Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus"

Transkript

1 Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab for 2013/2014, se bilag 4. Budget for 2014/2015 og fastsættelse af kontingent, se bilag 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer Ane Hejlskov Larsen, nr. 51, er på valg og modtager genvalg, Kjeld Knudsen, nr. 27 er på valg og modtager ikke genvalg. 6. Valg af to suppleanter til bestyrelsen Poul Erik Møller, nr. 39, og Allan Møller Sørensen, nr. 2A, er på valg, begge modtager genvalg. 7. Valg af revisor og suppleant Valg af revisor: Erik Lund, nr. 43, er på valg og modtager genvalg. Valg af suppleant: Mette Kongerslev, nr. 49, er på valg og modtager genvalg. 8. Indkomne forslag Ingen indkomne forslag, punktet bortfalder (Forslag fra grundejerne skal iflg. vedtægterne være bestyrelsen i hænde senest 1. november 2014; der er ikke indkommet sådanne forslag). 9. Eventuelt Referat: 15 grundejere var mødt. De 15 personer repræsenterede 13 parceller. ad 1. Valg af dirigent Uffe Bausager, nr. 69, blev valgt som dirigent og konstaterede straks, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt med 14 dages varsel ifølge vedtægterne. ad 2. Formandens beretning Ane Hejlskov Larsen, nr. 51, afgav en opsummering af året, der er gået. Beretningen er vedhæftet som bilag til dette referat. Bemærkninger til beretningen: Rotteproblemet: Helga Nygaard, nr. 41, rapporterede problemet med rotter allerede i februar måned, og Poul Erik, nr. 39, allerede i påsken, uden at kommunen har gjort noget ved det. Det er for dårligt, og der er fulgt op over for kommunen flere gange. Agnete Jørgensen, nr. 23C, har også haft problemer med rottehuller i haven pga. defekt kloak. Det burde være sådan, at renovationsarbejderne lægger en seddel med info, når de konstaterer, at der har været rotter i skraldesækken. Det er ikke sket i alle tilfælde. Spørgsmål vedr. arbejdsdage: Overvej evt. en ekstra dag på et andet tidspunkt

2 af året. I tidligere tider har der også været flere årlige arbejdsdage. ad 3. Regnskab for 2013/2014, se bilag Kassereren Karsten Thorø, nr. 53, fremlagde det reviderede regnskab. Bemærkninger til regnskabet: Ingen Regnskabet blev godkendt. ad 4. Budget for 2014/2015 og fastsættelse af kontingent, se bilag Kassereren Karsten Thorø, nr. 53, fremlagde bestyrelsens forslag til budget for 2014/15. Der er indhentet nye tilbud fra udbydere af snerydning og pleje af grønne arealer, men ingen har kunnet konkurrere på de nuværende priser. Til gengæld har vores nuværende udbydere ikke sat prisen op, og udgiftsposterne til snerydning og pleje af grønne arealer er derfor uændrede. Der er afsat kr til trævedligeholdelse på højen. Bemærkninger til budgettet: Forslag om at binde nogle af pengene i vejfonden mv. for at få lidt renter. Dette vil bestyrelsen drøfte på det førstkommende bestyrelsesmøde. Budgettet blev herefter godkendt. ad 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer Ane Hejlskov Larsen, nr. 51, er på valg og modtager genvalg, Kjeld Knudsen, nr. 27, er på valg og modtager ikke genvalg. Der var blandt de fremmødte ikke nogen, som meldte sig som kandidat til bestyrelsen. Ane Hejlskov Larsen, nr. 51, blev derfor genvalgt uden modkandidat. Det endte med, at Kjeld Knudsen, nr. 27, modtog genvalg på trods af, at han på forhånd egentlig ikke var indstillet på at stille op. Bestyrelsen opfordrer særligt nye beboere med interesse for bestyrelsesarbejdet til at melde sig det er meget hyggeligt og ikke noget specielt krævende hverv de fleste opgaver klares på få møder og ved mail og telefonsamtaler mellem møderne. ad 6. Valg af to suppleanter til bestyrelsen Poul Erik Møller, nr. 39, og Allan Møller Sørensen, nr. 2A, er på valg, begge modtager genvalg. Der var genvalg til begge suppleanter. Ad 7. Valg af revisor og suppleant Valg af revisor: Erik Lund, nr. 43, er på valg og modtager genvalg.

3 Valg af suppleant: Mette Kongerslev, nr. 49, er på valg og modtager genvalg. Der var genvalg til både revisor og revisorsuppleant. Ad 8. Indkomne forslag Der var ved fristens udløb ingen indkomne forslag, punktet bortfalder derfor (Forslag fra grundejerne skal iflg. vedtægterne være bestyrelsen i hænde senest 1. november 2014; der er ikke indkommet sådanne forslag). Ad 9. Eventuelt Grundejerforeningen bliver 40 år (foreningen blev stiftet den 24. oktober 1974), det burde markeres på en eller anden måde. Det festudvalg, der blev nedsat sidste år, har desværre ikke fungeret efter hensigten. Bestyrelsen efterlyste initiativer, hvis der er ønske om fest. Der blev f.eks. opfordret til, at en evt. initiativtager sparker døre ind (i overført betydning) eller laver et stort opslag ved indkørslen til Kildevangen. Der er tendens til, at der holdes stikvejsfester i stedet for vejfest. En opfordring er, at man overvejer at holde festen i forbindelse med et fællesarbejde, så festen bliver afslutningen på arbejdet. Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden kl. ca. 20:30 Bilag til punkt 2. Formandens beretning Jeg skal i det følgende give et kort resumé af 2014 set fra bestyrelsens side. Årets møder Bestyrelsen har i alt afholdt 5 møder i årets løb: januar, februar, marts, august og oktober. Her ud over har bestyrelsen via mails korresponderet om en række henvendelser fra grundejerforeningens medlemmer, som løbende er blevet besvaret eller efterfølgende er blevet behandlet på bestyrelsesmøderne. Rotteproblemet Særligt henvendelser vedr. rotter og rottebekæmpelse har optaget Kildevangens beboere efter et udbrud juni og juli Som følge heraf blev der fra bestyrelsens side dels sendt et notat og brev til Favrskov Kommune i slutningen af juli måned, dels en mail ud til samtlige beboere om pligt om indberetning af rotter via rotteweb I svaret fra kommunen den 8. august fremgik følgende: Tegn på rotter, og hvordan man undgår rotteforekomst, se følgende link: =8009&expandid=1982&moduleid=&parentid=5662

4 Generelt om rottebekæmpelse: =5177&expandid=1982&moduleid=&parentid=5662 Rotters adfærd er som følgende: En hun-rotte føder ca. 4-6 unger og en rottefamilie består typisk af 5-6 rotter pr. familie. Rottefamilier kan ikke leve sammen med andre rottefamilier og familierne lever i en afstand af meter mellem hinanden. Rottefamilier søger derfor føde uafhængig af hinanden og familierne vil desuden æde hinanden ved et møde familierne imellem. Favrskov Kommune er af den opfattelse, at der på Kildevangen højst sandsynligt er tale om én, max. to rottefamilier og som dermed skaber rotteforekomsten på Kildevangen. Med stor sandsynlighed kommer rotterne fra de omkringliggende marker i området. Rotterne er typisk observeret af grundejerne som strejfende omkring skraldespande, fodringspladser m.m. Det er derfor afgørende, at den enkelte grundejer selv tager initiativ til at imødegå forekomst, herunder udbedring af skader på vandlåse, undgå foder på fliser, kompostbunker m.m. for at undgå spredning af forekomst og inden at der tages yderligere initiativer for kloaknet. Også fordi det endnu ikke er konstateret at - og om den enkelte grundejer har rotter i eget kloaknet. Et af de initiativer, den enkelte grundejer bør iværksætte med det samme, er en gennemgang hos den enkelte grundejers have med henblik på konstatering af, om der reelt er brud på kloak. Hvis rotter laver brud på kloaknettet ses det ved cirkelrunde huller i haven, typisk under buskads, aldrig ved åbne arealer f.eks. i græsplænen. Ved hullet vil der ikke være jord på overfladen, som f.eks. med muldvarpeskud, hvor muldvarpen løfter jorden til overfladen. Hvis der under buskads er et lige cirkelformet rottehul uden jord (ved brud på kloak vil jorden falde direkte ned i kloakledningen og dermed forsvinde nedad), kan der være tale om, at rotterne er gået i kloakken. Som nævnt kræver det dog, at grundejerne gennemgår haven for huller for steder i haven, hvor rotten har ro. Denne gennemgang påhviler ikke kommunen som en del af rottebekæmpelsen, men den enkelte grundejer. En røgprøve på nuværende hos den enkelte grundejer vil derfor ikke give et endegyldigt svar på om der er rotteforekomst i kloakken. Dette kan udelukkende ske ved en TV-inspektion på egen grund og dermed en udgift, der betales af den enkelte grundejer. Derfor anbefaler kommunen, at den enkelte grundejer først og fremmest gennemgår egen grund før der tages yderligere initiativer. Det påhviler den enkelte grundejer selv at beslutte og tage initiativ til en eventuel TV-inspektion af grundejers kloak. Efter sommerens rotteangreb er der igen konstateret rotter i den øvre ende af Kildevangen plus brud på det fælles kloaknet ud for 23 A. Derfor har kommunen her i november sørget for at få lagt gift ned i de kloaker, som i første omgang i sommers ikke havde fået gift.

5 Bestyrelsen vil inden jul kontakte nærliggende grundejerforeninger for at undersøge deres erfaringer med rotter og kommunens bekæmpelse heraf; og eventuelt i fællesskab rette endnu en henvendelse til kommunen. Kildevangen.dk er nu helt oppe at køre. Her kan I finde bestyrelsesmedlemmernes navne og telefonnumre, indkaldelser under nyheder og referatet fra den seneste generalforsamling. Endelig er der lagt billeder ind fra forskellige begivenheder i tidens løb på Kildevangen, således øjebliksbilleder fra arbejdsdage, fra fastelavnsfester og sommerfester. Klik selv ind. Fibernet Siden sidste generalforsamling lykkedes det at samle i alt 21 beboere om installering af Fibernet. Flere forhold bidrog hertil: Opstillingen af en informationsvogn fra GE Fibernet i slutningen af februar ved legepladsen, bestyrelsens personlige kontakt med hver eneste grundejer plus muligheden for digital tilmelding. Gravearbejdet blev udført hurtigt og uden gener af fortove og veje. Desuden fejede Fibernet efterfølgende den fælles vej for blade og skidt, hvilket sparede os for en fælles udgift på kr. Fibernettet har for de tilmeldte grundejere betydet væsentlig forøgelse af hastigheden, og forbindelserne synes at være meget stabile. Fællesarbejde Fællesarbejdet blev i år gennemført den 5. april med deltagelse af ca. 20 deltagere, store som små. Det er hvert år stor set det samme antal grundejere, der deltager i dette fællesarbejde, og bestyrelsen vil gerne fortsat opfordre til, at flere grundejere engagerer sig i fællesarbejdet. En af de store opgaver var at få styr på den fælles legeplads. Der blev indkøbt en ny babygynge, fjernet ukrudt, repareret træværk og hegnet blev beskåret. En anden større opgave bestod i at rense kloakkerne for sand og grus efter vinteren. Desværre nåede vi ikke at ordne revnerne i vejen, som vil blive én af de større opgaver på næste års arbejdsdag. Fællesarbejdet blev traditionen tro afsluttet med hjembagte pizzaer hos Laila i nr. 55. Tak til Laila for de dejlige pizzaer. Bestyrelsen vil også i år fremadrettet henstille til, at foreningens medlemmer løbende fejer blade væk fra vej og fortove, og at de holder kanter op til deres grunde frie for ukrudt. Vi vil også sætte pris på, at grundejere, der har tilstødende grunde til den fælles trærabat prøver at være opmærksomme på rønnetræerne og f.eks. fjerner rønnebærrene. Fællesarealer, drift og vedligehold Bestyrelsen har indhentet tilbud på snerydning og vedligeholdelse af grønne arealer og fortsætter med de samme udbydere.

6 Vedligeholdelsen af de fælles grønne arealer er i årets løb blevet udført af René Zimmer, som overtog firmaet Lindberg Gartneri Service. Firmaet hedder nu Lindberg-Gartner.dk. Bestyrelsen har valgt at fortsætte samarbejdet, eftersom arbejdet udføres pænt og ordentligt, og ingen har kunnet konkurrence på den pris, som Lindberg-Gartner.dk tilbyder. Kloakrenser Til fælles brug er der indkøbt en kloakrenser. Den står p.t. hos Kjeld i nr. 27 og kan lånes, når der er behov for det. Regnskab Årets regnskab og næste års budget vil blive separat gennemgået af kasserer Karsten Thorø. Arrangementer Der har været afholdt to fælles arrangementer i år. Fastelavn: Fastelavn d. 12. februar blev også i år afholdt hos Karen og Aksel i nr. 61, der også sendte indbydelsen ud. Karen og Aksel skal have mange tak for deres gæstfrihed og arbejde med at arrangere. Arrangementet er altid godt besøgt af store som små. Sct. Hans Aften: Der blev endnu en gang arrangeret fælles Sankt Hans, den 23. juni, ved vores bålsted ved legepladsen, men tilstrømningen var ikke overvældende, og spørgsmålet er, om vi skal fortsætte med denne aktivitet. Sommerfest: Ved sidste generalforsamling blev et festudvalg nedsat, og det blev besluttet at henlægge kr. til en kommende sommerfest. Desværre blev der ikke taget nogen initiativer fra festudvalget, selv efter gentagne henvendelser fra formanden. Spørgsmålet er, om de store festers tid er forbi? Fremtidige fester? Bestyrelsen har tænkt over, om det kunne være en idé at indføre en ny form for festpraksis på Kildevangen. Vi vil foreslå, at nye beboere inviterer til åbent hus i form af en øl eller kaffe. Konceptet kan også udvides til allerede etablerede beboere, som gerne vil have lidt mere kendskab til naboer og grundejerne i øvrigt i Kildevangen. Hvis man finder denne idé god, kan bestyrelsen kun opfordre til sådanne mindre events for at styrke kendskabet til hinanden. Diverse I 2014 har vi måttet tage afsked med grundejere, der har boet har siden Grundejerforeningens stiftelse: Aase Lundbek i nr. 25 og Palle og Grethe A. Olsen i nr. 47. Preben Møller i nr. 21 døde pludselig, og vi sendte på vegne af Grundejerforeningen en bårebuket til hans begravelse.

7 Vi har til gengæld budt velkommen til nye familier til Grundejerforeningen: Heidi og Kasper Just Hilligsøe med børn i nr. 47 og Jimmi V. Frisch og familie i nr. 25. Velkommen til jer alle! Endelig vil jeg sige tak for et godt teamwork, god indsats fra alle og god tone i bestyrelsen og dets arbejde.

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Hellerup 17. marts 2012 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 27. marts 2012, kl. 19.00 i Helleruplund Kirkes Sognegård,

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen Hvidegårdsparkens Grundejerforening Hidtidig bestyrelse: Jacob Johnsen, nr. 57, formand Bjarne Gotholdt, nr. 44, næstformand Palle Lenzing, nr. 19, kasserer Cai Frimodt-Møller, nr. 1 Tina Bach Guldberg,

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

G/F Klitborg. Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg

G/F Klitborg. Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg Bestyrelsen: Formand Johanne Riegels Østergård, Karen Hilden, Anders Thornval, Flemming Sundø, Klaus Poulsen. Kasserer:

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Kokkedal, 14 marts 2013 Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Torsdag, den 14. marts 2013 kl. 19:00 på Kokkedal Skole, Vest - mødelokale. Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Tirsdag den 12. Marts 2013 kl. 19.00 på Balsmoseskolen (Torvet) Agenda 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling.

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling. Referat fra Ordinær Generalforsamling - tirsdag den 24. januar 2015 Dagsorden: 1. Formand Bo de Neergaard byder velkommen. 2. Valg af dirigent. 3. Beretning om klubbens virksomhed det forløbende år. 4.

Læs mere

Referat GENERALFORSAMLING 2015 Onsdag den 18. marts kl. 1930 på Otterup bibliotek, Søndergade 2, Kuppelen.

Referat GENERALFORSAMLING 2015 Onsdag den 18. marts kl. 1930 på Otterup bibliotek, Søndergade 2, Kuppelen. Dagsorden Referat GENERALFORSAMLING 2015 Onsdag den 18. marts kl. 1930 på Otterup bibliotek, Søndergade 2, Kuppelen. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN"

GRUNDEJERFORENINGEN FUGLEVANGEN GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN" Dato: 14. maj 2008 REFERAT Ordinær generalforsamling lørdag, den 3. maj 2008 kl. 10.00 på Hulerød Kro Formanden, Ervin Cortsen, bød velkommen. Der var 76 stemmeberettigede

Læs mere

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 og budgettet for 2012. 5. Valg af et bestyrelsesmedlem: Pia Lindinger er på valg modtager genvalg

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 og budgettet for 2012. 5. Valg af et bestyrelsesmedlem: Pia Lindinger er på valg modtager genvalg Grundejerforeningen Schoutgården Referat af ordinær generalforsamling 29. marts 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Hollænderhallens mødelokaler Referent: Bodil Tersbøl 11. april 2012 Dagsorden: 1.

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere