Sorø Kommune Spildevandsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1"

Transkript

1 Sorø Kommune Spildevandsplan

2 Forslag til Spildevandsplan Spildevandsplan kan downloades på kommunens hjemmeside: Kontakt Sorø Kommune, Teknik og Miljø, Rådhusvej 8, 4180 Sorø tlf , Udarbejdet af Sorø Kommune og Sorø Spildevand A/S i samarbejde med Orbicon Leif Hansen. Fotos Sorø Kommune og Orbicon Leif Hansen. Forsidefoto: luftfoto af Stenlille Renseanlæg. Design og Grafisk tilrettelæggelse Sorø Kommune. 2

3 VELKOMMEN TIL SORØ KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN Forord... 5 OM SPILDEVANDSPLANEN... 6 Indledning... 6 Hvad er en spildevandsplan?... 6 Hvad indeholder spildevandsplanen?... 6 Offentliggørelse af forslag til Spildevandplan Ændringer af spildevandsplanen... 8 UDFORDRINGER OG STRATEGI... 9 Forbedring af vores vandmiljø... 9 Kloakrenovering og klimatilpasning Et godt arbejdsmiljø og effektiv drift TILSTANDEN AF VANDOMRÅDERNE Vandløb Søer SPILDEVAND I SORØ KOMMUNE Organisering af spildevandsforsyningen i Sorø Kommune De kloakerede oplande Renseanlæg Bassiner og udløb til vandområder Spildevand i det åbne land TID OG ØKONOMI Økonomi Kommentarer til økonomi Tid- og aktivitetsplan Perspektivperioden BETALINGSREGLER Betalingsvedtægt Ejendomme i kloakerede områder Ejendomme i det åbne land SAMMENHÆNG MED ANDEN PLANLÆGNING Regionplanen Miljømålsloven Kommuneplan og Lokal Agenda Vandforsyningsplanen og indsatsplaner LITTERATURLISTE

4 Bilagsfortegnelse Bilag 1: Nye kloakeringer og berørte grundejere Bilag 2: Regnvandsbetingede udledninger Bilag 3: Ordliste 4

5 VELKOMMEN TIL SORØ KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN Forord Sorø Kommune skal have en ny spildevandsplan. Mange tænker ikke over betydningen for vores miljø, natur og økonomi, så længe det virker, når man trækker i snoren. Men spildevandsplanen har stor betydning for vores vandmiljø og vor almene sundhedstilstand. Den indeholder muligheder for at skabe anderledes naturområder og rekreative områder, og den er afgørende for, hvor ofte vi vil se oversvømmelser af f.eks. veje og kældre. En god spildevandsplan er derfor også med til at gøre Sorø til godt sted at bo. Hermed foreligger Forslag til Sorø Spildevandsplan Forslaget indeholder byrådets planer for kommunens spildevandshåndtering i de kommende 5 år. Desuden har vi skitseret en langsigtet udvikling for de kommende år. Spildevandsplanlægningen udmønter visionerne i kommuneplanen og lokal agenda 21 handlingsplan og vil derfor samvirke med den dynamiske planlægning i kommunen. Et velfungerende spildevandssystem er et naturligt og nødvendigt krav for at fastholde en høj sundhedstilstand i et udviklet samfund. Byrådet har valgt følgende 3 hovedtemaer for spildevandsplanen: Forbedring af vores vandmiljø Kloakrenovering og klimatilpasning Et godt arbejdsmiljø og effektiv drift Med baggrund i disse temaer foreslår byrådet en ambitiøs spildevandsplan, hvor vi arbejder intensivt med forbedret rensning af spildevand i det åbne land, centralisering af renseanlæggene og separering af de gamle fælleskloakker. Med venlig hilsen Sorø Byråd 5

6 OM SPILDEVANDSPLANEN Indledning Velkommen til Sorø kommunes Spildevandsplan Ligesom Kommuneplanen for Sorø Kommune findes spildevandsplanen som digital udgave, der kan læses via internettet og spildevandsplanen er derfor ikke trykt i en traditionel papirudgave. I stedet for en komplet papirudgave har Sorø Kommune udarbejdet en pjece en såkaldt pixiudgave som kortfattet beskriver spildevandsplanen. Fravalg af papirudgaven skyldes, at Sorø Kommune bevidst satser på digitale medier. Med en digital spildevandsplan har størstedelen af befolkningen let adgang til spildevandsplanen via internettet. Et vigtigt argument for valget af en digital dynamisk plan er samtidig, at det giver mulighed for en løbende opdatering af spildevandsplanen i takt med, at der vedtages ændringer af planen. Brugerne skal derfor ikke holde styr på de tillæg til spildevandsplanen, som vedtages i løbet af de kommende år. Nu er det tilstrækkeligt at rette blikket mod den digitale spildevandsplan for at finde ud af hvad der er fastlagt i spildevandsplanen. Fravalget af en papirudgave mindsker derfor risikoen for at der opstår forvirring om hvad der aktuelt er indeholdt i spildevandsplanen. Hvad er en spildevandsplan? Miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen kræver, at Sorø Kommune skal udarbejde en samlet plan for at bortskaffe spildevandet. Spildevandsplanen er en kommunal sektorplan, som skal sikre at udbygning og vedligeholdelse af kommunens spildevandsanlæg koordineres med kommunens øvrige fysiske og økonomiske planlægning. Hvad indeholder spildevandsplanen? Spildevandsplanen indeholder oplysninger om: Kloakerede områder og rensning af spildevand (se side 18). Områder, hvor kommunen er indstillet på helt eller delvist at ophæve ret og pligt til tilslutning (se side 20). Rensning af spildevand uden for de kloakerede områder (se side 37). Kloakanlæggets tilstand og fornyelse (se side 25). Tidsplan for den forudsatte gennemførelse af planlagte tiltag (se side 44). Økonomisk planlægning (se side 44). 6

7 Offentlige og private anlæg (se side 20). Vandløbenes tilstand (se side 12). Offentliggørelse af forslag til Spildevandplan 2010 Kommunen ønsker åbenhed og dialog omkring tilvejebringelse og vedtagelse af den nye spildevandsplan. Derfor tilstræbes det at borgernes adgang til at påvirke beslutningsprocesser på miljø- og naturområdet lettes. Kommunen agter at informere om spildevandsplanen i Sorø Avis, pjecer og eventuelt ved afholdelse af borgermøde om sagen. Herudover inddrages de nye teknologiske informationsmuligheder i form af kommunens hjemmeside. Kommunens hensigt er at fremme lokalt engagement, åbenhed og dialog med borgere og brugere om natur- og miljøindsatsen. Offentlighedsperiode Forslaget til den ny spildevandsplan sendes i offentlig høring i 8 uger, hvor der adgang til at kommentere det fremlagte forslag over for kommunalbestyrelsen. Forslaget til den ny spildevandsplan sendes også til Miljøcenter Nykøbing F og nabokommuner til orientering. I høringsfasen er alle velkomne til at komme med deres holdninger til spildevandsplanen Efter høringsfasen kan Byrådet vedtage spildevandsplanen under hensyntagen til eventuelle indsigelser. Byrådet annoncerer i Sorø Avis, når spildevandsplanen er vedtaget og sender samtidigt den vedtagne plan til miljøcentret. Når planen er vedtaget, udgør den det fremtidige, juridiske grundlag for at gennemføre de planlagte tiltag. Miljøvurdering af spildevandsplanen Sorø Kommune har foretaget en indledende screening af forslaget til spildevandsplanen. Planen sætter ikke rammer for anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af bilag 3 og 4 i loven eller til projekter i det hele taget. Planen påvirker heller ikke internationale beskyttelsesområder væsentligt. Derfor vurderer kommunen, at spildevandsplanen ikke er omfattet af miljøvurderingsloven, og at der derfor ikke skal foretages en miljøvurdering af planen. Spildevandsplanen omhandler forbedret rensning af spildevand fra cirka 950 ejendomme i det åbne land samt udvidelse af kloakoplande i kommunen, der er tilsluttet renseanlæg. Den omhandler ikke udvidelser eller etablering af renseanlæg. Derudover har Sorø Kommune valgt at implementere Skrift nr. 27 fra Spildevandskomitéen: Funktionspraksis for afløbssystemer under regn i spildevandsplanen. 7

8 Hvad erstatter planen Spildevandsplan vil ved den endelige vedtagelse erstatte de 3 eksisterende spildevandsplaner for Sorø Kommune inklusive tillæg. Det vil sige spildevandsplanerne for de 3 gamle kommuner Stenlille, Dianalund og Sorø. Ændringer af spildevandsplanen Tillæg til spildevandsplanen Når der fremadrettet vedtages tillæg til Sorø Spildevandsplan , bliver tillægget indarbejdet i den dynamiske digitale spildevandsplan. En fordel ved den digitale spildevandsplan er netop muligheden for en løbende opdatering, så der ved vedtagelse af tillæg ikke opstår forvirring om hvad der aktuelt er indeholdt i spildevandsplanen. PDF af den oprindelige spildevandsplan På kommunens hjemmeside vil fremadrettet ligeledes findes link til den oprindelige spildevandsplaner, det vil sige spildevandsplanerne som den så ud, inden det vedtagne tillæg til spildevandsplanen blev indarbejdet i den dynamiske plan. 8

9 UDFORDRINGER OG STRATEGI Et velfungerende spildevandssystem er et naturligt og nødvendigt krav for at fastholde en høj sundhedstilstand i et udviklet samfund. Spildevandsplanlægningen udmønter visionerne i Sorø Kommuneplan /11/ og Lokal Agenda 21 Handleplan /12/ og vil derfor samvirke med den dynamiske planlægning i kommunen. Byrådet har valgt følgende 3 hovedtemaer for spildevandsplanen og de er præsenteret i de følgende afsnit: Forbedring af vores vandmiljø Kloakrenovering og klimatilpasning Et godt arbejdsmiljø og effektiv drift Forbedring af vores vandmiljø Udfordringer I henhold til EU's vandrammedirektiv skal vandområderne i Europa generelt have opnået god økologisk tilstand inden år Som grundlag for udarbejdelse af denne spildevandsplan har Sorø Kommune foretaget en grundig vurdering af recipienterne (se /19/). Vi må desværre konstatere, at mange af vandløbene og de fleste af vores søer ikke lever op til målsætningerne. Der er flere årsager til dette, men en væsentlig årsag er påvirkningen af spildevand fra ukloakerede ejendomme. Spildevandet indeholder organisk stof, der giver anledning til iltsvind og slamaflejringer. Det forringer grundlaget for vandløbenes plante- og dyreliv. Udledning af spildevand er en væsentlig årsag til, at vandkvaliteten i søerne er dårlig på grund af fosfor i spildevandet. Andre væsentlige årsager til manglende målopfyldelse i vandløbene er utilstrækkelig vandtilstrømning og fysiske forandringer af de naturlige vandløb for eksempel udretning, spærringer og styrt. Strategi Indsatsen mod forurening af vores vandløb og søer er højt prioriteret i denne spildevandsplan, da dette udmønter visioner og beslutninger fra kommuneplanen ligesom det også er en forudsætning i forhold til EU s Vandrammedirektiv, Grøn Vækst og den kommende vandplan. 9

10 Det er ikke nok, at vandet er rent, det vil også være nødvendigt at forbedre de fysiske forhold i vandløbene, for eksempel ved at genslynge vandløbene. Vandløb er imidlertid ikke en del af kloakforsyningen, og derfor skal arbejderne skattefinancieres. I Sorø Kommunes Kommuneplan har vi besluttet, at Byrådet vil: Søge at forbedre vandkvaliteten i kommunens søer og vandløb, så levevilkår for dyr og planter forbedres. Arbejde intensivt for at opfylde målsætningerne i miljømålsloven. Styrke planlægningen, så vandudledning til de naturlige vandløb fremtidssikres. Arbejde for en forbedret badevandskvalitet, der gør det muligt at bade i flere af kommunens søer. I handlingsplanen til Sorø Kommunes lokale Agenda 21 strategi har vi markeret de områder, hvor vi mener, at spildevandsplanen skal anvendes i strategien, Ved hjælp af spildevandsplanen vil vi: Revidere spildevandsplanen, så den så vidt muligt fremmer og understøtter mulighederne for bæredygtige rensningsformer. Sikre badevandskvaliteten i kommunens søer fastholde det blå flag. Arbejde intensivt for at opfylde målsætningerne i vandrammedirektivet i forhold til de udmeldte mål for I de næste 5 år sætter vi derfor fokus på forbedring af spildevandsrensningen fra ejendomme på landet. Dette vil vi gøre på en måde, der så vidt muligt understøtter bæredygtige og lokale løsninger. Der hvor ejendommene ligger relativt tæt vil kloakforsyningen etablere et kloakanlæg. I de øvrige områder på landet vil der blive taget udpræget hensyn til borgernes mulighed for frit at vælge en renseløsning. Der vil blive afholdt informationsmøder omkring spildevand i det åbne land, hvor der vil være mulighed for en nærmere orientering om de forskellige anlægstyper, så som nedsivningsanlæg, biologisk sandfilter og minirenseanlæg. I byerne vil vi fortsætte indsatsen i de fælleskloakerede områder, hvor regnvand og spildevand fra huse løber i samme ledning. Kloaksystemet i Dianalund, Tersløse, Ruds Vedby og Broby vil blive separeret og det vil helt fjerne overløb af opblandet spildevand til vandløbene. Modellering, planlægning og etablering af forbedret styring af kloaksystemet vil udnytte det eksisterende kloaksystem bedre og reducere overløbene af opblandet spildevand fra de resterende fælleskloakerede områder. Kloakrenovering og klimatilpasning Udfordringer Kloakledningerne er mange steder nedslidte og giver anledning til forstoppelser og oversvømmelser, og når det regner meget forurenes vores søer og vandløb. Derudover giver gamle nedslidte kloakledninger rotterne gode muligheder for at etablere rottereder. Der hersker enighed omkring, at klimaændringerne vil medføre ændrede regnmønstre. Det er en stor udfordring, fordi kloaksystemerne ikke umiddelbart kan få udvidet kapaciteten, så de kan håndtere nedbørsmængderne. Kloaksystemer er typisk bygget til at kunne holde i op mod 100 år, og det kræver langsigtet planlægning. 10

11 Strategi I de gamle fælleskloakerede områder er der fortsat behov for en stor og omkostningstung indsats. I udvalgte områder må vi helt eller delvist udskifte kloaksystemet og anlægge et separatsystem. Dette vil også kræve, at borgerne adskiller regnvand fra tag og overflade fra spildevandet fra toilet og bad. I disse områder sørger vi naturligvis for at dimensionere ledningerne til de forventede større regnmængder. I de øvrige områder kan den største del af de gamle ledninger genanvendes. Her vil vi bruge de kommende år til undersøgelser og planlægning, så vi kan finde en afbalanceret løsning, der bringer os i mål med hensyn til vandmiljøet, forsyningssikkerhed og klimaændringer til den bedste økonomi samlet set. Strategien for klimatilpasning er nøje afvejet i forhold til de øvrige udfordringer med hensyn til indsatsen for vandmiljøet og kloakrenoveringen. I denne spildevandsplan vil vi indføre følgende nye principper i administrationen: Den nye danske funktionspraksis indføres for nyanlæg og ved kloakrenovering. Det betyder, at de nye anlæg bygges større for at tage hensyn til klimaændringer. Sorø Kommune vil anvende bæredygtige metoder til afledning af regnvand og så vidt muligt kun etablere spildevandskloak i nye områder. I konsekvens af Sorø Kommunes målsætninger ønskes tagvand og ikke forurenet overfladevand bortskaffet lokalt til grundvandet eller vandområder. Et godt arbejdsmiljø og effektiv drift Udfordringer Sorø Kommune har i dag 13 renseanlæg og på mange af disse vil vi stå foran betydelige udgifter til opgraderinger og vedligeholdelse. Strategi Vi arbejder på en langsigtet plan om centralisering og forventer at der vil være 3 store anlæg tilbage indenfor et årti. Dette vil gavne vandmiljøet, forbedre arbejdsmiljøet og endelig nedsætte omkostningerne til den samlede omkostning til drift af renseanlæggene. I den kommende periode forventer vi at nedlægge otte små renseanlæg. Kloakforsyningen vil anlægge pumpestationer, der skal pumpe spildevandet til det nærmeste kloakanlæg. Dette vil specielt berøre de ejendomme, der ligger på den strækning, hvor der skal etableres en trykledning idet disse ejendomme vil blive tilsluttet det offentlige kloaksystem. 11

12 TILSTANDEN AF VANDOMRÅDERNE Spildevand skal håndteres fordi det påvirker vores vandmiljø når det udledes til vandløb og søer. Miljømålsloven, som implementerer vandrammedirektivet i Danmark, fordrer at alle vandforekomster skal opfylde kravet til god økologisk tilstand inden år I henhold til miljømålsloven skal staten ved miljøcentrene udarbejde en vandplan, som skal vedtages i Vandplanerne skal sikre, at kravene i EU s vandrammedirektiv gennemføres i Danmark. Indtil vandplanen er endeligt vedtaget er kravet til miljøtilstanden bestemt af regionplanen for Vestsjællands Amt /14/. Sorø Kommune skal på den baggrund udarbejde en indsatsplan, der viser, hvordan man vil leve op til målsætningerne for vandområder og grundvand. Spildevandsplanen er udarbejdet på baggrund af målsætningerne i Regionplan 2005, der er gældende indtil vandplanerne er vedtaget. Vandplanen og indsatsplanen vil indeholde tiltag på spildevandsområdet, og skal derfor indarbejdes i spildevandsplanens revision. Vandløb Sorø Kommune ligger i to hovedoplande: Kalundborg med hovedvandløbssystem Åmose Å og Smålandsfarvandet med hovedvandløbssystemerne Tude Å og Suså. Vandløbene er målsat jf. regionplanen /14/. Vandløbsmålsætningerne er tilknyttet et krav til målsætningsklasse udtrykt ved DVFI (Dansk vandløbsfauna-indeks), hvor A målsatte vandløb skal have en DVFI på 5 eller derover, B målsatte vandløb skal typisk have en DVFI på 5, mens enkelte B målsatte vandløb kan have et lavere krav på DVFI 4, ligesom C målsatte vandløb. I recipientvurderingen (se /19/) er lavet en oversigt over faunaklassestationerne og deres seneste målopfyldelse, sammen med vandløbsstrækninger udpeget til at være i risiko for ikke at opfylde målsætningen i 2015 (se efterfølgende figur). 12

13 Faunaklassestationer og vandløb i risiko i Sorø Kommune jf. /19/. Søer Der er 8 målsatte søer i Sorø Kommune jf. Vestsjællands Amts Søplan /16/. 13

14 Søerne fordeler sig i Åmose Å-systemet, Tude Å-systemt og Suså-systemet. Desuden påvirker spildevandsbelastningen fra Sorø Kommune også Tissø nedstrøms i Åmose Å-systemet og Tystrup Sø i Suså-systemet. Farvesignatur Målsætning Beskrivelse Blå A, skærpet målsætning A1 angiver et naturvidenskabeligt interesseområde og A2 angiver en badesø og A3 angiver at søens vand skal kunne anvendes til vandforsyning. Grøn/Gul B, basismålsætning Generel målsætning hvor ingen særlige forhold gør sig gældende. Søen skal have et naturligt og alsidigt dyre- og planteliv, kun svagt påvirket af menneskelige aktiviteter. Rød C eller D, lempet målsætning Anvendes hvor det skønnes uoverkommeligt at opfylde en basismålsætning på grund af næringssaltbelastning (C) eller vandindvinding (D). Målsætninger for søer. 14

15 Målsatte søer i Sorø Kommune jf. /19/. 15

16 Sønavn Målsætning - Regionplanen Krav: Fosfor (µg/l) - sommer Krav: Sigtdybde (m) - sommer Krav: Undervandsvegetation Fosforindhold (µg/l) Sigtdybde (m) Undervandsvegetation Mål opfyldt Årstal for seneste undersøgelse Tissø A 50 1,0 udbredt 53 2 udbredt Nej 2008 Bromme Lillesø B 100 1,0 udbredt 56 1,1 - Ja 2009 Sorø sø A 50 1,0 udbredt 148 2,8 - Nej 2001 Tuel sø B 50 1,0 udbredt 89 - Nej 2009 Pedersborg sø B 100 1,0 udbredt 115 1,2 - Nej 2007 Tystrup sø A 50 1,0 udbredt 128 1,8 - Nej 2007 Gyrstinge sø A 50 1,0 udbredt 59 1,6 - Nej 2009 Vedde sø B 100 1,0 udbredt Bromme Maglesø A 100 1,0 udbredt 87 1,0 - Ja 2007 Kongskilde Møllesø B 1,0 udbredt 138 1,3 - Nej 2007 Nørremose C 100 1,0 udbredt Målsatte søer > 3 ha beliggende i og nedstrøms Sorø Kommune, med krav fra basisanalysen del 2, samt nuværende miljøtilstand. Grøn = vurderes at opfylde målsætningen, Gul = vurderes at være tæt på at opfylde målsætningen, Rød = vurderes IKKE at opfylde målsætningen. 16

17 SPILDEVAND I SORØ KOMMUNE Organisering af spildevandsforsyningen i Sorø Kommune Den 1. januar 2010 er vand- og spildevandsforsyningerne i Sorø Kommune udskilt i 100 % kommunalt ejede aktieselskaber under navnet: Sorø Forsyning A/S. Baggrunden er et landspolitisk forlig fra februar 2007 om udskillelse af vandselskaberne, senere stadfæstet i lov nr. 469 af 12/06/2009, Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Formålet med loven er at sikre en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, og at forsyningsselskabet drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for brugerne. Byrådet har stiftet holdingselskabet Sorø Forsyning A/S med tre underliggende datterselskaber: Sorø Vand A/S, Sorø Spildevand A/S og Sorø Forsyningsservice A/S. Selskaberne overtager alle driftsopgaver, som tidligere har ligget i kommunens regi. Herunder vil bl.a. være opkrævning af forbrugsafgifter vedrørende vand- og spildevand. Selskaberne er adskilt fra den kommunale administration, men er fortsat ejet af Sorø Kommune. Bestyrelsen for vandselskaberne udpeges af Byrådet i Sorø kommune. 17

18 De kloakerede oplande Status Sorø Kommune har cirka 335 km offentlige kloakledninger baseret på oplysningerne i den digitale ledningsdatabase Kloaksystemets alder Anlægsår % 10% 20% 30% 40% 50% Kloaksystemet i Sorø er udbygget i takt med byernes udvikling. På basis af oplysningerne i den digitale ledningsdatabase er cirka halvdelene anlagt før Figuren viser aldersfordelingen fra ledningsdatabasen (i procent af den samlede ledningslængde). Hovedparten af de kloakerede områder er beliggende i byzone, hertil kommer mindre kloakerede områder i landzone. 18

19 Kloakeringsprincipper Af historiske årsager er der forskellige kloakeringsprincipper i Sorø Kommune (se efterfølgende figur): Fællessystem, hvor regnvand og spildevand ledes i samme ledningssystem. Separatsystem, hvor regnvand og spildevand ledes i hvert sit ledningssystem. Separatsystem med princip om at tagvand nedsives til faskiner hos den enkelte grundejer. Spildevandssystem for husspildevand uden offentligt regnvandssystem. Kloakeringsprincip H O L B Æ K STENLILLE NYRUP RUDS VEDBY Bjørnevad Å DIANALUND K A L U N D B O R G MUNKE BJERGBY Nørremose Gyrstinge Sø Tude Å Maglesø R I N G S T E D Tuelsø SORØ FJENNESLEV S L A G E L S E FREDERIKSBERG Fælleskloak Separatkloak N Æ S T V E D Separatkloak med nedsivning tagvand Spildevandskloak for husspildevand Tystrup Sø Her ses områder der er fælleskloakeret og områder, der er separatkloakerede. Den præcise afgrænsning mellem oplandene fremgår af Sorø Kommunes digitale kort, der kan ses på kommunens hjemmeside. 19

20 Områder med privat fælleskloak Områder med privat fælleskloak H O L B Æ K STENLILLE NYRUP RUDS VEDBY Bjørnevad Å DIANALUND K A L U N D B O R G MUNKE BJERGBY Nørremose Gyrstinge Sø Tude Å Maglesø R I N G S T E D Tuelsø SORØ FJENNESLEV S L A G E L S E FREDERIKSBERG N Æ S T V E D Offentlig kloak Privat fælleskloak Tystrup Sø Figuren viser kloakoplande, hvor Sorø Kommune har registreret, at hovedledningssystemet ejes, drives og vedligeholdes af private grundejere. Den præcise afgrænsning mellem oplandene fremgår af Sorø Kommunes digitale kort, der kan ses på kommunens hjemmeside. Kloakrenovering Arbejdet med renovering af kloakledninger har indtil kommunesammenlægningen i 2007 været varetaget af kloakforsyningen i de gamle kommuner. I gammel Sorø Kommune er der udført systematisk kloakrenovering og samtlige fælleskloaksystemer blev TV-inspiceret i I gammel Stenlille og Dianalund Kommuner har man hidtil valgt at koncentrere indsatsen til udbedring af akutte skader. Efter kommunesammenlægningen er der igangsat kloakrenoveringer på Frederiksberg nord for banen, i Nyrup og i Dianalund. 20

21 Plan for de kloakerede områder Kloakering af byområder Flere områder i tilknytning til de eksisterende byområder skal udbygges enten som bolig- eller erhvervsområder og forventes kloakeret i planperioden. Bilag 1 indeholder kort og lister med berørte grundejere og matrikelnumre. Planlagte kloakerede Områder H O L B Æ K STENLILLE NYRUP RUDS VEDBY Bjørnevad Å DIANALUND K A L U N D B O R G MUNKE BJERGBY Nørremose Gyrstinge Sø Tude Å Maglesø R I N G S T E D Tuelsø SORØ FJENNESLEV S L A G E L S E FREDERIKSBERG N Æ S T V E D Planlagte kloakoplande Eksisterende kloakoplande Tystrup Sø Disse områder forventer vi bliver kloakeret i planperioden. Det er både byudviklingsområder og områder på landet, der skal kloakeres. Den præcise afgrænsning af oplandene fremgår af bilag 1. I forhold til den tidligere spildevandsplan vil følgende områder IKKE blive offentlig kloakeret: Smedevej og 56-66, ca. 13 boliger Parnasvej 4-14, 34-36, 7-19 og 51, ca. 15 boliger Borødvej 16-20/13-17 og Rødengvej 20 og 35, ca. 8 boliger Kalundborgvej 87-95, 84-92, ca. 10 boliger Stenstrupvej 1-11, 2-14, 15-25, 20-24, og Lorupvej 7, ca. 29 boliger Lindebjergvej 1-17, 2-12, Topshøjvej 77-85, 91-95, 80-98, ca. 36 boliger 21

22 Tracé for planlagte transportledninger H O L B Æ K STENLILLE NYRUP RUDS VEDBY Bjørnevad Å DIANALUND K A L U N D B O R G MUNKE BJERGBY Nørremose Gyrstinge Sø Tude Å Maglesø R I N G S T E D Tuelsø SORØ FJENNESLEV S L A G E L S E FREDERIKSBERG N Æ S T V E D Tracé for planlagte transportledninger Eksisterende kloakoplande Tystrup Sø Figuren viser tracé for planlagte transportledninger. Langs disse, og eksisterende tracéer vil ejendomme indenfor en afstand af cirka 125 m blive pålagt tilslutning til Sorø Spildevand A/S. Ejendomme med eksisterende, godkendte og velfungerende nedsivningsanlæg vil blive fritstillet i en overgangsperiode på 10 år. Den præcise afgrænsning af oplandene fremgår af bilag 1. BEMÆRK: Sorø Spildevand A/S har ikke besluttet sig for det endelige tracé for disse transportledninger, men af bilag 1 fremgår hvilke ejendomme der bliver tilsluttet den offentlige kloakforsyning. Kloakering af områder i det åbne land I landområder med relativ tæt bebyggelse vil der blive foretaget en kloakering af Sorø Spildevand A/S. I landområder med spredt bebyggelse gennemføres den forbedrede rensning af spildevand af den enkelte lodsejer. Områderne kan ses af tids- og aktivitetsplanen på side 44 under Tids- og aktivitetsplan for Det Åbne Land. 22

23 Strategi for klimatilpasning Sorø Kommune har skitseret følgende strategi for klimatilpasning af kloaksystemet til de forventede forøgede regnmængder: 1. Optimal anvendelse af det eksisterende system. 2. Anvendelse af bæredygtige metoder til regnvandshåndtering det vil sige nedsivning, forsinkelse og fordampning. 3. Udbygning af kloaksystemet, hvis de øvrige metoder ikke er mulige eller hensigtsmæssige. Generelt, Grundlæggende krav I konsekvens af Sorø Kommunes målsætninger ønskes tagvand og ikke forurenet overfladevand bortskaffet lokalt til grundvandet eller vandområder. Nyanlæg og ændringer i eksisterende anlæg Følgende principper iagttages ved nyanlæg, tilbygning eller øgede belægninger i eksisterende kloakerede områder: Tagvand tilstræbes nedsivet eller udlignet til en naturlig afstrømning, i det omfang det kan realiseres i det pågældende opland. Som grundregel udføres nye boligoplande med spildevandskloakering. Hvis dette ikke kan gennemføres på grund af begrænset nedsivningsmulighed eller på grund af mulighed for forringelse af mulighederne for indvinding af drikkevand, etablerer og driver Sorø Kommune anlæg til udligning og forsinkelse af overfladevand, før udledning til kommunal regnvandsledning. Som grundregel udføres nye erhvervsoplande med spildevandskloakering. Hvis dette ikke kan gennemføres på grund af begrænset nedsivningsmulighed eller på grund af mulighed for forringelse af mulighederne for indvinding af drikkevand, etablerer og driver Sorø Kommune anlæg til udligning og forsinkelse af overfladevand, før udledning til kommunal regnvandsledning. Overfladevand fra offentlige veje og pladser forsinkes i regnvandsbassiner med frit vandspejl. Regnbassiner bør generelt udformes som rekreative anlæg. Ved udledninger fra bebyggede områder til vandområder eller til kommunalt regnvandssystem skal udligningen svare til, at der maksimalt videreføres 1 l/sek/ha (svarende til naturlig afstrømning). Ved udledning til et vandområde er det en forudsætning at udløbene bl.a. udformes med tekniske anlæg, som tilbageholder partikulært stof og beskytter vandområdet mod erosion og faunaforringelse. Dimensioneringspraksis Ved dimensionering af anlæg til udligning og reduktion af afledning af regnvand skal der for ejendommene regnes med en udledning på 1 l/sek/ha ved én overskridelse hvert 5. år. Der tages højde for fremtidige klimaforandringer i form af forøget nedbørsmængde og/eller forøget nedbørsintensitet. 23

24 Funktionskrav i områder, der ikke ændres De eksisterende kloakanlæg er dimensioneret efter følgende regler: Fælleskloakken er dimensioneret, så ledningerne højst bliver overbelastet hvert andet år med deraf følgende mulig oversvømmelse af dybe kældre. Separatkloakken er dimensioneret, så regnvandsledningerne højst bliver overbelastet én gang årligt. Funktionskrav ved nye kloakeringer og kloakrenovering For at være bedre rustede til klimaændringer indfører Sorø Kommune ny funktionspraksis for kloaksystemet. Den nye funktionspraksis er beskrevet i Spildevandskomitéens Skrift nr. 27 og skønnes at give mindst samme serviceniveau som de hidtidige regler set over de næste mange år. Ved anlæg af nye kloakanlæg og ved sammenhængende renoverede områder gælder følgende funktionskrav: Arealanvendelse Fælleskloak for regn- og spildevand: Bolig- og erhvervsområder Separatkloak, regnvandsdel: Bolig- og erhvervsområder Tilladelig gentagelsesperiode ved opstuvning til terræn 10 år 5 år Separatkloak, regnvandsdel Grønne områder 2 år Minimumskrav for tilladelig gentagelsesperiode ved opstuvning til terræn afhængig af arealanvendelsen. Minimumskravene er de anbefalede af Spildevandskomiteen. For at tage hensyn til kommende klimaændringer og statistisk usikkerhed skal benyttes et sikkerhedstillæg, der bliver ganget på regnmængden, som beskrevet i Spildevandskomiteens Skrift nr. 29. I praksis vil det betyde, at der vil blive dimensioneret for regnhændelser, der er 30-40% større end i dag. Usikkerhed Sikkerhedstillæg Statistisk 5-10 % Klimaforandringer % Befæstede arealer + 0 % Vandstandsstigninger Ikke relevant Sikkerhedstillæg ved dimensionering af nye kloakanlæg og ved renovering af større sammenhængende områder. Alle beregninger skal udføres med edb-modellen Mouse. Som regndata skal benyttes en CDS-regn /8/. Størrelsen af sikkerhedstillægget afhænger af: Om beregningsmodellen er kalibreret eller ej. Om det er separat- eller fællessystemer (svarende til tilladelig gentagelsesperiode ved opstuvning til terræn enten 5 eller 10 år). For beregninger med større gentagelsesperioder henvises til Spildevandskomiteens Skrift nr

Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg

Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg Det åbne land Tidsplan for påbud i det åbne land K ø g e R i n g s t e d 2012-2015 Terslev Haslev Dalby Karise S t e v n s Mindst 700 ejendomme i det åbne land

Læs mere

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning.

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. Niveau 1 Overordnet målsætning for spildevandsplanen. At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. At håndtere og behandle spildevand og regnvand i kommunen på en stabil,

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 7 Det åbne land Vedtaget 15 maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 SPILDEVANDSHÅNDTERING I DET ÅBNE LAND 4 1.1 Udpegning af vandområder 4 1.2 Ejendomme 4 1.3

Læs mere

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER Mere information: Du kan finde yderligere informationer, herunder vejledninger og retningslinjer for de forskellige typer af rensningsanlæg på kommunens hjemmeside: www.silkeborgkommune.dk ( > Borger >

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING SPILDEVANDSPLAN Tillæg 6 til Spildevandsplan 2012- Alminde FORSLAG I HØRING FRA 22. OKTOBER TIL 19. DECEMBER Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Eksisterende plangrundlag...3 1.2 Tillæg 6 i forhold

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND Side 1 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Side 2 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 BILAG 4: MILJØVURDERING GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN 03-09-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund... 3 2 Scenarier... 3 3 Miljømål... 4 4. Foranstaltninger

Læs mere

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013 Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24 Borgermøde 23. maj 2013 Dagsorden: Velkomst og præsentation ved formand for Udvalget for Miljø og Teknik Flemming Madsen. Spildevandsplan 2013-2024, principper og

Læs mere

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen NOTAT Kundenavn : Kolding Spildevand as Til : Jette Nørregaard Jensen Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen Projektleder : Lars Bendixen Kvalitetssikring : Brian Rosenkilde Godkendt af : Lars Bendixen

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 6 Regnbetingede udløb Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt 4 2 Regnvandsudløb fra separatkloakerede oplande 4 2.1 Regnvandsudledning

Læs mere

Resume. Spildevandsplan 2014-2017

Resume. Spildevandsplan 2014-2017 Resume Spildevandsplan 2014-2017 1. Indledning Spildevandsplanlægning handler om hygiejne, håndtering og behandling af spildevand, vandmiljø i vores vandløb, søer, fjorden og havet herunder badevand. Denne

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand By, Erhverv og Natur Teknisk Bilag Håndtering af regnvand VELKOMMEN Dette bilag er udarbejdet som et teknisk supplement til Strategi for håndtering af regnvand. Udover en generel introduktion til afledning

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 64 Offentligt Notat Vand J.nr. 439-00006 Ref. KDL Den 3. november 2006 Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Baggrund

Læs mere

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort R A P P O R T Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2010-2020 Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort Udarbejdet den 3. marts 2016 T i l l æ g n r. 12 t i

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Natur- og Miljøafdelingen Xxx 2011 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Forhold til øvrig planlægning... 3

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering af boligområdet Asminderødhave i Fredensborg Februar 2017 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Grundlaget for tillægget... 4 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 Den 25. juni 2012 Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2010-2012. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og -pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde)

Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde) Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde) Ikast-Brande Kommune Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Sagsbehandler: Stine Bruun Bundesen

Læs mere

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning.

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Regn og husspildevand løber i hver sin ledning i de kloaksystemer, som anlægges i dag,

Læs mere

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 8 By- og Udviklingsforvaltningen Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Sagsnr. 14/2022 April 2016 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer - 1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer Planen skal skabe grundlaget for at Skive Vand A/S kan udføre alle kloakeringsopgaver. Det drejer sig om separering af flere

Læs mere

Bilag 9 Dimensionering af kloakanlæg

Bilag 9 Dimensionering af kloakanlæg Bilag 9 Dimensionering af kloakanlæg Dimensionering af regn- og spildevandsledninger og bassiner 1. Indledning Dette notat indeholder forudsætninger for dimensionering af regn- og spildevandsledninger

Læs mere

De mest almindelige spørgsmål

De mest almindelige spørgsmål De mest almindelige spørgsmål om spildevand i det åbne land Indhold Hvad er Spildevand i det åbne land?... 1 Hvor kan man læse at min ejendom er omfattet?... 2 Er det kun mig, der bliver kontaktet af kommunen?

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Dato: 3-8-2015 Sags nr. 820-2015-39261 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg

Læs mere

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Forslag Vindinge Øst Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord,

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, Tønder Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, august 2015 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2009-2016 Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg Vedtaget af Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Forbedret rensning af husspildevand i Herning Kommune Herning Kommune Teknik og Miljø Rådhuset, Torvet, Indgang C 7400 Herning Tlf.: 96 28 28 28 Fax: 96 28 80 19 E-mail: teknik@herning.dk

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Dato: 18. juni 2015 Sags nr. 820-2014-58070 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Spildevandsplan 2008. Ny spildevandsplan til Allerød. Allerød Kommune. - færre oversvømmelser og bedre natur

Spildevandsplan 2008. Ny spildevandsplan til Allerød. Allerød Kommune. - færre oversvømmelser og bedre natur Spildevandsplan 2008 Ny spildevandsplan til Allerød - færre oversvømmelser og bedre natur Allerød Kommune 1 Spildevandsplan 2008 vedtaget af Allerød Kommunes Byråd på møde den 19. november 2008. Spildevandsplan

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 13 Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Eksisterende forhold...

Læs mere

Billund Kommunes Spildevandsplan Tillæg 5 - Forslag

Billund Kommunes Spildevandsplan Tillæg 5 - Forslag Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 Tillæg 5 - Forslag Tillægget omfatter: Nedlæggelse af DuPonts Renseanlæg Afledning af spildevand fra DuPont til Grindsted Renseanlæg Nedlæggelse af eksisterende

Læs mere

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune Tillæg nr. 10 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og indledning 2. Lovgrundlag 3. Miljøvurdering 4 Areal og ejerforhold 5. Ændring af kloakopland og kloakeringsprincip

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

Dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt regnvandsbassiner

Dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt regnvandsbassiner Bilag 1 Dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt regnvandsbassiner i Furesø Kommune 1. Indledning Dette notat indeholder forudsætninger for dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt

Læs mere

Rensning af spildevand i det åbne land

Rensning af spildevand i det åbne land Rensning af spildevand i det åbne land Information Oktober 2010 Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Randers Kommune 1 Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet, at rensningen af spildevand

Læs mere

ORDFORKLARING. Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Overløb. Faskine. Separering. Regnvandsledning. Fælleskloak. Spildevand. Skel. Ledninger.

ORDFORKLARING. Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Overløb. Faskine. Separering. Regnvandsledning. Fælleskloak. Spildevand. Skel. Ledninger. ORDFORKLARING Faskine. Overløb. Separering. En faskine er et hulrum i jorden, der fyldes med sten eller med præfabrikerede kassetter af plastik, der kan købes i byggemarkedet. Regnvandet fra taget føres

Læs mere

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02) Forslag til tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2011-2014 for Brønderslev Kommune. Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B-14.01 og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013-2016. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland Q007A, Risvangen/Vorrevangen. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Tillæg 9 til Spildevandsplan

Tillæg 9 til Spildevandsplan Tillæg 9 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Separering af kloaksystem og ophævelse af tilslutningspligt og ret for tag- og overfladevand for ejendomme på en del af Blæsbjergvej i Hedensted

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Korning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold i Korning... 3 5. Arealer

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Østervang - Gørslev

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Østervang - Gørslev Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2012-2016 Østervang - Gørslev November 2016 Resumé 1 Ændret belastning af recipienter og renseanlæg 1 Indledning 2 Plangrundlag 3 Lovgivning 3 Lokalplan 3 Miljøvurdering

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

Eventuelle spørgsmål, kommentar og bemærkninger til dette tillæg skal rettes til:

Eventuelle spørgsmål, kommentar og bemærkninger til dette tillæg skal rettes til: Tillæg til s spildevandsplan Endelig vedtagelse af tillæg nr. 4 til s spildevandsplan 2004 (gældende spildevandsplan for gl. ) for havekolonierne Skovbrynet, Ålund og Storåen. Procedure for vedtagelse,

Læs mere

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk RAPPORT Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2020 Opdateringer i Videbæk Godkendt af Byrådet den 9.10.2012 T i l l æ g n r. 2 t i l s p i l d e v a n d s p l a n S i d e 2 I

Læs mere

Ordforklaring Bilag 1

Ordforklaring Bilag 1 Ordforklaring Af hensyn til entydig forståelse af de anvendte fagtermer er der herunder anført en liste med de mest anvendte fagudtryk fra spildevandsplanen. Aflastning Når opblandet regn- og spildevand

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV

Tillæg til spildevandsplan NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV Brønderslev Kommune Tillæg til spildevandsplan 2001-2012 NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV Januar 2009 Tillæg til spildevandsplan 2001-2012 Side i I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune

Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune Regnvandsbassin/sø ved Guldmajsvej i Skagen Forslag august 2015 Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan

Læs mere

Sorø Kommune. Sorø Kommune. Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Vedtaget 9. oktober Kloakering i det åbne land

Sorø Kommune. Sorø Kommune. Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Vedtaget 9. oktober Kloakering i det åbne land Sorø Kommune Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2010 2015 Vedtaget 9. oktober 2013 Sorø Kommune Kloakering i det åbne land Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Eksisterende forhold...

Læs mere

vejen mellem Resen og Karup. Ledningstraceet ses i kortet til højre.

vejen mellem Resen og Karup. Ledningstraceet ses i kortet til højre. Indholdsfortegnelse Tillæg nr. 4 3 Lovgrundlag 5 Plangrundlag 6 Fordebat 8 Spildevandsanlæg 9 Miljømæssige konsekvenser 11 Økonomi 13 Tidsplan 14 Berørte ejendomme 15 Miljøvurdering 17 Bilag 18 Kort -

Læs mere

NOTAT: BBR afløbskoder inklusiv vejledende tekst

NOTAT: BBR afløbskoder inklusiv vejledende tekst 1 Fælleskloakeret: Spildevand + tag- og 2 Fælleskloakeret: Spildevand + delvis tagog Anvendes til grunde, hvor alt spildevand og alt tag- og ledes fra grundens fælleskloakerede spildevandssystem. Anvendes

Læs mere

Velkommen til borgermøde om spildevandsrensning i det åbne land

Velkommen til borgermøde om spildevandsrensning i det åbne land Velkommen til borgermøde om spildevandsrensning i det åbne land Program: Velkomst og præsentation Hvorfor vi sender påbud til jer? Hvad du som ejer skal foretage dig? Typer af løsninger, der opfylder kravet

Læs mere

Bilag 1. Ordliste. Separatkloakeret Opland Spildevandskloakeret Opland. Fælleskloakeret Opland

Bilag 1. Ordliste. Separatkloakeret Opland Spildevandskloakeret Opland. Fælleskloakeret Opland Side 1 af 5 Bilag 1. Ordliste Spildevand PE Spildevandsanlæg Recipienter Recipientkvalitetsplan Dræn Kloakopland Separatkloakeret Spildevandskloakeret Fælleskloakeret Nedsivningsopland Areal Reduceret

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 2/2010 Randers Regnskovs udvidelse på Snepladsen Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord og baggrund side 2 Afløbsforhold side 2

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Seniorlandsby ved Hannelundsvej. Delopland 589. Vedtaget til offentlig høring af Byrådet: 29.10.

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Seniorlandsby ved Hannelundsvej. Delopland 589. Vedtaget til offentlig høring af Byrådet: 29.10. Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Seniorlandsby ved Hannelundsvej Delopland 589 Vedtaget til offentlig høring af Byrådet: 29.10.2014 Endeligt administrativt vedtaget 16.1.2015 Sagsnr. 012957-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2007-2012 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 2 Lov- og plangrundlag 4 2.1 Lovgrundlag 4 2.2 Plangrundlag 4 3 Administrative forhold 6 3.1 Betalingsvedtægt

Læs mere

Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen. Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande

Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen. Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 1 2. BESKRIVELSE... 1 2.1 FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING...

Læs mere

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1,

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, 1 Tillæg nr. 002 Spildevandsplan 2012-2016 Hørsholm Kommune Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, Tagvand fra AB Opnæsgård og tag- og overfladevand fra 40 omkringliggende 2 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand overslag for private renseanlæg til spildevand Formålet med dette notat er at give dig et overblik over prisniveauet for de forskellige løsninger til forbedret rensning af spildevandet på din ejendom.

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Allerød Kommune - Forslag til serviceniveau mod oversvømmelser

Allerød Kommune - Forslag til serviceniveau mod oversvømmelser Allerød Kommune - Forslag til serviceniveau mod oversvømmelser Bilag 1: Andre kommers serviceniveau Revision 1 8. september 2009 Indhold Hvidovre Kommune 2 Greve Kommune 2 Herlev kommune 3 Gribskov kommune

Læs mere

Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord

Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord Indledning og baggrund I Vandplan 1 for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord 2009-2015 er Isefjord og Roskilde Fjord, udpeget

Læs mere

Spildevandsplanen

Spildevandsplanen Spildevandsplanen 2016-2020 Den nye spildevandsplan indeholder en kortlægning af nuværende spildevandsforhold, samt en plan for udbygningen af spildevandsanlæg frem til 2020. Denne udgave af spildevandsplanen

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2012-2016 Campus Køge Februar 2015 Resumé Ændret belastning af recipienter og renseanlæg Indledning Plangrundlag Lovgivning Lokalplan Miljøvurdering Spildevandsplanen Status

Læs mere

Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge

Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge Forslag Stålmosen Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

Bilag 3.A. Signatur ændres til. Det er ikke i planperioden planlagt at kloakere området.

Bilag 3.A. Signatur ændres til. Det er ikke i planperioden planlagt at kloakere området. Bilag 3.A Udenfor kravopland Området ligger uden for rensekravopland. Det betyder at der ved etablering af nyanlæg skal vælges en tidsvarende løsning, hvilket som minimum er en godkendt bundfældningstank.

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010 2019. Indhold 1. INDLEDNING 3 2. PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 4 3. REGNVANDSAFLEDNING FRA GAMMEL KLAUSDALSBROVEJ 4 4. FREMRYKNING AF KLOAKERING AF TIBBEVANGEN

Læs mere

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. juni 2012 Sagsbehandler Hans Sonne-Frederiksen Telefon direkte 76 16 13 93 Sagsid 2012-9211 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: - Kommende

Læs mere

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ b Hvad er separatkloakering? b Hvornår sker der hvad? b Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og vi skal forbedre

Læs mere

Spildevandet skal renses bedre

Spildevandet skal renses bedre - 1 - - 2 - Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre i de områder, der ikke er kloakeret. Det berører ca. 1.600 ejendomme

Læs mere

Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken. Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand

Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken. Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand Titel: Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken

Læs mere

Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013. Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune

Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013. Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013 Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune Postadresse: Favrskov Kommune Virksomheder og Grundvand Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010

Læs mere

Forslag. Tillæg nr. 15. Spildevandsplan 2005

Forslag. Tillæg nr. 15. Spildevandsplan 2005 Spildevandsplan 2005 Forslaget er offentliggjort den 23. maj 2012 Forslaget er i høring i perioden fra d. 23. maj 18. juli 2012. Forslaget kan ses på kommunens hjemmeside samt udleveres ved henvendelse

Læs mere

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Odder Spildevand har i afholdt informationsmøde i forbindelse med den kommende fornyelse af kloakkerne i Hundslund. Der deltog omkring 100 personer til mødet,

Læs mere

Notat om spildevandsplanlægning i Furesø Kommune

Notat om spildevandsplanlægning i Furesø Kommune Notat om spildevandsplanlægning i Furesø Kommune Den kommende spildevandsplan 2014 bliver den første spildevandsplan vedtaget i Furesø Kommune. Spildevandsplanen samler oplysninger om de eksisterende og

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 1. Indhold. Funktionspraksis og serviceniveau. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 1. Indhold. Funktionspraksis og serviceniveau. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 1 Funktionspraksis og serviceniveau Indhold 1 Indledning... 2 2 Funktionspraksis og designkriterier... 2 3 Serviceniveau... 2 4 Sikkerhedstillæg...

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 7. Indhold. Administrative forhold og arealafgivelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 7. Indhold. Administrative forhold og arealafgivelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 7 Administrative forhold og arealafgivelse Indhold 1 Frederikssund forsyning... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Betalingsvedtægt... 2 1.3 Spildevandsforsyningsselskabets

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54482 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Forslag 15. oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 4 1.1 Grundlag for tillægget... 4 1.2 Indhold i tillægget...

Læs mere

Spildevandsrensning. landet

Spildevandsrensning. landet Spildevandsrensning på landet 2 Nu også spildevandsrensning på landet En del vandløb og søer er trods en stor indsats stadig forurenet. Derfor har Folketinget besluttet, at spildevandet fra ejendomme på

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 5 Kloakfornyelse Indhold 1 Kloakfornyelse... 2 1.1 Plan... 2 1.2 Kloakfornyelse... 2 1.3 Pumpestationer... 3 2 Oplæg til kloakfornyelsesplanlægning...

Læs mere

Strategi for håndtering af regnvand

Strategi for håndtering af regnvand 2015 Strategi for håndtering af regnvand Teknik og Miljøcente 01 01 2015 Indhold Hvorfor en strategi vedrørende regnvand s.2 Byrådets vision s.3 Vandets kredsløb s.4 LAR, Lokal Afledning af Regnvand s.

Læs mere

INDHOLDET AF MØDET I DAG

INDHOLDET AF MØDET I DAG VELKOMMEN INDHOLDET AF MØDET I DAG Dagsorden: Et par ord om Herning Vand og Herning Kommune, roller, hvem og hvad Strategi for kloakfornyelse i Herning Det planmæssige grundlag (Tillæg nr. 18 til gældende

Læs mere

Miljøvurdering af Tillæg 1 til spildevandsplan Rødovre Kommune

Miljøvurdering af Tillæg 1 til spildevandsplan Rødovre Kommune Miljøvurdering af Tillæg 1 til spildevandsplan 2013-2020 Rødovre Kommune Oktober 2015 INDHOLD 1 Indledning... 1 2 Indhold af Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013-2020... 1 3 Screening og scoping... 2 4 Miljøvurderingens

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

Lille Linde Spildevandslaug

Lille Linde Spildevandslaug Tillæg 4 til Spildevandsplan 2012 2020: Lille Linde Spildevandslaug Tillæg til spildevandsplan Side 1 af 6 Indledning/ Baggrund... 3 Status... 3 Berørte ejendomme... 3 Plan... 4 Betydning for grundejere...

Læs mere

Lille Linde Spildevandslaug

Lille Linde Spildevandslaug Forslag til Tillæg 4 til Spildevandsplan 2012 2020: Lille Linde Spildevandslaug Høringsudkast Side 1 af 6 Tillæg til spildevandsplan Indledning/ Baggrund... 3 Status... 3 Berørte ejendomme... 3 Plan...

Læs mere

BØRKOP KOMMUNE. Rensning af spildevand i det åbne land DET ÅBNE LAND

BØRKOP KOMMUNE. Rensning af spildevand i det åbne land DET ÅBNE LAND BØRKOP KOMMUNE Rensning af spildevand i det åbne land DET ÅBNE LAND Jan 2004 Hvorfor skal spildevandet på landet renses? Gennem de sidste mange år har der været fokus på at fjerne forureningen i vores

Læs mere

Holstebro Kommune. Teknik og Miljø. Spildevand i det åbne land

Holstebro Kommune. Teknik og Miljø. Spildevand i det åbne land Holstebro Kommune Teknik og Miljø iljø - og m r u t a fn else a t t y k es -B er e t s fælle r! a v s n a Spildevand i det åbne land Holstebro Kommune Holstebro Kommune Teknik og Miljø er bl.a. i forbindelse

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

Helsingør Kommune er i øjeblikket ved at gennemgå

Helsingør Kommune er i øjeblikket ved at gennemgå Spildevand i det a bne land En oversigt over de forskellige løsninger til håndtering af spildevand i Helsingør Kommune Helsingør Kommune er i øjeblikket ved at gennemgå spildevandsrensningen på alle ejendomme

Læs mere