Spildevandsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spildevandsplan 2009-2015"

Transkript

1 Spildevandsplan April

2 Thisted Kommunes Spildevandsplan Udgiver: Thisted Kommune Teknisk Forvaltning Udgivelsesår: 2009 Titel: Spildevandsplan Tekst og layout: Thisted Kommune Teknisk Forvaltning EnviDan Kort og grafik: Tryk: Oplag: EnviDan Thisted Kommune Teknisk Forvaltning 4 eksemplarer Vedtaget:

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 LÆSEVEJLEDNING INDLEDNING LOV- OG PLANLÆGNINGSGRUNDLAG RECIPIENTERS KVALITET OG MÅLSÆTNING MÅLSÆTNINGER Overordnede målsætninger Konkretisering af målsætninger SPILDEVANDSSTRUKTUR KLOAKOPLANDE Kloakoplande til Hanstholm Renseanlæg Kloakoplande til Frøstrup Renseanlæg Kloakoplande til Øsløs Renseanlæg Kloakoplande til Thisted Renseanlæg Kloakoplande til Vilsund Renseanlæg Kloakoplande til Tåbel Renseanlæg RENSEANLÆG Offentlige renseanlæg Private renseanlæg SLAMHÅNDTERING LEDNINGSANLÆG Ledningsregistrering Kloakfornyelse Nykloakering BYGVÆRKER Pumpestationer Overløbsbygværker Bassinanlæg UDLØB OG VEJAREALER Udløb Vejarealer SPILDEVANDSHÅNDTERING I DET ÅBNE LAND ADMINISTRATIVE FORHOLD Betalingsvedtægt Udtræden af kloakforsyningen Forhold til private grundejere Offentlig og privat kloak Omlægning fra fælleskloak til separatkloak Kloakanlæg på privat areal Tilslutningstilladelser Dimensionering af ledningsanlæg TIDS- OG ØKONOMIPLAN MILJØVURDERING

4 17 PLANENS VEDTAGELSE OG FREMLÆGGELSE Vedtagelse Fremlæggelse

5 1 LÆSEVEJLEDNING Denne spildevandsplan er opbygget af flere elementer, der hver for sig henvender sig specielt til enkelte målgrupper. I kapitel 2, Indledning er beskrevet hvad en spildevandsplan er samt hvordan den passer sammen med anden planlægning (kommuneplaner, regionplan etc.). Spildevandsplanens lov- og planlægningsgrundlag er beskrevet i kapitel 3, mens kapitel 4 beskriver de specifikke målsætninger for Kloakforsyningen arbejde. I kapitel 6 til 12 beskrives de nuværende forhold og planlagte indsatsområder indenfor kloakering, renseanlæg, udløb etc. Her udstikkes rammerne for Kloakforsyningens arbejde i den kommende planperiode Kapitel 13 omfatter de nuværende og fremtidige tiltag for forbedring af spildevandshåndteringen udenfor de kloakerede områder. I kapitel 14 er beskrevet de administrative forhold (betalingsvedtægt, forhold mellem privat og offentlig kloak m.m.). Tidsfølgen for den samlede indsats, og økonomien forbundet hermed, er beskrevet i kapitel 15. En skematisk læsevejledning fremgår af nedenstående tabel. Hvilke dele af planen er interessant for dig Er du Borger bosat i område, der er kloakeret Borger bosat i landområde udenfor offentlig kloak Miljømyndighed Politiker Mest relevante kapitler for dig o Kapitel 14: Administrative forhold o Kapitel 15: Tids- og økonomiplan o Kapitel 13: Spildevandshåndtering i det åbne land o Kapitel 14: Administrative forhold o Kapitel 15: Tids- og økonomiplan o Kapitel 5: Målsætninger o Kapitel 6: Spildevandsstruktur o Kapitel 8: Renseanlæg o Kapitel 11: Bygværker o Kapitel 12: Udløb og vejvand o Kapitel 13: Spildevandshåndtering i det åbne land o Kapitel 14: Administrative forhold o Kapitel 15: Tids- og økonomiplan o Kapitel 5: Målsætninger o Kapitel 6: Spildevandsstruktur o Kapitel 13: Spildevandshåndtering i det åbne land o Kapitel 14: Administrative forhold o Kapitel 15: Tids- og økonomiplan 5

6 2 INDLEDNING Spildevandsplan Spildevandsplan har til formål at sammenfatte viden om spildevandsområdet fra de tidligere Hanstholm, Sydthy og Thisted Kommuner og sikre et fælles grundlag for de kommende års spildevandshåndtering i Thisted Kommune. Spildevandsplanen giver en samlet oversigt over den eksisterende og planlagte spildevandshåndtering i kommunen. Vidste du, at de første spildevandsplaner i Hanstholm, Sydthy og Thisted Kommune er fra 1970'erne. Hvad er en spildevandsplan? Kommunen skal i henhold til miljøbeskyttelsesloven udarbejde en spildevandsplan, som skal indeholde oplysninger om de eksisterende og planlagte forhold indenfor spildevandsområdet. En vedtaget spildevandsplan fastlægger rammerne for håndteringen af spildevandet i kommunen. Spildevandsplanen er juridisk grundlag for o At indhente tilladelse til udledning af renset spildevand, overløbsvand og separat regnvand til vandløb, søer og kystvande. o At udbygge og vedligeholde de offentlige spildevandsanlæg i henhold til lovkrav, region- og kommuneplan samt borgernes afledningssikkerhed. o At grundejere inden for kloakerede områder forpligtes til at tilslutte spildevand til det offentlige kloaksystem samt til at betale tilslutnings- og vandafledningsbidrag herfor. o At meddele påbud om forbedret spildevandsrensning på ukloakerede ejendomme. o At Thisted Kommunes Byråd kan ekspropriere sig ret til arealerhvervelse, rådighedsindskrænkninger, servitutpålæggelser m.v. i forbindelse med etablering af nye spildevandsanlæg. Byrådet er forpligtiget til at udføre de kommunale tiltag, der er beskrevet i planen. For borgerne er planen en forhåndsorientering om de kommende års tiltag og initiativer på kloakområdet. Spildevandsplanens indhold I spildevandsplanen beskrives de eksisterende forhold samt de kommende års aktiviteter. Elementer i spildevandsplanen o Målsætninger for spildevandshåndteringen. o Renseanlæg. o Kloaksystem og kloakfornyelse. o Slamhåndtering. o Spildevandsrensning i det åbne land. o Administrative forhold o Budget- og tidsplan for anlægsprojekter. Forhold til øvrige spildevandsplaner Med vedtagelsen af Spildevandsplan ophæves de 3 gamle kommuners spildevandsplaner med tilhørende tillæg. Spildevandsplan indeholder en ny samlet prioritering af investeringsplaner og samordning af målsætninger m.v. fra de oprindelige 3 spildevandsplaner. Gamle spildevandsplaner o Hanstholm Kommunes Spildevandsplan 1992 o Sydthy Kommunes Spildevandsplan 1995 o Thisted Kommunes Spildevandsplan Spildevandsplanens vedtagelse Forslaget til spildevandsplanen er vedtaget af byrådet den Efterfølgende blev spildevandsplanen offentliggjort i perioden den 1/ til den 6/ med mulighed for kommentarer og indsigelser fra borgere og virksomheder. Spildevandsplanen blev herefter endeligt vedtaget af Byrådet den 19. maj Revision af spildevandsplanen Spildevandsplanen omfatter plantiltag og visioner for de kommende 7 år ( ). Spildevandsplanen vil blive vedligeholdt gennem tillæg, såfremt behovet opstår. 6

7 3 LOV- OG PLANLÆGNINGSGRUNDLAG Lovgivning Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 32 samt bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Forhold til regionplan Regionplanen var Amtsrådets overordnede plan for udviklingen i amtet og for beskyttelse af natur og miljø. Regionplan 2005 er vedtaget af Viborg Amtsråd den 9. maj 2005, og er gældende frem til 2009, hvor den afløses af kommuneplanen for Thisted Kommune. Regionplanen indeholder retningslinjer, som er bindende for kommunernes planlægning. I henhold til miljøbeskyttelsesloven må spildevandsplanen ikke stride mod regionplanen. Forhold til kommuneplaner Kommuneplanen er en langsigtet plan, som angiver visioner og mål for de kommende år. Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke en samlet kommuneplan for Thisted Kommune. Spildevandsplanlægningen tager således udgangspunkt i de 3 kommuners eksisterende kommuneplaner. Der er foretaget en koordinering med kommuneplanlægningen for at sikre sammenhængen mellem kommuneplanerne og spildevandsplanen. Lokalplaner En lokalplan indeholder bestemmelser om bebyggelsens udstrækning og karakter og har dermed betydning for mængden af regnog spildevand, der afledes fra de konkrete områder. Vedtagelsen af nye lokalplaner kan derfor medføre behov for mindre tilpasninger af spildevandsplanen. Vandforsyningsplaner En vandforsyningsplan beskriver den nuværende og planlagte forsyningsstruktur med drikkevand, herunder om de enkelte ejendomme er forsynet via et alment vandforsyningsanlæg, eller om de har egen boring til indvinding af drikkevand. Bortskaffelsen af spildevand i kommunen, skal fastlægges under hensyntagen til relevante beskyttelseszoner omkring vandforsyningsanlæggene. Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke en samlet vandforsyningsplan for Thisted Kommune. Udsnit af love og bekendtgørelser indenfor spildevandsplanlægning o Lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr af 22. december o Bekendtgørelse nr af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. o Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 281 af 22. marts o Lov om miljømål, jf. lovbekendtgørelse nr af 22. december 2006 ( Miljømålsloven ). o Lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 316 af 5. maj o Bekendtgørelse nr. 636 af 21. august 1998 om afgift af spildevand. o Vandrammedirektivet (implementeret i dansk lovgivning via Miljømålsloven ). o Vandmiljøplanerne (VMP I, VMP II og VMP III). Regional planlægning o Regionplan 2005 for Viborg Amt Kommunal planlægning o Hanstholm Kommuneplan o Sydthy Kommuneplan o Thisted Kommuneplan

8 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, nr af 22. december Byrådet udarbejder en plan for bortskaffelse af spildevand. en skal indeholde oplysninger om 1) eksisterende og planlagte kloakeringsområder og renseforanstaltninger, 2) områder, hvor byrådet er indstillet på at ophæve tilslutningsretten og -pligten helt eller delvis, 3) den eksisterende tilstand af kloakanlæg samt planlagte fornyelser af disse, 4) eksisterende områder uden for kloakeringsområder, hvor der sker nedsivning, og planlagte områder uden for kloakeringsområder, hvor der skal ske afledning til nedsivningsanlæg, 5) eksisterende områder uden for kloakeringsområder, hvor der sker rensning svarende til et bestemt renseniveau, og planlagte områder uden for kloakeringsområder, hvor der skal ske rensning svarende til et bestemt renseniveau, 6) hvilke anlæg der etableres på kommunal, og hvilke der etableres på privat foranstaltning, og 7) efter hvilken tidsfølge projekterne forudsættes at være udarbejdet og anlæggene udført. Retningslinier for spildevandshåndtering i Regionplan 2005 Generelt o Det er Amtsrådets mål, at spildevand fra husholdninger og erhverv renses således, at befolkningens sundhed og levevilkårene for dyre- og plantelivet sikres. Der må ikke ske tilførsel af stoffer, der kan forringe naturtilstanden eller vandkvaliteten. o Kommunernes spildevandsplaner skal følge regionplanens retningslinier. Hovedtrækkene skal optages i lokalplaner og kommuneplaner, hvori der skal foretages en vurdering af mulighederne for tilfredsstillende spildevandsafledning i forbindelse med planlagt byudvikling. Det forventes, at kommunerne vedtager handlingsplaner vedrørende renovering af byernes kloaknet. Renseanlæg større end 30 PE o Spildevandsudledninger i oplandene til Limfjorden, Hjarbæk Fjord og Gudenåen skal opfylde særlige rensekrav. Ved anlæg med en kapacitet på mere end 1000 personenheder (PE) og beliggende indenfor oplandet til Limfjorden skal der ske skærpet rensning for næringssalte. Udlederkrav er fastsat til: højst 1 mg fosfor pr. liter og 8 mg kvælstof pr. liter. o Spildevandsudledninger større end 30 personenheder fra samlede bebyggelser, enkeltejendomme eller virksomheder skal som minimum renses mekanisk og biologisk. Udledninger fra enkeltejendomme og spredt bebyggelse o Viborg Amt har udpeget oplande til vandområder, hvor kvalitetsmålet ikke er opfyldt på grund af spildevandsudledning fra enkeltejendomme. På ejendomme i disse oplande skal der ske en forbedret rensning af spildevandet med reduktion for organisk stof og/eller fosfor. o Udledning af spildevand til vandområder med skærpet målsætning skal begrænses fra enkeltejendomme og fra spildevandsanlæg uden for samlet bebyggelse. Nedsivning af spildevand o Nedsivning af spildevand i "områder med særlige drikkevandsinteresser" og i fremtidige indvindingsoplande skal begrænses. Eksisterende nedsivning af spildevand fra flere ejendomme i sådanne områder skal ændres til rensning og udledning til et vandområde, efterhånden som anlæggene ønskes ændret, udbygget eller nyvurderet af myndighederne. Regnbetingede udledninger fra kloaksystemerne o For spildevandsudledninger, som forekommer i forbindelse med regnvejr, skal der inden 2009 etableres rensning (bassiner), således at disse udledninger ikke er til hinder for opfyldelse af kvalitetsmålene for de vandområder, udledningerne sker til. Kommunerne skal ajourføre en prioriteret liste over de nødvendige bassiner. For videre information om Regionplan 2005 henvises til hvor den fulde udgave af regionplanen kan ses. 8

9 4 RECIPIENTERS KVALITET OG MÅLSÆTNING Der er i Thisted Kommune over 240 målsatte recipienter Betegnelsen recipienter omfatter: o Vandløb (åer, bække og grøfter). o Søer. o Fjorde. o Kystvande. Som en del af Vandrammedirektivet har amterne udarbejdet en basisanalyse for det målsatte overfladevand (vandløb, søer og kystvande). Basisanalysen har til formål at udpege de vandområder, hvor der er risiko for, at recipientmålsætningen ikke kan overholdes senest ved udgangen af Viborg Amts basisanalyse for recipienter. Kategori I (Målsætning forventes overholdt ved udgangen af 2015) Kategori II (Risiko for at målsætning ikke kan overholdes ved udgangen af 2015) 9

10 Vidste du, at EU s Vandrammedirektiv trådte i kraft den 22. december Direktivets overordnede mål er, at alle vandområder senest i december 2015 har opnået mindst en "god tilstand", hvilket betyder, at der skal være en god økologisk og kemisk tilstand i recipienterne. Det indebærer først og fremmest, at der skal være gode livsbetingelser for dyr og planter. I Basisanalysen er alle målsatte recipienter placeret i en af følgende kategorier: Kategori Ia Ib IIa IIb IIc Definition ens målsætning overholdes i 2015 Det er meget sandsynligt, at recipientens målsætning overholdes i 2015 Det er muligt, at målsætningen ikke nåes Det er sandsynligt, at målsætningen ikke nåes ens målsætning overholdes ikke i 2015 Spildevandsplanen skal forholde sig til recipienternes aktuelle forhold og redegøre for planlagte tiltag indenfor kloakforyningen, som kan sikre et fremtidigt godt vandmiljø i regionen. Kloakforsyningen vil i planperioden bl.a. gennemføre følgende tiltag: Tiltag til forbedring af recipienter: o Optimering af renseanlæggene. o Nedlæggelse af Frøstrup Renseanlæg. o Etablering af bassinanlæg ved udløb, hvor udledningen hindrer en opfyldelse af recipientmålsætningen. o Renovering af kloaksystemet, så ind- og udsivning reduceres. o Nykloakering udføres som udgangspunkt som separatsystem, hvor regn- og spildevand afledes hver for sig. o Kloakering af ca. 480 ejendomme i det åbne land. o Påbud om forbedret rensning ved ukloakerede ejendomme i nødvendigt omfang. Ovenstående tiltag til forbedring af recipienterne beskrives nærmere i den følgende plan. 10

11 5 MÅLSÆTNINGER 5.1 OVERORDNEDE MÅLSÆTNINGER Thisted Kommunes Kloakforsyning har fastlagt en række målsætninger for spildevandshåndteringen i kommunen. Målsætningerne afstikker de overordnede rammer for de kommende års aktiviteter og virke. Målsætninger for spildevandshåndteringen Forsyningspligt o Kloakforsyningen skal opretholde forsyningssikkerheden over for tilsluttede ejendomme. Arbejdsmiljø o Thisted Kommune er arbejdsmiljøcertificeret og skal efterleve dette. Serviceniveau over for borgere og virksomheder o Borgerne og virksomheder skal generelt opleve et højt serviceniveau i forbindelse med henvendelser til og fra dem. Teknisk funktion af kloaksystemet o Spilde- og regnvand skal bortledes hurtigt og sikkert. o Nye regnvands- og fællesledninger skal dimensioneres under hensyntagen til de varslede klimaforandringer. o Det skal sikres, at nye ledningsanlæg får en forventet levetid på min. 100 år. o Lugtgener skal afhjælpes, hvis det er teknisk og økonomisk muligt. o Rottegener skal afhjælpes. o Ud- og indsivning fra kloakledninger skal reduceres. Renseanlæg o Kvaliteten af det rensede spildevand og slammet skal være bedst mulig. o Der skal opnåes en renseanlægsstruktur, der er økonomisk og miljømæssigt bedst mulig. Kloakeringsprincip o Nykloakering skal som udgangspunkt ske efter separatprincippet. Spildevand skal som udgangspunkt afledes til en spildevandsledning. Tag- og overfladevand skal enten afledes til en regnvandsledning eller bortskaffes lokalt ved nedsivning på egen grund, såfremt dette er muligt. o Ved kloakfornyelse i fælleskloakerede områder skal det vurderes, om det er økonomisk og miljømæssigt hensigtsmæssigt at omlægge kloaksystemet til separatsystem. o Kloakforsyningen afgør i samarbejde med miljømyndigheden, hvilket kloakeringsprincip der vælges. Udledninger fra afløbssystemet o Kommunens spildevandsplan samt spildevandsudledning og indgreb i vandløbenes fysiske forhold skal stemme overens med regionplanens mål for vandløb og søer. Spildevandshåndtering ved ukloakerede ejendomme i det åbne land o Det skal overvejes at tilslutte ejendomme langs fremtidige trykledninger til det offentlige kloaksystem, såfremt det er økonomisk eller miljømæssigt fordelagtigt. o Rensning af spildevand fra den spredte bebyggelse i det åbne land skal leve op til renseniveauet angivet i Viborg Amts Regionplan 2005 og i Kommuneplanen for Thisted Kommune. o Valg af renseløsninger må ikke stride mod grundvandsinteresser. Generelt o De økonomiske midler skal anvendes ud fra en samlet vurdering af tekniske muligheder, hensyn til miljøet og omkostningerne ved de enkelte løsninger. Anlægsprojekterne prioriteres ud fra disse mål. 11

12 5.2 KONKRETISERING AF MÅLSÆTNINGER De overordnede målsætninger er suppleret med en række funktionskrav, der har til formål at konkretisere de overordnede målsætninger, således at disse bliver målbare. Forsyningspligt I henhold til lovgivningen er kloakforsyningen forpligtiget til at forsyne samtlige tilsluttede ejendomme, vejarealer og private ledningsanlæg, der er tilsluttet det offentlige kloaknet. Kloakforsyningen er endvidere forpligtiget til at drive anlæg ved ejendomme i ukloakerede områder, når ejendommene er kontraktligt tilknyttet kloakforsyningen. Målsætningen er opfyldt, hvis: o o Der ved forsyningssvigt - f.eks. som følge af ledningsbrud - går mindre end 2 døgn fra kloakforsyningen er bekendt med svigtet, til der er taget skridt til retablering af forsyningen. Der ved uklarhed vedr. ejerforhold kan ske en afklaring heraf indenfor 2 arbejdsuger efter, at kloakforsyningen er blevet bekendt hermed. Arbejdsmiljø Målsætningen er opfyldt, hvis: o o o o Arbejdsmiljømål i miljøcertificeringen er opfyldt. De gældende love, cirkulærer og bekendtgørelser vedrørende kloak- og renseanlægsarbejde overholdes. Der tages kontakt til risikokoordinator, når der er tvivl om arbejdsmiljøforholdene er opfyldt. Det tilstræbes, at der ved etablering af nye pumpestationer samt renovering af eksisterende pumpestationer anvendes tørtopstillede pumper. Serviceniveau Målsætningen er opfyldt, hvis: o o Alle henvendelser til afdelingen skal besvares senest den efterfølgende arbejdsdag. Klager over afdelingens arbejde (men ikke dets afgørelser) må ikke overstige 1 % af det samlede antal sager. Teknisk funktion af kloaksystemet Målsætningerne er opfyldt, hvis: o Gældende anbefalinger i Skrift nr. 27 fra Spildevandskomiteen vedr. gentagelsesperioder for opstuvning i kloaksystemet til terræn er overholdt ved nye ledningsanlæg. o o o o o o o o o o o Ledninger, brønde og bygværker er velfungerende og intakte, så der ikke sker sammenbrud under normal påvirkning. Ledninger, brønde og bygværker fornyes i takt med behovet herfor. Fornyelse af kloaksystemet gennemføres, så der opnåes den bedst mulige økonomiske og miljømæssige effekt. Udskiftning af kloaksystemet koordineres med andre ledningsejere og vej- og belægningsarbejde med det formål at sanering af kloakken ved opgravning så vidt muligt sker, hvor der alligevel foregår opgravning. Brønddæksler skal så vidt muligt være frilagte. Nyanlæg skal etableres som selvrensende i det omfang, det er muligt. Udbedring af pumpeudfald iværksættes straks udfra en risikovurdering. Nye ledninger skal opfylde tæthedskravene angivet i gældende dansk standard. Rotteproblemer påbegyndes afhjulpet indenfor 1 arbejdsuge efter anmeldelsen. Lugtgener skal, hvis det er teknisk og økonomisk muligt, påbegyndes afhjulpet inden for 1 arbejdsuge efter anmeldelsen. Fejlkoblinger i separatsystemer opspores og påbegyndes udbedret inden for en måned, efter at de er konstateret. 12

13 Renseanlæg Målsætningen er opfyldt, hvis: o Det rensede spildevand fra de offentlige renseanlæg skal som minimum overholde gældende kravværdier. Kloakeringsprincip Målsætningen er opfyldt, hvis: o Procentdelen af fællessystem, hvor regn- og spildevand afledes i samme ledningsanlæg, i kommunen falder i perioden 2009 til Spildevandshåndtering i det åbne land Målsætningen er opfyldt, hvis: o o Spildevandsrensningen på enkeltejendomme beliggende i de af amtet udpegede oplande inden udgangen af 2012 forbedres i henhold til renseklasserne angivet i Regionplan ikke udgør en risiko for drikkevandsindvindinger eller grundvandsressourcen. Udledninger fra afløbssystemet Målsætningen er opfyldt, hvis: o Udledningen fra regnvandsudløb, bassiner og overløbsbygværker ikke er en hindring for opnåelse af recipientmålsætningen. Pumpestation ved Vigsø. 13

14 6 SPILDEVANDSSTRUKTUR Spildevandsrensningen i kommunen er tilrettelagt i en delvis central struktur, hvor rensningen af spildevandet fra de kloakerede områder sker på 6 offentlige renseanlæg. De 3 største anlæg er Thisted, Hanstholm og Tåbel Renseanlæg, der håndterer spildevandet fra hovedparten af kommunen. Derudover er der 2 middelstore anlæg i hhv. Vilsund og Øsløs samt 1 mindre anlæg i Frøstrup. Der er ingen offentlige kloakoplande, der afleder spildevand til renseanlæg udenfor kommunen. Hanstholm Renseanlæg Frøstrup Renseanlæg Øsløs Renseanlæg Thisted Renseanlæg Vilsund Renseanlæg Tåbel Renseanlæg Spildevandsstruktur i status. Note: Kloakoplandenes placering er vejledende. 14

15 I de kommende år er det hensigten at videreføre centraliseringen af spildevandsrensningen gennem nedlæggelse af Frøstrup Renseanlæg. Spildevandet herfra påregnes tilledt Øsløs Renseanlæg for videre behandling. Vidste du, at ca. 65 % af alle ejendomme i kommunen i 2006 var tilsluttet offentlig eller privat kloak. Beslutningen om centraliseringen er baseret på en økonomisk og miljømæssig vurdering. Ved nedlæggelse af renseanlægget og indpumpning til et større anlæg opnås en bedre rensning af spildevandet og det rensede spildevand vil blive udledt til et større og mere robust vandområde (Limfjorden). Ovenstående er således miljømæssigt en klar fordel. Den overordnede spildevandsstruktur vil således fremtidig være baseret på 5 offentlige renseanlæg. Kommunen vil i planperioden påbegynde kloakering af en lang række ejendomme i det åbne land. Samtidig vil der i takt med behovet herfor ske en udbygning i specielt de større byer. På baggrund heraf forventes belastningen på renseanlæggene at stige i de kommende år. Vilsund Renseanlæg. 15

16 7 KLOAKOPLANDE I det følgende er angivet en kort beskrivelse af kloakoplandene i kommunen opdelt på byniveau. Definitioner på forskellige typer kloaksystem Separatsystem: 7.1 KLOAKOPLANDE TIL HANSTHOLM REN- SEANLÆG HANSTHOLM 2 strenget kloaksystem med regn- og spildevandsledning for separat afledning. Spildevandssystem: 1 strenget kloaksystem for spildevand. Regnvand afledes lokalt. Fællessystem: Definition på recipienter 1 strenget kloaksystem, hvor regn- og spildevand afledes i samme ledning. I det følgende er angivet de recipienter (vandløb, søer eller havområder), hvortil der direkte afledes regnvand eller opspædet spildevand fra det pågældende kloakopland. Derudover afledes spildevandet fra kloakoplandene til de kommunale renseanlæg, der har udledning til andre recipienter. Disse recipienter er beskrevet under afsnittet om kommunale renseanlæg. Definition på nye kloakoplande Nye kloakoplande kan være følgende: o Nyudstykninger i byområder (eksempelvist et nyt boligområde). o Kloakering af ejendomme i det åbne land (typisk eksisterende ejendomme, der hidtil selv har håndteret eget spildevand lokalt). Hovedsageligt separatsystem 270 hektar Vesterhavet og Hansted Mølleå Der etableres 5 nye kloakoplande i Hanstholm. Nye kloakoplande o 3 boligområder (spildevandskloakeres) o 2 erhvervsområder (separatkloakeres) KLITMØLLER I 2007 er igangsat kloakrenovering af Ørhagevej og Vestermøllevej samt renovering af pumpestationen på Vestermøllevej. Der etableres 2 nye kloakoplande i Klitmøller. Nye kloakoplande Renovering af kloaksystemet pågår fortsat i planperioden. RÆHR I forbindelse med kloakering af ejendomme i det åbne land spildevandskloakeres 13 ejendomme øst for Ræhr. VIGSØ Ca. ¾ af byen er spildevandskloakeret. Øvrige del er separatkloakeret 224 hektar Klitmøller Å o 1 boligområde / feriehotel (spildevandskloakeres) o 1 erhvervsområde (spildevandskloakeres) Spildevandskloak 64 hektar Hansted Mølleå Spildevandssystem 59 hektar Overfladevand nedsives lokalt I den vestlige del af byen etableres en golfbane ved Hamborgvej. Området spildevandskloakeres. 16

17 7.2 KLOAKOPLANDE TIL FRØSTRUP REN- SEANLÆG FRØSTRUP I 2002 er igangsat kloakrenovering i Frøstrup med henblik på at reducere mængden af uvedkommende vand i kloaksystemet. Der etableres 3 nye kloakoplande i Frøstrup. Nye kloakoplande Renovering af kloaksystemet pågår fortsat i planperioden bl.a. på Kirkevej. TØMMERBY Oplandet er fuldt udbygget, og der påregnes ingen nykloakeringer. 7.3 KLOAKOPLANDE TIL ØSLØS RENSEAN- LÆG AMTOFT Byen er spildevandskloakeret 67 hektar Tømmerby Å og Frøstrup Grøft o 1 boligområde (separatkloakeres) o 1 boligområde (spildevandskloakeres) o 1 erhvervsområde (separatkloakeres) Spildevandskloak 21 hektar Tømmerby Å Fællessystem 23 hektar Løgstør Bredning Kloaksystemet i Amtoft er fra Der etableres 3 mindre kloakoplande i Amtoft. Oplandene fælleskloakeres. GAMMEL VESLØS Gammel Vesløs blev kloakeret i Der påregnes ingen ændringer i planperioden. HUNSTRUP Hunstrup blev kloakeret i 2000, og leder spildevandet til Øsløs Renseanlæg via kloaksystemet i Østerild. Der påregnes ingen ændringer i planperioden. SKÅRUP Skårup blev kloakeret i Den resterende nordlige del af området påregnes kloakeret i planperioden. VESLØS Spildevandssystem 16 hektar Overfladevand nedsives lokalt Spildevandskloakeret 9 hektar Korskær Grøft Spildevandssystem 15 hektar Overfladevand nedsives lokalt 45 % separatsystem og 55 % fællessystem 32 hektar Riseng Grøft og Trædejordsgrøften Det oprindelige kloaksystem er fra 1952 og er udbygget i 1972 og Indenfor de seneste år er der foretaget TV-inspektion af 17

18 kloaksystemet med henblik på fastlægge behovet for renovering af kloakken. Det er hensigten at gennemføre renovering af kloaksystemet i nødvendigt omfang på baggrund af den foretagne undersøgelse af kloakkerne. I planperioden påregnes etableret 5 nye kloakoplande. Nye kloakoplande o 2 boligområder (spildevandskloakeres) o 2 boligområder (separatkloakeres) o 1 erhvervsområde (separatkloakeres) ØSLØS Øsløs kloaksystem blev etableret i I de seneste år er der foretaget TV-inspektion af kloaksystemet med henblik på at fastlægge behovet for kloakrenovering. I planperioden påregnes gennemført renovering af kloaksystemet i nødvendigt omfang ud fra den foretagne undersøgelse af kloakkerne. I planperioden påregnes etableret 2 nye kloakoplande. Nye kloakoplande ØSTERILD Hovedsageligt separatsystem 31 hektar Løgstør Bredning, Øsløs Bykærsgrøft og Skippergrøften o 1 boligområde (separatkloakeres) o 1 boligområde / fritidsområde (separatkloakeres) 40 % separatsystem og 60 % fællessystem 47 hektar Østerild Bæk og Korskær Grøft Det oprindelige kloaksystem er fra Dette er siden blevet udbygget i 1970, 1985 og I de seneste år er der foretaget TVinspektion af kloaksystemet med henblik på at fastlægge behovet for kloakrenovering. Det er hensigten at gennemføre renovering af kloaksystemet i nødvendigt omfang. Der etableres 7 nye kloakoplande i Østerild. Nye kloakoplande o 2 boligområder (fælleskloakeres) o 2 boligområder (separatkloakeres) o 1 fritidsområde (separatkloakeres) o 2 erhvervsområder (separatkloakeres) 7.4 KLOAKOPLANDE TIL THISTED RENSE- ANLÆG HILLERSLEV Kloaksystemet i byen er fra I planperioden påregnes etableret 3 nye kloakoplande. Nye kloakoplande NORS Separatsystem 36 hektar Lilleåen o 1 boligområde (spildevandskloakeres) o 2 bolig- og erhvervsområder (separatkloakeres) Ca.halvdelen af byen er fælleskloakeret. Øvrige del er spildevandskloakeret eller separatkloakeret 73 hektar Smedegård Å Kloaksystemet i byen er oprindelig fra 1960 erne med udvidelser i 1985 og I de seneste år er der foretaget TV-inspektion af kloaksystemet. I 2007 er påbegyndt renovering af kloaksystemet på Norsvej. 18

19 I planperioden påregnes gennemført kloak renovering i nødvendigt omfang. Der påregnes etableret 3 nye kloakoplande i planperioden. Nye kloakoplande o 1 off. område (spildevandskloakeres) o 1 boligområde (separatkloakeres) o 1 erhvervsområde (separatkloakeres) SENNELS Kloaksystemet i byen er oprindelig fra 1970 med udvidelse i I de seneste år er der foretaget TV-inspektion af kloaksystemet med henblik på at fastlægge behovet for kloakrenovering. Det er hensigten at gennemføre renovering af kloaksystemet i nødvendigt omfang på baggrund af den foretagne undersøgelse af kloakkerne. I planperioden påregnes etableret 2 nye kloakoplande. Nye kloakoplande Hovedsageligt separatsystem 78 hektar Thisted Bredning o 2 boligområder (separatkloakeres) THISTED De ældste dele af kloaksystemet i byen er fra (midtbyen). Siden da er kloaksystemet gradvist blevet udvidet. I de seneste år er der foretaget TVinspektion af kloakkerne i østbyen og Tilsted samt generelt løbende renovering af kloaksystemet. Renoveringen af kloaksystemet vil blive videreført i planperioden. I planperioden forventes etableret 29 nye kloakoplande. Nye kloakoplande 40 % separatsystem og 60 % fællessystem 749 hektar Thisted Bredning, Tilsted Bæk og Bækken o 10 boligområder (separatkloakeres) o 2 boligområder (spildevandskloakeres) o 1 boligområde (fælleskloakeres) o 5 erhvervsområder (separatkloakeres) o 3 erhvervsområder (spildevandskloakeres) o 1 erhvervsområde (fælleskloakeres) o 2 offentlige områder (separatkloakeres) o 1 offentligt område (spildevandskloakeres) o 3 fritidsområder (separatkloakeres) o 1 fritidsområde (fælleskloakeres) SKOVSTED Spildevandssystem 20 hektar Overfladevand nedsives lokalt Kloaksystemet i byen er etableret i I planperioden foretages en mindre udvidelse i nordbyen. Endvidere er det hensigten at kloakere Skovstedlund lige nord for byen. Begge oplande spildevandskloakeres. Gammelt spildevandskort. 19

20 7.5 KLOAKOPLANDE TIL VILSUND RENSE- ANLÆG ELSTED - - I forbindelse med kloakering af ejendomme i det åbne land kloakeres Elsted (30 ejendomme). FADDERSBØL Kloaksystemet i byen er etableret i Der forventes ingen ændringer i planperioden. HUNDBORG Ukloakeret Spildevandssystem 14 hektar Overfladevand nedsives lokalt Hovedsageligt fællessystem 43 hektar Hundborg Bæk Kloaksystemet i byen er etableret i I de seneste år er der foretaget TVinspektion af kloaksystemet i byen for at fastlægge behovet for kloakrenovering. Det er hensigten at gennemføre renovering af kloaksystemet i nødvendigt omfang på baggrund af den foretagne undersøgelse af kloakkerne. I planperioden påregnes etableret 6 nye kloakoplande. Nye kloakoplande o 2 boligområder (separatkloakeres) o 2 boligområder (fælleskloakeres) o 1 erhvervsområde (separatkloakeres) o 1 område med kloakering af ejendomme i det åbne land (spildevandskloakeres) HØRSTED - - I forbindelse med kloakering af ejendomme i det åbne land kloakeres Hørsted (10 ejendomme). JANNERUP - - I forbindelse med kloakering af ejendomme i det åbne land kloakeres Jannerup (7 ejendomme). NØRHÅ Ukloakeret Ukloakeret Spildevandssystem 4 hektar Overfladevand nedsives lokalt Kloaksystemet i byen er etableret i I planperioden påregnes etableret 1 nyt kloakopland som et led i forbindelse med kloakering af en række ejendomme i det åbne land. 20

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand Indhold Formateret: Mellemrum Efter: Automatisk 1 LÆSEVEJLEDNING 1.1 SPILDEVANDSPLANENS OPBYGNING OG INDHOLD 2 INDLEDNING 2.1 SPILDEVANDSPLANENS RETSVIRKNING 2.2 ANSVAR FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING I KOMMUNEN

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 GULDBORGSUND KOMMUNE 15-12-2011 Kolofon: Titel: Spildevandsplan 2012-2020 Guldborgsund Kommune Udgivet af: Guldborgsund Kommune, Natur, Miljø og Plan, 2011 Gengivelse tilladt

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Fanø Kommune Spildevandsplan 2007-2015 Marts 2007 Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Offentliggørelse og vedtagelse... 3 Ikrafttræden... 3 Baggrund...

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4 Indholdsfortegnelse: 1 Resume... 4 2 Indledning... 5 2.1 Spildevandsplan 2016-2021... 5 2.2 Opbygning af planen og læsevejledning... 5 2.3 Offentlig høring... 5 2.4 Formål med spildevandsplanen... 6 2.5

Læs mere

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3 Baggrund... 2 Separatkloakeringsstrategien... 3 Administrative forhold regler og praksis... 6 1 Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper... 6 2 Tilslutning til spildevandsselskabets spildevandsanlæg...

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

UDKAST - Spildevandsplan 2015

UDKAST - Spildevandsplan 2015 UDKAST - Spildevandsplan 2015 Introduktion Denne spildevandsplan afløser tidligere spildevandsplan fra 2001 og efterfølgende 18 tillæg hertil. Baggrunden for udarbejdelse af Spildevandsplan 2015 er, at:

Læs mere

Spildevandsplan 2015-2018

Spildevandsplan 2015-2018 Teknik og Miljø 2014 FORSLAG Spildevandsplan 2015-2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Planens fokus... 3 Planens opbygning... 6 Forsyningssikkerhed... 7 Klimatilpasning...11 Badevand og turisme...16 Vandmiljøet og

Læs mere

klimasikring i grundejerens afløbssystem

klimasikring i grundejerens afløbssystem Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10355 - 26 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001 Betalingsregler for spildevandsanlæg Indhold FORORD 7 1 SPILDEVANDSREGULERING AF BETYDNING FOR ADMINI- STRATIONEN AF LOV OM BETALINGSREGLER FOR SPILDE- VANDSANLÆG

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Plandel Oktober 2008 Kolofon Udarbejdet af Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Telefon 72 32 00 00 Email:

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 1 Vedtægtens område... 4 2 Budget og regnskab... 5 3 Forsyningens indtægter... 5 3.1 Tilslutningsbidrag... 5 3.1.1 Tilslutningsbidragets størrelse... 6

Læs mere

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Bilag til IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Boligforeningen ØsterBO VEJLE SPILDEVAND Vejle Spildevand A/S Vejle Kommune Rambøll GBL Notat REDEGØRELSE FOR JURIDISKE MULIGHEDER

Læs mere

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4.

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4. Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11767 Redegørelse Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund

Læs mere

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Titel: Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved

Læs mere

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013 Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24 Borgermøde 23. maj 2013 Dagsorden: Velkomst og præsentation ved formand for Udvalget for Miljø og Teknik Flemming Madsen. Spildevandsplan 2013-2024, principper og

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2022. Status- og forudsætninger

Vandforsyningsplan 2012-2022. Status- og forudsætninger Vandforsyningsplan 2012-2022 Status- og forudsætninger INDHOLD 1. Indledning 1 2. Rammer for vandforsyningsplanen 3 2.1 Lovgrundlag 3 2.1.1 Vandforsyningsloven 3 2.1.2 Vandsektorloven 3 2.2 Status for

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FOR RAMMEOMRÅDE HS.D.5 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Indholdsfortegnelse 3 Kommuneplantillæg 3 Retsvirkninger 3 Indledning 3 VVM og Miljøvurdering 3 VVM 4 Miljøvurdering

Læs mere

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel Vandforsyningsplan 2010-2022 Plandel Forslag august 2010 Kolofon Udarbejdet af: Østergade 21 5580 Nørre Aaby Tlf. nr.: 88885500 E-mail: Web: middelfart@middelfart.dk www.middelfart.dk Rapportens titel:

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE 2014-2018 (GRUNDVANDSPLAN)

FREDERIKSBERG KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE 2014-2018 (GRUNDVANDSPLAN) FREDERIKSBERG KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE 2014-2018 (GRUNDVANDSPLAN) Dato 2015-06-15 Udarbejdet Maj til november 2014 Udarbejdet af Frederiksberg Kommune Beskrivelse Indsatsplan for

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Forudsætningsdel Oktober 2008 Titelblad Udgiver: Konsulent: Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Watertech

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af

Læs mere

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande

Læs mere

Maabjerg Energy Concept, Holstebro

Maabjerg Energy Concept, Holstebro Maabjerg Energy Concept, Holstebro Del 1: Kommuneplantillæg nr. 21, kommuneplanretningslinjer for Maabjerg Energy Concept Del 2: Sammenfattende redegørelse for kommuneplanretningslinjer med VVM-redegørelse

Læs mere