Nortel Networks AB (i betalingsstandsning) ( Selskabet )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nortel Networks AB (i betalingsstandsning) ( Selskabet )"

Transkript

1 Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF Tel: Telefax: TIL ALLE KENDTE KREDITORER 6. august 2013 Ref.: MLP/7E/SJH/DM/RG/LO3556/PCF16 Sam East Direkte tlf.: +44 (0) AB (i betalingsstandsning) ( Selskabet ) High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division, Companies Court Sagsnummer 548/2009 I overensstemmelse med Rule 2.47 of The Insolvency Rules 1986 retter vi henvendelse til kreditorerne for at give dem statusrapport nr. 9 vedrørende betalingsstandsningen ("rapporten"). Rapporten dækker perioden fra den 14. januar 2013 til den 13. juli 2013 og skal læses i sammenhæng med det beskikkede tilsyns rapporter af hhv. den 13. august 2009, den 13. februar 2010, den 12. august 2010, den 11. februar 2011, den 12. august 2011, den 9. februar 2012, den 6. august 2012 og den 6. februar 2013 samt det beskikkede tilsyns forslag af den 23. februar Yderligere kopier af rapporten samt de tidligere rapporter kan fås ved anmodning til følgende adresse: Selskabet kom under tilsyn ("beskikket tilsyn") den 14. januar 2009, da AR Bloom, AM Hudson, SJ Harris og CJW Hill af Ernst & Young LLP, 1 More London Place, London SE1 2AF, blev udnævnt som fælles beskikket tilsyn ( det beskikkede tilsyn ) efter afgørelse ("afgørelsen") fra landsretten i England og Wales ("landsretten"), efter at dette var blevet begæret af Selskabets bestyrelse. Dette var en del af en større omstrukturering af Nortel-koncernen. Corporation ("NNC"), det ultimative moderselskab i Nortel-koncernen, Limited ("NNL"), og visse af dets andre canadiske datterselskaber indgav en ansøgning om kreditorbeskyttelse i henhold til Companies Creditors Arrangement Act ("CCAA") i Canada for at påbegynde en omfattende forretningsmæssig og finansiel omstrukturering i henhold til CCAA. Nortel Networks Inc. ("NNI"), Capital Corporation og en række andre amerikanske Nortel-koncernselskaber indgav begæring om konkursbehandling og kreditorbeskyttelse i USA i henhold til Chapter 11 i den amerikanske konkurslov. Ernst & Young LLP er et godkendt revisionspartnerselskab med begrænset ansvar, registreret i England og Wales under CVR-nr. OC300001og medlem af Ernst & Young Global Limited. En liste over medlemmernes navne kan ses på 1 More London Place, London SE1 2AF, som er firmaets hovedkontor og hjemsted.

2 2 Samme dag, som Selskabet gik i betalingsstandsning, afgav landsretten, efter anmodning fra bestyrelserne i de enkelte selskaber, kendelse om betalingsstandsning, for så vidt angår 18 andre Nortel-koncernselskaber i Europa, Mellemøsten og Afrika ("EMEA"). Det fremgår af Artikel 3 i EF-forordningen om konkursbehandling 1346/2000 ("EF-forordningen"), at domstolen i en EF-medlemsstat, hvor centret for skyldnerens hovedinteresser ("COMI") af et selskab er beliggende, har kompetence til at indlede konkursbehandling af det pågældende selskab. For så vidt angår de 19 EMEAkoncernselskaber ("EMEA-selskaberne"), fandt landsretten, at disse selskabers COMI var i England, og havde derfor kompetence til at indlede konkursbehandling, dvs. betalingsstandsning, af hvert selskab. Nærmere oplysninger om de 19 selskaber fremgår af Bilag 1. Nortel-koncernen ("koncernen") aflægger regnskab i amerikanske dollars ("USD"), og alle beløb i denne rapport er derfor angivet i USD, medmindre andet fremgår. Den officielle version af denne rapport er affattet på engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelse imellem den engelsksprogede version og en hvilken som oversættelse deraf, er den engelsksprogede version gældende. Der henvises desuden til afsnittet om ansvarsfraskrivelse i slutningen af rapporten.

3 3 1. Opsummering af status for betalingsstandsningen Formål med det beskikkede tilsyn Det beskikkede tilsyn har fortsat frasalget af Selskabets aktiviteter med det formål for øje enten at redde Selskabet som en going concern eller opnå et bedre resultat for Selskabets kreditorer generelt end det, der sandsynligvis kunne opnås, hvis Selskabet blev likvideret. I 2009 blev det klart, at det på grund af det finansielle og markedsmæssige pres på Nortelkoncernen ville være nødvendigt at sælge samtlige selskaber, og at det ikke ville være muligt at redde Selskabet som en going concern. Det beskikkede tilsyn mente, at beslutningen om at fortsætte - en nøje overvåget - tabsgivende drift for at opnå going concern -værdier for selskaberne og aktiverne og for at undgå eventuelle krav, ville være til gavn for kreditorerne som helhed. Denne beslutning retfærdiggøres af de opnåede realisationsværdier (med forbehold for en endelig fordeling af provenuet til Selskabet) samt at, at eventuelle krav er undgået. Salg af virksomheder og aktiver Koncernen blev primært drevet via fire forretningsområder: Enterprise Solutions ("Enterprise"); Metro Ethernet Networks ("MEN"), Carrier Networks, der består af Global System for Mobile Communications ("GSM"), Carrier VoIP Application Solutions ("CVAS") og Multi Service Switch business ("MSS") og Code Division Multiple Access ("CDMA"). Salget af samtlige nøgleområder og koncernens væsentligste aktiver blev gennemført i Koncernen har efter dette globale salg ganske få realisérbare aktiver tilbage. Det samlede bruttosalgsprovenu af det globale salg udgør cirka USD 7,5 milliarder (før transaktionsomkostninger, justeringer og indeståender på deponeringskonti), og i overensstemmelse med det aftalte grundlag for det globale salg, vil dette beløb indestå på et depot, indtil det skal udloddes inden for koncernen (som yderligere beskrevet nedenfor). Næste trin Det beskikkede tilsyn, der har afsluttet den vigtigste forretningsmæssige fase af betalingsstandsningen, vil fortsat fokusere på at afvikle Selskabets forhold og løse udeståender med de andre koncernselskaber. De vigtigste resterende spørgsmål for Selskabet er løsningen af koncerninterne spørgsmål, såsom en allokering af salgsprovenuet ("PPA") inden for koncernen, koncerninterne krav, herunder krav anlagt af Selskabet og andre EMEA-selskaber mod canadiske og amerikanske konkursboer, krav anlagt af Financial Support Direction ("FSD"-krav) imod visse EMEAselskaber og etableringen af en hensigtsmæssig proces med henblik på at opnå enighed om kreditorernes krav og udlodde likvide midler til dem. Yderligere oplysninger fremgår af de følgende afsnit.

4 4 2. Strategi for selskabsafvikling Det beskikkede tilsyn har afsluttet salget af selskabsaktiviteter og immaterielle ejendomsrettigheder. Det beskikkede tilsyn mener, at dette har sikret et bedre afkast til Selskabets kreditorer, end hvad der ville have været opnået på anden vis, på grund af sandsynligvis højere realisationsværdier, bevarelse af arbejdspladser ved en overførsel af medarbejdere til nye selskaber samt overførsel af kontrakter til købere. Der henvises til det beskikkede tilsyns tidligere rapporter for yderligere oplysninger. Salgsprovenuet, som nu er cirka USD 7,5 milliarder (før transaktionsomkostninger, justeringer og mellemværender på spærrede konti), forbliver i depotet med henblik på distribution, når PPA-processen er aftalt mellem koncernvirksomhederne eller afgjort via voldgift eller retslig proces. 3. Handels- og driftsmæssigt overblik Der henvises til det beskikkede tilsyns tidligere seksmåneders statusrapport for yderligere oplysninger om periodens resultater. Medarbejdere Som tidligere oplyst har Selskabet ikke længere nogen medarbejdere. Der henvises til det beskikkede tilsyns tidligere seksmåneders statusrapporter for yderligere oplysninger. 4. Ind- og udbetalingskonto Bilag 2 viser det beskikkede tilsyns ind- og udbetalingskonto ( R & P ) for perioden fra den 14. januar 2013 til den 13. juli 2013 for Selskabet i Sverige og den danske filial. R & P-kontoen viser samlede indbetalinger på USD og samlede udbetalinger på USD Selskabet i Sverige og den danske filial havde pr. 13. juli 2013 tilsammen likvide beholdninger i forskellige valutaer svarende til USD 2,26 millioner. R & P-kontoen er en opgørelse over modtagne og betalte kontantbeløb og afspejler ikke skønnede fremtidige ind- eller udbetalinger, herunder salgsprovenu, der indestår på depot, indtil det udloddes blandt koncernvirksomhederne. Yderligere oplysninger fremgår af Bilag 2.

5 5 5. Det beskikkede tilsyns vederlag og omkostninger Det er kreditorudvalgets ansvar at godkende det beskikkede tilsyns honorarer. Udvalget fastsatte det beskikkede tilsyns vederlag med udgangspunkt i timeomkostninger. Det er udvalgets ansvar at godkende det beskikkede tilsyns timeomkostninger/honorar. I perioden fra den 1. december 2012 til den 31. maj 2013 var beskikkede tilsyns timeomkostninger GBP og dets transaktionstimeomkostninger GBP 210. Vi vil fortsat fordele visse timeomkostninger for arbejde udført til gavn for samtlige EMEAselskaber. I perioden fra den 1. december 2012 til den 31. maj 2013 blev der i den forbindelse fordelt GBP til Selskabet. En analyse af tidsforbruget fremgår af Bilag 3. Honorar til andre rådgivere Det beskikkede tilsyn vil fortsat benytte følgende rådgivere i forbindelse med tilsynet med betalingsstandsningen. Disse rådgivere fakturerer på grundlag af medgået tid, og der gennemføres interne procedurer med henblik på fakturagennemgang. I perioden fra den 14. januar 2013 til den 13. juli 2013 er følgende blevet betalt: Lokal juridisk rådgiver (engageret af Herbert Smith Freehills LLP) USD (juridiske rådgivere)

6 6 6. Betalingsstandsningen fremover PPA salget af aktiviteterne Som tidligere rapporteret er det en kompleks opgave at fordele de cirka USD 7,5 milliarder i depot (før transaktionsomkostninger, justeringer og indeståender på spærrede konti) fra det koordinerede salg af aktiviteter blandt de sælgende selskaber i de forskellige lande. Parterne forsøgte i første omgang at enes om et globalt regelsæt, men da parterne er ude af stand til at afslutte udestående forhold, blev sådanne forhandlinger suspenderet, og parterne søgte i stedet at gennemføre PPA-processen i konsensus først via drøftelser imellem parterne og dernæst via mægling. Indtil dags dato har parterne gennemført tre konsensussøgende mæglinger i forsøget på at nå frem til en beslutning i forhold til PPA og kravspørgsmål. Alle tre mæglingsforsøg mislykkedes. Yderligere oplysninger fremgår af det beskikkede tilsyns tidligere statusrapporter. Efter at den tredje mægling var mislykkedes i januar 2013, blev der berammet en fælles høring ved de amerikanske og canadiske domstole til den 7. marts 2013 med henblik på at vurdere de amerikanske og canadiske boers fælles begæringer, der blev indgivet i I forbindelse med denne høring indhentede domstolene udtalelser fra forskellige parter, herunder det beskikkede tilsyn på vegne af EMEA-selskaberne, de amerikanske og canadiske boer og en række andre interessenter. De amerikanske og canadiske dommere, hhv. dommer Gross og dommer Morawetz ( Dommerne ), afsagde deres dom den følgende dag under en telefonkonference, senere efterfulgt af en skriftlig dom. Dommerne afgjorde, at de amerikanske og canadiske domstole, i fælles høring, havde jurisdiktion til at træffe beslutning i PPA-spørgsmålet mellem de sælgende selskaber, og at de var de rette fora til at træffe en sådan beslutning. Det beskikkede tilsyns anmodning til domstolene om at beordre voldgiftsbehandling blev afvist. Dommerne besluttede endvidere, at kravene boerne imellem skulle behandles særskilt fra (og efter) PPA-processen og i overensstemmelse med de relevante regler for insolvensbehandling af det selskab, mod hvilket kravene er rejst. Den fælles høring imellem de amerikanske og canadiske domstole med henblik på at træffe beslutning i PPA-spørgsmålet er berammet til den 6. januar Efterfølgende har det beskikkede tilsyn anket afgørelsen fra såvel den amerikanske som den canadiske domstol. I USA er der en automatisk ret til at anke afgørelsen om ikke at indlede voldgiftsbehandling. Anken er berammet til domsforhandling den 8 oktober Vi anmodede også om tilladelse til at anke afgørelsen med en jurisdiktionsbetinget begrundelse i USA, men denne anmodning blev imidlertid afvist af District Court den 19. juli I Canada blev ankeanmodningen afvist den 20. juni Mens udfaldet af anken afventes og i forbindelse med forberedelserne til høringen i januar 2014, har parterne indledt en oplysningsproces med henblik på at dele/udveksle relevante oplysninger.

7 7 Selskabet samt andre Nortel-selskaber i EMEA deltager i denne proces, uanset udfaldet af ankerne. Dette for at sikre, at processen forløber så effektivt som muligt. Den af domstolene godkendte allokeringsprotokol specificerer ikke nogen proces for at anke nogen af de afgørelser, der er truffet af de amerikanske og canadiske domstole. Det er muligt, at processen, som den i øjeblikket forudses at ville forløbe, ikke vil resultere i en bindende PPA-beslutning eller, som følge heraf, en udlodning af midler fra depotet efter høringen i januar Det beskikkede tilsyn finder, at det rette og mest effektive forum for en afgørelse i PPAspørgsmålet er en tvungen voldgift. Mægleren i den tredje mæglingsrunde i januar 2013, retspræsident Warren Winkler, bemærkede, at disse spørgsmål ikke kan afgøres effektivt ved søgsmål alene. Det beskikkede tilsyn vil fortsat overveje de for Selskabet eksisterende valgmuligheder samt repræsentere Selskabets interesser i nordamerikanske retstvister.

8 8 The Pensions Regulator (TPR) TPR, et ved lov oprettet organ i Storbritannien, har rejst krav mod adskillige selskaber i Nortelkoncernen i EMEA, herunder Selskabet, ( target companies ) samt i Nordamerika. TPR's pådømmelsespanel besluttede i juni 2010, at der skulle rejses FDS-krav, hvorefter target companies skulle yde økonomisk støtte til UK Limiteds pensionsordning ( UK Pensions Scheme ), som på nuværende tidspunkt skønnes at have et underskud på cirka GBP 2,1 milliarder. Det beskikkede tilsyn har henvist ( henvisningen ) til "Upper Tribunal" for at udfordre denne afgørelse på vegne af Selskabet samt hvert af de øvrige target companies, som tilsynet er udpeget til at føre tilsyn med. Imens Upper Tribunals afgørelse vedrørende henvisningen afventes, må der ikke rejses noget FSD-krav over for target companies. Med henblik på at overveje konsekvenserne af TPR s sagsanlæg, i tilfælde af at der rejses FSD-krav eller Contribution Notice, anmodede det beskikkede tilsyn Landsretten om anvisninger med henblik på at afgøre, om der kan rejses et FSD-krav eller Contribution Notice mod et insolvent selskab og, i påkommende tilfælde, om sådanne krav vil rangere som en simpel fordring på lige fod med andre simple fordringer, som en prioriteret fordring eller en fordring, der først vil blive indfriet efter alle andre fordringer ( non-provable claim ). Den engelske landsret og appeldomstolen konkluderede noget modvilligt, at de var bundet af tidligere domstolsmyndighed, og besluttede, at gæld hidrørende fra et FSD-krav eller Contribution Notice ville rangere som en prioriteret fordring i en betalingsstandsning eller likvidation med forrang over de simple kreditorers fordringer. Det beskikkede tilsyn ankede afgørelserne til den engelske højesteret, og der blev afsagt dom den 24. juli Højesteret godkendte anken og tilsidesatte landsrettens og appelrettens afgørelser. Idet højesteret accepterede det beskikkede tilsyns argumenter, besluttede retten, at gæld hidrørende fra et FSD-krav eller Contribution Notice mod Selskabet ville rangere som en bevisligt fordring på lige fod med de simple fordringer. Højesterets dom handler alene om, hvordan gæld hidrørende fra et FSD-krav eller Contribution Notice rangerer i forhold til Selskabet. Det er ikke blevet fastlagt, at Selskabet eller et andet Nortel-selskab i EMEA er forpligtet til at yde et bidrag til Nortel UK Pension Fund. Afgørelsen af, om der vil blive rejst et FSD-krav eller Contribution Notice mod Selskabet, var uformelt blevet udsat. Efter højesterets dom forventer det beskikkede tilsyn imidlertid, at sagen sandsynligvis vil blive genoptaget, hvorefter der vil blive truffet en endelig afgørelse. Det beskikkede tilsyn vil fortsat kraftigt forsvare Selskabets stilling i relation til den af TPR rejste sag, og det er på ingen måde sikkert, at der i sidste ende vil blive fremsat et FSD-krav eller Contribution Notice. Det beskikkede tilsyn vil fortsat holde kreditorudvalget opdateret om ethvert relevant spørgsmål samt løsningen deraf.

9 9 Udlodning til kreditorer Det beskikkede tilsyn opfordrer fortsat kreditorerne til at indgive anmeldelse om krav som led i den uformelle proces, der indledtes i juli Imens ovenfor nævnte afgørelse vedrørende ovennævnte handlinger fra TPR s side samt PPAprocessen afventes, kan der ikke foretages udlodninger til Selskabets kreditorer eller andre Nortel-selskaber, som det beskikkede tilsyn fører tilsyn med, og som er target companies i relation til TPR. Ej heller er det muligt at sige, hvornår en formel proces vedrørende kreditorernes krav kan påbegyndes. Det beskikkede tilsyn vedbliver imidlertid at undersøge alle muligheder for at løse problemerne, fremskynde en udlodning til kreditorerne og minimere omkostningerne i relation til betalingsstandsningen. Før de deponerede PPA-indtægter fra salget af aktiviteterne hæves og koncerninterne udbytter modtages, forventer det beskikkede tilsyn, at der medmindre der opstår uforudsete forpligtelser vil være i omegnen af USD 1 million til rådighed for udlodning til Selskabets kreditorer. Det beskikkede tilsyn kan imidlertid stadig ikke bekræfte hverken antallet af krav, der er rejst af kreditorer, før tilsynet blev beskikket, eller det sandsynlige afkast for de enkelte kreditorer eller grupper af kreditorer. Disse forhold vil primært afhænge af følgende nøglefaktorer: a. En løbende analyse af de til det beskikkede tilsyn oplyste krav i den uformelle proces og resultatet af en efterfølgende formel anmeldelse af fordringer i konkursboet; b. Muligheden for, at TPR anlægger et FSD-krav mod Selskabet. Som nævnt er det beskikkede tilsyn ikke sikker på, om et sådant FSD-krav faktisk vil blive anlagt, og der er heller ikke klarhed over størrelsen af det eventuelle krav. Det skal anføres, at anlægges der et sådant krav, vil det beskikkede tilsyn forsvare Selskabets stilling. Det beskikkede tilsyn håber, at det vil lykkes at imødegå et sådant FSD-krav; c. Afslutning af nogle komplekse forpligtelser og krav; d. Færdiggørelse af fastsættelsen af en kreditorrækkefølge som led i udlodningsprocessen; og e. Udfaldet af PPA-processen. Det beskikkede tilsyn vil fortsat holde kreditorkomiteen opdateret om ethvert relevant spørgsmål samt løsningen deraf.

10 10 Exit-strategi Det beskikkede tilsyn fortsætter med at udforske den mest hensigtsmæssige exit-model fra betalingsstandsningen af Selskabet og de andre EMEA-selskaber; dvs. en model, hvormed der kan opnås enighed om kreditorernes krav, udlodning af overskydende midler til kreditorerne og en endelig likvidation af Selskabet. Det beskikkede tilsyn skal i henhold til lovgivningen fx formelt indhente anmeldelser af fordringer mod konkursboet, tilvejebringe kreditoraftaler, afslutte salg af aktiver, håndtere salgsprovenuer og koncerninterne krav, nå til enighed om alle andre kreditorkrav og håndtere det praktiske i forbindelse med udlodningen af midler. I alle ovenstående scenarier vil udlodningsprocessen være underlagt tidsmæssige konsekvenser, omkostninger, størrelsen af det pågældende selskab, relevante valutaer, lokale lovbestemmelser vedrørende fordringer og lokale processer for andre koncernselskaber i relation til koncerninterne udbytter i tillæg til engelsk ret. Den mest hensigtsmæssige proces med henblik på at nå til enighed vedrørende krav og udlodde overskydende midler til kreditorerne er endnu ikke fastlagt. Dog kan denne proces færdiggøres i regi af betalingsstandsningen (med landsrettens godkendelse), eller i regi af en gældsordning eller likvidationsproces. Den mest hensigtsmæssige proces vil blive fastlagt med udgangspunkt i, hvad der er mest gavnligt for Selskabet og dets kreditorer.

11 11 7. Andre forhold Kreditorudvalget Kreditorudvalget blev nedsat på kreditorernes møde den 18. marts Det beskikkede tilsyn forsyner fortsat medlemmerne af kreditorudvalget med nærmere oplysninger, efterhånden som betalingsstandsningen og sagerne udvikler sig (herunder en analyse af tilsynets timeomkostninger til godkendelse). Det beskikkede tilsyn vil fortsat holde kreditorudvalget opdateret omkring udviklingen. Den foreskrevne andel 176A i Insolvency Act 1986 finder ikke anvendelse på denne betalingsstandsning, da der ikke er noget kvalificerende generalpant og derfor ikke nogen foreskreven andel, der skal øremærkes til ikke-privilegerede kreditorer.

12 12 Det beskikkede tilsyn vil rapportere til kreditorer igen om seks måneders tid. Med venlig hilsen for AB (i betalingsstandsning) SJ Harris Beskikket tilsyn Bilag: Selskabsoplysninger Det beskikkede tilsyns ind- og udbetalingskonto Opsummering af det beskikkede tilsyns timeomkostninger Det beskikkede tilsyns politik for honorarer og udlæg Blanket 2.24B: Administrators Progress Report A. R. Bloom, S. J. Harris og C. J. W. Hill er autoriseret af the Institute of Chartered Accountants in England and Wales til at fungere som kuratorer i Storbritannien, og A. M. Hudson er autoriseret af the Association of Chartered Certified Accountants til at fungere som kurator i Storbritannien for nedenstående Selskaber. Selskabernes anliggender, virksomhed og aktiver administreres af Kuratorerne, A. R. Bloom, S. J. Harris, A. M. Hudson og C. J. W. Hill, som udelukkende fungerer på vegne af Selskaberne og uden personligt ansvar. Selskaberne er UK Limited; S.A.; Nortel GmbH; France S.A.S.; N.V.; S.p.A.; B.V.; Polska Sp z.o.o.; Hispania, S.A.; Nortel Networks (Austria) GmbH; s.r.o.; Engineering Service Kft; Portugal S.A.; Nortel Networks Slovensko s.r.o.; Oy; Romania SRL; AB; International Finance & Holding B.V. (Ireland) Limiteds anliggender, virksomhed og aktiver administreres af Kuratorerne, A. R. Bloom og D. M. Hughes, som udelukkende fungerer på vegne af (Ireland) Limited og uden personligt ansvar. S.A. blev taget under fransk liquidation judiciaire den 28. maj Selskabets franske virksomhed og aktiver administreres nu af kurator (la liquidateur judiciaire). Denne rapport afgives i medfør af vores udpegelse som Kuratorer for Selskabet. Rapporten er udarbejdet udelukkende med henblik på at oplyse kreditorerne om visse aspekter af Betalingsstandsningen. Denne rapport er udelukkende en foreløbig indikation af Selskabets samlede stilling og ikke en værdiansættelse af den nuværende eller fremtidige værdi af nogen bestemt gældspost og kan efterfølgende blive ændret, hvorfor den ikke kan tages som udtryk for en indikation af kreditorernes endelige dividende, og hverken vi eller Selskabet påtager os noget ansvar over for personer, som disponerer i forhold til Selskabet på baggrund af rapporten. Kuratorerne kan indsamle, anvende, overdrage, opbevare eller på anden måde bearbejde (samlet benævnt Bearbejde ) oplysninger, som kan knyttes til bestemte personer ( Personoplysninger ). Kuratorerne kan Bearbejde Personoplysninger i forskellige jurisdiktioner i overensstemmelse med gældende lov og faglige forskrifter, herunder (men ikke begrænset til) the Data Protection Act 1998.

13 Bilag 1 AB (i betalingsstandsning) Selskabsoplysninger Registreringsnummer: Selskabsnavn: Hjemstedsadresse: Tidligere navn: AB C/o BDO Stockholm AB, postboks , Stockholm, Sverige Nordic AB Oplysninger om det beskikkede tilsyn og selve beskikkelsen Beskikket tilsyn: Dato for beskikkelse: 14. januar 2009 AR Bloom, AM Hudson, SJ Harris and CJW Hill of Ernst & Young LLP, 1 More London Place, London, SE1 2AF Beskikket af: Domstolsreference: Det beskikkede tilsyns respektive ansvarsområder: Beskikkelsen blev foretaget af the High Court of Justice, Chancery Division, Companies Court, på baggrund af anmodning fra Selskabets bestyrelse. High Court of Justice, Chancery Division, Companies Court - sag 548/2009. Enhver af de funktioner, der skal udføres, eller de beføjelser, der skal udøves af tilsynet, kan udføres/udøves af en afdem alene eller af dem begge i fællesskab. Erklæring om EF-forordningen EF-Rådets forordning om konkursbehandling fra 2000 finder anvendelse på denne betalingsstandsning, og behandlingen heraf udgør hovedsagen. Betalingsstandsningen behandles således i overensstemmelse med engelsk konkurslovgivning og er ikke underlagt konkurslovgivningen i noget andet EU-medlemsland.

14 Aktiekapital Aktieklasse Registreret aktiekapital Udstedt og fuldt indbetalt Antal SEK Antal SEK Stamaktier Aktionær International Finance & Holdings B.V. 100% Bestyrelse (nuværende og for de sidste tre år) og direktionssekretær (nuværende) Navn Bestyrelsesmedlem eller direktionssekretær Udnævnt den Fratrådt den Nuværende aktiebeholdning Roland Dahlman Vicebestyrelsesmedlem 26. april Sharon Rolston Bestyrelsesmedlem 14. januar september Simon Freemantle Bestyrelsesmedlem 14. januar David Quane Bestyrelsesmedlem 30. september Roland Dahlman Direktionssekretær - - -

15 Koncerndiagram Corporation (Canada) Limited (Canada) USA Asia OCEANIC NNUK CALA SA (France) (Ireland) Dormant companies International Finance & Holding BV (Netherlands) Northern Telecom France s.r.o. (Czech) (Austria) GmbH AG Switzerland (Scandinavia) AS (Norway) S.p.A (Italy) South Africa (Proprietary) Limited (RSA) N.V. (Belgium) France SAS Engineering Service Kft. (Hungary) Slovensko s.r.o. (Slovak) Romania Srl (Romania) O.O.O. (Russia) (Portugal) S.A. Polska Sp. z.o.o. (Poland) Nortel GmbH (Germany) Nortel Communications Holdings (1997) Limited (Israel) Nortel Ukraine Limited BV (The Netherlands) AB (Sweden) Hispania S.A. (Spain) Netas Telekomunikasyion (Turkey) Dormant companies Israel (Sales and Marketing) Limited Dormant company Oy (Finland) Reference The EMEA Companies in UK administration procedures

16 EMEA-selskaberne under engelsk betalingsstandsningsbehandling: Juridisk enhed UK Limited S.A. France S.A.S. (Ireland) Limited Nortel GmbH Oy Romania SRL AB N.V. S.p.A. B.V. International Finance & Holding B.V. Polska Sp. z.o.o. (Austria) GmbH s.r.o. Engineering Service Kft Portugal, S.A. Hispania S.A. Slovensko s.r.o. Registreringsland England Frankrig Frankrig Irland Tyskland Finland Rumænien Sverige Belgien Italien Holland Holland Polen Østrig Tjekkiet Ungarn Portugal Spanien Slovakiet

17 Bilag 2 AB (i betalingsstandsning) Opsummering af det beskikkede tilsyns ind- og udbetalinger i perioden fra 14. januar 2009 til 13. juli 2013 AB (i betalingsstandsning) Tilsynets ind- og udbetalinger i perioden: 14. januar 2009 til 13. juli 2013 Valuta: SEK Perioden 14. januar 2009 til 13. januar 2013 Perioden 14. januar 2013 til 13. juli 2013 I alt til 13. juli 2013 Primosaldo 39,898,194 39,898,194 Indbetalinger Handel: - Salg efter beskikkelse 18,998,900-18,998,900 - Koncerninterne 10,967,719-10,967,719 - Andre indbetalinger 2,144,386-2,144,386 - Refundering af overbetalinger 834, ,277 Andet: - Bankrenter 635,552 59, ,011 - Valutakursomregning 973 (0) ,581,808 59,460 33,641,268 Udbetalinger Handel: - Lønninger, medarbejdergoder og lønskatter (23,667,767) - (23,667,767) - Pensionsbidrag (2,996,995) - (2,996,995) - Andre udbetalinger (2,791,051) (6,448) (2,797,499) - Ejendomsomkostninger (2,442,675) - (2,442,675) - Leverandører (1,433,454) - (1,433,454) - Forbrugsafgifter (343,316) - (343,316) - Øvrige afgifter (138,697) - (138,697) - Leverandører af varer og tjenesteydelser - lagerrelaterede (34,428) - (34,428) Andet: - Det beskikkede tilsyns honorarer og udlæg (15,937,468) (1,450,506) (17,387,974) - Advokathonorarer (8,486,120) (122,579) (8,608,699) - Omkostninger, øvrige rådgivere (2,309,443) (70,313) (2,379,756) - Bankgebyrer og -renter (46,549) (1,238) (47,787) (60,627,962) (1,651,084) (62,279,047) Ultimosaldo 12,852,040 11,260,415 Kontoafstemning: Anfordringskonti 452,040 1,760,415 Tilsynets indlånskonti 12,400,000 9,500,000 12,852,040 11,260,415

18 AB (i betalingsstandsning) Opsummering af det beskikkede tilsyns ind- og udbetalinger i perioden fra 14. januar 2009 til 13. juli 2013 AB (i betalingsstandsning) Tilsynets ind- og udbetalinger i perioden: 14. januar 2009 til 13. januar 2013 Valuta: USD Perioden 14. januar 2009 til 13. januar 2013 Perioden 14. januar 2013 til 13. juli 2013 I alt til 13. juli 2013 Primosaldo 4,852,850 4,852,850 Indbetalinger Handel: - Salg efter beskikkelse 2,542,447-2,542,447 - Koncerninterne 1,661,699-1,661,699 - Andre indbetalinger 322, ,077 - Refundering af overbetalinger 112, ,591 Andet: - Valutakursomregning 594,981 (60,012) 534,969 - Bankrenter 92,301 8, ,281 5,326,096 (51,033) 5,275,063 Udbetalinger Handel: - Lønninger, personalegoder og lønskatter (3,131,209) - (3,131,209) - Pensionsbidrag (397,072) - (397,072) - Andre udbetalinger (370,479) (974) (371,453) - Ejendomsomkostninger (322,079) - (322,079) - Leverandører (190,216) - (190,216) - Forbrugsafgifter (45,699) - (45,699) - Øvrige afgifter (13,092) - (13,092) - Leverandører af varer og tjenesteydelser - lagerrelaterede (5,282) - (5,282) Andet: - Det beskikkede tilsynes honorarer og udlæg (2,228,621) (219,062) (2,447,683) - Advokathonorarer (1,177,330) (18,512) (1,195,843) - Omkostninger, øvrige rådgivere (318,372) (10,619) (328,991) - Bankgebyrer og -renter (6,539) (187) (6,726) (8,205,989) (249,354) (8,455,343) Ultimosaldo 1,972,957 1,672,571 Kontoafstemning: Anfordringskonti 69, ,484 Tilsynets indlånskonti 1,903,563 1,411,087 1,972,957 1,672,571

19 Kommentarer til ind- og udbetalinger Der har været en væsentlig nedgang i ind- og udbetalinger i rapporteringsperioden sammenlignet med tidligere perioder. Årsagen er, at selskabet har indstillet sin drift og er under likvidation. Noter til R & P Alle saldi på diverse konti er rapporteret i lokal valuta, SEK, samt en fælles valuta for samtlige selskaber, USD. Åbningsbalancer er omregnet til spotkursen ultimo januar 2009 og slutbalancer er omregnet til spotkursen ultimo juni 2013, som er oplyst af Selskabet. Denne fremgangsmåde er i overensstemmelse med Selskabets interne rapporteringsprocedurer. Transaktioner på kontiene i løbet af rapporteringsperioden (14. januar juli 2013) er omregnet til gennemsnitlige spotkurser i perioden i henhold til valutakurserne på Som følge af denne omregning har der været valutakursudsving i perioden som et resultat af kursforskelle. Disse er alene omregningsbevægelser og afspejler ikke faktiske ind- eller udbetalinger. De tal, der ligger til grund for opsummeringen af ind- og udbetalinger, er oplyst af Selskabet og er ikke blevet revideret. Væsentlige poster er gennemgået for nøjagtighed og rimelighed. De rapporterede beløb er inkl. moms, hvis relevant. Alle de nedenfor angivne beløb er i USD, medmindre andet fremgår. INDBETALINGER Likvide beholdninger i SEK på tidspunktet for tilsynets beskikkelse udgjorde USD 4,9 millioner efter omregning. Indbetalinger i perioden siden den 14. januar 2013 beløb sig til mindre end USD (med fradrag af valutakursomregning). Beløbet vedrører udelukkende bankrenter. UDBETALINGER De samlede udbetalinger siden den 14. januar 2013 beløber sig til USD 0,2 millioner. Beløbet vedrører primært honorar til det beskikkede tilsyn samt juridiske rådgivere. Honorar til det beskikkede tilsyn Honorarer betalt til det beskikkede tilsyn siden den 14. januar 2013 beløber sig til USD 0,2 millioner (inkl. moms). Disse omkostninger vedrører honorar og udlæg i perioden. Valutakursomregning De samlede valutakursomregningsbevægelser indtil den 13. juli 2013 er et resultat af en nedskrivning af USD i forhold til SEK. Disse bevægelser afspejler ikke et egentligt tab.

20 AB (i betalingsstandsning) den danske filial Opsummering af det beskikkede tilsyns ind- og udbetalinger i perioden fra 14. januar 2009 til 13. juli 2013 AB - dansk filial (i betalingsstandsning) Tilsynets ind- og udbetalinger i perioden: 14. januar 2009 til 13. juli 2012 Valuta: DKK Perioden 14. januar 2009 til 13. januar 2012 Perioden 14. januar 2012 til 13. juli 2012 I alt til 13. juli 2012 Primosaldo 4,566,057 4,566,057 Indbetalinger Handel: - Koncerninterne 21,247,564-21,247,564 - Andre indbetalinger 14,366-14,366 - Salg efter beskikkelse 123, ,552 - Refundering af overbetalinger 61,481-61,481 Andet: - Øvrige afgifter 1,636,765-1,636,765 - Bankrenter 82, ,844 23,165, ,166,573 Udbetalinger Handel: - Lønninger, personalegoder og lønskatter (19,427,980) - (19,427,980) - Andre udbetalinger (1,765,148) - (1,765,148) - Ejendomsomkostninger (1,138,004) - (1,138,004) - Forbrugsafgifter (333,743) - (333,743) - Leverandører af varer og tjenesteydelser (39,136) - (39,136) Andet: - Omkostninger, øvrige rådgivere (1,352,162) (39,622) (1,391,784) - Advokathonorarer (257,921) - (257,921) - Bankgebyrer og -renter (43,773) (1,102) (44,875) - Valutakursomregning vedr. intern valutatransaktion Valutakursomregning (1) - (1) (24,357,868) (40,724) (24,398,592) Ultimosaldo 3,373,946 3,334,038 Kontoafstemning: Anfordringskonti 164, ,278 Tilsynets indlånskonti 3,208,953 3,209,760 3,373,946 3,334,038

Nortel Networks AB (i betalingsstandsning) (Selskabet)

Nortel Networks AB (i betalingsstandsning) (Selskabet) Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF Tel: 020 7951 2000 Fax: 020 7951 1345 www.ey.com/uk TIL ALLE KENDTE KREDITORER 9. februar 2015 Ref: MLP/7E/SJH/DM/ST/LO3556/PCF16 Sam Taylor Direkte:

Læs mere

Nortel Networks AB (i betalingsstandsning) (herefter benævnt Selskabet )

Nortel Networks AB (i betalingsstandsning) (herefter benævnt Selskabet ) Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF Tel: 020 7951 2000 Fax: 020 7951 1345 www.ey.com/uk TIL ALLE KENDTE KREDITORER 12. august 2011 Ref: MLP/7E/CH/NA/HR/LO3556 Hannah Russell Direct line:

Læs mere

Nortel Networks AB (I administration) ("Selskabet")

Nortel Networks AB (I administration) (Selskabet) Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF Tel: 020 7951 2000 Fax: 020 7951 1345 www.ey.com/uk TIL ALLE KENDTE KREDITORER 9 februar 2012 Ref: MLP/7E/SH/DM/HR/DW/LO3556 David Wright Direct line:

Læs mere

Nortel Networks AB (in administration) ("selskabet")

Nortel Networks AB (in administration) (selskabet) Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF Til alle kendte kreditorer Den 5. april 2017 Direkte tlf.: +44 (0) 20 7951 6160 E-mail: cva@emeanortel.com Til rette vedkommende Nortel Networks AB

Læs mere

Nortel Networks AB (in Administration) Administrators fremsættelse af forslag

Nortel Networks AB (in Administration) Administrators fremsættelse af forslag AB (in Administration) Administrators fremsættelse af forslag I henhold til 49 i bilag B1 til Insolvency Act 1986 (den engelske lov om insolvens) Februar 2009 Forkortelser Følgende forkortelser er anvendt

Læs mere

VEJLEDNING OM. likvidation

VEJLEDNING OM. likvidation VEJLEDNING OM likvidation UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Beslutning om at træde i likvidation... 1 3. Valg af likvidator... 2 4. Anmeldelse og registrering...

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. [191]

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. [191] FONDSBØRSMEDDELELSE NR. [191] [26]. november 2014 COMENDO A/S INDGÅR BETINGET AKTIEOVERDRAGELSESAFTALE Comendo A/S ("Comendo") har i dag underskrevet en betinget aftale om salg af alle driftsmæssige aktiviteter

Læs mere

CIRKULÆRESKRIVELSE NR. 8

CIRKULÆRESKRIVELSE NR. 8 Til kreditorerne i Cimber Air Maintenance Center A/S under konkurs CIRKULÆRESKRIVELSE NR. 8 RETTENS SKS SOI-250/2012: CIMBER AIR MAINTENANCE CENTER A/S UNDER KONKURS, LUFTHAVNSVEJ 2, ULKEBØL, 6400 SØNDERBORG,

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier Side 1 af 5 24. november 2015 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier i Auriga Industries A/S (cvr. nr. 34629218) Finlandsgade 14 8200 Aarhus N Danmark Dette Tilbagekøbstilbud er ikke rettet

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

INTERESSENTSKABSKONTRAKT

INTERESSENTSKABSKONTRAKT Eksempel interessentskabskontrakt INTERESSENTSKABSKONTRAKT vedrørende 1. Interessenterne 1.1 Mellem undertegnede og og i det følgende benævnt interessenterne er der den truffet aftale om at etablere fælles

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt gult sundhedskort skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

Materiale til ordinært obligationsejermøde

Materiale til ordinært obligationsejermøde 21. april 2016 Fondsbørsmeddelelse nr. 150 Side 1 af 18 Materiale til ordinært obligationsejermøde Vedlagt følger materiale, der vil blive gennemgået på det ordinære obligationsejermøde i Kristensen Germany

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

Bekendtgørelse om lovvalg mv. ved krisehåndtering af pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I 1)

Bekendtgørelse om lovvalg mv. ved krisehåndtering af pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I 1) BEK nr 721 af 30/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. juni 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 10122-0001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. L 312/8 Den Europæiske Unions Tidende 27.11.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1142/2009 af 26. november 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

MWB UPDATED 2. JULI 2012 REKONSTRUKTION OG INSOLVENS

MWB UPDATED 2. JULI 2012 REKONSTRUKTION OG INSOLVENS Denne gang handler MWBe Updated - Rekonstruktion og Insolvens om fordringer som grundlag for en konkursbegæring og om kurator er forpligtet til altid at foretage fordringsprøvelse. MWB UPDATED 2. JULI

Læs mere

Vedtægter. for TDC A/S

Vedtægter. for TDC A/S Vedtægter for TDC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er TDC A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Tele Danmark Communications A/S (TDC A/S). 2 Selskabets hjemsted

Læs mere

Materiale til ordinært obligationsejermøde

Materiale til ordinært obligationsejermøde 21. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 138 Side 1 af 17 Materiale til ordinært obligationsejermøde Vedlagt følger materiale, der vil blive gennemgået på det ordinære obligationsejermøde i Kristensen Germany

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK 95 per aktie

TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK 95 per aktie Til fondsbørserne i 27. oktober 2004 København og Stockholm Meddelelse 30/2004 TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 107/76 25.4.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/656 af 4. februar 2015 om betingelserne, hvorunder kreditinstitutter har tilladelse til at medregne foreløbige overskud og overskud ved

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

St. Merløse Varme A/S under stiftelse. Vurderingsberetning. i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet åbningsbalance pr. 1.

St. Merløse Varme A/S under stiftelse. Vurderingsberetning. i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet åbningsbalance pr. 1. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet

Læs mere

kan fremgangen fortsætte?

kan fremgangen fortsætte? De globale økonomiske udsigter De globale økonomiske udsigter kan fremgangen fortsætte? Selve finanskrisen er overstået 6 % %-point Lånerente mellem banker 5 4 percent 3 2 1 0 jan "Sikker rente" maj sep

Læs mere

Novo Ventures 1 A/S. Indholdsfortegnelse. Side. Ledelsens påtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning...

Novo Ventures 1 A/S. Indholdsfortegnelse. Side. Ledelsens påtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning... Indholdsfortegnelse Side Ledelsens påtegning... 1 Den uafhængige revisors erklæringer... 2 Ledelsesberetning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Novo Ventures

Læs mere

Holbæk Vand A/S under stiftelse. Vurderingsberetning. i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet åbningsbalance pr. 1.

Holbæk Vand A/S under stiftelse. Vurderingsberetning. i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet åbningsbalance pr. 1. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 4. juli 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 4. juli 2006 (sag nr R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 4. juli 2006 (sag nr. 78-2005-R) K mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 21. november 2005 har Skat indgivet

Læs mere

ETABLERING AF VIRKSOMHED I STORBRITANNIEN

ETABLERING AF VIRKSOMHED I STORBRITANNIEN PÅ HJEMMEBANE I UK ETABLERING AF VIRKSOMHED I STORBRITANNIEN Søren Skibsted Partner Jakob Sonne Rydahl Advokatfuldmægtig PÅ HJEMMEBANE I UK ETABLERING AF VIRKSOMHED I STORBRITANNIEN På hjemmebane i UK

Læs mere

BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr /2008. Fischer 959 ApS under konkurs CVR-nr

BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr /2008. Fischer 959 ApS under konkurs CVR-nr Claus Hedegaard Eriksen Advokat che@holst-law.com T +45 8934 1157 J.nr. K5681-0001 CHE/AKR 20. februar 2017 BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 46-21046/2008 Fischer 959 ApS under konkurs

Læs mere

Erhvervsstyrelsen har modtaget Deres redegørelse af 10. januar 2012 vedrørende A ApS.

Erhvervsstyrelsen har modtaget Deres redegørelse af 10. januar 2012 vedrørende A ApS. Revisionsinteressentskab S 30. januar 2012 Sag 2012-0026367 Afgørelse i henhold til hvidvaskloven Erhvervsstyrelsen har modtaget Deres redegørelse af 10. januar 2012 vedrørende A ApS. I redegørelsen har

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Danmark Indirect Tax September 2015 Af Cliff Kristoffersen, Director, Deloitte FSI VAT Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Den danske momslov er baseret på et EU-direktiv,

Læs mere

DuPont forlænger perioden for købstilbuddet på Danisco for at imødekomme igangværende lovgivningsmæssige undersøgelser

DuPont forlænger perioden for købstilbuddet på Danisco for at imødekomme igangværende lovgivningsmæssige undersøgelser OVERSÆTTELSE: Dette er en oversættelse af DuPonts selskabsmeddelelse offentliggjort den 30. marts 2011. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den engelske version og denne oversættelse skal den engelske

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Résidence Masséna Nice A/S (CVR.nr. 78819618)

VEDTÆGTER. for. Résidence Masséna Nice A/S (CVR.nr. 78819618) 1. VEDTÆGTER for Résidence Masséna Nice A/S (CVR.nr. 78819618) 1. Selskabets navn er Résidence Masséna Nice A/S. Selskabets hjemsted er Københavns Kommune. 2. Selskabets formål er køb og drift af Ejendommen,

Læs mere

Endelige retningslinjer

Endelige retningslinjer EBA/GL/2017/03 11/07/2017 Endelige retningslinjer for satsen for konvertering af gæld til egenkapital ved bail-in 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for disse retningslinjer 1. Dette dokument

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

OPDATERING AF LEVETIDSPROGNOSE Softwareversion 1.1 til Medtronic-enheder InSync 8040 Thera (inkl. i serien )/Prodigy Thera DR 7968i

OPDATERING AF LEVETIDSPROGNOSE Softwareversion 1.1 til Medtronic-enheder InSync 8040 Thera (inkl. i serien )/Prodigy Thera DR 7968i OPDATERING AF LEVETIDSPROGNOSE Softwareversion 1.1 til Medtronic-enheder InSync 8040 Thera (inkl. i serien )/Prodigy Thera DR 7968i Supplement til programmeringsvejledningen 0123 Indledning 3 Indledning

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

V2C ApS. Årsrapport for Torveporten 2, 3, 2500 Valby. CVR-nr Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20.

V2C ApS. Årsrapport for Torveporten 2, 3, 2500 Valby. CVR-nr Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. V2C ApS Torveporten 2, 3, 2500 Valby CVR-nr. 35 64 21 61 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. maj 2015 Som dirigent:... Peer Kisbye Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Catacap General Partner I ApS

Catacap General Partner I ApS Catacap General Partner I ApS Øster Allé 42, 7., 2100 København Ø CVR-nr. 34 88 44 98 Årsrapport for perioden 13. december 2012-31. december 2013 (13 måneder) Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling,

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

Adobe volumenlicenser. Adobe Value Incentive Plan (VIP) Programguide

Adobe volumenlicenser. Adobe Value Incentive Plan (VIP) Programguide Adobe volumenlicenser Adobe Value Incentive Plan (VIP) Programguide Version 3.0 30. juli 2013 Indhold Value Incentive Plan (VIP) Oversigt... 3 Programmet indeholder... 3 Øjeblikkelig adgang til Adobe-produkter...

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm.

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm. K E N D E L S E Afsagt den 5. oktober 2011 H-20-06 Klaus Riskær Pedersen (advokat Arvid Andersen) mod 1. Esplanaden Holding A/S 2. Advent International Ltd 3. Lehman Brothers Comm. Fund 4. John Helmsøe-Zinck

Læs mere

Materiale til ordinært obligationsejermøde

Materiale til ordinært obligationsejermøde 6. april 2017 Fondsbørsmeddelelse nr. 159 Side 1 af 17 Materiale til ordinært obligationsejermøde Vedlagt følger materiale, der vil blive gennemgået på det ordinære obligationsejermøde i Kristensen Germany

Læs mere

Holbæk Rørmontage ApS

Holbæk Rørmontage ApS Holbæk Rørmontage ApS Tåstrup Møllevej 4B, 4300 Holbæk CVR-nr. 32 22 54 11 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 9. marts 2015 Som dirigent:... Thorbjørn Mortensen

Læs mere

Supplerende ADR-Regler for Voldgiftsretten ved Den Tjekkiske Republiks Økonomiske kammer og Den Tjekkiske Republiks Landbrugskammer

Supplerende ADR-Regler for Voldgiftsretten ved Den Tjekkiske Republiks Økonomiske kammer og Den Tjekkiske Republiks Landbrugskammer A GENERELLE BESTEMMELSER...2 1 Ramme... 2 2 Definitioner... 2 3 Gebyrer og betalingsinstruktioner... 2 4 Instruktioner for kommunikation... 2 5 Tidsfrister... 2 B FØRELSE AF PROCEDURE...3 1 Indgivelse

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2013 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S GÆLDENDE TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er A.P. Møller - Mærsk A/S. NY TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabet driver tillige

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Aftale om køb eller reservation af infrastrukturkapacitet

Aftale om køb eller reservation af infrastrukturkapacitet Aftale om køb eller reservation af infrastrukturkapacitet mellem Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø CVR nummer: 18 63 22 76 (herefter kaldet Banedanmark) og YY CVR nummer: (herefter kaldet ansøgeren)

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

OPDATERING AF LEVETIDSPROGNOSE Softwareversion 1.1 til Medtronic-enheder EnPulse I/II InSync III Kappa 400 Kappa 600/700 Kappa 800/900 Sigma

OPDATERING AF LEVETIDSPROGNOSE Softwareversion 1.1 til Medtronic-enheder EnPulse I/II InSync III Kappa 400 Kappa 600/700 Kappa 800/900 Sigma OPDATERING AF LEVETIDSPROGNOSE Softwareversion 1.1 til Medtronic-enheder EnPulse I/II InSync III Kappa 400 Kappa 600/700 Kappa 800/900 Sigma Supplement til programmeringsvejledningen 0123 Indledning 3

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien Advokatfirmaet Espersen Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn Tlf. 98 43 34 11 1202-0571 - LE/UJ KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR K/S Århus Bugt Linien 2 Mellem 3 er der d.d. indgået aftale om kommanditskab

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom

INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom Situationen 2006 Salg og logistik i 16 lande Norway Finland Sweden Norway Denmark Ireland Denmark Sweden Estonia Latvia Lithuania Holland Belgium

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Danish Crown A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. For. Danish Crown A/S. CVR-nr VEDTÆGTER For Danish Crown A/S CVR-nr. 26 12 12 64 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Danish Crown A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Danish Crown Holding A/S, DC Holding

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S.

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S. J.nr. 000328-0247 nk/lat 2012 - AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S Januar 2012 Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

UNDERBILAG 9A TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KONFLIKTLØSNINGSUDVALG

UNDERBILAG 9A TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KONFLIKTLØSNINGSUDVALG UNDERBILAG 9A TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KONFLIKTLØSNINGSUDVALG INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med Bilag:

Læs mere

Svendborg Kraftvarme A/S under stiftelse. Vurderingsberetning. i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet åbningsbalance pr. 1.

Svendborg Kraftvarme A/S under stiftelse. Vurderingsberetning. i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet åbningsbalance pr. 1. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Svendborg Kraftvarme A/S under stiftelse

Læs mere

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD og VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH TRANSPORTSTANDARD 1.0 Kompetence 1.1 Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11 Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er at drive forretning, enten selv eller

Læs mere

Annex lx. B. Vurdering af revisorerklæringen i årsrapporten og i perioderegnskabet

Annex lx. B. Vurdering af revisorerklæringen i årsrapporten og i perioderegnskabet UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations - Edition 2012 Annex lx DBUs vurderingsmæssige handlinger vedrørende økonomiske kriterier og krav ( Licensor s assessment procedures for the financial

Læs mere

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (KHIM) (Varemærker og Design) Vejledning i udfyldning af begæringen om 1. Generelle bemærkninger 1.1 Anvendelse af skemaet Skemaet til begæringen stilles til

Læs mere

Grafisk Arbejde ApS. Årsrapport for 2014. Kirkevej 16, Guderup, 6430 Nordborg. CVR-nr. 29 20 87 78

Grafisk Arbejde ApS. Årsrapport for 2014. Kirkevej 16, Guderup, 6430 Nordborg. CVR-nr. 29 20 87 78 Grafisk Arbejde ApS Kirkevej 16, Guderup, 6430 Nordborg CVR-nr. 29 20 87 78 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 14. april 2015 Som dirigent:... Bastian Dreier Jessen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger

om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

A/S Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013

A/S Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013 Ejendomsinvesteringsselskabet Karlstad Bymidte A/S Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Stormgade 50, Postboks

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Lav dansk eksportvækst siden finanskrisen blandt OECD-lande

Lav dansk eksportvækst siden finanskrisen blandt OECD-lande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 24. april 2014 Uanset om man måler på udviklingen i eksporten i mængder eller i værdi, har Danmark klaret sig svagt sammenlignet med andre OECD-lande

Læs mere

BILAG 1 TIL VEDTÆGTERNE FOR AQUALIFE A/S, CVR-NR Vedrørende vilkår for warrants udstedt til bestyrelsens formand

BILAG 1 TIL VEDTÆGTERNE FOR AQUALIFE A/S, CVR-NR Vedrørende vilkår for warrants udstedt til bestyrelsens formand BILAG 1 TIL VEDTÆGTERNE FOR AQUALIFE A/S, CVR-NR. 26 05 86 51 Vedrørende vilkår for warrants udstedt til bestyrelsens formand INDHOLD Side 1 Beslutningen... 3 2 Vederlag, antal og tegningskurs... 3 3 Udnyttelse

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere