Nortel Networks AB (i betalingsstandsning) ( Selskabet )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nortel Networks AB (i betalingsstandsning) ( Selskabet )"

Transkript

1 Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF Tel: Telefax: TIL ALLE KENDTE KREDITORER 6. august 2013 Ref.: MLP/7E/SJH/DM/RG/LO3556/PCF16 Sam East Direkte tlf.: +44 (0) AB (i betalingsstandsning) ( Selskabet ) High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division, Companies Court Sagsnummer 548/2009 I overensstemmelse med Rule 2.47 of The Insolvency Rules 1986 retter vi henvendelse til kreditorerne for at give dem statusrapport nr. 9 vedrørende betalingsstandsningen ("rapporten"). Rapporten dækker perioden fra den 14. januar 2013 til den 13. juli 2013 og skal læses i sammenhæng med det beskikkede tilsyns rapporter af hhv. den 13. august 2009, den 13. februar 2010, den 12. august 2010, den 11. februar 2011, den 12. august 2011, den 9. februar 2012, den 6. august 2012 og den 6. februar 2013 samt det beskikkede tilsyns forslag af den 23. februar Yderligere kopier af rapporten samt de tidligere rapporter kan fås ved anmodning til følgende adresse: Selskabet kom under tilsyn ("beskikket tilsyn") den 14. januar 2009, da AR Bloom, AM Hudson, SJ Harris og CJW Hill af Ernst & Young LLP, 1 More London Place, London SE1 2AF, blev udnævnt som fælles beskikket tilsyn ( det beskikkede tilsyn ) efter afgørelse ("afgørelsen") fra landsretten i England og Wales ("landsretten"), efter at dette var blevet begæret af Selskabets bestyrelse. Dette var en del af en større omstrukturering af Nortel-koncernen. Corporation ("NNC"), det ultimative moderselskab i Nortel-koncernen, Limited ("NNL"), og visse af dets andre canadiske datterselskaber indgav en ansøgning om kreditorbeskyttelse i henhold til Companies Creditors Arrangement Act ("CCAA") i Canada for at påbegynde en omfattende forretningsmæssig og finansiel omstrukturering i henhold til CCAA. Nortel Networks Inc. ("NNI"), Capital Corporation og en række andre amerikanske Nortel-koncernselskaber indgav begæring om konkursbehandling og kreditorbeskyttelse i USA i henhold til Chapter 11 i den amerikanske konkurslov. Ernst & Young LLP er et godkendt revisionspartnerselskab med begrænset ansvar, registreret i England og Wales under CVR-nr. OC300001og medlem af Ernst & Young Global Limited. En liste over medlemmernes navne kan ses på 1 More London Place, London SE1 2AF, som er firmaets hovedkontor og hjemsted.

2 2 Samme dag, som Selskabet gik i betalingsstandsning, afgav landsretten, efter anmodning fra bestyrelserne i de enkelte selskaber, kendelse om betalingsstandsning, for så vidt angår 18 andre Nortel-koncernselskaber i Europa, Mellemøsten og Afrika ("EMEA"). Det fremgår af Artikel 3 i EF-forordningen om konkursbehandling 1346/2000 ("EF-forordningen"), at domstolen i en EF-medlemsstat, hvor centret for skyldnerens hovedinteresser ("COMI") af et selskab er beliggende, har kompetence til at indlede konkursbehandling af det pågældende selskab. For så vidt angår de 19 EMEAkoncernselskaber ("EMEA-selskaberne"), fandt landsretten, at disse selskabers COMI var i England, og havde derfor kompetence til at indlede konkursbehandling, dvs. betalingsstandsning, af hvert selskab. Nærmere oplysninger om de 19 selskaber fremgår af Bilag 1. Nortel-koncernen ("koncernen") aflægger regnskab i amerikanske dollars ("USD"), og alle beløb i denne rapport er derfor angivet i USD, medmindre andet fremgår. Den officielle version af denne rapport er affattet på engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelse imellem den engelsksprogede version og en hvilken som oversættelse deraf, er den engelsksprogede version gældende. Der henvises desuden til afsnittet om ansvarsfraskrivelse i slutningen af rapporten.

3 3 1. Opsummering af status for betalingsstandsningen Formål med det beskikkede tilsyn Det beskikkede tilsyn har fortsat frasalget af Selskabets aktiviteter med det formål for øje enten at redde Selskabet som en going concern eller opnå et bedre resultat for Selskabets kreditorer generelt end det, der sandsynligvis kunne opnås, hvis Selskabet blev likvideret. I 2009 blev det klart, at det på grund af det finansielle og markedsmæssige pres på Nortelkoncernen ville være nødvendigt at sælge samtlige selskaber, og at det ikke ville være muligt at redde Selskabet som en going concern. Det beskikkede tilsyn mente, at beslutningen om at fortsætte - en nøje overvåget - tabsgivende drift for at opnå going concern -værdier for selskaberne og aktiverne og for at undgå eventuelle krav, ville være til gavn for kreditorerne som helhed. Denne beslutning retfærdiggøres af de opnåede realisationsværdier (med forbehold for en endelig fordeling af provenuet til Selskabet) samt at, at eventuelle krav er undgået. Salg af virksomheder og aktiver Koncernen blev primært drevet via fire forretningsområder: Enterprise Solutions ("Enterprise"); Metro Ethernet Networks ("MEN"), Carrier Networks, der består af Global System for Mobile Communications ("GSM"), Carrier VoIP Application Solutions ("CVAS") og Multi Service Switch business ("MSS") og Code Division Multiple Access ("CDMA"). Salget af samtlige nøgleområder og koncernens væsentligste aktiver blev gennemført i Koncernen har efter dette globale salg ganske få realisérbare aktiver tilbage. Det samlede bruttosalgsprovenu af det globale salg udgør cirka USD 7,5 milliarder (før transaktionsomkostninger, justeringer og indeståender på deponeringskonti), og i overensstemmelse med det aftalte grundlag for det globale salg, vil dette beløb indestå på et depot, indtil det skal udloddes inden for koncernen (som yderligere beskrevet nedenfor). Næste trin Det beskikkede tilsyn, der har afsluttet den vigtigste forretningsmæssige fase af betalingsstandsningen, vil fortsat fokusere på at afvikle Selskabets forhold og løse udeståender med de andre koncernselskaber. De vigtigste resterende spørgsmål for Selskabet er løsningen af koncerninterne spørgsmål, såsom en allokering af salgsprovenuet ("PPA") inden for koncernen, koncerninterne krav, herunder krav anlagt af Selskabet og andre EMEA-selskaber mod canadiske og amerikanske konkursboer, krav anlagt af Financial Support Direction ("FSD"-krav) imod visse EMEAselskaber og etableringen af en hensigtsmæssig proces med henblik på at opnå enighed om kreditorernes krav og udlodde likvide midler til dem. Yderligere oplysninger fremgår af de følgende afsnit.

4 4 2. Strategi for selskabsafvikling Det beskikkede tilsyn har afsluttet salget af selskabsaktiviteter og immaterielle ejendomsrettigheder. Det beskikkede tilsyn mener, at dette har sikret et bedre afkast til Selskabets kreditorer, end hvad der ville have været opnået på anden vis, på grund af sandsynligvis højere realisationsværdier, bevarelse af arbejdspladser ved en overførsel af medarbejdere til nye selskaber samt overførsel af kontrakter til købere. Der henvises til det beskikkede tilsyns tidligere rapporter for yderligere oplysninger. Salgsprovenuet, som nu er cirka USD 7,5 milliarder (før transaktionsomkostninger, justeringer og mellemværender på spærrede konti), forbliver i depotet med henblik på distribution, når PPA-processen er aftalt mellem koncernvirksomhederne eller afgjort via voldgift eller retslig proces. 3. Handels- og driftsmæssigt overblik Der henvises til det beskikkede tilsyns tidligere seksmåneders statusrapport for yderligere oplysninger om periodens resultater. Medarbejdere Som tidligere oplyst har Selskabet ikke længere nogen medarbejdere. Der henvises til det beskikkede tilsyns tidligere seksmåneders statusrapporter for yderligere oplysninger. 4. Ind- og udbetalingskonto Bilag 2 viser det beskikkede tilsyns ind- og udbetalingskonto ( R & P ) for perioden fra den 14. januar 2013 til den 13. juli 2013 for Selskabet i Sverige og den danske filial. R & P-kontoen viser samlede indbetalinger på USD og samlede udbetalinger på USD Selskabet i Sverige og den danske filial havde pr. 13. juli 2013 tilsammen likvide beholdninger i forskellige valutaer svarende til USD 2,26 millioner. R & P-kontoen er en opgørelse over modtagne og betalte kontantbeløb og afspejler ikke skønnede fremtidige ind- eller udbetalinger, herunder salgsprovenu, der indestår på depot, indtil det udloddes blandt koncernvirksomhederne. Yderligere oplysninger fremgår af Bilag 2.

5 5 5. Det beskikkede tilsyns vederlag og omkostninger Det er kreditorudvalgets ansvar at godkende det beskikkede tilsyns honorarer. Udvalget fastsatte det beskikkede tilsyns vederlag med udgangspunkt i timeomkostninger. Det er udvalgets ansvar at godkende det beskikkede tilsyns timeomkostninger/honorar. I perioden fra den 1. december 2012 til den 31. maj 2013 var beskikkede tilsyns timeomkostninger GBP og dets transaktionstimeomkostninger GBP 210. Vi vil fortsat fordele visse timeomkostninger for arbejde udført til gavn for samtlige EMEAselskaber. I perioden fra den 1. december 2012 til den 31. maj 2013 blev der i den forbindelse fordelt GBP til Selskabet. En analyse af tidsforbruget fremgår af Bilag 3. Honorar til andre rådgivere Det beskikkede tilsyn vil fortsat benytte følgende rådgivere i forbindelse med tilsynet med betalingsstandsningen. Disse rådgivere fakturerer på grundlag af medgået tid, og der gennemføres interne procedurer med henblik på fakturagennemgang. I perioden fra den 14. januar 2013 til den 13. juli 2013 er følgende blevet betalt: Lokal juridisk rådgiver (engageret af Herbert Smith Freehills LLP) USD (juridiske rådgivere)

6 6 6. Betalingsstandsningen fremover PPA salget af aktiviteterne Som tidligere rapporteret er det en kompleks opgave at fordele de cirka USD 7,5 milliarder i depot (før transaktionsomkostninger, justeringer og indeståender på spærrede konti) fra det koordinerede salg af aktiviteter blandt de sælgende selskaber i de forskellige lande. Parterne forsøgte i første omgang at enes om et globalt regelsæt, men da parterne er ude af stand til at afslutte udestående forhold, blev sådanne forhandlinger suspenderet, og parterne søgte i stedet at gennemføre PPA-processen i konsensus først via drøftelser imellem parterne og dernæst via mægling. Indtil dags dato har parterne gennemført tre konsensussøgende mæglinger i forsøget på at nå frem til en beslutning i forhold til PPA og kravspørgsmål. Alle tre mæglingsforsøg mislykkedes. Yderligere oplysninger fremgår af det beskikkede tilsyns tidligere statusrapporter. Efter at den tredje mægling var mislykkedes i januar 2013, blev der berammet en fælles høring ved de amerikanske og canadiske domstole til den 7. marts 2013 med henblik på at vurdere de amerikanske og canadiske boers fælles begæringer, der blev indgivet i I forbindelse med denne høring indhentede domstolene udtalelser fra forskellige parter, herunder det beskikkede tilsyn på vegne af EMEA-selskaberne, de amerikanske og canadiske boer og en række andre interessenter. De amerikanske og canadiske dommere, hhv. dommer Gross og dommer Morawetz ( Dommerne ), afsagde deres dom den følgende dag under en telefonkonference, senere efterfulgt af en skriftlig dom. Dommerne afgjorde, at de amerikanske og canadiske domstole, i fælles høring, havde jurisdiktion til at træffe beslutning i PPA-spørgsmålet mellem de sælgende selskaber, og at de var de rette fora til at træffe en sådan beslutning. Det beskikkede tilsyns anmodning til domstolene om at beordre voldgiftsbehandling blev afvist. Dommerne besluttede endvidere, at kravene boerne imellem skulle behandles særskilt fra (og efter) PPA-processen og i overensstemmelse med de relevante regler for insolvensbehandling af det selskab, mod hvilket kravene er rejst. Den fælles høring imellem de amerikanske og canadiske domstole med henblik på at træffe beslutning i PPA-spørgsmålet er berammet til den 6. januar Efterfølgende har det beskikkede tilsyn anket afgørelsen fra såvel den amerikanske som den canadiske domstol. I USA er der en automatisk ret til at anke afgørelsen om ikke at indlede voldgiftsbehandling. Anken er berammet til domsforhandling den 8 oktober Vi anmodede også om tilladelse til at anke afgørelsen med en jurisdiktionsbetinget begrundelse i USA, men denne anmodning blev imidlertid afvist af District Court den 19. juli I Canada blev ankeanmodningen afvist den 20. juni Mens udfaldet af anken afventes og i forbindelse med forberedelserne til høringen i januar 2014, har parterne indledt en oplysningsproces med henblik på at dele/udveksle relevante oplysninger.

7 7 Selskabet samt andre Nortel-selskaber i EMEA deltager i denne proces, uanset udfaldet af ankerne. Dette for at sikre, at processen forløber så effektivt som muligt. Den af domstolene godkendte allokeringsprotokol specificerer ikke nogen proces for at anke nogen af de afgørelser, der er truffet af de amerikanske og canadiske domstole. Det er muligt, at processen, som den i øjeblikket forudses at ville forløbe, ikke vil resultere i en bindende PPA-beslutning eller, som følge heraf, en udlodning af midler fra depotet efter høringen i januar Det beskikkede tilsyn finder, at det rette og mest effektive forum for en afgørelse i PPAspørgsmålet er en tvungen voldgift. Mægleren i den tredje mæglingsrunde i januar 2013, retspræsident Warren Winkler, bemærkede, at disse spørgsmål ikke kan afgøres effektivt ved søgsmål alene. Det beskikkede tilsyn vil fortsat overveje de for Selskabet eksisterende valgmuligheder samt repræsentere Selskabets interesser i nordamerikanske retstvister.

8 8 The Pensions Regulator (TPR) TPR, et ved lov oprettet organ i Storbritannien, har rejst krav mod adskillige selskaber i Nortelkoncernen i EMEA, herunder Selskabet, ( target companies ) samt i Nordamerika. TPR's pådømmelsespanel besluttede i juni 2010, at der skulle rejses FDS-krav, hvorefter target companies skulle yde økonomisk støtte til UK Limiteds pensionsordning ( UK Pensions Scheme ), som på nuværende tidspunkt skønnes at have et underskud på cirka GBP 2,1 milliarder. Det beskikkede tilsyn har henvist ( henvisningen ) til "Upper Tribunal" for at udfordre denne afgørelse på vegne af Selskabet samt hvert af de øvrige target companies, som tilsynet er udpeget til at føre tilsyn med. Imens Upper Tribunals afgørelse vedrørende henvisningen afventes, må der ikke rejses noget FSD-krav over for target companies. Med henblik på at overveje konsekvenserne af TPR s sagsanlæg, i tilfælde af at der rejses FSD-krav eller Contribution Notice, anmodede det beskikkede tilsyn Landsretten om anvisninger med henblik på at afgøre, om der kan rejses et FSD-krav eller Contribution Notice mod et insolvent selskab og, i påkommende tilfælde, om sådanne krav vil rangere som en simpel fordring på lige fod med andre simple fordringer, som en prioriteret fordring eller en fordring, der først vil blive indfriet efter alle andre fordringer ( non-provable claim ). Den engelske landsret og appeldomstolen konkluderede noget modvilligt, at de var bundet af tidligere domstolsmyndighed, og besluttede, at gæld hidrørende fra et FSD-krav eller Contribution Notice ville rangere som en prioriteret fordring i en betalingsstandsning eller likvidation med forrang over de simple kreditorers fordringer. Det beskikkede tilsyn ankede afgørelserne til den engelske højesteret, og der blev afsagt dom den 24. juli Højesteret godkendte anken og tilsidesatte landsrettens og appelrettens afgørelser. Idet højesteret accepterede det beskikkede tilsyns argumenter, besluttede retten, at gæld hidrørende fra et FSD-krav eller Contribution Notice mod Selskabet ville rangere som en bevisligt fordring på lige fod med de simple fordringer. Højesterets dom handler alene om, hvordan gæld hidrørende fra et FSD-krav eller Contribution Notice rangerer i forhold til Selskabet. Det er ikke blevet fastlagt, at Selskabet eller et andet Nortel-selskab i EMEA er forpligtet til at yde et bidrag til Nortel UK Pension Fund. Afgørelsen af, om der vil blive rejst et FSD-krav eller Contribution Notice mod Selskabet, var uformelt blevet udsat. Efter højesterets dom forventer det beskikkede tilsyn imidlertid, at sagen sandsynligvis vil blive genoptaget, hvorefter der vil blive truffet en endelig afgørelse. Det beskikkede tilsyn vil fortsat kraftigt forsvare Selskabets stilling i relation til den af TPR rejste sag, og det er på ingen måde sikkert, at der i sidste ende vil blive fremsat et FSD-krav eller Contribution Notice. Det beskikkede tilsyn vil fortsat holde kreditorudvalget opdateret om ethvert relevant spørgsmål samt løsningen deraf.

9 9 Udlodning til kreditorer Det beskikkede tilsyn opfordrer fortsat kreditorerne til at indgive anmeldelse om krav som led i den uformelle proces, der indledtes i juli Imens ovenfor nævnte afgørelse vedrørende ovennævnte handlinger fra TPR s side samt PPAprocessen afventes, kan der ikke foretages udlodninger til Selskabets kreditorer eller andre Nortel-selskaber, som det beskikkede tilsyn fører tilsyn med, og som er target companies i relation til TPR. Ej heller er det muligt at sige, hvornår en formel proces vedrørende kreditorernes krav kan påbegyndes. Det beskikkede tilsyn vedbliver imidlertid at undersøge alle muligheder for at løse problemerne, fremskynde en udlodning til kreditorerne og minimere omkostningerne i relation til betalingsstandsningen. Før de deponerede PPA-indtægter fra salget af aktiviteterne hæves og koncerninterne udbytter modtages, forventer det beskikkede tilsyn, at der medmindre der opstår uforudsete forpligtelser vil være i omegnen af USD 1 million til rådighed for udlodning til Selskabets kreditorer. Det beskikkede tilsyn kan imidlertid stadig ikke bekræfte hverken antallet af krav, der er rejst af kreditorer, før tilsynet blev beskikket, eller det sandsynlige afkast for de enkelte kreditorer eller grupper af kreditorer. Disse forhold vil primært afhænge af følgende nøglefaktorer: a. En løbende analyse af de til det beskikkede tilsyn oplyste krav i den uformelle proces og resultatet af en efterfølgende formel anmeldelse af fordringer i konkursboet; b. Muligheden for, at TPR anlægger et FSD-krav mod Selskabet. Som nævnt er det beskikkede tilsyn ikke sikker på, om et sådant FSD-krav faktisk vil blive anlagt, og der er heller ikke klarhed over størrelsen af det eventuelle krav. Det skal anføres, at anlægges der et sådant krav, vil det beskikkede tilsyn forsvare Selskabets stilling. Det beskikkede tilsyn håber, at det vil lykkes at imødegå et sådant FSD-krav; c. Afslutning af nogle komplekse forpligtelser og krav; d. Færdiggørelse af fastsættelsen af en kreditorrækkefølge som led i udlodningsprocessen; og e. Udfaldet af PPA-processen. Det beskikkede tilsyn vil fortsat holde kreditorkomiteen opdateret om ethvert relevant spørgsmål samt løsningen deraf.

10 10 Exit-strategi Det beskikkede tilsyn fortsætter med at udforske den mest hensigtsmæssige exit-model fra betalingsstandsningen af Selskabet og de andre EMEA-selskaber; dvs. en model, hvormed der kan opnås enighed om kreditorernes krav, udlodning af overskydende midler til kreditorerne og en endelig likvidation af Selskabet. Det beskikkede tilsyn skal i henhold til lovgivningen fx formelt indhente anmeldelser af fordringer mod konkursboet, tilvejebringe kreditoraftaler, afslutte salg af aktiver, håndtere salgsprovenuer og koncerninterne krav, nå til enighed om alle andre kreditorkrav og håndtere det praktiske i forbindelse med udlodningen af midler. I alle ovenstående scenarier vil udlodningsprocessen være underlagt tidsmæssige konsekvenser, omkostninger, størrelsen af det pågældende selskab, relevante valutaer, lokale lovbestemmelser vedrørende fordringer og lokale processer for andre koncernselskaber i relation til koncerninterne udbytter i tillæg til engelsk ret. Den mest hensigtsmæssige proces med henblik på at nå til enighed vedrørende krav og udlodde overskydende midler til kreditorerne er endnu ikke fastlagt. Dog kan denne proces færdiggøres i regi af betalingsstandsningen (med landsrettens godkendelse), eller i regi af en gældsordning eller likvidationsproces. Den mest hensigtsmæssige proces vil blive fastlagt med udgangspunkt i, hvad der er mest gavnligt for Selskabet og dets kreditorer.

11 11 7. Andre forhold Kreditorudvalget Kreditorudvalget blev nedsat på kreditorernes møde den 18. marts Det beskikkede tilsyn forsyner fortsat medlemmerne af kreditorudvalget med nærmere oplysninger, efterhånden som betalingsstandsningen og sagerne udvikler sig (herunder en analyse af tilsynets timeomkostninger til godkendelse). Det beskikkede tilsyn vil fortsat holde kreditorudvalget opdateret omkring udviklingen. Den foreskrevne andel 176A i Insolvency Act 1986 finder ikke anvendelse på denne betalingsstandsning, da der ikke er noget kvalificerende generalpant og derfor ikke nogen foreskreven andel, der skal øremærkes til ikke-privilegerede kreditorer.

12 12 Det beskikkede tilsyn vil rapportere til kreditorer igen om seks måneders tid. Med venlig hilsen for AB (i betalingsstandsning) SJ Harris Beskikket tilsyn Bilag: Selskabsoplysninger Det beskikkede tilsyns ind- og udbetalingskonto Opsummering af det beskikkede tilsyns timeomkostninger Det beskikkede tilsyns politik for honorarer og udlæg Blanket 2.24B: Administrators Progress Report A. R. Bloom, S. J. Harris og C. J. W. Hill er autoriseret af the Institute of Chartered Accountants in England and Wales til at fungere som kuratorer i Storbritannien, og A. M. Hudson er autoriseret af the Association of Chartered Certified Accountants til at fungere som kurator i Storbritannien for nedenstående Selskaber. Selskabernes anliggender, virksomhed og aktiver administreres af Kuratorerne, A. R. Bloom, S. J. Harris, A. M. Hudson og C. J. W. Hill, som udelukkende fungerer på vegne af Selskaberne og uden personligt ansvar. Selskaberne er UK Limited; S.A.; Nortel GmbH; France S.A.S.; N.V.; S.p.A.; B.V.; Polska Sp z.o.o.; Hispania, S.A.; Nortel Networks (Austria) GmbH; s.r.o.; Engineering Service Kft; Portugal S.A.; Nortel Networks Slovensko s.r.o.; Oy; Romania SRL; AB; International Finance & Holding B.V. (Ireland) Limiteds anliggender, virksomhed og aktiver administreres af Kuratorerne, A. R. Bloom og D. M. Hughes, som udelukkende fungerer på vegne af (Ireland) Limited og uden personligt ansvar. S.A. blev taget under fransk liquidation judiciaire den 28. maj Selskabets franske virksomhed og aktiver administreres nu af kurator (la liquidateur judiciaire). Denne rapport afgives i medfør af vores udpegelse som Kuratorer for Selskabet. Rapporten er udarbejdet udelukkende med henblik på at oplyse kreditorerne om visse aspekter af Betalingsstandsningen. Denne rapport er udelukkende en foreløbig indikation af Selskabets samlede stilling og ikke en værdiansættelse af den nuværende eller fremtidige værdi af nogen bestemt gældspost og kan efterfølgende blive ændret, hvorfor den ikke kan tages som udtryk for en indikation af kreditorernes endelige dividende, og hverken vi eller Selskabet påtager os noget ansvar over for personer, som disponerer i forhold til Selskabet på baggrund af rapporten. Kuratorerne kan indsamle, anvende, overdrage, opbevare eller på anden måde bearbejde (samlet benævnt Bearbejde ) oplysninger, som kan knyttes til bestemte personer ( Personoplysninger ). Kuratorerne kan Bearbejde Personoplysninger i forskellige jurisdiktioner i overensstemmelse med gældende lov og faglige forskrifter, herunder (men ikke begrænset til) the Data Protection Act 1998.

13 Bilag 1 AB (i betalingsstandsning) Selskabsoplysninger Registreringsnummer: Selskabsnavn: Hjemstedsadresse: Tidligere navn: AB C/o BDO Stockholm AB, postboks , Stockholm, Sverige Nordic AB Oplysninger om det beskikkede tilsyn og selve beskikkelsen Beskikket tilsyn: Dato for beskikkelse: 14. januar 2009 AR Bloom, AM Hudson, SJ Harris and CJW Hill of Ernst & Young LLP, 1 More London Place, London, SE1 2AF Beskikket af: Domstolsreference: Det beskikkede tilsyns respektive ansvarsområder: Beskikkelsen blev foretaget af the High Court of Justice, Chancery Division, Companies Court, på baggrund af anmodning fra Selskabets bestyrelse. High Court of Justice, Chancery Division, Companies Court - sag 548/2009. Enhver af de funktioner, der skal udføres, eller de beføjelser, der skal udøves af tilsynet, kan udføres/udøves af en afdem alene eller af dem begge i fællesskab. Erklæring om EF-forordningen EF-Rådets forordning om konkursbehandling fra 2000 finder anvendelse på denne betalingsstandsning, og behandlingen heraf udgør hovedsagen. Betalingsstandsningen behandles således i overensstemmelse med engelsk konkurslovgivning og er ikke underlagt konkurslovgivningen i noget andet EU-medlemsland.

14 Aktiekapital Aktieklasse Registreret aktiekapital Udstedt og fuldt indbetalt Antal SEK Antal SEK Stamaktier Aktionær International Finance & Holdings B.V. 100% Bestyrelse (nuværende og for de sidste tre år) og direktionssekretær (nuværende) Navn Bestyrelsesmedlem eller direktionssekretær Udnævnt den Fratrådt den Nuværende aktiebeholdning Roland Dahlman Vicebestyrelsesmedlem 26. april Sharon Rolston Bestyrelsesmedlem 14. januar september Simon Freemantle Bestyrelsesmedlem 14. januar David Quane Bestyrelsesmedlem 30. september Roland Dahlman Direktionssekretær - - -

15 Koncerndiagram Corporation (Canada) Limited (Canada) USA Asia OCEANIC NNUK CALA SA (France) (Ireland) Dormant companies International Finance & Holding BV (Netherlands) Northern Telecom France s.r.o. (Czech) (Austria) GmbH AG Switzerland (Scandinavia) AS (Norway) S.p.A (Italy) South Africa (Proprietary) Limited (RSA) N.V. (Belgium) France SAS Engineering Service Kft. (Hungary) Slovensko s.r.o. (Slovak) Romania Srl (Romania) O.O.O. (Russia) (Portugal) S.A. Polska Sp. z.o.o. (Poland) Nortel GmbH (Germany) Nortel Communications Holdings (1997) Limited (Israel) Nortel Ukraine Limited BV (The Netherlands) AB (Sweden) Hispania S.A. (Spain) Netas Telekomunikasyion (Turkey) Dormant companies Israel (Sales and Marketing) Limited Dormant company Oy (Finland) Reference The EMEA Companies in UK administration procedures

16 EMEA-selskaberne under engelsk betalingsstandsningsbehandling: Juridisk enhed UK Limited S.A. France S.A.S. (Ireland) Limited Nortel GmbH Oy Romania SRL AB N.V. S.p.A. B.V. International Finance & Holding B.V. Polska Sp. z.o.o. (Austria) GmbH s.r.o. Engineering Service Kft Portugal, S.A. Hispania S.A. Slovensko s.r.o. Registreringsland England Frankrig Frankrig Irland Tyskland Finland Rumænien Sverige Belgien Italien Holland Holland Polen Østrig Tjekkiet Ungarn Portugal Spanien Slovakiet

17 Bilag 2 AB (i betalingsstandsning) Opsummering af det beskikkede tilsyns ind- og udbetalinger i perioden fra 14. januar 2009 til 13. juli 2013 AB (i betalingsstandsning) Tilsynets ind- og udbetalinger i perioden: 14. januar 2009 til 13. juli 2013 Valuta: SEK Perioden 14. januar 2009 til 13. januar 2013 Perioden 14. januar 2013 til 13. juli 2013 I alt til 13. juli 2013 Primosaldo 39,898,194 39,898,194 Indbetalinger Handel: - Salg efter beskikkelse 18,998,900-18,998,900 - Koncerninterne 10,967,719-10,967,719 - Andre indbetalinger 2,144,386-2,144,386 - Refundering af overbetalinger 834, ,277 Andet: - Bankrenter 635,552 59, ,011 - Valutakursomregning 973 (0) ,581,808 59,460 33,641,268 Udbetalinger Handel: - Lønninger, medarbejdergoder og lønskatter (23,667,767) - (23,667,767) - Pensionsbidrag (2,996,995) - (2,996,995) - Andre udbetalinger (2,791,051) (6,448) (2,797,499) - Ejendomsomkostninger (2,442,675) - (2,442,675) - Leverandører (1,433,454) - (1,433,454) - Forbrugsafgifter (343,316) - (343,316) - Øvrige afgifter (138,697) - (138,697) - Leverandører af varer og tjenesteydelser - lagerrelaterede (34,428) - (34,428) Andet: - Det beskikkede tilsyns honorarer og udlæg (15,937,468) (1,450,506) (17,387,974) - Advokathonorarer (8,486,120) (122,579) (8,608,699) - Omkostninger, øvrige rådgivere (2,309,443) (70,313) (2,379,756) - Bankgebyrer og -renter (46,549) (1,238) (47,787) (60,627,962) (1,651,084) (62,279,047) Ultimosaldo 12,852,040 11,260,415 Kontoafstemning: Anfordringskonti 452,040 1,760,415 Tilsynets indlånskonti 12,400,000 9,500,000 12,852,040 11,260,415

18 AB (i betalingsstandsning) Opsummering af det beskikkede tilsyns ind- og udbetalinger i perioden fra 14. januar 2009 til 13. juli 2013 AB (i betalingsstandsning) Tilsynets ind- og udbetalinger i perioden: 14. januar 2009 til 13. januar 2013 Valuta: USD Perioden 14. januar 2009 til 13. januar 2013 Perioden 14. januar 2013 til 13. juli 2013 I alt til 13. juli 2013 Primosaldo 4,852,850 4,852,850 Indbetalinger Handel: - Salg efter beskikkelse 2,542,447-2,542,447 - Koncerninterne 1,661,699-1,661,699 - Andre indbetalinger 322, ,077 - Refundering af overbetalinger 112, ,591 Andet: - Valutakursomregning 594,981 (60,012) 534,969 - Bankrenter 92,301 8, ,281 5,326,096 (51,033) 5,275,063 Udbetalinger Handel: - Lønninger, personalegoder og lønskatter (3,131,209) - (3,131,209) - Pensionsbidrag (397,072) - (397,072) - Andre udbetalinger (370,479) (974) (371,453) - Ejendomsomkostninger (322,079) - (322,079) - Leverandører (190,216) - (190,216) - Forbrugsafgifter (45,699) - (45,699) - Øvrige afgifter (13,092) - (13,092) - Leverandører af varer og tjenesteydelser - lagerrelaterede (5,282) - (5,282) Andet: - Det beskikkede tilsynes honorarer og udlæg (2,228,621) (219,062) (2,447,683) - Advokathonorarer (1,177,330) (18,512) (1,195,843) - Omkostninger, øvrige rådgivere (318,372) (10,619) (328,991) - Bankgebyrer og -renter (6,539) (187) (6,726) (8,205,989) (249,354) (8,455,343) Ultimosaldo 1,972,957 1,672,571 Kontoafstemning: Anfordringskonti 69, ,484 Tilsynets indlånskonti 1,903,563 1,411,087 1,972,957 1,672,571

19 Kommentarer til ind- og udbetalinger Der har været en væsentlig nedgang i ind- og udbetalinger i rapporteringsperioden sammenlignet med tidligere perioder. Årsagen er, at selskabet har indstillet sin drift og er under likvidation. Noter til R & P Alle saldi på diverse konti er rapporteret i lokal valuta, SEK, samt en fælles valuta for samtlige selskaber, USD. Åbningsbalancer er omregnet til spotkursen ultimo januar 2009 og slutbalancer er omregnet til spotkursen ultimo juni 2013, som er oplyst af Selskabet. Denne fremgangsmåde er i overensstemmelse med Selskabets interne rapporteringsprocedurer. Transaktioner på kontiene i løbet af rapporteringsperioden (14. januar juli 2013) er omregnet til gennemsnitlige spotkurser i perioden i henhold til valutakurserne på Som følge af denne omregning har der været valutakursudsving i perioden som et resultat af kursforskelle. Disse er alene omregningsbevægelser og afspejler ikke faktiske ind- eller udbetalinger. De tal, der ligger til grund for opsummeringen af ind- og udbetalinger, er oplyst af Selskabet og er ikke blevet revideret. Væsentlige poster er gennemgået for nøjagtighed og rimelighed. De rapporterede beløb er inkl. moms, hvis relevant. Alle de nedenfor angivne beløb er i USD, medmindre andet fremgår. INDBETALINGER Likvide beholdninger i SEK på tidspunktet for tilsynets beskikkelse udgjorde USD 4,9 millioner efter omregning. Indbetalinger i perioden siden den 14. januar 2013 beløb sig til mindre end USD (med fradrag af valutakursomregning). Beløbet vedrører udelukkende bankrenter. UDBETALINGER De samlede udbetalinger siden den 14. januar 2013 beløber sig til USD 0,2 millioner. Beløbet vedrører primært honorar til det beskikkede tilsyn samt juridiske rådgivere. Honorar til det beskikkede tilsyn Honorarer betalt til det beskikkede tilsyn siden den 14. januar 2013 beløber sig til USD 0,2 millioner (inkl. moms). Disse omkostninger vedrører honorar og udlæg i perioden. Valutakursomregning De samlede valutakursomregningsbevægelser indtil den 13. juli 2013 er et resultat af en nedskrivning af USD i forhold til SEK. Disse bevægelser afspejler ikke et egentligt tab.

20 AB (i betalingsstandsning) den danske filial Opsummering af det beskikkede tilsyns ind- og udbetalinger i perioden fra 14. januar 2009 til 13. juli 2013 AB - dansk filial (i betalingsstandsning) Tilsynets ind- og udbetalinger i perioden: 14. januar 2009 til 13. juli 2012 Valuta: DKK Perioden 14. januar 2009 til 13. januar 2012 Perioden 14. januar 2012 til 13. juli 2012 I alt til 13. juli 2012 Primosaldo 4,566,057 4,566,057 Indbetalinger Handel: - Koncerninterne 21,247,564-21,247,564 - Andre indbetalinger 14,366-14,366 - Salg efter beskikkelse 123, ,552 - Refundering af overbetalinger 61,481-61,481 Andet: - Øvrige afgifter 1,636,765-1,636,765 - Bankrenter 82, ,844 23,165, ,166,573 Udbetalinger Handel: - Lønninger, personalegoder og lønskatter (19,427,980) - (19,427,980) - Andre udbetalinger (1,765,148) - (1,765,148) - Ejendomsomkostninger (1,138,004) - (1,138,004) - Forbrugsafgifter (333,743) - (333,743) - Leverandører af varer og tjenesteydelser (39,136) - (39,136) Andet: - Omkostninger, øvrige rådgivere (1,352,162) (39,622) (1,391,784) - Advokathonorarer (257,921) - (257,921) - Bankgebyrer og -renter (43,773) (1,102) (44,875) - Valutakursomregning vedr. intern valutatransaktion Valutakursomregning (1) - (1) (24,357,868) (40,724) (24,398,592) Ultimosaldo 3,373,946 3,334,038 Kontoafstemning: Anfordringskonti 164, ,278 Tilsynets indlånskonti 3,208,953 3,209,760 3,373,946 3,334,038

Nortel Networks AB (i betalingsstandsning) (herefter benævnt Selskabet )

Nortel Networks AB (i betalingsstandsning) (herefter benævnt Selskabet ) Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF Tel: 020 7951 2000 Fax: 020 7951 1345 www.ey.com/uk TIL ALLE KENDTE KREDITORER 12. august 2011 Ref: MLP/7E/CH/NA/HR/LO3556 Hannah Russell Direct line:

Læs mere

Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners. Co-Lead Manager

Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners. Co-Lead Manager NNIT A/S Udbud af 10.000.000 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 21 09 31 06) Dette dokument vedrører udbuddet af 10.000.000 stk. Aktier à nominelt DKK 10 ( Udbuddet ) i NNIT A/S ( Selskabet eller

Læs mere

Indhold. Om Euler Hermes Danmark... 3. Polen... 13 Rykkerprocedure... 13. Gode råd ved salg i ind- og udland... 4. Danmark... 5 Rykkerprocedure...

Indhold. Om Euler Hermes Danmark... 3. Polen... 13 Rykkerprocedure... 13. Gode råd ved salg i ind- og udland... 4. Danmark... 5 Rykkerprocedure... Inkassoguiden Indhold Om Euler Hermes Danmark... 3 Gode råd ved salg i ind- og udland... 4 Danmark... 5 Rykkerprocedure... 5 Euler Hermes... 5 Retslig inkasso... 5 Konkurs... 7 Finland.... 8 Rykkerprocedure...

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12

Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12 I. Beskrivelse af Selskabet... 17 1. Ansvarlige personer... 17 2. Lovpligtige revisorer... 18 3. Udvalgte

Læs mere

ISS A/S Vejledning om konkurrenceregler

ISS A/S Vejledning om konkurrenceregler ISS A/S Vejledning om konkurrenceregler Januar 2009 2 Indhold Konkurrenceregler ISS erklærede politik 1 ISS politik og overholdelse heraf 2 Indledning 3 Konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af dominans

Læs mere

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP.

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP. KlimaInvest A/S (et dansk aktieselskab), CVR-nr. 30731735 Udbud af op til 8.500.000 stk. nye aktier á nominelt DKK 1,00 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:10. Dette prospekt (

Læs mere

Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners. Goldman Sachs International Nordea UBS Investment Bank. Joint Bookrunners.

Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners. Goldman Sachs International Nordea UBS Investment Bank. Joint Bookrunners. ISS A/S Udbud af op til stk. 58.399.894 Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 28 50 47 99) Dette dokument vedrører udbuddet af op til 58.399.894 stk. aktier à nominelt DKK 1 ( Udbuddet ) i ISS A/S ( Selskabet

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Ledelsesberetning Hoved-

Læs mere

Prospekt af 17. december 2008

Prospekt af 17. december 2008 Prospekt af 17. december 2008 RESUME Indholdsfortegnelse: Resume... 1 Baggrund for udstedelse af aktier... 1 Olicom A/S... 2 Bestyrelse og direktion... 6 Risikofaktorer... 6 Kapital og aktionærforhold...

Læs mere

Én fælles SAS-aktie. Tilbud fra SAS AB (publ) til aktionærer i SAS Danmark A/S. Børsprospekt for SAS AB (publ)

Én fælles SAS-aktie. Tilbud fra SAS AB (publ) til aktionærer i SAS Danmark A/S. Børsprospekt for SAS AB (publ) Én fælles SAS-aktie Tilbud fra SAS AB (publ) til aktionærer i SAS Danmark A/S Børsprospekt for SAS AB (publ) Ombytningsforhold: For hver aktie i SAS Danmark A/S, SAS Norge ASA og SAS Sverige AB tilbydes

Læs mere

Udbud af 53.722.347 stk. aktier à nom. DKK 5

Udbud af 53.722.347 stk. aktier à nom. DKK 5 Udbud af 53.722.347 stk. aktier à nom. DKK 5 Dette Prospekt er udarbejdet i forbindelse med udbuddet af i alt 53.722.347 stk. nye aktier à nom. DKK 5 ("Transaktionsaktierne") i Greentech Energy Systems

Læs mere

Cimber Sterling Group A/S

Cimber Sterling Group A/S Cimber Sterling Group A/S et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 56 36 97 16) Udbud af op til 16.650.000 stk. aktier à nominelt DKK 1 Udbudskursinterval: DKK 20 24 pr. Aktie Dette prospekt ( Prospektet

Læs mere

Fortegningsretsemission 2009

Fortegningsretsemission 2009 Fortegningsretsemission 2009 Bang & Olufsen a/s (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 41 25 79 11) Udbud af 24.162.676 styk nye B-aktier à nominelt 10 DKK til kurs 19 DKK pr. B-aktie med fortegningsret

Læs mere

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 I anledning af forslaget om nedsættelse af selskabets nominelle aktiekapital med DKK 33.022.509 fra DKK 36.691.676 til DKK

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Placeringsforeningen Investin

Placeringsforeningen Investin Placeringsforeningen Investin Saxo Invest Stabilt forbrug Prospekt Offentliggjort den 9. oktober 2012 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at

Læs mere

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719)

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Udbud af op til 337.880.040 stk. nye aktier á nom. DKK 0,50 til kurs 0,60 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i

Læs mere

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne.

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Særlige tilskudsordninger forvaltes af Kommissionens respektive generaldirektorater. Yderligere

Læs mere

Athena IT-Group A/S Prospekt

Athena IT-Group A/S Prospekt Athena IT-Group A/S Prospekt Marts 2008 Prospekt Athena IT-Group A/S på First North Certified Adviser: Korral Partners A/S Certified Adviser s rolle på First North: Athena IT-Groups s aktier er optaget

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for en del af klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for en del af klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 6. oktober 2014 blev der i sag nr. 74/2013 A mod statsautoriseret revisor Ole Olsen og statsautoriseret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 21. juni 2013 og 9. juli 2013 har A i

Læs mere

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Børsprospekt 2010 Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Telefon: +45 33 33 93 03 Telefax: +45 33 33 83 03 Internet: www.nordicom.dk

Læs mere

D O M. Afsagt den 22. marts 2013 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Arne Brandt, M. Stassen og Søren Schou Frandsen (kst.)).

D O M. Afsagt den 22. marts 2013 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Arne Brandt, M. Stassen og Søren Schou Frandsen (kst.)). D O M Afsagt den 22. marts 2013 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Arne Brandt, M. Stassen og Søren Schou Frandsen (kst.)). 22. afd. nr. B-1484-11: Shell Olie- og Gasudvinding Danmark B.V.

Læs mere

(investeringsselskab domicileret i Luxembourg) december 2009

(investeringsselskab domicileret i Luxembourg) december 2009 Schroder Alternative Solutions Prospekt (investeringsselskab domicileret i Luxembourg) december 2009 Danmark Dette prospekt er ikke gyldigt, medmindre der vedlægges et tillæg, der er dateret februar 2011.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. oktober 2013 (J.nr. 2013-0033906) Inddragelse af selskabets

Læs mere

Prospekt. Athena IT Group A/S. på First North. Certified Adviser: Korral Partners A/S

Prospekt. Athena IT Group A/S. på First North. Certified Adviser: Korral Partners A/S Prospekt Athena IT Group A/S på First North Certified Adviser: Korral Partners A/S Certified Adviser s rolle på First North: Athena IT-Groups s aktier er optaget til handel på First North. Certified Adviser

Læs mere

PROSPEKT JUNI 2007. IT InterGroup A/S. Anerkendt ekspertise inden for IT-sikkerhed. Stort internationalt potentiale med ny produktlinie

PROSPEKT JUNI 2007. IT InterGroup A/S. Anerkendt ekspertise inden for IT-sikkerhed. Stort internationalt potentiale med ny produktlinie IT InterGroup A/S PROSPEKT JUNI 2007 Anerkendt ekspertise inden for IT-sikkerhed Stort internationalt potentiale med ny produktlinie Solide referencekunder og samarbejde med bl.a. Microsoft First North

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2006 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2006. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Udbud af op til 47.981.480 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 28505116) UDBUDSKURSINTERVAL: DKK 175 DKK 225 PR.

Udbud af op til 47.981.480 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 28505116) UDBUDSKURSINTERVAL: DKK 175 DKK 225 PR. Udbud af op til 47.981.480 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 28505116) Dette prospekt ( Prospektet ) vedrører udbuddet af op til 47.981.480 stk. aktier à nom. DKK 1 ( Udbuddet ) i PANDORA A/S

Læs mere

Børsprospekt 2009. H+H International A/S. build with ease

Børsprospekt 2009. H+H International A/S. build with ease Børsprospekt 29 H+H International A/S build with ease H+H International A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR No. 49 61 98 12) Udbud af 8.72. styk nye B-aktier à nominelt DKK 5 til DKK 54 pr.

Læs mere

DANSKE INVEST PCC LIMITED

DANSKE INVEST PCC LIMITED PROSPEKT dateret 28. juni 2012 Selskabets Bestyrelse, hvis medlemmers navne er anført under overskriften Bestyrelse på side 4, er kollektivt og hver for sig ansvarlige for rigtigheden af oplysningerne

Læs mere