Spildevandsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spildevandsplan 2009-2015"

Transkript

1 Spildevandsplan April

2 Thisted Kommunes Spildevandsplan Udgiver: Thisted Kommune Teknisk Forvaltning Udgivelsesår: 2009 Titel: Spildevandsplan Tekst og layout: Thisted Kommune Teknisk Forvaltning EnviDan Kort og grafik: Tryk: Oplag: EnviDan Thisted Kommune Teknisk Forvaltning 4 eksemplarer Vedtaget:

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 LÆSEVEJLEDNING INDLEDNING LOV- OG PLANLÆGNINGSGRUNDLAG RECIPIENTERS KVALITET OG MÅLSÆTNING MÅLSÆTNINGER Overordnede målsætninger Konkretisering af målsætninger SPILDEVANDSSTRUKTUR KLOAKOPLANDE Kloakoplande til Hanstholm Renseanlæg Kloakoplande til Frøstrup Renseanlæg Kloakoplande til Øsløs Renseanlæg Kloakoplande til Thisted Renseanlæg Kloakoplande til Vilsund Renseanlæg Kloakoplande til Tåbel Renseanlæg RENSEANLÆG Offentlige renseanlæg Private renseanlæg SLAMHÅNDTERING LEDNINGSANLÆG Ledningsregistrering Kloakfornyelse Nykloakering BYGVÆRKER Pumpestationer Overløbsbygværker Bassinanlæg UDLØB OG VEJAREALER Udløb Vejarealer SPILDEVANDSHÅNDTERING I DET ÅBNE LAND ADMINISTRATIVE FORHOLD Betalingsvedtægt Udtræden af kloakforsyningen Forhold til private grundejere Offentlig og privat kloak Omlægning fra fælleskloak til separatkloak Kloakanlæg på privat areal Tilslutningstilladelser Dimensionering af ledningsanlæg TIDS- OG ØKONOMIPLAN MILJØVURDERING

4 17 PLANENS VEDTAGELSE OG FREMLÆGGELSE Vedtagelse Fremlæggelse

5 1 LÆSEVEJLEDNING Denne spildevandsplan er opbygget af flere elementer, der hver for sig henvender sig specielt til enkelte målgrupper. I kapitel 2, Indledning er beskrevet hvad en spildevandsplan er samt hvordan den passer sammen med anden planlægning (kommuneplaner, regionplan etc.). Spildevandsplanens lov- og planlægningsgrundlag er beskrevet i kapitel 3, mens kapitel 4 beskriver de specifikke målsætninger for Kloakforsyningen arbejde. I kapitel 6 til 12 beskrives de nuværende forhold og planlagte indsatsområder indenfor kloakering, renseanlæg, udløb etc. Her udstikkes rammerne for Kloakforsyningens arbejde i den kommende planperiode Kapitel 13 omfatter de nuværende og fremtidige tiltag for forbedring af spildevandshåndteringen udenfor de kloakerede områder. I kapitel 14 er beskrevet de administrative forhold (betalingsvedtægt, forhold mellem privat og offentlig kloak m.m.). Tidsfølgen for den samlede indsats, og økonomien forbundet hermed, er beskrevet i kapitel 15. En skematisk læsevejledning fremgår af nedenstående tabel. Hvilke dele af planen er interessant for dig Er du Borger bosat i område, der er kloakeret Borger bosat i landområde udenfor offentlig kloak Miljømyndighed Politiker Mest relevante kapitler for dig o Kapitel 14: Administrative forhold o Kapitel 15: Tids- og økonomiplan o Kapitel 13: Spildevandshåndtering i det åbne land o Kapitel 14: Administrative forhold o Kapitel 15: Tids- og økonomiplan o Kapitel 5: Målsætninger o Kapitel 6: Spildevandsstruktur o Kapitel 8: Renseanlæg o Kapitel 11: Bygværker o Kapitel 12: Udløb og vejvand o Kapitel 13: Spildevandshåndtering i det åbne land o Kapitel 14: Administrative forhold o Kapitel 15: Tids- og økonomiplan o Kapitel 5: Målsætninger o Kapitel 6: Spildevandsstruktur o Kapitel 13: Spildevandshåndtering i det åbne land o Kapitel 14: Administrative forhold o Kapitel 15: Tids- og økonomiplan 5

6 2 INDLEDNING Spildevandsplan Spildevandsplan har til formål at sammenfatte viden om spildevandsområdet fra de tidligere Hanstholm, Sydthy og Thisted Kommuner og sikre et fælles grundlag for de kommende års spildevandshåndtering i Thisted Kommune. Spildevandsplanen giver en samlet oversigt over den eksisterende og planlagte spildevandshåndtering i kommunen. Vidste du, at de første spildevandsplaner i Hanstholm, Sydthy og Thisted Kommune er fra 1970'erne. Hvad er en spildevandsplan? Kommunen skal i henhold til miljøbeskyttelsesloven udarbejde en spildevandsplan, som skal indeholde oplysninger om de eksisterende og planlagte forhold indenfor spildevandsområdet. En vedtaget spildevandsplan fastlægger rammerne for håndteringen af spildevandet i kommunen. Spildevandsplanen er juridisk grundlag for o At indhente tilladelse til udledning af renset spildevand, overløbsvand og separat regnvand til vandløb, søer og kystvande. o At udbygge og vedligeholde de offentlige spildevandsanlæg i henhold til lovkrav, region- og kommuneplan samt borgernes afledningssikkerhed. o At grundejere inden for kloakerede områder forpligtes til at tilslutte spildevand til det offentlige kloaksystem samt til at betale tilslutnings- og vandafledningsbidrag herfor. o At meddele påbud om forbedret spildevandsrensning på ukloakerede ejendomme. o At Thisted Kommunes Byråd kan ekspropriere sig ret til arealerhvervelse, rådighedsindskrænkninger, servitutpålæggelser m.v. i forbindelse med etablering af nye spildevandsanlæg. Byrådet er forpligtiget til at udføre de kommunale tiltag, der er beskrevet i planen. For borgerne er planen en forhåndsorientering om de kommende års tiltag og initiativer på kloakområdet. Spildevandsplanens indhold I spildevandsplanen beskrives de eksisterende forhold samt de kommende års aktiviteter. Elementer i spildevandsplanen o Målsætninger for spildevandshåndteringen. o Renseanlæg. o Kloaksystem og kloakfornyelse. o Slamhåndtering. o Spildevandsrensning i det åbne land. o Administrative forhold o Budget- og tidsplan for anlægsprojekter. Forhold til øvrige spildevandsplaner Med vedtagelsen af Spildevandsplan ophæves de 3 gamle kommuners spildevandsplaner med tilhørende tillæg. Spildevandsplan indeholder en ny samlet prioritering af investeringsplaner og samordning af målsætninger m.v. fra de oprindelige 3 spildevandsplaner. Gamle spildevandsplaner o Hanstholm Kommunes Spildevandsplan 1992 o Sydthy Kommunes Spildevandsplan 1995 o Thisted Kommunes Spildevandsplan Spildevandsplanens vedtagelse Forslaget til spildevandsplanen er vedtaget af byrådet den Efterfølgende blev spildevandsplanen offentliggjort i perioden den 1/ til den 6/ med mulighed for kommentarer og indsigelser fra borgere og virksomheder. Spildevandsplanen blev herefter endeligt vedtaget af Byrådet den 19. maj Revision af spildevandsplanen Spildevandsplanen omfatter plantiltag og visioner for de kommende 7 år ( ). Spildevandsplanen vil blive vedligeholdt gennem tillæg, såfremt behovet opstår. 6

7 3 LOV- OG PLANLÆGNINGSGRUNDLAG Lovgivning Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 32 samt bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Forhold til regionplan Regionplanen var Amtsrådets overordnede plan for udviklingen i amtet og for beskyttelse af natur og miljø. Regionplan 2005 er vedtaget af Viborg Amtsråd den 9. maj 2005, og er gældende frem til 2009, hvor den afløses af kommuneplanen for Thisted Kommune. Regionplanen indeholder retningslinjer, som er bindende for kommunernes planlægning. I henhold til miljøbeskyttelsesloven må spildevandsplanen ikke stride mod regionplanen. Forhold til kommuneplaner Kommuneplanen er en langsigtet plan, som angiver visioner og mål for de kommende år. Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke en samlet kommuneplan for Thisted Kommune. Spildevandsplanlægningen tager således udgangspunkt i de 3 kommuners eksisterende kommuneplaner. Der er foretaget en koordinering med kommuneplanlægningen for at sikre sammenhængen mellem kommuneplanerne og spildevandsplanen. Lokalplaner En lokalplan indeholder bestemmelser om bebyggelsens udstrækning og karakter og har dermed betydning for mængden af regnog spildevand, der afledes fra de konkrete områder. Vedtagelsen af nye lokalplaner kan derfor medføre behov for mindre tilpasninger af spildevandsplanen. Vandforsyningsplaner En vandforsyningsplan beskriver den nuværende og planlagte forsyningsstruktur med drikkevand, herunder om de enkelte ejendomme er forsynet via et alment vandforsyningsanlæg, eller om de har egen boring til indvinding af drikkevand. Bortskaffelsen af spildevand i kommunen, skal fastlægges under hensyntagen til relevante beskyttelseszoner omkring vandforsyningsanlæggene. Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke en samlet vandforsyningsplan for Thisted Kommune. Udsnit af love og bekendtgørelser indenfor spildevandsplanlægning o Lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr af 22. december o Bekendtgørelse nr af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. o Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 281 af 22. marts o Lov om miljømål, jf. lovbekendtgørelse nr af 22. december 2006 ( Miljømålsloven ). o Lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 316 af 5. maj o Bekendtgørelse nr. 636 af 21. august 1998 om afgift af spildevand. o Vandrammedirektivet (implementeret i dansk lovgivning via Miljømålsloven ). o Vandmiljøplanerne (VMP I, VMP II og VMP III). Regional planlægning o Regionplan 2005 for Viborg Amt Kommunal planlægning o Hanstholm Kommuneplan o Sydthy Kommuneplan o Thisted Kommuneplan

8 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, nr af 22. december Byrådet udarbejder en plan for bortskaffelse af spildevand. en skal indeholde oplysninger om 1) eksisterende og planlagte kloakeringsområder og renseforanstaltninger, 2) områder, hvor byrådet er indstillet på at ophæve tilslutningsretten og -pligten helt eller delvis, 3) den eksisterende tilstand af kloakanlæg samt planlagte fornyelser af disse, 4) eksisterende områder uden for kloakeringsområder, hvor der sker nedsivning, og planlagte områder uden for kloakeringsområder, hvor der skal ske afledning til nedsivningsanlæg, 5) eksisterende områder uden for kloakeringsområder, hvor der sker rensning svarende til et bestemt renseniveau, og planlagte områder uden for kloakeringsområder, hvor der skal ske rensning svarende til et bestemt renseniveau, 6) hvilke anlæg der etableres på kommunal, og hvilke der etableres på privat foranstaltning, og 7) efter hvilken tidsfølge projekterne forudsættes at være udarbejdet og anlæggene udført. Retningslinier for spildevandshåndtering i Regionplan 2005 Generelt o Det er Amtsrådets mål, at spildevand fra husholdninger og erhverv renses således, at befolkningens sundhed og levevilkårene for dyre- og plantelivet sikres. Der må ikke ske tilførsel af stoffer, der kan forringe naturtilstanden eller vandkvaliteten. o Kommunernes spildevandsplaner skal følge regionplanens retningslinier. Hovedtrækkene skal optages i lokalplaner og kommuneplaner, hvori der skal foretages en vurdering af mulighederne for tilfredsstillende spildevandsafledning i forbindelse med planlagt byudvikling. Det forventes, at kommunerne vedtager handlingsplaner vedrørende renovering af byernes kloaknet. Renseanlæg større end 30 PE o Spildevandsudledninger i oplandene til Limfjorden, Hjarbæk Fjord og Gudenåen skal opfylde særlige rensekrav. Ved anlæg med en kapacitet på mere end 1000 personenheder (PE) og beliggende indenfor oplandet til Limfjorden skal der ske skærpet rensning for næringssalte. Udlederkrav er fastsat til: højst 1 mg fosfor pr. liter og 8 mg kvælstof pr. liter. o Spildevandsudledninger større end 30 personenheder fra samlede bebyggelser, enkeltejendomme eller virksomheder skal som minimum renses mekanisk og biologisk. Udledninger fra enkeltejendomme og spredt bebyggelse o Viborg Amt har udpeget oplande til vandområder, hvor kvalitetsmålet ikke er opfyldt på grund af spildevandsudledning fra enkeltejendomme. På ejendomme i disse oplande skal der ske en forbedret rensning af spildevandet med reduktion for organisk stof og/eller fosfor. o Udledning af spildevand til vandområder med skærpet målsætning skal begrænses fra enkeltejendomme og fra spildevandsanlæg uden for samlet bebyggelse. Nedsivning af spildevand o Nedsivning af spildevand i "områder med særlige drikkevandsinteresser" og i fremtidige indvindingsoplande skal begrænses. Eksisterende nedsivning af spildevand fra flere ejendomme i sådanne områder skal ændres til rensning og udledning til et vandområde, efterhånden som anlæggene ønskes ændret, udbygget eller nyvurderet af myndighederne. Regnbetingede udledninger fra kloaksystemerne o For spildevandsudledninger, som forekommer i forbindelse med regnvejr, skal der inden 2009 etableres rensning (bassiner), således at disse udledninger ikke er til hinder for opfyldelse af kvalitetsmålene for de vandområder, udledningerne sker til. Kommunerne skal ajourføre en prioriteret liste over de nødvendige bassiner. For videre information om Regionplan 2005 henvises til hvor den fulde udgave af regionplanen kan ses. 8

9 4 RECIPIENTERS KVALITET OG MÅLSÆTNING Der er i Thisted Kommune over 240 målsatte recipienter Betegnelsen recipienter omfatter: o Vandløb (åer, bække og grøfter). o Søer. o Fjorde. o Kystvande. Som en del af Vandrammedirektivet har amterne udarbejdet en basisanalyse for det målsatte overfladevand (vandløb, søer og kystvande). Basisanalysen har til formål at udpege de vandområder, hvor der er risiko for, at recipientmålsætningen ikke kan overholdes senest ved udgangen af Viborg Amts basisanalyse for recipienter. Kategori I (Målsætning forventes overholdt ved udgangen af 2015) Kategori II (Risiko for at målsætning ikke kan overholdes ved udgangen af 2015) 9

10 Vidste du, at EU s Vandrammedirektiv trådte i kraft den 22. december Direktivets overordnede mål er, at alle vandområder senest i december 2015 har opnået mindst en "god tilstand", hvilket betyder, at der skal være en god økologisk og kemisk tilstand i recipienterne. Det indebærer først og fremmest, at der skal være gode livsbetingelser for dyr og planter. I Basisanalysen er alle målsatte recipienter placeret i en af følgende kategorier: Kategori Ia Ib IIa IIb IIc Definition ens målsætning overholdes i 2015 Det er meget sandsynligt, at recipientens målsætning overholdes i 2015 Det er muligt, at målsætningen ikke nåes Det er sandsynligt, at målsætningen ikke nåes ens målsætning overholdes ikke i 2015 Spildevandsplanen skal forholde sig til recipienternes aktuelle forhold og redegøre for planlagte tiltag indenfor kloakforyningen, som kan sikre et fremtidigt godt vandmiljø i regionen. Kloakforsyningen vil i planperioden bl.a. gennemføre følgende tiltag: Tiltag til forbedring af recipienter: o Optimering af renseanlæggene. o Nedlæggelse af Frøstrup Renseanlæg. o Etablering af bassinanlæg ved udløb, hvor udledningen hindrer en opfyldelse af recipientmålsætningen. o Renovering af kloaksystemet, så ind- og udsivning reduceres. o Nykloakering udføres som udgangspunkt som separatsystem, hvor regn- og spildevand afledes hver for sig. o Kloakering af ca. 480 ejendomme i det åbne land. o Påbud om forbedret rensning ved ukloakerede ejendomme i nødvendigt omfang. Ovenstående tiltag til forbedring af recipienterne beskrives nærmere i den følgende plan. 10

11 5 MÅLSÆTNINGER 5.1 OVERORDNEDE MÅLSÆTNINGER Thisted Kommunes Kloakforsyning har fastlagt en række målsætninger for spildevandshåndteringen i kommunen. Målsætningerne afstikker de overordnede rammer for de kommende års aktiviteter og virke. Målsætninger for spildevandshåndteringen Forsyningspligt o Kloakforsyningen skal opretholde forsyningssikkerheden over for tilsluttede ejendomme. Arbejdsmiljø o Thisted Kommune er arbejdsmiljøcertificeret og skal efterleve dette. Serviceniveau over for borgere og virksomheder o Borgerne og virksomheder skal generelt opleve et højt serviceniveau i forbindelse med henvendelser til og fra dem. Teknisk funktion af kloaksystemet o Spilde- og regnvand skal bortledes hurtigt og sikkert. o Nye regnvands- og fællesledninger skal dimensioneres under hensyntagen til de varslede klimaforandringer. o Det skal sikres, at nye ledningsanlæg får en forventet levetid på min. 100 år. o Lugtgener skal afhjælpes, hvis det er teknisk og økonomisk muligt. o Rottegener skal afhjælpes. o Ud- og indsivning fra kloakledninger skal reduceres. Renseanlæg o Kvaliteten af det rensede spildevand og slammet skal være bedst mulig. o Der skal opnåes en renseanlægsstruktur, der er økonomisk og miljømæssigt bedst mulig. Kloakeringsprincip o Nykloakering skal som udgangspunkt ske efter separatprincippet. Spildevand skal som udgangspunkt afledes til en spildevandsledning. Tag- og overfladevand skal enten afledes til en regnvandsledning eller bortskaffes lokalt ved nedsivning på egen grund, såfremt dette er muligt. o Ved kloakfornyelse i fælleskloakerede områder skal det vurderes, om det er økonomisk og miljømæssigt hensigtsmæssigt at omlægge kloaksystemet til separatsystem. o Kloakforsyningen afgør i samarbejde med miljømyndigheden, hvilket kloakeringsprincip der vælges. Udledninger fra afløbssystemet o Kommunens spildevandsplan samt spildevandsudledning og indgreb i vandløbenes fysiske forhold skal stemme overens med regionplanens mål for vandløb og søer. Spildevandshåndtering ved ukloakerede ejendomme i det åbne land o Det skal overvejes at tilslutte ejendomme langs fremtidige trykledninger til det offentlige kloaksystem, såfremt det er økonomisk eller miljømæssigt fordelagtigt. o Rensning af spildevand fra den spredte bebyggelse i det åbne land skal leve op til renseniveauet angivet i Viborg Amts Regionplan 2005 og i Kommuneplanen for Thisted Kommune. o Valg af renseløsninger må ikke stride mod grundvandsinteresser. Generelt o De økonomiske midler skal anvendes ud fra en samlet vurdering af tekniske muligheder, hensyn til miljøet og omkostningerne ved de enkelte løsninger. Anlægsprojekterne prioriteres ud fra disse mål. 11

12 5.2 KONKRETISERING AF MÅLSÆTNINGER De overordnede målsætninger er suppleret med en række funktionskrav, der har til formål at konkretisere de overordnede målsætninger, således at disse bliver målbare. Forsyningspligt I henhold til lovgivningen er kloakforsyningen forpligtiget til at forsyne samtlige tilsluttede ejendomme, vejarealer og private ledningsanlæg, der er tilsluttet det offentlige kloaknet. Kloakforsyningen er endvidere forpligtiget til at drive anlæg ved ejendomme i ukloakerede områder, når ejendommene er kontraktligt tilknyttet kloakforsyningen. Målsætningen er opfyldt, hvis: o o Der ved forsyningssvigt - f.eks. som følge af ledningsbrud - går mindre end 2 døgn fra kloakforsyningen er bekendt med svigtet, til der er taget skridt til retablering af forsyningen. Der ved uklarhed vedr. ejerforhold kan ske en afklaring heraf indenfor 2 arbejdsuger efter, at kloakforsyningen er blevet bekendt hermed. Arbejdsmiljø Målsætningen er opfyldt, hvis: o o o o Arbejdsmiljømål i miljøcertificeringen er opfyldt. De gældende love, cirkulærer og bekendtgørelser vedrørende kloak- og renseanlægsarbejde overholdes. Der tages kontakt til risikokoordinator, når der er tvivl om arbejdsmiljøforholdene er opfyldt. Det tilstræbes, at der ved etablering af nye pumpestationer samt renovering af eksisterende pumpestationer anvendes tørtopstillede pumper. Serviceniveau Målsætningen er opfyldt, hvis: o o Alle henvendelser til afdelingen skal besvares senest den efterfølgende arbejdsdag. Klager over afdelingens arbejde (men ikke dets afgørelser) må ikke overstige 1 % af det samlede antal sager. Teknisk funktion af kloaksystemet Målsætningerne er opfyldt, hvis: o Gældende anbefalinger i Skrift nr. 27 fra Spildevandskomiteen vedr. gentagelsesperioder for opstuvning i kloaksystemet til terræn er overholdt ved nye ledningsanlæg. o o o o o o o o o o o Ledninger, brønde og bygværker er velfungerende og intakte, så der ikke sker sammenbrud under normal påvirkning. Ledninger, brønde og bygværker fornyes i takt med behovet herfor. Fornyelse af kloaksystemet gennemføres, så der opnåes den bedst mulige økonomiske og miljømæssige effekt. Udskiftning af kloaksystemet koordineres med andre ledningsejere og vej- og belægningsarbejde med det formål at sanering af kloakken ved opgravning så vidt muligt sker, hvor der alligevel foregår opgravning. Brønddæksler skal så vidt muligt være frilagte. Nyanlæg skal etableres som selvrensende i det omfang, det er muligt. Udbedring af pumpeudfald iværksættes straks udfra en risikovurdering. Nye ledninger skal opfylde tæthedskravene angivet i gældende dansk standard. Rotteproblemer påbegyndes afhjulpet indenfor 1 arbejdsuge efter anmeldelsen. Lugtgener skal, hvis det er teknisk og økonomisk muligt, påbegyndes afhjulpet inden for 1 arbejdsuge efter anmeldelsen. Fejlkoblinger i separatsystemer opspores og påbegyndes udbedret inden for en måned, efter at de er konstateret. 12

13 Renseanlæg Målsætningen er opfyldt, hvis: o Det rensede spildevand fra de offentlige renseanlæg skal som minimum overholde gældende kravværdier. Kloakeringsprincip Målsætningen er opfyldt, hvis: o Procentdelen af fællessystem, hvor regn- og spildevand afledes i samme ledningsanlæg, i kommunen falder i perioden 2009 til Spildevandshåndtering i det åbne land Målsætningen er opfyldt, hvis: o o Spildevandsrensningen på enkeltejendomme beliggende i de af amtet udpegede oplande inden udgangen af 2012 forbedres i henhold til renseklasserne angivet i Regionplan ikke udgør en risiko for drikkevandsindvindinger eller grundvandsressourcen. Udledninger fra afløbssystemet Målsætningen er opfyldt, hvis: o Udledningen fra regnvandsudløb, bassiner og overløbsbygværker ikke er en hindring for opnåelse af recipientmålsætningen. Pumpestation ved Vigsø. 13

14 6 SPILDEVANDSSTRUKTUR Spildevandsrensningen i kommunen er tilrettelagt i en delvis central struktur, hvor rensningen af spildevandet fra de kloakerede områder sker på 6 offentlige renseanlæg. De 3 største anlæg er Thisted, Hanstholm og Tåbel Renseanlæg, der håndterer spildevandet fra hovedparten af kommunen. Derudover er der 2 middelstore anlæg i hhv. Vilsund og Øsløs samt 1 mindre anlæg i Frøstrup. Der er ingen offentlige kloakoplande, der afleder spildevand til renseanlæg udenfor kommunen. Hanstholm Renseanlæg Frøstrup Renseanlæg Øsløs Renseanlæg Thisted Renseanlæg Vilsund Renseanlæg Tåbel Renseanlæg Spildevandsstruktur i status. Note: Kloakoplandenes placering er vejledende. 14

15 I de kommende år er det hensigten at videreføre centraliseringen af spildevandsrensningen gennem nedlæggelse af Frøstrup Renseanlæg. Spildevandet herfra påregnes tilledt Øsløs Renseanlæg for videre behandling. Vidste du, at ca. 65 % af alle ejendomme i kommunen i 2006 var tilsluttet offentlig eller privat kloak. Beslutningen om centraliseringen er baseret på en økonomisk og miljømæssig vurdering. Ved nedlæggelse af renseanlægget og indpumpning til et større anlæg opnås en bedre rensning af spildevandet og det rensede spildevand vil blive udledt til et større og mere robust vandområde (Limfjorden). Ovenstående er således miljømæssigt en klar fordel. Den overordnede spildevandsstruktur vil således fremtidig være baseret på 5 offentlige renseanlæg. Kommunen vil i planperioden påbegynde kloakering af en lang række ejendomme i det åbne land. Samtidig vil der i takt med behovet herfor ske en udbygning i specielt de større byer. På baggrund heraf forventes belastningen på renseanlæggene at stige i de kommende år. Vilsund Renseanlæg. 15

16 7 KLOAKOPLANDE I det følgende er angivet en kort beskrivelse af kloakoplandene i kommunen opdelt på byniveau. Definitioner på forskellige typer kloaksystem Separatsystem: 7.1 KLOAKOPLANDE TIL HANSTHOLM REN- SEANLÆG HANSTHOLM 2 strenget kloaksystem med regn- og spildevandsledning for separat afledning. Spildevandssystem: 1 strenget kloaksystem for spildevand. Regnvand afledes lokalt. Fællessystem: Definition på recipienter 1 strenget kloaksystem, hvor regn- og spildevand afledes i samme ledning. I det følgende er angivet de recipienter (vandløb, søer eller havområder), hvortil der direkte afledes regnvand eller opspædet spildevand fra det pågældende kloakopland. Derudover afledes spildevandet fra kloakoplandene til de kommunale renseanlæg, der har udledning til andre recipienter. Disse recipienter er beskrevet under afsnittet om kommunale renseanlæg. Definition på nye kloakoplande Nye kloakoplande kan være følgende: o Nyudstykninger i byområder (eksempelvist et nyt boligområde). o Kloakering af ejendomme i det åbne land (typisk eksisterende ejendomme, der hidtil selv har håndteret eget spildevand lokalt). Hovedsageligt separatsystem 270 hektar Vesterhavet og Hansted Mølleå Der etableres 5 nye kloakoplande i Hanstholm. Nye kloakoplande o 3 boligområder (spildevandskloakeres) o 2 erhvervsområder (separatkloakeres) KLITMØLLER I 2007 er igangsat kloakrenovering af Ørhagevej og Vestermøllevej samt renovering af pumpestationen på Vestermøllevej. Der etableres 2 nye kloakoplande i Klitmøller. Nye kloakoplande Renovering af kloaksystemet pågår fortsat i planperioden. RÆHR I forbindelse med kloakering af ejendomme i det åbne land spildevandskloakeres 13 ejendomme øst for Ræhr. VIGSØ Ca. ¾ af byen er spildevandskloakeret. Øvrige del er separatkloakeret 224 hektar Klitmøller Å o 1 boligområde / feriehotel (spildevandskloakeres) o 1 erhvervsområde (spildevandskloakeres) Spildevandskloak 64 hektar Hansted Mølleå Spildevandssystem 59 hektar Overfladevand nedsives lokalt I den vestlige del af byen etableres en golfbane ved Hamborgvej. Området spildevandskloakeres. 16

17 7.2 KLOAKOPLANDE TIL FRØSTRUP REN- SEANLÆG FRØSTRUP I 2002 er igangsat kloakrenovering i Frøstrup med henblik på at reducere mængden af uvedkommende vand i kloaksystemet. Der etableres 3 nye kloakoplande i Frøstrup. Nye kloakoplande Renovering af kloaksystemet pågår fortsat i planperioden bl.a. på Kirkevej. TØMMERBY Oplandet er fuldt udbygget, og der påregnes ingen nykloakeringer. 7.3 KLOAKOPLANDE TIL ØSLØS RENSEAN- LÆG AMTOFT Byen er spildevandskloakeret 67 hektar Tømmerby Å og Frøstrup Grøft o 1 boligområde (separatkloakeres) o 1 boligområde (spildevandskloakeres) o 1 erhvervsområde (separatkloakeres) Spildevandskloak 21 hektar Tømmerby Å Fællessystem 23 hektar Løgstør Bredning Kloaksystemet i Amtoft er fra Der etableres 3 mindre kloakoplande i Amtoft. Oplandene fælleskloakeres. GAMMEL VESLØS Gammel Vesløs blev kloakeret i Der påregnes ingen ændringer i planperioden. HUNSTRUP Hunstrup blev kloakeret i 2000, og leder spildevandet til Øsløs Renseanlæg via kloaksystemet i Østerild. Der påregnes ingen ændringer i planperioden. SKÅRUP Skårup blev kloakeret i Den resterende nordlige del af området påregnes kloakeret i planperioden. VESLØS Spildevandssystem 16 hektar Overfladevand nedsives lokalt Spildevandskloakeret 9 hektar Korskær Grøft Spildevandssystem 15 hektar Overfladevand nedsives lokalt 45 % separatsystem og 55 % fællessystem 32 hektar Riseng Grøft og Trædejordsgrøften Det oprindelige kloaksystem er fra 1952 og er udbygget i 1972 og Indenfor de seneste år er der foretaget TV-inspektion af 17

18 kloaksystemet med henblik på fastlægge behovet for renovering af kloakken. Det er hensigten at gennemføre renovering af kloaksystemet i nødvendigt omfang på baggrund af den foretagne undersøgelse af kloakkerne. I planperioden påregnes etableret 5 nye kloakoplande. Nye kloakoplande o 2 boligområder (spildevandskloakeres) o 2 boligområder (separatkloakeres) o 1 erhvervsområde (separatkloakeres) ØSLØS Øsløs kloaksystem blev etableret i I de seneste år er der foretaget TV-inspektion af kloaksystemet med henblik på at fastlægge behovet for kloakrenovering. I planperioden påregnes gennemført renovering af kloaksystemet i nødvendigt omfang ud fra den foretagne undersøgelse af kloakkerne. I planperioden påregnes etableret 2 nye kloakoplande. Nye kloakoplande ØSTERILD Hovedsageligt separatsystem 31 hektar Løgstør Bredning, Øsløs Bykærsgrøft og Skippergrøften o 1 boligområde (separatkloakeres) o 1 boligområde / fritidsområde (separatkloakeres) 40 % separatsystem og 60 % fællessystem 47 hektar Østerild Bæk og Korskær Grøft Det oprindelige kloaksystem er fra Dette er siden blevet udbygget i 1970, 1985 og I de seneste år er der foretaget TVinspektion af kloaksystemet med henblik på at fastlægge behovet for kloakrenovering. Det er hensigten at gennemføre renovering af kloaksystemet i nødvendigt omfang. Der etableres 7 nye kloakoplande i Østerild. Nye kloakoplande o 2 boligområder (fælleskloakeres) o 2 boligområder (separatkloakeres) o 1 fritidsområde (separatkloakeres) o 2 erhvervsområder (separatkloakeres) 7.4 KLOAKOPLANDE TIL THISTED RENSE- ANLÆG HILLERSLEV Kloaksystemet i byen er fra I planperioden påregnes etableret 3 nye kloakoplande. Nye kloakoplande NORS Separatsystem 36 hektar Lilleåen o 1 boligområde (spildevandskloakeres) o 2 bolig- og erhvervsområder (separatkloakeres) Ca.halvdelen af byen er fælleskloakeret. Øvrige del er spildevandskloakeret eller separatkloakeret 73 hektar Smedegård Å Kloaksystemet i byen er oprindelig fra 1960 erne med udvidelser i 1985 og I de seneste år er der foretaget TV-inspektion af kloaksystemet. I 2007 er påbegyndt renovering af kloaksystemet på Norsvej. 18

19 I planperioden påregnes gennemført kloak renovering i nødvendigt omfang. Der påregnes etableret 3 nye kloakoplande i planperioden. Nye kloakoplande o 1 off. område (spildevandskloakeres) o 1 boligområde (separatkloakeres) o 1 erhvervsområde (separatkloakeres) SENNELS Kloaksystemet i byen er oprindelig fra 1970 med udvidelse i I de seneste år er der foretaget TV-inspektion af kloaksystemet med henblik på at fastlægge behovet for kloakrenovering. Det er hensigten at gennemføre renovering af kloaksystemet i nødvendigt omfang på baggrund af den foretagne undersøgelse af kloakkerne. I planperioden påregnes etableret 2 nye kloakoplande. Nye kloakoplande Hovedsageligt separatsystem 78 hektar Thisted Bredning o 2 boligområder (separatkloakeres) THISTED De ældste dele af kloaksystemet i byen er fra (midtbyen). Siden da er kloaksystemet gradvist blevet udvidet. I de seneste år er der foretaget TVinspektion af kloakkerne i østbyen og Tilsted samt generelt løbende renovering af kloaksystemet. Renoveringen af kloaksystemet vil blive videreført i planperioden. I planperioden forventes etableret 29 nye kloakoplande. Nye kloakoplande 40 % separatsystem og 60 % fællessystem 749 hektar Thisted Bredning, Tilsted Bæk og Bækken o 10 boligområder (separatkloakeres) o 2 boligområder (spildevandskloakeres) o 1 boligområde (fælleskloakeres) o 5 erhvervsområder (separatkloakeres) o 3 erhvervsområder (spildevandskloakeres) o 1 erhvervsområde (fælleskloakeres) o 2 offentlige områder (separatkloakeres) o 1 offentligt område (spildevandskloakeres) o 3 fritidsområder (separatkloakeres) o 1 fritidsområde (fælleskloakeres) SKOVSTED Spildevandssystem 20 hektar Overfladevand nedsives lokalt Kloaksystemet i byen er etableret i I planperioden foretages en mindre udvidelse i nordbyen. Endvidere er det hensigten at kloakere Skovstedlund lige nord for byen. Begge oplande spildevandskloakeres. Gammelt spildevandskort. 19

20 7.5 KLOAKOPLANDE TIL VILSUND RENSE- ANLÆG ELSTED - - I forbindelse med kloakering af ejendomme i det åbne land kloakeres Elsted (30 ejendomme). FADDERSBØL Kloaksystemet i byen er etableret i Der forventes ingen ændringer i planperioden. HUNDBORG Ukloakeret Spildevandssystem 14 hektar Overfladevand nedsives lokalt Hovedsageligt fællessystem 43 hektar Hundborg Bæk Kloaksystemet i byen er etableret i I de seneste år er der foretaget TVinspektion af kloaksystemet i byen for at fastlægge behovet for kloakrenovering. Det er hensigten at gennemføre renovering af kloaksystemet i nødvendigt omfang på baggrund af den foretagne undersøgelse af kloakkerne. I planperioden påregnes etableret 6 nye kloakoplande. Nye kloakoplande o 2 boligområder (separatkloakeres) o 2 boligområder (fælleskloakeres) o 1 erhvervsområde (separatkloakeres) o 1 område med kloakering af ejendomme i det åbne land (spildevandskloakeres) HØRSTED - - I forbindelse med kloakering af ejendomme i det åbne land kloakeres Hørsted (10 ejendomme). JANNERUP - - I forbindelse med kloakering af ejendomme i det åbne land kloakeres Jannerup (7 ejendomme). NØRHÅ Ukloakeret Ukloakeret Spildevandssystem 4 hektar Overfladevand nedsives lokalt Kloaksystemet i byen er etableret i I planperioden påregnes etableret 1 nyt kloakopland som et led i forbindelse med kloakering af en række ejendomme i det åbne land. 20

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel Tårnby Kommune Spildevandsplan 2010-2018 December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 1 INDLEDNING...3 2 MÅLSÆTNINGER...5 3 FREMTIDIGE TILTAG I TÅRNBY KOMMUNE...7 3.1 NYANLÆG OG OMBYGNING

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 5 Kloakfornyelse Indhold 1 Kloakfornyelse... 2 1.1 Plan... 2 1.2 Kloakfornyelse... 2 1.3 Pumpestationer... 3 2 Oplæg til kloakfornyelsesplanlægning...

Læs mere

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013 Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24 Borgermøde 23. maj 2013 Dagsorden: Velkomst og præsentation ved formand for Udvalget for Miljø og Teknik Flemming Madsen. Spildevandsplan 2013-2024, principper og

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER... 3 1.1 Gl. Mariager Kommune...3 1.2 Gl. Nørehald Kommune...3 1.3 Gl sønderhald kommune...7 1.4 GL PURHUS KOMMUNE...8 2 1

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Rensning af spildevand i det åbne land www.naturogmiljoe.dk Forord Folketinget har besluttet, at rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land skal

Læs mere

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Spildevandsplan 2010-2020

Ringkøbing-Skjern Kommune. Spildevandsplan 2010-2020 Ringkøbing-Skjern Kommune Spildevandsplan 2010-2020 Ringkøbing-Skjern Kommune - Spildevandsplan 2010-2020 Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune Udgivelsesår: 2010 Titel: Spildevandsplan 2010-2020 Tekst og

Læs mere

Spildevandsplan 2010-2014

Spildevandsplan 2010-2014 Spildevandsplan 2010-2014 13.08.2010 Assens Kommune - Spildevandsplan 2010-2014 Udgiver: Assens Kommune Udgivelsesår: 2010 Titel: Spildevandsplan 2010-2014 Tekst og layout: Kort og grafik: Tryk: Assens

Læs mere

Halsnæs Kommune - Spildevandsplan 2011-2021 - Tekstdel

Halsnæs Kommune - Spildevandsplan 2011-2021 - Tekstdel Halsnæs Kommune - Spildevandsplan 2011-2021 - Tekstdel Høringsudkast - 16. september 2011 Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Bilagsfortegnelse... 3 Referenceliste... 4 Forord...

Læs mere

Vejen Kommune - Spildevandsplan 2008-2011. Vejen Kommune. Kongeåen ved Vejen. Spildevandsplan 2008-2011. Vejen Kommune

Vejen Kommune - Spildevandsplan 2008-2011. Vejen Kommune. Kongeåen ved Vejen. Spildevandsplan 2008-2011. Vejen Kommune Vejen Kommune - Spildevandsplan 2008-2011 Side 1 Vejen Kommune Kongeåen ved Vejen Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Vejen Kommune - Spildevandsplan

Læs mere

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942.

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942. Punkt 8. Godkendelse: Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen vedrørende separatkloakering af Midtby-ejendomme i området ved Danmarksgade, Løkkegade, Kjellerupsgade og Karolinelund mv. inden

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde Birket og Lindet 22. august 2012 Signe Stubs Sognegård, Torrig L.

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde Birket og Lindet 22. august 2012 Signe Stubs Sognegård, Torrig L. Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde Birket og Lindet 22. august 2012 Signe Stubs Sognegård, Torrig L. Program Velkommen ved Lolland Forsyning Orientering om projektet Tidsplan Hvad betyder det

Læs mere

Kloakfornyelse i Ulstrup

Kloakfornyelse i Ulstrup Kloakfornyelse i Ulstrup Borgermøde 18. juni 2013 Program Præsentation og indledning Spildevandsplan 2013 Kloakfornyelse i Ulstrup Hvor langt er vi nået med undersøgelser og planlægning Hvad skal Favrskov

Læs mere

Gundsø Kommune. Spildevandsplan 2004-2011

Gundsø Kommune. Spildevandsplan 2004-2011 Gundsø Kommune Spildevandsplan 2004-2011 Vedtaget af Gundsø Byråd 13. oktober 2004 13.10.2004 202551 2 af 46 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING...4 1.1 Spildevandsplanens opbygning... 4 1.2 Fremtidige revisioner...

Læs mere

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Bilag 1: Detaljeret beskrivelse af de forhold, der har indvirkning på spildevandsplanen

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Bilag 1: Detaljeret beskrivelse af de forhold, der har indvirkning på spildevandsplanen Tårnby Kommune Spildevandsplan 2010-2018 December 2010 Bilag 1: Detaljeret beskrivelse af de forhold, der har indvirkning på spildevandsplanen Tårnby Spildevandsplan 2010-2018 Bilag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND

rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND Forsyningsvirksomhederne, Kloakforsyningen Teknik- og Miljøforvaltningen Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet,

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering Fuglebjerg Kommune Arløse By, kloakering Information om kloakeringen Ved Holger Hansen og Kenny Kragesand, Fuglebjerg Kommune samt Henrik Bjoljahn, EnviDan Dias nr. 1 Emner Baggrunden for kloakeringen,

Læs mere

Spildevandsplan 2014-2017

Spildevandsplan 2014-2017 F o r s l a g e t t i l s p i l d e v a n d s p l a n e n f r e m l æ g g e s o f f e n t Spildevandsplan 2014-2017 Spildevandsplan 2014-2017 Rev. 0 Side 2 af 83 Spildevandsplan 2014-2017 (FORSLAG) Udgiver:

Læs mere

Spildevandsplan 2008. Ny spildevandsplan til Allerød. Allerød Kommune. - færre oversvømmelser og bedre natur

Spildevandsplan 2008. Ny spildevandsplan til Allerød. Allerød Kommune. - færre oversvømmelser og bedre natur Spildevandsplan 2008 Ny spildevandsplan til Allerød - færre oversvømmelser og bedre natur Allerød Kommune 1 Spildevandsplan 2008 vedtaget af Allerød Kommunes Byråd på møde den 19. november 2008. Spildevandsplan

Læs mere

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Indledende oplysninger Odder Spildevand A/S Odder Spildevand A/S er med virkning fra 1. januar 2010 udskilt som et aktieselskab, der ejes 100% af Odder

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. Hvem er vi Thisted Vand: Flemming Geipel tilsyn,

Læs mere

Dagsorden. Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3.

Dagsorden. Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Dagsorden Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem er vi Thisted Vand:

Læs mere

Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10610 - 30 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Bilag 3 Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Aalborg Kommune 1 Udgiver: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2.

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2. Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Tema: Kloakering Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Klimatilpasning vi reagerer proaktivt ved blandt andet at lære af historien. Disposition 1. Vores 100 års regn. 5 steder ramt forskellige

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Teknik og Miljø 2012 Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Generelle krav og regler... 5 Tidsfrister... 6 Udsættelse af påbud...

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Offentliggørelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. Herning Nord

Offentliggørelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. Herning Nord TEKNIK OG MILJØ Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø [nst@nst.dk] +www.herning.dk/om-kommunen/offentliggoerelser-og-hoeringer Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal

Læs mere

Samsø Kommune. Spildevandsplan 2011-2015

Samsø Kommune. Spildevandsplan 2011-2015 Spildevandsplan 2011-2015 Rekvirent Rådgiver Samsø Kommune Orbicon A/S Teknisk Afdeling Forsyning- og Anlægsteknik Søtofte 10, Tranebjerg Jens Juuls Vej 16 8305 Samsø 8260 Viby J Telefon 87 92 22 00 Telefon

Læs mere

Spildevandsplan 2010-2018

Spildevandsplan 2010-2018 Holbæk Kommune Spildevandsplan 2010-2018 2018 November 2011 Holbæk Kommunes byråd har den 9. november 2011 vedtaget spildevandsplanen. Planforslaget har været fremlagt fra den 13. juli 2011 til den 7.

Læs mere

Notatet omfatter orientering om høringsperioden for spildevandsplanen samt oplæg til behandling af høringssvar til forslag til Spildevandsplan 2013.

Notatet omfatter orientering om høringsperioden for spildevandsplanen samt oplæg til behandling af høringssvar til forslag til Spildevandsplan 2013. Notat Behandling af høringssvar til Spildevandsplan 2013 Indledning Notatet omfatter orientering om høringsperioden for spildevandsplanen samt oplæg til behandling af høringssvar til forslag til Spildevandsplan

Læs mere

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Fanø Kommune Spildevandsplan 2007-2015 Marts 2007 Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Offentliggørelse og vedtagelse... 3 Ikrafttræden... 3 Baggrund...

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Spildevandsplan. Ishøj Kommune. 0. Indledning og resumé... 3 0.1 Indledning... 3 0.2 Resumé... 3

Spildevandsplan. Ishøj Kommune. 0. Indledning og resumé... 3 0.1 Indledning... 3 0.2 Resumé... 3 Side: 1/34 Indhold: Spildevandsplan. 0. Indledning og resumé... 3 0.1 Indledning... 3 0.2 Resumé... 3 1. Spildevandsplanens lovgrundlag og sammenhæng med anden planlægning... 5 1.1 Lovgrundlag... 5 1.2

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Spildevandsplan 2011-2018 for Billund Kommune

Spildevandsplan 2011-2018 for Billund Kommune Billund Kommune Spildevandsplan 2011-2018 for Billund Kommune November 2012 Vedtaget af Billund Kommunes Byråd d 13 november 2012 Billund Kommune Spildevandsplan 2011-2018 for Billund Kommune November

Læs mere

Spildevand på landet. Forslag til strategisk spildevandsplan

Spildevand på landet. Forslag til strategisk spildevandsplan Spildevand på landet Forslag til strategisk spildevandsplan Baggrund for planen Amtet har målsat alle vandløb og søer, og der er i løbet af en årrække gjort en stor indsats overfor spildevandet fra byerne.

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2008-2015 Regnvandsbassin på Løsningvej Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold... 3 5. Arealbehov og rådighedsindskrænkninger...

Læs mere

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Morsø Kommune 1 Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Centralisering af spildevandsrensning og kloakering af det åbne land Askø-Dannemare

Læs mere

Kapitel 3 Det offentlige spildevandsanlæg

Kapitel 3 Det offentlige spildevandsanlæg Side 21 Spildevandsbekendtgørelsen definerer et offentlig spildevandsanlæg som et anlæg, hvor en eller flere kommunalbestyrelser har ansvaret for anlæggets drift og/eller vedligeholdelse. Undtagen fra

Læs mere

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Revideret Forslag 13. maj 2013 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Grundlag for tillægget... 3 Indhold i tillægget...

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Hørsholm Kommune. Maj 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper TILLÆG

Hørsholm Kommune. Maj 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper TILLÆG Hørsholm Kommune Maj 2013 REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper PROJEKT Vurdering af kloakeringsprincipper Hørsholm Kommune Projekt nr. 211521 Dokument

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2

Lolland Forsyning A/S. Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2 Lolland Forsyning A/S Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2 Program Velkommen! v/per Søndergaard, Lolland Forsyning A/S Præsentation af deltagere kommune,

Læs mere

Dagsorden. Informationsmøde vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang. 4. Spørgsmål generelt m.m.

Dagsorden. Informationsmøde vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang. 4. Spørgsmål generelt m.m. Dagsorden Informationsmøde vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. Hvem er vi Thisted Vand: Keld Kjeldsen tilsyn tlf. 24 49 52

Læs mere

Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018

Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 2011 Tillæg nr. 2 Tillægget omfatter: Ny gravitationsledning mellem Billund og Grindsted Nedlæggelse af Billund Renseanlæg Nyt sparebassin ved Billund Renseanlæg

Læs mere

Vordingborg Kommune SPILDEVANDSPLAN 2013 2024

Vordingborg Kommune SPILDEVANDSPLAN 2013 2024 Vordingborg Kommune SPILDEVANDSPLAN 2013 2024 Vordingborg Kommune Side i Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENFATNING... 1-1 1.1 Vandrecipienterne og prioritering af disse... 1-1 1.2 Rensestrukturen...

Læs mere

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand Indhold Formateret: Mellemrum Efter: Automatisk 1 LÆSEVEJLEDNING 1.1 SPILDEVANDSPLANENS OPBYGNING OG INDHOLD 2 INDLEDNING 2.1 SPILDEVANDSPLANENS RETSVIRKNING 2.2 ANSVAR FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING I KOMMUNEN

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land Spildevandsrensning i det åbne land Ejendomme og sommerhuse i det åbne land, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, skal have en lovlig og godkendt spildevandsløsning. Kan du svare ja til et eller flere

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 15 Kloakprojekter Indhold 1 Oversigt over kloakprojekter... 2 1.1 Vejafvanding i Jægerspris Nord... 3 1.2 Udløbspumpestation på Linderupvej... 4 1.3

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

Bilag 2. Beregningsforudsætninger

Bilag 2. Beregningsforudsætninger Side 1 af 5 Bilag 2. Beregningsforudsætninger I dette bilag er anført en række vejledende værdier til brug ved belastningsberegning i oplandsskemaer for status og plan. For en mere detaljeret vejledning

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? 1 FORORD Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det åbne land er betegnelsen for områder med spredt bebyggelse,

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

Borgermøde. 5. September 2013

Borgermøde. 5. September 2013 Borgermøde 5. September 2013 Dit spildevandsselskab 19:00-20:15 - Selskabets ydelser - Forsyningssikkerhed - Klimasikring - Miljøhensyn - Tømningsordningen - Forbrugervalg 2013 kandidaterne 20:15-21:00

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

Haderslev Kommune Spildevandsplan for det åbne land 2009 2014. Haderslev Kommune. Spildevandsplan for det åbne land

Haderslev Kommune Spildevandsplan for det åbne land 2009 2014. Haderslev Kommune. Spildevandsplan for det åbne land Haderslev Kommune Spildevandsplan for det åbne land 2009-2014 0 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 1.1 Mål 4 2. Offentlighed 5 2.1 Klageadgang 5 3 Sammendrag 6 3.1 Eksisterende forhold status 6 3.2 Fremtidige

Læs mere

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME 2012 UDGIFTS FORDELING GRÆNSEFLADER MELLEM

Læs mere

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014 Kloakfornyelse i Svejstrup Borgermøde 12. august 2014 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal Favrskov Spildevand

Læs mere

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Forslag til Spildevandsplan 2010-2015 Spildevandsplan 2010-2015 kan downloades på kommunens hjemmeside: www.soroe.dk. Kontakt Sorø Kommune, Teknik og Miljø, Rådhusvej

Læs mere

Separatkloakering i dit område

Separatkloakering i dit område Separatkloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område separatkloakeres. Det nye kloaksystem vil blive udført som separatsystem,

Læs mere

Spildevandsplan 2008-19

Spildevandsplan 2008-19 Spildevandsplan 2008-19 Godkendt i Forsyningsudvalget 16.04.2008 Godkendt i Byrådet 19.05.2008 Kloak FORSYNINGS VIRKSOMHEDERNE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sammenfatning og fokusområder...

Læs mere

FORORD. Kommunalbestyrelsen i Trundholm har d. 4. oktober 2004 vedtaget Trundholm Kommune, Spildevandsplan 2004-2015. Hans Møller Olsen Borgmester

FORORD. Kommunalbestyrelsen i Trundholm har d. 4. oktober 2004 vedtaget Trundholm Kommune, Spildevandsplan 2004-2015. Hans Møller Olsen Borgmester FORORD I henhold til miljøbeskyttelsesloven skal kommunalbestyrelsen i Trundholm Kommune udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand. Formålet med en spildevandsplan er at give en samlet oversigt

Læs mere

Rekvirent Norddjurs Kommune Forsyningsafdelingen Kirkestien 1 8963 Allingåbro. Telefon 89 59 10 00 E-mail norddjurs@norddjurs.dk

Rekvirent Norddjurs Kommune Forsyningsafdelingen Kirkestien 1 8963 Allingåbro. Telefon 89 59 10 00 E-mail norddjurs@norddjurs.dk Rekvirent Norddjurs Kommune Forsyningsafdelingen Kirkestien 1 8963 Allingåbro Telefon 89 59 10 00 E-mail norddjurs@norddjurs.dk Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls Vej 18 Telefon 87 38 61 66 E-mail lnc@orbicon.dk

Læs mere

Rensning af dit spildevand. Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det?

Rensning af dit spildevand. Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? Rensning af dit spildevand Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? Indhold Hvorfor skal dit spildevand renses?.......................... 3 Hvordan? Du har 3 muligheder.............................. 4 Hvad koster

Læs mere

Kloakforsyningen Aalborg Kommune. Fra spildevand til rekreativt land og vand

Kloakforsyningen Aalborg Kommune. Fra spildevand til rekreativt land og vand Kloakforsyningen Aalborg Kommune Fra spildevand til rekreativt land og vand Kloakforsyningen arbejder for et bedre miljø i Aalborg og omegn - også i de næste 100 år! Kloakforsyningen forbedrer miljøet

Læs mere

Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen for Dokkedal.

Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen for Dokkedal. Punkt 4. Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen for Dokkedal. 2011-54501. Forsyningsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at kommunens spildevandsplan ændres vedrørende separatkloakering

Læs mere

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast Bilag 5 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: I overensstemmelse med Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 skal der

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ b Hvad er separatkloakering? b Hvornår sker der hvad? b Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og vi skal forbedre

Læs mere

Spildevandsplan 2014-2018

Spildevandsplan 2014-2018 Spildevandsplan 2014-2018 Udgivelse: 15. september 2014 Fagcenter: Natur, Miljø og Trafik Dok.nr.: 306-2014-3575 1 1 VELKOMMEN TIL ODSHERRED KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN 2014-2018 5 1.1 FORORD... 5 1.2 INDLEDNING...

Læs mere

Teknisk Service Klostermarken 12. 7900 Nykøbing Mors Telefon 9970 7000 Telefon 8728 1100 Email tekniskservice@morsoe.dk Email mail@orbicon.

Teknisk Service Klostermarken 12. 7900 Nykøbing Mors Telefon 9970 7000 Telefon 8728 1100 Email tekniskservice@morsoe.dk Email mail@orbicon. Kunde Rådgiver Morsø Kommune Orbicon A/S Teknisk Service Klostermarken 12 Jernbanevej 7 8800 Viborg 7900 Nykøbing Mors Telefon 9970 7000 Telefon 8728 1100 Email tekniskservice@morsoe.dk Email mail@orbicon.dk

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2016

Spildevandsplan 2013-2016 Spildevandsplan 2013-2016 Hillerød Kommune Spildevandsplan 2013-2016 Udgivelsesdato: 30/04/2014 Udarbejdet af Hillerød Kommune, Teknik og Miljø i samarbejde med Hillerød Forsyning og NIRAS Forsidefoto:

Læs mere

Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014

Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014 Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014 Indholdsfortegnelse 0 Sammendrag 7 1 Indledning 12 1.1 Mål 13 1.2 Indhold 14 1.3 Konsekvenser af vandsektorens organisering og myndighedsroller 15 2 Planlægningsgrundlaget

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land Forsyningernes udfordring

Spildevandsrensning i det åbne land Forsyningernes udfordring Spildevandsrensning i det åbne land Forsyningernes udfordring DANVA - Dansk Vandkonference 2010 12. og 13. oktober i Århus Henrik Frier, Århus Vand A/S Indledning og baggrund 90.000 enkeltejendomme skal

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2012-2020. Trykledning fra Gedsted til Stistrup. Dato: 3. februar 2014 Sags nr. 820-2013-50326

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2012-2020. Trykledning fra Gedsted til Stistrup. Dato: 3. februar 2014 Sags nr. 820-2013-50326 Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2012-2020 Trykledning fra Gedsted til Stistrup Dato: 3. februar 2014 Sags nr. 820-2013-50326 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan...

Læs mere

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne.

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Bo Kær Pedersen, Vejrupvej 46, 5464 Brenderup og Lybækvej 4, 5464 Brenderup (dokument

Læs mere

Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej

Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej Borgermøde 10. oktober 2013 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal

Læs mere

SPILDEVANDS PLAN 2012-2026. Helsingør Kommune

SPILDEVANDS PLAN 2012-2026. Helsingør Kommune SPILDEVANDS PLAN 2012-2026 Helsingør Kommune Spildevandsplan 2012-2026 Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026 er udarbejdet af Forsyning Helsingør og Helsingør Kommune i samarbejde med COWI. planen

Læs mere

Klimatilpasning i Odense Kommune

Klimatilpasning i Odense Kommune Klimatilpasning i Odense Kommune Præsentation af Kontorchef Charlotte Moosdorf Industrimiljø Tour de Klimatilpasning d. 7. september 2011 1 Globale klimaforandringer : Giver lokale udfordringer: Temperaturstigninger

Læs mere

INDHOLDET AF MØDET I DAG

INDHOLDET AF MØDET I DAG VELKOMMEN INDHOLDET AF MØDET I DAG Dagsorden: Et par ord om Herning Vand og Herning Kommune, roller, hvem og hvad Strategi for kloakfornyelse i Herning Det planmæssige grundlag (Tillæg nr. 18 til gældende

Læs mere

DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE

DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE HELST DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE b Ansvar b Adgang b Afhjælpning Hvornår og hvorfor skal du helst installere rensebrønde? Loven siger, at du skal sørge for, at det er muligt at rense dine kloakker

Læs mere

Hvorfor denne pjece? I denne pjece orienterer vi dig om:

Hvorfor denne pjece? I denne pjece orienterer vi dig om: Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og vi inden for de næste 4-5 år skal forbedre forholdene på din ejendom og i dit kvarter med nye kloakledninger. I denne

Læs mere