Spildevandsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spildevandsplan 2009-2015"

Transkript

1 Spildevandsplan April

2 Thisted Kommunes Spildevandsplan Udgiver: Thisted Kommune Teknisk Forvaltning Udgivelsesår: 2009 Titel: Spildevandsplan Tekst og layout: Thisted Kommune Teknisk Forvaltning EnviDan Kort og grafik: Tryk: Oplag: EnviDan Thisted Kommune Teknisk Forvaltning 4 eksemplarer Vedtaget:

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 LÆSEVEJLEDNING INDLEDNING LOV- OG PLANLÆGNINGSGRUNDLAG RECIPIENTERS KVALITET OG MÅLSÆTNING MÅLSÆTNINGER Overordnede målsætninger Konkretisering af målsætninger SPILDEVANDSSTRUKTUR KLOAKOPLANDE Kloakoplande til Hanstholm Renseanlæg Kloakoplande til Frøstrup Renseanlæg Kloakoplande til Øsløs Renseanlæg Kloakoplande til Thisted Renseanlæg Kloakoplande til Vilsund Renseanlæg Kloakoplande til Tåbel Renseanlæg RENSEANLÆG Offentlige renseanlæg Private renseanlæg SLAMHÅNDTERING LEDNINGSANLÆG Ledningsregistrering Kloakfornyelse Nykloakering BYGVÆRKER Pumpestationer Overløbsbygværker Bassinanlæg UDLØB OG VEJAREALER Udløb Vejarealer SPILDEVANDSHÅNDTERING I DET ÅBNE LAND ADMINISTRATIVE FORHOLD Betalingsvedtægt Udtræden af kloakforsyningen Forhold til private grundejere Offentlig og privat kloak Omlægning fra fælleskloak til separatkloak Kloakanlæg på privat areal Tilslutningstilladelser Dimensionering af ledningsanlæg TIDS- OG ØKONOMIPLAN MILJØVURDERING

4 17 PLANENS VEDTAGELSE OG FREMLÆGGELSE Vedtagelse Fremlæggelse

5 1 LÆSEVEJLEDNING Denne spildevandsplan er opbygget af flere elementer, der hver for sig henvender sig specielt til enkelte målgrupper. I kapitel 2, Indledning er beskrevet hvad en spildevandsplan er samt hvordan den passer sammen med anden planlægning (kommuneplaner, regionplan etc.). Spildevandsplanens lov- og planlægningsgrundlag er beskrevet i kapitel 3, mens kapitel 4 beskriver de specifikke målsætninger for Kloakforsyningen arbejde. I kapitel 6 til 12 beskrives de nuværende forhold og planlagte indsatsområder indenfor kloakering, renseanlæg, udløb etc. Her udstikkes rammerne for Kloakforsyningens arbejde i den kommende planperiode Kapitel 13 omfatter de nuværende og fremtidige tiltag for forbedring af spildevandshåndteringen udenfor de kloakerede områder. I kapitel 14 er beskrevet de administrative forhold (betalingsvedtægt, forhold mellem privat og offentlig kloak m.m.). Tidsfølgen for den samlede indsats, og økonomien forbundet hermed, er beskrevet i kapitel 15. En skematisk læsevejledning fremgår af nedenstående tabel. Hvilke dele af planen er interessant for dig Er du Borger bosat i område, der er kloakeret Borger bosat i landområde udenfor offentlig kloak Miljømyndighed Politiker Mest relevante kapitler for dig o Kapitel 14: Administrative forhold o Kapitel 15: Tids- og økonomiplan o Kapitel 13: Spildevandshåndtering i det åbne land o Kapitel 14: Administrative forhold o Kapitel 15: Tids- og økonomiplan o Kapitel 5: Målsætninger o Kapitel 6: Spildevandsstruktur o Kapitel 8: Renseanlæg o Kapitel 11: Bygværker o Kapitel 12: Udløb og vejvand o Kapitel 13: Spildevandshåndtering i det åbne land o Kapitel 14: Administrative forhold o Kapitel 15: Tids- og økonomiplan o Kapitel 5: Målsætninger o Kapitel 6: Spildevandsstruktur o Kapitel 13: Spildevandshåndtering i det åbne land o Kapitel 14: Administrative forhold o Kapitel 15: Tids- og økonomiplan 5

6 2 INDLEDNING Spildevandsplan Spildevandsplan har til formål at sammenfatte viden om spildevandsområdet fra de tidligere Hanstholm, Sydthy og Thisted Kommuner og sikre et fælles grundlag for de kommende års spildevandshåndtering i Thisted Kommune. Spildevandsplanen giver en samlet oversigt over den eksisterende og planlagte spildevandshåndtering i kommunen. Vidste du, at de første spildevandsplaner i Hanstholm, Sydthy og Thisted Kommune er fra 1970'erne. Hvad er en spildevandsplan? Kommunen skal i henhold til miljøbeskyttelsesloven udarbejde en spildevandsplan, som skal indeholde oplysninger om de eksisterende og planlagte forhold indenfor spildevandsområdet. En vedtaget spildevandsplan fastlægger rammerne for håndteringen af spildevandet i kommunen. Spildevandsplanen er juridisk grundlag for o At indhente tilladelse til udledning af renset spildevand, overløbsvand og separat regnvand til vandløb, søer og kystvande. o At udbygge og vedligeholde de offentlige spildevandsanlæg i henhold til lovkrav, region- og kommuneplan samt borgernes afledningssikkerhed. o At grundejere inden for kloakerede områder forpligtes til at tilslutte spildevand til det offentlige kloaksystem samt til at betale tilslutnings- og vandafledningsbidrag herfor. o At meddele påbud om forbedret spildevandsrensning på ukloakerede ejendomme. o At Thisted Kommunes Byråd kan ekspropriere sig ret til arealerhvervelse, rådighedsindskrænkninger, servitutpålæggelser m.v. i forbindelse med etablering af nye spildevandsanlæg. Byrådet er forpligtiget til at udføre de kommunale tiltag, der er beskrevet i planen. For borgerne er planen en forhåndsorientering om de kommende års tiltag og initiativer på kloakområdet. Spildevandsplanens indhold I spildevandsplanen beskrives de eksisterende forhold samt de kommende års aktiviteter. Elementer i spildevandsplanen o Målsætninger for spildevandshåndteringen. o Renseanlæg. o Kloaksystem og kloakfornyelse. o Slamhåndtering. o Spildevandsrensning i det åbne land. o Administrative forhold o Budget- og tidsplan for anlægsprojekter. Forhold til øvrige spildevandsplaner Med vedtagelsen af Spildevandsplan ophæves de 3 gamle kommuners spildevandsplaner med tilhørende tillæg. Spildevandsplan indeholder en ny samlet prioritering af investeringsplaner og samordning af målsætninger m.v. fra de oprindelige 3 spildevandsplaner. Gamle spildevandsplaner o Hanstholm Kommunes Spildevandsplan 1992 o Sydthy Kommunes Spildevandsplan 1995 o Thisted Kommunes Spildevandsplan Spildevandsplanens vedtagelse Forslaget til spildevandsplanen er vedtaget af byrådet den Efterfølgende blev spildevandsplanen offentliggjort i perioden den 1/ til den 6/ med mulighed for kommentarer og indsigelser fra borgere og virksomheder. Spildevandsplanen blev herefter endeligt vedtaget af Byrådet den 19. maj Revision af spildevandsplanen Spildevandsplanen omfatter plantiltag og visioner for de kommende 7 år ( ). Spildevandsplanen vil blive vedligeholdt gennem tillæg, såfremt behovet opstår. 6

7 3 LOV- OG PLANLÆGNINGSGRUNDLAG Lovgivning Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 32 samt bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Forhold til regionplan Regionplanen var Amtsrådets overordnede plan for udviklingen i amtet og for beskyttelse af natur og miljø. Regionplan 2005 er vedtaget af Viborg Amtsråd den 9. maj 2005, og er gældende frem til 2009, hvor den afløses af kommuneplanen for Thisted Kommune. Regionplanen indeholder retningslinjer, som er bindende for kommunernes planlægning. I henhold til miljøbeskyttelsesloven må spildevandsplanen ikke stride mod regionplanen. Forhold til kommuneplaner Kommuneplanen er en langsigtet plan, som angiver visioner og mål for de kommende år. Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke en samlet kommuneplan for Thisted Kommune. Spildevandsplanlægningen tager således udgangspunkt i de 3 kommuners eksisterende kommuneplaner. Der er foretaget en koordinering med kommuneplanlægningen for at sikre sammenhængen mellem kommuneplanerne og spildevandsplanen. Lokalplaner En lokalplan indeholder bestemmelser om bebyggelsens udstrækning og karakter og har dermed betydning for mængden af regnog spildevand, der afledes fra de konkrete områder. Vedtagelsen af nye lokalplaner kan derfor medføre behov for mindre tilpasninger af spildevandsplanen. Vandforsyningsplaner En vandforsyningsplan beskriver den nuværende og planlagte forsyningsstruktur med drikkevand, herunder om de enkelte ejendomme er forsynet via et alment vandforsyningsanlæg, eller om de har egen boring til indvinding af drikkevand. Bortskaffelsen af spildevand i kommunen, skal fastlægges under hensyntagen til relevante beskyttelseszoner omkring vandforsyningsanlæggene. Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke en samlet vandforsyningsplan for Thisted Kommune. Udsnit af love og bekendtgørelser indenfor spildevandsplanlægning o Lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr af 22. december o Bekendtgørelse nr af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. o Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 281 af 22. marts o Lov om miljømål, jf. lovbekendtgørelse nr af 22. december 2006 ( Miljømålsloven ). o Lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 316 af 5. maj o Bekendtgørelse nr. 636 af 21. august 1998 om afgift af spildevand. o Vandrammedirektivet (implementeret i dansk lovgivning via Miljømålsloven ). o Vandmiljøplanerne (VMP I, VMP II og VMP III). Regional planlægning o Regionplan 2005 for Viborg Amt Kommunal planlægning o Hanstholm Kommuneplan o Sydthy Kommuneplan o Thisted Kommuneplan

8 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, nr af 22. december Byrådet udarbejder en plan for bortskaffelse af spildevand. en skal indeholde oplysninger om 1) eksisterende og planlagte kloakeringsområder og renseforanstaltninger, 2) områder, hvor byrådet er indstillet på at ophæve tilslutningsretten og -pligten helt eller delvis, 3) den eksisterende tilstand af kloakanlæg samt planlagte fornyelser af disse, 4) eksisterende områder uden for kloakeringsområder, hvor der sker nedsivning, og planlagte områder uden for kloakeringsområder, hvor der skal ske afledning til nedsivningsanlæg, 5) eksisterende områder uden for kloakeringsområder, hvor der sker rensning svarende til et bestemt renseniveau, og planlagte områder uden for kloakeringsområder, hvor der skal ske rensning svarende til et bestemt renseniveau, 6) hvilke anlæg der etableres på kommunal, og hvilke der etableres på privat foranstaltning, og 7) efter hvilken tidsfølge projekterne forudsættes at være udarbejdet og anlæggene udført. Retningslinier for spildevandshåndtering i Regionplan 2005 Generelt o Det er Amtsrådets mål, at spildevand fra husholdninger og erhverv renses således, at befolkningens sundhed og levevilkårene for dyre- og plantelivet sikres. Der må ikke ske tilførsel af stoffer, der kan forringe naturtilstanden eller vandkvaliteten. o Kommunernes spildevandsplaner skal følge regionplanens retningslinier. Hovedtrækkene skal optages i lokalplaner og kommuneplaner, hvori der skal foretages en vurdering af mulighederne for tilfredsstillende spildevandsafledning i forbindelse med planlagt byudvikling. Det forventes, at kommunerne vedtager handlingsplaner vedrørende renovering af byernes kloaknet. Renseanlæg større end 30 PE o Spildevandsudledninger i oplandene til Limfjorden, Hjarbæk Fjord og Gudenåen skal opfylde særlige rensekrav. Ved anlæg med en kapacitet på mere end 1000 personenheder (PE) og beliggende indenfor oplandet til Limfjorden skal der ske skærpet rensning for næringssalte. Udlederkrav er fastsat til: højst 1 mg fosfor pr. liter og 8 mg kvælstof pr. liter. o Spildevandsudledninger større end 30 personenheder fra samlede bebyggelser, enkeltejendomme eller virksomheder skal som minimum renses mekanisk og biologisk. Udledninger fra enkeltejendomme og spredt bebyggelse o Viborg Amt har udpeget oplande til vandområder, hvor kvalitetsmålet ikke er opfyldt på grund af spildevandsudledning fra enkeltejendomme. På ejendomme i disse oplande skal der ske en forbedret rensning af spildevandet med reduktion for organisk stof og/eller fosfor. o Udledning af spildevand til vandområder med skærpet målsætning skal begrænses fra enkeltejendomme og fra spildevandsanlæg uden for samlet bebyggelse. Nedsivning af spildevand o Nedsivning af spildevand i "områder med særlige drikkevandsinteresser" og i fremtidige indvindingsoplande skal begrænses. Eksisterende nedsivning af spildevand fra flere ejendomme i sådanne områder skal ændres til rensning og udledning til et vandområde, efterhånden som anlæggene ønskes ændret, udbygget eller nyvurderet af myndighederne. Regnbetingede udledninger fra kloaksystemerne o For spildevandsudledninger, som forekommer i forbindelse med regnvejr, skal der inden 2009 etableres rensning (bassiner), således at disse udledninger ikke er til hinder for opfyldelse af kvalitetsmålene for de vandområder, udledningerne sker til. Kommunerne skal ajourføre en prioriteret liste over de nødvendige bassiner. For videre information om Regionplan 2005 henvises til hvor den fulde udgave af regionplanen kan ses. 8

9 4 RECIPIENTERS KVALITET OG MÅLSÆTNING Der er i Thisted Kommune over 240 målsatte recipienter Betegnelsen recipienter omfatter: o Vandløb (åer, bække og grøfter). o Søer. o Fjorde. o Kystvande. Som en del af Vandrammedirektivet har amterne udarbejdet en basisanalyse for det målsatte overfladevand (vandløb, søer og kystvande). Basisanalysen har til formål at udpege de vandområder, hvor der er risiko for, at recipientmålsætningen ikke kan overholdes senest ved udgangen af Viborg Amts basisanalyse for recipienter. Kategori I (Målsætning forventes overholdt ved udgangen af 2015) Kategori II (Risiko for at målsætning ikke kan overholdes ved udgangen af 2015) 9

10 Vidste du, at EU s Vandrammedirektiv trådte i kraft den 22. december Direktivets overordnede mål er, at alle vandområder senest i december 2015 har opnået mindst en "god tilstand", hvilket betyder, at der skal være en god økologisk og kemisk tilstand i recipienterne. Det indebærer først og fremmest, at der skal være gode livsbetingelser for dyr og planter. I Basisanalysen er alle målsatte recipienter placeret i en af følgende kategorier: Kategori Ia Ib IIa IIb IIc Definition ens målsætning overholdes i 2015 Det er meget sandsynligt, at recipientens målsætning overholdes i 2015 Det er muligt, at målsætningen ikke nåes Det er sandsynligt, at målsætningen ikke nåes ens målsætning overholdes ikke i 2015 Spildevandsplanen skal forholde sig til recipienternes aktuelle forhold og redegøre for planlagte tiltag indenfor kloakforyningen, som kan sikre et fremtidigt godt vandmiljø i regionen. Kloakforsyningen vil i planperioden bl.a. gennemføre følgende tiltag: Tiltag til forbedring af recipienter: o Optimering af renseanlæggene. o Nedlæggelse af Frøstrup Renseanlæg. o Etablering af bassinanlæg ved udløb, hvor udledningen hindrer en opfyldelse af recipientmålsætningen. o Renovering af kloaksystemet, så ind- og udsivning reduceres. o Nykloakering udføres som udgangspunkt som separatsystem, hvor regn- og spildevand afledes hver for sig. o Kloakering af ca. 480 ejendomme i det åbne land. o Påbud om forbedret rensning ved ukloakerede ejendomme i nødvendigt omfang. Ovenstående tiltag til forbedring af recipienterne beskrives nærmere i den følgende plan. 10

11 5 MÅLSÆTNINGER 5.1 OVERORDNEDE MÅLSÆTNINGER Thisted Kommunes Kloakforsyning har fastlagt en række målsætninger for spildevandshåndteringen i kommunen. Målsætningerne afstikker de overordnede rammer for de kommende års aktiviteter og virke. Målsætninger for spildevandshåndteringen Forsyningspligt o Kloakforsyningen skal opretholde forsyningssikkerheden over for tilsluttede ejendomme. Arbejdsmiljø o Thisted Kommune er arbejdsmiljøcertificeret og skal efterleve dette. Serviceniveau over for borgere og virksomheder o Borgerne og virksomheder skal generelt opleve et højt serviceniveau i forbindelse med henvendelser til og fra dem. Teknisk funktion af kloaksystemet o Spilde- og regnvand skal bortledes hurtigt og sikkert. o Nye regnvands- og fællesledninger skal dimensioneres under hensyntagen til de varslede klimaforandringer. o Det skal sikres, at nye ledningsanlæg får en forventet levetid på min. 100 år. o Lugtgener skal afhjælpes, hvis det er teknisk og økonomisk muligt. o Rottegener skal afhjælpes. o Ud- og indsivning fra kloakledninger skal reduceres. Renseanlæg o Kvaliteten af det rensede spildevand og slammet skal være bedst mulig. o Der skal opnåes en renseanlægsstruktur, der er økonomisk og miljømæssigt bedst mulig. Kloakeringsprincip o Nykloakering skal som udgangspunkt ske efter separatprincippet. Spildevand skal som udgangspunkt afledes til en spildevandsledning. Tag- og overfladevand skal enten afledes til en regnvandsledning eller bortskaffes lokalt ved nedsivning på egen grund, såfremt dette er muligt. o Ved kloakfornyelse i fælleskloakerede områder skal det vurderes, om det er økonomisk og miljømæssigt hensigtsmæssigt at omlægge kloaksystemet til separatsystem. o Kloakforsyningen afgør i samarbejde med miljømyndigheden, hvilket kloakeringsprincip der vælges. Udledninger fra afløbssystemet o Kommunens spildevandsplan samt spildevandsudledning og indgreb i vandløbenes fysiske forhold skal stemme overens med regionplanens mål for vandløb og søer. Spildevandshåndtering ved ukloakerede ejendomme i det åbne land o Det skal overvejes at tilslutte ejendomme langs fremtidige trykledninger til det offentlige kloaksystem, såfremt det er økonomisk eller miljømæssigt fordelagtigt. o Rensning af spildevand fra den spredte bebyggelse i det åbne land skal leve op til renseniveauet angivet i Viborg Amts Regionplan 2005 og i Kommuneplanen for Thisted Kommune. o Valg af renseløsninger må ikke stride mod grundvandsinteresser. Generelt o De økonomiske midler skal anvendes ud fra en samlet vurdering af tekniske muligheder, hensyn til miljøet og omkostningerne ved de enkelte løsninger. Anlægsprojekterne prioriteres ud fra disse mål. 11

12 5.2 KONKRETISERING AF MÅLSÆTNINGER De overordnede målsætninger er suppleret med en række funktionskrav, der har til formål at konkretisere de overordnede målsætninger, således at disse bliver målbare. Forsyningspligt I henhold til lovgivningen er kloakforsyningen forpligtiget til at forsyne samtlige tilsluttede ejendomme, vejarealer og private ledningsanlæg, der er tilsluttet det offentlige kloaknet. Kloakforsyningen er endvidere forpligtiget til at drive anlæg ved ejendomme i ukloakerede områder, når ejendommene er kontraktligt tilknyttet kloakforsyningen. Målsætningen er opfyldt, hvis: o o Der ved forsyningssvigt - f.eks. som følge af ledningsbrud - går mindre end 2 døgn fra kloakforsyningen er bekendt med svigtet, til der er taget skridt til retablering af forsyningen. Der ved uklarhed vedr. ejerforhold kan ske en afklaring heraf indenfor 2 arbejdsuger efter, at kloakforsyningen er blevet bekendt hermed. Arbejdsmiljø Målsætningen er opfyldt, hvis: o o o o Arbejdsmiljømål i miljøcertificeringen er opfyldt. De gældende love, cirkulærer og bekendtgørelser vedrørende kloak- og renseanlægsarbejde overholdes. Der tages kontakt til risikokoordinator, når der er tvivl om arbejdsmiljøforholdene er opfyldt. Det tilstræbes, at der ved etablering af nye pumpestationer samt renovering af eksisterende pumpestationer anvendes tørtopstillede pumper. Serviceniveau Målsætningen er opfyldt, hvis: o o Alle henvendelser til afdelingen skal besvares senest den efterfølgende arbejdsdag. Klager over afdelingens arbejde (men ikke dets afgørelser) må ikke overstige 1 % af det samlede antal sager. Teknisk funktion af kloaksystemet Målsætningerne er opfyldt, hvis: o Gældende anbefalinger i Skrift nr. 27 fra Spildevandskomiteen vedr. gentagelsesperioder for opstuvning i kloaksystemet til terræn er overholdt ved nye ledningsanlæg. o o o o o o o o o o o Ledninger, brønde og bygværker er velfungerende og intakte, så der ikke sker sammenbrud under normal påvirkning. Ledninger, brønde og bygværker fornyes i takt med behovet herfor. Fornyelse af kloaksystemet gennemføres, så der opnåes den bedst mulige økonomiske og miljømæssige effekt. Udskiftning af kloaksystemet koordineres med andre ledningsejere og vej- og belægningsarbejde med det formål at sanering af kloakken ved opgravning så vidt muligt sker, hvor der alligevel foregår opgravning. Brønddæksler skal så vidt muligt være frilagte. Nyanlæg skal etableres som selvrensende i det omfang, det er muligt. Udbedring af pumpeudfald iværksættes straks udfra en risikovurdering. Nye ledninger skal opfylde tæthedskravene angivet i gældende dansk standard. Rotteproblemer påbegyndes afhjulpet indenfor 1 arbejdsuge efter anmeldelsen. Lugtgener skal, hvis det er teknisk og økonomisk muligt, påbegyndes afhjulpet inden for 1 arbejdsuge efter anmeldelsen. Fejlkoblinger i separatsystemer opspores og påbegyndes udbedret inden for en måned, efter at de er konstateret. 12

13 Renseanlæg Målsætningen er opfyldt, hvis: o Det rensede spildevand fra de offentlige renseanlæg skal som minimum overholde gældende kravværdier. Kloakeringsprincip Målsætningen er opfyldt, hvis: o Procentdelen af fællessystem, hvor regn- og spildevand afledes i samme ledningsanlæg, i kommunen falder i perioden 2009 til Spildevandshåndtering i det åbne land Målsætningen er opfyldt, hvis: o o Spildevandsrensningen på enkeltejendomme beliggende i de af amtet udpegede oplande inden udgangen af 2012 forbedres i henhold til renseklasserne angivet i Regionplan ikke udgør en risiko for drikkevandsindvindinger eller grundvandsressourcen. Udledninger fra afløbssystemet Målsætningen er opfyldt, hvis: o Udledningen fra regnvandsudløb, bassiner og overløbsbygværker ikke er en hindring for opnåelse af recipientmålsætningen. Pumpestation ved Vigsø. 13

14 6 SPILDEVANDSSTRUKTUR Spildevandsrensningen i kommunen er tilrettelagt i en delvis central struktur, hvor rensningen af spildevandet fra de kloakerede områder sker på 6 offentlige renseanlæg. De 3 største anlæg er Thisted, Hanstholm og Tåbel Renseanlæg, der håndterer spildevandet fra hovedparten af kommunen. Derudover er der 2 middelstore anlæg i hhv. Vilsund og Øsløs samt 1 mindre anlæg i Frøstrup. Der er ingen offentlige kloakoplande, der afleder spildevand til renseanlæg udenfor kommunen. Hanstholm Renseanlæg Frøstrup Renseanlæg Øsløs Renseanlæg Thisted Renseanlæg Vilsund Renseanlæg Tåbel Renseanlæg Spildevandsstruktur i status. Note: Kloakoplandenes placering er vejledende. 14

15 I de kommende år er det hensigten at videreføre centraliseringen af spildevandsrensningen gennem nedlæggelse af Frøstrup Renseanlæg. Spildevandet herfra påregnes tilledt Øsløs Renseanlæg for videre behandling. Vidste du, at ca. 65 % af alle ejendomme i kommunen i 2006 var tilsluttet offentlig eller privat kloak. Beslutningen om centraliseringen er baseret på en økonomisk og miljømæssig vurdering. Ved nedlæggelse af renseanlægget og indpumpning til et større anlæg opnås en bedre rensning af spildevandet og det rensede spildevand vil blive udledt til et større og mere robust vandområde (Limfjorden). Ovenstående er således miljømæssigt en klar fordel. Den overordnede spildevandsstruktur vil således fremtidig være baseret på 5 offentlige renseanlæg. Kommunen vil i planperioden påbegynde kloakering af en lang række ejendomme i det åbne land. Samtidig vil der i takt med behovet herfor ske en udbygning i specielt de større byer. På baggrund heraf forventes belastningen på renseanlæggene at stige i de kommende år. Vilsund Renseanlæg. 15

16 7 KLOAKOPLANDE I det følgende er angivet en kort beskrivelse af kloakoplandene i kommunen opdelt på byniveau. Definitioner på forskellige typer kloaksystem Separatsystem: 7.1 KLOAKOPLANDE TIL HANSTHOLM REN- SEANLÆG HANSTHOLM 2 strenget kloaksystem med regn- og spildevandsledning for separat afledning. Spildevandssystem: 1 strenget kloaksystem for spildevand. Regnvand afledes lokalt. Fællessystem: Definition på recipienter 1 strenget kloaksystem, hvor regn- og spildevand afledes i samme ledning. I det følgende er angivet de recipienter (vandløb, søer eller havområder), hvortil der direkte afledes regnvand eller opspædet spildevand fra det pågældende kloakopland. Derudover afledes spildevandet fra kloakoplandene til de kommunale renseanlæg, der har udledning til andre recipienter. Disse recipienter er beskrevet under afsnittet om kommunale renseanlæg. Definition på nye kloakoplande Nye kloakoplande kan være følgende: o Nyudstykninger i byområder (eksempelvist et nyt boligområde). o Kloakering af ejendomme i det åbne land (typisk eksisterende ejendomme, der hidtil selv har håndteret eget spildevand lokalt). Hovedsageligt separatsystem 270 hektar Vesterhavet og Hansted Mølleå Der etableres 5 nye kloakoplande i Hanstholm. Nye kloakoplande o 3 boligområder (spildevandskloakeres) o 2 erhvervsområder (separatkloakeres) KLITMØLLER I 2007 er igangsat kloakrenovering af Ørhagevej og Vestermøllevej samt renovering af pumpestationen på Vestermøllevej. Der etableres 2 nye kloakoplande i Klitmøller. Nye kloakoplande Renovering af kloaksystemet pågår fortsat i planperioden. RÆHR I forbindelse med kloakering af ejendomme i det åbne land spildevandskloakeres 13 ejendomme øst for Ræhr. VIGSØ Ca. ¾ af byen er spildevandskloakeret. Øvrige del er separatkloakeret 224 hektar Klitmøller Å o 1 boligområde / feriehotel (spildevandskloakeres) o 1 erhvervsområde (spildevandskloakeres) Spildevandskloak 64 hektar Hansted Mølleå Spildevandssystem 59 hektar Overfladevand nedsives lokalt I den vestlige del af byen etableres en golfbane ved Hamborgvej. Området spildevandskloakeres. 16

17 7.2 KLOAKOPLANDE TIL FRØSTRUP REN- SEANLÆG FRØSTRUP I 2002 er igangsat kloakrenovering i Frøstrup med henblik på at reducere mængden af uvedkommende vand i kloaksystemet. Der etableres 3 nye kloakoplande i Frøstrup. Nye kloakoplande Renovering af kloaksystemet pågår fortsat i planperioden bl.a. på Kirkevej. TØMMERBY Oplandet er fuldt udbygget, og der påregnes ingen nykloakeringer. 7.3 KLOAKOPLANDE TIL ØSLØS RENSEAN- LÆG AMTOFT Byen er spildevandskloakeret 67 hektar Tømmerby Å og Frøstrup Grøft o 1 boligområde (separatkloakeres) o 1 boligområde (spildevandskloakeres) o 1 erhvervsområde (separatkloakeres) Spildevandskloak 21 hektar Tømmerby Å Fællessystem 23 hektar Løgstør Bredning Kloaksystemet i Amtoft er fra Der etableres 3 mindre kloakoplande i Amtoft. Oplandene fælleskloakeres. GAMMEL VESLØS Gammel Vesløs blev kloakeret i Der påregnes ingen ændringer i planperioden. HUNSTRUP Hunstrup blev kloakeret i 2000, og leder spildevandet til Øsløs Renseanlæg via kloaksystemet i Østerild. Der påregnes ingen ændringer i planperioden. SKÅRUP Skårup blev kloakeret i Den resterende nordlige del af området påregnes kloakeret i planperioden. VESLØS Spildevandssystem 16 hektar Overfladevand nedsives lokalt Spildevandskloakeret 9 hektar Korskær Grøft Spildevandssystem 15 hektar Overfladevand nedsives lokalt 45 % separatsystem og 55 % fællessystem 32 hektar Riseng Grøft og Trædejordsgrøften Det oprindelige kloaksystem er fra 1952 og er udbygget i 1972 og Indenfor de seneste år er der foretaget TV-inspektion af 17

18 kloaksystemet med henblik på fastlægge behovet for renovering af kloakken. Det er hensigten at gennemføre renovering af kloaksystemet i nødvendigt omfang på baggrund af den foretagne undersøgelse af kloakkerne. I planperioden påregnes etableret 5 nye kloakoplande. Nye kloakoplande o 2 boligområder (spildevandskloakeres) o 2 boligområder (separatkloakeres) o 1 erhvervsområde (separatkloakeres) ØSLØS Øsløs kloaksystem blev etableret i I de seneste år er der foretaget TV-inspektion af kloaksystemet med henblik på at fastlægge behovet for kloakrenovering. I planperioden påregnes gennemført renovering af kloaksystemet i nødvendigt omfang ud fra den foretagne undersøgelse af kloakkerne. I planperioden påregnes etableret 2 nye kloakoplande. Nye kloakoplande ØSTERILD Hovedsageligt separatsystem 31 hektar Løgstør Bredning, Øsløs Bykærsgrøft og Skippergrøften o 1 boligområde (separatkloakeres) o 1 boligområde / fritidsområde (separatkloakeres) 40 % separatsystem og 60 % fællessystem 47 hektar Østerild Bæk og Korskær Grøft Det oprindelige kloaksystem er fra Dette er siden blevet udbygget i 1970, 1985 og I de seneste år er der foretaget TVinspektion af kloaksystemet med henblik på at fastlægge behovet for kloakrenovering. Det er hensigten at gennemføre renovering af kloaksystemet i nødvendigt omfang. Der etableres 7 nye kloakoplande i Østerild. Nye kloakoplande o 2 boligområder (fælleskloakeres) o 2 boligområder (separatkloakeres) o 1 fritidsområde (separatkloakeres) o 2 erhvervsområder (separatkloakeres) 7.4 KLOAKOPLANDE TIL THISTED RENSE- ANLÆG HILLERSLEV Kloaksystemet i byen er fra I planperioden påregnes etableret 3 nye kloakoplande. Nye kloakoplande NORS Separatsystem 36 hektar Lilleåen o 1 boligområde (spildevandskloakeres) o 2 bolig- og erhvervsområder (separatkloakeres) Ca.halvdelen af byen er fælleskloakeret. Øvrige del er spildevandskloakeret eller separatkloakeret 73 hektar Smedegård Å Kloaksystemet i byen er oprindelig fra 1960 erne med udvidelser i 1985 og I de seneste år er der foretaget TV-inspektion af kloaksystemet. I 2007 er påbegyndt renovering af kloaksystemet på Norsvej. 18

19 I planperioden påregnes gennemført kloak renovering i nødvendigt omfang. Der påregnes etableret 3 nye kloakoplande i planperioden. Nye kloakoplande o 1 off. område (spildevandskloakeres) o 1 boligområde (separatkloakeres) o 1 erhvervsområde (separatkloakeres) SENNELS Kloaksystemet i byen er oprindelig fra 1970 med udvidelse i I de seneste år er der foretaget TV-inspektion af kloaksystemet med henblik på at fastlægge behovet for kloakrenovering. Det er hensigten at gennemføre renovering af kloaksystemet i nødvendigt omfang på baggrund af den foretagne undersøgelse af kloakkerne. I planperioden påregnes etableret 2 nye kloakoplande. Nye kloakoplande Hovedsageligt separatsystem 78 hektar Thisted Bredning o 2 boligområder (separatkloakeres) THISTED De ældste dele af kloaksystemet i byen er fra (midtbyen). Siden da er kloaksystemet gradvist blevet udvidet. I de seneste år er der foretaget TVinspektion af kloakkerne i østbyen og Tilsted samt generelt løbende renovering af kloaksystemet. Renoveringen af kloaksystemet vil blive videreført i planperioden. I planperioden forventes etableret 29 nye kloakoplande. Nye kloakoplande 40 % separatsystem og 60 % fællessystem 749 hektar Thisted Bredning, Tilsted Bæk og Bækken o 10 boligområder (separatkloakeres) o 2 boligområder (spildevandskloakeres) o 1 boligområde (fælleskloakeres) o 5 erhvervsområder (separatkloakeres) o 3 erhvervsområder (spildevandskloakeres) o 1 erhvervsområde (fælleskloakeres) o 2 offentlige områder (separatkloakeres) o 1 offentligt område (spildevandskloakeres) o 3 fritidsområder (separatkloakeres) o 1 fritidsområde (fælleskloakeres) SKOVSTED Spildevandssystem 20 hektar Overfladevand nedsives lokalt Kloaksystemet i byen er etableret i I planperioden foretages en mindre udvidelse i nordbyen. Endvidere er det hensigten at kloakere Skovstedlund lige nord for byen. Begge oplande spildevandskloakeres. Gammelt spildevandskort. 19

20 7.5 KLOAKOPLANDE TIL VILSUND RENSE- ANLÆG ELSTED - - I forbindelse med kloakering af ejendomme i det åbne land kloakeres Elsted (30 ejendomme). FADDERSBØL Kloaksystemet i byen er etableret i Der forventes ingen ændringer i planperioden. HUNDBORG Ukloakeret Spildevandssystem 14 hektar Overfladevand nedsives lokalt Hovedsageligt fællessystem 43 hektar Hundborg Bæk Kloaksystemet i byen er etableret i I de seneste år er der foretaget TVinspektion af kloaksystemet i byen for at fastlægge behovet for kloakrenovering. Det er hensigten at gennemføre renovering af kloaksystemet i nødvendigt omfang på baggrund af den foretagne undersøgelse af kloakkerne. I planperioden påregnes etableret 6 nye kloakoplande. Nye kloakoplande o 2 boligområder (separatkloakeres) o 2 boligområder (fælleskloakeres) o 1 erhvervsområde (separatkloakeres) o 1 område med kloakering af ejendomme i det åbne land (spildevandskloakeres) HØRSTED - - I forbindelse med kloakering af ejendomme i det åbne land kloakeres Hørsted (10 ejendomme). JANNERUP - - I forbindelse med kloakering af ejendomme i det åbne land kloakeres Jannerup (7 ejendomme). NØRHÅ Ukloakeret Ukloakeret Spildevandssystem 4 hektar Overfladevand nedsives lokalt Kloaksystemet i byen er etableret i I planperioden påregnes etableret 1 nyt kloakopland som et led i forbindelse med kloakering af en række ejendomme i det åbne land. 20

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel Tårnby Kommune Spildevandsplan 2010-2018 December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 1 INDLEDNING...3 2 MÅLSÆTNINGER...5 3 FREMTIDIGE TILTAG I TÅRNBY KOMMUNE...7 3.1 NYANLÆG OG OMBYGNING

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 7 Det åbne land Vedtaget 15 maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 SPILDEVANDSHÅNDTERING I DET ÅBNE LAND 4 1.1 Udpegning af vandområder 4 1.2 Ejendomme 4 1.3

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 6 Regnbetingede udløb Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt 4 2 Regnvandsudløb fra separatkloakerede oplande 4 2.1 Regnvandsudledning

Læs mere

Tillæg 9 til Spildevandsplan

Tillæg 9 til Spildevandsplan Tillæg 9 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Separering af kloaksystem og ophævelse af tilslutningspligt og ret for tag- og overfladevand for ejendomme på en del af Blæsbjergvej i Hedensted

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 BILAG 4: MILJØVURDERING GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN 03-09-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund... 3 2 Scenarier... 3 3 Miljømål... 4 4. Foranstaltninger

Læs mere

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning.

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. Niveau 1 Overordnet målsætning for spildevandsplanen. At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. At håndtere og behandle spildevand og regnvand i kommunen på en stabil,

Læs mere

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune Tillæg nr. 11 Spildevandsplan 2008-2011 LAR på kommunens materielgård og genbrugsplads i Brørup Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2007-2012 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 2 Lov- og plangrundlag 4 2.1 Lovgrundlag 4 2.2 Plangrundlag 4 3 Administrative forhold 6 3.1 Betalingsvedtægt

Læs mere

Hedensted Renseanlæg

Hedensted Renseanlæg Spildevandsplan 2008-2015 Hedensted Renseanlæg Maj 2009 1 Hedensted Kommunes Spildevandsplan 2008-2015 Udgiver: Hedensted Kommune Teknisk Afdeling Udgivelsesår: 2009 Titel: Spildevandsplan 2008-2015 Tekst

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Dato: 3-8-2015 Sags nr. 820-2015-39261 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg

Læs mere

vejen mellem Resen og Karup. Ledningstraceet ses i kortet til højre.

vejen mellem Resen og Karup. Ledningstraceet ses i kortet til højre. Indholdsfortegnelse Tillæg nr. 4 3 Lovgrundlag 5 Plangrundlag 6 Fordebat 8 Spildevandsanlæg 9 Miljømæssige konsekvenser 11 Økonomi 13 Tidsplan 14 Berørte ejendomme 15 Miljøvurdering 17 Bilag 18 Kort -

Læs mere

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Forslag til: Favrskov Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012 Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Marts 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING... 3 1.1 Offentliggørelse og vedtagelse...3

Læs mere

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer - 1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer Planen skal skabe grundlaget for at Skive Vand A/S kan udføre alle kloakeringsopgaver. Det drejer sig om separering af flere

Læs mere

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune Tillæg nr. 10 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og indledning 2. Lovgrundlag 3. Miljøvurdering 4 Areal og ejerforhold 5. Ændring af kloakopland og kloakeringsprincip

Læs mere

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Forslag 15. oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 4 1.1 Grundlag for tillægget... 4 1.2 Indhold i tillægget...

Læs mere

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort R A P P O R T Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2010-2020 Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort Udarbejdet den 3. marts 2016 T i l l æ g n r. 12 t i

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Dato: 18. juni 2015 Sags nr. 820-2014-58070 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Natur- og Miljøafdelingen Xxx 2011 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Forhold til øvrig planlægning... 3

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING SPILDEVANDSPLAN Tillæg 6 til Spildevandsplan 2012- Alminde FORSLAG I HØRING FRA 22. OKTOBER TIL 19. DECEMBER Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Eksisterende plangrundlag...3 1.2 Tillæg 6 i forhold

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 2/2010 Randers Regnskovs udvidelse på Snepladsen Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord og baggrund side 2 Afløbsforhold side 2

Læs mere

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02) Forslag til tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2011-2014 for Brønderslev Kommune. Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B-14.01 og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2009-2016 Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg Vedtaget af Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012. Hadsten Nord. Hadbjerg Nord. Futting. Grundfør. Søften Sydøst

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012. Hadsten Nord. Hadbjerg Nord. Futting. Grundfør. Søften Sydøst Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012 Hadsten Nord Hadbjerg Nord Futting Grundfør Søften Sydøst Dokumentnr. 710-2012-85982 Version 1 Udgivelsesdato 5. december 2011 Udarbejdet Anette

Læs mere

Nyborg Kommune - Spildevandsplan 2009-2016. Spildevandsplan 2009-2016

Nyborg Kommune - Spildevandsplan 2009-2016. Spildevandsplan 2009-2016 Spildevandsplan 2009-2016 Spildevandsplan 2009-2016 November 2009 2 Nyborg Kommune Spildevandsplan 2009-2016 Udgiver: Service Nyborg Kommune Nyborg Forsyning & Udgivelsesår: 2009 Titel: Spildevandsplan

Læs mere

Bilag 3.A. Signatur ændres til. Det er ikke i planperioden planlagt at kloakere området.

Bilag 3.A. Signatur ændres til. Det er ikke i planperioden planlagt at kloakere området. Bilag 3.A Udenfor kravopland Området ligger uden for rensekravopland. Det betyder at der ved etablering af nyanlæg skal vælges en tidsvarende løsning, hvilket som minimum er en godkendt bundfældningstank.

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune

Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune Regnvandsbassin/sø ved Guldmajsvej i Skagen Forslag august 2015 Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010 2019. Indhold 1. INDLEDNING 3 2. PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 4 3. REGNVANDSAFLEDNING FRA GAMMEL KLAUSDALSBROVEJ 4 4. FREMRYKNING AF KLOAKERING AF TIBBEVANGEN

Læs mere

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 Den 25. juni 2012 Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2010-2012. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og -pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen - Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen Separatkloakering i et område ved Stationsvej i Årslev November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 3 2. SAGSFREMSTILLING... 3 2.1 STATUS... 3 2.2 PLAN... 3

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND Side 1 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Side 2 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 5 Kloakfornyelse Indhold 1 Kloakfornyelse... 2 1.1 Plan... 2 1.2 Kloakfornyelse... 2 1.3 Pumpestationer... 3 2 Oplæg til kloakfornyelsesplanlægning...

Læs mere

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER Mere information: Du kan finde yderligere informationer, herunder vejledninger og retningslinjer for de forskellige typer af rensningsanlæg på kommunens hjemmeside: www.silkeborgkommune.dk ( > Borger >

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland HIN50 samt ændring af kloakopland HIN47 for planlagt boligområde ved Haarvej i Hinnerup Sagsnr. 710-2016-2801 Udgivelsesdato 5. januar

Læs mere

Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen. Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen

Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen. Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 2 2.SAGSFREMSTILLING... 2 2.1 INDDRAGELSE AF BOLIGOMRÅDET SAUGSTEDVANG

Læs mere

Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Vejen Kommune Vejen Kommune Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Transportledning fra Maltbæk til Vejen Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Vejen Kommune

Læs mere

Dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt regnvandsbassiner

Dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt regnvandsbassiner Bilag 1 Dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt regnvandsbassiner i Furesø Kommune 1. Indledning Dette notat indeholder forudsætninger for dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt

Læs mere

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. juni 2012 Sagsbehandler Hans Sonne-Frederiksen Telefon direkte 76 16 13 93 Sagsid 2012-9211 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: - Kommende

Læs mere

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk RAPPORT Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2020 Opdateringer i Videbæk Godkendt af Byrådet den 9.10.2012 T i l l æ g n r. 2 t i l s p i l d e v a n d s p l a n S i d e 2 I

Læs mere

Lillebælt, Avnsbæk, Sønderskov Bæk, Søkærgrøften, grøft ved Barrit. Plan Der etableres 2 nye kloakoplande i Barrit for 2 uudnyttede erhvervsområder.

Lillebælt, Avnsbæk, Sønderskov Bæk, Søkærgrøften, grøft ved Barrit. Plan Der etableres 2 nye kloakoplande i Barrit for 2 uudnyttede erhvervsområder. Kloakoplande AS VIG OG PØT SOMMERHUSOMRÅDE Kloaktype Hovedsageligt spildevandssystem (97 %), en mindre del separatsystem Oplandsareal 140 ha Recipient Kællingegrøften As Vig er generelt set uden regnvandssystem.

Læs mere

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen, forslag

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen, forslag Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen, forslag Separatkloakering i et område ved Stationsvej i Årslev November 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Sagsfremstilling...3 2.1 Status...3 2.2

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan Kolding Kommune Kloakering af boliger ved Lejrskov, Egholt og Rolles Møllevej August 2007 27. august 2007 Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes Spildevandsplan

Læs mere

Bilag 9 Dimensionering af kloakanlæg

Bilag 9 Dimensionering af kloakanlæg Bilag 9 Dimensionering af kloakanlæg Dimensionering af regn- og spildevandsledninger og bassiner 1. Indledning Dette notat indeholder forudsætninger for dimensionering af regn- og spildevandsledninger

Læs mere

Billund Kommunes Spildevandsplan Tillæg 5 - Forslag

Billund Kommunes Spildevandsplan Tillæg 5 - Forslag Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 Tillæg 5 - Forslag Tillægget omfatter: Nedlæggelse af DuPonts Renseanlæg Afledning af spildevand fra DuPont til Grindsted Renseanlæg Nedlæggelse af eksisterende

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012. Justering af oplandsgrænser i Vadstedområdet inkl. Lokalplanområde

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012. Justering af oplandsgrænser i Vadstedområdet inkl. Lokalplanområde Favrskov Kommune Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012 Justering af oplandsgrænser i Vadstedområdet inkl. Lokalplanområde 324 Nyt kloakopland for nyt boligområde ved Nørregade i Hinnerup, Lokalplanområde

Læs mere

Tillæg nr. 05 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 05 Spildevandsplan Vejen Kommune Vejen Kommune Tillæg nr. 05 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Nyt kloakopland ved Skodborghuskrydset Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Vejen Kommune Tillæg

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord,

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, Tønder Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, august 2015 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

Eventuelle spørgsmål, kommentar og bemærkninger til dette tillæg skal rettes til:

Eventuelle spørgsmål, kommentar og bemærkninger til dette tillæg skal rettes til: Tillæg til s spildevandsplan Endelig vedtagelse af tillæg nr. 4 til s spildevandsplan 2004 (gældende spildevandsplan for gl. ) for havekolonierne Skovbrynet, Ålund og Storåen. Procedure for vedtagelse,

Læs mere

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan Vejen Kommune Tillæg nr. 13 Spildevandsplan 2008-2011 Regnvandsbassiner mv. i Sdr. Hygum Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Tillæg nr. 13 til Spildevandsplan 2008-2011 Side

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Nye regnvandsbassiner i Thorsø

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Nye regnvandsbassiner i Thorsø Favrskov Kommune Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2013 Nye regnvandsbassiner i Thorsø Dokumentnr. 710-2016-4925 Udgivelsesdato 29. oktober 2014 Udarbejdet Zaklina Dubravac/Erik Pedersen Godkendt Lone Bejder

Læs mere

Nordfyns Kommune Spildevandsplan 2009 2013. Rekvirent. Rådgiver

Nordfyns Kommune Spildevandsplan 2009 2013. Rekvirent. Rådgiver Rekvirent Nordfyns Kommune Rådhuspladsen 2 5450 Otterup Dorte Fynsk Thomsen Telefon 6482 8129 E-mail dft@nordfynskommune.dk Rådgiver Orbicon A/S Sivlandvænget 29 5260 Odense S Telefon 66 15 46 40 E-mail

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: 06.00.05-P16-2-14

Læs mere

Resume. Spildevandsplan 2014-2017

Resume. Spildevandsplan 2014-2017 Resume Spildevandsplan 2014-2017 1. Indledning Spildevandsplanlægning handler om hygiejne, håndtering og behandling af spildevand, vandmiljø i vores vandløb, søer, fjorden og havet herunder badevand. Denne

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering ved Kongevejen og Højsagervej November 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Grundlag... 1 3 Planforhold... 1 4 Dimensioneringsforudsætninger

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 9 Redegørelse for økonomi og planlagte

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 9 Redegørelse for økonomi og planlagte HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 9 Redegørelse for økonomi og planlagte aktiviteter Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 REDEGØRELSE FOR ØKONOMI OG PLANLAGTE AKTIVITETER 4 1.1

Læs mere

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 64 Offentligt Notat Vand J.nr. 439-00006 Ref. KDL Den 3. november 2006 Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Baggrund

Læs mere

Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord

Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord Indledning og baggrund I Vandplan 1 for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord 2009-2015 er Isefjord og Roskilde Fjord, udpeget

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 13 Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Eksisterende forhold...

Læs mere

Forslag. Spildevandsplan 2009-2012. Randers Kommune

Forslag. Spildevandsplan 2009-2012. Randers Kommune Forslag Spildevandsplan 2009-2012 Randers Kommune Randers Kommunes Spildevandsplan 2009-2012 Udgiver: Randers Kommune Teknisk Forvaltning Udgivelsesår: 2009 Titel: Spildevandsplan 2009-2012 Tekst og layout:

Læs mere

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Forslag Vindinge Øst Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

Bilag 1. Ordliste. Separatkloakeret Opland Spildevandskloakeret Opland. Fælleskloakeret Opland

Bilag 1. Ordliste. Separatkloakeret Opland Spildevandskloakeret Opland. Fælleskloakeret Opland Side 1 af 5 Bilag 1. Ordliste Spildevand PE Spildevandsanlæg Recipienter Recipientkvalitetsplan Dræn Kloakopland Separatkloakeret Spildevandskloakeret Fælleskloakeret Nedsivningsopland Areal Reduceret

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand By, Erhverv og Natur Teknisk Bilag Håndtering af regnvand VELKOMMEN Dette bilag er udarbejdet som et teknisk supplement til Strategi for håndtering af regnvand. Udover en generel introduktion til afledning

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54482 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

Ordforklaring Bilag 1

Ordforklaring Bilag 1 Ordforklaring Af hensyn til entydig forståelse af de anvendte fagtermer er der herunder anført en liste med de mest anvendte fagudtryk fra spildevandsplanen. Aflastning Når opblandet regn- og spildevand

Læs mere

TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN

TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN VEDTAGET Thyregod Give Vonge Givskud Gadbjerg Jelling Vandel Bredsten Vejle Ødsted Jerlev Brejning Hvidbjerg Skærup BørkopGårslev Egtved Gravens Smidstrup TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN For et boligområde

Læs mere

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning.

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Regn og husspildevand løber i hver sin ledning i de kloaksystemer, som anlægges i dag,

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 Forklaring til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Favrskov Kommune. Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup

Favrskov Kommune. Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup Favrskov Kommune Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup Dokumentnr. 710-2015-128138 Udgivelsesdato 13. maj 2015 Udarbejdet Shakawan Amin og Erik Pedersen Kontrolleret

Læs mere

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 37/2016 Separatkloakering af nyt boligområde ved Over Hornbæk - Lokalplan 620 Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord

Læs mere

Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge

Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge Forslag Stålmosen Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere

Tillæg nr. 2012/3 til spildevandsplanen

Tillæg nr. 2012/3 til spildevandsplanen Tillæg nr. 2012/3 til spildevandsplanen Separatkloakering af et område ved Violstræde og Assensvej i Faldsled Februar 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Forord...3 Sagsfremstilling...3 Status...3 Plan...4

Læs mere

TILLÆG NR. 101 TIL SPILDEVANDSPLAN

TILLÆG NR. 101 TIL SPILDEVANDSPLAN VEDTAGET Thyregod Give Vonge Givskud Gadbjerg Jelling Vandel Bredsten Vejle Ødsted Jerlev Brejning Hvidbjerg Skærup BørkopGårslev Egtved Gravens Smidstrup TILLÆG NR. 101 TIL SPILDEVANDSPLAN For et ferie-

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 38/2017 Spildevandskloakering af nyt boligområde ved Assentoft - Lokalplan 638 Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord og baggrund

Læs mere

Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S Hvilken samfundsmæssig rolle har vi som forsyningsselskab? Vi skal sikre: Hygiejnisk og sundhedsmæssig sikker bortledning af

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan ØDUM RØVED. Ødum øst. Ødum syd. Røved øst

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan ØDUM RØVED. Ødum øst. Ødum syd. Røved øst Favrskov Kommune Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2009-2012 ØDUM RØVED Ødum øst Røved øst Ødum syd Dokumentnr. 710-2012-7454 Version 1 Udgivelsesdato 12. januar 2012 Udarbejdet Anette Paulin Hansen Kontrolleret

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Spildevandsplan 2010-2020. Forslag. Udkast 01.10.2010

Ringkøbing-Skjern Kommune. Spildevandsplan 2010-2020. Forslag. Udkast 01.10.2010 Ringkøbing-Skjern Kommune Spildevandsplan 2010-2020 Forslag Udkast 01.10.2010 Ringkøbing-Skjern Kommune - Spildevandsplan 2010-2020 Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune Udgivelsesår: 2010 Titel: Spildevandsplan

Læs mere

Indledning I forslaget til tillægget redegøres for justeringer i forhold til gl. Ulfborg-Vemb Kommunes spildevandsplan.

Indledning I forslaget til tillægget redegøres for justeringer i forhold til gl. Ulfborg-Vemb Kommunes spildevandsplan. Tillæg nr. 5 til Gl. Ulfborg-Vemb Kommunes spildevandsplan (gældende spildevandsplan for gl. Ulfborg-Vemb Kommune ). Kloakering af sommerhusområdet Husby Strandenge. Procedure for vedtagelse, indsigelser

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune

Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2017 Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune Baggrund og sammenfatning Denne delspildevandsplan åbner mulighed

Læs mere

Spildevandsplanen

Spildevandsplanen Spildevandsplanen 2016-2020 Den nye spildevandsplan indeholder en kortlægning af nuværende spildevandsforhold, samt en plan for udbygningen af spildevandsanlæg frem til 2020. Denne udgave af spildevandsplanen

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside - VEDTAGET Tillæg nr. 19 til spildevandsplan 2012-2015 Kloakering af arrangementsplads ved Bygholm Landbrugsskole TEKNIK OG MILJØ 1 2 - Tillæg Tillæg - Vedtaget nr.

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde)

Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde) Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde) Ikast-Brande Kommune Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Sagsbehandler: Stine Bruun Bundesen

Læs mere

NOTAT: BBR afløbskoder inklusiv vejledende tekst

NOTAT: BBR afløbskoder inklusiv vejledende tekst 1 Fælleskloakeret: Spildevand + tag- og 2 Fælleskloakeret: Spildevand + delvis tagog Anvendes til grunde, hvor alt spildevand og alt tag- og ledes fra grundens fælleskloakerede spildevandssystem. Anvendes

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Østervang - Gørslev

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Østervang - Gørslev Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2012-2016 Østervang - Gørslev November 2016 Resumé 1 Ændret belastning af recipienter og renseanlæg 1 Indledning 2 Plangrundlag 3 Lovgivning 3 Lokalplan 3 Miljøvurdering

Læs mere

Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen. Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande

Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen. Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 1 2. BESKRIVELSE... 1 2.1 FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING...

Læs mere

ORDFORKLARING. Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Overløb. Faskine. Separering. Regnvandsledning. Fælleskloak. Spildevand. Skel. Ledninger.

ORDFORKLARING. Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Overløb. Faskine. Separering. Regnvandsledning. Fælleskloak. Spildevand. Skel. Ledninger. ORDFORKLARING Faskine. Overløb. Separering. En faskine er et hulrum i jorden, der fyldes med sten eller med præfabrikerede kassetter af plastik, der kan købes i byggemarkedet. Regnvandet fra taget føres

Læs mere

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013-2016. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland Q007A, Risvangen/Vorrevangen. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013 Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24 Borgermøde 23. maj 2013 Dagsorden: Velkomst og præsentation ved formand for Udvalget for Miljø og Teknik Flemming Madsen. Spildevandsplan 2013-2024, principper og

Læs mere

Nedlæggelse af Ågerup Renseanlæg Spildevandsplantillæg nr. 8. Forslag

Nedlæggelse af Ågerup Renseanlæg Spildevandsplantillæg nr. 8. Forslag Nedlæggelse af Ågerup Renseanlæg Spildevandsplantillæg nr. 8 Forslag 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 1.1 Grundlag for tillægget 3 1.2 Lovgrundlag 3 1.3 Plangrundlag 4 Kommunal planlægning 4 Anden planlægning

Læs mere

Forslag til Tillæg til forslag til Spildevandsplan 2016 Vejen Kommune

Forslag til Tillæg til forslag til Spildevandsplan 2016 Vejen Kommune Forslag til Tillæg til forslag til Spildevandsplan 2016 Transportledning samt det justerede betalingsprincip ved Bobøl Deponi Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Korning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold i Korning... 3 5. Arealer

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Seniorlandsby ved Hannelundsvej. Delopland 589. Vedtaget til offentlig høring af Byrådet: 29.10.

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Seniorlandsby ved Hannelundsvej. Delopland 589. Vedtaget til offentlig høring af Byrådet: 29.10. Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Seniorlandsby ved Hannelundsvej Delopland 589 Vedtaget til offentlig høring af Byrådet: 29.10.2014 Endeligt administrativt vedtaget 16.1.2015 Sagsnr. 012957-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forslag. Tillæg nr. 15. Spildevandsplan 2005

Forslag. Tillæg nr. 15. Spildevandsplan 2005 Spildevandsplan 2005 Forslaget er offentliggjort den 23. maj 2012 Forslaget er i høring i perioden fra d. 23. maj 18. juli 2012. Forslaget kan ses på kommunens hjemmeside samt udleveres ved henvendelse

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Spildevandsplan 2010-2020

Ringkøbing-Skjern Kommune. Spildevandsplan 2010-2020 Ringkøbing-Skjern Kommune Spildevandsplan 2010-2020 Ringkøbing-Skjern Kommune - Spildevandsplan 2010-2020 Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune Udgivelsesår: 2010 Titel: Spildevandsplan 2010-2020 Tekst og

Læs mere

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5.

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5. Dato: 5. februar 2017 qweqwe 7.2.6) Al ny og forøget spildevandsudledning til stillestående vandområder skal så vidt muligt undgås. 7.2.7) Vandplanen identificerer et antal overløb af opspædet spildevand

Læs mere