Råd og realiteter DANSK ØKONOMI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Råd og realiteter DANSK ØKONOMI 1962-1987"

Transkript

1 DANSK ØKONOMI Råd og realiteter Supplement til Dansk økonomi, december 1987, udgivet i anledning af 25 året for oprettelsen af Det økonomiske Råd Supplement to Danish Economy, December 1987, published on the occasion of the 25th anniversary of The Economic Council DET ØKONOMISKE RÅD FORMANDSKABET KØBENHAVN 1987

2 FORMANDSKABETS REDEGØRELSER 1. Det realøkonomiske grundlag for de kommende måneders økonomisk politiske afgørelser. 18. december Foreligger kun stencileret. 2. Hovedtendenser i indkomstudviklingen for de vigtigste samfundsgrupper februar ,50 kr. 3. Den økonomiske situation. 16. september Foreligger kun stencileret. 4. Strukturproblemer i dansk landbrug. Maj kr. (Udsolgt). 5. Indkomstramme og indkomststatistik. November kr. 6. Bygge- og boligpolitikken. Juni ,50 kr. (Udsolgt). 7. Den økonomiske udvikling i ,50 kr. 8. Bidrag til belysning af formueudviklingen i Danmark i de senere år. August Genoptrykt kr. 9. Konjunktursituation, indkomstpolitik og indkomststatistik. September og december ,50 kr. (Udsolgt). 10. Konjunktursituationen i efteråret September kr. (Udsolgt). 11. Den personlige indkomstfordeling og indkomstudjævningen over de offentlige finanser. November Genoptrykt kr. (Udsolgt). 12. Dansk økonomi i efteråret (Herunder en særlig landbrugsredegørelse). September kr. (Udsolgt). 13. Indkomststatistik December kr. (Udsolgt). 14. Konjunkturudsigterne for April Foreligger kun stencileret. 15. Danmarks internationale konkurrenceevne. Maj kr. 16. Dansk økonomi i efteråret September kr. (Udsolgt). 17. Boligmarkedet og boligbyggeriet. Maj kr. (Udsolgt) 18. Dansk økonomi i efteråret September kr. 19. Dansk økonomi, foråret April kr. 20. Markedsperspektiver og strukturproblemer. Oktober kr. 21. Dansk økonomi, foråret Den økonomiske situation. Livsindkomstberegninger. Marts kr. (Udsolgt). 22. Økonomisk demokrati i samfundsøkonomisk belysning. November kr. 23. Dansk økonomi, foråret Den økonomiske situation. Måling af finanspolitikkens virkninger. Maj kr. 24. Dansk økonomi, efteråret Den økonomiske situation. Korttids- og langtidsvirkninger af ændringer i finanspolitikken. Inflationsproblemet. December kr. (Udsolgt). 25. Dansk økonomi, februar Økonomiske problemer efter oliekrisen. Virkninger af foreslåede økonomiske indgreb. 5 kr. 26. Dansk økonomi, september kr. 27. Dansk økonomi, maj kr. 28. Dansk økonomi, september kr. (Udsolgt). 29. Dansk økonomi, april De ændrede tendenser i international økonomisk politik. Er beskæftigelseskrisen strukturel? 15 kr. (Udsolgt). 30. Dansk økonomi, november Fortsat international lavkonjunktur? Balanceproblemer for dansk økonomi til Den økonomiske fordeling. 20 kr. 31. Dansk økonomi, maj Livsindkomstberegninger. Formueforskydninger under inflation. 20 kr. 32. Dansk økonomi, december Valutakurspolitik og indkomstpolitik. Arbejdskrafttilskud. Investeringssituationen i landbruget. 25 kr. 33. Dansk økonomi, mai Konjunktursituationen. Perspektiver for dansk økonomi og økonomisk politik på længere sigt. Krav til en dansk indkomstpolitik. 25 kr. 34. Dansk økonomi, november Konjunktursituationen. Produktivitetsstigninger, arbejdsløshed og realøkonomisk råderum. Arbejdsløshed og dagpengeregler. Arbejdstidsforkortelse som instrument i konjunkturpolitikken. 25 kr. 35. Dansk økonomi, maj Konjunkturtendenserne. Blokeringer og løsningsmuligheder i den økonomiske politik. International valutapolitik - EMS. 27,50 kr. 36. Dansk økonomi, september Konjunktursituationen. 18 kr. (Fortsættes på omslagets 3. side)

3 DANSK ØKONOMI Råd og realiteter Supplement til Dansk økonomi, december 1987, udgivet i anledning af 25 året for oprettelsen af Det økonomiske Råd Supplement to Danish Economy, December 1987, published on the occasion of the 25th anniversary of The Economic Council DET ØKONOMISKE RÅD FORMANDSKABET KØBENHAVN 1987

4

5 INDHOLD Side TRÆK AF UDVIKLINGEN I DANSK ØKONOMI EFTER Peder J. Pedersen, Christen Sørensen og Claus Vastrup GÆLDEN TIL UDLANDET 35 Erik Hoffmeyer DANMARKS KONKURRENCEEVNE 43 Benned Hansen og Hans Skov Christensen OVERENSKOMSTERNE PÅ LO/DA-OMRÅDET Finn Thorgrimson EN HELHEDSORIENTERET LAVTLØNSPOLITIK 71 Hardy Hansen STRUKTURTILPASNING GENNEM MÅLRETTET ERHVERVSPOLITIK 87 Georg Poulsen ØKONOMISK DEMOKRATI OG ØKONOMISKE RÅD! 97 Jørgen Eiberg BLIVER DER RALANCE? 99 Jørgen Hansen HÅNDVÆRKETS ROLLE I VELFÆRDSSAMFUNDET 107 Klaus Bonde Larsen KRONEKURSENS BETYDNING FOR DEN DANSKE LANDBRUGSEKSPORT 115 H.O.A. Kjeldsen LANDBRUGSPOLITIK OG SAMFUNDSØKONOMI 125 Lars Jakob Larsen SIKRING AF FAMILIEBRUGET 135 Christian Sørensen DEN NYE POLITIK FOR ERHVERVSFREMME DISKRIMINERER ANDELSVIRKSOMHEDERNE 144 Martin Nielsen FORBRUGSBEGRÆNSNING ELLER STRUKTURPOLITIK 147 Klavs Olsen TRÆK AF UDVIKLINGEN I DANSK PENGEVÆSEN 155 Bendt Hansen 3

6 ER DER BEHOV FOR DØR? Martin Rømer PRODUKTIVITETSUDVIKLINGEN SIDEN 60'ERNE 173 Carsten Koch og Lars Andersen PLUSSER OG MINUSSER GENNEM 25 ÅR: ELEMENTER TIL EN VURDERING 185 Arne Mikkelsen PERIODEN : VISMANDSPROGNOSER Søren Gammelgård PERIODEN : SELVGLÆDE OG GODE RÅD Anders Ølgaard PERIODEN : ILLUSIONEN OM DEN SUNDE FORNUFT Bendt Rold Andersen PERIODEN : INDKOMSTPOLITIK, VALUTAKURS- POLITIK OG»TWIST«-POLITIK 235 Hans E. Zeuthen PERIODEN : DET NYE REGIME 241 Karsten Laursen BILAG 245 LOV OM ØKONOMISK SAMORDNING 245 KRONOLOGISK OVERSIGT OVER SAMMENSÆTNINGEN AF DET ØKONOMISKE RÅD PERSONALEOVERSIGT

7 FORORD Det økonomiske Råd afholdt sit første møde for 25 år siden, den 3. december Siden har rådet almindeligvis med et halvt års mellemrum drøftet aktuelle problemer i dansk økonomi. Formålet med dette jubilæumsskrift med bidrag fra rådets medlemmer, tidligere formænd, sekretariatet og det nuværende formandskab er at fremdrage mere principielle og langsigtede synspunkter på og vurderinger af den økonomiske udvikling i Danmark. For at udnytte fordelene ved den internationale arbejdsdeling er dansk økonomi på mange områder blevet stadig nærmere forbundet med udlandet. De udenrigsøkonomiske vilkår har derfor afgørende betydning for vores økonomiske velfærd. De danske muligheder for at påvirke den hjemlige økonomiske udvikling er dog på ingen måde blevet elimineret. Det er derfor et negativt træk i de sidste 25 års udvikling, at Danmark har betydelige balanceproblemer i form af arbejdsløshed og underskud på betalingsbalancen over for udlandet. Behovet for økonomisk politik er således uændret til stede. Vilkårene er imidlertid blevet ændret især som følge af den større afhængighed af udlandet og forventningernes større betydning. De centrale økonomisk-politiske instrumenter er dog stadig efterspørgselsstyring og konkurrenceevnepolitik, men hverken det ene eller det andet instrument kan almindeligvis anvendes alene. Det skyldes især balanceproblemernes sammensatte karakter, men også den indbyrdes afhængighed i virkningerne af de enkelte instrumenter. Den lære, der kan drages af de sidste 25 års økonomiske udvikling, er da også, at en løsning af de danske balanceproblemer kræver samordning af den økonomiske politik i form af en stram styring af den indenlandske efterspørgsel og en forbedret konkurrenceevne. Som følge af den store udlandsgæld er det nødvendigt, at en sådan politik fastholdes gennem en længere periode. De vilkår, som gælder for udformningen af den økonomiske politik, har også betydning for den eksterne og dermed offentlige rådgivning. Især forventningernes betydning for den økonomiske udvikling kan sætte grænser for denne rådgivning. Dette er baggrunden for, at valutakurspolitikken formentlig er det emne, som gennem årene har skabt størst hovedbrud i skiftende formandskaber. Følges den anbefalede kronekurspolitik ikke øjeblikkelig af de økonomisk-politiske myndigheder, er der risiko for, at sådanne anbefalinger kun far negative virkninger ved at skabe fejlagtige forventninger hos husholdninger og virksomheder med heraf afledte realøkonomiske omkostninger. 5

8 Da erfaringerne også viser, at det på nogle områder tager forholdsvis lang tid at ændre den økonomiske udvikling, anlægger formandskabets konjunkturbedømmelser almindeligvis en tilsvarende lang tidshorisont. Dette og ikke mindst den talmæssige præcision i de lange bedømmelser er ofte genstand for kritik. Selvom en lang tidshorisont og præcision øger risikoen for fejlskud, har formandskabet netop på grund aflange reaktionstider, og fordi den talmæssige præcision er nødvendig for, at andre kan vurdere og kritisere forudsætninger og resultater, opretholdt traditionen med de forholdsvis lange prognoser. Foruden de regelmæssige konjunkturbedømmelser har skiftende formandskaber taget strukturemner op til behandling. Landbrugspolitik, energipolitik, uddannelsespolitik, finanspolitik, boligpolitik, EF, ØD, pengepolitik og erhvervspolitik er nogle af de emner, der er behandlet i de forløbne 25 år. * En hovedbegrundelse for oprettelsen og opretholdelsen af Det økonomiske Råd med et formandskab og et til formandskabet hørende sekretariat er formandskabets og dermed sekretariatets uafhængighed af særinteresser, interesseorganisationer og politiske partier. Hvilken grad af succes eller mangel på samme, institutionen har haft, tilkommer det andre at vurdere. Det er dog klart, at råd og realiteter ikke altid går hånd i hånd. Oktober 1987 Peder J. Pedersen Christen Sørensen Claus Vastrup

9 TRÆK AF UDVIKLINGEN I DANSK ØKONOMI EFTER 1960 Af Peder J. Pedersen, Christen Sørensen og Claus Vastrup* I det følgende beskrives nogle hovedtræk af udviklingen i dansk økonomi i perioden fra omkring 1960 til idag. Som ledetråd for fremstillingen er der lagt særlig vægt på at belyse forhold, der vedrører den makroøkonomiske ubalance i den danske økonomi. Det kommer bl.a. til udtryk ved, at arbejdsmarkedet, løndannelsen og indkomstpolitikken indtager en forholdsvis fremtrædende plads i fremstillingen. 1 Den økonomiske vækst Konjunkturomsvinget i forbindelse med oliekrisen i er uden sammenligning det mest markante brud i de sidste års økonomiske udvikling. Den økonomiske vækst frem til omsvinget var særdeles høj (ca. 4,4 pet. p.a. i gennemsnit i perioden ), og arbejdsløshed var i realiteten afskaffet fra Fra 1973 til 1982 var væksten i gennemsnit ca. 1,5 pet. p.a., dvs. ca. en trediedel så stor som i årene forud, jf. figur 1, og ledigheden voksede fra 1 til over 10 pet. af arbejdsstyrken. Fra 1982 har Danmark påny haft vækstrater som i årene umiddelbart forud for konjunkturomsvinget, og ledigheden har været faldende. De udbredte forventninger om, at Danmark står over for nogle år med ringe økonomisk vækst og voksende ledighed, taler dog for, at fremtidige tilbageblik vil karakterisere 1980'erne som helhed som en fortsættelse af lawækstperioden efter Set i et noget længere tidsperspektiv er det måske imidlertid snarere højvækstperioden frem til 1973, der er bemærkelsesværdig. Som det fremgår af figur 2, har væksten i bruttofaktorindkomst pr. indbygger ikke i de sidste 100 år igennem længere tid været så stærk som fra slutningen af 1950'erne til 1970'ernes begyndelse. Det hænger bl.a. sammen med, at den økonomiske udvikling i Danmark gennem udenrigshandelen, der svarer til omkring 1/3 af bruttonationalproduktet, er tæt knyttet til udviklingen i det øvrige Vesteuropa, som var præget af høj vækst efter 2. verdenskrigs afslutning. Figur 3, der belyser denne afhængighed, viser således, at Danmarks gennemsnitlige vækst i real bruttonationalprodukt pr. indbygger i de sidste 25 år svarer til gennemsnittet for de øvrige europæiske OECD-lande. De enkelte *) Det økonomiske Råds Formandskab i Christen Sørensen blev formand i 1985, mens Peder J. Pedersen og Claus Vastrup blev medlem af formandsskabet i henholdsvis 1985 og

10 Figur 1 Årlig vækst i Danmarks reale bruttonationalprodukt, % CL i's / / i. I i I w u 0 r RI Vi-/. % I r r~ r I Kilde: ADAM's databank 1. OECD-landes vækst har naturligvis afveget noget fra gennemsnittet, ligesom konjunkturforløbet ikke har været fuldstændigt synkroniseret, hvilket bl.a. ses af, at konjunkturtilbageslagene i Danmark i forbindelse med de to oliekriser var noget kraftigere end i det øvrige Vesteuropa, mens omvendt væksten i Danmark har været højere i perioden Prisudviklingen i udenrigshandelen, herunder ikke mindst udviklingen i priserne på importerede råvarer inkl. energi, bidrager til det internationale element i den økonomiske udvikling. I højvækstperioden forbedredes Danmarks bytteforhold (forholdet mellem priserne på henholdsvis eksport og import) således med ca. 20 pet. for derefter at blive forringet med omkring 25 pet. fra 1973 til 1981 i forbindelse med de to store olieprisforhøjelser. Der skete en gradvis forbedring af bytteforholdet gennem hele høj vækstperioden, men stigningen i var bemærkelsesværdig kraftig - af omtrent samme størrelsesorden som føldet i , jf. figur 4. Fra begyndelsen af 1986 er bytteforholdet påny forbedret noget som følge af prisfaldet på såvel olie som de fleste andre råvarer. 1) ADAM's databank omfatter de nationalregnskabsserier, Danmarks Statistik udarbejder til brug for den makroøkonomiske model ADAM, og som i øvrigt også anvendes til Det økonomiske Råds sekretariats SMECmodel. 8

11 Figur 2 Real bruttofaktorindkomst pr. indbygger,; Indeks 1960=100 (semilogaritmisk skala) pet. p.a.). Kilde: Hansen (1977), samt egne beregninger. Den kraftige bytteforholdsforringelse for industrilandene som følge af den første o- lieprisforhøjelse har været en medvirkende årsag til det markante skift i væksttempoet omkring Den isolerede effekt herfra i form af øget inflation og realindkomsttab var dog langt fra tilstrækkelig til alene at fremkalde den svage internationale vækst. De økonomisk-politiske reaktioner på den tiltagende inflation i de toneangivende lande har også spillet en meget væsentlig rolle for den internationale økonomiske udvikling i årene, der er forløbet siden da. Den større vægt, inflationsbekæmpelsen har fået i de fleste landes økonomiske politik, har samtidig bremset væksten i den internationale handel og har dermed bidraget til lavere vækst i alle vesteuropæiske lande. 9

12 Figur 3 Real bruttonationalprodukt pr. indbygger i Danmark og Vesteuropa, Indeks 1960=100 (semilogaritmisk skala) Anm.: Trenden angiver den gennemsnitlige vækstrate for Danmark (2,7 pet. p.a.). Kilde: National Accounts, , OECD, Paris, samt egne beregninger. 2 Erhvervsudviklingen Samtidig med den voksende realindkomst pr. indbygger er der sket en væsentlig ændring i den samlede efterspørgsels sammensætning, hvilket har sat sig tydelige spor i erhvervsudviklingen. Fra 1960 til 1982 blev det offentlige forbrugs andel af bruttonationalproduktet mere end fordoblet, jf. tabel 1. Modstykket hertil har været faldende andele for såvel privatforbrug som private faste investeringer. Efter 1982 er dette mønster ændret især som følge af den meget stærke investeringsvækst i den private sektor og opbremsningen i det offentlige forbrugs realvækst. Fra 1960 til 1973 var væksten i den indenlandske efterspørgsel noget større end i eksporten. Importens lavere andel af bruttonationalproduktet i 1973 skyldes primært det forbedrede bytteforhold. Fra 1973 til 1982 gjorde det modsatte sig gældende: byttefor- 10

13 Figur 4 Danmarks bytteforhold for varer og tjenester Indeks 1980=100 Kilde: ADAM s databank. holdet blev forringet, men eksporten voksede stærkere end den indenlandske efterspørgsel, især i perioden , hvor konkurrenceevnen ligeledes blev mærkbart forbedret. Saldoen på vare- og tjenestebalancen skiftede derfor fra et underskud på knap 2 pet. af BNP i 1973 til et overskud på pet. i Som følge af rentebetalinger mv. var der imidlertid fortsat underskud på betalingsbalancens løbende poster i Efter 1982 er bytteforholdet påny blevet forbedret, mens eksporten er vokset langsommere end den indenlandske efterspørgsel. Den offentlige sektors voksende andel af den samlede efterspørgsel frem til begyndelsen af 1980'erne viser sig ligeledes i en stigende andel af den samlede bruttofaktorindkomst, jf. tabel 2. Det er først og fremmest bygge- og anlægssektoren, der har tabt terræn i lawækstperioden, hvor investeringernes - herunder boliginvesteringernes - andel af efterspørgselen lå på et væsentligt lavere niveau end tidligere. I den forudgående højvækstperiode er det især landbrugets og i mindre grad private serviceerhvervs andele, der er gået tilbage. 11

14 Tabel 1 Hovedefterspørgselskomponenternes procentvise andel af bruttonationalproduktet i løbende priser, Privat forbrug 62,8 54,5 55,0 54,7 Private faste investeringer 19,4 21,0 13,5 18,3 Offentligt forbrug 13,5 21,3 28,2 23,7 Offentlige investeringer 2,7 3,7 2,6 2,1 Indenlandsk efterspørgsel 3 102,6 101,9 99,6 100,1 Eksport 31,7 28,5 36,4 31,9 Import -34,3-30,4-35,9-32,0 a) Inkl. lagerinvesteringer. Anm.: Såvel eksporten som BNP er eksklusiv indtægter fra FEOGA. Kilde: ADAM's databank og egne beregninger. Der har bl.a. som følge af efterspørgselsforskelle og råvareprisudviklingen fundet ganske betydelige prisforskydninger sted mellem de forskellige erhverv. Først og fremmest har landbrugsvarer, men i nogen grad også industrivarer, haft en lavere prisstigningstakt end varer og tjenester fra andre erhverv. Faldet i landbrugets andel af bruttofaktorindkomsten i løbende priser er derfor meget mere udtalt end i faste priser, mens omvendt væksten i den offentlige sektors andel er endnu kraftigere. Dette må ses i sammenhæng med, at produktiviteten er steget stærkt især i landbruget, men også i industrien, jf. tabel 3. Tabel 3 Gennemsnitlig stigning i bruttofaktorindkomst i faste priser pr. beskæftiget i erhvervene, pet. p.a. Landbrug mv. 5,4 6,9 5,0 Fremstillingsvirksomhed 5,2 3,6 0,8 Bygge-og anlægsvirksomhed 2,4-0,3-1,9 Private serviceerhverv 1,3 1,3 1,0 Øvrige private erhverv 4,3 1,8 2,6 Privat sektor i alt 4,1 2,5 1,3 Anm.: Beskæftigelsen omfatter bortset fra landbrug kun lønmodtagere. Kilde: ADAM's databank og egne beregninger. 12

15 Gennemsnitlig vækst ,5 5,7 4,9 3,0 9, pet. p.a. 4, ,7 1,2 2,5 1,1 4, , ,9 4,6 3,4 0,4 Tabel 2 Bruttofaktorindkomst i faste priser (1980-priser) fordelt på erhverv, Landbrug mv. Fremstillingsvirksomhed Bygge- og anlægsvirksomhed Private serviceerhverv Øvrige private erhverv 3 Privat sektor i alt Offentlig sektor a) Omfatter boligbenyttelse, energi mv ,4 19,0 10,3 42,0 4,8 84,5 15,5 Fordeling på erhverv ,0 21,7 10,7 34,4 9,0 80,8 19,2 pet. 6,2 21,3 5,9 32,5 9,6 85,5 24,5 6,2 22,0 5,9 33,6 10,1 77,8 22,2 Kilde: ADAM's databank og egne beregninger.

16 Tabel 4 Beskæftigelsen fordelt på erhverv, Fordeling på erhverv Gennemsnitlig vækst pet. p.a. Landbrug mv ,7-2,4-1,9 Byerhverv ,8 0,3 1,9 Samlet beskæftigelse ,9 0,1 1,7 Heraf lønmodtagere ,8 0,5 2,2 Lønmodtagere i offentlig sektor ,5 4,5 0,5 Lønmodtagere i private byerhverv ,3 1,2 3,1 Heraf i: Fremstillingsvirksomhed ,4-1,9 3,0 Bygge- og anlægsvirksomhed ,5-4,4 5,1 Private serviceerhverv ,7-0,0 2,8 Øvrige private byerhverv ,3 0,7 2,0 Kilde: ADAM's databank og egne beregninger.

17 Den lavere vækst i bruttofaktorindkomst i faste priser pr. beskæftiget i private byerhverv fra 1973 til 1982 er i overenstemmelse med den ofte observerede sammenhæng, at lavere vækst i efterspørgsel og produktion virker afsvækkende på produktiviteten. Den relative prisforhøjelse for råvarer i forhold til andre produktionsfaktorer har formentlig trukket i samme retning. Det bemærkelsesværdige yderligere fald i produktivitetsstigningstakten efter 1982, hvor produktionen er vokset i et pænt tempo og kapitalapparatet i vidt omfang fornyet, er derimod vanskeligt at forklare. Det må understreges, at produktiviteten målt som bruttofaktorindkomst i faste priser pr. arbejdstime er steget stærkere i hele perioden siden 1960 end målt i forhold til antal beskæftigede. Det skyldes, at der er sket en væsentlig reduktion i antal arbejdstimer pr. beskæftiget, jf. afsnit 3. Desuden spiller ændringer i indsatsen af kapital og råstoffer en rolle for de beregnede udtryk for arbejdsproduktiviteten. 3 Beskæftigelse og arbejdsudbud Den beskrevne udvikling i produktion og produktivitet svarer til den beskæftigelsesudvikling, der er vist i tabel 4. Det samlede antal beskæftigede personer - såvel lønmodtagere som selvstændige - er ca eller 21 pet. større idag end for 25 år siden 2. Der er ansat godt Vi mill. flere i den offentlige sektor, og derfor stort set samme antal i den private sektor som i den private sektor har landbruget haft en beskæftigelsesnedgang på ca.!4 mill., mens serviceerhvervene har haft en tilsvarende fremgang 3. De private serviceerhverv og den offentlige sektor under ét dækker således nu knap 2/3 af den samlede beskæftigelse mod godt 2/5 i Samtidig er beskæftigelsens sammensætning ændret mærkbart. De selvstændiges andel er faldet fra 20 pet. til godt 10 pet., arbejdernes andel fra godt 50 pet. til godt 40 pet., mens funktionærernes andel er steget fra knap 30 pet. til knap 50 pet. Den voksende andel, der arbejder på deltid, medfører, at beskæftigelsen omregnet til antal fuldtidsbeskæftigede kun er vokset med ca. 15 pet. siden 1960, jf. figur 5. I højvækstperioden var fremgangen omregnet til fuldtidsbeskæftigede kun ca. 8 pet. Sammenholdt med den voksende ledighed efter 1973 er det bemærkelsesværdigt, at beskæftigelsesfremgangen fra 1973 til 1986 omregnet til fuldtid har været af samme størrelse som fra 1960 til Det skyldes den ekstraordinært stærke beskæftigelsesvækst efter Der kan yderligere være grund til at korrigere arbejdsindsatsen målt ved antal fuldtidsbeskæftigede for den udvikling, der har været i arbejdstiden for en fuldtidsbeskæftiget. I 1960 var arbejdsugen på 45 timer og ferien 3 uger. I 1986 var arbejds- 2) Der knytter sig dog en vis usikkerhed til opgørelsen af den samlede beskæftigelse. 3) Serviceerhvervene omfatter som her defineret bl.a. handel, transport, den finansielle sektor og forskelliqe tjenesteydende erhverv. 15

18 Figur 5 Den samlede beskæftigelse, Indeks 1960= i o OHO 0 (O O antal personer antal fuldtidspersoner 95- antal timer Anm.: Ved omregning til fuldtid indgår deltidsbeskæftigede med vægten Vi. Antal timer er beregnet som antal fuldtidsbeskæftigede multipliceret med den gennemsnitlige årlige arbejdstid pr. fuldtidsbeskæftiget. Kilde: ADAM's databank og egne beregninger. ugen 40 timer og ferien 5 uger. Der er således sket en afkortning af den årlige arbejdstid for en fuldtidsbeskæftiget med over 300 timer fra 1960 til Målt i timer er den samlede beskæftigelse derfor lidt lavere nu end i Tilgangen til arbejdsstyrken har været betydelig igennem hele perioden. I alt er arbejdsstyrken vokset med omkring personer siden Det hænger både sammen med demografiske forhold og med ændringer i befolkningens arbejdsmarkedsadfærd. Antallet af årige er således steget med godt fra 1960 til 1986, men vækstprocenten har været svagt faldende igennem perioden. Samtidig har der været en markant stigning i kvindernes erhvervsfrekvens - således eksempelvis fra knap 40 pet. i 1960 til godt 80 pet. i 1983 for de årige - hvilket sammen med med et svagt fald i mændenes erhvervsfrekvens har givet en nettotilgang til arbejdsstyrken af størrelsesordenen mill. personer, hvoraf størstedelen har fundet sted efter konjunkturtilbageslaget i Den samlede nettotilgang til arbejdsstyrken målt i personer har således ligget på et klart højere niveau fra 1973 til 1986 end i den forudgående højvækstperiode. Udviklingen i ledigheden afledt af den beskrevne beskæftigelses- og arbejdsstyrkeudvikling er illustreret i figur 6. 16

19 Figur 6 Arbejdsløshed i pet. af arbejdsstyrken (omregnet til fuldtid), Kilde: ADAM's databank og egne beregninger. 4 Makroøkonomisk ubalance Mens udviklingen i arbejdsløsheden har været tæt forbundet med de skiftende niveauer for den økonomiske vækst, jf. figur 6, har problemerne med underskud på betalingsbalancens løbende poster eksisteret i hele perioden fra 1960 til i dag. Skiftet fra høj til lav vækst og dermed en skærpet konflikt mellem to af de centrale økonomisk-politiske mål kan dog også spores i betalingsbalancetallene. Underskuddene udgjorde således i gennemsnit op imod 4 pet. af bruttofaktorindkomsten i perioden mod "kun" 2-2 Vi pet. i perioden 'erne som helhed var der derimod overskud på de løbende poster og udlandsgælden var omtrent afviklet ved indgangen til 1960'erne. Trods betydelig vækst i bruttofaktorindkomst har de stadige underskud medført, at udlandsgælden målt som andel af bruttofaktorindkomsten har været støt stigende fra det ubetydelige niveau i 1960 til omkring 47 pet. i 1986, jf. figur 7. Danmark er dermed nu et af de mest gældsatte OECD-lande - 17

20 kun Island, Irland, Portugal, Grækenland og Tyrkiet har en udlandsgæld i forhold til bruttonationalproduktet på tilsvarende eller højere niveau. At Danmark havde betydelig betalingsbalanceuligevægt allerede i 1960'erne er bemærkelsesværdigt set med eftertidens øjne i betragtning af de meget gunstige ydre vilkår i form af stadige bytteforholdsforbedringer og stærk international importvækst. En væsentlig del af forklaringen ligger i tabet af eksportmarkedsandele. Som det fremgår af tabel 5 var den danske eksportvækst i gennemsnit kun ca. 70 pet. af importvæksten for OECD-landene i perioden En del af baggrunden herfor skal søges i omstillingen fra landbrug til industri. I 1960 udgjorde landbrugseksporten inkl. konserves over halvdelen af Danmarks eksport, mens andelen nu er nede på godt 20 pet. Bl.a. som følge af barrierer for eksport af landbrugsvarer til det daværende EF-område, havde landbrugseksporten en relativt dårlig prisudvikling frem til Danmarks indtræden i EF i 1973, hvorimod industrieksporten blev stimuleret af både EFTA-samarbejdet og GATT-aftaler, som ikke omfattede landbrugsvarer. Omstillingen fra landbrug til industri gav samtidig anledning til et forholdsvis højt niveau for erhvervsinvesteringerne, som har et stort importindhold. Et yderligere bidrag til tabet af markedsandele kom fra den fortsatte "nedslidning" af Danmarks løn-konkurrenceevne. Således viser tabel 5, at konkurrenceevnen, uanset hvilken af de to indikatorer der anvendes, blev forringet med 1-2 pet. i gennemsnit pr. år fra 1960 til Selvom begge de anførte mål for lønkonkurrenceevnen indeholder adskillige usikkerhedsmomenter, er der ingen tvivl om, at en sådan fortsat forringelse har haft en klar og formentlig tiltagende negativ effekt på markedsandelene for dansk eksport. Derimod er virkningerne af den forringede konkurrenceevne på importen i denne periode blevet modvirket af faldet i de relative importpriser, således at import/bnp-kvoten i løbende priser har været næsten konstant igennem hele høj vækstperioden. 1960'erne var kendetegnet ved meget stabile valutakurser indenfor Bretton-Woods aftalen. Bortset fra to D-markopskrivninger (i 1961 og 1969) og devalueringen af det britiske pund i 1967, hvor den danske krone samtidig blev nedskrevet med omkring det halve (ca. 7 pet.), skete der ikke væsentlige valutakursændringer i denne periode. I marts 1973 ophørte det internationale fastkurssystem, men Danmark var allerede i 1972 indtrådt i det europæiske "slangesamarbejde". Den effektive kronekurs forblev forholdsvis stabil fra devalueringen i 1967 til 1973 dog med et intermezzo i juni 1972, hvor pundet påny blev nedskrevet. Fra 1973 skete der imidlertid en mærkbar stigning i den effektive kronekurs som følge af især faldende dollar- og pundkurser ved fastkurssystemets sammenbrud, idet det i forbindelse med slangesamarbejdet blev en erklæret politik, at kronen skulle følge den stærke D-mark. 4) Der er dog en del måleproblemer forbundet med disse mængdeopgørelser, jf. Dansk Økonomi, maj

21 Figur 7 Betalingsbalanceunderskud og udlandsgæld i pet. af BF I, Kilde: ADAM's databank og egne beregninger. 19

22 Tabel 5 Gennemsnitlig årlig procentvis andring i centrale faktorer vedrørende balanceproblemet, a OECD-landenes vareimport 3 -a Danmarks vareeksport 3 Dansk indenlandsk efterspørgsel' Bytteforholdet Produktivitet i byerhverv Beskæftigelse 13 Arbejdsstyrke 15 Konkurrenceevne A c Konkurrenceevne B d a ,5 1,9 7,6 6,8 4,4 4,2 4,7 0,4 4,1 1,2-2,6 1,3 4,4 2,4 1,6 0,6 0,0 1,7 0,5 1,1 1,0-1,9 0,9-1,6-1,4 2,4-2,9 a) Faste priser. b) Antal personer omregnet til fuldtid. c) Valutakurskorrigeret relativ lønomkostning pr. time. d) Valutakurskorrigeret relativ lønomkostning pr. produceret enhed. Kilde: ADAM's databank, Economic Outlook, OECD, Paris, Historical Statistics, OECD, Paris, samt egne beregninger. En tredie kilde til de fortsatte betalingsbalanceunderskud må søges i den indenlandske efterspørgselsudvikling. Den efterspørgselsregulerende økonomiske politik er naturligvis udtryk for politiske afvejninger af udviklingen i henholdvis betalingsbalancen og ledigheden. Disse afvejninger var imidlertid næppe uafhængige af det fremherskende syn på den økonomiske politik i 1960'erne. Eksempelvis var det en ret udbredt opfattelse, at arbejdsmarkedet havde hovedansvaret for løn- og prisudviklingen, mens penge- og finanspolitikken skulle sikre den fulde beskæftigelse under alle forhold og altså også uafhængig af løn- og prisudviklingen. Dette afspejler den nedprioritering af betalingsbalancehensynet, som kendetegnede 1960'erne i sammenligning med 1950'erne. Mens der nok var almindelig enighed om, at overophedning af økonomien burde undgås gennem penge- og finakspolitiske stramninger, var det formentlig samtidig en temmelig udbredt antagelse, at aktivitetsniveauet bortset fra sådanne situationer med overophedning spillede en beskeden og usikker rolle for løn- og prisudviklingen. Der var således generelt stor tiltro til indkomstpolitikken, herunder til at succes for denne politik i nogen grad kunne mindske behovet for en stram penge- og finanspolitik. Mulighederne for "fine-tuning" i den efterspørgselsregulerende politik 20

DET ØKONOMISKE RAD FORMANDSKABET DANSK ØKONOMI. i efteråret 1970 KØBENHAVN, SEPTEMBER 1970

DET ØKONOMISKE RAD FORMANDSKABET DANSK ØKONOMI. i efteråret 1970 KØBENHAVN, SEPTEMBER 1970 DET ØKONOMISKE RAD FORMANDSKABET DANSK ØKONOMI i efteråret 1970 STATENS T R Y K N I N G S K O N T O R KØBENHAVN, SEPTEMBER 1970 Siden oprettelsen af Det økonomiske Råd i efteråret 1962 har formandskabet

Læs mere

DANSK ØKONOMI SEPTE MBER 1975 DET ØKONOMISKE RÅD KØBENHAVN FORMANDSKABET

DANSK ØKONOMI SEPTE MBER 1975 DET ØKONOMISKE RÅD KØBENHAVN FORMANDSKABET DANSK ØKONOMI SEPTEMBER 1975 DET ØKONOMISKE RÅD FORMANDSKABET KØBENHAVN SEPTE MBER 1975 FORMANDSKABETS REDEGØRELSER 1. Det realøkonomiske grundlag for de kommende måneders økonomiskpolitiske afgørelser.

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING Dansk Økonomi forår 2007 KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Væksten har toppet Væksten vil følge produktiviteten i 2008 og 2009 Væksten i BNP i Danmark var over 3 pct. i 2005 og 2006, jf. figur

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Finansiel krise giver økonomisk tilbageslag Gunstigt udgangspunkt i Danmark Den globale finansielle uro er forøget markant de seneste måneder med voldsomme

Læs mere

DET ØKONOMISKE RÅD FORMANDSKABET DANSK ØKONOMI. foråret 1973. Den økonomiske situation Måling af finanspolitikkens virkninger

DET ØKONOMISKE RÅD FORMANDSKABET DANSK ØKONOMI. foråret 1973. Den økonomiske situation Måling af finanspolitikkens virkninger DET ØKONOMISKE RÅD FORMANDSKABET DANSK ØKONOMI foråret 1973 Den økonomiske situation Måling af finanspolitikkens virkninger STATENS TRYKNINGSKONTOR KØBENHAVN, MAJ 1973 Siden oprettelsen af Det økonomiske

Læs mere

Indholdsfortegnelse ,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU

Indholdsfortegnelse ,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU Indholdsfortegnelse,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU 'HQLQWHUQDWLRQDOH NRQRPL 9DOXWDRJUHQWHXGYLNOLQJHQ 'HQ NRQRPLVNHSROLWLNRJGHQRIIHQWOLJH

Læs mere

Dansk Økonomi Efterår 2013

Dansk Økonomi Efterår 2013 Dansk Økonomi Efterår 2013 Danish Economy Autumn 2013 English Summary Konjunkturvurdering Virksomheder under opsving og krise Dansk Økonomi, efterår 2013 Signaturforklaring: Oplysning kan ikke foreligge/foreligger

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2015

Dansk Økonomi Forår 2015 Dansk Økonomi Forår 2015 Danish Economy Spring 2015 English Summary Konjunkturvurdering Offentlige finanser Bankunionen Yderområder i Danmark Formandskabet Dansk Økonomi, forår 2015 Signaturforklaring:

Læs mere

DANSK ØKONOMI MAJ 1989 DANISH ECONOMY DET ØKONOMISKE RÅD MAY 1989. Konjunktursituationen. Protektionisme og handelspolitik. Det indre marked i EF

DANSK ØKONOMI MAJ 1989 DANISH ECONOMY DET ØKONOMISKE RÅD MAY 1989. Konjunktursituationen. Protektionisme og handelspolitik. Det indre marked i EF DANSK ØKONOMI MAJ 1989 DANISH ECONOMY MAY 1989 Konjunktursituationen Protektionisme og handelspolitik Det indre marked i EF Skatteharmonisering Skattetryk og offentlig sektor i Danmark, Holland og Vesttyskland

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2005

Dansk Økonomi Forår 2005 Dansk Økonomi Forår 2005 Konjunkturvurdering Indkomstoverførsler og velfærdsstaten Danish Economy Spring 2005 English summary DET ØKONOMISKE RÅD F O R M A N D S K A B E T Pris 140 kr. inkl. moms ISBN 87-89027-49-3

Læs mere

1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4

1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ 1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4 )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU 3.1 Den internationale økonomi...12 3.2 Udviklingen

Læs mere

Dansk Økonomi Efterår 2009

Dansk Økonomi Efterår 2009 Dansk Økonomi Efterår 2009 Danish Economy Autumn 2009 English Summary Konjunkturvurdering Sundhed Dansk Økonomi, efterår 2009 Signaturforklaring: $ Oplysning kan ikke foreligge/foreligger ikke Som følge

Læs mere

Økonomisk prognose FORÅR 20008

Økonomisk prognose FORÅR 20008 Økonomisk prognose FORÅR 20008 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING PROGNOSE... 5 2. AKTUEL ØKONOMISK SITUATION... 7 3. INDENLANDSK PROGNOSE... 11 Privatforbrug... 11 Eksport og import... 15 Konkurrenceevne...

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Økonomisk Redegørelse Maj 15 Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse Maj 15 I tabeller kan afrunding

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvartalsoversigt 1. kvartal

Danmarks Nationalbank. Kvartalsoversigt 1. kvartal Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 1. kvartal 1999 Kvartalsoversigten udgives af Danmarks Nationalbank og udkommer 4 gange om året. Ansvarshavende redaktør: Jens Thomsen Redaktør: Anders Møller Christensen

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 4. kvartal 2004 D A N M A R K S 4 N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2004 Det lille billede på forsiden viser et udsnit af det lille

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere

KAPITEL II KONJUNKTURER OG FINANSPOLITIK

KAPITEL II KONJUNKTURER OG FINANSPOLITIK Dansk Økonomi forår 27 KAPITEL II KONJUNKTURER OG FINANSPOLITIK II.1 Indledning Konjunkturerne påvirker os alle Udsving skaber usikkerhed og forhindrer fuld kapacitetsudnyttelse Det kan også gå for hurtigt

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. August 2010

Økonomisk Redegørelse. August 2010 Økonomisk Redegørelse August Økonomisk Redegørelse August Økonomisk Redegørelse August I tabeller kan afrunding medføre, At tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December 13 Økonomisk Redegørelse December 13 Økonomisk Redegørelse December 13 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere

Konvergensprogram. Danmark 2015

Konvergensprogram. Danmark 2015 Konvergensprogram Danmark 2015 Marts 2015 Indhold 1. Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020... 3 1.1 Den økonomiske udvikling frem mod 2020... 3 1.2 Mål og strategi frem mod 2020... 6 2. Det samfundsøkonomiske

Læs mere

Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi, som står over for økonomisk recession

Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi, som står over for økonomisk recession Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Økonomi og finans Januar Danmark: Lang vej til opsving Kickstarten giver underskud, men ikke varig vækst Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi,

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 13 Økonomisk Redegørelse Maj 13 Økonomisk Redegørelse Maj 13 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2014

Dansk Økonomi Forår 2014 Dansk Økonomi Forår 2014 Danish Economy Spring 2014 English Summary Konjunkturvurdering Holdbarhed og generationer Ungdomsuddannelser Formandskabet INDHOLD Resume 1 Kapitel I Konjunkturvurdering og aktuel

Læs mere

Konvergensprogram. Danmark 2014

Konvergensprogram. Danmark 2014 Konvergensprogram Danmark 2014 April 2014 Indhold 1. Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020... 3 1.1 Den økonomiske udvikling frem mod 2020... 3 1.2 Mål og strategi frem mod 2020... 5 2. Det samfundsøkonomiske

Læs mere

Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport

Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport Marts 213 Vækstplan DK teknisk baggrundsrapport Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Det samfundsøkonomiske forløb frem til 22... 3 1.1 Forløbet i hovedtræk... 3

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK. I.1 Indledning

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK. I.1 Indledning KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK I.1 Indledning Tegn på fremgang Efter flere år med et uændret aktivitetsniveau peger flere forhold i retning af fremgang i dansk økonomi i den

Læs mere

Danmarks Konvergensprogram 2006

Danmarks Konvergensprogram 2006 Danmarks Konvergensprogram 2006 November 2006 Regeringen Danmarks Konvergensprogram for 2006 Opdatering for perioden 2005-2010 November 2006 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til

Læs mere

13. Multiplikatoranalyser. 13.1. Effekter af øget offentligt varekøb. Kapitel 13. Multiplikatoranalyser 215

13. Multiplikatoranalyser. 13.1. Effekter af øget offentligt varekøb. Kapitel 13. Multiplikatoranalyser 215 13. Multiplikatoranalyser Kapitel 13. Multiplikatoranalyser 215 De samlede modelegenskaber præsenteres i dette kapitel vha. en række modelsimulationer. Sådanne simulationer multiplikatoranalyser er velegnede

Læs mere

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Indhold 1. Ny vækst efter krisen... 5 1.1 Danmark i arbejde... 5 1.2 Danmark

Læs mere