Naturgas Fyn A/S. Ørbækvej Odense SØ. Direktion Bjarke Pålsson. Moderselskab Naturgas Fyn I/S. Ørbækvej Odense SØ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturgas Fyn A/S. Ørbækvej 260 5220 Odense SØ. www.ngf.dk. Direktion Bjarke Pålsson. Moderselskab Naturgas Fyn I/S. Ørbækvej 260 5220 Odense SØ"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2010

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Oplysninger om selskabet Oplysninger om selskabet 3 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors påtegning 6 Hoved og nøgletal 7 Ledelsesberetning 8 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 20 Resultatopgørelse 27 Balance 28 Egenkapitalopgørelse 30 Pengestrømsopgørelse 31 Noter 32 Naturgas Fyn A/S Ørbækvej Odense SØ Stiftelsesdato: 22. januar 2003 Bestyrelse Anker Boye, formand Hans Randstorf Jørgensen Hanne Klit Larsen Gunnar Lund Mogens Leif Christensen Steen Langkilde Møller Lars Ole Thejsen Valsøe Erik Skov Christensen John Erik Kruse Susanne Loubjerg Andersen Jeppe Fugl Ivan Bøg Direktion Bjarke Pålsson Aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalen eller 5% af stemmerne Naturgas Fyn I/S Dattervirksomheder NGF Administration A/S Ørbækvej Odense SØ ejerandel 100% Naturgas Fyn Distribution A/S Ørbækvej Odense SØ ejerandel 100% NGF Gazelle A/S Ørbækvej Odense SØ ejerandel 100% NGF Gazelle Forsyning A/S Ørbækvej Odense SØ ejerandel 100% Moderselskab Naturgas Fyn I/S Ørbækvej Odense SØ CVR-nr Revision PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Rytterkasernen Odense C Bankforbindelse Danske Bank NATURGAS FYN ÅRSBERETNING 3

3 Mogens Christensen Bestyrelsesformand Anker Boye John Erik Kruse Lars Ole Valsøe LEDELSESPÅTEGNING Erik Skov Christensen Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Steen Møller Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 og resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter samt af koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Gunnar Lund Hanne Klit Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Odense, den 4. april 2011 DIREKTIONEN BESTYRELSEN Næstformand Hans Randstorf Jørgensen Bjarke Pålsson Anker Boye, formand Hans Randstorf Jørgensen Hanne Klit Larsen Gunnar Lund Mogens Leif Christensen Steen Langkilde Møller Lars Ole Thejsen Valsøe Erik Skov Christensen John Erik Kruse Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Susanne Loubjerg Andersen Jeppe Fugl Ivan Bøg Susanne Loubjerg Jeppe Fugl Villumsen Ivan Bøg 4 NATURGAS FYN ÅRSBERETNING 5

4 Tallene er for 2008 og 2007 prorata konsolideret med 50% af NGF Gazelle A/S koncernen. Ejerandelen for NGF Gazelle A/S koncernen blev i 2006 reduceret fra 70% til 50%. Driftsposterne er for 2006 og tidligere således indregnet med 100%, i den periode man besad aktiemajoriteten reduceret for minioritetsandele. Hvad angår balanceposterne indgår NGF Gazelle A/S koncernen som en kapitalandel i 2006 med 100% reduceret for minioritetsandele. Den uafhængige revisors påtegning Hoved og nøgletal Til aktionærerne i Naturgas Fyn A/S Vi har revideret koncernregnskabet, årsregnskabet og ledelsesberetningen for Naturgas Fyn A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december Koncernregnskabet og årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter for henholdsvis koncernen og selskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet samt ledelsesberetningen udarbejdes efter årsregnskabsloven. Bestyrelsens og direktionens ansvar for koncernregnskabet, årsregnskabet og ledelsesberetningen Bestyrelsen og direktionen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven, og en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab, et årsregnskab og en ledelsesberetning uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at koncernregnskabet og årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i koncernregnskabet, i årsregnskabet og i ledelsesberetningen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet, i årsregnskabet og i ledelsesberetningen, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede, samt for udarbejdelse af en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af bestyrelsen og direktionen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af bestyrelsen og direktionen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af koncernregnskabet, årsregnskabet og ledelsesberetningen. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter samt koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2010 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Odense, den 4. april 2011 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Torben Wied statsautoriseret revisor Jesper Lund statsautoriseret revisor Hovedtal (TDKK) Resultat Nettoomsætning Bruttofortjeneste EBITDA Afskrivninger ekskl. goodwill Resultat før goodwillafskrivninger (EBITA) Goodwill afskrivning Resultat før finansielle poster (EBIT) Finansielle poster Resultat før skat Årets resultat Årets pengestrømme Pengestrømme fra: Driftsaktivitet Investeringsaktivitet Frie pengestrømme Balance Egenkapital, ultimo Samlede aktiver Årets investeringer Nettoarbejdskapital N/A Nettorentebærende gæld Antal medarbejdere pr Nøgletal Bruttomargin 19,5 29,4 10,5 9,4 19,2 EBITDA margin 15,5 21,7 4,4 2,8 14,4 EBITA margin 10,8 12,5-6,2-3,9 6,4 Overskudsgrad (EBITmargin) 9,5 12,0-6,5-4,3 6,2 Afkastningsgrad 7,3 5,0-3,9-2,2 3,3 Likviditetsgrad 122,3 150,0 278,6 301,7 570,5 Soliditetsgrad 12,2 11,1 10,4 15,3 19,6 Egenkapitalens forrentning 26,5 12,4 N/A N/A 0,1 For 2009 er tallene med Switch.dk A/S frem til 30. juni 2009, og for NGF Gazelle A/S koncernen frem til 31. oktober 2009 indregnet med 50%, herefter er indregnet med 100%. Definitioner på nøgletal: Nettorentebærende gæld: Rentebærende forpligtelser modregnet rentebærende aktiver Nettoarbejdskapital: (varebeholdninger + tilgodehavender fra salg + andre tilgodehavender + periodeafgrænsninsgposter) (modtagne forudbetalinger + leverandørgæld + anden gæld + periodeafgrænsningsposter) Bruttomargin: Bruttofortjeneste / Nettoomsætningen * 100 EBITDA margin: EBITDA / Nettoomsætning * 100 EBITA margin: EBITA / Nettoomsætningen * 100 Overskudsgrad (EBITmargin): Resultat før finansielle poster (EBIT) / Nettoomsætningen * 100 Afkastningsgrad: Resultat før finansielle poster / Gennemsnitlige samlede aktiver * 100 Likviditetsgrad: Omsætningsaktiver / Kortfristet gæld * 100 Soliditetsgrad: Egenkapital / Samlede aktiver * 100 Egenkapitalens forrentning: Årets resultat / Årets gennemsnitlige egenkapital *

5 Ledelsesberetning Præsentation af virksomheden Naturgas Fyn A/S koncernen er ejet af de otte fynske kommuner gennem Naturgas Fyn I/S, som blev etableret i Naturgas Fyn A/S omsatte i 2010 for DKK mio. og beskæftigede ved årets udgang 66 ansatte. Naturgas Fyn A/S virksomhed består af to adskilte forretningsområder, der begge har naturgas som kerneaktivitet: Naturgas Fyn Distribution A/S samt NGF Gazelle A/S koncernen. Naturgas Fyn Distribution A/S har eneret til at drive naturgasdistributionsvirksomhed på Fyn i henhold til bevilling fra Ener gistyrelsen og distribuerer årligt ca. 203 mio. m 3 naturgas til omkring fynske distributionskunder. Dette svarer til ca. 6 % af den samlede danske naturgas distribution. Naturgas Fyn A/S koncernen består af nedenstående selskaber: Naturgas Fyn I/S Naturgas Fyn A/S NGF Administration A/S Naturgas Fyn Distribution A/S NGF Gazelle A/S NGF Gazelle Forsyning A/S 8 NATURGAS FYN ÅRSBERETNING 9

6 Ledelsesberetning Naturgas Fyn I/S Naturgas Fyn I/S ejes 100% af de otte fynske kommuner, hvor de tre største ejere er Odense, Assens og FaaborgMidtfyn med andele på henholdsvis 26%, 16% og 14% af indskudskapitalen (ejerandelen) i Naturgas Fyn I/S (se cirkeldiagram). Naturgas Fyn A/S Naturgas Fyn A/S er koncernens holdingselskab og ejer 100 % af aktierne i datterselskaberne Naturgas Fyn Distribution A/S og NGF Administration A/S. Naturgas Fyn A/S ejer derudover bygningen på Ørbækvej 260 i Odense. Direktionen er ansat i Naturgas Fyn A/S. Naturgas Fyn Distribution A/S I 2005 traf Naturgas Fyn A/S koncernen en beslutning om at udskille aktiviteterne inden for distributionsbevillingen i et separat datterselskab 100 % ejet af Naturgas Fyn A/S. Med denne ændring i selskabsstrukturen blev der skabt en klarere adskillelse af distributionsaktiviteterne fra koncernens øvrige aktiviteter i overensstemmelse med naturgasforsyningslovens principper om funktionsadskillelse. Selskabet har gennem bevillingen, med en varighed på 20 år frem til 2023, eneret på at drive distributionsvirksomhed på Fyn. Derefter kan Naturgas Fyn Distribution A/S ansøge om fornyet bevillingsperiode. Der er i løbet af projektperioden blevet investeret ca. DKK 1,3 mia. (svarende til ca. DKK 2,6 mia. i 2010 priser) i distributionsnettet, som består af mere end 50 M/Rstationer, ca. 300 km forsyningsledninger (16 bar), km distributionsnet (4 bar) og 650 km stikledninger samt ca målere og regulatorer. Distributionen af gas foretages for kunder, som forsynes af såvel NGF Gazelle A/S og NGF Gazelle Forsyning A/S, samt for kunder på Fyn som forsynes af andre aktive naturgasleverandører. NGF Administration A/S Selskabet varetager servicefunktionerne for de øvrige selskaber i koncernen, herunder kundeservice, fakturering, IT, økonomistyring samt drift og vedligeholdelse af naturgasnettet. 64 af Naturgas Fyn A/S koncernens i alt 66 medarbejdere var ultimo 2010 ansat i NGF Administration A/S og består primært af teknisk og administrative medarbejdere. Selskabet ejer gashandelsselskabet NGF Gazelle A/S 100 %. NGF Gazelle A/S NGF Gazelle A/S er et handelsselskab, som sælger naturgas til kunder i hele Danmark. NGF Gazelle A/S ejer 100 % af aktierne i NGF Gazelle Forsyning A/S. Tilsammen har selskaberne i NGF Gazelle A/S koncernen knap kunder. NGF Gazelle Forsyning A/S NGF Gazelle Forsyning A/S har i 2010 i henhold til bevilling forsynet kunder på Fyn på regulerede vilkår. Serviceaftaler mellem selskaberne For at optimere driften i koncernen og undgå dobbeltfunktioner er der indgået en række serviceaftaler mellem selskaberne i koncernen om en række ydelser som bl.a.: økonomistyring, kundeservice, IT, HR, sourcing af gas, markedsføring, teknik, husleje og biler. Outsourcing af serviceopgaver Naturgas Fyn har i 2010 outsourcet overvågningen af naturgasdistributionsnettet samt drift og servicering af koncernens IT-hardware. Nordfyns Kommune 5,9% Odense Kommune 25,7% Nyborg Kommune 7,9% Assens Kommune 16,1% Kerteminde Kommune 8,4% Faaborg-Midtfyn Kommune 14,2% Middelfart Kommune 8,8% Svendborg Kommune 13,0% NATURGAS FYN ÅRSBERETNING 11

7 Ledelsesberetning Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Naturgas Fyn A/S koncernens omsætning blev i 2010 på DKK mio. mod DKK 635 mio. i Moderselskabets omsætning blev DKK 13 mio. i 2010 mod DKK 10 mio. i Koncernens resultatopgørelse for 2010 udviser et overskud efter skat på DKK 50 mio. mod et overskud efter skat på DKK 20 mio. i Resultatet for 2010 anses for tilfredsstillende, og er det bedste siden år Se grafer modsat side. Videre udvikling af hjemmesiden NGF idriftsatte nye hjemmesider for Naturgas Fyn A/S koncernens selskaber, for at øge omverdenens adgang til relevant information fra koncernen. Dette projekt er fortsat ind i 2011, hvor der arbejdes på at gøre hjemmesiden endnu mere tilgængelig og bl.a. øge muligheden for, at kunderne i højere grad via hjemmesiden vil få mulighed for selvbetjening. Naturgas Fyn A/S website: Energispareaftale Sammen med de øvrige net og distributionsselskaber indenfor el, fjernvarme, naturgas og olie blev der i november 2009 indgået en aftale med Klima- og Energiministeren om en stærkt forøget energispareindsats. Selskabernes energisparemål er blevet mere end fordoblet, og har resulteret i et energisparebidrag i forbindelse med distributionstariffen, da indsatsen skal betales af slutkunderne af energi. Naturgas Fyn har i relation til energispareindsatsen iværksat en række tiltag bl.a. tilskud til en ny gasinstallation, som pt. er gasmarkedets højeste, samt idriftsat en finansieringsordning i forbindelse med kundernes installation af en ny gaskedel til en konkurrencedygtig rentesats. Naturgas Fyn har realiseret de definerede energisparemål via intern og ekstern rådgivning. Deltagelse i nationale og internationale energifora Naturgas Fyn A/S retablerede i 2008 samarbejdet med de øvrige danske naturgasselskaber. Primo 2009 blev der desuden indgået en samarbejdsaftale om den løbende deltagelse i aktiviteterne i Dansk Gasteknisk Center A/S (DGC) regi. Naturgas Fyn A/S har i marts 2010 købt en aktieandel i DGC svarende til 6 %, som følge heraf har Naturgas Fyn A/S fået bestyrelsesrepræsentation i DGC A/S. Købet af aktieandelen skyldes Naturgas Fyn A/S ønske om mere aktivt, at kunne påvirke DGCs videre arbejde inden for naturgassektoren. Naturgas Fyn A/S deltager løbende i nationale og internationale energifora, som f.eks. GEODE, med fokus på opbygning af fremtidige samarbejdsrelationer. Naturgas Fyn er i 2011 sammen med en række øvrige aktører hovedsponsor til den internationale gastekniske konference EGATEC. DKK MIO DKK MIO Naturgas Fyn koncernens omsætning Naturgas Fyn koncernens resultater før skat NATURGAS FYN ÅRSBERETNING 13

8 Ledelsesberetning Naturgas Fyn Distribution A/S Naturgas Fyn Distribution A/S driver naturgasdistributionsnettet på Fyn, som selskabet anlagde i 1980 erne. Efterfølgende har selskabet udbygget dette yderligere i forbindelse med udstykninger og stikledninger til nye kunder. Distributionsselskabet har ansvaret for en sikker og pålidelig distribution af naturgas til de fynske slutkunder. I henhold til naturgasforsyningsloven fastsætter Energitilsynet den årlige indtægtsramme for Naturgas Fyn Distribution A/S til dækning af renter, afdrag, driftsudgifter, afskrivninger og investeringer i forbindelse med vedligeholdelse og udbygning af den fynske gasinfrastruktur. Indtægtsrammereguleringen giver endvidere selskabet mulighed for at opnå ekstraordinære effektiviseringsgevinster på drifts og finansieringsomkostninger. Årets omsætning og resultat skal derfor ses på baggrund af, at Naturgas Fyn Distribution A/S distributionstariffer er fastlagt, så de med de forventede distribuerede naturgasmængder indbringer det provenu, som Naturgas Fyn Distribution A/S, i henhold til indtægtsrammen udmeldt af Energitilsynet, er berettiget til at opkræve hos kunderne. Naturgas Fyn Distributions A/S omsætning blev i 2010 DKK 215 mio. mod DKK 149 mio. i Årets resultat blev i 2010 et overskud på DKK 30 mio. efter skat mod et underskud på DKK 10 mio. efter skat i Der blev i 2010 distribueret i alt 203 mio. m3 naturgas mod 181mio. m3 naturgas i Stigningen i gasafsætningen på Fyn kan tilskrives det kolde vejr i såvel de første måneder i 2010 som det kolde vejr i november og december. Det har bevirket, at de distribuerede mængder er ca. 16 % højere end budgetteret. De i perioder høje elpriser på elmarkedet har haft en positiv effekt på afsætningen af naturgas til på de decentrale og industrielle kraftvarmeværker. Biogas på naturgasnettet Naturgas Fyn A/S ser positivt på muligheden for, at indføre opgraderet naturgas i distributionsnettet. Selskabet har tidligere deltaget i et forsøgsprojekt støttet af Energistyrelsen om afprøvning af opgraderingsteknologi. Såfremt der skabes et kommercielt grundlag for anvendelse af opgraderingsteknologier i relation til store biogasfællesanlæg, vil det kunne gøre det muligt at producere store mængder biogas uafhængig af et nærliggende varmemarked og et jævnt varmebehov. Der er behov bl.a. forbedrede tilskudsordninger, som sikrer rentabiliteten i etableringsfasen, ved investering i opgraderingsanlæg. En anvendelse af opgraderet biogas kan understøtte distributionsselskabernes forretningsgrundlag til gavn for distributionstariffernes udvikling. Naturgas Fyn A/S samarbejder gerne med fynske interesser om realisering af opgraderingsprojekter på et kommercielt bæredygtigt grundlag. Naturgas Naturgas Fyn A/S ser også gerne, at der arbejdes med mulig- Med resultatet for 2010 er den akkumulerede underdækning nedbragt fra ca. DKK 83 mio. ultimo 2009 til foreløbig ca. DKK 45 mio. ultimo Naturgas Fyn forventer i løbet af 2011 at have opkrævet den akkumulerede underdækning, hvorefter der bliver mulighed for at kunne reducere distributionstarifferne. Resultatet i datterselskabet Naturgas Fyn Distribution A/S er via lovgivningen og indtægtsrammerne fra Energitilsynet Der er i Danmark etableret et fuldt udbygget naturgasdistributionsnet og samlet set foretaget investeringer i gasinfrastrukturen på ca. DKK 47 mia. i 2009 priser. Naturgas Fyn Distribution A/S finder på denne baggrund det problematisk, at man kan ændre områdeafgræsningen mellem individuel naturgas og fjernvarme, såfremt kommunalbestyrelsen vurderer, at det samfundsøkonomiske resultat taler imod opretholdelse af naturgasforsyningen og samtidig vurderer, at Naturgas Fyn Distribution A/S økonomi ikke forrykkes væsentligt. hederne for at anvende naturgas som brændsel til køretøjer, hvilket vil kunne bidrage til udnyttelsen af naturgasnettets kapacitet og arbejder med muligheden for at i driftssætte et anlæg til påfyldning af naturgas på køretøjer i løbet af NGF Gazelle A/S NGF Gazelle A/S øgede i 2010 sin markedsandel på det danske gasmarked og opnåede et resultat efter skat på DKK 18 mio. Resultatet betragtes som tilfredsstillende. fastlagt således, at selskabet i overensstemmelse med rammebetingelserne med en åbningsbalance og en fastlagt annuitet giver underskud, i en periode, hvor rentebyrden fortsat er stor. I takt med at selskabets gæld afvikles, vil der løbende opstå positive driftsresultater frem mod 2025, hvor gælden Selskabet finder det problematisk, at der kan godkendes relativt investeringstunge fjernvarmeprojekter med en spinkel og i nogle tilfælde tvivlsom samfundsøkonomisk fordel, som vil fortrænge naturgassen, således at de resterende gaskunder får en højere regning for distribution af naturgas. Risici for NGF Gazelle A/S Driftsrisici NGF Gazelle A/S skal som handelsselskab løbende skaffe sig adgang til gasleverancer og balanceredskaber på markedsvilkår. forventes afviklet. Naturgas Fyn Distribution A/S modtog i 2010 den endelige afgørelse fra Energiklagenævnet, som afgjorde, at der ikke var hjemmel i naturgasforsyningsloven til at afskære Natur gas Fyn fra forrentning af indskudskapitalen i perioden Ændringen af naturgasforsyningsloven, som blev vedtaget sommeren 2010, indebærer, at der alene kan afskæres fra den fremadrettede forrentning i indskudskapitalen i perioden Afgørelsen indebærer, at en forrentning af ejerkommunernes indskudskapital i perioden 2005 til 2010 på i alt DKK 19 mio. kan opretholdes. Projektforslag om konvertering fra naturgas til fjernvarme Der har også i 2010 været fremlagt projektforslag om ændring af områdeafgrænsningen imellem naturgasforsyning og fjernvarmeforsyning. Naturgas Fyn Distribution A/S har vurderet, hvorvidt grundlaget for at ændre områdeafgrænsningen har været til stede. I sager, hvor selskabet har vurderet, at det samfundsøkonomiske resultat var utilstrækkeligt, eller hvor en realisering af projektforslaget ville have væsentlige negative økonomiske konsekvenser for Naturgas Fyn Distribution A/S i kraft af udhuling af grundlaget for allerede afholdte investeringer, er der gjort indsigelser imod projektforslagene. I nogle Forretningsudvikling Markedsrisici Det er afgørende for NGF Gazelle A/S position i markedet, at selskabet løbende er i stand til, at kunne tilbyde kunderne gas til konkurrencedygtige priser på vilkår, som kunderne efterspørger. I 2010 er der kommet nye aktører på gasmarkedet, hvilket har bevirket en øget konkurrence, som forventes at fortsætte fremover. Mængderisiko Udefra kommende faktorer som vejret, afgiftsændringer og lovgivning på energiområdet kan påvirke afsætningen af naturgas betydeligt. Høje priser på olie og naturgas kan også påvirke kundernes interesse i at supplere med eller skifte til alternative brændsler, hvis de har mulighed for det. NGF Gazelle A/S afdækker disse risici på en række forskellige måder: Salgsvilkårene er den primære metode. Renterisici Selskabet løber ikke nogen større renterisiko. Overskudslikviditeten placeres til renter på markedsvilkår. tilfælde er afgørelser påklaget til Energiklagenævnet. 14 NATURGAS FYN ÅRSBERETNING 15

9 Ledelsesberetning Prisrisici Risikoen for at udsving i valutakurser, gaspriser og oliepriser mv. påvirker NGF Gazelle A/S dækningsbidrag søges elimineret via en høj grad af overensstemmelse imellem vilkår for henholdsvis køb og salg af naturgas. Afdækning sker derudover vha. finansielle kontrakter. Kreditrisici Selskabet gennemfører en løbende kreditvurdering af kunderne, som kan resultere i afslag på kredit eller krav om forudbetaling eller sikkerhedsstillelse. Bortset fra nogle få store engagementer er der en stor spredning af kreditrisikoen på kundemassen. NGF Gazelle Forsyning A/S Energiklagenævnet hjemviste 8. november 2010 Energitilsynets afgørelse om regulering af NGF Gazelle Forsyning A/S for året 2007 til fornyet behandling i Energitilsynet. Energiklagenævnet fandt, at Energitilsynet ikke havde hjemmel til at pålægge NGF Gazelle A/S at betale DKK 13,3 mio. til NGF Gazelle Forsyning A/S for kundeoplysninger tilgået til NGF Gazelle A/S i efteråret 2006, og at NGF Gazelle Forsyning A/S skulle sikre, at værdien af kundeoplysningerne skulle komme forsyningspligtkunderne til gode. Energiklagenævnet fandt endvidere, at Energitilsynet ikke havde foretaget det skøn, over selskabets konkrete muligheder for at effektivisere på gaskøb og de øvrige forskellige omkostningsposter, som de er forpligtet til. Energitilsynet kan ikke alene anvende en matematisk model til reguleringen. Der skal tages hensyn til, at selskaberne, som sammenlignes i forbindelse med reguleringen, er uhomogene. Der skal tages hensyn til evt. manglende stordriftsfordel og de forskellige selskabers muligheder i markedet for at agere effektivt. Energitilsynet skal endelig lave en ny konkret vurdering af, om det fortsat, efter at NGF Gazelle Forsyning A/S har ændret sin model for fastsættelse af gasprisen og nedsat denne markant, er nødvendigt at pålægge NGF Gazelle Forsyning A/S at nedsætte sin aktuelle naturgaspris. I en anden sag om indregning af goodwill reguleringen for perioden hjemviste Energiklagenævnet også Energitilsynets afgørelse i denne sag til fornyet behandling, da Energitilsynet ikke havde foretaget et tilstrækkeligt konkret skøn over selskabets muligheder for at effektivisere på afskrivninger på goodwill. Energiklagenævnet afgjorde samtidig, at goodwill kan indgå i benchmarking modellen som en omkostningspost, der kan effektiviseres på. Energitilsynet har vedrørende denne anden sag foretaget en ny behandling af sagen, hvor Energitilsynet påbaggrund af NGF Gazelle Fornyning A/S realiserede resultater i perioden vurderer, at den oprindelige afgørelse udgør en for NGF Gazelle Forsyning A/S rimelig regulering. Medarbejdertilfredshedsmåling 2010 I november 2010 gennemførte Ennova en medarbejdertilfredshedsundersøgelse for Naturgas Fyn A/S. Formålet med medarbejdertilfredshedsundersøgelsen var at få medarbejdernes vurdering af, hvor godt de trives hos Naturgas Fyn A/S. Undersøgelsesresultatet er en status på, hvor tilfredse medarbejderne er og hvor god ledelse, der er hos Naturgas Fyn A/S. Rapportens resultat er med til at give Naturgas Fyn A/S et bedre grundlag for at identificere de indsatsområder, som skal inddrages i det løbende arbejde med at skabe større tilfredsfredshed og trivsel i organisationen. Målingens resultat kan holdes op imod den medarbejdertilfredshedsundersøgelse, der blev gennemført i 2008, dog baseret på et andet analyseredskab. Resultatet i 2008 blev tolket som Middel arbejdsglæde. Her i 2010 målingen kan vi konstatere, at medarbejdertilfredshed og motivation er øget markant i organisationen, da resultatet af målingen i 2010 viser Høj arbejdsglæde. Herudover har vi benchmarket med det øvrige danske arbejdsmarked, hvor Naturgas Fyn A/S kom ud med et resultat på 74 point, mod det øvrige arbejdsmarked på 71 point. Særlige risici driftsrisici og finansielle risici Driftsrisici Naturgas Fyn A/S er som moderselskab i koncernen væsentligt påvirket af datterselskabet NGF Administration A/S resultater, som igen afhænger af resultaterne i NGF Gazelle selskaberne. Det vurderes, at der i kraft af den 20 årige distributionsbevilling (eneret på naturgasforsyning på Fyn) og principperne for indtægtsrammereguleringen ikke er nogen umiddelbar driftsrisiko for Naturgas Fyn Distribution A/S. Markedsrisici I kraft af distributionsbevillingen, herunder eneretten til distribution af gas på Fyn, er distributionsvirksomheden ikke udsat for markedsrisiko fra andre distributører af naturgas. Vi har dog de seneste år konstateret en gradvis markant reduktion af transport af naturgas i ledningsnettet på Fyn og i Danmark som helhed. Dette skyldes en række sammenfaldende faktorer højere oliepriser, anvendelse af biobrændsel og hård konkurrence på gartnerimarkedet. Introduktionen af elproduktion på markedsvilkår for de naturgasfyrede decentrale og industrielle kraftvarmeværker har medført en markant reduktion i de transporterede gasmængder. Via indtægtsrammereguleringen kan distributionsselskabet indregne en eventuel underdækning på grund af vigende mængder i de kommende års distributionstariffer. Koncernen påvirkes af resultatet i handelsselskabet NGF Gazelle A/S, som opererer på et marked med hård konkurrence om markedsandele. Rente og valutarisici Varetagelsen af lånene i den langfristede gæld i såvel moderselskabet, som i datterselskabet Naturgas Fyn Distribution A/S har stor indflydelse på koncernens økonomi på såvel kort som lang sigt. Udover den langfristede gæld i distributionsselskabet har moderselskabet Naturgas Fyn A/S en langfristet gæld til Naturgas Fyn I/S. Naturgas Fyn A/S følger en langsigtet og forsigtig lånestrategi. Målsætningen er, at sikre at de finansielle omkostninger er inden for de rammer, som er udmeldt af Energitilsynet. Energitilsynet har udmeldt en rentefastsættelsesmodel og et loft for de finansielle omkostninger via den udmeldte indtægtsramme. Energitilsynet udmeldte i 2005 en rentefastsættelsesmodel for distributionsvirksomheden, som indebærer, at selskabets låneomkostninger skal holde sig inden for et nærmere defineret benchmark. Fremadrettet vil modellen bestå af gennemsnittet af de fem forudgående års femårs swap renter for danske kroner som benchmark. På denne baggrund har Naturgas Fyn Distribution A/S gradvist tilpasset låneporteføljens rentefastsættelsesprofil, så den bedst muligt følger den udmeldte rentefastsættelsesmodel og sikrer, at de finansielle omkostninger holder sig inden for indtægtsrammen. Naturgas Fyn Distribution A/S og den øvrige koncern foretager alene lånoptagelse i DKK og EUR og løber således begrænset valutakursrisiko. Selskabets renterisici styres inden for snævre rammer med udgangspunkt i rentefølsomheden, i det af Energitilsynet udmeldte forrentningsprincip. Overskudslikviditeten placeres til renter på markedsvilkår. Kreditrisici Naturgas Fyn A/S tilgodehavender er relateret til de øvrige selskaber i koncernen. NGF Gazelle A/S samt Naturgas Fyn Distribution A/S kan blive påvirket negativt ved en forringelse af de større erhvervskunders betalingsevne, som vil kunne resultere i øgede debitortab. Kapitalberedskabet Likviditeten i koncernen er positiv og udgjorde ultimo 2010 DKK 212 mio. Koncernen har blandt andet i kraft af det 100% ejede datterselskab Naturgas Fyn Distribution A/S en betydelig langfristet anlægsgæld udover Naturgas Fyn A/S egen 16 NATURGAS FYN ÅRSBERETNING 17

10 Ledelsesberetning langfristede gæld. Nettogælden i Naturgas Fyn Distribution A/S vil i henhold til de kommende indtægtsrammer gradvist blive afviklet. Naturgas Fyn Distribution A/S har tilrettelagt sine tariffer, så selskabets gæld er afviklet i år Der vil over projektperioden være behov for en løbende refinansiering af den eksisterende lange gæld i Naturgas Fyn A/S, da ydelserne på låneporteføljen er størst i starten af bevillingsperioden, hvorimod indtægterne fra distributionstarifferne er jævne over bevillingsperioden. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar efter årsregnskabslovens 99a Koncernen ønsker at leve op til lovgivning og regler på de markeder, hvor der opereres. Der er dog ikke vedtaget politikker for frivillig integrering af samfundsansvar som en del af koncernens strategi og aktiviteter, hvorfor der ikke afgives en særlig redegørelse om samfundsansvar. Begivenheder efter balancedagen Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af selskabets finansielle stilling. Forventninger til 2011 Naturgas Fyn A/S koncernen vil i 2011 fortsætte videreudviklingen og effektiviseringen af virksomheden og tilpasse koncernen yderligere til varetagelsen af kerneforretningerne i relation til distribution og handel med naturgas. Naturgas Fyn A/S er endvidere opmærksom på at udnytte rentable muligheder for udvikling af forretningsområder indenfor og med nær tilknytning til naturgasvirksomhed, fx opgradering af naturgas og naturgas til transport. Reguleringen fra myndighederne stiller krav om konstante årlige effektiviseringer og reduktion af omkostningerne i distributionsselskabet Naturgas Fyn Distribution A/S. Det forventes, at resultaterne i datterselskaberne også i 2011 vil være positive og bidrage positivt til resultatet for Naturgas Fyn A/S i Der forventes et resultat i Naturgas Fyn Distribution A/S, som vil resultere i en fortsat reduktion i den akkumulerede underdækning. 18 NATURGAS FYN ÅRSBERETNING 19

11 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Naturgas Fyn A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for store klasse C virksomheder. Nyerhvervede og afhændede koncernvirksomheder medtages i koncernresultatopgørelsen for ejerperioden. Sammenligningstallene korrigeres ikke for frasolgte eller nyerhvervede virksomheder. Ændring i anvendt regnskabspraksis For at give et mere retvisende billede af indtjeningsforløbet er regnskabspraksis ændret, således at indtægter på materielle anlægsaktiver indtægtsføres over aktivets forventede levetid. Ændringen af regnskabspraksis har medført en øget balancesum på DKK 15 mio. (2009: DKK 11 mio.). Resultatet og egenkapitalen er uændret, idet indtægten opvejes af en tilsvarende øget afskrivning på materielle anlægsaktiver. Sammenligningstallene er tilpasset den ændrede regnskabspraksis. Bortset herfra er anvendt regnskabspraksis uændret i forhold til sidste år. Ved køb af nye virksomheder anvendes overtagelsesmetoden. Anskaffelsessummen opgøres til det kontante vederlag og/eller kursværdien af egne aktier erlagt som betaling med tillæg af direkte henførbare omkostninger. Betingede betalinger indregnes med det beløb, der forventes betalt. Identificerbare aktiver og forpligtelser i de overtagne virksomheder optages til handelsværdien på anskaffelsestidspunktet. En resterende forskel mellem anskaffelsessummen og koncernens andel af nettoværdien af de identificerbare aktiver og forpligtelser er goodwill eller negativ goodwill. I opgørelsen indregnes omstruktureringshensættelser relateret til den overtagne virksomhed, såfremt omstruktureringen er besluttet og offentliggjort på overtagelsestidspunktet. Rapporteringsvaluta Årsrapporten er aflagt i danske kroner. Konsolidering Koncernregnskabet omfatter moderselskabet Naturgas Fyn A/S og virksomheder, hvori moderselskabet direkte eller indirekte besidder mere end 50% af stemmerettighederne eller på anden måde har en bestemmende indflydelse. Valutaomregning Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs. Monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens valutakurser. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og tab indgår i resultatopgørelsen under finansielle poster. De tilknyttede virksomheders regnskaber er udarbejdet efter den samme regnskabspraksis, som er benyttet i moderselskabet. Koncernregnskabet udarbejdes ved at sammendrage regnskaber for moderselskabet og de tilknyttede virksomheder ved sammenlægning af regnskabsposter med ensartet indhold. Koncerninterne indtægter, udgifter, tab, avancer samt mellemværender elimineres. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter måles til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier indgår som henholdsvis andre tilgodehavender og anden gæld. Kursregulering af afledte finansielle instrumenter indgået til sikring af dagsværdien af indregnede finansielle aktiver eller forpligtelser tillægges/fradrages den regnskabsmæssige værdi af det sikrede aktiv/forpligtelse. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder udlignes med den forholdsmæssige andel af den tilknyttede virksomheds regnskabsmæssige værdi. Kursregulering af afledte finansielle instrumenter indgået til sikring af forventede fremtidige pengestrømme oplyses i en note. 20 NATURGAS FYN ÅRSBERETNING 21

12 Anvendt regnskabspraksis Kursregulering til dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes i resultatopgørelsen. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Indtægter ved distribution og salg af naturgas indgår i nettoomsætningen på tidspunktet for levering og risikoens overgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter. Andre driftsindtægter og -omkostninger Andre driftsindtægter og omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, ydelser på operationelle leasingkontrakter mv. Af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger omfatter af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen baseret på nedenstående vurdering af brugstiderne. Goodwill afskrives over den vurderede økonomiske levetid, der fastsættes på baggrund af en vurdering af bl.a. virksomhedens karakter, markedsposition, branchens stabilitet og afhængighed af nøglemedarbejdere. De immaterielle anlægsaktive<r afskrives lineært over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af brugstiderne: brugstid IT-projekter, licenser mv. 3 år Goodwill 15 år De materielle anlægsaktiver afskrives lineært over de enkelte aktivers forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af brugstiderne: brugstid Bygninger 5-50 år Fordelingsnet, distributionsnet og stikledninger 40 år M/R-stationer 15 år Målere og regulatorer 15 år Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-5 år Fortjeneste eller tab ved afhændelse af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og tab vedrørende værdipapirer, finansielle instrumenter og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv. Skat Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst samt årets regulering af udskudt skat. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen. Moderselskabet og de danske tilknyttede virksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst (fuld fordeling). Moderselskabet fungerer som administrationsselskab for sambeskatningskredsen, således at moderselskabet forestår afregning af skatter mv. til de danske skattemyndigheder. Sambeskattede selskaber med overskydende skat godtgøres som minimum i henhold til de gældende satser for rentegodtgørelser af administrationsselskabet, ligesom sambeskattede selskaber med restskat som maksimum betaler et tillæg i henhold til de gældende satser for rentetillæg til administrationsselskabet. Balancen Immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver omfatter softwarelicenser og andre erhvervede rettigheder. Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af og nedskrivninger. Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver omfatter grunde og bygninger, distributionsanlæg samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar. Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Renteomkostninger (byggerenter) på lån til finansiering af fremstilling af materielle anlægsaktiver indregnes i kostprisen over fremstillingsperioden. Der foretages nedskrivningstest på materielle anlægsaktiver, såfremt der er indikationer for værdifald. Nedskrivningstesten foretages for hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Aktiverne nedskrives til det højeste af aktivets eller aktivgruppens kapitalværdi og nettosalgspris (genindvindingsværdi), såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles efter den indre værdis metode til den forholdsmæssigt ejede andel af virksomhedernes egenkapital med tillæg af koncerngoodwill og fradrag for koncerninterne avancer og negativ goodwill. Virksomheder med negativ egenkapital måles til 0. Den til den negative værdi svarende forholdsmæssige andel modregnes i eventuelle tilgodehavender. Beløb herudover indregnes under posten hensatte forpligtelser, såfremt der hæftes for gælden hos de tilknyttede virksomheder. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af vejet gennemsnit eller til nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Egenkapital Udbytte, som foreslås udbetalt for regnskabsåret, præsenteres som en særskilt post under egenkapitalen. 22 NATURGAS FYN ÅRSBERETNING 23

13 Anvendt regnskabspraksis Selskabsskat Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter. Hensættelse til udskudt skat beregnes med 25% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier bortset fra midlertidige forskelle, som opstår på anskaffelsestidspunktet for aktiver og forpligtelser, og som hverken påvirker resultat eller den skattepligtige indkomst, samt midlertidige forskelle på ikkeafskrivningsberettiget goodwill. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser. Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser omfatter primært forventede omkostninger til nedtagning af anlægsaktiver (abandonment), som anvendes til distribution af naturgas. Modposten til den hensatte abandonment indregnes sammen med aktivet. Hensatte forpligtelser indregnes, når virksomheden på balancedagen har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse vil medføre et forbrug af virksomhedens økonomiske ressourcer. Forpligtelsen vedrørende abandonment justeres løbende for at afspejle ændringer i krav og prisniveau mv. Finansielle gældsforpligtelser Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Rentebærende gæld måles efterfølgende til amortiseret kostpris opgjort på basis af den effektive rente på lånoptagelsestidspunktet. Anden gæld måles efterfølgende til amortiseret kostpris svarende til den nominelle restgæld. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i efterfølgende regnskabsår. Pengestrømsopgørelsen Pengestrømsopgørelsen viser virksomhedens pengestrømme for året, årets forskydning i likvider samt selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme fra driftsaktivitet præsenteres indirekte og opgøres som årets resultat reguleret for ikkekontante driftsposter, ændring i driftskapitalen, betalte finansielle og ekstraordinære poster samt betalte selskabsskatter. Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af anlægsaktiver, værdipapirer henført til investeringsaktivitet samt modtaget udbytte fra associerede virksomheder. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter udbyttebetalinger til aktionærer, kapitalforhøjelser og nedsættelser samt optagelse af lån og afdrag på rentebærende gæld. Likvider omfatter likvide beholdninger samt kortfristede værdipapirer med ubetydelig risiko for værdiændringer. Segmentoplysninger Der gives segmentoplysninger om forretningsområder. Segmentopdelingen er i overensstemmelse med virksomhedens interne rapportering og ansvarsområder. Segmenttallene er udarbejdet efter samme praksis som koncernregnskabet, og de rapporterbare segmenter er identiske med sidste års rapporterbare segmenter

14 Regnskab 2010 Koncern og moderselskab Resultatopgørelse 1. januar december koncern moderselskab Note TDKK TDKK TDKK TDKK Nettoomsætning Andre driftsindtægter Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer Andre eksterne omkostninger Bruttofortjeneste Personaleomkostninger Af og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver Andre driftsomkostninger Resultat før finansielle poster Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Resultatdisponering. Det disponible beløb udgør: moderselskab TDKK TDKK Overført fra tidligere år Årets bevægelser på overført resultat, jf. egenkapitalopgørelsen Årets resultat Til disposition foreslås af bestyrelsen disponeret således: Nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført resultat Disponeret REGNSKAB KONCERN OG MODERSELSKAB ÅRSBERETNING 27

15 Balance Balance pr. 31. december koncern moderselskab pr. 31. december koncern moderselskab Note TDKK TDKK TDKK TDKK Note TDKK TDKK TDKK TDKK Aktiver Anlægsaktiver ITprojekter, licenser mv Goodwill Immaterielle anlægsaktiver under udførelse Passiver Egenkapital Aktiekapital Nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført resultat Immaterielle anlægsaktiver Egenkapital i alt Grunde og bygninger Distributionsanlæg Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver under udførelse Hensatte forpligtelser Andre hensatte forpligtelser Negative kapitalandele i dattervirksomheder Materielle anlægsaktiver Hensatte forpligtelser i alt Kapitalandele i dattervirksomheder Andre værdipapirer og kapitalandele Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Gældsforpligtelser Kreditinstitutter Gæld til moderselskab Langfristede gældsforpligtelser Omsætningsaktiver Varebeholdninger Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender Udskudt skatteaktiv Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser Modtagne forudbetalinger fra kunder Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til tilknyttede virksomheder Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser 14 Nærtstående parter 15 Honorar til selskabets generalforsamlingsvalgte revisor REGNSKAB KONCERN OG MODERSELSKAB ÅRSBERETNING 29

16 Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Koncern (TDKK) Aktiekapital Overført resultat I alt pr. 31. december koncern Egenkapital pr. 1/ Finansielle instrumenter, primo Finansielle instrumenter ultimo Skat af egenkapitalbevægelser Overført i året Egenkapital pr. 31/ Moder (TDKK) nettoopskrivning efter indre aktiekapital værdis metode Overført resultat i alt Egenkapital pr. 1/ Egenkapitalbevægelser i datterselskabe Finansielle instrumenter, primo Finansielle instrumenter, ultimo Skat af egenkapitalbevægelser Overført i året Egenkapital pr. 31/ Note TDKK TDKK Årets resultat Reguleringer Ændring i driftskapital Pengestrømme fra driftsaktiviteten før finansielle poster Renteindbetalinger Renteudbetalinger Betaling af selskabsskat Pengestrømme fra driftsaktiviteten Køb af immaterielle anlægsaktiver Køb af materielle anlægsaktiver Køb af finansielle anlægsaktiver Pengestrømme fra investeringsaktiviteten Frie pengestrømme Aktionærerne: Fremmedfinansiering: Optagelse/afdrag af langfristede gældsforpligtelser Andre reguleringer i finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten Årets pengestrøm Likvide beholdninger Likvide beholdninger pr. 1/ Årets pengestrøm Likvide beholdninger pr. 31/ REGNSKAB KONCERN OG MODERSELSKAB ÅRSBERETNING 31

17 Noter Noter pr. 31. december koncern moderselskab pr. 31. december koncern moderselskab TDKK TDKK TDKK TDKK TDKK TDKK TDKK TDKK Note 1. Nettoomsætning Nettoomsætningens fordeling på aktiviteter: Distribution Salg af naturgas Øvrigt salg Note 2. Personaleomkostninger Personaleomkostninger er opgjort således: Lønninger og gager Pensionsomkostninger Andre omkostninger til social sikring Lønninger og vederlag til direktion og bestyrelse Gennemsnitligt antal medarbejdere Note 3. AF og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver Software mv Goodwill Bygninger Distributionsanlæg Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Note 4. Finansielle indtægter Renteindtægter, tilknyttede virksomheder Andre renteindtægter, valutakursgevinster og lignende indtægter Note 5. Finansielle omkostninger Renteomkostninger, tilknyttede virksomheder Renteomkostninger, valutakurstab og lignende omkostninger Note 6. Skat af årets resultat Værdiregulering af udskudte skatteaktiver Ændring i afsat udskudt skat Modtaget/betalt skatterefusion sambeskattede selskaber Regulering vedrørende tidligere år Som fordeler sig således: Skat af årets resultat Skat af egenkapitalbevægelser I alt Avance/tab ved salg af materielle anlægsaktiver REGNSKAB KONCERN OG MODERSELSKAB ÅRSBERETNING 33

18 Noter Noter Note 7. Immaterielle anlægsaktiver IT-projekter IT-projekter KoncerN licenser m.v. Goodwill under udførelse I alt KoSTPRIS Saldo pr. 1/ Overført fra materielle anlægsaktiver Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Kostpris pr. 31/ Af og nedskrivninger Saldo pr. 1/ Overført fra materielle anlægsaktiver Årets afskrivninger Årets nedskrivninger Af og nedskrivninger pr. 31/ Regnskabsmæssig værdi pr. 31/ Af den samlede regnskabsmæssige værdi af IT projekter, licenser mv. udgør renteomkostninger indregnet i kostprisen med fradrag af akkumulerede afskrivninger herpå TDKK 37. Note 8. materielle anlægsaktiver Materielle Andre anlæg, anlægsaktiver Grunde Distributions driftsmateriel under KoncerN og bygninger anlæg og inventar udførelse I alt KoSTPRIS Saldo pr. 1/ Overført til immaterielle anlægsaktiver Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Kostpris pr. 31/ Af og nedskrivninger Saldo pr. 1/ Overført til immaterielle anlægsaktiver Årets afskrivninger Af og nedskrivninger pr. 31/ Regnskabsmæssig værdi pr. 31/ Af den samlede regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver udgør renteomkostninger indregnet i kostprisen med fradrag af akkumulerede afskrivninger herpå TDKK Andre anlæg, Grunde og driftsmateriel Moderselskab bygninger og inventar I alt Kostpris Saldo pr. 1/ Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Kostpris pr. 31/ Af og nedskrivninger Saldo pr. 1/ Årets afskrivninger Af og nedskrivninger pr. 31/ Regnskabsmæssig værdi pr. 31/ REGNSKAB KONCERN OG MODERSELSKAB ÅRSBERETNING 35

19 Noter Noter Note 9. Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i dattervirksomheder Moderselskab (TDKK) Dattervirksomheder KoSTPRIS Saldo pr. 1/ Kostpris pr. 31/ Reguleringer Saldo pr. 1/ Andel af årets resultat Egenkapitalreguleringer i dattervirksomheder Reguleringer pr. 31/ Regnskabsmæssig værdi pr. 31/ Andel af årets resultat kan specificeres således: Andel af årets resultat Andel af skat af årets resultat Dattervirksomheder: NGF Administration A/S, Odense, ejerandel 100% Naturgas Fyn Distribution A/S, Odense, ejerandel 100% pr. 31. december koncern moderselskab Note 10. Periodeafgrænsningsposter TDKK TDKK TDKK TDKK Forudbetalte omkostninger, kreditorer Periodeafgrænsningsposter, øvrige Note 11. Aktiekapital Moderselskabets aktiekapital TDKK sammensættes således: aktier a DKK Modersekslabets aktiekapital har uændret været TDKK de næste 5 år. Note 12. Langfristede gældsforpligtelser KoncerN Opdeling af visse gældsposter mellem lang og kortfristede gældsforpligtelser kan specificeres således: Langfristede Forfalder Forfalder gældsforplig- Forfalder mellem ud over telser i alt pr. inden for 1 og 5 år 5 år 31/ år I alt Kreditinstitutter Gæld til moderselskab Moderselskab Opdeling af visse gældsposter mellem lang og kortfristet gæld kan specificeres således: Langfristede Forfalder Forfalder gældsforplig- Forfalder mellem ud over telser i alt pr. inden for 1 og 5 år 5 år 31/ år I alt Gæld til moderselskab REGNSKAB KONCERN OG MODERSELSKAB ÅRSBERETNING 37

20 Noter Noter pr. 31. december koncern moderselskab pr. 31. december koncern moderselskab TDKK TDKK TDKK TDKK TDKK TDKK TDKK TDKK Note 13. Periodeafgrænsningsposter Modtagne indtægter på materielle anlægsaktiver Periodeafgrænsningsposter, øvrige Note fortsat Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser Eventualforpligtelser Indgåede sponsorkontrakter pr. 31. december koncern moderselskab Koncern Energitilsynets kommende regulering for NGF Gazelle Forsyning A/S for årene kan resultere i en overdækning, som på sigt skal tilbageføres til forbrugerne. Note 14. Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser Sikkerhedsstillelser Koncern TDKK TDKK TDKK TDKK Garanti vedrørende leverandører Koncernen har stillet garanti overfor leverandører. Garantien udgør pr. 31 december Eventualaktiver Koncern Naturgas Fyn Distribution A/S er omfattet af naturgasforsyningsloven og har efter Energitilsynets endelige opgørelse af indtægtsramme for 2009, ultimo 2009 en underdækning på ca. DKK 83 mio., som kan opkræves over tarifferne. I kraft af overdækningen i 2010 kan den akkumulerede underdækning ultimo 2010 i henhold til den foreløbige indtægtsramme for 2010 opgøres til ca. DKK 45 mio. inkl. effektiviseringsgevinster. Note 15. Nærtstående parter Nærtstående parter med bestemmende indflydelse omfatter Naturgas Fyn I/S som følge af dennes besiddelse af samtlige aktier i moderselskabet. Koncernen har afgivet selvskyldnerkaution overfor pengeinstitut for udlån til kunder med en ramme på DKK 5 mio. Koncernen har stillet garanti til pengeinstitut for handelslinje i relation til risikoafdækning på DKK 75 mio. Koncernen har stillet garanti overfor Statoil A/S for risikoafdækning på gasportefølje. Til sikkerhed for gæld til Realkredit Danmark med hovedstol på TDKK er der afgivet pant i koncernens distributionsanlæg, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2010 udgør TDKK Leasingforpligtelse Forpligtelse vedrørende operationel leasing af biler udgør pr. 31/ TDKK 575. Moderselskab Selskabet har stillet garanti til pengeinstitut for datterselskabers handelslinje i relation til risikoafdækning på DKK 75 mio. Selskabet har stillet moderselskabsgaranti til Statoil A/S for NGF Gazelle A/S risikoafdækning på gasportefølje. 38 REGNSKAB KONCERN OG MODERSELSKAB ÅRSBERETNING 39

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33 Markedspladsen 25 DK-6800 Varde Tlf. 75 22 15 77 Fax 75 22 15 92 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Blaaholm A/S Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for 1. januar - 31. december 2011 CVR-nr.

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Dronninglund Fjernvarme A.m.b.A. (CVR-nr. 12 23 34 18)

Dronninglund Fjernvarme A.m.b.A. (CVR-nr. 12 23 34 18) (CVR-nr. 12 23 34 18) Årsrapport for 2010/11 Andelshaverne indbydes hermed til selskabets ordinære G E N E R A L F O R S A M L I N G som afholdes på Dronninglund Hotel, Dronninglund, tirsdag den 27. september

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Flora Dania Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 11 59 44 33 Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2014 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Capevo A/S. Årsrapport for 2013. C.F. Richs Vej 109, 3., 2000 Frederiksberg. CVR-nr. 30 28 00 24

Capevo A/S. Årsrapport for 2013. C.F. Richs Vej 109, 3., 2000 Frederiksberg. CVR-nr. 30 28 00 24 Capevo A/S C.F. Richs Vej 109, 3., 2000 Frederiksberg CVR-nr. 30 28 00 24 Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 12. marts 2014 Som dirigent:... Carsten Møllekilde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12 CVR-nr. 81 19 33 12 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Anders Axelsen Dirigent S T A T SAU T O R ISER ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

KOPI 3S A/S. Årsrapport for 2013/14. CVR-nr. 12 10 14 49. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den. Som dirigent: ...

KOPI 3S A/S. Årsrapport for 2013/14. CVR-nr. 12 10 14 49. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den. Som dirigent: ... 3S A/S CVR-nr. 12 10 14 49 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Oplysninger om selskabet 1 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring om review af

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010. BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19

ÅRSRAPPORT 2010. BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19 ÅRSRAPPORT 2010 BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Regnskabspraksis 4 Regnskab 6 Selskabsoplysninger

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET

FORENINGEN BRYGGENET Statsautoriseret revisor Benny Jensen FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2008 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2009 dirigent Det statsautoriserede revisionsfirma

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Vrå Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 64 77 17 28

Vrå Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 64 77 17 28 CVR-nr. 64 77 17 28 Årsrapport for 2012/13 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere