Ændring af regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ændring af regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn"

Transkript

1 Ændring af regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Af cand.merc.aud. Morten Stokholm Buhl, Ernst & Young, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Resumé Virksomheders offentlige regnskabsaflæggelse er investorers og andre interessenters grundlag for kontrol med forvaltningen af de ressourcer, som virksomhederne råder over direkte og indirekte. Værdien af kontrolgrundlaget er afhængig af ensartethed i form af overordnede regler, der sikrer sammenligning på tværs af virksomheder, og i form af kontinuitet i virksomhedernes valg af opgørelses- og præsentationsmetode. Dette er i Danmark reguleret i form af rammerne givet primært med årsregnskabsloven, samt den nødvendige dynamik, som suppleres ved især de danske regnskabsvejledninger. Artiklen tager udgangspunkt i de regler i form af love og vejledninger, som vedrører virksomheders præsentation af ændringer i regnskabspraksis og -skøn i den årlige regnskabsaflæggelse, samt forudsætningerne herfor. Grundlaget for analysen er de danske regler. Udenlandske regler repræsenteret ved reglerne herom i de internationale regnskabsstandarder fra IASC, samt engelske og amerikanske regnskabsstandarder, gennemgås ligeledes indledningsvis. Artiklen indeholder en empirisk analyse af regnskabsaflæggelsen med fokus på præsentation og begrundelser af ændringer i anvendt regnskabspraksis og -skøn baseret på materiale stillet til rådighed af Account Data A/S. Analysematerialet omfatter regnskaber fra danske børsnoterede selskaber med hovedvægt på perioden Analysen viser, at danske børsnoterede virksomheder generelt lever op til kravene om begrundelser og præsentation af ændringer i anvendt regnskabspraksis. Et enkelt tilfælde sætter dog fokus på den indbyggede svaghed i egenkapitalmetoden, der forudsættes anvendt ved ændring af en tidligere anvendt regnskabspraksis. I det omfang virksomhedens ledelse skønner, at tilpasning af sammenligningstallene ikke er mulig, vil påvirkningen af en ændring af regnskabspraksis ikke blive belyst i det omfang, som var forudsat ved tilføjelsen af 26 a i årsregnskabsloven. Den konstaterede svaghed opstår især, hvor virksomheder ikke råder over tilstrækkelige registreringer som grundlag for en ændring i den anvendte regnskabspraksis. Generelt burde et mangelfuldt registreringsgrundlag, hvor en ændring vil have væsentlig indvirkning på virksomhedens aktiver og passiver, økonomisk stilling samt resultat medføre grundig overvejelse af hvorvidt en udskydelse af ændringen ville være mere retvisende. Indhold 1. Årsregnskabsloven Oplysning om anvendt regnskabspraksis Regnskabsprincipper ifølge årsregnskabsloven Oplysning om anvendt regnskabspraksis Børsnoterede selskaber Ændring i anvendt regnskabspraksis Ændring i regnskabsmæssige skøn

2 2. Danske regnskabsvejledninger Oplysning om anvendt regnskabspraksis Ændring i anvendt regnskabspraksis Betingelser for ændring Præsentation af ændringer Ændring i regnskabsmæssige skøn Betingelser for ændring Præsentation af ændringer Internationale regnskabsstandarder Oplysning om anvendt regnskabspraksis Ændring i anvendt regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Amerikanske og engelske regnskabsstandarder Regnskabsstandarder i USA Oplysning om anvendt regnskabspraksis Ændring i anvendt regnskabspraksis Ændring i regnskabsmæssige skøn Regnskabsstandarder i England Oplysning om anvendt regnskabspraksis Ændring i anvendt regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Samlet oversigt Ændring i anvendt regnskabspraksis Ændring i regnskabsmæssige skøn Analyse af danske børsnoterede selskabers præsentation af ændringer i anvendt regnskabspraksis Analyseperiode Overordnet gruppering af analysegrundlaget Omfang i perioden Begrundelser og præsentation Lovændringer Danske regnskabsvejledninger Varebeholdninger Varebeholdninger og valutakursomregning Valutaomregning og eventualskat Valutaomregning og behandling af goodwill International regnskabspraksis Goodwill og udskudt skat Planlagte restruktureringsomkostninger Andre begrundelser Produktionskriteriet og reklassificering Pro rata konsolidering Konklusion Analyse af danske børsnoterede selskabers præsentation af ændringer i regnskabsmæssige skøn Omfang i perioden Præsentation af ændring af regnskabsmæssige skøn Konklusion Konklusion Bilag 1. Børsnoterede koncerner i analysegrundlaget Litteratur Regnskaber

3 1. Årsregnskabsloven Årsregnskabsloven er grundlaget for danske aktie-, anparts- og kommanditaktieselskabers, samt erhvervsdrivende fondes regnskabsaflæggelse. Pengeinstitutter, forsikringsselskaber, børsmæglerselskaber mv. er ikke omfattet af reglerne i årsregnskabsloven. Årsregnskabsloven er en rammelov. Loven afstikker på en række områder kun grænserne for den regnskabspraksis, som virksomhederne kan anvende ved regnskabsaflæggelsen. Fleksibiliteten skyldes, at årsregnskabsloven skal fungere som grundlaget for regnskabsaflæggelsen for en bred flerhed af virksomheder uafhængig af deres branche, formål og størrelse Oplysning om anvendt regnskabspraksis Da den anvendte regnskabspraksis har stor betydning for opgørelsen af årsregnskabet, er en klar og tydelig redegørelse for den anvendte regnskabspraksis inden for de områder, der er væsentlige for forståelse af virksomhedens økonomiske stilling, resultat og balance, nødvendig. Oplysning om anvendt regnskabspraksis er endvidere grundlaget for at foretage sammenligninger mellem forskellige virksomheders årsregnskaber. Going concern-forudsætningen forstås således, at virksomheden forventes at fortsætte driften i en overskuelig fremtid og i hvert tilfælde i 12 måneder fra regnskabsaflæggelsen finder sted. Going concern-forudsætningen er det nødvendige grundlag for det historiske kostprisprincip. Implicit i going concern-forudsætningen antages, at virksomhedens økonomiske stilling (likviditetsmæssige situation) og forretningsgrundlag i øvrigt skaber mulighed for fortsat drift. Kontinuitetsprincippet vedrører både værdiansættelse og opstilling mv. Det materielle kontinuitetsprincip omfatter værdiansættelsesmetoderne angivet i årsregnskabsloven. Når en virksomhed har valgt en praksis, forudsættes denne anvendt konsekvent fra år til år. Det formelle kontinuitetsprincip vedrører den valgte opstilling af virksomhedens regnskab. Det forudsættes således, at årets primobalance svarer til sidste års ultimobalance. Opstilling af balance og resultatopgørelse samt anvendt regnskabspraksis må kun ændres fra år til år, hvis særlige forhold kræver dette. Kontinuitetsprincippet giver grundlag for bl.a. at udarbejde analyser over en virksomheds udvikling over tid (trendanalyser). Afvigelse fra princippet skal derfor begrundes, og den beløbsmæssige virkning oplyses. Periodiseringsprincippet sikrer allokering af indtægter og udgifter til den regnskabsperiode, disse vedrører, uanset betalingstidspunktet. matching af indtægter og udgifter dækker også over et årsagsprincip, hvorefter relaterede beløb placeres i samme periode. Varesalg indregnes normalt efter faktureringstidspunktet; det tilhørende vareforbrug medtages ifølge årsagsprincippet i samme periode Regnskabsprincipper ifølge årsregnskabsloven Det historiske kostprisprincip er grundlaget for regnskabsaflæggelsen efter årsregnskabsloven. Efter dette princip tager værdiansættelsen udgangspunkt i den oprindelige anskaffelsessum. Andre grundlæggende regnskabsprincipper fremgår af årsregnskabslovens 26. Såfremt intet andet er nævnt i regnskabet, forudsættes disse at være anvendt. Det drejer sig om følgende: Going concern Kontinuitet Periodisering Værdiansættelse af hver regnskabspost for sig (bruttoprincippet) Forsigtighedsprincippet. Bruttoprincippet retter sig mod en individuel værdiansættelse af aktiv- og passivposterne. De enkelte poster i regnskabet skal udtrykke postens værdi. Bestemmelsen indebærer, at et aktiv ikke kan værdiansættes for højt med den begrundelse, at et andet aktiv er værdiansat for lavt. Tilsvarende kan en lav værdiansættelse af et aktiv ikke begrunde, at en passivpost ikke medtages eller opgøres for lavt i balancen. Ligeledes er modregning mellem resultatposter omfattet af princippet; fx kan virksomheden ikke alene give oplysning om nettorentebeløbet efter fradrag af renteudgiften i renteindtægten. Forsigtighedsprincippet hviler på regnskabsdogmet om, at en fortjeneste først må medtages, når den er konstateret, medens et tab skal udgiftsføres, 3

4 når blot det truer. Grundsætningen tjener til at sikre regnskabsbrugerne mod for optimistiske værdiansættelser. I loven nævnes, at forsigtigheden skal være behørig. Hermed menes, at virksomheden ikke ved udvisning af overdreven forsigtighed skaber egentlige hemmelige reserver, fx ved (over-) vurdering af forventede tab mv Oplysning om anvendt regnskabspraksis Årsregnskabslovens 42 fastslår, at der skal gives oplysninger om de værdiansættelsesmetoder, som anvendes for de enkelte regnskabsposter samt om beregningsmetoder vedr. op-, ned- og afskrivning på aktiver mv. Oplysningerne gives sædvanligvis i et særskilt afsnit af regnskabet placeret før resultatopgørelse, balance og noter. Oplysningerne skal være retvisende, dvs. korrekte, dækkende og præcise, så de er umiddelbart forståelige for regnskabslæseren. Væsentlighed samt indhold fremfor formalia skal ligeledes prioriteres. Således bør oplysning om uvæsentlige forhold eller ubetydelige regnskabsposter undlades Børsnoterede selskaber For børsnoterede selskaber gælder yderligere skærpede regler for kvaliteten af årsregnskabets oplysninger. Børsnoterede selskaber skal således positivt bekræfte de aflagte regnskabers overensstemmelse med Oplysningsforpligtelsens 17, stk. 1. Det fremgår af denne bestemmelse, at regnskabet skal leve op til den højeste standard for den kategori af virksomheder, som selskabet tilhører regnskabet skal følge udviklingen i god regnskabsskik Det fremhæves i kommentaren, at regnskabsvejledningerne udsendt af FSR (for tiden nr. 1 til 11 inkl.) anses for værende en nødvendig del af almindeligt anerkendte danske regnskabsvejledninger Ændring i anvendt regnskabspraksis Som angivet under kontinuitetsprincippet vil ændringer af en tidligere valgt regnskabspraksis eller opstillingsform være et brud på det grundlæggende princip. Disse afvigelser skal som hovedregel, jf. årsregnskabslovens 26, stk. 2, behørigt begrundes, så vidt muligt med beløbsmæssig angivelse af deres indvirkning på virksomhedens aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultatet. Med virkning fra 1. juli 1991 skal brud på den materielle kontinuitet behandles i overensstemmelse med årsregnskabslovens 26 a. 26 a fastslår, at årsregnskabet for det år, hvor praksisændringen finder sted, skal udarbejdes efter den nye metode. De pågældende poster ændres i overensstemmelse med den nye metode i åbningsbalancen for det år, hvori ændringen finder sted. Den samlede beløbsmæssige indvirkning på selskabets aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultatet skal anføres i noterne. Praksisændringens samlede indvirkning på skat af årets resultat, udskudt skat og hensatte beløb vedr. latente skattetilsvar skal anføres i noterne. For mindre selskaber, der omfattes af lempelsen i 64 d, kan behandlingen af en ændret regnskabspraksis fra den 1. juni 1996 ske efter en resultatmetode, hvorefter tilbageførsler indgår under de aktiviteter og funktioner de vedrører. Lempelsen omfatter selskaber, der ikke er statslige, eller hvis aktier eller obligationer er optaget til notering på en fondsbørs. Herudover må de ikke på balancetidspunktet overskride to af følgende størrelser: regnskabet er aflagt i overensstemmelse med almindeligt anerkendte danske regnskabsvejledninger. Endvidere skal børsnoterede selskaber oplyse og begrunde, hvis det aflagte regnskab ikke er i overensstemmelse med Oplysningsforpligtelsens 17, stk. 2-4, som angiver, at regnskabet skal indeholde: Sammenligningstal for det foregående år Sammenlignende hovedtal for de seneste 4 år En finansieringsanalyse. Balancesum på 20 mio. kr. Nettoomsætning på 40 mio. kr. Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 50 i løbet af regnskabsåret. Såfremt selskabet indgår i en koncern, og konceren som helhed eller en anden virksomhed i koncernen overskrider overstående beløbsgrænser, bør ændringen af regnskabspraksis ikke ske efter den lempeligere resultatmetode, men efter den normale egenkapitalmetode. 4

5 Årsregnskabslovens 54 anfører, at effekten af ændringerne på egenkapitalen vises særskilt i balancen eller en note. Så vidt muligt tilpasses sammenligningstallene fra foregående regnskabsår, jf. årsregnskabsbekendtgørelsens Ændring i regnskabsmæssige skøn Årsregnskabslovens 26 a er ved lov nr. 377 af 22. maj 1996, med ikrafttræden 1. juni 1996, tilføjet bestemmelser vedr. ændring af regnskabsmæssige skøn. 26 a er udvidet med et nyt stk. 2, som omfatter ændringer i regnskabsmæssige skøn. Tilføjelsen er sket for at tydeliggøre afgrænsningen mellem ændret regnskabspraksis og ændret regnskabsmæssigt skøn. Både urigtige forudsætninger og ændrede forudsætninger indebærer et behov for at ændre beløb, der var baseret på det nu forkerte skøn. Hvis forudsætningerne for skøn således er ændret væsentligt, skal åbningsbalancen ikke rettes som ved ændret regnskabspraksis, men beløbene rettes over resultatopgørelsen (resultatmetoden), som foreskrevet i 23. Det kan være vanskeligt at skelne praksisændring efter 26 a, stk. 1 fra ændret skøn efter stk. 2. Hvis en virksomhed fx ændrer afskrivningsmetode for maskiner fra saldoafskrivninger til lineære afskrivninger, er der tale om en ændring i anvendt regnskabspraksis. Ændrer virksomheden derimod den forventede brugstid og dermed afskrivningsperioden fra 7 til 5 år, er der tale om en ændring i et regnskabsmæssigt skøn, mens metoden er uændret. 23 samler bestemmelserne om resultatføring af værdireguleringer. Hensættelser og nedskrivninger og tilbageførsel af samme skal indgå i de aktiviteter eller funktioner, de vedrører. Det præciseres herved, at poster, som vedrører tidligere år, ikke som tidligere skal optages under ekstraordinære poster, men under den aktivitet eller funktion, de oprindeligt hørte til. Nedskrivninger på anlægsaktiver og tilbageførsel heraf skal oplyses med beløb i resultatopgørelsen eller i noterne. Afskrivninger behandles særskilt i 23, 2. pkt. Afskrivninger skal indgå i resultatopgørelsen under de aktiviteter og funktioner, de vedrører. Afskrivninger tillades ikke tilbageført, hvorfor en ændret brugstid for et anlægsaktiv alene vil give sig udslag i forlængelse eller forkortelse af den resterende afskrivningsperiode. Præciseringen af den regnskabsmæssige behandling af ændringer i skøn indebærer en cementering af resultatmetoden. 2. Danske regnskabsvejledninger Foreningen af Statsautoriserede Revisorer har siden sidste halvdel af 80erne udarbejdet regnskabsvejledninger. De første vejledninger var i vidt omfang en bearbejdning af de internationale regnskabsvejledninger, som de forelå fra IASC. FSR var som medlem i IASC forpligtet til at formidle indholdet af de internationale vejledninger på nationalt plan. Siden begyndelsen af 90erne har vejledningsudarbejdelsen været underlagt en høringsprocedure ved en udvidet række branche- og erhvervsorganisationer, ligesom store institutionelle investorer har været involveret. I motiveringen for udarbejdelsen og brugen af regnskabsvejledningerne indgår behovet for en dynamisk og tidssvarende udvikling af dansk regnskabspraksis under den overordnede ramme, som findes i årsregnskabsloven Oplysning om anvendt regnskabspraksis FSRs Regnskabsvejledning nr. 1, Årsregnskabet, dets formål og indhold, er i overensstemmelse med årsregnskabslovens anvisninger om de grundlæggende regnskabsprincipper. Som en supplering indeholder vejledningen desuden principperne om indhold fremfor formalia og væsentlighed. Indhold fremfor formalia indebærer, at transaktioner og andre forhold regnskabsmæssigt behandles og præsenteres i overensstemmelse med indhold og økonomisk realitet; og ikke alene under iagttagelse af den juridiske form. Væsentlighedsprincippet fastslår, at der ved udarbejdelse og præsentation af årsregnskabet bør lægges særlig vægt på forhold, der er væsentlige for forståelsen af virksomhedens aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat. Hverken regnskabsvejledningerne eller årsregnskabsloven tager sigte på forhold, som er uvæsentlige for forståelse af årsregnskabet. Regnskabsvejledning nr. 2, Oplysning om anvendt regnskabspraksis, fastslår, at det er virksomhedens ledelses ansvar at vælge den regnskabspraksis, som er bedst egnet til at give et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat. Vejledningen anbefaler ligeledes at oplysningen om anvendt regnskabspraksis gives i en samlet oversigt, som mest hensigtsmæssigt placeres før resultatopgørelse, balance og noter. 5

6 2.2. Ændring i anvendt regnskabspraksis Regnskabsvejledning nr. 3 fra FSR, Ændringer i anvendt regnskabspraksis og i regnskabsmæssige skøn, omhandler den regnskabsmæssige behandling af ændringer i anvendt regnskabspraksis og i regnskabsmæssige skøn. Vejledningen er udsendt maj 1989 med virkning for regnskabsaflæggelse, der omfatter regnskabsperioder, som starter efter 1. juli Som eksempler på ændringer i anvendt regnskabspraksis nævner Regnskabsvejledning nr. 3 nedenstående: Ændring i værdiansættelsen af varebeholdninger, fx fra vejede gennemsnitspriser til FIFOmetoden Ændring i afskrivningsmetoden for materielle anlægsaktiver, fx fra saldoafskrivning til lineær afskrivning Ændring af kriteriet for indtægtsførsel af igangværende arbejder for fremmed regning, fx fra faktureringskriteriet til produktionskriteriet Ændring i behandlingen af eventualskat, fx fra oplysning med beløbsangivelse i en note til indarbejdelse af eventualskat som en hensættelse i balancen. Ændringer i den anvendte regnskabspraksis omfatter ud over ændringer i selve metoden, som eksemplerne ovenfor, også ændringer i den måde, som metoden anvendes på. Eksempelvis en virksomhed, der værdiansætter egne fremstillede varer til kostpris efter FIFO-metoden, men som ændrer beregningen af kostprisen fra at omfatte direkte produktionsomkostninger til også at omfatte indirekte produktionsomkostninger. Årsregnskabet efter ændringen bedre giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, dens økonomiske stilling samt resultatet. Ved vurderingen heraf bør der tages hensyn til udviklingen i international regnskabspraksis I tilfælde, hvor en virksomhed optages i en koncern, kan det være hensigtsmæssigt at tilpasse den anvendte regnskabspraksis til den i koncernen anvendte praksis. Sådanne ændringer kan kun finde sted, såfremt årsregnskabet efter ændringen giver et mindst lige så retvisende billede af dattervirksomhedens årsregnskab. Hvis dette ikke er tilfældet, bør i stedet udarbejdes et særskilt regnskab til brug for koncernregnskabsudarbejdelsen Præsentation af ændringer I det år, hvor ændringen finder sted, skal årsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med den nye praksis. Vejledningen opregner tre forskellige metoder til opgørelse og præsentation af virkningen af den foretagne ændring: a. Den akkumulerede virkning af ændringen ved regnskabsårets begyndelse vises som en særskilt post i resultatopgørelsen, og der foretages ikke tilpasning af sammenligningstallene for tidligere år (resultatmetoden). Metoden bygger på den antagelse, at alle transaktioner vedrørende virksomhedens drift skal føres over resultatopgørelsen, og at sammenligningstallene skal forblive i overensstemmelse med de hidtil aflagte årsregnskaber. Uden for resultatopgørelsen og balancen gives der supplerende oplysninger om den virkning, det ville have haft på resultatet og den økonomiske stilling, hvis den nye praksis havde været anvendt i alle de år, for hvilke der er medtaget sammenligningstal i årsregnskabet Betingelser for ændring Vejledningen angiver følgende betingelser for ændring i den anvendte regnskabspraksis: Ændringen er påkrævet ifølge lovgivningen Ændringen er en følge af en dansk regnskabsvejledning b. Den akkumulerede virkning af ændringen ved regnskabsårets begyndelse posteres direkte på egenkapitalen, og tilpasning af sammenligningstallene vedr. tidligere år foretages (egenkapitalmetoden). Praksisændringen får derved tilbagevirkende kraft, som om den havde været anvendt i alle de år, for hvilke der er medtaget sammenligningstal i årsregnskabet. Den grundlæggende anta- 6

7 gelse her er, at den akkumulerede virkning ved årets begyndelse ikke er en del af årets resultat og derfor ikke bør medtages i resultatopgørelsen, men posteres direkte på egenkapitalen. Ved tilpasningen af sammenligningstallene for tidligere år skabes endvidere sammenlignelighed mellem alle de år, der er medtaget i årsregnskabet. Hvis en tilpasning ikke er mulig, skal årsagen hertil oplyses c. Den sidste metode medtager den akkumulerede virkning af ændringen ved regnskabsårets begyndelse i en særskilt post i resultatopgørelsen og foreskriver samtidig en tilpasning af sammenligningstallene for tidligere år. Metoden søger at kombinere de to andre ved at føre den akkumulerede virkning af ændringen på resultatopgørelsen samtidig med, at sammenligningsgrundlaget forbedres. I vejledningen anbefales metode b, egenkapitalmetoden, som bedst i overensstemmelse med udviklingen i dansk og international regnskabspraksis. Efter ikrafttrædelsen af årsregnskabslovens 26 a kan kun egenkapitalmetoden finde anvendelse ved regnskabsaflæggelse i Danmark. Det må forventes at vejledningens tekst tilpassses lovgivningen ved den kommende revision. Der skal oplyses om ændringer i anvendt regnskabspraksis. Hvis ændringerne har væsentlig indflydelse på det aktuelle år, skal oplysningerne omfatte: Oplysning om, at der er ændret i den anvendte regnskabspraksis i forhold til den hidtidige Beskrivelse af praksisændringen Regnskabsvejledning nr. 3 fremhæver endvidere, at der ved opgørelsen og præsentationen af en ændring i anvendt regnskabspraksis må tages hensyn til ændringens virkning på årsregnskabets indkomstskatter. Dette gælder også for sammenligningstallene. Den skattemæssige virkning af praksisændringen skal opgøres og behandles i overensstemmelse med virksomhedens sædvanligt anvendte regnskabspraksis for behandlingen af indkomstskatter Ændring i regnskabsmæssige skøn Regnskabsvejledning nr. 3 forklarer regnskabsmæssige skøn som virksomhedens ledelses overslag over forhold, hvorom der ikke hersker fuld viden eller sikkerhed på tidspunktet for regnskabsudarbejdelsen. Det regnskabsmæssige skøn er derfor ledelsens vurdering af det forventede forløb eller udfald af fremtidige begivenheder og den virkning, de måtte få på posterne i årsregnskabet. Regnskabsmæssige skøn udtrykker de mest sandsynlige økonomiske konsekvenser af de fremtidige begivenheder. Som eksempler på regnskabsmæssige skøn nævner vejledning nr. 3 følgende: Størrelsen af forventede tab på varetilgodehavender Størrelsen af forventede tab på ukurante eller langsomt omsættelige varebeholdninger Den forventede brugstid og dermed afskrivningsperioden for materielle og immaterielle anlægsaktiver Begrundelse for ændringen Størrelsen af forventede tab på reklamationer Den beløbsmæssige indvirkning på virksomhedens aktiver og passiver, dens økonomiske stilling samt resultatet Oplysning om, at der er foretaget tilpasning af sammenligningstallene for tidligere år (samt eventuelle hoved- og nøgletal) samt hvorledes, eller oplysning om årsagen til, at tilpasning i undtagelsestilfælde ikke har været mulig. Hvis ændringerne er væsentlige, skal de tillige omtales i årsberetningen. Størrelsen af en aktuarmæssigt opgjort pensionsforpligtelse Betingelser for ændring Regnskabsmæssige skøn baseres på alle de oplysninger, der er til rådighed på tidspunktet for regnskabsudarbejdelsen. Senere indtrufne begivenheder, nyindvundne erfaringer eller yderligere information kan i efterfølgende regnskabsperioder medføre ændringer i skønnet, da de forudsætninger, som udgjorde det oprindelige grundlag, derved har ændret sig. 7

8 Præsentation af ændringer En resultatmetode anvendes ved ændringer i regnskabsmæssige skøn. Virkningen af et ændret skøn medtages som en del af virksomhedens ordinære drift i det år, hvor ændringen finder sted. Ændringer i regnskabsmæssige skøn vedrørende ekstraordinære poster medtages under ekstraordinære poster. Ændringer i regnskabsmæssige skøn som har væsentlig indvirkning på årets resultat skal enten specificeres i en note eller vises som særskilte poster i resultatopgørelsen. Årsregnskabet skal tillige indeholde en beskrivelse af ændringen. Ligesom forholdet sædvanligvis skal omtales i årsberetningen. Hvis ændringen i et regnskabsmæssigt skøn ikke i det aktuelle år har væsentlig indvirkning på resultatet, men vurderes at få det for efterfølgende år, skal dette oplyses i årsregnskabet. 3. Internationale regnskabsstandarder International Accounting Standards Committee (IASC) blev stiftet i Medlemskredsen består af organisationer inden for regnskabsprofessionen i mere end 80 lande. FSR har været medlem af det standardudstedende organ siden Som nævnt ovenfor indebærer medlemskabet en forpligtelse for FSR til at fremme anvendelsen af IASerne nationalt. Dette er sket ved udgivelse af de internationale vejledninger på eget forlag samt udarbejdelse af danske regnskabsvejledninger, som i al væsentlighed er i overensstemmelse med anbefalingerne i de internationale regnskabsstandarder. Policies, anfører at ændringer i anvendt regnskabspraksis kun bør ske hvis: Ændringen er påkrævet ifølge lovgivningen Ændringen er påkrævet af en standardudstedende organisation Ændringen medfører en mere hensigtsmæssig præsentation af begivenheder eller transaktioner i virksomhedens årsregnskab. IAS nr. 8 indeholder to metoder til præsentation af ændringer. Egenkapitalmetoden anbefales fremfor resultatmetoden, der dog tillades som alternativ metode. Alternativet tillades pga. visse landes forbud mod at ændre i sammenligningstallene for tidligere aflagte regnskaber. Regnskabsmæssige skøn behandles som beskrevet i den danske vejledning, dvs. ændringer medtages i resultatopgørelsen, som en del af virksomhedens ordinære drift hhv. ekstraordinære poster i det år, hvor ændringer finder sted. 4. Amerikanske og engelske regnskabsstandarder 4.1. Regnskabsstandarder i USA APB (Accounting Principles Board Opinion) nr. 22 og 20 indeholder reglerne for oplysning om anvendt regnskabspraksis samt ændringer heri Oplysning om anvendt regnskabspraksis 3.1. Oplysning om anvendt regnskabspraksis IAS nr. 1, Oplysning om anvendt regnskabspraksis, anfører at de væsentligste elementer i den anvendte regnskabspraksis skal præsenteres som en integreret del af årsregnskabet, normalt i en samlet oversigt Ændring i anvendt regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn IAS nr. 8, Net Profit and Loss for the Period, Fundamental Errors and changes in Accounting Oplysninger om anvendt regnskabspraksis anbefales bragt i et særligt afsnit i regnskabet, Summary of Significant Accounting Policies. Ud fra almindeligt accepterede principper og virksomhedens eller branchens særlige karakteristika skal virksomhedens ledelse vælge den bedst anvendelige regnskabspraksis Ændring i anvendt regnskabspraksis Ændring i anvendt regnskabspraksis skal oplyses og begrundes. Det er en forudsætning, at virksomhedens ledelse behørigt kan begrunde, hvorfor den nye regnskabspraksis bør anvendes. 8

9 Det stærke (afkastorienterede) investorperspektiv i regnskabsaflæggelsen i USA medfører særlig krav til præsentation af ændringen (metoden svarer i hovedtræk til alternativ a i den danske regnskabsvejledning nr. 3): Ændringens akkumulerede virkning på indeværende års resultat før ekstraordinære poster og årets resultat samt som beløb pr. aktie skal oplyses Den akkumulerede virkning af ændringen primo medtages i resultatopgørelsen i en linie mellem ekstraordinære poster og årets resultat. Hvis den akkumulerede virkning ikke kan beregnes, skal dette oplyses og begrundes Sammenligningtallene behøver dermed ingen tilpasning, men en proformaopstilling af resultat før ekstraordinære poster og årets resultat efter den nye praksis for alle sammenligningsår skal udarbejdes. I det omfang, dette ikke er muligt skal det oplyses og begrundes. Egenkapitalmetoden tillades kun anvendt, jf. vejledningen, ved: Ændring af værdiansættelsesprincip for varelagre fra LIFO til et andet princip Ændring i den regnskabsmæssige behandling af igangværende arbejder Overgang til eller fra full cost -metoden, som anvendes i udvindingsvirksomheder Overgang fra retirement - replacement - betterment -princippet til afskrivningsprincippet Ændring i regnskabsmæssige skøn Skal oplyses og begrundes. Virkningen på indeværende års resultat før ekstraordinære poster og årets resultat samt som beløb pr. aktie skal oplyses, medmindre ændringen vedrører tilbagevendende regnskabsmæssige skøn som nedskrivning på debitorer eller varelager mv. Dog anbefales det at oplyse om beløbet, såfremt det er væsentligt Regnskabsstandarder i England Oplysning om anvendt regnskabspraksis Disclosure of Accounting Policies, SSAP 2 (Statement of Financial Accounting Practice, er regnskabsstandarder udsendt af Accounting Standards Committee i UK) anfører en række grundlæggende principper, som årsregnskabet skal aflægges i henhold til. Virksomhedens ledelse vælger de metoder, som giver den bedste beskrivelse af virksomhedens resultater og økonomiske stilling. Disse accounting policies betegnes anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet skal indeholde en klar og kortfattet oplysning om anvendt regnskabspraksis Ændring i anvendt regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Accounting Standards Board har udsendt en række vejledninger, Financial Reporting Standards, der samlet danner grundlaget for den eksterne regnskabsaflæggelse. FRS 3, Reporting Financial Performance, angiver retningslinierne for, hvorledes ændringer i anvendt regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn skal begrundes og præsenteres. Sammenligningstal bør endvidere tilpasses i overensstemmelse med egenkapitalmetoden, hvis ændring i anvendt regnskabspraksis foretages i forbindelse med første offentlige regnskabsaflæggelse, når: Selskabet udvider sin kapital hos eksterne investorer Ændringen sker i forbindelse med en virksomhedssammenslutning, og en tilpasning til et koncernregnskab er påkrævet Selskabets aktier eller værdipapirer børsnoteres. Det er en forudsætning for at foretage ændringer i anvendt regnskabspraksis, at regnskabet efterfølgende bedre giver et retvisende billede. Ligesom i Danmark skal præsentationen af ændringer i anvendt regnskabspraksis ske efter egenkapitalmetoden. Oplysningskravene er ikke så specificerede som i vejledning nr. 3, men det anføres, at primovirkningen af ændringen skal fremgå særskilt af en egenkapitalafstemning. Ændringer i regnskabsmæssige skøn skal medtages over resultatopgørelsen i det år, hvor ændringer finder sted. 9

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændringer kan opdeles i områderne ændring i regnskabspraksis og ændring af regnskabsmæssige skøn. Herudover kan der være ændringer som følge af fejl.

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Forbehold - eksempler

Forbehold - eksempler Forbehold - eksempler Væsentlige fejl og mangler (uenighed med ledelsen) Uenighed med ledelsen fortsat drift Ledelsen har aflagt regnskabet under forudsætning om fortsat drift. Som omtalt i årsregnskabets

Læs mere

BYGGETEAM APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår)

BYGGETEAM APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår) BYGGETEAM APS CVR-NR 32 87 96 91 ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13 / 4 2015. Ejvind Langkilde Dirigent 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk ES ÅRSRAPPORT 2014 Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk CVR nr. 27394671 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 Smedjen af 2015 APS Lundbyvej 69 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/09/2016 Kåre Nielsen Dirigent

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven

Vejledning til bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven 30. maj 2016 Sag 2016-3181 Vejledning til bekendtgørelse nr. 1849 af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven Indledning Erhvervsstyrelsen har

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen

Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent 2017 v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen EMNER - FORTOLKNING NY ÅRL KLASSE B Oplysning om tilvalg fra højere klasse hvornår? Oplysning

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Claus Pedersen Biler ApS. Rørkærvej Vordingborg. CVR-nr

Claus Pedersen Biler ApS. Rørkærvej Vordingborg. CVR-nr erhvervs- og selskabsstyrelsen Claus Pedersen Biler ApS Rørkærvej 36 4760 Vordingborg CVR-nr. 33370830 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/6-2012 Opstillet

Læs mere

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 39 39 40 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/11 2014 Ole Kjeldsen Dirigent

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 38 84 43 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013 c/o Peter Esbensen, A.F. Beyers Vej 20 C 2720 Vanløse CVR-nr. 34617066 Årsrapport for 2013 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014

Læs mere

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K CVR-nr. 11 62 62 89 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens ordinære generalforsamling den 2.

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr. 27 42 99 04 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. februar 2014. Peter Brodersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Årsrapport 1. oktober 2011-30. september 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S

GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S Strandlodsvej 11 2300 København S Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/11/2016 Lisbeth

Læs mere

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 FORTIUM A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 Christian Worm Mortensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DM Entreprise ApS. Kongevejen Helsingør. Årsrapport 1. januar december 2015

DM Entreprise ApS. Kongevejen Helsingør. Årsrapport 1. januar december 2015 DM Entreprise ApS Kongevejen 80 3000 Helsingør Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/04/2016 Dusan Maric Dirigent

Læs mere

47 Hensatte forpligtelser Ændringslovens 8,

47 Hensatte forpligtelser Ændringslovens 8, 18. oktober 2016 Sag 2016-3181 Vejledning om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven Indledning Erhvervsstyrelsen har udstedt en bekendtgørelse 1, der skal gøre det

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015 Kikhanebakken 50 2840 Holte CVR-nr. 35241841 Årsrapport for 2015 3. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14-06-2016 Lars Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 5 VARELAGRE

EKSTERNT REGNSKAB 5 VARELAGRE EKSTERNT REGNSKAB 5 VARELAGRE LAGERLIGNINGEN Beholdning primo + Tilgang i perioden = Til rådighed for forbrug - Forbrug i perioden = Beholdning ultimo Gælder for alle balanceposter - såvel for fysiske

Læs mere

Din Revisor Partner ApS

Din Revisor Partner ApS Din Revisor Partner ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05/2013 Svend Erik Underbjerg Dirigent Side 2 af

Læs mere

Bilag 4. Intern årsrapport for 2005/2006 for Bahnsen ApS

Bilag 4. Intern årsrapport for 2005/2006 for Bahnsen ApS SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN FOR REGISTREREDE REVISORER 2006 25/8 2006 Bilag 4. Intern årsrapport for 2005/2006 for Bahnsen ApS Bahnsen ApS Intern årsrapport for perioden 1/7 2005-30/6 2006 16. regnskabsår

Læs mere

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016 c/o Tune Erhvervspark Tune Parkvej 5 4030 Tune CVR-nr. 14738444 Årsrapport for 2016 26. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, hvor revision fremover

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr. 20 74 30 85 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/02 2017 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/03/2014 René Steenfelddt Sørensen Dirigent

Læs mere

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS CVR-nr. 89 77 36 28 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 3^/^2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

HG SPORTS MANAGEMENT APS C/O HELLERUP FINANS A/S PHILIP HEYMANS ALLE 3, 4., 2900 HELLERUP 2014/15

HG SPORTS MANAGEMENT APS C/O HELLERUP FINANS A/S PHILIP HEYMANS ALLE 3, 4., 2900 HELLERUP 2014/15 Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 HG SPORTS MANAGEMENT APS C/O HELLERUP FINANS A/S PHILIP

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

SEE AND PAY APS ELVERHØJEN 21, 3600 FREDERIKSSUND CVR.NR ÅRSRAPPORT 2015/16 1. OKTOBER SEPTEMBER

SEE AND PAY APS ELVERHØJEN 21, 3600 FREDERIKSSUND CVR.NR ÅRSRAPPORT 2015/16 1. OKTOBER SEPTEMBER GBH Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 REVISION & RÅDGIVNING A/S SEE

Læs mere

I. Skare Holding ApS. Årsrapport for 2014/15. CVR-nr Nordager Kolding. Opstillet uden revision eller review

I. Skare Holding ApS. Årsrapport for 2014/15. CVR-nr Nordager Kolding. Opstillet uden revision eller review I. Skare Holding ApS Nordager 2 6000 Kolding CVR-nr. 27 26 56 18 Årsrapport for 2014/15 Opstillet uden revision eller review Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12 Kratmosevej 20 2950 Vedbæk CVR-nr. 70164019 Årsrapport for 2011/12 30. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. februar 2013 Henrik Petersen Dirigent

Læs mere

Speciallæge Aarslev Holding ApS

Speciallæge Aarslev Holding ApS Speciallæge Aarslev Holding ApS Børglumvej 68, 7400 Herning CVR-nr. 34 90 19 96 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Opstillet uden revision eller review Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt

Læs mere

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Østrup Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Søren Frichs Vej 38K, 1. 8230 Åbyhøj Cvr.nr.: 32 77 42 96 Tlf.: +45 86 26 00 26 Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Årsrapport for 1. juli 2015-30.

Læs mere

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HUA DENMARK ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/05/2015 De Hua Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

PROFIL REVISION A-S Korskildeeng Greve Strand

PROFIL REVISION A-S Korskildeeng Greve Strand ES ÅRSRAPPORT 2011/2012 PROFIL REVISION A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Strand CVR nr. 59051318 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS Ladegårdsvej 4, 7100 Vejle (CVR-nr. 29940231) Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2015 Dorte Bode Thomsen Dirigent

Læs mere

OLO Invest, Tyrkiet ApS Stærevej Aars CVR-nr Årsrapport 2016

OLO Invest, Tyrkiet ApS Stærevej Aars CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Løgstørvej 14 Postboks 46 9600 Aars Telefon 96 98 23 00 Telefax 96 98 23 23 www.deloitte.dk OLO Invest, Tyrkiet ApS Stærevej 1 9600 Aars

Læs mere

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk REKA Byudvikling ApS Reesens Vej 2 6800 Varde

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

# Til interessenterne udenfor virksomheden

# Til interessenterne udenfor virksomheden Eksternt regnskab # Til interessenterne udenfor virksomheden et retvisende billede # Offentlig regulering af regnskaberne < Årsregnskabsloven < Regnskabsstandarder : IAS / GAAP / < Regnskabsvejledninger

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

DNO BUSINESS SOLUTIONS ApS

DNO BUSINESS SOLUTIONS ApS DNO BUSINESS SOLUTIONS ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/02/2015 Erik Hübertz Sørensen Dirigent Side 2

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Amager Ejendomsadministration A/S. Årsrapport for 2011/2012

Amager Ejendomsadministration A/S. Årsrapport for 2011/2012 Over Bølgen 2 C 2 2670 Greve CVR-nr. 41115815 Årsrapport for 2011/2012 40. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september 2012 Carl Frode Andersen

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016 Ravnsøvej 52 8240 Risskov CVR-nr: 29 31 50 00 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 (11. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. februar 2017 Dirigent, Claus Loldrup Nielsen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

K/S BORGMESTER JØRGENSENS VEJ 1

K/S BORGMESTER JØRGENSENS VEJ 1 Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 K/S BORGMESTER JØRGENSENS VEJ 1 LIKVIDATIONSREGNSKAB Likv

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 7: Overskudskvalitet

Målbeskrivelse nr. 7: Overskudskvalitet HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 7: Overskudskvalitet Valdemar Nygaard Notatet er udarbejdet med udgangspunkt i kapitel 7 i Strategisk regnskabsanalyse

Læs mere

Årslev Entreprenørforretning ApS

Årslev Entreprenørforretning ApS Årslev Entreprenørforretning ApS Peder Wessels Vej 21 5220 Odense SØ Årsrapport 14. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2017

Læs mere

Årsrapport 2012/13. Indsender: Fremlagt og godkendt. Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer

Årsrapport 2012/13. Indsender: Fremlagt og godkendt. Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer Årsrapport 2012/13 H&K Maskiner Gørding ApS Birkevænget 24 6690 Gørding CVR nr. 26285755 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab

Læs mere