Sammenligning Husforsikring Side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenligning Husforsikring Side 1"

Transkript

1 Sammenligning Husforsikring Side 1 B. Forsikrede genstande 1. Bygningsbrandforsikring omfatter: Dækningsskema 1.1. Forsikrede genstande De på forsikringsstedet beliggende bygninger incl. fundament indtil en dybde af 1 m under jordlinie eller under kældergulv. 1. Ejendommens bygninger, herunder carporte, drivhuse, udhuse og lignende inkl. fundamenter og pilotering. Havemure og hegn, som er opført på murede eller støbte fundamenter over terræn. Nedstøbte svømmebassiner, svømmebassiner specielt beregnet til nedgravning og bassiner fast tilknyttet ejendommens vand-, afløbs- og/eller elinstallation, eksklusiv tildækninger af en hver art Forsikrede genstande Flagstænger, antenner til ikke erhvervsmæssig brug, gårdbelægninder carporte, drivhuse, udhuse og 1. Ejendommens bygninger, herunger, grundvandspumper, stakitter, lignende inkl. fundamenter og pilotering. Havemure og hegn, som er op- plankeværker, hegn (ikke levende), samt svømmebassiner og bassiner, ført på murede eller støbte fundamenter over terræn. Nedstøbte der er specielt konstrueret til nedgravning, ekskl. tildækning, forudsat svømmebassiner, svømmebassiner disse bassiner er noteret på policen. specielt beregnet til nedgravning og bassiner fast tilknyttet ejendommens vand-, afløbs- og/eller elinstallation, eksklusiv tildækninger af en hver art. Udvidelse til også at omfatte pilotering samt fundamenter dybere end 1 meter under kældergulv eller jordlinie. Udvidelse da det ikke længere er et krav at bassiner er noteret på policen. 2. Sædvanligt bygningstilbehør og faste installationer, f.eks. varmeanlæg, elektriske installationer, hårde hvidevarer, flagstænger, antenner og markiser Udvendig udsmykning på bygningen, for den håndværksmæssige værdi indtil kr (indeksreguleret 1997). 4. Haveanlæg herunder træer, buske, planter, belægninger, havebassiner og haveskulpturer. Hegn som er opført med nedgravede stolper. 2. Sædvanligt bygningstilbehør og faste installationer, f.eks. varmeanlæg, elektriske installationer, hårde hvidevarer, flagstænger, antenner og markiser. 4. Haveanlæg herunder træer, buske, planter, belægninger, havebassiner og haveskulpturer. Hegn som er opført med nedgravede stolper. Indskrænkning idet hegn nu skal være opført med nedgravede stolper. Udvidelse idet dækningen nu er sumløs Forsikrede genstande Haveanlæg, herunder haveskulpturer, fastmonteret på sokkel el. lign., i det omfang forsikringstageren ikke kan kræve udgifterne dækket af det offentlige eller andre ansvarlige. Udgifter til retablering af haveanlæg godtgøres med indtil kr (indeksreguleret 1997). For beplantning erstattes alene udgifter til nyplantning, det vil for buske og træer sige 4. Haveanlæg herunder træer, buske, planter, belægninger, havebassiner og haveskulpturer. Hegn som er opført med nedgravede stolper Haveanlæg Det er en forudsætning for erstatning, at istandsættelse finder sted. Udvidelse da det ikke længere er et krav, at haveanlæg er opført på fastmonteret sokkel. Indskrænkning da hegn skal være opført med nedgravede stolper. Udvidelse idet retablering af haveanlæg nu er sumløs. Vend

2 Sammenligning Husforsikring Side 2 ikke over 4 år gamle planter. Erstatningen bortfalder, såfremt retablering ikke finder sted. For træer, buske og andre planter betaler vi omkostningerne til nyplantning af vækster, der ikke er over 4 år gamle Undtaget fra dækning er vindmøller, biogasanlæg, halmfyr, solvarme-, jordvarme- og varmepumpeanlæg samt andre former for alternativ/vedvarende energi, medmindre policen bærer påtegning herom. Udvidelse idet de nævnte bygninger/bygningsdele ikke er undtaget. Installering af halm- og/eller pillefyr skal meddeles Alm. Brand. Forsikrede genstande 5. Materialer på forsikringsstedet, der er bestemt til indføjelse i bygning under opførelse. 2. Anden bygningsbeskadigelse Dækningsskema end brand omfatter: 2.1. Forsikrede genstande Genstande, som erstattes under bygningsbrandforsikringen. Som ovenfor 2.2. Forsikrede genstande Markiser, baldakiner, overdækning, Pkt. 1, pkt. 2 og pkt. 3. solafskærmning, skilte, stakitter og plankeværker, drivhuse (excl. glas), der ikke er opført på muret eller støbt sokkel eller sokkelsten, er ikke omfattet Forsikrede genstande Skader på haveanlæg, der er en følge af en af forsikringen omfattet bygningsbeskadigelse samt skader, der opstår som følge af forurening ved pludselig og uventet udstrømning fra fritstående olietank under forudsætning af, at gældende offentlige forskrifter og krav er overholdt. Skader erstattes med indtil kr (indeksreguleret 1997). 4. Haveanlæg herunder træer, buske, planter, belægninger, havebassiner og haveskulpturer. Hegn som er opført med nedgravede stolper. Kun forvoldt af bygningsdele ved en skade der er omfattet af forsikringen. Endvidere skade, som er forvoldt af bygningsdele fra en anden ejendom Haveanlæg Det er en forudsætning for erstatning, at istandsættelse finder sted. For træer, buske og andre planter betaler vi omkostningerne til nyplantning af vækster, der ikke er over 4 år gamle. Udvidelse til også at omfatte materialer på forsikringsstedet, der er bestemt til indføjelse i bygning under opførelse. Udvidelser fra bygningsbrandforsikring (ovenstående) er også gældende her. Udvidelse da krav om opførelse på muret eller støbt sokkel eller sokkelsten kun er gældende for insekt, svamp og råd (kolonner F og G). Udvidelse da glas i drivhuse nu er omfattet af forsikringen. Udvidelse da skade forvoldt af bygningsdele fra anden ejendom er omfattet. Indskrænkning idet skader af haveanlæg, som følge af forurening, ikke er omfattet. Udvidelse idet retablering af haveanlæg nu er sumløs. C. Forsikringens omfang (fremgår af policens forside) 1.2. El-skader Kolonne B Forsikringen erstatter ikke: Forsikringen dækker ikke: Skader, der er dækket af garanti- og Skade der er dækket af en garanti serviceordninger. eller sælgers ansvar i henhold til købeloven. Følgeskader i form af opstigende Indskrænkning da sælgers ansvar i.h.t. købeloven er undtaget. Indskrænkning, da der nu ikke dæk-

3 Sammenligning Husforsikring Side 3 grundvand. kes følgeskader i form af opstigende grundvand. Skader på genstande, der udelukkende er bestemt til anvendelse uden for bygning. Opgørelse af erstatning. Erstatningen opgøres efter reglerne for el-drevne genstande, herunder hårde hvidevarer, se Erstatningsopgørelse pkt. G, stk. 2. Reglerne for afskrivning gælder dog ikke for elinstallationer. For disse foretages fradrag for værdiforringelsen efter reglerne i Erstatningsopgørelse pkt. G, stk. 1. (se indhold i G, stk. 1 og stk. 2 senere) Særlige erstatningsregler For de følgende installationer og bygningsdele, fastsætter vi erstatningen til nyværdi (arbejdsløn og materialer m.m.), hvorfra vi foretager et fradrag, som vi beregner ud fra det beskadigedes alder på skadetidspunktet. Ved erstatning af de følgende installationer og bygningsdele, betaler vi ved reparation fuldt ud, dog højst den i tabellerne nævnte procent af det beskadiges nyværdi. Alder Procent af genanskaffelsesprisen som ny 0-2 år 100 % 2-3 år 85 % 3-4 år 75 % 4-5 år 65 % 5-6 år 50 % 6-7 år 40 % 7-8 år 30 % 8 år og 20 % derover Udvidelse da skader på genstande der udelukkende er bestemt til anvendelse uden for bygning. Udvidelse idet el-installationer erstattes til nyværdi. Udvidelse idet der ydes højere erstatning i henhold til nye afskrivningstabeller (se senere for afsnit G. Erstatningsopgørelse) Vandskade m.v. Kolonne C Udstrømning af vand, olie og kølevæske fra røranlæg og dertil knyttede, der tilfældigt strømmer ud (ikke Vand, olie, kølervæske eller lignende installationer, herunder varme- og udsivning eller dryp) fra faste installationer, akvarier og andre beholdere fryseanlæg samt akvarier og vandsenge. med et rumindhold på 20 liter eller derover. Skade ved frostsprængning af installationer og derved forvoldt vandskade. Skade som følge af snetryk. Indskrænkning idet der er krav om rumindhold på minimum 20 liter. Forsikringen erstatter ikke: - Skade opstået under påfyldning af eller aftapning fra olietank, køle- og fryseanlæg samt akvarier og vandsenge. - Vandskade som følge af frostskade i utilstrækkeligt opvarmede lokaler, medmindre skaden skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning. Forsikringen dækker ikke: - Frostsprængning af installationer i lokaler, som sikrede disponerer over, medmindre årsagen er tilfældig svigtende varmeforsyning. - Skade som følge af frostsprængning af installationer i lokaler, som sikrede disponerer over, medmindre årsagen er tilfældig svigtende varmeforsyning. - Skade som følge af frost på Udvidelse da forsikringen nu dækker skader der er sket i forbindelse med påfyldning eller aftrapning fra olietank, køle- og fryseanlæg samt akvarier og vandsenge. Udvidelse da krav om sikredes dispositionsret undtager disse. Indskrænkning Indskrænkning Vend

4 Sammenligning Husforsikring Side 4 udendørs svømmebassiner/bassiner med tilhørende faste installationer. - Skade som følge af opstigende væsker fra afløbsinstallationer. - Tabet af selve væsken/afgifter Hus- og grundejerforsikring Ved skade i kældre, som skyldes opstigende vand fra afløbsinstallationer, se dækningsskemaets kolonne C, gælder en selvrisiko på kr Kolonne D Voldsomt skybrud eller voldsomt tøbrud, hvor vandet ikke kan få nor- nedbørsmængden er så stor, at der Ved voldsomt skybrud forstås, at malt afløb og derfor oversvømmer falder minimum 40 mm nedbør indenfor 24 timer. Nedbør der falder forsikringsstedet eller stiger op gennem afløbsledningerne. med en intensitet på minimum 15 mm indenfor 30 minutter, betragtes også som voldsomt skybrud. Ved voldsomt tøbrud forstås smeltevand som er fremkommet ved en kraftig stigning i luftens temperatur, fra minusgrader til minimum 8 plusgrader, indenfor maksimalt 24 timer. Ved voldsomt tøbrud, og samtidig nedbør, forstås en kombination af smelte- og regnvand som er fremkommet ved en kraftig stigning i luftens temperatur, fra minusgrader til minimum 6 plusgrader, og samtidig minimum 10 mm regn, indenfor maksimalt 24 timer. Indskrænkning idet opstigende væsker fra afløbsinstallationer ikke længere er dækket. Indskrænkning, særlig selvrisiko ved skade i kælder som skyldes opstigende vand fra afløbsinstallationer. Ny beskrivelse af definition på voldsomt skybrud. Har ikke tidligere fremgået af forsikringsbetingelserne. Ny beskrivelse af definition på voldsomt tøbrud. Har ikke tidligere fremgået af forsikringsbetingelserne. Ny beskrivelse af definition på voldsomt tøbrud og samtidig nedbør. Har ikke tidligere fremgået af forsikringsbetingelserne. Forsikringen erstatter ikke: Skade forårsaget ved opstigning af grundvand eller kloakvand samt vand fra tagrender og nedløbsrør. Forsikringen dækker ikke: Skade som følge af fejlkonstruktion, fabrikationsfejl eller fejlmontering Hus- og grundejerforsikring Ved skade, som skyldes voldsomt sky- eller tøbrud, gælder en selvrisiko på kr. Selvrisikoen gælder pr. skade/skadeårsag Er forsikringen oprettet med en højere generel selvrisiko, vil den være gældende. Indskrænkning. Indskrænkning idet der nu gælder en særlig selvrisiko ved skade som skyldes voldsomt sky- eller tøbrud Storm og snetryk Forsikringen erstatter ikke: - Stormskade på antenner, der er mere end 10 år gamle (se under pkt. G, stk. 2, Alder Erstatningsopgørelse). Tagbelægning af plast/pvc, Onduline og udvendige antenneanlæg: Procent af genanskaffelsesprisen som ny 0-7 år 100 % Udvidelse da antenner erstattes med 20 % når mere end 10 år gamle.

5 Sammenligning Husforsikring Side år 50 % 10 år og 20 % derover 2.7. Brud på glas og sanitet Dækningsskema Kolonne E Ikke punktering af eller utæthed i sammensætningen af termoruder. Ikke skader der sker i forbindelse med reparation, ombygning eller montering af de forsikrede genstande, deres rammer, indfatninger eller lignende. Ikke genstande i erhvervslokaler. Indskrænkning idet skader i forbindelse med reparation er undtaget. Forsikringen dækker ikke: - Brud på kummer i erhvervslokaler. - Brud på glas eller erstatningsmateriale herfor i drivhuse. - Ridser, afspringning af splinter og fliser. - Beskadigelse af emalje. - Punktering af eller utætheder i sammensætning af termodruder. - Hvis der ikke er tale om et egentligt brud, og genstanden fortsat kan anvendes. 3. Svampe- og insektforsikringen erstatter skader, som påføres de forsikrede genstande ved: Ved skade, alene på forsikrede genstande som beskrevet i dækningsskemaets punkt 3, beregnes der ingen selvrisiko. Dækningsskema Kolonne F Udvidelse idet glas i drivhuse nu er medforsikret. Udvidelse idet der ikke beregnes selvrisiko på glas og kummeforsikring. Angreb af træ- og murødelæggende svampe og træødelæggende insekter konstateret og anmeldt i forsikringstiden og indtil 3 måneder efter forsikringens ophør. Skade i træværk forårsaget af aktiv træødelæggende svamp der medfører, at den nedbrudte bygningsdel viser tegn på væsentlig hurtigere nedbrydning end under normale omstændigheder. Forsikringen dækker skade som følge af angreb af træødelæggende insekter. Indskrænkning i det der skal være tale om aktivt angreb. Indskrænkning da murødelæggende svamp ikke er omfattet Kolonne F Svampe-/insektforsikringen dækker ikke: Svampeskader, der opstår i følgende bygningsdele eller konstruktioner: - Kælderbeklædninger, det vil sige trægulve, indfatninger, vægbeklædninger og fodpaneler i kældre. - Indmuret træ, f.eks. bindingsværk. - Svampeskader på kælderbeklædninger, dvs. trægulve, indfatninger, vægbeklædninger, fodpaneler i kældre og underlag af træ for disse. Indskrænkning da underlag af træ er undtaget. Udvidelse da bindingsværk ikke er undtaget. Vend

6 Sammenligning Husforsikring Side 6 Kolonne G Skade i træværk som er forårsaget af en langsom forløbende nedbrydning (råd) Udvidelse idet råd ikke tidligere var omfattet. 5. Udvidet rørskadeforsikring Dækningsskema 5.1. Forsikrede genstande: Kolonne I - Skjulte rør til gas, olie, vand, varme, el og afløb, som findes i den forsikrede ejendoms beboelsesbygninger, der er opført på muret eller støbt sokkel. Ved skjulte rør forstås rør, som befinder sig i vægge, mure eller gulve, og rør, der er gemt i permanent lukkede kanaler, krybekældre og skunkrum. 6. Stikledningsforsikring Dækningsskema 6.1. Forsikrede genstande: Kolonne H Stikledning til gas, olie, vand, varme, el og afløb mellem de forsikrede bygninger og hovedledning. Utæthed i skjulte rør og skade som følge heraf, og fejl på skjulte elvarmekabler, som findes i ejendommens bygninger regnet fra udvendig side af fundamentet. Utæthed i rør i solfangere monteret på taget af en medforsikret bygning. Skjulte rør og el-varmekabler er rør og kabler, der er indstøbt eller skjult under gulv, i kanaler eller krybekældre, i vægge, skunkrum eller lignende, men ikke kedler, beholdere, tanke eller rørene i dem. Utæthed i de rør, der ligger i jorden, til vand-, varme-, gas-, olieinstallationer og skade som følge heraf. Fejl i el- og tv-kabler der ligger i jorden Forsikringen erstatter: Kolonne H Omkostninger til reparation af utætheder i stikledninger, når disse har til vand-, varme-, gas-, olieinstallati- Utæthed i de rør, der ligger i jorden, medført: oner og skade som følge heraf. Fejl i - Funktionssvigt i afløbsrøret. el- og tv-kabler der ligger i jorden. - Krav om tætning ifølge Miljølovene. Utæthed på de afløbsinstallationer, der ligger i jorden, som medfører funktionssvigt og/eller skade på bygning. Desuden utæthed, som en tvinspektion klassificerer som en fejlklasse 3 eller derover*. Det er en forudsætning, at forsikringstager har vedligeholdelsespligten Stikledningsforsikring For afløbsinstallationer udført i beton, gælder en selvrisiko på kr. Selvrisikoen gælder pr. skade/skadeårsag. Udvidelse da der ikke er krav om bygning opført på muret eller støbt sokkel. Udvidelse da rør i solfangere monteret på taget, er omfattet. Udvidelse da fejl i tv-kabler er omfattet. Udvidelse da utæthed i afløbsinstallationer også erstattes ved skade på bygning eller TV-inspektion med fejlklasse 3 eller derover. Indskrænkning da det er et krav at forsikringstager har vedligeholdelsespligten. Indskrænkning da der gælder særlig selvrisiko ved afløbsinstallationer udført i beton. Er forsikringen oprettet med en højere generel selvrisiko, vil den være gældende Forsikringen erstatter ikke: Skader, der er omfattet af - Utæthed/fejl på fællesledninger. garanti. - Tabet af selve væsken/afgifter. Indskrænkning da fællesledninger er undtaget.

7 Sammenligning Husforsikring Side 7 Indskrænkning da tabet af væsken/afgifter er undtaget. Afsnit 3. Ansvarsforsikring Forsæt Forsikringen dækker ikke ansvar for forsætlige skader, heller ikke selv om at skadevolderen på grund af sin sindstilstand har manglet evnen til at handle fornuftsmæssigt. Derimod dækkes forsætlige skader hvis skadevolderen er under 14 år. Indskrænkning idet forsikringen ikke dækker ansvar for forsætlige skader, hvor skadevolderen på grund af sin sindstilstand har manglet evnen til at handle fornuftsmæssigt. 8. Husejeransvarsforsikring Afsnit 3. Ansvarsforsikring 8.2. Forsikringen dækker ikke: - Skade forvoldt ved kørsel med motorkøretøjer, herunder traktorer. Forsikringen dækker dog ansvar i forbindelse med benyttelse af motordrevne redskaber under 10 HK, og denne dækning ydes efter Færdselslovens regler og med Færdselslovens summer Motordrevne køretøjer Ansvar for skade forvoldt ved benyttelse af et motordrevet køretøj. Forsikringen dækker dog ansvar for motordrevne haveredskaber under 5 hk. Ansvar efter færdselsloven ved brug af disse motordrevne redskaber dækkes med færdselslovens summer. 8. Husejeransvarsforsikring Afsnit 3. Ansvarsforsikring 8.3. Ansvarsforsikringens omfang: 3.5 Forsikringssum Ansvarsforsikringen dækker pr. forsikringsbegivenhed med de på policens forside nævnte summer. Omkostninger ved erstatningsspørgsmålets afgørelse, som er afholdt med selskabets billigste, dækkes, selvom summerne derved overskrides. Det samme gælder sagsomkostninger og renter vedrørende erstatningsbeløb, som er omfattet af forsikringen. Forsikringen dækker for hver forsikringsbegivenhed med indtil kr. for personskade kr. for skade på ting (herunder dyr) Indskrænkning da ansvar for motordrevne haveredskaber nedsættes til 5hk. Udvidelse idet summerne er forøget. D. Generelle undtagelser 1. Forsikringen erstatter ikke: Dækningsskema 1.2. Kolonne A til I Skade på eller som følge af genstande, der er fejlkonstruerede, behæftede med materialefejl, opført eller behandlet forkert, når årsagen til skaden kan henføres hertil. (Dette gælder dog ikke for afsnit 4 udvidet svampeforsikring). Kolonne B El-skade - Skade der skyldes slitage, manglende eller mangelfuld vedligeholdelse, fejlbehandling eller fejltilslutning. Kolonne D Storm og voldsomt sky- og tøbrud - Skade som følge af fejlkonstruktion, fabrikationsfejl eller fejlmontering. Udvidelse idet begrænsningen ikke omfatter kolonne A (brand), kolonne C (udstrømning af væsker), kolonne H (stikledning) og kolonne I (skjulte rør). Kolonne E Pludselig skade - Skade som følge af fejlkonstruktion, fabrikationsfejl eller fejlmontering. Vend

8 Sammenligning Husforsikring Side Kolonne A til I Skade som følge af mangelfuld vedligeholdelse. - Skade der skyldes slitage, mang- Kolonne B El-skade lende eller mangelfuld vedligeholdelse, fejlbehandling eller fejltilslutning. Kolonne F Insekt- og svampeforsikring - Skade, som skyldes manglende/mangelfuld vedligeholdelse. Udvidelse idet begrænsningen ikke omfatter kolonne A (brand), kolonne C (udstrømning af væsker), kolonne D (storm m.v.), kolonne E (pludselig skade), kolonne H (stikledning) og kolonne I (skjulte rør). Kolonne G Råd - Skade, som skyldes manglende/mangelfuld vedligeholdelse. E. Retshjælpsforsikring Forsikringen dækker omkostninger afholdt med rimelig grund ved tvister, herunder rets- og voldgiftssager. Vilkår vedrørende denne dækning kan rekvireres hos selskabet. Afsnit 4 Retshjælpsforsikring 4.2. Forsikringsbetingelser De særlige krav til dækning og undtagelser til forsikringen kan du læse i forsikringsbetingelser for Retshjælpsforsikring. Forsikringsbetingelserne kan fås hos Alm. Brand. Betingelserne er i vidt omfang ens for alle forsikringsselskaber og er udarbejdet af Forsikring & Pension, der er forsikringsselskabernes erhvervsorganisation Hvordan beregner vi erstatningen? Alm. Brands erstatningspligt er for en forsikringsbegivenhed begrænset til kr. Selvrisiko udgør de første 10 % af de samlede udgifter, dog mindst kr. For småsager beregnes ikke selvrisiko. Udvidelse da sum er hævet fra kr til kr G. Erstatningsopgørelse 1. Erstatningens opgørelse Afsnit 2 - Bygningsforsikring Nyværdi Såfremt det skaderamte på grund af slid og ælde er værdiforringet med mere end 30 % i forhold til nyværdien, fastsættes erstatningen under hensyn til sådan værdiforringelse (dagsværdierstatning). Skade af kosmetisk art og farveforskelle mellem erstattede genstande og de ubeskadigede, erstattes ikke. Udvidelse/indskrænkning idet fradrag for værdiforringelse er udgået Indskrænkning da undtagelsen er generel (tidligere kun gældende for glas- og sanitetsskader). 2. Særlige erstatningsberegninger for el-skade Skaden opgøres til, hvad det koster at få den beskadigede ting repareret. Beløbet kan dog ikke overstige vær El-drevne og -forbrugende genstande herunder hårde hvidevarer: Udvidelse idet erstatningsprocenterne er forøget.

9 Sammenligning Husforsikring Side 9 dien af det skaderamte apparat beregnet efter reglerne om erstatning for genanskaffelse. Kan det beskadigede ikke repareres, tages udgangspunkt i prisen for en ny identisk genstand eller i mangel heraf en tilsvarende genstand. Erstatning til genanskaffelse reguleres herefter under hensyntagen til det skaderamtes alder på skadetidspunktet efter nedenstående tabel: Alder: 0 2 år 100 % 2 3 år 80 % 3 4 år 70 % 4 5 år 60 % 5 6 år 40 % 6 10 år 20 % Over 10 år ingen erstatning. Særlige erstatningsberegninger for antenner Antenner erstattes efter samme regler som nævnt under el-skadedækninger. Tabellen gælder kun ved el-skade (dæknings-skemaets kolonne B). Alder Procent af genanskaffelsesprisen som ny 0-2 år 100 % 2-3 år 85 % 3-4 år 75 % 4-5 år 65 % 5-6 år 50 % 6-7 år 40 % 7-8 år 30 % 8 år og derover 20 % Tagbelægning af plast/pvc, Onduline og udvendige antenneanlæg: Alder Procent af genanskaffelsesprisen som ny 0-7 år 100 % 7-10 år 50 % 10 år og derover 20 % Udvidelse idet erstatningsprocenterne er forøget. 4. Glas- og sanitetsskader Afsnit 5 Kosmetisk forsikring Glas- og sanitetsskader kan erstattes in natura. Kan genstande magen Se forsikringsbetingelser side 11 til de skaderamte ikke fremskaffes, betales kontant erstatning svarende til prisen på ruder og sanitet, der er gængse på skadetidspunktet. Beskadigelse af kosmetisk art samt farveforskelle mellem erstattede genstande og de ikke-skaderamte genstande erstattes ikke. Udvidelse idet ny tilvalgsdækning kan tegnes for kosmetisk dækning. Afsnit 2 Bygningsforsikring (se forsikringsbetingelser side 6-7 for den fulde tekst) El-drevne og -forbrugende genstande herunder hårde hvidevarer Olie- og gasfyr, varmtvandsbeholdere, kedler og varmevekslere Tagbelægning af rør/strå Tagbelægning af pap/dug Udvidelse/indskrænkning idet fradrag for værdiforringelse er udgået Udvidelse/indskrænkning idet fradrag for værdiforringelse er udgået Udvidelse/indskrænkning idet fradrag for værdiforringelse er udgået Udvidelse/indskrænkning idet fra- Vend

10 Sammenligning Husforsikring Side 10 og undertag af plast, PVC og lignende materiale Tagbelægning af plast/pvc, Onduline og udvendige antenneanlæg Gulvtæpper drag for værdiforringelse er udgået Udvidelse/indskrænkning idet fradrag for værdiforringelse er udgået Udvidelse/indskrænkning idet fradrag for værdiforringelse er udgået I. Bygning under opførelse/ombygning 2. Forsikringen erstatter: Dækningsskema 1. Skader som følge af brand (ildsvåde). Se dækningsskema side Skader som følge af storm. Udvidelse idet dækning ikke er begrænset til brand- og stormskader ved nybygning/ombygning. Det er en betingelse for dækningen under stormskadeforsikringen, at byggeprojektet opfylder bygningslovgivningens regler og er godkendt af de kompetente myndigheder, og at arbejder udføres i overensstemmelse med det godkendte projekt og sædvanlig fagmæssig praksis. Stormskade på sanitet og glas i beboelsesbygningen er kun dækket for genstande, der er anbragt på deres blivende plads. 3. Selvrisiko Af enhver skade, bortset fra skade, der kan betragtes som brand (ildsvåde), bærer sikrede en selvrisiko på 10 %, dog mindst kr (indeksreguleret) 1997) og højst kr (indeksreguleret 1997). Se forsikringsbetingelser - dækningsskema kolonne D og punkt 3. Udvidelse, idet krav om anbringelse på blivende plads ved storm, er udgået. Udvidelse idet der ikke gælder særlig selvrisiko for bygning under opførelse/ombygning.

11 Sammenligning Husforsikring Side 11 K. Lovliggørelse 2. Forsikringen erstatter ikke: Afsnit 2. Bygningsforsikring Lovliggørelseserstatning Lovliggørelse på bygninger, hvis værdiforringelse på grund af slid og ælde overstiger 30 % af nyværdien, eller er forsikret til dagsværdi, sumforsikring eller førsterisikoforsikring Udgifter, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse Hvis de beskadigede bygninger ikke blev benyttet til deres oprindelige brug på skadetidspunktet Forsikringen dækker de forøgede byggeomkostninger regnet efter priserne på skadedagen der er forbundet med at opfylde krav (f.eks. bedre isolering, dobbelte ruder, kraftigere tagkonstruktion), som bygningsmyndighederne ifølge byggelovgivningen stiller ved istandsættelse eller genopførelse af den beskadigede bygning til samme anvendelse, af samme størrelse og på nøjagtigt samme sted. Det er en forudsætning for erstatning, at de forøgede byggeomkostninger vedrører de bygningsdele, vi yder erstatning for, og at dispensation fra bestemmelserne ikke kan opnås. Omkostninger til gennemførelse af krav, som er stillet, men ikke gennemført, eller krav, som kunne være stillet før skaden, er ikke omfattet af forsikringen. 3. Erstatningsopgørelse Afsnit 2. Bygningsforsikring Lovliggørelseserstatning Hver bygning har en lovliggørelsesdækning på op til 10 % af bygningens nyværdi max. kr (indeksreguleret 1997) Lovliggørelseserstatningen kan ikke overstige 10 % af den skaderamte bygnings nyværdi på skadedagen. Udvidelse idet regel om værdiforringelse er udgået. Udvidelse idet mangelfuld vedligeholdelse ikke er undtaget. Udvidelse idet krav til bygningernes oprindelige brug er udgået. Udvidelse idet max. erstatning er udgået. L. Restværdiforsikring I forbindelse med en af forsikringen dækket skade kan forsikringstageren, såfremt bygningen beskadiges med mindst 50 % af nyværdien, vælge i stedet for reparation at få nedrevet anvendelige rester og opført en tilsvarende bygning som ny. Restværdierstatningen opgøres efter samme regler som den egentlige erstatningsopgørelse, jf. pkt. G, stk. 1. Endvidere erstattes nødvendige omkostninger til nedrivning og bortkørsel af anvendelige rester. Eventuel værdi af materialer, der frigøres ved nedrivningen, fradrages i restværdierstatningen. Afsnit 2. Bygningsforsikring Restværdierstatning Er en bygning beskadiget mere end 50 % af nyværdien, kan forsikringstageren vælge at få erstattet skaden som om hele bygningen var beskadiget. Ejendommens bygninger fremgår af BBR-registret. Vi beregner erstatningen efter reglerne om nyværdi i punkt De særlige erstatningsregler jf. punkt anvendes ikke. Det er en betingelse, at ubeskadigede rester rives ned, og at bygningen genopføres på samme sted, og til samme anvendelse. Vælger ejeren at få opført en ny bygning, dækker vi også udgifter til Udvidelse idet regel om værdiforringelse er udgået.

12 Sammenligning Husforsikring Side 12 at fjerne anvendelige bygningsrester. Den værdi bygningsresterne har til anden anvendelse, eller kan indbringe ved salg, trækkes fra i erstatningen. Alm. Brand skal give samtykke til at ubeskadigede rester må fjernes. For bygninger, som før skaden henlå forladt eller var bestemt til nedrivning, yder vi ikke erstatning for restværdi. Indskrænkning idet bygning bestemt til nedrivning, eller som henlå forladt, ikke er omfattet af forsikringen. M. Fællesbetingelser (forhold under forsikringens løbetid). 2. Præmiens betaling 1.7. Opkrævning af betaling, afgifter og gebyr Alm. Brand er berettiget til, at opkræve gebyrer til dækning af de omkostninger, der er forbundet med udbetalinger, udfærdigelse og fremsendelse af dokumenter, opkrævninger, besigtigelser, taksationer og andre ydelser i forbindelse med varetagelse af kundeforholdet. Du kan altid se de gældende gebyrer på eller få dem oplyst ved at henvende dig til Alm. Brand. 3. Fornyelse og opsigelse 1.9. Forsikringens varighed og opsigelse Til trods for forsikringsbetingelsernes punkt om forsikringens varighed og opsigelse, er forsikringen oprettet med mulighed for, at forsikringstageren skriftligt kan opsige forsikringen med 30 dages varsel til udgangen af en kalendermåned. For det forkortede opsigelsesvarsel skal forsikringstageren betale et gebyr. Hvis opsigelsen sker til forsikringens udløb inden første hovedforfald, efter forsikringen er trådt i kraft, betaler forsikringstageren yderligere et gebyr. Du kan altid se de gældende gebyrer på eller få dem oplyst ved at henvende dig til Alm. Brand. Indskrænkning idet Alm. Brand kan opkræve gebyrer. Udvidelse idet der kan benyttes forkortet opsigelse.

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af de gamle betingelser nr. 75/1, med tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr Sammenligning Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4301 og de nye betingelser nr. 4301. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401.

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. Sammenligning Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. HU 1403 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning... 3 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 5 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 5 1.3. Hvad skal

Læs mere

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301.

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Sammenligning Bygningsforsikring Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Vær opmærksom på, at sammenligningen er vejledende, og ved en eventuel

Læs mere

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG. Mange forbedringer og få skærpelser...

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG. Mange forbedringer og få skærpelser... ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG Mange forbedringer og få skærpelser... WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Her kan du læse om de væsentligste forskelle på de nuværende betingelser 9800 og 9801 og

Læs mere

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39 Side 4 af 39 BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 1. Sikrede 1.1 Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning,

Læs mere

Betingelser. Husforsikring. Husforsikring Nr. HU 1406

Betingelser. Husforsikring. Husforsikring Nr. HU 1406 Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. HU 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning... 3 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 5 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 5 1.3. Hvad skal

Læs mere

Betingelser. Husforsikring. Nr. 5302. Husforsikring

Betingelser. Husforsikring. Nr. 5302. Husforsikring Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. 5302 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 3 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 3 1.3. Risikoforandring og ejerskifte...

Læs mere

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345121 Ny forsikring gælder fra 7. december 2012 Hvad er forsikret Bygninger på forsikringsstedet: Paludan Müllers

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug HUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. HUS-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug HUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. HUS-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug HUSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. HUS-01 Når du har tegnet Husforsikring, er det vigtigt at vide, hvilke skader forsikringen dækker. Forsikringsaftalen for

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FRITIDSHUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. FRI-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FRITIDSHUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. FRI-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug FRITIDSHUSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. FRI-01 Når du har tegnet Fritidshusforsikring, er det vigtigt at vide, hvilke skader forsikringen dækker. Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING VERSION 10-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Villaforsikring Indhold

Læs mere

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101 Forsikringsbetingelser Villaforsikring Version 10-101 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 6606475 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345131 Ændring gælder fra 1. oktober 2013 Hvad er forsikret Bygninger på forsikringsstedet: Brobergsgade 7, 1427

Læs mere

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101 Forsikringsbetingelser Villaforsikring Version 10-101 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk. Side 1 af 46. Alm. Brand Husforsikring. Betingelser. Nr.

Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk. Side 1 af 46. Alm. Brand Husforsikring. Betingelser. Nr. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 46 Alm. Brand Husforsikring Betingelser Nr. HU 1703 Indholdsfortegnelse Side 2 af 46 Vejledning 5 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

AP01 - tillæg udbudsinformationer 22.12.2000

AP01 - tillæg udbudsinformationer 22.12.2000 Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche P15 Betingelser 180610 Side A Dækningsomfang... 2 B Brandforsikring

Læs mere

Vilkår for Husforsikring

Vilkår for Husforsikring Vilkår for Husforsikring 6610-2 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-201

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-201 Forsikringsbetingelser Fritidshusforsikring Version 10-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Betingelser. Husforsikring Nyværdiforsikring for 1- og 2- familiehus. Nr. 5301. Husforsikring

Betingelser. Husforsikring Nyværdiforsikring for 1- og 2- familiehus. Nr. 5301. Husforsikring Betingelser Husforsikring Husforsikring Nyværdiforsikring for 1- og 2- familiehus Nr 5301 Indholdsfortegnelse Det fremgår af policen, hvad forsikringen omfatter Afsnit 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 2

Læs mere

Parcelhus forsikring

Parcelhus forsikring Parcelhus forsikring Almindelige forsikringsbestemmelser Parcelhus forsikring. 1. Generelt 10. Nyværdiforsikring 11. Hvem dækkes af forsikringen 2. Bygningsbeskadigelse 20. Hvilke skader genstande er dækket

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER VILLAFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. EJ12. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side

FORSIKRINGSBETINGELSER VILLAFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. EJ12. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side FORSIKRINGSBETINGELSER VILLAFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. EJ12 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med Tryg

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Villaforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Villaforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FORSIKRING FOR Betingelser Villaforsikring FORS FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING IKRINGFORS FORSIKRING FORSIKRING IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

Almindelige forsikringsbestemmelser for Fritidshusforsikring

Almindelige forsikringsbestemmelser for Fritidshusforsikring Almindelige forsikringsbestemmelser for Fritidshusforsikring I tilslutning til lov nr. 129 af 15. april 1930 om forsikringsaftaler, anden forsikringslovgivning og lovgivning i øvrigt samt de af Forsikringstilsynet

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED 8 ANSVARSFORSIKRING 9 RETSHJÆLPSFORSIKRING

I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED 8 ANSVARSFORSIKRING 9 RETSHJÆLPSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PARCELHUSFORSIKRING (FOR 1- OG 2-FAMILIESHUSE) I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED 1 HVEM ER SIKRET? 2 HVOR DÆKKES? 3 HVAD OMFATTER

Læs mere

If tænker på miljøet. Vi tilbyder derfor elektroniske vilkår. Disse kan hentes fra If Login eller www.if.dk/vilkar sammen med koden nedenfor:

If tænker på miljøet. Vi tilbyder derfor elektroniske vilkår. Disse kan hentes fra If Login eller www.if.dk/vilkar sammen med koden nedenfor: E/F Strandbyhus Strandbygade 6-8 6700 Esbjerg Ændring i forsikringsaftalen SP872747 Vedlagt finder du ændringerne i virksomhedens forsikringsaftale Læs oversigten igennem for at sikre at ændringerne stemmer

Læs mere

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om

Læs mere

Fritidshusforsikring. Indholdsfortegnelse. Fritidshusforsikring 10-201 Side 1

Fritidshusforsikring. Indholdsfortegnelse. Fritidshusforsikring 10-201 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Et par ord til indledning... 2 2. Prisen på forsikringen... 2 3. Selvrisiko - egenbetaling... 2 4. Brandskade... 2 5. Anden bygningsbeskadigelse... 3 6. Rørskadeforsikring med

Læs mere

Stormskadeforsikring for byggeog/eller

Stormskadeforsikring for byggeog/eller Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche P20 Betingelser nr. 1 Side 1 Generelt... 2 1 Nyværdiforsikring...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA

Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er

Læs mere

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv Bygningsforsikring Bygningsforsikring - Erhverv BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Afsnit 10. Generelle bestemmelser 1. Risikoforandring og ejerskifte 1 2. Anmeldelse af skade

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 INDHOLDSFORTEGNELSE A: HVEM OG HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN 1: Hvem hører til gruppen

Læs mere

Fortrydelsesfrist Fortrydelsesretten er 14 dage og fristen afhænger af, hvordan aftalen er indgået, punkt 1-3..

Fortrydelsesfrist Fortrydelsesretten er 14 dage og fristen afhænger af, hvordan aftalen er indgået, punkt 1-3.. FORSIKRINGSBETINGELSER Indledende bemærkninger. Denne forsikring kan tegnes med nogle tillæg der udvider forsikringens dækning. Det fremgår af forsikringsbetingelserne, hvornår der er tale om forhold der

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Forsikringsbetingelser ejendomsforsikring/indboforsikring for fritidshuse. Forsikringsbetingelser nr. FR 01

Forsikringsbetingelser ejendomsforsikring/indboforsikring for fritidshuse. Forsikringsbetingelser nr. FR 01 Forsikringsbetingelser ejendomsforsikring/indboforsikring for fritidshuse Forsikringsbetingelser nr. FR 01 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen

Læs mere

6610-4 Juni 2013. vilkår for husforsikring

6610-4 Juni 2013. vilkår for husforsikring 6610-4 Juni 2013 vilkår for husforsikring Topdanmark Forsikring /S Vilkår for Husforsikring 6610-4 Juni 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506 KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 400506 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Ejerskifteforsikringen er udarbejdet i relation til lov nr. 437 af 31.05.2000 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom og i tilslutning til

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER PARCELHUSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER PARCELHUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER PARCELHUSFORSIKRING Det bedste til din bolig ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2011-PAR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

16.3.7. Glas og sanitet 12. 16.4.8. Stikledninger 12. 16.5.9. Skjulte rør og kabler 12. 16.6.1. Svamp 13 16.6.2. Råd 13 16.6.3.

16.3.7. Glas og sanitet 12. 16.4.8. Stikledninger 12. 16.5.9. Skjulte rør og kabler 12. 16.6.1. Svamp 13 16.6.2. Råd 13 16.6.3. Familiens bedste forsikringsselskab Aros Husforsikring Forsikringsbetingelser P19-02 For 1- og 2- familie huse Indholdsfortegnelse Fælles bestemmelser 1. Hvem er sikret 2 2. Hvor dækkes? 2 3. Hvad omfatter

Læs mere

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger.

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger. Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde 0 7 1C.G9. 1 to Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk A/B Stegis c/o Nyropsgade 1 1602 København V Policenr. E-mail 9660 5930 26 092

Læs mere

Husforsikring. Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014. Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014. Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014 Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 3 1.0 SIKREDE PERSONER... 3 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE... 3 3.0

Læs mere

Husforsikring. Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 1.0 SIKREDE PERSONER... 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE... 3.0 FORSIKRINGEN OMFATTER... ERSTATNINGSOPGØRELSE... 4.0 GENERELLE

Læs mere

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 1.00 Hvem er sikret Forsikringstageren er sikret som ejer af ejendommen. 2.00 Hvad omfatter forsikringen 2.10 Forsikringen omfatter 1. Alle bygninger

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER PARCELHUSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER PARCELHUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER PARCELHUSFORSIKRING Det bedste til din bolig ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2013-PAR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Forsikringsformer

Læs mere

TotalErhverv Bygningsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BY-01

TotalErhverv Bygningsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BY-01 TotalErhverv Bygningsforsikring Forsikringsvilkår TE-BY-01 Indholdsfortegnelse Hvilke bygninger er dækket 1. Hvilke bygningsgenstande er dækket 2. Dækninger 3. Forsikringsformer 4. Særlige regler og sikkerhedsforeskrifter

Læs mere

Bygningsforsikring 649-03,

Bygningsforsikring 649-03, Bygningsforsikring 649-03, Almindelige betingelser for Bygningsforsikring November 2011, indeks 2011 Indhold 050 Særlige betingelser 100 Generelle betingelser for alle dækninger 110 Hvem er sikret? 120

Læs mere

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv Bygningsforsikring Bygningsforsikring - Erhverv BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Generelle bestemmelser 1. Risikoforandring og ejerskifte 1 2. Anmeldelse af skade 1 3. Anden

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Betingelser for parcelhus, fritidshus og indbo i fritidshus FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker

Læs mere

TotalErhverv Bygningsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BY-01

TotalErhverv Bygningsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BY-01 TotalErhverv Bygningsforsikring Forsikringsvilkår TE-BY-01 Indholdsfortegnelse Hvilke bygninger er dækket 1. Hvilke bygningsgenstande er dækket 2. Dækninger 3. Forsikringsformer 4. Særlige regler og sikkerhedsforeskrifter

Læs mere

Husforsikring. Forsikringsbetingelser 2131008

Husforsikring. Forsikringsbetingelser 2131008 Husforsikring Forsikringsbetingelser 2131008 Gælder fra marts 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-16 Side 3 2. Hvor og hvad dækkes afsnit 17-20 Side 7 3. Brand afsnit 21-24 Side 8 4.

Læs mere

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Her kan du læse om de væsentligste forskelle på de nuværende betingelser 5103 og de nye betingelser 4201. + viser forbedringer,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FRITIDSHUSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for FRITIDSHUSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for FRITIDSHUSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: BYGNINGSFORSIKRING

Læs mere

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Landbrug

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Landbrug Bygningsforsikring Bygningsforsikring - Landbrug BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Generelle bestemmelser 1. Risikoforandring og ejerskifte 1 2. Anmeldelse af skade 1 3. Anden

Læs mere

Husforsikring. Version 2131009

Husforsikring. Version 2131009 Husforsikring Version 2131009 Forsikringsbetingelser af februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Punkt 1-16 Side 6 Hvor og hvad dækkes Punkt 17-20 Side 7 Brand Punkt 21-24 Side 8 Anden

Læs mere

ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING

ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Her kan du læse om de væsentligste forskelle på de nuværende betingelser 5103 - løsøre og ansvar - og de nye betingelser 5601 + viser forbedringer

Læs mere

Nedlagt landbrug Forsikringsvilkår 01-1

Nedlagt landbrug Forsikringsvilkår 01-1 Nedlagt landbrug Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Husforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Husforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Husforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms For- Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms For- Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Villaforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Ny 6301-2011 Storstrøms

Læs mere

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen Særlige betingelser Sektion 2 Erhvervsudstyr, inventar og lejerinteresser Indholdsfortegnelse 1 Supplerende definitioner 2 Beskrivelse af dækningen 3 Supplerende erstatninger 4 Dækning i nærheden af bygningen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser 2134005

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser 2134005 Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser 2134005 Gælder fra marts 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-16 Side 3 2. Bygning afsnit 17-20 Side 7 3. Brand afsnit 21-23 Side 8 4. Anden

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug HUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 3100-03

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug HUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 3100-03 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug HUSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 3100-03 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Sikrede 1 2.0 Forsikringssted og -tid 1 3.0 Hvilke genstande omfatter forsikringen

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA

Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms For- Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms For- Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Villaforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Gl. 6301-2011 Storstrøms

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 1104. Indhold Side Indhold Side

FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 1104. Indhold Side Indhold Side FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser 1104 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg, tilstandsrapporten og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsbetingelser Erhvervsejendomsforsikring

Forsikringsbetingelser Erhvervsejendomsforsikring Forsikringsbetingelser Erhvervsejendomsforsikring 1: Dækningsskema for bygningsbrand...2 1: Brand med videre...2 2. Anden skade...3 3. Svampe- og insektangreb...3 4. Utætheder i skjulte rør i bygninger...4

Læs mere

4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer

4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer Side 4 af 22 1. Sikrede 1.1. Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning, bestyrelsesansvar inklusive underslæbsdækning samt foreningsretshjælps-dækning,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for parcelhus, fritidshus og indbo i fritidshus FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker

Læs mere

HUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1

HUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1 HUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Marts 2012 Version 12:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres i Danmark

Læs mere

Nedlagt landbrug Forsikringsvilkår 01-1

Nedlagt landbrug Forsikringsvilkår 01-1 Nedlagt landbrug Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Bygningsforsikring Beboelse Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Bygningsforsikring Betingelsesnr. P336201 R026101 Indhold: Fællesbetingelser 3 Risikobetingelser 10 Bygningsbranddækning 11 Elskadedækning 13 Anden bygningsbeskadigelsesdækning

Læs mere

LANDBRUGFORSIKRING VERSION 4481005

LANDBRUGFORSIKRING VERSION 4481005 LANDBRUGFORSIKRING VERSION 4481005 Forsikringsbetingelser af juli 2015 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-20 Side 8 Risikobetingelser for bygning Afsnit 21-41 Side 20 Risikobetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS BYGNINGER

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS BYGNINGER Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS BYGNINGER i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket

Læs mere

Alka Husforsikring. Forsikrings betingelser Nr. AH-03. Gældende fra September 2010

Alka Husforsikring. Forsikrings betingelser Nr. AH-03. Gældende fra September 2010 Alka Husforsikring Forsikrings betingelser Nr. AH-03 Gældende fra September 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 1204. Villaforsikring / 1

Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 1204. Villaforsikring / 1 Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 1204 Villaforsikring / 1 Fortrydelsesret FORTRYDELSESRET Gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer,

Læs mere

Ny police til Silkeborg Kajakklub v/ Claus Byskov

Ny police til Silkeborg Kajakklub v/ Claus Byskov ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 87 30 20 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DFFDATFDDATTDFTTDFTTTFAAFDFADDTDFDFFFDDTAFADAFDAATTTDAAATDTADFFFFF Silkeborg Kajakklub

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 HUSFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Indledende bemærkninger...3 Hvilke personer dækker forsikringen?...3 Hvor dækker forsikringen?...3 Hvilke bygninger og genstande omfatter forsikringen?...3 Dækninger....3

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FRITIDSHUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 3400-02

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FRITIDSHUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 3400-02 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug FRITIDSHUSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 3400-02 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Sikrede. 1 2.0 Forsikringssted og tid. 1 3.0 Bygningsforsikring. 1 3.1

Læs mere

0050 Særlige betingelser 0100 Generelle betingelser for alle dækninger 1000 Brand 1100 Kortslutning

0050 Særlige betingelser 0100 Generelle betingelser for alle dækninger 1000 Brand 1100 Kortslutning Forsikringsbetingelser Punkt Forsikringsbetingelser nr. 649-03 Indhold 0050 Særlige betingelser 0100 Generelle betingelser for alle dækninger Hvem er sikret? 0110 Hvor dækker forsikringen? 0120 Hvad dækker

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 0805. Villaforsikring / 1

Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 0805. Villaforsikring / 1 Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 0805 Villaforsikring / 1 Fortrydelsesret FORTRYDELSESRET Gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer,

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring Betingelser nr. 400802 Forsikringsbetingelser for Kombineret Løsøreforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere