Tillæg til Kloakforsyningens betalingsvedtægt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg til Kloakforsyningens betalingsvedtægt"

Transkript

1 Åbent møde i Teknik- og Miljøudvalget den 12. november 2002 (omfter pkt.erne 1-18) Meddelelser a) (TD) Resulter fra Forsøg med indsamling og bioforgasning af organisk dagrenovion i hovedstadsområdet (udsendes). b) /82.b.b/Centrumgaden 5 A,B og C (BYI) I forbindelse med, nye lejere i Centrumgaden 5 ville drive spillehal i lejemålet, er der blevet nedlagt et 14 forbud. Nedlæggelsen af forbudet er blevet anket til Nurklagenævnet, som har afgjort, Ballerup Kommune kunne nedlægge forbudet. Nurklagenævnet har ikke taget stilling til, hvorvidt de udsagn der foreligger telefonisk mellem kommunen og spillemyndigheden, af en domstol, vil kunne anerkendes som bindende forhåndstilsagn, der vil kunne hindre et 14 forbud på ejendommen. c) /25.a.m/Fuglehavevej 29 (BYI) Kommunen har afslået genoprettelse af en ekstra bolig, der blev anmeldt efter Planlovens 37. Nurklagenævnet har ophævet afslaget, idet boligen i 1965 blev betinget anvendt til landbrugsformål og dermed har stus af overflødig landbrugsbygning. d) (PLAN) Værløse Kommune Forslag til lokalplan for Ny Bringe-området, nord for Møllemosen. Forvaltningen har ingen bemærkninger. e) (PLAN) Forslag til Regionplantillæg med VVM for Risø-projektet. Forvaltningen har ingen bemærkninger. d) (PLAN) Forslag til Regionplantillæg med VVM for renseanlæg i Hillerød. Forvaltningen har ingen bemærkninger. VVM-redegørelse af ny højklasset vej i Frederikssundsfingeren (TD)

2 Vejdirektoret har nu udsendt sin VVM-redegørelse for en kommende højklasset vejforbindelse i Frederikssundsfingeren. Der afholdes borgermøde i kantinen den 26. november kl og der er indsigelsesfrist til den 18. december. Der foreslås følgende tidsplan: 12. nov. Teknik- og Miljøudvalget kan stille opklarende spørgsmål til det udsendte meriale. 10. dec. Teknik- og Miljøudvalget behandler kommunens bemærkninger til merialet. 11. dec. Økonomiudvalget behandler sagen. 16. dec. Kommunalbestyrelsen behandler sagen. Teknik- og Miljøudvalget sagen tages til efterretning. Ajourføring af kommunens vejregistre , (DAN) I henhold til Lovbekendtgørelse nr. 671 af 19. september 1999 med senere ændringer samt Lovbekendtgørelse nr. 670 af 19. september 1999 med senere ændringer skal Kommunalbestyrelsen udfærdige og ajourføre en fortegnelse over udlagte og anlagte kommunale og fælles prive veje. I henhold til de lovmæssige bestemmelser fremlægges revideret udgave af fortegnelser over kommunale og prive fællesveje til godkendelse. Der er tilføjet nye veje etableret i forbindelse med byggemodninger, ligesom en enkelt kommunal vej er udgået. Bilag Tegning over kommunale og fælles prive veje i kommunen (udsendes). Kommunalbestyrelsen Teknisk forvaltning foreslår, fortegnelser over kommunale og prive fællesveje godkendes.

3 Tillæg til Kloakforsyningens betalingsvedtægt (DAN) Teknik- og Miljøudvalget den 27. november 2001, pkt. 5. Økonomiudvalget den 11. december 2001, pkt. 13. Kommunalbestyrelsen den 17. december 2001, pkt. 13. Der stilles forslag om indførelse af særbidragsordning for særligt forurenet spildevand, der tilledes renseanlæg fra virksomheder. Ordningen indføres ved tillæg til kommunens betalingsvedtægt for kloakforsyning. Spildevandscenter Avedøre I/S og Lynettefællesskabet I/S har indgået en aftale om opkrævning af særbidrag for afledning af særligt forurenet spildevand fra virksomheder til renseanlæggene. Som følge af aftalen har bestyrelsen i Spildevandscenter Avedøre I/S besluttet indføre særbidrag overfor ejerkommunerne i Måløv Renseanlægs Udvalget besluttede på sit møde den 8. oktober 2002 tilslutte sig den aftale, der gælder for Avedøre og Lynetteoplandet. Således er nu i alt 17 kommuner omftet af ordningen. Særbidragsordningen er nærmere beskrevet i not af 14. august 2002 fra Spildevandscenter Avedøre I/S. I Ballerup Kommunes Betalingsvedtægt, som Kommunalbestyrelsen vedtog den 17. december 2001, åbner 5, stk. 10 mulighed for Ballerup Kommune indgår i sådanne aftaler med renseanlægsfællesskaber om særbidrag, og en sådan aftale optages som tillæg til betalingsvedtægten. Ballerup Kommune er hjemsted for 2 af de 5 virksomheder i Spildevands-centrets opland, som bliver omftet af særbidragsordningen, og i henhold til Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg (Lov nr. 342 af 17. maj 2002) skal kommunerne opkræve særbidrag hos de virksomheder, der falder ind under ordningen. De to virksomheder i Ballerup, der tilleder til Spildevandscentret, er TOMS A/S og LEO Pharma A/S. Der er ingen særbidragspligtige virksomheder i oplandet til Måløv Renseanlæg i øjeblikket. Spildevandscentret har beregnet TOMS A/S bidrag til kr. ekskl. moms for 2003 og LEO A/S bidrag til kr. ekskl. moms ud fra virksomhedernes egne angivelser af tilledningsmængder til renseanlæg. Bilag Not fra Spildevandscenter Avedøre I/S Informion om særbidrag af 14. august 2002 (udsendes). Forslag til tilføjelse til kommunens betalingsvedtægt af 15. januar 2002 (udsendes). Spildevandscenter Avedøres bidragstakster for 2003 af 4. oktober 2002, herunder takster for særbidrag (udsendes). Kommunalbestyrelsen Forslag til tillæg til kommunens betalingsvedtægt for kloakforsyning godkendes, det af Spildevandscenter Avedøre vedtagne takstbilag godkendes og indføjes i Ballerup

4 Kommunes takster for kloakforsyning for 2003, og der i henhold til tillægget til betalingsvedtægten og takstbladet opkræves særbidrag fra 2003 hos TOMS A/S og LEO Pharma A/S. Kloaknettets renovering i anlægsbevilling (DAN) Teknik- og Miljøudvalget den 12. februar 2002, pkt. 7. På den senest administrivt ajourførte investeringsoversigt af 3. oktober 2002 henstår på projekt nr Kloakrenoveringer rådighedsbeløb for ,0 mio. kr. I 1992 vedtog Kommunalbestyrelsen en handlingsplan til miljøforbedring af kommunens afløbssystemer. Handlingsplanen angav i grove træk, hvorledes kommunens afløbssystemer gennem kloaksaneringer, separeringer, bassinudbygninger mv. kan opfylde målsætningen for et miljøvenligt afløbssystem. Vi har i dag ca. 180 km spildevandsledning, hvoraf ca. 36 km anses for saneringsmodent. Lidt over halvdelen af disse er i dag renoveret. Handlingsplanen er blevet indarbejdet i kommunens Spildevandsplan , som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i I tilslutning til handlingsplanen blev der udarbejdet en økonomiplan, der er optaget i investeringsoversigten. I den seneste administrivt ajourførte investeringsoversigt af 3. oktober 2002, er der under projekt nr Kloakrenoveringer rådighedsbeløb, afs 5.0 mio. kr. i I kloaknettets renovering for 2002 (behandlet i udvalget 12. februar 2002 pkt. 7) er foruds anvendt 1,1 mio. kr. til strømpeforing af fællesledninger ved Ballerup Vandværk, som led i den indvindingstilladelse værket fik i Sammen med planlægningen af nye seniorboliger ved Toftehaven er kloakkerne i bl.a. Nygårdsvej blevet undersøgt nøje. Det har vist sig, ledninger, som har en dimension på 1,1 m i diameter, har behov for renovering af hensyn til afløbsforholdene for de fremtidige seniorboliger på Toftehaven. De store ledninger i dimension 1,1 m har desuden vist sig så utætte, de af hensyn til beskyttelse af vandinvindingsboringerne på Præstevænget må strømpefores. Prisen for renovering af ledningen omkring Ballerup Vandværk bliver, grundet de store ledningers renoveringsbehov, nu i alt ca. 2,5 mio. kr. i stedet for 1,1 mio. kr., hvilket medfører, opfølgning på tv-inspektion i Digterparken og tv-inspektion af stikledninger på Roarsvej samt opfølgning herpå må udskydes fra 2002 til Endvidere er der behov for færdiggørelse af strømpeforing/brøndrenovering af spildevandsledninger i området Nyvangen/Bispevangen i 2003 (behandlet i udvalget 4. september 2001 pkt. 5). Rådighedsbeløbet for 2003 påtænkes anvendt således: Tv-inspektioner:

5 Overslagspris for tv-inspektioner af stikledninger i Roarsvejkvarteret Tv-inspektioner til renoveringspuljen 2004 Renoveringer: Opfølgning på tv-inspektioner i Digterparken Opfølgning (stikrenovering) på tv-inspektioner af stik i Roarsvejkvt. 1. etape Færdiggørelse af strømpeforinger i Nyvangen/ Bispevangen kr kr kr kr kr. I ovenstående overslag er medtaget kr. til afløbsingeniør, som forestår projektering, udbud, tilsyn og kvalitetssikring for såvel tv-inspektion som renovering af kloakker. Endvidere bruges kr. til udarbejdelse af en Kloakfornyelsesplan. Ifølge Miljøbeskyttelseslovens 32, stk. 1 nr. 3, skal kommunens spildevandsplan indeholde oplysninger om den eksisterende tilstand af kloakanlæg samt den planlagte fornyelse af disse. Miljøbeskyttelseslovens bestemmelse er uddybet i Spildevandsbekendgørelsen (bekendgørelse nr. 501 af 21. juni 1999 om spildevandstilladelser mv. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4). I spildevandsbekendgørelsens 5 stk. 1 nr. 5 er angivet, spildevandsplanen skal indeholde en fornyelsesplan for de offentlige kloakker med målsætning og prioritering af fornyelsesindssen, samt en tids-og økonomiplan for arbejdet. Ballerup Kommune reviderer sin spildevandsplan i 2003, hvorfor Kommunen således er forpligtet til, samtidig hermed, udarbejde ovennævnte fornyelsesplan. Kommunalbestyrelsen der meddeles en anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. på projekt nr Kloakrenoveringer 2003 til de beskrevne projekter til disposition pr. 1. januar Licition på gadefejning med stor fejemaskine (DAN) Teknik- og Miljøudvalget den 11. juni 2002, pkt. 13. Gadefejning med stor maskine er hidtil udført af kommunens Merielgård med egen maskine. I forbindelse med eventuel anskaffelse af ny fejemaskine er der afholdt licition med kontroltilbud fra Merielgården på dels den hidtidige frekvens på fejning hver 2. uge på befærdede veje og hver 4. uge på boligveje, dels en alterniv pris på hver 3. uge på befærdede veje og hver 6. uge på boligveje. Udbuddet er for en 2-årig aftale. Den afholdte licition viser følgende result renset for affaldsafgifter på 700 t affald/år og inkluderet stipuleret regningsarbejde anført i tilbuddet: Firma Fejning pr. 2/4 uge kr. Fejning pr. 3/6 uge kr.

6 Clean Fejning Sjælland , ,00 Preben O. Nielsen , ,00 NCC , ,46 Merielgården - kontrol , ,00 Merielgårdens kontroltilbud er baseret på indkøb af en ny fejemaskine til formålet samt benyttelse af denne også til andre formål (vinterforanstaltninger). Med baggrund i de afgivne tilbud vil det økonomisk mest fordelagtige være annullere licitionen og overdrage arbejdet til Merielgården med en kontrakt på et beløb som ovenstående, med tillæg af affaldsafgift. De hidtidige udgifter til den store fejemaskine og dermed arbejdsområdet har været ca kr./år, hvilket svarer til den afgivne pris fra Merielgården. Alternivt vil der ved en mindre frekvens (3/6uge) være en besparelse på ca kr./år. Der har ikke hidtil været betalt affaldsafgift pga. tilladelse til deponering af fejeaffald på en godkendt losseplads som jordfyld. Såfremt denne ordning ændres vil den samlede udgift til gadefejning stige med ca. 700 tons x 375 kr= kr./år uanset frekvensen af fejningen. Da frekvensen for gadefejning med stor maskine gennem det sidste år har været neds i forhold til den oprindelige frekvens på fejning hver 2/4 uge uden henvendelser fra grundejere, anbefales det godkende en aftale om fejning hver 3/6 uge, hvorved der er en besparelse i forhold til budgettet på kr./år. Da det i forbindelse med budgetbehandlingen for budget 2003 blev fremført, der burde afsættes flere midler til termisk ukrudtsbekæmpelse, anbefales besparelsen overført til dette formål. Kommunalbestyrelsen Teknisk forvaltning foreslår, udvalget anbefaler annullere licitionen, og gadefejning forts udføres med frekvens hver 3/6 uge og af Merielgården til et kontraktbeløb på ,00 kr. i en 2-årig kontrakt, og besparelsen ved mindre fejefrekvens benyttes til en styrkelse af den termiske ukrudtsbekæmpelse på faste belægninger. Indkøb af stor fejemaskine (DAN) Gadefejning med stor maskine har været i licition med et kontroltilbud fra Merielgården. Kontroltilbuddet var billigst og en benyttelse af dette kræver indkøb af en ny fejemaskine.

7 I henhold til den senest administrivt ajourførte investeringsoversigt pr. 3. oktober 2002 er der på projekt nr til rådighed 1 mio. kr. i 2002 og kr. i Der er fra fa. V. Løwener modtaget pris på en færdig opbygget fejemaskine på kr kr. ekskl. moms. Inden indkøb af maskinen har fejningen været i offentlig licition for afprøvning af Merielgårdens prisniveau, og det har vist sig, Merielgårdens kontroltilbud var billigst. Kommunalbestyrelsen Teknisk forvaltning foreslår, der meddeles en anlægsbevilling på kr., projekt nr Merielgården udskiftning af meriel til indkøb af ny fejemaskine. Result af offentligt udbud af drift af friarealer på 10 kommuneskoler (DAN) Teknik- og Miljøudvalget 14. maj 2002, pkt. 3. Økonomiudvalget 21. maj 2002, pkt. 12. Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget behandlede i maj måned 2002, et af forvaltningen udarbejdet meriale til en politisk beslutning om udbud af driften af friarealerne til 10 kommuneskoler. Det udarbejdede udbudsmeriale blev godkendt, og det besluttedes udsende driften af 10 kommuneskolers friarealer i offentligt udbud, samt Merielgården og den enkelte skole skulle have mulighed for afgive kontrolbud. Udbudet blev annonceret i juli måned med licition den 12. september Resultet af licitionen blev, 3 prive firmaer Hedeselskabet, Kaare Anlægsgartneri og Vækst og Miljø, afgav de økonomisk mest fordelagtige tilbud på opgaven. Der blev afgivet kontrolbud af Merielgården, som ikke var konkurrencedygtig i forhold til ovennævnte 3 prive firmaer. Forvaltningen udarbejdede i foråret 2002 det nødvendige udbudsmeriale samt redegørelse for de eventuelle afledte konsekvenser ved udlicitering af driften af friarealerne til 10 af kommunens skoler. Baggrunden herfor var flere års kritik af Merielgårdens drift af disse friarealer. I udbudsmerialet samt tilhørende redegørelse om afledte konsekvenser af et udbud af driftsopgaven blev foruds: udbudet ikke omftede vintertjeneste/snerydning og glførebekæmpelse, indendørs beplantning, legeredskaber samt skolernes idræts-arealer, der ikke er tale om en virksomhedsoverdragelse, og der igennem driftskontrakternes løbetid skal gennemføres kontrol og byggemøder som kvalitetssikring. Udvalget behandlede sagen på sit møde den 14. maj 2002, hvor det blev be-sluttet, indstille til Økonomiudvalget: der afholdes licition på vedligeholdelse af udearealerne til kommunens skoler, som pt. vedligeholdes af Merielgården,

8 vedligeholdelsen af udearealerne forts administreres centralt af Teknisk- og Miljøudvalget, udbudet sker som offentligt udbud for hver enkelt skole, udbuddet sker for en tidshorisont på 4 år med option på 2 år, det godkendes, Merielgården og den enkelte skole kan afgive kontroltilbud, og udbudsmerialet kan benyttes til udbud, når det suppleres med en passus om Arbejdsgiverens Sociale Ansvar. Økonomiudvalget tiltrådte indstillingen den 21. maj Forvaltningen færdiggjorde udbudsmerialet på baggrund af de politiske beslutninger og annoncerede udbudet den 16. juli 2002 i aviserne Ballerup Bladet og Licition samt på Kommunens hjemmeside. Interessen for byde på driftsopgaven var meget stor, og 38 prive firmaer har fået merialet tilsendt. Til licitionen den 12. september 2002 af- gav 18 firmaer (inkl. kontroltilbudet fra Merielgården) tilbud på driften af friarealerne på én eller flere af de udbudte skolers udearealer. Result af licitionen blev, følgende firmaer afgav det mest økonomisk fordelagtige tilbud vægtet, jf. bilag 1 på driften af følgende skoler: Hedeselskabet, Region Øst Taastrup afd. Kaare Anlægsgartneri Frederikssund Vækst og Miljø Måløv skole Østerhøjskolen Parkskolen Rugvænget skole Hedegårsskolen Rosenlunds skolen Lundegårdsskolen Højagerskolen Skovmarksskolen Egebjergskolen Slagelse Forvaltningen har efterfølgende afholdt møder med ovennævnte firmaer med henblik på sikre, pris i forhold til ydelsen og kvaliteten holder samt, hvorledes firmaerne agter opfylde Arbejdsgivernes Sociale Ansvar. Resultet af møderne er, firmaerne alle er valide, og samlet har givet udtryk for de samlet vil oprette 2-3 beskyttede job. Den samlede tilbudssum fra de 3 prive firmaer udgør ,90 kr. om året. På driftsbudget 2003 er der under konto blok afs kr ,- til drift af skolernes udearealer inkl. vintertjeneste/snerydning og glførebekæmpelse, samt indendørsbeplantning. Driftsbudget 2003 konto ,- kr. - udgift vintertjeneste ,- kr. - Indendørsbeplantning ,- kr ,- kr ,- kr. Disponible driftsmidler ,- kr. Udgift til prive entreprenører ,- kr. Besparelse på drift årligt ,- kr.

9 Driftsbudgettets disponible midler til den egentlige drift af skolernes udearealer, jf. udbudsmerialet, andrager ,00 kr., hvilket giver en driftsbesparelse på ,00 kr. Forvaltningen foreslår, driftsbesparelsen anvendes til en sikring af kvaliteten af de udliciterede driftsopgaver ved etableringen af en kontrolfunktion. Kontrolfunktionen skal bidrage til sikring af, den aftalte ydelse og kvalitet leveres ved interne og eksterne kontrakter på det grønne område. Udgiften til etableringen af kontrolfunktionen vil andrage ca ,00 kr. årligt og foreslås dels finansieret af driftsbesparelsen ved priviseringen, dels ved en samlet besparelse på ca ,00 kr. på driftsudgiften til de øvrige grønne områder på konto Bilag Skemaer med tilbuds- og vurderingssummer for den enkelte skole (udsendes). Samlet oversigt over indkomne tilbud (udsendes). Kommunalbestyrelsen resultet af det offentlige udbud af driften af skolernes udearealer godkendes, Hedeselskabet antages til drive friarealerne på Måløv Skole, Øster- højskolen, Parkskolen, Rugvænget Skole, Hedegårdsskolen, Rosenlunds- skolen, Lundegårdsskolen i de næste 4 år, Kaare Anlægsgartneri antages til drive friarealerne på Højagerskolen og Skovmarksskolen i de næste 4 år, Vækst og Miljø antages til drive friarealerne på Egebjergskolen i de næste 4 år, der etableres en kontrolfunktion, som skal bidrage til sikring af, den aftalte ydelse og kvalitet leveres ved interne og eksterne kontrakter på det grønne område, udgiften til etableringen af en kontrolfunktion på ca kr. finansieres af det fremkomne driftsoverskud på pasningen af udearealerne til kommunens skoler, samt ved en samlet besparelse på kr. på driften af kommunen grønne områder, konto , samt Merielgården tilpasses priviseringen af driften af udearealerne til kommunens skoler Forslag om Forskrift for Støjende bygge- og anlægsarbejder i Ballerup Kommune (MIA) Forvaltningen har i forbindelse med Østerhøj-byggeriet brugt megen tid, og alligevel stået magtesløs, i forbindelse med klager fra beboerne over byggepladsstøj. En kommunal forskrift kunne regulere og sanktionere forholdet. Trods forsøg på planlægge sig gennem et bygge- og anlægsarbejde viser erfaringerne fra Østerhøj, der, fra første bolig ibrugtages til arbejderne er afsluttede, kommer en lang række borgerklager over støj. Forvaltningen har konsteret, manglende fremkommelighed og især håndværkernes meget tidlige/sene igangsætning/afslutning af dagens opgaver, betyder støjbelastninger udover det rimelige for beboerne.

10 Håndhævelsesmæssigt er forholdet vanskeligt. Henstillinger om ændret adfærd respekteres ikke. Påbud kan næppe håndhæves, da det fordrer, forvaltningen er klar til rykke ud og støjmåle på alle tider af døgnet. Hertil skal det bemærkes, målinger på sådanne variable støjkilder er særdeles vanskelige og politiet prioriterer ikke almene forstyrrelser efter Politivedtægten. Forholdet kan reguleres gennem udarbejdelse af en forskrift udstedt i henhold til 6 og 8, stk.2, i Bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj 1992 vedrørende anden virksomhed end listevirksomhed ( Anmeldelsesbekendtgørelsen ). Københavns Kommune har udstedt lignende forskrift for bygge- og anlægsarbejder. Håndhævelsen efter en forskrift er betydelig enklere, da entreprenøren skal dokumentere overholdelse af støjgrænserne efter forskriftens 4 eller alene kontrollere aktivitet og klokkeslæt efter 5. Endelig er det i medfør af Anmeldelsesbekendtgørelsens 8 muligt straffe overtrædelsen af den kommunale forskrift med bøde. Bilag Udkast til Forskrift for Støjende bygge- og anlægsarbejder i Ballerup Kommune (udsendes). Kommunalbestyrelsen udkast til Forskrift for Støjende bygge- og anlægsarbejder i Ballerup Kommune tiltrædes med deraf følgende annoncering og underretning til bygherrer og entreprenører. Orientering om retssag vedrørende Skovlunde Syd (PLAN) Teknik- og Miljøudvalget den 25. maj 2000, pkt. nr. 26. Østre Landsret har den 30. oktober 2002 afsagt deldom i sagen om opførelse af ni parcelhuse i Skovlunde Syd. Ballerup kommune er blevet frifundet i påstanden om anerkende, Lokalplan 097 er ugyldig, for så vidt angår bestemmelserne, der tillader opførelse af ni parcelhuse syd for det nuværende boligområde i Skovlunde. Sagsomkostninger fastsættes i forbindelse med den endelige afgørelse af sagen. Nurklagenævnet er tilsvarende frifundet i påstanden om skulle ændre beslutningen, som Nævnet traf den 27. maj 1999, således Lokalplan 097 erklæres ugyldig, for så vidt angår bestemmelserne, der tillader opførelse af ni parcelhuse syd for det nuværende boligområde i Skovlunde. Sagsøgerne betaler sagsomkostninger til Nurklagenævnet. Tilbage står den subsidiære påstand: Ballerup Kommune betaler til sagsøgerne et beløb stort 2 mio. kr. med tillæg af sædvanlig procesrente fra sagens anlæg til betaling sker, samt påstanden om, Ballerup Kommune tilpligtes anerkende, vejarealet "z" skal tilbydes sagsøgerne (de tilstødende grunde) i henhold til reglerne i lov om offentlige veje 91. Sagen er herefter uds til den 25. november 2002 på processkrift fra Ballerup Kommune vedrørende den subsidiære påstand.

11 Økonomiudvalget orienteringen tages til efterretning. Plejecentret Toftehaven, ansøgning om dispension /1.np.b/Nygårdsvej 35 (BYI) Ansøgning om dispension til mindre rumhøjde end 2,5 m i 2 vagtstuer og 2 skyllerum. Der ansøges om dispension fra Bygningsreglement 95, kap til rumhøjde på 2,3 m, hvor kravet til arbejdsrum er 2,5 m. Efter arbejdsmiljølovgivningen omfter arbejdsrum ethvert rum, hvor der udføres arbejde. Bade- og wc-rum i f.eks. plejeboliger, daginstitutioner m.v. kan således være arbejdsrum. Ansøgningen omfter vagtrum nr. 317 og 367 samt skyllerum nr. 318 og 368, stueplan, tegn. nr. HA(99)1.08. og 1. salsplan tegn. nr. HA(99)1.09. Der foreligger udtalelse med begrundelse og godkendelse fra Toftehavens Sikkerhedsudvalg. Cit Lofthøjden i vagtstue og vaskerum reduceres til 2,30 m, idet ledninger og rør herved skjules og rengøring lettes. Rummene er definerede som arbejdsrum, men personalet har ikke ophold i rummene hele arbejdsdage, men kun ophold af kortere varighed under ½ time ad gangen. Det er oplyst, en repræsentant fra BST har understreget, definitionen af arbejdsrum har vide rammer. Cit slut Teknik- og Miljøudvalget der på det foreliggende grundlag meddeles dispension fra Bygningsreglement 1995, kap til udførelse af de ansøgte rum med rumhøjde på mindst 2,3 m. Gebyr for skorstensfejning i (BYI)

12 Gebyr for skorstensfejning reguleres årligt på baggrund af vejledning fra Kommunernes Landsforening. Kommunernes Landsforening har udarbejdet takstblad for Taksterne er fremskrevet med 3,9 % i forhold til taksterne for Året før var reguleringen på 3,6 %. Økonomiudvalget de pristalsregulerede takster for 2003 godkendes. Ønske om engoberede tagsten /11.ce.m/Myrholmen 61 (BYI) Ansøgning om tilladelse til anvende røde, engoberede tagsten i tegl, hvor Lokalplan nr bestemmer tage skal være belagt med røde, uglaserede tagsten i tegl. Engoberede tagtegl er tagsten, der har en halvblank overflade, der er opnået ved påsprøjte overfladen en fintmalet leropslemning, der under brændingen integreres med stenen. Der findes en lidt blankere udgave, der kaldes ædel-engoberet. Her er leropslemningen tils glas inden brændingen. Glaserede tegl, der er helt blanke, er påført en ren glasur inden brændingen. Forvaltningen har afvist godkende engoberede tagsten med den begrundelse, overfladen fremtræder blankere end en nurlig teglsten og engoberede tagsten har en ensartet overflade, der ikke har en ubehandelt tagstens spil og ikke pinerer på samme måde som en ubehandlet teglsten. Begrundelsen for vælge engoberede sten er, overfladen ikke er så modtagelig for smuds og algebelægning. Ansøger har fremført, lokalplanen kun udelukker glaserede tegl. Der er intet i lokalplanen, der uddyber baggrunden for bestemmelsen og derfor må alle former for røde lertegl, der ikke er glaserede kunne anvendes. Ansøger har henvist til afgørelser fra Nurklagenævnet, hvor det slås fast, lokalplanbestemmelser skal være så præcist og entydigt formuleret, der ikke hersker tvivl om, hvorvidt et givet byggeri er i overensstemmelse med bestemmelserne for de kan få virkning efter sit indhold. Fastholdes afslaget, vil ansøger givet påklage afgørelsen til Nurklagenævnet. Forvaltningen er af den opftelse, en sag i Nurklagenævnet meget let kan risikere falde ud til klagerens fordel. Kommunalbestyrelsen har imidlertid mulighed for nedlægge forbud mod anvendelse af den ansøgte tagbelægning efter Planlovens 14.

13 Forvaltningen har ligeledes modtaget en tilsvarende ansøgning for en ejendom på Buestræde, hvor Lokalplan nr har den samme bestemmelse om tagbeklædning. Teknik- og Miljøudvalget sagen drøftes med henblik på en beslutning om udvalget vil godkende den engoberede tagsten eller man vil anbefale Økonomiudvalget nedlægge et 14 forbud. Skur med høj rejsning /8.bk.s/Tangevej 7 (BYI) Ejeren af Tangevej 7 har søgt om dispension fra Lokalplan 17 til opførelse af skur med høj rejsning i sin baghave. Der er praksis for give administriv dispension for højden af småbygninger, hvis de ligger under det skrå højdeplan der er 2,5 m i skel, og 3,5 m i en afstand af 2,5 m fra skel. Der gives dog kun administriv dispension, hvis naboen er positiv overfor det. I dette tilfælde mener naboen, der ikke bør gives dispension, fordi der vil blive meget indeklemt for ham i dette hjørne af grunden. Naboens hus ligger 5 m fra det skel, hvor op imod skuret skal placeres. Mellem huset og skellet er der placeret en garage og en carport på i alt 12 m. I det hjørne af huset, der vender ind mod det ønskede skur, er der fyrrum. Skuret vil ikke komme til tage solen på nabogrunden, da det ligger imod nord. Teknik- og Miljøudvalget dispensionsansøgningen imødekommes. Ansøgning om etablering af ktepension /4.ad.m/Ågerupvej 44 (BYI)

14 Ansøgning om tilladelse til etablering af ktepension i tidligere støberi. Ejendommen er beliggende i landzone med et grundareal på m 2 og de eksisterende bygninger anvendes i dag til beboelse, lager og snedkerværksted. I henhold til Kommuneplan , rammebestemmelse 9.B.1, har Ballerup Kommunalbestyrelse zonekompetencen. Området er fastlagt til boligformål. Der kan opføres eller indrettes bebyggelse til offentlige formål, herunder undervisnings-, kultur- og fritidsaktiviteter, der kan indpasses i området uden være i strid med ønskerne om bevare områdets særlige landsbykarakter. Der kan i forbindelse med den eksisterende bebyggelse tillades erhverv, som kan indpasses i området uden være til gene for omgivelserne. Ktepensionen indrettes til ca. 20 kte med udvendig løbegård, behørigt lukket med trådhegn. Det er skønnet, den ansøgte ktepensions størrelse alene reguleres af reglerne om ikke erhvervsmæssigt dyrehold. Kommunalbestyrelsen kan ved eventuelle gener stille vilkår om særlige krav til løbegårde, gødningsbortskaffelse, støj og lignende. Afstanden til naboer løser mange problemer på forhånd. Teknik- og Miljøudvalget der meddeles tilladelse efter Lov om planlægning 35 stk. 1 til etablering af den ansøgte ktepension, orientering til naboer samt udtalelse fra regionplanmyndigheden og amtsrådet ikke foretages, idet det efter udvalgets skøn er af underordnet betydning og tilladelsen offentliggøres i lokalavisen. Facadefarve i relion til Lokalplan nr /11.ck.m/Myrholmen 51 (BYI) Teknik- og Miljøudvalget den 8. oktober 2002, pkt. 15. Ejeren ønsker give sit træhus en farve som indleverede farveprøve. Det er ikke forvaltningens opftelse, denne farve ligger indenfor lokalplanens farveskala for træfarver. Forvaltningen har forespurgt hos producenten, og har fået flg. oplyst: - Genbehandling skal finde sted og normalt foretages hvert 2-3 år.

15 - Ved genbehandling vil farven blive mørkere og mere dækkende og få et mere støvet udseende. Forvaltningen finder, den valgte farve med tiden vil afvige mere og mere fra den angivne farveskala, og vil således kunne skabe præcedens for yderligere dispensioner. Teknik- og Miljøudvalget ansøgningen ikke imødekommes. Krav om fri afstand foran installionsgenstand /10.dø.s/Åbyvej 35 (BYI) Ansøgning om dispension fra Bygningsreglement for småhuse 1998, kap. 3.6, stk om der ud for en installion som håndvask, wc, badekar, brudebad m.v. skal være en fri afstand på 1,1 m. I det aktuelle tilfælde er afstanden ca. 75 cm. Den 14. maj 2002 blev der meddelt byggetilladelse til et om- og tilbygningsprojekt på nævnte ejendom. I byggetilladelsen er der anført betingelse om, afstanden foran installionsgenstanden, her et wc, skal være 1,1 m og i øvrigt korrigeret på godkendte projekttegninger. Ved færdigsyn blev det konsteret, der kun var ca. 75 cm mellem wc og opste dobbelte håndvaske i skabskabinet i det nye badeværelse. Ved af 27. oktober 2002 søges om dispension fra BR-S 98, kap. 3.6, stk Begrundelsen er, man helt har overset kravet i byggetilladelsen. Det skal nævnes, der på ejendommen findes et toilet på en forskudt etage, hvor afstandskravet foran wc er overholdt, men så kniber det med dørbredden. Hvis man fjerner den ene håndvask, inkl. ½ skabskabinet, er problemet løst. Teknik- og Miljøudvalget Teknisk Forvaltning, sagen drøftes med henblik på en beslutning.

16 Lejlighedsflytning i forbindelse med ombygning af "Riberhus" /11.g.b/Centrumgaden 24 (BYI) Teknik- og Miljøudvalget 13. august 2002, pkt. 17. Udvalget besluttede, en lejlighed ikke måtte nedlægges. Ansøger ønsker nedlægge lejligheden mod indrette en ny bolig i et tidligere erhvervslokale på et andet sted i Centrumgaden. Ansøger tilbyder indrette en 87 m 2 lejlighed på Centrumgaden 14, 2. sal i et lejemål, hvor der nu er køreskole. Køreskolen vil så flytte til det nuværende boligareal på 100 m 2, Centrumgaden 24, 2. sal. Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget

Årsberetning for perioden 1.1.-31.12. 2001 vedr. selskabsligning

Årsberetning for perioden 1.1.-31.12. 2001 vedr. selskabsligning Møde i mandag den 25. februar 2002, kl. 18.00 i s mødesal. Eventuelle skriftlige spørgsmål til, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. DAGSORDEN med beslutninger

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Sag Brug af selvhjælpshandling og politianmeldelse ved manglende kloakering eller spildevandsrensning Sagsnr. 13/1539 Initialer Heidkjae.

Sag Brug af selvhjælpshandling og politianmeldelse ved manglende kloakering eller spildevandsrensning Sagsnr. 13/1539 Initialer Heidkjae. Sag Brug af selvhjælpshandling og politianmeldelse ved manglende kloakering eller spildevandsrensning Sagsnr. 13/1539 Initialer Heidkjae Åben sag Resumé En del af kommunes borgere skal i disse år enten

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 28-november-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Kloakfornyelse i Ulstrup

Kloakfornyelse i Ulstrup Kloakfornyelse i Ulstrup Borgermøde 18. juni 2013 Program Præsentation og indledning Spildevandsplan 2013 Kloakfornyelse i Ulstrup Hvor langt er vi nået med undersøgelser og planlægning Hvad skal Favrskov

Læs mere

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME 2012 UDGIFTS FORDELING GRÆNSEFLADER MELLEM

Læs mere

Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak

Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune ikke har handlet ulovligt ved at opkræve det fulde tilslutningsbidrag ved offentlig

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Separatkloakering i dit område

Separatkloakering i dit område Separatkloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område separatkloakeres. Det nye kloaksystem vil blive udført som separatsystem,

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Gladsaxe Kommune af 2. juni 2003 elvarme i gulv i badeværelse Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand,

Læs mere

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Slettebjerggård Overordnet planlægning Den udbudte storparcel indgår i et nyt planlagt boligområde med både

Læs mere

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014 Kloakfornyelse i Svejstrup Borgermøde 12. august 2014 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal Favrskov Spildevand

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

Parcelhusgrunde Kidholm, 1. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015 Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten

Parcelhusgrunde Kidholm, 1. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015 Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten Salgsvilkår er revideret i januar 2015 Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten Sagsnr.:1851-44633 KJK/tik. Kidholm Kidholmudstykningen ligger i den vestlige del af. Kidholm er en sidevej til

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Lokalplan 4.112 Horne Sommerland blev udarbejdet efter at staten med et landsplandirektiv i 2005 havde åbnet op for udvidelse af de eksisterende sommerhusområder.

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B1932002 - JRH UDS~FT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 1. februar 2002 af østre Landsrets 9. afdeling (landsdommerne Teilmann l Lodberg og Steen Mejer Hansen (kst.)). 9. afd. nr. B-1932-00: Advok

Læs mere

Parcelhusgrunde Kidholm, 2. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten.

Parcelhusgrunde Kidholm, 2. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten. Sagsnr.: 2008-15016 KJK/tik Kidholm Kidholmudstykningen ligger i den vestlige del af. Kidholm er en sidevej til Vestvej Der er planlagt i alt 30 grunde. Heraf er de først 4 grunde byggemodnede. Dette udbud

Læs mere

Parcelhusgrunde Duathlonvej, Svenstrup Nord Salgsvilkår er revideret i februar 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten.

Parcelhusgrunde Duathlonvej, Svenstrup Nord Salgsvilkår er revideret i februar 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten. J.nr.: 2013-7963 KJK/tik Duathlonvej Duathlonvej ligger i den nordøstlige del af Svenstrup. Der er planlagt i alt 19 grunde på Duathlonvej indenfor delområde A af lokalplan 6-1-102. Denne 1. etape omfatter

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering Fuglebjerg Kommune Arløse By, kloakering Information om kloakeringen Ved Holger Hansen og Kenny Kragesand, Fuglebjerg Kommune samt Henrik Bjoljahn, EnviDan Dias nr. 1 Emner Baggrunden for kloakeringen,

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET SEKRETARIATET

NATURKLAGENÆVNET SEKRETARIATET NATURKLAGENÆVNET SEKRETARIATET 29. juni 2005 J.nr.: 03-33/200-0270 MIL Afgørelse i sagen om påbud om standsning af oplægning af ædelengoberede keramiktagsten på en ejendom i Frederikssund Kommune Frederikssund

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-162.516

Klagenævnet for Udbud 96-162.516 Klagenævnet for Udbud 96-162.516 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Viggo Olesen) 23. april 1997 K E N D E L S E Crocus I/S (advok Erik Hørlyck) mod Århus Havn (advok Henrik Kleis) Århus Havn er omftet af loven

Læs mere

Placering af skelbrønd Det er vigtigt at der tages stilling til placeringen af skelbrønden og gerne efter anvisning i dette brev.

Placering af skelbrønd Det er vigtigt at der tages stilling til placeringen af skelbrønden og gerne efter anvisning i dette brev. «EJER_NAVN» «EJER_ADR», «EJER_UDV_ADR» «EJER_POSTADR» 11. december 2014 S14-1646 D14-69117 Forslag til placering af skelbrønd på adressen «EJD_BELIGGENHED» Som tidligere oplyst skal der spildevands kloakeres

Læs mere

Møde 25. juni 2012 kl. 15:30 i Mødelokale 6

Møde 25. juni 2012 kl. 15:30 i Mødelokale 6 Teknik- og Miljøudvalg Referat Møde 25. juni 2012 kl. 15:30 i Mødelokale 6 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 16.15 Pkt. Tekst Side 125 Thagård Plantage 22, dispensation til etablering af vandinstallation

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

Kloak- og drænprojekt.

Kloak- og drænprojekt. Kloak- og drænprojekt. Nu foreligger der et færdigt projekt omfattende både den fremtidige kloakering og pumpelagets fremtidige drænsystem. Hele projektet udsendes til 5 entreprenørfirmaer, og der afholdes

Læs mere

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 29 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Plan og kultur Indkøb, udbud og konkurrenceudsættelse Udbud af vandløbsvedligeholdelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159978 TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND 1. INDLEDNING Vordingborg

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt

Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt Bilag 3 Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt 29. Januar 2015 SIDE 1 Hvorfor skal Rågeleje-Udsholt kloakeres? Kloakeringen sker iht. tillæg 4 og 5 til Gribskov Kommunes spildevandsplan 2013-2017

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010 Orientering om kloakering af SANDET Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape 29. april 2010 # 1 Hvorfor kloakering af SANDET? Fordi: - Nedsivning ikke er mulig - Spildevandet forurener Arresø - Risiko

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1 Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Dagsorden 1. Indledning 2. Spildevandsplan 3. Ny renseanlægsstruktur 4. Projektomfang

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING ipa. Tillægsdagsorden. til

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING ipa. Tillægsdagsorden. til TEKNISK FORVALTNING ipa HVIDOVRE KOMMUNE Tillægsdagsorden til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. marts 2007, Kl. 16.30 i Ny Kaffestue, Hvidovre Rådhus. INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 17 1 Ejendommen matr.nr.

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING År 1978 den 25. oktober blev i Odense by- og herredsrets 5. afd. i BS 614/78 Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandværk, Nr. Lyndelse, B mod afsagt

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde Birket og Lindet 22. august 2012 Signe Stubs Sognegård, Torrig L.

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde Birket og Lindet 22. august 2012 Signe Stubs Sognegård, Torrig L. Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde Birket og Lindet 22. august 2012 Signe Stubs Sognegård, Torrig L. Program Velkommen ved Lolland Forsyning Orientering om projektet Tidsplan Hvad betyder det

Læs mere

Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej

Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej Borgermøde 10. oktober 2013 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej hedegaardsvej Borgerrepræsentationen har den 17. juni 2015 vedtaget forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegaardsvej. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Øst. Offentlig høringsperiode fra

Læs mere

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010 April 2010 Henvendelse: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Fax: 73 76 76 77 e-mail: post@aabenraa.dk hjemmeside: www.aabenraa.dk Retsregler: Grundene udbydes til salg jf. bekendtgørelse

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith 24. september 2013 Sag 12/05607 / CF E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud.

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud. Erhvervsgrund Katkjærvej En lavtliggende erhvervsgrund på Katkjærvej i Skive, sælges i udbud uden mindstepris men med byggepligt og normale udstykningsomkostninger og tilslutningsafgifter På nedenstående

Læs mere

Forslag til projekt for klimatilpasning af AAB afdeling 20, Brønshøj.

Forslag til projekt for klimatilpasning af AAB afdeling 20, Brønshøj. Forslag til projekt for klimatilpasning af AAB afdeling 20, Brønshøj. Sted: AAB afd. 20 Tjørnevangen 16 2700 Brønshøj Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk

Læs mere

Rødovre Kommune afslag på ansøgning om fritagelse for vandafgifter. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en gruppe borgere.

Rødovre Kommune afslag på ansøgning om fritagelse for vandafgifter. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en gruppe borgere. Rødovre Kommune afslag på ansøgning om fritagelse for vandafgifter Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en gruppe borgere. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rødovre Kommunes praksis om,

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land NK-Forsyning A/S September 2013 Spildevand Din ejendom skal kloakeres Efter spildevandsplanen for Næstved Kommune skal flere landsbyer og ejendomme i det åbne land kloakeres.

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged 17. oktober 2013 Sag 12/05625 / CF E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

" Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by)

 Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by) Kendelse af 6. oktober 1997. J.nr. 97-24.703. Nærmere bestemt udlejningsvirksomhed i strid med forbudet om udøvelse af anden virksomhed end revisionsvirksomhed. Lov om statsautoriserede revisorer 10. Suzanne

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere