Sorø Kommune Spildevandsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1"

Transkript

1 Sorø Kommune Spildevandsplan

2 Forslag til Spildevandsplan Spildevandsplan kan downloades på kommunens hjemmeside: Kontakt Sorø Kommune, Teknik og Miljø, Rådhusvej 8, 4180 Sorø tlf , Udarbejdet af Sorø Kommune og Sorø Spildevand A/S i samarbejde med Orbicon Leif Hansen. Fotos Sorø Kommune og Orbicon Leif Hansen. Forsidefoto: luftfoto af Stenlille Renseanlæg. Design og Grafisk tilrettelæggelse Sorø Kommune. 2

3 VELKOMMEN TIL SORØ KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN Forord... 5 OM SPILDEVANDSPLANEN... 6 Indledning... 6 Hvad er en spildevandsplan?... 6 Hvad indeholder spildevandsplanen?... 6 Offentliggørelse af forslag til Spildevandplan Ændringer af spildevandsplanen... 8 UDFORDRINGER OG STRATEGI... 9 Forbedring af vores vandmiljø... 9 Kloakrenovering og klimatilpasning Et godt arbejdsmiljø og effektiv drift TILSTANDEN AF VANDOMRÅDERNE Vandløb Søer SPILDEVAND I SORØ KOMMUNE Organisering af spildevandsforsyningen i Sorø Kommune De kloakerede oplande Renseanlæg Bassiner og udløb til vandområder Spildevand i det åbne land TID OG ØKONOMI Økonomi Kommentarer til økonomi Tid- og aktivitetsplan Perspektivperioden BETALINGSREGLER Betalingsvedtægt Ejendomme i kloakerede områder Ejendomme i det åbne land SAMMENHÆNG MED ANDEN PLANLÆGNING Regionplanen Miljømålsloven Kommuneplan og Lokal Agenda Vandforsyningsplanen og indsatsplaner LITTERATURLISTE

4 Bilagsfortegnelse Bilag 1: Nye kloakeringer og berørte grundejere Bilag 2: Regnvandsbetingede udledninger Bilag 3: Ordliste 4

5 VELKOMMEN TIL SORØ KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN Forord Sorø Kommune skal have en ny spildevandsplan. Mange tænker ikke over betydningen for vores miljø, natur og økonomi, så længe det virker, når man trækker i snoren. Men spildevandsplanen har stor betydning for vores vandmiljø og vor almene sundhedstilstand. Den indeholder muligheder for at skabe anderledes naturområder og rekreative områder, og den er afgørende for, hvor ofte vi vil se oversvømmelser af f.eks. veje og kældre. En god spildevandsplan er derfor også med til at gøre Sorø til godt sted at bo. Hermed foreligger Forslag til Sorø Spildevandsplan Forslaget indeholder byrådets planer for kommunens spildevandshåndtering i de kommende 5 år. Desuden har vi skitseret en langsigtet udvikling for de kommende år. Spildevandsplanlægningen udmønter visionerne i kommuneplanen og lokal agenda 21 handlingsplan og vil derfor samvirke med den dynamiske planlægning i kommunen. Et velfungerende spildevandssystem er et naturligt og nødvendigt krav for at fastholde en høj sundhedstilstand i et udviklet samfund. Byrådet har valgt følgende 3 hovedtemaer for spildevandsplanen: Forbedring af vores vandmiljø Kloakrenovering og klimatilpasning Et godt arbejdsmiljø og effektiv drift Med baggrund i disse temaer foreslår byrådet en ambitiøs spildevandsplan, hvor vi arbejder intensivt med forbedret rensning af spildevand i det åbne land, centralisering af renseanlæggene og separering af de gamle fælleskloakker. Med venlig hilsen Sorø Byråd 5

6 OM SPILDEVANDSPLANEN Indledning Velkommen til Sorø kommunes Spildevandsplan Ligesom Kommuneplanen for Sorø Kommune findes spildevandsplanen som digital udgave, der kan læses via internettet og spildevandsplanen er derfor ikke trykt i en traditionel papirudgave. I stedet for en komplet papirudgave har Sorø Kommune udarbejdet en pjece en såkaldt pixiudgave som kortfattet beskriver spildevandsplanen. Fravalg af papirudgaven skyldes, at Sorø Kommune bevidst satser på digitale medier. Med en digital spildevandsplan har størstedelen af befolkningen let adgang til spildevandsplanen via internettet. Et vigtigt argument for valget af en digital dynamisk plan er samtidig, at det giver mulighed for en løbende opdatering af spildevandsplanen i takt med, at der vedtages ændringer af planen. Brugerne skal derfor ikke holde styr på de tillæg til spildevandsplanen, som vedtages i løbet af de kommende år. Nu er det tilstrækkeligt at rette blikket mod den digitale spildevandsplan for at finde ud af hvad der er fastlagt i spildevandsplanen. Fravalget af en papirudgave mindsker derfor risikoen for at der opstår forvirring om hvad der aktuelt er indeholdt i spildevandsplanen. Hvad er en spildevandsplan? Miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen kræver, at Sorø Kommune skal udarbejde en samlet plan for at bortskaffe spildevandet. Spildevandsplanen er en kommunal sektorplan, som skal sikre at udbygning og vedligeholdelse af kommunens spildevandsanlæg koordineres med kommunens øvrige fysiske og økonomiske planlægning. Hvad indeholder spildevandsplanen? Spildevandsplanen indeholder oplysninger om: Kloakerede områder og rensning af spildevand (se side 18). Områder, hvor kommunen er indstillet på helt eller delvist at ophæve ret og pligt til tilslutning (se side 20). Rensning af spildevand uden for de kloakerede områder (se side 37). Kloakanlæggets tilstand og fornyelse (se side 25). Tidsplan for den forudsatte gennemførelse af planlagte tiltag (se side 44). Økonomisk planlægning (se side 44). 6

7 Offentlige og private anlæg (se side 20). Vandløbenes tilstand (se side 12). Offentliggørelse af forslag til Spildevandplan 2010 Kommunen ønsker åbenhed og dialog omkring tilvejebringelse og vedtagelse af den nye spildevandsplan. Derfor tilstræbes det at borgernes adgang til at påvirke beslutningsprocesser på miljø- og naturområdet lettes. Kommunen agter at informere om spildevandsplanen i Sorø Avis, pjecer og eventuelt ved afholdelse af borgermøde om sagen. Herudover inddrages de nye teknologiske informationsmuligheder i form af kommunens hjemmeside. Kommunens hensigt er at fremme lokalt engagement, åbenhed og dialog med borgere og brugere om natur- og miljøindsatsen. Offentlighedsperiode Forslaget til den ny spildevandsplan sendes i offentlig høring i 8 uger, hvor der adgang til at kommentere det fremlagte forslag over for kommunalbestyrelsen. Forslaget til den ny spildevandsplan sendes også til Miljøcenter Nykøbing F og nabokommuner til orientering. I høringsfasen er alle velkomne til at komme med deres holdninger til spildevandsplanen Efter høringsfasen kan Byrådet vedtage spildevandsplanen under hensyntagen til eventuelle indsigelser. Byrådet annoncerer i Sorø Avis, når spildevandsplanen er vedtaget og sender samtidigt den vedtagne plan til miljøcentret. Når planen er vedtaget, udgør den det fremtidige, juridiske grundlag for at gennemføre de planlagte tiltag. Miljøvurdering af spildevandsplanen Sorø Kommune har foretaget en indledende screening af forslaget til spildevandsplanen. Planen sætter ikke rammer for anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af bilag 3 og 4 i loven eller til projekter i det hele taget. Planen påvirker heller ikke internationale beskyttelsesområder væsentligt. Derfor vurderer kommunen, at spildevandsplanen ikke er omfattet af miljøvurderingsloven, og at der derfor ikke skal foretages en miljøvurdering af planen. Spildevandsplanen omhandler forbedret rensning af spildevand fra cirka 950 ejendomme i det åbne land samt udvidelse af kloakoplande i kommunen, der er tilsluttet renseanlæg. Den omhandler ikke udvidelser eller etablering af renseanlæg. Derudover har Sorø Kommune valgt at implementere Skrift nr. 27 fra Spildevandskomitéen: Funktionspraksis for afløbssystemer under regn i spildevandsplanen. 7

8 Hvad erstatter planen Spildevandsplan vil ved den endelige vedtagelse erstatte de 3 eksisterende spildevandsplaner for Sorø Kommune inklusive tillæg. Det vil sige spildevandsplanerne for de 3 gamle kommuner Stenlille, Dianalund og Sorø. Ændringer af spildevandsplanen Tillæg til spildevandsplanen Når der fremadrettet vedtages tillæg til Sorø Spildevandsplan , bliver tillægget indarbejdet i den dynamiske digitale spildevandsplan. En fordel ved den digitale spildevandsplan er netop muligheden for en løbende opdatering, så der ved vedtagelse af tillæg ikke opstår forvirring om hvad der aktuelt er indeholdt i spildevandsplanen. PDF af den oprindelige spildevandsplan På kommunens hjemmeside vil fremadrettet ligeledes findes link til den oprindelige spildevandsplaner, det vil sige spildevandsplanerne som den så ud, inden det vedtagne tillæg til spildevandsplanen blev indarbejdet i den dynamiske plan. 8

9 UDFORDRINGER OG STRATEGI Et velfungerende spildevandssystem er et naturligt og nødvendigt krav for at fastholde en høj sundhedstilstand i et udviklet samfund. Spildevandsplanlægningen udmønter visionerne i Sorø Kommuneplan /11/ og Lokal Agenda 21 Handleplan /12/ og vil derfor samvirke med den dynamiske planlægning i kommunen. Byrådet har valgt følgende 3 hovedtemaer for spildevandsplanen og de er præsenteret i de følgende afsnit: Forbedring af vores vandmiljø Kloakrenovering og klimatilpasning Et godt arbejdsmiljø og effektiv drift Forbedring af vores vandmiljø Udfordringer I henhold til EU's vandrammedirektiv skal vandområderne i Europa generelt have opnået god økologisk tilstand inden år Som grundlag for udarbejdelse af denne spildevandsplan har Sorø Kommune foretaget en grundig vurdering af recipienterne (se /19/). Vi må desværre konstatere, at mange af vandløbene og de fleste af vores søer ikke lever op til målsætningerne. Der er flere årsager til dette, men en væsentlig årsag er påvirkningen af spildevand fra ukloakerede ejendomme. Spildevandet indeholder organisk stof, der giver anledning til iltsvind og slamaflejringer. Det forringer grundlaget for vandløbenes plante- og dyreliv. Udledning af spildevand er en væsentlig årsag til, at vandkvaliteten i søerne er dårlig på grund af fosfor i spildevandet. Andre væsentlige årsager til manglende målopfyldelse i vandløbene er utilstrækkelig vandtilstrømning og fysiske forandringer af de naturlige vandløb for eksempel udretning, spærringer og styrt. Strategi Indsatsen mod forurening af vores vandløb og søer er højt prioriteret i denne spildevandsplan, da dette udmønter visioner og beslutninger fra kommuneplanen ligesom det også er en forudsætning i forhold til EU s Vandrammedirektiv, Grøn Vækst og den kommende vandplan. 9

10 Det er ikke nok, at vandet er rent, det vil også være nødvendigt at forbedre de fysiske forhold i vandløbene, for eksempel ved at genslynge vandløbene. Vandløb er imidlertid ikke en del af kloakforsyningen, og derfor skal arbejderne skattefinancieres. I Sorø Kommunes Kommuneplan har vi besluttet, at Byrådet vil: Søge at forbedre vandkvaliteten i kommunens søer og vandløb, så levevilkår for dyr og planter forbedres. Arbejde intensivt for at opfylde målsætningerne i miljømålsloven. Styrke planlægningen, så vandudledning til de naturlige vandløb fremtidssikres. Arbejde for en forbedret badevandskvalitet, der gør det muligt at bade i flere af kommunens søer. I handlingsplanen til Sorø Kommunes lokale Agenda 21 strategi har vi markeret de områder, hvor vi mener, at spildevandsplanen skal anvendes i strategien, Ved hjælp af spildevandsplanen vil vi: Revidere spildevandsplanen, så den så vidt muligt fremmer og understøtter mulighederne for bæredygtige rensningsformer. Sikre badevandskvaliteten i kommunens søer fastholde det blå flag. Arbejde intensivt for at opfylde målsætningerne i vandrammedirektivet i forhold til de udmeldte mål for I de næste 5 år sætter vi derfor fokus på forbedring af spildevandsrensningen fra ejendomme på landet. Dette vil vi gøre på en måde, der så vidt muligt understøtter bæredygtige og lokale løsninger. Der hvor ejendommene ligger relativt tæt vil kloakforsyningen etablere et kloakanlæg. I de øvrige områder på landet vil der blive taget udpræget hensyn til borgernes mulighed for frit at vælge en renseløsning. Der vil blive afholdt informationsmøder omkring spildevand i det åbne land, hvor der vil være mulighed for en nærmere orientering om de forskellige anlægstyper, så som nedsivningsanlæg, biologisk sandfilter og minirenseanlæg. I byerne vil vi fortsætte indsatsen i de fælleskloakerede områder, hvor regnvand og spildevand fra huse løber i samme ledning. Kloaksystemet i Dianalund, Tersløse, Ruds Vedby og Broby vil blive separeret og det vil helt fjerne overløb af opblandet spildevand til vandløbene. Modellering, planlægning og etablering af forbedret styring af kloaksystemet vil udnytte det eksisterende kloaksystem bedre og reducere overløbene af opblandet spildevand fra de resterende fælleskloakerede områder. Kloakrenovering og klimatilpasning Udfordringer Kloakledningerne er mange steder nedslidte og giver anledning til forstoppelser og oversvømmelser, og når det regner meget forurenes vores søer og vandløb. Derudover giver gamle nedslidte kloakledninger rotterne gode muligheder for at etablere rottereder. Der hersker enighed omkring, at klimaændringerne vil medføre ændrede regnmønstre. Det er en stor udfordring, fordi kloaksystemerne ikke umiddelbart kan få udvidet kapaciteten, så de kan håndtere nedbørsmængderne. Kloaksystemer er typisk bygget til at kunne holde i op mod 100 år, og det kræver langsigtet planlægning. 10

11 Strategi I de gamle fælleskloakerede områder er der fortsat behov for en stor og omkostningstung indsats. I udvalgte områder må vi helt eller delvist udskifte kloaksystemet og anlægge et separatsystem. Dette vil også kræve, at borgerne adskiller regnvand fra tag og overflade fra spildevandet fra toilet og bad. I disse områder sørger vi naturligvis for at dimensionere ledningerne til de forventede større regnmængder. I de øvrige områder kan den største del af de gamle ledninger genanvendes. Her vil vi bruge de kommende år til undersøgelser og planlægning, så vi kan finde en afbalanceret løsning, der bringer os i mål med hensyn til vandmiljøet, forsyningssikkerhed og klimaændringer til den bedste økonomi samlet set. Strategien for klimatilpasning er nøje afvejet i forhold til de øvrige udfordringer med hensyn til indsatsen for vandmiljøet og kloakrenoveringen. I denne spildevandsplan vil vi indføre følgende nye principper i administrationen: Den nye danske funktionspraksis indføres for nyanlæg og ved kloakrenovering. Det betyder, at de nye anlæg bygges større for at tage hensyn til klimaændringer. Sorø Kommune vil anvende bæredygtige metoder til afledning af regnvand og så vidt muligt kun etablere spildevandskloak i nye områder. I konsekvens af Sorø Kommunes målsætninger ønskes tagvand og ikke forurenet overfladevand bortskaffet lokalt til grundvandet eller vandområder. Et godt arbejdsmiljø og effektiv drift Udfordringer Sorø Kommune har i dag 13 renseanlæg og på mange af disse vil vi stå foran betydelige udgifter til opgraderinger og vedligeholdelse. Strategi Vi arbejder på en langsigtet plan om centralisering og forventer at der vil være 3 store anlæg tilbage indenfor et årti. Dette vil gavne vandmiljøet, forbedre arbejdsmiljøet og endelig nedsætte omkostningerne til den samlede omkostning til drift af renseanlæggene. I den kommende periode forventer vi at nedlægge otte små renseanlæg. Kloakforsyningen vil anlægge pumpestationer, der skal pumpe spildevandet til det nærmeste kloakanlæg. Dette vil specielt berøre de ejendomme, der ligger på den strækning, hvor der skal etableres en trykledning idet disse ejendomme vil blive tilsluttet det offentlige kloaksystem. 11

12 TILSTANDEN AF VANDOMRÅDERNE Spildevand skal håndteres fordi det påvirker vores vandmiljø når det udledes til vandløb og søer. Miljømålsloven, som implementerer vandrammedirektivet i Danmark, fordrer at alle vandforekomster skal opfylde kravet til god økologisk tilstand inden år I henhold til miljømålsloven skal staten ved miljøcentrene udarbejde en vandplan, som skal vedtages i Vandplanerne skal sikre, at kravene i EU s vandrammedirektiv gennemføres i Danmark. Indtil vandplanen er endeligt vedtaget er kravet til miljøtilstanden bestemt af regionplanen for Vestsjællands Amt /14/. Sorø Kommune skal på den baggrund udarbejde en indsatsplan, der viser, hvordan man vil leve op til målsætningerne for vandområder og grundvand. Spildevandsplanen er udarbejdet på baggrund af målsætningerne i Regionplan 2005, der er gældende indtil vandplanerne er vedtaget. Vandplanen og indsatsplanen vil indeholde tiltag på spildevandsområdet, og skal derfor indarbejdes i spildevandsplanens revision. Vandløb Sorø Kommune ligger i to hovedoplande: Kalundborg med hovedvandløbssystem Åmose Å og Smålandsfarvandet med hovedvandløbssystemerne Tude Å og Suså. Vandløbene er målsat jf. regionplanen /14/. Vandløbsmålsætningerne er tilknyttet et krav til målsætningsklasse udtrykt ved DVFI (Dansk vandløbsfauna-indeks), hvor A målsatte vandløb skal have en DVFI på 5 eller derover, B målsatte vandløb skal typisk have en DVFI på 5, mens enkelte B målsatte vandløb kan have et lavere krav på DVFI 4, ligesom C målsatte vandløb. I recipientvurderingen (se /19/) er lavet en oversigt over faunaklassestationerne og deres seneste målopfyldelse, sammen med vandløbsstrækninger udpeget til at være i risiko for ikke at opfylde målsætningen i 2015 (se efterfølgende figur). 12

13 Faunaklassestationer og vandløb i risiko i Sorø Kommune jf. /19/. Søer Der er 8 målsatte søer i Sorø Kommune jf. Vestsjællands Amts Søplan /16/. 13

14 Søerne fordeler sig i Åmose Å-systemet, Tude Å-systemt og Suså-systemet. Desuden påvirker spildevandsbelastningen fra Sorø Kommune også Tissø nedstrøms i Åmose Å-systemet og Tystrup Sø i Suså-systemet. Farvesignatur Målsætning Beskrivelse Blå A, skærpet målsætning A1 angiver et naturvidenskabeligt interesseområde og A2 angiver en badesø og A3 angiver at søens vand skal kunne anvendes til vandforsyning. Grøn/Gul B, basismålsætning Generel målsætning hvor ingen særlige forhold gør sig gældende. Søen skal have et naturligt og alsidigt dyre- og planteliv, kun svagt påvirket af menneskelige aktiviteter. Rød C eller D, lempet målsætning Anvendes hvor det skønnes uoverkommeligt at opfylde en basismålsætning på grund af næringssaltbelastning (C) eller vandindvinding (D). Målsætninger for søer. 14

15 Målsatte søer i Sorø Kommune jf. /19/. 15

16 Sønavn Målsætning - Regionplanen Krav: Fosfor (µg/l) - sommer Krav: Sigtdybde (m) - sommer Krav: Undervandsvegetation Fosforindhold (µg/l) Sigtdybde (m) Undervandsvegetation Mål opfyldt Årstal for seneste undersøgelse Tissø A 50 1,0 udbredt 53 2 udbredt Nej 2008 Bromme Lillesø B 100 1,0 udbredt 56 1,1 - Ja 2009 Sorø sø A 50 1,0 udbredt 148 2,8 - Nej 2001 Tuel sø B 50 1,0 udbredt 89 - Nej 2009 Pedersborg sø B 100 1,0 udbredt 115 1,2 - Nej 2007 Tystrup sø A 50 1,0 udbredt 128 1,8 - Nej 2007 Gyrstinge sø A 50 1,0 udbredt 59 1,6 - Nej 2009 Vedde sø B 100 1,0 udbredt Bromme Maglesø A 100 1,0 udbredt 87 1,0 - Ja 2007 Kongskilde Møllesø B 1,0 udbredt 138 1,3 - Nej 2007 Nørremose C 100 1,0 udbredt Målsatte søer > 3 ha beliggende i og nedstrøms Sorø Kommune, med krav fra basisanalysen del 2, samt nuværende miljøtilstand. Grøn = vurderes at opfylde målsætningen, Gul = vurderes at være tæt på at opfylde målsætningen, Rød = vurderes IKKE at opfylde målsætningen. 16

17 SPILDEVAND I SORØ KOMMUNE Organisering af spildevandsforsyningen i Sorø Kommune Den 1. januar 2010 er vand- og spildevandsforsyningerne i Sorø Kommune udskilt i 100 % kommunalt ejede aktieselskaber under navnet: Sorø Forsyning A/S. Baggrunden er et landspolitisk forlig fra februar 2007 om udskillelse af vandselskaberne, senere stadfæstet i lov nr. 469 af 12/06/2009, Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Formålet med loven er at sikre en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, og at forsyningsselskabet drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for brugerne. Byrådet har stiftet holdingselskabet Sorø Forsyning A/S med tre underliggende datterselskaber: Sorø Vand A/S, Sorø Spildevand A/S og Sorø Forsyningsservice A/S. Selskaberne overtager alle driftsopgaver, som tidligere har ligget i kommunens regi. Herunder vil bl.a. være opkrævning af forbrugsafgifter vedrørende vand- og spildevand. Selskaberne er adskilt fra den kommunale administration, men er fortsat ejet af Sorø Kommune. Bestyrelsen for vandselskaberne udpeges af Byrådet i Sorø kommune. 17

18 De kloakerede oplande Status Sorø Kommune har cirka 335 km offentlige kloakledninger baseret på oplysningerne i den digitale ledningsdatabase Kloaksystemets alder Anlægsår % 10% 20% 30% 40% 50% Kloaksystemet i Sorø er udbygget i takt med byernes udvikling. På basis af oplysningerne i den digitale ledningsdatabase er cirka halvdelene anlagt før Figuren viser aldersfordelingen fra ledningsdatabasen (i procent af den samlede ledningslængde). Hovedparten af de kloakerede områder er beliggende i byzone, hertil kommer mindre kloakerede områder i landzone. 18

19 Kloakeringsprincipper Af historiske årsager er der forskellige kloakeringsprincipper i Sorø Kommune (se efterfølgende figur): Fællessystem, hvor regnvand og spildevand ledes i samme ledningssystem. Separatsystem, hvor regnvand og spildevand ledes i hvert sit ledningssystem. Separatsystem med princip om at tagvand nedsives til faskiner hos den enkelte grundejer. Spildevandssystem for husspildevand uden offentligt regnvandssystem. Kloakeringsprincip H O L B Æ K STENLILLE NYRUP RUDS VEDBY Bjørnevad Å DIANALUND K A L U N D B O R G MUNKE BJERGBY Nørremose Gyrstinge Sø Tude Å Maglesø R I N G S T E D Tuelsø SORØ FJENNESLEV S L A G E L S E FREDERIKSBERG Fælleskloak Separatkloak N Æ S T V E D Separatkloak med nedsivning tagvand Spildevandskloak for husspildevand Tystrup Sø Her ses områder der er fælleskloakeret og områder, der er separatkloakerede. Den præcise afgrænsning mellem oplandene fremgår af Sorø Kommunes digitale kort, der kan ses på kommunens hjemmeside. 19

20 Områder med privat fælleskloak Områder med privat fælleskloak H O L B Æ K STENLILLE NYRUP RUDS VEDBY Bjørnevad Å DIANALUND K A L U N D B O R G MUNKE BJERGBY Nørremose Gyrstinge Sø Tude Å Maglesø R I N G S T E D Tuelsø SORØ FJENNESLEV S L A G E L S E FREDERIKSBERG N Æ S T V E D Offentlig kloak Privat fælleskloak Tystrup Sø Figuren viser kloakoplande, hvor Sorø Kommune har registreret, at hovedledningssystemet ejes, drives og vedligeholdes af private grundejere. Den præcise afgrænsning mellem oplandene fremgår af Sorø Kommunes digitale kort, der kan ses på kommunens hjemmeside. Kloakrenovering Arbejdet med renovering af kloakledninger har indtil kommunesammenlægningen i 2007 været varetaget af kloakforsyningen i de gamle kommuner. I gammel Sorø Kommune er der udført systematisk kloakrenovering og samtlige fælleskloaksystemer blev TV-inspiceret i I gammel Stenlille og Dianalund Kommuner har man hidtil valgt at koncentrere indsatsen til udbedring af akutte skader. Efter kommunesammenlægningen er der igangsat kloakrenoveringer på Frederiksberg nord for banen, i Nyrup og i Dianalund. 20

21 Plan for de kloakerede områder Kloakering af byområder Flere områder i tilknytning til de eksisterende byområder skal udbygges enten som bolig- eller erhvervsområder og forventes kloakeret i planperioden. Bilag 1 indeholder kort og lister med berørte grundejere og matrikelnumre. Planlagte kloakerede Områder H O L B Æ K STENLILLE NYRUP RUDS VEDBY Bjørnevad Å DIANALUND K A L U N D B O R G MUNKE BJERGBY Nørremose Gyrstinge Sø Tude Å Maglesø R I N G S T E D Tuelsø SORØ FJENNESLEV S L A G E L S E FREDERIKSBERG N Æ S T V E D Planlagte kloakoplande Eksisterende kloakoplande Tystrup Sø Disse områder forventer vi bliver kloakeret i planperioden. Det er både byudviklingsområder og områder på landet, der skal kloakeres. Den præcise afgrænsning af oplandene fremgår af bilag 1. I forhold til den tidligere spildevandsplan vil følgende områder IKKE blive offentlig kloakeret: Smedevej og 56-66, ca. 13 boliger Parnasvej 4-14, 34-36, 7-19 og 51, ca. 15 boliger Borødvej 16-20/13-17 og Rødengvej 20 og 35, ca. 8 boliger Kalundborgvej 87-95, 84-92, ca. 10 boliger Stenstrupvej 1-11, 2-14, 15-25, 20-24, og Lorupvej 7, ca. 29 boliger Lindebjergvej 1-17, 2-12, Topshøjvej 77-85, 91-95, 80-98, ca. 36 boliger 21

22 Tracé for planlagte transportledninger H O L B Æ K STENLILLE NYRUP RUDS VEDBY Bjørnevad Å DIANALUND K A L U N D B O R G MUNKE BJERGBY Nørremose Gyrstinge Sø Tude Å Maglesø R I N G S T E D Tuelsø SORØ FJENNESLEV S L A G E L S E FREDERIKSBERG N Æ S T V E D Tracé for planlagte transportledninger Eksisterende kloakoplande Tystrup Sø Figuren viser tracé for planlagte transportledninger. Langs disse, og eksisterende tracéer vil ejendomme indenfor en afstand af cirka 125 m blive pålagt tilslutning til Sorø Spildevand A/S. Ejendomme med eksisterende, godkendte og velfungerende nedsivningsanlæg vil blive fritstillet i en overgangsperiode på 10 år. Den præcise afgrænsning af oplandene fremgår af bilag 1. BEMÆRK: Sorø Spildevand A/S har ikke besluttet sig for det endelige tracé for disse transportledninger, men af bilag 1 fremgår hvilke ejendomme der bliver tilsluttet den offentlige kloakforsyning. Kloakering af områder i det åbne land I landområder med relativ tæt bebyggelse vil der blive foretaget en kloakering af Sorø Spildevand A/S. I landområder med spredt bebyggelse gennemføres den forbedrede rensning af spildevand af den enkelte lodsejer. Områderne kan ses af tids- og aktivitetsplanen på side 44 under Tids- og aktivitetsplan for Det Åbne Land. 22

23 Strategi for klimatilpasning Sorø Kommune har skitseret følgende strategi for klimatilpasning af kloaksystemet til de forventede forøgede regnmængder: 1. Optimal anvendelse af det eksisterende system. 2. Anvendelse af bæredygtige metoder til regnvandshåndtering det vil sige nedsivning, forsinkelse og fordampning. 3. Udbygning af kloaksystemet, hvis de øvrige metoder ikke er mulige eller hensigtsmæssige. Generelt, Grundlæggende krav I konsekvens af Sorø Kommunes målsætninger ønskes tagvand og ikke forurenet overfladevand bortskaffet lokalt til grundvandet eller vandområder. Nyanlæg og ændringer i eksisterende anlæg Følgende principper iagttages ved nyanlæg, tilbygning eller øgede belægninger i eksisterende kloakerede områder: Tagvand tilstræbes nedsivet eller udlignet til en naturlig afstrømning, i det omfang det kan realiseres i det pågældende opland. Som grundregel udføres nye boligoplande med spildevandskloakering. Hvis dette ikke kan gennemføres på grund af begrænset nedsivningsmulighed eller på grund af mulighed for forringelse af mulighederne for indvinding af drikkevand, etablerer og driver Sorø Kommune anlæg til udligning og forsinkelse af overfladevand, før udledning til kommunal regnvandsledning. Som grundregel udføres nye erhvervsoplande med spildevandskloakering. Hvis dette ikke kan gennemføres på grund af begrænset nedsivningsmulighed eller på grund af mulighed for forringelse af mulighederne for indvinding af drikkevand, etablerer og driver Sorø Kommune anlæg til udligning og forsinkelse af overfladevand, før udledning til kommunal regnvandsledning. Overfladevand fra offentlige veje og pladser forsinkes i regnvandsbassiner med frit vandspejl. Regnbassiner bør generelt udformes som rekreative anlæg. Ved udledninger fra bebyggede områder til vandområder eller til kommunalt regnvandssystem skal udligningen svare til, at der maksimalt videreføres 1 l/sek/ha (svarende til naturlig afstrømning). Ved udledning til et vandområde er det en forudsætning at udløbene bl.a. udformes med tekniske anlæg, som tilbageholder partikulært stof og beskytter vandområdet mod erosion og faunaforringelse. Dimensioneringspraksis Ved dimensionering af anlæg til udligning og reduktion af afledning af regnvand skal der for ejendommene regnes med en udledning på 1 l/sek/ha ved én overskridelse hvert 5. år. Der tages højde for fremtidige klimaforandringer i form af forøget nedbørsmængde og/eller forøget nedbørsintensitet. 23

24 Funktionskrav i områder, der ikke ændres De eksisterende kloakanlæg er dimensioneret efter følgende regler: Fælleskloakken er dimensioneret, så ledningerne højst bliver overbelastet hvert andet år med deraf følgende mulig oversvømmelse af dybe kældre. Separatkloakken er dimensioneret, så regnvandsledningerne højst bliver overbelastet én gang årligt. Funktionskrav ved nye kloakeringer og kloakrenovering For at være bedre rustede til klimaændringer indfører Sorø Kommune ny funktionspraksis for kloaksystemet. Den nye funktionspraksis er beskrevet i Spildevandskomitéens Skrift nr. 27 og skønnes at give mindst samme serviceniveau som de hidtidige regler set over de næste mange år. Ved anlæg af nye kloakanlæg og ved sammenhængende renoverede områder gælder følgende funktionskrav: Arealanvendelse Fælleskloak for regn- og spildevand: Bolig- og erhvervsområder Separatkloak, regnvandsdel: Bolig- og erhvervsområder Tilladelig gentagelsesperiode ved opstuvning til terræn 10 år 5 år Separatkloak, regnvandsdel Grønne områder 2 år Minimumskrav for tilladelig gentagelsesperiode ved opstuvning til terræn afhængig af arealanvendelsen. Minimumskravene er de anbefalede af Spildevandskomiteen. For at tage hensyn til kommende klimaændringer og statistisk usikkerhed skal benyttes et sikkerhedstillæg, der bliver ganget på regnmængden, som beskrevet i Spildevandskomiteens Skrift nr. 29. I praksis vil det betyde, at der vil blive dimensioneret for regnhændelser, der er 30-40% større end i dag. Usikkerhed Sikkerhedstillæg Statistisk 5-10 % Klimaforandringer % Befæstede arealer + 0 % Vandstandsstigninger Ikke relevant Sikkerhedstillæg ved dimensionering af nye kloakanlæg og ved renovering af større sammenhængende områder. Alle beregninger skal udføres med edb-modellen Mouse. Som regndata skal benyttes en CDS-regn /8/. Størrelsen af sikkerhedstillægget afhænger af: Om beregningsmodellen er kalibreret eller ej. Om det er separat- eller fællessystemer (svarende til tilladelig gentagelsesperiode ved opstuvning til terræn enten 5 eller 10 år). For beregninger med større gentagelsesperioder henvises til Spildevandskomiteens Skrift nr

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013 Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24 Borgermøde 23. maj 2013 Dagsorden: Velkomst og præsentation ved formand for Udvalget for Miljø og Teknik Flemming Madsen. Spildevandsplan 2013-2024, principper og

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Spildevandsplan 2008. Ny spildevandsplan til Allerød. Allerød Kommune. - færre oversvømmelser og bedre natur

Spildevandsplan 2008. Ny spildevandsplan til Allerød. Allerød Kommune. - færre oversvømmelser og bedre natur Spildevandsplan 2008 Ny spildevandsplan til Allerød - færre oversvømmelser og bedre natur Allerød Kommune 1 Spildevandsplan 2008 vedtaget af Allerød Kommunes Byråd på møde den 19. november 2008. Spildevandsplan

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand overslag for private renseanlæg til spildevand Formålet med dette notat er at give dig et overblik over prisniveauet for de forskellige løsninger til forbedret rensning af spildevandet på din ejendom.

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Rensning af spildevand i det åbne land www.naturogmiljoe.dk Forord Folketinget har besluttet, at rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land skal

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Odder Spildevand har i afholdt informationsmøde i forbindelse med den kommende fornyelse af kloakkerne i Hundslund. Der deltog omkring 100 personer til mødet,

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

INDHOLDET AF MØDET I DAG

INDHOLDET AF MØDET I DAG VELKOMMEN INDHOLDET AF MØDET I DAG Dagsorden: Et par ord om Herning Vand og Herning Kommune, roller, hvem og hvad Strategi for kloakfornyelse i Herning Det planmæssige grundlag (Tillæg nr. 18 til gældende

Læs mere

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel Tårnby Kommune Spildevandsplan 2010-2018 December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 1 INDLEDNING...3 2 MÅLSÆTNINGER...5 3 FREMTIDIGE TILTAG I TÅRNBY KOMMUNE...7 3.1 NYANLÆG OG OMBYGNING

Læs mere

Kloakfornyelse i Ulstrup

Kloakfornyelse i Ulstrup Kloakfornyelse i Ulstrup Borgermøde 18. juni 2013 Program Præsentation og indledning Spildevandsplan 2013 Kloakfornyelse i Ulstrup Hvor langt er vi nået med undersøgelser og planlægning Hvad skal Favrskov

Læs mere

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ b Hvad er separatkloakering? b Hvornår sker der hvad? b Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og vi skal forbedre

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 5 Kloakfornyelse Indhold 1 Kloakfornyelse... 2 1.1 Plan... 2 1.2 Kloakfornyelse... 2 1.3 Pumpestationer... 3 2 Oplæg til kloakfornyelsesplanlægning...

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Tema: Kloakering Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Klimatilpasning vi reagerer proaktivt ved blandt andet at lære af historien. Disposition 1. Vores 100 års regn. 5 steder ramt forskellige

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Teknik og Miljø 2012 Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Generelle krav og regler... 5 Tidsfrister... 6 Udsættelse af påbud...

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Centralisering af spildevandsrensning og kloakering af det åbne land Askø-Dannemare

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? 1 FORORD Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det åbne land er betegnelsen for områder med spredt bebyggelse,

Læs mere

rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND

rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND Forsyningsvirksomhederne, Kloakforsyningen Teknik- og Miljøforvaltningen Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet,

Læs mere

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER... 3 1.1 Gl. Mariager Kommune...3 1.2 Gl. Nørehald Kommune...3 1.3 Gl sønderhald kommune...7 1.4 GL PURHUS KOMMUNE...8 2 1

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering Fuglebjerg Kommune Arløse By, kloakering Information om kloakeringen Ved Holger Hansen og Kenny Kragesand, Fuglebjerg Kommune samt Henrik Bjoljahn, EnviDan Dias nr. 1 Emner Baggrunden for kloakeringen,

Læs mere

Rensning af dit spildevand. Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det?

Rensning af dit spildevand. Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? Rensning af dit spildevand Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? Indhold Hvorfor skal dit spildevand renses?.......................... 3 Hvordan? Du har 3 muligheder.............................. 4 Hvad koster

Læs mere

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942.

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942. Punkt 8. Godkendelse: Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen vedrørende separatkloakering af Midtby-ejendomme i området ved Danmarksgade, Løkkegade, Kjellerupsgade og Karolinelund mv. inden

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land Spildevandsrensning i det åbne land Ejendomme og sommerhuse i det åbne land, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, skal have en lovlig og godkendt spildevandsløsning. Kan du svare ja til et eller flere

Læs mere

Nedsivningsanlæg - i det åbne land

Nedsivningsanlæg - i det åbne land Nedsivningsanlæg - i det åbne land HVOR KAN MAN NEDSIVE? De ejendomme som ligger udenfor de kloakerede områder, kan vælge at rense deres spildevand ved f.eks. at etablere eget nedsivningsanlæg. Det drejer

Læs mere

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Morsø Kommune 1 Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre

Læs mere

Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10610 - 30 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Spildevand på landet. Forslag til strategisk spildevandsplan

Spildevand på landet. Forslag til strategisk spildevandsplan Spildevand på landet Forslag til strategisk spildevandsplan Baggrund for planen Amtet har målsat alle vandløb og søer, og der er i løbet af en årrække gjort en stor indsats overfor spildevandet fra byerne.

Læs mere

Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling

Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling Nyborg Strand 22. - 23. maj 2012 Bente Uhre 3. En virksomhed kan blive autoriseret af Sikkerhedsstyrelsen som: 3) kloakmester til

Læs mere

Offentliggørelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. Herning Nord

Offentliggørelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. Herning Nord TEKNIK OG MILJØ Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø [nst@nst.dk] +www.herning.dk/om-kommunen/offentliggoerelser-og-hoeringer Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land Forsyningernes udfordring

Spildevandsrensning i det åbne land Forsyningernes udfordring Spildevandsrensning i det åbne land Forsyningernes udfordring DANVA - Dansk Vandkonference 2010 12. og 13. oktober i Århus Henrik Frier, Århus Vand A/S Indledning og baggrund 90.000 enkeltejendomme skal

Læs mere

Klimatilpasning i Odense Kommune

Klimatilpasning i Odense Kommune Klimatilpasning i Odense Kommune Præsentation af Kontorchef Charlotte Moosdorf Industrimiljø Tour de Klimatilpasning d. 7. september 2011 1 Globale klimaforandringer : Giver lokale udfordringer: Temperaturstigninger

Læs mere

Hørsholm Kommune. Maj 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper TILLÆG

Hørsholm Kommune. Maj 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper TILLÆG Hørsholm Kommune Maj 2013 REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper PROJEKT Vurdering af kloakeringsprincipper Hørsholm Kommune Projekt nr. 211521 Dokument

Læs mere

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 ANLÆGSTYPER 1.0 Generelt. Fredericia kommune er godkendelsesmyndighed for anlæg på 30 PE og derunder. Ansøgning ved anlæg større end 30 PE skal indsendes

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

Spildevandsplan for Kalundborg Kommune. Planperiode: 2010-2015. Udarbejdet af Plan, Byg & Miljø

Spildevandsplan for Kalundborg Kommune. Planperiode: 2010-2015. Udarbejdet af Plan, Byg & Miljø Spildevandsplan 2010-2015 - miljøvenlig, effektiv og økonomisk Spildevandsplan for Kalundborg Kommune Planperiode: 2010-2015 Udarbejdet af Plan, Byg & Miljø Vedtaget maj 2010 Indhold 1 Indledning 1 1.1

Læs mere

Borgermøde. 5. September 2013

Borgermøde. 5. September 2013 Borgermøde 5. September 2013 Dit spildevandsselskab 19:00-20:15 - Selskabets ydelser - Forsyningssikkerhed - Klimasikring - Miljøhensyn - Tømningsordningen - Forbrugervalg 2013 kandidaterne 20:15-21:00

Læs mere

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg Nedsivningsanlæg I et nedsivningsanlæg bortskaffes spildevandet ved, at vandet siver ned gennem jordlagene til grundvandet. Spildevandet pumpes fra bundfældningstanken over i selve nedsivningsanlægget,

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land NK-Forsyning A/S September 2013 Spildevand Din ejendom skal kloakeres Efter spildevandsplanen for Næstved Kommune skal flere landsbyer og ejendomme i det åbne land kloakeres.

Læs mere

Halsnæs Kommune - Spildevandsplan 2011-2021 - Tekstdel

Halsnæs Kommune - Spildevandsplan 2011-2021 - Tekstdel Halsnæs Kommune - Spildevandsplan 2011-2021 - Tekstdel Høringsudkast - 16. september 2011 Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Bilagsfortegnelse... 3 Referenceliste... 4 Forord...

Læs mere

Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen for Dokkedal.

Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen for Dokkedal. Punkt 4. Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen for Dokkedal. 2011-54501. Forsyningsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at kommunens spildevandsplan ændres vedrørende separatkloakering

Læs mere

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Bilag 3 Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Aalborg Kommune 1 Udgiver: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne

Læs mere

Tillæg nr. 17. Spildevandsplan 2005

Tillæg nr. 17. Spildevandsplan 2005 Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 17 Kloakering af Kongsted Rasteplads og Infoteria, ændring af status på enkeltejendomme og praksis for strømafregning for minipumpestationer April 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

Velkommen til informationsmøde

Velkommen til informationsmøde 1 Velkommen til informationsmøde Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 19.00 Guderup Forsamlingshus Kloakseparering, Guderup, Etape 3.2 Program 2 1. Velkomst og indledning ved Lisbeth Rasmussen Hansen, Sønderborg

Læs mere

Hvorfor denne pjece? I denne pjece orienterer vi dig om:

Hvorfor denne pjece? I denne pjece orienterer vi dig om: Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og vi inden for de næste 4-5 år skal forbedre forholdene på din ejendom og i dit kvarter med nye kloakledninger. I denne

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2008-2015 Regnvandsbassin på Løsningvej Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold... 3 5. Arealbehov og rådighedsindskrænkninger...

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 GULDBORGSUND KOMMUNE 15-12-2011 Kolofon: Titel: Spildevandsplan 2012-2020 Guldborgsund Kommune Udgivet af: Guldborgsund Kommune, Natur, Miljø og Plan, 2011 Gengivelse tilladt

Læs mere

Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg

Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg Egevangen 3B, 2980 Kokkedal Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg 1. Generel information ejer og beliggenhed af anlæg Adresse for minerenseanlæggets

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 15 Kloakprojekter Indhold 1 Oversigt over kloakprojekter... 2 1.1 Vejafvanding i Jægerspris Nord... 3 1.2 Udløbspumpestation på Linderupvej... 4 1.3

Læs mere

BORGERMØDE VEDR. KLOAKSEPARERING

BORGERMØDE VEDR. KLOAKSEPARERING BORGERMØDE VEDR. KLOAKSEPARERING Velkomst Beslutningen om separering Baggrunden for separering Klima forandringer Dagsorden Beskrivelse fælles system Beskrivelse separat system Etape inddeling og tidsplan

Læs mere

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014 Kloakfornyelse i Svejstrup Borgermøde 12. august 2014 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal Favrskov Spildevand

Læs mere

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder 25. februar 2015 Sagsnr. P00059 Udarbejdet af: LIL Baggrund og formål Vand og Affald har i samarbejde

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2

Lolland Forsyning A/S. Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2 Lolland Forsyning A/S Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2 Program Velkommen! v/per Søndergaard, Lolland Forsyning A/S Præsentation af deltagere kommune,

Læs mere

SMÅ RENSEANLÆG. - til spildevand i det åbne land

SMÅ RENSEANLÆG. - til spildevand i det åbne land SMÅ RENSEANLÆG - til spildevand i det åbne land 1 SMÅ RENSEANLÆG - til spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land, indledning s. 3 Små renseanlæg og rensekrav s. 4 Bundfældningstanke og nye

Læs mere

Samsø Kommune. Spildevandsplan 2011-2015

Samsø Kommune. Spildevandsplan 2011-2015 Spildevandsplan 2011-2015 Rekvirent Rådgiver Samsø Kommune Orbicon A/S Teknisk Afdeling Forsyning- og Anlægsteknik Søtofte 10, Tranebjerg Jens Juuls Vej 16 8305 Samsø 8260 Viby J Telefon 87 92 22 00 Telefon

Læs mere

Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s

Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s Øster Hurup Multihus (Byens Aula), Langerimsvej 7 9, Øster Hurup Dagsorden Dagsorden Velkomst Baggrund

Læs mere

Kloakseparering Faxe Ladeplads. Grundejermøde. 4. marts 2015

Kloakseparering Faxe Ladeplads. Grundejermøde. 4. marts 2015 Kloakseparering Faxe Ladeplads Grundejermøde 4. marts 2015 Program 1.Orientering om forslaget 2.Orientering om kloakseparering 3.Spørgsmål og dialog 4.Opfølgning og afslutning Korte opklarende spørgsmål

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af faskiner

Retningslinjer for udførelse af faskiner Fredensborg Kommune Vand og Natur Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 7256 5908 vandognatur@fredensborg.dk September 2012 Retningslinjer for udførelse af faskiner Tekstudkast og fotos: Teknologisk Institut

Læs mere

Indhold. Økonomisk sammenligning af renseløsninger i det åbne land i Faxe Kommune NOTAT. Projekt : Spildevandsplan. Kundenavn : Faxe Kommune

Indhold. Økonomisk sammenligning af renseløsninger i det åbne land i Faxe Kommune NOTAT. Projekt : Spildevandsplan. Kundenavn : Faxe Kommune NOTAT Projekt : Spildevandsplan Kundenavn : Faxe Kommune Emne : Notat vedrørende økonomi i det åbne land Til : Faxe Kommune / Poul Jensen Fra : Orbicon Leif Hansen Projektleder : HLAR Kvalitetssikring

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Spildevandskloakering i Liseleje Informationsmøde 04.04.2013

Spildevandskloakering i Liseleje Informationsmøde 04.04.2013 Informationsmøde 04.04.2013 1 Dagsorden 1. Velkomst v./ Finn Ellegaard a. Valg af ordstyrer og referent b. Introduktion 2. Lovgrundlag mv. for kloakeringen v./halsnæs Kommune Team Miljø 3. Spildevandskloakeringen

Læs mere

Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014. Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning

Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014. Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014 Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning Dagsorden Velkomst og præsentation af panel - sandwich og drikke. Projektet - Aarhus

Læs mere

Notatet omfatter orientering om høringsperioden for spildevandsplanen samt oplæg til behandling af høringssvar til forslag til Spildevandsplan 2013.

Notatet omfatter orientering om høringsperioden for spildevandsplanen samt oplæg til behandling af høringssvar til forslag til Spildevandsplan 2013. Notat Behandling af høringssvar til Spildevandsplan 2013 Indledning Notatet omfatter orientering om høringsperioden for spildevandsplanen samt oplæg til behandling af høringssvar til forslag til Spildevandsplan

Læs mere

Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018

Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 2011 Tillæg nr. 2 Tillægget omfatter: Ny gravitationsledning mellem Billund og Grindsted Nedlæggelse af Billund Renseanlæg Nyt sparebassin ved Billund Renseanlæg

Læs mere

Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården

Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården Aftenens program - Velkomst og indledning ved Peter B. Andreasen, direktør Langeland Forsyning - Kloakering af sommerhusområderne

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Klimatilpasning 7.0 Bæredygtighed 7.1 Bæredygtigt byggeri 7.2 Grønne områder 7.3 Overfladevand og lavbundsarealer 7.4 Grundvand 7.5 Vedvarende energianlæg 7.6 Klimatilpasning

Læs mere

Middelfart Spildevand en moderne virksomhed

Middelfart Spildevand en moderne virksomhed Middelfart Spildevand en moderne virksomhed 2 Middelfart Spildevand er en moderne virksomhed, som ejes af Middelfart Kommune. Det er vores opgave at håndtere spildevandet fra det løber fra grundejerens

Læs mere

Bilag 2. Beregningsforudsætninger

Bilag 2. Beregningsforudsætninger Side 1 af 5 Bilag 2. Beregningsforudsætninger I dette bilag er anført en række vejledende værdier til brug ved belastningsberegning i oplandsskemaer for status og plan. For en mere detaljeret vejledning

Læs mere

Bornholm Forsyning A/S. Mike Urban beregning for Nexø

Bornholm Forsyning A/S. Mike Urban beregning for Nexø Bornholm Forsyning A/S Mike Urban beregning for Nexø Bornholm Forsyning A/S Mike Urban beregning for Nexø Rekvirent Rådgiver Bornholm Forsyning A/S Att.: John W. Hansen Industrivej 1 3700 Rønne Orbicon

Læs mere

Møde med Kloakmestre i Herning. Den 24. april 2013

Møde med Kloakmestre i Herning. Den 24. april 2013 Møde med Kloakmestre i Herning Den 24. april 2013 Indholdet af mødet i dag Dagsorden: Et par ord om Herning Vand Strategi for kloaksaneringen i Herning og betydning for den enkelte grundejer / ejendom

Læs mere

Haderslev Kommune Spildevandsplan for det åbne land 2009 2014. Haderslev Kommune. Spildevandsplan for det åbne land

Haderslev Kommune Spildevandsplan for det åbne land 2009 2014. Haderslev Kommune. Spildevandsplan for det åbne land Haderslev Kommune Spildevandsplan for det åbne land 2009-2014 0 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 1.1 Mål 4 2. Offentlighed 5 2.1 Klageadgang 5 3 Sammendrag 6 3.1 Eksisterende forhold status 6 3.2 Fremtidige

Læs mere

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Fanø Kommune Spildevandsplan 2007-2015 Marts 2007 Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Offentliggørelse og vedtagelse... 3 Ikrafttræden... 3 Baggrund...

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde Birket og Lindet 22. august 2012 Signe Stubs Sognegård, Torrig L.

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde Birket og Lindet 22. august 2012 Signe Stubs Sognegård, Torrig L. Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde Birket og Lindet 22. august 2012 Signe Stubs Sognegård, Torrig L. Program Velkommen ved Lolland Forsyning Orientering om projektet Tidsplan Hvad betyder det

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2016

Spildevandsplan 2013-2016 Spildevandsplan 2013-2016 Hillerød Kommune Spildevandsplan 2013-2016 Udgivelsesdato: 30/04/2014 Udarbejdet af Hillerød Kommune, Teknik og Miljø i samarbejde med Hillerød Forsyning og NIRAS Forsidefoto:

Læs mere

Spildevandsplan 2011-2018 for Billund Kommune

Spildevandsplan 2011-2018 for Billund Kommune Billund Kommune Spildevandsplan 2011-2018 for Billund Kommune November 2012 Vedtaget af Billund Kommunes Byråd d 13 november 2012 Billund Kommune Spildevandsplan 2011-2018 for Billund Kommune November

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME 2012 UDGIFTS FORDELING GRÆNSEFLADER MELLEM

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 11 Lokalplan 203 - Boliger i høm Februar 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Eksisterende forhold... 2 3.1 Lednings-

Læs mere

Spildevandsplan 2014-2018

Spildevandsplan 2014-2018 Spildevandsplan 2014-2018 Udgivelse: 15. september 2014 Fagcenter: Natur, Miljø og Trafik Dok.nr.: 306-2014-3575 1 1 VELKOMMEN TIL ODSHERRED KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN 2014-2018 5 1.1 FORORD... 5 1.2 INDLEDNING...

Læs mere

Spildevandsplan 2008-19

Spildevandsplan 2008-19 Spildevandsplan 2008-19 Godkendt i Forsyningsudvalget 16.04.2008 Godkendt i Byrådet 19.05.2008 Kloak FORSYNINGS VIRKSOMHEDERNE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sammenfatning og fokusområder...

Læs mere

Teknisk Service Klostermarken 12. 7900 Nykøbing Mors Telefon 9970 7000 Telefon 8728 1100 Email tekniskservice@morsoe.dk Email mail@orbicon.

Teknisk Service Klostermarken 12. 7900 Nykøbing Mors Telefon 9970 7000 Telefon 8728 1100 Email tekniskservice@morsoe.dk Email mail@orbicon. Kunde Rådgiver Morsø Kommune Orbicon A/S Teknisk Service Klostermarken 12 Jernbanevej 7 8800 Viborg 7900 Nykøbing Mors Telefon 9970 7000 Telefon 8728 1100 Email tekniskservice@morsoe.dk Email mail@orbicon.dk

Læs mere

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Bilag 1: Detaljeret beskrivelse af de forhold, der har indvirkning på spildevandsplanen

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Bilag 1: Detaljeret beskrivelse af de forhold, der har indvirkning på spildevandsplanen Tårnby Kommune Spildevandsplan 2010-2018 December 2010 Bilag 1: Detaljeret beskrivelse af de forhold, der har indvirkning på spildevandsplanen Tårnby Spildevandsplan 2010-2018 Bilag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere