Tillæg til Kloakforsyningens betalingsvedtægt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg til Kloakforsyningens betalingsvedtægt"

Transkript

1 Åbent møde i Teknik- og Miljøudvalget den 12. november 2002 (omfter pkt.erne 1-18) Meddelelser a) (TD) Resulter fra Forsøg med indsamling og bioforgasning af organisk dagrenovion i hovedstadsområdet (udsendes). b) /82.b.b/Centrumgaden 5 A,B og C (BYI) I forbindelse med, nye lejere i Centrumgaden 5 ville drive spillehal i lejemålet, er der blevet nedlagt et 14 forbud. Nedlæggelsen af forbudet er blevet anket til Nurklagenævnet, som har afgjort, Ballerup Kommune kunne nedlægge forbudet. Nurklagenævnet har ikke taget stilling til, hvorvidt de udsagn der foreligger telefonisk mellem kommunen og spillemyndigheden, af en domstol, vil kunne anerkendes som bindende forhåndstilsagn, der vil kunne hindre et 14 forbud på ejendommen. c) /25.a.m/Fuglehavevej 29 (BYI) Kommunen har afslået genoprettelse af en ekstra bolig, der blev anmeldt efter Planlovens 37. Nurklagenævnet har ophævet afslaget, idet boligen i 1965 blev betinget anvendt til landbrugsformål og dermed har stus af overflødig landbrugsbygning. d) (PLAN) Værløse Kommune Forslag til lokalplan for Ny Bringe-området, nord for Møllemosen. Forvaltningen har ingen bemærkninger. e) (PLAN) Forslag til Regionplantillæg med VVM for Risø-projektet. Forvaltningen har ingen bemærkninger. d) (PLAN) Forslag til Regionplantillæg med VVM for renseanlæg i Hillerød. Forvaltningen har ingen bemærkninger. VVM-redegørelse af ny højklasset vej i Frederikssundsfingeren (TD)

2 Vejdirektoret har nu udsendt sin VVM-redegørelse for en kommende højklasset vejforbindelse i Frederikssundsfingeren. Der afholdes borgermøde i kantinen den 26. november kl og der er indsigelsesfrist til den 18. december. Der foreslås følgende tidsplan: 12. nov. Teknik- og Miljøudvalget kan stille opklarende spørgsmål til det udsendte meriale. 10. dec. Teknik- og Miljøudvalget behandler kommunens bemærkninger til merialet. 11. dec. Økonomiudvalget behandler sagen. 16. dec. Kommunalbestyrelsen behandler sagen. Teknik- og Miljøudvalget sagen tages til efterretning. Ajourføring af kommunens vejregistre , (DAN) I henhold til Lovbekendtgørelse nr. 671 af 19. september 1999 med senere ændringer samt Lovbekendtgørelse nr. 670 af 19. september 1999 med senere ændringer skal Kommunalbestyrelsen udfærdige og ajourføre en fortegnelse over udlagte og anlagte kommunale og fælles prive veje. I henhold til de lovmæssige bestemmelser fremlægges revideret udgave af fortegnelser over kommunale og prive fællesveje til godkendelse. Der er tilføjet nye veje etableret i forbindelse med byggemodninger, ligesom en enkelt kommunal vej er udgået. Bilag Tegning over kommunale og fælles prive veje i kommunen (udsendes). Kommunalbestyrelsen Teknisk forvaltning foreslår, fortegnelser over kommunale og prive fællesveje godkendes.

3 Tillæg til Kloakforsyningens betalingsvedtægt (DAN) Teknik- og Miljøudvalget den 27. november 2001, pkt. 5. Økonomiudvalget den 11. december 2001, pkt. 13. Kommunalbestyrelsen den 17. december 2001, pkt. 13. Der stilles forslag om indførelse af særbidragsordning for særligt forurenet spildevand, der tilledes renseanlæg fra virksomheder. Ordningen indføres ved tillæg til kommunens betalingsvedtægt for kloakforsyning. Spildevandscenter Avedøre I/S og Lynettefællesskabet I/S har indgået en aftale om opkrævning af særbidrag for afledning af særligt forurenet spildevand fra virksomheder til renseanlæggene. Som følge af aftalen har bestyrelsen i Spildevandscenter Avedøre I/S besluttet indføre særbidrag overfor ejerkommunerne i Måløv Renseanlægs Udvalget besluttede på sit møde den 8. oktober 2002 tilslutte sig den aftale, der gælder for Avedøre og Lynetteoplandet. Således er nu i alt 17 kommuner omftet af ordningen. Særbidragsordningen er nærmere beskrevet i not af 14. august 2002 fra Spildevandscenter Avedøre I/S. I Ballerup Kommunes Betalingsvedtægt, som Kommunalbestyrelsen vedtog den 17. december 2001, åbner 5, stk. 10 mulighed for Ballerup Kommune indgår i sådanne aftaler med renseanlægsfællesskaber om særbidrag, og en sådan aftale optages som tillæg til betalingsvedtægten. Ballerup Kommune er hjemsted for 2 af de 5 virksomheder i Spildevands-centrets opland, som bliver omftet af særbidragsordningen, og i henhold til Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg (Lov nr. 342 af 17. maj 2002) skal kommunerne opkræve særbidrag hos de virksomheder, der falder ind under ordningen. De to virksomheder i Ballerup, der tilleder til Spildevandscentret, er TOMS A/S og LEO Pharma A/S. Der er ingen særbidragspligtige virksomheder i oplandet til Måløv Renseanlæg i øjeblikket. Spildevandscentret har beregnet TOMS A/S bidrag til kr. ekskl. moms for 2003 og LEO A/S bidrag til kr. ekskl. moms ud fra virksomhedernes egne angivelser af tilledningsmængder til renseanlæg. Bilag Not fra Spildevandscenter Avedøre I/S Informion om særbidrag af 14. august 2002 (udsendes). Forslag til tilføjelse til kommunens betalingsvedtægt af 15. januar 2002 (udsendes). Spildevandscenter Avedøres bidragstakster for 2003 af 4. oktober 2002, herunder takster for særbidrag (udsendes). Kommunalbestyrelsen Forslag til tillæg til kommunens betalingsvedtægt for kloakforsyning godkendes, det af Spildevandscenter Avedøre vedtagne takstbilag godkendes og indføjes i Ballerup

4 Kommunes takster for kloakforsyning for 2003, og der i henhold til tillægget til betalingsvedtægten og takstbladet opkræves særbidrag fra 2003 hos TOMS A/S og LEO Pharma A/S. Kloaknettets renovering i anlægsbevilling (DAN) Teknik- og Miljøudvalget den 12. februar 2002, pkt. 7. På den senest administrivt ajourførte investeringsoversigt af 3. oktober 2002 henstår på projekt nr Kloakrenoveringer rådighedsbeløb for ,0 mio. kr. I 1992 vedtog Kommunalbestyrelsen en handlingsplan til miljøforbedring af kommunens afløbssystemer. Handlingsplanen angav i grove træk, hvorledes kommunens afløbssystemer gennem kloaksaneringer, separeringer, bassinudbygninger mv. kan opfylde målsætningen for et miljøvenligt afløbssystem. Vi har i dag ca. 180 km spildevandsledning, hvoraf ca. 36 km anses for saneringsmodent. Lidt over halvdelen af disse er i dag renoveret. Handlingsplanen er blevet indarbejdet i kommunens Spildevandsplan , som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i I tilslutning til handlingsplanen blev der udarbejdet en økonomiplan, der er optaget i investeringsoversigten. I den seneste administrivt ajourførte investeringsoversigt af 3. oktober 2002, er der under projekt nr Kloakrenoveringer rådighedsbeløb, afs 5.0 mio. kr. i I kloaknettets renovering for 2002 (behandlet i udvalget 12. februar 2002 pkt. 7) er foruds anvendt 1,1 mio. kr. til strømpeforing af fællesledninger ved Ballerup Vandværk, som led i den indvindingstilladelse værket fik i Sammen med planlægningen af nye seniorboliger ved Toftehaven er kloakkerne i bl.a. Nygårdsvej blevet undersøgt nøje. Det har vist sig, ledninger, som har en dimension på 1,1 m i diameter, har behov for renovering af hensyn til afløbsforholdene for de fremtidige seniorboliger på Toftehaven. De store ledninger i dimension 1,1 m har desuden vist sig så utætte, de af hensyn til beskyttelse af vandinvindingsboringerne på Præstevænget må strømpefores. Prisen for renovering af ledningen omkring Ballerup Vandværk bliver, grundet de store ledningers renoveringsbehov, nu i alt ca. 2,5 mio. kr. i stedet for 1,1 mio. kr., hvilket medfører, opfølgning på tv-inspektion i Digterparken og tv-inspektion af stikledninger på Roarsvej samt opfølgning herpå må udskydes fra 2002 til Endvidere er der behov for færdiggørelse af strømpeforing/brøndrenovering af spildevandsledninger i området Nyvangen/Bispevangen i 2003 (behandlet i udvalget 4. september 2001 pkt. 5). Rådighedsbeløbet for 2003 påtænkes anvendt således: Tv-inspektioner:

5 Overslagspris for tv-inspektioner af stikledninger i Roarsvejkvarteret Tv-inspektioner til renoveringspuljen 2004 Renoveringer: Opfølgning på tv-inspektioner i Digterparken Opfølgning (stikrenovering) på tv-inspektioner af stik i Roarsvejkvt. 1. etape Færdiggørelse af strømpeforinger i Nyvangen/ Bispevangen kr kr kr kr kr. I ovenstående overslag er medtaget kr. til afløbsingeniør, som forestår projektering, udbud, tilsyn og kvalitetssikring for såvel tv-inspektion som renovering af kloakker. Endvidere bruges kr. til udarbejdelse af en Kloakfornyelsesplan. Ifølge Miljøbeskyttelseslovens 32, stk. 1 nr. 3, skal kommunens spildevandsplan indeholde oplysninger om den eksisterende tilstand af kloakanlæg samt den planlagte fornyelse af disse. Miljøbeskyttelseslovens bestemmelse er uddybet i Spildevandsbekendgørelsen (bekendgørelse nr. 501 af 21. juni 1999 om spildevandstilladelser mv. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4). I spildevandsbekendgørelsens 5 stk. 1 nr. 5 er angivet, spildevandsplanen skal indeholde en fornyelsesplan for de offentlige kloakker med målsætning og prioritering af fornyelsesindssen, samt en tids-og økonomiplan for arbejdet. Ballerup Kommune reviderer sin spildevandsplan i 2003, hvorfor Kommunen således er forpligtet til, samtidig hermed, udarbejde ovennævnte fornyelsesplan. Kommunalbestyrelsen der meddeles en anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. på projekt nr Kloakrenoveringer 2003 til de beskrevne projekter til disposition pr. 1. januar Licition på gadefejning med stor fejemaskine (DAN) Teknik- og Miljøudvalget den 11. juni 2002, pkt. 13. Gadefejning med stor maskine er hidtil udført af kommunens Merielgård med egen maskine. I forbindelse med eventuel anskaffelse af ny fejemaskine er der afholdt licition med kontroltilbud fra Merielgården på dels den hidtidige frekvens på fejning hver 2. uge på befærdede veje og hver 4. uge på boligveje, dels en alterniv pris på hver 3. uge på befærdede veje og hver 6. uge på boligveje. Udbuddet er for en 2-årig aftale. Den afholdte licition viser følgende result renset for affaldsafgifter på 700 t affald/år og inkluderet stipuleret regningsarbejde anført i tilbuddet: Firma Fejning pr. 2/4 uge kr. Fejning pr. 3/6 uge kr.

6 Clean Fejning Sjælland , ,00 Preben O. Nielsen , ,00 NCC , ,46 Merielgården - kontrol , ,00 Merielgårdens kontroltilbud er baseret på indkøb af en ny fejemaskine til formålet samt benyttelse af denne også til andre formål (vinterforanstaltninger). Med baggrund i de afgivne tilbud vil det økonomisk mest fordelagtige være annullere licitionen og overdrage arbejdet til Merielgården med en kontrakt på et beløb som ovenstående, med tillæg af affaldsafgift. De hidtidige udgifter til den store fejemaskine og dermed arbejdsområdet har været ca kr./år, hvilket svarer til den afgivne pris fra Merielgården. Alternivt vil der ved en mindre frekvens (3/6uge) være en besparelse på ca kr./år. Der har ikke hidtil været betalt affaldsafgift pga. tilladelse til deponering af fejeaffald på en godkendt losseplads som jordfyld. Såfremt denne ordning ændres vil den samlede udgift til gadefejning stige med ca. 700 tons x 375 kr= kr./år uanset frekvensen af fejningen. Da frekvensen for gadefejning med stor maskine gennem det sidste år har været neds i forhold til den oprindelige frekvens på fejning hver 2/4 uge uden henvendelser fra grundejere, anbefales det godkende en aftale om fejning hver 3/6 uge, hvorved der er en besparelse i forhold til budgettet på kr./år. Da det i forbindelse med budgetbehandlingen for budget 2003 blev fremført, der burde afsættes flere midler til termisk ukrudtsbekæmpelse, anbefales besparelsen overført til dette formål. Kommunalbestyrelsen Teknisk forvaltning foreslår, udvalget anbefaler annullere licitionen, og gadefejning forts udføres med frekvens hver 3/6 uge og af Merielgården til et kontraktbeløb på ,00 kr. i en 2-årig kontrakt, og besparelsen ved mindre fejefrekvens benyttes til en styrkelse af den termiske ukrudtsbekæmpelse på faste belægninger. Indkøb af stor fejemaskine (DAN) Gadefejning med stor maskine har været i licition med et kontroltilbud fra Merielgården. Kontroltilbuddet var billigst og en benyttelse af dette kræver indkøb af en ny fejemaskine.

7 I henhold til den senest administrivt ajourførte investeringsoversigt pr. 3. oktober 2002 er der på projekt nr til rådighed 1 mio. kr. i 2002 og kr. i Der er fra fa. V. Løwener modtaget pris på en færdig opbygget fejemaskine på kr kr. ekskl. moms. Inden indkøb af maskinen har fejningen været i offentlig licition for afprøvning af Merielgårdens prisniveau, og det har vist sig, Merielgårdens kontroltilbud var billigst. Kommunalbestyrelsen Teknisk forvaltning foreslår, der meddeles en anlægsbevilling på kr., projekt nr Merielgården udskiftning af meriel til indkøb af ny fejemaskine. Result af offentligt udbud af drift af friarealer på 10 kommuneskoler (DAN) Teknik- og Miljøudvalget 14. maj 2002, pkt. 3. Økonomiudvalget 21. maj 2002, pkt. 12. Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget behandlede i maj måned 2002, et af forvaltningen udarbejdet meriale til en politisk beslutning om udbud af driften af friarealerne til 10 kommuneskoler. Det udarbejdede udbudsmeriale blev godkendt, og det besluttedes udsende driften af 10 kommuneskolers friarealer i offentligt udbud, samt Merielgården og den enkelte skole skulle have mulighed for afgive kontrolbud. Udbudet blev annonceret i juli måned med licition den 12. september Resultet af licitionen blev, 3 prive firmaer Hedeselskabet, Kaare Anlægsgartneri og Vækst og Miljø, afgav de økonomisk mest fordelagtige tilbud på opgaven. Der blev afgivet kontrolbud af Merielgården, som ikke var konkurrencedygtig i forhold til ovennævnte 3 prive firmaer. Forvaltningen udarbejdede i foråret 2002 det nødvendige udbudsmeriale samt redegørelse for de eventuelle afledte konsekvenser ved udlicitering af driften af friarealerne til 10 af kommunens skoler. Baggrunden herfor var flere års kritik af Merielgårdens drift af disse friarealer. I udbudsmerialet samt tilhørende redegørelse om afledte konsekvenser af et udbud af driftsopgaven blev foruds: udbudet ikke omftede vintertjeneste/snerydning og glførebekæmpelse, indendørs beplantning, legeredskaber samt skolernes idræts-arealer, der ikke er tale om en virksomhedsoverdragelse, og der igennem driftskontrakternes løbetid skal gennemføres kontrol og byggemøder som kvalitetssikring. Udvalget behandlede sagen på sit møde den 14. maj 2002, hvor det blev be-sluttet, indstille til Økonomiudvalget: der afholdes licition på vedligeholdelse af udearealerne til kommunens skoler, som pt. vedligeholdes af Merielgården,

8 vedligeholdelsen af udearealerne forts administreres centralt af Teknisk- og Miljøudvalget, udbudet sker som offentligt udbud for hver enkelt skole, udbuddet sker for en tidshorisont på 4 år med option på 2 år, det godkendes, Merielgården og den enkelte skole kan afgive kontroltilbud, og udbudsmerialet kan benyttes til udbud, når det suppleres med en passus om Arbejdsgiverens Sociale Ansvar. Økonomiudvalget tiltrådte indstillingen den 21. maj Forvaltningen færdiggjorde udbudsmerialet på baggrund af de politiske beslutninger og annoncerede udbudet den 16. juli 2002 i aviserne Ballerup Bladet og Licition samt på Kommunens hjemmeside. Interessen for byde på driftsopgaven var meget stor, og 38 prive firmaer har fået merialet tilsendt. Til licitionen den 12. september 2002 af- gav 18 firmaer (inkl. kontroltilbudet fra Merielgården) tilbud på driften af friarealerne på én eller flere af de udbudte skolers udearealer. Result af licitionen blev, følgende firmaer afgav det mest økonomisk fordelagtige tilbud vægtet, jf. bilag 1 på driften af følgende skoler: Hedeselskabet, Region Øst Taastrup afd. Kaare Anlægsgartneri Frederikssund Vækst og Miljø Måløv skole Østerhøjskolen Parkskolen Rugvænget skole Hedegårsskolen Rosenlunds skolen Lundegårdsskolen Højagerskolen Skovmarksskolen Egebjergskolen Slagelse Forvaltningen har efterfølgende afholdt møder med ovennævnte firmaer med henblik på sikre, pris i forhold til ydelsen og kvaliteten holder samt, hvorledes firmaerne agter opfylde Arbejdsgivernes Sociale Ansvar. Resultet af møderne er, firmaerne alle er valide, og samlet har givet udtryk for de samlet vil oprette 2-3 beskyttede job. Den samlede tilbudssum fra de 3 prive firmaer udgør ,90 kr. om året. På driftsbudget 2003 er der under konto blok afs kr ,- til drift af skolernes udearealer inkl. vintertjeneste/snerydning og glførebekæmpelse, samt indendørsbeplantning. Driftsbudget 2003 konto ,- kr. - udgift vintertjeneste ,- kr. - Indendørsbeplantning ,- kr ,- kr ,- kr. Disponible driftsmidler ,- kr. Udgift til prive entreprenører ,- kr. Besparelse på drift årligt ,- kr.

9 Driftsbudgettets disponible midler til den egentlige drift af skolernes udearealer, jf. udbudsmerialet, andrager ,00 kr., hvilket giver en driftsbesparelse på ,00 kr. Forvaltningen foreslår, driftsbesparelsen anvendes til en sikring af kvaliteten af de udliciterede driftsopgaver ved etableringen af en kontrolfunktion. Kontrolfunktionen skal bidrage til sikring af, den aftalte ydelse og kvalitet leveres ved interne og eksterne kontrakter på det grønne område. Udgiften til etableringen af kontrolfunktionen vil andrage ca ,00 kr. årligt og foreslås dels finansieret af driftsbesparelsen ved priviseringen, dels ved en samlet besparelse på ca ,00 kr. på driftsudgiften til de øvrige grønne områder på konto Bilag Skemaer med tilbuds- og vurderingssummer for den enkelte skole (udsendes). Samlet oversigt over indkomne tilbud (udsendes). Kommunalbestyrelsen resultet af det offentlige udbud af driften af skolernes udearealer godkendes, Hedeselskabet antages til drive friarealerne på Måløv Skole, Øster- højskolen, Parkskolen, Rugvænget Skole, Hedegårdsskolen, Rosenlunds- skolen, Lundegårdsskolen i de næste 4 år, Kaare Anlægsgartneri antages til drive friarealerne på Højagerskolen og Skovmarksskolen i de næste 4 år, Vækst og Miljø antages til drive friarealerne på Egebjergskolen i de næste 4 år, der etableres en kontrolfunktion, som skal bidrage til sikring af, den aftalte ydelse og kvalitet leveres ved interne og eksterne kontrakter på det grønne område, udgiften til etableringen af en kontrolfunktion på ca kr. finansieres af det fremkomne driftsoverskud på pasningen af udearealerne til kommunens skoler, samt ved en samlet besparelse på kr. på driften af kommunen grønne områder, konto , samt Merielgården tilpasses priviseringen af driften af udearealerne til kommunens skoler Forslag om Forskrift for Støjende bygge- og anlægsarbejder i Ballerup Kommune (MIA) Forvaltningen har i forbindelse med Østerhøj-byggeriet brugt megen tid, og alligevel stået magtesløs, i forbindelse med klager fra beboerne over byggepladsstøj. En kommunal forskrift kunne regulere og sanktionere forholdet. Trods forsøg på planlægge sig gennem et bygge- og anlægsarbejde viser erfaringerne fra Østerhøj, der, fra første bolig ibrugtages til arbejderne er afsluttede, kommer en lang række borgerklager over støj. Forvaltningen har konsteret, manglende fremkommelighed og især håndværkernes meget tidlige/sene igangsætning/afslutning af dagens opgaver, betyder støjbelastninger udover det rimelige for beboerne.

10 Håndhævelsesmæssigt er forholdet vanskeligt. Henstillinger om ændret adfærd respekteres ikke. Påbud kan næppe håndhæves, da det fordrer, forvaltningen er klar til rykke ud og støjmåle på alle tider af døgnet. Hertil skal det bemærkes, målinger på sådanne variable støjkilder er særdeles vanskelige og politiet prioriterer ikke almene forstyrrelser efter Politivedtægten. Forholdet kan reguleres gennem udarbejdelse af en forskrift udstedt i henhold til 6 og 8, stk.2, i Bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj 1992 vedrørende anden virksomhed end listevirksomhed ( Anmeldelsesbekendtgørelsen ). Københavns Kommune har udstedt lignende forskrift for bygge- og anlægsarbejder. Håndhævelsen efter en forskrift er betydelig enklere, da entreprenøren skal dokumentere overholdelse af støjgrænserne efter forskriftens 4 eller alene kontrollere aktivitet og klokkeslæt efter 5. Endelig er det i medfør af Anmeldelsesbekendtgørelsens 8 muligt straffe overtrædelsen af den kommunale forskrift med bøde. Bilag Udkast til Forskrift for Støjende bygge- og anlægsarbejder i Ballerup Kommune (udsendes). Kommunalbestyrelsen udkast til Forskrift for Støjende bygge- og anlægsarbejder i Ballerup Kommune tiltrædes med deraf følgende annoncering og underretning til bygherrer og entreprenører. Orientering om retssag vedrørende Skovlunde Syd (PLAN) Teknik- og Miljøudvalget den 25. maj 2000, pkt. nr. 26. Østre Landsret har den 30. oktober 2002 afsagt deldom i sagen om opførelse af ni parcelhuse i Skovlunde Syd. Ballerup kommune er blevet frifundet i påstanden om anerkende, Lokalplan 097 er ugyldig, for så vidt angår bestemmelserne, der tillader opførelse af ni parcelhuse syd for det nuværende boligområde i Skovlunde. Sagsomkostninger fastsættes i forbindelse med den endelige afgørelse af sagen. Nurklagenævnet er tilsvarende frifundet i påstanden om skulle ændre beslutningen, som Nævnet traf den 27. maj 1999, således Lokalplan 097 erklæres ugyldig, for så vidt angår bestemmelserne, der tillader opførelse af ni parcelhuse syd for det nuværende boligområde i Skovlunde. Sagsøgerne betaler sagsomkostninger til Nurklagenævnet. Tilbage står den subsidiære påstand: Ballerup Kommune betaler til sagsøgerne et beløb stort 2 mio. kr. med tillæg af sædvanlig procesrente fra sagens anlæg til betaling sker, samt påstanden om, Ballerup Kommune tilpligtes anerkende, vejarealet "z" skal tilbydes sagsøgerne (de tilstødende grunde) i henhold til reglerne i lov om offentlige veje 91. Sagen er herefter uds til den 25. november 2002 på processkrift fra Ballerup Kommune vedrørende den subsidiære påstand.

11 Økonomiudvalget orienteringen tages til efterretning. Plejecentret Toftehaven, ansøgning om dispension /1.np.b/Nygårdsvej 35 (BYI) Ansøgning om dispension til mindre rumhøjde end 2,5 m i 2 vagtstuer og 2 skyllerum. Der ansøges om dispension fra Bygningsreglement 95, kap til rumhøjde på 2,3 m, hvor kravet til arbejdsrum er 2,5 m. Efter arbejdsmiljølovgivningen omfter arbejdsrum ethvert rum, hvor der udføres arbejde. Bade- og wc-rum i f.eks. plejeboliger, daginstitutioner m.v. kan således være arbejdsrum. Ansøgningen omfter vagtrum nr. 317 og 367 samt skyllerum nr. 318 og 368, stueplan, tegn. nr. HA(99)1.08. og 1. salsplan tegn. nr. HA(99)1.09. Der foreligger udtalelse med begrundelse og godkendelse fra Toftehavens Sikkerhedsudvalg. Cit Lofthøjden i vagtstue og vaskerum reduceres til 2,30 m, idet ledninger og rør herved skjules og rengøring lettes. Rummene er definerede som arbejdsrum, men personalet har ikke ophold i rummene hele arbejdsdage, men kun ophold af kortere varighed under ½ time ad gangen. Det er oplyst, en repræsentant fra BST har understreget, definitionen af arbejdsrum har vide rammer. Cit slut Teknik- og Miljøudvalget der på det foreliggende grundlag meddeles dispension fra Bygningsreglement 1995, kap til udførelse af de ansøgte rum med rumhøjde på mindst 2,3 m. Gebyr for skorstensfejning i (BYI)

12 Gebyr for skorstensfejning reguleres årligt på baggrund af vejledning fra Kommunernes Landsforening. Kommunernes Landsforening har udarbejdet takstblad for Taksterne er fremskrevet med 3,9 % i forhold til taksterne for Året før var reguleringen på 3,6 %. Økonomiudvalget de pristalsregulerede takster for 2003 godkendes. Ønske om engoberede tagsten /11.ce.m/Myrholmen 61 (BYI) Ansøgning om tilladelse til anvende røde, engoberede tagsten i tegl, hvor Lokalplan nr bestemmer tage skal være belagt med røde, uglaserede tagsten i tegl. Engoberede tagtegl er tagsten, der har en halvblank overflade, der er opnået ved påsprøjte overfladen en fintmalet leropslemning, der under brændingen integreres med stenen. Der findes en lidt blankere udgave, der kaldes ædel-engoberet. Her er leropslemningen tils glas inden brændingen. Glaserede tegl, der er helt blanke, er påført en ren glasur inden brændingen. Forvaltningen har afvist godkende engoberede tagsten med den begrundelse, overfladen fremtræder blankere end en nurlig teglsten og engoberede tagsten har en ensartet overflade, der ikke har en ubehandelt tagstens spil og ikke pinerer på samme måde som en ubehandlet teglsten. Begrundelsen for vælge engoberede sten er, overfladen ikke er så modtagelig for smuds og algebelægning. Ansøger har fremført, lokalplanen kun udelukker glaserede tegl. Der er intet i lokalplanen, der uddyber baggrunden for bestemmelsen og derfor må alle former for røde lertegl, der ikke er glaserede kunne anvendes. Ansøger har henvist til afgørelser fra Nurklagenævnet, hvor det slås fast, lokalplanbestemmelser skal være så præcist og entydigt formuleret, der ikke hersker tvivl om, hvorvidt et givet byggeri er i overensstemmelse med bestemmelserne for de kan få virkning efter sit indhold. Fastholdes afslaget, vil ansøger givet påklage afgørelsen til Nurklagenævnet. Forvaltningen er af den opftelse, en sag i Nurklagenævnet meget let kan risikere falde ud til klagerens fordel. Kommunalbestyrelsen har imidlertid mulighed for nedlægge forbud mod anvendelse af den ansøgte tagbelægning efter Planlovens 14.

13 Forvaltningen har ligeledes modtaget en tilsvarende ansøgning for en ejendom på Buestræde, hvor Lokalplan nr har den samme bestemmelse om tagbeklædning. Teknik- og Miljøudvalget sagen drøftes med henblik på en beslutning om udvalget vil godkende den engoberede tagsten eller man vil anbefale Økonomiudvalget nedlægge et 14 forbud. Skur med høj rejsning /8.bk.s/Tangevej 7 (BYI) Ejeren af Tangevej 7 har søgt om dispension fra Lokalplan 17 til opførelse af skur med høj rejsning i sin baghave. Der er praksis for give administriv dispension for højden af småbygninger, hvis de ligger under det skrå højdeplan der er 2,5 m i skel, og 3,5 m i en afstand af 2,5 m fra skel. Der gives dog kun administriv dispension, hvis naboen er positiv overfor det. I dette tilfælde mener naboen, der ikke bør gives dispension, fordi der vil blive meget indeklemt for ham i dette hjørne af grunden. Naboens hus ligger 5 m fra det skel, hvor op imod skuret skal placeres. Mellem huset og skellet er der placeret en garage og en carport på i alt 12 m. I det hjørne af huset, der vender ind mod det ønskede skur, er der fyrrum. Skuret vil ikke komme til tage solen på nabogrunden, da det ligger imod nord. Teknik- og Miljøudvalget dispensionsansøgningen imødekommes. Ansøgning om etablering af ktepension /4.ad.m/Ågerupvej 44 (BYI)

14 Ansøgning om tilladelse til etablering af ktepension i tidligere støberi. Ejendommen er beliggende i landzone med et grundareal på m 2 og de eksisterende bygninger anvendes i dag til beboelse, lager og snedkerværksted. I henhold til Kommuneplan , rammebestemmelse 9.B.1, har Ballerup Kommunalbestyrelse zonekompetencen. Området er fastlagt til boligformål. Der kan opføres eller indrettes bebyggelse til offentlige formål, herunder undervisnings-, kultur- og fritidsaktiviteter, der kan indpasses i området uden være i strid med ønskerne om bevare områdets særlige landsbykarakter. Der kan i forbindelse med den eksisterende bebyggelse tillades erhverv, som kan indpasses i området uden være til gene for omgivelserne. Ktepensionen indrettes til ca. 20 kte med udvendig løbegård, behørigt lukket med trådhegn. Det er skønnet, den ansøgte ktepensions størrelse alene reguleres af reglerne om ikke erhvervsmæssigt dyrehold. Kommunalbestyrelsen kan ved eventuelle gener stille vilkår om særlige krav til løbegårde, gødningsbortskaffelse, støj og lignende. Afstanden til naboer løser mange problemer på forhånd. Teknik- og Miljøudvalget der meddeles tilladelse efter Lov om planlægning 35 stk. 1 til etablering af den ansøgte ktepension, orientering til naboer samt udtalelse fra regionplanmyndigheden og amtsrådet ikke foretages, idet det efter udvalgets skøn er af underordnet betydning og tilladelsen offentliggøres i lokalavisen. Facadefarve i relion til Lokalplan nr /11.ck.m/Myrholmen 51 (BYI) Teknik- og Miljøudvalget den 8. oktober 2002, pkt. 15. Ejeren ønsker give sit træhus en farve som indleverede farveprøve. Det er ikke forvaltningens opftelse, denne farve ligger indenfor lokalplanens farveskala for træfarver. Forvaltningen har forespurgt hos producenten, og har fået flg. oplyst: - Genbehandling skal finde sted og normalt foretages hvert 2-3 år.

15 - Ved genbehandling vil farven blive mørkere og mere dækkende og få et mere støvet udseende. Forvaltningen finder, den valgte farve med tiden vil afvige mere og mere fra den angivne farveskala, og vil således kunne skabe præcedens for yderligere dispensioner. Teknik- og Miljøudvalget ansøgningen ikke imødekommes. Krav om fri afstand foran installionsgenstand /10.dø.s/Åbyvej 35 (BYI) Ansøgning om dispension fra Bygningsreglement for småhuse 1998, kap. 3.6, stk om der ud for en installion som håndvask, wc, badekar, brudebad m.v. skal være en fri afstand på 1,1 m. I det aktuelle tilfælde er afstanden ca. 75 cm. Den 14. maj 2002 blev der meddelt byggetilladelse til et om- og tilbygningsprojekt på nævnte ejendom. I byggetilladelsen er der anført betingelse om, afstanden foran installionsgenstanden, her et wc, skal være 1,1 m og i øvrigt korrigeret på godkendte projekttegninger. Ved færdigsyn blev det konsteret, der kun var ca. 75 cm mellem wc og opste dobbelte håndvaske i skabskabinet i det nye badeværelse. Ved af 27. oktober 2002 søges om dispension fra BR-S 98, kap. 3.6, stk Begrundelsen er, man helt har overset kravet i byggetilladelsen. Det skal nævnes, der på ejendommen findes et toilet på en forskudt etage, hvor afstandskravet foran wc er overholdt, men så kniber det med dørbredden. Hvis man fjerner den ene håndvask, inkl. ½ skabskabinet, er problemet løst. Teknik- og Miljøudvalget Teknisk Forvaltning, sagen drøftes med henblik på en beslutning.

4. Dogme 2000 - fælles retningslinier for bygge- og anlægsarbejder i Dogmekommunerne

4. Dogme 2000 - fælles retningslinier for bygge- og anlægsarbejder i Dogmekommunerne Møde i Teknik- og Miljøudvalget tirsdag den 10. maj 2005, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 7 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Årsregnskab 2004 * 3. Etablering af Ballerup Bynet - anlægsbevilling

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Refer mandag den 22. juni 2009, kl. 18:00 i s mødesal Åbent møde Eventuelle skriftlige spørgsmål til, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse". Tilstede Ove E.

Læs mere

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser.

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser. Møde i mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00 i smødesal REFERAT 1. Meddelelser 2003001699 s møde 26. januar 2004 Punkt 1: Der var ingen meddelelser. 2. Autorision af pantefoged 2002000168s møde 26. januar

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 21. marts 2005, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 19. december 1997 af østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Ebbe Christensen, Teilmann Peter Gert Jensen (kst. ). 14. afd. nr. 3-0050-93. S mod Magleby

Læs mere

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007 Åbent referat fra møde i mandag den 25. juni 2007 Mødet startede kl. 18:00 i Rådssalen, Lyndby Henning Nielsen Lars Storgaard Indholdsfortegnelse 1. KM - Spørgetid... 4 2. KM - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Bilag til IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Boligforeningen ØsterBO VEJLE SPILDEVAND Vejle Spildevand A/S Vejle Kommune Rambøll GBL Notat REDEGØRELSE FOR JURIDISKE MULIGHEDER

Læs mere

Referat. Mødedato: 24. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 24. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende: Refer Refer Mødedo: 24. oktober 2013 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 24. oktober 2013 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Mogens Stampe, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe Ottosen Fraværende:

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0355008 - RSL UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 13. februar 2015 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Ole Græsbøll Olesen, Kåre Mønsted og Bo Bjerregaard (kst.)). 5. afd. nr.

Læs mere

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen Referat af mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 5. september 2011 kl. 14:00 i Arden Rådhus, Østergade 22, Arden - Mødelokale Skoven Peter Schrøder forlod mødet kl. 17.00 efter pkt. 180. Pkt. Tekst

Læs mere

klimasikring i grundejerens afløbssystem

klimasikring i grundejerens afløbssystem Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10355 - 26 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Protokol 03-12-2013 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Curt Købsted Paul Knudsen Christina Stenberg Lillie Dorete Dandanell Lene Kaspersen Liss Kramer Mikkelsen Søren Hoby Andersen

Læs mere

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 230. Virksomhedsplan 2011 - Teknik og Beredskabs opgaveområder 3 231. Ensretning

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

5... Søndergård - Resultat af licitation vedr. anlæg af Søpromenaden anlægsbevilling. 8

5... Søndergård - Resultat af licitation vedr. anlæg af Søpromenaden anlægsbevilling. 8 Teknik- og Miljøudvalget den 15. januar 2008, kl. 13:00 i udvalgsværelse 7 Åbent møde OBS! Inden udvalgsmødet er der møde i Dommerkomiteen for Miljøprisen Medlemmer Birte Kramhøft (F) Dan Kjølsen (O) Helle

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Refer Kommunalbestyrelsen mandag den 31. august 2009, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsens mødesal Åbent møde Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 1 Vedtægtens område... 4 2 Budget og regnskab... 5 3 Forsyningens indtægter... 5 3.1 Tilslutningsbidrag... 5 3.1.1 Tilslutningsbidragets størrelse... 6

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. oktober 2004, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 15. december 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 17:30 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001 Betalingsregler for spildevandsanlæg Indhold FORORD 7 1 SPILDEVANDSREGULERING AF BETYDNING FOR ADMINI- STRATIONEN AF LOV OM BETALINGSREGLER FOR SPILDE- VANDSANLÆG

Læs mere

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Titel: Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde

Kommunalbestyrelsen. Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Spørgetid før kommunalbestyrelsesmødet 3 Meddelelser 5 Endelig

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere