Aalborg Forsyning, Kloak A/S Indholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg Forsyning, Kloak A/S Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Indholdsfortegnelse SAB-KLOAK INDHOLDSFORTEGNELSE (SAB-KLOAK) 0. GENERELT Grundlag for arbejdet Entreprenørens personale ARBEJDSPLADS MED VIDERE Entreprenørens afsætning Arbejdsplads og adgangsveje Ledninger og kabler Affaldshåndtering Arbejdsmiljøarbejde Kvalitetssikring, kontrol og dokumentation FORBEREDENDE ARBEJDER Muldafrømning Oplukning i befæstede arealer ETABLERING AF LEDNINGSGRAV Ledningsgrav Afstivning Tørholdelse og grundvandssænkning RETABLERING Generelt Ledningszone Tilfyldning Retablering af befæstelse KLOAKARBEJDER Ledninger Brønde Sløjfning af ledninger og brønde STIKORDSREGISTER BILAGSOVERSIGT Bilag 1 - Organisationsplan og leverandørliste Bilag 2 - Udbudskontrolplan Bilag 3 - KS-skemaer Bilag 4 - Pas på undgå vand på gulvet Bilag 5 - Stikindmåling Bilag 6 - Principskitser af In-situ støbt brønd Bilag 7 - Principskitse af lodret nedføring Bilag 8 - Acceptkriterier på grundlag af TV-inspektioner Bilag 9 - Kontrolplan for komprimering Bilag 10 - Materialekrav for ledninger og brønde Bilag 11 - Principskitse for stikledningsforløb ved topbrønde SAB-kloak september 2011.doc September 2011

2 SAB-KLOAK Side 2 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Særlig Arbejdsbeskrivelse for Kloakarbejder SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR KLOAKARBEJDER (SAB-KLOAK) 0. GENERELT Nærværende Jord- og belægningsarbejder, kloakarbejder 2011, Særlig arbejdsbeskrivelse for kloakarbejde (SAB-KLOAK) er et supplement til Jord- og belægningsarbejder, Særlige Betingelser (SB) og Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB-fælles). 0.1 Grundlag for arbejdet Arbejdet skal udføres i henhold til udbudsmaterialet. Herudover skal arbejdet udføres i henhold til følgende normer og standarder i nyeste udgave, som det forudsættes, at entreprenøren kender: DS/EN , Eurocode 7, Geoteknik, del 1 Generelle regler inkl. rettelsesblad 2009 DS 421, Norm for tætte fleksible samlinger i ledninger af beton DS 430, Norm for lægning af fleksible ledninger af plast DS 432, Norm for afløbsinstallationer DS 436, Norm for dræning af bygværker DS 437, Norm for lægning af stive ledninger af beton i jord DS 440, Norm for mindre afløbsanlæg med nedsivning DS 455, Norm for tæthed af afløbsinstallationer i jord DS 462, Norm for registrering af ledninger DS 475, Norm for etablering af ledningsnet i jord DS 475/1 Anneks A, etablering af ledningsanlæg DS/EN 124, brønddæksler med karme til kørebane- og gangarealer Branchevejledning for plastrør, DANVA vejledning nr. 54, afsnit 3, Installation 0.2 Entreprenørens personale Entreprenørens mandskab skal have dokumenteret erfaring i at udføre de krævede arbejder. Den person som lægger og samler ledninger skal have en uddannelse svarende til Rørlæggeruddannelsen. Dokumentationen skal foreligge, inden rørlægger møder på pladsen. September 2011

3 Aalborg Forsyning, Kloak A/S SAB-KLOAK Særlig Arbejdsbeskrivelse for Kloakarbejder Side 3 1. ARBEJDSPLADS MED VIDERE Underentreprenører og indlejet mandskab må ikke være på arbejdspladsen, før der foreligger en skriftlig godkendelse fra bygherren eller tilsynet. Misligholdelse vil blive betragtet som grov overtrædelse af kontraktforholdet og kan medføre bortvisning og annullering af kontrakten Entreprenørens afsætning Bygherren afsætter 2 højdefikspunkter efter anmodning fra entreprenøren. Entreprenøren må udelukkende anvende disse punkter som højdefikspunkter. Eksisterende koter i brønde må ikke benyttes. Øvrig afsætning foretages af entreprenøren. Entreprenøren skal forud for arbejdets igangsættelse foretage kontrolopmåling af bundkoter i betydende brønde, som f.eks. start- og slutbrønd. Såfremt der findes afvigelser større end 2 cm, skal tilsynet straks underrettes. 1.3 Arbejdsplads og adgangsveje Hvis entreprenøren ønsker at anvende arealer, udover de i udbudsmaterialet anviste, skal han selv sørge for at finde den nødvendige ekstra plads for opstilling af skurvogne, opmagasinering af materialer m.v. Eventuelle udgifter til pladsleje, rengøring og lignende for disse arealer er bygherren uvedkommende. Entreprenøren skal afmærke de angivne arbejdsarealer, inden arbejdet startes op, og afmærkningen skal løbende vedligeholdes og kontrolleres. Midlertidig deponering af jord skal ske på arbejdsarealerne og vejarealerne. Jorden skal holdes på den matrikel/vej, hvor den er opgravet. Der må alene arbejdes i offentlige rum i perioden mellem Hvis entreprenøren af forskellige årsager ønsker at arbejde uden for dette tidsrum, skal han selv ansøge herom i henhold til Miljøloven. Registrering af skader på eksisterende bygninger Bygherren har inden arbejdets start fotograferet synlige udvendige skader på eksisterende bygninger langs arbejdsområdet. Vibrationsmålinger Det fremgår af udbudsmaterialet om bygherren agter at gennemføre vibrationsmålinger i anlægsperioden. Hvis der i projektet skal udføres vibrationsmålinger gælder følgende forhold. Vibrationsmålinger er bygherreleverance. Måleudstyr på bygningerne flyttes i takt med gravearbejdets fremdrift, hvilket entreprenøren skal koordinere med tilsynet. September 2011

4 SAB-KLOAK Side 4 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Særlig Arbejdsbeskrivelse for Kloakarbejder Det er entreprenørens ansvar at sikre, at vibrationerne ikke overstiger 3,0 mm/s ved frekvenser < 10 Hz, jf. DIN Entreprenøren vil få en alarm via SMS, hvis vibrationskravet overskrides. Sker dette, skal entreprenøren orientere tilsynet. 1.5 Ledninger og kabler Tilstedeværelsen af fremmede ledninger og kabler fremgår af udbudsmaterialet i det omfang de er kendte. Disse oplysninger skal og må kun anvendes i forbindelse med tilbudsgivningen. Entreprenøren skal forvente, at der findes mindst én stikledning til hver parcel fra hver ledningsejer Affaldshåndtering Bygherren anmelder jordflytningen via Jordweb, hvor entreprenørens transportør vil få tilsendt en følgeseddel, som skal afleveres ved aflevering af overskudsjorden ved deponistedet. Overskudsjord i form af bl.a. ler og kridt skal på forhånd varsles til Affaldscentret for at sikre, at der er kapacitet til modtagelse af dette. Entreprenøren er ansvarlig for, at overskudsjord der bortkøres til jorddepot på Affaldsog genbrugscenter Rørdal registreres korrekt ved indvejningen. Overskudsjord skal deponeres ved Affalds- og Genbrugscenter Rørdal, Rørdalsvej 111. Entreprenøren skal hver måned, i forbindelse med fremsendelse af a conto begæringen, aflevere en mængdeopgørelse over bortkørt fyld, asfalt og lignende. 1.9 Arbejdsmiljøarbejde Entreprenøren skal ved arbejde i brønde, bygværker, pumpestationer og lignende anvende gasdetektorer før og under arbejdets udførelse. Hvis der i forbindelse med arbejdet forekommer spor af forurening, skal arbejdet øjeblikkeligt afbrydes, og tilsynet kontaktes for videre foranstaltninger. I bilag er vedlagt paradigme for Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) for kloakarbejder. Entreprenøren skal på denne baggrund udarbejde den projektspecifikke PSS til bygherrens godkendelse inden anlægsstart. Såfremt der sker ændringer i PSS, skal dette meddeles på et byggemøde og ny udgave skal fremsendes. September 2011

5 Aalborg Forsyning, Kloak A/S SAB-KLOAK Særlig Arbejdsbeskrivelse for Kloakarbejder Side Kvalitetssikring, kontrol og dokumentation Entreprenøren skal udfylde de to skemaer, organisationsplan og leverandørliste, vist i bilag SAB-Kloak-1. Skemaerne skal afleveres til tilsynet inden anlægsstart. Udbudskontrolplanen vedrørende kloakarbejde og grundvandssænkning findes i bilag SAB-Kloak-2. Udbudskontrolplanen skal anvendes som grundlag for entreprenørens entrepriserettede kontrolplan og følges i lighed med kontroloversigtsskemaerne for det øvrige arbejde, jf. bilag 7 til AAB-fælles. Til brug som dokumentation af udførte kloakeringsarbejder skal entreprenøren bruge de kontrolskemaer, der er vedlagt udbudsmaterialet. Entreprenøren skal sætte skemaerne i ringbind med faneblade. I den følgende oversigt er det for hver enkelt skema anført under hvilket faneblad skemaerne skal indsættes. Der er følgende skemaer (se bilag SAB- Kloak-3): dagsrapport, (faneblad nr. 1) til/fraførte materialer, (faneblad nr. 2) kontrolskema, ledninger og brønde, (faneblad nr. 3) grundvandspejlinger, (faneblad nr. 4) komprimeringskontroller (faneblad nr. 5) stikskitser (faneblad nr. 6) sløjfning af ledninger, (faneblad nr. 7) afvigelsesrapport, (faneblad nr. 8) Komprimeringskontroller skal udføres af et uvildigt firma. Entreprenøren må anvende skemaer fra det firma, der udfører komprimeringskontrollerne. Skemaet skal indeholde stationering og kote for kontrol punktet med reference til kloakbrønd. Komprimeringskontrol indsættes under faneblad nr. 5. Til brug ved dokumentation af jord- og belægningsarbejder skal entreprenøren anvende egne kontrolskemaer, som opfylder kravene jvf. AAB-fælles. Det er entreprenørens ansvar, at tilsynet underskriver KS-skemaerne. Tilsynets underskrift er ikke en godkendelse entreprenørens KS-arbejde, men alene en dokumentation for at tilsynet har set, at det enkelte skema er udfyldt korrekt. September 2011

6 SAB-KLOAK Side 6 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Særlig Arbejdsbeskrivelse for Kloakarbejder 2. FORBEREDENDE ARBEJDER 2.3 Muldafrømning Inden muldafrømning skal vækstlag fræses således, at rodnettet er findelt og anvendeligt til genudlægning. 2.4 Oplukning i befæstede arealer Udførelse I supplerende betingelser og beskrivelser er angivet de maksimale oplukningsbredder, entreprenøren skal overholde i det konkrete projekt. September 2011

7 Aalborg Forsyning, Kloak A/S SAB-KLOAK Særlig Arbejdsbeskrivelse for Kloakarbejder Side 7 3. ETABLERING AF LEDNINGSGRAV 3.1 Ledningsgrav 3.2 Afstivning Det opgravede materiale skal genanvendes. Entreprenøren skal forudsætte, at de opgravede materialer skal depotlægges i midlertidigt depot inden genindbygning. Såfremt andet ikke er anført i udbudsmaterialet skal entreprenøren selv finde egnede arealer til de opgravede materialer. Eksisterende bundsikring og stabilt grus fra entreprisen skal genanvendes og skal derfor sorteres. Gravekasser skal altid være udspændte se skitse. Entreprenøren er ansvarlig for dimensionering af gravekassen. Der skal efterfyldes med sand i hulrummet bag gravekassen mod den tilstødende jord. Ved anvendelse af gravekasse skal den have en højde, så den rager mindst 0,15 m op over kanten. Gravekassen skal nå helt ned i bunden af udgravningen. Der skal etableres stige til udgravningen, og stigen skal have en længde, så den rager ca. 1 m over terræn. Udgravningens anlæg skal tilpasses forholdene. Der må graves med lodrette sider indtil 1,7 meters dybde. Op til 5,0 meters dybde skal der mindst graves med anlæg 0,5 og ved større dybde mindst anlæg 1,0. Opgravet jord skal anbringes mindst 1,0 meter fra udgravningens øverste kant. September 2011

8 SAB-KLOAK Side 8 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Særlig Arbejdsbeskrivelse for Kloakarbejder Hvis gravekassen anvendes som blivende afstivning for en byggegrube, eller hvis der afstives med spuns, skal der altid etableres rækværk omkring byggegruben. Der skal etableres rækværk i mindst 1 meters højde med hånd-, knæ- og fodliste. Efter arbejdstids ophør skal der altid afspærres omkring byggegruber med byggepladshegn med en højde på ca. 1,80 m. September 2011

9 Aalborg Forsyning, Kloak A/S SAB-KLOAK Særlig Arbejdsbeskrivelse for Kloakarbejder Side Tørholdelse og grundvandssænkning Alment Entreprenøren skal sikre, at der ikke sker skader på det udførte anlæg, og at jordbundens bæreevne ikke forringes som følge af, at sænkning af grundvand ophører for tidligt, for eksempel ved afbrydelse af intern kraftkilde, maskinelle brud, mangelfuld pasning med videre. Entreprenøren skal sikre, at der ikke opstår skader ved bortledning af oppumpet grundvand. Det oppumpede vand skal være klart og fri for partikler. Anvendes filterboring skal boringen efterfølgende forsegles med bentonit. Huller fra sugespidser skal efterfyldes med sand. Sandet skal vandes ned. I bebyggede områder må der kun anvendes grundvandssænkningsanlæg der anvender nettilslutning som kraftkilde. Udførelse Ved grundvandssænkning skal grundvandet sænkes til 30 cm under ledningsbund, før udgravning påbegyndes, og holdes sænket til dette niveau, indtil ledningsgraven atter er tilfyldt. Til sænkning af grundvandet med sugespidsanlæg skal entreprenøren etablere et vakuumbelastet anlæg med nedspulede/nedborede, eventuelt filterkastede 2" sugespidser, der foroven afproppes med betonite eller lignende. Der etableres ensidigt sugespidser pr. 2 meter. Anlægget skal kunne yde 50 m 3 pr. time. Der skal være monteret vandur på vakuumanlægget. Spidserne tilsluttes et vakuumpumpeanlæg. Der må maksimalt tilsluttes 20 sugespidser pr. vakuumanlæg, og der skal til stadighed opretholdes et vakuum på mindst 7 mvs ved de yderste sugespidser. Spidser, der tager luft, skal drosles ned for at sikre, at vakuummet holdes. Sugespidserne anbringes langs udgravningens sider, og spidserne skal placeres i samme niveau i samme streng for at opretholde det nødvendige vakuum. Hvor jordbunden indeholder ler, kalk eller kridt kan strukturen bevirke, at der lokalt kan være stærkt vandførende lag, mens omgivelserne har en meget ringe vandføring. September 2011

10 SAB-KLOAK Side 10 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Særlig Arbejdsbeskrivelse for Kloakarbejder I sådanne områder kan en grundvandssænkning udføres ved etablering af et tæppedræn under kloakledningen, bestående af et 0,3 m tykt singelslag, afdækket med en tæt fiberdug. Fiberdugen skal udlægges i hele udgravningens bredde og ca. 0,2 m op af siderne for at sikre, at udjævningslaget og omkringfyldning forbliver intakt. Tæppedrænet forbindes til midlertidige pumpebrønde, enten borede eller gravede huller der fores med slidsede rør i dybder indtil 1,0 m under kloakledningen. I bunden af pumpebrønden udlægges et 0,3 m singelslag hvorfra grundvandet lænses. Entreprenøren skal pejle grundvandsstanden i pejlerør i ledningstracéet pr. højst 50 meter for at dokumentere, at den fornødne grundvandssænkning er opnået. Kontrol Pejleboringer: Entreprenøren skal kontrollere at grundvandet ikke sænkes mere end foreskrevet i udbudsmaterialet. Entreprenøren skal 2 gange dagligt registrere grundvandsspejlets beliggenhed i pejleboringerne samt kontrollere, at de er i funktion. Placering af pejleboringer fastsættes af tilsynet. Det præciseres at pejleboringerne skal være etableret og vandspejlet registreret inden grundvandssænkningen startes. Overvågning på grundvandssænkningsudstyr: Det kræves af entreprenøren, at han installerer overvågning på grundvandssænkningsudstyr, minimum ved en SMS-alarm. Der skal være batteribackup på overvågningsudstyret, så alarm stadig kan sendes, selv om der er strømudfald. Måleresultaterne indføres i KS-skemaet Grundvandspejlinger. Måleresultaterne relateres til overkant af pejlerøret. Kote til overkant af pejlerør og terrænkoten indføres i KSskemaet Grundvandspejlinger. September 2011

11 Aalborg Forsyning, Kloak A/S SAB-KLOAK Særlig Arbejdsbeskrivelse for Kloakarbejder Side RETABLERING 4.0 Generelt 4.2 Ledningszone Arbejdet skal udføres i henhold til normalt kontrolniveau. Alment 4.3 Tilfyldning Udjævnings- og omkringfyldningssand skal opfylde kravene i DS 475. Den opgravede jord skal genanvendes. Jorddepoter skal overdækkes i nødvendigt omfang, så vandindholdet ikke øges. Der skal ikke lægges advarselsbånd over afløbsledninger. Kontrol Komprimeringsprøver i tilbagefyldningen skal tages i variabel dybde jf. Bilag Retablering af befæstelse Det opgravede fyld, bundsikringslag (BL) og stabilt grusbærelag (SG) skal genanvendes, og der må ikke ske udskiftning af jord uden tilsynets forudgående accept. Tilfyldnings-, bundsikrings- og stabilgrus materialer oplægges i særskilte depoter og skal holdes adskilte. Grusbærelaget skal afrettes inden asfaltbelægningen udføres. Ved udlægning af asfalt i 2 eller flere lag skal der udføres trappefræsning. September 2011

12 SAB-KLOAK Side 12 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Særlig Arbejdsbeskrivelse for Kloakarbejder 6. KLOAKARBEJDER 6.1 Ledninger Alment Såfremt andet ikke er angivet i udbudsmaterialet skal arbejdet udføres i henhold til normal projektklasse, og normal sikkerhedsklasse, jævnfør DS475. Materiale Det fremgår af tegningerne, hvilke ledningsdimensioner og materialer der skal anvendes i projektet. I bilag 10 er vist krav til materialer til ledninger og brønde. Generelt gælder, at der anvendes glat PVC-U (Nordic Poly Mark SN8 og produceret efter EN1401) i dimensioner ø160-ø400 mm samt beton eller glasfiber i dimensioner større end ø400 mm jf. dog tegningsmaterialet. For plastrør gælder, at der altid skal anvendes massive rør rør opbygget af sandwichkonstruktion accepteres ikke. For PE-rør anvendes altid kapperør. Stikledninger udføres generelt i følgende dimensioner: ø160 mm for stik for fælleskloak. ø110 mm for stik for separatkloak både for regn- og spildevandsledningen. ø160 mm for stik for vejafvandingsbrønd. Hvis eksisterende stik er større end ovennævnte skal tilsynet kontaktes. På hovedledninger af PVC tilsluttes stikledningerne ved grenrør. På hovedledninger af beton tilsluttes stikledningen ved påboring med gummitætning som type Alnino Connect eller tilsvarende. Længden af muffestykket skal tilpasses den aktuelle rørtykkelse på betonrøret. Påboringen skal udføres insitu og uden anvendelse af ekspansionsbolte. Ved dimensioner > 500 mm accepteres anvendelse af UPAT MS messingankre, dimension 12x41 mm eller tilsvarende. Huller til ankre må ikke bores dybere end 41 mm. Efter boring forsegles ankrehuller med cementmørtel af mindst samme kvalitet som betonrøret. På ledninger af PE skal der anvendes svejste stiktilslutninger. Svejsningerne må kun gennemføres af svejser med gyldigt certifikat, der er godkendt af den aktuelle rørleverandør. Nedføringer i brønde skal udføres som vist på bilag SAB-Kloak-7A eller 7B. September 2011

13 Aalborg Forsyning, Kloak A/S SAB-KLOAK Særlig Arbejdsbeskrivelse for Kloakarbejder Side 13 Ved overgange mellem forskellige dimensioner skal der anvendes reduktionsstykker i samme materialer som de øvrige ledningsmaterialer og ledningstyper. Der accepteres overgangsstykker og fittings udført i PP ved dimensioner 200 mm. Ved overgange mellem forskellige materialer anvendes PVC-krympemuffe med gummiring som type H.L. Special kloakmuffer, gummiskydemuffe som type Forsheda F108, Wavin-Forsheda F920 eller Fernco eller tilsvarende. Betonledninger skal ved modtagelsen have en hærdningstid på mindst 7 døgn. Såfremt der påtænkes anvendt alternative materialer, eller materialer der ikke kan opfylde kravene anført i bilag SAB-kloak - 10, skal bygherre og tilsynet godkende disse skriftligt før kontraktindgåelse. Når det forelægges bygherre og tilsynet, skal forslaget/materialet være bilagt fornøden dokumentation. Der indrømmes ikke tidsfristforlængelse i forbindelse med bygherrens behandling af alternative materialer. Udførelse Ledningen skal lægges retliniet og mireret mellem brøndene eller mellem brønde og projekterede retningsændringer. Bemærk, at dette er en skærpelse i forhold til DS430/DS437. Hvor der er projekterede retningsændringer udenfor brøndene, skal entreprenøren nivellere bundkoten på ledningen ved retningsændringen samt afmærke retningsændringen med pæl eller tilsvarende, så punktet kan indmåles af bygherren efterfølgende. Arbejdet skal udføres i nøje overensstemmelse med de på tegningerne anførte koter, dimensioner og fald. September 2011

14 SAB-KLOAK Side 14 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Særlig Arbejdsbeskrivelse for Kloakarbejder Strømningsretningen i afløbsledningen skal være fra muffeenden til samme rørs spidsende. Dette gælder også for trykledninger. For at kunne komprimere tæt omkring hele ledningen, skal bundbredden i udgravningen være stor nok til, at der kan anvendes egnet komprimeringsmateriel, i gravekasse dog minimum 0,50 meter på begge sider af ledningen. I bilag er vedlagt kontrolplan for komprimering samt komprimeringskrav og dokumentation i omkringfyldning, tilfyldning, bundsikring og stabilt grus. Entreprenøren skal aflede og overpumpe tilstrømmende regn- og spildevand fra eksisterende ledninger. Til pumpning heraf skal entreprenøren til stadighed have 2 spildevandspumper til rådighed, som hver kan pumpe 30 l/s ved en løftehøjde på 5 m. Intet vand må stuves unødigt op, og entreprenøren skal sikre, at kældre med videre ikke bliver oversvømmet som følge af arbejdet. Det kræves af entreprenøren, at han installerer overvågning på overpumpningsudstyr, som minimum ved en SMS-alarm. Der skal være batteribackup på overvågningsudstyret, så alarm stadig kan sendes, selv om der er strømudfald. Der skal endvidere installeres højvandsalarm i den brønd, der pumpes fra. September 2011

15 Aalborg Forsyning, Kloak A/S SAB-KLOAK Særlig Arbejdsbeskrivelse for Kloakarbejder Side 15 I tilfælde af regn kan der fra eksisterende ledninger strømme så store vandmængder til udgravningen, at pumpernes kapacitet er utilstrækkelig. I sådanne tilfælde skal der straks etableres en midlertidig ledningsforbindelse gennem ledningsgraven, således at vandet ikke løber til udgravningen, men ledes videre i afløbssystemet. Entreprenøren skal desuden sikre, at sand- og jordmaterialer ikke skylles ind i afløbssystemet. Der må under ingen omstændigheder udledes spildevand til jord og unødig spild skal undgås. Entreprenøren skal træffe fornødne foranstaltninger til sikring af dette. Hvor der graves i ler eller i andre impermeable jordarter, skal entreprenøren med intervaller på ca. 50 m etablere vandbremsende dæmninger. Hvor dæmningen placeres, udlægges ikke udjævningslag og omkringfyldning. Den vandbremsende dæmning etableres i hele udgravningens bredde, med en længde på 1 m, og føres til underkant bundsikringslag. De eksisterende ler-materialer eller den impermeable jordart genindbygges uden omkringfyldning. Omtrentlig placering af vandbremsende dæmninger fremgår af tegningsmaterialet. Det er entreprenørens ansvar, at samtlige stikledninger, der er i funktion, tilsluttes. Er der tvivl om en stiklednings funktion, skal tilsynet straks kontaktes. September 2011

16 SAB-KLOAK Side 16 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Særlig Arbejdsbeskrivelse for Kloakarbejder Stikledninger skal etableres med et fald på minimum 15. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, skal anden løsning aftales med tilsynet. Stikledninger skal etableres, så de ikke ligger i spænd. Hvis vertikal retningsændring ikke kan undgås, accepteres maksimalt 45 graders bøjninger i vertikal retning. Hvor det er muligt, etableres det nye stik ca. 15 cm lavere end det eksisterende stik, se skitse ovenfor. Ved topbrønde skal stikledningers forløb udføres som anført i Bilag SAB-kloak 11. Entreprenøren skal afmærke både spildevands- og regnvandsstik ved skel til hver enkelt ejendom. Afmærkning skal ske med træpløk eller tilsvarende, så indmåling efterfølgende er mulig. Entreprenøren skal nivellere bundkote ved skel og retningsændring ved såvel regn- som spildevandsstik. Stik, der afproppes, spraymales med tydelig markering på oversiden: Spildevand: rødt S Regnvand: blåt R Hvis der på tegningen er skrevet "obs" skal entreprenøren i forbindelse med gravearbejdet undersøge om stik er i brug og opsamle disse, såfremt de er i brug. Stikledninger, der ikke er i brug, skal ikke tilsluttes til ny kloak og tilsynet skal kontaktes i hvert enkelt tilfælde. Hvis den frie afstand mellem forsyningsledninger ved krydsninger ikke overholder kravene i DS 475, skal der mellem ledningerne lægges polystyren som fa. Sundolitt eller som Alveolux, fa. Dafa A/S eller tilsvarende. September 2011

17 Aalborg Forsyning, Kloak A/S SAB-KLOAK Særlig Arbejdsbeskrivelse for Kloakarbejder Side 17 Plastledninger Arbejdet med plastledninger skal udføres i henhold til DS430 i normalt kontrolniveau, dog skal omkringfyldningen komprimeres jf. kontrolplan for komprimering, se bilag. Trykledninger udføres i skærpet kontrolklasse. Afkortning af PVC-ledninger kan ske med standardværkstøj eller ved brug af skærekasse, så snittet bliver vinkelret. Ledningerne skal rejfes til korrekt smig med egnet værktøj og renses for skæregrater. På trykledninger udføres forskriftsmæssige bagstøbninger efter ledningsleverandørens anvisninger ved alle retningsændringer, T-stykker og reduktioner. På PE-ledninger skal alle indvendige svejsevulster fjernes. September 2011

18 SAB-KLOAK Side 18 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Særlig Arbejdsbeskrivelse for Kloakarbejder Betonledninger Arbejdet med betonledninger skal udføres i henhold til DS437 i normal lægningsklasse med normal understøtning. I henhold til DS421 skal ledningsanlægget udføres med høj samlingsklasse. Omkringfyldningen skal komprimeres jf. kontrolplan for komprimering, se bilag 9. Betonrør leveres i henhold til bilag 10 i skærpet kontrol med certifikat på hvert rør. Hvert rør skal nummereres indvendigt i øverste halvdel af røret, og entreprenøren skal udarbejde en liste over den rækkefølge, som rørene er etableret efter, så sporbarheden opretholdes. Ledninger etableret ved styret boring Der stilles følgende krav til entreprenøren, der skal udføre styret underboring: 1. Ved kontraktafklaringen skal der medbringes en beskrivelse, der indeholder firmaets metode- og produktbetegnelse, metode- og produktbeskrivelse, herunder tolerancer, anvendelsesområde samt materiale-, produkt- og systemegenskaber. Mht. systemegenskaber skal røret have en: tæthed der bestemt ved prøvning svarer til normal tæthedsklasse jf. DS455 en bæreevne der skal fastlægges i henhold til "Statisk dimensionering ved fornyelse af afløbsledninger (gravitationsledninger)" 2. udgave dec fra Teknologisk Institut. en ruhed på 0,25 mm eller mindre resistens overfor husholdningsspildevand 2. Dokumentation for aftaler mellem bygherre (kunde) og entreprenør. 3. Dokumentation for indhentning af gravetilladelser og ledningsoplysninger. 4. Planlægning af borearbejdet med dokumentation for, at borearbejdet kan udføres uden at beskadige andre ledninger og installationer, samt for at respektafstande kan overholdes. 5. Data for installerede ledninger. 6. Dokumentation for installerede ledninger ikke har lidt overlast. 7. Dokumentation for installerede ledningers 3-dimensionale placering i henhold til DS Udarbejdelse af afvigerrapport ved projektforløb, der afviger fra standardforløb. 9. Angivelse af væsentlige data vedrørende borearbejdet: dato, sted, frigravninger, kontrol af afstandsmåler, reamerdiameter, maskintype m.fl. 10.Dokumentation for bortskaffet boremudder. 11.Kvalitetshåndbog. Entreprenøren skal være omfattet af en uvildig ekstern audit af arbejdets udførelse, hvor der 1 gang om året aflægges et kontrolbesøg f.eks. ved medlemskab af "No-Dig September 2011

19 Aalborg Forsyning, Kloak A/S SAB-KLOAK Særlig Arbejdsbeskrivelse for Kloakarbejder Side 19 kontrolordningen for ledningsrenovering / No-Dig kontrolordningen for styret boring og gennempresning". Kontrol Kontrol gennemføres som normal kontrol, såfremt andet ikke er angivet i udbudsmaterialet. Inden lægning af kloakledninger, skal det ved opmåling kontrolleres, at hver ledning har den rigtige dimension, og at den lægges på det rigtige sted, med det korrekte fald. KS-skemaet Kontrolskema for ledninger og brønde, skal udfyldes for hver enkelt hovedledningsstrækning. I forbindelse med lægningsarbejdet skal der pr. 10 meter foretages nivellement af ledningskoten. Stationering skal ske fra midte af nedstrøms brønd. Resultatet skal indføres i KS-skemaet Kontrolskema for ledninger og brønde vedhæftet kopi af entreprenørens målebog. Følgende skærpede krav gælder i forhold til de i DS430 og DS437 anførte: Afløbsledningers placering i dybden må intetsteds afvige mere end 0,02 m fra placeringen i projektet. Målt på et vilkårligt sted over en strækning på mindst 10 m må afløbsledningers fald maksimalt afvige med +/- 1,0 i forhold til det projekterede fald. Lægningsnøjagtighed for trykledninger skal være som for gravitationsledninger. Entreprenøren skal for hver enkelt stikledning udarbejde en tegning, der viser placering og funktion af stikledningen. Grundlaget herfor er stikskitserne, der findes i bilag SAB- Kloak-5. Alle retningsændringer indmåles i forhold til hushjørner m.v. Dæksel- og bundkoter på stikledninger påføres skemaet. Stationering og funktion for stikledningen skal fremgå af tegningen. Kontrol skal i øvrigt udføres som beskrevet under hovedledninger, stikledninger anmærkes på KS-skemaet Kontrolskema for ledninger og brønde. Ved samling af ledninger skal det kontrolleres, at gummiringe, muffer, med videre er rene, så samlingen kan udføres korrekt. Når der foretages overpumpning, skal det kontrolleres, at pumperne fungerer, samt at pumpeydelsen er tilstrækkelig til at forhindre unødig opstuvning i kloakken. Kontrolhyp- September 2011

20 SAB-KLOAK Side 20 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Særlig Arbejdsbeskrivelse for Kloakarbejder pigheden skal fastlægges på baggrund af mængden af tilstrømmende vand og godkendes af tilsynet. Ved etablering af trykledninger afmærkes alle knækpunkter med et pejlerør. Pejlerørene bevares indtil bygherren har foretaget indmåling. Efter udbedring af fejl og mangler skal der for entreprenørens regning gennemføres fornyet TV-inspektion af hele ledningsstrækninger mellem brønde. TV-inspektion Inden aflevering foranlediger bygherren TV-inspektion gennemført. TV-inspektion udføres, når alle ledningsarbejder er tilendebragt og der er færdigretableret. Entreprenøren skal inden TV-inspektionen have sørget for, at ledningsanlægget inkl. stikledninger er rengjort. Rengøring af ledningsanlægget omfatter også nedstrøms ledninger, der måtte være belastet af projektet. Alle urenheder skal fjernes fra ledningsanlægget. Ved spuling skal spuletrykket minimeres således, at ledningsanlægget ikke beskadiges. Efter rengøringen, skal ledningsnettet gennemskylles med vand fra alle topbrønde. Det er endvidere entreprenørens ansvar, at samtlige sandfang i vejafvandingsbrønde i traceet er tømt for aflejringer (såvel nye som gamle). Forud for eventuel spuling skal entreprenøren sørge for at samtlige berørte lodsejere informeres om arbejdet. Informationen skal foregå ved rettidig omdeling af orienteringssiden vist i bilag SAB-Kloak-4, mindst to dage før og med entydig angivelse af hvilken ugedag spulingen vil foregå. Ved TV-inspektionen registreres en række observationer. Det fremgår af bilag SAB-Kloak- 8 hvilke observationer, der accepteres. Tæthedsprøvning Hvis tilsynet, eventuel på baggrund af TV-inspektionen, finder det nødvendigt, skal entreprenøren ved anvendelse af ekstern firma foretage en tæthedsprøvning i henhold til DS 455. Tæthedsprøvning af trykledninger sker i henhold til DS 455 under speciel tæthedsklasse. Der tæthedsprøves med 1,3 gange ledningernes trykklasse. Der tæthedsprøves med vand. Entreprenøren leverer og monterer det nødvendige udstyr til tæthedsprøvning, herunder blindflanger, rør, ventiler, manometre, udluftningsventiler, pumper og vand. Manometre skal være klasse 0,6 præcisionsmanometre med maksimal måleafvisning 0,6 %, indenfor det nævnte måleområde. September 2011

INDHOLDSFORTEGNELSE (SAB-KLOAK) STIKORDSREGISTER

INDHOLDSFORTEGNELSE (SAB-KLOAK) STIKORDSREGISTER Aalborg Forsyning, Kloak A/S SAB-KLOAK Oktober 2014 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE (SAB-KLOAK) 0. GENERELT...2 0.1 Grundlag for arbejdet...2 0.2 Entreprenørens personale...2 1. ARBEJDSPLADS MED

Læs mere

By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje

By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje KIDHOLM LANGHOLT, ETAPE 3 BYGGEMODNING - KLOAKANLÆG Supplerende Betingelser og Beskrivelser Tillæg til Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) dateret januar 2015

Læs mere

NOTAT 20130708, rev. 20131106 Standardbetingelser for kloakarbejder i Lejre Kommune.

NOTAT 20130708, rev. 20131106 Standardbetingelser for kloakarbejder i Lejre Kommune. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre 4646 4040 www.lejreforsyning.dk Pia Holm piho@lejreforsyning.dk Dato: 06-11-2013 Sagsnr.: S13-194 Dok.nr.: D13-5840 NOTAT 20130708, rev. 20131106 Standardbetingelser

Læs mere

Installation Regn- og

Installation Regn- og Installation Regn- og Installation af Uponor kloakrørssystem PVC skal udføres i henhold til nedenstående Uponor-vejledning. 1. Ved afkortning af rør anvendes en fintandet sav eller en rørskærer. Røret

Læs mere

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tønder Kommune og Tønder Forsyning A/S LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde BILAG 2 - ACCEPTKRITERIER FOR NY KLOAK Rekvirent Tønder Kommune Tønder Forsyning A/S Teknik og Miljø Håndværkervej 4 Kongevej

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

TAG - TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG

TAG - TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG - TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG KLOAKFORSYNINGEN SEPTEMBER 2007 AALBORG KOMMUNE Tilbuds- og afregningsgrundlag Side 2 0. TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG... 4 0.1 Indledning... 4 0.2 Enheder... 4 0.3 Mængdefastsættelse...

Læs mere

Tekniske forhold Dansk ledningspakke

Tekniske forhold Dansk ledningspakke Tekniske forhold Dansk ledningspakke 28. Januar 2015 Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet Danmark CHHA@vd.dk Ledningspakken består af Vejloven Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje, Vejregler,

Læs mere

Retningslinier for udarbejdelse af kloakprojekter

Retningslinier for udarbejdelse af kloakprojekter 1 Retningslinier for udarbejdelse af kloakprojekter Udgiver: Favrskov Spildevand Udgivelsesår: Maj 2009, rev. feb 2015 Titel: Tekst og layout: Retningslinier for udarbejdelse af kloakprojekter Favrskov

Læs mere

Opgavesæt til Maskinudgravning til større anlæg m. gravekasse

Opgavesæt til Maskinudgravning til større anlæg m. gravekasse Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Opgavesæt til Maskinudgravning til større anlæg m. gravekasse Undervisningsministeriet, November 2013. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev.

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev. Bygningsstyrelsen ARB - Arbejdsbeskrivelse Hovedentreprise Kloak - Afløb i jord Dato: 2014-11-21 Rev. dato: KU782-70_13_0064_K13_C08_N010_Kloak Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf: +45 8819 1000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN. SENEST REVIDERET: 17. februar 2014 STANDARD UDBUDSKONTROLPLAN (UKP) I FORBINDELSE MED OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING

UDBUDSKONTROLPLAN. SENEST REVIDERET: 17. februar 2014 STANDARD UDBUDSKONTROLPLAN (UKP) I FORBINDELSE MED OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING UDBUDSKONTROLPLAN SENEST REVIDERET: 17. februar 2014 UKP STANDARD I FORBINDELSE MED OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING LEVERANCER Bundsikring, Leverance Sigteanalyse pr. 1000 m3 Vejdirektoratets

Læs mere

Regulativ for TÅRNBYFORSYNING Vand Tekniske bestemmelser for TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S

Regulativ for TÅRNBYFORSYNING Vand Tekniske bestemmelser for TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S Indholdsfortegnelse 1. Projektering 2 2. Dimensionering 2 3. Hovedledninger 3 4. Stikledninger og skelbrønde 3 5. Brønde 3 6. Samlinger og tilslutninger 4 7. Udførelse 4 8. Kvalitetssikring og dokumentation

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S. Entreprisebeskrivelse Entreprisenavn

Favrskov Spildevand A/S. Entreprisebeskrivelse Entreprisenavn Favrskov Spildevand A/S Entreprisebeskrivelse Entreprisebeskrivelse Side 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Entreprisebeskrivelse (EB)... 2 1.1 Tilbudsgrundlag... 2 1.2 Beskrivelse af entreprisen... 3 1.3 Tildelingskriterier...

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype UKP Udbudskontrolplaner Dato Februar 0 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-00 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE UDBUDSKONTROLPLANER (UKP) ØSTLIG FORDELINGSVEJ

Læs mere

Acceptkriterier. Beton og plastledninger. Morten Steen Sørensen

Acceptkriterier. Beton og plastledninger. Morten Steen Sørensen Acceptkriterier Beton og plastledninger Morten Steen Sørensen Betonledninger Acceptkriterier baseret på de observationer, der fremkommer ved at udføre en TVinspektion i nyanlagte ledninger af beton. Observationer

Læs mere

Kravspecifikation Ledningsregistrering

Kravspecifikation Ledningsregistrering Kravspecifikation Ledningsregistrering Dato 31. oktober 2012 Ansvarlig utso Opmåling Dokumentnummer D5849-12/2.0 For at Rebild Forsyning skal få så ensartet datagrundlag som muligt, skal alt opmåling af

Læs mere

Retningslinier for vurdering af nylagte og fornyede ledninger ved hjælp af TV-inspektion

Retningslinier for vurdering af nylagte og fornyede ledninger ved hjælp af TV-inspektion Acceptkriterier Retningslinier for vurdering af nylagte og fornyede ledninger ved hjælp af TV-inspektion Inge Faldager, Projektdeltagere Roskilde Kommune Kolding Kommune Svendborg Kommune Silkeborg Kommune

Læs mere

Bilag 1, Udbudskontrolplaner

Bilag 1, Udbudskontrolplaner ENTREPRISE: Cykelsti, Tønder Daler Bilag 1, Udbudskontrolplaner Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan for entreprisen jf. SB ad 11 stk. 1. Kontrolplanen udarbejdes i henhold til Kontrolplan, Vejledning.

Læs mere

GRAVETILLADELSE. Sagsnr.: 16-00279 ROVnr.: 5223-000866. Bornholms Regionskommune Teknik & MIljø, Vejdrift Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge.

GRAVETILLADELSE. Sagsnr.: 16-00279 ROVnr.: 5223-000866. Bornholms Regionskommune Teknik & MIljø, Vejdrift Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge. Bornholms Regionskommune Teknik & MIljø, Vejdrift Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge GRAVETILLADELSE Sagsnr.: 16-00279 ROVnr.: 5223-000866 Journalnr: Type: Ansøgning Side 1 af 5 ANSØGER: LEDNINGSEJER: Kontaktperson:

Læs mere

Særlig Arbejdsbeskrivelse SAB

Særlig Arbejdsbeskrivelse SAB Kontrolordning for styret boring og gennempresning Paradigme for Særlig Arbejdsbeskrivelse SAB Januar 2012 SAB styret boring og gennempresning _ november 2011.doc Kontrolordningen for styret boring og

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS KLOAK OG DRÆN Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Indholdsfortegnelse Side : 1/17 Indholdsfortegnelse... 1

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse Kapitel : 1 Arbejdsbeskrivelse - Jordarbejde. Side : 1/7 1. Indholdsfortegnelse Dato : 01.04.2008 Rev. : 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 3. Generelle specifikationer... 2 3.1. Referencer...

Læs mere

AAB Almindelige Arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder

AAB Almindelige Arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder AAB Almindelige Arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder 2015 20. februar 2015 INTRODUKTION: Disse almindelige arbejdsbetingelser for anlægsarbejde (AAB) angiver de generelle standarder, fremgangsmåder og

Læs mere

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND 1000 MM. Installationsvejledning Uponor rense- og inspektionsbrønd 1000 mm

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND 1000 MM. Installationsvejledning Uponor rense- og inspektionsbrønd 1000 mm UPONOR INFRSTRUKTUR UPONOR RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND 1000 MM Installationsvejledning Uponor rense- og inspektionsbrønd 1000 mm 05 2011 61005 Uponor renseog inspektionsbrønd 1000 mm Generel information

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Esbjerg Kommune Bilag 9

Retningslinier for udførelse af faskiner i Esbjerg Kommune Bilag 9 Retningslinier for udførelse af faskiner i Esbjerg Kommune Bilag 9 Side 1 af 11 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold.

Læs mere

Vand i kælderen kan undgås

Vand i kælderen kan undgås Vand i kælderen kan undgås Hvad kan du som grundejer gøre. Hvis der forekommer stuvning i det offentlige afløbssystem, kan den enkelte grundejer beskytte sin kælder mod indtrængende kloakvand på 3 måder:

Læs mere

Retningslinjer for nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer i faskiner

Retningslinjer for nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer i faskiner Greve Kommune Retningslinjer for nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer i faskiner Greve Kommune (Bilag til Spildevandsplan 2004-2008) 1 Faskiner Hvorfor nedsive regnvand? Nedsivning af regnvand

Læs mere

Kap. 1. Beregning af Koter, Fald, Anlæg og Rumfang.

Kap. 1. Beregning af Koter, Fald, Anlæg og Rumfang. Kap. 1 Beregning af Koter, Fald, Anlæg og Rumfang. Opgave 1. a. Omsætning af længdemål: 1 km = 1000 m 1 m = 100 cm = 1000 mm 1 dm = 10 cm = 100 mm 100 cm = 1000 mm Beregn: 1m = mm 1km = dm 1km = cm 1 cm

Læs mere

Emnehæfte. Beregning af koter, fald, anlæg og rumfang. Kloakrørlæggeruddannelsen

Emnehæfte. Beregning af koter, fald, anlæg og rumfang. Kloakrørlæggeruddannelsen Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) Emnehæfte Beregning af koter, fald, anlæg og rumfang Kloakrørlæggeruddannelsen Undervisningsministeriet. 12. september 2006. Materialet er udviklet

Læs mere

Baggrund og formål for udarbejdelse af vejledning til acceptkriterier. Peter Christensen

Baggrund og formål for udarbejdelse af vejledning til acceptkriterier. Peter Christensen Baggrund og formål for udarbejdelse af vejledning til acceptkriterier Peter Christensen Baggrund Bygherren har altid et ønske om at overtage et nyt eller fornyet anlæg uden fejl og mangler. Bygherren beslutter,

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 03. Afløb i jord

Arbejdsbeskrivelse 03. Afløb i jord Arbejdsbeskrivelse 03. Afløb i jord Hovedprojekt Side : 1/20 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.1 Generelt... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed og sundhed...

Læs mere

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde Side 1 SIGNATURER: : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hård isolering (vandfast) : Blød isolering : Hul i beton : Udsparing, dybde angivet : Støbeskel : Understøbning/udstøbning : Hul, ø angiver

Læs mere

Vejledning i hvordan du laver en faskine

Vejledning i hvordan du laver en faskine Vejledning i hvordan du laver en faskine LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

CVR/VAT no. 36 67 58 53 CVR/VAT no. 33 78 06 80. Tel: +45 7228 2000 Fax: +45 7228 2030 Tel: +45 30 10 77 10. Side 1 af 7

CVR/VAT no. 36 67 58 53 CVR/VAT no. 33 78 06 80. Tel: +45 7228 2000 Fax: +45 7228 2030 Tel: +45 30 10 77 10. Side 1 af 7 Side 1 af 7 Side 2 af 7 Gravetilladelses Vilkår for Odense Havn (OH) Godkendelse: Al arbejde i havnens gader og veje skal skriftligt anmeldes til OH mindst 5 dage før arbejdets påbegyndelse. Arbejdet må

Læs mere

Omsætninger af længdemål

Omsætninger af længdemål > Indhold Kapitel 1 Faglig regning msætning af længdemål Målforhold Arealberegning Spørgsmål Skråningsanlæg (grøftesider) Beregning af overbredde B Rumfangsberegning Nivelleringsopgave Koteopgave (kælder)

Læs mere

Hvidovre Kommune Betingelser for opgravning i kommunens veje

Hvidovre Kommune Betingelser for opgravning i kommunens veje Hvidovre Kommune Betingelser for opgravning i kommunens veje 1. Indledning Ifølge lovbekendtgørelse nr. 671 Lov om offentlige vej er Hvidovre Kommune vejbestyrelse for de offentlige veje, pladser og stier.

Læs mere

ENTREPRISE H102.02.21

ENTREPRISE H102.02.21 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE H102.02.21 Midterhelle-entreprise H102 Roskilde - Ringsted >>> H102.02 Trafiksanering i Osted MARTS 2011 Styring og samarbejde Entreprise Entreprenør: Udgave: H102.02.21

Læs mere

STANDARDBESKRIVELSE. Kloakering af byggemodninger

STANDARDBESKRIVELSE. Kloakering af byggemodninger STANDARDBESKRIVELSE Kloakering af byggemodninger Aarhus Vand A/S Side 2 af 24 INDHOLDSFORTEGNELSE Side: 0. FORORD... 3 1. TILLÆG TIL AB92... 4 2. KVALITETSSTYRING... 6 3. ARBEJDSPLADS OG ARBEJDSAREAL...

Læs mere

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL)

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tro og love erklæring LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde I.h.t. Lovbekendtgørelse nr. 336 af

Læs mere

Version 1.0, d. 2014.02.14

Version 1.0, d. 2014.02.14 Side 1 af 8 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

DANVA. TEMADAG SEPARERING 12. Marts 2013. Før separering Hvad gør vi i projekteringsfasen. Gødstrup Hospital visualisering: CuraVita

DANVA. TEMADAG SEPARERING 12. Marts 2013. Før separering Hvad gør vi i projekteringsfasen. Gødstrup Hospital visualisering: CuraVita DANVA TEMADAG SEPARERING 12. Marts 2013 Før separering Hvad gør vi i projekteringsfasen Gødstrup Hospital visualisering: CuraVita Præsentation 2 Johnny Kristensen Kontorleder og Projektleder Grontmij A/S

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Side 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 39 af 6 SAB Brønde og ledninger 8 Nov 2010 Entreprise VSD-02 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB)

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 39 af 6 SAB Brønde og ledninger 8 Nov 2010 Entreprise VSD-02 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) PILOT FYN 2010 - vejdrift side 39 af 6 SAB Brønde og ledninger 8 Nov 2010 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Brønde og ledninger på strækninger og sideanlæg UDBUD 2008 - vejdrift side 40 af

Læs mere

KOLDING KOMMUNE VÅDOMRÅDEPROJEKT APOTEKERENGEN

KOLDING KOMMUNE VÅDOMRÅDEPROJEKT APOTEKERENGEN Kolding Kommune Dokumenttype Dimensioneringsnotat Dato Juni 2015 KOLDING KOMMUNE VÅDOMRÅDEPROJEKT APOTEKERENGEN INDHOLD 0. Generelt 1 0.1 Alment 1 1. Vandløb og tilløb 2 1.1 Eksisterende vandløb og tilløb

Læs mere

Registreringsvejledning for nyanlæg Opmålingsdata. Ver April 2017

Registreringsvejledning for nyanlæg Opmålingsdata. Ver April 2017 Registreringsvejledning for nyanlæg Opmålingsdata Ver. 3.0 - April 2017 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning... 3 1.1 Spildevand... 3 1.2 Vand... 3 1.3 Kontaktoplysninger... 3 2 Spildevand... 4 2.1

Læs mere

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering Fuglebjerg Kommune Arløse By, kloakering Information om kloakeringen Ved Holger Hansen og Kenny Kragesand, Fuglebjerg Kommune samt Henrik Bjoljahn, EnviDan Dias nr. 1 Emner Baggrunden for kloakeringen,

Læs mere

Indhold. Bygherrevejledning, vandforsyning

Indhold. Bygherrevejledning, vandforsyning Indhold Indledning... 2 Anmeldelse... 3 Grundlag for installations arbejder... 3 Grundlag for ledningsarbejder i jord... 3 Forberedende arbejde... 3 Materialer og dimensioner... 4 Ledningsarbejder... 4

Læs mere

4.1 Drift og vedligeholdelse af afløbssystemer 4.2 Rensning af ledninger 4.3 Driftskontrol 4.4 Arbejder i nærheden af ledninger 4.

4.1 Drift og vedligeholdelse af afløbssystemer 4.2 Rensning af ledninger 4.3 Driftskontrol 4.4 Arbejder i nærheden af ledninger 4. 4. Ledningsdrift 4.1 Drift og vedligeholdelse af afløbssystemer 4.2 Rensning af ledninger 4.3 Driftskontrol 4.4 Arbejder i nærheden af ledninger 4.5 Genanvendelse 97 98 4. Ledningsdrift De foregående kapitler

Læs mere

Faskiner. Figur 1. Opbygning af en faskine med plastkassette.

Faskiner. Figur 1. Opbygning af en faskine med plastkassette. Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker reduceres. Tagvand

Læs mere

Opgaver i lægningsbestemmelser

Opgaver i lægningsbestemmelser Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Opgaver i lægningsbestemmelser Undervisningsministeriet. 10. marts 2006. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Kloakfornyelse i Tarm, Stationsvej, Baunbækvej, Engvej m.fl. Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E 18.04.2011

Tilbudsliste (TBL) Kloakfornyelse i Tarm, Stationsvej, Baunbækvej, Engvej m.fl. Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E 18.04.2011 Kloakfornyelse i Tarm, Stationsvej, Baunbækvej, Engvej m.fl. Tilbudsliste (TBL) Bilag: Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E 18.04.2011 Ringkøbing Skjern Forsyning A/S Østergade 130 6900 Skjern Tilbudsliste

Læs mere

Projektbeskrivelse Hjortespring Golfklub. Bæredygtig vanding af Golfbane og etablering af vådområde

Projektbeskrivelse Hjortespring Golfklub. Bæredygtig vanding af Golfbane og etablering af vådområde Projektbeskrivelse Hjortespring Golfklub Bæredygtig vanding af Golfbane og etablering af vådområde Januar 2012 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Bindinger... 1 1.1.2 Søens tilstand...

Læs mere

Septiktanke Installationsvejledning & drift- og vedligeholdelsesvejledning

Septiktanke Installationsvejledning & drift- og vedligeholdelsesvejledning Septiktanke Installationsvejledning & drift- og vedligeholdelsesvejledning Installationsvejledning 1.1 Konstruktion er rotationsstøbte i middelsvært langliniært polyethylen (PE) med en uovertruffen slagstyrke.

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? Reparation Rensning Ringe til hvem? Side Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er

Læs mere

BYGHERREVEJLEDNING. Krav og retningslinier for spildevandsprojekter, der skal overtages af Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s SPILDEVAND

BYGHERREVEJLEDNING. Krav og retningslinier for spildevandsprojekter, der skal overtages af Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s SPILDEVAND BYGHERREVEJLEDNING Krav og retningslinier for spildevandsprojekter, der skal overtages af Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s SPILDEVAND Juli 2011 INDLEDNING Nedenstående ses Skanderborg Forsyningsvirksomhed

Læs mere

Appendiks E Kontrolplaner

Appendiks E Kontrolplaner Entrepriseaftale 2011 Side 1 af 5 E Kontrolplaner Kvalitetskontrol for PE-rør og formstykker (1 side) Udbudskontrolplan for jordarbejdet (2 sider) Udbudskontrolplan for vandledningsarbejdet (1 side) Entrepriseaftale

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse . Kapitel : 1 Hovedentreprise Side : 1/6 Arbejdsbeskrivelse -Jordarbejde Dato : 2015-10-20 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 (10).001 Jord... 2 BPS Basisbeskrivelse jord, publikation B207,

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton

Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton Hovedprojekt Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE

DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE HELST DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE b Ansvar b Adgang b Afhjælpning Hvornår og hvorfor skal du helst installere rensebrønde? Loven siger, at du skal sørge for, at det er muligt at rense dine kloakker

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING ACO Benzin & Olieudskillere

INSTALLATIONSVEJLEDNING ACO Benzin & Olieudskillere INSTALLATIONSVEJLEDNING ACO Benzin & Olieudskillere Indhold: Komponenter.. 1 Anvendelsesområde.. 2 Personel, Journal, teknisk ændringer... 2 Produktbeskrivelse 2 Tilbehør.. 2 Funktion.. 2 Installation:

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Varde Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Varde Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Varde Kommune Eller på mail til: teknikogmiljo@varde.dk 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede

Læs mere

Planlægning og projektering. Arbejdsbeskrivelser UDGAVE OKTOBER 2014. Side 1

Planlægning og projektering. Arbejdsbeskrivelser UDGAVE OKTOBER 2014. Side 1 Planlægning og projektering Arbejdsbeskrivelser UDGAVE OKTOBER 2014. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle betingelser.... 5 1.1 Grundlag for arbejdet.... 5 1.2 Arbejdsplads og arbejdsarealer.... 5 1.3

Læs mere

Lermembraner i regnvandsbassiner Arbejdsprocedurer

Lermembraner i regnvandsbassiner Arbejdsprocedurer Lermembraner i regnvandsbassiner Arbejdsprocedurer - 2009 Udarbejdet for Århus Kommune Natur og Miljø, Teknik og Miljø Valdemarsgade 18 Postboks 79 8100 Århus C (ref. GEO projekt 31851) Natur og Miljø

Læs mere

Faskine brug dit regnvand!

Faskine brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning beskriver de forskellige elementer af en

Læs mere

Bilag. Opmåling af Kloak

Bilag. Opmåling af Kloak Kalundborg Spildevandsanlæg A/S Bilag Opmåling af Kloak Kalundborg Spildevandsanlæg A/S Version 03.05.2016 Side 1 af 6 1 Indledning De leverede data har en stor værdig for Kalundborg Forsyning, da de dagligt

Læs mere

HOFOR Spildevand Albertslund A/S Vilkår for overdragelse af ejerskab af kloakstikledninger på privat grund. December 2016

HOFOR Spildevand Albertslund A/S Vilkår for overdragelse af ejerskab af kloakstikledninger på privat grund. December 2016 HOFOR Spildevand Albertslund A/S Vilkår for overdragelse af ejerskab af kloakstikledninger på privat grund December 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Overdragelsen... 4 2.1 Aftale... 4 2.2 Tegningsgrundlag...

Læs mere

DanDas STANDARD. DanDas DATA LEVERING AF OPMÅLINGSDATA OG DATA FRA TV-INSPEKTION SØNDERBORG FORSYNING LEVERING AF ELEKTRONISKE DATA

DanDas STANDARD. DanDas DATA LEVERING AF OPMÅLINGSDATA OG DATA FRA TV-INSPEKTION SØNDERBORG FORSYNING LEVERING AF ELEKTRONISKE DATA LEVERING AF ELEKTRONISKE DATA LOGO SENEST REVIDERET: 13. november 2014 Rettelser er markeret med rødt DanDas STANDARD DanDas DATA LEVERING AF OPMÅLINGSDATA OG DATA FRA TV-INSPEKTION SØNDERBORG FORSYNING

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN Bilag 2

UDBUDSKONTROLPLAN Bilag 2 Bilag 2 Generelle bestemmelser Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan for entreprisen, jfr. SB ad 11, stk. 1. Kontrolplanen skal udarbejdes på grundlag af: - Udbudskontrolplan for entreprisen - Resultater

Læs mere

Drifts og vedligeholdelseshæfte

Drifts og vedligeholdelseshæfte Drifts og vedligeholdelseshæfte For at forebygge og undgå driftsforstyrrelser i Deres kloakinstallationer, bedes De gennemlæse dette drifts- og vedligeholdelseshæfte, grundigt. De kan herunder se, hvilke

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune GRAVEARBEJDE. Sikkerhed omkring arbejde i udgravninger og rendegrave

AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune GRAVEARBEJDE. Sikkerhed omkring arbejde i udgravninger og rendegrave AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune GRAVEARBEJDE Sikkerhed omkring arbejde i udgravninger og rendegrave GRAVEARBEJDE Henvisning til relevant lovgivning, branchevejledninger mv.: Bekendtgørelse

Læs mere

"Ved underboring af V rammes gasledningen med utæthed til følge. Politiet afspærrer hovedvejen, indtil ventil 79154 og 79153 er lukket.

Ved underboring af V rammes gasledningen med utæthed til følge. Politiet afspærrer hovedvejen, indtil ventil 79154 og 79153 er lukket. Retten i Nibe Udskrift af dombogen Den 23. august 2002 blev i sag nr. BS 1-551/2000: Nurgas Midt/Nord I/S mod N afsagt DOM I forbindelse med en kloakentreprise, som sagsøgte, N, havde for Viborg Kommune,

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 52 Afløb og sanitet i bygning. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 52 Afløb og sanitet i bygning. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 52 Afløb og sanitet i bygning Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 52.1 Afløb under bygning... 3 52.1.1 Indledning... 3 52.1.2 Generelle principper...

Læs mere

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Haverslev Pendlerplads Tilbudsliste (TBL) Bilag: Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Rebild Kommune v/mogens Busk Nielsen Center for Plan, Byg og Vej Hobrovej 88 9530 Støvring Tilbudsliste

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Forslag. Projekt Beskrivelse. Supplerende Afvandingsprojekt 18-05-2014. Sommerkolonien ABC, Afd. C

Forslag. Projekt Beskrivelse. Supplerende Afvandingsprojekt 18-05-2014. Sommerkolonien ABC, Afd. C Forslag 18-05-2014 Projekt Beskrivelse Supplerende Afvandingsprojekt Sommerkolonien ABC, Afd. C Projekt Beskrivelse Supplerende Afvandingsprojekt Indledning Medlemmerne i Sommerkolonien ABC, Afd. C har

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af faskiner

Retningslinjer for udførelse af faskiner Fredensborg Kommune Vand og Natur Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 7256 5908 vandognatur@fredensborg.dk September 2012 Retningslinjer for udførelse af faskiner Tekstudkast og fotos: Teknologisk Institut

Læs mere

Anvisning for gravearbejder i nærheden af HOFOR s fjernvarme- og fjernkølingsanlæg.

Anvisning for gravearbejder i nærheden af HOFOR s fjernvarme- og fjernkølingsanlæg. Anvisning for gravearbejder i nærheden af HOFOR s fjernvarme- og fjernkølingsanlæg. Indtegnede ledninger skal respekteres. Ledninger ude af drift skal betragtes og behandles som aktive ledninger. Oplysningerne

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål 7-14, som blev modtaget på mail den 15. maj 2012, kl. 14:27.

Besvarelse af spørgsmål 7-14, som blev modtaget på mail den 15. maj 2012, kl. 14:27. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 25. maj 2012 Jesper Glargaard jgl@vd.dk 7244 3729 Til de bydende på 1435.800 Ledningsarbejder M14 HELSINGØRMOTORVEJEN ENTREPRISE 1435.800 LEDNINGSARBEJDER RETTELSESBLAD

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? 2/3 Å r h u s V a n d V i r k e r k l o a k k e n i k k e? 2 0 1 0 Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste

Læs mere

Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg.

Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg. Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg. Teknisk Afdeling Oprettet den 25-09-2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 52.1 Spildevand... 2 Emne:52.11 Afløb

Læs mere

Notat 11. maj Retningslinjer for overtagelse af kloakker. Kloakering af nye større udstykninger og nye samlede bebyggelser. Nye kloakledninger

Notat 11. maj Retningslinjer for overtagelse af kloakker. Kloakering af nye større udstykninger og nye samlede bebyggelser. Nye kloakledninger 11. maj 2015 Retningslinjer for overtagelse af kloakker Kloakering af nye større udstykninger og nye samlede bebyggelser Nye kloakledninger Ifølge Allerød Kommunes Spildevandsplan 2013 med tillæg skal

Læs mere

Bygherrevejledning KLOAK I BYGGEMODNING

Bygherrevejledning KLOAK I BYGGEMODNING Bygherrevejledning KLOAK I BYGGEMODNING Orientering RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE AF KLOAKPROJEKTER Aarhus Vand A/S er selskab for kloakforsyning i Aarhus Kommune og vandforsyning i en stor del af kommunen.

Læs mere

Anvisning for Perstrup Tanken

Anvisning for Perstrup Tanken Perstrup Beton Industri A/S Anvisning for Perstrup Tanken Udgravning og tilfyldning Husk geoteknisk undersøgelse er påkrævet Bilag 1. Vurdering af jordbundsforhold 2. Skitse udgravning 3. Tolerancer 4.

Læs mere

Vejledning i at lave en faskine.

Vejledning i at lave en faskine. Vejledning i at lave en faskine. Betingelser for at lave en faskine. Grundejeren skal have tilladelse fra kommunen for at kunne nedsive tagvand. Kommunen giver normalt tilladelsen, når: Der kun afledes

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S. Standard Betingelser 2013 Anlægsentreprise

Favrskov Spildevand A/S. Standard Betingelser 2013 Anlægsentreprise Favrskov Spildevand A/S Standard Betingelser 2013 Standard Betingelser 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Særlige betingelser (SB)... 1 1.1 Grundlag for arbejdet... 1 1.2 Arbejdsplads/- areal... 1 1.3 Forsyninger...

Læs mere

Adgange. Regler for udførelse og vedligeholdelse

Adgange. Regler for udførelse og vedligeholdelse Adgange Regler for udførelse og vedligeholdelse 1 Istandsættelse af adgang Arbejder i forbindelse med eventuel forstærkning og vedligeholdelse skal ejeren udføre hurtigst muligt, dog senest 14 dage efter

Læs mere

Almindelig Arbejdsbeskrivelse - AAB

Almindelig Arbejdsbeskrivelse - AAB Kontrolordning for styret boring og gennempresning Styrbare metoder Almindelig Arbejdsbeskrivelse - AAB Januar 2012 AAB styret boring og gennempresning _ november 2011.doc Side 2 af 48 INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

KLOAKHJÆLP REPARATION - RENSNING - GODE RÅD

KLOAKHJÆLP REPARATION - RENSNING - GODE RÅD KLOAKHJÆLP REPARATION - RENSNING - GODE RÅD DU EJER SELV EN DEL AF KLOAKSYSTEMET De færreste boligejere er klar over, at kloaksystemet faktisk er en del af boligen, ligesom fx døre og vinduer er det. Derfor

Læs mere

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE GLOSTRUP KOMMUNE BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Tlf.:4323 6170, Fax: 4343 2119 E-mail: teknik.miljo@glostrup.dk. April 2007 En faskine er en god

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? 2/3 Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af huset ligesom

Læs mere

Sortiment Prisliste 2014 UPONOR INFRA A/S

Sortiment Prisliste 2014 UPONOR INFRA A/S Sortiment Prisliste 2014 UPONOR INFRA A/S Indhold Sortiment Prisliste Side Uponor Spildevandssystemer... 5-32 Uponor Brøndsystemer... 33-54 Uponor Regnvandssystemer... 55-72 Uponor Trykrørssystemer...

Læs mere

LOGBOG Oversigt over byggeprocessen for udførende

LOGBOG Oversigt over byggeprocessen for udførende Lægning af ledninger For både stive og fleksible rør gælder, at rørene har: tilstrækkelig styrke til at tåle de påførte laster (trafik, jord osv.) tilstrækkelig modstandsdygtighed overfor mekaniske, kemiske,

Læs mere

Tønder Spildevand A/S. Rammeaftale for Ad hoc entreprenørarbejde

Tønder Spildevand A/S. Rammeaftale for Ad hoc entreprenørarbejde Tønder Spildevand A/S Rammeaftale for Ad hoc entreprenørarbejde Tilbudsliste (TBL) for Anlægsentreprise April 2011 Bygherre: Rådgiver: Tønder Spildevand A/S Stationsvej 5 Vejlsøvej 23 6261 Bredebro 8600

Læs mere

BREUM SEPARATKLOAKERING.

BREUM SEPARATKLOAKERING. BREUM SEPARATKLOAKERING. DAGSORDEN. Torsdag den 11. maj 2014, kl. 19.00 21.00 Kulturcenter Østsalling, Breum 19.00 Velkomst Præsentation af bygherrer og entreprenør Jørgen Rasmussen. Præsentation af Skive

Læs mere

Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner

Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner 2015 Hvad er en faskine? Faskiner er en alternativ måde at aflede regnvand på. En faskine er et hul i jorden, der fyldes med sten

Læs mere

Version 1.0, d. 2012.08.07

Version 1.0, d. 2012.08.07 Side 1 af 6 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Sorø Kommune Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Vejledning til grundejere Maj 2009 Udgivelsesdato 13.maj 2009 Hvorfor nedsive tagvand? Der er af mange gode grunde til at nedsive tagvand lokalt, hvor

Læs mere

Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder

Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder Anlæg & Fornyelse Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder (GAB Asfalt) Filnavn: GAB Asfalt_udg 1.docx Udgave nr.: 1 Dato: 16.07.2009 Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: BCA JEC LAFO GAB

Læs mere