Tillæg til Kloakforsyningens betalingsvedtægt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg til Kloakforsyningens betalingsvedtægt"

Transkript

1 Åbent møde i Teknik- og Miljøudvalget den 12. november 2002 (omfter pkt.erne 1-18) Meddelelser a) (TD) Resulter fra Forsøg med indsamling og bioforgasning af organisk dagrenovion i hovedstadsområdet (udsendes). b) /82.b.b/Centrumgaden 5 A,B og C (BYI) I forbindelse med, nye lejere i Centrumgaden 5 ville drive spillehal i lejemålet, er der blevet nedlagt et 14 forbud. Nedlæggelsen af forbudet er blevet anket til Nurklagenævnet, som har afgjort, Ballerup Kommune kunne nedlægge forbudet. Nurklagenævnet har ikke taget stilling til, hvorvidt de udsagn der foreligger telefonisk mellem kommunen og spillemyndigheden, af en domstol, vil kunne anerkendes som bindende forhåndstilsagn, der vil kunne hindre et 14 forbud på ejendommen. c) /25.a.m/Fuglehavevej 29 (BYI) Kommunen har afslået genoprettelse af en ekstra bolig, der blev anmeldt efter Planlovens 37. Nurklagenævnet har ophævet afslaget, idet boligen i 1965 blev betinget anvendt til landbrugsformål og dermed har stus af overflødig landbrugsbygning. d) (PLAN) Værløse Kommune Forslag til lokalplan for Ny Bringe-området, nord for Møllemosen. Forvaltningen har ingen bemærkninger. e) (PLAN) Forslag til Regionplantillæg med VVM for Risø-projektet. Forvaltningen har ingen bemærkninger. d) (PLAN) Forslag til Regionplantillæg med VVM for renseanlæg i Hillerød. Forvaltningen har ingen bemærkninger. VVM-redegørelse af ny højklasset vej i Frederikssundsfingeren (TD)

2 Vejdirektoret har nu udsendt sin VVM-redegørelse for en kommende højklasset vejforbindelse i Frederikssundsfingeren. Der afholdes borgermøde i kantinen den 26. november kl og der er indsigelsesfrist til den 18. december. Der foreslås følgende tidsplan: 12. nov. Teknik- og Miljøudvalget kan stille opklarende spørgsmål til det udsendte meriale. 10. dec. Teknik- og Miljøudvalget behandler kommunens bemærkninger til merialet. 11. dec. Økonomiudvalget behandler sagen. 16. dec. Kommunalbestyrelsen behandler sagen. Teknik- og Miljøudvalget sagen tages til efterretning. Ajourføring af kommunens vejregistre , (DAN) I henhold til Lovbekendtgørelse nr. 671 af 19. september 1999 med senere ændringer samt Lovbekendtgørelse nr. 670 af 19. september 1999 med senere ændringer skal Kommunalbestyrelsen udfærdige og ajourføre en fortegnelse over udlagte og anlagte kommunale og fælles prive veje. I henhold til de lovmæssige bestemmelser fremlægges revideret udgave af fortegnelser over kommunale og prive fællesveje til godkendelse. Der er tilføjet nye veje etableret i forbindelse med byggemodninger, ligesom en enkelt kommunal vej er udgået. Bilag Tegning over kommunale og fælles prive veje i kommunen (udsendes). Kommunalbestyrelsen Teknisk forvaltning foreslår, fortegnelser over kommunale og prive fællesveje godkendes.

3 Tillæg til Kloakforsyningens betalingsvedtægt (DAN) Teknik- og Miljøudvalget den 27. november 2001, pkt. 5. Økonomiudvalget den 11. december 2001, pkt. 13. Kommunalbestyrelsen den 17. december 2001, pkt. 13. Der stilles forslag om indførelse af særbidragsordning for særligt forurenet spildevand, der tilledes renseanlæg fra virksomheder. Ordningen indføres ved tillæg til kommunens betalingsvedtægt for kloakforsyning. Spildevandscenter Avedøre I/S og Lynettefællesskabet I/S har indgået en aftale om opkrævning af særbidrag for afledning af særligt forurenet spildevand fra virksomheder til renseanlæggene. Som følge af aftalen har bestyrelsen i Spildevandscenter Avedøre I/S besluttet indføre særbidrag overfor ejerkommunerne i Måløv Renseanlægs Udvalget besluttede på sit møde den 8. oktober 2002 tilslutte sig den aftale, der gælder for Avedøre og Lynetteoplandet. Således er nu i alt 17 kommuner omftet af ordningen. Særbidragsordningen er nærmere beskrevet i not af 14. august 2002 fra Spildevandscenter Avedøre I/S. I Ballerup Kommunes Betalingsvedtægt, som Kommunalbestyrelsen vedtog den 17. december 2001, åbner 5, stk. 10 mulighed for Ballerup Kommune indgår i sådanne aftaler med renseanlægsfællesskaber om særbidrag, og en sådan aftale optages som tillæg til betalingsvedtægten. Ballerup Kommune er hjemsted for 2 af de 5 virksomheder i Spildevands-centrets opland, som bliver omftet af særbidragsordningen, og i henhold til Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg (Lov nr. 342 af 17. maj 2002) skal kommunerne opkræve særbidrag hos de virksomheder, der falder ind under ordningen. De to virksomheder i Ballerup, der tilleder til Spildevandscentret, er TOMS A/S og LEO Pharma A/S. Der er ingen særbidragspligtige virksomheder i oplandet til Måløv Renseanlæg i øjeblikket. Spildevandscentret har beregnet TOMS A/S bidrag til kr. ekskl. moms for 2003 og LEO A/S bidrag til kr. ekskl. moms ud fra virksomhedernes egne angivelser af tilledningsmængder til renseanlæg. Bilag Not fra Spildevandscenter Avedøre I/S Informion om særbidrag af 14. august 2002 (udsendes). Forslag til tilføjelse til kommunens betalingsvedtægt af 15. januar 2002 (udsendes). Spildevandscenter Avedøres bidragstakster for 2003 af 4. oktober 2002, herunder takster for særbidrag (udsendes). Kommunalbestyrelsen Forslag til tillæg til kommunens betalingsvedtægt for kloakforsyning godkendes, det af Spildevandscenter Avedøre vedtagne takstbilag godkendes og indføjes i Ballerup

4 Kommunes takster for kloakforsyning for 2003, og der i henhold til tillægget til betalingsvedtægten og takstbladet opkræves særbidrag fra 2003 hos TOMS A/S og LEO Pharma A/S. Kloaknettets renovering i anlægsbevilling (DAN) Teknik- og Miljøudvalget den 12. februar 2002, pkt. 7. På den senest administrivt ajourførte investeringsoversigt af 3. oktober 2002 henstår på projekt nr Kloakrenoveringer rådighedsbeløb for ,0 mio. kr. I 1992 vedtog Kommunalbestyrelsen en handlingsplan til miljøforbedring af kommunens afløbssystemer. Handlingsplanen angav i grove træk, hvorledes kommunens afløbssystemer gennem kloaksaneringer, separeringer, bassinudbygninger mv. kan opfylde målsætningen for et miljøvenligt afløbssystem. Vi har i dag ca. 180 km spildevandsledning, hvoraf ca. 36 km anses for saneringsmodent. Lidt over halvdelen af disse er i dag renoveret. Handlingsplanen er blevet indarbejdet i kommunens Spildevandsplan , som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i I tilslutning til handlingsplanen blev der udarbejdet en økonomiplan, der er optaget i investeringsoversigten. I den seneste administrivt ajourførte investeringsoversigt af 3. oktober 2002, er der under projekt nr Kloakrenoveringer rådighedsbeløb, afs 5.0 mio. kr. i I kloaknettets renovering for 2002 (behandlet i udvalget 12. februar 2002 pkt. 7) er foruds anvendt 1,1 mio. kr. til strømpeforing af fællesledninger ved Ballerup Vandværk, som led i den indvindingstilladelse værket fik i Sammen med planlægningen af nye seniorboliger ved Toftehaven er kloakkerne i bl.a. Nygårdsvej blevet undersøgt nøje. Det har vist sig, ledninger, som har en dimension på 1,1 m i diameter, har behov for renovering af hensyn til afløbsforholdene for de fremtidige seniorboliger på Toftehaven. De store ledninger i dimension 1,1 m har desuden vist sig så utætte, de af hensyn til beskyttelse af vandinvindingsboringerne på Præstevænget må strømpefores. Prisen for renovering af ledningen omkring Ballerup Vandværk bliver, grundet de store ledningers renoveringsbehov, nu i alt ca. 2,5 mio. kr. i stedet for 1,1 mio. kr., hvilket medfører, opfølgning på tv-inspektion i Digterparken og tv-inspektion af stikledninger på Roarsvej samt opfølgning herpå må udskydes fra 2002 til Endvidere er der behov for færdiggørelse af strømpeforing/brøndrenovering af spildevandsledninger i området Nyvangen/Bispevangen i 2003 (behandlet i udvalget 4. september 2001 pkt. 5). Rådighedsbeløbet for 2003 påtænkes anvendt således: Tv-inspektioner:

5 Overslagspris for tv-inspektioner af stikledninger i Roarsvejkvarteret Tv-inspektioner til renoveringspuljen 2004 Renoveringer: Opfølgning på tv-inspektioner i Digterparken Opfølgning (stikrenovering) på tv-inspektioner af stik i Roarsvejkvt. 1. etape Færdiggørelse af strømpeforinger i Nyvangen/ Bispevangen kr kr kr kr kr. I ovenstående overslag er medtaget kr. til afløbsingeniør, som forestår projektering, udbud, tilsyn og kvalitetssikring for såvel tv-inspektion som renovering af kloakker. Endvidere bruges kr. til udarbejdelse af en Kloakfornyelsesplan. Ifølge Miljøbeskyttelseslovens 32, stk. 1 nr. 3, skal kommunens spildevandsplan indeholde oplysninger om den eksisterende tilstand af kloakanlæg samt den planlagte fornyelse af disse. Miljøbeskyttelseslovens bestemmelse er uddybet i Spildevandsbekendgørelsen (bekendgørelse nr. 501 af 21. juni 1999 om spildevandstilladelser mv. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4). I spildevandsbekendgørelsens 5 stk. 1 nr. 5 er angivet, spildevandsplanen skal indeholde en fornyelsesplan for de offentlige kloakker med målsætning og prioritering af fornyelsesindssen, samt en tids-og økonomiplan for arbejdet. Ballerup Kommune reviderer sin spildevandsplan i 2003, hvorfor Kommunen således er forpligtet til, samtidig hermed, udarbejde ovennævnte fornyelsesplan. Kommunalbestyrelsen der meddeles en anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. på projekt nr Kloakrenoveringer 2003 til de beskrevne projekter til disposition pr. 1. januar Licition på gadefejning med stor fejemaskine (DAN) Teknik- og Miljøudvalget den 11. juni 2002, pkt. 13. Gadefejning med stor maskine er hidtil udført af kommunens Merielgård med egen maskine. I forbindelse med eventuel anskaffelse af ny fejemaskine er der afholdt licition med kontroltilbud fra Merielgården på dels den hidtidige frekvens på fejning hver 2. uge på befærdede veje og hver 4. uge på boligveje, dels en alterniv pris på hver 3. uge på befærdede veje og hver 6. uge på boligveje. Udbuddet er for en 2-årig aftale. Den afholdte licition viser følgende result renset for affaldsafgifter på 700 t affald/år og inkluderet stipuleret regningsarbejde anført i tilbuddet: Firma Fejning pr. 2/4 uge kr. Fejning pr. 3/6 uge kr.

6 Clean Fejning Sjælland , ,00 Preben O. Nielsen , ,00 NCC , ,46 Merielgården - kontrol , ,00 Merielgårdens kontroltilbud er baseret på indkøb af en ny fejemaskine til formålet samt benyttelse af denne også til andre formål (vinterforanstaltninger). Med baggrund i de afgivne tilbud vil det økonomisk mest fordelagtige være annullere licitionen og overdrage arbejdet til Merielgården med en kontrakt på et beløb som ovenstående, med tillæg af affaldsafgift. De hidtidige udgifter til den store fejemaskine og dermed arbejdsområdet har været ca kr./år, hvilket svarer til den afgivne pris fra Merielgården. Alternivt vil der ved en mindre frekvens (3/6uge) være en besparelse på ca kr./år. Der har ikke hidtil været betalt affaldsafgift pga. tilladelse til deponering af fejeaffald på en godkendt losseplads som jordfyld. Såfremt denne ordning ændres vil den samlede udgift til gadefejning stige med ca. 700 tons x 375 kr= kr./år uanset frekvensen af fejningen. Da frekvensen for gadefejning med stor maskine gennem det sidste år har været neds i forhold til den oprindelige frekvens på fejning hver 2/4 uge uden henvendelser fra grundejere, anbefales det godkende en aftale om fejning hver 3/6 uge, hvorved der er en besparelse i forhold til budgettet på kr./år. Da det i forbindelse med budgetbehandlingen for budget 2003 blev fremført, der burde afsættes flere midler til termisk ukrudtsbekæmpelse, anbefales besparelsen overført til dette formål. Kommunalbestyrelsen Teknisk forvaltning foreslår, udvalget anbefaler annullere licitionen, og gadefejning forts udføres med frekvens hver 3/6 uge og af Merielgården til et kontraktbeløb på ,00 kr. i en 2-årig kontrakt, og besparelsen ved mindre fejefrekvens benyttes til en styrkelse af den termiske ukrudtsbekæmpelse på faste belægninger. Indkøb af stor fejemaskine (DAN) Gadefejning med stor maskine har været i licition med et kontroltilbud fra Merielgården. Kontroltilbuddet var billigst og en benyttelse af dette kræver indkøb af en ny fejemaskine.

7 I henhold til den senest administrivt ajourførte investeringsoversigt pr. 3. oktober 2002 er der på projekt nr til rådighed 1 mio. kr. i 2002 og kr. i Der er fra fa. V. Løwener modtaget pris på en færdig opbygget fejemaskine på kr kr. ekskl. moms. Inden indkøb af maskinen har fejningen været i offentlig licition for afprøvning af Merielgårdens prisniveau, og det har vist sig, Merielgårdens kontroltilbud var billigst. Kommunalbestyrelsen Teknisk forvaltning foreslår, der meddeles en anlægsbevilling på kr., projekt nr Merielgården udskiftning af meriel til indkøb af ny fejemaskine. Result af offentligt udbud af drift af friarealer på 10 kommuneskoler (DAN) Teknik- og Miljøudvalget 14. maj 2002, pkt. 3. Økonomiudvalget 21. maj 2002, pkt. 12. Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget behandlede i maj måned 2002, et af forvaltningen udarbejdet meriale til en politisk beslutning om udbud af driften af friarealerne til 10 kommuneskoler. Det udarbejdede udbudsmeriale blev godkendt, og det besluttedes udsende driften af 10 kommuneskolers friarealer i offentligt udbud, samt Merielgården og den enkelte skole skulle have mulighed for afgive kontrolbud. Udbudet blev annonceret i juli måned med licition den 12. september Resultet af licitionen blev, 3 prive firmaer Hedeselskabet, Kaare Anlægsgartneri og Vækst og Miljø, afgav de økonomisk mest fordelagtige tilbud på opgaven. Der blev afgivet kontrolbud af Merielgården, som ikke var konkurrencedygtig i forhold til ovennævnte 3 prive firmaer. Forvaltningen udarbejdede i foråret 2002 det nødvendige udbudsmeriale samt redegørelse for de eventuelle afledte konsekvenser ved udlicitering af driften af friarealerne til 10 af kommunens skoler. Baggrunden herfor var flere års kritik af Merielgårdens drift af disse friarealer. I udbudsmerialet samt tilhørende redegørelse om afledte konsekvenser af et udbud af driftsopgaven blev foruds: udbudet ikke omftede vintertjeneste/snerydning og glførebekæmpelse, indendørs beplantning, legeredskaber samt skolernes idræts-arealer, der ikke er tale om en virksomhedsoverdragelse, og der igennem driftskontrakternes løbetid skal gennemføres kontrol og byggemøder som kvalitetssikring. Udvalget behandlede sagen på sit møde den 14. maj 2002, hvor det blev be-sluttet, indstille til Økonomiudvalget: der afholdes licition på vedligeholdelse af udearealerne til kommunens skoler, som pt. vedligeholdes af Merielgården,

8 vedligeholdelsen af udearealerne forts administreres centralt af Teknisk- og Miljøudvalget, udbudet sker som offentligt udbud for hver enkelt skole, udbuddet sker for en tidshorisont på 4 år med option på 2 år, det godkendes, Merielgården og den enkelte skole kan afgive kontroltilbud, og udbudsmerialet kan benyttes til udbud, når det suppleres med en passus om Arbejdsgiverens Sociale Ansvar. Økonomiudvalget tiltrådte indstillingen den 21. maj Forvaltningen færdiggjorde udbudsmerialet på baggrund af de politiske beslutninger og annoncerede udbudet den 16. juli 2002 i aviserne Ballerup Bladet og Licition samt på Kommunens hjemmeside. Interessen for byde på driftsopgaven var meget stor, og 38 prive firmaer har fået merialet tilsendt. Til licitionen den 12. september 2002 af- gav 18 firmaer (inkl. kontroltilbudet fra Merielgården) tilbud på driften af friarealerne på én eller flere af de udbudte skolers udearealer. Result af licitionen blev, følgende firmaer afgav det mest økonomisk fordelagtige tilbud vægtet, jf. bilag 1 på driften af følgende skoler: Hedeselskabet, Region Øst Taastrup afd. Kaare Anlægsgartneri Frederikssund Vækst og Miljø Måløv skole Østerhøjskolen Parkskolen Rugvænget skole Hedegårsskolen Rosenlunds skolen Lundegårdsskolen Højagerskolen Skovmarksskolen Egebjergskolen Slagelse Forvaltningen har efterfølgende afholdt møder med ovennævnte firmaer med henblik på sikre, pris i forhold til ydelsen og kvaliteten holder samt, hvorledes firmaerne agter opfylde Arbejdsgivernes Sociale Ansvar. Resultet af møderne er, firmaerne alle er valide, og samlet har givet udtryk for de samlet vil oprette 2-3 beskyttede job. Den samlede tilbudssum fra de 3 prive firmaer udgør ,90 kr. om året. På driftsbudget 2003 er der under konto blok afs kr ,- til drift af skolernes udearealer inkl. vintertjeneste/snerydning og glførebekæmpelse, samt indendørsbeplantning. Driftsbudget 2003 konto ,- kr. - udgift vintertjeneste ,- kr. - Indendørsbeplantning ,- kr ,- kr ,- kr. Disponible driftsmidler ,- kr. Udgift til prive entreprenører ,- kr. Besparelse på drift årligt ,- kr.

9 Driftsbudgettets disponible midler til den egentlige drift af skolernes udearealer, jf. udbudsmerialet, andrager ,00 kr., hvilket giver en driftsbesparelse på ,00 kr. Forvaltningen foreslår, driftsbesparelsen anvendes til en sikring af kvaliteten af de udliciterede driftsopgaver ved etableringen af en kontrolfunktion. Kontrolfunktionen skal bidrage til sikring af, den aftalte ydelse og kvalitet leveres ved interne og eksterne kontrakter på det grønne område. Udgiften til etableringen af kontrolfunktionen vil andrage ca ,00 kr. årligt og foreslås dels finansieret af driftsbesparelsen ved priviseringen, dels ved en samlet besparelse på ca ,00 kr. på driftsudgiften til de øvrige grønne områder på konto Bilag Skemaer med tilbuds- og vurderingssummer for den enkelte skole (udsendes). Samlet oversigt over indkomne tilbud (udsendes). Kommunalbestyrelsen resultet af det offentlige udbud af driften af skolernes udearealer godkendes, Hedeselskabet antages til drive friarealerne på Måløv Skole, Øster- højskolen, Parkskolen, Rugvænget Skole, Hedegårdsskolen, Rosenlunds- skolen, Lundegårdsskolen i de næste 4 år, Kaare Anlægsgartneri antages til drive friarealerne på Højagerskolen og Skovmarksskolen i de næste 4 år, Vækst og Miljø antages til drive friarealerne på Egebjergskolen i de næste 4 år, der etableres en kontrolfunktion, som skal bidrage til sikring af, den aftalte ydelse og kvalitet leveres ved interne og eksterne kontrakter på det grønne område, udgiften til etableringen af en kontrolfunktion på ca kr. finansieres af det fremkomne driftsoverskud på pasningen af udearealerne til kommunens skoler, samt ved en samlet besparelse på kr. på driften af kommunen grønne områder, konto , samt Merielgården tilpasses priviseringen af driften af udearealerne til kommunens skoler Forslag om Forskrift for Støjende bygge- og anlægsarbejder i Ballerup Kommune (MIA) Forvaltningen har i forbindelse med Østerhøj-byggeriet brugt megen tid, og alligevel stået magtesløs, i forbindelse med klager fra beboerne over byggepladsstøj. En kommunal forskrift kunne regulere og sanktionere forholdet. Trods forsøg på planlægge sig gennem et bygge- og anlægsarbejde viser erfaringerne fra Østerhøj, der, fra første bolig ibrugtages til arbejderne er afsluttede, kommer en lang række borgerklager over støj. Forvaltningen har konsteret, manglende fremkommelighed og især håndværkernes meget tidlige/sene igangsætning/afslutning af dagens opgaver, betyder støjbelastninger udover det rimelige for beboerne.

10 Håndhævelsesmæssigt er forholdet vanskeligt. Henstillinger om ændret adfærd respekteres ikke. Påbud kan næppe håndhæves, da det fordrer, forvaltningen er klar til rykke ud og støjmåle på alle tider af døgnet. Hertil skal det bemærkes, målinger på sådanne variable støjkilder er særdeles vanskelige og politiet prioriterer ikke almene forstyrrelser efter Politivedtægten. Forholdet kan reguleres gennem udarbejdelse af en forskrift udstedt i henhold til 6 og 8, stk.2, i Bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj 1992 vedrørende anden virksomhed end listevirksomhed ( Anmeldelsesbekendtgørelsen ). Københavns Kommune har udstedt lignende forskrift for bygge- og anlægsarbejder. Håndhævelsen efter en forskrift er betydelig enklere, da entreprenøren skal dokumentere overholdelse af støjgrænserne efter forskriftens 4 eller alene kontrollere aktivitet og klokkeslæt efter 5. Endelig er det i medfør af Anmeldelsesbekendtgørelsens 8 muligt straffe overtrædelsen af den kommunale forskrift med bøde. Bilag Udkast til Forskrift for Støjende bygge- og anlægsarbejder i Ballerup Kommune (udsendes). Kommunalbestyrelsen udkast til Forskrift for Støjende bygge- og anlægsarbejder i Ballerup Kommune tiltrædes med deraf følgende annoncering og underretning til bygherrer og entreprenører. Orientering om retssag vedrørende Skovlunde Syd (PLAN) Teknik- og Miljøudvalget den 25. maj 2000, pkt. nr. 26. Østre Landsret har den 30. oktober 2002 afsagt deldom i sagen om opførelse af ni parcelhuse i Skovlunde Syd. Ballerup kommune er blevet frifundet i påstanden om anerkende, Lokalplan 097 er ugyldig, for så vidt angår bestemmelserne, der tillader opførelse af ni parcelhuse syd for det nuværende boligområde i Skovlunde. Sagsomkostninger fastsættes i forbindelse med den endelige afgørelse af sagen. Nurklagenævnet er tilsvarende frifundet i påstanden om skulle ændre beslutningen, som Nævnet traf den 27. maj 1999, således Lokalplan 097 erklæres ugyldig, for så vidt angår bestemmelserne, der tillader opførelse af ni parcelhuse syd for det nuværende boligområde i Skovlunde. Sagsøgerne betaler sagsomkostninger til Nurklagenævnet. Tilbage står den subsidiære påstand: Ballerup Kommune betaler til sagsøgerne et beløb stort 2 mio. kr. med tillæg af sædvanlig procesrente fra sagens anlæg til betaling sker, samt påstanden om, Ballerup Kommune tilpligtes anerkende, vejarealet "z" skal tilbydes sagsøgerne (de tilstødende grunde) i henhold til reglerne i lov om offentlige veje 91. Sagen er herefter uds til den 25. november 2002 på processkrift fra Ballerup Kommune vedrørende den subsidiære påstand.

11 Økonomiudvalget orienteringen tages til efterretning. Plejecentret Toftehaven, ansøgning om dispension /1.np.b/Nygårdsvej 35 (BYI) Ansøgning om dispension til mindre rumhøjde end 2,5 m i 2 vagtstuer og 2 skyllerum. Der ansøges om dispension fra Bygningsreglement 95, kap til rumhøjde på 2,3 m, hvor kravet til arbejdsrum er 2,5 m. Efter arbejdsmiljølovgivningen omfter arbejdsrum ethvert rum, hvor der udføres arbejde. Bade- og wc-rum i f.eks. plejeboliger, daginstitutioner m.v. kan således være arbejdsrum. Ansøgningen omfter vagtrum nr. 317 og 367 samt skyllerum nr. 318 og 368, stueplan, tegn. nr. HA(99)1.08. og 1. salsplan tegn. nr. HA(99)1.09. Der foreligger udtalelse med begrundelse og godkendelse fra Toftehavens Sikkerhedsudvalg. Cit Lofthøjden i vagtstue og vaskerum reduceres til 2,30 m, idet ledninger og rør herved skjules og rengøring lettes. Rummene er definerede som arbejdsrum, men personalet har ikke ophold i rummene hele arbejdsdage, men kun ophold af kortere varighed under ½ time ad gangen. Det er oplyst, en repræsentant fra BST har understreget, definitionen af arbejdsrum har vide rammer. Cit slut Teknik- og Miljøudvalget der på det foreliggende grundlag meddeles dispension fra Bygningsreglement 1995, kap til udførelse af de ansøgte rum med rumhøjde på mindst 2,3 m. Gebyr for skorstensfejning i (BYI)

12 Gebyr for skorstensfejning reguleres årligt på baggrund af vejledning fra Kommunernes Landsforening. Kommunernes Landsforening har udarbejdet takstblad for Taksterne er fremskrevet med 3,9 % i forhold til taksterne for Året før var reguleringen på 3,6 %. Økonomiudvalget de pristalsregulerede takster for 2003 godkendes. Ønske om engoberede tagsten /11.ce.m/Myrholmen 61 (BYI) Ansøgning om tilladelse til anvende røde, engoberede tagsten i tegl, hvor Lokalplan nr bestemmer tage skal være belagt med røde, uglaserede tagsten i tegl. Engoberede tagtegl er tagsten, der har en halvblank overflade, der er opnået ved påsprøjte overfladen en fintmalet leropslemning, der under brændingen integreres med stenen. Der findes en lidt blankere udgave, der kaldes ædel-engoberet. Her er leropslemningen tils glas inden brændingen. Glaserede tegl, der er helt blanke, er påført en ren glasur inden brændingen. Forvaltningen har afvist godkende engoberede tagsten med den begrundelse, overfladen fremtræder blankere end en nurlig teglsten og engoberede tagsten har en ensartet overflade, der ikke har en ubehandelt tagstens spil og ikke pinerer på samme måde som en ubehandlet teglsten. Begrundelsen for vælge engoberede sten er, overfladen ikke er så modtagelig for smuds og algebelægning. Ansøger har fremført, lokalplanen kun udelukker glaserede tegl. Der er intet i lokalplanen, der uddyber baggrunden for bestemmelsen og derfor må alle former for røde lertegl, der ikke er glaserede kunne anvendes. Ansøger har henvist til afgørelser fra Nurklagenævnet, hvor det slås fast, lokalplanbestemmelser skal være så præcist og entydigt formuleret, der ikke hersker tvivl om, hvorvidt et givet byggeri er i overensstemmelse med bestemmelserne for de kan få virkning efter sit indhold. Fastholdes afslaget, vil ansøger givet påklage afgørelsen til Nurklagenævnet. Forvaltningen er af den opftelse, en sag i Nurklagenævnet meget let kan risikere falde ud til klagerens fordel. Kommunalbestyrelsen har imidlertid mulighed for nedlægge forbud mod anvendelse af den ansøgte tagbelægning efter Planlovens 14.

13 Forvaltningen har ligeledes modtaget en tilsvarende ansøgning for en ejendom på Buestræde, hvor Lokalplan nr har den samme bestemmelse om tagbeklædning. Teknik- og Miljøudvalget sagen drøftes med henblik på en beslutning om udvalget vil godkende den engoberede tagsten eller man vil anbefale Økonomiudvalget nedlægge et 14 forbud. Skur med høj rejsning /8.bk.s/Tangevej 7 (BYI) Ejeren af Tangevej 7 har søgt om dispension fra Lokalplan 17 til opførelse af skur med høj rejsning i sin baghave. Der er praksis for give administriv dispension for højden af småbygninger, hvis de ligger under det skrå højdeplan der er 2,5 m i skel, og 3,5 m i en afstand af 2,5 m fra skel. Der gives dog kun administriv dispension, hvis naboen er positiv overfor det. I dette tilfælde mener naboen, der ikke bør gives dispension, fordi der vil blive meget indeklemt for ham i dette hjørne af grunden. Naboens hus ligger 5 m fra det skel, hvor op imod skuret skal placeres. Mellem huset og skellet er der placeret en garage og en carport på i alt 12 m. I det hjørne af huset, der vender ind mod det ønskede skur, er der fyrrum. Skuret vil ikke komme til tage solen på nabogrunden, da det ligger imod nord. Teknik- og Miljøudvalget dispensionsansøgningen imødekommes. Ansøgning om etablering af ktepension /4.ad.m/Ågerupvej 44 (BYI)

14 Ansøgning om tilladelse til etablering af ktepension i tidligere støberi. Ejendommen er beliggende i landzone med et grundareal på m 2 og de eksisterende bygninger anvendes i dag til beboelse, lager og snedkerværksted. I henhold til Kommuneplan , rammebestemmelse 9.B.1, har Ballerup Kommunalbestyrelse zonekompetencen. Området er fastlagt til boligformål. Der kan opføres eller indrettes bebyggelse til offentlige formål, herunder undervisnings-, kultur- og fritidsaktiviteter, der kan indpasses i området uden være i strid med ønskerne om bevare områdets særlige landsbykarakter. Der kan i forbindelse med den eksisterende bebyggelse tillades erhverv, som kan indpasses i området uden være til gene for omgivelserne. Ktepensionen indrettes til ca. 20 kte med udvendig løbegård, behørigt lukket med trådhegn. Det er skønnet, den ansøgte ktepensions størrelse alene reguleres af reglerne om ikke erhvervsmæssigt dyrehold. Kommunalbestyrelsen kan ved eventuelle gener stille vilkår om særlige krav til løbegårde, gødningsbortskaffelse, støj og lignende. Afstanden til naboer løser mange problemer på forhånd. Teknik- og Miljøudvalget der meddeles tilladelse efter Lov om planlægning 35 stk. 1 til etablering af den ansøgte ktepension, orientering til naboer samt udtalelse fra regionplanmyndigheden og amtsrådet ikke foretages, idet det efter udvalgets skøn er af underordnet betydning og tilladelsen offentliggøres i lokalavisen. Facadefarve i relion til Lokalplan nr /11.ck.m/Myrholmen 51 (BYI) Teknik- og Miljøudvalget den 8. oktober 2002, pkt. 15. Ejeren ønsker give sit træhus en farve som indleverede farveprøve. Det er ikke forvaltningens opftelse, denne farve ligger indenfor lokalplanens farveskala for træfarver. Forvaltningen har forespurgt hos producenten, og har fået flg. oplyst: - Genbehandling skal finde sted og normalt foretages hvert 2-3 år.

15 - Ved genbehandling vil farven blive mørkere og mere dækkende og få et mere støvet udseende. Forvaltningen finder, den valgte farve med tiden vil afvige mere og mere fra den angivne farveskala, og vil således kunne skabe præcedens for yderligere dispensioner. Teknik- og Miljøudvalget ansøgningen ikke imødekommes. Krav om fri afstand foran installionsgenstand /10.dø.s/Åbyvej 35 (BYI) Ansøgning om dispension fra Bygningsreglement for småhuse 1998, kap. 3.6, stk om der ud for en installion som håndvask, wc, badekar, brudebad m.v. skal være en fri afstand på 1,1 m. I det aktuelle tilfælde er afstanden ca. 75 cm. Den 14. maj 2002 blev der meddelt byggetilladelse til et om- og tilbygningsprojekt på nævnte ejendom. I byggetilladelsen er der anført betingelse om, afstanden foran installionsgenstanden, her et wc, skal være 1,1 m og i øvrigt korrigeret på godkendte projekttegninger. Ved færdigsyn blev det konsteret, der kun var ca. 75 cm mellem wc og opste dobbelte håndvaske i skabskabinet i det nye badeværelse. Ved af 27. oktober 2002 søges om dispension fra BR-S 98, kap. 3.6, stk Begrundelsen er, man helt har overset kravet i byggetilladelsen. Det skal nævnes, der på ejendommen findes et toilet på en forskudt etage, hvor afstandskravet foran wc er overholdt, men så kniber det med dørbredden. Hvis man fjerner den ene håndvask, inkl. ½ skabskabinet, er problemet løst. Teknik- og Miljøudvalget Teknisk Forvaltning, sagen drøftes med henblik på en beslutning.

16 Lejlighedsflytning i forbindelse med ombygning af "Riberhus" /11.g.b/Centrumgaden 24 (BYI) Teknik- og Miljøudvalget 13. august 2002, pkt. 17. Udvalget besluttede, en lejlighed ikke måtte nedlægges. Ansøger ønsker nedlægge lejligheden mod indrette en ny bolig i et tidligere erhvervslokale på et andet sted i Centrumgaden. Ansøger tilbyder indrette en 87 m 2 lejlighed på Centrumgaden 14, 2. sal i et lejemål, hvor der nu er køreskole. Køreskolen vil så flytte til det nuværende boligareal på 100 m 2, Centrumgaden 24, 2. sal. Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget

Den kommunale personligning - tilsynsrapport

Den kommunale personligning - tilsynsrapport Åbent møde i Økonomiudvalget tirsdag den 19. november 2002, kl. 8.00 i udvalgsværelse 7 DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-23) Meddelelser a) Økonomi- og Skteforvaltningens opgørelse af 11.

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 07-04-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 07-04-2016 17:00 1 (Åben) Lokalplan 376 for Hellerupvej

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Forsyning Ballerup december 2009 Regulativ for tømning af bundfældningsog samletanke i Ballerup Kommune 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Læs mere

Årsberetning for perioden 1.1.-31.12. 2001 vedr. selskabsligning

Årsberetning for perioden 1.1.-31.12. 2001 vedr. selskabsligning Møde i mandag den 25. februar 2002, kl. 18.00 i s mødesal. Eventuelle skriftlige spørgsmål til, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. DAGSORDEN med beslutninger

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Dato: 3-8-2015 Sags nr. 820-2015-39261 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Dato: 18. juni 2015 Sags nr. 820-2014-58070 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan 2010-2015 For nyt sommerhusområde ved Bjerge Nordstrand Forslag til Tillæg til Spildevandsplan For nyt sommerhusområde

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling:

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling: Pkt.nr. 2 Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 402851 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at principgodkende udkast til forskrift om varelevering

Læs mere

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan

Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan PLAN, BYG OG MILJØ Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan 2010-2015 For boligområde i Kalundborg By Tillæg til Spildevandsplanen For boligområde i Kalundborg Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommunes

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING. for. for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune

Regulativ TØMNINGSORDNING. for. for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune Gældende fra 1. januar 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lovgrundlag... s. 2 Formål... s. 2 Regulativet... s. 3 Almindelige

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2016 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2016 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den XX. XX. 2015. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2009-2016 Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg Vedtaget af Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold

Læs mere

Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse

Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse Kritiseret, at byggestyrelsen ikke i henhold til byggelovens 23 havde taget stilling til, om en kommunes forhåndsbesked om, på hvilke betingelser

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den X.X 2012. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

En enkelt af servituttens bestemmelse vedrører imidlertid andre forhold og har følgende ordlyd:

En enkelt af servituttens bestemmelse vedrører imidlertid andre forhold og har følgende ordlyd: Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 22. juni 2009 J.nr. NKN-33-02991 mje Afgørelse i sagen om muligheden for at håndhæve

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk:

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk: Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag vedrørende kommunens salg af en ejendom, idet der ikke er grundlag for at antage, at kommunen ved salget

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. januar 2011 Sagsbehandler Merete Holme Nielsen Telefon direkte 76 16 13 27 Sagsid 2010-18461 Notat, bilag 1 Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME 2012 UDGIFTS FORDELING GRÆNSEFLADER MELLEM

Læs mere

Kloakering. Sønderhå ad Legindvej til Hørdum

Kloakering. Sønderhå ad Legindvej til Hørdum Kloakering Sønderhå ad Legindvej til Hørdum Program Torsdag den 14. januar 2010, kl. 18.30 til 20.30 i Sønderhå 18:30 Velkomst Kaffe Hvorfor skal der kloakeres Hvor meget koster det Hvad skal jeg som grundejer

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE September 2000 VEJLEDNING Purhus Kommune, Rådhuset Teknisk Forvaltning Bakkevænget

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Hvalsø Kommunes afgørelse af 17. august 2006 om afslag på ansøgning om fritagelse for tilslutning til kollektiv varmeforsyning for ejendommen [...].

Læs mere

Lokalplan nr. 34. for feriecentret / den alternative ferieboligbebyggelse "Digeparken"

Lokalplan nr. 34. for feriecentret / den alternative ferieboligbebyggelse Digeparken Lokalplan nr. 34 for feriecentret / den alternative ferieboligbebyggelse "Digeparken" Indledning...3 Lokalplan nr. 34....3 Baggrunden for udarbejdelse af lokalplanen...3 Lokalplanens indhold...3 Anvendelse...3

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54482 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 328 Offentligt Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15,

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Regulativ for tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune 11. december Regulativ for Tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune

Regulativ for tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune 11. december Regulativ for Tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune Regulativ for Tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune Med virkning fra 1. januar 2009 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål og gyldighedsområde 3 2. Lovgrundlag 3 3. Grundejerens pligt og ansvar

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

indeklima, energiforbrug og installationer], jf. BR10 kap stk. 1. Det er ansøgers ansvar, at disse bestemmelser bliver overholdt.

indeklima, energiforbrug og installationer], jf. BR10 kap stk. 1. Det er ansøgers ansvar, at disse bestemmelser bliver overholdt. GRANLY TØMRER OG SNEDKERFOR- RETNING A/S Håndværkervej 11 9690 Fjerritslev Byg Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Henrik Hansen Direkte 7257

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af byplanvedtægtens

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af byplanvedtægtens Til interesseorganisationer Vækst og Udvikling Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kenan Dedovic Direkte 7257 7367 kdc@jammerbugt.dk 07-07-2017

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget mandag den 28. september 2009, kl. 16:00 i Udvalgsværelse 2

Teknik- og Miljøudvalget mandag den 28. september 2009, kl. 16:00 i Udvalgsværelse 2 Teknik- og Miljøudvalget mandag den 28. september 2009, kl. 16:00 i Udvalgsværelse 2 Åbent møde Tilstede Helle Tiedemann (A) - formand Birte Kramhøft (F) - næstformand Inger Christensen (A) Marianna Hesselholt

Læs mere

Regulativ for tømning af hustanke og fedtudskillere skforsyning.dk

Regulativ for tømning af hustanke og fedtudskillere skforsyning.dk SK Spildevand A/S 2011 Regulativ for tømning af hustanke og fedtudskillere Indholdsfortegnelse 1 Regulativets område... 3 2 Benyttelsespligt... 3 3 Krav til dæksler og adgangsforhold... 3 4 Tømning....

Læs mere

Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune

Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 3 Formål... 3 1. Almindelige bestemmelser... 3 1.1 Regulativets gyldighedsområde...

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Favrskov Kommune (tømningsordning)

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Favrskov Kommune (tømningsordning) 1 Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Favrskov Kommune (tømningsordning) 1 Formål Formålet med regulativet er at fastlægge regler for tømning af bundfældningstanke i Favrskov Kommune, så tankene

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Vedr. Spørgsmål om niveauplan i byggetilladelse

Vedr. Spørgsmål om niveauplan i byggetilladelse Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Att.: Ole Eriksen Jens Flensborg Advokat Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10891 - 13 jfl@energiogmiljo.dk

Læs mere

tømningsregulativ for samletanke

tømningsregulativ for samletanke tømningsregulativ for samletanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. KRAV TIL SAMLETANKE

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Etablering af daginstitution i Avedøre. Projekt nr Licitationsresultat og bevillingsansøgning

Etablering af daginstitution i Avedøre. Projekt nr Licitationsresultat og bevillingsansøgning Pkt.nr. 8 Etablering af daginstitution i Avedøre. Projekt nr. 5336. Licitationsresultat og bevillingsansøgning. 358614 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget og Teknisk

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Forslag til: Favrskov Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012 Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Marts 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING... 3 1.1 Offentliggørelse og vedtagelse...3

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. januar 2011 Sagsbehandler Merete Holme Nielsen Telefon direkte 76 16 13 27 Sagsid 2010-18461 Notat, bilag 1 Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE Med virkning fra 1. januar 2012 Forord Lovgrundlag og omfang Randers Kommune har i medfør af Miljøbeskyttelsesloven med tilhørende

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2012-2016 Campus Køge Februar 2015 Resumé Ændret belastning af recipienter og renseanlæg Indledning Plangrundlag Lovgivning Lokalplan Miljøvurdering Spildevandsplanen Status

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010 K E N D E L S E Balle Blik & VVS ApS (advokat Jeppe Svenning, Århus) mod Boligselskabet Sct. Jørgen

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes tilladelse til terrænregulering på Lillehøj 30, Haarby

AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes tilladelse til terrænregulering på Lillehøj 30, Haarby Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. september 2014 J.nr.: NMK-33-02251 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes tilladelse til terrænregulering på

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Økonomisk tilskyndelse til lokal afledning af regnvand

Økonomisk tilskyndelse til lokal afledning af regnvand Notat Dato: 02. oktober 2013, revision 14. januar 2016 Emne: Økonomisk tilskyndelse til lokal afledning af regnvand Til: Niels Møller Jensen Fra: Benny Nielsen, Plan og Projekt Herning Vand A/S Ålykkevej

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herlev Kommunes spildevandsplan Almen overtagelse af fællesprivate kloakanlæg.

Tillæg nr. 3 til Herlev Kommunes spildevandsplan Almen overtagelse af fællesprivate kloakanlæg. Tillæg nr. 3 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010 2019. Almen overtagelse af fællesprivate kloakanlæg. Indhold 1. INDLEDNING 3 2. PLANLÆGNINGSGRUNDLAG. 3 3. VILKÅR FOR ALMEN OVERTAGELSE AF KLOAKKER.

Læs mere

tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1

tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1 tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. FUNKTIONSKRAV

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 6 6 Økonomi 6 7

Læs mere

Sag Brug af selvhjælpshandling og politianmeldelse ved manglende kloakering eller spildevandsrensning Sagsnr. 13/1539 Initialer Heidkjae.

Sag Brug af selvhjælpshandling og politianmeldelse ved manglende kloakering eller spildevandsrensning Sagsnr. 13/1539 Initialer Heidkjae. Sag Brug af selvhjælpshandling og politianmeldelse ved manglende kloakering eller spildevandsrensning Sagsnr. 13/1539 Initialer Heidkjae Åben sag Resumé En del af kommunes borgere skal i disse år enten

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering for ejendommen, Sylager 5, 2970 Hørsholm

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering for ejendommen, Sylager 5, 2970 Hørsholm Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-00865 Ref.: HO AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering

Læs mere

Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke i Kalundborg Kommune

Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke i Kalundborg Kommune Dato Ansvarlig Sags ID. 19. juni 2012 Tins / sulu Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke i Kalundborg Kommune 1 Formål. Kalundborg Kommune har indført obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke

Læs mere

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 21. november 2002 påklaget Aars Kommunes afgørelser

Læs mere

Separatkloakering i dit område

Separatkloakering i dit område Separatkloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område separatkloakeres. Det nye kloaksystem vil blive udført som separatsystem,

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Niels Jørgen Bjørnlund Karlebyvej 52 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for bundfældningstanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE...

Læs mere

HÅNDHÆVELSE I SPILDEVANDSARBEJDET S Æ R L I G T O M T I L S L U T N I N G S T I L L A D E L S E R

HÅNDHÆVELSE I SPILDEVANDSARBEJDET S Æ R L I G T O M T I L S L U T N I N G S T I L L A D E L S E R HÅNDHÆVELSE I SPILDEVANDSARBEJDET S Æ R L I G T O M T I L S L U T N I N G S T I L L A D E L S E R DET VIL JEG TALE OM Dilemmaer Tilslutningstilladelse Lokalplanens betydning Landvæsenskommissions kendelses

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Eventuelle spørgsmål, kommentar og bemærkninger til dette tillæg skal rettes til:

Eventuelle spørgsmål, kommentar og bemærkninger til dette tillæg skal rettes til: Tillæg til s spildevandsplan Endelig vedtagelse af tillæg nr. 4 til s spildevandsplan 2004 (gældende spildevandsplan for gl. ) for havekolonierne Skovbrynet, Ålund og Storåen. Procedure for vedtagelse,

Læs mere

Parcelhusgrunde Kidholm, 1. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015 Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten

Parcelhusgrunde Kidholm, 1. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015 Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten Salgsvilkår er revideret i januar 2015 Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten Sagsnr.:1851-44633 KJK/tik. Kidholm Kidholmudstykningen ligger i den vestlige del af. Kidholm er en sidevej til

Læs mere

for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev

for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev c ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan 16O for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at skabe mulighed for udbygning af de på

Læs mere

Parcelhusgrunde Duathlonvej, Svenstrup Nord Salgsvilkår er revideret i februar 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten.

Parcelhusgrunde Duathlonvej, Svenstrup Nord Salgsvilkår er revideret i februar 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten. J.nr.: 2013-7963 KJK/tik Duathlonvej Duathlonvej ligger i den nordøstlige del af Svenstrup. Der er planlagt i alt 19 grunde på Duathlonvej indenfor delområde A af lokalplan 6-1-102. Denne 1. etape omfatter

Læs mere

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 577699 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og

Læs mere

Tømningsordning for hustanke

Tømningsordning for hustanke Regulativ for Tømningsordning for hustanke Teknik- og Miljøforvaltningen April 2011 Indholdsfortegnelse 1 Formål m.v.... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Tilslutningspligt... 4 5 Tekniske bestemmelser...

Læs mere

Rudersdal Kommune. Vor sag nr Rev. af Teknik og Miljø /INV /INV

Rudersdal Kommune. Vor sag nr Rev. af Teknik og Miljø /INV /INV Rudersdal Kommune Tillæg til Rudersdal Kommunes spildevandsplan vedrørende afledning af regnvand fra delområder ved Linde Alle, Byageren m. fl. omfattet af lokalplan 165, 204 og 205. Vor sag nr. 08.346.3

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

Deres j.nr. 12-013 - Påbud om medlemskab af Bredballe Antennelaug

Deres j.nr. 12-013 - Påbud om medlemskab af Bredballe Antennelaug Saxo Advokater Advokat Bjarne Aarup Håndværkervej 1 7120 Vejle Ø Deres j.nr. 12-013 - Påbud om medlemskab af Bredballe Antennelaug 13. januar 2010 De har som advokat for Finn Franzen, Jesper Hyldenbrandt,

Læs mere

UDKAST den 15. maj 2012. Regulativ for tømningsordning for hustanke i Frederikshavn Kommune

UDKAST den 15. maj 2012. Regulativ for tømningsordning for hustanke i Frederikshavn Kommune UDKAST den 15. maj 2012 Regulativ for tømningsordning for hustanke i Frederikshavn Kommune 16. maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål og gyldighedsområde... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Grundejerens pligter

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt Licitationsresultat

Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt Licitationsresultat Pkt.nr. 2 Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt 5338. Licitationsresultat. 378374 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, og Teknisk Forvaltning

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af del af Leonora Christinas Vej og Ved Stadion i Maribo

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af del af Leonora Christinas Vej og Ved Stadion i Maribo Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2011-2021 Separatkloakering af del af Leonora Christinas Vej og Ved Stadion i Maribo Marts 2016 1 Lolland Kommune Tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2011-2021 Dette tillæg

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008 Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Vedtaget den 24. juni 2008 Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter

Læs mere

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk RAPPORT Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2020 Opdateringer i Videbæk Godkendt af Byrådet den 9.10.2012 T i l l æ g n r. 2 t i l s p i l d e v a n d s p l a n S i d e 2 I

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt at vedtage Planstrategi

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt at vedtage Planstrategi Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 9. august 2016 J.nr.: NMK-33-03545 KlageID: 94015 Ref.: CHUDE-NMKN AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt

Læs mere

DOM. Afsagt den 19. juni 2012 i sag nr. BS 150-457/2011: Grundejerforeningen Elgårdsminde v/formand Keld Madsen mod Kurt Oxvig

DOM. Afsagt den 19. juni 2012 i sag nr. BS 150-457/2011: Grundejerforeningen Elgårdsminde v/formand Keld Madsen mod Kurt Oxvig DOM Afsagt den 19. juni 2012 i sag nr. BS 150-457/2011: Grundejerforeningen Elgårdsminde v/formand Keld Madsen mod Kurt Oxvig Sagens baggrund og parternes påstande Sagen vedrører spørgsmålet om betaling

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 25. juni 2008 til en borger: Vedr.: Opkrævning af vandtilslutningsbidrag:

Statsforvaltningens skrivelse af 25. juni 2008 til en borger: Vedr.: Opkrævning af vandtilslutningsbidrag: Statsforvaltningens skrivelse af 25. juni 2008 til en borger: 25-06- 2008 Vedr.: Opkrævning af vandtilslutningsbidrag: De har telefonisk såvel som skriftligt klaget til Statsforvaltningen Syddanmark over,

Læs mere