Forord. Femern A/S Årsrapport 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. Femern A/S Årsrapport 3"

Transkript

1 Årsrapport 2011

2 Indhold Forord 3 Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 15 Resultatopgørelse 16 Totalindkomstopgørelse 16 Balance 17 Egenkapitalopgørelse 19 Pengestrømsopgørelse 20 Noter 21 Ledelsespåtegning 41 De uafhængige revisorers påtegning 42 Bestyrelse og direktion 44

3 Femern A/S Årsrapport 3 Forord 2011 var et begivenhedsrigt år for Femern A/S og Femern Bælt-projektet. Årets første væsentlige begivenhed kom i februar, hvor transportministeren og de politiske partier bag den faste Femern Bælt-forbindelse på baggrund af en indstilling fra selskabet besluttede, at sænketunnelløsningen skal være den foretrukne løsning i forbindelse med myndighedsbehandlingen. Den endelige beslutning om, hvilken teknisk løsning der skal bygges, vil først blive truffet i forbindelse med vedtagelsen af en anlægslov i Danmark og i forbindelse med myndighedsbehandlingen i Tyskland. Men valget af sænketunnelen som den foretrukne løsning betyder, at Femern A/S i forbindelse med detailprojektering af forbindelsen og i forberedelsen af udbudsprocessen kan fokusere indsatsen på sænketunnelløsningen. Den næste væsentlige begivenhed i 2011 var udpegningen af produktionspladsen for de store tunnelelementer. På baggrund af en analyse af godt 20 lokaliteter i Østersøområdet blev Rødbyhavn valgt som den bedst egnede placering. Produktionspladsen vil optage et areal på omkring to km 2, og det forventes, at omkring 2000 personer vil være beskæftiget på produktionspladsen, når aktiviteten er på sit højeste. Endnu en vigtig begivenhed indtraf den 23. juni, da Folketingets Finansudvalg tiltrådte et nyt aktstykke vedrørende projektet. Aktstykket udvider budgettet for projektet af den faste forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg, og giver Femern A/S hjemmel til at fremrykke en række tidskritiske aktiviteter fra anlægsfasen til projekteringsfasen samt igangsætte udbudsforberedelsen. Muligheden for at påbegynde udbudsforberedelsen er en afgørende forudsætning for, at målsætningen om at åbne den faste forbindelse i 2020 kan opfyldes, idet udbuddet af projektet kræver et stort og omfattende forberedelsesarbejde. På den ledelsesmæssige front var årets væsentlige begivenhed, at Steen Lykke blev udnævnt til ny teknisk direktør pr. 1. oktober Steen Lykke har været projektdirektør for Femern A/S tunnelafdeling siden oktober 2008 og har stor erfaring med sænketunnelprojekter både fra Øresundsforbindelsen, hvor han var projektdirektør for Drogdentunnelen, og fra Marmaray-projektet i Istanbul. Også selskabets bestyrelse fik i 2011 tilført nye kompetencer, idet bestyrelsen blev udvidet med de generalforsamlingsvalgte medlemmer, Mette Boye og Walter Christophersen. Femern Bælt-projektet er et prioritetsprojekt inden for det transeuropæiske transportnet og modtager som følge heraf EU-tilskud. EUtilskuddet udgør et betydeligt bidrag til finansieringen af projekteringsarbejderne og forundersøgelserne.

4 Femern A/S Årsrapport 4 Læs mere om selskabets aktiviteter, tidsplan, indgåede kontrakter mv. på selskabets hjemmeside hvor man også kan tilmelde sig selskabets nyhedsbrev. Henning Kruse Petersen Bestyrelsesformand Femern A/S Leo Larsen Adm. direktør Femern A/S

5 Femern A/S Årsrapport 5 Ledelsesberetning Femern A/S har ansvaret for at projektere og tilvejebringe grundlaget for myndighedsgodkendelsen af kyst-kyst forbindelsen over Femern Bælt på vegne af den danske stat. De overordnede rammer for selskabets arbejde følger af en traktat mellem Danmark og Tyskland om finansiering, etablering og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt mellem Rødbyhavn og Puttgarden. Traktaten blev indgået i september 2008 af transportministrene for Danmark og Tyskland og endeligt ratificeret i december 2009 ved officiel udveksling af ratifikationsdokumenter. I Tyskland blev traktaten godkendt ved vedtagelsen af lov i den tyske forbundsdag den 18. juni 2009 og endeligt i Forbundsrådet den 10. juli I Danmark blev traktaten godkendt af Folketinget ved vedtagelse af Lov om projektering af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg af 15. april 2009 (herefter projekteringsloven). På baggrund af projekteringsloven har den danske transportminister udpeget Femern A/S som ansvarlig for bl.a. projektering, forundersøgelser og forberedelser i relation til etableringen af kyst-kyst forbindelsen. Femern A/S har siden 2009 gennemført indgående undersøgelser på begge sider af Femern Bælt og i selve Femern Bælt, som bl.a. har omfattet undersøgelser af miljøet på land og i det marine miljø, jordbundsforholdene og sejladssikkerheden. Dette arbejde er fortsat i løbet af 2011, hvor de sidste forundersøgelsemed enkelte undtagelser er afsluttet og afrapporteret. Resultaterne af forundersøgelserne er en afgørende forudsætning for udarbejdelsen af dokumenterne til brug for myndighedsgodkendelsen, ligesom resultaterne vil indgå i forbindelse med udarbejdelsen af udbudsdokumenterne. Valg af sænketunnel som foretrukken løsning Selskabet har også siden 2009 undersøgt forskellige bro- og tunnelløsninger på et ligeværdigt grundlag med henblik på at kunne vurdere, hvilken teknisk løsning som er den mest velegnede for den faste Femern Bælt-forbindelse. På grundlag af resultaterne af disse undersøgelser indstillede selskabet i november 2010 til transportministeren, at en sænketunnel er selskabets foretrukne tekniske løsning. Femern A/S anbefaling er baseret på et omfattende forarbejde. De tekniske løsninger for både en skråstagsbroløsning og en sænketunnelløsning er således blevet gennemarbejdet til et så fremskredent teknisk stade, at det er muligt at vælge mellem dem. Desuden er også en hængebroløsning og en boret tunnel blevet undersøgt. Dertil kommer et meget omfattende arbejde med at klarlægge alle relevante miljøforhold, undersøge de geotekniske forhold i Femern Bælt til bunds samt at vurdere konsekvenserne for skibstrafikken ved anlægget af den faste forbindelse. Derudover er de økonomiske aspekter ved projektet blevet grundigt belyst med henblik på at kunne komme med et opdateret anlægsskøn for, hvad det vil koste at etablere den faste forbindelse.

6 Femern A/S Årsrapport 6 På baggrund af dette arbejde vurderer Femern A/S, at en sænketunnelløsning samlet set vil indebære færre risici både i anlægsfasen og i driftsfasen sammenlignet med en skråstagsbroløsning. I den forbindelse er der lagt særlig vægt på de to projekters tekniske- og udførelsesmæssige risici, konsekvenserne for sejladssikkerheden samt den højere risiko for, at en broløsning vil løbe ind i miljøretlige problemer. Det var derfor en vigtig begivenhed for selskabet, da transportministeren og de politiske partier bag den faste forbindelse på et møde den 1. februar 2011 på baggrund af selskabets indstilling besluttede, at sænketunnelløsningen skal være den foretrukne løsning i forbindelse med myndighedsbehandlingen. Den endelige beslutning om, hvilken teknisk løsning der skal bygges, vil først blive truffet i forbindelse med vedtagelsen af en anlægslov i Danmark og i forbindelse med myndighedsbehandlingen i Tyskland. Men valget af sænketunnelen som den foretrukne løsning betyder, at Femern A/S i forbindelse med detailprojektering af forbindelsen og i forberedelsen af udbudsprocessen kan fokusere ressourcerne på sænketunnelløsningen. Fastlæggelse af produktionsplads i Rødby En anden vigtig begivenhed for projektet i 2011 var udpegningen af en produktionsplads for de store tunnelelementer. Årsagen til, at produktionspladsen skulle lægges fast allerede i 2011, var nye retningslinjer fra EU- Kommissionen vedrørende miljøgodkendelsen af store anlægsprojekter. De nye retningslinjer indebærer, at miljøgodkendelsen af Femern Bælt- forbindelsen og de nødvendige produktionsanlæg til etableringen af den faste forbindelse skal ses i sammenhæng og indgå i en samlet proces. Femern A/S igangsatte derfor i foråret 2011 en analyse af de godt 20 lokaliteter i Østersøområdet, som havde tilkendegivet interesse for at stille arealer til rådighed for en produktionsfacilitet. Blandt de mulige lokaliteter var det Femern A/S klare vurdering, at Rødbyhavn er den mest hensigtsmæssige placering for produktionsfaciliteterne. Det skyldes, at Rødbyhavn opfylder alle tekniske krav til en produktionsplads, og arealet er så stort, at hele produktionen af tunnelelementerne kan ske samlet. Dertil kommer, at Femern A/S er i besiddelse af alle nødvendige miljødata for at kunne integrere produktionspladsen i ansøgningen om miljøgodkendelse, idet selskabet selv har gennemført et 2-årigt miljøundersøgelsesprogram i området ved Rødbyhavn. Det indebærer, at selskabet kan fastholde målet om at åbne Femern Bæltforbindelsen i Samtidigt indebærer Rødbyhavn de færreste risici og de bedste kontrolmuligheder for selskabet. Fx minimeres transportrisikoen, og risikoen for klagesager begrænses, da der kun sker en begrænset udvidelse af den kreds af myndigheder, personer og virksomheder, som berøres af projektet. I selve anlægsfasen vil en placering ved linjeføringen give Femern A/S de bedste betingelser for at føre løbende tilsyn og kontrol med produktionen. På den baggrund indstillede selskabet den 26. maj 2011 Rødbyhavn som produktionsplads til transportministeren. Forligspartierne bag den faste forbindelse over Femern Bælt tiltrådte den 1. juni 2011 Femern A/S indstilling om at

7 Femern A/S Årsrapport 7 placere produktionen af standardtunnelelementer i Rødbyhavn. For at kunne indarbejde produktionspladsen ved Rødbyhavn i ansøgningsmaterialet var der behov for at forlænge projekteringsfasen med seks måneder, således at de projekteringsarbejder og forundersøgelser, som er nødvendige, kan gennemføres. Der skal således udarbejdes et detaljeret design af produktionspladsen, som kan ligge til grund for vurderingen af projektets påvirkning af miljøet mv. Den nødvendige revision af tidsplanen ændrede dog ikke på målsætningen om at åbne den faste forbindelse i 2020, idet forlængelsen af projekteringsfasen kan ske uden større ændringer af tidsplanen for udbudsforberedelsen. Nyt aktstykke fremrykkede anlægsinvesteringer og udbudsforberedelse Den tredje store begivenhed for selskabet i 2011 kom den 23. juni, hvor Folketingets Finansudvalg tiltrådte aktstykke 149 vedrørende projekteringen af den faste Femern Bælt forbindelse. Aktstykket udvider budgettet for projektering af den faste forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg. For kyst-kyst forbindelsen indebærer aktstykket, at budgettet for projekteringsfasen udvides fra mio. kr. til mio. kr. (2008-priser). Med aktstykke 149 sikres de nødvendige midler til at indarbejde produktionspladsen i Rødbyhavn i myndighedsgodkendelsen. Derudover giver aktstykket Femern A/S hjemmel til at fremrykke en række tidskritiske aktiviteter fra anlægsfasen til projekteringsfasen. Det drejer sig bl.a. om erhvervelse af arealer, som er nødvendige for at kunne etablere den faste forbindelse, og om at etablere et Vessel Traffic Service System (VTS-system), der kan sikre sejladssikkerheden i Femern Bælt i forbindelse med anlægget af den faste forbindelse, idet omfang søfartsmyndigheder vurderer, at det er nødvendigt. Et andet vigtigt element i aktstykke 149 er, at aktstykket giver Femern A/S lov til at igangsætte forberedelsen af udbuddet af de store anlægskontrakter. Denne hjemmel er en helt afgørende forudsætning for, at målsætningen om at åbne den faste forbindelse i 2020 kan opfyldes, idet et udbud af så store og komplekse kontrakter, som der vil være tale om i forbindelse med etableringen af Femern Bæltforbindelsen, kræver et stort, omfattende forberedelsesarbejde. Med aktstykke 149 kunne Femern A/S derfor igangsætte udbudsforberedelserne i 2. halvår Udbudsforberedelse For at kunne udbyde de store anlægskontrakter for etableringen af Femern Bæltforbindelsen er der behov for et omfattende og grundigt forarbejde. I 2. halvår 2011 har Femern A/S derfor haft fokus på at skabe rammerne for at kunne gennemføre de komplicerede udbud, som skal gennemføres i henhold til EU s udbudsdirektiver. Det forventes, at en lang række af verdens førende entreprenørvirksomheder vil udvise interesse for at byde på kontrakterne. Et af de vigtigste elementer i udbudsforberedelsen er fastlæggelsen af kontraktopdelingen, da den vil udgøre grundlaget for den videre udvikling af udbudsmaterialet. Femern A/S vurderer, at det optimale split af anlægsarbejderne vil være en opdeling i fire

8 Femern A/S Årsrapport 8 hovedkontrakter vedrørende selve anlægget af sænketunnelen og tilhørende landanlæg, et begrænset antal kontrakter vedrørende elektriske og mekaniske installationer samt jernbaneinstallationer. I første omgang udbydes de fire kontrakter vedrørende selve anlægget af sænketunnelen, mens udbuddet af installationskontrakterne vil ske på et senere tidspunkt. I fastlæggelsen af kontraktopdelingen i de fire kontrakter er der blevet lagt vægt på en række forhold. For det første skal kontraktopdelingen bidrage til at sikre en passende konkurrencesituation. Det indebærer, at det maksimale kontraktbeløb ikke må blive for stort, da det kan begrænse konkurrencen. For det andet skal kontrakterne kunne udformes med en klar opdeling af og ansvar for risikostyring og -begrænsning. Og for det tredje skal kontrakterne struktureres, således at rammerne for arbejdet maksimerer effektiviteten i forhold til omkostningerne og tidsplanen. Dette gør det muligt for entreprenøren at specialisere sig i og koncentrere sig om den type arbejde, der ligger inden for hans ekspertise. Kontraktopdelingen blev offentliggjort i form af forhåndsmeddelelser til markedet i februar Offentliggørelsen af kontraktopdelingen skal bidrage til bygge- og anlægsindustriens igangværende proces med at sammensætte joint ventures med passende kompetencer, således at konkurrencen om kontrakterne styrkes. Selskabet har tillige arrangeret en såkaldt industry day i marts 2012, hvor industrien i bred forstand informeres nærmere om projektet, kontrakternes indhold og udbudsprocessen generelt. Myndighedsgodkendelse Parallelt med arbejdet med at forberede udbudsprocessen har Femern A/S i 2011 haft fuld fokus på at forberede myndighedsgodkendelsen af projektet. Selskabet skal i medfør af traktatens bestemmelser indhente alle fornødne godkendelser og tilladelser til at bygge, drive og vedligeholde kyst-til-kyst forbindelsen. I Danmark godkendes projektet ved vedtagelse af en anlægslov. I Tyskland godkendes projektet af de tyske myndigheder på baggrund af en projektansøgning udarbejdet på grundlag af Slesvig- Holstens vej- og jernbanelovgivning. Projektansøgningen skal bl.a. indeholde detaljerede design- og projekteringsbeskrivelser af både den foretrukne tekniske løsning, den foretrukne alternative broløsning samt alternative linjeføringer. Projektansøgningen skal derudover også indeholde en fyldestgørende beskrivelse af projektets påvirkninger af mennesker og miljø i form af en VVM-redegørelse, som udarbejdes på baggrund af de omfattende forundersøgelser, som selskabet har gennemført. Da Femern Bælt-forbindelsen krydser en landegrænse, og myndighedsbehandlingen dermed involverer to landes lovgivning, forvaltningstradition, sprog og kulturer, er myndighedsgodkendelsen af projektet en udfordrende opgave. Det er således ikke tilstrækkelig at opfylde de respektive nationale krav i henhold til dansk og tysk praksis og lovgivning. Der skal på en række områder på forhånd skabes enighed mellem de danske og tyske myndigheder om, hvilke krav projektet skal opfylde.

9 Femern A/S Årsrapport 9 En godkendelse af projektet i overensstemmelse med den udmeldte tidsplan fordrer derfor et tæt og konstruktivt samarbejde mellem Femern A/S og de relevante tyske og danske myndigheder. Der er derfor som led i forberedelserne af godkendelsesprocessen etableret en række koordineringsgrupper med deltagelse af danske og tyske myndigheder, samt Femern A/S, ligesom Femern A/S har været i løbende dialog med en lang række myndigheder på både dansk og tysk side af Femern Bælt. Informationsaktiviteter Efterspørgslen efter information om Femern Bælt projektet har også i 2011 været stor, og selskabet har haft mange aktiviteter gennem året. Forud for fastlæggelsen af den foretrukne tekniske løsning afholdt Femern A/S 20. januar 2011 et offentligt informationsmøde i Rødbyhavn, hvor bl.a. transportministeren og medlemmer af Folketingets Trafikudvalg deltog sammen med i alt ca. 400 borgere. Et lignende informationsmøde blev afholdt den 14. januar 2011 i Burg på Fehmarn, hvor omkring 450 mennesker deltog. Femern A/S har også i løbet af 2011 afholdt en række informationsmøder målrettet de borgere og virksomheder, hvis ejendomme berøres af den faste forbindelses linjeføring. På møderne har selskabet redegjort for regler og procedurer vedrørende ekspropriation og forlods arealerhvervelse mv. Selskabet har i 2011 fortsat sin deltagelse i en række nationale, regionale og lokale fora, som arbejder med regionalt samarbejde og vækst Dermed bidrager selskabet til at klarlægge udviklingsmulighederne i regionen omkring Femern Bælt og inspirere til øget samkvem og trafik mellem Rødby og Puttgarden, allerede før den faste forbindelse åbner. Som følge af den store tyske interesse og bekymring over konsekvenserne af projektet, har Femern A/S i 2011 haft særlig fokus på aktiviteter blandt interessenter på den tyske side af Femern Bælt. Femern A/S har således taget initiativ til at afholde regelmæssige rundbordssamtaler med de vigtigste miljøorganisationer på tysk side, herunder B.U.N.D, NABU og Aktionsbündnis. Regeringen i Slesvig-Holsten tog i 2011 initiativ til et nyt Regionalt Dialogforum, som samler NGO er, kommuner, og andre parter, som vil blive påvirket af den faste forbindelse og landanlæggene, samt de tre projektansvarlige på tysk side (LBV Lübeck (landanlæg vej), Deutsche Bahn (landanlæg jernbane) og Femern A/S (kyst-kyst forbindelse). Det første møde i det Regionale Dialogforum fandt sted den 5. september 2011 og gav anledning til betydelig omtale i de tyske medier. Det andet møde i Dialogforum fandt sted 30. november Femern A/S har i 2011 udgivet en række publikationer. I januar udkom en bog om de regionale effekter af den faste forbindelse over Femern Bælt. Professor Christian Wichmann Matthiessen fra Københavns Universitet har stået i spidsen for det multinationale forskerteam, der har forfattet bogen. Femern A/S har initieret og finansieret bogen.

10 Femern A/S Årsrapport 10 I november 2011 udgav Femern A/S brochuren Projekt og Region, der dels giver en generel præsentation af Femern Bælt-projektet med fokus på sænketunnelen som den foretrukne tekniske løsning, dels beskrives Femern Bæltregionen i tal og fakta. Femern A/S har i løbet af 2011 udsendt 6 nyhedsbreve, som informerer om selskabets aktiviteter og om øvrige aktiviteter med relevans for Femern Bælt-projektet og den regionale udvikling. Nyhedsbrevet har ca modtagere, og historierne i nyhedsbrevet giver som regel anledning til en del omtale i pressen, især regionalt og lokalt. Borgernes interesse i projektet kan også aflæses på selskabets hjemmesider på dansk, engelsk og tysk. Det månedlige besøgstal ligger i 2011 på ca , hvilket er på niveau med året før. Selskabet har i 2011 gennemført en gennemgribende opdatering af hjemmesidens indhold og design, som blev offentliggjort medio december. Selskabsmæssige forhold Femern A/S er et aktieselskab, som er etableret på et privatretligt grundlag. Femern A/S er via A/S Femern Landanlæg en del af Sund & Bælt Holding A/S, som ejes 100 pct. af det danske Transportministerium. Transportministeren kan i henhold til projekteringsloven i spørgsmål af væsentlig betydning give selskabet generelle eller specifikke instrukser for udøvelsen af selskabets virksomhed. Selskabet ledes af en bestyrelse, som vælges på generalforsamlingen efter indstilling fra transportministeren. Hertil kommer tre medlemmer valgt af og blandt selskabets medarbejdere. Selskabet har hovedkvarter i København. Derudover har selskabet kontorer i Burg på Fehmarn og i Rødbyhavn samt en repræsentation i Berlin. På den ordinære generalforsamling den 6. april 2011 blev Henning Kruse Petersen (formand), Carsten Koch (næstformand), Pernille Sams, Jørgen Elikofer og Rainer Feuerhake genvalgt. Der blev desuden afholdt ekstraordinær generalforsamling den 29. juli 2011 med det formål at udvide bestyrelsen med to generalforsamlingsvalgte medlemmer. På den ekstraordinære generalforsamling blev Mette Boye og Walter Christophersen valgt til bestyrelsen. Med virkning fra 6. april 2011 indtrådte Karsten Holmegaard, som nyt medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem, mens Zoran Markou og Jeanne Christensen fortsatte i bestyrelsen, da de blev genvalgt i forbindelse med det gennemførte valg blandt selskabets ansatte. Den 1. oktober 2011 trådte Peter Lundhus tilbage som teknisk direktør for Femern A/S. Peter Lundhus vil indtil vedtagelsen af anlægsloven fortsat arbejde for Femern A/S som konsulent for direktionen med reference til den administrerende direktør. Ny teknisk direktør er Steen Lykke, som har været projektdirektør for Femern A/S tunnelafdeling siden oktober Steen Lykke har stor erfaring med sænketunnelprojekter både fra Øresundsforbindelsen, hvor han var projektdirektør for Drogdentunnelen, og fra Marmaray-projektet i Istanbul.

11 Femern A/S Årsrapport 11 Ved årets udgang udgøres den daglige ledelse af selskabet af administrerende direktør Leo Larsen, teknisk direktør Steen Lykke, projektdirektør Claus Dynesen, finansdirektør Allan Christensen og HR-direktør Gregers Jensen. Femern A/S har indgået aftale med Øresundsbro Konsortiet vedrørende finansforvaltning. Medarbejdere Femern A/S er en projektorganisation og under fortsat opbygning. Ved udgangen af 2011 har selskabet 74 ansatte svarende til 68 fuldtidsansatte. Femern A/S Antal ansatte Kønsfordeling, alle ansatte - Kvinder 38 pct. 36 pct. - Mænd 62 pct. 64 pct. Kønsfordeling, ledere - Kvinder 6 pct. 8 pct. - Mænd 94 pct. 92 pct. Uddannelsesbaggrund - Højere 64 pct. 61 pct. - Mellemlange 24 pct. 25 pct. - Korte 12 pct. 14 pct. Medarbejderomsætning 13 pct. 12 pct. Gennemsnitsalder Efteruddannelse pr. medarbejder kr kr. Sygefravær (inkl. langtidssyge) 1,9 pct. 1,6 pct. Organisationen består af medarbejdere af bl.a. dansk, svensk, tysk og engelsk nationalitet. Økonomi Selskabets resultat før skat udgør et underskud på 0,5 mio. kr. og efter skat et underskud på 0,4 mio. kr. Selskabets samlede omkostninger i 2011 udgør 448 mio. kr. Heraf modregnes beregnet EUtilskud på 182 mio. kr. Af de samlede nettoomkostninger på 266 mio. kr. er 265 mio. kr. aktiveret under anlægsaktiver. De samlede omkostninger består af 349 mio. kr. til forundersøgelser inden for geoteknik, miljø, sejladssikkerhed, design samt tilknyttede informationsaktiviteter og myndighedsbehandling af de nævnte forundersøgelser. De resterende 99 mio. kr. er anvendt til gager og generel administration, herunder husleje, IT og kontorhold. Finansiering Ud over selskabets indskudskapital finansieres aktiviteter ved optagelse lån og EU-tilskud via Europa-Kommissionens TEN-T program. Europa-Kommissionen udvalgte i december 2003 Femern Bælt-projektet som et prioritetsprojekt inden for det transeuropæiske transportnet (TEN-T) og gav i 2007 tilsagn på op til 338,9 mio. EUR svarende til ca. 2,5 mia. kr. i perioden Efter EU Kommisionens midtvejsevaluering af projektet er det oprindelige støttebeløb reduceret til 267,5 mio. EUR, svarende til ca. 2,0 mia. kr. Samtidig er støtteperioden for bevillingen udvidet til også at omfatte afholdte omkostninger i Ændringerne i støttebeløbet på ca. 500 mio. kr. afspejler reducerede anlægsomkostninger i projektet i den indeværende

12 Femern A/S Årsrapport 12 støtteperiode, som følge af senere opstart af anlægsfasen end oprindeligt forudset. Det forventes at de reducerede anlægsomkostninger vil kunne opnå støtte under det kommende støtteprogram dækkende perioden Rammerne for støtteperioden er fremlagt af EU Kommisionen i juni På grundlag af Kommisionens udspil skal der i løbet af 2012 forhandles et budget som EU Parlamentet kan tilslutte sig. Femern Bælt-projektet vurderes at være en stærk kandidat til også at modtage TEN-T støtte i den kommende periode EU-tilskuddet ydes til dækning af selskabets omkostninger i projeketeringsfasen og har i 2011 udgjort 42 pct. af afholdte omkostninger. Udbetalingerne af EU-tilskuddet sker dels som forudbetalinger af de berammede årlige støttebeløb, dels som afsluttende betalinger, når selskabet kan dokumentere, at de støtteberettigede udgifter er afholdt. Af bevillingen på 2,0 mia. kr. har Europa- Kommissionen i alt udbetalt 677 mio. kr. for perioden Selskabet har et tilgodehavende hos EU på 51 mio. kr. for Derudover har Europa Kommissionen forudbetalt 112 mio kr. vedrørende Selskabet kan i medfør af projekteringsloven optage lån og benytte andre finansielle instrumenter med statsgaranti til finansiering af selskabets aktiviteter. Selskabet har to forskellige lånemuligheder: Direkte statslån formidlet gennem Danmarks Nationalbank (genudlån) og lån på penge- og kapitalmarkedet, baseret på en statsgaranti. Selskabet finansierede i 2011 aktiviteterne via EU-tilskud og likvide midler. Selskabets lånefinansering, der uændret udgør 500 mio. kr. ved udgangen af 2011 skal refinanseres i I 2011 udgjorde finanseringsomkostninger (netto) 4,4 mio. kr., medens de finansielle værdireguleringer udgjorte en omkostning på 0,1 mio. kr. der vedrører dagsværdireguleringer af de finansielle aktiver og passiver. Det skal bemærkes, at den danske stat yder særskilt garanti for renter og afdrag samt andre løbende forpligtelser i forbindelse med selskabets låntagning mod en garantiprovision på 0,15 pct. Ved udgangen af 2011 udgjorde den rentebærende nettogæld 300 mio. kr. Egenkapitalen udgør ultimo mio. kr. Skatteforhold I forbindelse med ligningen af koncernens skatteopgørelse for 2008 har SKAT foreslået en fremrykning af beskatningstidspunktet for bevilgede EU-tilskud (ca. 2 mia. kr.) til Femernprojektet. Ændringen forventes i givet fald ikke at ville udløse skattebetalinger for koncernen, men vil som følge af sambeskatningsreglerne medføre betalinger mellem koncernens selskaber i forbindelse med udnyttelsen af skattemæssige underskud. Selskabet er ikke enig i den foreslåede ændring. Selskabet er i dialog med SKAT herom. Pengestrømme Pengestrømme fra driften udgør 215 mio. kr. og hidrører primært fra forskydning i driftskapitalen, som består af omsætningsaktiver og kortfristet gæld.

13 Femern A/S Årsrapport 13 Nettoinvesteringer i anlægsaktiver udgør 254 mio. kr. Under finansieringsaktiviteter indgår renteomkostninger, som udgør 4 mio. kr. Selskabets likvide midler udgør ultimo 2011 i alt 199 mio. kr. Begivenheder efter balancedagen Femern A/S har primo 2012 igangsat et analysearbejde i forhold til projektets overordnede tidsplan. Arbejdet, som vil blive afsluttet inden sommerferien 2012, forventes at resultere i, at tidsplanen vil skulle justeres. Regeringen har fremlagt en skattepakke, som ændrer reglerne for fremførsel af underskud samt rentefradragsbegrænsningerne. De fulde konsekvenser af sådanne regelændringer kendes endnu ikke, men tilbagebetalingstiden for gælden på selskabets anlæg vil blive forlænget. Derudover er der ikke efter balancedagen indtruffet hændelser af betydning for årsrapporten for Forventninger til 2012 For det kommende år er der budgetteret med projektomkostninger i størrelsesordenen 663 mio. kr. Der forventes indtægter i form af EUtilskud på 255 mio. kr. Af de samlede nettoomkostninger på 408 mio. kr. forventes 407 mio. kr. at blive aktiveret. Resultatet efter skat forventes i 2012 at udgøre et underskud på ca. 1 mio. kr. I 2012 og frem vil nettoudgifterne (efter fradrag af EU-tilskud) skulle dækkes ved lånefinansiering. I 2012 forventes der behov for optagelse af nye lån på ca. 500 mio. kr., således at den samlede lånefinansiering ultimo 2012 skønnes at udgøre ca. 1.1 mia.kr. Lånefinansieringen forudses primært at ske ved optagelse af direkte statslån (genudlån). God selskabsledelse I 2005 udsendte Komitéen for god Selskabsledelse reviderede anbefalinger for god selskabsledelse, som senest er opdateret i august Anbefalingerne er offentligt tilgængelige på Komitéen for god selskabs-ledelses hjemmeside Femern A/S s ledelsesstruktur er to-delt og består af bestyrelsen og direktionen, som er uafhængige af hinanden, og ingen er medlem af begge selskabsorganer. Femern A/S tilstræber, at selskabet ledes efter principper, der til enhver tid lever op til god skik for selskabsledelse. Femern A/S opfylder NASDAQ OMX s anbefalinger vedrørende god selskabsledelse med følgende undtagelser: I forbindelse med bestyrelsesmedlemmernes valg til bestyrelsen foretager aktionæren en vurdering af de nødvendige kompetencer, som bestyrelsen samlet set skal besidde. Derfor er der ikke nedsat et nomineringsudvalg. Der er ikke opstillet formelle regler for alder og antallet af bestyrelsesposter, et bestyrel-

14 Femern A/S Årsrapport 14 sesmedlem må varetage. Dette indgår i aktionærens overvejelser i forbindelse med nyvalg. Aktionæren fastlægger bestyrelsens vederlag, mens det er bestyrelsen, der varetager fastlæggelsen af direktionens aflønning. Der anvendes ikke incitamentsaflønning eller bonusordning for direktion eller bestyrelse. Derfor er der ikke nedsat et vederlagsudvalg De generalforsamlingsvalgte medlemmer af betyrelsen er på valg hvert andet år. Corporate social responsibility Sund & Bælt har tilsluttet sig FN Global Compact og er via medlemskabet forpligtet til at efterleve og arbejde med de 10 principper i Global Compact. Der er ligeledes formuleret en CSR-politik, som er opdelt efter den tredobbelte bundlinje mennesker, miljø og økonomi - og udtrykker Sund & Bælts forpligtelse til at overholde internationale menneskerettigheder i alle sine aktiviteter, at forebygge og minimere miljøpåvirkninger fra sine aktiviteter gennem en proaktiv indsats og at anvende en nultolerance politik over for korruption. Udover en CSR-politik har Sund & Bælt flere andre politikker, som alle understøtter arbejdet med CSR, herunder personalepolitik, arbejdsmiljøpolitik, miljøpolitik mv. Det grønne regnskab findes på: Rapporterne kan ligeledes fås ved henvendelse til Sund & Bælt Holding A/S kommunikationsafdeling. Risikostyring og kontrolmiljø Selskabets risikostyring og interne kontrol i forbindelse med regnskab og finansiel rapportering har til formål at minimere risikoen for materielle fejl. Det interne kontrolsystem omfatter klart definerede roller og ansvarsområder, rapporteringskrav samt rutiner for attest og godkendelse. Den interne kontrol granskes af revisorerne. Denne CSR-koncernpolitik er Femern A/S omfattet af. For yderligere informationer om politikker, mål og aktiviteter henvises til fremdriftsrapporteringen i årsrapporten for Sund & Bælt Holding A/S. Årsrapporten for Sund & Bælt Holding A/S findes på:

15 Femern A/S Årsrapport 15 Hoved- og nøgletal H o vedtal, t.kr Indtægter Driftsomkostninger Resultat af primær drift Finansielle poster Skat Årets resultat Egenkapital Balancesum Nøgletal, pct: Overskudgrad (primær drift) -98,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Afkastningsgrad (primær drift) -9,6-0,4-0,1 0,0 0,0 Anm.: Nøgletallene er beregnet efter Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger og Nøgletal 2010". Der henvises til definitioner og begreber i note 1 Anvendt regnskabspraksis. Anm.: Fra 2008 aktiveres hovedparten af selskabets omkostninger på balancen.

16 Femern A/S Årsrapport 16 Resultatopgørelse 1. januar 31. december 2011 (1.000 DKK) N o te Omko stninger 2 3 Andre driftsomkostninger Personaleomkostninger Omko stninger i alt R esultat af primær drift R esultat fø r skat Skat Å rets resultat Resultatdisponering: Årets underskud på 379 t.kr. foreslås overført til næste år. Totalindkomstopgørelse 1. januar 31. december 2011 (1.000 DKK) N o te Å rets reultat A nden to talindko mst 0 0 Skat af anden totalindkomst 0 0 T o talindko mst i alt

17 Femern A/S Årsrapport 17 Balance 31. december 2011 (1.000 DKK) N o te A ktiver Langfristede aktiver Immaterielle anlægsaktiver 5 Software Immaterielle aktiver i alt M aterielle aktiver Vej- og jernbaneanlæg under udførelse Grunde og bygninger Indretning af lejede lokaler Driftsmateriel M aterielle aktiver i alt A ndre langfristede aktiver 18 Gældsbrev A ndre langfristede aktiver i alt Langfristede aktiver i alt Ko rtfristede aktiver T ilgo dehavender Tilgodehavender Gældsbrev Derivater, aktiver Periodeafgrænsningsposter T ilgo dehavender i alt Likvide beho ldninger Ko rtfristede aktiver i alt A ktiver i alt

18 Femern A/S Årsrapport 18 Balance 31. december 2011 (1.000 DKK) N o te P assiver Egenkapital Aktiekapital Frie reserver Egenkapital i alt Gældsfo rpligtelser Langfristede gældsfo rpligtelser Udskudt skatteforpligtelse Obligationslån og gæld til kreditinstitutter Langfristede gældsfo rpligtelser i alt Ko rtfristede gældsfo rpligtelser Obligationslån og gæld til kreditinstitutter Derivater, passiver Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser Ko rtfristede gældsfo rpligtelser i alt Gældsfo rpligtelser i alt P assiver i alt Anvendt regnskabspraksis Sikkerhedsstillelser Eventualforpligtelser Nærtstående parter Begivenheder efter balancedagen

19 Femern A/S Årsrapport 19 Egenkapitalopgørelse (1.000 DKK) F rie A ktiekapital reserver I alt Saldo pr. 1. januar Årets resultat Saldo pr. 31. december Saldo pr. 1. januar Årets resultat Anden totalindkomst T o talindko mst Saldo pr. 31. december

20 Femern A/S Årsrapport 20 Pengestrømsopgørelse (1.000 DKK) N o te P engestrø mme fra driftsaktivitet Resultat før finansielle poster R eguleringer Skat P engestrø mme fra primær drift fø r ændring i driftskapital Ændring i driftskapital Tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser P engestrø mme fra driftsaktivitet i alt P engestrø mme fra investeringsaktivitet Køb af materielle anlægsaktiver M odtaget EU-tilskud P engestrø mme fra investeringsaktivitet i alt F rit cash flo w P engestrø mme fra finansieringsaktivitet Gældsoptagelse Finanseringsomkostninger P engestrø mme fra finansieringsaktivitet i alt P erio dens ændring i likvide beho ldninger Likvide beholdninger primo Likvide beho ldninger ultimo Likvide beho ldninger sammensættes således: Likvide beholdninger og aftalekonti Likvide beho ldninger i alt ultimo Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene af regnskabet.

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Ledelsesberetning. Femern Bælt A/S Årsrapport 3

Ledelsesberetning. Femern Bælt A/S Årsrapport 3 ÅRSRAPPORT 2006 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse 9 Pengestrømsopgørelse 10 Noter 11 Ledelsespåtegning 20 De uafhængige revisorers påtegning

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Årsrapport 2013 www.femern.dk

Årsrapport 2013 www.femern.dk Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Ledelsesberetning 4 Hoved- og nøgletal 13 Totalindkomstopgørelse 14 Balance 15 Egenkapitalopgørelse 17 Pengestrømsopgørelse 18 Noter 19 Ledelsespåtegning 38

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Sund og Bælt Partner A/S

Sund og Bælt Partner A/S Årsrapport 2004 Sund og Bælt Partner A/S CVR-nr. 26019133 1 / 16 Indhold Ledelsesberetning 3 Hoved- nøgletal 5 Påtegninger 6 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultatopgørelse 10 Balance 11 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Sund & Bælt Partner A/S. CVR-nr. 26 01 91 33. Årsrapport 2014. \\Sv-data2-hals\transfer\Aarsrapport alle selskaber\år_2014.xlsx

Sund & Bælt Partner A/S. CVR-nr. 26 01 91 33. Årsrapport 2014. \\Sv-data2-hals\transfer\Aarsrapport alle selskaber\år_2014.xlsx Sund & Bælt Partner A/S CVR-nr. 26 01 91 33 Årsrapport 2014 \\Sv-data2-hals\transfer\Aarsrapport alle selskaber\år_2014.xlsx 2 Årsrapport Sund & Bælt Partner A/S Indhold Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K. CVR-nr. 28 98 58 27

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K. CVR-nr. 28 98 58 27 Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K CVR-nr. 28 98 58 27 Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Den uafhængige revisors erklæringer 4. Ledelsesberetning. Foreningsoplysning 6 Hovedtal 7 Beretning 8. Årsregnskab 1. januar 31.

Den uafhængige revisors erklæringer 4. Ledelsesberetning. Foreningsoplysning 6 Hovedtal 7 Beretning 8. Årsregnskab 1. januar 31. Årsrapport 2013 Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysning 6 Hovedtal 7 Beretning 8 Årsregnskab 1. januar 31. december Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2011, I II, I Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2007 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den 2008 Jens Ive Formand Store Kongensgade 68

Læs mere

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33 Markedspladsen 25 DK-6800 Varde Tlf. 75 22 15 77 Fax 75 22 15 92 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Blaaholm A/S Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for 1. januar - 31. december 2011 CVR-nr.

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Flora Dania Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 11 59 44 33 Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Selskab... 3 Bestyrelse... 3 Direktion... 3 Dirigent... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors erklæringer... 5

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsvalgte revisorers påtegning 4 Oplysninger om virksomheden

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12 CVR-nr. 81 19 33 12 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Anders Axelsen Dirigent S T A T SAU T O R ISER ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014 v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle CVR. nr. 20977310 Årsrapport for året 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Virksomhedsoplysninger...3 Bestyrelsens påtegning...4 Revisors

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Spar Nord Fonden CVR-nr. 14 34 69 02

Spar Nord Fonden CVR-nr. 14 34 69 02 CVR-nr. 14 34 69 02 Årsrapport for 2012 S T A T S A U T O R I S E R ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere