KonjunkturNYT - uge 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNYT - uge 5"

Transkript

1 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene Udlånet til erhverv og husholdninger steg i. kvartal Internationalt USA: Stigning i boligsalget og boligpriserne Euroområdet: Fald i inflationen og ledigheden og stigning i udlån til private Tyskland: Uændret ledighed, stigning i erhvervstilliden og omtrent uændret detailsalg Storbritannien: Fremgang i BNP Japan: Uændret inflation og stigning i industriproduktionen Verden: Fald i verdenshandlen Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder Danmarks nationalbank nedsætter indskudsbevisrenten Den amerikanske centralbank (Federal Reserve) fastholder den pengepolitiske rente Den danske krone er styrket over for de ledende internationale valutakurser Det danske og japanske aktiekursindeks er styrket, mens det amerikanske, europæiske og britiske er svækket Olieprisen er steget en smule Dansk Økonomi / Makropolitik Redaktionen er afsluttet fredag kl. Henvendelse rettes til

2 DANSK KONJUNKTURNYT Lille stigning i bruttoledigheden i december Bruttoledigheden steg i december med personer i forhold til måneden forinden. Dermed var der ca.. ledige i december. Udviklingen dækker over en stigning i antallet af nettoledige dagpengemodtagere på. personer, mens antallet af aktiverede faldt med personer. Antallet af nettoledige kontanthjælpsmodtagere var uændret. Ledighedsprocenten var uændret på, pct. af arbejdsstyrken. Ledigheden har generelt været faldende siden midten af, jf. figur.. Den samlede bruttoledighed er reduceret med ca.. personer i de sidste måneder, hvilket særligt skyldes kraftige fald i starten af, hvor kontanthjælpsreformen trådte i kraft. AKU-ledigheden, som ikke er påvirket af tekniske forhold relateret til kontanthjælpsreformen, har vist samme tendens med et fald på. personer fra. kvartal til. kvartal. Igennem er der kommet færre ledige i alle aldersgrupper, bortset fra aldersgruppen år og opefter, jf. figur.. Den faldende ledighed tegner sammen med fremgang i beskæftigelsen et billede af, at arbejdsmarkedet er i bedring. I Økonomisk Redegørelse, december, er det lagt til grund, at den stigende tendens i beskæftigelsen og den faldende tendens i ledigheden vil fortsætte gennem og. Figur. Bruttoledighed Figur. Bruttoledighed blandt aldersgrupper. personer. personer Pct. af arbejdsstyrken Pct. af arbejdsstyrken år -9 år -9 år Danmarks Statistik Skøn ØR december -9 år -9 år år og over Anm.: Sæsonkorrigerede tal. Kontanthjælpsreformen påvirker bruttoledigheden i starten af, fordi den rent teknisk reducerer antallet af unge kontanthjælpsmodtagere i ledighedsstatistikken. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

3 Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Lønmodtagerbeskæftigelsen steg med personer i november. Det dækker over en fremgang i den private beskæftigelse på. personer, mens beskæftigelsen inden for offentlig forvaltning og service faldt med. personer. Lønmodtagerbeskæftigelsen har generelt været stigende siden sommeren og ligger nu på det højeste niveau siden udgangen af 9, jf. figur.. Den private beskæftigelse er steget markant siden foråret, og sammenlignes november måned med samme måned sidste år, er den private beskæftigelse steget med. personer, jf. figur.. Stigningen i november måned er især drevet af fremgang i beskæftigelsen inden for industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed, bygge og anlæg samt erhvervsservice. Den månedlige opgørelse af lønmodtagerbeskæftigelsen viser antal personer med lønmodtagerjob uden omregning til fuldtidsbeskæftigelse. Det vil sige, at alle lønmodtagere er medregnet, uanset om de arbejder på hel- eller deltid. Det svarer omtrent til opgørelsen i nationalregnskabet, og den positive udvikling i lønmodtagerbeskæftigelsen tyder dermed på, at også nationalregnskabet vil vise en lille beskæftigelsesfremgang i. kvartal. Figur. Lønmodtagere ifølge lønmodtagerbeskæftigelsen og nationalregnskabet Figur. Lønmodtagerbeskæftigede. personer. personer Lønmodtagerbeskæftigelse Nationalregnskab personer. personer Anm.: Den private lønmodtagerbeskæftigelse udgøres af private og offentlige virksomheder samt private non-profit organisationer (herunder privatskoler mv.). Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger Private lønmodtagere Offentlige lønmodtagere (h. akse) 9 9 9

4 Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene Konjunkturbarometret for industrien er steget fra indeks 9 i december til i januar, jf. figur.. Stigningen i januar skyldes, at produktionsforventningerne er steget og nu igen er positive. Derimod er ordrebeholdningen faldet en smule, og flere virksomheder melder om for store færdiglagre. Det sammensatte konjunkturbarometer for bygge og anlæg faldt lidt fra indeks i december til indeks i januar, jf. figur.. Det skyldes hovedsageligt en svækket ordrebeholdning, men også negative forventninger til beskæftigelsen trak ned. Indikatoren for serviceerhvervene har generelt ligget stabilt på et relativt højt niveau det seneste år. Konjunkturbarometret for serviceerhvervene steg en smule fra indeks i december til indeks i januar. Det skyldes en stigning i forventningerne til den fremtidige omsætning. Detailhandelens konjunkturbarometer (ikke sæsonkorrigeret) var fortsat positiv i januar, men faldt fra indeks til indeks, jf. figur.. Der var fortsat positive forventninger til den fremtidige omsætning i januar, men et større fald i forventningerne har trukket konjunkturbarometeret ned. Lagerbeholdningen faldt en smule, men er dog stadig positiv, hvilket trækker den samlede indikator ned. Figur. Sammensatte konjunkturbarometre for industri og bygge og anlæg Figur. Sammensatte konjunkturbarometre for serviceerhverv og detailhandel Pct. (nettotal) Pct. (nettotal) Pct. (nettotal) Pct. (nettotal) Industri Bygge og anlæg Serviceerhverv Detailhandel Anm.: Alle serier med undtagelse af detailhandel er sæsonkorrigeret. Før maj består serien for detailhandel af tal fra EU s oprindelige statistik, mens tallene efter er fra den udvidede stikprøve, som Danmarks Statistik foretager. Kilde: Danmarks Statistik.

5 Udlånet til erhverv og husholdninger steg i. kvartal Det samlede udlån fra den konsoliderede MFI-sektor, der består af penge- og realkreditinstitutterne, til erhverv er steget med godt ¾ pct. i. kvartal sammenlignet med. kvartal, jf. figur.. Nationalbankens udlånsundersøgelse for. kvartal viser ligeledes, at penge- og realkreditinstitutterne har lempet kreditvilkårene på erhvervsudlån. Realkreditinstitutterne forøger overordnet set fortsat deres udlån til erhverv, mens pengeinstitutterne, på trods af en stigning i. kvartal, har lånt noget mindre ud i andet sammenlignet med første halvår. Penge- og realkreditinstitutternes samlede udlån til husholdninger er steget med knap ½ pct. i. kvartal sammenlignet med. kvartal. I andet halvår lyder stigningen på knap ¾ pct. sammenlignet med første halvår. Det dækker over, at både penge- og realkreditinstitutternes udlån voksede. Realkreditinstitutternes udlån til husholdninger, som udgør størstedelen af de samlede lån, er overvejende sket i lån med fast rente, jf. figur.. Det skal ses i lyset af et dyk i de lange renter gennem andet halvår af, som, kombineret med stigende bidragssatser på især variabelt forrentede lån, har gjort de fastforrentede lån relativt mere attraktive. Figur. Indeks over nominelle beholdninger Udlån fra realkredit- og pengeinstitutter Figur. Indeks over nominelle beholdninger Udlån fra realkreditinstitutter til husholdninger Indeks (M9=) Indeks (M9=) Indeks (M9=) Indeks (M9=) dec nov okt sep aug jul jun maj apr mar feb jan dec nov okt sep dec nov okt sep aug jul jun maj apr mar feb jan dec nov okt sep Erhverv Husholdninger I alt Fast forrentet Variabelt forrentet Anm.: Indeks over nominelle beholdninger er et mål, der viser bevægelser i balanceposterne som følger af faktiske transaktioner. Bevægelser i indekset giver et bedre billede af bevægelser i ud- og indlån på baggrund af aktive beslutninger, hvor valutakursændringer, tab, lånoverførsler til enheder uden for MFI-sektoren mv. ikke indgår. Kilde: Danmarks Nationalbank.

6 INTERNATIONALT KONJUNKTURNYT USA Boligsalget steg med, pct. fra november til december. Heraf steg salget af nye boliger med, pct., mens salget af eksisterende boliger steg med, pct., jf. figur.. Salget af nye boliger befinder sig dermed på sit højeste niveau siden sommeren i. Boligpriserne steg fra oktober til november med, pct. ifølge Case-Shiller-indekset, der måler prisudviklingen i de største amerikanske byer, jf. figur.. Indekset har været stigende siden august efter et moderat fald gennem foråret og sommeren. Figur. Boligsalg, USA Figur. Boligpriser, USA. boliger. boliger.. Indeks (M=) Indeks (M=) Salg af nye boliger Salg af eksisterende boliger (h.akse) FHFA Case-Shiller C Euroområdet Inflationen i euroområdet var -, pct. i januar ifølge den foreløbige opgørelse, jf. figur.. Det er et fald på, pct.-point i forhold til december, og der er dermed stadig deflation i euroområdet. Det skyldes dog i høj grad faldende energipriser. Kerneinflationen, der er forbrugerprisindekset ekskl. fødevare- og energipriser, var derimod, pct., hvilket er et fald på, pct.-point i forhold til december. Ledigheden faldt med, pct.-point til, pct. af arbejdsstyrken i december, jf. figur.. I samme periode faldt ledigheden betydeligt i Italien fra, til,9 pct. I Frankrig, Tyskland og Spanien var ledigheden omtrent uændret. Gennem har ledigheden generelt haft en faldende tendens i euroområdet.

7 Figur. Inflation, euroområdet Figur. Ledighed, euroområdet Pct. Pct. Pct. af arbejdsstyrken Pct. af arbejdsstyrken Inflation Kerneinflation Udlån til private i euroområdet steg med, pct. fra november til december, jf. figur.. Det skyldes hovedsageligt en stigning i udlånene til andre finansielle virksomheder og pensions- og forsikringssektoren, mens udlånene til husholdningerne og ikkefinansielle virksomheder var omtrent uændrede. De samlede udlån til private har generelt været faldende siden slutningen af, hvilket hovedsageligt skyldes et fald i udlånene til ikke-finansielle virksomheder gennem perioden. De seneste måneder har dog vist tegn på en stabilisering. Figur. Udlån til private, euroområdet Figur. Ledighed, Tyskland Mio. euro. Mio. euro. Pct. af arbejdsstyrken Mio. personer,.. 9,..,..,..,.., 9 Husholdninger Ikke-finansielle virksomheder Pension, forsikring og andre finansielle virksomheder (ikke MFI) Samlede udlån til private (h. akse) 9 Ledighed (national definition) Ledighed (ILO definition) Antal ledige (ILO, højre akse), Tyskland Ledigheden i Tyskland var uændret på,9 pct. i december ifølge ILO s definition, jf. figur.. Ledigheden har generelt været faldende siden 9. Erhvervstilliden, målt ved IFO-indikatoren, steg til indeks, i januar, jf. figur.. Stigningen skyldes både stigninger i vurderingen af den nuværende situation og forventningerne til fremtiden. Den samlede erhvervstillid har været stigende siden efteråret efter en forudgående svækkelse siden starten af året, Ifølge den foreløbige opgørelse var detailsalget omtrent uændret fra november til december, jf. figur.. Detailsalget har generelt været i fremgang gennem og var i andet halvår knap, pct. højere end i første halvår.

8 Figur. Erhvervstillid (IFO), Tyskland Figur. Detailsalg, Tyskland Indeks (=) Indeks (=) Indeks (M=) Indeks (M=) IFO samlet IFO forventninger IFO tilstand Storbritannien Ifølge den foreløbige opgørelse af nationalregnskabet steg BNP med, pct. i fjerde kvartal, jf. figur.9. Det skyldes særligt serviceerhvervene, hvor produktionen steg med, pct. i forhold til tredje kvartal. De øvrige erhverv, som samlet udgør godt en femtedel af BNP, bidrog svagt negativt til BNP-væksten. For hele steg BNP med, pct. i forhold til. Figur.9 BNP-vækst, Storbritannien Pct. (å/å) Pct. (k/k),,,, -,,, - 9 -, Kvartalsvis BNP-vækst (h.akse) Årlig BNP-vækst Japan Inflationen, målt ved forbrugerprisindekset, var, pct. i december, hvilket er uændret i forhold til november, jf. figur.. Inflationen steg kraftigt i starten af, hvilket hovedsageligt skyldes, at momsen blev hævet fra til pct. i april. Kerneinflationen, som er forbrugerprisindekset ekskl. fødevare- og energipriser, var, pct. i december. Industriproduktionen steg pct. fra november til december, jf. figur.. Industriproduktionen faldt betydeligt i løbet af det første halvår af, men siden august har den overordnet været i fremgang.

9 Figur. Inflation, Japan Figur. Industriproduktion, Japan Pct. (å/å) Pct. (å/å) Indeks (M=) Indeks (M=) Inflation Kerneinflation Verden Verdenshandlen faldt pct. fra oktober til november ifølge den foreløbige opgørelse af CPB (Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis). Det sker efter to måneder med fremgang, jf. figur.. Der er traditionelt også betydelige udsving fra måned til måned i verdenshandlen. Ser man derfor på et måneders glidende gennemsnit, var der fremgang i november og generelt gennem hele. Figur. Verdenshandel Indeks (M = ) Indeks (M = ) Indeks mdrs. glid. gennemsnit 9 9 Kilde: Reuters EcoWin 9

10 RENTER, OLIEPRIS, VALUTA- OG AKTIEMARKEDER Nationalbanken nedsatte torsdag d. 9. januar indskudsbevisrenten med, pct.- point til -, pct., hvilket er det laveste niveau nogensinde. Den danske krone er siden sidste fredag blevet styrket over for de ledende internationale valutakurser. Den amerikanske centralbank (Federal Reserve) valgte d.. januar at fastholde den pengepolitiske rente på, pct. Siden sidste fredag er det danske og japanske aktiekursindeks steget, mens det amerikanske, europæiske og britiske er faldet. Olieprisen (målt i USD) er steget en smule siden sidste fredag. Tabel. Renter og valutakurser mv. Danske renter og valutakurser mv. Internationale renter og valutakurser mv. Fredag Ændring ift. Fredag / sidste fredag / Ændring ift. sidste fredag Renter, pct. p.a.: Ledende renter, pct. p.a.: -md. Pengemarkedsrente -, -, pct.point USA (federal funds rate),, pct.point Japan (unc. call rate),, pct.point Stat. -årig,, pct.point Sverige (repo),, pct.point Realkreditrenter : Euroområdet (refinansieringsrenten),, pct.point Kort realkreditlån, -,9 pct.point Storbritannien (repo),, pct.point Langt realkreditlån, -, pct.point Danmark (udlånsrenten),, pct.point Nationalbankens satser: Rente på -årige statsobligationer, pct. p.a.: Diskonto,, pct.point USA, -, pct.point Indskud på folio,, pct.point Japan,9, pct.point Indskudsbeviser -, -, pct.point Tyskland, -, pct.point Udlån,, pct.point Storbritannien, -, pct.point Rentespænd til Tyskland (pct.-point): Valutakurser : Kort (-mdr.) -, -, pct.point USD/JPY,, pct. Langt (-årigt):,, pct.point GBP/USD, -, pct. EUR/USD,9, pct. Aktiekurser (kursindeks): OMXC (/-9 = ),, pct. Aktiekurser (kursindeks): USD, S&P,9 pct. Valutakurser : Japan, Nikkei,9 pct. EUR/DKK, -, pct. USD/DKK,, pct. Euroomr., Eurostoxx indeks -, pct. SEK/DKK 9, -, pct. Storbritannien, FTSE -, pct. NOK/DKK,,9 pct. GBP/DKK 99,9 -, pct. JPY/DKK,, pct. Oliepriser: CHE/DKK,9 -,9 pct. Brent (USD),, USD Effektiv kronekurs- Brent (DKK), DKK indeks ( = ) 99,,9 point ) Den korte realkreditrente består af et gennemsnit af realkreditrenter med - og -årig løbetid. Den lange realkreditrente består af et gennemsnit af -årige realkreditrenter. Realkreditrenterne offentliggøres ugentligt og med en uges forsinkelse. ) X/Y betyder pris i valuta Y for enheder af valuta X. Når tallet fx vokser, betyder det, at værdien af den første valuta (X) øges i forhold til værdien af den anden valuta (Y). ) Pris i yen for én dollar. Kilde: Reuters Ecowin og Danmarks Nationalbank

11 Figur. Pengepolitisk rente Figur. Kort og lang rente og rentespænd i forhold til Tyskland Pct. Pct. Pct., Pct.-point,,,,,,,, -, 9 USA Danmark Euroområdet Kilde: Reuters Ecowin, -, -, -, jan maj sep jan maj sep -årig, rentespænd (h.a.) -mdr., rentespænd (h.a.) -årig, dansk -mdr., dansk Figur. Rentespænd i forhold til Tyskland Figur. Prisen pr. tønde Brent-olie i USD og Euro Pct.-point Pct.-point Euro Dollar - - nov mar jul nov mar jul nov Italien Spanien Portugal Irland Frankrig Grækenland 9 9 jan maj sep jan maj sep jan Euro Dollar (h. akse) Kilde: Reuters Ecowin Figur. Udvalgte aktieindeks Figur. Udvalgte valutakurser Indeks (=) Indeks (=) jan maj sep jan maj sep jan USD/EUR USD/JPY,9,9,,, 9,, jan maj sep jan maj sep jan Eurostoxx Nikkei S&P OMX C Kilde: Reuters Ecowin USD/EUR USD/JPY (h. akse)

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonjunkturNYT - uge. august 9. august Danmark BNP faldt i. kvartal, men beskæftigelsen steg Lille stigning i bruttoledigheden i juli, men arbejdsmarkedet generelt i bedring Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 52-2

KonjunkturNYT - uge 52-2 KonjunkturNYT - uge -. december 1 9. januar 1 Danmark Fremgang i BNP i 3. kvartal 1 Lille fald i bruttoledigheden i november Stilstand i industriproduktionen, men på et højere niveau end i 13 Vareeksporten

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 9. august. august Danmark Faldende ledighed og stigende beskæftigelse ifølge AKU Stort set uændret lønmodtagerbeskæftigelse, når der ses bort fra lockouten Fald i F-ledigheden i juli

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER

AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER SAMMENFATNING Aktiviteten i den internationale økonomi tager gradvist til, om end der er betydelige forskelle på tværs af lande. I euroområdet har væksten været

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 4. kvartal Del 1 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 3. kvartal Del 1 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 4. kvartal 2004 D A N M A R K S 4 N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2004 Det lille billede på forsiden viser et udsnit af det lille

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 2. kvartal Del 1 2011 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 1 2 KVARTALSOVERSIGT, 2. KVARTAL 2011 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur,

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Økonomisk Redegørelse Maj 15 Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse Maj 15 I tabeller kan afrunding

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Finansiel krise giver økonomisk tilbageslag Gunstigt udgangspunkt i Danmark Den globale finansielle uro er forøget markant de seneste måneder med voldsomme

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 3. kvartal Del 1 2011 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 1 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2011 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur,

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 1. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 9

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 1. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 9 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 1. kvartal 2009 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 9 1 KVARTALSOVERSIGT, 1. KVARTAL 2009 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK. I.1 Indledning

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK. I.1 Indledning KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK I.1 Indledning Tegn på fremgang Efter flere år med et uændret aktivitetsniveau peger flere forhold i retning af fremgang i dansk økonomi i den

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. August 2010

Økonomisk Redegørelse. August 2010 Økonomisk Redegørelse August Økonomisk Redegørelse August Økonomisk Redegørelse August I tabeller kan afrunding medføre, At tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 2. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 0

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 2. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 0 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 2. kvartal 2010 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 0 2 KVARTALSOVERSIGT, 2. KVARTAL 2010 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 3. kvartal Del 1 2012 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 2 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2012 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

UGESCENARIO. Uge 22-2015 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 22. maj 2015. Moderat amerikansk comeback

UGESCENARIO. Uge 22-2015 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 22. maj 2015. Moderat amerikansk comeback MAKRO UGESCENARIO Uge 22-215 Markedsføringsmateriale 22. maj 215 Moderat amerikansk comeback Revisionen af den amerikanske BNP rapport forventes at vise, at den meget skuffende BNP rapport for første kvartal

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING Dansk Økonomi forår 2007 KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Væksten har toppet Væksten vil følge produktiviteten i 2008 og 2009 Væksten i BNP i Danmark var over 3 pct. i 2005 og 2006, jf. figur

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Konvergensprogram. Danmark 2015

Konvergensprogram. Danmark 2015 Konvergensprogram Danmark 2015 Marts 2015 Indhold 1. Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020... 3 1.1 Den økonomiske udvikling frem mod 2020... 3 1.2 Mål og strategi frem mod 2020... 6 2. Det samfundsøkonomiske

Læs mere

1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4

1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ 1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4 )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU 3.1 Den internationale økonomi...12 3.2 Udviklingen

Læs mere

Ugefokus Hvem bliver ny centralbankchef i Japan?

Ugefokus Hvem bliver ny centralbankchef i Japan? Investeringsanalyse 5. februar 23 Ugefokus Hvem bliver ny centralbankchef i Japan? Fokus i den kommende uge Det er boligmarkedet, der dominerer kalenderen i USA, i en uge, hvor vi får nyt om antallet af

Læs mere