Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Planperiode: dec dec Side 1 af 11

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Planperiode: dec. 2012 dec. 2015. Side 1 af 11"

Transkript

1 Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Planperiode: dec dec Side 1 af 11

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Status... 4 Overordnede målsætninger for rottebekæmpelsen... 4 er, indsats og succeskriterier... 4 Ressourcetildeling... 8 Revision af handleplan... 8 Bilag:... 9 Side 2 af 11

3 Indledning Naturstyrelsen har udarbejdet en ny rottebekendtgørelse, som trådte i kraft 1. juli I denne fokuseres mere på forebyggende foranstaltninger end tidligere. Som noget nyt skal kommunerne udarbejde en overordnet handlingsplan for rottebekæmpelsen på baggrund af Naturstyrelsens fastsatte minimumskrav. Denne plan skal være udarbejdet senest 6 måneder efter bekendtgørelsens ikrafttræden og offentliggøres på kommunens hjemmeside. Lovgrundlag I henhold til Rottebekendtgørelsen, bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter nr. 696 af 26. juni 2012 skal kommunen foretage en effektiv bekæmpelse af rotter (Rattus norvegicus og Rattus rattus). Bekæmpelsen skal foregå i overensstemmelse med Naturstyrelsens udarbejdede retningslinjer. Der skal i flg. Rottebekendtgørelsen udarbejdes en rottehandleplan og som minimum skal indeholde følgende: En overordnet målsætning for rottebekæmpelsen i kommunen Beskrivelse af de tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen De målelige succeskriterier for rottebekæmpelsen beskrivelse af tiltag til opnåelse af beskrevne mål I handleplanen skal, hvor det er relevant, beskrive særlige indsatsområder vedrørende forebyggelse og bekæmpelse på Ejendomme i landzone Ejendomme i byzone, sommerhusområder og kolonihaveområder Fødevarevirksomheder Kloakker og stikledninger (herunder også anvendelse af kloakgiftblokke og rottespærre) Havnearealer Kommunale genbrugsstationer Lossepladser og deponier Vildtfoderpladser Der er tidsfrister for gennemførelse af etableringen af rottespærre på kommunale skoler, plejehjem og daginstitutioner. Øvrige tiltag i handleplanen er der ingen tidsfrister. Rottebekæmpelse må kun udføres af autoriserede personale enten ved kommunens eget personale eller ved kontrakt om bekæmpelse med autoriseret personer/firma. Ved bekæmpelse med kemiske midler som biocider (antikoagulanter) skal Naturstyrelsens resistensstrategi følges, ved at anvende det svageste aktivstof først, dvs. coumatetralyl. Er der resistens mod coumatetralyl skal bromadiolon anvendes. Side 3 af 11

4 Ansvaret for rottebekæmpelse på overfladen ligger ved kommunen, mens spildevandsforsyningen foretager bekæmpelse og forebyggelse i den offentlige del af kloakkerne. Ved offentlige klokker forstås alle hovedkloakker på offentlige arealer, tinglyst som offentlige ledninger eller anlæg på privat grund samt stikledninger frem til og med skelbrønd eller frem til 1. afgrening på privat grund. Status På landsplan er der registreret en generel stigning i antallet af anmeldelser for rotter siden I Nyborg Kommune er der siden 2010 registreret et fald i rotteanmeldelserne. Antallet af anmeldelser kan ikke entydigt bruges som udtryk for rottebestandens størrelse, men kan kun give et fingerpeg om hvor mange rotter der er i kommunen. Nyborg Kommune har som forebyggende indsats i 2012 indkøbt og opstillet et mindre antal elektroniske overfladefælder og elektriske kloakfælder som led i en giftfri rottebekæmpelse. Succesraten har indtil videre været begrænset. Kommunen har som forebyggelse, i samarbejde med spildevandforsyningen udlagt giftblokke i kloakkerne i områder med rotteproblemer, primært Nyborg midtby og Ullerslev by. Overordnede målsætninger for rottebekæmpelsen I erkendelsen af at kampen mod udryddelsen af rotter ikke kan vindes, vil vi bekæmpe dem til et acceptabelt niveau på en omkostningseffektiv og miljørigtig måde og forebygge at rotteproblemer opstår. er, indsats og succeskriterier. Nyborg Kommune har udarbejdet en række målsætninger for at fremme forebyggelsen af rotteforekomster, herunder beskrivelse af den indsats der gennemføres for at opfylde målsætningen. Endelige er beskrevet succeskriterierne for indsatsen. Vi vil fremme forebyggelsen af rottetilhold ved at indføre tiltag der begrænser og indskrænker rotters levestederog vilkår. Øget kampagne og information af borgere og virksomheder omkring overfyldte skraldespande, det være sig på alle ejendomme i landzone, byzone, sommerhusområder, kolonihaveforeninger samt fødevarevirksomheder. Der udarbejdes pjecer i samarbejde med kommunens Renovationsselskab NFS A/S til omdeling og målrettet de borgere og virksomheder, hvor der konstateres overfyldte skraldespande. Pjecen kan desuden udleveres til relevante virksomheder ved kommunens miljøtilsyn. Information om Side 4 af 11

5 overfyldte skraldespande lægges ud på kommunens hjemmeside. Ny pjece udarbejdet. Vi vil fremme forebyggelsen af rottetilhold ved at indføre tiltag der begrænser og indskrænker rotters levestederog vilkår. Øget orientering om fodring af dyr (vildtfoderpladser) til lodsejere, jagtforeninger o. lign. om korrekt indrettet vildtfoderpladser i forhold til begrænsning af rottetilhold på disse steder. Kommunen vil kortlægge vildtfoderpladserne samt orienterer grundejerne og jagtforeningerne om hensigtsmæssig indretning af vildtfoderpladser. Ved kortlægningen observeres, om der i området omkring disse anmeldes mange rotter. Kortlægning gennemført samt orientering til grundejere og jagtforeninger. Vi vil fremme forebyggelsen af rottetilhold ved at indføre tiltag der begrænser og indskrænker rotters levestederog vilkår. Øget fokus på defekter på private og offentlige kloakledninger. Ved brug af GIS på rotteanmeldelserne, kan problemområder spottes. Der gennemføres tilsyn i disse områder ved røgprøver evt. suppleret ved TV-inspektion af de private stikledninger, i det omfang det er teknisk muligt. Såvel grundejers stikledning som naboer og genboer i passende udstrækning vil blive undersøgt for kloakdefekter. Hovedkloakker i området vil spildevandsforsyningen blive anmodet om at føre TV-inspektion på. Der skabes overblik over årsag og omfanget af problemerne. Grundejer vil bliver orienteret om TV-inspektion og i tilfælde af kloakdefekter i fornødent omfang få meddelt påbud om udbedring. TV-inspektioner fører til bedre tilstand af private som offentlige kloakker og mindsker redepladsmuligheder for rotterne. At der er skabt overblik over årsagen og omfang af problemområdet samt at tiltagene er gennemførte. Vi vil fremme forebyggelsen af rottetilhold ved at indføre tiltag der begrænser og indskrænker rotters levestederog vilkår. Øget fokus på rottebekæmpelse og forebyggelse på havnearealer, genbrugsstationer. Side 5 af 11

6 Kommunen vil afholde møder med de ansvarlige for genbrugsstationerne i kommune samt havnefogeden for at holde fokus på hvorledes forebyggelse, ud over sikringsordning, kan gennemføres. Møderne skal resultere i konkrete tiltag i forebyggelse og bekæmpelse. Der er udarbejdet referat fra møderne med angivelse af konkrete tiltag på forebyggelse og bekæmpelse samt at tiltagene er gennemførte. Vi vil fremme forebyggelsen af rottetilhold ved at indføre tiltag der begrænser og indskrænker rotters levestederog vilkår. Etablering af rottespærre ved alle kommunale skoler, plejehjem og institutioner. Planlægningen af opsætning af rottespærre igangsættes i starten af 2013, hvor det vurderes om det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt at opsætte rottespærre. Etableringen skal i henhold til Rottebekendtgørelsen være gennemført inden 1. juli Rottespærre er opsat de steder hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt og rettidigt. Vi vil mindske forbruget af giftblokke i kloakkerne med 25 % i planperioden, og dermed en reducering af udledningen til vandmiljøet. Giftudlægningen systematiseres og reduceres. Større fokus på giftfri bekæmpelse i kloakkerne. Gennem koordinerende møde med Spildevandsforsyningsselskabet NFS A/S, Rottebekæmpelsesfirmaet ISS fastlægges omfanget og placering af giftblok udlægningen i kloakkerne. Giftudlægningen begrænses til et problemområde, hvor giften udlægges systematisk og efter en fastlagt plan indenfor samme kloakopland. Bekæmpelsen bør ske i intervaller og helst rullende således at man vender tilbage til udgangspunktet efter en årrække. Samtidig suppleres indsatsen i problemområder, hvor det er muligt, med WiseTrap fælder. Mængden af udlagt gift er reduceret med 25 % inden planperiodens udgang. Udgangspunkt 400 blokke á 1 kg. Vi vil opnå større viden om rotteproblemer og skabe overblik for derved at kunne arbejde strategisk med rottebekæmpelsen og forebyggelsen. Geo-kodning af rotteanmeldelser ved brug af digital løsning til anmeldelserne. Side 6 af 11

7 ERFA-møder med vidensudveksling med de øvrige fynske kommuner. Gennem geo-kodning (geografiske koordinater) af rotteanmeldelser, kan der arbejdes strategisk med rottebekæmpelsen og forebyggelsen. Kommunen vil arbejde på at få en Edb-adgang til det anvendte digitale rotteanmeldelsessystem, Rotteweb. Derved kan kommunens GIS system forespørge i Rotteweb og alle mulige temaer indlejres i anmeldelserne. Kommunen vil på kvartårlige møder koordinere de informationer, der kan trækkes ud af geo-kodningen, med Spildevandsforsyningsselskabet NFS A/S og rottebekæmpelsesfirmaet ISS. Informationerne bruges i indsatsen på forebyggelsen og bekæmpelsen af rotter. Der følges op på indsatsen på det efterfølgende møde. Der afholdes ½-årlige ERFA-møder med de fynske kommuner, hvor aktuelle problemstillinger tages op. Kommunen opnår et strategisk værktøj til rottebekæmpelse og forebyggelse. Vi vil bekæmpe rotter på en omkostningseffektiv måde. Gennem fælles offentlig udbud opnås den mest omkostningseffektive rottebekæmpelse. Nyborg Kommune har tilsluttet sig samarbejdet med 5 fynske kommuner omkring fælles udbud, Fælles Indkøb Fyn. Nyt EU-udbud på rottebekæmpelsen er netop gennemført, og der er indgået kontrakt med ISS Facility Services A/S. Kontrakt udløber 30. juni 2015, hvorefter nyt udbud gennemføres. Kravspecifikationen i udbuddet skal tilgodese kommunens målsætninger og være i overensstemmelse med den til en hver tid gældende rottebekendtgørelses bestemmelser. Udbud gennemført og prisbilligste tilbud opnået, uden afgivelse af kvalitet på ydelsen. Vi vil reducere antallet af gentagne anmeldelser indenfor kort tid. Tilsyn gennemføres på private ejendomme i by- og landzone, virksomheder, fødevarevirksomheder. Ved gentagne anmeldelser på samme adresse indenfor kort tid, føres tilsyn på ejendommen sammen med grundejer til afdækning af årsagen til de gentagne rotteangreb, således at forebyggende tiltag kan gennemføres. Dette om nødvendigt ved påbud. Der registreres færre gentagne anmeldelser inden for kort tid. Side 7 af 11

8 Ressourcetildeling Nyborg Kommune har besluttet i overensstemmelse med rottebekendtgørelsens 1 32 at der på samtlige faste ejendomme opkræves et gebyr på 0,05 promille af ejendomsvurderingen til dækning af rottebekæmpelsen og administrationen. Nyborg Kommune har indgået kontrakt med et autoriseret rottebekæmpelsesfirma over en 3-årig kontrakt. Der betales efter antal anmeldelser af rottetilhold samt anmeldelser af mosegrise/muldvarpe. Udgiften kan således variere fra år til år. Derudover betales efter antal kampagnebesøg på alle faste ejendomme i landzone og landbrug i byzone foretaget efter rottebekendtgørelsens 8. Revision af handleplan Handlingsplanen skal som minimum revideres hvert 3. år, dvs. næste gang senest dec Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, nr. 696 af 26. juni Side 8 af 11

9 Bilag: Facts om rotter: Rotten er indplaceret i det zoologiske system som firbenet pattedyr og tilhørende gnavere. Den har rodåbne fortænder (fortænder der vokser hele livet). I Danmark er de mest udbredte slægte den sorte og brune rotte. Den sorte rotte (Rattus Rattus), også bedre kendt som skibsrotte, husrotte, pestrotte var den oprindelige art i Europa. Den foretrækker føde, der består af korn og kornprodukter. Sammenlignet med den brune rotte er den sorte rotte en dårligere svømmer, men mere adræt og klatrer bedre, hvilket giver den mulighed for at flygte opad. Den brune rotte, (Rattus norvegicus). Rotten er indvandret fra Indien og bedre kendt som vandrerotte. Den er nærmest altædende og har på opportunistisk vis nærmest fortrængt den sorte rotte. Dens levesteder er overalt men hovedsalig i kloakrør, huse og lossepladser, hvor der er rigeligt med føde. Rotten er kønsmoden efter 7-8 uger (hunner) og får 8-20 unger pr. kuld. Dvs. på 3 mdr. kan en rotte i bedste fald blive bedsteforældre til 400 rotter. Den har ikke nogen egentlig ynglesæson. Rotter tager ophold i kloakkerne, og særligt i de yderste dele af kloaknettet, hvor lavt vandflow og mindre rørdimensioner er tilstede. Rotten foretrække generelt de mindre dimensioner og tørre ledningsdele, hvor den har gode muligheder for redepladser. Kropslængden som voksen rotte er ca. 28 cm og 45 cm med hale. Side 9 af 11

10 Tamrotten er tilhørende arten brun rotte (Rattus Norvegicus) og som ordet siger en tam udgave af den brune rotte. Den er fremavlet i fangenskab i flere generationer. Tamrotten holdes både som kæledyr og til brug som foder for f.eks. slanger. Desuden bruges de ofte til dyreforsøg, da de er modtagelige for næsten alle menneskets sygdomme og fordi det er et intelligent dyr. Rotter forårsager ved deres egenskab af gnavere stor skade på boliger, kloakker, landbrugsvirksomheder mv. Derudover kan den forårsage underminering af bygninger, veje og fortove. Sætningsskader i veje og fortove koster ofte store summer at udbedre. Rotters gnaven i offentlige og private kloakker forårsager hvert år stor skade og høje omkostninger til udbedring og forsikringsoplysningen har vurderet, at rotterne påfører skader i Danmark alene på de private kloak stikledninger på mellem mill. kr. årligt. Udover de direkte skader (gnave skader) kan rotter æde og påføre skader på vores fødevarer ved at forurene dem med fæces og urin. Følgeskaderne efter et rotteangreb i en fødevarevirksomhed er væsentlige og det bevirker, at ofte store varepartier i supermarkeder og købmænd må kasseres. Rotter er smittebærer og er i stand til at smitte mennesker med både bakterier, vira og encellede organismer. Alle kan medføre alvorlige sygdomme, hvis der ikke tages de nødvendige forholdsregler. For særligt udsatte grupper kan sygdommene være med dødelig udgang. De vigtigste kilder til smitte er Indtagelse af fødevarer, der er inficeret af rotter Indånding af mikroorganismer Kontakt med rotters urin eller ekskrementer Kontakt med genstande hvor rotter har opholdt sig Kontakt med levende eller døde rotter, f.eks. ved bid eller berøring Direkte kontakt mellem rotter og mennesker er forholdsvis sjældent da rotter er sky og normalt ikke angriber mennesker. Dog kan der ske direkte kontakt, hvis rotten har fået adgang til boligen og forvildet sig op i en seng eller affaldssæk. De væsentligste sygdomme i Danmark, som skyldes smitte fra rotter er HFRS (Haemorrhagic Fever with Renal Syndrome) Leptospirose/Weils syge (nyresvigt) Salmonellose (maveinfektion) Campylobacteriose (maveinfektion) Yersiniose (akut maveinfektion) Listeriose (hjernehindebetændelse, menigitis) Toxoplasmose (skyldes en parasit) Side 10 af 11

11 Teknik- og Miljøafdelingen November 2012 Side 11 af 11

Handlingsplan for rottebekæmpelse i. Favrskov Kommune 2013-2015

Handlingsplan for rottebekæmpelse i. Favrskov Kommune 2013-2015 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov Kommune 2013-2015 Marts 2013 Favrskov Kommune Borgerservice Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Sagsnr. 710-2012-158501

Læs mere

Rotters smitterisiko

Rotters smitterisiko Rotters smitterisiko Rotters smitterisiko Rotter som smittebærere En af de væsentligste årsager til at rotter er uønskede i samfundet, er deres evne til at bære smitte. Rotter er i stand til at smitte

Læs mere

Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift

Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift 275.000 kg så meget gift lægges der hvert år ud for at bekæmpe rotter og mus. Giften holder skadedyrene nede, men har

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013 Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet April 2013 BERETNING OM BORGERRETTET FOREBYGGELSE PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel Vandforsyningsplan 2010-2022 Plandel Forslag august 2010 Kolofon Udarbejdet af: Østergade 21 5580 Nørre Aaby Tlf. nr.: 88885500 E-mail: Web: middelfart@middelfart.dk www.middelfart.dk Rapportens titel:

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

Analyse af skadedyrsbekæmpelsesbranchen. Udarbejdet for Serviceerhvervenes efteruddannelsesudvalg

Analyse af skadedyrsbekæmpelsesbranchen. Udarbejdet for Serviceerhvervenes efteruddannelsesudvalg Analyse af skadedyrsbekæmpelsesbranchen Udarbejdet for Serviceerhvervenes efteruddannelsesudvalg September 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 1. Indledning... 5 1.1 Baggrund... 5 1.2 Datakilder...

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Århus Kommune. Bemærkninger

Århus Kommune. Bemærkninger Århus Kommune Bemærkninger til regnskab for 2009 Århus Kommune Borgmesterens afdeling 42 Århus Kommune Bemærkninger til regnskab for 2009 Århus Kommune Borgmesterens afdeling 42 Bemærkninger til regnskabet

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Betalingsvedtægt. Spildevand

Betalingsvedtægt. Spildevand Betalingsvedtægt Spildevand Udgave: 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.1.1 Bidragets størrelse 3 3.1.2 Supplerende tilslutningsbidrag 4 3.1.3 Forfaldstidspunkt 4 3.1.4 Pristalsregulering

Læs mere

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 55 Offentligt A R B E J D S M A R K E D S S T Y R E L S E N Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Teknik og Miljø 2011

Teknik og Miljø 2011 Teknik og Miljø 2011 2 Klimaplan 2011 Klimaplan for Slagelse Kommune Vedtaget af byrådet den 20. juni 2011 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Forord 6 Indledning 8 Reduktion af CO 2 9 Klimatilpasning 11 Hovedspor,

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Beretning 2012 Erhverv og Teknik

Beretning 2012 Erhverv og Teknik Beretning 2012 Erhverv og Teknik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Byggesagsteam... 4 2.1 Opgaver... 4 2.2 Status for 2012... 4 2.3 Årets tendenser... 5 3. Ejendomsskatteteam...

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4 Indholdsfortegnelse: 1 Resume... 4 2 Indledning... 5 2.1 Spildevandsplan 2016-2021... 5 2.2 Opbygning af planen og læsevejledning... 5 2.3 Offentlig høring... 5 2.4 Formål med spildevandsplanen... 6 2.5

Læs mere

Indsatsplan mod mårhund i Danmark

Indsatsplan mod mårhund i Danmark Indsatsplan mod mårhund i Danmark Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen 2010 MIRDINEC (NAT SE 344) Titel: Indsatsplan mod mårhund Indsatsplanen er udarbejdet af Skov- og Naturstyrelsen, 2010 Fotos s.

Læs mere

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering af din ejendom Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering i det åbne land Der er stadig flere tusinde ejendomme i Guldborgsund

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Spildevandsplan 2015-2018

Spildevandsplan 2015-2018 Teknik og Miljø 2014 FORSLAG Spildevandsplan 2015-2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Planens fokus... 3 Planens opbygning... 6 Forsyningssikkerhed... 7 Klimatilpasning...11 Badevand og turisme...16 Vandmiljøet og

Læs mere