmelse, at regnskabet skal leve op til den højeste standard for den kategori af virksomheder, som selskabet tilhører regnskabet skal følge udviklingen i god regnskabsskik Det fremhæves i kommentaren, at regnskabsvejledningerne udsendt af FSR (for tiden nr. 1 til 11 inkl.) anses for værende en nødvendig del af almindeligt anerkendte danske regnskabsvejledninger Ændring i anvendt regnskabspraksis Som angivet under kontinuitetsprincippet vil ændringer af en tidligere valgt regnskabspraksis eller opstillingsform være et brud på det grundlæggende princip. Disse afvigelser skal som hovedregel, jf. årsregnskabslovens 26, stk. 2, behørigt begrundes, så vidt muligt med beløbsmæssig angivelse af deres indvirkning på virksomhedens aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultatet. Med virkning fra 1. juli 1991 skal brud på den materielle kontinuitet behandles i overensstemmelse med årsregnskabslovens 26 a. 26 a fastslår, at årsregnskabet for det år, hvor praksisændringen finder sted, skal udarbejdes efter den nye metode. De pågældende poster ændres i overensstemmelse med den nye metode i åbningsbalancen for det år, hvori ændringen finder sted. Den samlede beløbsmæssige indvirkning på selskabets aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultatet skal anføres i noterne. Praksisændringens samlede indvirkning på skat af årets resultat, udskudt skat og hensatte beløb vedr. latente skattetilsvar skal anføres i noterne. For mindre selskaber, der omfattes af lempelsen i 64 d, kan behandlingen af en ændret regnskabspraksis fra den 1. juni 1996 ske efter en resultatmetode, hvorefter tilbageførsler indgår under de aktiviteter og funktioner de vedrører. Lempelsen omfatter selskaber, der ikke er statslige, eller hvis aktier eller obligationer er optaget til notering på en fondsbørs. Herudover må de ikke på balancetidspunktet overskride to af følgende størrelser: regnskabet er aflagt i overensstemmelse med almindeligt anerkendte danske regnskabsvejledninger. Endvidere skal børsnoterede selskaber oplyse og begrunde, hvis det aflagte regnskab ikke er i overensstemmelse med Oplysningsforpligtelsens 17, stk. 2-4, som angiver, at regnskabet skal indeholde: Sammenligningstal for det foregående år Sammenlignende hovedtal for de seneste 4 år En finansieringsanalyse. Balancesum på 20 mio. kr. Nettoomsætning på 40 mio. kr. Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 50 i løbet af regnskabsåret. Såfremt selskabet indgår i en koncern, og konceren som helhed eller en anden virksomhed i koncernen overskrider overstående beløbsgrænser, bør ændringen af regnskabspraksis ikke ske efter den lempeligere resultatmetode, men efter den normale egenkapitalmetode. 4

5 Årsregnskabslovens 54 anfører, at effekten af ændringerne på egenkapitalen vises særskilt i balancen eller en note. Så vidt muligt tilpasses sammenligningstallene fra foregående regnskabsår, jf. årsregnskabsbekendtgørelsens Ændring i regnskabsmæssige skøn Årsregnskabslovens 26 a er ved lov nr. 377 af 22. maj 1996, med ikrafttræden 1. juni 1996, tilføjet bestemmelser vedr. ændring af regnskabsmæssige skøn. 26 a er udvidet med et nyt stk. 2, som omfatter ændringer i regnskabsmæssige skøn. Tilføjelsen er sket for at tydeliggøre afgrænsningen mellem ændret regnskabspraksis og ændret regnskabsmæssigt skøn. Både urigtige forudsætninger og ændrede forudsætninger indebærer et behov for at ændre beløb, der var baseret på det nu forkerte skøn. Hvis forudsætningerne for skøn således er ændret væsentligt, skal åbningsbalancen ikke rettes som ved ændret regnskabspraksis, men beløbene rettes over resultatopgørelsen (resultatmetoden), som foreskrevet i 23. Det kan være vanskeligt at skelne praksisændring efter 26 a, stk. 1 fra ændret skøn efter stk. 2. Hvis en virksomhed fx ændrer afskrivningsmetode for maskiner fra saldoafskrivninger til lineære afskrivninger, er der tale om en ændring i anvendt regnskabspraksis. Ændrer virksomheden derimod den forventede brugstid og dermed afskrivningsperioden fra 7 til 5 år, er der tale om en ændring i et regnskabsmæssigt skøn, mens metoden er uændret. 23 samler bestemmelserne om resultatføring af værdireguleringer. Hensættelser og nedskrivninger og tilbageførsel af samme skal indgå i de aktiviteter eller funktioner, de vedrører. Det præciseres herved, at poster, som vedrører tidligere år, ikke som tidligere skal optages under ekstraordinære poster, men under den aktivitet eller funktion, de oprindeligt hørte til. Nedskrivninger på anlægsaktiver og tilbageførsel heraf skal oplyses med beløb i resultatopgørelsen eller i noterne. Afskrivninger behandles særskilt i 23, 2. pkt. Afskrivninger skal indgå i resultatopgørelsen under de aktiviteter og funktioner, de vedrører. Afskrivninger tillades ikke tilbageført, hvorfor en ændret brugstid for et anlægsaktiv alene vil give sig udslag i forlængelse eller forkortelse af den resterende afskrivningsperiode. Præciseringen af den regnskabsmæssige behandling af ændringer i skøn indebærer en cementering af resultatmetoden. 2. Danske regnskabsvejledninger Foreningen af Statsautoriserede Revisorer har siden sidste halvdel af 80erne udarbejdet regnskabsvejledninger. De første vejledninger var i vidt omfang en bearbejdning af de internationale regnskabsvejledninger, som de forelå fra IASC. FSR var som medlem i IASC forpligtet til at formidle indholdet af de internationale vejledninger på nationalt plan. Siden begyndelsen af 90erne har vejledningsudarbejdelsen været underlagt en høringsprocedure ved en udvidet række branche- og erhvervsorganisationer, ligesom store institutionelle investorer har været involveret. I motiveringen for udarbejdelsen og brugen af regnskabsvejledningerne indgår behovet for en dynamisk og tidssvarende udvikling af dansk regnskabspraksis under den overordnede ramme, som findes i årsregnskabsloven Oplysning om anvendt regnskabspraksis FSRs Regnskabsvejledning nr. 1, Årsregnskabet, dets formål og indhold, er i overensstemmelse med årsregnskabslovens anvisninger om de grundlæggende regnskabsprincipper. Som en supplering indeholder vejledningen desuden principperne om indhold fremfor formalia og væsentlighed. Indhold fremfor formalia indebærer, at transaktioner og andre forhold regnskabsmæssigt behandles og præsenteres i overensstemmelse med indhold og økonomisk realitet; og ikke alene under iagttagelse af den juridiske form. Væsentlighedsprincippet fastslår, at der ved udarbejdelse og præsentation af årsregnskabet bør lægges særlig vægt på forhold, der er væsentlige for forståelsen af virksomhedens aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat. Hverken regnskabsvejledningerne eller årsregnskabsloven tager sigte på forhold, som er uvæsentlige for forståelse af årsregnskabet. Regnskabsvejledning nr. 2, Oplysning om anvendt regnskabspraksis, fastslår, at det er virksomhedens ledelses ansvar at vælge den regnskabspraksis, som er bedst egnet til at give et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat. Vejledningen anbefaler ligeledes at oplysningen om anvendt regnskabspraksis gives i en samlet oversigt, som mest hensigtsmæssigt placeres før resultatopgørelse, balance og noter. 5

6 2.2. Ændring i anvendt regnskabspraksis Regnskabsvejledning nr. 3 fra FSR, Ændringer i anvendt regnskabspraksis og i regnskabsmæssige skøn, omhandler den regnskabsmæssige behandling af ændringer i anvendt regnskabspraksis og i regnskabsmæssige skøn. Vejledningen er udsendt maj 1989 med virkning for regnskabsaflæggelse, der omfatter regnskabsperioder, som starter efter 1. juli Som eksempler på ændringer i anvendt regnskabspraksis nævner Regnskabsvejledning nr. 3 nedenstående: Ændring i værdiansættelsen af varebeholdninger, fx fra vejede gennemsnitspriser til FIFOmetoden Ændring i afskrivningsmetoden for materielle anlægsaktiver, fx fra saldoafskrivning til lineær afskrivning Ændring af kriteriet for indtægtsførsel af igangværende arbejder for fremmed regning, fx fra faktureringskriteriet til produktionskriteriet Ændring i behandlingen af eventualskat, fx fra oplysning med beløbsangivelse i en note til indarbejdelse af eventualskat som en hensættelse i balancen. Ændringer i den anvendte regnskabspraksis omfatter ud over ændringer i selve metoden, som eksemplerne ovenfor, også ændringer i den måde, som metoden anvendes på. Eksempelvis en virksomhed, der værdiansætter egne fremstillede varer til kostpris efter FIFO-metoden, men som ændrer beregningen af kostprisen fra at omfatte direkte produktionsomkostninger til også at omfatte indirekte produktionsomkostninger. Årsregnskabet efter ændringen bedre giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, dens økonomiske stilling samt resultatet. Ved vurderingen heraf bør der tages hensyn til udviklingen i international regnskabspraksis I tilfælde, hvor en virksomhed optages i en koncern, kan det være hensigtsmæssigt at tilpasse den anvendte regnskabspraksis til den i koncernen anvendte praksis. Sådanne ændringer kan kun finde sted, såfremt årsregnskabet efter ændringen giver et mindst lige så retvisende billede af dattervirksomhedens årsregnskab. Hvis dette ikke er tilfældet, bør i stedet udarbejdes et særskilt regnskab til brug for koncernregnskabsudarbejdelsen Præsentation af ændringer I det år, hvor ændringen finder sted, skal årsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med den nye praksis. Vejledningen opregner tre forskellige metoder til opgørelse og præsentation af virkningen af den foretagne ændring: a. Den akkumulerede virkning af ændringen ved regnskabsårets begyndelse vises som en særskilt post i resultatopgørelsen, og der foretages ikke tilpasning af sammenligningstallene for tidligere år (resultatmetoden). Metoden bygger på den antagelse, at alle transaktioner vedrørende virksomhedens drift skal føres over resultatopgørelsen, og at sammenligningstallene skal forblive i overensstemmelse med de hidtil aflagte årsregnskaber. Uden for resultatopgørelsen og balancen gives der supplerende oplysninger om den virkning, det ville have haft på resultatet og den økonomiske stilling, hvis den nye praksis havde været anvendt i alle de år, for hvilke der er medtaget sammenligningstal i årsregnskabet Betingelser for ændring Vejledningen angiver følgende betingelser for ændring i den anvendte regnskabspraksis: Ændringen er påkrævet ifølge lovgivningen Ændringen er en følge af en dansk regnskabsvejledning b. Den akkumulerede virkning af ændringen ved regnskabsårets begyndelse posteres direkte på egenkapitalen, og tilpasning af sammenligningstallene vedr. tidligere år foretages (egenkapitalmetoden). Praksisændringen får derved tilbagevirkende kraft, som om den havde været anvendt i alle de år, for hvilke der er medtaget sammenligningstal i årsregnskabet. Den grundlæggende anta- 6

7 gelse her er, at den akkumulerede virkning ved årets begyndelse ikke er en del af årets resultat og derfor ikke bør medtages i resultatopgørelsen, men posteres direkte på egenkapitalen. Ved tilpasningen af sammenligningstallene for tidligere år skabes endvidere sammenlignelighed mellem alle de år, der er medtaget i årsregnskabet. Hvis en tilpasning ikke er mulig, skal årsagen hertil oplyses c. Den sidste metode medtager den akkumulerede virkning af ændringen ved regnskabsårets begyndelse i en særskilt post i resultatopgørelsen og foreskriver samtidig en tilpasning af sammenligningstallene for tidligere år. Metoden søger at kombinere de to andre ved at føre den akkumulerede virkning af ændringen på resultatopgørelsen samtidig med, at sammenligningsgrundlaget forbedres. I vejledningen anbefales metode b, egenkapitalmetoden, som bedst i overensstemmelse med udviklingen i dansk og international regnskabspraksis. Efter ikrafttrædelsen af årsregnskabslovens 26 a kan kun egenkapitalmetoden finde anvendelse ved regnskabsaflæggelse i Danmark. Det må forventes at vejledningens tekst tilpassses lovgivningen ved den kommende revision. Der skal oplyses om ændringer i anvendt regnskabspraksis. Hvis ændringerne har væsentlig indflydelse på det aktuelle år, skal oplysningerne omfatte: Oplysning om, at der er ændret i den anvendte regnskabspraksis i forhold til den hidtidige Beskrivelse af praksisændringen Regnskabsvejledning nr. 3 fremhæver endvidere, at der ved opgørelsen og præsentationen af en ændring i anvendt regnskabspraksis må tages hensyn til ændringens virkning på årsregnskabets indkomstskatter. Dette gælder også for sammenligningstallene. Den skattemæssige virkning af praksisændringen skal opgøres og behandles i overensstemmelse med virksomhedens sædvanligt anvendte regnskabspraksis for behandlingen af indkomstskatter Ændring i regnskabsmæssige skøn Regnskabsvejledning nr. 3 forklarer regnskabsmæssige skøn som virksomhedens ledelses overslag over forhold, hvorom der ikke hersker fuld viden eller sikkerhed på tidspunktet for regnskabsudarbejdelsen. Det regnskabsmæssige skøn er derfor ledelsens vurdering af det forventede forløb eller udfald af fremtidige begivenheder og den virkning, de måtte få på posterne i årsregnskabet. Regnskabsmæssige skøn udtrykker de mest sandsynlige økonomiske konsekvenser af de fremtidige begivenheder. Som eksempler på regnskabsmæssige skøn nævner vejledning nr. 3 følgende: Størrelsen af forventede tab på varetilgodehavender Størrelsen af forventede tab på ukurante eller langsomt omsættelige varebeholdninger Den forventede brugstid og dermed afskrivningsperioden for materielle og immaterielle anlægsaktiver Begrundelse for ændringen Størrelsen af forventede tab på reklamationer Den beløbsmæssige indvirkning på virksomhedens aktiver og passiver, dens økonomiske stilling samt resultatet Oplysning om, at der er foretaget tilpasning af sammenligningstallene for tidligere år (samt eventuelle hoved- og nøgletal) samt hvorledes, eller oplysning om årsagen til, at tilpasning i undtagelsestilfælde ikke har været mulig. Hvis ændringerne er væsentlige, skal de tillige omtales i årsberetningen. Størrelsen af en aktuarmæssigt opgjort pensionsforpligtelse Betingelser for ændring Regnskabsmæssige skøn baseres på alle de oplysninger, der er til rådighed på tidspunktet for regnskabsudarbejdelsen. Senere indtrufne begivenheder, nyindvundne erfaringer eller yderligere information kan i efterfølgende regnskabsperioder medføre ændringer i skønnet, da de forudsætninger, som udgjorde det oprindelige grundlag, derved har ændret sig. 7

8 Præsentation af ændringer En resultatmetode anvendes ved ændringer i regnskabsmæssige skøn. Virkningen af et ændret skøn medtages som en del af virksomhedens ordinære drift i det år, hvor ændringen finder sted. Ændringer i regnskabsmæssige skøn vedrørende ekstraordinære poster medtages under ekstraordinære poster. Ændringer i regnskabsmæssige skøn som har væsentlig indvirkning på årets resultat skal enten specificeres i en note eller vises som særskilte poster i resultatopgørelsen. Årsregnskabet skal tillige indeholde en beskrivelse af ændringen. Ligesom forholdet sædvanligvis skal omtales i årsberetningen. Hvis ændringen i et regnskabsmæssigt skøn ikke i det aktuelle år har væsentlig indvirkning på resultatet, men vurderes at få det for efterfølgende år, skal dette oplyses i årsregnskabet. 3. Internationale regnskabsstandarder International Accounting Standards Committee (IASC) blev stiftet i Medlemskredsen består af organisationer inden for regnskabsprofessionen i mere end 80 lande. FSR har været medlem af det standardudstedende organ siden Som nævnt ovenfor indebærer medlemskabet en forpligtelse for FSR til at fremme anvendelsen af IASerne nationalt. Dette er sket ved udgivelse af de internationale vejledninger på eget forlag samt udarbejdelse af danske regnskabsvejledninger, som i al væsentlighed er i overensstemmelse med anbefalingerne i de internationale regnskabsstandarder. Policies, anfører at ændringer i anvendt regnskabspraksis kun bør ske hvis: Ændringen er påkrævet ifølge lovgivningen Ændringen er påkrævet af en standardudstedende organisation Ændringen medfører en mere hensigtsmæssig præsentation af begivenheder eller transaktioner i virksomhedens årsregnskab. IAS nr. 8 indeholder to metoder til præsentation af ændringer. Egenkapitalmetoden anbefales fremfor resultatmetoden, der dog tillades som alternativ metode. Alternativet tillades pga. visse landes forbud mod at ændre i sammenligningstallene for tidligere aflagte regnskaber. Regnskabsmæssige skøn behandles som beskrevet i den danske vejledning, dvs. ændringer medtages i resultatopgørelsen, som en del af virksomhedens ordinære drift hhv. ekstraordinære poster i det år, hvor ændringer finder sted. 4. Amerikanske og engelske regnskabsstandarder 4.1. Regnskabsstandarder i USA APB (Accounting Principles Board Opinion) nr. 22 og 20 indeholder reglerne for oplysning om anvendt regnskabspraksis samt ændringer heri Oplysning om anvendt regnskabspraksis 3.1. Oplysning om anvendt regnskabspraksis IAS nr. 1, Oplysning om anvendt regnskabspraksis, anfører at de væsentligste elementer i den anvendte regnskabspraksis skal præsenteres som en integreret del af årsregnskabet, normalt i en samlet oversigt Ændring i anvendt regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn IAS nr. 8, Net Profit and Loss for the Period, Fundamental Errors and changes in Accounting Oplysninger om anvendt regnskabspraksis anbefales bragt i et særligt afsnit i regnskabet, Summary of Significant Accounting Policies. Ud fra almindeligt accepterede principper og virksomhedens eller branchens særlige karakteristika skal virksomhedens ledelse vælge den bedst anvendelige regnskabspraksis Ændring i anvendt regnskabspraksis Ændring i anvendt regnskabspraksis skal oplyses og begrundes. Det er en forudsætning, at virksomhedens ledelse behørigt kan begrunde, hvorfor den nye regnskabspraksis bør anvendes. 8

9 Det stærke (afkastorienterede) investorperspektiv i regnskabsaflæggelsen i USA medfører særlig krav til præsentation af ændringen (metoden svarer i hovedtræk til alternativ a i den danske regnskabsvejledning nr. 3): Ændringens akkumulerede virkning på indeværende års resultat før ekstraordinære poster og årets resultat samt som beløb pr. aktie skal oplyses Den akkumulerede virkning af ændringen primo medtages i resultatopgørelsen i en linie mellem ekstraordinære poster og årets resultat. Hvis den akkumulerede virkning ikke kan beregnes, skal dette oplyses og begrundes Sammenligningtallene behøver dermed ingen tilpasning, men en proformaopstilling af resultat før ekstraordinære poster og årets resultat efter den nye praksis for alle sammenligningsår skal udarbejdes. I det omfang, dette ikke er muligt skal det oplyses og begrundes. Egenkapitalmetoden tillades kun anvendt, jf. vejledningen, ved: Ændring af værdiansættelsesprincip for varelagre fra LIFO til et andet princip Ændring i den regnskabsmæssige behandling af igangværende arbejder Overgang til eller fra full cost -metoden, som anvendes i udvindingsvirksomheder Overgang fra retirement - replacement - betterment -princippet til afskrivningsprincippet Ændring i regnskabsmæssige skøn Skal oplyses og begrundes. Virkningen på indeværende års resultat før ekstraordinære poster og årets resultat samt som beløb pr. aktie skal oplyses, medmindre ændringen vedrører tilbagevendende regnskabsmæssige skøn som nedskrivning på debitorer eller varelager mv. Dog anbefales det at oplyse om beløbet, såfremt det er væsentligt Regnskabsstandarder i England Oplysning om anvendt regnskabspraksis Disclosure of Accounting Policies, SSAP 2 (Statement of Financial Accounting Practice, er regnskabsstandarder udsendt af Accounting Standards Committee i UK) anfører en række grundlæggende principper, som årsregnskabet skal aflægges i henhold til. Virksomhedens ledelse vælger de metoder, som giver den bedste beskrivelse af virksomhedens resultater og økonomiske stilling. Disse accounting policies betegnes anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet skal indeholde en klar og kortfattet oplysning om anvendt regnskabspraksis Ændring i anvendt regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Accounting Standards Board har udsendt en række vejledninger, Financial Reporting Standards, der samlet danner grundlaget for den eksterne regnskabsaflæggelse. FRS 3, Reporting Financial Performance, angiver retningslinierne for, hvorledes ændringer i anvendt regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn skal begrundes og præsenteres. Sammenligningstal bør endvidere tilpasses i overensstemmelse med egenkapitalmetoden, hvis ændring i anvendt regnskabspraksis foretages i forbindelse med første offentlige regnskabsaflæggelse, når: Selskabet udvider sin kapital hos eksterne investorer Ændringen sker i forbindelse med en virksomhedssammenslutning, og en tilpasning til et koncernregnskab er påkrævet Selskabets aktier eller værdipapirer børsnoteres. Det er en forudsætning for at foretage ændringer i anvendt regnskabspraksis, at regnskabet efterfølgende bedre giver et retvisende billede. Ligesom i Danmark skal præsentationen af ændringer i anvendt regnskabspraksis ske efter egenkapitalmetoden. Oplysningskravene er ikke så specificerede som i vejledning nr. 3, men det anføres, at primovirkningen af ændringen skal fremgå særskilt af en egenkapitalafstemning. Ændringer i regnskabsmæssige skøn skal medtages over resultatopgørelsen i det år, hvor ændringer finder sted. 9

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Undervisningsnote 3: Årsregnskabets lovgivningsmæssige ramme og grundlæggende regnskabsprincipper

Undervisningsnote 3: Årsregnskabets lovgivningsmæssige ramme og grundlæggende regnskabsprincipper HA, 3. SEMESTER 2002 ÅRSREGNSKAB Undervisningsnote 3: Årsregnskabets lovgivningsmæssige ramme og grundlæggende regnskabsprincipper Valdemar Nygaard Love, bekendtgørelser, standards og vejledninger m.v.,

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

# Til interessenterne udenfor virksomheden

# Til interessenterne udenfor virksomheden Eksternt regnskab # Til interessenterne udenfor virksomheden et retvisende billede # Offentlig regulering af regnskaberne < Årsregnskabsloven < Regnskabsstandarder : IAS / GAAP / < Regnskabsvejledninger

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 7: Overskudskvalitet

Målbeskrivelse nr. 7: Overskudskvalitet HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 7: Overskudskvalitet Valdemar Nygaard Notatet er udarbejdet med udgangspunkt i kapitel 7 i Strategisk regnskabsanalyse

Læs mere

Undervisningsnote til emne 10:

Undervisningsnote til emne 10: HD-R, 6. SEMESTER Årsregnskab Undervisningsnote til emne 10: Strømningsregnskaber Valdemar Nygaard Temaet gennemgås med udgangspunkt i lærebogens kapitel 13. Indledning: Der er 3 vigtige områder i information

Læs mere

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S Houborg Plantage INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 1 Side Årsberetning 2 Regnskabspåtegning 3 Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

God regnskabspraksis

God regnskabspraksis God regnskabspraksis i DLBR kort fortalt Dagsværdi Mælke - kvoter Udskudt skat Gældsforpligtelser Anlægsnote 1 Indhold Aflægning af regnskab efter reglerne i klasse B............. 6 Måling til dagsværdi..................................

Læs mere

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper:

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: Reviderede noter: 3 Værdiansættelsesprincipper Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: 3.1 Koncerngoodwill

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Overgangsbekendtgørelsen

Overgangsbekendtgørelsen vedrørende Overgangsbekendtgørelsen Den længe ventede bekendtgørelse er nu en realitet Væsentligt supplement 2 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Generelt for eksternt regnskab

Generelt for eksternt regnskab Generelt for eksternt regnskab Der er samme regnskabsprincip om regnskabet aflægges efter A eller B Forskellen er i opstillingen! Begge indebærer oprettelse af anlægskartotek og beregning af udskudt skat

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 8 september 2006 Indhold Fondsrådet Vejledning om konsekvenser af Fondsrådets afgørelser. IASB Standardpause. IFRIC Udkast til fortolkning relateret til indregning

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Oplistning af væsentlige begreber/forhold i Rvl 14:

Oplistning af væsentlige begreber/forhold i Rvl 14: Regnskabsvejledning 14: Indkomstskatter. Oplistning af væsentlige begreber/forhold i Rvl 14: Afsnit: Årets skat i resultatopgørelsen: Årets aktuelle skat: Skat af skattepligtig indkomst XXX + Regulering

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2008 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Annex Vl. Mindsteoplysningskrav ( Minimum of disclosure requirements )

Annex Vl. Mindsteoplysningskrav ( Minimum of disclosure requirements ) UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations - Edition 2012 Annex Vl Mindsteoplysningskrav ( Minimum of disclosure requirements ) A. Princip 1. Hver bestanddel af årsrapporten skal kunne identificeres

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2007 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33 Markedspladsen 25 DK-6800 Varde Tlf. 75 22 15 77 Fax 75 22 15 92 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Blaaholm A/S Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for 1. januar - 31. december 2011 CVR-nr.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Flora Dania Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 11 59 44 33 Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Intern årsrapport 1/1-31/12 2011 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Daglig

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår)

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 5 Den uafhængige revisors

Læs mere

Kapitel 12 Regnskabslovning international best practise

Kapitel 12 Regnskabslovning international best practise Kapitel 12. Regnskabslovgivning international best practise 1 Kapitel 12 Regnskabslovning international best practise 12.1 Lovmæssigt grundlag Der findes i dansk lovgivning ingen specifik lovgivning angående

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Varebeholdninger og igangværende arbejder for fremmed regning Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Specifikation I Varebeholdninger 1.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2009 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Undervisningsnotat til emne 5:

Undervisningsnotat til emne 5: HD-R, 5. SEMESTER 2002 ÅRSREGNSKAB Undervisningsnotat til emne 5: Årsregnskabets struktur Emnet vil blive gennemgået med udgangspunkt i den nye årsregnskabslovs skemakrav med henvisninger til lærebogens

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners Maj/juni 2015 Revision & regnskab indsigt & forståelse Ny årsregnskabslov er vedtaget Formålet med nyhedsbrevet er at give et kort overblik over den nye årsregnskabslov, som

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12 Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 Opstillet uden revision eller review INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Erklæring

Læs mere

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR.

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. 18 66 11 01 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere