PARTNERING PÅ VEJOMRÅDET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PARTNERING PÅ VEJOMRÅDET"

Transkript

1 PARTNERING PÅ VEJOMRÅDET - ved drift og vedligeholdelse. En vejledning til kommuner Februar 2007 Februar 2007

2 2 KOLOFON Titel: Udgiver: Udgivet: Forfattere og redaktion: Oplag: Layout/design: Tryk: Foto: ISBN: ISBN netudgave: Partnering på vejområdet ved drift og vedligeholdelse. En vejledning til kommuner Vejdirektoratet og KTC (SAMKOM) Februar 2007 Mette Dam Mikkelsen og Gunnar Dinesen, Vejdirektoratet 500 Os&Co Kolofon ApS Vejdirektoratet

3 3 INDHOLD INDLEDNING 4 DEFINITION 5 FORUDSÆTNINGER 6 Vurdér om opgaven egner sig til partnering 6 Fordele og ulemper ved partnering 8 PROCESGUIDE - TRIN FOR TRIN 9 Fase 1 - Politisk afklaring og beslutning 9 Fase 2 - Planlægning 10 Fase 3 - Udbudsmaterialet 12 Fase 4 - Udbudsrunden 15 Fase 5 - Valg af entreprenør 15 Fase 6 - Drift, kvalitet og evaluering 16 LITTERATURLISTE 18

4 4 INDLEDNING Partnering er en måde at samarbejde på mellem en bygherre og en entreprenør og har været anvendt på drifts- og vedligeholdelsesområdet primært på statsveje, men også i enkelte kommuner i godt fem år. Erfaringerne inden for drift og vedligeholdelse omfatter både det grønne område og belægninger på veje. Kommunerne har efterspurgt mere viden og vejledning på området, og derfor har SAMKOMsamarbejdet mellem Kommunal Teknisk Chefforening og Vejdirektoratet taget emnet op. Vejledningen bygger på den erfaring og viden på området, der findes i dag. Vejledningen findes som en trykt version og en netversion på under punktet partnering. Her er der også samlet en række eksempler på oplæg til partneringaftaler, arbejdsskemaer, målsætninger mv. samt relevante links til andet materiale. Vejledningen indeholder en begrebsafklaring samt forudsætninger for at vælge partnering og viser, hvordan partnering indpasses i et udbud. Vejledningen kan anvendes som opslagsværk over et udbudsforløb, hvor kommunen har valgt partnering som samarbejdsform. Vejledningen er en overordnet beskrivelse, og en beslutning om at gennemføre et partneringsamarbejde forudsætter, at kommunen bruger de henvisninger, der er anført. Der er også udarbejdet en orienteringsfolder, som er målrettet til politikere og andre beslutningstagere. Selve udbudsprocessen er bygget op omkring den generelle udbudsproces, der er beskrevet på udbudsportalen.dk. I denne vejledning er det kun de trin, der særligt drejer sig om partnering, der er uddybet. Ellers henvises der til udbudsportalen.dk. Arbejdet har været støttet af en koordineringsgruppe, som bestod af: Ole Olsen, Vejdirektoratet Lise Ipsen, Allerød Kommune Mogens Norup Thomsen, Gribskov Kommune Søren Gludsted, Vejdirektoratet - Driftsområdet Susanne Baltzer, Vejteknisk Institut Gunnar Dinesen, SAMKOM i Vejdirektoratet Mette Dam Mikkelsen, SAMKOM-sekretariatet i Vejdirektoratet Området er i rivende udvikling, og denne vejledning er en status på området ved årsskiftet 2006/2007. Eventuelle spørgsmål kan rettes til SAMKOM-sekretariatet, ved Mette Dam Mikkelsen, tlf.: ,

5 5 DEFINITION Partnering er en samarbejdsform, hvis formål er at optimere økonomien i drifts- og vedligeholdelsesprocessen og produktet ved at etablere et systematisk samarbejde. Partnerskabet etableres typisk mellem en kommune, en entreprenør og en eventuel rådgiver. Partnering er en samarbejdsform, hvor der i en drifts- og/eller vedligeholdelsesentreprise løbende søges efter forbedringer i et fælles samarbejde. Samarbejdet er baseret på dialog og gensidig tillid samt inddragelse af alle parters kompetencer. Entreprisen gennemføres under fælles målsætninger, herunder i en fælles strategisk planlægning, formuleret ved fælles aktiviteter og baseret på fælles økonomiske interesser. (Tilpasset efter Erhvervs- og Byggestyrelsens definition i Vejledning i partnering, januar 2006) De centrale begreber i definitionen og deres betydning er: FÆLLES MÅLSÆTNINGER Parternes fælles vision med samarbejdet Fælles mål og eventuelle accepterede partsmål Samarbejde baseret på dialog, tillid og åbenhed Partneringaftale der forpligter og involverer Fælles formulerede målbare succeskriterier FÆLLES STRATEGISK PLANLÆGNING Inddrage alle relevante parters kompetencer og viden (kommune, entreprenør og en evt. rådgiver) Åben dialog om projektteamets sammensætning Aftale om konflikthåndtering FÆLLES AKTIVITETER Aktiv indsats for at etablere og vedligeholde teamkultur blandt alle medarbejdergrupper, baseret på gensidig forståelse og tillid - workshop Styregruppe sammensat af parterne Løbende opfølgning på om succeskriterier bliver opfyldt Optimering af alle tekniske og administrative arbejdsprocesser og produkter FÆLLES ØKONOMISKE INTERESSER Fælles fokus og åbenhed om projektøkonomien og rammebudget Fælles mål om at alle aftalens parter opnår et tilfredsstillende resultat Procesoptimering og metodeudvikling Incitament/bonusaftaler og evt. risikodeling Nogle af disse elementer indgår i dag allerede i et godt samarbejde, men ved partnering bliver det et mere gennemtænkt og systematiseret samarbejde.

6 6 FORUDSÆTNINGER VURDÉR OM OPGAVEN EGNER SIG TIL PARTNERING Et partneringsamarbejde etableres typisk i forbindelse med udbud af flerårige komplicerede opgaver, hvor der er behov for, at aftalen løber over flere år. Et udbud med et partneringsamarbejde vil for det meste tildeles efter princippet økonomisk mest fordelagtige bud og ikke kun efter laveste pris. Kommunen bør anvende det normale juridiske aftalegrundlag, som ved et almindeligt udbud, som grundlag for et udbud med partneringsamarbejde. I det følgende er der anført en række forudsætninger, som kommunen bør vurdere, før den beslutter at anvende partnering. FORUDSÆTNINGER FOR BYGHERRE OG ENTREPRENØR Et partneringsamarbejde forudsætter en positiv holdning og aktiv opbakning fra ledelsen hos alle parterne. Hvilke kompetencer og ressourcer bør kommune og entreprenør bestræbe sig på at have? Kommunen og entreprenøren bør råde over personer, der har de nødvendige faglige kompetencer og ressourcer til at indgå i et partneringsamarbejde, herunder: At personlige kompetencer er til stede: Forandringsvillighed, positiv indgang til tankegangen om partnering og samarbejdsevner må vurderes ud fra personalekendskab, udviklingssamtaler eller lignende. At begge parters medarbejdere har den nødvendige beslutningskompetence. At faglige kompetencer er til stede på de aktuelle områder inden for entreprisens virkefelt er nødvendigt for entreprenøren og i nogen grad for kommunen, der dog kan benytte sig af en rådgiver. At ledelsesmæssige kompetencer er til stede: Projektledelse og beslutningskompetence. At den fornødne tid til at deltage i partneringsamarbejdet er til stede, herunder at arbejde med forbedringer. At der er økonomisk frihed til at kunne sætte penge af til incitamenter i forhold til procesoptimeringer. Desuden er det en forudsætning, at kommunen er åben omkring sin økonomi. Se i øvrigt Vejdirektoratets notat: Kompetencer og partnering ved vejdrift, juni Notatet findes på ved at søge efter notat-kompetencedage.

7 7 CHECKLISTE TIL AT VURDERE OM OPGAVEN ER EGNET TIL PARTNERING OPGAVENS ART: u Er der tale om et veldefineret vedligeholdelsesarbejde uden væsentlige supplerende problemstillinger? SVAR: u Hvis ja, vil det være en god idé at analysere nærmere, om der er en grund til at anvende partnering, der ofte kræver ekstra ressourcer i starten. u Er der tale om en kompleks opgave og/ eller flere mål, der ikke er veldefineret? Det kunne fx være større, flerårige driftsog vedligeholdelsesopgaver, hvor der søges efter udvikling/alternativer, ressourceoptimering/besparelser, øget sikkerhed, sociale hensyn eller erhvervshensyn osv. u Hvis ja, så kan partnering være en velegnet samarbejdsmåde til at få afdækket mulige løsninger. OMFANG u Er opgaven af en vis økonomisk størrelse? u Er der tale om en mindre opgave (under nogle få mio. kr.)? u Hvis ja, så kan partnering være en velegnet fremgangsmåde til at få løst opgaven på. u Hvis ja, kan et partneringsamarbejde være for ressourcekrævende med etablering af styregruppe, workshops mv. UDVIKLINGSARBEJDE u Er man interesseret i at lave udviklingsarbejde, som kan føre til nye materialer, processer og metoder? u Hvis ja, så kan partnering være en velegnet måde at samarbejde omkring udviklingsarbejde. TID u Ønsker man flerårige kontrakter og en vis fleksibilitet i forhold til beslutningstagere? u Hvis ja, kan flerårige partneringkontrakter være en god måde at give større fleksibilitet i forhold til beslutningstagere. BRUGERINDDRAGELSE u Er der ønske om brugerinddragelse? Dette kunne fx være ved etablering af skoleveje, erhvervsområder, boligmiljøer, ledningsejere mv. u Hvis ja, kan partnering med brug af workshops i forslagsfaserne være velegnet til at styre økonomi/kvalitet.

8 8 FORDELE OG ULEMPER VED PARTNERING FORDELE Partneringsamarbejdet kan skabe mere valuta for pengene gennem samarbejde om arbejdsoptimeringer og udnyttelse af kompetencer. Kommunen har stadig en større indflydelse på arbejdet gennem aftaler fra år til år mht., hvad der skal laves, end tilfældet er ved for eksempel funktionskontrakter eller almindelige rammeaftaler mv. Bedre samarbejdsklima kommunen (bestiller) er ikke i samme grad kontrollant som ved en almindelig kontrakt. Uoverensstemmelser løses for det meste i den aftalte, systematiske dialog eller efter aftalt model. Resulterer partneringssamarbejdet i en økonomisk gevinst, kan denne deles mellem kommunen og entreprenør, hvis dette er aftalt. Det samme kan aftales ved risiko/tab. Dette kræver typisk åbne/halvåbne regnskaber. Det giver synergi og grobund for kvalitet, nytænkning og udviklingsarbejde, hvis begge parters kompetencer udnyttes systematisk, som det er tænkt i partnering. Gennem formulering af og opfølgning på fælles mål, som typisk vil være flere end i en traditionel kontrakt, kan der skabes en win win situation for alle. Forvaltningens kompetencer opretholdes bedre gennem det tætte samarbejde, og der sikres en udvikling af kompetencer hos alle parter. En fælles kontrol er naturlig i et partneringsamarbejde. ULEMPER Opstartsfasen er tidskrævende, men over tid vil der være en gevinst. For stor udskiftning af nøglepersoner er ressourcekrævende for processen. Hvis samarbejdet ikke fungerer for eksempel på grund af, at parternes forventninger til hinanden ikke stemmer overens, kan det gå ud over samarbejdet.

9 9 PROCESGUIDE - TRIN FOR TRIN Denne procesguide beskriver de trin i en udbudsproces, der særligt drejer sig om partnering. Trinene er identiske med udbudsportalens trin for trin vejledning i udbudsprocessen. Hvert trin er beskrevet i forhold til emnet partnering som supplement til udbudsportalens beskrivelser. FASE 1 POLITISK AFKLARING OG BESLUTNING Trin 1 GRUNDLAG FOR POLITISK AFKLARING OG BESLUTNING Det er vigtigt, at det politiske niveau får en kort præsentation af de forskellige muligheder for udbud som for eksempel traditionelt udbud, en bestiller/udfører-model, driftspartnerskab, funktionskontrakter mv. Sammen med valg af udbudsform kan kommunen overveje og beslutte brugen af en systematiseret samarbejdsform som for eksempel partnering. Vilje og behov/ønske Det er vigtigt, at politikere og kommunens øverste ledelse er positive over for at anvende partnering. Erfaringer viser, at det er vigtigt at få inddraget de relevante politiske udvalg på en god, informativ måde for eksempel via et uforpligtende mindre seminar, hvor der kan spørges ind til tingene i en åben dialog. Find yderligere inspiration i artiklen Vejpartnering - en mulighed for de nye storkommuner som skal have styr på nedslidte og hullede veje, der er skrevet af Allerød Kommunes direktør Lisbet Overvad m.fl. Artiklen findes på Eller i artiklen Nye samarbejdsformer giver bonus, skrevet af Ole Olsen, i Dansk Vejtidsskrift, maj , som findes på Klarhed over overordnede mål med udbud og partnering Kommunen skal gøre sig klart, hvad de overordnede mål er med et eventuelt udbud af opgaven og med partnering som samarbejdsform. Det er ligeledes vigtigt, at kommunen gør sig klart, at der kan være en økonomisk risiko eller gevinst forbundet med partnering med åbne regnskaber fra begge sider. For det meste indeholder partneringaftaler visse former for udviklingsarbejde, hvilket kræver, at kommunen er villig til at acceptere visse økonomiske risici; især hvis der er indarbejdet direkte udviklingsarbejde i aftalen. Vil parterne gerne have en økonomisk gevinst, vil det ofte ske ved, at tingene gøres mere effektivt - dog med den risiko for øje at det ikke altid lykkes. Egne kompetencer, fagligt og samarbejdsmæssigt Kommunen skal afdække sine egne kompetencer for at kunne vurdere, om de selv er parate til at indgå i et partneringsamarbejde. Se side 5 om kompetencer og forudsætninger for partnering. For yderlige inspiration til arbejdet med kompetencer se Vejdirektoratets notat: Kompetencer og partnering ved vejdrift, juni Notatet findes på ved at søge efter notat-kompetencedage. Se eventuelt også SAMKOMs arbejde med kompetencebehov i forbindelse med kommunesammenlægninger på under kompetencebehov. Personalepolitik og anvendelse/overdragelse af ressourcer Partnering vil ikke i sig selv betyde virksomhedsoverdragelse af ressourcer til tilbudsgiverne.

10 10 PROCESGUIDE - TRIN FOR TRIN Trin 2 UDVÆLGE OMRÅDER Kommunen skal overveje, hvilke områder den ønsker at udbyde. Det kunne være: o Belægninger o Bygværker o Mindre anlæg o Afvandingselementerne inkl. rabatter o Vejdrift/-service o Grøn drift o Skilte og afmærkning o Vintertjeneste o Renholdelse Partnering kan anvendes inden for alle områder og ved alle entrepriseformer. Trin 3 Trin 4 INDDRAGE SAMARBEJDSUDVALG Det er vigtigt at inddrage personaleorganisationerne i udbudsprocessen; ikke mindst hvis der er tale om former for virksomhedsoverdragelse. I et oplæg til et partneringsamarbejde kunne tilbudsgiver give sit bud på, hvordan man vil håndtere en eventuel personaleoverdragelse samt vil håndtere sociale parametre i henhold til en eventuel social klausul i udbuddet. En social klausul er et krav i en udbudskontrakt, der pålægger den, der vinder opgaven, en social forpligtelse, en etnisk ligestillingspolitik osv. Læs mere på under trin for trin i vejledningen om udbudsprocessen. FORHÅNDSANMELDELSE Det er en god idé at undersøge interessen for at komme med tilbud på en opgave med partneringsamarbejde hos relevante entreprenører og leverandører. En vejledende forhåndsmeddelelse knytter sig ikke til det enkelte udbud men til alle kommunens kommende udbudsopgaver. Se hvornår man bør lave en forhåndsanmeldelse på alle kommunens udbudsopgaver på under trin for trin vejledningen om udbudsprocessen. FASE 2 PLANLÆGNING Trin 5 DEN INTERNE ORGANISERING Alt efter opgavens størrelse kan der nedsættes en intern arbejds- og/eller styregruppe, som kan være med til at sikre ønsker og interesser omkring partneringdelen i selve udbudsprocessen. Se trin 23 for organisering af samarbejdet. Det er vigtigt, at de personer, der sættes i en intern gruppe, vil og kan partnering. Kontrolbud/kontrolberegning Kontrolbud betyder, at den offentlige myndighed på lige vilkår med de private leverandører deltager i konkurrencen om den udbudte opgave. Ved kontrolbud skal kommunen være opmærksom på ligebehandling i forbindelse med at bedømme oplægget til partnering og de bydendes egnethed til at indgå i partnering. Anvend eventuelt en ekstern evaluerer/rådgiver. For uddybning se vejledningen på under trin for trin i vejledningen om udbudsprocessen.

11 11 Trin 6 Trin 7 Trin 8 TIDSPLAN For at sikre klarhed og fælles forståelse blandt de involverede er det ofte en god idé med en tids- og ressourceplan. EU ELLER NATIONALT UDBUD Partnering er ikke en udbudsform og ændrer ikke ved gældende udbudsregler. Læs mere om EU udbud på udbudsportalen eller i konkurrencestyrelsens vejledninger på www. udbudsportalen.dk eller VÆLGE UDBUDSFORM Tilbud kan indhentes på følgende måder: o Offentlig licitation o Begrænset licitation med eller uden prækvalifikation o Brug af rammeaftaler o Underhåndsbud (vil ofte være for små beløb i forhold til at arbejde med partnering) o Konkurrencepræget dialog Ved udbud under tilbudsloven skriver Konkurrencestyrelsen i deres vejledning til loven, at udbudsformen begrænset licitation vil være at foretrække ved partneringaftaler. Også i dette tilfælde følges de almindelige regler herom, hvorefter udbyder kan vælge at holde en prækvalifikation eller at indbyde direkte (Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005, s. 56, læs mere om udbudsformer i vejledningen). Læs mere om rammeaftaler og konkurrencepræget dialog på under ret og regler. Trin 9 KONTRAKTSTRATEGI Ved partnering indgås en partneringaftale enten før eller samtidigt med entreprisekontrakten. I forbindelse med belægningsarbejder må man for eksempel vurdere, om garantiperioden nødvendigvis bør følge partneringaftalens løbetid. Tilstandskrav/udførelseskrav Eksempler på tilstandskrav og udførelseskrav kan ses i SAMKOMs ydelsesbeskrivelser på Trin 10 Trin 11 Trin 12 VILKÅR FOR KONTROLBUD/KONTROLBEREGNING Dette trin indeholder ikke noget specielt i forhold til partnering. Følg den almindelige udbudsproces på under trin for trin vejledningen om udbud. DEN POLITISKE BEHANDLING Ved den politiske behandling er det relevant at orientere særligt om partnering for at sikre politisk forståelse og opbakningen. ORIENTERING AF PERSONALET Dette trin indeholder ikke noget specielt i forhold til partnering. Følg den almindelige udbudsproces på under trin for trin vejledningen om udbud.

12 12 PROCESGUIDE - TRIN FOR TRIN FASE 3 UDBUDSMATERIALET Trin 13 UDBUDSMATERIALET Læs nærmere om hvilke faste elementer der normalt skal beskrives i et udbudsmateriale på under trin for trin vejledningen om udbud. Udbudsmaterialet består af en beskrivelse af de tekniske krav til opgaven og baseres på de sædvanlige juridiske aftalegrundlag, som bruges ved udbud. I denne del af vejledningen kan du læse om, hvad der kan stå om partneringdelen som vedlæg til udbudsmaterialet. Kompetencer Kommunen beskriver hvilke kompetencer entreprenørens medarbejdere, som skal indgå i samarbejdet, bør have. Det er ofte et krav fra kommunen, at der vedlægges CV er på de personer, der eventuelt skal indgå i et partneringsamarbejde. CV erne bliver brugt til at vurdere og bedømme de faglige og personlige kompetencer samt erfaring med partnering på de personer, som tilbudsgiver foreslår deltager i partneringsamarbejdet. Man kunne også anvende HR materialer som for eksempel kompetencespind (se under punktet kompetencekrav). Oplæg til en partneringaftale Der udarbejdes et oplæg til en partneringaftale som en del af det samlede udbudsmateriale. Tilbudsgiverne skal kommentere og supplere oplægget. Aftalen kan opfattes som et oplæg til en god partneringproces, og såfremt der opnås konsensus mellem parterne, kan aftalen justeres efter behov. På under punktet partnering er der eksempler på udkast til en partneringaftale eller se i Vejdirektoratets notat 113, 2005, under publikationer. Oplæg til fælles målsætninger Partneringaftalen bør indeholde et idéoplæg eller lignende om aftalens fælles målsætninger. Kommunen kan have defineret nogle målsætninger i forvejen og bede tilbudsgiverne om at komme med bud på, hvordan disse mål kan opnås samt supplere med forslag. Et fælles mål kan for eksempel være at procesoptimere arbejdsgangene eller udvikle nye metoder, hvilket vil komme begge parter til gode. På under punktet partnering findes flere eksempler på partneringmål eller se Vejdirektoratets notat 90, 2003, under publikationer. Incitamenter Ønsker kommunen at arbejde med incitamenter, kan der være et oplæg til det i udbudsmaterialet. Ved et incitament forstås, at parterne aftaler et fælles mål, og at opfyldelsen af dette mål medfører økonomiske eller kvalitative gevinster for alle parter, der bidrager til målopfyldelsen (Erhvervs- og Byggestyrelsen 2006: Vejledning i partnering). Et incitament kan ske ved en effektivisering af arbejdsprocesserne og/eller gennem en optimering af løsningerne i projektet. En eventuel gevinst deles for det meste mellem parterne.

13 13 Et incitament kan være positivt, negativt eller en kombination heraf. Kommunen bør overveje, om man vil benytte brugen af incitamenter i partneringsamarbejdet. Hvis kommunen gerne vil benytte sig af incitamenter, må den beskrive hvilke incitamenter, man forestiller sig kan indgå i partneringaftalen. Dette emne færdigbehandles typisk først i trin 23 til kick-off workshoppen. Se forskellige incitamenter der er anvendt i partneringaftaler på under partnering eller i Vejdirektoratets Vejledning til partnering i driftsområdet som findes på Åbne Regnskaber Ved partnering er åbne kalkulationer og regnskaber et element i opbygning af den gensidige tillid. Åbne regnskaber kan også indgå som grundlag for afregningsformen, hvis denne er aftalt i regning og/eller med incitamenter. Hvis kommunen ønsker at arbejde med åbne regnskaber, skal den specificere dette i udbuddet. Der kan lægges op til, at entreprenøren beskriver, hvad de kan tilbyde og forstår ved åbne regnskaber. Organisering og samarbejde Kort beskrivelse af hvordan samarbejdet kan organiseres og udføres. Det mest almindelige er, at der etableres en styregruppe og en projekt-/driftsgruppe. Tilbudsgiver kan komme med forslag til, hvordan organiseringen og samarbejdet kan foregå. Håndtering af uenigheder Der skal være krav om, at uoverensstemmelser skal løses mellem de involverede i dialog så hurtigt som muligt og på laveste niveau. Lykkes dette ikke, skal uoverensstemmelserne afklares for eksempel i en styregruppe og/eller af en opmand. Kun i yderste nødstilfælde kan en sag indbringes for voldgift. Typisk vil kommunen bede tilbudsgiver om forslag til håndtering af uenigheder i forbindelse med tilbuddet. Se eksempler på modeller for konfliktløsning i forskellige aftaler på under partnering. Trin 14 Trin 15 SPECIFICERE KRAV Dette trin indeholder ikke noget specielt i forhold til partnering. Følg den almindelige udbudsproces på under trin for trin vejledningen om udbud. VALG AF KRITERIER Der skal opstilles to sæt kriterier ved et udbud. Udvælgelseskriterier bruges ved prækvalifikation for at skille fårene fra bukkene, og tildelingskriterier bruges til at afgøre, hvem der vinder opgaven. Udvælgelseskriterier ved prækvalifikation Udvælgelseskriterier er rettet mod tilbudsgiverens egnethed - ikke deres forslag til opgaveløsning. Udvælgelseskriterierne kan indeholde entreprenørens erfaring med partnering.

14 14 PROCESGUIDE - TRIN FOR TRIN Tildelingskriterier Ved partnering anvendes økonomisk mest fordelagtige bud, hvor tilbud ikke alene vurderes efter pris, men også efter en række kvalitative underkriterier. Ud fra tildelingskriterierne skal det afgøres, hvem der får tildelt opgaven. Typisk vejer prisen mellem 50-75% og oplæg til partneringaftale mellem 20-30%, men der kan også være andre parametre, der indgår. Vægtningen er vigtig, og den valgte model bør gennemregnes af hensyn til eventuelle konsekvenser. Underkriterier ved partnering Underkriterier benyttes ofte i forbindelse med partnering for bedre at kunne vægte oplægget. Underkriterierne er formuleret, så de handler om tilbudsgivernes oplæg til partneringsamarbejdet herunder organisering og forslag til optimeringer af processen og produktet. Bedømmelsesmodeller De to mest anvendte metoder til at vurdere et tilbud efter er: - at prisforskelle omregnes til point/karakterer (anvendes primært ved partnering). - at kvalitetsforskelle omregnes til tillægspriser. Ved karaktergivning og omregning til point bør man være meget omhyggelig med at have oplyst proceduren i udbudsmaterialet samt hvilken karakterskala og beregningsmetode, der benyttes. Se eksempler på tildelingskriterier i partneringaftaler på under punktet partnering. For uddybning af tildelingskriterier og bedømmelsesmodeller se Valg af tilbud af Mogens Høgsted, 2003 og Vejdirektoratets notat om Retningslinjer for valg af tilbud ved EU-udbud og udbud i henhold til Lov om tilbudsindhentning, Trin 16 KVALITETSSIKRING / KRAV Der bør lægges særlig vægt på fælles kontroller af udførelsen af arbejdet for at sikre det gode samarbejde og for at sikre, at kommunens forventninger og krav forstås af entreprenøren. Det bør fremgå af aftalegrundlaget, hvordan kontrollen skal udføres og hvilke krav, der stilles hertil. Ved en klar aftale mellem partnerne kan man til en vis grad optimere kontrollen og ressourceanvendelsen. Trin 17 Trin 18 BEREGNE FØLGEOMKOSTNINGER Dette trin indeholder ikke noget specielt i forhold til partnering. Følg den almindelige udbudsproces på under trin for trin vejledningen om udbud. POLITISK GODKENDELSE FØR OFFENTLIGGØRELSE Dette trin indeholder ikke noget specielt i forhold til partnering. Følg den almindelige udbudsproces på under trin for trin vejledningen om udbud.

15 15 FASE 4 UDBUDSRUNDEN Trin 19 Trin 20 Trin 21 OFFENTLIGGØRE UDBUDDET I udbudsbekendtgørelsen skal det fremgå, at der skal samarbejdes i partnering. UDARBEJDE KONTROLBUD/KONTROLBEREGNING Dette trin indeholder ikke noget specielt i forhold til partnering. Følg den almindelige udbudsproces på under trin for trin vejledningen om udbud. BESVARE SPØRGSMÅL Kommunen kan orientere om partnering på et spørgemøde, hvis der deltager tilbudsgivere, der kun har lidt erfaring med partnering. FASE 5 VALG AF ENTREPRENØR Trin 22 MODTAGE, ÅBNE OG VURDERE TILBUD Ved udbud med partnering kan det være relevant at indbyde alle tilbudsgivere til at give en kort supplerende redegørelse af partneringdelen i tilbuddet for at sikre sig fuld forståelse af tilbuddet. Ved EU udbud skal der ved sådanne præsentationsmøder sikres ligebehandling af tilbudsgiverne. Ved udbud efter tilbudsloven og efter økonomisk mest fordelagtige bud (det vil sige ikke EU udbud) kan kommunen vælge at forhandle med maksimum tre tilbudsgivere, hvilket kan være særligt relevant ved partnering. Kommunen kan vente med at beslutte sig for, om den ønsker at gennemføre en forhandling eller ej, til efter kommunen har åbnet tilbuddene. Hvis kommunen ikke har beskrevet den forhandlingsprocedure, der vil blive fulgt i udbudsmaterialet, skal kommunen senest ved påbegyndelsen af forhandlingerne oplyse om, hvilken procedure der benyttes. Hvis kommunen vælger at forhandle, skal det antal tilbudsgivere, man ønsker at forhandle med, udvælges ved at rangordne tilbuddene, så kommunen vælger de bedste. For nærmere uddybning se Vejledning om tilbudsloven, august 2005, afsnit 8.4 på under udbud. Trin 23 INDGÅ KONTRAKT Afklaring og underskrift Når entreprenøren er valgt, inviteres vedkommende til en kick-off workshop, hvor partneringaftalen færdiggøres og underskrives. Hvis kommunen og entreprenøren ikke kan nå til enighed, og den ene part ikke ønsker at underskrive partneringaftalen, vil konsekvensen være, at hele udbudsforretningen må gå om. Det er ikke muligt at gå tilbage til næstbedste bud, som bortfaldt tidligere i udvælgelsesprocessen.

16 16 PROCESGUIDE - TRIN FOR TRIN Partnering kick-off workshop Deltagerne til workshoppen vil typisk være de direkte involverede og deres chefer. På workshoppen justeres oplægget til partneringaftalen, og der opnås enighed om: Visioner Mål/målsætninger Organisering Konfliktløsningsmodel, se også trin 26 Opfølgningsplan, mødeplan og årsplan, se også trin 13 Workshoppen bør være/indeholde: både faglig og social (team) omfatte alle niveauer ledes af en (ekstern) facilitator ende med konkrete resultater (der kan følges op på/måles) beslutte partneringorganisation, herunder etablering af styregruppe og projekt- eller driftsgruppe(-r) eller lignende samt enighed om hvilke personer, der skal deltage i grupperne. eventuelt udarbejdelse af en handlingsplan Resultatet af workshoppen er, at parterne laver kontrakten færdig, som underskrives, og eventuelt laver en hensigtserklæring, som alle parter på workshoppen skriver under på. Der er flere eksempler og skabeloner på workshopprogrammer, arbejdsskemaer, mv. på www. samkom.dk under partnering. Det ER meget vigtigt, at det udførende markpersonale også anvender partneringaftalen og føler ejerskab hertil. Dette kan gøres ved deltagelse i kick-off workshoppen, for eksempel i eget parallelt spor om arbejdstilrettelæggelse, effektivisering og miljø, eller der kan afvikles separate arrangementer. Se under partnering for eksempel på en hensigtserklæring og en partneringkontrakt for en kommune. Trin 24 OFFENTLIGGØRE RESULTATET Dette trin er ikke specielt relevant i forhold til partnering. FASE 6 DRIFT, KVALITET OG EVALUERING Trin 25 FØLGE OP PÅ KONTRAKTEN Opfølgning og evaluering Ved partnering bør der være en tæt, løbende styring under hele processen. Det er vigtigt, at evalueringsprocessen gennemføres nøgternt, objektivt og baseret på værdier som åbenhed, gennemsigtighed, ansvarlighed og ligeværd. Evalueringer kan blandt andet være: Opfølgningsworkshop og møder hvor der evalueres efter samarbejdsskema Status og konsekvenser, herunder PPU = procent af de planlagte opgaver der er udført til tiden.

17 17 Gevinster skal dokumenteres. Anvend for eksempel selvevalueringer. Se eksempler på www. samkom.dk under partnering på samarbejdsskemaer/evalueringsskemaer. Som omtalt i trin 23 vil samarbejdet typisk være organiseret i: En styregruppe En projekt-/driftsgruppe Styregruppen bør jævnligt vurdere, om arbejdet forløber efter målsætningen og bør bestå af ledere med kompetence til overordnede beslutninger og overføre kompetence til projektgruppen. Styregruppen fungerer som en bestyrelse, der spørger aktivt ind til arbejdet, og ikke mindst sikrer sig, at der aktivt arbejdes med de opstillede mål. Styregruppen bør også sikre, at projektgruppen ikke falder tilbage i plejer. Det er vigtigt, at styregruppen ikke forfalder til at give løsninger, med mindre projektgruppen klart meddeler, at man ikke magter en specifik opgave. I konfliktløsningsmodellen, se trin 26, kan styregruppens medlemmer få tildelt en rolle. Projektgruppen har ansvaret for at gennemføre aftalens målsætninger og for at opfylde succeskriterierne. Opfølgning på målsætninger skal dokumenteres. Gruppens primære opgave vil være planlægning og opfølgning; herunder ikke mindst optimering af arbejdsprocesser hos begge parter, budget- og økonomiopfølgning mm. Gennem referater, notater, samarbejdsskemaer eller lignende bør gruppen dokumentere over for styregruppen, at der arbejdes med alle de mål i partneringaftalen, som projektgruppen er ansvarlig for. Trin 26 HÅNDTERE KLAGER OG UENIGHEDER Klager og uenigheder håndteres efter den konflikt-løsningsmodel, der blev aftalt på workshoppen, se trin 23. Den kan indeholde nogle af følgende trin: EKSEMPEL PÅ TIDER FOR KONFLIKTLØSNING: VOLDGIFT OPMAND NIVEAU CHEF NIVEAU ENTREPRISELEDER NIVEAU UDFØRENDE NIVEAU - Til én af parterne ønsker voldgift. - Til én af parterne ønsker opmand inddraget arbejdsdage. - 5 arbejdsdage. På under partnering findes der eksempler på modeller for konflikthåndtering i partneringaftaler. I forbindelse med konfliktløsningsmodeller er det vigtigt, at parterne sikrer sig at: - beslutningskompetencen er rigtigt delegeret. - det udførende personale er rigtigt medinddraget. Trin 27 GENUDBUD OG FORLÆNGELSE Afleveringsforretning Succesen i partneringsamarbejdet kan påvirke vurderingen om at forlænge kontrakten.

18 18 LITTERATURLISTE Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren (Tilbudsloven) Byggecentrum: Partnering - håndbog for bygherrer, 2003 Bygherreforeningen m.fl.: Partnering i praksis, marts 2001 Erhvervs- og Byggestyrelsen (2006): Vejledning i partnering med særligt henblik på offentlige og offentligt støttede bygherrer Høgsted, Mogens (2003): Valg af tilbud ; Ingeniøren/bøger. Vejdirektoratet (2003): Partnering ved vejdrift og beplantningspleje ; notat 90. Vejdirektoratet (2003): Partnering ved vejdrift og beplantningspleje ; notat 91. Vejdirektoratet (2005): Partnering ved vejdrift, toiletrenhold og beplantningspleje metoder og resultater ; notat 106 Konkurrencestyrelsen (2005): Konkurrencestyrelsens vejledning til Tilbuds- loven, 18. august 2005 Vejdirektoratet (2005): Partnering ved drift og vedligeholdelse af statsveje i 2005 Konkurrencestyrelsen (2006): Konkurrencestyrelsens vejledning til udbudsdirektiverne, 30. juni 2006 SAMKOM (2005): Kompetencebehov i vejsektoren. De nye kommuner fremtidige kompetencebehov og -profiler Vejdirektoratet (2006): Partnering Nye læringsformer i produkt- og procesoptimeringen ; notat 114. Vejdirektoratet (2002): Retningslinier for valg af tilbud ved EU-udbud og udbud i henhold til Lov om tilbudsindhentning Alle Vejdirektoratets og SAMKOMs rapporter og notater kan findes på hjemmesiderne og Relevante hjemmesider: (Konkurrencestyrelsen) (Erhvervs- og Byggestyrelsen)

19 19 UDBUDSPORTALENS UDBUDSPROCES - TRIN FOR TRIN FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5 FASE 6 POLITISK AFKLARING OG BESLUTNING Trin 1 Grundlag for politisk afklaring og beslutning Trin 2 Udvælge områder Trin 3 Inddrage samarbejdsudvalg Trin 4 Forhåndsanmeldelse PLANLÆGNING Trin 5 Den interne organisering Trin 6 Tidsplan Trin 7 EU eller nationalt udbud Trin 8 Vælge udbudsform Trin 9 Kontraktstrategi Trin10 Vilkår for kontrolbud/kontrolberegning Trin 11 Den politiske behandling Trin 12 Orientering af personalet UDBUDSMATERIALET Trin 13 Udbudsmaterialet Trin 14 Specielle krav Trin 15 Valg af kriterier Trin 16 Kvalitetssikring Trin 17 Beregne følgeomkostninger Trin 18 Politisk godkendelse før offentliggørelse UDBUDSRUNDEN Trin 19 Offentliggøre udbuddet Trin 20 Udarbejde kontrolbud/kontrolberegning Trin 21 Besvare spørgsmål VALG AF ENTREPRENØR Trin 22 Modtage, åbne og vurdere tilbud Trin 23 Indgå kontrakt Trin 24 Offentliggøre resultatet DRIFT, KVALITET OG EVALUERING Trin 25 Følge op på kontrakt Trin 26 Håndtere klager og uenigheder Trin 27 Genudbud og forlængelse

20 SAMKOM-sekretariatet i Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 postboks København K

OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse

OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse 2 PARTNERING FOKUS PÅ SAMARBEJDE Partnering er en samarbejdsform, der kan supplere et almindeligt udbud mellem

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

Udbud S10. Sideanlæg i VH og VSJ Bedømmelse af tilbud. Dato: 07.09.2010. Notat om tildeling

Udbud S10. Sideanlæg i VH og VSJ Bedømmelse af tilbud. Dato: 07.09.2010. Notat om tildeling Notat om tildeling 1 1. Konklusion Resultatet af bedømmelsen iht. bedømmelsesgrundlagt i BUT er, at tilbud fra Hededanmark er fundet økonomisk mest fordelagtigt. 2. Tilbudsfasen Bekendtgørelse om udbuddet

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT)

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Dato 8. december 2014 Sagsbehandler Katrine Søborg Høyer Mail kash@vd.dk Telefon +45 7244 3117 Dokument 14/09168-38 Side 1/7 Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Tilbudsloven. 2. udgave

Tilbudsloven. 2. udgave Tilbudsloven Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren med kommentarer 2. udgave Af samme forfatter Civilretlig Dokumentsamling (1967) Entreprise og Licitation (1. udg. 1973, 5. udg. 1998)

Læs mere

Bygherrekompetencer - MODUL 2

Bygherrekompetencer - MODUL 2 Bygherrekompetencer - MODUL 2 Byggecentrum i Middelfart d. 26. 28. januar 2015 DAG 1 26. januar 2015 ØKONOMI + NØGLETAL Kl. Emner Lærer / oplæg Kl. 09.00 Kl. 09.30 Kl. 12.00 Kl. 12.45 Kl. 14.30 Registrering

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 2 - Indholdsfortegnelse Forord side 3 Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs

Læs mere

Effektiv kommunal kontraktstyring erfaringer og muligheder på vejområdet. Erfaringer med vejkontrakter Jens Chr. Binder

Effektiv kommunal kontraktstyring erfaringer og muligheder på vejområdet. Erfaringer med vejkontrakter Jens Chr. Binder Effektiv kommunal kontraktstyring erfaringer og muligheder på vejområdet Erfaringer med vejkontrakter Jens Chr. Binder Udfordringer for mange kommuner i dag Problem med kvalitet af vejbelægninger og vejenes

Læs mere

Diplomkursus Rs1: Drift af veje og grønne områder Modul 1 Kursusprogram 2012

Diplomkursus Rs1: Drift af veje og grønne områder Modul 1 Kursusprogram 2012 Blok 1, Organisering og planlægning (3 dage) Dag 1 24. januar 2012 09:00 Introduktion - Om baggrund for og vision med kurset (SG) - Orientering om Skovskolen, sekretariatet, mv. fremvisning af brug af

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet. Oktober 2014

Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet. Oktober 2014 Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet Oktober 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD... 3 1. ALMENT... 3 2. ORIENTERING...

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen » Partneringmodeller og Klimaudfordringen Hvad kan kommunerne lære af partneringmodeller til håndtering af klimaudfordringen? 23. oktober 2009 MT Højgaard ved John Sommer 1 » Præsentation - Agenda MTH

Læs mere

Tilbudsfase og bedømmelse af tilbud i Vejcenter Nordjylland

Tilbudsfase og bedømmelse af tilbud i Vejcenter Nordjylland Offentligt udbud af almen driftsentrepriser Tilbudsfase og bedømmelse af tilbud i Den 21/8 2008 1 1. Indledning og konklusion Dette notat indeholder på baggrund af beregninger og bedømmelser, s resultater

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

Diplomkursus Rs1: Drift af veje og grønne områder Modul 1 Kursusprogram 2013

Diplomkursus Rs1: Drift af veje og grønne områder Modul 1 Kursusprogram 2013 Blok 1, Organisering og planlægning (3 dage) Dag 1 29. januar 2013 09:00 Introduktion Om baggrund for og vision med kurset (SG) Orientering om Skovskolen, sekretariatet, mv. fremvisning af brug af Absalon

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Forfatter: Louise Rasmussen Revideret den 17-03-2015 Dokument nr. 480-2015-127465 Sags nr. 480-2015-70306

Læs mere

BUT og TAG VD.R001. Rammeaftale om in-house konsulenter. November 2014

BUT og TAG VD.R001. Rammeaftale om in-house konsulenter. November 2014 BUT og TAG VD.R001 Rammeaftale om in-house konsulenter November 2014 2 af 10 Indhold VD.R001 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2. Orientering... 3 3. Udbud...

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Baggrund. Entreprise S10 havde fokus på at afprøve en række nyskabelser og nyudviklinger som input til Vejdirektoratets Ny Vejdriftskoncept, (2012).

Baggrund. Entreprise S10 havde fokus på at afprøve en række nyskabelser og nyudviklinger som input til Vejdirektoratets Ny Vejdriftskoncept, (2012). Samarbejde om Vejdrift - Partnering, Pris og Udvikling Søren Gludsted, VD Thomas B. Randrup, HD Pointen! Baggrund Vejdirektoratet har udviklet samarbejdsformerne indenfor drift igennem flere år. Ønske

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere

Primo Seminar, 6. Marts 2007 Nye Kommuner nye muligheder for offentlig-privat samspil

Primo Seminar, 6. Marts 2007 Nye Kommuner nye muligheder for offentlig-privat samspil Primo Seminar, 6. Marts 2007 Nye Kommuner nye muligheder for offentlig-privat samspil Jakob Scharff Chefkonsulent, www.udbudsportalen.dk i KL Tlf: 3370 3370 E-mail: jsc@kl.dk Vil reformen betyde mere offentligprivat

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering mth.dk/partnering» Partnering med MT Højgaard Partnering giver mulighed for at skabe en sam - arbejdskultur i bygge- og anlægsbranchen, hvor bygherrens ønsker og projektets individuelle behov er i centrum.

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Tilbudsloven. 3. udgave. Med kommentarer af Erik Hørlyck. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Tilbudsloven. 3. udgave. Med kommentarer af Erik Hørlyck. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Tilbudsloven 3. udgave Med kommentarer af Erik Hørlyck Jurist- og Økonomforbundets Forlag Af samme forfatter Civilretlig Dokumentsamling (1967) Entreprise (1. udg. 1973, 6. udg. 2009) Aktieselskaber (1974)

Læs mere

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud Projekt Transparense EPC processen Overblik over hovedfaser Klient Beslutning om EPC Kontrakt Implementering af andre foranstaltninger

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver

Udbud af bygge- og anlægsopgaver Udbud af bygge- og anlægsopgaver Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Tina Braad Projektkonkurrencer 2 3 Projektkonkurrencer Definitioner: - Projektkonkurrencer er i udbudsdirektivets

Læs mere

Rammeudbud - en anden metode til udbud af renoveringsopgaver

Rammeudbud - en anden metode til udbud af renoveringsopgaver Rammeudbud - en anden metode til udbud af renoveringsopgaver 15. juni 2005 Rørcenterdagene 2005 SSTT Årsmøde 2005 Af Bo Bonnerup, Carl Bro as bbn@carlbro.dk 2005, Carl Bro as - side 1 Disposition Hvad

Læs mere

Disposition. 1. Omfanget af det fælles udbud. 2. Overordnet tidsplan for de 6 udbud. 3. Geografisk inddeling af de 3 forsyningsområder

Disposition. 1. Omfanget af det fælles udbud. 2. Overordnet tidsplan for de 6 udbud. 3. Geografisk inddeling af de 3 forsyningsområder Disposition 1. Omfanget af det fælles udbud 2. Overordnet tidsplan for de 6 udbud 3. Geografisk inddeling af de 3 forsyningsområder 4. Aftaleomfanget i de 3 forsyningsområder - mange rammetaler - én fælles

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Side 1 1. Indledning...3 2. Den ordregivende myndighed...4 3. Udbudsmaterialet...4 4. Tidsplan for udbudsforretningen...4

Læs mere

Viborg Kommune. Februar 2013 UDBUDSBETINGELSER. Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v.

Viborg Kommune. Februar 2013 UDBUDSBETINGELSER. Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v. Viborg Kommune Februar 2013 UDBUDSBETINGELSER NIRAS A/S Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 9100 Aalborg CVR-nr. 37295728 Tilsluttet FRI T: 9630 6400 F: 9630 6474 E: niras@niras.dk INDHOLD UDBUDSMATERIALET

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

Partnering i Favrskov. Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand

Partnering i Favrskov. Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand Partnering i Favrskov Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand Favrskov Forsyning Favrskov Spildevand Ledningsnettet Fakta om ledningsnettet i Favrskov 827 km. ledning - heraf 173 km. fællesledninger

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S

Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S Slagterivej 28 8305 Samsø Tlf: 40132557 E-mail: info@samsoespildevand.dk Hjemmeside: www.samsoespildevand.dk Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S 1. Indledning Formålet med et internt

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde OPS 4/0407-1200-0011 /CLV Begrænset udbud Et begrænset udbud er en udbudsform, hvor man som leverandør skal prækvalificeres, før man kan komme med et

Læs mere

Det er et mål, at kommunens service pr. skattekrone er så høj som mulig, uanset om opgaverne varetages i kommunalt eller i privat regi.

Det er et mål, at kommunens service pr. skattekrone er så høj som mulig, uanset om opgaverne varetages i kommunalt eller i privat regi. Københavns Kommunes udbudspolitik 1. Indledning og overordnet målsætning Københavns Kommune har som mål at yde en service overfor borgere og virksomheder, som gør det attraktivt at bosætte sig og investere

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Uddannelse & netværk 2011

Uddannelse & netværk 2011 Uddannelse & netværk 2011 Salg til den offentlige sektor Indholdsfortegnelse Vind gennem viden! side 3 Uddannelsesmoduler side 4 Kom godt i gang side 6 - og så er du i gang med at vinde! Alt om kontrakter,

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Carina Risvig Hansen De nye regler Lovforslag nr. L 152 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge og anlægssektoren. Kapitel 1 Anvendelsesområde.

Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge og anlægssektoren. Kapitel 1 Anvendelsesområde. Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge og anlægssektoren Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Loven gælder for indhentning af tilbud på udførelse eller udførelse med projektering

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

BUT. Entreprise 03 Grøfter og rabatter Vejcenter Sjælland Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Dato: 08.05.2008 INDHOLDSFORTEGNELSE

BUT. Entreprise 03 Grøfter og rabatter Vejcenter Sjælland Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Dato: 08.05.2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BUT INDHOLDSFORTEGNELSE side 1 Orientering 2 2 Udbuddet 2 3 Tilbudsgrundlag 2 4 Forbehold og alternativer 3 5 Tidsrammer og vedståelse 3 6 Tilbudsfasen 3 7 Tilbudsafgivelse 4 8 Tilbud på flere entrepriser

Læs mere

Dagsorden. Orientering om udbud ved Thisted Vand

Dagsorden. Orientering om udbud ved Thisted Vand Dagsorden Orientering om udbud ved Thisted Vand 1. Beskrivelse af licitations-og entrepriseformer og baggrunden for valg af de forskellige udbudsformer 2. Udbud gennemført i 2015 3. Forventede udbud i

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen?

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen? Økonomi og Beskæftigelse Ejendomme og Indkøb Sagsnr. 51632 Brevid. 1146620 Ref. SEL Dir. tlf. 46 31 30 40 steene@roskilde.dk NOTAT: Regler og proces for offentlige indkøb 23. november 2010 Reglerne for

Læs mere

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Rammeaftale 05.02 Kontorvarer Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Gennemgang af opmærksomhedspunkter Velkommen Udbudspræsentation af Udbud af Sprøjter/kanyler, infusion/transfusion samt epidural/spinalsæt Til Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper.

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper. PROJEKTORGANISATION OG PROJEKTARBEJDE Rollefordeling i en projektorganisation Ethvert projekt har en projektejer, en projektleder og en eller flere projektmedarbejdere. Disse parter er altså obligatoriske

Læs mere

Udbyder. Kampagne med en mærkbar effekt Kampagnen har følgende formål:

Udbyder. Kampagne med en mærkbar effekt Kampagnen har følgende formål: Dato: 24. marts 2015 Sag: OK-15/00126-10 Sagsbehandler: /KHAR Annoncering: Bedre udbud kampagnen om den nye udbudslov Fast pris: 800.000 kr. (eksklusive annoncering og mediekøb) KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 1 Agenda 1. Introduktion 2. Udbud med forhandling udvalgte problemstillinger 2 1. Introduktion

Læs mere

Matrixudbuddet. Samlet Driftsudbud 2012

Matrixudbuddet. Samlet Driftsudbud 2012 Matrixudbuddet Samlet Driftsudbud 2012 Fakta Ca. 3.800 km statsveje, svarende til 5 % af det samlede offentlige vejnet i Danmark 45 % af vejtrafikken afvikles på statens veje Fremkommelighed og trafiksikkerhed

Læs mere

UDBUD et overblik. EU-udbud Betegnelsen EU-udbud bruges om de udbud, der er omfattet af og som gennemføres efter reglerne i EU s udbudsdirektiver.

UDBUD et overblik. EU-udbud Betegnelsen EU-udbud bruges om de udbud, der er omfattet af og som gennemføres efter reglerne i EU s udbudsdirektiver. 1. Udbudsregler og begreber UDBUD et overblik Neden for ses nogle af de mest centrale begreber i forbindelse med udbud. Desuden er der en kort redegørelse for de vigtigste lovkomplekser, som regulerer

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Prækvalifikationsbetingelser i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Indholdsfortegnelse 1 Annonceringsform... 3 2 Indledning... 3 3 Annonceringens

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Uddannelses- og praktikklausuler i offentlige udbud

Uddannelses- og praktikklausuler i offentlige udbud Københavns Kommune Uddannelses- og praktikklausuler i offentlige udbud DFFU den 4. februar 2014 Af Emil Schütze, Specialkonsulent hos Teknik- og Miljøforvaltningen København, den 4. februar 2014 Side 2

Læs mere

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning IKA indkøbsjura 2012 Advokat Kurt Bardeleben Advokat Mikala Berg Dueholm Dialogfaser 1. Forudgående dialog afdækning af markedet 2. Dialog i forhold

Læs mere

Erik H0rlyck. Tilbudsloven. Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlasgssektoren med kommentarer. 2. udgave

Erik H0rlyck. Tilbudsloven. Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlasgssektoren med kommentarer. 2. udgave Erik H0rlyck Tilbudsloven Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlasgssektoren med kommentarer 2. udgave Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2006 Forord 9 Lov nr. 338 af 18. maj 2005 om indhentning

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4

Læs mere