Ændring af regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ændring af regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn"

Transkript

1 Ændring af regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Af cand.merc.aud. Morten Stokholm Buhl, Ernst & Young, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Resumé Virksomheders offentlige regnskabsaflæggelse er investorers og andre interessenters grundlag for kontrol med forvaltningen af de ressourcer, som virksomhederne råder over direkte og indirekte. Værdien af kontrolgrundlaget er afhængig af ensartethed i form af overordnede regler, der sikrer sammenligning på tværs af virksomheder, og i form af kontinuitet i virksomhedernes valg af opgørelses- og præsentationsmetode. Dette er i Danmark reguleret i form af rammerne givet primært med årsregnskabsloven, samt den nødvendige dynamik, som suppleres ved især de danske regnskabsvejledninger. Artiklen tager udgangspunkt i de regler i form af love og vejledninger, som vedrører virksomheders præsentation af ændringer i regnskabspraksis og -skøn i den årlige regnskabsaflæggelse, samt forudsætningerne herfor. Grundlaget for analysen er de danske regler. Udenlandske regler repræsenteret ved reglerne herom i de internationale regnskabsstandarder fra IASC, samt engelske og amerikanske regnskabsstandarder, gennemgås ligeledes indledningsvis. Artiklen indeholder en empirisk analyse af regnskabsaflæggelsen med fokus på præsentation og begrundelser af ændringer i anvendt regnskabspraksis og -skøn baseret på materiale stillet til rådighed af Account Data A/S. Analysematerialet omfatter regnskaber fra danske børsnoterede selskaber med hovedvægt på perioden Analysen viser, at danske børsnoterede virksomheder generelt lever op til kravene om begrundelser og præsentation af ændringer i anvendt regnskabspraksis. Et enkelt tilfælde sætter dog fokus på den indbyggede svaghed i egenkapitalmetoden, der forudsættes anvendt ved ændring af en tidligere anvendt regnskabspraksis. I det omfang virksomhedens ledelse skønner, at tilpasning af sammenligningstallene ikke er mulig, vil påvirkningen af en ændring af regnskabspraksis ikke blive belyst i det omfang, som var forudsat ved tilføjelsen af 26 a i årsregnskabsloven. Den konstaterede svaghed opstår især, hvor virksomheder ikke råder over tilstrækkelige registreringer som grundlag for en ændring i den anvendte regnskabspraksis. Generelt burde et mangelfuldt registreringsgrundlag, hvor en ændring vil have væsentlig indvirkning på virksomhedens aktiver og passiver, økonomisk stilling samt resultat medføre grundig overvejelse af hvorvidt en udskydelse af ændringen ville være mere retvisende. Indhold 1. Årsregnskabsloven Oplysning om anvendt regnskabspraksis Regnskabsprincipper ifølge årsregnskabsloven Oplysning om anvendt regnskabspraksis Børsnoterede selskaber Ændring i anvendt regnskabspraksis Ændring i regnskabsmæssige skøn

2 2. Danske regnskabsvejledninger Oplysning om anvendt regnskabspraksis Ændring i anvendt regnskabspraksis Betingelser for ændring Præsentation af ændringer Ændring i regnskabsmæssige skøn Betingelser for ændring Præsentation af ændringer Internationale regnskabsstandarder Oplysning om anvendt regnskabspraksis Ændring i anvendt regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Amerikanske og engelske regnskabsstandarder Regnskabsstandarder i USA Oplysning om anvendt regnskabspraksis Ændring i anvendt regnskabspraksis Ændring i regnskabsmæssige skøn Regnskabsstandarder i England Oplysning om anvendt regnskabspraksis Ændring i anvendt regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Samlet oversigt Ændring i anvendt regnskabspraksis Ændring i regnskabsmæssige skøn Analyse af danske børsnoterede selskabers præsentation af ændringer i anvendt regnskabspraksis Analyseperiode Overordnet gruppering af analysegrundlaget Omfang i perioden Begrundelser og præsentation Lovændringer Danske regnskabsvejledninger Varebeholdninger Varebeholdninger og valutakursomregning Valutaomregning og eventualskat Valutaomregning og behandling af goodwill International regnskabspraksis Goodwill og udskudt skat Planlagte restruktureringsomkostninger Andre begrundelser Produktionskriteriet og reklassificering Pro rata konsolidering Konklusion Analyse af danske børsnoterede selskabers præsentation af ændringer i regnskabsmæssige skøn Omfang i perioden Præsentation af ændring af regnskabsmæssige skøn Konklusion Konklusion Bilag 1. Børsnoterede koncerner i analysegrundlaget Litteratur Regnskaber

3 1. Årsregnskabsloven Årsregnskabsloven er grundlaget for danske aktie-, anparts- og kommanditaktieselskabers, samt erhvervsdrivende fondes regnskabsaflæggelse. Pengeinstitutter, forsikringsselskaber, børsmæglerselskaber mv. er ikke omfattet af reglerne i årsregnskabsloven. Årsregnskabsloven er en rammelov. Loven afstikker på en række områder kun grænserne for den regnskabspraksis, som virksomhederne kan anvende ved regnskabsaflæggelsen. Fleksibiliteten skyldes, at årsregnskabsloven skal fungere som grundlaget for regnskabsaflæggelsen for en bred flerhed af virksomheder uafhængig af deres branche, formål og størrelse Oplysning om anvendt regnskabspraksis Da den anvendte regnskabspraksis har stor betydning for opgørelsen af årsregnskabet, er en klar og tydelig redegørelse for den anvendte regnskabspraksis inden for de områder, der er væsentlige for forståelse af virksomhedens økonomiske stilling, resultat og balance, nødvendig. Oplysning om anvendt regnskabspraksis er endvidere grundlaget for at foretage sammenligninger mellem forskellige virksomheders årsregnskaber. Going concern-forudsætningen forstås således, at virksomheden forventes at fortsætte driften i en overskuelig fremtid og i hvert tilfælde i 12 måneder fra regnskabsaflæggelsen finder sted. Going concern-forudsætningen er det nødvendige grundlag for det historiske kostprisprincip. Implicit i going concern-forudsætningen antages, at virksomhedens økonomiske stilling (likviditetsmæssige situation) og forretningsgrundlag i øvrigt skaber mulighed for fortsat drift. Kontinuitetsprincippet vedrører både værdiansættelse og opstilling mv. Det materielle kontinuitetsprincip omfatter værdiansættelsesmetoderne angivet i årsregnskabsloven. Når en virksomhed har valgt en praksis, forudsættes denne anvendt konsekvent fra år til år. Det formelle kontinuitetsprincip vedrører den valgte opstilling af virksomhedens regnskab. Det forudsættes således, at årets primobalance svarer til sidste års ultimobalance. Opstilling af balance og resultatopgørelse samt anvendt regnskabspraksis må kun ændres fra år til år, hvis særlige forhold kræver dette. Kontinuitetsprincippet giver grundlag for bl.a. at udarbejde analyser over en virksomheds udvikling over tid (trendanalyser). Afvigelse fra princippet skal derfor begrundes, og den beløbsmæssige virkning oplyses. Periodiseringsprincippet sikrer allokering af indtægter og udgifter til den regnskabsperiode, disse vedrører, uanset betalingstidspunktet. matching af indtægter og udgifter dækker også over et årsagsprincip, hvorefter relaterede beløb placeres i samme periode. Varesalg indregnes normalt efter faktureringstidspunktet; det tilhørende vareforbrug medtages ifølge årsagsprincippet i samme periode Regnskabsprincipper ifølge årsregnskabsloven Det historiske kostprisprincip er grundlaget for regnskabsaflæggelsen efter årsregnskabsloven. Efter dette princip tager værdiansættelsen udgangspunkt i den oprindelige anskaffelsessum. Andre grundlæggende regnskabsprincipper fremgår af årsregnskabslovens 26. Såfremt intet andet er nævnt i regnskabet, forudsættes disse at være anvendt. Det drejer sig om følgende: Going concern Kontinuitet Periodisering Værdiansættelse af hver regnskabspost for sig (bruttoprincippet) Forsigtighedsprincippet. Bruttoprincippet retter sig mod en individuel værdiansættelse af aktiv- og passivposterne. De enkelte poster i regnskabet skal udtrykke postens værdi. Bestemmelsen indebærer, at et aktiv ikke kan værdiansættes for højt med den begrundelse, at et andet aktiv er værdiansat for lavt. Tilsvarende kan en lav værdiansættelse af et aktiv ikke begrunde, at en passivpost ikke medtages eller opgøres for lavt i balancen. Ligeledes er modregning mellem resultatposter omfattet af princippet; fx kan virksomheden ikke alene give oplysning om nettorentebeløbet efter fradrag af renteudgiften i renteindtægten. Forsigtighedsprincippet hviler på regnskabsdogmet om, at en fortjeneste først må medtages, når den er konstateret, medens et tab skal udgiftsføres, 3

4 når blot det truer. Grundsætningen tjener til at sikre regnskabsbrugerne mod for optimistiske værdiansættelser. I loven nævnes, at forsigtigheden skal være behørig. Hermed menes, at virksomheden ikke ved udvisning af overdreven forsigtighed skaber egentlige hemmelige reserver, fx ved (over-) vurdering af forventede tab mv Oplysning om anvendt regnskabspraksis Årsregnskabslovens 42 fastslår, at der skal gives oplysninger om de værdiansættelsesmetoder, som anvendes for de enkelte regnskabsposter samt om beregningsmetoder vedr. op-, ned- og afskrivning på aktiver mv. Oplysningerne gives sædvanligvis i et særskilt afsnit af regnskabet placeret før resultatopgørelse, balance og noter. Oplysningerne skal være retvisende, dvs. korrekte, dækkende og præcise, så de er umiddelbart forståelige for regnskabslæseren. Væsentlighed samt indhold fremfor formalia skal ligeledes prioriteres. Således bør oplysning om uvæsentlige forhold eller ubetydelige regnskabsposter undlades Børsnoterede selskaber For børsnoterede selskaber gælder yderligere skærpede regler for kvaliteten af årsregnskabets oplysninger. Børsnoterede selskaber skal således positivt bekræfte de aflagte regnskabers overensstemmelse med Oplysningsforpligtelsens 17, stk. 1. Det fremgår af denne bestemmelse, at regnskabet skal leve op til den højeste standard for den kategori af virksomheder, som selskabet tilhører regnskabet skal følge udviklingen i god regnskabsskik Det fremhæves i kommentaren, at regnskabsvejledningerne udsendt af FSR (for tiden nr. 1 til 11 inkl.) anses for værende en nødvendig del af almindeligt anerkendte danske regnskabsvejledninger Ændring i anvendt regnskabspraksis Som angivet under kontinuitetsprincippet vil ændringer af en tidligere valgt regnskabspraksis eller opstillingsform være et brud på det grundlæggende princip. Disse afvigelser skal som hovedregel, jf. årsregnskabslovens 26, stk. 2, behørigt begrundes, så vidt muligt med beløbsmæssig angivelse af deres indvirkning på virksomhedens aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultatet. Med virkning fra 1. juli 1991 skal brud på den materielle kontinuitet behandles i overensstemmelse med årsregnskabslovens 26 a. 26 a fastslår, at årsregnskabet for det år, hvor praksisændringen finder sted, skal udarbejdes efter den nye metode. De pågældende poster ændres i overensstemmelse med den nye metode i åbningsbalancen for det år, hvori ændringen finder sted. Den samlede beløbsmæssige indvirkning på selskabets aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultatet skal anføres i noterne. Praksisændringens samlede indvirkning på skat af årets resultat, udskudt skat og hensatte beløb vedr. latente skattetilsvar skal anføres i noterne. For mindre selskaber, der omfattes af lempelsen i 64 d, kan behandlingen af en ændret regnskabspraksis fra den 1. juni 1996 ske efter en resultatmetode, hvorefter tilbageførsler indgår under de aktiviteter og funktioner de vedrører. Lempelsen omfatter selskaber, der ikke er statslige, eller hvis aktier eller obligationer er optaget til notering på en fondsbørs. Herudover må de ikke på balancetidspunktet overskride to af følgende størrelser: regnskabet er aflagt i overensstemmelse med almindeligt anerkendte danske regnskabsvejledninger. Endvidere skal børsnoterede selskaber oplyse og begrunde, hvis det aflagte regnskab ikke er i overensstemmelse med Oplysningsforpligtelsens 17, stk. 2-4, som angiver, at regnskabet skal indeholde: Sammenligningstal for det foregående år Sammenlignende hovedtal for de seneste 4 år En finansieringsanalyse. Balancesum på 20 mio. kr. Nettoomsætning på 40 mio. kr. Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 50 i løbet af regnskabsåret. Såfremt selskabet indgår i en koncern, og konceren som helhed eller en anden virksomhed i koncernen overskrider overstående beløbsgrænser, bør ændringen af regnskabspraksis ikke ske efter den lempeligere resultatmetode, men efter den normale egenkapitalmetode. 4

5 Årsregnskabslovens 54 anfører, at effekten af ændringerne på egenkapitalen vises særskilt i balancen eller en note. Så vidt muligt tilpasses sammenligningstallene fra foregående regnskabsår, jf. årsregnskabsbekendtgørelsens Ændring i regnskabsmæssige skøn Årsregnskabslovens 26 a er ved lov nr. 377 af 22. maj 1996, med ikrafttræden 1. juni 1996, tilføjet bestemmelser vedr. ændring af regnskabsmæssige skøn. 26 a er udvidet med et nyt stk. 2, som omfatter ændringer i regnskabsmæssige skøn. Tilføjelsen er sket for at tydeliggøre afgrænsningen mellem ændret regnskabspraksis og ændret regnskabsmæssigt skøn. Både urigtige forudsætninger og ændrede forudsætninger indebærer et behov for at ændre beløb, der var baseret på det nu forkerte skøn. Hvis forudsætningerne for skøn således er ændret væsentligt, skal åbningsbalancen ikke rettes som ved ændret regnskabspraksis, men beløbene rettes over resultatopgørelsen (resultatmetoden), som foreskrevet i 23. Det kan være vanskeligt at skelne praksisændring efter 26 a, stk. 1 fra ændret skøn efter stk. 2. Hvis en virksomhed fx ændrer afskrivningsmetode for maskiner fra saldoafskrivninger til lineære afskrivninger, er der tale om en ændring i anvendt regnskabspraksis. Ændrer virksomheden derimod den forventede brugstid og dermed afskrivningsperioden fra 7 til 5 år, er der tale om en ændring i et regnskabsmæssigt skøn, mens metoden er uændret. 23 samler bestemmelserne om resultatføring af værdireguleringer. Hensættelser og nedskrivninger og tilbageførsel af samme skal indgå i de aktiviteter eller funktioner, de vedrører. Det præciseres herved, at poster, som vedrører tidligere år, ikke som tidligere skal optages under ekstraordinære poster, men under den aktivitet eller funktion, de oprindeligt hørte til. Nedskrivninger på anlægsaktiver og tilbageførsel heraf skal oplyses med beløb i resultatopgørelsen eller i noterne. Afskrivninger behandles særskilt i 23, 2. pkt. Afskrivninger skal indgå i resultatopgørelsen under de aktiviteter og funktioner, de vedrører. Afskrivninger tillades ikke tilbageført, hvorfor en ændret brugstid for et anlægsaktiv alene vil give sig udslag i forlængelse eller forkortelse af den resterende afskrivningsperiode. Præciseringen af den regnskabsmæssige behandling af ændringer i skøn indebærer en cementering af resultatmetoden. 2. Danske regnskabsvejledninger Foreningen af Statsautoriserede Revisorer har siden sidste halvdel af 80erne udarbejdet regnskabsvejledninger. De første vejledninger var i vidt omfang en bearbejdning af de internationale regnskabsvejledninger, som de forelå fra IASC. FSR var som medlem i IASC forpligtet til at formidle indholdet af de internationale vejledninger på nationalt plan. Siden begyndelsen af 90erne har vejledningsudarbejdelsen været underlagt en høringsprocedure ved en udvidet række branche- og erhvervsorganisationer, ligesom store institutionelle investorer har været involveret. I motiveringen for udarbejdelsen og brugen af regnskabsvejledningerne indgår behovet for en dynamisk og tidssvarende udvikling af dansk regnskabspraksis under den overordnede ramme, som findes i årsregnskabsloven Oplysning om anvendt regnskabspraksis FSRs Regnskabsvejledning nr. 1, Årsregnskabet, dets formål og indhold, er i overensstemmelse med årsregnskabslovens anvisninger om de grundlæggende regnskabsprincipper. Som en supplering indeholder vejledningen desuden principperne om indhold fremfor formalia og væsentlighed. Indhold fremfor formalia indebærer, at transaktioner og andre forhold regnskabsmæssigt behandles og præsenteres i overensstemmelse med indhold og økonomisk realitet; og ikke alene under iagttagelse af den juridiske form. Væsentlighedsprincippet fastslår, at der ved udarbejdelse og præsentation af årsregnskabet bør lægges særlig vægt på forhold, der er væsentlige for forståelsen af virksomhedens aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat. Hverken regnskabsvejledningerne eller årsregnskabsloven tager sigte på forhold, som er uvæsentlige for forståelse af årsregnskabet. Regnskabsvejledning nr. 2, Oplysning om anvendt regnskabspraksis, fastslår, at det er virksomhedens ledelses ansvar at vælge den regnskabspraksis, som er bedst egnet til at give et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat. Vejledningen anbefaler ligeledes at oplysningen om anvendt regnskabspraksis gives i en samlet oversigt, som mest hensigtsmæssigt placeres før resultatopgørelse, balance og noter. 5

6 2.2. Ændring i anvendt regnskabspraksis Regnskabsvejledning nr. 3 fra FSR, Ændringer i anvendt regnskabspraksis og i regnskabsmæssige skøn, omhandler den regnskabsmæssige behandling af ændringer i anvendt regnskabspraksis og i regnskabsmæssige skøn. Vejledningen er udsendt maj 1989 med virkning for regnskabsaflæggelse, der omfatter regnskabsperioder, som starter efter 1. juli Som eksempler på ændringer i anvendt regnskabspraksis nævner Regnskabsvejledning nr. 3 nedenstående: Ændring i værdiansættelsen af varebeholdninger, fx fra vejede gennemsnitspriser til FIFOmetoden Ændring i afskrivningsmetoden for materielle anlægsaktiver, fx fra saldoafskrivning til lineær afskrivning Ændring af kriteriet for indtægtsførsel af igangværende arbejder for fremmed regning, fx fra faktureringskriteriet til produktionskriteriet Ændring i behandlingen af eventualskat, fx fra oplysning med beløbsangivelse i en note til indarbejdelse af eventualskat som en hensættelse i balancen. Ændringer i den anvendte regnskabspraksis omfatter ud over ændringer i selve metoden, som eksemplerne ovenfor, også ændringer i den måde, som metoden anvendes på. Eksempelvis en virksomhed, der værdiansætter egne fremstillede varer til kostpris efter FIFO-metoden, men som ændrer beregningen af kostprisen fra at omfatte direkte produktionsomkostninger til også at omfatte indirekte produktionsomkostninger. Årsregnskabet efter ændringen bedre giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, dens økonomiske stilling samt resultatet. Ved vurderingen heraf bør der tages hensyn til udviklingen i international regnskabspraksis I tilfælde, hvor en virksomhed optages i en koncern, kan det være hensigtsmæssigt at tilpasse den anvendte regnskabspraksis til den i koncernen anvendte praksis. Sådanne ændringer kan kun finde sted, såfremt årsregnskabet efter ændringen giver et mindst lige så retvisende billede af dattervirksomhedens årsregnskab. Hvis dette ikke er tilfældet, bør i stedet udarbejdes et særskilt regnskab til brug for koncernregnskabsudarbejdelsen Præsentation af ændringer I det år, hvor ændringen finder sted, skal årsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med den nye praksis. Vejledningen opregner tre forskellige metoder til opgørelse og præsentation af virkningen af den foretagne ændring: a. Den akkumulerede virkning af ændringen ved regnskabsårets begyndelse vises som en særskilt post i resultatopgørelsen, og der foretages ikke tilpasning af sammenligningstallene for tidligere år (resultatmetoden). Metoden bygger på den antagelse, at alle transaktioner vedrørende virksomhedens drift skal føres over resultatopgørelsen, og at sammenligningstallene skal forblive i overensstemmelse med de hidtil aflagte årsregnskaber. Uden for resultatopgørelsen og balancen gives der supplerende oplysninger om den virkning, det ville have haft på resultatet og den økonomiske stilling, hvis den nye praksis havde været anvendt i alle de år, for hvilke der er medtaget sammenligningstal i årsregnskabet Betingelser for ændring Vejledningen angiver følgende betingelser for ændring i den anvendte regnskabspraksis: Ændringen er påkrævet ifølge lovgivningen Ændringen er en følge af en dansk regnskabsvejledning b. Den akkumulerede virkning af ændringen ved regnskabsårets begyndelse posteres direkte på egenkapitalen, og tilpasning af sammenligningstallene vedr. tidligere år foretages (egenkapitalmetoden). Praksisændringen får derved tilbagevirkende kraft, som om den havde været anvendt i alle de år, for hvilke der er medtaget sammenligningstal i årsregnskabet. Den grundlæggende anta- 6

7 gelse her er, at den akkumulerede virkning ved årets begyndelse ikke er en del af årets resultat og derfor ikke bør medtages i resultatopgørelsen, men posteres direkte på egenkapitalen. Ved tilpasningen af sammenligningstallene for tidligere år skabes endvidere sammenlignelighed mellem alle de år, der er medtaget i årsregnskabet. Hvis en tilpasning ikke er mulig, skal årsagen hertil oplyses c. Den sidste metode medtager den akkumulerede virkning af ændringen ved regnskabsårets begyndelse i en særskilt post i resultatopgørelsen og foreskriver samtidig en tilpasning af sammenligningstallene for tidligere år. Metoden søger at kombinere de to andre ved at føre den akkumulerede virkning af ændringen på resultatopgørelsen samtidig med, at sammenligningsgrundlaget forbedres. I vejledningen anbefales metode b, egenkapitalmetoden, som bedst i overensstemmelse med udviklingen i dansk og international regnskabspraksis. Efter ikrafttrædelsen af årsregnskabslovens 26 a kan kun egenkapitalmetoden finde anvendelse ved regnskabsaflæggelse i Danmark. Det må forventes at vejledningens tekst tilpassses lovgivningen ved den kommende revision. Der skal oplyses om ændringer i anvendt regnskabspraksis. Hvis ændringerne har væsentlig indflydelse på det aktuelle år, skal oplysningerne omfatte: Oplysning om, at der er ændret i den anvendte regnskabspraksis i forhold til den hidtidige Beskrivelse af praksisændringen Regnskabsvejledning nr. 3 fremhæver endvidere, at der ved opgørelsen og præsentationen af en ændring i anvendt regnskabspraksis må tages hensyn til ændringens virkning på årsregnskabets indkomstskatter. Dette gælder også for sammenligningstallene. Den skattemæssige virkning af praksisændringen skal opgøres og behandles i overensstemmelse med virksomhedens sædvanligt anvendte regnskabspraksis for behandlingen af indkomstskatter Ændring i regnskabsmæssige skøn Regnskabsvejledning nr. 3 forklarer regnskabsmæssige skøn som virksomhedens ledelses overslag over forhold, hvorom der ikke hersker fuld viden eller sikkerhed på tidspunktet for regnskabsudarbejdelsen. Det regnskabsmæssige skøn er derfor ledelsens vurdering af det forventede forløb eller udfald af fremtidige begivenheder og den virkning, de måtte få på posterne i årsregnskabet. Regnskabsmæssige skøn udtrykker de mest sandsynlige økonomiske konsekvenser af de fremtidige begivenheder. Som eksempler på regnskabsmæssige skøn nævner vejledning nr. 3 følgende: Størrelsen af forventede tab på varetilgodehavender Størrelsen af forventede tab på ukurante eller langsomt omsættelige varebeholdninger Den forventede brugstid og dermed afskrivningsperioden for materielle og immaterielle anlægsaktiver Begrundelse for ændringen Størrelsen af forventede tab på reklamationer Den beløbsmæssige indvirkning på virksomhedens aktiver og passiver, dens økonomiske stilling samt resultatet Oplysning om, at der er foretaget tilpasning af sammenligningstallene for tidligere år (samt eventuelle hoved- og nøgletal) samt hvorledes, eller oplysning om årsagen til, at tilpasning i undtagelsestilfælde ikke har været mulig. Hvis ændringerne er væsentlige, skal de tillige omtales i årsberetningen. Størrelsen af en aktuarmæssigt opgjort pensionsforpligtelse Betingelser for ændring Regnskabsmæssige skøn baseres på alle de oplysninger, der er til rådighed på tidspunktet for regnskabsudarbejdelsen. Senere indtrufne begivenheder, nyindvundne erfaringer eller yderligere information kan i efterfølgende regnskabsperioder medføre ændringer i skønnet, da de forudsætninger, som udgjorde det oprindelige grundlag, derved har ændret sig. 7

8 Præsentation af ændringer En resultatmetode anvendes ved ændringer i regnskabsmæssige skøn. Virkningen af et ændret skøn medtages som en del af virksomhedens ordinære drift i det år, hvor ændringen finder sted. Ændringer i regnskabsmæssige skøn vedrørende ekstraordinære poster medtages under ekstraordinære poster. Ændringer i regnskabsmæssige skøn som har væsentlig indvirkning på årets resultat skal enten specificeres i en note eller vises som særskilte poster i resultatopgørelsen. Årsregnskabet skal tillige indeholde en beskrivelse af ændringen. Ligesom forholdet sædvanligvis skal omtales i årsberetningen. Hvis ændringen i et regnskabsmæssigt skøn ikke i det aktuelle år har væsentlig indvirkning på resultatet, men vurderes at få det for efterfølgende år, skal dette oplyses i årsregnskabet. 3. Internationale regnskabsstandarder International Accounting Standards Committee (IASC) blev stiftet i Medlemskredsen består af organisationer inden for regnskabsprofessionen i mere end 80 lande. FSR har været medlem af det standardudstedende organ siden Som nævnt ovenfor indebærer medlemskabet en forpligtelse for FSR til at fremme anvendelsen af IASerne nationalt. Dette er sket ved udgivelse af de internationale vejledninger på eget forlag samt udarbejdelse af danske regnskabsvejledninger, som i al væsentlighed er i overensstemmelse med anbefalingerne i de internationale regnskabsstandarder. Policies, anfører at ændringer i anvendt regnskabspraksis kun bør ske hvis: Ændringen er påkrævet ifølge lovgivningen Ændringen er påkrævet af en standardudstedende organisation Ændringen medfører en mere hensigtsmæssig præsentation af begivenheder eller transaktioner i virksomhedens årsregnskab. IAS nr. 8 indeholder to metoder til præsentation af ændringer. Egenkapitalmetoden anbefales fremfor resultatmetoden, der dog tillades som alternativ metode. Alternativet tillades pga. visse landes forbud mod at ændre i sammenligningstallene for tidligere aflagte regnskaber. Regnskabsmæssige skøn behandles som beskrevet i den danske vejledning, dvs. ændringer medtages i resultatopgørelsen, som en del af virksomhedens ordinære drift hhv. ekstraordinære poster i det år, hvor ændringer finder sted. 4. Amerikanske og engelske regnskabsstandarder 4.1. Regnskabsstandarder i USA APB (Accounting Principles Board Opinion) nr. 22 og 20 indeholder reglerne for oplysning om anvendt regnskabspraksis samt ændringer heri Oplysning om anvendt regnskabspraksis 3.1. Oplysning om anvendt regnskabspraksis IAS nr. 1, Oplysning om anvendt regnskabspraksis, anfører at de væsentligste elementer i den anvendte regnskabspraksis skal præsenteres som en integreret del af årsregnskabet, normalt i en samlet oversigt Ændring i anvendt regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn IAS nr. 8, Net Profit and Loss for the Period, Fundamental Errors and changes in Accounting Oplysninger om anvendt regnskabspraksis anbefales bragt i et særligt afsnit i regnskabet, Summary of Significant Accounting Policies. Ud fra almindeligt accepterede principper og virksomhedens eller branchens særlige karakteristika skal virksomhedens ledelse vælge den bedst anvendelige regnskabspraksis Ændring i anvendt regnskabspraksis Ændring i anvendt regnskabspraksis skal oplyses og begrundes. Det er en forudsætning, at virksomhedens ledelse behørigt kan begrunde, hvorfor den nye regnskabspraksis bør anvendes. 8

9 Det stærke (afkastorienterede) investorperspektiv i regnskabsaflæggelsen i USA medfører særlig krav til præsentation af ændringen (metoden svarer i hovedtræk til alternativ a i den danske regnskabsvejledning nr. 3): Ændringens akkumulerede virkning på indeværende års resultat før ekstraordinære poster og årets resultat samt som beløb pr. aktie skal oplyses Den akkumulerede virkning af ændringen primo medtages i resultatopgørelsen i en linie mellem ekstraordinære poster og årets resultat. Hvis den akkumulerede virkning ikke kan beregnes, skal dette oplyses og begrundes Sammenligningtallene behøver dermed ingen tilpasning, men en proformaopstilling af resultat før ekstraordinære poster og årets resultat efter den nye praksis for alle sammenligningsår skal udarbejdes. I det omfang, dette ikke er muligt skal det oplyses og begrundes. Egenkapitalmetoden tillades kun anvendt, jf. vejledningen, ved: Ændring af værdiansættelsesprincip for varelagre fra LIFO til et andet princip Ændring i den regnskabsmæssige behandling af igangværende arbejder Overgang til eller fra full cost -metoden, som anvendes i udvindingsvirksomheder Overgang fra retirement - replacement - betterment -princippet til afskrivningsprincippet Ændring i regnskabsmæssige skøn Skal oplyses og begrundes. Virkningen på indeværende års resultat før ekstraordinære poster og årets resultat samt som beløb pr. aktie skal oplyses, medmindre ændringen vedrører tilbagevendende regnskabsmæssige skøn som nedskrivning på debitorer eller varelager mv. Dog anbefales det at oplyse om beløbet, såfremt det er væsentligt Regnskabsstandarder i England Oplysning om anvendt regnskabspraksis Disclosure of Accounting Policies, SSAP 2 (Statement of Financial Accounting Practice, er regnskabsstandarder udsendt af Accounting Standards Committee i UK) anfører en række grundlæggende principper, som årsregnskabet skal aflægges i henhold til. Virksomhedens ledelse vælger de metoder, som giver den bedste beskrivelse af virksomhedens resultater og økonomiske stilling. Disse accounting policies betegnes anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet skal indeholde en klar og kortfattet oplysning om anvendt regnskabspraksis Ændring i anvendt regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Accounting Standards Board har udsendt en række vejledninger, Financial Reporting Standards, der samlet danner grundlaget for den eksterne regnskabsaflæggelse. FRS 3, Reporting Financial Performance, angiver retningslinierne for, hvorledes ændringer i anvendt regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn skal begrundes og præsenteres. Sammenligningstal bør endvidere tilpasses i overensstemmelse med egenkapitalmetoden, hvis ændring i anvendt regnskabspraksis foretages i forbindelse med første offentlige regnskabsaflæggelse, når: Selskabet udvider sin kapital hos eksterne investorer Ændringen sker i forbindelse med en virksomhedssammenslutning, og en tilpasning til et koncernregnskab er påkrævet Selskabets aktier eller værdipapirer børsnoteres. Det er en forudsætning for at foretage ændringer i anvendt regnskabspraksis, at regnskabet efterfølgende bedre giver et retvisende billede. Ligesom i Danmark skal præsentationen af ændringer i anvendt regnskabspraksis ske efter egenkapitalmetoden. Oplysningskravene er ikke så specificerede som i vejledning nr. 3, men det anføres, at primovirkningen af ændringen skal fremgå særskilt af en egenkapitalafstemning. Ændringer i regnskabsmæssige skøn skal medtages over resultatopgørelsen i det år, hvor ændringer finder sted. 9

IAS PLUS. Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IAS

IAS PLUS. Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IAS IAS PLUS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IAS August 2002 Regnskab Our mission: To help our clients and our people excel Denne publikation er en af mange publikationer, som er udarbejdet

Læs mere

Udarbejdelse af halvårsrapport. Koncernregnskab samt regnskab for fusion m.v. Pligt til at aflægge koncernregnskab Koncernregnskabets indhold

Udarbejdelse af halvårsrapport. Koncernregnskab samt regnskab for fusion m.v. Pligt til at aflægge koncernregnskab Koncernregnskabets indhold Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) LBK nr 196 af 23/03/2004 (Gældende) Oversigt (indholdsfortegnelse) Afsnit I Kapitel 1 Kapitel

Læs mere

God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis

God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis UDKAST af 8. januar 2009 God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis Indhold 1. Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Målgruppe... 6 1.3 Strukturering...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) 1) Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) LBK nr 196 af 23/03/2004 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse C

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse C Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse C Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord

Læs mere

God regnskabspraksis. i DLBR

God regnskabspraksis. i DLBR God regnskabspraksis i DLBR God regnskabspraksis i DLBR Forfatter: Faglig redaktion: Jens Faurholt Olesen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Carsten Hansen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Martin Elkjær,

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse B Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord Denne årsrapportmodel

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

Den nye årsregnskabslov

Den nye årsregnskabslov vedrørende Den nye årsregnskabslov - nyheder og væsentlige ændringer Forord Folketinget har vedtaget den nye årsregnskabslov. Ændringerne i forhold til det oprindeligt fremsatte lovforslag var få og relativt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B ÅRSRAPPORT 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B Årsrapport 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven i høring

Ændring af årsregnskabsloven i høring November 2014 Ændring af årsregnskabsloven i høring Erhvervsstyrelsen har den 7. november 2014 udsendt et høringsudkast om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som er mange, implementeres

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Årsnyt 2013. Vi giver overblikket. November 2013

Årsnyt 2013. Vi giver overblikket. November 2013 Årsnyt 2013 Vi giver overblikket November 2013 2012 PricewaterhouseCoopers. Denne artikel indeholder alene generel oplysning og kan ikke anses at have karakter af rådgivning. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en personlig erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse A

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en personlig erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse A Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en personlig erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse A Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord

Læs mere

Illustration af ændringer til IFRS-årsrapporten 2014

Illustration af ændringer til IFRS-årsrapporten 2014 Illustration af ændringer til IFRS-årsrapporten 2014 Dette hæfte giver dig et overblik over de nye forhold, der potentielt skal indarbejdes i din IFRSårsrapport 2014 i forhold til årsrapporten 2013 Velkommen

Læs mere

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Assistanceopgaver, muligheder og risici Torsdag den 27. september 2012 Comwell, Middelfart Underviser: Registreret revisor Bjarne Aalbæk Tilmelding senest 21.

Læs mere

Regnskab IFRS. Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

Regnskab IFRS. Introduktion til de internationale regnskabsstandarder Regnskab IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS?? Our mission: To help our clients and our people excel 2 Forord Den 5. juni 2002 vedtog EU's Ministerråd den forordning, der kræver,

Læs mere

Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17

Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 April 2002 Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 Indhold 1. Formålet med de nye leasingregler..................................8

Læs mere

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder Regnskab 2009 Et skridt foran i tanke og handling Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Denne publikation er udarbejdet

Læs mere

Dansk Fjernvarme håber, at vejledningen kan være et nyttigt værktøj for fjernvarmeværkerne i arbejdet med de økonomiske data og systemer.

Dansk Fjernvarme håber, at vejledningen kan være et nyttigt værktøj for fjernvarmeværkerne i arbejdet med de økonomiske data og systemer. FORORD Dansk Fjernvarme udgiver hermed den funktionsopdelte som en vejledning. Formålet med vejledningen er at anvise en metode for standardgruppering af regnskabsposter efter funktionsopdelte principper

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2005 (6. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 LEDELSESBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

April 2014. IAS 34 Delårsrapport

April 2014. IAS 34 Delårsrapport April 2014 IAS 34 Delårsrapport 2 Forord Deloittes delårsrapport-eksempel 2014 Deloitte har udarbejdet dette eksempel på en delårsrapport aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber,

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov

v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov f o r o r d Folketinget har påbegyndt behandlingen af det forslag til ny årsregnskabslov, som blev fremsat den 10. januar 2001. Det forventes, at lovforslaget vedtages

Læs mere

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Ledelsesberetning RESUME cbrains bestyrelse har behandlet og godkendt selskabets årsrapport for 2009. Årsrapporten for 2009 viser

Læs mere

IFRS Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag 2014

IFRS Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag 2014 IFRS Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag 2014 Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag Dette dokument indeholder en oversigt og en omtale af nye og ændrede

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick Årsrapport LEGO Koncernen Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick 09 www.lego.com hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 11.661

Læs mere

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER Erhvervsskoleregnskabet DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODT Erhvervsskoleregnskabet En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for

Læs mere