Skandia Liv(A) A/S. Årsrapport cvr nr mere til di

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skandia Liv(A) A/S. Årsrapport 2013. cvr nr. 2963 7873 mere til di"

Transkript

1 Skandia Liv(A) A/S Årsrapport 2013 cvr nr mere til di

2 Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 3 Skandia Livsforsikring A A/S Årets resultat 4 Skandia koncernen og organisation 6 Samfundsansvar (CR) 7 Pensionsmarkedet 8 Investeringsstrategi og afkast 9 Finansielle og forsikringsmæssige risici 10 Nye EU solvensregler Solvens II 11 Revisionsudvalg 12 Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige forhold 12 Forventninger til Påtegninger 13 Ledelsespåtegning 13 Den uafhængige revisors erklæringer 14 Årsregnskab 16 Resultatopgørelse 16 Balance 17 Egenkapitalopgørelse 19 Noter 20 Anvendt regnskabspraksis 20 Ledelseshverv 40 Selskabsoplysninger Skandia Livsforsikring A A/S Kay Fiskers Plads København S Hjemmeside: Telefon: Telefax: CVR-nummer: Regnskabsperiode: 1/1 31/12 Hjemstedskommune: København Ekstern revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade København S Ejer Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ), Sverige

3 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal t.kr Præmier Forsikringsydelser investeringsafkast Forsikringsmæssige driftsomkostninger i alt Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk resultat af livsforsikring Årets resultat Forsikringsmæssige hensættelser i alt Egenkapital, i alt Aktiver, i alt Nøgletal Afkastnøgletal Afkast før pensionsafkastskat (N1) % -1,8 7,6 9,5 6,6 7,7 Omkostnings- og resultatnøgletal Omkostningsprocent af præmier (N3) % 47,5 47,6 37,4 37,0 33,1 Omkostningsprocent af hensættelser (N4) % 1,1 1,3 1,1 1,1 1,0 Omkostninger pr. forsikret (N5) kr Omkostningsresultat (N6) % -0,78-0,89-0,69-0,73-0,53 Forsikringsrisikoresultat (N7) % 0,97 0,51 0,21 0,26-0,13 Konsolideringsnøgletal Bonusgrad (N8) % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ejerkapitalgrad (N10) % 8,0 12,9 11,3 13,6 14,6 Overdækningsgrad (N11) % 1,7 4,6 2,7 5,9 8,0 Solvensdækning (N12) % Forrentningsnøgletal Egenkapital forrentning før skat (N13) % -41,5-13,2-42,4-21,5 20,0 Egenkapital forrentning efter skat (N14) % -47,9-17,2-31,9-16,2 15,1 Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser før skat (N15) % -24,1 6,1 10,8 8,6 4,0 Forrentning af ansvarlig lånekapital (N17) % 4,2 5,1 4,4 3,7 5,8 Nøgletallene N9, N16, N18 og N19 er udeladt idet nøgletallene ikke er relevante for selskabet.

4 Skandia Livsforsikring A A/S (Skandia Liv) 2013 Skandia Livsforsikring A A/S (Skandia Liv) er lukket for tilgang af nye kunder. Selskabet har i 2013 iværksat en omvalgskampagne for dele af kundebestanden, hvor udvalgte kunder har fået tilbud om at flytte deres opsparing med garantier (inkl. den fulde markedsværdistyrkelse) til ugaranteret markedsrente i Skandia Link Livsforsikring A/S. Kunderne er udvalgt ud fra opsparingens størrelse samt tid til pensionsalder. Kampagnen er blevet gennemført som en personlig rådgivning, hvor den enkelte kundes risikovillighed ved investering er blevet afdækket i kombination med en beregning af forventet ydelse ved pensionsalder for det valgte markedsrenteprodukt. Kunderne har taget godt imod initiativet, og der er pr. 31. december 2013 flyttet ca. 40 mio. kr. fra selskabet til Skandia Link Livsforsikring A/S. Kampagnen fortsætter i Samtidig har Skandia Liv en konservativ investeringsstrategi med afdækning af selskabets forpligtelser, og selskabets aktivportefølje består udelukkende af obligationer og rentederivater. Arbejdet med implementering af love (fx Solvens II) og udvikling af administrationssystemer sker i samarbejde med de øvrige Skandia selskaber. Resultatoversigt: Som forventet ses et fald i samlede indbetalinger på 12,7 procent i forhold til Investeringsaktiver er faldet med 11,5 procent som følge af større udbetalinger til kunderne end indbetalinger. Resultatet før skat er på -78,8 mio. kr., og resultatet efter skat er på -91,0 mio. kr. Resultatet er dårligere end forventet. Årets resultat Skandia Livs resultat før skat udgør -78,8 mio. kr. mod -27,6 mio. kr. i Efter skat udgør resultatet -91,0 mio. kr. mod -35,9 mio. kr. i Resultatet er dekomponeret i nedenstående tabel. Resultat (mio. kr.) Renteresultat Risikoresultat Omkostningsresultat Resultat af afgiven forretning 3-3 Skat Årets resultat Omkostningsresultatet: Forskel mellem opkrævede omkostningsbidrag og faktiske omkostninger Risikoresultat: Forskel mellem opkrævede præmier til risikodækning og udgifter til erstatninger Renteresultat: Forskel mellem afkastet på aktiverne og det, der er blevet allokeret til kunderne i form af depotrente og markedsværdiregulering. Resultatet for 2013 er dårligere end forventet, hvilket primært kan tilskrives styrkelse af hensættelserne som følge af opdaterede levetidsantagelser, som alene påvirker resultatet med -91,4 mio. kr. En justering af rentekurven og opdaterede invalideantagelser trækker i den anden retning med resultatpåvirkning på henholdsvis 12,7 mio. kr. og 22,9 mio. kr. Den samlede effekt på resultatet af de opdaterede markedsværdiantagelser er således -55,7 mio. kr. Årets resultat efter skat er desuden påvirket af nedskrivning af skatteaktivet, bl.a. som følge af gældende regler for fremførsel af skattemæssigt underskud samt gradvis nedsættelse af selskabsskatten frem til Retten til at anvende underskuddet fortabes ikke.

5 Kommentarer til resultat Bruttopræmier I 2013 er bruttopræmierne på 55,2 mio. kr. mod 63,2 mio. kr. i Bruttopræmierne er faldet med 13 procent, hvilket er som forventet, da der er tale om en afløbsbestand. Investeringsafkast Investeringsafkastet for regnskabsåret, inklusiv relaterede omkostninger og efter pensionsafkastskat, udgør -73,7 mio. kr. Investeringsafkastet er tilfredsstillende set i lyset af den generelle markedsudvikling præget af rentestigninger. Forsikringsmæssige ydelser Udbetalte ydelser udgør 375,6 mio. kr. i 2013, hvilket er en stigning på 33 procent i forhold til 2012, der primært skyldes et højere tilbagekøb af policer. Forsikringsmæssige driftsomkostninger De forsikringsmæssige driftsomkostninger i 2013 udgjorde 26,2 mio. kr., hvilket er et fald på 13 procent i forhold til Kommentarer til balance Balancen faldt fra mio. kr. ultimo 2012 til mio. kr. ultimo Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter udgør mio. kr. ultimo 2013 mod mio. kr. ultimo Egenkapitalen udgør 144,4 mio. kr. ultimo 2013 mod 235,4 mio. kr. ultimo Pr. 31. december 2013 udgjorde det individuelle solvensbehov 133,7 mio. kr. mod 173,9 mio. kr. i Kapitalkravet udgjorde 143,2 mio. kr. pr. 31. december 2013 mod 157,7 mio. kr. i Det er således kapitalkravet på 143,2 mio. kr., der udgør kravet til tilstrækkelig basiskapital. Basiskapitalen pr. 31. december 2013 udgjorde 187,7 mio. kr., hvilket giver en overskydende basiskapital på 44,5 mio. kr. pr. 31. december Dette svarer til en solvensdækning på 131 procent. Nedskrivning af skatteaktiv I forbindelse med årsafslutningen pr. 31. december 2013 har ledelsen foretaget en vurdering af sambeskatningskredsens aktiverede skatteaktiver henset til dels den gradvise nedsættelse af selskabsskatten i løbet af de næste år samt de skatteregler, der begrænser adgang til underskudsfremførelse, som folketinget vedtog den 13. juni Vurderingen har medført, at det indregnede skatteaktiv for selskabet er blevet nedskrevet pr. 31. december 2013 med yderligere 32 mio. kr. Retten til at anvende underskuddet fortabes ikke. Individuelt solvensbehov Skandia har siden 2007 anvendt det individuelle solvensbehov som forberedelse til de kommende Solvens II regler. Det individuelle solvensbehov er selskabets risikobaserede vurdering af kapitalbehovet og fastsættes ud fra, at basiskapitalen skal kunne modstå tab fra en ét ud af 200 års begivenhed. Selskabets vurdering baserer sig på en model, der eksplicit tager stilling til kapitalkravet for 13 risikoområder. Pr. 1. januar 2014 vil Finanstilsynets nye bekendtgørelse om solvens og driftsplaner træde i kraft og afløse det nuværende individuelle solvensbehov. Den nye model for individuelt solvensbehov er i højere grad baseret på de forventede opgørelsesmetoder fra de kommende Solvens II regler, der træder i kraft 1. januar Skandia har haft stor fokus på implementering af de forventede kommende Solvens II regler de seneste år. Vi har blandt andet foretaget opgørelser af kapitalkravet efter de forventede kommende Solvens II regler mindst to gange årligt siden 2011, og har været involveret i branchens samarbejde med Finanstilsynet om at færdiggøre de nye regler. Skandia er dermed klar til at overgå til de nye regler og opgørelserne giver ikke anledning til at forvente større ændringer i kapitalkravet i forhold til den hidtidige metode. I 2013 har Skandia øget fokus på scenariebaserede analyser af selskabets fremtidige kapitalsituation.

6 Derudover har Skandia inddraget risikobaserede metoder som en integreret del af virksomhedens beslutningsprocesser og strategiske initiativer. Skandia koncernen og organisation Skandia Liv er et 100 procent ejet datterselskab af Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ), Sverige og indgår i den nordiske Skandiakoncern. Skandia er en af nordens største, uafhængige og kundestyrede bank- og pensionskoncerner. Vi har givet mennesker økonomisk tryghed i mere end 150 år og har en stærk tradition for innovation, løsningsudvikling og samfundsengagement. Vi skaber værdi gennem løsninger inden for økonomi og helbred. Skandia har 2,5 mio. kunder i Sverige, Norge og Danmark, forvaltet kapital på omtrent 460 mia. SEK og ansatte. Værdier Skandia er en værdibaseret virksomhed og ledes ud fra fem grundlæggende værdier: Kunden først, værdiskabende, ansvar, innovativ og succes i fællesskab. Administrationsfællesskabet Skandia A/S Skandia A/S er administrationsfællesskab for Skandia Link Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S og Lifeline (filial), og har eksisteret siden 1. januar Administrationsfællesskabet Skandia A/S er for 50 procents vedkommende ejet af Skandia Insurance Company Ltd. (publ), mens de øvrige 50 procent er ejet af Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ). Skandia A/S er således den funktionelle organisation, hvor Skandias pensions- og sundhedsaktiviteter i Danmark er samlet under brandet Skandia. HR Ved udgangen af 2013 udgjorde antallet af medarbejdere i Skandia A/S 225, hvilket svarer til 222 fuldtidsansatte. Målt på fuldtidsansatte er det en stigning på 18 procent i forhold til ultimo Skandia Danmark har, som i resten af Skandiakoncernen, i 2013 afskaffet variabel løn (bonus) til ledelse og medarbejdere undtagen enkelte personer i salgsleddet. Kønsmæssig sammensætning af bestyrelse og ledelse i øvrigt Skandias bestyrelse har fastsat mål for den kønsmæssige sammensætning af bestyrelsen og i ledelsen i øvrigt. Bestyrelsens måltal for den kønsmæssige sammensætning af bestyrelsen er, at der i løbet af to år regnet fra primo 2013, skal være minimum 20 procent kvinder i bestyrelsen i de enkelte selskaber i Skandia Danmark, stigende til minimum 30 procent i løbet af fire år. Resultatet for regnskabsåret 2013 er, at opgørelsen af den kønsmæssige sammensætning af bestyrelsen i selskabet pr. ultimo 2013 viste 28,5 procent kvinder. Dermed er det opstillede mål for 2013 nået. Bestyrelsens måltal for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen i øvrigt er, at Skandia vil øge antallet af kvindelige ledere til at udgøre minimum 40 procent over en periode på tre år. Måltallet for 2013 er, at andelen af kvindelige ledere skal udgøre min. 1/3 af alle ledere. Målet øges årligt og forholdsmæssigt frem til 2015, hvor der alt andet lige tilstræbes en ligelig fordeling mellem kønnene, hvilket i denne forbindelse vil sige minimum 40/60 procents fordeling. Disse måltal fremgår af Skandia Danmarks politik for Ligestilling i Ledelsen. Resultatet for regnskabsåret 2013 er, at andelen af kvindelige ledere i Skandia pr. ultimo 2013 udgjorde 35,5 procent af lederne i Skandia. Dermed er det opstillede mål for 2013 nået.

7 Skandia vil, at medarbejderne skal opleve, at Skandia har en åben og fordomsfri kultur, hvor den enkelte kan udnytte og videre udvikle sine kompetencer bedst muligt, uanset køn. Med henblik på dette og dermed nå de opstillede mål, har Skandia iværksat en række konkrete initiativer. Ud over udarbejdelse af en årlig oversigt over fordelingen af mandlige og kvindelige ledere samt udviklingen i antallet af kvindelige ledere tilstræbes allerede ved rekruttering til lederstillinger, at der så vidt muligt indgår kvinder i den endelige udvælgelsesfase. Skandias ledelse og HR funktion har øget fokus på kvalifikationerne hos både interne og eksterne kvindelige ansøgere til lederstillinger i Skandia og kønsfordelingen mellem ansøgere til lederstillinger indgår i en årlig oversigt over ansøgninger til de enkelte stillinger. I Skandias talent management program for potentielle ledere specificeres det, at der fremadrettet tilstræbes, at minimum 40 % af deltagerne skal være kvinder. Samfundsansvar (CR) Som pensionsselskab og forsikringsvirksomhed, er Skandia en del af det samlede danske velfærdssystem. Skandia er solidt forankret i samfundet med omfattende og langsigtede forpligtelser i forhold til enkeltpersoner, virksomheder og samfundet generelt. Skandia skal være der for vores kunder ikke bare i dag, men i mange år fremover. Skandia er lydhør overfor, hvor samfundet er på vej hen, og hvad kunderne forventer af os, og ambitionen er at være ét skridt foran, så vi kan forebygge, at problemer vokser sig store eller overhovedet opstår. Det er lønsomt, både menneskeligt og økonomisk. At være en ansvarlig virksomhed er tæt knyttet til det at skabe langsigtet værdi for Skandias ejere og kunder. Skandias kommercielle succes skal opnås på en måde, som tilgodeser virksomhedens værdier, og udtrykker respekt for mennesker, samfund og miljø. Skandia støtter og følger de principper, som er beskrevet i FN's Global Compact og OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder. Det afspejler sig i Skandias forretningsmæssige beslutninger. Skandias arbejde med ansvarlig virksomhedsdrift udspringer af virksomhedens CR-politik, som er udarbejdet og iværksat i samarbejde med de øvrige Skandia selskaber i Norden. Politikken omfatter principper for, hvordan vi udviser ansvarlighed og på hvilke områder. Samtidig beskriver den, hvordan Skandia organiserer og evaluerer dette arbejde. Koordinering, planlægning og udvikling af Skandias CR-arbejde udføres af en koncernarbejdsgruppe under ledelse af den nordiske CR-ansvarlige. Med afsæt i Skandia Danmarks CR-politik, blev der i 2013 besluttet en CR-strategi som vil blive implementeret i løbet af Strategien organiseres ud fra seks overordnede områder: 1. Kunder 2. Investering 3. Miljø 4. Medarbejdere 5. Leverandører 6. Samfund Udover implementering af de relevante forretningsgange og oprettelse af en hensigtsmæssig governance struktur, er det områderne Investering og Samfund, der er prioriteret højest i den kommende periode. Investering: Skandia arbejder målrettet for, at vores kunder skal få det bedst mulige langsigtede afkast på deres pensionsopsparing. Derigennem bidrager vi til en økonomisk tryg alderdom for mange tusinde danskere. Vi lægger vægt på, at resultaterne skabes med respekt for de rettigheder og miljø- og samfundsmæssige hensyn, det internationale samfund bygger på.

8 Skandia arbejder sammen med en række danske og internationale kapitalforvaltere, og ligesom Skandia selv støtter og følger principperne i FN's Global Compact og OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder, vil vi arbejde for, at de kapitalforvaltere vi samarbejder med, er bekendte med og tager hensyn til disse principper. Samfund: Skandia har i 15 år været med til at gøre det nemmere at have det svært i Danmark, ved at hjælpe udsatte børn og unge til et bedre liv. Det sker under navnet Ideer for livet. Med en ny CR-strategi vil Skandias samfundsansvar, i fremtiden, i højere grad kobles til det forretningsmæssige virke. Her vil fokus primært være inden for sundhed og forebyggelse. I november 2013 underskrev Skandia en forskningsaftale med CBS forsknings- og analysecenter CEBR. Samarbejdet har til formål at beregne de økonomiske gevinster ved tidlige sociale indsatser i landets kommuner. Aftalen er første skridt i et større projekt, der skal få Skandias arbejde i Sverige med at beregne utanförskapets pris (udsathedens pris) ført til Danmark. Igangværende aktiviteter under Ideer for livet Som Ideer for Livet Ambassadør har medarbejdere i Skandia mulighed for at udføre frivilligt socialt arbejde i arbejdstiden. 43,5 procent af medarbejderne er Ideer for Livet Ambassadører. Idéer for livet Fonden støtter ildsjæle og projekter, der arbejder for at skabe et trygt og bedre samfund at leve i for børn og unge. Skandia er sekretariat for fonden, som blev etableret i Fonden har til formål at yde økonomisk støtte til projekter, der gavner børn og unge i Danmark. I 2013 støttede fonden 26 projekter med i alt 185 t.kr. Menneskerettigheder og klimapåvirkninger Skandia Danmark har i 2013 ikke implementeret formaliserede politikker om henholdsvis menneskerettigheder og klimapåvirkninger. Skandia har en Nordisk politik om mangfoldighed, som beskriver at Skandia skal udvikle et miljø, der fremmer fordelene ved lige muligheder og en personalesammensætning præget af mangfoldighed. Diskrimination må ikke forekomme i forhold til beslutninger om ansættelse, forfremmelse, udvælgelse til uddannelse eller andre aspekter af personaleledelse. Eksempler på en sådan forskelsbehandling omfatter bl.a. køn, etnicitet, handicap, alder, ægteskabelig status, seksuel orientering eller religiøs overbevisning. Årlig CR-rapport Skandia koncernen udgiver hvert år en nordisk rapport, som beskriver vores samlede arbejde med CR. Den senest opdaterede rapport er tilgængelig på Pensionsmarkedet Åbenhed og gennemsigtighed Pensionsbranchen har i de senere år arbejdet videre med initiativerne om åbenhed og gennemsigtighed. Skandia understøtter og leverer på de initiativer, branchen er blevet enige om. Skandias holdning er, at arbejdet er vigtigt for at skabe øget tillid til pensionsbranchen generelt og Skandia specifikt. Arbejdet drives gennem brancheforeningen Forsikring & Pension, og det forventes at fortsætte i de kommende år med yderligere initiativer til følge. Fokus på åbenhed er til gavn for forbrugerne, og Skandia bakker op om initiativerne og forsøger aktivt at påvirke udviklingen. For Skandia er det især begrebet nettoafkast (Årets Resultat Årets Resultat i Kroner/Årets Resultat i Procent), som er omdrejningspunktet. Det er et nøgletal, som både omfatter omkostninger og afkast, og som kan give forbrugerne det mest enkle udtryk for balancen mellem udgifter og indtægter på deres pension. Sidste år

9 lancerede vi nøglebegrebet Årets Resultat, som er et simpelt tal, der kan fortælle kunderne hvilken værdi deres pensionsselskab har skabt for dem, når alle omkostninger er betalt. Skandias holdning er, at Årets Resultat bør indføres som branchestandard. Det er det næste naturlige skridt på vejen for at øge gennemskueligheden for de danske pensionskunder, og det arbejder vi aktivt på at få gennemført sammen med Forsikring & Pension. Diskonteringsrentekurver Forsikring & Pension har ultimo december 2013 indgået en aftale med Erhvervs- og Vækstministeriet om at forlænge aftalen om rentekurven fra 12. juni Et element i aftalen fra 2012 var, at der skulle gøres status over aftalens initiativer inden 1. januar 2014, hvor Solvens II forventedes at træde i kraft, men implementeringen af Solvens II er udskudt til 1. januar På den baggrund er det besluttet at videreføre rentekurven uændret frem mod Solvens II. Som udgangspunkt er rentekurven herefter fastlagt frem til 1. januar Investeringsstrategi og afkast Positive indikatorer fra flere af verdens ledende økonomier i slutningen af 2012 var med til, at forventningerne til udviklingen på de finansielle markeder allerede i begyndelsen 2013 var høje. Efter en årrække, hvor investorerne havde søgt sikkerhed i form af investeringer i forskellige typer af obligationer og råvarer, forventede man, at flere investorer end de foregående år igen ville påtage sig en højere risiko, og dermed øge andelen som de har investeret i aktier. Denne tendens blev ved årets begyndelse døbt The Great Rotation, og set tilbage har forudsigelsen til dels holdt stik. Tendensen stødte dog ind i et par markante bump undervejs, som endnu en gang bekræftede, at de finansielle markeder i høj grad har været styret af politiske beslutninger og begivenheder de seneste år. Overordnet set var de finansielle markeder i 2013 domineret af de store centralbankers monetære indgreb, samt af en markant og forskellig udvikling på hhv. de Udviklede Markeder og de Nye Markeder. Blandt de mange monetære indgreb skilte især tre centralbankers indgreb sig ud; den amerikanske centralbank (FED), den japanske centralbank (BoJ) og den europæiske centralbank (ECB). I USA fortsatte FED i løbet af første halvår de markante støtteopkøb af amerikanske stats- og realkreditobligationer på USD 85 mia. kr. pr. måned for at nedbringe arbejdsløsheden i landet. Parallelt hermed iværksatte den nyindsatte japanske premierminister, Shinzo Abe, en trefronts strategi, der skulle være med til at sætte gang i den længe stagnerede japanske økonomi. Trefrontsstrategien bestod i både en devaluering af yennen via den monetære politik, en ekspansiv finanspolitik og endelig en større strukturreform. Både de amerikanske og japanske markeder reagerede positivt på indgrebene. ECB s rolle var i højere grad at være redningskrans for Cypern, der som det sidste skud på stammen af gældsplagede sydeuropæiske lande måtte bede centralbanken om akut hjælp. ECB og den internationale valutafond (IMF) gennemførte en succesfuld redningsaktion, der efterfølgende grundlagde ECB s mulighed for at yde nødlidende banker direkte hjælp. Tiltaget ses af mange som de første spæde skridt mod en fælles bankunion inden for Euro-zonen Medio 2013 udløste usikkerhed omkring varigheden af FED s opkøbsprogram fald på de fleste aktiemarkeder og rentestigninger inden for de Nye Markeder. Rentestigningerne på de Nye Markeder kom samtidig med, at væksten på disse markeder skuffede, hvilket forstærkede faldene i aktiekurserne på de Nye Markeder. I modsætning hertil forsatte de udviklede økonomier med at udvikle sig positivt, hvorfor der opstod en modsat udvikling på henholdsvis de Udviklede og de Nye Markeder. Året blev rundet af med fortsatte spekulationer om, hvornår FED ville påbegynde nedtrapningen af opkøbsprogrammet af amerikanske stats- og realkreditobligationer. Flere positive økonomiske indikatorer fra den amerikanske økonomi, og ikke mindst en faldende ledighed i USA, var medvirkende til at igangsætte nedtrapningen af opkøbsprogrammet med USD 10 mia. til USD 75 mia. pr. måned ultimo december. I modsætningen til tidligere på året blev nedtrapningen opfattet positivt af markederne, hvorfor de fleste Udviklede Markeder fortsatte med at stige.

10 Investeringsstrategi og politik Formueforvaltningen og den overordnede aktivallokering i Skandia Liv sker efter retningslinjer fastlagt af bestyrelsen. Det primære mål med investeringsaktiviteterne er at sikre, at Skandia Liv kan leve op til de garantiforpligtelser, som selskabet har over for dets kunder. Investeringsaktiverne består af obligationer og rentederivater forvaltet internt i Skandia med det primære formål at matche forpligtelserne over for kunderne. Porteføljefordeling og afkast Der investeres målrettet efter, at investeringsaktiverne skal levere et afkast, der modsvarer udviklingen i selskabets forpligtelser over for dets kunder. Skandia Liv s områderne Investering og Samfund der er prioriteret højest langsigtede mål for aktivfordeling er, at alle investeringsaktiver placeres i stats- og realkreditobligationer. Det samlede investeringsafkast inklusiv afdækningsaktiviteter i Skandia Liv endte i 2013 med et tab på 1,6 procent (før PAL, men efter investeringsrelaterede omkostninger). Tabet skal ses i sammenhæng med de stigende renter og er modsvaret af et tilsvarende fald i selskabets forpligtelser over for dets kunder. Skandias internt forvaltede obligationsportefølje gav et positivt afkast på 0,2 procent. Afdækning af renterisici på selskabets forpligtelser påvirkede afkastet negativt med 1,7 procent over året. Skandia Liv afdækker renterisici ved anvendelse af flere finansielle instrumenter, herunder blandt andet swaptioner, rentefutures og swaps. Skandia Liv vil fortsat agere dynamisk i såvel styring af obligationsporteføljen som i anvendelsen af finansielle instrumenter til afdækning af uønskede finansielle risici. I nedenstående tabel er vist sammenhængen mellem investeringsafkast og kontorente i procent: Investeringsafkast før pensionsafkastskat og før investeringsomkostninger -1,6 Investeringsomkostninger -0,2 Pensionsafkastskat -0,1 Risikoforrentning -0,4 Risiko- og omkostningsresultat 0,2 Overførsel til/fra skyggekonto 0,9 Overførsel til/fra bonuspotentiale på fripoliceydelser 0,0 Regulering af ekstrahensættelser 2,7 Depotrente før garantibetaling 1,5 Garantibetaling 0,04-0,54 Depotrente efter garantibetaling 1,0-1,5 Finansielle og forsikringsmæssige risici Finansielle risici Finansielle risici i Skandia Liv knytter sig til usikkerheden på udviklingen i afkastet af de finansielle aktiver og de aftaler, Skandia Liv har indgået med kunderne om afkast.

11 I 2013 har der været arbejdet videre med analyser af Skandia Livs følsomheder over for ændringer på de finansielle markeder. Analyserne medvirker til at sikre kunderne og selskabet, når der er udsving på finansmarkederne. Der er løbende fokus på selskabets kapitalforhold, så de til enhver tid er tilpasset forretningen og forpligtelserne. Forsikringsmæssige risici Forsikringsrisici i Skandia Liv består af usikkerheden på udviklingen i forsikringsresultatet dvs. indtægterne fratrukket udgifterne vedrørende forsikringsdækninger. Hvis eksempelvis flere kunder end forventet får tilkendt invalidedækning i Skandia Liv, kan det medføre underskud for Skandia Liv på den del af selskabets aktiviteter. Tilsvarende kan perioden, hvor kunderne modtager pension, afvige fra det forventede. Skandia Livs forventninger til indtægter og udgifter baserer sig på statistiske analyser af dødelighed og invaliditet. I 2013 har Skandia Liv indført kalendertidsafhængige dødeligheder med forventninger til fremtidige levetidsforbedringer ved opgørelse af hensættelserne. Skandia Liv har også opdateret antagelserne om invaliditet, idet selskabet observerede at kunder under ca. 50 år blev mere invalide end tidligere antaget og kunder over ca. 50 år blev mindre invalide end tidligere antaget. Dermed sikres det i endnu højere grad, at hensættelserne til enhver tid er tilstrækkelige. Analyserne opdateres løbende. Skandia Liv har et godt og effektivt genforsikringsprogram sammen med de øvrige Skandia enheder i Danmark. Programmet, der omfatter kunder med store risikodækninger, er suppleret med en katastrofedækning til brug i tilfælde, hvor flere kunder eksempelvis bliver invalide som følge af samme forsikringsbegivenhed. Skandia Liv overvåger løbende, at der ikke forekommer systematisk omfordeling af midler mellem de forskellige kundegrupper. Kunderne i Skandia Liv er opdelt i 16 rentegrupper, hvor afstanden mellem kundernes beregningstekniske rente højst er 1 procentpoint inden for en gruppe. Derudover udgør Skandia Livs kunder en omkostningsgruppe og en risikogruppe. Nye EU-solvensregler Solvens II Arbejdet med de kommende EU-solvensregler, kaldet Solvens II, følges tæt i Skandia. Med regelsættet ændres det nuværende volumenbaserede kapitalkrav til et kapitalkrav, som i større udstrækning afspejler de reelle risici i forretningen. Solvens II implementeres i EU fra 1. januar I Danmark har Skandia oprettet et selvstændigt Solvens II projekt, som har til formål at sikre, at Skandia Liv overholder de kvantitative, kvalitative og rapporteringsmæssige krav fra Solvens II. Projektet kører i samarbejde med den nordiske Skandiakoncern. Skandia har leveret tal til de prøveberegninger, der har været gennemført for den danske pensionssektor i Skandia vil også fremadrettet deltage heri samt løbende overvåge de seneste udmeldinger fra EIOPA. Skandia vil om nødvendigt gennemføre de relevante tilpasninger som følge heraf. Skandia forventer at anvende en standardmodel til opgørelse af kapitalkravet, og indførelsen af de nye solvensregler forventes ikke at påvirke selskabets kapitalsituation væsentligt. Revisionsudvalg Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Liv og Skandia Link Livsforsikring A/S har etableret et revisionsudvalg. I regnskabsåret 2013 har udvalget bestået af Marek Rydén (formand), Jens Erik Christensen og Hans Malmsten. De er alle medlemmer af bestyrelserne i de enkelte selskaber. Ifølge revisionsudvalgsbekendtgørelsen skal minimum ét medlem af revisionsudvalget være uafhængig af selskaberne og have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision. Bestyrelsen har udpeget Jens Erik Christensen, der er uafhængig af de tre nævnte Skandia-selskaber. Jens Erik Christensen har ud over direktør-

12 poster i en række pensions- og forsikringsselskaber også fungeret som økonomidirektør, og derigennem har han opnået kvalifikationer til at aflægge regnskab i finansielle virksomheder. Revisionsudvalgets primære opgaver er at overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen, overvåge om Skandiaselskabernes interne kontrolsystem, interne revision og risikostyring fungerer effektivt, overvåge den lovpligtige revision af årsregnskabet m.v. og endelig at overvåge og kontrollere revisors uafhængighed. Der afholdes møder i revisionsudvalget mindst tre gange årligt efter en fast arbejdsplan og derudover i øvrigt, når det vurderes at være nødvendigt. Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige forhold Der er ikke fra balancedagen og frem til underskrivelse af regnskabet indtrådt forhold, der efter ledelsens vurdering forrykker vurderingen af årsregnskabet. Der har ikke været tale om usædvanlige forhold, der har påvirket indregning og måling. Med virkning pr. 2. januar 2014 foretages der en ændring af den juridiske ejerstruktur i Skandia koncernen. Det betyder blandt andet, at aktiviteterne i Skandia Liv s moderselskab Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ), Sverige pr. denne dato overtages af Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt, Sverige. Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, er et kundeejet livsforsikringsselskab. Som konsekvens af dette er Skandia Liv fra denne dato, ikke længere ejet af Livförsäkringsaktiebolaget Skandia), Sverige, men ejes i stedet af Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Sverige. Der er alene tale om en ændring af selskabsform og ejerforhold, som ikke påvirker aktiviteterne i Skandia Liv. Forventninger til 2014 Skandia Liv er en afløbsbestand, og derfor forventer vi en faldende præmieindtægter igen i Kundebestanden bliver alt andet lige ældre, og derfor forventer vi stigende udbetalinger til udløbsydelser. Vi forventer også, at nogle kunder vil vælge at tilbagekøbe deres policer for at placere opsparingen i andre produkter som f.eks. Skandia Link. Resultatet for 2014 forventes at vise en forbedring i forhold til resultatet for Ledelseshverv Bestyrelsens og direktionens øvrige ledelseshverv fremgår af note 27 i årsrapporten.

13 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2013 for Skandia Livsforsikring A A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og af virksomhedens finansielle stilling, samt en beskrivelse af væsentlige risici og usikkerhedsfaktorer, som virksomheden kan påvirkes af. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 18. marts 2014 Direktion Gerner Abildtrup Bestyrelse Jens Erik Christensen Per Wahlström Hans Malmsten (Formand) (Næstformand) Marek Rydén Lars Bergendal Ann-Charlotte Stjerna Jette Jakobsen

14 Den uafhængige revisors erklæringer Til kapitalejeren i Skandia Livsforsikring A A/S Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Skandia Livsforsikring A A/S for regnskabsåret 1. januar december 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed.

15 Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 18. marts 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Anders O. Gjelstrup statsautoriseret revisor Jacques Peronard statsautoriseret revisor

16 Årsregnskab Resultatopgørelse for perioden 1. januar december Note t.kr Bruttopræmier Afgivne genforsikringspræmier Præmier f.e.r., i alt Renteindtægter og udbytter m.v Kursreguleringer Renteudgifter Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Investeringsafkast, i alt Pensionsafkastskat Investeringsafkast efter pensionsafkastskat Udbetalte ydelser Modtaget genforsikringsdækning Ændring i erstatningshensættelser Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser Forsikringsydelser f.e.r., i alt Ændring i livsforsikringshensættelser Ændring i genforsikringsandel Ændring i livsforsikringshensættelser f.e.r., i alt Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., i alt Overført investeringsafkast FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT Egenkapitalens investeringsafkast RESULTAT FØR SKAT Skat ÅRETS RESULTAT ÅRETS RESULTAT Anden totalindkomst 0 0 ÅRETS TOTALINDKOMST

17 Balance pr. 31. december Note t.kr AKTIVER Investeringsforeningsandele Obligationer Indlån i kreditinstitutter Øvrige Andre finansielle investeringsaktiver, i alt INVESTERINGSAKTIVER, I ALT Genforsikringsandele af livsforsikringshensættelser Genforsikringsandele af erstatningshensættelser Genforsikringsandele af de forsikringsmæssige hensættelser, i alt Tilgodehavender hos forsikringstagere Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender TILGODEHAVENDER, I ALT Aktuelle skatteaktiver Udskudt skat Andre aktiver, i alt Tilgodehavende renter samt optjent leje Periodeafgrænsningsposter, i alt AKTIVER, I ALT

18 Balance pr. 31. december Note t.kr PASSIVER 12 Aktiekapital Overført overskud EGENKAPITAL, I ALT Ansvarlig lånekapital Garanterede ydelser Bonuspotentiale på fremtidige præmier Bonuspotentiale på fripoliceydelser Livsforsikringshensættelser, i alt Erstatningshensættelser HENSÆTTELSER TIL FORSIKRINGS OG INVESTERINGSKONTRAKTER, I ALT Gæld i forbindelse med direkte forsikring Gæld i forbindelse med genforsikring Gæld til tilknyttede virksomheder Anden gæld GÆLD, I ALT Periodeafgrænsningsposter PASSIVER, I ALT Eventualposter mv. 19 Koncerninterne transaktioner 20 Oplysninger i medfør af Lov om finansiel virksomhed Koncernregnskab 22 Hoved- og nøgletal 23 Risikoforhold 24 Specifikation af aktiver og deres afkast til markedsværdi 25 Aktiebeholdning procentvis fordelt på brancher og regioner, jf Følsomhedsoplysninger 27 Ledelseshverv

19 Egenkapitalopgørelse tkr. Aktiekapital Overført resultat Foreslået udbytte I alt Egenkapital 31. december Kapitaltilførsel Overført, totalindkomst Egenkapital 31. december Overført, totalindkomst Egenkapital 31. december

20 Noter Note 1 Anvendt regnskabspraksis Skandia Livsforsikring A A/S er et 100 procent ejet datterselskab af Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ.), Sverige. Skandia Liv indgår i koncernregnskabet, udarbejdet af Livförsäkringsaktiebolaget Skandia med hjemsted i Stockholm, Sverige. Generelt Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for Ændring i regnskabsmæssigt skøn Forsikring & Pension har indgået en aftale med Erhvervs- og Vækstministeriet om at forlænge aftalen om rentekurven fra 12. juni Et element i aftalen fra 2012 var, at der skulle gøres status over aftalens initiativer inden 1. januar 2014, hvor Solvens II forventedes at træde i kraft. Men implementeringen af Solvens II er udskudt til 1. januar På den baggrund er det besluttet at videreføre rentekurven uændret frem mod Solvens II. Som udgangspunkt er rentekurven herefter fastlagt frem til 1. januar Selskabet har i 2013 ændret anvendelsen af ovennævnte rentekurve, idet selskabet tidligere anvendte en konservativ tilgang med diskrete lineære rentepunkter der konstant var mindre end eller lig med den interpolerede rentekurve (når kurven er konkav og stigende). Selskabet anvender fortsat en diskret stykvis lineær rentekurve, men tager i stedet middelværdien af rentepunkterne således at renten i gennemsnit ligger tættere på den interpolerede rentekurve. Ændringen medfører en nedsættelse af hensættelserne på 13 mio. kr. Selskabet forventer at gå over til at anvende en interpoleret rentekurve i 2014, men skal sikre at IT systemerne kan håndtere denne metode. Ej tilskrevet bonus indgik i tidligere år som en del af markedsværdikorrektionen med i alt 691 mio. kr., og er i regnskabsåret reklassificeret fra markedsværdikorrektionen til den retrospektive hensættelse i forbindelse med opgørelsen af livsforsikringshensættelsen. Reklassifikationen har ikke betydning for størrelsen af den samlede livsforsikringshensættelse. Selskabet anser denne regnskabsmæssige behandling for mere hensigtsmæssig. Opgørelsen af genforsikringens andel af hensættelserne ændres således, at denne beregnes efter principperne foreskrevet i genforsikringskontrakten. Tidligere blev genforsikringsandelen af livsforsikringshensættelserne opgjort som den del af livsforsikringshensættelsen på skadestidspunktet, som oversteg egetbeholdet. Denne hensættelse kan afvige fra den reelle genforsikrede andel, idet selskabet løbende anvender ekspertvurderinger fra selskabets skadesbehandlere til vurdering af sandsynligheden for raskmelding eller dødsfald. Dermed kan hensættelsen på skadestidspunktet afvige fra de reelle udbetalte ydelser og dermed den genforsikrede andel. Ændringen vil give et mere retvisende billede af størrelsen af genforsikringens andel af livsforsikringshensættelserne, samt forebygge regnskabsmæssige korrektioner, når en kontrakt lukkes. Ændringen af opgørelsesmetoden medfører en stigning i den genforsikrede andel af livsforsikringshensættelserne på 3,1 mio.kr. Den årlige analyse af forsikringsbestandens dødelighed samt en opdatering af selskabets administrationssystem i 2013 har ført til, at selskabet med virkning fra 31. december 2013 anvender den af Finanstilsynet henstillede modeldødelighed inklusive fremtidige levetidsforbedringer. Denne er en korrektion til Finanstilsynets benchmark, hvor korrektionen baseres på en statistisk analyse af selskabets observerede dødelighed mod benchmark. Ændringen af dødeligheden medfører en stigning i livsforsikringshensættelserne på 91 mio. kr.

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Hoved-og nøgletal 3 Skandia Livsforsikring A A/S 2009 4 Årets resultat 4 Skandia koncernen og organisation

Læs mere

PFA Pension. Årsrapport for 2011. Selskabsoplysninger

PFA Pension. Årsrapport for 2011. Selskabsoplysninger PFA Pension Årsrapport for 2011 Selskabsoplysninger PFA Pension, forsikringsaktieselskab Sundkrogsgade 4 2100 København Ø Telefon 39 17 50 00 Telefax 39 17 59 50 www.pfa.dk pension@pfa.dk CVR-nr. 13594376

Læs mere

Årsrapport 2014. Arkitekternes Pensionskasse. CVR-nr: 2207 8615

Årsrapport 2014. Arkitekternes Pensionskasse. CVR-nr: 2207 8615 Årsrapport 2014 Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr: 2207 8615 2 ÅRS RAPPORT 2014 Foto: Thomas Busk; Colourbox.dk Layout: www.blacknetwork.dk Tryk: Grafisk Rådgivning ApS 3 Indhold Ledelsens beretning Godt

Læs mere

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2 Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 5 Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige

Læs mere

DANICA PENSION I Årsrapport 2008

DANICA PENSION I Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 DANICA Pension i Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal Resume Markedsudviklingen Nye tiltag i 2008 Kunder og service Udenlandske aktiviteter Risikostyring Investeringsstrategi

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13

ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 ÅRSRAPPORT 2012 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 BESTYRELSENS OG DIREKTIONENS TILLIDSHVERV Direktør Niels-Ole Ravn Direktør i

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Risikostyring Kapitalforhold Ledelseshverv 4

Læs mere

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S. Årsrapport 2014

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S. Årsrapport 2014 SEB PENSIONSFORSIKRING A/S Årsrapport 2014 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peter Dahlgren, formand Mogens Andersen, næstformand Ulf Grunnesjö (indtrådt i bestyrelsen den 12. januar 2015) Peter

Læs mere

Ledelsesberetning 5 Femårsoversigt 19. Påtegninger 20 Ledelsespåtegning 21 Intern revisions erklæringer 22 Den uafhængige revisors erklæring 23

Ledelsesberetning 5 Femårsoversigt 19. Påtegninger 20 Ledelsespåtegning 21 Intern revisions erklæringer 22 Den uafhængige revisors erklæring 23 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 5 Femårsoversigt 19 Påtegninger 20 Ledelsespåtegning 21 Intern revisions erklæringer 22 Den uafhængige revisors erklæring 23 Resultatopgørelse 24 Balance 25 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88 Årsrapport2014 CVR-nr. 17 11 81 88 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 99 Fax 44 39 39 40 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø,

Læs mere

Årsrapport 2014. Pensionskassen PenSam. CVR-nr. 24 25 55 49

Årsrapport 2014. Pensionskassen PenSam. CVR-nr. 24 25 55 49 Årsrapport 2014 Pensionskassen PenSam CVR-nr. 24 25 55 49 Pensionskassen PenSam Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 39 Fax 44 39 39 40 pensam@pensam.dk www.pensam.dk CVR-nr. 24 25 55 49 Hjemsted

Læs mere

Årsrapport for 2009 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger

Årsrapport for 2009 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger Årsrapport for 2009 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger Lyngbyvej 20 DK-2100 København Ø (CVR-nr. 30 18 60 28) Indhold Side Femårsoversigt hovedtal 3 Femårsoversigt nøgletal 4 Ledelsens

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Årsrapport 2013 ÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 2 PÅTEGNINGER... 3 Ledelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Årsrapport 2011 Årsregnskab for det 19. regnskabsår

Årsrapport 2011 Årsregnskab for det 19. regnskabsår Årsrapport 2011 Årsregnskab for det 19. regnskabsår Idégrundlag INdhold Idegrundlag... 2 Resumé... 3 Ledelsesberetning... 4 Årsregnskab og nøgletal... 15 Oplysninger om bestyrelsens hverv i andre virksomheder

Læs mere

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRINGER m.v. Selskabsforhold................................................................................ 4 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Årsrapport 2011 J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E

Årsrapport 2011 J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Årsrapport 2011 Indhold Ledelsesberetning 4 Påtegninger Ledelsespåtegning 16 Den uafhængige revisors erklæringer 17 Årsregnskab

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2013 [1] Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-8 Den uafhængige revisors påtegning 9-10 Resultatopgørelse

Læs mere

Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S

Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Årsrapport 2006 Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Kommunernes Arbejdsskadeforsikring tegner lovpligtig arbejdsskadeforsikring efter Lov om arbejdsskadeforsikring for danske og grønlandske kommuner,

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2014

HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2014 HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2014 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER... 2 LEDELSESBERETNING... 3 HALVÅRSREGNSKAB... 5 LEDELSESPÅTEGNING... 5 VEDRØRENDE REVISORS PÅTEGNING... 6 RESULTATOPGØRELSE... 7 BALANCE...

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår

Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår Idégrundlag INdhold Idegrundlag... 2 Resumé... 3 Ledelsesberetning... 4 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal... 20 Ledelsespåtegning... 21 Den uafhængige

Læs mere

Foto 2015 Marie-Louise Baes. Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring.

Foto 2015 Marie-Louise Baes. Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring. 2014 RSRAPPORT 1 Foto 2015 Marie-Louise Baes Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring. 2 INDHOLD /01/ Ledelsesberetning...6 Om LB Forsikring A/S... 6 Resultater... 11 Årets forsikringsforløb...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 1. januar - 31. december 2013

ÅRSRAPPORT 2013 1. januar - 31. december 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1. januar - 31. december 2013 Professionel rådgivning Tryghed og økonomisk sikkerhed Personlig service Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabet ordinære generalforsamling Holbæk,

Læs mere

Årsrapport 2012 Årsregnskab for det 20. regnskabsår

Årsrapport 2012 Årsregnskab for det 20. regnskabsår Årsrapport 2012 Årsregnskab for det 20. regnskabsår Idégrundlag INdhold Idegrundlag... 2 Resumé... 3 Ledelsesberetning... 4 Årsregnskab og nøgletal...17 Oplysninger om bestyrelsens hverv i andre virksomheder

Læs mere

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Pensionskassens ordinære generalforsamling den 28. april 2015 Som dirigent: CVR 10 49 68 37 Indholdsfortegnelse Side Pensionskasseoplysninger

Læs mere

Indhold / Kort om Coop Bank / Ledelsesberetning / Bestyrelse og direktion / Påtegninger / Årsregnskab / Selskabsoplysninger.

Indhold / Kort om Coop Bank / Ledelsesberetning / Bestyrelse og direktion / Påtegninger / Årsregnskab / Selskabsoplysninger. Årsrapport 2013 / Indhold Indhold 3 Ledelsesberetning Kort om Coop Bank 3 Ledelsesberetning 4 Bestyrelse og direktion 8 Ledelsespåtegning 10 De uafhængige revisorers erklæringer 11 12 Årsregnskab Regnskabs-

Læs mere

Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger CVR-nr: 30186028 Femårsoversigt hovedtal og nøgletal Side 5 Ledelsens beretning Side 6 Investering: Fem flotte år og 8,9 pct. i 2013 Side

Læs mere

TDC Pensionskasse Årsrapport

TDC Pensionskasse Årsrapport TDC Pensionskasse Årsrapport 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Ledelsesberetning 3 Ordinær generalforsamling i 2012 3 Begivenheder i 2012 4 Medlemmer 4 Medlemsudviklingen 4 Personalereduktioner i TDC 5 Aktuaropgørelse

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Alka Forsikring Årsrapport 2010

Alka Forsikring Årsrapport 2010 Alka Forsikring Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse 2010 - et fornuftigt år for Alka Forsikring Koncernstruktur... 2 2010 - Et fornuftigt år for Alka Forsikring... 3 Resultatudvikling... 6 Skadesforsikringsaktiviteter...

Læs mere