TDC A/S Fremsendes alene via mail

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail"

Transkript

1 23. maj 2012 TDC A/S /camibo Fremsendes alene via mail RHVRVSSTYRLSN Afgørelse om fastsættelse af WACC for regnskabsåret 2011 i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TDC's standardtilbud Indledning TDC er i medfør af en række markedsafgørelser 1 pålagt en forpligtelse om priskontrol efter historiske omkostningers metode. Nærværende afgørelse vedrører WACC en, som TDC kan indregne i priserne i de standardtilbud, som TDC er pålagt at udarbejde i medfør af de trufne markedsafgørelser. rhvervsstyrelsen træffer hermed i medfør af markedsafgørelserne følgende afgørelse: Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø Tlf Fax CVR-nr Afgørelse Ved fastsættelsen af omkostningsgrundlaget for priserne på de produkter og ydelser, som i medfør af den daværende IT- og Telestyrelses markedsafgørelser 2 er underlagt priskontrol efter historiske omkostningers metode, skal TDC for regnskabsåret 2011 anvende en forrentningssats på 6,90 pct. på følgende markeder: Detailmarkedet for fastnetabonnementer ngrosmarkedet for fastnetoriginering 1 Den daværende IT- og Telestyrelses markedsafgørelser på detailmarkedet for fastnetabonnementer til privat- og erhvervs-kunder (marked 1) af 22. december 2010, engrosmarkedet for fastnetoriginering (marked 2) af 22. december 2010, engrosmarkedet for fastnetterminering (marked 3) af 20. januar 2011, engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked 4) af 1. maj 2009, engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) af 22. december 2009, delafgørelse over for TDC vedrørende fiber på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) af 3. november 2010, engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb (marked 6) af 27. maj 2010, engrosmarkederne for terminering af taleopkald i TDC s mobilnet (marked 7) af 8. marts 2010, engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet af 12. maj Jf. note 1.

2 2/11 ngrosmarkedet for fastnetterminering ngrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang, ngrosmarkedet for bredbåndstilslutninger, ngrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb og ngrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle mobilnet ngrosmarkedet for terminering af sms i individuelle mobilnet Sagens faktiske omstændigheder TDC leverer en række samtrafikprodukter, der er underlagt priskontrol efter historiske omkostningers metode. TDC skal i den forbindelse anvende en rimelig forrentning af den investerede kapital. Denne fastsættes af rhvervsstyrelsen ud fra WACC-metoden. Afgørelsen blev den 12. marts 2012 sendt i national høring. Ved høringsfristens udløb den 11. april 2012 var der indkommet høringssvar fra Telenor, som har kommenteret på styrelsens anvendte gearing og beregning af fremmedkapitalforrentningen. De to anbringender er adresseret nedenfor under de respektive afsnit. Samlet set er det rhvervsstyrelsens vurdering, at Telenors bemærkninger ikke giver anledning til metodemæssige ændringer i nærværende afgørelse. Begrundelse rhvervsstyrelsen beregner WACC en ved hjælp af følgende formel: WACC D D + = r + r D 1 D + τ ( c ) Hvor: D r r D τ c = Graden af egenkapital = Graden af fremmedkapital = Forrentningen af egenkapitalen = Forrentningen af fremmedkapitalen = Skattesatsen Vægten af egen- og fremmedkapital n opgørelse af gearingen dvs. forholdet af egen- og fremmedfinansiering kan enten baseres på bogførte værdier eller markedsværdier. I beregningen af WACC en anvendes desuden en såkaldt optimal kapitalstruktur, som ikke baserer sig på de faktiske værdier (bogførte eller markedsværdier). I LRAIC-sammenhæng anvendes en fordeling, hvorefter egenfinansieringen udgør 80 procent. Markedsværdi Det fremgår af TDC s årsrapport for 2011, at antallet af aktier er TDC-aktien sluttede, jf. NASDAQ OMX Copenhagen, året

3 3/11 i kurs 46,06 kr. Dette giver en markedsværdi af egenkapitalen på kr mio. kr. ved årets afslutning. Bruges den bogførte værdi af TDC s forpligtelser som estimat for markedsværdien af forpligtelserne, kan det af årsrapporten ses, at TDC s forpligtelser ved afslutning af 2011 udgjorde kr mio. kr. Andelen af egen- og fremmedkapital baseret på markedsværdier kan således beregnes til hhv. 47,0 og 53,0 pct. Bogført værdi Alternativt til markedsværdien kan de bogførte værdier anvendes. For denne opgørelsesmetode taler, at det er de bogførte værdier, som danner udgangspunktet for prisreguleringen af TDC efter historiske omkostningers metode. Det følger således af IRG s Principles of Implementation and Best Practice for WACC calculation at, In the view of IRG, the level of gearing should be determined using a method consistent with the relevant cost base Andelen af egen- og fremmedkapital baseret på de bogførte værdier er hhv mio. kr. og mio. kr. svarende til 34,1 og 65,9 pct. I forbindelse med beregningen af WACC en kan der være forhold, som taler for helt at se bort fra anvendelsen af den bogførte værdi til opgørelsen af gearingen. Ligeledes kan der være årsager til helt at se bort fra en optimal kapitalstruktur metode, da denne er den mest subjektive blandt mulige metoder. Principielt er der derfor grundlag for kun at basere beregningen af WACC en på egenkapitalens markedsværdi, som er den sidste af de tre metoder til at beregne gearingen. Imidlertid vurderer rhvervsstyrelsen, at en beregnet gearing baseret på markedsværdien ikke bør stå alene. Dette skyldes bl.a., at den beregnede markedsværdi kun på længere sigt afspejler den reelle værdi i selskabet, da værdien af egenkapitalen beregnes på baggrund af på en kursværdi på en bestemt dato en kursværdi, som ikke nødvendigvis kun baserer sig på reelle forhold. rhvervsstyrelsen vurderer derfor, at der ved at basere fastsættelsen af gearingen på alle tre scenarier opnås den mest afvejede fastsættelse af gearing, idet der derved tages højde for fordelene og ulemperne ved hver metode. Styrelsen påtænker imidlertid at inddrage spørgsmålet om gearingen i forbindelse med en eventuel kommende generel vurdering af den anvendte WACC beregningsmetode. Forrentningen af egenkapital Forrentningen af egenkapitalen beregnes ved hjælp af den såkaldte Capital Asset Pricing Model (CAPM):

4 4/11 Hvor: r f r M -r f R = = den risikofri rente = markedsrisikopræmien r f + ( r M r f ) β gearet β gearet = β ugearet τ D ( c ) Risikofri rente Som mål for den risikofri rente er det rhvervsstyrelsen vurdering, at det er mest korrekt at anvende den gennemsnitlige rente på en 10-årig dansk statsobligation. rhvervsstyrelsen anvender i den forbindelse data fra Nationalbankens Statistikbank. Det er rhvervsstyrelsens vurdering, at der ved estimeringen af den risikofri rente som udgangspunkt skal anvendes samme periode, som de øvrige omkostninger i forbindelse med omkostningsdokumentationen relaterer sig til. Det vil sige, at udgangspunktet er, at den risikofri rente skal baseres på en estimeringsperiode, der for omkostningsdokumentationen for 2011 løber fra 1. januar 2011 til og med december rhvervsstyrelsen har imidlertid, for at sikre en vis stabilitet i de omkostningsregulerede priser, vurderet, at det ved fastsættelsen af WACC en i relation til HO-metoden konkret vil være hensigtsmæssigt at basere den risikofri rente på en længere estimeringsperiode end udgangspunktet på de 12 måneder. rhvervsstyrelsen har derfor vurderet, at det vil være mest hensigtsmæssigt, såfremt estimeringsperioden i sager om historiske omkostninger baseres på omkostningerne i det relevante regnskabsår frem til afleveringen af omkostningsdokumentationen det følgende år. Som følge af et ønske fra TDC om, at WACC en fastsættes i god tid inden fristen for indlevering af omkostningsdokumentationen, vil estimeringsperioden dog slutte tidligere. Dette vil i praksis betyde, at estimeringsperioden løber fra januar 2011 frem til og med det tidspunkt i 2012, hvor den endelige afgørelse om fastsættelse af WACC en udsendes. I denne afgørelse slutter estimeringsperioden den 21. maj Den gennemsnitlige rente i denne periode var 2,44 pct. Markedsrisikopræmie Den daværende IT- og Telestyrelse fastsatte i 2002, i forbindelse med arbejdet med LRAIC fastnet-modellen, markedsrisikopræmien til 3,75 pct. Denne fastsættelse var baseret på en række analyser af markedsrisikopræmien foretaget af blandt andet Andersen og rnst & Young. 3 fterfølgende har den daværende IT- og Telestyrelsen regelmæssigt vurderet, om der har været belæg for at justere markedsrisikopræmien. På 3 Jf. side 28 i IT- og Telestyrelsens Rapport om hybridmodellen fra december 2002.

5 5/11 baggrund heraf valgte styrelsen i forbindelse LRAIC mobil prisafgørelsen af 2. november 2011 at hæve markedsrisikopræmien fra 3,75 pct. til 3,85 pct. Dette var hovedsageligt begrundet i, at danske aktieanalytikere, øvrige danske regulatorer samt europæiske teleregulatorer inden for de seneste år havde opskrevet den anvendte markedsrisikopræmie. Til brug for nærværende WACC-afgørelse har rhvervsstyrelsen gennemgået en række analyser af den danske markedsrisikopræmie. De estimerede markedsrisikopræmier varierer afhængigt af metoden, der anvendes til at estimere værdierne. rhvervsstyrelsen har sammenholdt analyseresultaterne med de markedsrisikopræmier, som ifølge en BRCundersøgelse fra 2012 anvendes i andre europæiske lande. Overordnet viser analyserne, at den danske markedsrisikopræmie: Har været stagnerende eller svagt stigende de sidste par år. Ligger lavt i internationale sammenligninger. På baggrund af rhvervsstyrelsens gennemgang af markedsrisikopræmier, er det styrelsens samlede vurdering, at der ikke er klare tegn på, at markedsrisikopræmien er steget eller faldet markant i løbet af den seneste årrække. Derfor finder rhvervsstyrelsen heller ikke, at der er belæg for at ændre på den hidtidige anvendte markedsrisikopræmie, og derfor fastholdes værdien på 3,85 pct, som blev fastlagt i efteråret Beta-værdi Den ugearede beta udtrykker den driftsmæssige risiko, mens den gearede beta udtrykker virksomhedens risiko, der opstår som følge af virksomhedens sammensætning af egen- og fremmedfinansiering. I forbindelse med arbejdet med LRAIC fastnet-modellen blev den ugearede beta i afgørelsen af 29. oktober 2010 fastsat til 0,5. Denne fastsættelse skete blandt andet på baggrund af beregninger fra 2008 af TDC s betaværdi i forhold til to markedsindeks samt sammenligninger med udenlandske teleselskabers beta-værdi 4. I forbindelse med at der i april 2011 blev truffet afgørelse om priser for kabel-tv, fiber og multicast, blev der foretaget yderligere analyser 5 af TDC s betaværdi, som understøttede ovenstående. På denne baggrund 4 rhvervsstyrelsen analyse kan findes her: 5 Analysen indgik som en del af selve prisafgørelsen, som kan findes her: 1/lraic-processer/lraic-fastnet/lraic-pa-fiber-og-kabel-tv/copy_of_horing-over-udkasttil-lraic-model-og-prisafgorelse-for-fiber-kabel-tv-og-multicast/LRAICafgorelse% pdf

6 6/11 vurderer rhvervsstyrelsen, at det fortsat er retvisende at anvende en ugearet beta på 0,5 ved fastsættelse af WACC en. Forrentningen af fremmedkapital Forrentningen af fremmedkapitalen beregnes som den risikofri rente med tillæg af kreditpræmien: rd = rf + kreditrisikopræmien Den risikofri rente estimeres som beskrevet ovenfor. Det er rhvervsstyrelsens opfattelse, at fastlæggelsen af kreditrisikopræmien kan tage udgangspunkt i enten 1) en teoretisk betragtning, hvori der anvendes en optimal gearing eller 2) TDC s faktiske nettorente og faktiske bogførte rentebærende nettogæld. Ad 1) rhvervsstyrelsen anvender i LRAIC-sammenhæng en kreditrisikopræmie på 1,2 pct. ved en fremmedkapitalandel på 20 pct. Denne gældsandel er efter rhvervsstyrelsens vurdering udtryk for en teoretisk optimal kapitalstruktur. Ad 2) Baseret på TDC s årsrapport for 2011 har rhvervsstyrelsen beregnet TDC s gennemsnitlige lånerente. Beregningen er foretaget med udgangspunkt i TDC s nettorentebærende gæld primo og ultimo 2011 sammenholdt med TDC s nettorentebetalinger for hele regnskabsåret. Dette giver en gennemsnitlig lånerente på cirka 6 pct., hvilket er cirka 3,5 pct. over den gennemsnitlige rente på den 10-årige statsobligation. rhvervsstyrelsen er opmærksom på, at TDC s årsrapport mangler oplysninger vedrørende fremmedkapital, som ikke indgår på opgørelsestidspunkterne. Derved fremgår meget kortfristede lån, som er optaget og afviklet inden for samme regnskabsår ikke af balancen, hvorimod rentebetalingerne vil indgå i resultatopgørelsen. Derved er der teoretisk set en risiko for, at fremmedkapitalforrentningen overvurderes. Det modsatte er imidlertid også tilfældet; Hvis det meget kortfristede lån er optaget umiddelbart inden regnskabsåret afslutning uden at der i selve regnskabsåret er betalt rente, vil lånet fremgå af balancen, mens rentebetalingerne ikke nødvendigvis vil indgå i resultatopgørelsen. Herved undervurderes fremmedkapitalforrentningen. Samlet set er det rhvervsstyrelsens vurdering, at problemstillingen er forholdsvis teoretisk og at effekten ikke er entydig. På denne baggrund har styrelsen ikke fundet anledning til at ændre ved opgørelsen af fremmedkapitalforrentningen, men vil - som det er tilfældet med gearingen - inddrage spørgsmålet i forbindelse med en eventuel kommende generel vurdering af den anvendte WACC beregningsmetode.

7 7/11 Skattesatsen Den anvendte skattesats er den danske selskabsskattesats, som er 25 pct. Beregning af WACC På baggrund af ovenstående har rhvervsstyrelsen beregnet WACC en under følgende forudsætninger: Parameter Scenarie 1 (Teoretisk optimal værdi) Scenarie 2 (Markedsværdi) genfinansiering () 80,0% 47,0% 34,1% Fremmedfinansiering (D) 20,0% 53,0% 65,9% Kreditrisikopræmie 1,20% 3,54% 3,54% Skattesats (τ c ) 25,0% 25,0% 25,0% ß ugearet 0,50 0,50 0,50 Markedsrisikopræmie 3,85% 3,85% 3,85% Risikofri rente 2,44% 2,44% 2,44% WACC før skat 5,77% 6,93% 7,20% Scenarie 3 (Bogført værdi) I scenarie 1 er WACC en beregnet ved anvendelse af de parametre, som anvendes i forbindelse med LRAIC-fastnet, dvs. en optimal/efficient operatørs WACC. I scenarie 2 anvendes markedsværdien af TDC s egenkapital og den bogførte værdi af fremmedkapital samt rhvervsstyrelsens estimat for TDC s kreditrisikopræmie. I scenarie 3 anvendes de bogførte værdier af TDC s egenkapital og fremmedkapital samt rhvervsstyrelsens estimat for TDC s kreditrisikopræmie. Der er anvendt samme kreditrisikopræmie i scenarie 2 og 3, da det er rhvervsstyrelsens vurdering, at TDC s kreditrisikopræmie skal baseres på de samme regnskabstal, uanset om egenkapitalen opgøres til markedsværdi eller bogført værdi. De i scenarie 1 og 3 valgte fremmedkapitalsandele udgør de to yderpunkter i det kapitalstrukturinterval, som efter styrelsens vurdering kan anvendes ved beregningen af WACC en. Beregningerne viser, at en operatør med en teoretisk optimal kapitalstruktur vil have en WACC på 5,77 pct., mens beregningerne baseret på TDC faktiske regnskabstal giver en væsentlig højere WACC. rhvervsstyrelsen har valgt at lægge mest vægt på beregningerne i scenarie 2 og 3, da den fastsatte WACC skal anvendes i

8 8/11 forbindelse med TDC s omkostningsdokumentation efter historiske omkostninger og ikke anvendes i LRAIC-sammenhæng, hvor en optimal/efficient operatørs WACC ville være mest retvisende at anvende. Samlet set har rhvervsstyrelsen valgt at fastholde en WACC på 6,9 pct. Parternes anbringender rhvervsstyrelsen har sendt et udkast til nærværende afgørelse i høring den 12. marts 2012 og har modtaget høringssvar fra Telenor. TDC har tilkendegivet, at selskabet ikke havde bemærkninger til afgørelsesudkastet. Telenor har i selskabets høringssvar anført, at der efter selskabets opfattelse ikke er fagligt grundlag for at basere beregningerne af gearingen på egenkapitalens bogførte værdi. Som begrundelse angiver Telenor, at TDC er en børsnoteret virksomhed, hvor markedsværdien af egenkapitalen sig umiddelbart lader sig beregne ud fra offentligt tilgængelige data. Anvendelse af bogførte værdier lader sig ifølge Telenor kun forsvare, såfremt den nødvendige information til at beregne markedsværdien ikke er til stede eller er forbundet med for stor usikkerhed. ndeligt fortolker Telenor IRG s holdning til gearingen således, at IRG som udgangspunkt anser en bogført værdi for egenkapitalen som uegnet, fordi den på ingen måde afspejler markedsværdien. Med hensyn til rhvervsstyrelsens opgørelse af fremmedkapitalforrentningen anvender styrelsen ifølge Telenor blandt andet ad hoc-beregninger baseret på ufuldstændig information fra TDC s årsrapport. rhvervsstyrelsen burde ifølge Telenor i stedet have baseret opgørelsen på fakta, hvor styrelsen havde anmodet TDC om at indsende faktuel dokumentation herfor. Derved ville styrelsen bl.a. have taget højde for forhold, der dækker hele perioden, i stedet for at basere konklusionerne på gennemsnitstal ud fra to øjebliksbilleder, som ikke nødvendigvis er repræsentative. Telenor bemærker i den forbindelse, at den anser en gennemsnitlig lånerente på 6 procent p.a. som umiddelbart meget høj for en udbyder som TDC. Styrelsen bør ifølge Telenor derfor være ekstra opmærksom på at få dette ordentligt verificeret. rhvervsstyrelsen har adresseret Telenors bemærkninger i de relevante afsnit ovenfor. Klagevejledning rhvervsstyrelsens afgørelse kan påklages til Teleklagenævnet, Slotsholmsgade 12, 1216 København K, tlf.: ,

9 9/11 n klage skal være Teleklagenævnet i hænde senest fire uger efter, at rhvervsstyrelsen har truffet afgørelse i sagen. Opmærksomheden henledes på, at der i medfør af 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 383 af 21. april 2011 om Teleklagenævnets virksomhed skal betales et gebyr på kr for behandling af klager af denne type i Teleklagenævnet. Beløbet vil blive opkrævet af Teleklagenævnets sekretariat. Med venlig hilsen Michael Bøgh

10 10/11 Lovgrundlag m.v. Den daværende IT- og Telestyrelse har med hjemmel i 84a i den tidligere telelov 6 gennemført markedsundersøgelser og truffet markedsafgørelser over for TDC på en række en gros- og detailmarkeder 7. I markedsafgørelserne blev TDC bl.a. pålagt en forpligtelse om priskontrol efter den dagældende telelovs 51, stk. 1, jf. stk. 3, nr. 5, jf. 51 f. Det følger blandt andet af den gældende telelovs 8 82, stk. 3, at markedsundersøgelser, der er truffet i medfør af den tidligere telelov, opretholdes, indtil de bortfalder efter deres indhold eller ophæves. Telelovens 82, stk. 3 har følgende ordlyd: Administrative forskrifter og afgørelser, herunder markedsundersøgelser, og beskikkelser, der er udstedt, truffet eller opretholdt efter lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, jf. lovbekendtgørelse nr. 780 af 28. juni 2007, eller regler udstedt i medfør heraf, opretholdes, indtil de bortfalder efter deres indhold eller ophæves. Markedsafgørelser, som er truffet med hjemmel i den tidligere telelov danner således grundlag for fastlæggelsen af priserne ved bl.a. historiske omkostningers metode, herunder den forrentning, som indgår i priserne. rhvervsstyrelsen har i medfør af den dagældende telelov 51 og 84d i teleloven truffet afgørelse på detailmarkedet for fastnetabonnementer engrosmarkedet for fastnetoriginering engrosmarkedet for fastnetterminering engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang, engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger, engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb og engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle mobilnet engrosmarkedet for terminering af sms i individuelle mobilnet. 6 Jf. lovbekendtgørelse nr. 780 af 28. juli 2007 om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet med senere ændringer. 7 Den daværende IT- og Telestyrelses markedsafgørelser på detailmarkedet for fastnetabonnementer til privat- og erhvervs-kunder (marked 1) af 22. december 2010, engrosmarkedet for fastnetoriginering (marked 2) af 22. december 2010, engrosmarkedet for fastnetterminering (marked 3) af 20. januar 2011, engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked 4) af 1. maj 2009, engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) af 22. december 2009, delafgørelse over for TDC vedrørende fiber på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) af 3. november 2010, engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb (marked 6) af 27. maj 2010, engrosmarkederne for terminering af taleopkald i TDC s mobilnet (marked 7) af 8. marts 2010, engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet af 12. maj Lov nr. 169 af 3. marts 2011 om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester.

11 11/11 Det fremgår af den daværende IT- og Telestyrelses afgørelser på ovenstående markeder, at engrospriserne på netadgangsprodukterne helt eller delvist skal fastsættes ved historiske omkostningers metode. rhvervsstyrelsens fastsættelse af maksimale priser, herunder forrentningen, som kan indregnes i priserne, er i dag reguleret ved bekendtgørelse nr. 385 af 27. april 2011 om priskontrolmetoder (priskontrolbekendtgørelsen). Af bekendtgørelsens 6 fremgår: Stk. 1. Ved historiske omkostningers metode, jf. [bekendtgørelsens] 2, nr. 2, baseres prisen på et netadgangsprodukt på de hos en udbyder med stærk markedsposition regnskabsmæssigt opgjorte omkostninger, der er forbundet med at producere det pågældende netadgangsprodukt. Stk. 2. Den samlede pris for et netadgangsprodukt efter stk. 1 må maksimalt udgøre en forholdsmæssig andel af omkostningerne på den del af nettet, der anvendes til at gennemføre den relevante trafik, samt de ekstra omkostninger, der er ved at gennemføre trafikken, herunder en rimelig forrentning af den investerede kapital. [rhvervsstyrelsens tilføjelse]

Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TDC s standardtilbud 12. april 2011

Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TDC s standardtilbud 12. april 2011 TC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TC s standardtilbud 12. april 2011 1. Indledning Med udgangspunkt

Læs mere

de ekstra omkostninger ved at gennemføre samtrafikken, herunder en rimelig forrentning af den investerede kapital, jf. 51f, stk. 3.

de ekstra omkostninger ved at gennemføre samtrafikken, herunder en rimelig forrentning af den investerede kapital, jf. 51f, stk. 3. TC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TC s standardtilbud Sagsfremstilling TC leverer en række

Læs mere

TDC regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via email UDKAST

TDC regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via email UDKAST TDC regulering@tdc.dk 3. juli 2014 Fremsendes alene via email /mobljo UDKAST Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald, terminering af sms samt samtrafikpunkter i TDC s mobilnet i 2015

Læs mere

Høring over revision af principperne for beregning af WACC i forbindelse med Erhvervsstyrelsen prisreguleringsarbejde

Høring over revision af principperne for beregning af WACC i forbindelse med Erhvervsstyrelsen prisreguleringsarbejde 15. januar 2016 /CPN Sag Høring over revision af principperne for beregning af WACC i forbindelse med Erhvervsstyrelsen prisreguleringsarbejde Erhvervsstyrelsen ønsker at igangsætte en revidering af principperne,

Læs mere

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone.

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone. Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom 5. februar 2013 /mobljo Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone.com Afgørelse om den maksimale pris for terminering

Læs mere

Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering i Hi3G s mobilnet.

Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering i Hi3G s mobilnet. Hi3G Denmark ApS anne.louisevogensen@3.dk Fremsendes alene via e-mail 19. december 2013 Sag 13/05613 / camped ERHVERVSSTYRELSEN Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering

Læs mere

Vejledning. Vejledning om bekendtgørelse om priskontrolmetoder. 1. Indledning

Vejledning. Vejledning om bekendtgørelse om priskontrolmetoder. 1. Indledning Vejledning Februar 2012 Markedskontoret Vejledning om bekendtgørelse om priskontrolmetoder ERHVERVSSTYRELSEN 1. Indledning Denne vejledning beskriver, hvordan Erhvervsstyrelsen har til hensigt at anvende

Læs mere

Telenor Fremsendes alene via mail. Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer

Telenor Fremsendes alene via mail. Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer Telenor regulation@telenor.dk 2. maj 2013 /mobljo Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer Indledning Telenor har i brev af 18. december 2012

Læs mere

Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på

Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på fastnetområdet

Læs mere

Telia Danmark regulatory@telia.dk. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail

Telia Danmark regulatory@telia.dk. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om mulig diskriminerende adfærd i forbindelse med adgang til TDC's fibernet 1 Indledning Telia Danmark (herefter

Læs mere

Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt

Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt 1 Indledning modtog den 26. november 2009 TDC s nye

Læs mere

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at:

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at: Telenor Danmark Holding A/S Regulering og Samtrafik, Wholesale Frederikskaj DK- 1780 København V Tele2 DMT2 A/S Gammel Køge Landevej 55 2500 Valby Afgørelse efter telelovens 1 76 vedr. Telenor Danmark

Læs mere

Lycamobile Stephen.Lodge@lycamobile.com. Fremsendes alene via email

Lycamobile Stephen.Lodge@lycamobile.com. Fremsendes alene via email Lycamobile Stephen.Lodge@lycamobile.com 5. december 2014 Fremsendes alene via email /mobljo Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald, terminering af sms samt samtrafikpunkter i Lycamobiles

Læs mere

TDC A/S.

TDC A/S. TDC A/S 17. januar 2012 regulering@tdc.dk Påbud om offentliggørelse af månedlige KPI er til standardtilbud for rå kobber og delt rå kobber på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked

Læs mere

UDKAST. Mundio Mobile Fremsendes alene via

UDKAST. Mundio Mobile Fremsendes alene via Mundio Mobile legal@mundio.com Fremsendes alene via e-mail 1. september 2017 /Silutt UDKAST Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald samt samtrafikpunkter i Mundio Mobile s mobilnet

Læs mere

Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail

Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com TDC A/S regulering@tdc.dk 9. maj 2014 /andlon Fremsendes alene via e-mail Afgørelse af Telias klage vedrørende udveksling af oplysninger internt i TDC

Læs mere

Hi3G Fremsendes alene via

Hi3G Fremsendes alene via Hi3G anne.louisevogensen@3.dk 27. november 2015 Fremsendes alene via email /asgbri Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald samt samtrafikpunkter i Hi3G s mobilnet i 2016 1 Indledning

Læs mere

UDKAST. Hi3G Fremsendes alene via

UDKAST. Hi3G Fremsendes alene via Hi3G anne.louisevogensen@3.dk Fremsendes alene via e-mail 1. september 2017 /Silutt UDKAST Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald samt samtrafikpunkter i Hi3G s mobilnet for 2018

Læs mere

Erhvervsstyrelsen er ved at revidere principperne for beregning af WACC. 3 De reviderede principper anvendes ved næstkommende prisafgørelse.

Erhvervsstyrelsen er ved at revidere principperne for beregning af WACC. 3 De reviderede principper anvendes ved næstkommende prisafgørelse. Telenor regulation@telenor.dk 30. november 2016 Fremsendes alene via email /CPN Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald samt samtrafikpunkter i Telenor s mobilnet i 2017 1 Indledning

Læs mere

Telia og Telenor anmoder derfor om, at Erhvervsstyrelsen genoptager og revurderer den tilgrundliggende markedsundersøgelse.

Telia og Telenor anmoder derfor om, at Erhvervsstyrelsen genoptager og revurderer den tilgrundliggende markedsundersøgelse. 5. december 2014 Høringsnotat for LRAIC-mobil tale og sms Erhvervsstyrelsen sendte udkast til LRAIC-prisafgørelser for mobilterminering af taleopkald og sms for 2015 med tilhørende LRAIC-model i høring

Læs mere

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom Afgørelse om fastsættelse af maksimalprisen efter LRAIC-metoden over for Mundio Mobile (Denmark) Limited på markedet for mobilterminering

Læs mere

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail SuperTel A/S GlobalConnect Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 65 vedrørende TDC A/S prissætning af mobilaccess til SuperTel A/S frikaldsnumre Indledning SuperTel A/S (herefter SuperTel)

Læs mere

i forhold til den regulerede ydelse, som den er defineret i Den danske Telemyndigheds (nu Erhvervsstyrelsen) LRAICafgørelse

i forhold til den regulerede ydelse, som den er defineret i Den danske Telemyndigheds (nu Erhvervsstyrelsen) LRAICafgørelse Telia Danmark regulatory@telia.dk 7. august 2012 Afgørelse vedrørende TDC's produktdefinitioner i forbindelse med den LRAIC-regulerede ydelse opsætning af nettermineringspunkt (KAP-stik) 1. Indledning

Læs mere

Telia Danmark TDC A/S Fremsendes alene via mail

Telia Danmark TDC A/S Fremsendes alene via mail Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om TDC s opkrævning af transitafgift i forbindelse med aflevering af opkaldstrafik til Fullrates og A+ Telecoms

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0 TDC A/S regulering@tdc.dk Dato 25. september 2013 /Jonas Østrup Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0 Indledning TDC

Læs mere

30. Samtrafikforum. Mandag den 24. oktober 2011 kl

30. Samtrafikforum. Mandag den 24. oktober 2011 kl 30. Samtrafikforum Mandag den 24. oktober 2011 kl. 12.30 14.30 Dagsorden: 1. Velkomst 2. Præsentation af markedsanalyserne på de tre bredbåndsmarkeder 3. Drøftelse/spørgsmål 4. Tentativ tidsplan for igangværende

Læs mere

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Forpligtelse om regnskabsmæssig opsplitning for så vidt angår bredbåndstilslutninger via TDC s kabel-tv-net UDKAST af 27.

Læs mere

DONG-område Resten af landet

DONG-område Resten af landet TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af priser for BSA leveret via TDC s fibernet 1 Indledning traf fredag den 15. april 2011 LRAIC-prisafgørelse

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kommissionens afgørelse vedrørende sag DK/2014/1665: Revision af LRAIC-modellen for 2015 - fastnet

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kommissionens afgørelse vedrørende sag DK/2014/1665: Revision af LRAIC-modellen for 2015 - fastnet EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.11.2014 C(2014) 9090 final Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Danmark Att.: Betina Hagerup Direktør Fax: (32+45) 3546 6001 11 Kære

Læs mere

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse:

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse: Afgørelse vedrørende Hi3G s standardtilbud af 19. juni 2008 på engrosmarkedet for terminering i Hi3G Denmark ApS s mobilnet (marked 16) 2. september 2009 Indledning Den 4. april 2008 traf afgørelse over

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 8. oktober 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC i løbet af kampagnen

Læs mere

Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 52 i teleloven 1 følgende afgørelse:

Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 52 i teleloven 1 følgende afgørelse: TDC A/S regulering@tdc.dk 30. september 2014 /seyadi-erst Fremsendes alene via e-mail /mobljo-erst Afgørelse om prisen på TDC s gebyr NP SP Håndteringsgebyr Indledning Erhvervsstyrelsen har i forbindelse

Læs mere

Lovgrundlag I lovbemærkningerne til telelovens 51 f, stk. 5 og 6, er bl.a. anført følgende:

Lovgrundlag I lovbemærkningerne til telelovens 51 f, stk. 5 og 6, er bl.a. anført følgende: TDC A/S Nørregade 21 0900 København C TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse om ændring af afgørelse af 2. november 2005 på engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 12)

Læs mere

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at:

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70 00

Læs mere

Afgørelse efter telelovens 52 vedrørende TDC A/S opkrævning af gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej BSA uden samproduktion

Afgørelse efter telelovens 52 vedrørende TDC A/S opkrævning af gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej BSA uden samproduktion Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 52 vedrørende TDC A/S opkrævning af gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej

Læs mere

Afgørelse vedrørende TDC s opkrævning af oprettelsesgebyrer ved indgåelse af aftaler

Afgørelse vedrørende TDC s opkrævning af oprettelsesgebyrer ved indgåelse af aftaler TDC A/S regulering@tdc.dk 10. oktober 2013 / sunnie, seyadi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse vedrørende TDC s opkrævning af oprettelsesgebyrer ved indgåelse af aftaler 1. Indledning Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Bedste praksis afgørelsen omhandler alene terminering af trafik i TeliaSoneras GSM-mobilnet.

Bedste praksis afgørelsen omhandler alene terminering af trafik i TeliaSoneras GSM-mobilnet. TeliaSonera Danmark A/S Ejby Industrivej 135 2600 Glostrup TeliaSoneras priser for terminering af trafik i GSM-mobilnet har i nærværende afgørelse foretaget en bedste praksis sammenligning baseret på priser

Læs mere

Revision af konkurrencemarginmodellen og prisklemmeforpligtelsen

Revision af konkurrencemarginmodellen og prisklemmeforpligtelsen 13. september 2013 /chkjgi Revision af konkurrencemarginmodellen og prisklemmeforpligtelsen Erhvervsstyrelsen påbegynder i løbet af 2014 analyserne på engrosmarkederne for henholdsvis fysisk netværksinfrastrukturadgang

Læs mere

Kønsfordeling i de største danske virksomheder

Kønsfordeling i de største danske virksomheder 17. februar 215 Kønsfordeling i de største danske virksomheder Erhvervsstyrelsen har foretaget en ny undersøgelse af kønsfordelingen blandt de største danske virksomheder i januar 215. Det er valgt at

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 17. september 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC iværksatte en prisklemme

Læs mere

Afgørelse efter telelovens 76, stk. 1 om priser for 2 Mbit/s faste engros kredsløb i TDC s standardtilbud om transmissionsydelser

Afgørelse efter telelovens 76, stk. 1 om priser for 2 Mbit/s faste engros kredsløb i TDC s standardtilbud om transmissionsydelser Telia A/S Holmbladsgade 139 2300 København S Afgørelse efter telelovens 76, stk. 1 om priser for 2 Mbit/s faste engros kredsløb i TDC s standardtilbud om transmissionsydelser Telia Danmark (herefter Telia)

Læs mere

Denne prisafgørelse fastsætter den maksimale pris for terminering af taleopkald i Hi3G s mobilnet i 2011.

Denne prisafgørelse fastsætter den maksimale pris for terminering af taleopkald i Hi3G s mobilnet i 2011. Hi3G Denmark Aps. Ann-Louise.Hansen@3.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om fastsættelse af maksimalprisen efter LRAIC-metoden over for Hi3G på markedet for mobilterminering 1 Indledning traf 8. marts

Læs mere

Mundio Mobile Fremsendes alene via UDKAST

Mundio Mobile Fremsendes alene via  UDKAST Mundio Mobile p.lemke@vectone.com Fremsendes alene via email 11. juli 2013 /mobljo UDKAST Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald, terminering af sms samt samtrafikpunkter i Mundio

Læs mere

Telia Danmark Afgørelse vedrørende TDC's faktureringspraksis i forbindelse med. opsætning af nettermineringspunkt (KAP-stik) 1.

Telia Danmark Afgørelse vedrørende TDC's faktureringspraksis i forbindelse med. opsætning af nettermineringspunkt (KAP-stik) 1. Telia Danmark regulatory@telia.dk 19. april 2012 Afgørelse vedrørende TDC's faktureringspraksis i forbindelse med opsætning af nettermineringspunkt (KAP-stik) 1. Indledning Telia klagede den 24. november

Læs mere

Hi3G Fremsendes alene via

Hi3G Fremsendes alene via Hi3G Anne.LouiseVogensen@3.dk 16. oktober 2013 Fremsendes alene via email /mobljo Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald, terminering af sms samt samtrafikpunkter i Hi3G s mobilnet

Læs mere

Erhvervsstyrelsens revidering af WACC for telesektoren

Erhvervsstyrelsens revidering af WACC for telesektoren Erhvervsstyrelsens revidering af WACC for telesektoren Resultater og metode i denne præsentation stammer fra det foreløbige rapportudkast 28. juni 2016 Dagsorden Brattle Group Harmonisering i EU Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Resultat af den nationale høring

Resultat af den nationale høring 19. august 2015 /dajosc Høringsnotat vedr. udkast til markedsafgrænsning, markedsanalyser og markedsafgørelser på engrosmarkedet for terminering af sms i individuelle mobilnet Erhvervsstyrelsen har i perioden

Læs mere

IT- og Telestyrelsen har den 24. januar 2006 truffet afgørelse over for TDC, Telia. på markederne for terminering af trafik i selskabernes

IT- og Telestyrelsen har den 24. januar 2006 truffet afgørelse over for TDC, Telia. på markederne for terminering af trafik i selskabernes UDKAST Hi3G Afgørelse om fastsættelse af maksimale priser efter LRAIC-metoden over for Hi3G på markedet for mobilterminering Baggrund har den 24. januar 2006 truffet afgørelse over for TDC, Telia og Sonofon

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Telenor Danmark Holding A/S Frederikskaj 1780 København V

Telenor Danmark Holding A/S Frederikskaj 1780 København V Telenor Danmark Holding A/S Frederikskaj 1780 København V Afgørelse om fastsættelse af maksimale priser efter LRAIC-metoden over for Telenor Danmark Holding A/S (herefter benævnt Sonofon) Baggrund har

Læs mere

på markederne for terminering af trafik i selskabernes

på markederne for terminering af trafik i selskabernes Telenor anmark Holding A/S Frederikskaj 1780 København V. Afgørelse om fastsættelse af maksimale priser efter LRAIC-metoden over for Telenor på markedet for mobilterminering 30. oktober 2009 Baggrund har

Læs mere

,!~. maj Teleklagenævnet

,!~. maj Teleklagenævnet Teleklagenævnet Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg Att.: advokat Niels Christian Ellegaard Amerika Plads 37 2100 København ø Bredgade 43 DK-1260 København K Tit 3392 9700 Fax 3392 9988 Deres anmodning

Læs mere

Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis

Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis www.pwc.dk/vaerdiansaettelse Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis Foto: Jens Rost, Creative Commons BY-SA 2.0 Februar 2016 Værdiansættelse af virksomheder er ikke en

Læs mere

Bilag 3 Fastsættelse af WACC forrentning

Bilag 3 Fastsættelse af WACC forrentning ENERGITILSYNET UDKAST Energitilsynets møde 145 den 24. september 2013 5. juli 2013 13/03758 13/03759 13/03760 /LBA & LIC Bilag 3 Fastsættelse af WACC forrentning 1. Rentesatsen til brug for aktiver idriftsat

Læs mere

om fastsættelse af maksimale samtrafikpriser efter LRAIC-metoden (fastnet)

om fastsættelse af maksimale samtrafikpriser efter LRAIC-metoden (fastnet) TDC A/S regulering@tdc.dk Telia Danmark regulatory@telia.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC s faktureringspraksis i forbindelse med opsætning af KAP-stik 1 Indledning Telia har den 24.

Læs mere

IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser.

IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser. TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Klage fra Cybercity (nu Telenor) over høje priser for strømydelser på samhusningslokaliteter træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage

Læs mere

IT- og Telestyrelsen har den 1. oktober 2008 sendt udkast til afgørelse i høring hos Sonofon og Bibob.

IT- og Telestyrelsen har den 1. oktober 2008 sendt udkast til afgørelse i høring hos Sonofon og Bibob. Sonofon A/S Juridisk afdeling Frederikskaj 1780 København V Afgørelse efter telelovens 63, stk. 3, vedrørende anmodning om ikke at offentliggøre dele af samtrafikaftale mellem Sonofon og CBB Sonofon A/S,

Læs mere

TDC A/S Fremsendes alene via mail

TDC A/S Fremsendes alene via mail TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende standardservice i TDC s standardtilbud om rå kobber/delt rå kobber (marked 4) og Ethernet BSA (marked 5) 1 Indledning TDC A/S (herefter

Læs mere

Bilag 3 Fastsættelse af WACC forrentning

Bilag 3 Fastsættelse af WACC forrentning ENERGITILSYNET Energitilsynets møde 105 den 28. september 2009 28-09-2009 GAS 4/0820-0403-0031 4/0820-0403-0032 4/0820-0403-0033 /KHA Bilag 3 Fastsættelse af WACC forrentning 1. I henhold til bekendtgørelsen

Læs mere

Bilag 3 Fastsættelse af WACC forrentning

Bilag 3 Fastsættelse af WACC forrentning ENERGITILSYNET Punkt 4 Energitilsynets møde 146 den 29. oktober 2013 29. oktober 2013 13/03758 13/03759 13/03760 /LBA & LIC Bilag 3 Fastsættelse af WACC forrentning 1. Rentesatsen til brug for aktiver

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Att.: Hans A. Schmidt Østergade 130 6900 Skjern Den 20. april 2015 Sag nr. 14/05486 Deres ref.rlj/pmo Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S Vejen Rensningsanlæg A/S Att.: Anja Myrhøj Nytofte-Bæk Grønhøjgade 45 6600 Vejen 16.april 2014 Sag 13/02607 Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand)

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Herning Vand A/S (Spildevand) Att.: Poul Schlosser Ålykkevej 5 7400 Herning Den 24. februar 2015 Sag nr. 14/03754 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8)

Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8) TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8) 1 Indledning Den

Læs mere

TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade København C. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C

TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade København C. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade 21 0900 København C TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse om fastsættelse af pris for samtrafikproduktet "gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet"

Læs mere

Høringssvar på LRIAC model på fiber samt udkast til prisafgørelse på TDC fiber, kabel-tv net samt multicast

Høringssvar på LRIAC model på fiber samt udkast til prisafgørelse på TDC fiber, kabel-tv net samt multicast IT- og Telestyrelsen Att.: Markedskontoret Sendt pr. e-mail til mk@itst.dk Rosenørns Allé 9 DK 1970 Frederiksberg C Tlf: 35 300 400 Fax: 35 300 401 e-mail: de@danskenergi.dk www.danskenergi.dk Dok. ansvarlig:

Læs mere

Møde i VULA-/NGA-forum. Tirsdag den 22. august 2017 Kl. 10:00-12:00

Møde i VULA-/NGA-forum. Tirsdag den 22. august 2017 Kl. 10:00-12:00 Møde i VULA-/NGA-forum Tirsdag den 22. august 2017 Kl. 10:00-12:00 Dagsorden 1. Velkomst (v/formanden) 2. Status over markedsafgørelser (v/erst) NGA-forum Forpligtelser, ikrafttrædelse og proces b) Øvrige

Læs mere

Teleklagenævnet. TDC AIS Jura & Regulering Teglholmsgade 1 0900 København C

Teleklagenævnet. TDC AIS Jura & Regulering Teglholmsgade 1 0900 København C Teleklagenævnet TDC AIS Jura & Regulering Teglholmsgade 1 0900 København C Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse af TDC AIS' (TDC) klage over IT- og Telestyreisens

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet. Delafgørelse overfor TDC

Engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet. Delafgørelse overfor TDC Engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet Delafgørelse overfor TDC 19. juni 2012 INTRODUKTION 1 Markedsafgørelse I medfør af 41, stk. 1, jf. 40, stk. 1, og 37, stk. 2, i lov nr. 169 af 3.

Læs mere

VP s bemærkninger er knyttet dels til de foreslåede ændringer i Skattekontrolloven, dels til ændringerne i Selskabsloven.

VP s bemærkninger er knyttet dels til de foreslåede ændringer i Skattekontrolloven, dels til ændringerne i Selskabsloven. Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø København, 27. februar 2015 Lovforslag til implementering af skattelypakken på erhvervsområdet Med henvisning til Erhvervsstyrelsens

Læs mere

TDC A/S Fremsendes alene via

TDC A/S Fremsendes alene via TDC A/S regulering@tdc.dk 12. december /joboos Fremsendes alene via email Korrektion af visse maksimale netadgangspriser fastsat i Erhvervsstyrelsens LRAIC-afgørelse (fastnet) Indledning Erhvervsstyrelsen

Læs mere

af 16. august 2012 på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang 4).

af 16. august 2012 på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang 4). Comflex Networks ApS v/ Finn Lindau finn.lindau@comflex.dk 29. september 2014 /CHASTA Fremsendes alene via e-mail Afgørelse vedrørende klage fra Comflex om TDC s administration af forpligtelsen til netadgang

Læs mere

Regnskabskontrol af Danske Bank A/S årsrapport

Regnskabskontrol af Danske Bank A/S årsrapport Bestyrelsen og direktionen for Danske Bank A/S 19. januar 2015 Regnskabskontrol af Danske Bank A/S årsrapport for 2013 Finanstilsynet har foretaget en delvis 1 regnskabskontrol af Danske Bank A/S (Danske

Læs mere

Foreløbig værdi-indikation af Startup Inno

Foreløbig værdi-indikation af Startup Inno Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 30 27 22 CVR: 25376153 Foreløbig værdi-indikation af Startup Inno Anvendt model: Variant

Læs mere

Forsvarsudvalget FOU Alm.del Bilag 31 Offentligt

Forsvarsudvalget FOU Alm.del Bilag 31 Offentligt Forsvarsudvalget 2016-17 FOU Alm.del Bilag 31 Offentligt 5. december 2016 Årlig status for industrisamarbejde med udenlandske leverandører til Forsvaret 2015 1. Resumé Udenlandske leverandører af forsvarsmateriel

Læs mere

Mundio Mobile (Denmark) Limited Fremsendes alene via

Mundio Mobile (Denmark) Limited Fremsendes alene via Mundio Mobile (Denmark) Limited p.lemke@vectone.com 17. juli 2012 Fremsendes alene via email /mobljo Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald samt samtrafikpunkter i Mundios mobilnet

Læs mere

Afgørelse om fastsættelse af maksimale priser efter LRAIC-metoden over for TDC på engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet

Afgørelse om fastsættelse af maksimale priser efter LRAIC-metoden over for TDC på engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet TDC Regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om fastsættelse af maksimale priser efter LRAIC-metoden over for TDC på engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet 1 Indledning fastsætter

Læs mere

Høringsnotat over endeligt rapportudkast om revidering af metoden til beregning af WACC

Høringsnotat over endeligt rapportudkast om revidering af metoden til beregning af WACC 25. august 2017 Sag 2015-12146 /CP Høringsnotat over endeligt rapportudkast om revidering af metoden til beregning af WACC Indledning Erhvervsstyrelsen (herefter styrelsen) sendte den 24. april 2017 endeligt

Læs mere

Nedenfor gennemgås høringssvarene og Erhvervsstyrelsens bemærkninger

Nedenfor gennemgås høringssvarene og Erhvervsstyrelsens bemærkninger 30. november 2016 Høringsnotat for LRAIC-fastnet prisafgørelse for 2017 Erhvervsstyrelsen sendte den 5. september 2016 udkast til LRAICafgørelse for 2017 med tilhørende LRAIC-model i høring. Høringsfristen

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt til e-mail: postmar@erst.dk

Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S

Læs mere

HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET

HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET E-MAIL (postmar@erst.dk) Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET 1. INDLEDNING

Læs mere

Horsens Kraftvarmeanlæg Måbjerg Kraftvarmeanlæg Affaldplus (Slagelse og Næstved)

Horsens Kraftvarmeanlæg Måbjerg Kraftvarmeanlæg Affaldplus (Slagelse og Næstved) Affaldsforbrænding Stranded cost 1. Indledning Miljøstyrelsen overvejer i øjeblikket forskellige modeller for modernisering af forbrændingssektoren. Som led i den proces herunder Kammeradvokatens undersøgelse

Læs mere

Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K. Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL

Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K. Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL Cybercity har i brev af 2. august 2004 anmodet om at træffe afgørelse efter telelovens 65, fordi

Læs mere

De indkomne høringssvar har givet anledning til tilføjelser, præciseringer og uddybninger enkelte steder i markedsafgrænsningen og markedsanalysen.

De indkomne høringssvar har givet anledning til tilføjelser, præciseringer og uddybninger enkelte steder i markedsafgrænsningen og markedsanalysen. NOTAT Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgrænsning og markedsanalyse på engrosmarket for bredbåndstilslutninger (marked 5) Den danske Telemyndighed har i perioden den 30. september 2011 til den

Læs mere

Workshop i Vandhuset Reguleringsmodel for lufthavnstakster 28. oktober 2013

Workshop i Vandhuset Reguleringsmodel for lufthavnstakster 28. oktober 2013 www.pwc.dk Workshop i Vandhuset Reguleringsmodel for lufthavnstakster Revision. Skat. Rådgivning. Parter Statens Luftfartsvæsen (regulerende myndighed) CPH Lufthavnsselskaber Forhandlinger om takster Princip:

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2003 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2003 2002 2002 Netto

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2011 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2011 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Støvring Vandværk a.m.b.a. Att.: Kurt Rasmussen Højdedraget 107 9530 Støvring Dato: 10. august 2012 Sag: 12/05878/VAND Sagsbehandler: /cga Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2011 i henhold til 8 i

Læs mere

Finansiering af vandsektorens anlægsinvesteringer Nem og Billig låntagning med kommunal garanti

Finansiering af vandsektorens anlægsinvesteringer Nem og Billig låntagning med kommunal garanti Finansiering af vandsektorens anlægsinvesteringer Nem og Billig låntagning med kommunal garanti KommuneKredit 1. Medlemsejet forening siden 1899. 2. Medlemmer: 98 Kommuner og 5 Regioner 3. Markedsandel

Læs mere

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske Bestyrelsen og direktionen Ewire Danmark A/S Søndergade 4 2 8000 Aarhus 14. april 2014 Ref. mar/kan J.nr. 69527-0009 Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede

Læs mere

Hovedpunktsreferat fra møde den 18. december 2014 i VULAvidereudvikling

Hovedpunktsreferat fra møde den 18. december 2014 i VULAvidereudvikling 12. januar 2015 Hovedpunktsreferat fra møde den 18. december 2014 i VULAvidereudvikling /dajosc-erst Deltagere: Telia: Frederik Siegumfeldt og Lars Høyrup Jensen Telenor: Kenneth Jarnit og Mads Hein TDC:

Læs mere

1 AFGØRELSE IT- og Telestyrelsen træffer i medfør af 51f, stk. 8, nr. 2, jf. 51f, stk. 5, nr. 2 i teleloven 1 følgende:

1 AFGØRELSE IT- og Telestyrelsen træffer i medfør af 51f, stk. 8, nr. 2, jf. 51f, stk. 5, nr. 2 i teleloven 1 følgende: Barablu Mobile Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP UK Barablu Mobil Ørestads Boulevard 61, opgang 1(F), 1. sal 2300 København S Fremsendes alene via mail Bedste praksis 3-afgørelse overfor Barablu om

Læs mere

Forrentning af indskudskapital 2003-2010 i EnergiGruppen Jylland Varme A/S

Forrentning af indskudskapital 2003-2010 i EnergiGruppen Jylland Varme A/S ENERGITILSYNET 26. 06. 2012 VARME 4/0920-0303-0052 Forrentning af indskudskapital 2003-2010 i EnergiGruppen Jylland Varme A/S 1 Indledning... 2 2 Afgørelse og tilkendegivelse... 5 3 Sagsfremstilling...

Læs mere

IT- og Telestyrelsen har med henblik på fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen

IT- og Telestyrelsen har med henblik på fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse ver fr TDC A/S vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen fr sparede mkstninger i frbindelse med salg af tjenester på fastnetmrådet

Læs mere

Frederikshavn Kommune Att. Casper Bach Alstrup. E-mail: caal@frederikshavn.dk; post@frederikshavn.dk

Frederikshavn Kommune Att. Casper Bach Alstrup. E-mail: caal@frederikshavn.dk; post@frederikshavn.dk Frederikshavn Kommune Att. Casper Bach Alstrup 1. oktober 2013 Sag 12/05567 / CF E-mail: caal@frederikshavn.dk; post@frederikshavn.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Hi3G Denmark ApS. Fremsendes alene via . Afgørelse om Hi3G Denmarks ApS behandling og opbevaring af lokaliseringsdata

Hi3G Denmark ApS. Fremsendes alene via  . Afgørelse om Hi3G Denmarks ApS behandling og opbevaring af lokaliseringsdata Hi3G Denmark ApS 15. juni 2017 Fremsendes alene via e-mail /chtoch Afgørelse om Hi3G Denmarks ApS behandling og opbevaring af lokaliseringsdata til fejlsøgning Indledning På baggrund af en borgerhenvendelse

Læs mere

Årlig status for industrisamarbejde med udenlandske leverandører til Forsvaret 2016

Årlig status for industrisamarbejde med udenlandske leverandører til Forsvaret 2016 27. september 2017 Årlig status for industrisamarbejde med udenlandske leverandører til Forsvaret 2016 1. Resumé Udenlandske leverandører af forsvarsmateriel blev i 2016 pålagt nye forpligtelser til at

Læs mere

Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester

Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester Se vedlagte modtagerliste Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester Vedlagt fremsendes i høring Kommissions meddelelse

Læs mere

Samlet høringsnotat for LRAIC prisafgørelser over mobil- og fastnet for 2018

Samlet høringsnotat for LRAIC prisafgørelser over mobil- og fastnet for 2018 4. december 2017 Samlet høringsnotat for LRAIC prisafgørelser over mobil- og fastnet for 2018 Erhvervsstyrelsen sendte den 1. september 2017 og den 4. september 2017 udkast til prisafgørelse for hhv. mobil-

Læs mere

WACC VURDERING AF DONG S SYNSPUNKTER. Markedsrisikopræmie for perioden

WACC VURDERING AF DONG S SYNSPUNKTER. Markedsrisikopræmie for perioden BILAG 23 WACC 10. november 2016 Engros & Transmission 14/11594 LVT/MHB/SAAN/IHO VURDERING AF DONG S SYNSPUNKTER Markedsrisikopræmie for perioden 1980-2015 1. DONG mener, at det er forkert, at SET anvender

Læs mere