Aalborg Forsyning, Kloak A/S Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg Forsyning, Kloak A/S Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Indholdsfortegnelse SAB-KLOAK INDHOLDSFORTEGNELSE (SAB-KLOAK) 0. GENERELT Grundlag for arbejdet Entreprenørens personale ARBEJDSPLADS MED VIDERE Entreprenørens afsætning Arbejdsplads og adgangsveje Ledninger og kabler Affaldshåndtering Arbejdsmiljøarbejde Kvalitetssikring, kontrol og dokumentation FORBEREDENDE ARBEJDER Muldafrømning Oplukning i befæstede arealer ETABLERING AF LEDNINGSGRAV Ledningsgrav Afstivning Tørholdelse og grundvandssænkning RETABLERING Generelt Ledningszone Tilfyldning Retablering af befæstelse KLOAKARBEJDER Ledninger Brønde Sløjfning af ledninger og brønde STIKORDSREGISTER BILAGSOVERSIGT Bilag 1 - Organisationsplan og leverandørliste Bilag 2 - Udbudskontrolplan Bilag 3 - KS-skemaer Bilag 4 - Pas på undgå vand på gulvet Bilag 5 - Stikindmåling Bilag 6 - Principskitser af In-situ støbt brønd Bilag 7 - Principskitse af lodret nedføring Bilag 8 - Acceptkriterier på grundlag af TV-inspektioner Bilag 9 - Kontrolplan for komprimering Bilag 10 - Materialekrav for ledninger og brønde Bilag 11 - Principskitse for stikledningsforløb ved topbrønde SAB-kloak september 2011.doc September 2011

2 SAB-KLOAK Side 2 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Særlig Arbejdsbeskrivelse for Kloakarbejder SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR KLOAKARBEJDER (SAB-KLOAK) 0. GENERELT Nærværende Jord- og belægningsarbejder, kloakarbejder 2011, Særlig arbejdsbeskrivelse for kloakarbejde (SAB-KLOAK) er et supplement til Jord- og belægningsarbejder, Særlige Betingelser (SB) og Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB-fælles). 0.1 Grundlag for arbejdet Arbejdet skal udføres i henhold til udbudsmaterialet. Herudover skal arbejdet udføres i henhold til følgende normer og standarder i nyeste udgave, som det forudsættes, at entreprenøren kender: DS/EN , Eurocode 7, Geoteknik, del 1 Generelle regler inkl. rettelsesblad 2009 DS 421, Norm for tætte fleksible samlinger i ledninger af beton DS 430, Norm for lægning af fleksible ledninger af plast DS 432, Norm for afløbsinstallationer DS 436, Norm for dræning af bygværker DS 437, Norm for lægning af stive ledninger af beton i jord DS 440, Norm for mindre afløbsanlæg med nedsivning DS 455, Norm for tæthed af afløbsinstallationer i jord DS 462, Norm for registrering af ledninger DS 475, Norm for etablering af ledningsnet i jord DS 475/1 Anneks A, etablering af ledningsanlæg DS/EN 124, brønddæksler med karme til kørebane- og gangarealer Branchevejledning for plastrør, DANVA vejledning nr. 54, afsnit 3, Installation 0.2 Entreprenørens personale Entreprenørens mandskab skal have dokumenteret erfaring i at udføre de krævede arbejder. Den person som lægger og samler ledninger skal have en uddannelse svarende til Rørlæggeruddannelsen. Dokumentationen skal foreligge, inden rørlægger møder på pladsen. September 2011

3 Aalborg Forsyning, Kloak A/S SAB-KLOAK Særlig Arbejdsbeskrivelse for Kloakarbejder Side 3 1. ARBEJDSPLADS MED VIDERE Underentreprenører og indlejet mandskab må ikke være på arbejdspladsen, før der foreligger en skriftlig godkendelse fra bygherren eller tilsynet. Misligholdelse vil blive betragtet som grov overtrædelse af kontraktforholdet og kan medføre bortvisning og annullering af kontrakten Entreprenørens afsætning Bygherren afsætter 2 højdefikspunkter efter anmodning fra entreprenøren. Entreprenøren må udelukkende anvende disse punkter som højdefikspunkter. Eksisterende koter i brønde må ikke benyttes. Øvrig afsætning foretages af entreprenøren. Entreprenøren skal forud for arbejdets igangsættelse foretage kontrolopmåling af bundkoter i betydende brønde, som f.eks. start- og slutbrønd. Såfremt der findes afvigelser større end 2 cm, skal tilsynet straks underrettes. 1.3 Arbejdsplads og adgangsveje Hvis entreprenøren ønsker at anvende arealer, udover de i udbudsmaterialet anviste, skal han selv sørge for at finde den nødvendige ekstra plads for opstilling af skurvogne, opmagasinering af materialer m.v. Eventuelle udgifter til pladsleje, rengøring og lignende for disse arealer er bygherren uvedkommende. Entreprenøren skal afmærke de angivne arbejdsarealer, inden arbejdet startes op, og afmærkningen skal løbende vedligeholdes og kontrolleres. Midlertidig deponering af jord skal ske på arbejdsarealerne og vejarealerne. Jorden skal holdes på den matrikel/vej, hvor den er opgravet. Der må alene arbejdes i offentlige rum i perioden mellem Hvis entreprenøren af forskellige årsager ønsker at arbejde uden for dette tidsrum, skal han selv ansøge herom i henhold til Miljøloven. Registrering af skader på eksisterende bygninger Bygherren har inden arbejdets start fotograferet synlige udvendige skader på eksisterende bygninger langs arbejdsområdet. Vibrationsmålinger Det fremgår af udbudsmaterialet om bygherren agter at gennemføre vibrationsmålinger i anlægsperioden. Hvis der i projektet skal udføres vibrationsmålinger gælder følgende forhold. Vibrationsmålinger er bygherreleverance. Måleudstyr på bygningerne flyttes i takt med gravearbejdets fremdrift, hvilket entreprenøren skal koordinere med tilsynet. September 2011

4 SAB-KLOAK Side 4 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Særlig Arbejdsbeskrivelse for Kloakarbejder Det er entreprenørens ansvar at sikre, at vibrationerne ikke overstiger 3,0 mm/s ved frekvenser < 10 Hz, jf. DIN Entreprenøren vil få en alarm via SMS, hvis vibrationskravet overskrides. Sker dette, skal entreprenøren orientere tilsynet. 1.5 Ledninger og kabler Tilstedeværelsen af fremmede ledninger og kabler fremgår af udbudsmaterialet i det omfang de er kendte. Disse oplysninger skal og må kun anvendes i forbindelse med tilbudsgivningen. Entreprenøren skal forvente, at der findes mindst én stikledning til hver parcel fra hver ledningsejer Affaldshåndtering Bygherren anmelder jordflytningen via Jordweb, hvor entreprenørens transportør vil få tilsendt en følgeseddel, som skal afleveres ved aflevering af overskudsjorden ved deponistedet. Overskudsjord i form af bl.a. ler og kridt skal på forhånd varsles til Affaldscentret for at sikre, at der er kapacitet til modtagelse af dette. Entreprenøren er ansvarlig for, at overskudsjord der bortkøres til jorddepot på Affaldsog genbrugscenter Rørdal registreres korrekt ved indvejningen. Overskudsjord skal deponeres ved Affalds- og Genbrugscenter Rørdal, Rørdalsvej 111. Entreprenøren skal hver måned, i forbindelse med fremsendelse af a conto begæringen, aflevere en mængdeopgørelse over bortkørt fyld, asfalt og lignende. 1.9 Arbejdsmiljøarbejde Entreprenøren skal ved arbejde i brønde, bygværker, pumpestationer og lignende anvende gasdetektorer før og under arbejdets udførelse. Hvis der i forbindelse med arbejdet forekommer spor af forurening, skal arbejdet øjeblikkeligt afbrydes, og tilsynet kontaktes for videre foranstaltninger. I bilag er vedlagt paradigme for Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) for kloakarbejder. Entreprenøren skal på denne baggrund udarbejde den projektspecifikke PSS til bygherrens godkendelse inden anlægsstart. Såfremt der sker ændringer i PSS, skal dette meddeles på et byggemøde og ny udgave skal fremsendes. September 2011

5 Aalborg Forsyning, Kloak A/S SAB-KLOAK Særlig Arbejdsbeskrivelse for Kloakarbejder Side Kvalitetssikring, kontrol og dokumentation Entreprenøren skal udfylde de to skemaer, organisationsplan og leverandørliste, vist i bilag SAB-Kloak-1. Skemaerne skal afleveres til tilsynet inden anlægsstart. Udbudskontrolplanen vedrørende kloakarbejde og grundvandssænkning findes i bilag SAB-Kloak-2. Udbudskontrolplanen skal anvendes som grundlag for entreprenørens entrepriserettede kontrolplan og følges i lighed med kontroloversigtsskemaerne for det øvrige arbejde, jf. bilag 7 til AAB-fælles. Til brug som dokumentation af udførte kloakeringsarbejder skal entreprenøren bruge de kontrolskemaer, der er vedlagt udbudsmaterialet. Entreprenøren skal sætte skemaerne i ringbind med faneblade. I den følgende oversigt er det for hver enkelt skema anført under hvilket faneblad skemaerne skal indsættes. Der er følgende skemaer (se bilag SAB- Kloak-3): dagsrapport, (faneblad nr. 1) til/fraførte materialer, (faneblad nr. 2) kontrolskema, ledninger og brønde, (faneblad nr. 3) grundvandspejlinger, (faneblad nr. 4) komprimeringskontroller (faneblad nr. 5) stikskitser (faneblad nr. 6) sløjfning af ledninger, (faneblad nr. 7) afvigelsesrapport, (faneblad nr. 8) Komprimeringskontroller skal udføres af et uvildigt firma. Entreprenøren må anvende skemaer fra det firma, der udfører komprimeringskontrollerne. Skemaet skal indeholde stationering og kote for kontrol punktet med reference til kloakbrønd. Komprimeringskontrol indsættes under faneblad nr. 5. Til brug ved dokumentation af jord- og belægningsarbejder skal entreprenøren anvende egne kontrolskemaer, som opfylder kravene jvf. AAB-fælles. Det er entreprenørens ansvar, at tilsynet underskriver KS-skemaerne. Tilsynets underskrift er ikke en godkendelse entreprenørens KS-arbejde, men alene en dokumentation for at tilsynet har set, at det enkelte skema er udfyldt korrekt. September 2011

6 SAB-KLOAK Side 6 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Særlig Arbejdsbeskrivelse for Kloakarbejder 2. FORBEREDENDE ARBEJDER 2.3 Muldafrømning Inden muldafrømning skal vækstlag fræses således, at rodnettet er findelt og anvendeligt til genudlægning. 2.4 Oplukning i befæstede arealer Udførelse I supplerende betingelser og beskrivelser er angivet de maksimale oplukningsbredder, entreprenøren skal overholde i det konkrete projekt. September 2011

7 Aalborg Forsyning, Kloak A/S SAB-KLOAK Særlig Arbejdsbeskrivelse for Kloakarbejder Side 7 3. ETABLERING AF LEDNINGSGRAV 3.1 Ledningsgrav 3.2 Afstivning Det opgravede materiale skal genanvendes. Entreprenøren skal forudsætte, at de opgravede materialer skal depotlægges i midlertidigt depot inden genindbygning. Såfremt andet ikke er anført i udbudsmaterialet skal entreprenøren selv finde egnede arealer til de opgravede materialer. Eksisterende bundsikring og stabilt grus fra entreprisen skal genanvendes og skal derfor sorteres. Gravekasser skal altid være udspændte se skitse. Entreprenøren er ansvarlig for dimensionering af gravekassen. Der skal efterfyldes med sand i hulrummet bag gravekassen mod den tilstødende jord. Ved anvendelse af gravekasse skal den have en højde, så den rager mindst 0,15 m op over kanten. Gravekassen skal nå helt ned i bunden af udgravningen. Der skal etableres stige til udgravningen, og stigen skal have en længde, så den rager ca. 1 m over terræn. Udgravningens anlæg skal tilpasses forholdene. Der må graves med lodrette sider indtil 1,7 meters dybde. Op til 5,0 meters dybde skal der mindst graves med anlæg 0,5 og ved større dybde mindst anlæg 1,0. Opgravet jord skal anbringes mindst 1,0 meter fra udgravningens øverste kant. September 2011

8 SAB-KLOAK Side 8 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Særlig Arbejdsbeskrivelse for Kloakarbejder Hvis gravekassen anvendes som blivende afstivning for en byggegrube, eller hvis der afstives med spuns, skal der altid etableres rækværk omkring byggegruben. Der skal etableres rækværk i mindst 1 meters højde med hånd-, knæ- og fodliste. Efter arbejdstids ophør skal der altid afspærres omkring byggegruber med byggepladshegn med en højde på ca. 1,80 m. September 2011

9 Aalborg Forsyning, Kloak A/S SAB-KLOAK Særlig Arbejdsbeskrivelse for Kloakarbejder Side Tørholdelse og grundvandssænkning Alment Entreprenøren skal sikre, at der ikke sker skader på det udførte anlæg, og at jordbundens bæreevne ikke forringes som følge af, at sænkning af grundvand ophører for tidligt, for eksempel ved afbrydelse af intern kraftkilde, maskinelle brud, mangelfuld pasning med videre. Entreprenøren skal sikre, at der ikke opstår skader ved bortledning af oppumpet grundvand. Det oppumpede vand skal være klart og fri for partikler. Anvendes filterboring skal boringen efterfølgende forsegles med bentonit. Huller fra sugespidser skal efterfyldes med sand. Sandet skal vandes ned. I bebyggede områder må der kun anvendes grundvandssænkningsanlæg der anvender nettilslutning som kraftkilde. Udførelse Ved grundvandssænkning skal grundvandet sænkes til 30 cm under ledningsbund, før udgravning påbegyndes, og holdes sænket til dette niveau, indtil ledningsgraven atter er tilfyldt. Til sænkning af grundvandet med sugespidsanlæg skal entreprenøren etablere et vakuumbelastet anlæg med nedspulede/nedborede, eventuelt filterkastede 2" sugespidser, der foroven afproppes med betonite eller lignende. Der etableres ensidigt sugespidser pr. 2 meter. Anlægget skal kunne yde 50 m 3 pr. time. Der skal være monteret vandur på vakuumanlægget. Spidserne tilsluttes et vakuumpumpeanlæg. Der må maksimalt tilsluttes 20 sugespidser pr. vakuumanlæg, og der skal til stadighed opretholdes et vakuum på mindst 7 mvs ved de yderste sugespidser. Spidser, der tager luft, skal drosles ned for at sikre, at vakuummet holdes. Sugespidserne anbringes langs udgravningens sider, og spidserne skal placeres i samme niveau i samme streng for at opretholde det nødvendige vakuum. Hvor jordbunden indeholder ler, kalk eller kridt kan strukturen bevirke, at der lokalt kan være stærkt vandførende lag, mens omgivelserne har en meget ringe vandføring. September 2011

10 SAB-KLOAK Side 10 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Særlig Arbejdsbeskrivelse for Kloakarbejder I sådanne områder kan en grundvandssænkning udføres ved etablering af et tæppedræn under kloakledningen, bestående af et 0,3 m tykt singelslag, afdækket med en tæt fiberdug. Fiberdugen skal udlægges i hele udgravningens bredde og ca. 0,2 m op af siderne for at sikre, at udjævningslaget og omkringfyldning forbliver intakt. Tæppedrænet forbindes til midlertidige pumpebrønde, enten borede eller gravede huller der fores med slidsede rør i dybder indtil 1,0 m under kloakledningen. I bunden af pumpebrønden udlægges et 0,3 m singelslag hvorfra grundvandet lænses. Entreprenøren skal pejle grundvandsstanden i pejlerør i ledningstracéet pr. højst 50 meter for at dokumentere, at den fornødne grundvandssænkning er opnået. Kontrol Pejleboringer: Entreprenøren skal kontrollere at grundvandet ikke sænkes mere end foreskrevet i udbudsmaterialet. Entreprenøren skal 2 gange dagligt registrere grundvandsspejlets beliggenhed i pejleboringerne samt kontrollere, at de er i funktion. Placering af pejleboringer fastsættes af tilsynet. Det præciseres at pejleboringerne skal være etableret og vandspejlet registreret inden grundvandssænkningen startes. Overvågning på grundvandssænkningsudstyr: Det kræves af entreprenøren, at han installerer overvågning på grundvandssænkningsudstyr, minimum ved en SMS-alarm. Der skal være batteribackup på overvågningsudstyret, så alarm stadig kan sendes, selv om der er strømudfald. Måleresultaterne indføres i KS-skemaet Grundvandspejlinger. Måleresultaterne relateres til overkant af pejlerøret. Kote til overkant af pejlerør og terrænkoten indføres i KSskemaet Grundvandspejlinger. September 2011

11 Aalborg Forsyning, Kloak A/S SAB-KLOAK Særlig Arbejdsbeskrivelse for Kloakarbejder Side RETABLERING 4.0 Generelt 4.2 Ledningszone Arbejdet skal udføres i henhold til normalt kontrolniveau. Alment 4.3 Tilfyldning Udjævnings- og omkringfyldningssand skal opfylde kravene i DS 475. Den opgravede jord skal genanvendes. Jorddepoter skal overdækkes i nødvendigt omfang, så vandindholdet ikke øges. Der skal ikke lægges advarselsbånd over afløbsledninger. Kontrol Komprimeringsprøver i tilbagefyldningen skal tages i variabel dybde jf. Bilag Retablering af befæstelse Det opgravede fyld, bundsikringslag (BL) og stabilt grusbærelag (SG) skal genanvendes, og der må ikke ske udskiftning af jord uden tilsynets forudgående accept. Tilfyldnings-, bundsikrings- og stabilgrus materialer oplægges i særskilte depoter og skal holdes adskilte. Grusbærelaget skal afrettes inden asfaltbelægningen udføres. Ved udlægning af asfalt i 2 eller flere lag skal der udføres trappefræsning. September 2011

12 SAB-KLOAK Side 12 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Særlig Arbejdsbeskrivelse for Kloakarbejder 6. KLOAKARBEJDER 6.1 Ledninger Alment Såfremt andet ikke er angivet i udbudsmaterialet skal arbejdet udføres i henhold til normal projektklasse, og normal sikkerhedsklasse, jævnfør DS475. Materiale Det fremgår af tegningerne, hvilke ledningsdimensioner og materialer der skal anvendes i projektet. I bilag 10 er vist krav til materialer til ledninger og brønde. Generelt gælder, at der anvendes glat PVC-U (Nordic Poly Mark SN8 og produceret efter EN1401) i dimensioner ø160-ø400 mm samt beton eller glasfiber i dimensioner større end ø400 mm jf. dog tegningsmaterialet. For plastrør gælder, at der altid skal anvendes massive rør rør opbygget af sandwichkonstruktion accepteres ikke. For PE-rør anvendes altid kapperør. Stikledninger udføres generelt i følgende dimensioner: ø160 mm for stik for fælleskloak. ø110 mm for stik for separatkloak både for regn- og spildevandsledningen. ø160 mm for stik for vejafvandingsbrønd. Hvis eksisterende stik er større end ovennævnte skal tilsynet kontaktes. På hovedledninger af PVC tilsluttes stikledningerne ved grenrør. På hovedledninger af beton tilsluttes stikledningen ved påboring med gummitætning som type Alnino Connect eller tilsvarende. Længden af muffestykket skal tilpasses den aktuelle rørtykkelse på betonrøret. Påboringen skal udføres insitu og uden anvendelse af ekspansionsbolte. Ved dimensioner > 500 mm accepteres anvendelse af UPAT MS messingankre, dimension 12x41 mm eller tilsvarende. Huller til ankre må ikke bores dybere end 41 mm. Efter boring forsegles ankrehuller med cementmørtel af mindst samme kvalitet som betonrøret. På ledninger af PE skal der anvendes svejste stiktilslutninger. Svejsningerne må kun gennemføres af svejser med gyldigt certifikat, der er godkendt af den aktuelle rørleverandør. Nedføringer i brønde skal udføres som vist på bilag SAB-Kloak-7A eller 7B. September 2011

13 Aalborg Forsyning, Kloak A/S SAB-KLOAK Særlig Arbejdsbeskrivelse for Kloakarbejder Side 13 Ved overgange mellem forskellige dimensioner skal der anvendes reduktionsstykker i samme materialer som de øvrige ledningsmaterialer og ledningstyper. Der accepteres overgangsstykker og fittings udført i PP ved dimensioner 200 mm. Ved overgange mellem forskellige materialer anvendes PVC-krympemuffe med gummiring som type H.L. Special kloakmuffer, gummiskydemuffe som type Forsheda F108, Wavin-Forsheda F920 eller Fernco eller tilsvarende. Betonledninger skal ved modtagelsen have en hærdningstid på mindst 7 døgn. Såfremt der påtænkes anvendt alternative materialer, eller materialer der ikke kan opfylde kravene anført i bilag SAB-kloak - 10, skal bygherre og tilsynet godkende disse skriftligt før kontraktindgåelse. Når det forelægges bygherre og tilsynet, skal forslaget/materialet være bilagt fornøden dokumentation. Der indrømmes ikke tidsfristforlængelse i forbindelse med bygherrens behandling af alternative materialer. Udførelse Ledningen skal lægges retliniet og mireret mellem brøndene eller mellem brønde og projekterede retningsændringer. Bemærk, at dette er en skærpelse i forhold til DS430/DS437. Hvor der er projekterede retningsændringer udenfor brøndene, skal entreprenøren nivellere bundkoten på ledningen ved retningsændringen samt afmærke retningsændringen med pæl eller tilsvarende, så punktet kan indmåles af bygherren efterfølgende. Arbejdet skal udføres i nøje overensstemmelse med de på tegningerne anførte koter, dimensioner og fald. September 2011

14 SAB-KLOAK Side 14 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Særlig Arbejdsbeskrivelse for Kloakarbejder Strømningsretningen i afløbsledningen skal være fra muffeenden til samme rørs spidsende. Dette gælder også for trykledninger. For at kunne komprimere tæt omkring hele ledningen, skal bundbredden i udgravningen være stor nok til, at der kan anvendes egnet komprimeringsmateriel, i gravekasse dog minimum 0,50 meter på begge sider af ledningen. I bilag er vedlagt kontrolplan for komprimering samt komprimeringskrav og dokumentation i omkringfyldning, tilfyldning, bundsikring og stabilt grus. Entreprenøren skal aflede og overpumpe tilstrømmende regn- og spildevand fra eksisterende ledninger. Til pumpning heraf skal entreprenøren til stadighed have 2 spildevandspumper til rådighed, som hver kan pumpe 30 l/s ved en løftehøjde på 5 m. Intet vand må stuves unødigt op, og entreprenøren skal sikre, at kældre med videre ikke bliver oversvømmet som følge af arbejdet. Det kræves af entreprenøren, at han installerer overvågning på overpumpningsudstyr, som minimum ved en SMS-alarm. Der skal være batteribackup på overvågningsudstyret, så alarm stadig kan sendes, selv om der er strømudfald. Der skal endvidere installeres højvandsalarm i den brønd, der pumpes fra. September 2011

15 Aalborg Forsyning, Kloak A/S SAB-KLOAK Særlig Arbejdsbeskrivelse for Kloakarbejder Side 15 I tilfælde af regn kan der fra eksisterende ledninger strømme så store vandmængder til udgravningen, at pumpernes kapacitet er utilstrækkelig. I sådanne tilfælde skal der straks etableres en midlertidig ledningsforbindelse gennem ledningsgraven, således at vandet ikke løber til udgravningen, men ledes videre i afløbssystemet. Entreprenøren skal desuden sikre, at sand- og jordmaterialer ikke skylles ind i afløbssystemet. Der må under ingen omstændigheder udledes spildevand til jord og unødig spild skal undgås. Entreprenøren skal træffe fornødne foranstaltninger til sikring af dette. Hvor der graves i ler eller i andre impermeable jordarter, skal entreprenøren med intervaller på ca. 50 m etablere vandbremsende dæmninger. Hvor dæmningen placeres, udlægges ikke udjævningslag og omkringfyldning. Den vandbremsende dæmning etableres i hele udgravningens bredde, med en længde på 1 m, og føres til underkant bundsikringslag. De eksisterende ler-materialer eller den impermeable jordart genindbygges uden omkringfyldning. Omtrentlig placering af vandbremsende dæmninger fremgår af tegningsmaterialet. Det er entreprenørens ansvar, at samtlige stikledninger, der er i funktion, tilsluttes. Er der tvivl om en stiklednings funktion, skal tilsynet straks kontaktes. September 2011

16 SAB-KLOAK Side 16 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Særlig Arbejdsbeskrivelse for Kloakarbejder Stikledninger skal etableres med et fald på minimum 15. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, skal anden løsning aftales med tilsynet. Stikledninger skal etableres, så de ikke ligger i spænd. Hvis vertikal retningsændring ikke kan undgås, accepteres maksimalt 45 graders bøjninger i vertikal retning. Hvor det er muligt, etableres det nye stik ca. 15 cm lavere end det eksisterende stik, se skitse ovenfor. Ved topbrønde skal stikledningers forløb udføres som anført i Bilag SAB-kloak 11. Entreprenøren skal afmærke både spildevands- og regnvandsstik ved skel til hver enkelt ejendom. Afmærkning skal ske med træpløk eller tilsvarende, så indmåling efterfølgende er mulig. Entreprenøren skal nivellere bundkote ved skel og retningsændring ved såvel regn- som spildevandsstik. Stik, der afproppes, spraymales med tydelig markering på oversiden: Spildevand: rødt S Regnvand: blåt R Hvis der på tegningen er skrevet "obs" skal entreprenøren i forbindelse med gravearbejdet undersøge om stik er i brug og opsamle disse, såfremt de er i brug. Stikledninger, der ikke er i brug, skal ikke tilsluttes til ny kloak og tilsynet skal kontaktes i hvert enkelt tilfælde. Hvis den frie afstand mellem forsyningsledninger ved krydsninger ikke overholder kravene i DS 475, skal der mellem ledningerne lægges polystyren som fa. Sundolitt eller som Alveolux, fa. Dafa A/S eller tilsvarende. September 2011

17 Aalborg Forsyning, Kloak A/S SAB-KLOAK Særlig Arbejdsbeskrivelse for Kloakarbejder Side 17 Plastledninger Arbejdet med plastledninger skal udføres i henhold til DS430 i normalt kontrolniveau, dog skal omkringfyldningen komprimeres jf. kontrolplan for komprimering, se bilag. Trykledninger udføres i skærpet kontrolklasse. Afkortning af PVC-ledninger kan ske med standardværkstøj eller ved brug af skærekasse, så snittet bliver vinkelret. Ledningerne skal rejfes til korrekt smig med egnet værktøj og renses for skæregrater. På trykledninger udføres forskriftsmæssige bagstøbninger efter ledningsleverandørens anvisninger ved alle retningsændringer, T-stykker og reduktioner. På PE-ledninger skal alle indvendige svejsevulster fjernes. September 2011

18 SAB-KLOAK Side 18 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Særlig Arbejdsbeskrivelse for Kloakarbejder Betonledninger Arbejdet med betonledninger skal udføres i henhold til DS437 i normal lægningsklasse med normal understøtning. I henhold til DS421 skal ledningsanlægget udføres med høj samlingsklasse. Omkringfyldningen skal komprimeres jf. kontrolplan for komprimering, se bilag 9. Betonrør leveres i henhold til bilag 10 i skærpet kontrol med certifikat på hvert rør. Hvert rør skal nummereres indvendigt i øverste halvdel af røret, og entreprenøren skal udarbejde en liste over den rækkefølge, som rørene er etableret efter, så sporbarheden opretholdes. Ledninger etableret ved styret boring Der stilles følgende krav til entreprenøren, der skal udføre styret underboring: 1. Ved kontraktafklaringen skal der medbringes en beskrivelse, der indeholder firmaets metode- og produktbetegnelse, metode- og produktbeskrivelse, herunder tolerancer, anvendelsesområde samt materiale-, produkt- og systemegenskaber. Mht. systemegenskaber skal røret have en: tæthed der bestemt ved prøvning svarer til normal tæthedsklasse jf. DS455 en bæreevne der skal fastlægges i henhold til "Statisk dimensionering ved fornyelse af afløbsledninger (gravitationsledninger)" 2. udgave dec fra Teknologisk Institut. en ruhed på 0,25 mm eller mindre resistens overfor husholdningsspildevand 2. Dokumentation for aftaler mellem bygherre (kunde) og entreprenør. 3. Dokumentation for indhentning af gravetilladelser og ledningsoplysninger. 4. Planlægning af borearbejdet med dokumentation for, at borearbejdet kan udføres uden at beskadige andre ledninger og installationer, samt for at respektafstande kan overholdes. 5. Data for installerede ledninger. 6. Dokumentation for installerede ledninger ikke har lidt overlast. 7. Dokumentation for installerede ledningers 3-dimensionale placering i henhold til DS Udarbejdelse af afvigerrapport ved projektforløb, der afviger fra standardforløb. 9. Angivelse af væsentlige data vedrørende borearbejdet: dato, sted, frigravninger, kontrol af afstandsmåler, reamerdiameter, maskintype m.fl. 10.Dokumentation for bortskaffet boremudder. 11.Kvalitetshåndbog. Entreprenøren skal være omfattet af en uvildig ekstern audit af arbejdets udførelse, hvor der 1 gang om året aflægges et kontrolbesøg f.eks. ved medlemskab af "No-Dig September 2011

19 Aalborg Forsyning, Kloak A/S SAB-KLOAK Særlig Arbejdsbeskrivelse for Kloakarbejder Side 19 kontrolordningen for ledningsrenovering / No-Dig kontrolordningen for styret boring og gennempresning". Kontrol Kontrol gennemføres som normal kontrol, såfremt andet ikke er angivet i udbudsmaterialet. Inden lægning af kloakledninger, skal det ved opmåling kontrolleres, at hver ledning har den rigtige dimension, og at den lægges på det rigtige sted, med det korrekte fald. KS-skemaet Kontrolskema for ledninger og brønde, skal udfyldes for hver enkelt hovedledningsstrækning. I forbindelse med lægningsarbejdet skal der pr. 10 meter foretages nivellement af ledningskoten. Stationering skal ske fra midte af nedstrøms brønd. Resultatet skal indføres i KS-skemaet Kontrolskema for ledninger og brønde vedhæftet kopi af entreprenørens målebog. Følgende skærpede krav gælder i forhold til de i DS430 og DS437 anførte: Afløbsledningers placering i dybden må intetsteds afvige mere end 0,02 m fra placeringen i projektet. Målt på et vilkårligt sted over en strækning på mindst 10 m må afløbsledningers fald maksimalt afvige med +/- 1,0 i forhold til det projekterede fald. Lægningsnøjagtighed for trykledninger skal være som for gravitationsledninger. Entreprenøren skal for hver enkelt stikledning udarbejde en tegning, der viser placering og funktion af stikledningen. Grundlaget herfor er stikskitserne, der findes i bilag SAB- Kloak-5. Alle retningsændringer indmåles i forhold til hushjørner m.v. Dæksel- og bundkoter på stikledninger påføres skemaet. Stationering og funktion for stikledningen skal fremgå af tegningen. Kontrol skal i øvrigt udføres som beskrevet under hovedledninger, stikledninger anmærkes på KS-skemaet Kontrolskema for ledninger og brønde. Ved samling af ledninger skal det kontrolleres, at gummiringe, muffer, med videre er rene, så samlingen kan udføres korrekt. Når der foretages overpumpning, skal det kontrolleres, at pumperne fungerer, samt at pumpeydelsen er tilstrækkelig til at forhindre unødig opstuvning i kloakken. Kontrolhyp- September 2011

20 SAB-KLOAK Side 20 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Særlig Arbejdsbeskrivelse for Kloakarbejder pigheden skal fastlægges på baggrund af mængden af tilstrømmende vand og godkendes af tilsynet. Ved etablering af trykledninger afmærkes alle knækpunkter med et pejlerør. Pejlerørene bevares indtil bygherren har foretaget indmåling. Efter udbedring af fejl og mangler skal der for entreprenørens regning gennemføres fornyet TV-inspektion af hele ledningsstrækninger mellem brønde. TV-inspektion Inden aflevering foranlediger bygherren TV-inspektion gennemført. TV-inspektion udføres, når alle ledningsarbejder er tilendebragt og der er færdigretableret. Entreprenøren skal inden TV-inspektionen have sørget for, at ledningsanlægget inkl. stikledninger er rengjort. Rengøring af ledningsanlægget omfatter også nedstrøms ledninger, der måtte være belastet af projektet. Alle urenheder skal fjernes fra ledningsanlægget. Ved spuling skal spuletrykket minimeres således, at ledningsanlægget ikke beskadiges. Efter rengøringen, skal ledningsnettet gennemskylles med vand fra alle topbrønde. Det er endvidere entreprenørens ansvar, at samtlige sandfang i vejafvandingsbrønde i traceet er tømt for aflejringer (såvel nye som gamle). Forud for eventuel spuling skal entreprenøren sørge for at samtlige berørte lodsejere informeres om arbejdet. Informationen skal foregå ved rettidig omdeling af orienteringssiden vist i bilag SAB-Kloak-4, mindst to dage før og med entydig angivelse af hvilken ugedag spulingen vil foregå. Ved TV-inspektionen registreres en række observationer. Det fremgår af bilag SAB-Kloak- 8 hvilke observationer, der accepteres. Tæthedsprøvning Hvis tilsynet, eventuel på baggrund af TV-inspektionen, finder det nødvendigt, skal entreprenøren ved anvendelse af ekstern firma foretage en tæthedsprøvning i henhold til DS 455. Tæthedsprøvning af trykledninger sker i henhold til DS 455 under speciel tæthedsklasse. Der tæthedsprøves med 1,3 gange ledningernes trykklasse. Der tæthedsprøves med vand. Entreprenøren leverer og monterer det nødvendige udstyr til tæthedsprøvning, herunder blindflanger, rør, ventiler, manometre, udluftningsventiler, pumper og vand. Manometre skal være klasse 0,6 præcisionsmanometre med maksimal måleafvisning 0,6 %, indenfor det nævnte måleområde. September 2011

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle 15.07.2014 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Toldbodvej 20, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:15.07.2014 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2

FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2 FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2 Provas Haderslev Forsyningsservice a/s INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse Side 0.0 ANVENDELSE AF FAB... 9 1.0 PLANLÆGNING

Læs mere

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 BYGHERRE: Dato: 01.11.2012 KUMMUNE KUJALLEQ SA ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For udførelse af samtlige entrepriser tnt nuuk a/s postboks 189, 3900 Nuuk, sag nr. 08450 INUPLAN

Læs mere

Banenorm BN1-13-2. Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer

Banenorm BN1-13-2. Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer Udgivet 01.11.2008 Overordnet ansvar: hmbm Godkendt 01.09.2008 Ansvar for indhold: xjrf Jnr.: 75-0041 Ansvar for fremstilling: nfn Antal sider i alt: 45 Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer Banenorm BN1-13-2

Læs mere

Kloakmesterarbejde en håndbog

Kloakmesterarbejde en håndbog Kloakmesterarbejde en håndbog Kloakmesterarbejde en håndbog 6. udgave, 1. oplag 2009 Erhvervsskolernes Forlag 2009 Forlagsredaktør: Heidi Parsberg Madsen, hpm@ef.dk Faglig redaktør: Ole W. Hansen Omslag:

Læs mere

Kloakrørlægger. en håndbog

Kloakrørlægger. en håndbog Kloakrørlægger en håndbog Kloakrørlægger en håndbog 1. udgave, 1. oplag 2011 Erhvervsskolernes Forlag 2011 Forlagsredaktør: Ole W. Hansen Omslag: Stig Bing Omslagsfoto: Colourbox Tegninger: Dorthe Møller,

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af

Læs mere

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen Skive Kommune Til- & Ombygning af SIK Klubhus Hovedbeskrivelsen 2012 0.1 ALMINDELIG ORIENTERING 2 0.2 FÆLLESBETINGELSER 7 0.3 SÆRLIGE BETINGELSER 11 1.0 MURERARBEJDET 15 1.01 NEDBRYDNINGER 16 1.02 JORD,

Læs mere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Teknik og Miljø, Miljøafdelingen September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner og tilladelser...4 1.1 Olieudskilleranlæg...4

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning København - Køge Solrød S Køge December 2014 1 af 64 INDHOLDSFORTEGNELSE TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG)...

Læs mere

ENTREPRISE MVT119.07.20

ENTREPRISE MVT119.07.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE MVT119.07.20 Jord- og belægningsarbejde H119 Elverdam - Jyderup - Kalundborg MVT119.07 Rute til Kalundborg Havn JULI 2010 MVT119.08 Kryds Asnæsvej/Hareskovvej

Læs mere

Afvanding af sporarealer Banenorm BN1-11-1

Afvanding af sporarealer Banenorm BN1-11-1 Udgivet 01/10/2006 Overordnet ansvar: Helle Bøhl-Møller Ansvar for indhold: Berit Carlson Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen Afvanding af sporarealer Banenorm Udgivet 01/10/2006 Side 1 af 44

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE Arbejder på gadefacade

PROJEKTBESKRIVELSE Arbejder på gadefacade PROJEKTBESKRIVELSE Arbejder på gadefacade AB BLÅGÅRDSGADE 10/ BAGGESENSGADE 19 SAG NR.: 57.4003 FEBRUAR 2005 Indhold AB BLÅGÅRDSGADE 10/BAGGESENSGADE 19 INDHOLD. 0 INTRODUKTION. 2 1 HOVEDENTREPRISEN 3

Læs mere

Viborg Kommune. Februar 2013. ARBEJDSBESKRIVELSE Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v.

Viborg Kommune. Februar 2013. ARBEJDSBESKRIVELSE Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v. Viborg Kommune Februar 2013 ARBEJDSBESKRIVELSE Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v. NIRAS A/S CVR-nr. 37295728 T: +45 9630 6400 D: 9630 6517 Vestre Havnepromenade 9 Tilsluttet FRI F: +45

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 Byggesagsbeskrivelse Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Rev. dato: Ingeniører: RÅDGIVENDE INGENIØRER

Læs mere

LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE

LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE FAGBESKRIVELSE LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE OM- OG TILBYGNING ELEVVÆRELSER MV. 2013 SAGS NR. 4039 DATO: 01.05.13!! ÅBOULEVARDEN 28-6880 TARM - TLF. 97371800 - POST@THORUPGRUPPEN.DK!! WWW.THORUPGRPPEN.DK

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 2 af 75 Indhold H714.07 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

KVALITETSSIKRING. Kvalitetshåndbog for. LINDRAND A/S Autoriseret Kloak- og Brolægningsvirksomhed

KVALITETSSIKRING. Kvalitetshåndbog for. LINDRAND A/S Autoriseret Kloak- og Brolægningsvirksomhed KVALITETSSIKRING Kvalitetshåndbog for LINDRAND A/S Autoriseret Kloak- og Brolægningsvirksomhed KS-Håndbogen er udarbejdet i samarbejde med Kloakmestrenes Kvalitetskontrol og opfylder Sikkerhedsstyrelsens

Læs mere

URBAN MEDIASPACE AARHUS

URBAN MEDIASPACE AARHUS 2013-04-18 URBAN MEDIASPACE AARHUS BYGGEPLADSBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR BYGHERRELEVERANCER OG INDBYGNING AF KUNST Urban Mediaspace Aarhus Side 2 42 Indholdsfortegnelse Dato : 2013-04-18 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.80 Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N H20 Vestmotorvejen >>> H20.0.06 Rasteplads ved Kongsted N MARTS 2014 1 af 46 Indhold

Læs mere

VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER

VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER Rørcenter-anvisning 019 Maj 2013 Vandbremser Regulering af vandstrømme i afløbssystemer Rørcenter-anvisning 019 1. udgave, 1. oplag 2013 Rørcentret,

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

10-års kontrol af gyllebeholdere

10-års kontrol af gyllebeholdere Vejledning fra Skov- og Naturstyrelsen Nr. 6, 1997, revideret 2005 10-års kontrol af gyllebeholdere Kontrol af beholdere til flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand Miljøministeriet Skov-

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder Byggesagsbeskrivelse (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 Side : 1/20 Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Byggesagen... 3 1.2.3 Bygherreleverancer...

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN

Læs mere

9HMOHGQLQJ IRU QHGVLYQLQJVDQO J RS WLO 3( 5HYLVLRQ RNWREHU 1

9HMOHGQLQJ IRU QHGVLYQLQJVDQO J RS WLO 3( 5HYLVLRQ RNWREHU 1 9HMOHGQLQJIRU QHGVLYQLQJVDQO JRSWLO 3( 5HYLVLRQRNWREHU 1 2 Indhold,QGOHGQLQJ 1.1 Generelt 5 1.2 Afløbsanlæg med nedsivning 5 1.3 Vejledningens anvendelsesområde 6 $GPLQLVWUDWLYHEHVWHPPHOVHU 2.1 Love, bekendtgørelser

Læs mere

FOTO: JANNE AALBORG NIELSEN DANSK MARKDRÆNINGSGUIDE

FOTO: JANNE AALBORG NIELSEN DANSK MARKDRÆNINGSGUIDE FOTO: JANNE AALBORG NIELSEN DANSK MARKDRÆNINGSGUIDE Forord Denne publikation er en samling af praktisk viden på området dræning af marker. Mange kompetencer indenfor praktisk viden om dræning af marker

Læs mere