Nortel Networks AB (i betalingsstandsning) ( Selskabet )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nortel Networks AB (i betalingsstandsning) ( Selskabet )"

Transkript

1 Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF Tel: Telefax: TIL ALLE KENDTE KREDITORER 6. august 2013 Ref.: MLP/7E/SJH/DM/RG/LO3556/PCF16 Sam East Direkte tlf.: +44 (0) AB (i betalingsstandsning) ( Selskabet ) High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division, Companies Court Sagsnummer 548/2009 I overensstemmelse med Rule 2.47 of The Insolvency Rules 1986 retter vi henvendelse til kreditorerne for at give dem statusrapport nr. 9 vedrørende betalingsstandsningen ("rapporten"). Rapporten dækker perioden fra den 14. januar 2013 til den 13. juli 2013 og skal læses i sammenhæng med det beskikkede tilsyns rapporter af hhv. den 13. august 2009, den 13. februar 2010, den 12. august 2010, den 11. februar 2011, den 12. august 2011, den 9. februar 2012, den 6. august 2012 og den 6. februar 2013 samt det beskikkede tilsyns forslag af den 23. februar Yderligere kopier af rapporten samt de tidligere rapporter kan fås ved anmodning til følgende adresse: Selskabet kom under tilsyn ("beskikket tilsyn") den 14. januar 2009, da AR Bloom, AM Hudson, SJ Harris og CJW Hill af Ernst & Young LLP, 1 More London Place, London SE1 2AF, blev udnævnt som fælles beskikket tilsyn ( det beskikkede tilsyn ) efter afgørelse ("afgørelsen") fra landsretten i England og Wales ("landsretten"), efter at dette var blevet begæret af Selskabets bestyrelse. Dette var en del af en større omstrukturering af Nortel-koncernen. Corporation ("NNC"), det ultimative moderselskab i Nortel-koncernen, Limited ("NNL"), og visse af dets andre canadiske datterselskaber indgav en ansøgning om kreditorbeskyttelse i henhold til Companies Creditors Arrangement Act ("CCAA") i Canada for at påbegynde en omfattende forretningsmæssig og finansiel omstrukturering i henhold til CCAA. Nortel Networks Inc. ("NNI"), Capital Corporation og en række andre amerikanske Nortel-koncernselskaber indgav begæring om konkursbehandling og kreditorbeskyttelse i USA i henhold til Chapter 11 i den amerikanske konkurslov. Ernst & Young LLP er et godkendt revisionspartnerselskab med begrænset ansvar, registreret i England og Wales under CVR-nr. OC300001og medlem af Ernst & Young Global Limited. En liste over medlemmernes navne kan ses på 1 More London Place, London SE1 2AF, som er firmaets hovedkontor og hjemsted.

2 2 Samme dag, som Selskabet gik i betalingsstandsning, afgav landsretten, efter anmodning fra bestyrelserne i de enkelte selskaber, kendelse om betalingsstandsning, for så vidt angår 18 andre Nortel-koncernselskaber i Europa, Mellemøsten og Afrika ("EMEA"). Det fremgår af Artikel 3 i EF-forordningen om konkursbehandling 1346/2000 ("EF-forordningen"), at domstolen i en EF-medlemsstat, hvor centret for skyldnerens hovedinteresser ("COMI") af et selskab er beliggende, har kompetence til at indlede konkursbehandling af det pågældende selskab. For så vidt angår de 19 EMEAkoncernselskaber ("EMEA-selskaberne"), fandt landsretten, at disse selskabers COMI var i England, og havde derfor kompetence til at indlede konkursbehandling, dvs. betalingsstandsning, af hvert selskab. Nærmere oplysninger om de 19 selskaber fremgår af Bilag 1. Nortel-koncernen ("koncernen") aflægger regnskab i amerikanske dollars ("USD"), og alle beløb i denne rapport er derfor angivet i USD, medmindre andet fremgår. Den officielle version af denne rapport er affattet på engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelse imellem den engelsksprogede version og en hvilken som oversættelse deraf, er den engelsksprogede version gældende. Der henvises desuden til afsnittet om ansvarsfraskrivelse i slutningen af rapporten.

3 3 1. Opsummering af status for betalingsstandsningen Formål med det beskikkede tilsyn Det beskikkede tilsyn har fortsat frasalget af Selskabets aktiviteter med det formål for øje enten at redde Selskabet som en going concern eller opnå et bedre resultat for Selskabets kreditorer generelt end det, der sandsynligvis kunne opnås, hvis Selskabet blev likvideret. I 2009 blev det klart, at det på grund af det finansielle og markedsmæssige pres på Nortelkoncernen ville være nødvendigt at sælge samtlige selskaber, og at det ikke ville være muligt at redde Selskabet som en going concern. Det beskikkede tilsyn mente, at beslutningen om at fortsætte - en nøje overvåget - tabsgivende drift for at opnå going concern -værdier for selskaberne og aktiverne og for at undgå eventuelle krav, ville være til gavn for kreditorerne som helhed. Denne beslutning retfærdiggøres af de opnåede realisationsværdier (med forbehold for en endelig fordeling af provenuet til Selskabet) samt at, at eventuelle krav er undgået. Salg af virksomheder og aktiver Koncernen blev primært drevet via fire forretningsområder: Enterprise Solutions ("Enterprise"); Metro Ethernet Networks ("MEN"), Carrier Networks, der består af Global System for Mobile Communications ("GSM"), Carrier VoIP Application Solutions ("CVAS") og Multi Service Switch business ("MSS") og Code Division Multiple Access ("CDMA"). Salget af samtlige nøgleområder og koncernens væsentligste aktiver blev gennemført i Koncernen har efter dette globale salg ganske få realisérbare aktiver tilbage. Det samlede bruttosalgsprovenu af det globale salg udgør cirka USD 7,5 milliarder (før transaktionsomkostninger, justeringer og indeståender på deponeringskonti), og i overensstemmelse med det aftalte grundlag for det globale salg, vil dette beløb indestå på et depot, indtil det skal udloddes inden for koncernen (som yderligere beskrevet nedenfor). Næste trin Det beskikkede tilsyn, der har afsluttet den vigtigste forretningsmæssige fase af betalingsstandsningen, vil fortsat fokusere på at afvikle Selskabets forhold og løse udeståender med de andre koncernselskaber. De vigtigste resterende spørgsmål for Selskabet er løsningen af koncerninterne spørgsmål, såsom en allokering af salgsprovenuet ("PPA") inden for koncernen, koncerninterne krav, herunder krav anlagt af Selskabet og andre EMEA-selskaber mod canadiske og amerikanske konkursboer, krav anlagt af Financial Support Direction ("FSD"-krav) imod visse EMEAselskaber og etableringen af en hensigtsmæssig proces med henblik på at opnå enighed om kreditorernes krav og udlodde likvide midler til dem. Yderligere oplysninger fremgår af de følgende afsnit.

4 4 2. Strategi for selskabsafvikling Det beskikkede tilsyn har afsluttet salget af selskabsaktiviteter og immaterielle ejendomsrettigheder. Det beskikkede tilsyn mener, at dette har sikret et bedre afkast til Selskabets kreditorer, end hvad der ville have været opnået på anden vis, på grund af sandsynligvis højere realisationsværdier, bevarelse af arbejdspladser ved en overførsel af medarbejdere til nye selskaber samt overførsel af kontrakter til købere. Der henvises til det beskikkede tilsyns tidligere rapporter for yderligere oplysninger. Salgsprovenuet, som nu er cirka USD 7,5 milliarder (før transaktionsomkostninger, justeringer og mellemværender på spærrede konti), forbliver i depotet med henblik på distribution, når PPA-processen er aftalt mellem koncernvirksomhederne eller afgjort via voldgift eller retslig proces. 3. Handels- og driftsmæssigt overblik Der henvises til det beskikkede tilsyns tidligere seksmåneders statusrapport for yderligere oplysninger om periodens resultater. Medarbejdere Som tidligere oplyst har Selskabet ikke længere nogen medarbejdere. Der henvises til det beskikkede tilsyns tidligere seksmåneders statusrapporter for yderligere oplysninger. 4. Ind- og udbetalingskonto Bilag 2 viser det beskikkede tilsyns ind- og udbetalingskonto ( R & P ) for perioden fra den 14. januar 2013 til den 13. juli 2013 for Selskabet i Sverige og den danske filial. R & P-kontoen viser samlede indbetalinger på USD og samlede udbetalinger på USD Selskabet i Sverige og den danske filial havde pr. 13. juli 2013 tilsammen likvide beholdninger i forskellige valutaer svarende til USD 2,26 millioner. R & P-kontoen er en opgørelse over modtagne og betalte kontantbeløb og afspejler ikke skønnede fremtidige ind- eller udbetalinger, herunder salgsprovenu, der indestår på depot, indtil det udloddes blandt koncernvirksomhederne. Yderligere oplysninger fremgår af Bilag 2.

5 5 5. Det beskikkede tilsyns vederlag og omkostninger Det er kreditorudvalgets ansvar at godkende det beskikkede tilsyns honorarer. Udvalget fastsatte det beskikkede tilsyns vederlag med udgangspunkt i timeomkostninger. Det er udvalgets ansvar at godkende det beskikkede tilsyns timeomkostninger/honorar. I perioden fra den 1. december 2012 til den 31. maj 2013 var beskikkede tilsyns timeomkostninger GBP og dets transaktionstimeomkostninger GBP 210. Vi vil fortsat fordele visse timeomkostninger for arbejde udført til gavn for samtlige EMEAselskaber. I perioden fra den 1. december 2012 til den 31. maj 2013 blev der i den forbindelse fordelt GBP til Selskabet. En analyse af tidsforbruget fremgår af Bilag 3. Honorar til andre rådgivere Det beskikkede tilsyn vil fortsat benytte følgende rådgivere i forbindelse med tilsynet med betalingsstandsningen. Disse rådgivere fakturerer på grundlag af medgået tid, og der gennemføres interne procedurer med henblik på fakturagennemgang. I perioden fra den 14. januar 2013 til den 13. juli 2013 er følgende blevet betalt: Lokal juridisk rådgiver (engageret af Herbert Smith Freehills LLP) USD (juridiske rådgivere)

6 6 6. Betalingsstandsningen fremover PPA salget af aktiviteterne Som tidligere rapporteret er det en kompleks opgave at fordele de cirka USD 7,5 milliarder i depot (før transaktionsomkostninger, justeringer og indeståender på spærrede konti) fra det koordinerede salg af aktiviteter blandt de sælgende selskaber i de forskellige lande. Parterne forsøgte i første omgang at enes om et globalt regelsæt, men da parterne er ude af stand til at afslutte udestående forhold, blev sådanne forhandlinger suspenderet, og parterne søgte i stedet at gennemføre PPA-processen i konsensus først via drøftelser imellem parterne og dernæst via mægling. Indtil dags dato har parterne gennemført tre konsensussøgende mæglinger i forsøget på at nå frem til en beslutning i forhold til PPA og kravspørgsmål. Alle tre mæglingsforsøg mislykkedes. Yderligere oplysninger fremgår af det beskikkede tilsyns tidligere statusrapporter. Efter at den tredje mægling var mislykkedes i januar 2013, blev der berammet en fælles høring ved de amerikanske og canadiske domstole til den 7. marts 2013 med henblik på at vurdere de amerikanske og canadiske boers fælles begæringer, der blev indgivet i I forbindelse med denne høring indhentede domstolene udtalelser fra forskellige parter, herunder det beskikkede tilsyn på vegne af EMEA-selskaberne, de amerikanske og canadiske boer og en række andre interessenter. De amerikanske og canadiske dommere, hhv. dommer Gross og dommer Morawetz ( Dommerne ), afsagde deres dom den følgende dag under en telefonkonference, senere efterfulgt af en skriftlig dom. Dommerne afgjorde, at de amerikanske og canadiske domstole, i fælles høring, havde jurisdiktion til at træffe beslutning i PPA-spørgsmålet mellem de sælgende selskaber, og at de var de rette fora til at træffe en sådan beslutning. Det beskikkede tilsyns anmodning til domstolene om at beordre voldgiftsbehandling blev afvist. Dommerne besluttede endvidere, at kravene boerne imellem skulle behandles særskilt fra (og efter) PPA-processen og i overensstemmelse med de relevante regler for insolvensbehandling af det selskab, mod hvilket kravene er rejst. Den fælles høring imellem de amerikanske og canadiske domstole med henblik på at træffe beslutning i PPA-spørgsmålet er berammet til den 6. januar Efterfølgende har det beskikkede tilsyn anket afgørelsen fra såvel den amerikanske som den canadiske domstol. I USA er der en automatisk ret til at anke afgørelsen om ikke at indlede voldgiftsbehandling. Anken er berammet til domsforhandling den 8 oktober Vi anmodede også om tilladelse til at anke afgørelsen med en jurisdiktionsbetinget begrundelse i USA, men denne anmodning blev imidlertid afvist af District Court den 19. juli I Canada blev ankeanmodningen afvist den 20. juni Mens udfaldet af anken afventes og i forbindelse med forberedelserne til høringen i januar 2014, har parterne indledt en oplysningsproces med henblik på at dele/udveksle relevante oplysninger.

7 7 Selskabet samt andre Nortel-selskaber i EMEA deltager i denne proces, uanset udfaldet af ankerne. Dette for at sikre, at processen forløber så effektivt som muligt. Den af domstolene godkendte allokeringsprotokol specificerer ikke nogen proces for at anke nogen af de afgørelser, der er truffet af de amerikanske og canadiske domstole. Det er muligt, at processen, som den i øjeblikket forudses at ville forløbe, ikke vil resultere i en bindende PPA-beslutning eller, som følge heraf, en udlodning af midler fra depotet efter høringen i januar Det beskikkede tilsyn finder, at det rette og mest effektive forum for en afgørelse i PPAspørgsmålet er en tvungen voldgift. Mægleren i den tredje mæglingsrunde i januar 2013, retspræsident Warren Winkler, bemærkede, at disse spørgsmål ikke kan afgøres effektivt ved søgsmål alene. Det beskikkede tilsyn vil fortsat overveje de for Selskabet eksisterende valgmuligheder samt repræsentere Selskabets interesser i nordamerikanske retstvister.

8 8 The Pensions Regulator (TPR) TPR, et ved lov oprettet organ i Storbritannien, har rejst krav mod adskillige selskaber i Nortelkoncernen i EMEA, herunder Selskabet, ( target companies ) samt i Nordamerika. TPR's pådømmelsespanel besluttede i juni 2010, at der skulle rejses FDS-krav, hvorefter target companies skulle yde økonomisk støtte til UK Limiteds pensionsordning ( UK Pensions Scheme ), som på nuværende tidspunkt skønnes at have et underskud på cirka GBP 2,1 milliarder. Det beskikkede tilsyn har henvist ( henvisningen ) til "Upper Tribunal" for at udfordre denne afgørelse på vegne af Selskabet samt hvert af de øvrige target companies, som tilsynet er udpeget til at føre tilsyn med. Imens Upper Tribunals afgørelse vedrørende henvisningen afventes, må der ikke rejses noget FSD-krav over for target companies. Med henblik på at overveje konsekvenserne af TPR s sagsanlæg, i tilfælde af at der rejses FSD-krav eller Contribution Notice, anmodede det beskikkede tilsyn Landsretten om anvisninger med henblik på at afgøre, om der kan rejses et FSD-krav eller Contribution Notice mod et insolvent selskab og, i påkommende tilfælde, om sådanne krav vil rangere som en simpel fordring på lige fod med andre simple fordringer, som en prioriteret fordring eller en fordring, der først vil blive indfriet efter alle andre fordringer ( non-provable claim ). Den engelske landsret og appeldomstolen konkluderede noget modvilligt, at de var bundet af tidligere domstolsmyndighed, og besluttede, at gæld hidrørende fra et FSD-krav eller Contribution Notice ville rangere som en prioriteret fordring i en betalingsstandsning eller likvidation med forrang over de simple kreditorers fordringer. Det beskikkede tilsyn ankede afgørelserne til den engelske højesteret, og der blev afsagt dom den 24. juli Højesteret godkendte anken og tilsidesatte landsrettens og appelrettens afgørelser. Idet højesteret accepterede det beskikkede tilsyns argumenter, besluttede retten, at gæld hidrørende fra et FSD-krav eller Contribution Notice mod Selskabet ville rangere som en bevisligt fordring på lige fod med de simple fordringer. Højesterets dom handler alene om, hvordan gæld hidrørende fra et FSD-krav eller Contribution Notice rangerer i forhold til Selskabet. Det er ikke blevet fastlagt, at Selskabet eller et andet Nortel-selskab i EMEA er forpligtet til at yde et bidrag til Nortel UK Pension Fund. Afgørelsen af, om der vil blive rejst et FSD-krav eller Contribution Notice mod Selskabet, var uformelt blevet udsat. Efter højesterets dom forventer det beskikkede tilsyn imidlertid, at sagen sandsynligvis vil blive genoptaget, hvorefter der vil blive truffet en endelig afgørelse. Det beskikkede tilsyn vil fortsat kraftigt forsvare Selskabets stilling i relation til den af TPR rejste sag, og det er på ingen måde sikkert, at der i sidste ende vil blive fremsat et FSD-krav eller Contribution Notice. Det beskikkede tilsyn vil fortsat holde kreditorudvalget opdateret om ethvert relevant spørgsmål samt løsningen deraf.

9 9 Udlodning til kreditorer Det beskikkede tilsyn opfordrer fortsat kreditorerne til at indgive anmeldelse om krav som led i den uformelle proces, der indledtes i juli Imens ovenfor nævnte afgørelse vedrørende ovennævnte handlinger fra TPR s side samt PPAprocessen afventes, kan der ikke foretages udlodninger til Selskabets kreditorer eller andre Nortel-selskaber, som det beskikkede tilsyn fører tilsyn med, og som er target companies i relation til TPR. Ej heller er det muligt at sige, hvornår en formel proces vedrørende kreditorernes krav kan påbegyndes. Det beskikkede tilsyn vedbliver imidlertid at undersøge alle muligheder for at løse problemerne, fremskynde en udlodning til kreditorerne og minimere omkostningerne i relation til betalingsstandsningen. Før de deponerede PPA-indtægter fra salget af aktiviteterne hæves og koncerninterne udbytter modtages, forventer det beskikkede tilsyn, at der medmindre der opstår uforudsete forpligtelser vil være i omegnen af USD 1 million til rådighed for udlodning til Selskabets kreditorer. Det beskikkede tilsyn kan imidlertid stadig ikke bekræfte hverken antallet af krav, der er rejst af kreditorer, før tilsynet blev beskikket, eller det sandsynlige afkast for de enkelte kreditorer eller grupper af kreditorer. Disse forhold vil primært afhænge af følgende nøglefaktorer: a. En løbende analyse af de til det beskikkede tilsyn oplyste krav i den uformelle proces og resultatet af en efterfølgende formel anmeldelse af fordringer i konkursboet; b. Muligheden for, at TPR anlægger et FSD-krav mod Selskabet. Som nævnt er det beskikkede tilsyn ikke sikker på, om et sådant FSD-krav faktisk vil blive anlagt, og der er heller ikke klarhed over størrelsen af det eventuelle krav. Det skal anføres, at anlægges der et sådant krav, vil det beskikkede tilsyn forsvare Selskabets stilling. Det beskikkede tilsyn håber, at det vil lykkes at imødegå et sådant FSD-krav; c. Afslutning af nogle komplekse forpligtelser og krav; d. Færdiggørelse af fastsættelsen af en kreditorrækkefølge som led i udlodningsprocessen; og e. Udfaldet af PPA-processen. Det beskikkede tilsyn vil fortsat holde kreditorkomiteen opdateret om ethvert relevant spørgsmål samt løsningen deraf.

10 10 Exit-strategi Det beskikkede tilsyn fortsætter med at udforske den mest hensigtsmæssige exit-model fra betalingsstandsningen af Selskabet og de andre EMEA-selskaber; dvs. en model, hvormed der kan opnås enighed om kreditorernes krav, udlodning af overskydende midler til kreditorerne og en endelig likvidation af Selskabet. Det beskikkede tilsyn skal i henhold til lovgivningen fx formelt indhente anmeldelser af fordringer mod konkursboet, tilvejebringe kreditoraftaler, afslutte salg af aktiver, håndtere salgsprovenuer og koncerninterne krav, nå til enighed om alle andre kreditorkrav og håndtere det praktiske i forbindelse med udlodningen af midler. I alle ovenstående scenarier vil udlodningsprocessen være underlagt tidsmæssige konsekvenser, omkostninger, størrelsen af det pågældende selskab, relevante valutaer, lokale lovbestemmelser vedrørende fordringer og lokale processer for andre koncernselskaber i relation til koncerninterne udbytter i tillæg til engelsk ret. Den mest hensigtsmæssige proces med henblik på at nå til enighed vedrørende krav og udlodde overskydende midler til kreditorerne er endnu ikke fastlagt. Dog kan denne proces færdiggøres i regi af betalingsstandsningen (med landsrettens godkendelse), eller i regi af en gældsordning eller likvidationsproces. Den mest hensigtsmæssige proces vil blive fastlagt med udgangspunkt i, hvad der er mest gavnligt for Selskabet og dets kreditorer.

11 11 7. Andre forhold Kreditorudvalget Kreditorudvalget blev nedsat på kreditorernes møde den 18. marts Det beskikkede tilsyn forsyner fortsat medlemmerne af kreditorudvalget med nærmere oplysninger, efterhånden som betalingsstandsningen og sagerne udvikler sig (herunder en analyse af tilsynets timeomkostninger til godkendelse). Det beskikkede tilsyn vil fortsat holde kreditorudvalget opdateret omkring udviklingen. Den foreskrevne andel 176A i Insolvency Act 1986 finder ikke anvendelse på denne betalingsstandsning, da der ikke er noget kvalificerende generalpant og derfor ikke nogen foreskreven andel, der skal øremærkes til ikke-privilegerede kreditorer.

12 12 Det beskikkede tilsyn vil rapportere til kreditorer igen om seks måneders tid. Med venlig hilsen for AB (i betalingsstandsning) SJ Harris Beskikket tilsyn Bilag: Selskabsoplysninger Det beskikkede tilsyns ind- og udbetalingskonto Opsummering af det beskikkede tilsyns timeomkostninger Det beskikkede tilsyns politik for honorarer og udlæg Blanket 2.24B: Administrators Progress Report A. R. Bloom, S. J. Harris og C. J. W. Hill er autoriseret af the Institute of Chartered Accountants in England and Wales til at fungere som kuratorer i Storbritannien, og A. M. Hudson er autoriseret af the Association of Chartered Certified Accountants til at fungere som kurator i Storbritannien for nedenstående Selskaber. Selskabernes anliggender, virksomhed og aktiver administreres af Kuratorerne, A. R. Bloom, S. J. Harris, A. M. Hudson og C. J. W. Hill, som udelukkende fungerer på vegne af Selskaberne og uden personligt ansvar. Selskaberne er UK Limited; S.A.; Nortel GmbH; France S.A.S.; N.V.; S.p.A.; B.V.; Polska Sp z.o.o.; Hispania, S.A.; Nortel Networks (Austria) GmbH; s.r.o.; Engineering Service Kft; Portugal S.A.; Nortel Networks Slovensko s.r.o.; Oy; Romania SRL; AB; International Finance & Holding B.V. (Ireland) Limiteds anliggender, virksomhed og aktiver administreres af Kuratorerne, A. R. Bloom og D. M. Hughes, som udelukkende fungerer på vegne af (Ireland) Limited og uden personligt ansvar. S.A. blev taget under fransk liquidation judiciaire den 28. maj Selskabets franske virksomhed og aktiver administreres nu af kurator (la liquidateur judiciaire). Denne rapport afgives i medfør af vores udpegelse som Kuratorer for Selskabet. Rapporten er udarbejdet udelukkende med henblik på at oplyse kreditorerne om visse aspekter af Betalingsstandsningen. Denne rapport er udelukkende en foreløbig indikation af Selskabets samlede stilling og ikke en værdiansættelse af den nuværende eller fremtidige værdi af nogen bestemt gældspost og kan efterfølgende blive ændret, hvorfor den ikke kan tages som udtryk for en indikation af kreditorernes endelige dividende, og hverken vi eller Selskabet påtager os noget ansvar over for personer, som disponerer i forhold til Selskabet på baggrund af rapporten. Kuratorerne kan indsamle, anvende, overdrage, opbevare eller på anden måde bearbejde (samlet benævnt Bearbejde ) oplysninger, som kan knyttes til bestemte personer ( Personoplysninger ). Kuratorerne kan Bearbejde Personoplysninger i forskellige jurisdiktioner i overensstemmelse med gældende lov og faglige forskrifter, herunder (men ikke begrænset til) the Data Protection Act 1998.

13 Bilag 1 AB (i betalingsstandsning) Selskabsoplysninger Registreringsnummer: Selskabsnavn: Hjemstedsadresse: Tidligere navn: AB C/o BDO Stockholm AB, postboks , Stockholm, Sverige Nordic AB Oplysninger om det beskikkede tilsyn og selve beskikkelsen Beskikket tilsyn: Dato for beskikkelse: 14. januar 2009 AR Bloom, AM Hudson, SJ Harris and CJW Hill of Ernst & Young LLP, 1 More London Place, London, SE1 2AF Beskikket af: Domstolsreference: Det beskikkede tilsyns respektive ansvarsområder: Beskikkelsen blev foretaget af the High Court of Justice, Chancery Division, Companies Court, på baggrund af anmodning fra Selskabets bestyrelse. High Court of Justice, Chancery Division, Companies Court - sag 548/2009. Enhver af de funktioner, der skal udføres, eller de beføjelser, der skal udøves af tilsynet, kan udføres/udøves af en afdem alene eller af dem begge i fællesskab. Erklæring om EF-forordningen EF-Rådets forordning om konkursbehandling fra 2000 finder anvendelse på denne betalingsstandsning, og behandlingen heraf udgør hovedsagen. Betalingsstandsningen behandles således i overensstemmelse med engelsk konkurslovgivning og er ikke underlagt konkurslovgivningen i noget andet EU-medlemsland.

14 Aktiekapital Aktieklasse Registreret aktiekapital Udstedt og fuldt indbetalt Antal SEK Antal SEK Stamaktier Aktionær International Finance & Holdings B.V. 100% Bestyrelse (nuværende og for de sidste tre år) og direktionssekretær (nuværende) Navn Bestyrelsesmedlem eller direktionssekretær Udnævnt den Fratrådt den Nuværende aktiebeholdning Roland Dahlman Vicebestyrelsesmedlem 26. april Sharon Rolston Bestyrelsesmedlem 14. januar september Simon Freemantle Bestyrelsesmedlem 14. januar David Quane Bestyrelsesmedlem 30. september Roland Dahlman Direktionssekretær - - -

15 Koncerndiagram Corporation (Canada) Limited (Canada) USA Asia OCEANIC NNUK CALA SA (France) (Ireland) Dormant companies International Finance & Holding BV (Netherlands) Northern Telecom France s.r.o. (Czech) (Austria) GmbH AG Switzerland (Scandinavia) AS (Norway) S.p.A (Italy) South Africa (Proprietary) Limited (RSA) N.V. (Belgium) France SAS Engineering Service Kft. (Hungary) Slovensko s.r.o. (Slovak) Romania Srl (Romania) O.O.O. (Russia) (Portugal) S.A. Polska Sp. z.o.o. (Poland) Nortel GmbH (Germany) Nortel Communications Holdings (1997) Limited (Israel) Nortel Ukraine Limited BV (The Netherlands) AB (Sweden) Hispania S.A. (Spain) Netas Telekomunikasyion (Turkey) Dormant companies Israel (Sales and Marketing) Limited Dormant company Oy (Finland) Reference The EMEA Companies in UK administration procedures

16 EMEA-selskaberne under engelsk betalingsstandsningsbehandling: Juridisk enhed UK Limited S.A. France S.A.S. (Ireland) Limited Nortel GmbH Oy Romania SRL AB N.V. S.p.A. B.V. International Finance & Holding B.V. Polska Sp. z.o.o. (Austria) GmbH s.r.o. Engineering Service Kft Portugal, S.A. Hispania S.A. Slovensko s.r.o. Registreringsland England Frankrig Frankrig Irland Tyskland Finland Rumænien Sverige Belgien Italien Holland Holland Polen Østrig Tjekkiet Ungarn Portugal Spanien Slovakiet

17 Bilag 2 AB (i betalingsstandsning) Opsummering af det beskikkede tilsyns ind- og udbetalinger i perioden fra 14. januar 2009 til 13. juli 2013 AB (i betalingsstandsning) Tilsynets ind- og udbetalinger i perioden: 14. januar 2009 til 13. juli 2013 Valuta: SEK Perioden 14. januar 2009 til 13. januar 2013 Perioden 14. januar 2013 til 13. juli 2013 I alt til 13. juli 2013 Primosaldo 39,898,194 39,898,194 Indbetalinger Handel: - Salg efter beskikkelse 18,998,900-18,998,900 - Koncerninterne 10,967,719-10,967,719 - Andre indbetalinger 2,144,386-2,144,386 - Refundering af overbetalinger 834, ,277 Andet: - Bankrenter 635,552 59, ,011 - Valutakursomregning 973 (0) ,581,808 59,460 33,641,268 Udbetalinger Handel: - Lønninger, medarbejdergoder og lønskatter (23,667,767) - (23,667,767) - Pensionsbidrag (2,996,995) - (2,996,995) - Andre udbetalinger (2,791,051) (6,448) (2,797,499) - Ejendomsomkostninger (2,442,675) - (2,442,675) - Leverandører (1,433,454) - (1,433,454) - Forbrugsafgifter (343,316) - (343,316) - Øvrige afgifter (138,697) - (138,697) - Leverandører af varer og tjenesteydelser - lagerrelaterede (34,428) - (34,428) Andet: - Det beskikkede tilsyns honorarer og udlæg (15,937,468) (1,450,506) (17,387,974) - Advokathonorarer (8,486,120) (122,579) (8,608,699) - Omkostninger, øvrige rådgivere (2,309,443) (70,313) (2,379,756) - Bankgebyrer og -renter (46,549) (1,238) (47,787) (60,627,962) (1,651,084) (62,279,047) Ultimosaldo 12,852,040 11,260,415 Kontoafstemning: Anfordringskonti 452,040 1,760,415 Tilsynets indlånskonti 12,400,000 9,500,000 12,852,040 11,260,415

18 AB (i betalingsstandsning) Opsummering af det beskikkede tilsyns ind- og udbetalinger i perioden fra 14. januar 2009 til 13. juli 2013 AB (i betalingsstandsning) Tilsynets ind- og udbetalinger i perioden: 14. januar 2009 til 13. januar 2013 Valuta: USD Perioden 14. januar 2009 til 13. januar 2013 Perioden 14. januar 2013 til 13. juli 2013 I alt til 13. juli 2013 Primosaldo 4,852,850 4,852,850 Indbetalinger Handel: - Salg efter beskikkelse 2,542,447-2,542,447 - Koncerninterne 1,661,699-1,661,699 - Andre indbetalinger 322, ,077 - Refundering af overbetalinger 112, ,591 Andet: - Valutakursomregning 594,981 (60,012) 534,969 - Bankrenter 92,301 8, ,281 5,326,096 (51,033) 5,275,063 Udbetalinger Handel: - Lønninger, personalegoder og lønskatter (3,131,209) - (3,131,209) - Pensionsbidrag (397,072) - (397,072) - Andre udbetalinger (370,479) (974) (371,453) - Ejendomsomkostninger (322,079) - (322,079) - Leverandører (190,216) - (190,216) - Forbrugsafgifter (45,699) - (45,699) - Øvrige afgifter (13,092) - (13,092) - Leverandører af varer og tjenesteydelser - lagerrelaterede (5,282) - (5,282) Andet: - Det beskikkede tilsynes honorarer og udlæg (2,228,621) (219,062) (2,447,683) - Advokathonorarer (1,177,330) (18,512) (1,195,843) - Omkostninger, øvrige rådgivere (318,372) (10,619) (328,991) - Bankgebyrer og -renter (6,539) (187) (6,726) (8,205,989) (249,354) (8,455,343) Ultimosaldo 1,972,957 1,672,571 Kontoafstemning: Anfordringskonti 69, ,484 Tilsynets indlånskonti 1,903,563 1,411,087 1,972,957 1,672,571

19 Kommentarer til ind- og udbetalinger Der har været en væsentlig nedgang i ind- og udbetalinger i rapporteringsperioden sammenlignet med tidligere perioder. Årsagen er, at selskabet har indstillet sin drift og er under likvidation. Noter til R & P Alle saldi på diverse konti er rapporteret i lokal valuta, SEK, samt en fælles valuta for samtlige selskaber, USD. Åbningsbalancer er omregnet til spotkursen ultimo januar 2009 og slutbalancer er omregnet til spotkursen ultimo juni 2013, som er oplyst af Selskabet. Denne fremgangsmåde er i overensstemmelse med Selskabets interne rapporteringsprocedurer. Transaktioner på kontiene i løbet af rapporteringsperioden (14. januar juli 2013) er omregnet til gennemsnitlige spotkurser i perioden i henhold til valutakurserne på Som følge af denne omregning har der været valutakursudsving i perioden som et resultat af kursforskelle. Disse er alene omregningsbevægelser og afspejler ikke faktiske ind- eller udbetalinger. De tal, der ligger til grund for opsummeringen af ind- og udbetalinger, er oplyst af Selskabet og er ikke blevet revideret. Væsentlige poster er gennemgået for nøjagtighed og rimelighed. De rapporterede beløb er inkl. moms, hvis relevant. Alle de nedenfor angivne beløb er i USD, medmindre andet fremgår. INDBETALINGER Likvide beholdninger i SEK på tidspunktet for tilsynets beskikkelse udgjorde USD 4,9 millioner efter omregning. Indbetalinger i perioden siden den 14. januar 2013 beløb sig til mindre end USD (med fradrag af valutakursomregning). Beløbet vedrører udelukkende bankrenter. UDBETALINGER De samlede udbetalinger siden den 14. januar 2013 beløber sig til USD 0,2 millioner. Beløbet vedrører primært honorar til det beskikkede tilsyn samt juridiske rådgivere. Honorar til det beskikkede tilsyn Honorarer betalt til det beskikkede tilsyn siden den 14. januar 2013 beløber sig til USD 0,2 millioner (inkl. moms). Disse omkostninger vedrører honorar og udlæg i perioden. Valutakursomregning De samlede valutakursomregningsbevægelser indtil den 13. juli 2013 er et resultat af en nedskrivning af USD i forhold til SEK. Disse bevægelser afspejler ikke et egentligt tab.

20 AB (i betalingsstandsning) den danske filial Opsummering af det beskikkede tilsyns ind- og udbetalinger i perioden fra 14. januar 2009 til 13. juli 2013 AB - dansk filial (i betalingsstandsning) Tilsynets ind- og udbetalinger i perioden: 14. januar 2009 til 13. juli 2012 Valuta: DKK Perioden 14. januar 2009 til 13. januar 2012 Perioden 14. januar 2012 til 13. juli 2012 I alt til 13. juli 2012 Primosaldo 4,566,057 4,566,057 Indbetalinger Handel: - Koncerninterne 21,247,564-21,247,564 - Andre indbetalinger 14,366-14,366 - Salg efter beskikkelse 123, ,552 - Refundering af overbetalinger 61,481-61,481 Andet: - Øvrige afgifter 1,636,765-1,636,765 - Bankrenter 82, ,844 23,165, ,166,573 Udbetalinger Handel: - Lønninger, personalegoder og lønskatter (19,427,980) - (19,427,980) - Andre udbetalinger (1,765,148) - (1,765,148) - Ejendomsomkostninger (1,138,004) - (1,138,004) - Forbrugsafgifter (333,743) - (333,743) - Leverandører af varer og tjenesteydelser (39,136) - (39,136) Andet: - Omkostninger, øvrige rådgivere (1,352,162) (39,622) (1,391,784) - Advokathonorarer (257,921) - (257,921) - Bankgebyrer og -renter (43,773) (1,102) (44,875) - Valutakursomregning vedr. intern valutatransaktion Valutakursomregning (1) - (1) (24,357,868) (40,724) (24,398,592) Ultimosaldo 3,373,946 3,334,038 Kontoafstemning: Anfordringskonti 164, ,278 Tilsynets indlånskonti 3,208,953 3,209,760 3,373,946 3,334,038

Nortel Networks AB (i betalingsstandsning) (herefter benævnt Selskabet )

Nortel Networks AB (i betalingsstandsning) (herefter benævnt Selskabet ) Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF Tel: 020 7951 2000 Fax: 020 7951 1345 www.ey.com/uk TIL ALLE KENDTE KREDITORER 12. august 2011 Ref: MLP/7E/CH/NA/HR/LO3556 Hannah Russell Direct line:

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom

INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom Situationen 2006 Salg og logistik i 16 lande Norway Finland Sweden Norway Denmark Ireland Denmark Sweden Estonia Latvia Lithuania Holland Belgium

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015 21. september 2015 Nyhedsbrev Private Clients EU-forordningen 1 om, hvor og efter hvilke regler dødsboer skal behandles, er nu trådt i kraft. Danmark og England står indtil videre udenfor forordningen

Læs mere

kan fremgangen fortsætte?

kan fremgangen fortsætte? De globale økonomiske udsigter De globale økonomiske udsigter kan fremgangen fortsætte? Selve finanskrisen er overstået 6 % %-point Lånerente mellem banker 5 4 percent 3 2 1 0 jan "Sikker rente" maj sep

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Nyt fra PwC's IPO Watch

Nyt fra PwC's IPO Watch www.pwc.dk Nyt fra 's IPO Watch v/ Jens Otto Damgaard, partner, Revision. Skat. Rådgivning. Om s IPO Watch IPO Watch Europe undersøger hvert kvartal alle nye børsnoteringer på Europas vigtigste børsmarkeder

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012 September 2012 Nyhedsbrev Rettens tilsidesættelse af et pengeinstituts pant Ved en dom af 21. juni 2012 tilsidesatte Sø- og Handelsretten et pant efter selskabslovgivningen, stillet af et pantsættende

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Résidence Masséna Nice A/S (CVR.nr. 78819618)

VEDTÆGTER. for. Résidence Masséna Nice A/S (CVR.nr. 78819618) 1. VEDTÆGTER for Résidence Masséna Nice A/S (CVR.nr. 78819618) 1. Selskabets navn er Résidence Masséna Nice A/S. Selskabets hjemsted er Københavns Kommune. 2. Selskabets formål er køb og drift af Ejendommen,

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj 2014 1 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 28.12.98 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 BERETNING om regnskab for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Alicante) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 25. november 2013 Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Uanset om man måler på udviklingen i eksporten i mængder

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

Vedtægter Roskilde Bank A/S

Vedtægter Roskilde Bank A/S Vedtægter Roskilde Bank A/S Side 2 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Roskilde Bank A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne: Benløse Sparekasse A/S Den

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Stockholmsgade 45 Postboks 869 DK-2100 København Ø T 35 27 11 00 F 35 27 11 01 www.grantthornton.dk CVR-nr. 12 52 32 46 Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

Referat af insolvensretlig retspraksis

Referat af insolvensretlig retspraksis 6. juli 2012 Nyhedsbrev Referat af insolvensretlig retspraksis Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiel afdeling for Insolvens

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Danmark Indirect Tax September 2015 Af Cliff Kristoffersen, Director, Deloitte FSI VAT Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Den danske momslov er baseret på et EU-direktiv,

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Aktionærerne i

Læs mere

*jodtag. Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere KROMAN N REUMERT 1 DEC. 2008. Piesner Svane Grønborg Advokatfirma Amerika Plads 37 2100 København 0

*jodtag. Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere KROMAN N REUMERT 1 DEC. 2008. Piesner Svane Grønborg Advokatfirma Amerika Plads 37 2100 København 0 Piesner Svane Grønborg Advokatfirma Amerika Plads 37 2100 København 0 *jodtag 1 DEC. 2008 15. december 2008 241238 BLB/boh IBB BYG A/S UNDER KONKURS (BINAVNE: BB BYGGEINDUSTRI A/S, IBCO A/S SAMT IBCO NÆSTVED

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

GENERELLE DEPOTBETINGELSER

GENERELLE DEPOTBETINGELSER De generelle depotbetingelser er gældende i ethvert mellemværende mellem Carnegie Bank A/S (herefter benævnt Banken ) og Bankens kunder vedrørende opbevaring af værdipapirer i depot, medmindre andet udtrykkeligt

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013 18. marts 2013 Nyhedsbrev Insolvens Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE

BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE Offentliggjort på www.udbud.dk: [23.08.2013] SKABELON

Læs mere

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien Advokatfirmaet Espersen Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn Tlf. 98 43 34 11 1202-0571 - LE/UJ KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR K/S Århus Bugt Linien 2 Mellem 3 er der d.d. indgået aftale om kommanditskab

Læs mere

Fjordbank Mors A/S under konkurs. Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent. 19. december 2011

Fjordbank Mors A/S under konkurs. Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent. 19. december 2011 Fjordbank Mors A/S under konkurs Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent 19. december 2011 Forord Nærværende resumé er et uddrag af opgørelse af korrigeret dividendeprocent i Fjordbank Mors

Læs mere

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Advokat Boris Frederiksen Advokatfirmaet Poul Schmith Vester Farimagsgade 23 1606 København V J.nr. 89-14585 BOR/DER/CWZ Advokat Jørgen Holst Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 8100 Arhus C Redegørelse

Læs mere

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (KHIM) (Varemærker og Design) Vejledning i udfyldning af begæringen om 1. Generelle bemærkninger 1.1 Anvendelse af skemaet Skemaet til begæringen stilles til

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed...

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed... Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 3 5. Konsulentaftalens

Læs mere

Persondataforordningen & kommuner. Vejle, 5. maj 2015 Advokat, partner Nis Peter Dall. Baseret på persondatadirektivet (fra 1995)

Persondataforordningen & kommuner. Vejle, 5. maj 2015 Advokat, partner Nis Peter Dall. Baseret på persondatadirektivet (fra 1995) Persondataforordningen & kommuner Vejle, 5. maj 2015 Advokat, partner Nis Peter Dall Forordningen I dag Persondataloven (fra 2000) Baseret på persondatadirektivet (fra 1995) Forskelle i implementering

Læs mere

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer,

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer, INVESTERINGSAFTALE 2 Mellem [Navn og adresse på Investor] CVR nr. [xx xx xx xx] (herefter benævnt Investor ) og og og [øvrige aktionærer]..............................,...,... er herefter samlet benævnt

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Herlev d. 15. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Udstedelse af nye aktier Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 ( Selskabet ) har med bestyrelsesbeslutning af 15. september 2010 besluttet

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

MediusFlow XI. FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen. næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser. www.medius-group.

MediusFlow XI. FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen. næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser. www.medius-group. MediusFlow XI næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen 4 udviklingsprincipper hentet fra verdenen omkring os. Easy to use Powerfull

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL IT-VIRKSOMHEDER SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL IT-VIRKSOMHEDER SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL IT-VIRKSOMHEDER 1. generel info SPØRGESKEMA Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: CVR nummer: _ Kontaktperson: Mailadresse: Website: Betjener (forsikringsmægler eller

Læs mere

Euler Hermes Danmark. Simplicity. Almindelige Betingelser. www.eulerhermes.dk

Euler Hermes Danmark. Simplicity. Almindelige Betingelser. www.eulerhermes.dk Euler Hermes Danmark Simplicity Almindelige Betingelser www.eulerhermes.dk Euler Hermes Simplicity Simplicity - Almindelige Betingelser 1 Forsikringens Formål 1.1 Forsikringsgiver af jeres Forsikring er

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN 23/12 2011 GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN af advokat (L) Erik Larsson, partner i Maqs Law Firm Artiklen er optrykt i T:BB 2012 s. 131 ff. Artiklen vurderer garantens muligheder

Læs mere

Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding

Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding Vi har lavet dette skema til dig, som gerne vil have stiftet et anpartsselskab inklusive et holdingselskab gennem os. Skemaet er lavet, så du husker

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

Horsens Fællesantenne - Forening

Horsens Fællesantenne - Forening Horsens Fællesantenne - Forening CVR-nr. 54 59 49 17 Regnskabssammendrag af årsrapport 2013 Nærværende regnskabssammendrag er bortset fra ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, oplysninger

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l lo. NOVEMBER 2012 J.nr.: 8915742 BORlam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SOl-63 4/20 12 Konkursdag: 5. november 20 12 Fristdag:

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010. 1. Deponering og fuldmagt

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010. 1. Deponering og fuldmagt J.nr. 000328-0214 nk/mbr AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010 1. Deponering og fuldmagt 1.1 Aktionæren accepterer, at alle dennes C-aktier lægges i et af COWI

Læs mere

Temahæfte 6 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005. Forbered dit årsregnskab. og spar penge på revisorregningen

Temahæfte 6 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005. Forbered dit årsregnskab. og spar penge på revisorregningen Temahæfte 6 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005 Forbered dit årsregnskab og spar penge på revisorregningen Indhold Vær velforberedt, når årsregnskabet skal revideres og spar

Læs mere

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren )

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og [Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Sjælland] [Region Syddanmark] [Hospital/Afdeling]

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld

Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld 1. Parter Aftalevilkårene (herefter aftalen) er gældende for personer (herefter kunden), som DinGæld ApS, Store Torv 10, 2 sal, 8000 Aarhus C, CVR-nummer

Læs mere

Ringsted Fjernvarme A/S

Ringsted Fjernvarme A/S Ringsted Fjernvarme A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til åbningsbalance pr. i. januar 2oi2 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegnuiger Bestyrelsens undersla~ifter Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale ELPASO BERN WEISS CHAMBERS SKUESPIL BERN WEISS PÅ SAGEN, BARRISTER BERN WEISS, REF SAG FILEN / 998.23, Februar 26th, 2013. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale MENS undertegnede

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 16. juli 2013

- 2. Offentliggjort d. 16. juli 2013 - 1 Skatteproces - partsbegrebet ved klage til Landsskatteretten partsstatus som bestyrelsesmedlemmer på grundlag af ansvar efter selskabslovens 140-143 - SKM2013.404.BR Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012 International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER HASSERISVEJ 174 9000 AALBORG FAX 98 12 98 55 TELEFON 98 12 98 00 26.02.2015 MORTEN JENSEN (H) JAN HELLMUND JENSEN (L) THOMAS SCHULTZ (L) STEPHAN MUURHOLM (H) MIKKI NIELSEN (H) ULLA SKOV (H) PREBEN BANG

Læs mere

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l.

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 30 april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2008 Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 (herefter kaldet Greentech ) har

Læs mere

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. maj 2015. Gebyr Min. Max. Frekvens

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. maj 2015. Gebyr Min. Max. Frekvens Kontogebyr Kontogebyr - oprettelse 0 Kontogebyr løbende pr. måned 0 Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk 50 Udskrifter, fast bestilling på papir pr. stk. 12 Udskrifter, fast bestilling via e-boks

Læs mere