Forord. Femern A/S Årsrapport 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. Femern A/S Årsrapport 3"

Transkript

1 Årsrapport 2011

2 Indhold Forord 3 Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 15 Resultatopgørelse 16 Totalindkomstopgørelse 16 Balance 17 Egenkapitalopgørelse 19 Pengestrømsopgørelse 20 Noter 21 Ledelsespåtegning 41 De uafhængige revisorers påtegning 42 Bestyrelse og direktion 44

3 Femern A/S Årsrapport 3 Forord 2011 var et begivenhedsrigt år for Femern A/S og Femern Bælt-projektet. Årets første væsentlige begivenhed kom i februar, hvor transportministeren og de politiske partier bag den faste Femern Bælt-forbindelse på baggrund af en indstilling fra selskabet besluttede, at sænketunnelløsningen skal være den foretrukne løsning i forbindelse med myndighedsbehandlingen. Den endelige beslutning om, hvilken teknisk løsning der skal bygges, vil først blive truffet i forbindelse med vedtagelsen af en anlægslov i Danmark og i forbindelse med myndighedsbehandlingen i Tyskland. Men valget af sænketunnelen som den foretrukne løsning betyder, at Femern A/S i forbindelse med detailprojektering af forbindelsen og i forberedelsen af udbudsprocessen kan fokusere indsatsen på sænketunnelløsningen. Den næste væsentlige begivenhed i 2011 var udpegningen af produktionspladsen for de store tunnelelementer. På baggrund af en analyse af godt 20 lokaliteter i Østersøområdet blev Rødbyhavn valgt som den bedst egnede placering. Produktionspladsen vil optage et areal på omkring to km 2, og det forventes, at omkring 2000 personer vil være beskæftiget på produktionspladsen, når aktiviteten er på sit højeste. Endnu en vigtig begivenhed indtraf den 23. juni, da Folketingets Finansudvalg tiltrådte et nyt aktstykke vedrørende projektet. Aktstykket udvider budgettet for projektet af den faste forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg, og giver Femern A/S hjemmel til at fremrykke en række tidskritiske aktiviteter fra anlægsfasen til projekteringsfasen samt igangsætte udbudsforberedelsen. Muligheden for at påbegynde udbudsforberedelsen er en afgørende forudsætning for, at målsætningen om at åbne den faste forbindelse i 2020 kan opfyldes, idet udbuddet af projektet kræver et stort og omfattende forberedelsesarbejde. På den ledelsesmæssige front var årets væsentlige begivenhed, at Steen Lykke blev udnævnt til ny teknisk direktør pr. 1. oktober Steen Lykke har været projektdirektør for Femern A/S tunnelafdeling siden oktober 2008 og har stor erfaring med sænketunnelprojekter både fra Øresundsforbindelsen, hvor han var projektdirektør for Drogdentunnelen, og fra Marmaray-projektet i Istanbul. Også selskabets bestyrelse fik i 2011 tilført nye kompetencer, idet bestyrelsen blev udvidet med de generalforsamlingsvalgte medlemmer, Mette Boye og Walter Christophersen. Femern Bælt-projektet er et prioritetsprojekt inden for det transeuropæiske transportnet og modtager som følge heraf EU-tilskud. EUtilskuddet udgør et betydeligt bidrag til finansieringen af projekteringsarbejderne og forundersøgelserne.

4 Femern A/S Årsrapport 4 Læs mere om selskabets aktiviteter, tidsplan, indgåede kontrakter mv. på selskabets hjemmeside hvor man også kan tilmelde sig selskabets nyhedsbrev. Henning Kruse Petersen Bestyrelsesformand Femern A/S Leo Larsen Adm. direktør Femern A/S

5 Femern A/S Årsrapport 5 Ledelsesberetning Femern A/S har ansvaret for at projektere og tilvejebringe grundlaget for myndighedsgodkendelsen af kyst-kyst forbindelsen over Femern Bælt på vegne af den danske stat. De overordnede rammer for selskabets arbejde følger af en traktat mellem Danmark og Tyskland om finansiering, etablering og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt mellem Rødbyhavn og Puttgarden. Traktaten blev indgået i september 2008 af transportministrene for Danmark og Tyskland og endeligt ratificeret i december 2009 ved officiel udveksling af ratifikationsdokumenter. I Tyskland blev traktaten godkendt ved vedtagelsen af lov i den tyske forbundsdag den 18. juni 2009 og endeligt i Forbundsrådet den 10. juli I Danmark blev traktaten godkendt af Folketinget ved vedtagelse af Lov om projektering af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg af 15. april 2009 (herefter projekteringsloven). På baggrund af projekteringsloven har den danske transportminister udpeget Femern A/S som ansvarlig for bl.a. projektering, forundersøgelser og forberedelser i relation til etableringen af kyst-kyst forbindelsen. Femern A/S har siden 2009 gennemført indgående undersøgelser på begge sider af Femern Bælt og i selve Femern Bælt, som bl.a. har omfattet undersøgelser af miljøet på land og i det marine miljø, jordbundsforholdene og sejladssikkerheden. Dette arbejde er fortsat i løbet af 2011, hvor de sidste forundersøgelsemed enkelte undtagelser er afsluttet og afrapporteret. Resultaterne af forundersøgelserne er en afgørende forudsætning for udarbejdelsen af dokumenterne til brug for myndighedsgodkendelsen, ligesom resultaterne vil indgå i forbindelse med udarbejdelsen af udbudsdokumenterne. Valg af sænketunnel som foretrukken løsning Selskabet har også siden 2009 undersøgt forskellige bro- og tunnelløsninger på et ligeværdigt grundlag med henblik på at kunne vurdere, hvilken teknisk løsning som er den mest velegnede for den faste Femern Bælt-forbindelse. På grundlag af resultaterne af disse undersøgelser indstillede selskabet i november 2010 til transportministeren, at en sænketunnel er selskabets foretrukne tekniske løsning. Femern A/S anbefaling er baseret på et omfattende forarbejde. De tekniske løsninger for både en skråstagsbroløsning og en sænketunnelløsning er således blevet gennemarbejdet til et så fremskredent teknisk stade, at det er muligt at vælge mellem dem. Desuden er også en hængebroløsning og en boret tunnel blevet undersøgt. Dertil kommer et meget omfattende arbejde med at klarlægge alle relevante miljøforhold, undersøge de geotekniske forhold i Femern Bælt til bunds samt at vurdere konsekvenserne for skibstrafikken ved anlægget af den faste forbindelse. Derudover er de økonomiske aspekter ved projektet blevet grundigt belyst med henblik på at kunne komme med et opdateret anlægsskøn for, hvad det vil koste at etablere den faste forbindelse.

6 Femern A/S Årsrapport 6 På baggrund af dette arbejde vurderer Femern A/S, at en sænketunnelløsning samlet set vil indebære færre risici både i anlægsfasen og i driftsfasen sammenlignet med en skråstagsbroløsning. I den forbindelse er der lagt særlig vægt på de to projekters tekniske- og udførelsesmæssige risici, konsekvenserne for sejladssikkerheden samt den højere risiko for, at en broløsning vil løbe ind i miljøretlige problemer. Det var derfor en vigtig begivenhed for selskabet, da transportministeren og de politiske partier bag den faste forbindelse på et møde den 1. februar 2011 på baggrund af selskabets indstilling besluttede, at sænketunnelløsningen skal være den foretrukne løsning i forbindelse med myndighedsbehandlingen. Den endelige beslutning om, hvilken teknisk løsning der skal bygges, vil først blive truffet i forbindelse med vedtagelsen af en anlægslov i Danmark og i forbindelse med myndighedsbehandlingen i Tyskland. Men valget af sænketunnelen som den foretrukne løsning betyder, at Femern A/S i forbindelse med detailprojektering af forbindelsen og i forberedelsen af udbudsprocessen kan fokusere ressourcerne på sænketunnelløsningen. Fastlæggelse af produktionsplads i Rødby En anden vigtig begivenhed for projektet i 2011 var udpegningen af en produktionsplads for de store tunnelelementer. Årsagen til, at produktionspladsen skulle lægges fast allerede i 2011, var nye retningslinjer fra EU- Kommissionen vedrørende miljøgodkendelsen af store anlægsprojekter. De nye retningslinjer indebærer, at miljøgodkendelsen af Femern Bælt- forbindelsen og de nødvendige produktionsanlæg til etableringen af den faste forbindelse skal ses i sammenhæng og indgå i en samlet proces. Femern A/S igangsatte derfor i foråret 2011 en analyse af de godt 20 lokaliteter i Østersøområdet, som havde tilkendegivet interesse for at stille arealer til rådighed for en produktionsfacilitet. Blandt de mulige lokaliteter var det Femern A/S klare vurdering, at Rødbyhavn er den mest hensigtsmæssige placering for produktionsfaciliteterne. Det skyldes, at Rødbyhavn opfylder alle tekniske krav til en produktionsplads, og arealet er så stort, at hele produktionen af tunnelelementerne kan ske samlet. Dertil kommer, at Femern A/S er i besiddelse af alle nødvendige miljødata for at kunne integrere produktionspladsen i ansøgningen om miljøgodkendelse, idet selskabet selv har gennemført et 2-årigt miljøundersøgelsesprogram i området ved Rødbyhavn. Det indebærer, at selskabet kan fastholde målet om at åbne Femern Bæltforbindelsen i Samtidigt indebærer Rødbyhavn de færreste risici og de bedste kontrolmuligheder for selskabet. Fx minimeres transportrisikoen, og risikoen for klagesager begrænses, da der kun sker en begrænset udvidelse af den kreds af myndigheder, personer og virksomheder, som berøres af projektet. I selve anlægsfasen vil en placering ved linjeføringen give Femern A/S de bedste betingelser for at føre løbende tilsyn og kontrol med produktionen. På den baggrund indstillede selskabet den 26. maj 2011 Rødbyhavn som produktionsplads til transportministeren. Forligspartierne bag den faste forbindelse over Femern Bælt tiltrådte den 1. juni 2011 Femern A/S indstilling om at

7 Femern A/S Årsrapport 7 placere produktionen af standardtunnelelementer i Rødbyhavn. For at kunne indarbejde produktionspladsen ved Rødbyhavn i ansøgningsmaterialet var der behov for at forlænge projekteringsfasen med seks måneder, således at de projekteringsarbejder og forundersøgelser, som er nødvendige, kan gennemføres. Der skal således udarbejdes et detaljeret design af produktionspladsen, som kan ligge til grund for vurderingen af projektets påvirkning af miljøet mv. Den nødvendige revision af tidsplanen ændrede dog ikke på målsætningen om at åbne den faste forbindelse i 2020, idet forlængelsen af projekteringsfasen kan ske uden større ændringer af tidsplanen for udbudsforberedelsen. Nyt aktstykke fremrykkede anlægsinvesteringer og udbudsforberedelse Den tredje store begivenhed for selskabet i 2011 kom den 23. juni, hvor Folketingets Finansudvalg tiltrådte aktstykke 149 vedrørende projekteringen af den faste Femern Bælt forbindelse. Aktstykket udvider budgettet for projektering af den faste forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg. For kyst-kyst forbindelsen indebærer aktstykket, at budgettet for projekteringsfasen udvides fra mio. kr. til mio. kr. (2008-priser). Med aktstykke 149 sikres de nødvendige midler til at indarbejde produktionspladsen i Rødbyhavn i myndighedsgodkendelsen. Derudover giver aktstykket Femern A/S hjemmel til at fremrykke en række tidskritiske aktiviteter fra anlægsfasen til projekteringsfasen. Det drejer sig bl.a. om erhvervelse af arealer, som er nødvendige for at kunne etablere den faste forbindelse, og om at etablere et Vessel Traffic Service System (VTS-system), der kan sikre sejladssikkerheden i Femern Bælt i forbindelse med anlægget af den faste forbindelse, idet omfang søfartsmyndigheder vurderer, at det er nødvendigt. Et andet vigtigt element i aktstykke 149 er, at aktstykket giver Femern A/S lov til at igangsætte forberedelsen af udbuddet af de store anlægskontrakter. Denne hjemmel er en helt afgørende forudsætning for, at målsætningen om at åbne den faste forbindelse i 2020 kan opfyldes, idet et udbud af så store og komplekse kontrakter, som der vil være tale om i forbindelse med etableringen af Femern Bæltforbindelsen, kræver et stort, omfattende forberedelsesarbejde. Med aktstykke 149 kunne Femern A/S derfor igangsætte udbudsforberedelserne i 2. halvår Udbudsforberedelse For at kunne udbyde de store anlægskontrakter for etableringen af Femern Bæltforbindelsen er der behov for et omfattende og grundigt forarbejde. I 2. halvår 2011 har Femern A/S derfor haft fokus på at skabe rammerne for at kunne gennemføre de komplicerede udbud, som skal gennemføres i henhold til EU s udbudsdirektiver. Det forventes, at en lang række af verdens førende entreprenørvirksomheder vil udvise interesse for at byde på kontrakterne. Et af de vigtigste elementer i udbudsforberedelsen er fastlæggelsen af kontraktopdelingen, da den vil udgøre grundlaget for den videre udvikling af udbudsmaterialet. Femern A/S vurderer, at det optimale split af anlægsarbejderne vil være en opdeling i fire

8 Femern A/S Årsrapport 8 hovedkontrakter vedrørende selve anlægget af sænketunnelen og tilhørende landanlæg, et begrænset antal kontrakter vedrørende elektriske og mekaniske installationer samt jernbaneinstallationer. I første omgang udbydes de fire kontrakter vedrørende selve anlægget af sænketunnelen, mens udbuddet af installationskontrakterne vil ske på et senere tidspunkt. I fastlæggelsen af kontraktopdelingen i de fire kontrakter er der blevet lagt vægt på en række forhold. For det første skal kontraktopdelingen bidrage til at sikre en passende konkurrencesituation. Det indebærer, at det maksimale kontraktbeløb ikke må blive for stort, da det kan begrænse konkurrencen. For det andet skal kontrakterne kunne udformes med en klar opdeling af og ansvar for risikostyring og -begrænsning. Og for det tredje skal kontrakterne struktureres, således at rammerne for arbejdet maksimerer effektiviteten i forhold til omkostningerne og tidsplanen. Dette gør det muligt for entreprenøren at specialisere sig i og koncentrere sig om den type arbejde, der ligger inden for hans ekspertise. Kontraktopdelingen blev offentliggjort i form af forhåndsmeddelelser til markedet i februar Offentliggørelsen af kontraktopdelingen skal bidrage til bygge- og anlægsindustriens igangværende proces med at sammensætte joint ventures med passende kompetencer, således at konkurrencen om kontrakterne styrkes. Selskabet har tillige arrangeret en såkaldt industry day i marts 2012, hvor industrien i bred forstand informeres nærmere om projektet, kontrakternes indhold og udbudsprocessen generelt. Myndighedsgodkendelse Parallelt med arbejdet med at forberede udbudsprocessen har Femern A/S i 2011 haft fuld fokus på at forberede myndighedsgodkendelsen af projektet. Selskabet skal i medfør af traktatens bestemmelser indhente alle fornødne godkendelser og tilladelser til at bygge, drive og vedligeholde kyst-til-kyst forbindelsen. I Danmark godkendes projektet ved vedtagelse af en anlægslov. I Tyskland godkendes projektet af de tyske myndigheder på baggrund af en projektansøgning udarbejdet på grundlag af Slesvig- Holstens vej- og jernbanelovgivning. Projektansøgningen skal bl.a. indeholde detaljerede design- og projekteringsbeskrivelser af både den foretrukne tekniske løsning, den foretrukne alternative broløsning samt alternative linjeføringer. Projektansøgningen skal derudover også indeholde en fyldestgørende beskrivelse af projektets påvirkninger af mennesker og miljø i form af en VVM-redegørelse, som udarbejdes på baggrund af de omfattende forundersøgelser, som selskabet har gennemført. Da Femern Bælt-forbindelsen krydser en landegrænse, og myndighedsbehandlingen dermed involverer to landes lovgivning, forvaltningstradition, sprog og kulturer, er myndighedsgodkendelsen af projektet en udfordrende opgave. Det er således ikke tilstrækkelig at opfylde de respektive nationale krav i henhold til dansk og tysk praksis og lovgivning. Der skal på en række områder på forhånd skabes enighed mellem de danske og tyske myndigheder om, hvilke krav projektet skal opfylde.

9 Femern A/S Årsrapport 9 En godkendelse af projektet i overensstemmelse med den udmeldte tidsplan fordrer derfor et tæt og konstruktivt samarbejde mellem Femern A/S og de relevante tyske og danske myndigheder. Der er derfor som led i forberedelserne af godkendelsesprocessen etableret en række koordineringsgrupper med deltagelse af danske og tyske myndigheder, samt Femern A/S, ligesom Femern A/S har været i løbende dialog med en lang række myndigheder på både dansk og tysk side af Femern Bælt. Informationsaktiviteter Efterspørgslen efter information om Femern Bælt projektet har også i 2011 været stor, og selskabet har haft mange aktiviteter gennem året. Forud for fastlæggelsen af den foretrukne tekniske løsning afholdt Femern A/S 20. januar 2011 et offentligt informationsmøde i Rødbyhavn, hvor bl.a. transportministeren og medlemmer af Folketingets Trafikudvalg deltog sammen med i alt ca. 400 borgere. Et lignende informationsmøde blev afholdt den 14. januar 2011 i Burg på Fehmarn, hvor omkring 450 mennesker deltog. Femern A/S har også i løbet af 2011 afholdt en række informationsmøder målrettet de borgere og virksomheder, hvis ejendomme berøres af den faste forbindelses linjeføring. På møderne har selskabet redegjort for regler og procedurer vedrørende ekspropriation og forlods arealerhvervelse mv. Selskabet har i 2011 fortsat sin deltagelse i en række nationale, regionale og lokale fora, som arbejder med regionalt samarbejde og vækst Dermed bidrager selskabet til at klarlægge udviklingsmulighederne i regionen omkring Femern Bælt og inspirere til øget samkvem og trafik mellem Rødby og Puttgarden, allerede før den faste forbindelse åbner. Som følge af den store tyske interesse og bekymring over konsekvenserne af projektet, har Femern A/S i 2011 haft særlig fokus på aktiviteter blandt interessenter på den tyske side af Femern Bælt. Femern A/S har således taget initiativ til at afholde regelmæssige rundbordssamtaler med de vigtigste miljøorganisationer på tysk side, herunder B.U.N.D, NABU og Aktionsbündnis. Regeringen i Slesvig-Holsten tog i 2011 initiativ til et nyt Regionalt Dialogforum, som samler NGO er, kommuner, og andre parter, som vil blive påvirket af den faste forbindelse og landanlæggene, samt de tre projektansvarlige på tysk side (LBV Lübeck (landanlæg vej), Deutsche Bahn (landanlæg jernbane) og Femern A/S (kyst-kyst forbindelse). Det første møde i det Regionale Dialogforum fandt sted den 5. september 2011 og gav anledning til betydelig omtale i de tyske medier. Det andet møde i Dialogforum fandt sted 30. november Femern A/S har i 2011 udgivet en række publikationer. I januar udkom en bog om de regionale effekter af den faste forbindelse over Femern Bælt. Professor Christian Wichmann Matthiessen fra Københavns Universitet har stået i spidsen for det multinationale forskerteam, der har forfattet bogen. Femern A/S har initieret og finansieret bogen.

10 Femern A/S Årsrapport 10 I november 2011 udgav Femern A/S brochuren Projekt og Region, der dels giver en generel præsentation af Femern Bælt-projektet med fokus på sænketunnelen som den foretrukne tekniske løsning, dels beskrives Femern Bæltregionen i tal og fakta. Femern A/S har i løbet af 2011 udsendt 6 nyhedsbreve, som informerer om selskabets aktiviteter og om øvrige aktiviteter med relevans for Femern Bælt-projektet og den regionale udvikling. Nyhedsbrevet har ca modtagere, og historierne i nyhedsbrevet giver som regel anledning til en del omtale i pressen, især regionalt og lokalt. Borgernes interesse i projektet kan også aflæses på selskabets hjemmesider på dansk, engelsk og tysk. Det månedlige besøgstal ligger i 2011 på ca , hvilket er på niveau med året før. Selskabet har i 2011 gennemført en gennemgribende opdatering af hjemmesidens indhold og design, som blev offentliggjort medio december. Selskabsmæssige forhold Femern A/S er et aktieselskab, som er etableret på et privatretligt grundlag. Femern A/S er via A/S Femern Landanlæg en del af Sund & Bælt Holding A/S, som ejes 100 pct. af det danske Transportministerium. Transportministeren kan i henhold til projekteringsloven i spørgsmål af væsentlig betydning give selskabet generelle eller specifikke instrukser for udøvelsen af selskabets virksomhed. Selskabet ledes af en bestyrelse, som vælges på generalforsamlingen efter indstilling fra transportministeren. Hertil kommer tre medlemmer valgt af og blandt selskabets medarbejdere. Selskabet har hovedkvarter i København. Derudover har selskabet kontorer i Burg på Fehmarn og i Rødbyhavn samt en repræsentation i Berlin. På den ordinære generalforsamling den 6. april 2011 blev Henning Kruse Petersen (formand), Carsten Koch (næstformand), Pernille Sams, Jørgen Elikofer og Rainer Feuerhake genvalgt. Der blev desuden afholdt ekstraordinær generalforsamling den 29. juli 2011 med det formål at udvide bestyrelsen med to generalforsamlingsvalgte medlemmer. På den ekstraordinære generalforsamling blev Mette Boye og Walter Christophersen valgt til bestyrelsen. Med virkning fra 6. april 2011 indtrådte Karsten Holmegaard, som nyt medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem, mens Zoran Markou og Jeanne Christensen fortsatte i bestyrelsen, da de blev genvalgt i forbindelse med det gennemførte valg blandt selskabets ansatte. Den 1. oktober 2011 trådte Peter Lundhus tilbage som teknisk direktør for Femern A/S. Peter Lundhus vil indtil vedtagelsen af anlægsloven fortsat arbejde for Femern A/S som konsulent for direktionen med reference til den administrerende direktør. Ny teknisk direktør er Steen Lykke, som har været projektdirektør for Femern A/S tunnelafdeling siden oktober Steen Lykke har stor erfaring med sænketunnelprojekter både fra Øresundsforbindelsen, hvor han var projektdirektør for Drogdentunnelen, og fra Marmaray-projektet i Istanbul.

11 Femern A/S Årsrapport 11 Ved årets udgang udgøres den daglige ledelse af selskabet af administrerende direktør Leo Larsen, teknisk direktør Steen Lykke, projektdirektør Claus Dynesen, finansdirektør Allan Christensen og HR-direktør Gregers Jensen. Femern A/S har indgået aftale med Øresundsbro Konsortiet vedrørende finansforvaltning. Medarbejdere Femern A/S er en projektorganisation og under fortsat opbygning. Ved udgangen af 2011 har selskabet 74 ansatte svarende til 68 fuldtidsansatte. Femern A/S Antal ansatte Kønsfordeling, alle ansatte - Kvinder 38 pct. 36 pct. - Mænd 62 pct. 64 pct. Kønsfordeling, ledere - Kvinder 6 pct. 8 pct. - Mænd 94 pct. 92 pct. Uddannelsesbaggrund - Højere 64 pct. 61 pct. - Mellemlange 24 pct. 25 pct. - Korte 12 pct. 14 pct. Medarbejderomsætning 13 pct. 12 pct. Gennemsnitsalder Efteruddannelse pr. medarbejder kr kr. Sygefravær (inkl. langtidssyge) 1,9 pct. 1,6 pct. Organisationen består af medarbejdere af bl.a. dansk, svensk, tysk og engelsk nationalitet. Økonomi Selskabets resultat før skat udgør et underskud på 0,5 mio. kr. og efter skat et underskud på 0,4 mio. kr. Selskabets samlede omkostninger i 2011 udgør 448 mio. kr. Heraf modregnes beregnet EUtilskud på 182 mio. kr. Af de samlede nettoomkostninger på 266 mio. kr. er 265 mio. kr. aktiveret under anlægsaktiver. De samlede omkostninger består af 349 mio. kr. til forundersøgelser inden for geoteknik, miljø, sejladssikkerhed, design samt tilknyttede informationsaktiviteter og myndighedsbehandling af de nævnte forundersøgelser. De resterende 99 mio. kr. er anvendt til gager og generel administration, herunder husleje, IT og kontorhold. Finansiering Ud over selskabets indskudskapital finansieres aktiviteter ved optagelse lån og EU-tilskud via Europa-Kommissionens TEN-T program. Europa-Kommissionen udvalgte i december 2003 Femern Bælt-projektet som et prioritetsprojekt inden for det transeuropæiske transportnet (TEN-T) og gav i 2007 tilsagn på op til 338,9 mio. EUR svarende til ca. 2,5 mia. kr. i perioden Efter EU Kommisionens midtvejsevaluering af projektet er det oprindelige støttebeløb reduceret til 267,5 mio. EUR, svarende til ca. 2,0 mia. kr. Samtidig er støtteperioden for bevillingen udvidet til også at omfatte afholdte omkostninger i Ændringerne i støttebeløbet på ca. 500 mio. kr. afspejler reducerede anlægsomkostninger i projektet i den indeværende

12 Femern A/S Årsrapport 12 støtteperiode, som følge af senere opstart af anlægsfasen end oprindeligt forudset. Det forventes at de reducerede anlægsomkostninger vil kunne opnå støtte under det kommende støtteprogram dækkende perioden Rammerne for støtteperioden er fremlagt af EU Kommisionen i juni På grundlag af Kommisionens udspil skal der i løbet af 2012 forhandles et budget som EU Parlamentet kan tilslutte sig. Femern Bælt-projektet vurderes at være en stærk kandidat til også at modtage TEN-T støtte i den kommende periode EU-tilskuddet ydes til dækning af selskabets omkostninger i projeketeringsfasen og har i 2011 udgjort 42 pct. af afholdte omkostninger. Udbetalingerne af EU-tilskuddet sker dels som forudbetalinger af de berammede årlige støttebeløb, dels som afsluttende betalinger, når selskabet kan dokumentere, at de støtteberettigede udgifter er afholdt. Af bevillingen på 2,0 mia. kr. har Europa- Kommissionen i alt udbetalt 677 mio. kr. for perioden Selskabet har et tilgodehavende hos EU på 51 mio. kr. for Derudover har Europa Kommissionen forudbetalt 112 mio kr. vedrørende Selskabet kan i medfør af projekteringsloven optage lån og benytte andre finansielle instrumenter med statsgaranti til finansiering af selskabets aktiviteter. Selskabet har to forskellige lånemuligheder: Direkte statslån formidlet gennem Danmarks Nationalbank (genudlån) og lån på penge- og kapitalmarkedet, baseret på en statsgaranti. Selskabet finansierede i 2011 aktiviteterne via EU-tilskud og likvide midler. Selskabets lånefinansering, der uændret udgør 500 mio. kr. ved udgangen af 2011 skal refinanseres i I 2011 udgjorde finanseringsomkostninger (netto) 4,4 mio. kr., medens de finansielle værdireguleringer udgjorte en omkostning på 0,1 mio. kr. der vedrører dagsværdireguleringer af de finansielle aktiver og passiver. Det skal bemærkes, at den danske stat yder særskilt garanti for renter og afdrag samt andre løbende forpligtelser i forbindelse med selskabets låntagning mod en garantiprovision på 0,15 pct. Ved udgangen af 2011 udgjorde den rentebærende nettogæld 300 mio. kr. Egenkapitalen udgør ultimo mio. kr. Skatteforhold I forbindelse med ligningen af koncernens skatteopgørelse for 2008 har SKAT foreslået en fremrykning af beskatningstidspunktet for bevilgede EU-tilskud (ca. 2 mia. kr.) til Femernprojektet. Ændringen forventes i givet fald ikke at ville udløse skattebetalinger for koncernen, men vil som følge af sambeskatningsreglerne medføre betalinger mellem koncernens selskaber i forbindelse med udnyttelsen af skattemæssige underskud. Selskabet er ikke enig i den foreslåede ændring. Selskabet er i dialog med SKAT herom. Pengestrømme Pengestrømme fra driften udgør 215 mio. kr. og hidrører primært fra forskydning i driftskapitalen, som består af omsætningsaktiver og kortfristet gæld.

13 Femern A/S Årsrapport 13 Nettoinvesteringer i anlægsaktiver udgør 254 mio. kr. Under finansieringsaktiviteter indgår renteomkostninger, som udgør 4 mio. kr. Selskabets likvide midler udgør ultimo 2011 i alt 199 mio. kr. Begivenheder efter balancedagen Femern A/S har primo 2012 igangsat et analysearbejde i forhold til projektets overordnede tidsplan. Arbejdet, som vil blive afsluttet inden sommerferien 2012, forventes at resultere i, at tidsplanen vil skulle justeres. Regeringen har fremlagt en skattepakke, som ændrer reglerne for fremførsel af underskud samt rentefradragsbegrænsningerne. De fulde konsekvenser af sådanne regelændringer kendes endnu ikke, men tilbagebetalingstiden for gælden på selskabets anlæg vil blive forlænget. Derudover er der ikke efter balancedagen indtruffet hændelser af betydning for årsrapporten for Forventninger til 2012 For det kommende år er der budgetteret med projektomkostninger i størrelsesordenen 663 mio. kr. Der forventes indtægter i form af EUtilskud på 255 mio. kr. Af de samlede nettoomkostninger på 408 mio. kr. forventes 407 mio. kr. at blive aktiveret. Resultatet efter skat forventes i 2012 at udgøre et underskud på ca. 1 mio. kr. I 2012 og frem vil nettoudgifterne (efter fradrag af EU-tilskud) skulle dækkes ved lånefinansiering. I 2012 forventes der behov for optagelse af nye lån på ca. 500 mio. kr., således at den samlede lånefinansiering ultimo 2012 skønnes at udgøre ca. 1.1 mia.kr. Lånefinansieringen forudses primært at ske ved optagelse af direkte statslån (genudlån). God selskabsledelse I 2005 udsendte Komitéen for god Selskabsledelse reviderede anbefalinger for god selskabsledelse, som senest er opdateret i august Anbefalingerne er offentligt tilgængelige på Komitéen for god selskabs-ledelses hjemmeside Femern A/S s ledelsesstruktur er to-delt og består af bestyrelsen og direktionen, som er uafhængige af hinanden, og ingen er medlem af begge selskabsorganer. Femern A/S tilstræber, at selskabet ledes efter principper, der til enhver tid lever op til god skik for selskabsledelse. Femern A/S opfylder NASDAQ OMX s anbefalinger vedrørende god selskabsledelse med følgende undtagelser: I forbindelse med bestyrelsesmedlemmernes valg til bestyrelsen foretager aktionæren en vurdering af de nødvendige kompetencer, som bestyrelsen samlet set skal besidde. Derfor er der ikke nedsat et nomineringsudvalg. Der er ikke opstillet formelle regler for alder og antallet af bestyrelsesposter, et bestyrel-

14 Femern A/S Årsrapport 14 sesmedlem må varetage. Dette indgår i aktionærens overvejelser i forbindelse med nyvalg. Aktionæren fastlægger bestyrelsens vederlag, mens det er bestyrelsen, der varetager fastlæggelsen af direktionens aflønning. Der anvendes ikke incitamentsaflønning eller bonusordning for direktion eller bestyrelse. Derfor er der ikke nedsat et vederlagsudvalg De generalforsamlingsvalgte medlemmer af betyrelsen er på valg hvert andet år. Corporate social responsibility Sund & Bælt har tilsluttet sig FN Global Compact og er via medlemskabet forpligtet til at efterleve og arbejde med de 10 principper i Global Compact. Der er ligeledes formuleret en CSR-politik, som er opdelt efter den tredobbelte bundlinje mennesker, miljø og økonomi - og udtrykker Sund & Bælts forpligtelse til at overholde internationale menneskerettigheder i alle sine aktiviteter, at forebygge og minimere miljøpåvirkninger fra sine aktiviteter gennem en proaktiv indsats og at anvende en nultolerance politik over for korruption. Udover en CSR-politik har Sund & Bælt flere andre politikker, som alle understøtter arbejdet med CSR, herunder personalepolitik, arbejdsmiljøpolitik, miljøpolitik mv. Det grønne regnskab findes på: Rapporterne kan ligeledes fås ved henvendelse til Sund & Bælt Holding A/S kommunikationsafdeling. Risikostyring og kontrolmiljø Selskabets risikostyring og interne kontrol i forbindelse med regnskab og finansiel rapportering har til formål at minimere risikoen for materielle fejl. Det interne kontrolsystem omfatter klart definerede roller og ansvarsområder, rapporteringskrav samt rutiner for attest og godkendelse. Den interne kontrol granskes af revisorerne. Denne CSR-koncernpolitik er Femern A/S omfattet af. For yderligere informationer om politikker, mål og aktiviteter henvises til fremdriftsrapporteringen i årsrapporten for Sund & Bælt Holding A/S. Årsrapporten for Sund & Bælt Holding A/S findes på:

15 Femern A/S Årsrapport 15 Hoved- og nøgletal H o vedtal, t.kr Indtægter Driftsomkostninger Resultat af primær drift Finansielle poster Skat Årets resultat Egenkapital Balancesum Nøgletal, pct: Overskudgrad (primær drift) -98,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Afkastningsgrad (primær drift) -9,6-0,4-0,1 0,0 0,0 Anm.: Nøgletallene er beregnet efter Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger og Nøgletal 2010". Der henvises til definitioner og begreber i note 1 Anvendt regnskabspraksis. Anm.: Fra 2008 aktiveres hovedparten af selskabets omkostninger på balancen.

16 Femern A/S Årsrapport 16 Resultatopgørelse 1. januar 31. december 2011 (1.000 DKK) N o te Omko stninger 2 3 Andre driftsomkostninger Personaleomkostninger Omko stninger i alt R esultat af primær drift R esultat fø r skat Skat Å rets resultat Resultatdisponering: Årets underskud på 379 t.kr. foreslås overført til næste år. Totalindkomstopgørelse 1. januar 31. december 2011 (1.000 DKK) N o te Å rets reultat A nden to talindko mst 0 0 Skat af anden totalindkomst 0 0 T o talindko mst i alt

17 Femern A/S Årsrapport 17 Balance 31. december 2011 (1.000 DKK) N o te A ktiver Langfristede aktiver Immaterielle anlægsaktiver 5 Software Immaterielle aktiver i alt M aterielle aktiver Vej- og jernbaneanlæg under udførelse Grunde og bygninger Indretning af lejede lokaler Driftsmateriel M aterielle aktiver i alt A ndre langfristede aktiver 18 Gældsbrev A ndre langfristede aktiver i alt Langfristede aktiver i alt Ko rtfristede aktiver T ilgo dehavender Tilgodehavender Gældsbrev Derivater, aktiver Periodeafgrænsningsposter T ilgo dehavender i alt Likvide beho ldninger Ko rtfristede aktiver i alt A ktiver i alt

18 Femern A/S Årsrapport 18 Balance 31. december 2011 (1.000 DKK) N o te P assiver Egenkapital Aktiekapital Frie reserver Egenkapital i alt Gældsfo rpligtelser Langfristede gældsfo rpligtelser Udskudt skatteforpligtelse Obligationslån og gæld til kreditinstitutter Langfristede gældsfo rpligtelser i alt Ko rtfristede gældsfo rpligtelser Obligationslån og gæld til kreditinstitutter Derivater, passiver Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser Ko rtfristede gældsfo rpligtelser i alt Gældsfo rpligtelser i alt P assiver i alt Anvendt regnskabspraksis Sikkerhedsstillelser Eventualforpligtelser Nærtstående parter Begivenheder efter balancedagen

19 Femern A/S Årsrapport 19 Egenkapitalopgørelse (1.000 DKK) F rie A ktiekapital reserver I alt Saldo pr. 1. januar Årets resultat Saldo pr. 31. december Saldo pr. 1. januar Årets resultat Anden totalindkomst T o talindko mst Saldo pr. 31. december

20 Femern A/S Årsrapport 20 Pengestrømsopgørelse (1.000 DKK) N o te P engestrø mme fra driftsaktivitet Resultat før finansielle poster R eguleringer Skat P engestrø mme fra primær drift fø r ændring i driftskapital Ændring i driftskapital Tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser P engestrø mme fra driftsaktivitet i alt P engestrø mme fra investeringsaktivitet Køb af materielle anlægsaktiver M odtaget EU-tilskud P engestrø mme fra investeringsaktivitet i alt F rit cash flo w P engestrø mme fra finansieringsaktivitet Gældsoptagelse Finanseringsomkostninger P engestrø mme fra finansieringsaktivitet i alt P erio dens ændring i likvide beho ldninger Likvide beholdninger primo Likvide beho ldninger ultimo Likvide beho ldninger sammensættes således: Likvide beholdninger og aftalekonti Likvide beho ldninger i alt ultimo Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene af regnskabet.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16 c/o Cafe Emma Gammel Kongevej 142 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 37218006 Årsrapport 2015/16 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. juni 2017

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/04/2014 Poul Christensen Dirigent Side

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

SOULUTIONS ApS. Christian den IX gade 3, København K. Årsrapport 1. januar december 2015

SOULUTIONS ApS. Christian den IX gade 3, København K. Årsrapport 1. januar december 2015 SOULUTIONS ApS Christian den IX gade 3, 2 1111 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2016 Finn

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Nordthy Klinik for Fysioterapi, Autoriserede Fysioterapeuter ApS

Nordthy Klinik for Fysioterapi, Autoriserede Fysioterapeuter ApS Munkevej 7B 7700 Thisted CVR-nr. 32267726 Årsrapport for 2013 5. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. maj 2014 Troels H. Eskerod Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Jydsk Bygningsrenovering IVS Ellekær 7 2730 Herlev CVR-nr. 36973579 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. oktober 2016,

Læs mere

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDI EJENDOMME A/S Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/10/2013 Anne-Helene Bagenkop Nielsen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

Hot N' Tot ApS. Årsrapport 1. oktober september 2016

Hot N' Tot ApS. Årsrapport 1. oktober september 2016 Råvænget 21 2880 Bagsværd CVR-nr. 27093124 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 13. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13. februar 2017

Læs mere

STATUS ApS. Årsrapport for 2012

STATUS ApS. Årsrapport for 2012 FSR Revisorerne Bastian og Krause Registrerede revisorer ApS Guldborgvej 8, 2000 Frederiksberg Tlf. 38 111 400 Fax. 38 111 440 STATUS ApS Vestergade 6, 1. 1456 København K CVR-nr. 27077048 Årsrapport for

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

SIGNIFLY ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SIGNIFLY ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SIGNIFLY ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05/2014 Patrick Lundstrøm Rønning Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015 DANSK FERIEBOLIG A/S Liseborg Høje 20 8800 Viborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/07/2016 Bryan Göddert

Læs mere

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Anne Mette Skytte Dirigent Side 2

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Lumia ApS. Jernbanegade Thisted. CVR-nr Årsrapport for 2014/15 2. regnskabsår

Lumia ApS. Jernbanegade Thisted. CVR-nr Årsrapport for 2014/15 2. regnskabsår Jernbanegade 27 7700 Thisted CVR-nr. 35249273 Årsrapport for 2014/15 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. december 2015 Wei Yang Dirigent

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Jaguar Import Danmark AS CVR-nr

Jaguar Import Danmark AS CVR-nr Jaguar Import Danmark AS CVR-nr. 18 49 32 92 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. maj 2013 Jørn Qviste Dirigent Himmelev Bygade 70 Postbox

Læs mere

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Bryan Göddert Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 FORTIUM A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 Christian Worm Mortensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Hans Møller Horsens ApS

Hans Møller Horsens ApS Hans Møller Horsens ApS Langelinie 6 B, 8700 Horsens CVR-nr. 29 20 33 77 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. december Hans Møller Nielsen dirigent 20 14

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer:

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer: Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg CVR-nummer: 10 13 96 27 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 (11. regnskabsår) Godkendt

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

Hvide Sande ApS Frausingvej 6A, 8620 Kjellerup

Hvide Sande ApS Frausingvej 6A, 8620 Kjellerup Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Hvide Sande ApS Frausingvej 6A, 8620 Kjellerup CVR-nr. 32 31 81 50 Årsrapport 1. januar - 31.

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RGM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Robert Gade Madsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

BOGHOLDERIET AF 2012 ApS

BOGHOLDERIET AF 2012 ApS BOGHOLDERIET AF 2012 ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/12/2014 Peter Houlberg Dirigent Side 2 af 9 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

A & H Huse ApS Mørkholtvej 8, Gårslev, 7080 Børkop (CVR-nr )

A & H Huse ApS Mørkholtvej 8, Gårslev, 7080 Børkop (CVR-nr ) Mørkholtvej 8, Gårslev, 7080 Børkop (CVR-nr. 30281683) Årsrapport for 2013 (7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13. marts 2014 Preben Buhl

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk ES ÅRSRAPPORT 2014 Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk CVR nr. 27394671 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Lumia ApS. Jernbanegade Thisted. CVR-nr Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår

Lumia ApS. Jernbanegade Thisted. CVR-nr Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Jernbanegade 27 7700 Thisted CVR-nr. 35249273 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4. december 2014 Wei Yang Dirigent

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

SERVICE GROUP ESBJERG ApS

SERVICE GROUP ESBJERG ApS SERVICE GROUP ESBJERG ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Henning Gejl Jensen Dirigent Side 2

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12 Kratmosevej 20 2950 Vedbæk CVR-nr. 70164019 Årsrapport for 2011/12 30. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. februar 2013 Henrik Petersen Dirigent

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

Sydvest Kloakservice ApS

Sydvest Kloakservice ApS Gasse Høje 25, Ullerup 6780 Skærbæk CVR-nr. 33262175 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2015 Jørn Hansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beck Form A/S Årsrapport for 2014/15

Beck Form A/S Årsrapport for 2014/15 Beck Form A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 13 39 31 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/9 2015 Øjvind Hulgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15

Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15 Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 41 18 18 18 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/7 2015 Frantz Dolberg Dirigent

Læs mere

DANSK PR & ENTERTAINMENT ApS

DANSK PR & ENTERTAINMENT ApS DANSK PR & ENTERTAINMENT ApS Strandparksvej 15 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/06/2016 Maureen

Læs mere

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr BusDan 34 ApS Skøjtevej 26 2770 Kastrup CVR-nr. 31 05 21 14 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. maj 2016 Anders Ewald Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

Revisionsfirmaet Niels Ole Ellegaard Statsautoriserede Revisorer ApS. Årsrapport

Revisionsfirmaet Niels Ole Ellegaard Statsautoriserede Revisorer ApS. Årsrapport Revisionsfirmaet Niels Ole Ellegaard Statsautoriserede Revisorer ApS Vester Farimagsgade 6, 5. 1606 København V CVR NR. 15 19 99 89 Årsrapport for regnskabsåret 1. oktober 2015-30. september 2016 24. Regnskabår

Læs mere

Årsrapport 2012/13. Indsender: Fremlagt og godkendt. Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer

Årsrapport 2012/13. Indsender: Fremlagt og godkendt. Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer Årsrapport 2012/13 H&K Maskiner Gørding ApS Birkevænget 24 6690 Gørding CVR nr. 26285755 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab

Læs mere

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS Vejlevej 131F, 6000 Kolding (CVR-nr. 33259786) Årsrapport for 2014/15 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2015 Vivi West Dirigent

Læs mere

REDLION EQUITY A/S. Årsrapport for Harald Jensens Plads 17, 2. TV Aarhus C. CVR-nr (8. regnskabsår)

REDLION EQUITY A/S. Årsrapport for Harald Jensens Plads 17, 2. TV Aarhus C. CVR-nr (8. regnskabsår) REDLION EQUITY A/S Harald Jensens Plads 17, 2. TV. 8000 Aarhus C CVR-nr. 31 41 30 44 Årsrapport for 2015 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Til Erhvervsstyrelsen

Til Erhvervsstyrelsen Til Erhvervsstyrelsen Office Hotel Valby A/S Høffdingsvej 34 2500 Valby CVR-nr: 33 39 13 23 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31/5 2016 Henrik Egefeld

Læs mere

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS Ladegårdsvej 4, 7100 Vejle (CVR-nr. 29940231) Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2015 Dorte Bode Thomsen Dirigent

Læs mere

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr. 20 74 30 85 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Femern Bælt A/S Årsrapport 2

Femern Bælt A/S Årsrapport 2 Årsrapport 2008 Femern Bælt A/S Årsrapport 2 Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse 9 Pengestrømsopgørelse 10 Noter 11 Ledelsespåtegning 22 De uafhængige

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

Fem Stjerner Service ApS

Fem Stjerner Service ApS Fem Stjerner Service ApS Birkedommervej 29 2400 København NV Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2017 Belal

Læs mere

Vejle Egnens Tømrer- & Snedkerfirma ApS

Vejle Egnens Tømrer- & Snedkerfirma ApS Bystedparken 50, 7080 Børkop (CVR-nr. 26303508) Årsrapport for 2013 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014 Johnny Damkjær Dirigent

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger side 2. Ledelsespåtegning side 3. Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab side 4

Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger side 2. Ledelsespåtegning side 3. Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab side 4 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger side 2 Ledelsespåtegning side 3 Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab side 4 Ledelsesberetning side 5 Anvendt regskabspraksis side 6-9 Resultatopgørelse

Læs mere

PLACE2LIVE ERHVERV A/S

PLACE2LIVE ERHVERV A/S PLACE2LIVE ERHVERV A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2013 Henrik Høegh Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015 Kikhanebakken 50 2840 Holte CVR-nr. 35241841 Årsrapport for 2015 3. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14-06-2016 Lars Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016 c/o Tune Erhvervspark Tune Parkvej 5 4030 Tune CVR-nr. 14738444 Årsrapport for 2016 26. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, hvor revision fremover

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

UA/FK Distribution A/S Årsrapport 2015

UA/FK Distribution A/S Årsrapport 2015 Årsrapport 2015 Blomstervej 56 8381 Tilst CVR-nr. 26835674 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. maj 2016 Bente Sternberg Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger...3

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere