Naturgas Fyn A/S. Ørbækvej Odense SØ. Direktion Bjarke Pålsson. Moderselskab Naturgas Fyn I/S. Ørbækvej Odense SØ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturgas Fyn A/S. Ørbækvej 260 5220 Odense SØ. www.ngf.dk. Direktion Bjarke Pålsson. Moderselskab Naturgas Fyn I/S. Ørbækvej 260 5220 Odense SØ"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2010

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Oplysninger om selskabet Oplysninger om selskabet 3 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors påtegning 6 Hoved og nøgletal 7 Ledelsesberetning 8 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 20 Resultatopgørelse 27 Balance 28 Egenkapitalopgørelse 30 Pengestrømsopgørelse 31 Noter 32 Naturgas Fyn A/S Ørbækvej Odense SØ Stiftelsesdato: 22. januar 2003 Bestyrelse Anker Boye, formand Hans Randstorf Jørgensen Hanne Klit Larsen Gunnar Lund Mogens Leif Christensen Steen Langkilde Møller Lars Ole Thejsen Valsøe Erik Skov Christensen John Erik Kruse Susanne Loubjerg Andersen Jeppe Fugl Ivan Bøg Direktion Bjarke Pålsson Aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalen eller 5% af stemmerne Naturgas Fyn I/S Dattervirksomheder NGF Administration A/S Ørbækvej Odense SØ ejerandel 100% Naturgas Fyn Distribution A/S Ørbækvej Odense SØ ejerandel 100% NGF Gazelle A/S Ørbækvej Odense SØ ejerandel 100% NGF Gazelle Forsyning A/S Ørbækvej Odense SØ ejerandel 100% Moderselskab Naturgas Fyn I/S Ørbækvej Odense SØ CVR-nr Revision PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Rytterkasernen Odense C Bankforbindelse Danske Bank NATURGAS FYN ÅRSBERETNING 3

3 Mogens Christensen Bestyrelsesformand Anker Boye John Erik Kruse Lars Ole Valsøe LEDELSESPÅTEGNING Erik Skov Christensen Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Steen Møller Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 og resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter samt af koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Gunnar Lund Hanne Klit Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Odense, den 4. april 2011 DIREKTIONEN BESTYRELSEN Næstformand Hans Randstorf Jørgensen Bjarke Pålsson Anker Boye, formand Hans Randstorf Jørgensen Hanne Klit Larsen Gunnar Lund Mogens Leif Christensen Steen Langkilde Møller Lars Ole Thejsen Valsøe Erik Skov Christensen John Erik Kruse Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Susanne Loubjerg Andersen Jeppe Fugl Ivan Bøg Susanne Loubjerg Jeppe Fugl Villumsen Ivan Bøg 4 NATURGAS FYN ÅRSBERETNING 5

4 Tallene er for 2008 og 2007 prorata konsolideret med 50% af NGF Gazelle A/S koncernen. Ejerandelen for NGF Gazelle A/S koncernen blev i 2006 reduceret fra 70% til 50%. Driftsposterne er for 2006 og tidligere således indregnet med 100%, i den periode man besad aktiemajoriteten reduceret for minioritetsandele. Hvad angår balanceposterne indgår NGF Gazelle A/S koncernen som en kapitalandel i 2006 med 100% reduceret for minioritetsandele. Den uafhængige revisors påtegning Hoved og nøgletal Til aktionærerne i Naturgas Fyn A/S Vi har revideret koncernregnskabet, årsregnskabet og ledelsesberetningen for Naturgas Fyn A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december Koncernregnskabet og årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter for henholdsvis koncernen og selskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet samt ledelsesberetningen udarbejdes efter årsregnskabsloven. Bestyrelsens og direktionens ansvar for koncernregnskabet, årsregnskabet og ledelsesberetningen Bestyrelsen og direktionen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven, og en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab, et årsregnskab og en ledelsesberetning uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at koncernregnskabet og årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i koncernregnskabet, i årsregnskabet og i ledelsesberetningen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet, i årsregnskabet og i ledelsesberetningen, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede, samt for udarbejdelse af en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af bestyrelsen og direktionen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af bestyrelsen og direktionen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af koncernregnskabet, årsregnskabet og ledelsesberetningen. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter samt koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2010 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Odense, den 4. april 2011 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Torben Wied statsautoriseret revisor Jesper Lund statsautoriseret revisor Hovedtal (TDKK) Resultat Nettoomsætning Bruttofortjeneste EBITDA Afskrivninger ekskl. goodwill Resultat før goodwillafskrivninger (EBITA) Goodwill afskrivning Resultat før finansielle poster (EBIT) Finansielle poster Resultat før skat Årets resultat Årets pengestrømme Pengestrømme fra: Driftsaktivitet Investeringsaktivitet Frie pengestrømme Balance Egenkapital, ultimo Samlede aktiver Årets investeringer Nettoarbejdskapital N/A Nettorentebærende gæld Antal medarbejdere pr Nøgletal Bruttomargin 19,5 29,4 10,5 9,4 19,2 EBITDA margin 15,5 21,7 4,4 2,8 14,4 EBITA margin 10,8 12,5-6,2-3,9 6,4 Overskudsgrad (EBITmargin) 9,5 12,0-6,5-4,3 6,2 Afkastningsgrad 7,3 5,0-3,9-2,2 3,3 Likviditetsgrad 122,3 150,0 278,6 301,7 570,5 Soliditetsgrad 12,2 11,1 10,4 15,3 19,6 Egenkapitalens forrentning 26,5 12,4 N/A N/A 0,1 For 2009 er tallene med Switch.dk A/S frem til 30. juni 2009, og for NGF Gazelle A/S koncernen frem til 31. oktober 2009 indregnet med 50%, herefter er indregnet med 100%. Definitioner på nøgletal: Nettorentebærende gæld: Rentebærende forpligtelser modregnet rentebærende aktiver Nettoarbejdskapital: (varebeholdninger + tilgodehavender fra salg + andre tilgodehavender + periodeafgrænsninsgposter) (modtagne forudbetalinger + leverandørgæld + anden gæld + periodeafgrænsningsposter) Bruttomargin: Bruttofortjeneste / Nettoomsætningen * 100 EBITDA margin: EBITDA / Nettoomsætning * 100 EBITA margin: EBITA / Nettoomsætningen * 100 Overskudsgrad (EBITmargin): Resultat før finansielle poster (EBIT) / Nettoomsætningen * 100 Afkastningsgrad: Resultat før finansielle poster / Gennemsnitlige samlede aktiver * 100 Likviditetsgrad: Omsætningsaktiver / Kortfristet gæld * 100 Soliditetsgrad: Egenkapital / Samlede aktiver * 100 Egenkapitalens forrentning: Årets resultat / Årets gennemsnitlige egenkapital *

5 Ledelsesberetning Præsentation af virksomheden Naturgas Fyn A/S koncernen er ejet af de otte fynske kommuner gennem Naturgas Fyn I/S, som blev etableret i Naturgas Fyn A/S omsatte i 2010 for DKK mio. og beskæftigede ved årets udgang 66 ansatte. Naturgas Fyn A/S virksomhed består af to adskilte forretningsområder, der begge har naturgas som kerneaktivitet: Naturgas Fyn Distribution A/S samt NGF Gazelle A/S koncernen. Naturgas Fyn Distribution A/S har eneret til at drive naturgasdistributionsvirksomhed på Fyn i henhold til bevilling fra Ener gistyrelsen og distribuerer årligt ca. 203 mio. m 3 naturgas til omkring fynske distributionskunder. Dette svarer til ca. 6 % af den samlede danske naturgas distribution. Naturgas Fyn A/S koncernen består af nedenstående selskaber: Naturgas Fyn I/S Naturgas Fyn A/S NGF Administration A/S Naturgas Fyn Distribution A/S NGF Gazelle A/S NGF Gazelle Forsyning A/S 8 NATURGAS FYN ÅRSBERETNING 9

6 Ledelsesberetning Naturgas Fyn I/S Naturgas Fyn I/S ejes 100% af de otte fynske kommuner, hvor de tre største ejere er Odense, Assens og FaaborgMidtfyn med andele på henholdsvis 26%, 16% og 14% af indskudskapitalen (ejerandelen) i Naturgas Fyn I/S (se cirkeldiagram). Naturgas Fyn A/S Naturgas Fyn A/S er koncernens holdingselskab og ejer 100 % af aktierne i datterselskaberne Naturgas Fyn Distribution A/S og NGF Administration A/S. Naturgas Fyn A/S ejer derudover bygningen på Ørbækvej 260 i Odense. Direktionen er ansat i Naturgas Fyn A/S. Naturgas Fyn Distribution A/S I 2005 traf Naturgas Fyn A/S koncernen en beslutning om at udskille aktiviteterne inden for distributionsbevillingen i et separat datterselskab 100 % ejet af Naturgas Fyn A/S. Med denne ændring i selskabsstrukturen blev der skabt en klarere adskillelse af distributionsaktiviteterne fra koncernens øvrige aktiviteter i overensstemmelse med naturgasforsyningslovens principper om funktionsadskillelse. Selskabet har gennem bevillingen, med en varighed på 20 år frem til 2023, eneret på at drive distributionsvirksomhed på Fyn. Derefter kan Naturgas Fyn Distribution A/S ansøge om fornyet bevillingsperiode. Der er i løbet af projektperioden blevet investeret ca. DKK 1,3 mia. (svarende til ca. DKK 2,6 mia. i 2010 priser) i distributionsnettet, som består af mere end 50 M/Rstationer, ca. 300 km forsyningsledninger (16 bar), km distributionsnet (4 bar) og 650 km stikledninger samt ca målere og regulatorer. Distributionen af gas foretages for kunder, som forsynes af såvel NGF Gazelle A/S og NGF Gazelle Forsyning A/S, samt for kunder på Fyn som forsynes af andre aktive naturgasleverandører. NGF Administration A/S Selskabet varetager servicefunktionerne for de øvrige selskaber i koncernen, herunder kundeservice, fakturering, IT, økonomistyring samt drift og vedligeholdelse af naturgasnettet. 64 af Naturgas Fyn A/S koncernens i alt 66 medarbejdere var ultimo 2010 ansat i NGF Administration A/S og består primært af teknisk og administrative medarbejdere. Selskabet ejer gashandelsselskabet NGF Gazelle A/S 100 %. NGF Gazelle A/S NGF Gazelle A/S er et handelsselskab, som sælger naturgas til kunder i hele Danmark. NGF Gazelle A/S ejer 100 % af aktierne i NGF Gazelle Forsyning A/S. Tilsammen har selskaberne i NGF Gazelle A/S koncernen knap kunder. NGF Gazelle Forsyning A/S NGF Gazelle Forsyning A/S har i 2010 i henhold til bevilling forsynet kunder på Fyn på regulerede vilkår. Serviceaftaler mellem selskaberne For at optimere driften i koncernen og undgå dobbeltfunktioner er der indgået en række serviceaftaler mellem selskaberne i koncernen om en række ydelser som bl.a.: økonomistyring, kundeservice, IT, HR, sourcing af gas, markedsføring, teknik, husleje og biler. Outsourcing af serviceopgaver Naturgas Fyn har i 2010 outsourcet overvågningen af naturgasdistributionsnettet samt drift og servicering af koncernens IT-hardware. Nordfyns Kommune 5,9% Odense Kommune 25,7% Nyborg Kommune 7,9% Assens Kommune 16,1% Kerteminde Kommune 8,4% Faaborg-Midtfyn Kommune 14,2% Middelfart Kommune 8,8% Svendborg Kommune 13,0% NATURGAS FYN ÅRSBERETNING 11

7 Ledelsesberetning Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Naturgas Fyn A/S koncernens omsætning blev i 2010 på DKK mio. mod DKK 635 mio. i Moderselskabets omsætning blev DKK 13 mio. i 2010 mod DKK 10 mio. i Koncernens resultatopgørelse for 2010 udviser et overskud efter skat på DKK 50 mio. mod et overskud efter skat på DKK 20 mio. i Resultatet for 2010 anses for tilfredsstillende, og er det bedste siden år Se grafer modsat side. Videre udvikling af hjemmesiden NGF idriftsatte nye hjemmesider for Naturgas Fyn A/S koncernens selskaber, for at øge omverdenens adgang til relevant information fra koncernen. Dette projekt er fortsat ind i 2011, hvor der arbejdes på at gøre hjemmesiden endnu mere tilgængelig og bl.a. øge muligheden for, at kunderne i højere grad via hjemmesiden vil få mulighed for selvbetjening. Naturgas Fyn A/S website: Energispareaftale Sammen med de øvrige net og distributionsselskaber indenfor el, fjernvarme, naturgas og olie blev der i november 2009 indgået en aftale med Klima- og Energiministeren om en stærkt forøget energispareindsats. Selskabernes energisparemål er blevet mere end fordoblet, og har resulteret i et energisparebidrag i forbindelse med distributionstariffen, da indsatsen skal betales af slutkunderne af energi. Naturgas Fyn har i relation til energispareindsatsen iværksat en række tiltag bl.a. tilskud til en ny gasinstallation, som pt. er gasmarkedets højeste, samt idriftsat en finansieringsordning i forbindelse med kundernes installation af en ny gaskedel til en konkurrencedygtig rentesats. Naturgas Fyn har realiseret de definerede energisparemål via intern og ekstern rådgivning. Deltagelse i nationale og internationale energifora Naturgas Fyn A/S retablerede i 2008 samarbejdet med de øvrige danske naturgasselskaber. Primo 2009 blev der desuden indgået en samarbejdsaftale om den løbende deltagelse i aktiviteterne i Dansk Gasteknisk Center A/S (DGC) regi. Naturgas Fyn A/S har i marts 2010 købt en aktieandel i DGC svarende til 6 %, som følge heraf har Naturgas Fyn A/S fået bestyrelsesrepræsentation i DGC A/S. Købet af aktieandelen skyldes Naturgas Fyn A/S ønske om mere aktivt, at kunne påvirke DGCs videre arbejde inden for naturgassektoren. Naturgas Fyn A/S deltager løbende i nationale og internationale energifora, som f.eks. GEODE, med fokus på opbygning af fremtidige samarbejdsrelationer. Naturgas Fyn er i 2011 sammen med en række øvrige aktører hovedsponsor til den internationale gastekniske konference EGATEC. DKK MIO DKK MIO Naturgas Fyn koncernens omsætning Naturgas Fyn koncernens resultater før skat NATURGAS FYN ÅRSBERETNING 13

8 Ledelsesberetning Naturgas Fyn Distribution A/S Naturgas Fyn Distribution A/S driver naturgasdistributionsnettet på Fyn, som selskabet anlagde i 1980 erne. Efterfølgende har selskabet udbygget dette yderligere i forbindelse med udstykninger og stikledninger til nye kunder. Distributionsselskabet har ansvaret for en sikker og pålidelig distribution af naturgas til de fynske slutkunder. I henhold til naturgasforsyningsloven fastsætter Energitilsynet den årlige indtægtsramme for Naturgas Fyn Distribution A/S til dækning af renter, afdrag, driftsudgifter, afskrivninger og investeringer i forbindelse med vedligeholdelse og udbygning af den fynske gasinfrastruktur. Indtægtsrammereguleringen giver endvidere selskabet mulighed for at opnå ekstraordinære effektiviseringsgevinster på drifts og finansieringsomkostninger. Årets omsætning og resultat skal derfor ses på baggrund af, at Naturgas Fyn Distribution A/S distributionstariffer er fastlagt, så de med de forventede distribuerede naturgasmængder indbringer det provenu, som Naturgas Fyn Distribution A/S, i henhold til indtægtsrammen udmeldt af Energitilsynet, er berettiget til at opkræve hos kunderne. Naturgas Fyn Distributions A/S omsætning blev i 2010 DKK 215 mio. mod DKK 149 mio. i Årets resultat blev i 2010 et overskud på DKK 30 mio. efter skat mod et underskud på DKK 10 mio. efter skat i Der blev i 2010 distribueret i alt 203 mio. m3 naturgas mod 181mio. m3 naturgas i Stigningen i gasafsætningen på Fyn kan tilskrives det kolde vejr i såvel de første måneder i 2010 som det kolde vejr i november og december. Det har bevirket, at de distribuerede mængder er ca. 16 % højere end budgetteret. De i perioder høje elpriser på elmarkedet har haft en positiv effekt på afsætningen af naturgas til på de decentrale og industrielle kraftvarmeværker. Biogas på naturgasnettet Naturgas Fyn A/S ser positivt på muligheden for, at indføre opgraderet naturgas i distributionsnettet. Selskabet har tidligere deltaget i et forsøgsprojekt støttet af Energistyrelsen om afprøvning af opgraderingsteknologi. Såfremt der skabes et kommercielt grundlag for anvendelse af opgraderingsteknologier i relation til store biogasfællesanlæg, vil det kunne gøre det muligt at producere store mængder biogas uafhængig af et nærliggende varmemarked og et jævnt varmebehov. Der er behov bl.a. forbedrede tilskudsordninger, som sikrer rentabiliteten i etableringsfasen, ved investering i opgraderingsanlæg. En anvendelse af opgraderet biogas kan understøtte distributionsselskabernes forretningsgrundlag til gavn for distributionstariffernes udvikling. Naturgas Fyn A/S samarbejder gerne med fynske interesser om realisering af opgraderingsprojekter på et kommercielt bæredygtigt grundlag. Naturgas Naturgas Fyn A/S ser også gerne, at der arbejdes med mulig- Med resultatet for 2010 er den akkumulerede underdækning nedbragt fra ca. DKK 83 mio. ultimo 2009 til foreløbig ca. DKK 45 mio. ultimo Naturgas Fyn forventer i løbet af 2011 at have opkrævet den akkumulerede underdækning, hvorefter der bliver mulighed for at kunne reducere distributionstarifferne. Resultatet i datterselskabet Naturgas Fyn Distribution A/S er via lovgivningen og indtægtsrammerne fra Energitilsynet Der er i Danmark etableret et fuldt udbygget naturgasdistributionsnet og samlet set foretaget investeringer i gasinfrastrukturen på ca. DKK 47 mia. i 2009 priser. Naturgas Fyn Distribution A/S finder på denne baggrund det problematisk, at man kan ændre områdeafgræsningen mellem individuel naturgas og fjernvarme, såfremt kommunalbestyrelsen vurderer, at det samfundsøkonomiske resultat taler imod opretholdelse af naturgasforsyningen og samtidig vurderer, at Naturgas Fyn Distribution A/S økonomi ikke forrykkes væsentligt. hederne for at anvende naturgas som brændsel til køretøjer, hvilket vil kunne bidrage til udnyttelsen af naturgasnettets kapacitet og arbejder med muligheden for at i driftssætte et anlæg til påfyldning af naturgas på køretøjer i løbet af NGF Gazelle A/S NGF Gazelle A/S øgede i 2010 sin markedsandel på det danske gasmarked og opnåede et resultat efter skat på DKK 18 mio. Resultatet betragtes som tilfredsstillende. fastlagt således, at selskabet i overensstemmelse med rammebetingelserne med en åbningsbalance og en fastlagt annuitet giver underskud, i en periode, hvor rentebyrden fortsat er stor. I takt med at selskabets gæld afvikles, vil der løbende opstå positive driftsresultater frem mod 2025, hvor gælden Selskabet finder det problematisk, at der kan godkendes relativt investeringstunge fjernvarmeprojekter med en spinkel og i nogle tilfælde tvivlsom samfundsøkonomisk fordel, som vil fortrænge naturgassen, således at de resterende gaskunder får en højere regning for distribution af naturgas. Risici for NGF Gazelle A/S Driftsrisici NGF Gazelle A/S skal som handelsselskab løbende skaffe sig adgang til gasleverancer og balanceredskaber på markedsvilkår. forventes afviklet. Naturgas Fyn Distribution A/S modtog i 2010 den endelige afgørelse fra Energiklagenævnet, som afgjorde, at der ikke var hjemmel i naturgasforsyningsloven til at afskære Natur gas Fyn fra forrentning af indskudskapitalen i perioden Ændringen af naturgasforsyningsloven, som blev vedtaget sommeren 2010, indebærer, at der alene kan afskæres fra den fremadrettede forrentning i indskudskapitalen i perioden Afgørelsen indebærer, at en forrentning af ejerkommunernes indskudskapital i perioden 2005 til 2010 på i alt DKK 19 mio. kan opretholdes. Projektforslag om konvertering fra naturgas til fjernvarme Der har også i 2010 været fremlagt projektforslag om ændring af områdeafgrænsningen imellem naturgasforsyning og fjernvarmeforsyning. Naturgas Fyn Distribution A/S har vurderet, hvorvidt grundlaget for at ændre områdeafgrænsningen har været til stede. I sager, hvor selskabet har vurderet, at det samfundsøkonomiske resultat var utilstrækkeligt, eller hvor en realisering af projektforslaget ville have væsentlige negative økonomiske konsekvenser for Naturgas Fyn Distribution A/S i kraft af udhuling af grundlaget for allerede afholdte investeringer, er der gjort indsigelser imod projektforslagene. I nogle Forretningsudvikling Markedsrisici Det er afgørende for NGF Gazelle A/S position i markedet, at selskabet løbende er i stand til, at kunne tilbyde kunderne gas til konkurrencedygtige priser på vilkår, som kunderne efterspørger. I 2010 er der kommet nye aktører på gasmarkedet, hvilket har bevirket en øget konkurrence, som forventes at fortsætte fremover. Mængderisiko Udefra kommende faktorer som vejret, afgiftsændringer og lovgivning på energiområdet kan påvirke afsætningen af naturgas betydeligt. Høje priser på olie og naturgas kan også påvirke kundernes interesse i at supplere med eller skifte til alternative brændsler, hvis de har mulighed for det. NGF Gazelle A/S afdækker disse risici på en række forskellige måder: Salgsvilkårene er den primære metode. Renterisici Selskabet løber ikke nogen større renterisiko. Overskudslikviditeten placeres til renter på markedsvilkår. tilfælde er afgørelser påklaget til Energiklagenævnet. 14 NATURGAS FYN ÅRSBERETNING 15

9 Ledelsesberetning Prisrisici Risikoen for at udsving i valutakurser, gaspriser og oliepriser mv. påvirker NGF Gazelle A/S dækningsbidrag søges elimineret via en høj grad af overensstemmelse imellem vilkår for henholdsvis køb og salg af naturgas. Afdækning sker derudover vha. finansielle kontrakter. Kreditrisici Selskabet gennemfører en løbende kreditvurdering af kunderne, som kan resultere i afslag på kredit eller krav om forudbetaling eller sikkerhedsstillelse. Bortset fra nogle få store engagementer er der en stor spredning af kreditrisikoen på kundemassen. NGF Gazelle Forsyning A/S Energiklagenævnet hjemviste 8. november 2010 Energitilsynets afgørelse om regulering af NGF Gazelle Forsyning A/S for året 2007 til fornyet behandling i Energitilsynet. Energiklagenævnet fandt, at Energitilsynet ikke havde hjemmel til at pålægge NGF Gazelle A/S at betale DKK 13,3 mio. til NGF Gazelle Forsyning A/S for kundeoplysninger tilgået til NGF Gazelle A/S i efteråret 2006, og at NGF Gazelle Forsyning A/S skulle sikre, at værdien af kundeoplysningerne skulle komme forsyningspligtkunderne til gode. Energiklagenævnet fandt endvidere, at Energitilsynet ikke havde foretaget det skøn, over selskabets konkrete muligheder for at effektivisere på gaskøb og de øvrige forskellige omkostningsposter, som de er forpligtet til. Energitilsynet kan ikke alene anvende en matematisk model til reguleringen. Der skal tages hensyn til, at selskaberne, som sammenlignes i forbindelse med reguleringen, er uhomogene. Der skal tages hensyn til evt. manglende stordriftsfordel og de forskellige selskabers muligheder i markedet for at agere effektivt. Energitilsynet skal endelig lave en ny konkret vurdering af, om det fortsat, efter at NGF Gazelle Forsyning A/S har ændret sin model for fastsættelse af gasprisen og nedsat denne markant, er nødvendigt at pålægge NGF Gazelle Forsyning A/S at nedsætte sin aktuelle naturgaspris. I en anden sag om indregning af goodwill reguleringen for perioden hjemviste Energiklagenævnet også Energitilsynets afgørelse i denne sag til fornyet behandling, da Energitilsynet ikke havde foretaget et tilstrækkeligt konkret skøn over selskabets muligheder for at effektivisere på afskrivninger på goodwill. Energiklagenævnet afgjorde samtidig, at goodwill kan indgå i benchmarking modellen som en omkostningspost, der kan effektiviseres på. Energitilsynet har vedrørende denne anden sag foretaget en ny behandling af sagen, hvor Energitilsynet påbaggrund af NGF Gazelle Fornyning A/S realiserede resultater i perioden vurderer, at den oprindelige afgørelse udgør en for NGF Gazelle Forsyning A/S rimelig regulering. Medarbejdertilfredshedsmåling 2010 I november 2010 gennemførte Ennova en medarbejdertilfredshedsundersøgelse for Naturgas Fyn A/S. Formålet med medarbejdertilfredshedsundersøgelsen var at få medarbejdernes vurdering af, hvor godt de trives hos Naturgas Fyn A/S. Undersøgelsesresultatet er en status på, hvor tilfredse medarbejderne er og hvor god ledelse, der er hos Naturgas Fyn A/S. Rapportens resultat er med til at give Naturgas Fyn A/S et bedre grundlag for at identificere de indsatsområder, som skal inddrages i det løbende arbejde med at skabe større tilfredsfredshed og trivsel i organisationen. Målingens resultat kan holdes op imod den medarbejdertilfredshedsundersøgelse, der blev gennemført i 2008, dog baseret på et andet analyseredskab. Resultatet i 2008 blev tolket som Middel arbejdsglæde. Her i 2010 målingen kan vi konstatere, at medarbejdertilfredshed og motivation er øget markant i organisationen, da resultatet af målingen i 2010 viser Høj arbejdsglæde. Herudover har vi benchmarket med det øvrige danske arbejdsmarked, hvor Naturgas Fyn A/S kom ud med et resultat på 74 point, mod det øvrige arbejdsmarked på 71 point. Særlige risici driftsrisici og finansielle risici Driftsrisici Naturgas Fyn A/S er som moderselskab i koncernen væsentligt påvirket af datterselskabet NGF Administration A/S resultater, som igen afhænger af resultaterne i NGF Gazelle selskaberne. Det vurderes, at der i kraft af den 20 årige distributionsbevilling (eneret på naturgasforsyning på Fyn) og principperne for indtægtsrammereguleringen ikke er nogen umiddelbar driftsrisiko for Naturgas Fyn Distribution A/S. Markedsrisici I kraft af distributionsbevillingen, herunder eneretten til distribution af gas på Fyn, er distributionsvirksomheden ikke udsat for markedsrisiko fra andre distributører af naturgas. Vi har dog de seneste år konstateret en gradvis markant reduktion af transport af naturgas i ledningsnettet på Fyn og i Danmark som helhed. Dette skyldes en række sammenfaldende faktorer højere oliepriser, anvendelse af biobrændsel og hård konkurrence på gartnerimarkedet. Introduktionen af elproduktion på markedsvilkår for de naturgasfyrede decentrale og industrielle kraftvarmeværker har medført en markant reduktion i de transporterede gasmængder. Via indtægtsrammereguleringen kan distributionsselskabet indregne en eventuel underdækning på grund af vigende mængder i de kommende års distributionstariffer. Koncernen påvirkes af resultatet i handelsselskabet NGF Gazelle A/S, som opererer på et marked med hård konkurrence om markedsandele. Rente og valutarisici Varetagelsen af lånene i den langfristede gæld i såvel moderselskabet, som i datterselskabet Naturgas Fyn Distribution A/S har stor indflydelse på koncernens økonomi på såvel kort som lang sigt. Udover den langfristede gæld i distributionsselskabet har moderselskabet Naturgas Fyn A/S en langfristet gæld til Naturgas Fyn I/S. Naturgas Fyn A/S følger en langsigtet og forsigtig lånestrategi. Målsætningen er, at sikre at de finansielle omkostninger er inden for de rammer, som er udmeldt af Energitilsynet. Energitilsynet har udmeldt en rentefastsættelsesmodel og et loft for de finansielle omkostninger via den udmeldte indtægtsramme. Energitilsynet udmeldte i 2005 en rentefastsættelsesmodel for distributionsvirksomheden, som indebærer, at selskabets låneomkostninger skal holde sig inden for et nærmere defineret benchmark. Fremadrettet vil modellen bestå af gennemsnittet af de fem forudgående års femårs swap renter for danske kroner som benchmark. På denne baggrund har Naturgas Fyn Distribution A/S gradvist tilpasset låneporteføljens rentefastsættelsesprofil, så den bedst muligt følger den udmeldte rentefastsættelsesmodel og sikrer, at de finansielle omkostninger holder sig inden for indtægtsrammen. Naturgas Fyn Distribution A/S og den øvrige koncern foretager alene lånoptagelse i DKK og EUR og løber således begrænset valutakursrisiko. Selskabets renterisici styres inden for snævre rammer med udgangspunkt i rentefølsomheden, i det af Energitilsynet udmeldte forrentningsprincip. Overskudslikviditeten placeres til renter på markedsvilkår. Kreditrisici Naturgas Fyn A/S tilgodehavender er relateret til de øvrige selskaber i koncernen. NGF Gazelle A/S samt Naturgas Fyn Distribution A/S kan blive påvirket negativt ved en forringelse af de større erhvervskunders betalingsevne, som vil kunne resultere i øgede debitortab. Kapitalberedskabet Likviditeten i koncernen er positiv og udgjorde ultimo 2010 DKK 212 mio. Koncernen har blandt andet i kraft af det 100% ejede datterselskab Naturgas Fyn Distribution A/S en betydelig langfristet anlægsgæld udover Naturgas Fyn A/S egen 16 NATURGAS FYN ÅRSBERETNING 17

10 Ledelsesberetning langfristede gæld. Nettogælden i Naturgas Fyn Distribution A/S vil i henhold til de kommende indtægtsrammer gradvist blive afviklet. Naturgas Fyn Distribution A/S har tilrettelagt sine tariffer, så selskabets gæld er afviklet i år Der vil over projektperioden være behov for en løbende refinansiering af den eksisterende lange gæld i Naturgas Fyn A/S, da ydelserne på låneporteføljen er størst i starten af bevillingsperioden, hvorimod indtægterne fra distributionstarifferne er jævne over bevillingsperioden. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar efter årsregnskabslovens 99a Koncernen ønsker at leve op til lovgivning og regler på de markeder, hvor der opereres. Der er dog ikke vedtaget politikker for frivillig integrering af samfundsansvar som en del af koncernens strategi og aktiviteter, hvorfor der ikke afgives en særlig redegørelse om samfundsansvar. Begivenheder efter balancedagen Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af selskabets finansielle stilling. Forventninger til 2011 Naturgas Fyn A/S koncernen vil i 2011 fortsætte videreudviklingen og effektiviseringen af virksomheden og tilpasse koncernen yderligere til varetagelsen af kerneforretningerne i relation til distribution og handel med naturgas. Naturgas Fyn A/S er endvidere opmærksom på at udnytte rentable muligheder for udvikling af forretningsområder indenfor og med nær tilknytning til naturgasvirksomhed, fx opgradering af naturgas og naturgas til transport. Reguleringen fra myndighederne stiller krav om konstante årlige effektiviseringer og reduktion af omkostningerne i distributionsselskabet Naturgas Fyn Distribution A/S. Det forventes, at resultaterne i datterselskaberne også i 2011 vil være positive og bidrage positivt til resultatet for Naturgas Fyn A/S i Der forventes et resultat i Naturgas Fyn Distribution A/S, som vil resultere i en fortsat reduktion i den akkumulerede underdækning. 18 NATURGAS FYN ÅRSBERETNING 19

11 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Naturgas Fyn A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for store klasse C virksomheder. Nyerhvervede og afhændede koncernvirksomheder medtages i koncernresultatopgørelsen for ejerperioden. Sammenligningstallene korrigeres ikke for frasolgte eller nyerhvervede virksomheder. Ændring i anvendt regnskabspraksis For at give et mere retvisende billede af indtjeningsforløbet er regnskabspraksis ændret, således at indtægter på materielle anlægsaktiver indtægtsføres over aktivets forventede levetid. Ændringen af regnskabspraksis har medført en øget balancesum på DKK 15 mio. (2009: DKK 11 mio.). Resultatet og egenkapitalen er uændret, idet indtægten opvejes af en tilsvarende øget afskrivning på materielle anlægsaktiver. Sammenligningstallene er tilpasset den ændrede regnskabspraksis. Bortset herfra er anvendt regnskabspraksis uændret i forhold til sidste år. Ved køb af nye virksomheder anvendes overtagelsesmetoden. Anskaffelsessummen opgøres til det kontante vederlag og/eller kursværdien af egne aktier erlagt som betaling med tillæg af direkte henførbare omkostninger. Betingede betalinger indregnes med det beløb, der forventes betalt. Identificerbare aktiver og forpligtelser i de overtagne virksomheder optages til handelsværdien på anskaffelsestidspunktet. En resterende forskel mellem anskaffelsessummen og koncernens andel af nettoværdien af de identificerbare aktiver og forpligtelser er goodwill eller negativ goodwill. I opgørelsen indregnes omstruktureringshensættelser relateret til den overtagne virksomhed, såfremt omstruktureringen er besluttet og offentliggjort på overtagelsestidspunktet. Rapporteringsvaluta Årsrapporten er aflagt i danske kroner. Konsolidering Koncernregnskabet omfatter moderselskabet Naturgas Fyn A/S og virksomheder, hvori moderselskabet direkte eller indirekte besidder mere end 50% af stemmerettighederne eller på anden måde har en bestemmende indflydelse. Valutaomregning Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs. Monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens valutakurser. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og tab indgår i resultatopgørelsen under finansielle poster. De tilknyttede virksomheders regnskaber er udarbejdet efter den samme regnskabspraksis, som er benyttet i moderselskabet. Koncernregnskabet udarbejdes ved at sammendrage regnskaber for moderselskabet og de tilknyttede virksomheder ved sammenlægning af regnskabsposter med ensartet indhold. Koncerninterne indtægter, udgifter, tab, avancer samt mellemværender elimineres. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter måles til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier indgår som henholdsvis andre tilgodehavender og anden gæld. Kursregulering af afledte finansielle instrumenter indgået til sikring af dagsværdien af indregnede finansielle aktiver eller forpligtelser tillægges/fradrages den regnskabsmæssige værdi af det sikrede aktiv/forpligtelse. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder udlignes med den forholdsmæssige andel af den tilknyttede virksomheds regnskabsmæssige værdi. Kursregulering af afledte finansielle instrumenter indgået til sikring af forventede fremtidige pengestrømme oplyses i en note. 20 NATURGAS FYN ÅRSBERETNING 21

12 Anvendt regnskabspraksis Kursregulering til dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes i resultatopgørelsen. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Indtægter ved distribution og salg af naturgas indgår i nettoomsætningen på tidspunktet for levering og risikoens overgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter. Andre driftsindtægter og -omkostninger Andre driftsindtægter og omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, ydelser på operationelle leasingkontrakter mv. Af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger omfatter af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen baseret på nedenstående vurdering af brugstiderne. Goodwill afskrives over den vurderede økonomiske levetid, der fastsættes på baggrund af en vurdering af bl.a. virksomhedens karakter, markedsposition, branchens stabilitet og afhængighed af nøglemedarbejdere. De immaterielle anlægsaktive<r afskrives lineært over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af brugstiderne: brugstid IT-projekter, licenser mv. 3 år Goodwill 15 år De materielle anlægsaktiver afskrives lineært over de enkelte aktivers forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af brugstiderne: brugstid Bygninger 5-50 år Fordelingsnet, distributionsnet og stikledninger 40 år M/R-stationer 15 år Målere og regulatorer 15 år Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-5 år Fortjeneste eller tab ved afhændelse af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og tab vedrørende værdipapirer, finansielle instrumenter og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv. Skat Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst samt årets regulering af udskudt skat. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen. Moderselskabet og de danske tilknyttede virksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst (fuld fordeling). Moderselskabet fungerer som administrationsselskab for sambeskatningskredsen, således at moderselskabet forestår afregning af skatter mv. til de danske skattemyndigheder. Sambeskattede selskaber med overskydende skat godtgøres som minimum i henhold til de gældende satser for rentegodtgørelser af administrationsselskabet, ligesom sambeskattede selskaber med restskat som maksimum betaler et tillæg i henhold til de gældende satser for rentetillæg til administrationsselskabet. Balancen Immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver omfatter softwarelicenser og andre erhvervede rettigheder. Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af og nedskrivninger. Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver omfatter grunde og bygninger, distributionsanlæg samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar. Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Renteomkostninger (byggerenter) på lån til finansiering af fremstilling af materielle anlægsaktiver indregnes i kostprisen over fremstillingsperioden. Der foretages nedskrivningstest på materielle anlægsaktiver, såfremt der er indikationer for værdifald. Nedskrivningstesten foretages for hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Aktiverne nedskrives til det højeste af aktivets eller aktivgruppens kapitalværdi og nettosalgspris (genindvindingsværdi), såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles efter den indre værdis metode til den forholdsmæssigt ejede andel af virksomhedernes egenkapital med tillæg af koncerngoodwill og fradrag for koncerninterne avancer og negativ goodwill. Virksomheder med negativ egenkapital måles til 0. Den til den negative værdi svarende forholdsmæssige andel modregnes i eventuelle tilgodehavender. Beløb herudover indregnes under posten hensatte forpligtelser, såfremt der hæftes for gælden hos de tilknyttede virksomheder. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af vejet gennemsnit eller til nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Egenkapital Udbytte, som foreslås udbetalt for regnskabsåret, præsenteres som en særskilt post under egenkapitalen. 22 NATURGAS FYN ÅRSBERETNING 23

13 Anvendt regnskabspraksis Selskabsskat Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter. Hensættelse til udskudt skat beregnes med 25% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier bortset fra midlertidige forskelle, som opstår på anskaffelsestidspunktet for aktiver og forpligtelser, og som hverken påvirker resultat eller den skattepligtige indkomst, samt midlertidige forskelle på ikkeafskrivningsberettiget goodwill. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser. Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser omfatter primært forventede omkostninger til nedtagning af anlægsaktiver (abandonment), som anvendes til distribution af naturgas. Modposten til den hensatte abandonment indregnes sammen med aktivet. Hensatte forpligtelser indregnes, når virksomheden på balancedagen har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse vil medføre et forbrug af virksomhedens økonomiske ressourcer. Forpligtelsen vedrørende abandonment justeres løbende for at afspejle ændringer i krav og prisniveau mv. Finansielle gældsforpligtelser Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Rentebærende gæld måles efterfølgende til amortiseret kostpris opgjort på basis af den effektive rente på lånoptagelsestidspunktet. Anden gæld måles efterfølgende til amortiseret kostpris svarende til den nominelle restgæld. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i efterfølgende regnskabsår. Pengestrømsopgørelsen Pengestrømsopgørelsen viser virksomhedens pengestrømme for året, årets forskydning i likvider samt selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme fra driftsaktivitet præsenteres indirekte og opgøres som årets resultat reguleret for ikkekontante driftsposter, ændring i driftskapitalen, betalte finansielle og ekstraordinære poster samt betalte selskabsskatter. Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af anlægsaktiver, værdipapirer henført til investeringsaktivitet samt modtaget udbytte fra associerede virksomheder. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter udbyttebetalinger til aktionærer, kapitalforhøjelser og nedsættelser samt optagelse af lån og afdrag på rentebærende gæld. Likvider omfatter likvide beholdninger samt kortfristede værdipapirer med ubetydelig risiko for værdiændringer. Segmentoplysninger Der gives segmentoplysninger om forretningsområder. Segmentopdelingen er i overensstemmelse med virksomhedens interne rapportering og ansvarsområder. Segmenttallene er udarbejdet efter samme praksis som koncernregnskabet, og de rapporterbare segmenter er identiske med sidste års rapporterbare segmenter

14 Regnskab 2010 Koncern og moderselskab Resultatopgørelse 1. januar december koncern moderselskab Note TDKK TDKK TDKK TDKK Nettoomsætning Andre driftsindtægter Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer Andre eksterne omkostninger Bruttofortjeneste Personaleomkostninger Af og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver Andre driftsomkostninger Resultat før finansielle poster Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Resultatdisponering. Det disponible beløb udgør: moderselskab TDKK TDKK Overført fra tidligere år Årets bevægelser på overført resultat, jf. egenkapitalopgørelsen Årets resultat Til disposition foreslås af bestyrelsen disponeret således: Nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført resultat Disponeret REGNSKAB KONCERN OG MODERSELSKAB ÅRSBERETNING 27

15 Balance Balance pr. 31. december koncern moderselskab pr. 31. december koncern moderselskab Note TDKK TDKK TDKK TDKK Note TDKK TDKK TDKK TDKK Aktiver Anlægsaktiver ITprojekter, licenser mv Goodwill Immaterielle anlægsaktiver under udførelse Passiver Egenkapital Aktiekapital Nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført resultat Immaterielle anlægsaktiver Egenkapital i alt Grunde og bygninger Distributionsanlæg Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver under udførelse Hensatte forpligtelser Andre hensatte forpligtelser Negative kapitalandele i dattervirksomheder Materielle anlægsaktiver Hensatte forpligtelser i alt Kapitalandele i dattervirksomheder Andre værdipapirer og kapitalandele Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Gældsforpligtelser Kreditinstitutter Gæld til moderselskab Langfristede gældsforpligtelser Omsætningsaktiver Varebeholdninger Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender Udskudt skatteaktiv Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser Modtagne forudbetalinger fra kunder Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til tilknyttede virksomheder Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser 14 Nærtstående parter 15 Honorar til selskabets generalforsamlingsvalgte revisor REGNSKAB KONCERN OG MODERSELSKAB ÅRSBERETNING 29

16 Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Koncern (TDKK) Aktiekapital Overført resultat I alt pr. 31. december koncern Egenkapital pr. 1/ Finansielle instrumenter, primo Finansielle instrumenter ultimo Skat af egenkapitalbevægelser Overført i året Egenkapital pr. 31/ Moder (TDKK) nettoopskrivning efter indre aktiekapital værdis metode Overført resultat i alt Egenkapital pr. 1/ Egenkapitalbevægelser i datterselskabe Finansielle instrumenter, primo Finansielle instrumenter, ultimo Skat af egenkapitalbevægelser Overført i året Egenkapital pr. 31/ Note TDKK TDKK Årets resultat Reguleringer Ændring i driftskapital Pengestrømme fra driftsaktiviteten før finansielle poster Renteindbetalinger Renteudbetalinger Betaling af selskabsskat Pengestrømme fra driftsaktiviteten Køb af immaterielle anlægsaktiver Køb af materielle anlægsaktiver Køb af finansielle anlægsaktiver Pengestrømme fra investeringsaktiviteten Frie pengestrømme Aktionærerne: Fremmedfinansiering: Optagelse/afdrag af langfristede gældsforpligtelser Andre reguleringer i finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten Årets pengestrøm Likvide beholdninger Likvide beholdninger pr. 1/ Årets pengestrøm Likvide beholdninger pr. 31/ REGNSKAB KONCERN OG MODERSELSKAB ÅRSBERETNING 31

17 Noter Noter pr. 31. december koncern moderselskab pr. 31. december koncern moderselskab TDKK TDKK TDKK TDKK TDKK TDKK TDKK TDKK Note 1. Nettoomsætning Nettoomsætningens fordeling på aktiviteter: Distribution Salg af naturgas Øvrigt salg Note 2. Personaleomkostninger Personaleomkostninger er opgjort således: Lønninger og gager Pensionsomkostninger Andre omkostninger til social sikring Lønninger og vederlag til direktion og bestyrelse Gennemsnitligt antal medarbejdere Note 3. AF og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver Software mv Goodwill Bygninger Distributionsanlæg Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Note 4. Finansielle indtægter Renteindtægter, tilknyttede virksomheder Andre renteindtægter, valutakursgevinster og lignende indtægter Note 5. Finansielle omkostninger Renteomkostninger, tilknyttede virksomheder Renteomkostninger, valutakurstab og lignende omkostninger Note 6. Skat af årets resultat Værdiregulering af udskudte skatteaktiver Ændring i afsat udskudt skat Modtaget/betalt skatterefusion sambeskattede selskaber Regulering vedrørende tidligere år Som fordeler sig således: Skat af årets resultat Skat af egenkapitalbevægelser I alt Avance/tab ved salg af materielle anlægsaktiver REGNSKAB KONCERN OG MODERSELSKAB ÅRSBERETNING 33

18 Noter Noter Note 7. Immaterielle anlægsaktiver IT-projekter IT-projekter KoncerN licenser m.v. Goodwill under udførelse I alt KoSTPRIS Saldo pr. 1/ Overført fra materielle anlægsaktiver Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Kostpris pr. 31/ Af og nedskrivninger Saldo pr. 1/ Overført fra materielle anlægsaktiver Årets afskrivninger Årets nedskrivninger Af og nedskrivninger pr. 31/ Regnskabsmæssig værdi pr. 31/ Af den samlede regnskabsmæssige værdi af IT projekter, licenser mv. udgør renteomkostninger indregnet i kostprisen med fradrag af akkumulerede afskrivninger herpå TDKK 37. Note 8. materielle anlægsaktiver Materielle Andre anlæg, anlægsaktiver Grunde Distributions driftsmateriel under KoncerN og bygninger anlæg og inventar udførelse I alt KoSTPRIS Saldo pr. 1/ Overført til immaterielle anlægsaktiver Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Kostpris pr. 31/ Af og nedskrivninger Saldo pr. 1/ Overført til immaterielle anlægsaktiver Årets afskrivninger Af og nedskrivninger pr. 31/ Regnskabsmæssig værdi pr. 31/ Af den samlede regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver udgør renteomkostninger indregnet i kostprisen med fradrag af akkumulerede afskrivninger herpå TDKK Andre anlæg, Grunde og driftsmateriel Moderselskab bygninger og inventar I alt Kostpris Saldo pr. 1/ Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Kostpris pr. 31/ Af og nedskrivninger Saldo pr. 1/ Årets afskrivninger Af og nedskrivninger pr. 31/ Regnskabsmæssig værdi pr. 31/ REGNSKAB KONCERN OG MODERSELSKAB ÅRSBERETNING 35

19 Noter Noter Note 9. Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i dattervirksomheder Moderselskab (TDKK) Dattervirksomheder KoSTPRIS Saldo pr. 1/ Kostpris pr. 31/ Reguleringer Saldo pr. 1/ Andel af årets resultat Egenkapitalreguleringer i dattervirksomheder Reguleringer pr. 31/ Regnskabsmæssig værdi pr. 31/ Andel af årets resultat kan specificeres således: Andel af årets resultat Andel af skat af årets resultat Dattervirksomheder: NGF Administration A/S, Odense, ejerandel 100% Naturgas Fyn Distribution A/S, Odense, ejerandel 100% pr. 31. december koncern moderselskab Note 10. Periodeafgrænsningsposter TDKK TDKK TDKK TDKK Forudbetalte omkostninger, kreditorer Periodeafgrænsningsposter, øvrige Note 11. Aktiekapital Moderselskabets aktiekapital TDKK sammensættes således: aktier a DKK Modersekslabets aktiekapital har uændret været TDKK de næste 5 år. Note 12. Langfristede gældsforpligtelser KoncerN Opdeling af visse gældsposter mellem lang og kortfristede gældsforpligtelser kan specificeres således: Langfristede Forfalder Forfalder gældsforplig- Forfalder mellem ud over telser i alt pr. inden for 1 og 5 år 5 år 31/ år I alt Kreditinstitutter Gæld til moderselskab Moderselskab Opdeling af visse gældsposter mellem lang og kortfristet gæld kan specificeres således: Langfristede Forfalder Forfalder gældsforplig- Forfalder mellem ud over telser i alt pr. inden for 1 og 5 år 5 år 31/ år I alt Gæld til moderselskab REGNSKAB KONCERN OG MODERSELSKAB ÅRSBERETNING 37

20 Noter Noter pr. 31. december koncern moderselskab pr. 31. december koncern moderselskab TDKK TDKK TDKK TDKK TDKK TDKK TDKK TDKK Note 13. Periodeafgrænsningsposter Modtagne indtægter på materielle anlægsaktiver Periodeafgrænsningsposter, øvrige Note fortsat Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser Eventualforpligtelser Indgåede sponsorkontrakter pr. 31. december koncern moderselskab Koncern Energitilsynets kommende regulering for NGF Gazelle Forsyning A/S for årene kan resultere i en overdækning, som på sigt skal tilbageføres til forbrugerne. Note 14. Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser Sikkerhedsstillelser Koncern TDKK TDKK TDKK TDKK Garanti vedrørende leverandører Koncernen har stillet garanti overfor leverandører. Garantien udgør pr. 31 december Eventualaktiver Koncern Naturgas Fyn Distribution A/S er omfattet af naturgasforsyningsloven og har efter Energitilsynets endelige opgørelse af indtægtsramme for 2009, ultimo 2009 en underdækning på ca. DKK 83 mio., som kan opkræves over tarifferne. I kraft af overdækningen i 2010 kan den akkumulerede underdækning ultimo 2010 i henhold til den foreløbige indtægtsramme for 2010 opgøres til ca. DKK 45 mio. inkl. effektiviseringsgevinster. Note 15. Nærtstående parter Nærtstående parter med bestemmende indflydelse omfatter Naturgas Fyn I/S som følge af dennes besiddelse af samtlige aktier i moderselskabet. Koncernen har afgivet selvskyldnerkaution overfor pengeinstitut for udlån til kunder med en ramme på DKK 5 mio. Koncernen har stillet garanti til pengeinstitut for handelslinje i relation til risikoafdækning på DKK 75 mio. Koncernen har stillet garanti overfor Statoil A/S for risikoafdækning på gasportefølje. Til sikkerhed for gæld til Realkredit Danmark med hovedstol på TDKK er der afgivet pant i koncernens distributionsanlæg, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2010 udgør TDKK Leasingforpligtelse Forpligtelse vedrørende operationel leasing af biler udgør pr. 31/ TDKK 575. Moderselskab Selskabet har stillet garanti til pengeinstitut for datterselskabers handelslinje i relation til risikoafdækning på DKK 75 mio. Selskabet har stillet moderselskabsgaranti til Statoil A/S for NGF Gazelle A/S risikoafdækning på gasportefølje. 38 REGNSKAB KONCERN OG MODERSELSKAB ÅRSBERETNING 39

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099106 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ProNor A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/05/2013

ProNor A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/05/2013 ProNor A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/05/2013 Thomas Junker Guldborg Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Catacap General Partner I ApS

Catacap General Partner I ApS Catacap General Partner I ApS Øster Allé 42, 7., 2100 København Ø CVR-nr. 34 88 44 98 Årsrapport for perioden 13. december 2012-31. december 2013 (13 måneder) Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling,

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

A&C Holding, Billund ApS. Årsrapport for 2015

A&C Holding, Billund ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099165 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

JJ BYG VVS CONSULT ApS. Årsrapport for 2014

JJ BYG VVS CONSULT ApS. Årsrapport for 2014 JJ BYG VVS CONSULT ApS c/o Ole Engelsen Søndermarken 27 3060 Espergærde CVR-nr. 32068375 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

RMJ Finansiel Group ApS ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22.

RMJ Finansiel Group ApS ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. CVR-nr. 26518199 ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. juni 2015 Jan Fredskilde Andersen Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Paritas Interactive ApS

Paritas Interactive ApS Paritas Interactive ApS Havnegade 22 C, 3600 Frederikssund CVR-nr. 15 84 14 94 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj 2015 Som dirigent:... Carsten Gram Indholdsfortegnelse

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

BOAS Frederiksberg ApS

BOAS Frederiksberg ApS BOAS Frederiksberg ApS Kochsvej 5A, 1812 Frederiksberg C CVR-nr. 32 83 58 99 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 21. april 2015 Som dirigent:... Michael Hansen Indholdsfortegnelse

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Pro Invest Kalundborg ApS

Pro Invest Kalundborg ApS Pro Invest Kalundborg ApS CVR-nr. 29 92 43 41 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj 2015 Som dirigent:... Peter Rønnow Olsen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015 Kikhanebakken 50 2840 Holte CVR-nr. 35241841 Årsrapport for 2015 3. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14-06-2016 Lars Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Majbritt Birch Ejendomsadministration ApS CVR-nr. 34 08 81 36 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. april 2014. Kate

Læs mere

Intrum Justitia Danmark A/S

Intrum Justitia Danmark A/S Intrum Justitia Danmark A/S Lyngbyvej 20, 2. sal, 2100 København Ø CVR-nr. 20 35 75 09 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Malene Axlev

Læs mere

Holbæk Rørmontage ApS

Holbæk Rørmontage ApS Holbæk Rørmontage ApS Tåstrup Møllevej 4B, 4300 Holbæk CVR-nr. 32 22 54 11 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 9. marts 2015 Som dirigent:... Thorbjørn Mortensen

Læs mere

STATUS ApS. Årsrapport for 2012

STATUS ApS. Årsrapport for 2012 FSR Revisorerne Bastian og Krause Registrerede revisorer ApS Guldborgvej 8, 2000 Frederiksberg Tlf. 38 111 400 Fax. 38 111 440 STATUS ApS Vestergade 6, 1. 1456 København K CVR-nr. 27077048 Årsrapport for

Læs mere

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lisbeth Snitgaard Petersen Dirigent CVR-nr. 34708827 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg CVR-nr. 13 08 02 08 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Amager Ejendomsadministration A/S. Årsrapport for 2011/2012

Amager Ejendomsadministration A/S. Årsrapport for 2011/2012 Over Bølgen 2 C 2 2670 Greve CVR-nr. 41115815 Årsrapport for 2011/2012 40. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september 2012 Carl Frode Andersen

Læs mere

Sort til Hvidt Rengøring Off. ApS

Sort til Hvidt Rengøring Off. ApS Sort til Hvidt Rengøring Off. ApS Transformervej 9B, 2730 Herlev CVR-nr. 29 17 01 34 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 23. maj 2013 Som dirigent:... Per Wildbork-Hansen

Læs mere

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12 Kratmosevej 20 2950 Vedbæk CVR-nr. 70164019 Årsrapport for 2011/12 30. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. februar 2013 Henrik Petersen Dirigent

Læs mere

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RGM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Robert Gade Madsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Grafisk Arbejde ApS. Årsrapport for 2014. Kirkevej 16, Guderup, 6430 Nordborg. CVR-nr. 29 20 87 78

Grafisk Arbejde ApS. Årsrapport for 2014. Kirkevej 16, Guderup, 6430 Nordborg. CVR-nr. 29 20 87 78 Grafisk Arbejde ApS Kirkevej 16, Guderup, 6430 Nordborg CVR-nr. 29 20 87 78 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 14. april 2015 Som dirigent:... Bastian Dreier Jessen

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16 c/o Cafe Emma Gammel Kongevej 142 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 37218006 Årsrapport 2015/16 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. juni 2017

Læs mere

TOBAKSBYEN HOLDING ApS. Årsrapport 2014/15

TOBAKSBYEN HOLDING ApS. Årsrapport 2014/15 Tobaksvejen 4 2860 Søborg CVR-nr. 36406364 Årsrapport 2014/15 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. maj 2016 Anders Christian Mechta Mayland

Læs mere

Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr

Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr. 32 88 52 92 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære

Læs mere

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør ES ÅRSRAPPORT 2012 Guldklumpen Holding ApS Fælledvej 200 2791 Dragør CVR nr. 32148050 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

Til Erhvervsstyrelsen

Til Erhvervsstyrelsen Til Erhvervsstyrelsen Office Hotel Valby A/S Høffdingsvej 34 2500 Valby CVR-nr: 33 39 13 23 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31/5 2016 Henrik Egefeld

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg CVR-nr. 50 81 10 18 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Asger Bach-Larsen Dirigent

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016 c/o Tune Erhvervspark Tune Parkvej 5 4030 Tune CVR-nr. 14738444 Årsrapport for 2016 26. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, hvor revision fremover

Læs mere

Terra Gruppen Holding ApS under tvangsopløsning

Terra Gruppen Holding ApS under tvangsopløsning Dansk Revision Odder godkendt revisionsanpartsselskab Torvet 10 DK-8300 Odder odder@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 54 15 44 Telefax: +45 86 56 03 60 CVR: DK 32 64 74 13 Bank: 1944

Læs mere

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K CVR-nr. 11 62 62 89 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens ordinære generalforsamling den 2.

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015 Lygten 65, 4. th. 2400 København NV CVR-nr. 28308795 Årsrapport for 2015 11. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 Claus Holm Jacobsen

Læs mere

Vejgaard-Hasseris Køreskole ApS CVR-nr

Vejgaard-Hasseris Køreskole ApS CVR-nr CVR-nr. 25 16 21 61 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 13.03.13 Jesper Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Aage Snorgaard Dirigent Side

Læs mere

Nordbornholms Byggeforretning ApS

Nordbornholms Byggeforretning ApS Nordbornholms Byggeforretning ApS Kirkeplads 4, 3770 Allinge CVR-nr. 11 55 33 89 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 9. oktober 2014 Som dirigent:... Jørgen Kim

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HJELM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2013 Henrik Ladefoged Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Tom Sørensen Holding, Herning ApS

Tom Sørensen Holding, Herning ApS Tom Sørensen Holding, Herning ApS Bjalderbækvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 29 39 41 13 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 19. april 2013 Som dirigent:... Tom Borreskov

Læs mere

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen ÅRSRAPPORT 2014 Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv. 2720 Vanløse CVR nr. 28513542 Indsender: Revisionskontoret i Faxe Granvej 2

Læs mere

Solstra Capital Partners A/S

Solstra Capital Partners A/S Solstra Capital Partners A/S Lautrupsgade 7, 2100 København Ø CVR-nr. 33 96 24 44 Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 23. juni 2014 Som dirigent:... Jakob Bernhoft

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016 BLUEPHONE ApS Trekronergade 126, 3 2500 Valby Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/03/2017 Mads Kreutzer Bergmann

Læs mere

Entreprenør Casa Concept ApS CVR-nr

Entreprenør Casa Concept ApS CVR-nr CVR-nr. 30 56 74 20 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 26.05.13 Ole Arndt Sørensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rafi Holdning ApS. Årsrapport for 2013

Rafi Holdning ApS. Årsrapport for 2013 Brückersvej 27 4900 Nakskov CVR-nr. 28995156 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. april 2014 Dorthe Andersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere