Sager til orientering Pkt. 8. Beboerne og udlejning 4 Pkt. 9. Budgetkontrol 5 Pkt. 10 Ravnborg Huse (lukket dagsorden pkt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sager til orientering... 4. Pkt. 8. Beboerne og udlejning 4 Pkt. 9. Budgetkontrol 5 Pkt. 10 Ravnborg Huse (lukket dagsorden pkt."

Transkript

1 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr Hotel Niels Juel Køge kl Onsdag den 13. maj 2015 Sager til orientering... 4 Pkt. 8. Beboerne og udlejning 4 Pkt. 9. Budgetkontrol 5 Pkt. 10 Ravnborg Huse (lukket dagsorden pkt.) 6 Sager til debat... 7 Pkt. 11 Status vedrørende helhedsplan 7 Pkt. 12 Egen trækningsret i Landsbyggefonden 8 Pkt. 13 Dispositionsfonden 9 Pkt. 14 Selskabets virksomhedsplan 10 Pkt. 15 Repræsentantskabsmøde den 28. maj Sager til beslutning Pkt. 16 Revisionsprotokollat for regnskabet Pkt. 17 Årsregnskaber 2014 samt årsberetning 13 Pkt. 18 Afvikling af akkumuleret underskud i Hastrupparken 14 Pkt. 19. Byggeri ved Søndre Havn 15 Pkt. 20. Eventuelt 16

2 KBS bestyrelsesmøde d. 13. maj 2015 Formandens initialer side 2 DAGSORDEN... Side Sager til orientering... 4 Pkt. 8. Beboerne og udlejning 4 Bilag: Oversigt over udlejning, huslejetab m.v Pkt. 9. Budgetkontrol 5 Bilag: Budgetkontrol selskabet, budgetkontrol afdelingerne... 5 Pkt. 10 Ravnborg Huse (lukket dagsorden pkt.) 6 Bilag: Kort statusrapport fra rådgiver Sager til debat... 7 Pkt. 11 Status vedrørende helhedsplan 7 Bilag: Rapport Helhedsplanen... 7 Pkt. 12 Egen trækningsret i Landsbyggefonden 8 Bilag: Statusrapport fra Lemming og Erikson Pkt. 13 Dispositionsfonden 9 Bilag: Oversigt over udvikling i dispositionsfonden... 9 Pkt. 14 Selskabets virksomhedsplan 10 Bilag: Virksomhedsplan Pkt. 15 Repræsentantskabsmøde den 28. maj Bilag: Dagsorden repræsentantskabet Sager til beslutning Pkt. 16 Revisionsprotokollat for regnskabet Bilag: Protokollat Pkt. 17 Årsregnskaber 2014 samt årsberetning 13 Bilag: Regnskaber, årsberetning Pkt. 18 Afvikling af akkumuleret underskud i Hastrupparken 14 Bilag: Pkt. 19. Byggeri ved Søndre Havn 15 Pkt. 20. Eventuelt 16

3 KBS bestyrelsesmøde d. 13. maj 2015 Formandens initialer side 3 Selskabsbestyrelsesmøde i Køge Boligselskab Bestyrelse: Bestyrelse: Formand Faye Egested Valgt af repræsentantskabet indtil 2015 Næstformand Mads Andersen Valgt af repræsentantskabet indtil 2015 Medlem Ole Lund Valgt af repræsentantskabet indtil 2015 Medlem Pia Sølyst Valgt af repræsentantskabet indtil 2016 Medlem Martin Hoffmann Valgt af repræsentantskabet indtil 2016 Medlem Dennis Hedegaard Valgt af repræsentantskabet indtil 2016 Medlem Torben Andersen Valgt af medarbejdere indtil 2015 Suppleant Leif Henriksen Ansatte: Forretningsfører: René Nielsen Øvrige: Referent: Afbud: Ole Lund Fraværende:

4 KBS bestyrelsesmøde d. 13. maj 2015 Formandens initialer side 4 Sager til orientering Pkt. 8. Beboerne og udlejning Baggrund: Bestyrelsen har besluttet, at den skal orienteres om beboernes betalinger m.v. samt udlejningssituationen på bestyrelsesmøderne. Der er ingen tomme boliger d.d. Der er et kraftigt fald i fraflytningerne. Dette medfører, at der er en mindre udgift på dispositionsfonden på i alt kr ,- for hele 2015 såfremt udviklingen forsætter resten af året. Behandling: RN gennemgik bilag. Der er en positiv udvikling. Bilag: Oversigt over udlejning, huslejetab m.v.

5 KBS bestyrelsesmøde d. 13. maj 2015 Formandens initialer side 5 Pkt. 9. Budgetkontrol Baggrund: Bestyrelsen har besluttet, at der skal aflægges budgetkontrol på selskabets bestyrelsesmøder. Selskabsbudgetkontrol I henhold til budgettet burde budgetkontrollen på nuværende tidspunkt udvise et overskud på kr ,- på en ordinær drift. Det faktiske resultat er et overskud på kr ,- Afdeling Resultat til og med Budget for perioden Afvigelse Sollbakken I Solbakken II Hastrupparken Hastrupvænget Samsøvænget Boskovparken Hastrup Huse Klemens Torp Tornegården Kirsebærhaven Ravnsborg Huse Negative tal er Negative tal er forventede overskud udtryk for bedre resultat end budgetlagt Budgetkontrollerne giver ikke anledning til bemærkninger. Behandling: Bilag: Budgetkontrol selskabet, budgetkontrol afdelingerne

6 KBS bestyrelsesmøde d. 13. maj 2015 Formandens initialer side 6 Pkt. 10 Ravnborg Huse (lukket dagsorden pkt.)

7 KBS bestyrelsesmøde d. 13. maj 2015 Formandens initialer side 7 Sager til debat Pkt. 11 Status vedrørende helhedsplan Baggrund: Selskabsbestyrelsen får hvert halve år en status vedrørende aktiviteterne i Hastrupparken. Faye Egested og Pia Sølyst sidder i den lokale styregruppe for Hastrupparken. Faye Egested sidder endvidere i den politiske koordinationsgruppe for Køge Kommune. Behandling: Formanden orienterede om indsatsen. Bilag: Rapport Helhedsplanen

8 KBS bestyrelsesmøde d. 13. maj 2015 Formandens initialer side 8 Pkt. 12 Egen trækningsret i Landsbyggefonden Baggrund: Hvert år i august behandler formandskollegiet ansøgninger om trækningsret fra LBF til forbedringsarbejder i afdelingerne Saldo primo Årets tilgang Årets afgang Saldo ultimo Bestyrelsen har tidligere besluttet, at det er OK at driften udarbejder forslag, hvor hele trækningsretten går til Solbakken II over en 5 årig periode (ca. 12 mio.). Der er indgået aftale med Lemming & Erikson om at de skal indsamle/opdatere på tidligere indsamlede data, herunder møde med KBS for opsamling af data siden sidste registrering i Undersøge eventuelle støttemuligheder i Landsbyggefonden, herunder efterfølgende udarbejdelse af helhedsplan. (helhedsplan er ikke en del af aftalen) Opdatere budget for renoveringsarbejder. Statusrapport med oplæg til gennemførelse af helhedsplanen. Fremlæggelse i KBS/afdelingsbestyrelsen. Statusrapport fra Lemming og Erikson fremlægges til debat. Såfremt rapporten indeholder anbefalinger af yderligere undersøgelse, skal der tages stilling om der skal bevilges økonomi til dette via dispositionsfonden. Behandling: Der oprettes en sag i Solbakken II, hvor de ekstra teknikerudgifter bogføres. Det dækkes af tilskud fra enten egen trækningsret/dispositionsfond. Det klarlægges, om LBF kan gå ind i en sag om enten driftsstøtte eller huslejestøtte. Bilag: Statusrapport fra Lemming og Erikson. Notat

9 KBS bestyrelsesmøde d. 13. maj 2015 Formandens initialer side 9 Pkt. 13 Dispositionsfonden Baggrund: Op til årets budgetudarbejdelse ønskes en drøftelse af anvendelsen af fondens midler i de kommende år. Udvikling i den disponible del af dispositionsfonden Udviklingen er baseret på et tab på tomgang og fraflyttere, som i de år hvor det har været størst. Boligsociale tilskud på årligt (heraf årligt til helhedsplan). Driftsstøtte fra Dispositionsfonden i årene er bevilget til Hastrupparken. Kr anvendes til hjælp til afvikling af underskud i afdelingen. Kr anvendes som hjælp til omfordeling af huslejen. HP s egen andel af afvikling af underskud er på kr årligt. Når underskuddet er afviklet i 2017, bortfalder tilskuddet fra selskabet til omfordeling af huslejen. Da HP sparer deres egen andel af afviklingen af underskuddet, er der plads i budgettet til at de selv står for omfordelingen. Årsagen til at Hastrupparken fra 2014 selv er i stand til at afvikle en del af underskuddet skyldes besparelser på henlæggelser til tab på fraflytninger, som dispositionsfonden delvis overtager fra Den nuværende fælles helhedsplan udløber i 2016, bestyrelsen skal drøfte hvorledes tilskud til boligsociale tiltag fremover skal fordeles. Bilag: Oversigt over udvikling i dispositionsfonden Behandling: Forslag om økonomisk støtte på lige fod med øvrige afdelinger i helhedsplanen. Ekstra midler, der hidtil har været anvendt i helhedsplanen kan i stedet anvendes på at oprette en beboerrådgiver stilling, der kan arbejde med alle afdelinger i Køge Boligselskab. Bestyrelsen anbefalede, at der arbejdes mod denne løsning.

10 KBS bestyrelsesmøde d. 13. maj 2015 Formandens initialer side 10 Pkt. 14 Selskabets virksomhedsplan Baggrund: På sidste bestyrelsesmøde blev det aftalt, at virksomhedsplanen skulle drøftes på dette møde med det formål at klarlægge, hvad selskabets nuværende målsætninger er og om der skal en fornyet drøftelse om målsætningerne på et forlænget temabestyrelsesmøde. Selskabets nuværende målsætninger er: Bygge og administrerer gode boliger Boliger skal være et tilbud til alle samfundsgrupper Nybyggeri, tilpas boligtyper efter behov Selskabsbestyrelsen aktiv ved budgetlægning, sikre en jævn udvikling af huslejen Udlejning i samarbejde med Køge Kommune Undgå ghetto og afdelinger med store fraflytninger Selskab troværdig og loyal samarbejdspartner i forhold til kommune i løsningen af boligsociale opgaver Medvirke til bygning af boliger i Køge KBS kendetegnet ved dygtige, upolitiske boligadministratorer Selskab tager aktiv del i den offentlige debat Løbende information og markedsføring af den almene boligform Behandling: Selskabets virksomhedsplan Virksomhedsplan tages op på et andet møde.

11 KBS bestyrelsesmøde d. 13. maj 2015 Formandens initialer side 11 Pkt. 15 Repræsentantskabsmøde den 28. maj 2015 Baggrund: Gennemgang af dagsorden m.v. Godkendelse af forslag til forretningsorden. Behandling: Bilag: Dagsorden Repræsentantskab Forslag til forretningsorden Mads Andersen foreslog, at forretningsorden blev ændret vedrørende punkt 8 og 9. Ved valg af formand og næstformand på repræsentantskabsmødet gælder, at såfremt der kun foreslås en kandidat til hver post, betragtes vedkommende som valgt uden afstemning. Såfremt der foreslås to kandidater til en post, vælges den, der opnår flest stemmer. Hvis der foreslås tre eller flere kandidater, er den der opnår mere end halvdelen af de afgivne stemmer valgt, såfremt dette ikke opnås i første valgrunde, er der omvalg mellem de to der har fået flest stemmer. I tilfælde af stemmelighed foretages omvalg. Er der herefter fortsat stemmelighed, foretages lodtrækning. Forslaget blev vedtaget. Dagsorden blev gennemgået. Formanden oplyste, at hun ikke genopstiller. Da flere fra bestyrelsen vil stille op som formandskandidat, er der ingen indstilling fra selskabsbestyrelsen. De opstillede kandidater får hver 3 minutter til at præsentere sig selv. Mads Andersen genopstiller som næstformand. En samlet bestyrelse indstiller Mads Andersen som næstformand. Bestyrelsen indstiller Ole Lund til genvalg.

12 KBS bestyrelsesmøde d. 13. maj 2015 Formandens initialer side 12 Sager til beslutning Pkt. 16 Revisionsprotokollat for regnskabet 2014 Baggrund: Protokollat gennemgås, og der tages stilling til eventuelle bemærkninger og anbefalinger fra revisionen. Bilag: Protokollat Behandling: RN oplyste, at der ikke er nogle kritiske bemærkninger eller anbefalinger til ændrede forretningsgange. Beslutning: Godkendt.

13 KBS bestyrelsesmøde d. 13. maj 2015 Formandens initialer side 13 Pkt. 17 Årsregnskaber 2014 samt årsberetning Baggrund: Fremlæggelse af regnskaber for selskabet, sideafdeling og afdelinger i drift til godkendelse, samt fremlæggelse af årsberetning til godkendelse. Bilag: Regnskaber, årsberetning Behandling: Beslutning: Afdelingsregnskaber godkendt. Sideaktivitets regnskaber godkendt. Selskabets regnskaber godkendt.

14 KBS bestyrelsesmøde d. 13. maj 2015 Formandens initialer side 14 Pkt. 18 Afvikling af akkumuleret underskud i Hastrupparken Baggrund: Afviklingen af underskuddet i Hastrupparken blev fastlagt ved plan fra 2008 og revideret i 2010 og senest i Oprindeligt blev det vedtaget planlagt afviklet over 4 år fra med følgende tilskud fra dispositionsfonden , , , ,- Underskud pr kr Pr kr Underskuddet i 2014 på kr skal afvikles i årene og 2018 med årligt kr Det indstilles at der ydes tilskud fra dispositionsfonden for at sikre den fortsatte drift og den positive udvikling HP er inde i. Nuværende afvikling Ny afvikling Selskabet Hastrupparken Selskabet Hastrupparken , , , , , , , , ,- Forhøjelse af tilskud er under forudsætning af, at afdelingen ikke opnår overskud der påvirker resultatkontoen positivt. Der er afsat midler i dispositionsfond til driftsstøtte. Bilag: Behandling: RN gennemgik afdelingens økonomi. Det indstilles, at der ydes tilskud til afvikling af underskud fra 2014 på i alt kr over 3 år Beslutning: Godkendt.

15 KBS bestyrelsesmøde d. 13. maj 2015 Formandens initialer side 15 Pkt. 19. Byggeri ved Søndre Havn Baggrund: Formanden orienterer om møde med borgmesteren. Bestyrelsen skal tage stilling til om der skal arbejdes videre med projektet. Behandling: Formanden og forretningsføreren orienterede om byggesagen. Proces: Møde med direktør for Køge Kyst om pris på grundkøb. Prisoverslag forelægges bestyrelsen til evt. fremlæggelse og godkendelse på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Beslutning: Godkendt

16 KBS bestyrelsesmøde d. 13. maj 2015 Formandens initialer side 16 Pkt. 20. Eventuelt Mads Andersen foreslog en drøftelse af den kommende formands virke og kontortid m.v. samt fordeling af bestyrelseshonorar på det kommende bestyrelsesmøde. Mads og René taler med Faye om en afskedsreception. Underskrift af protokollen I henhold til forretningsorden for bestyrelsen underskrives protokollen af alle bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i bestyrelsesmødet.

17 Pkt. 8 Oversigt over udlejning, huslejetab m.v. Beboerne og udlejning Fraflytninger i selskabet i alt Frasorteret de interne Familie boliger Fraflytningsprocent Korrigeret for interne flytninger ,6% 9,0% ,4% 8,5% ,7% 7,2% ,5% 7,4% ,3% 13,5% ,3% 12,5% ,1% 12,6% ,2% 12,8% ,0% 12,6% ,3% 16,9% ,8% 14,2% ,9% 14,1% ,6% 17,5% ,1% 13,0% ,6% 13,7% ,2% 8,3% 2015 er baseret på årets første 4 måneder og fremskrevet for resten af året. Hastrupparken har haft en fraflytningsprocent på 12,1 % Opgørelse af tomgangslejligheder Tallet er et udtryk for det gennemsnitslige antal ledige boliger pr. måned i gennemsnit dd er der ingen tomme Udvikling i Køge generelt dd 4

18 Rykker og restancer for boligsøgende. Oversigt over antallet af rykkere, for beboere der ikke betalte husleje rettidigt Oversigt over tab på tomgangsboliger og tab på fraflytninger Resultatoversigt 2015 Tab i 1 ste kvartal Afdelinger Husleje Fraflytter Sobakken I Solbakken II Hastrupparken Hastrupvænget 420 Samsøvænget Boskovparken Hastrup Huse Klemens Torp Tornegården Kirsebærhaven Ravnsborg Huse Afdelinger i alt fremskrevet

19 Pkt. 9 Selskabets Budgetkontrol Regnskabsår 2015 Budgetkontrol for boligorganisationen Fra Til Konto nr. Note RESULTATOPGØRELSE Budgetkontrol Budget Forskel Budget ORDINÆRE UDGIFTER Bud Reg Bestyrelsesvederlag m.v. 1. Afdelinger i drift Mødeudgifter, kontingenter m.v Personaleudgifter Kontorholdsudgifter (incl. EDB-drift) Kontorlokaleudgifter Afskrivning, driftsmidler Særlige aktiviteter Revision Bruttoadministrationsudgifter Renteudgifter (inkl.. kurstab, obligationer m.v.) Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalinger til Landsbyggefonden og nybyggerifonden SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER Ekstraordinære udgifter UDGIFTER I ALT OVERSKUDSFORDELING Henlæggelse til arbejdskapitalen UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT Konto nr. Note ORDINÆRE INDTÆGTER Bud regn Administrationsbidrag 1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet Sideaktivitets-afdelinger Konto 601 i alt Lovmæssige gebyrer m.v Særlige aktiviteter Primære indtægter i alt Renteindtægter (inkl.. kursgevinster, obligationer m.v.) Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER Ekstraordinære indtægter INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT

20 Regnskabsår 2015 Budgetkontrol for boligorganisationen Fra Til Konto nr. Note Balance pr Udvikling AKTIVER ANLÆGSAKTIVER MATERIELLE AKTIVER Kontantværdi pr. Kontantværdi Inventar EDB anlæg Andre anlægsaktiver FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER Indskud i Landsbyggefonden ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER TILGODEHAVENDER Afdelinger i drift Afdelinger, sideaktiviteter Afdelingstilgodehavender i alt Andre tilgodehavender Forudbetalte udgifter Likvide beholdninger 1. Kassebeholdning Bankbeholdning OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Konto nr. Note PASSIVER Udvikling EGENKAPITAL Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto Arbejdskapital EGENKAPITAL I ALT LANGFRISTET GÆLD KORTFRISTET GÆLD Afdelinger i drift Afdelinger, sideaktiviteter Gæld til afdelinger i alt Godkendt administrationsorganisation Leverandører Omkostninger Feriepengeforpligtelse Anden kortfristet gæld KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT

21 Regnskabsår 2015 Budgetkontrol for boligorganisationen Fra Til Konto nr. Note RESULTATOPGØRELSE Budgetkontrol Budget Budget FASTE NOTER Bud Reg BESTYRELSES VEDERLAG M.V Vederlag afdelinger i drift Konto i alt Konto 501 i alt MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V Møder Juridisk bistand Repræsentation, gaver m.v Kurser Kontorhold, telefon m.v Repræsentantskabet og øvrige Ansvarsforsikring BL kontingent og arbejde BL dækket af afdelingerne Konto 502 Ialt PERSONALEUDGIFTER Løn ledende medarbejdere Løn administrative medarbejdere Løn vikar/medhjælp Løn elev Lønninger, adm. personale Pensionsbidrag Andreudgifter til social sikring Juridisk bistand Fremmed assistance Forskydning i feriepenge tilsvar Overført afdelinger inspektør ordning Refusion af løn m.v Personale udgifter i alt Løn Pension Øvrige sociale omkostninger Feriepenge tilsvar forskydning Ledelsesudgifter i alt Konto 511 i alt

22 Regnskabsår 2015 Budgetkontrol for boligorganisationen Fra Til Konto nr. Note RESULTATOPGØRELSE Budgetkontrol Budget Budget FASTE NOTER Forskel KONTORHOLD INCL. EDB-DRIFT Kurser Telefon Porto Huslejeopkrævning/PBS Kontorartikler Inventar Kopi- og telefaxmaskiner Forsikring/alarm Driftsudgifter EDB Annoncer Aviser, fagbøger mv. adm + drift Øvrige driftsudgifter Informationsvirksomhed Konto 513 i alt KONTORLOKALEUDGIFTER 2. Lejede lokaler, leje El Forsikringer Lønomkostninger Personaleomkostninger Fremmed rengøring Rengøringsartikler Vedligeholdelse Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v Konto 514 i alt Nettoudgift kontorlokaler AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER 1. Inventar EDB Andet Konto 515 i alt Konto nr. Note RESULTATOPGØRELSE Budgetkontrol Budget Budget

23 Regnskabsår 2015 Budgetkontrol for boligorganisationen Fra Til FASTE NOTER Forskel SÆRLIGE AKTIVITETER Bidrag til helhedsplan Køge Boligsocial helhedsplan Køge Løn Pension Sociale omkostninger Kontorhold Egne boligsociale medarbejdere Beboerblad Pensionisttur Juletræsfest Sct. Hans fest Øvrige aktiviteter Fælles aktiviteter KBS Løn Pension Sociale omkostninger Rengøring Administration og informationsmateriale Kontorhold m. moms Vedligeholdelse m. moms Motionscenter m. moms Indkøb Café m. moms Energi udgifter m. moms Moms af udgifter Kulturhus Projekter Konto 516 i alt Salg Café Salg motion Tilskud fra selskabets dispositionsfond Tilskud fra afdelingerne Moms af indtægter Tilskud helhedsplan Tilskud fra dispositionsfond Tilskud fra afdelingerne Tilskud til aktiviteter dispositionsfond Tilskud fra projekter udefra Indtægter i alt Netto resultat boligsociale aktiviteter

24 Regnskabsår 2015 Budgetkontrol for boligorganisationen Fra Til Konto nr. Note RESULTATOPGØRELSE Budgetkontrol Budget Budget FASTE NOTER Forskel REVISION Afsat i året Konto 521 i alt HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden Ydelser fra afdelinger vedr. udamortiserede lån Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden I alt (+ konto 533) (- konto 604) EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER Tilskud afdelingerne underskud Tilskud afdelingernes forsatte drift Tilskud afdelingernes tab på lejeledighed Tilskud afdelingernes tab på fraflytninger Konto 541 i alt OVERSKUDSFORDELING Henlæggelser til arbejdskapital Konto 551 i alt

25 Regnskabsår 2015 Budgetkontrol for boligorganisationen Fra Til Konto nr. Note FASTE NOTER Budgetkontrol Budget Budget INDTÆGTER Bud Reg ADMINISTRATIONSBIDRAG Bruttoadministrationsudgift (konto 530) Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2) Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3) Grundbidrag pr. lejemålsenhed Grundbidrag pr. afdeling Tillægsydelser Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet Sideaktivitets-afdelinger Konto 601 i alt LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER 3. Restancegebyr (påkravsgeb.) Ventelistegebyr Antenneregnskabsgebyr Råderetsgebyr Tilskud fra Helhedsplan projekter Tilskud fra Helhedsplan ansatte Tilskud fra dispositionsfond Tilskud fra afdelingerne Tilskud til Boligsociale aktiviteter Salg Café Salg motion Tilskud dispositionsfond Tilskud fra afdelinger Salgs moms Drift af kulturhus Tilskud fra afdeling og selskabet Tilskud til projekter vedr tilskud til projekter Tilskud til sociale projekter o. lign Lovmæssige gebyrer m.v Særlige aktiviteter Konto 602 i alt Konto nr. Note FASTE NOTER Budgetkontrol Budget Budget INDTÆGTER Bud Reg 2015

26 Regnskabsår 2015 Budgetkontrol for boligorganisationen Fra Til RENTER INDTÆGTER Rentesats afdelinger Renter fra sideaktivitetsafdelinger Rentesats sideaktivitets afdelinger Gennemsnitlig indestående Bankbeholdning Obligationer (inkl.. kursgevinster) Renter fra LBF vedr. egen trækningsret Andet Konto 603 i alt RENTEUDGIFTER 1. Renter til dispositionsfonden Rentesats dispositionsfonden Gennemsnitlig indestående Renter til afdelingerne Rentesats afdelingerne Gennemsnitlig indestående Rentesats sideaktivitetsafdelingerne Renter til andre boligorganisationer Rentesats andre boligorganisationer Gennemsnitlig indestående Kurtage og gebyrer ved investeringer Renter egen trækningsret Konto 532 i alt Renteindtægt Netterenteindtægt Netteorenteindtægt pr. lejemål EKSTRA ORDINÆRE INDTÆGTER Tilskud afdelingerne underskud Tilskud afdelingernes forsatte drift Tilskud afdelingernes tab på lejeledighed Tilskud afdelingernes tab på fraflytninger Konto 611 I alt

27 Regnskabsår 2015 Budgetkontrol for boligorganisationen Fra Til Konto nr. Note Balance pr Udvikling AKTIVER INVENTAR Anskaffelsessum primo Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Af- og nedskrivninger primo Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver Af- og nedskrivninger i året Af- og nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo EDB-ANLÆG Anskaffelsessum primo Nyanskaffelser i året Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Af- og nedskrivninger primo Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver Af- og nedskrivninger i året Af- og nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo ANDRE ANLÆGAKTIVER Udendørs anlæg Anskaffelsessum primo Nyanskaffelser i året Samlet anskaffelsessum ultimo Af- og nedskrivninger primo Af- og nedskrivninger i året Af- og nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN 1. Bundne A-og G indskud Egen trækningsret: Primo saldo Årets tilgang Ultimo saldo egen trækningsret Indestående i alt TILGODEHAVENDE I AFDELINGER Afdelinger, sideaktiviteter Konto sideaktivitetsafdelinger Afdelings tilgodehavender i alt ANDRE TILGODEHAVENDER Indskud i administrations bygning Udlæg boligsociale aktiviteter Udlæg kompetence fonden Øvrige tilgodehavender

28 Regnskabsår 2015 Budgetkontrol for boligorganisationen Fra Til Fordelingskonti til afdelinger Konto 726 i alt FORUDBETALTE UDGIFTER Løn inkl.. PC ordninger Øvrige forudbetalte udgifter Konto 727 i alt LIKVIDE BEHOLDNINGER Kasse kontant Rådighedskasser Kassebeholdning Checkkonto Nykredit Driftskonto Nykredit Løn konto Nykredit Øvrige konti Nykredit Nordea bank AL Bank Bankbeholdning Konto 732 likvide beholder i alt

29 Regnskabsår 2015 Budgetkontrol for boligorganisationen Fra Til Konto nr. Note PASSIVER Udvikling EGENKAPITAL DISPOSITIONSFOND 1. Saldo primo Tilgang: 2. Bidrag, afdelinger Rentetilskrivning Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. 79 og Afgang: Sociale aktiviteter Drifts tilskud Underskuds tilskud Tilskud m.v. jf. specifikation Solbakken I Solbakken II Hastrupparken Hastrupvænget Boskovparken Hastrup Huse Klemens Torp Tornegården Ravnsborg Huse Tilskud til tab ved lejeledighed Hastrupparken Hastrupvænget Samsøvænget Hastrup Huse Klemens Torp Tornegården Kirsebærhaven Tilskud til tab ved fraflytninger Tilskud til tab v/lejeledighed og fraflyttere Indbetaling vedr. udamortiserede lån Indbetaling vedr. A- og G-indskud Indbetalinger til Landsbyggefonden Saldo ultimo SALDO ULTIMO OPDELT: Bunden del: 35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716) Disponibel del: Saldo ultimo ARBEJDSKAPITAL 1. Saldo primo

30 Regnskabsår 2015 Budgetkontrol for boligorganisationen Fra Til Tilgang: 2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517) Afgang: Saldo ultimo ekskl Saldo ultimo SALDO ULTIMO OPDELT Bunden del: EDB-ANLÆG Udendørs anlæg Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser Bunden del i alt Disponibel del: Saldo ultimo KORT FRISTET GÆLD Afdelinger i drift Solbakken I Solbakken II Hastrupparken Hastrupvænget Samsøvænget Boskovparken Hastrup Huse Klemens Torp Tornegården Kirsebærhaven Ravnsborg afdelinger i drift i alt Side aktivitets afdelinger Intern hånværker afdeling sideafdelinger i alt FORRETNIGNSFØRERORGANISATION Mellemregning KBS og Boligf. Møllevænget Mellemregning KBS og Møllevænget afdeling Konto 823 i alt LEVERANDØRER Skyldige kreditorer Øvrige skyldige omkostninger Konto 825 i alt OMKOSTNINGER Personale, ATP ferie, fagforening m.v Afsat revision for året Øvrige skyldige omkostninger Konto 826 i alt FERIEPENGEFORPLIGTIGELSE Feriepengeforpligtelse Konto 829 i alt

31 Regnskabsår 2015 Budgetkontrol for boligorganisationen Fra Til ANDEN KORTFRISTET GÆLD Helhedsplan Køge LBF Afregningskonto LBF

32 Pkt. 9 Afdelingernes Budgetkontrol Fin. Tekst Forbrugt til og med sidste måned 1 Solbakken I Budget for perioden Afvigelse Budget for året Sidste års regnskab 1 Drift 1 Udgifter 1 Ordinære udgifter 1 Nettokapitaludgifter, beboerbetaling Ydelser vedr. afviklede prioritet 1 Andel til boligorganisationens 0 0 0, Andel til Landsbyggefonden Konto 105 i alt Konto i alt Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgift Kloakbidrag, vejafgift mv Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug 1 1. El og varme til fællesareal El, varme, rengøring mv. ti Målerpasning mv Konto 111 i alt Bidrag til boligorganisationen 1 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Konto 112 i alt Afdelingens pligtsmæssige bidrag 1 1. A-indskud G-indskud Konto 113 i alt Konto i alt Variable udgifter Renholdelse 1 Fælles drift løn Løn i alt Andel af driftsinspektør Øvrige personaleudgifter Fremmed renholdelse Konto 114 i alt Almindelig vedligeholdelse Terræn i alt Klimaskærm ialt Boligen Boligen erhverv Fælles arealer Instalationer Materiel Konto 115 i alt Planlagt og periodisk vedligehold Terræn i alt Klimaskærm i alt Boligen i alt Boligen fraflyt i alt Bolig, erhverv i alt Fælles arealer i alt

33 Fin. Tekst Forbrugt til og med sidste måned Budget for perioden Afvigelse Budget for året Sidste års regnskab Instalationer i alt Materiel i alt Konto i alt Heraf dækket af tidligere h 1 Heraf dækket af tidligere Konto 116 i alt Istandsættelse ved fraflytning mv 1 1. Afholdte udgifter i alt Heraf dækkes af henlæggelse Konto 117 i alt Særlige aktiviteter 1 1. Drift af fællesvaskeri Andel i fællesfaciliteters Konto 118 i alt Diverse udgifter Konto i alt Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligehold Istandsættelse ved fraflytning Tab ved lejeledighed og fraflytni Konto i alt Ordinære udgifter (konto Ekstraordinære udgifter Ydelse vedr. lån til forbedringsa 1 1. Afdrag (konto 303.1) Renter mv Konto 125 i alt Afskrivning på forbedringsarbejde 1 1. Forbedringsarbejder (konto Konto 126 i alt Ydelse vedr. lån til bygningsreno 1 1. Afdrag (konto 303.2) Renter mv Konto 127 i alt Tab ved lejeledighed mv.: 1 1. Tab ved lejeledighed mv. i Dækket af dispositionsfonde Konto 129 i alt Tab ved fraflytninger: 1 1. Tab ved fraflytninger i alt Dækket af tidligere henlægg Konto 130 i alt Andre renter: 1 1. Renter af gæld til boligorg Konto 131 i alt Afvikling af: 1 1. Underskud fra tidligere år Konto 133 i alt Konto 137 i alt Konto 139 i alt Årets overskud anvendes til: 1 1. Afvikling af opsamlet under Konto 140 i alt Konto 150 i alt

34 Fin. Tekst Forbrugt til og med sidste måned Budget for perioden Afvigelse Budget for året Sidste års regnskab 1 Indtægter 1 ORDINÆRE INDTÆGTER Boligafgifter og leje: 1 1. Almene familieboliger Erhverv Kældre mv Særlig forhøjelse i forbedr Merleje Konto 201 i alt Renter Andre ordinære indtægter: 1 2. Drift af fællesvaskeri Drift af møde- og selskabsl Konto 203 i alt Konto i alt Ekstraordinære indtægter Korrektion vedr. tidligere år i a Ekstraordinære indtægter (kont Indtægter (konto 209) i alt Indtægter og evt. underskud (k Resultat i alt Korrektion renovation Korrektion 0 Sollbak Resultat i alt k I

35 Fin. Tekst Forbrugt til og med sidste måned Budget for perioden Afvigelse Budget for året Sidste års regnskab 2 Solbakken II 2 Drift 2 Udgifter 2 Ordinære udgifter 2 Nettokapitaludgifter, beboerbetaling Ydelser på lån: 2 1. Henlæggelser svarende til Prioritetsrenter (inkl. res Konto 101 i alt Ydelser vedr. afviklede prioritet 2 Andel til boligorganisationens Andel til Landsbyggefonden Konto 105 i alt Konto i alt Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgift Kloakbidrag, vejafgift mv Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug 2 1. El og varme til fællesareal Målerpasning mv Konto 111 i alt Bidrag til boligorganisationen 2 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Konto 112 i alt Afdelingens pligtsmæssige bidrag 2 1. A-indskud G-indskud Konto 113 i alt Konto i alt Variable udgifter Renholdelse 2 Fælles drift løn Løn i alt Andel af driftsinspektør Øvrige personaleudgifter Overført til / dækket af Fremmed renholdelse Konto 114 i alt Almindelig vedligeholdelse Terræn i alt Klimaskærm ialt Boligen Boligen, fraflyt Boligen erhverv Fælles arealer Instalationer Materiel Konto 115 i alt Planlagt og periodisk vedligehold Terræn i alt

36 Fin. Tekst Forbrugt til og med sidste måned Budget for perioden Afvigelse Budget for året Sidste års regnskab Klimaskærm i alt Boligen i alt Boligen fraflyt i alt Bolig, erhverv i alt Fælles arealer i alt Instalationer i alt Materiel i alt Konto i alt Heraf dækket af tidligere h 2 Heraf dækket af tidligere Konto 116 i alt Istandsættelse ved fraflytning mv 2 1. Afholdte udgifter i alt Heraf dækkes af henlæggelse Konto 117 i alt Særlige aktiviteter 2 1. Drift af fællesvaskeri Andel i fællesfaciliteters Drift af møde- og selskabsl Konto 118 i alt Diverse udgifter Konto i alt Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligehold Istandsættelse ved fraflytning Tab ved lejeledighed og fraflytni Konto i alt Ordinære udgifter (konto Ekstraordinære udgifter Ydelse vedr. lån til forbedringsa 2 1. Afdrag (konto 303.1) Renter mv Konto 125 i alt Afskrivning på forbedringsarbejde 2 1. Forbedringsarbejder (konto Konto 126 i alt Ydelse vedr. lån til bygningsreno 2 1. Afdrag (konto 303.2) Renter mv Konto 127 i alt Tab ved lejeledighed mv.: 2 1. Tab ved lejeledighed mv. i Dækket af dispositionsfonde Konto 129 i alt Tab ved fraflytninger: 2 1. Tab ved fraflytninger i alt Dækket af tidligere henlægg Konto 130 i alt Konto 137 i alt Konto 139 i alt Årets overskud anvendes til: 2 1. Afvikling af opsamlet under Konto 140 i alt Konto 150 i alt

37 Fin. Tekst Forbrugt til og med sidste måned Budget for perioden Afvigelse Budget for året Sidste års regnskab 2 Indtægter 2 ORDINÆRE INDTÆGTER Boligafgifter og leje: 2 1. Almene familieboliger Kældre mv Garager / Carporte Særlig forhøjelse i forbedr Merleje Konto 201 i alt Renter Andre ordinære indtægter: 2 2. Drift af fællesvaskeri Drift af møde- og selskabsl Konto 203 i alt Konto i alt Ekstraordinære indtægter Korrektion vedr. tidligere år i a Ekstraordinære indtægter (kont Indtægter (konto 209) i alt Indtægter og evt. underskud (k Resultat i alt Korrektion renovation Korrektion 0 Solbak Resultat i alt

38 Fin. Tekst Forbrugt til og med sidste måned 6 Hastrupparken Budget for perioden Afvigelse Budget for året Sidste års regnskab 6 Drift 6 Udgifter 6 Ordinære udgifter 6 Nettokapitaludgifter, beboerbetaling Ydelser på lån: 6 1. Henlæggelser svarende til Prioritetsrenter (inkl. res Konto 101 i alt Rente-, ydelsessikring og ydelses 6 - Rentesikring fra Staten Konto 102 i alt Afdrags- og rentebidrag samt ydel 6 - Ydelsesstøtte Konto 104 i alt Ydelser vedr. afviklede prioritet 6 Andel til boligorganisationens Andel til Landsbyggefonden Konto 105 i alt Konto i alt Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgift Kloakbidrag, vejafgift mv Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug 6 1. El og varme til fællesareal Målerpasning mv Konto 111 i alt Bidrag til boligorganisationen 6 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Konto 112 i alt Konto i alt Variable udgifter Renholdelse 6 Fælles drift løn Løn i alt Andel af driftsinspektør Øvrige personaleudgifter Fremmed renholdelse Konto 114 i alt Almindelig vedligeholdelse Terræn i alt Klimaskærm ialt Boligen Boligen, fraflyt Boligen erhverv Fælles arealer Instalationer Materiel Konto 115 i alt Planlagt og periodisk vedligehold

39 Fin. Tekst Forbrugt til og med sidste måned Budget for perioden Afvigelse Budget for året Sidste års regnskab Terræn i alt Klimaskærm i alt Boligen i alt Boligen fraflyt i alt Bolig, erhverv i alt Fælles arealer i alt Instalationer i alt Materiel i alt Konto i alt Heraf dækket af tidligere h 6 Heraf dækket af tidligere Konto 116 i alt Istandsættelse ved fraflytning mv 6 1. Afholdte udgifter i alt Heraf dækkes af henlæggelse Konto 117 i alt Særlige aktiviteter 6 1. Drift af fællesvaskeri Andel i fællesfaciliteters Drift af møde- og selskabsl Konto 118 i alt Diverse udgifter Konto i alt Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligehold Istandsættelse ved fraflytning Tab ved lejeledighed og fraflytni Konto i alt Ordinære udgifter (konto Ekstraordinære udgifter Ydelse vedr. lån til forbedringsa 6 1. Afdrag (konto 303.1) Renter mv Konto 125 i alt Afskrivning på forbedringsarbejde 6 1. Forbedringsarbejder (konto Konto 126 i alt Ydelse vedr. lån til bygningsreno 6 1. Afdrag (konto 303.2) Renter mv Konto 127 i alt Tab ved lejeledighed mv.: 6 1. Tab ved lejeledighed mv. i Dækket af dispositionsfonde Konto 129 i alt Tab ved fraflytninger: 6 1. Tab ved fraflytninger i alt Dækket af tidligere henlægg Konto 130 i alt Andre renter: 6 1. Renter af gæld til boligorg Konto 131 i alt Afvikling af: 6 1. Underskud fra tidligere år

40 Fin. Tekst Forbrugt til og med sidste måned Budget for perioden Afvigelse Budget for året Sidste års regnskab 6 Konto 133 i alt Konto 137 i alt Konto 139 i alt Konto 150 i alt Indtægter 6 ORDINÆRE INDTÆGTER Boligafgifter og leje: 6 1. Almene familieboliger Erhverv Kældre mv Garager / Carporte Særlig forhøjelse i forbedr Konto 201 i alt Renter Andre ordinære indtægter: 6 1. Tilskud fra boligorganisati Drift af fællesvaskeri Drift af møde- og selskabsl Konto 203 i alt Konto i alt Ekstraordinære indtægter Korrektion vedr. tidligere år i a Ekstraordinære indtægter (kont Indtægter (konto 209) i alt Årets underskud overført ( Indtægter og evt. underskud (k Resultat i alt Korrektion renovation Korrektion 0 Hastrup Resultat i alt k

41 Fin. Tekst Forbrugt til og med sidste måned 7 Hastrupvænget Budget for perioden Afvigelse Budget for året Sidste års regnskab 7 Drift 7 Udgifter 7 Ordinære udgifter 7 Nettokapitaludgifter, beboerbetaling Ydelser på lån: 7 1. Henlæggelser svarende til Prioritetsrenter (inkl. res Konto 101 i alt Rente-, ydelsessikring og ydelses 7 - Rentesikring fra Staten Konto 102 i alt Konto i alt Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgift Kloakbidrag, vejafgift mv Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug 7 1. El og varme til fællesareal Målerpasning mv Konto 111 i alt Bidrag til boligorganisationen 7 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Konto 112 i alt Konto i alt Variable udgifter Renholdelse 7 Fælles drift løn Løn i alt Andel af driftsinspektør Øvrige personaleudgifter Overført til / dækket af Fremmed renholdelse Konto 114 i alt Almindelig vedligeholdelse Terræn i alt Klimaskærm ialt Boligen Boligen, fraflyt Boligen erhverv Fælles arealer Instalationer Materiel Konto 115 i alt Planlagt og periodisk vedligehold Terræn i alt Klimaskærm i alt Boligen i alt Boligen fraflyt i alt Bolig, erhverv i alt Fælles arealer i alt

42 Fin. Tekst Forbrugt til og med sidste måned Budget for perioden Afvigelse Budget for året Sidste års regnskab Instalationer i alt Materiel i alt Konto i alt Heraf dækket af tidligere h 7 Heraf dækket af tidligere Konto 116 i alt Istandsættelse ved fraflytning mv 7 1. Afholdte udgifter i alt Heraf dækkes af henlæggelse Konto 117 i alt Særlige aktiviteter 7 1. Drift af fællesvaskeri Andel i fællesfaciliteters Drift af møde- og selskabsl Konto 118 i alt Diverse udgifter Konto i alt Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligehold Istandsættelse ved fraflytning Tab ved lejeledighed og fraflytni Konto i alt Ordinære udgifter (konto Ekstraordinære udgifter Ydelse vedr. lån til forbedringsa 7 1. Afdrag (konto 303.1) Renter mv Konto 125 i alt Afskrivning på forbedringsarbejde 7 1. Forbedringsarbejder (konto Konto 126 i alt Tab ved lejeledighed mv.: 7 1. Tab ved lejeledighed mv. i Dækket af dispositionsfonde Konto 129 i alt Tab ved fraflytninger: 7 1. Tab ved fraflytninger i alt Dækket af tidligere henlægg Konto 130 i alt Andre renter: 7 1. Renter af gæld til boligorg Konto 131 i alt Konto 137 i alt Konto 139 i alt Årets overskud anvendes til: 7 1. Afvikling af opsamlet under Konto 140 i alt Konto 150 i alt

43 Fin. Tekst Forbrugt til og med sidste måned Budget for perioden Afvigelse Budget for året Sidste års regnskab 7 Indtægter 7 ORDINÆRE INDTÆGTER Boligafgifter og leje: 7 1. Almene familieboliger Kældre mv Særlig forhøjelse i forbedr Konto 201 i alt Renter Andre ordinære indtægter: 7 2. Drift af fællesvaskeri Drift af møde- og selskabsl Konto 203 i alt Konto i alt Ekstraordinære indtægter Korrektion vedr. tidligere år i a Ekstraordinære indtægter (kont Indtægter (konto 209) i alt Indtægter og evt. underskud (k Resultat i alt Korrektion renovation Korrektion Hastrup Resultat i alt t

44 Fin. Tekst Forbrugt til og med sidste måned 8 Samsøvænget Budget for perioden Afvigelse Budget for året Sidste års regnskab 8 Drift 8 Udgifter 8 Ordinære udgifter 8 Nettokapitaludgifter, beboerbetaling Ydelser vedr. afviklede prioritet 8 Andel til boligorganisationens Andel til Landsbyggefonden Konto 105 i alt Konto i alt Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgift Kloakbidrag, vejafgift mv Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug 8 1. El og varme til fællesareal El, varme, rengøring mv. ti Målerpasning mv Konto 111 i alt Bidrag til boligorganisationen 8 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Konto 112 i alt Konto i alt Variable udgifter Renholdelse 8 Fælles drift løn Løn i alt Andel af driftsinspektør Øvrige personaleudgifter Fremmed renholdelse Konto 114 i alt Almindelig vedligeholdelse Terræn i alt Klimaskærm ialt Boligen Boligen erhverv Fælles arealer Instalationer Materiel Konto 115 i alt Planlagt og periodisk vedligehold Terræn i alt Klimaskærm i alt Boligen i alt Boligen fraflyt i alt Bolig, erhverv i alt Fælles arealer i alt Instalationer i alt Materiel i alt Konto i alt Heraf dækket af tidligere h

45 Fin. Tekst Forbrugt til og med sidste måned Budget for perioden Afvigelse Budget for året Sidste års regnskab 8 Heraf dækket af tidligere Konto 116 i alt Istandsættelse ved fraflytning mv 8 1. Afholdte udgifter i alt Heraf dækkes af henlæggelse Konto 117 i alt Særlige aktiviteter 8 1. Drift af fællesvaskeri Andel i fællesfaciliteters Drift af møde- og selskabsl Konto 118 i alt Diverse udgifter Konto i alt Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligehold Istandsættelse ved fraflytning Tab ved lejeledighed og fraflytni Konto i alt Ordinære udgifter (konto Ekstraordinære udgifter Ydelse vedr. lån til forbedringsa 8 1. Afdrag (konto 303.1) Renter mv Konto 125 i alt Afskrivning på forbedringsarbejde 8 1. Forbedringsarbejder (konto Konto 126 i alt Ydelse vedr. lån til bygningsreno 8 1. Afdrag (konto 303.2) Konto 127 i alt Tab ved lejeledighed mv.: 8 1. Tab ved lejeledighed mv. i Dækket af dispositionsfonde Konto 129 i alt Tab ved fraflytninger: 8 1. Tab ved fraflytninger i alt Dækket af tidligere henlægg Konto 130 i alt Andre renter: 8 1. Renter af gæld til boligorg Konto 131 i alt Konto 137 i alt Konto 139 i alt Årets overskud anvendes til: 8 1. Afvikling af opsamlet under Henlæggelser Konto 140 i alt Konto 150 i alt

46 Fin. Tekst Forbrugt til og med sidste måned Budget for perioden Afvigelse Budget for året Sidste års regnskab 8 Indtægter 8 ORDINÆRE INDTÆGTER Boligafgifter og leje: 8 1. Almene familieboliger Særlig forhøjelse i forbedr Konto 201 i alt Renter Andre ordinære indtægter: 8 1. Tilskud fra boligorganisati Konto 203 i alt Konto i alt Ekstraordinære indtægter Korrektion vedr. tidligere år i a Ekstraordinære indtægter (kont Indtægter (konto 209) i alt Indtægter og evt. underskud (k Resultat i alt Korrektion renovation Korrektion Samsø t Resultat i alt

47 Fin. Tekst Forbrugt til og med sidste måned 9 Boskovparken Budget for perioden Afvigelse Budget for året Sidste års regnskab 9 Drift 9 Udgifter 9 Ordinære udgifter 9 Nettokapitaludgifter, beboerbetaling Ydelser vedr. afviklede prioritet 9 Andel til boligorganisationens Andel til Landsbyggefonden Konto 105 i alt Konto i alt Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgift Kloakbidrag, vejafgift mv Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug 9 1. El og varme til fællesareal El, varme, rengøring mv. ti Målerpasning mv Konto 111 i alt Bidrag til boligorganisationen 9 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Konto 112 i alt Konto i alt Variable udgifter Renholdelse 9 Fælles drift løn Løn i alt Andel af driftsinspektør Øvrige personaleudgifter Overført til / dækket af Fremmed renholdelse Konto 114 i alt Almindelig vedligeholdelse Terræn i alt Klimaskærm ialt Boligen Boligen, fraflyt Boligen erhverv Fælles arealer Instalationer Materiel Konto 115 i alt Planlagt og periodisk vedligehold Terræn i alt Klimaskærm i alt Boligen i alt Boligen fraflyt i alt Bolig, erhverv i alt Instalationer i alt Materiel i alt Konto i alt

48 Fin. Tekst Forbrugt til og med sidste måned Budget for perioden Afvigelse Budget for året Sidste års regnskab 9 2. Heraf dækket af tidligere h 9 Heraf dækket af tidligere Konto 116 i alt Istandsættelse ved fraflytning mv 9 1. Afholdte udgifter i alt Heraf dækkes af henlæggelse Konto 117 i alt Særlige aktiviteter 9 1. Drift af fællesvaskeri Andel i fællesfaciliteters Drift af møde- og selskabsl Konto 118 i alt Diverse udgifter Konto i alt Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligehold Istandsættelse ved fraflytning Tab ved lejeledighed og fraflytni Konto i alt Ordinære udgifter (konto Ekstraordinære udgifter Ydelse vedr. lån til forbedringsa 9 1. Afdrag (konto 303.1) Renter mv Konto 125 i alt Afskrivning på forbedringsarbejde 9 1. Forbedringsarbejder (konto Konto 126 i alt Ydelse vedr. lån til bygningsreno 9 1. Afdrag (konto 303.2) Konto 127 i alt Tab ved lejeledighed mv.: 9 1. Tab ved lejeledighed mv. i Dækket af dispositionsfonde Konto 129 i alt Tab ved fraflytninger: 9 1. Tab ved fraflytninger i alt Dækket af tidligere henlægg Konto 130 i alt Andre renter: 9 1. Renter af gæld til boligorg Konto 131 i alt Konto 137 i alt Konto 139 i alt Årets overskud anvendes til: 9 1. Afvikling af opsamlet under Konto 140 i alt Konto 150 i alt

49 Fin. Tekst Forbrugt til og med sidste måned Budget for perioden Afvigelse Budget for året Sidste års regnskab 9 Indtægter 9 ORDINÆRE INDTÆGTER Boligafgifter og leje: 9 1. Almene familieboliger Almene ungdomsboliger Kældre mv Særlig forhøjelse i forbedr Konto 201 i alt Renter Andre ordinære indtægter: 9 2. Drift af fællesvaskeri Drift af møde- og selskabsl Konto 203 i alt Konto i alt Ekstraordinære indtægter Korrektion vedr. tidligere år i a Ekstraordinære indtægter (kont Indtægter (konto 209) i alt Indtægter og evt. underskud (k Resultat i alt Korrektion renovation Korrektion 0 Boskov k Resultat i alt

50 Fin. Tekst Forbrugt til og med sidste måned Budget for perioden Afvigelse Budget for året Sidste års regnskab 12 Hastrup Huse 12 Drift 12 Udgifter 12 Ordinære udgifter 12 Nettokapitaludgifter, beboerbetaling Ydelser på lån: Henlæggelser svarende til Prioritetsrenter (inkl. res Konto 101 i alt Afdrags- og rentebidrag samt ydel 12 - Afdragsbidrag Rentebidrag Konto 104 i alt Ydelser vedr. afviklede prioritet 12 Andel til boligorganisationens Andel til Landsbyggefonden Konto 105 i alt Konto i alt Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgift Kloakbidrag, vejafgift mv Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug El og varme til fællesareal El, varme, rengøring mv. ti Målerpasning mv Konto 111 i alt Bidrag til boligorganisationen Administrationsbidrag Dispositionsfond Konto 112 i alt Konto i alt Variable udgifter Renholdelse 12 Fælles drift løn Løn i alt Andel af driftsinspektør Øvrige personaleudgifter Konto 114 i alt Almindelig vedligeholdelse Terræn i alt Klimaskærm ialt Boligen Boligen erhverv Fælles arealer Instalationer Materiel Konto 115 i alt Planlagt og periodisk vedligehold Terræn i alt Klimaskærm i alt Boligen i alt

51 Fin. Tekst Forbrugt til og med sidste måned Budget for perioden Afvigelse Budget for året Sidste års regnskab Boligen fraflyt i alt Bolig, erhverv i alt Fælles arealer i alt Instalationer i alt Materiel i alt Konto i alt Heraf dækket af tidligere h 12 Heraf dækket af tidligere Konto 116 i alt Istandsættelse ved fraflytning mv Afholdte udgifter i alt Heraf dækkes af henlæggelse Konto 117 i alt Særlige aktiviteter Drift af fællesvaskeri Andel i fællesfaciliteters Drift af møde- og selskabsl Konto 118 i alt Diverse udgifter Konto i alt Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligehold Istandsættelse ved fraflytning Tab ved lejeledighed og fraflytni Konto i alt Ordinære udgifter (konto Ekstraordinære udgifter Ydelse vedr. lån til forbedringsa Afdrag (konto 303.1) Renter mv Konto 125 i alt Afskrivning på forbedringsarbejde Forbedringsarbejder (konto Konto 126 i alt Tab ved lejeledighed mv.: Tab ved lejeledighed mv. i Dækket af dispositionsfonde Konto 129 i alt Tab ved fraflytninger: Tab ved fraflytninger i alt Dækket af tidligere henlægg Konto 130 i alt Andre renter: Renter af gæld til boligorg Konto 131 i alt Konto 137 i alt Konto 139 i alt Årets overskud anvendes til: Henlæggelser Konto 140 i alt Konto 150 i alt

52 Fin. Tekst Forbrugt til og med sidste måned Budget for perioden Afvigelse Budget for året Sidste års regnskab 12 Indtægter 12 ORDINÆRE INDTÆGTER Boligafgifter og leje: Almene familieboliger Almene ungdomsboliger Særlig forhøjelse i forbedr Konto 201 i alt Renter Andre ordinære indtægter: Tilskud fra boligorganisati Drift af fællesvaskeri Drift af møde- og selskabsl Konto 203 i alt Konto i alt Ekstraordinære indtægter Korrektion vedr. tidligere år i a Ekstraordinære indtægter (kont Indtægter (konto 209) i alt Indtægter og evt. underskud (k Resultat i alt Korrektion renovation Korrektion 0 Hastrup Resultat i alt H

53 Fin. Tekst Forbrugt til og med sidste måned Budget for perioden Afvigelse Budget for året Sidste års regnskab 13 Klemens Torp 13 Drift 13 Udgifter 13 Ordinære udgifter 13 Nettokapitaludgifter, beboerbetaling Ydelser på lån: Henlæggelser svarende til Prioritetsrenter (inkl. res Konto 101 i alt Rente-, ydelsessikring og ydelses 13 - Rentesikring fra Staten Konto 102 i alt Afdrags- og rentebidrag samt ydel 13 - Afdragsbidrag Rentebidrag Ydelsesstøtte Konto 104 i alt Ydelser vedr. afviklede prioritet 13 Andel til boligorganisationens Andel til Landsbyggefonden Konto 105 i alt Konto i alt Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgift Kloakbidrag, vejafgift mv Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug El og varme til fællesareal Målerpasning mv Konto 111 i alt Bidrag til boligorganisationen Administrationsbidrag Dispositionsfond Konto 112 i alt Konto i alt Variable udgifter Renholdelse 13 Fælles drift løn Løn i alt Andel af driftsinspektør Øvrige personaleudgifter Overført til / dækket af Fremmed renholdelse Konto 114 i alt Almindelig vedligeholdelse Terræn i alt Klimaskærm ialt Boligen Boligen, fraflyt Boligen erhverv Fælles arealer Instalationer

54 Fin. Tekst Forbrugt til og med sidste måned Budget for perioden Afvigelse Budget for året Sidste års regnskab Materiel Konto 115 i alt Planlagt og periodisk vedligehold Terræn i alt Klimaskærm i alt Boligen i alt Boligen fraflyt i alt Bolig, erhverv i alt Fælles arealer i alt Instalationer i alt Materiel i alt Konto i alt Heraf dækket af tidligere h 13 Heraf dækket af tidligere Konto 116 i alt Istandsættelse ved fraflytning mv Afholdte udgifter i alt Heraf dækkes af henlæggelse Konto 117 i alt Særlige aktiviteter Drift af fællesvaskeri Andel i fællesfaciliteters Drift af møde- og selskabsl Konto 118 i alt Diverse udgifter Konto i alt Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligehold Istandsættelse ved fraflytning Tab ved lejeledighed og fraflytni Konto i alt Ordinære udgifter (konto Ekstraordinære udgifter Ydelse vedr. lån til forbedringsa Afdrag (konto 303.1) Renter mv Konto 125 i alt Afskrivning på forbedringsarbejde Forbedringsarbejder (konto Konto 126 i alt Ydelse vedr. lån til bygningsreno Afdrag (konto 303.2) Konto 127 i alt Tab ved lejeledighed mv.: Tab ved lejeledighed mv. i Dækket af dispositionsfonde Konto 129 i alt Tab ved fraflytninger: Tab ved fraflytninger i alt Dækket af tidligere henlægg Konto 130 i alt Andre renter: Renter af gæld til boligorg Konto 131 i alt

55 Fin. Tekst Forbrugt til og med sidste måned Budget for perioden Afvigelse Budget for året Sidste års regnskab 13 Konto 137 i alt Konto 139 i alt Årets overskud anvendes til: Afvikling af opsamlet under Konto 140 i alt Konto 150 i alt Indtægter 13 ORDINÆRE INDTÆGTER Boligafgifter og leje: Almene familieboliger Særlig forhøjelse i forbedr Konto 201 i alt Renter Andre ordinære indtægter: Drift af fællesvaskeri Drift af møde- og selskabsl Konto 203 i alt Konto i alt Ekstraordinære indtægter Korrektion vedr. tidligere år i a Ekstraordinære indtægter (kont Indtægter (konto 209) i alt Indtægter og evt. underskud (k Resultat i alt Korrektion renovation Korrektion 0 Klemen Resultat i alt T

56 Fin. Tekst Forbrugt til og med sidste måned 14 Tornegården Budget for perioden Afvigelse Budget for året Sidste års regnskab 14 Drift 14 Udgifter 14 Ordinære udgifter 14 Nettokapitaludgifter, beboerbetaling Ydelser på lån: Henlæggelser svarende til Prioritetsrenter (inkl. res Konto 101 i alt Afdrags- og rentebidrag samt ydel 14 - Ydelsesstøtte Konto 104 i alt Mellemregningskonto Konto i alt Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgift Kloakbidrag, vejafgift mv Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug El og varme til fællesareal Målerpasning mv Konto 111 i alt Bidrag til boligorganisationen Administrationsbidrag Dispositionsfond Konto 112 i alt Konto i alt Variable udgifter Renholdelse 14 Fælles drift løn Løn i alt Andel af driftsinspektør Øvrige personaleudgifter Konto 114 i alt Almindelig vedligeholdelse Terræn i alt Klimaskærm ialt Boligen Boligen erhverv Fælles arealer Instalationer Materiel Konto 115 i alt Planlagt og periodisk vedligehold Terræn i alt Klimaskærm i alt Boligen i alt Boligen fraflyt i alt Bolig, erhverv i alt Fælles arealer i alt Instalationer i alt Materiel i alt

57 Fin. Tekst Forbrugt til og med sidste måned Budget for perioden Afvigelse Budget for året Sidste års regnskab 14 Konto i alt Heraf dækket af tidligere h 14 Heraf dækket af tidligere Konto 116 i alt Istandsættelse ved fraflytning mv Afholdte udgifter i alt Heraf dækkes af henlæggelse Konto 117 i alt Særlige aktiviteter Drift af fællesvaskeri Andel i fællesfaciliteters Drift af møde- og selskabsl Konto 118 i alt Diverse udgifter Konto i alt Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligehold Istandsættelse ved fraflytning Tab ved lejeledighed og fraflytni Konto i alt Ordinære udgifter (konto Ekstraordinære udgifter Ydelse vedr. lån til forbedringsa Renter mv Konto 125 i alt Afskrivning på forbedringsarbejde Forbedringsarbejder (konto Konto 126 i alt Tab ved lejeledighed mv.: Tab ved lejeledighed mv. i Dækket af dispositionsfonde Konto 129 i alt Tab ved fraflytninger: Tab ved fraflytninger i alt Dækket af tidligere henlægg Konto 130 i alt Andre renter: Renter af gæld til boligorg Konto 131 i alt Konto 137 i alt Konto 139 i alt Årets overskud anvendes til: Afvikling af opsamlet under Henlæggelser Konto 140 i alt Konto 150 i alt

58 Fin. Tekst Forbrugt til og med sidste måned Budget for perioden Afvigelse Budget for året Sidste års regnskab 14 Indtægter 14 ORDINÆRE INDTÆGTER Boligafgifter og leje: Almene familieboliger Særlig forhøjelse i forbedr Konto 201 i alt Renter Andre ordinære indtægter: Drift af fællesvaskeri Drift af møde- og selskabsl Konto 203 i alt Konto i alt Ekstraordinære indtægter Korrektion vedr. tidligere år i a Ekstraordinære indtægter (kont Indtægter (konto 209) i alt Indtægter og evt. underskud (k Resultat i alt Korrektion renovation Korrektion Torneg åd Resultat i alt

59 Fin. Tekst Forbrugt til og med sidste måned Budget for perioden Afvigelse Budget for året Sidste års regnskab 15 Kirsebærhaven 15 Drift 15 Udgifter 15 Ordinære udgifter 15 Nettokapitaludgifter, beboerbetaling Ydelser på lån: Henlæggelser svarende til Prioritetsrenter (inkl. res Konto 101 i alt Afdrags- og rentebidrag samt ydel 15 - Ydelsesstøtte Konto 104 i alt Konto i alt Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgift Kloakbidrag, vejafgift mv Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug El og varme til fællesareal Målerpasning mv Konto 111 i alt Bidrag til boligorganisationen Administrationsbidrag Dispositionsfond Konto 112 i alt Konto i alt Variable udgifter Renholdelse 15 Fælles drift løn Løn i alt Andel af driftsinspektør Øvrige personaleudgifter Overført til / dækket af Fremmed renholdelse Konto 114 i alt Almindelig vedligeholdelse Terræn i alt Klimaskærm ialt Boligen Boligen erhverv Fælles arealer Instalationer Materiel Konto 115 i alt Planlagt og periodisk vedligehold Boligen fraflyt i alt Bolig, erhverv i alt Fælles arealer i alt Instalationer i alt Materiel i alt Konto i alt Heraf dækket af tidligere h

60 Fin. Tekst Forbrugt til og med sidste måned Budget for perioden Afvigelse Budget for året Sidste års regnskab 15 Heraf dækket af tidligere Konto 116 i alt Istandsættelse ved fraflytning mv Afholdte udgifter i alt Heraf dækkes af henlæggelse Konto 117 i alt Særlige aktiviteter Drift af fællesvaskeri Andel i fællesfaciliteters Konto 118 i alt Diverse udgifter Konto i alt Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligehold Istandsættelse ved fraflytning Tab ved lejeledighed og fraflytni Konto i alt Ordinære udgifter (konto Ekstraordinære udgifter Ydelse vedr. lån til forbedringsa Afdrag (konto 303.1) Konto 125 i alt Afskrivning på forbedringsarbejde Forbedringsarbejder (konto Konto 126 i alt Tab ved fraflytninger: Tab ved fraflytninger i alt Dækket af tidligere henlægg Konto 130 i alt Andre renter: Renter af gæld til boligorg Konto 131 i alt Afvikling af: Underskud fra tidligere år Konto 133 i alt Korrektioner vedr. tidligere år Konto 137 i alt Konto 139 i alt Årets overskud anvendes til: Afvikling af opsamlet under Konto 140 i alt Konto 150 i alt

61 Fin. Tekst Forbrugt til og med sidste måned Budget for perioden Afvigelse Budget for året Sidste års regnskab 15 Indtægter 15 ORDINÆRE INDTÆGTER Boligafgifter og leje: Almene familieboliger Konto 201 i alt Renter Konto i alt Ekstraordinære indtægter Korrektion vedr. tidligere år i a Ekstraordinære indtægter (kont Indtægter (konto 209) i alt Indtægter og evt. underskud (k Resultat i alt Korrektion renovation Korrektion Kirseb h Resultat i alt

62 Fin. Tekst Forbrugt til og med sidste måned Budget for perioden Afvigelse Budget for året Sidste års regnskab 16 Ravnsborg Huse 16 Drift 16 Udgifter 16 Ordinære udgifter 16 Nettokapitaludgifter, beboerbetaling Ydelser på lån: Henlæggelser svarende til Prioritetsrenter (inkl. res Konto 101 i alt Afdrags- og rentebidrag samt ydel 16 - Rentebidrag Ydelsesstøtte Konto 104 i alt Konto i alt Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgift Kloakbidrag, vejafgift mv Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug El og varme til fællesareal Målerpasning mv Konto 111 i alt Bidrag til boligorganisationen Administrationsbidrag Dispositionsfond Konto 112 i alt Konto i alt Variable udgifter Renholdelse 16 Fælles drift løn Løn i alt Andel af driftsinspektør Øvrige personaleudgifter Overført til / dækket af Fremmed renholdelse Konto 114 i alt Almindelig vedligeholdelse Terræn i alt Klimaskærm ialt Boligen Boligen, fraflyt Boligen erhverv Fælles arealer Instalationer Materiel Konto 115 i alt Planlagt og periodisk vedligehold Terræn i alt Klimaskærm i alt Boligen i alt Boligen fraflyt i alt Bolig, erhverv i alt

63 Fin. Tekst Forbrugt til og med sidste måned Budget for perioden Afvigelse Budget for året Sidste års regnskab Fælles arealer i alt Instalationer i alt Materiel i alt Konto i alt Heraf dækket af tidligere h 16 Heraf dækket af tidligere Konto 116 i alt Istandsættelse ved fraflytning mv Afholdte udgifter i alt Heraf dækkes af henlæggelse Konto 117 i alt Særlige aktiviteter Drift af fællesvaskeri Andel i fællesfaciliteters Konto 118 i alt Diverse udgifter Konto i alt Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligehold Istandsættelse ved fraflytning Tab ved lejeledighed og fraflytni Konto i alt Ordinære udgifter (konto Ekstraordinære udgifter Afskrivning på forbedringsarbejde Forbedringsarbejder (konto Konto 126 i alt Tab ved lejeledighed mv.: Tab ved lejeledighed mv. i Dækket af dispositionsfonde Konto 129 i alt Andre renter: Renter af gæld til boligorg Konto 131 i alt Korrektioner vedr. tidligere år Konto 137 i alt Konto 139 i alt Årets overskud anvendes til: Henlæggelser Konto 140 i alt Konto 150 i alt

64 Fin. Tekst Forbrugt til og med sidste måned Budget for perioden Afvigelse Budget for året Sidste års regnskab 16 Indtægter 16 ORDINÆRE INDTÆGTER Boligafgifter og leje: Almene familieboliger Konto 201 i alt Renter Andre ordinære indtægter: Drift af møde- og selskabsl Konto 203 i alt Konto i alt Ekstraordinære indtægter Korrektion vedr. tidligere år i a Ekstraordinære indtægter (kont Indtægter (konto 209) i alt Indtægter og evt. underskud (k Resultat i alt Korrektion renovation Korrektion 0 Ravnsb Resultat i alt

65 Pkt. 11 Rapport Helhedsplan Statusoversigt i Helhedsplanen (Hastrupparken), 4. maj 2015 Indsatsområde 1: Børn, unge og familie Unge mænd med mål: Pilotprojektet I Hastrupparken blev afsluttet i december måned. Helhedsplanen har søgt ministeriet om midler til at forlænge og udvide projektet, men fik desværre afslag. På baggrund af pilotprojektets gode resultater har helhedsplanen sammen med Landsbyggefonden besluttet at videreføre projektet i helhedsplanens regi og med midler fra helhedsplanen. Da pilotprojektet sluttede forlængede helhedsplanen Pouls ansættelse frem til 1. april, og han er nu administrativt blevet overflyttet til Boligselskabet Sjælland frem til og med helhedsplanens udgang den 30. april Det udvidede mentorprojekt starter formelt op den 1. juni, men vi er allerede gået i gang med de indledende øvelser. I projektet skal der være 4 mentorer halvtidsansat i hver boligområde. Indtil videre har vi 3 mentorer. Det er Poul i Hastrupparken, og så er det Mohammed og Özcan, som allerede er ansatte i helhedsplanen, og så mangler vi en sidste mentor, som vi pt. leder efter. Center for Boligsocial Udvikling vil være på sidelinjen af projektet. Det er endnu uafklaret hvor mange ressourcer de kan lægge i projektet, det skal afklares i Deres bestyrelse. Indtil videre kommer de i maj måned og vejleder projektgruppen i nogle progressionsskemaer, der skal bruges i projektet og vil gerne indgå i en følgegruppe for projektet. Projektgruppen vil yderligere blive klædt på til opgaven med to metodedage i maj måned. Det bliver undertegnede der kommer til at være projektleder for projektet, hvilket betyder at jeg én dag om ugen kommer til at være i Ellemarken. Streetsoccer: Street Soccer er et attraktivt tilbud om idræt i lokalområdet. Street Soccer er nemt tilgængeligt og derved også for de mindre ressourcestærke unge og deres familier, da der ikke er krav om kørsel til kampe, træning m.v. Tilbuddet i Hastrup bliver benyttet af omkring unge drenge og piger i alderen fra 8 16 år. Der er også en gruppe på omkring drenge i alderen fra år. Aktiviteten bidrager også til at give nogle succesoplevelser for de unge. Der er også et tæt samarbejde med foreningslivet, hvor helhedsplanen hjælper de unge med at blive sluset ind i boldklubber og evt. hjælp til at søge kontingentsstøtte og støtte til udstyr ved hjælp af foreningen Broen, hvor cirka 20 børn og unge mellem 6 og 16 år har fået betalt fodboldtøj og støvler. Helhedsplanen har fået uddannet 3 streetagenter i Hastrupparken, der alle er aktive i den ugentlige træning. Streetagenterne er unge mennesker, der får en træneruddannelse, således at de på sigt kan overtage ansvaret for træningen. Indtil videre er det kun drenge, der har fået en træneruddannelse, men i maj måned er der endnu et street agent kursus, hvor 4 unge skal have en træneruddannelse og der bliver uddannet en pige i Hastrupparken, hvilket også vil betyde at træningen for pigerne kan få et løft. 1

66 Streetsoccer i helhedsplanen har også fået et tæt samarbejde med de lokale boldklubber og HB Køge, som både har en sportsmæssig, men også en erhvervsmæssig karakter. Helhedsplanen har afholdt forskellige fodboldarrangementer i samarbejde med Køge Boldklub, bl.a. WM storskærm i fodboldklubben. Køge Boldklub vil gerne fremadrettet koordinere streetsoccer når helhedsplanen udløber og på længere sigt indtage den tovholderfunktion som helhedsplanen pt. har. I forhold til HB Køge har der i den forgangne uge været afholdt lokale træninger i alle 4 boligområder, hvor spiller fra HB Køge har deltaget og der er blevet annonceret med det i boligområderne, men også i de omkringliggende villakvarterer med henblik på at tiltrække unge udefra. Helhedsplanen er også repræsenteret i HB Køges Erhvervsnetværk, hvor Center for Dansk og Integration har købt en plads i netværket. Pladsen bliver udfyldt af en medarbejder i Helhedsplanen, med henblik på at styrke helhedsplanens og kommunens samarbejde med virksomheder med henblik på at få dem til at tage et større lokalt ansvar for de unge i lokalområdet. Vi har en forventning om at samarbejdet vil resultere i forskellige virksomhedsaftaler, hvor unge i de 4 boligområder kan få nemmere adgang til fritidsjob og lærepladser. Helhedsplanen samarbejder også med Køge Kommune omkring Streetsoccer, hvor vi deltager i forskellige fodboldevents, bl.a. DBU on Tour, der bliver fastholdt i slutningen af maj måned. Ugentlig træning hver lørdag og søndag. 4 8 stævner årligt I vinterperioden har vi sikret at både de små og store har haft haltider i gymnastiksalen på Hastrupskolen. I sommerperioden spiller de på multibanen i Hastrupparken. Vi har i vinterperioden fået uddannet 7 nye Street Agenter der skal bidrage til træningen lokalt i de 4 boligområder. Det er unge drenge fra bebyggelserne i alderen fra år. Relationsarbejde blandt unge (klub med bemanding): Klub 16+ Initiativet med at åbne et værested for de unge drenge i bebyggelsen er stadig overvejende positivt. Det har i vid udstrækning betydet, at de ikke længere opholder sig i opgange og kælderrum og at de føler sig set og hørt i bebyggelsen. Det er en løbende udviklingsproces, som skal håndholdes og løbende justeres. Initiativet er sat i søen i et samarbejde mellem afdelingsbestyrelsen i Hastrupparken og helhedsplanen, og vi afholder med jævne mellemrum møder om udviklingen. Som det fremgår af de tidligere statusoversigter har værestedet udviklet sig fra da det startede op i december Vi har over en periode på det sidste halve år eksperimenteret med at give de unge en høj grad af selvstyre. Det kom sig af en situation, hvor de ansvarlige fædre skulle 2 måneder til Ægypten i 2

67 vinterperioden, og hvor vi i den forbindelse blev enige om en model, hvor de kunne få udleveret en nøgle af Osama, som skule afleveres i hans postkasse efter lukketid og den pågældende unge skulle tage ansvar for oprydning, regelsæt m.v. Dette er gået hæderligt. I indeværende periode arbejder de unge på at etablere sig som en forening, hvor Poul og Osama har afholdt møder med dem. Overskriften for møderne har været fra gadeliv til foreningsliv. Vi har aftalt med Dansk Ungdoms Fællesråd, at de skal komme til Køge i nær fremtid og afholde et møde med de unge omkring udformning af vedtægter m.m. Cykel Care I 2014 fik vi etableret en cykelcontainer i Hastrupparken med midler fra friluftsrådet. Afregnet med Friluftsrådet i december, kr. Projektet er kommet godt i gang. Indkøbt maling således at den kan blive malet til foråret. Pt. 2 frivillige cykelfolk behov for flere frivillige. Efterlyst i beboerbladet, men ingen henvendelser. Projektet har stor interesse og der er mange beboere, særligt unge, der søger hjælp i containeren. Byhaverne Hastrupparken ser grønt Der blev i 2012 etableret 26 nyttebede i Hastrupparken. Formålet var at styrke naboskabet og kendskabet til hinanden beboerne imellem i bebyggelsen, både på tværs af alder og kulturelle baggrunde. Projektet har langt overgået forventningerne. I rekrutteringsfasen til projektet lykkedes det at få beboere med dansk, tyrkisk og arabisk med i projektet, og de børn der var med i Miljøgruppen blev også automatisk tilbudt et stykke jord. Projektet har medført at voksne i langt højere grad end tidligere opholder sig på udearealerne. De voksne deltagere giver udtryk for at det sociale liv der udfolder sig omkring nyttebedene bidrager til at øge livskvaliteten og naboskabet for mange beboere. Projektet har yderligere styrket kontakten mellem børn og voksne i bebyggelsen. Der er blevet nedsat en bestyrelse med beboere fra haveforeningen, således at projektet nu er forankret og selvkørende. Udfra et integrations og naboskabs perspektiv er projektets store succes, at det er lykkedes at skabe en diversitet i brugergruppen med plads til forskellighed. Haveprojektet indgår i et speciale Practice Theoretical Perspectives on Urban Gardeners an Foragers Motivations, hvor den studerende var ude at snakke med nogle af deltagerne. Haveprojektet er også nævnt i flere nationale publikationer. Bistader Hastrupparken ser grønt Som et nyt projekt har helhedsplanen efter aftale og møder med afdelingsbestyrelsen og haverne ansøgt Friluftsrådet om midler til at anlægge bistader i Hastrupparken. 3

68 I samarbejde med Dennis fra afdelingsbestyrelsen og Lars er der aftalt et sted, hvor bistaderne kan blive opstillet. Det er også aftalt, at der plantes hæk rundt om staderne, så man ikke ved et uheld kan komme til at gå ind til dem. Derudover er der købt medlemskab af Dansk Biavlerforening samt kurser til de tre frivillige, som i første omgang skal drive projektet. Meningen er, at de på sigt skal oplære andre interesserede i projektet. Næste skridt bliver at indkøbe udstyr og få plantet hæk. Ungeråd Helhedsplanen samarbejder med Køge Kommune om opstart af et Ungeråd. 2 store arrangementer. Et i Ellemarken med teatergruppen Contact med fokus på unge og forskellighed og med fokus på hvordan unge kan spille aktivt ind i deres lokalsamfund. Arrangement i december på teaterbygningen, hvor de unge i Ungerådet stod som arrangør med hjælp fra helhedsplanens folk og kommunens klubkoordinator. Konkurrence på aftenen, hvor de unge forinden kunne uploade en video der skulle omhandle det at være unge i Køge. Mange møder bl.a. i kulturhuset med de unge i Ungerådet. Pt. 4 i ungerådet, men repræsenterer en stor diversitet, da de både kommer fra boligområderne og fra juntaen på Tapperiet. Årsagen til at helhedsplanen er gået ind i dette arbejde er, at det er væsentligt at give de unge fra boligområderne en stemme i det politiske og kulturelle liv i Køge, og helhedsplanen ønsker også at nedbryde nogle af de meget skarpe skel, der er mellem forskellige ungegrupperinger i Køge. Det er svært at fastholde og sikre kontinuiteten blandt de mere udsatte unge i forhold til deres repræsentation i Ungerådet, men vi arbejder pt. på den fremadrettede strategi. Fædrenetværk Helhedsplanen arbejder på at få etableret et fædrenetværk på tværs af boligområderne, men også meget gerne med fædre fra det øvrige Køge. Der har indtil videre været afholdt 3 møder, de 2 første var i Ellemarken, hvor der blandt andet var besøg fra et fædrenetværk i Tingbjerg og det sdiset møde var i kulturhuset den 21. april, hvor de fremmødte fædre lavede mad sammen og der var besøg fra Bapa netværket der er en forening der er forankret i Center for Socialt Ansvar. Foreningen arbejder for at styrke fædres deltagelse i børnenes liv. Miljøgruppen Det er hver søndag fra kl Miljøgruppen er for alle, men typisk er det børn i alderen fra 6 13 år. Deltagerantallet er svingende alt efter vejret, men der er 5 og 15 unge der deltager. De unge går rundt med aktivitetsmedarbejderen og samler henkastet affald i bebyggelsen med sække, handsker og hapsere. Efter endt arbejde går de unge på Fasanen og får pizza. Man kan tydeligt se at mængden af affald i Hastrupparken er reduceret. Aktiviteten har også en positiv effekt på børnenes egen adfærd i forhold til at kaste affald i området. Køge Boligselskabs 4

69 renovationsordning giver udtryk for, at de kan se at de unge har været ude om søndagen. Hvis det ind imellem har været aflyst på grund af andre arrangementer kan det ses i området. Helhedsplanen har i samarbejde med afdelingsbestyrelsen igen i år indkaldt til oprydningsdag i Hastruparken med efterfølgende hygge og mad den første weekend i maj. Indsatsområde 2: Uddannelse, beskæftigelse og erhverv Lommepengejob Lommepengejob i helhedsplanen skal ruste de unge til at kunne begå sig på arbejdsmarkedet. Mange af de unge vokser op i familier, hvor der er ingen eller ringe tilknytning til arbejdsmarkedet. I helhedsplanen i Hastrupparken har vi pt. ansat 4 unge mennesker mellem 13 og 18 år i kulturhuset. De er ansat 4 timer om ugen. De refererer i udgangspunktet til de boligsociale medarbejdere og til Lone i kulturhuset. Jobplaneten I september 2014 startede projekt Jobplaneten op i Karlemoseparken som resultat af en partnerskabsaftale mellem Køge Kommune, Boligselskabet Sjælland og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Jobplaneten er en lokal jobformidling, hvor projektlederen skal varetage en udgående indsats overfor virksomheder i kommunen for derigennem at bidrage til at de kunne kan få et fritidseller lommepengejob. 50 % af lønmidlerne til projektlederen kommer fra helhedsplanens, hvorfor de øvrige boligområder kan drage fordel af jobplanetens resultater og trække på det virksomhedsnetværk, der bliver opbygget. Hastrupparken har allerede fået en ung i fritidsjob via formidling gennem jobplaneten. Det er også tanken, at Mentorprojektet skal etableres i et tæt samarbejde med Jobplaneten. Etnisk iværksætteri Køge Erhversservice har gennempartnerskabsaftalen med Økonomi og indenrigsministeriet fået ne pulje penge over de næste tre år til at have særligt fokus på at oplyse og hjælpe borgere med anden etnisk baggrund end dansk til at starte gene virksomhed. Repræsentanter fra Det Boligsociale Fællessekretariat har deltaget i den første workshop, som blev afholdt i Kulturhuset i Køge Boligselskab, hvor vi diskuterede målgrupper m.m. i projektet. 5

70 Køge Erhversservice har gennem partnerskabsaftalen med Økonomi og indenrigsministeriet fået en pulje penge over de næste tre år til at have særligt fokus på at oplyse og hjælpe borgere med anden etnisk baggrund end dansk til at starte egen virksomhed. Repræsentanter fra Det Boligsociale Fællessekretariat har deltaget i den første workshop, som blev afholdt i Kulturhuset i Køge Boligselskab, hvor vi diskuterede målgrupper m.m. i projektet. Projektet hedder i daglig tale International Business Køge og ledes af Maria Cecilie. Maria Cecilie afholder løbende rådgivningsmøder og informationsseminarer lokalt i boligområderne. Projektet har mange samarbejdsflader med helhedsplanen og Rami Panduro Zouzou er repræsenteret i projektets styregruppe for at sikre, at udviklingen løbende tilpasses forholdene i de enkelte boligområder. Indsatsområde 3: Beboernetværk, inddragelse og demokrati Udvidet brug af beboerhusene 1. Vi arbejder på at skabe en ramme for aktiviteter i Kulturhuset, hvor alle beboere oplever at de er velkomne. Vi har indtil videre: Motionscenter Torsdagsmad Tirsdagsmorgenmad Håndarbejdsklub Billardklub Kvindegruppe for psykisk sårbare Diverse børne og unge aktiviteter (jf. Indsatsområde 1) Zumba Tai Chi IT hjælp i Kulturhuset Pensionistklub Kvindetræning 3 aftener om ugen Enkelte arrangementer i 2014/15: Nytårsmiddag for de frivillige i cafeen Sankt Hans Sommerfest for alle de frivillige i huset Decemberhygge 6

71 Open Air i Hastrupparken Loppemarked IT hjælp For at hjælpe beboere, som har udfordringer med at begå sig på Internettet og bruge computere generelt, tilbyder vi hver mandag It hjælp i vores IT café. Målet er at klæde alle borgere, som har brug for det, på til den stigende digitalisering af samfundet herunder ikke mindst det offentliges brug af digitale selvbetjeningsløsninger. Vi har haft samarbejde med Køgebibliotekerne om at køre undervisningsforløb i brugen af NemID og borger.dk, men nu er det tre frivillige, som varetager indsatsen. Lasse er med på sidelinjen til de udfordringer, hvor der er behov. Der informeres løbende om tilbuddet i Beboernyt, på hjemmeside, facebook, med opslag etc., men fremmødet er det til trods ret beskedent. I gennemsnit besøger ca. fem beboere It caféen. Pensionistklub Hastrupparken har en stor og velfungerende pensionistklub, som mødes i Kulturhuset hver tirsdag til gymnastik og kortspil. Derudover arrangerer de også månedlig banko og ture ud af huset m.v. Der er også gymnastik hver tirsdag formiddag. Pensionistklubben har over 100 medlemmer, hvoraf cirka halvdelen er fra Køge Boligselskab og resten fra området i øvrigt. Pensionistklubben er et stort aktiv for enlige ældre der flytter til Hastrupparken. Helhedsplanen og pensionistklubben har et godt samarbejde og vi haft IT kurser i pensionistklubben i et samarbejde med Køge Kommune og formanden for pensionistklubben var sammen med undertegnede fra helhedsplanen til et seminar om ensomme ældre og hvordan man som forening når ud til ensomme ældre og hvordan man tager imod nye medlemmer. Arbejde med frivillige Der arbejdes målrettet på at rekruttere og fastholde frivillige til Kulturhuset. Fastholdelse sker bl.a. ved særlige arrangementer for de frivillige og ved at tilbyde dem fordele i forbindelse med brug af Kulturhusets faciliteter. Vi har pt. et rimelig solidt hold af frivillige og vi fornemmer, at der er en positiv stemning omkring det at være frivillig i kulturhuset. Tai Chi Hver mandag fra kl i kulturhuset. Det er en beboer fra Hastrupparken, som underviser gratis og som har været på instruktørkursus for midler i helhedsplanen. 7

72 Tirsdagsmorgenmad Hver tirsdag er der morgenmad i kulturhuset. Det koster 10 kr. for beboerne at deltage og så støtter helhedsplanen det med 10 kr. pr. beboer. Morgenmaden starter altid med en morgensang. Det er en aktivitet der styrker netværket i kulturhuset og i Hastrupparken. Indsatsområde 5: Udsatte grupper Den åbne rådgivning kører nu i alle boligområderne. I Hastrupparken er det hver mandag fra kl Der har i indeværende år været 45 henvendelser og Helle Hyltoft, der står for den åbne rådgivning, har lavet en statistik, hvor der er en mere detaljeret gennemgang af emnerne for beboerhenvendelserne. Den sociale Taskforce DFI Den fælles indgang, som i helhedsplans terminologi lyder navnet Social Task Force, har fået ny koordinator. DFI har arbejder målrettet med få familier, som er berørt af en bred og kompleks vifte af problemstillinger, som kræver involvering af mange fagligheder og forvaltninger. DFI og helhedsplanen samarbejder omkring en række informationsarrangementer i løbet af 2015 som spænder fra info om psykisk sygdom til økonomisk rådgivning. Indsatsområde 7: Image og kommunikation i Hastrupparken Der er udarbejdet en kommunikationsplan for Hastrupparken med fokus på at fremstille Hastrupparken som et attraktivt sted at bo. Der er særligt fokus på at få udlejet tagboligerne. Kommunikationsplanen forventes færdig inden årsskiftet. De mange attraktive ting ved Hastrupparken kommunikeres ud gennem den lokale presse, de sociale medier og via Køge Boligselskabs hjemmeside (kbs.dk) samt Helhedsplanens hjemmeside (helhedsplanen.dk). Indsatsen har båret frugt idet administrationen har oplyst, at der ikke har været tomgangsboliger blandt tagboligerne i lang tid. 8

73 Lemming Eriksson Rådgivende Ingeniører a.s FRI Sag nr Pkt. 12 Statusrapport Lemming og Erikson Køge Boligselskab Afdeling Solbakken II Budget for samlet bygningsopretning 6. maj 2015 Init: BS Basisberegninger Tagrenovering (Erfa-tal fra fsb Degnegården) ,00 Blok A, B, C og D (etape 1) Antal kr/stk - Demontering - Opretning af tagflade, fast undertag, tagpap - Opretning og udskiftning af stern, malebehandling mv Kr ,00 - Blikkenslager (tagrender og -nedløb, fodblik, skotrende mv.) - Tagdækoning m. vingetegl Ovenlysvinduer type Kr ,00 Ovenlysvinduer type Kr ,00 Totaloverdækning Kr , , ,00 Blok E, F og G (etape 2) Antal kr/stk - Demontering - Opretning af tagflade, fast undertag, tagpap - Opretning og udskiftning af stern, malebehandling mv Kr ,00 - Blikkenslager (tagrender og -nedløb, fodblik, skotrende mv.) - Tagdækoning m. vingetegl Ovenlysvinduer type Kr ,00 Ovenlysvinduer type Kr ,00 Totaloverdækning Kr , , ,00 Blok 1, 2, 3 og 4 (etape 3) Antal kr/stk - Demontering - Opretning af tagflade, fast undertag, tagpap - Opretning og udskiftning af stern, malebehandling mv Kr ,00 - Blikkenslager (tagrender og -nedløb, fodblik, skotrende mv.) - Tagdækoning m. vingetegl Tag over altaner - Øget konstruktionshøjde Kr ,00 - Renovering af tagpap Kr ,00 - Supplerende isolering Kr ,00 - Inddækninger mv Kr ,00 Ovenlysvinduer type Kr ,00 Ovenlysvinduer type Kr ,00 Totaloverdækning Kr , , ,00 Indeklimatisk opretning af boliger 2. sal ,00 Blok A, B, C og D (etape 1) Antal kr/stk Demontering af eksisterende isoelring mv Kr ,00 Ny skunkkonstruktion Kr ,00 Dampmembran, isolering af loft + skunk (300 mm) Kr ,00 Malermæssig opretning og finish Kr ,00 Skimmelrenovering af boliger (som Tingbjerg I) Kr , , ,00 Blok E, F og G (etape 2) Antal kr/stk Demontering af eksisterende isoelring mv Kr ,00 Ny skunkkonstruktion Kr ,00 Dampmembran, isolering af loft + skunk (300 mm) Kr ,00 Malermæssig opretning og finish Kr ,00 Skimmelrenovering af boliger (som Tingbjerg I) Kr , , ,00 Blok 1, 2, 3 og 4 (etape 3) Antal kr/stk Demontering af eksisterende isoelring mv Kr ,00 Ny skunkkonstruktion Kr ,00 Dampmembran, isolering af loft + skunk (300 mm) Kr ,00 Malermæssig opretning og finish Kr ,00 Skimmelrenovering af boliger (som Tingbjerg I) Kr , , ,00

74 Lemming Eriksson Rådgivende Ingeniører a.s FRI Sag nr Køge Boligselskab Afdeling Solbakken II Budget for samlet bygningsopretning 6. maj 2015 Init: BS Indeklimatisk opretning af boliger generelt: Ventilationsanlæg ,00 Der etableres decentrale ventilationsanlæg i tagrum pr. opgang. Prisreference er anlæg etableret i fab afd Tingbjerg I Antal kr/stk Blok A, B, C og D (etape 1) Kr ,00 Blok E, F og G (etape 2) Kr ,00 Blok 1, 2, 3 og 4 (etape 3) Kr , , ,00 Vinduesudskiftning (træ/alu) ,00 Blok A, B, C og D b h A Antal kr/stk Facader Type 1 1,33 1,40 1, Kr ,00 Type 2 2,17 1,40 3, Kr ,00 Badeværelser Kr ,00 Kældervinduer Kr ,00 Altan Altan vindue 1,20 1,40 1, Kr ,00 Altandør 0,80 2,10 1, Kr ,00 Gavle Fransk dør 1,60 2,10 3, Kr ,00 Vindue 1,33 1,40 1, Kr ,00 Vinduer i område A, B, C og D Kr , ,00 Blok E, F og G b h A Antal kr/stk Facader Type 1 1,33 1,40 1, Kr ,00 Type 2 2,17 1,40 3, Kr ,00 Badeværelser Kr ,00 Kældervinduer Kr ,00 Altan Altan vindue 1,20 1,40 1, Kr ,00 Altandør 0,80 2,10 1, Kr ,00 Gavle Stort facadeparti 5, Kr ,00 Fransk dør 1,60 2,10 3, Kr ,00 Vindue 1,33 1,40 1, Kr ,00 Altandør 0,90 2,10 1, Kr ,00 Altanvindue 1,20 1,40 1, Kr ,00 Vinduer i område E, F og G Kr , ,00 Blok 1, 2, 3 og 4 b h A Antal kr/stk Facader Type 1 1,33 1,40 1, Kr ,00 Badeværelser Kr ,00 Kældervinduer Kr ,00 Altan Altan vindue 1,20 1,40 1, Kr ,00 Altandør 0,80 2,10 1, Kr ,00 Stort facadeparti 2,17 2,10 4, Kr ,00 Gavle Fransk dør 1,60 2,10 3, Kr ,00 Vindue 1,33 1,40 1, Kr ,00 Vinduer i område 1, 2, 3 og 4 Kr , ,00 Supplerende budget - Resterende indgangspartier skøn Kr ,00 - Vinduer i trappeopgange Kr ,00 - Kælderdøre afsætning Kr , , ,00

75 Lemming Eriksson Rådgivende Ingeniører a.s FRI Sag nr Køge Boligselskab Afdeling Solbakken II Budget for samlet bygningsopretning 6. maj 2015 Init: BS Diverse opretninger fjr. tidligere rapportering ,00 Fordelings- og cirkulationsledninger for brugsvand. Antal kr/stk Varmtvandsledning ,00 Koldtvandsledning ,00 Cirkulationsledning på tag ,00 Isolering ,00 Ventiler ,00 Ventiler cirkulation ,00 Bortskaffelse af rør ,00 Fordelingsledninger for brugsvand Kr , ,00 Sikringsanlæg Etablering af resterende HPFI anlæg Kr , ,00 Isolering af kælderdæk (kolde gulve i stueetagen) Tidligere budgetteret Kr , ,00 Hovedledninger for varme i terræn skiftes 50m dobbelt rør i kælder ,00 100m dobbelt rør i terræn ,00 Forsyning i terræn: Varme ,00 Forsyning i terræn: Varmt vand ,00 Kr , ,00 Udskiftning af gaskedler Fremskrivning af tidligere budgetteret Kr , ,00 Vedligeholdsarbejder (Fremskrivning af tidligere budgetteret) Opretning af revner i fuger/i armering ,00 Misfarvet murværk ved udhæng ,00 Revnet terrazzobelægning i trapperum , , ,00

76 Lemming Eriksson Rådgivende Ingeniører a.s FRI Sag nr Køge Boligselskab Afdeling Solbakken II Budget for samlet bygningsopretning 6. maj 2015 Init: BS Samlet budgetoversigt Entreprise Byggeplads I alt I alt 15% Kr. ex. moms Kr. incl. moms Entreprisebudget Tagrenovering Indeklimatisk opretning Indeklimatisk opretning af boliger 2. sal Indeklimatisk opretning af boliger generelt: Ventilationsanlæg Vinduesudskiftning (træ/alu) Diverse opretninger fjr. tidligere rapportering Samlet entreprisebudget Omkostningsbudget Forundersøgelser (tilstand, skimmel, miljøscreening mv.) + Program - Tilstandsregistrering Skimmelundersøgelser Miljøscreening Programmering, Landsbyggefond, Skema A mv Teknisk rådgivning og bistand (projekt, udbud, byggestying) 10% Andre omkostninger (Byggesagsgebyr, byggetilladelse mv.) 5% Lemming & Eriksson Rådgivende Ingeniører a.s FRI N:\Sagsmapper\ Solbakken II - Køge Boligselskab\0800 Beregninger\0840 BYGNINGSDELSOVERSLAG\[ Revideret Økonomi oplæg til renovering.xlsx]basisark

77 Notat Sag Vedrørende Køge Boligselskab Afd. Solbakken II Sag nr bs// Dato 6. maj 2015 Budgettering af samlet bygningsopretning Tilsendt René Nielsen Køge Boligselskab Jesper Jørgensen Køge Boligselskab Lars Carstensen Lemming & Eriksson 1. Grundlag 2009 I 2009 gennemgik Køge boligselskab og Lemming & Eriksson i fællesskab bebyggelsen mhp. identifikation og kapitalisering af opretningsbehov i afdelingen. Fokus på opgaven var opretning af svigt og bygningsdele, hvis levetid måtte betragtes som udlevet. Specifikt var der fokus på opretningsbehov ifm. - Tage, hvor vedligeholdsomfanget var betydeligt bl.a. med utætheder ifm altanoverdækninger, ved ovenlys og ved skunkrum. - Vinduer, hvor beboerne påpegede utætheder og kondensdannelse, der medførte skimmelvækst på karme og lysninger. - Skimmelforekomst, der primært var lokaliseret til kuldebroer og manglende isolering i 2. salsboligerne N:\Sagsmapper\ Solbakken II - Køge Boligselskab\0300 Notater, Rapporter mv\l&e\ Budgetnotat.docx

78 Notat Af andre bygningsdele, der erfaringsvis fremstod vedligeholdstrængende var forsyningsledninger for brugsvand, hovedledninger for varme og varmt brugsvand i terræn, gaskedler og lovliggørelse med HPFI-relæer Udgangspunkt for budgettering af afhjælpningsarbejder er fortsat 2009-grundlaget. I perioden har beboerne påpeget indeklimatiske gener grundet skimmelforekomst. Mhp. at afgrænse og vurdere omfang af skimmelforekomst er et antal boliger analyseret ved termografering for afklaring af kuldebroer, ligesom enkelte vægbeklædninger lokalt er demonteret for besigtigelse. Specifikt i boliger på 2. sal fremstår herefter risiko for betydelig, skjult skimmelvækst. Revideret budget for samlet opretning pr. dd vedlægges. 2. Afhjælpningsbudget 2015 Kommentarer til det vedlagte budget: Tagrenovering Tagene fremstår umiddelbart som afdelingens mest vedligeholdskrævende bygningsdel. Opretning af tagene omfatter retablering af tagflader med fast undertag og nyt vingetegl incl. nye tagvinduer. Skunkrum sikres mod fugtbelastning. Arbejdet kræver total åbning af tagrum, hvorfor der er budgetteret med totaloverdækning af blokkene, indtil det faste undertag er fuldt etableret. Udførelses- og prisreferencen for tagrenoveringen er L&E's tilsvarende tagrenovering på fsb's afdeling Degnegården. Indeklimatisk opretning af boliger på 2. sal. Arbejdet omfatter fjernelse af indvendige forsatsvægge og skimmelrenovering af boligernes skimmelbefængte arealer. Referencen herfor er tilsvarende renoveringer i fsb's afdelinger Tingbjerg og Lundebjerg. Boligernes overflader retableres Ydervægge og lofter i boligerne efterisoleres således, at der fremover ikke forekommer væsentlige kuldebroer, der kan bevirke skimmelvækst. Generel indeklimatisk opretning En del boliger fremstår med skimmelvækst på kolde overflader i vinduesnicher og i hjørner af ydervægge og lofter. Årsagen er, at vandaktiviteten på disse kuldebroer er relativ høj med skimmelvækst til følge. Vandaktiviteten følger den indendørs luftfugtighed. Ved at generel ventilering af boligerne vil den relative luftfugtighed - specielt i opvarmningsperioden - kunne nedbringes betragteligt, hvorved vandaktiviteten Side 2 af 4

79 Notat kan reduceres til under niveau for skimmelvækst. Foruden at sikre imod skimmelvækst, vil effekten af ventilation være generelt bedre og sundere indeklima Ventilationen etableres med aggregater på loft pr. opgang. Aggregaterne skal kunne serviceres fra trappeopgangen (inspektion, filterskift, kontrol af røgspjæld mv.). Prisreferencen er de tilsvarende ventilationsanlæg, L&E har forestået i fsb's afdeling Tingbjerg. Vinduesudskiftning Afdelingen har i dag vinduer af varierende kvalitet og udformning. Fælles er registrerede utætheder, svigtende tætningslister og kolde overflader. Budget for vinduesudskiftningen omfatter alle vinduer i boliger og i kældre. Udskiftning af vinduerne til energimæssig klasse A-elementer sikrer både reduceret energiforbrug i boligerne og øget overfladetemperatur på karm/ramme og vinduesflader, hvorved kondens og vandaktivitet reducere betydeligt i forhold til afdelingens nuværende vinduer. Afhængig af tilvalg af ventilation eller ikke, forsynes de nye vinduer med friskluftventiler. Diverse opretninger Budgettet indeholder supplerende drifts- og opretningsarbejder, som har været drøftet tidligere. 3. Prioriterede indsatser 4. Tidsplan Opretning af de svigtende bygningsdele og øvrige driftsmæssige forhold, der fremgår af budgettet skal ikke nødvendigvis gennemføres samtidigt. Den endelige beslutning om hel eller delvis gennemførelse skal programmeres nærmere. Det er vores forslag, at beslutningen kvalificeres ved en struktureret programmering omfattende - endelig afklaring af tilstand, hvor f.eks. vinduernes varierende kvaliteter kan prioritere rækkefølge og tidsintervaller melle mudskiftninger - nærmere afklaring af den indeklimatiske problemstilling (skimmelproblematikken) mhp. afdækning af risiko for beboere og for nødvendig afhjælpning. - screening for evt. miljøgifte, der kan påvirke indeklimaet (f.eks. PCB) og være af betydning for tilrettelæggelse af opretningsarbejdet. - programmering fremgangsmåde og finansiering, evt. i samarbejde med landsbyggefonden. På et sådant mere afklaret grundlag vil det være muligt endeligt at planlægge og budgettere opretningsarbejdet. Programmeringen vil kunne gennemføres i efetråret 2015 Side 3 af 4

80 Notat Afklaring af vilkår for skimmelvækst (ved bl.a termografering) og detektering af skimmelrisiko i indeklimaet sker dog bedst i vinterhalvåret. Mulighed for registrering i somemr-efterår 2015 skal afklares Andre programmeringer og undersøgelser kan problemfrit gennemføres i efteråret Lemming & Eriksson Rådgivende Ingeniører a s F.R.I Bo Søgaard Direkte tlf Side 4 af 4

Sager til orientering... 4

Sager til orientering... 4 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 3-2014 Langelandsvej 32 Køge kl. 19.00 Torsdag den 25. september 2014 Sager til orientering... 4 Pkt. 27. Udlejningen 4 Pkt. 28. Budgetkontrol

Læs mere

Sager til orientering... 4. Pkt. 1. Udlejningen 4 Pkt. 2. Udkast til regnskab for 2014 5. Sager til debat... 6

Sager til orientering... 4. Pkt. 1. Udlejningen 4 Pkt. 2. Udkast til regnskab for 2014 5. Sager til debat... 6 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 1-2015 Langelandsvej 32 Køge kl. 19.00 Tirsdag den 10. februar 2015 Sager til orientering... 4 Pkt. 1. Udlejningen 4 Pkt. 2. Udkast til regnskab

Læs mere

Resultat Budget Budget UDGIFTER 2013 2014 2015

Resultat Budget Budget UDGIFTER 2013 2014 2015 Rødovre Boligselskab 1 Boligorganisationen BUDGET 1. JANUAR 2015-31. DECEMBER 2015 Resultat Budget Budget UDGIFTER Konto Note ORDINÆRE UDGIFTER 501 Bestyrelsesvederlag m.v. 1. Afdelinger i drift 92.226

Læs mere

Silkeborg Boligselskab

Silkeborg Boligselskab Silkeborg Boligselskab Resultatopgørelse for perioden 01.07.2013-30.06.2014 Udgifter i 1.000 kr. i 1.000 kr. Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/2015 ORDINÆRE UDGIFTER 501 1. Afdelinger

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2011/12 AFD 4 FREDENSGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2011/12 AFD 4 FREDENSGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 252.260. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2011/12 2011/12

Læs mere

Boligbutikken for hovedstadsområdet Regnskabsår 2011 Regnskab for boligorganisation Fra 01-01-2011 Til 31-12-2011

Boligbutikken for hovedstadsområdet Regnskabsår 2011 Regnskab for boligorganisation Fra 01-01-2011 Til 31-12-2011 Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 8010 LBF-nr.: Kommunenr.: 101 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligbutikken for hovedstadsområdet fsb Københavns

Læs mere

Billund Boligforening Regnskabsår 2012 Regnskab for boligorganisation Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012

Billund Boligforening Regnskabsår 2012 Regnskab for boligorganisation Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012 Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0683 LBF-nr.: 8032 Kommunenr.: 530 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Billund Boligforening BOVIA Billund Kommune

Læs mere

Bolig Horsens Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014

Bolig Horsens Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014 Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 8043 LBF-nr.: Kommunenr.: 615 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Bolig Horsens Horsens Kommune Gl. Jernbanegade

Læs mere

Regnskab for boligorganisationen

Regnskab for boligorganisationen 1 Regnskab for boligorganisationen Boligselskab Bornholms Boligselskab Regnskabsperiode 01.01.2013-31.12.2013 Tilsynsførende kommune Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 kommunenr. 400 Navn Navn Bornholms

Læs mere

Greve Boligselskab Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Gersagerparken Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015

Greve Boligselskab Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Gersagerparken Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0404 LBF-nr.: 004 Kommunenr.: 253 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Greve Boligselskab Gersagerparken Greve Kommune Greveager 1

Læs mere

Regnskab for boligorganisationen

Regnskab for boligorganisationen 1 Regnskab for boligorganisationen Boligselskab Bornholms Boligselskab Regnskabsperiode 2014 Tilsynsførende kommune Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 kommunenr. 400 Navn Navn Bornholms Boligselskab

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 9 MUNKEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 9 MUNKEGADE Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 9.864. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15 Afvigelse

Læs mere

EGBOLIG 122 0 607100 0 122 0 611000 0 122 0 611500 0 122 0 621000 0 0 Side 5

EGBOLIG 122 0 607100 0 122 0 611000 0 122 0 611500 0 122 0 621000 0 0 Side 5 EGBOLIG 122 0 501100 0 122 0 501200 0 122 0 502110 30.000 122 0 502120 8.000 122 0 502121 3.000 122 0 502130 5.000 122 0 502135 0 122 0 502140 0 122 0 502145 6.000 122 0 502150 0 122 0 502160 16.000 122

Læs mere

AAB,AARHUS Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Riisvangen I Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015

AAB,AARHUS Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Riisvangen I Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0197 LBF-nr.: 011 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: AAB,AARHUS Riisvangen I Aarhus Kommune Langelandsgade 50 Riisvangs

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 4 FREDENSGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 4 FREDENSGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 63.103. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Sager til orientering... 4

Sager til orientering... 4 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2014 Langelandsvej 32 Køge kl. 19.00 Torsdag den 21. august 2014 Sager til orientering... 4 Pkt. 15. Udlejningen 4 Pkt. 16. Information om

Læs mere

Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Børneinstitution v/stationsparken Fra 01-10-2014 Til 30-09-2015

Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Børneinstitution v/stationsparken Fra 01-10-2014 Til 30-09-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0061 LBF-nr.: 027 Kommunenr.: 159 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Børneinstitution v/stationsparken

Læs mere

AAB,AARHUS Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Teglgården Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014

AAB,AARHUS Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Teglgården Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0197 LBF-nr.: 005 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: AAB,AARHUS Teglgården Aarhus Kommune Langelandsgade 50 Teglværksgade

Læs mere

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling 03 Viggo Stuckenbergs Vej Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling 03 Viggo Stuckenbergs Vej Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0031 LBF-nr.: 103 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligkontoret Århus 03 Viggo Stuckenbergs Vej Aarhus Kommune

Læs mere

Greve Boligselskab Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Grevehaven Fra 01-01-2011 Til 31-12-2011

Greve Boligselskab Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Grevehaven Fra 01-01-2011 Til 31-12-2011 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0404 LBF-nr.: 051 Kommunenr.: 253 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Greve Boligselskab Grevehaven Greve kommune Greveager 1 Grevehaven

Læs mere

Boligselskabet VIBORG Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Afd. 28. Lokesvænget Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014

Boligselskabet VIBORG Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Afd. 28. Lokesvænget Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0156 LBF-nr.: 028 Kommunenr.: 791 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet VIBORG Afd. 28. Lokesvænget Viborg Kommune c/o

Læs mere

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling 71 Damgårdstoften Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling 71 Damgårdstoften Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0031 LBF-nr.: 171 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligkontoret Århus 71 Damgårdstoften Aarhus Kommune Brendstrupgårdsvej

Læs mere

Almene ældreboliger 399 7. Boligoplysning i alt 399 7

Almene ældreboliger 399 7. Boligoplysning i alt 399 7 REGNSKAB 2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune BLF-boligorganisationsnr. 0458 BLF-afdelingsnr. 03101 Kommunenr 740 CVR-nr. (SE-nr.) 38204319 Afd. 31 AAB SILKEBORG SILKBORG KOMMUNE ESTRUPSGADE

Læs mere

Boligkontoret Fredericia Regnskabsår 2012 Regnskab for boligorganisation Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012

Boligkontoret Fredericia Regnskabsår 2012 Regnskab for boligorganisation Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012 Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0025 LBF-nr.: 0025 Kommunenr.: 607 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligkontoret Fredericia Fredericia Kommune

Læs mere

Odense social-filantropiske Boligselskab Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014

Odense social-filantropiske Boligselskab Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014 Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0448 LBF-nr.: 9112 Kommunenr.: 461 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Odense social-filantropiske Boligselskab

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 906 Afdelingsnr. 101 Kommune nr. 376 Sakskøbing Boligselskab Guldborgsund Kommune v/ Boligkontoret

Læs mere

Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015

Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015 Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0733 LBF-nr.: 8001 Kommunenr.: 440 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde

Læs mere

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 17 Kongsvang Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 17 Kongsvang Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0031 LBF-nr.: 117 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligkontoret Århus 17 Kongsvang Aarhus Kommune Brendstrupgårdsvej

Læs mere

Albertslund Ungdomsboliger (AUB) Regnskabsår 2013 Regnskab for boligorganisation Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013

Albertslund Ungdomsboliger (AUB) Regnskabsår 2013 Regnskab for boligorganisation Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013 Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0322 LBF-nr.: Kommunenr.: 165 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Albertslund Ungdomsboliger (AUB) Afdeling 1 Albertslund

Læs mere

Nørresundby Boligselskab Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling 68, Østerbro Fra 01-01-2011 Til 31-12-2011

Nørresundby Boligselskab Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling 68, Østerbro Fra 01-01-2011 Til 31-12-2011 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0807 LBF-nr.: 068 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Nørresundby Boligselskab 68, Østerbro Aalborg Kommune Gl. Østergade

Læs mere

H.C. Ørsted Huset Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling H. C. Ørsteds Huset Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014

H.C. Ørsted Huset Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling H. C. Ørsteds Huset Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 1000 LBF-nr.: 001 Kommunenr.: 561 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: H.C. Ørsted Huset H. C. Ørsteds Huset Esbjerg Kommune v/arbejdernes

Læs mere

HRs Hus Regnskabsår 2010 Regnskab for boligorganisation Fra 01-01-2010 Til 31-12-2010

HRs Hus Regnskabsår 2010 Regnskab for boligorganisation Fra 01-01-2010 Til 31-12-2010 Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0139 LBF-nr.: Kommunenr.: 101 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: HRs Hus Claus Clausen Københavns Kommune c/o

Læs mere

GRINDSTED BOLIGFORENING Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Afd. 30 Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013

GRINDSTED BOLIGFORENING Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Afd. 30 Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0226 LBF-nr.: 030 Kommunenr.: 530 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: GRINDSTED BOLIGFORENING Afd. 30 Billund Kommune Nørregade 36

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Afd. 38 Fra 01-07-2010 Til 30-06-2011

SILKEBORG BOLIGSELSKAB Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Afd. 38 Fra 01-07-2010 Til 30-06-2011 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0077 LBF-nr.: 038 Kommunenr.: 740 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: SILKEBORG BOLIGSELSKAB Afd. 38 Silkeborg Kommune Vestergade

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER 2012

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER 2012 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2012 Regnskab Budget Budget 2012 2012 2013 Konto Note ORDINÆRE UDGIFTER 501 Bestyrelsesvederlag m.v.: 1. Afdelinger i drift 29.585 29.698 30.083 2. Nybyggeri

Læs mere

Boligselskabet Domea Solrød Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling 10306 - Domea Solrød - Trylleskov Strand Fra 01-04-2012 Til 31-03-2013

Boligselskabet Domea Solrød Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling 10306 - Domea Solrød - Trylleskov Strand Fra 01-04-2012 Til 31-03-2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0504 LBF-nr.: 006 Kommunenr.: 269 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Domea Solrød 10306 - Domea Solrød - Trylleskov

Læs mere

DOMI Bolig Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Rørthvej 79-117 Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014

DOMI Bolig Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Rørthvej 79-117 Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0090 LBF-nr.: 002 Kommunenr.: 727 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: DOMI Bolig Rørthvej 79-117 Odder Kommune Tornøegade 12 Rørthvej

Læs mere

Boligselskabet VIBORG Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Afd. 73. Vestergade, Frederiks Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012

Boligselskabet VIBORG Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Afd. 73. Vestergade, Frederiks Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0156 LBF-nr.: 073 Kommunenr.: 791 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet VIBORG Afd. 73. Vestergade, Frederiks Viborg

Læs mere

AAB Kolding Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Midtgaarden - Lejligheder Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012

AAB Kolding Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Midtgaarden - Lejligheder Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0108 LBF-nr.: 039 Kommunenr.: 621 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: AAB Kolding Midtgaarden - Lejligheder Kolding Kommune Engstien

Læs mere

AlmenBo Aarhus Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling 99, Kløvervangen (serviceareal) Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013

AlmenBo Aarhus Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling 99, Kløvervangen (serviceareal) Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0328 LBF-nr.: 299 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: AlmenBo Aarhus 99, Kløvervangen (serviceareal) Aarhus Kommune

Læs mere

Boligkontoret Fredericia Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Ullerupdalvej 96 Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014

Boligkontoret Fredericia Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Ullerupdalvej 96 Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0025 LBF-nr.: 397 Kommunenr.: 607 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligkontoret Fredericia Ullerupdalvej 96 Fredericia Kommune

Læs mere

Boligforeningen Fjordblink Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Afdeling 35, Godsbanen Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012

Boligforeningen Fjordblink Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Afdeling 35, Godsbanen Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0293 LBF-nr.: 035 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligforeningen Fjordblink Afdeling 35, Godsbanen Aalborg Kommune

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN: 1. august 2012-31. juli 2013 UDGIFTER Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 Konto Note Specifikation Ordinære udgifter 105.9 * Nettokapitaludgifter 676.701 677.782

Læs mere

Regnskab for afdeling : 9 - Eghøj

Regnskab for afdeling : 9 - Eghøj Boligorgansation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0404 Afdelingsnr. 9 Kommune nr. 253 Navn Navn Navn Greve Boligselskab Eghøj Greve Kommune Adresse Adresse Adresse Greveager 1 Birkehusene

Læs mere

Plus Bolig Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Gormsvej 8-10 Fra 01-07-2010 Til 31-12-2011

Plus Bolig Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Gormsvej 8-10 Fra 01-07-2010 Til 31-12-2011 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0769 LBF-nr.: 002 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Plus Bolig Gormsvej 8-10 Aalborg Kommune c/o Postboks 506 Østre

Læs mere

Hrsholm almene Boligselskab Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling ÅÅdalsparken II Fra 01-10-2012 Til 30-09-2013

Hrsholm almene Boligselskab Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling ÅÅdalsparken II Fra 01-10-2012 Til 30-09-2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0358 LBF-nr.: 902 Kommunenr.: 223 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Hrsholm almene Boligselskab ÅÅdalsparken II Hørsholm Kommune

Læs mere

Resultatopgørelse for perioden

Resultatopgørelse for perioden Boligforeningen 10.marts 1943 afdelingsnr. 14 Vejlbygade/Vikærsvej Resultatopgørelse for perioden 01.10.2013-31.12.2014 Udgifter Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2013/2014 2013/2014 2015

Læs mere

Hedensted Andelsboligforening Regnskabsår 2013 Regnskab for boligorganisation Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013

Hedensted Andelsboligforening Regnskabsår 2013 Regnskab for boligorganisation Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013 Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0454 LBF-nr.: Kommunenr.: 613 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Hedensted Andelsboligforening Revisionsfirmaet

Læs mere

Side 1 af 13 1(12) Almene. Boligorganisarion. 2009 Regnskabsperiode fra 1/1-31/12 2009. Regnskab for boligorganisation og byggefond

Side 1 af 13 1(12) Almene. Boligorganisarion. 2009 Regnskabsperiode fra 1/1-31/12 2009. Regnskab for boligorganisation og byggefond Side 1 af 13 Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009 Regnskabsperiode fra Regnskabsperiode til 1(12) Regnskab for afdeling Boligorganisarion Kvi forretningsfører Tilsynsførende kommune Boligorgaoisationsm.

Læs mere

De Vanføres Boligselskab, Fyn/Langeland Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Nyborg Fra 01-01-2010 Til 31-12-2010

De Vanføres Boligselskab, Fyn/Langeland Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Nyborg Fra 01-01-2010 Til 31-12-2010 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0270 LBF-nr.: 005 Kommunenr.: 449 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: De Vanføres Boligselskab, Fyn/Langeland Nyborg Nyborg Kommune

Læs mere

Regnskab 2014/2015 01.07.2014-30.06.2015

Regnskab 2014/2015 01.07.2014-30.06.2015 2014/2015 01.07.2014-30.06.2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-boligorganisationsnr. 0173 LBF-afdelingsnr. 16900 Kommunenr. 430 Fyns almennyttige Boligselskab 01-69 Ringe Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Boligselskabet Cimbria Regnskabsår 2009 Regnskab for afdeling Plejehjemmet Østerbro (Aalborg Kommune) Fra 01-07-2009 Til 30-06-2010

Boligselskabet Cimbria Regnskabsår 2009 Regnskab for afdeling Plejehjemmet Østerbro (Aalborg Kommune) Fra 01-07-2009 Til 30-06-2010 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0597 LBF-nr.: 019 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Cimbria c/o Postboks 506 Plejehjemmet Østerbro

Læs mere

D.A.B Nørre Uttrup Andelsboligselskab v/ DEAS A/S Regnskabsår 2013 Regnskab for boligorganisation Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013

D.A.B Nørre Uttrup Andelsboligselskab v/ DEAS A/S Regnskabsår 2013 Regnskab for boligorganisation Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013 Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0546 LBF-nr.: 9101 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: D.A.B Nørre Uttrup Andelsboligselskab v/

Læs mere

Bedsted Andelsboligforening Regnskabsår 2013 Regnskab for boligorganisation Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013

Bedsted Andelsboligforening Regnskabsår 2013 Regnskab for boligorganisation Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013 Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0312 LBF-nr.: Kommunenr.: 787 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Bedsted Andelsboligforening Inger Marie Jensen

Læs mere

Boligforeningen AAB. Afdeling 21 Årsregnskab for 2013. LBF-nr. 0049 LBF-nr: 02100 Kommunenr.: 101

Boligforeningen AAB. Afdeling 21 Årsregnskab for 2013. LBF-nr. 0049 LBF-nr: 02100 Kommunenr.: 101 Boligforeningen AAB Afdeling 21 Årsregnskab for 2013 LBF-nr. 0049 LBF-nr: 02100 Kommunenr.: 101 Boligforeningen AAB Afdeling 21 Tilsynsførende: Svend Aukens Plads 9 Østerbrogade 119, kælderen Københavns

Læs mere

B45 Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Havnevej 128 B-P Fra 01-07-2011 Til 30-06-2012

B45 Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Havnevej 128 B-P Fra 01-07-2011 Til 30-06-2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0192 LBF-nr.: 044 Kommunenr.: 707 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: B45 Havnevej 128 B-P Norddjurs Kommune Engdalen 2 Havnevej 128

Læs mere

De Vanføres Boligselskab, Fyn/Langeland Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Fyn Fra 01-01-2011 Til 31-12-2011

De Vanføres Boligselskab, Fyn/Langeland Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Fyn Fra 01-01-2011 Til 31-12-2011 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0270 LBF-nr.: 006 Kommunenr.: 479 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: De Vanføres Boligselskab, Fyn/Langeland Fyn Svendborg Kommune

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012 Regnskabsperiode fra 01-01-2012 Regnskabsperiode til 31-12-2012

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012 Regnskabsperiode fra 01-01-2012 Regnskabsperiode til 31-12-2012 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 837

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Boligforening Regnskabsår 2013 Regnskab for boligorganisation Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013

Ringkøbing-Skjern Boligforening Regnskabsår 2013 Regnskab for boligorganisation Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013 Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0134 LBF-nr.: 0134 Kommunenr.: 760 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Ringkøbing-Skjern Boligforening Ringkøbing-Skjern

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 14.609. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Boligforeningen Enggården Regnskabsår 2008 Regnskab for afdeling Afdeling VII Fra 01-04-2008 Til 31-03-2009

Boligforeningen Enggården Regnskabsår 2008 Regnskab for afdeling Afdeling VII Fra 01-04-2008 Til 31-03-2009 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0393 LBF-nr.: 007 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligforeningen Enggården Afdeling VII Aalborg Kommune Hovvej

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 17 MINDEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 40.081. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Boligselskabet Borgerbo, Værløse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling II Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013

Boligselskabet Borgerbo, Værløse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling II Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0966 LBF-nr.: 002 Kommunenr.: 190 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Borgerbo, Værløse II Furesø Kommune c/o Advokatfirmaet

Læs mere

Boligselskabet LAB Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Nestlegaarden Fra 01-01-2010 Til 31-12-2010

Boligselskabet LAB Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Nestlegaarden Fra 01-01-2010 Til 31-12-2010 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0788 LBF-nr.: 012 Kommunenr.: 607 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet LAB Nestlegaarden Fredericia Kommune Vesterbrogade

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 14 VEJLBY

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 14 VEJLBY Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 10.273. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 906 Afdelingsnr. 1401 Kommune nr. 376 Sakskøbing Boligselskab Guldborgsund Kommune v/ Boligkontoret

Læs mere

Resultatopgørelse for perioden

Resultatopgørelse for perioden Boligforeningen 10. marts 1943 afdelingsnr. 4 Langengevej 1-19 Resultatopgørelse for perioden 01.10.2013-31.12.2014 Udgifter Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget ORDINÆRE UDGIFTER 2013/2014

Læs mere

Roskilde Nord Boligselskab Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Tømmergården Fra 01-07-2014 Til 30-06-2015

Roskilde Nord Boligselskab Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Tømmergården Fra 01-07-2014 Til 30-06-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0185 LBF-nr.: 005 Kommunenr.: 265 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Roskilde Nord Boligselskab Tømmergården Roskilde Kommune c/o

Læs mere

Arbejdernes Boligselskab Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Fiskebækparken Fra 01-01-2010 Til 31-12-2010

Arbejdernes Boligselskab Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Fiskebækparken Fra 01-01-2010 Til 31-12-2010 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0071 LBF-nr.: 015 Kommunenr.: 390 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Arbejdernes Boligselskab Fiskebækparken Vordingborg Kommune

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.472.423,72 3.460.233 3.500.915 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Resultatopgørelse for perioden

Resultatopgørelse for perioden Arbejdernes Andels Boligforening Resultatopgørelse for perioden 01.01.2015-31.12.2015 Udgifter Budget Budget Konto Note Specifikation 2015 2016 (1.000 kr.) ORDINÆRE UDGIFTER 105.9 * NETTOKAPITALUDGIFTER

Læs mere

Regnskab 2014/2015 01.07.2014-30.06.2015

Regnskab 2014/2015 01.07.2014-30.06.2015 2014/2015 01.07.2014-30.06.2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-boligorganisationsnr. 0173 LBF-afdelingsnr. 04101 Kommunenr. 461 Fyns almennyttige Boligselskab 01-40 Korsløkkeparken

Læs mere

Nykøbing F. Andelsboligforening Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling II Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012

Nykøbing F. Andelsboligforening Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling II Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0551 LBF-nr.: 002 Kommunenr.: 376 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Nykøbing F. Andelsboligforening II Guldborgsund Kommune c/o

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 8 VESTERGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 8 VESTERGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 51.742. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Boligorganisations nr.: 276 LBF afdelingsnr.: 1101 Taastrup almennyttige Boligselskab. 77320000 77320001 dab@dabbolig.dk. Telefon : Telefax : E mail :

Boligorganisations nr.: 276 LBF afdelingsnr.: 1101 Taastrup almennyttige Boligselskab. 77320000 77320001 dab@dabbolig.dk. Telefon : Telefax : E mail : Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling 27-20 1. juni 2005-31. maj 2006 Boligorganisation : Afdeling : Boligorganisations nr.: 276 LBF afdelingsnr.: 1101 Vesterby v/dab dab@dabbolig.dk

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 26 Åpark Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 26 Åpark Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 112.573. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 25 CHRISTIANSHØJ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 25 CHRISTIANSHØJ Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 218.723. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.533.043,08 3.516.500 3.598.753 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Lejerbo, Hvidovre Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Børnehaven Myretuen Fra 01-07-2014 Til 30-06-2015

Lejerbo, Hvidovre Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Børnehaven Myretuen Fra 01-07-2014 Til 30-06-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0279 LBF-nr.: 190 Kommunenr.: 167 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Lejerbo, Hvidovre Børnehaven Myretuen Hvidovre Kommune Gl. Køge

Læs mere

Boligselskabet AKB, København Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Sundbyvang, plejeboliger Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013

Boligselskabet AKB, København Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Sundbyvang, plejeboliger Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0255 LBF-nr.: 817 Kommunenr.: 101 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet AKB, København Sundbyvang, plejeboliger København

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 20 STEEN BILLES TORV

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 20 STEEN BILLES TORV Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 8.230. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15 Afvigelse

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 16 CHRISTIANSBJERG

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 16 CHRISTIANSBJERG Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 9.326. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15 Afvigelse

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 8 VESTERGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 8 VESTERGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 18.931. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 18 NØRRE ALLÉ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 18 NØRRE ALLÉ Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 32.448. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7 Voldgården Årsregnskab for 2009

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7 Voldgården Årsregnskab for 2009 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7 Voldgården Årsregnskab for 2009 Administrator: Boligorgnisation. Tilsynsførende kommune: LBF-nr.: 8037 LBF-nr.:0214 Kommunenr. 153 Fællesadministrationen

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 19 DANIA

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 19 DANIA Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 171.474. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Boligorganisations nr.: 276 LBF afdelingsnr.: 1101 Taastrup almennyttige Boligselskab. 77320000 77320001 dab@dabbolig.dk. Telefon : Telefax : E mail :

Boligorganisations nr.: 276 LBF afdelingsnr.: 1101 Taastrup almennyttige Boligselskab. 77320000 77320001 dab@dabbolig.dk. Telefon : Telefax : E mail : Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling 27-20 1. juni 2004-31. maj 2005 Boligorganisation : Afdeling : Boligorganisations nr.: 276 LBF afdelingsnr.: 1101 Vesterby v/dab dab@dabbolig.dk

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 23 LADEGÅRD

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 23 LADEGÅRD Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 135.030. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Arbejdernes Boligselskab Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Fiskebækparken Fra 01-01-2011 Til 31-12-2011

Arbejdernes Boligselskab Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Fiskebækparken Fra 01-01-2011 Til 31-12-2011 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0071 LBF-nr.: 015 Kommunenr.: 390 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Arbejdernes Boligselskab Fiskebækparken Vordingborg Kommune

Læs mere

Esbjerg almennyttige Boligselskab Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling EAB-gårdene Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013

Esbjerg almennyttige Boligselskab Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling EAB-gårdene Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0234 LBF-nr.: 027 Kommunenr.: 561 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Esbjerg almennyttige Boligselskab EAB-gårdene Esbjerg Kommune

Læs mere

Lejerbo, Næstved Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Tokesvej Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014

Lejerbo, Næstved Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Tokesvej Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0728 LBF-nr.: 767 Kommunenr.: 370 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Lejerbo, Næstved Tokesvej Næstved Kommune Gl. Køge Landevej

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 21 SKELAGER

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 21 SKELAGER Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 16.607. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Boligforeningen Enggården Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 23, Hovvej, Nibe Fra 01-04-2010 Til 31-03-2011

Boligforeningen Enggården Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 23, Hovvej, Nibe Fra 01-04-2010 Til 31-03-2011 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0393 LBF-nr.: 023 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligforeningen Enggården 23, Hovvej, Nibe Aalborg Kommune Toften

Læs mere

Udskrevet/Version: 27-10-2014. Sakskøbing Boligselskab. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 9 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: 27-10-2014. Sakskøbing Boligselskab. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 9 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2015 Boligforening/-selskab: Afdeling: 9 Kommune: Sakskøbing Boligselskab Grønningen Guldborgsund Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1985 AFDELINGSDATA Antal Antal

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 13 NØRREPORT

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 13 NØRREPORT Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 20.779. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Boligforeningen Kristiansdal Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Afdeling 32, Nordatlantisk Hus Fra 01-11-2013 Til 31-12-2014

Boligforeningen Kristiansdal Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Afdeling 32, Nordatlantisk Hus Fra 01-11-2013 Til 31-12-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0013 LBF-nr.: 132 Kommunenr.: 461 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligforeningen Kristiansdal Afdeling 32, Nordatlantisk Hus

Læs mere

Slagelse almennyttige Boligselskab Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Rosenkildevænge Fra 01-04-2014 Til 31-03-2015

Slagelse almennyttige Boligselskab Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Rosenkildevænge Fra 01-04-2014 Til 31-03-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0292 LBF-nr.: 006 Kommunenr.: 330 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Slagelse almennyttige Boligselskab Rosenkildevænge Slagelse

Læs mere

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 3 Blokkene Lærkevej-Solsortvej

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 3 Blokkene Lærkevej-Solsortvej Afdeling 3 Blokkene Lærkevej-Solsortvej Regnskab for året 1. januar 2015-31. december 2015 1 REGNSKAB Regnskabsperiode fra 01-01-2015 Regnskabsperiode til 31-12-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende

Læs mere

Hillerød almennyttige Boligselskab Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Kongevænget 2 Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013

Hillerød almennyttige Boligselskab Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Kongevænget 2 Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0250 LBF-nr.: 002 Kommunenr.: 219 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Hillerød almennyttige Boligselskab Kongevænget 2 Hillerød Kommune

Læs mere

Udskrevet/Version: 18-08-2014. Villabyernes Boligselskab i Gentofte. Smakkegårdsvej

Udskrevet/Version: 18-08-2014. Villabyernes Boligselskab i Gentofte. Smakkegårdsvej Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2015 Boligforening/-selskab: Afdeling: 2 Kommune: Villabyernes Boligselskab i Gentofte Smakkegårdsvej Gentofte Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1966 AFDELINGSDATA

Læs mere