KRISEN KRÆVER HANDLEKRAFT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KRISEN KRÆVER HANDLEKRAFT"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT

2 Indhold Krisen kræver handlekraft 6 Hovedtal, 5-års-oversigt 8 Ny finansiering til 600 virksomheder 12 Årets op- og nedjusteringer 16 Vækstfonden kort fortalt 18 Indirekte investeringer 20 Direkte investeringer 22 Vækstkautioner og Kom-i-gang-lån 24 Selskabsledelse og risikostyring 28 Regnskabsberetning 34 Bestyrelse og direktion 36 Påtegninger 38 Anvendt regnskabspraksis 42 Regnskab og noter 2

3 3

4 KRISEN KRÆVER HANDLEKRAFT 4

5 Mange små og mellemstore virksomheder har i de senere år haft svært ved at skaffe finansiering til den vækst og udvikling, som vi alle skal leve af i fremtiden. Vi har i Vækstfonformand ser jeg meget frem til at arbejde for, at vi kan nå ud til endnu den ikke mulighed for at hjælpe alle, men som ny flere virksomheder i de kommende år. Den økonomiske og finansielle krise kræver, at vi holder et vågent øje med virksomhedernes behov for finansiering nsiering og markedernes muligheder for at dække dem. Hvis der er markante finansieringsbehov, som ikke kan dækkes uden en form for statslig involvering, så vil vi selvfølgelig se på, om og i givet fald hvordan vi kan bidrage. I 2011 har vi set flere gode eksempler på netop det. Bl.a. blev rammerne for Vækstkaution udvidet, så kautionerne nu kan dække alle de væsentligste former for finansiering, som virksomhederne anvender i dag. Vi har også medvirket til at søsætte et helt nyt investeringsselskab i form af Dansk Vækstkapital K/S, som giver vækstvirksomheder adgang til pensionsinstitutternes midler via investeringer i private venturefonde samt small cap- og mid cap-fonde. Initiativerne vidner om stor politisk vilje til at omsætte kobetonede og perspektivrige forretningsplaner til ny vækst risi- i små og mellemstore virksomheder. Vi ser i Vækstfondens bestyrelse frem til at yde vores bidrag i den sammenhæng. Carsten Koch Bestyrelsesformand for Vækstfonden 5

6 HOVEDTAL 5-ÅRS-OVERSIGT 6

7 Hovedtal aktivitet Udbetalinger, lån og egenkapitalindskud, direkte investeringer, antal virksomheder Udbetalinger, lån og egenkapitalindskud, direkte investeringer, mio. kr Tilsagn, fonde, antal Tilsagn, fonde, mio. kr heraf Dansk Vækstkapital K/S Udbetalinger, fonde, mio. kr Indgåede Kom-i-gang-lån, antal virksomheder Indgåede Kom-i-gang-lån, mio. kr Indgåede Vækstkautioner, antal virksomheder Indgåede Vækstkautioner, mio. kr Afgivne uudnyttede tilsagn om Vækstkautioner, antal virksomheder, ultimo Hovedtal finansielle, mio. kr. Resultatopgørelse Afkast af obligationer, aktiebeholdning m.v Resultat, kapitalandele i fonde Resultat, egenkapitalindskud samt lån Resultat, Vækstkaution Nettoadministrationsomkostninger Årets resultat Balance Værdipapirer og likvider Kapitalandele i fonde Egenkapitalindskud Udlån Egenkapital Balancesum Tilsagnsforpligtelser, netto heraf Dansk Vækstkapital K/S

8 NY FINANSIERING TIL MERE END 500 VIRKSOMHEDER 2011 blev endnu et år med svag vækst og pres på det finansielle system i den vestlige verden. Den vanskelige økonomiske situation har haft betydelig indflydelse på både omfanget af Vækstfondens aktiviteter i 2011 og på årets resultat. Med vores investeringer og kautioner har vi i 2011 medfinansieret mere end 500 virksomheder for et samlet beløb på lige under 1,8 mia. kr. Dermed har vi finansieret væsentligt flere virksomheder end tidligere år, og det er både tilfredsstillende og nødvendigt set i lyset af krisens omfang. Stigningen i vores aktivitetsniveau har kun været mulig, fordi penge- og finansieringsinstitutter har udvist stor interesse for at anvende vores kautionsprodukter, Vækstkaution og Kom-i-gang-lån. Resultatet for 2011 blev et underskud på 246,9 mio. kr. En væsentlig årsag til underskuddet er en negativ udvikling i aktiekurserne på to børsnoterede selskaber i fondsporteføljen. Den negative stemning på aktiemarkedet i 2011 var en konsekvens af den generelle usikkerhed i verdensøkonomien, og tendensen har været udbredt for selskaber, der udvikler nye lægemidler og bioteknologiske produkter. Samlet set har de to børsnoterede selskaber påvirket resultatet negativt med 159,4 mio. kr. Hertil kommer, at den lavere økonomiske vækst har medført en svagere omsætningsudvikling i mange af de unoterede selskaber i vores portefølje, hvilket har øget selskabernes behov for ny kapital. Usikkerheden har samtidig betydet, at investorernes risikovillighed er faldet, og at prisen på kapital er øget, hvilket har presset værdien af selskaberne ned. Af samme årsag har vi kun set få større opskrivninger i porteføljen af unoterede selskaber. Vækstfondens resultat er tæt knyttet til afkastet af vores fondsinvesteringer, som i høj grad afhænger af udviklingen på det danske venturemarked, der har haft et svært Årets underskud er ikke tilfredsstillende, men i lyset af situationen på aktiemarkederne og den generelt svage økonomiske udvikling er resultatet desværre forventeligt. På side finder du en kort karakteristik af de seks selskaber, som har haft størst indflydelse på Vækstfondens resultat i ÅRETS INVESTERINGER OG KAUTIONER I HOVEDTRÆK Fonde foretog 17 nye investeringer Samlet har de 25 venture- og small cap-fonde, som Vækstfonden har i porteføljen, foretaget 17 nyinvesteringer i danske virksomheder for et samlet beløb på 84,7 mio. kr. samt foretaget opfølgningsinvesteringer for i alt 8

9 BØRSNOTEREDE SELSKABER I PORTEFØLJEN? Vækstfonden investerer udelukkende i fonde, som har fokus på unoterede selskaber. Når fondene i enkelte tilfælde har børsnoterede selskaber i porteføljen, skyldes det, at børsnotering er en af de muligheder for exit, som fondene benytter sig af. Når virksomhederne bliver børsnoterede, vil der typisk være en såkaldt lock-up-periode, hvor fondene ikke kan sælge deres aktier. Samtidig vil fondene forsøge at sælge aktieposterne, når kursen er mest fordelagtig, hvilket i en vanskelig tid kan udskyde exitdatoen yderligere. Hvor længe fondene vælger at holde på en aktiepost, afgør den enkelte forvalter. 484,5 mio. kr. Opfølgningsinvesteringer er investeringer i virksomheder, som allerede ligger i fondenes porteføljer. Såvel ny- som opfølgningsinvesteringer medvirker til at skabe udvikling i virksomhederne, og omfanget af investeringer lå på samme niveau som i Værdiudviklingen i fondenes porteføljer har i 2011 påvirket Vækstfondens resultat negativt med i alt 277 mio. kr. Positiv værdiudvikling i porteføljen af direkte investeringer Vækstfonden foretog ni nyinvesteringer i 2011 for i alt 30 mio. kr. og opfølgningsinvesteringer for 75,9 mio. kr. i den aktuelle portefølje på 39 selskaber. Ligesom fondsinvesteringerne har også den direkte portefølje været præget af begrænsede muligheder for exitter, men værdiudviklingen har til gengæld været positiv og har bidraget med 27,7 mio. kr. til Vækstfondens samlede resultat. Udviklingen i den direkte portefølje har således været tilfredsstillende. 535 nye lån med kaution I 2011 havde Vækstfonden det højeste aktivitetsniveau på kautionsområdet nogensinde. I løbet af året indgik vi Vækstkautioner for lån på i alt 1,1 mia. kr. fordelt på 327 virksomheder, og vi ydede Kom-i-gang-lån for knap 92 mio. kr. til 173 virksomheder. Årsagen til aktivitetsstigningen var hovedsageligt, at pengeinstitutterne for alvor begyndte at bruge kautionerne aktivt over for deres kunder. Samtidig udvidede regeringen rammerne, så Vækstkautionerne også kan dække leasing, factoring og garantier, og loftet for kautionerne blev hævet fra 10 til 25 mio. kr. Samlet har det været med til at hæve efterspørgslen betragteligt. Tabsraterne for Vækstkaution og Kom-igang-lån har året igennem ligget på det forventede niveau og ligger inden for den tabsrefusion, som vi modtager fra Erhvervs- og Vækstministeriet, jf. side 30. SÆRLIGE BEGIVENHEDER Dansk Vækstkapital etableret med 4,8 mia. kr. Danmarks nye fund of funds, Dansk Vækstkapital, blev etableret i juni måned og nåede ved årets udgang op på en samlet investeringsramme på 4,8 mia. kr. Kapitalen stilles til rådighed af de danske pensionsinstitutter. Tre fjerdedele bliver ydet som lån til Vækstfonden, hvorefter vi investerer kapitalen i den nye fond. Dansk Vækstkapital gav i 2011 tilsagn til fem fonde, hvoraf fire blev endeligt etableret med en samlet kapital under forvaltning på 2,8 mia. kr., heraf 825 mio. kr. fra Dansk Vækstkapital. 9

10 De første Vækstlån Det første Vækstlån gik til virksomheden CirCal ApS, som modtog venturekapital fra Northzone Ventures. Vækstlån er en lånetype, der fungerer som supplement til venturekapital i kapitalkrævende opstartsvirksomheder. Får en virksomhed tilført venturekapital, kan Vækstfonden yde et lån på et tilsvarende beløb. Forvalteren af den fond, som foretager investeringen, skal være forhåndsgodkendt af Vækstfonden. Formålet er at øge virksomhedernes kapitalgrundlag og gøre dem mere attraktive som investeringsemner for professionelle ventureinvestorer. Lånene blev indført umiddelbart før sommeren 2011 og har en samlet ramme på 250 mio. kr., som udløber ved udgangen af I alt er der ydet 6 Vækstlån i Vækstkaution til 101 landbrug Landbruget fik sammen med de øvrige primære erhverv adgang til at anvende Vækstkaution i forsommeren Interessen for kautionerne har siden været stor, og alene i 2011 fik 101 landbrug lån med Vækstkaution for et samlet lånebeløb på 457 mio. kr. Opgjort på lånebeløb stod landbruget dermed for ca. 25 pct. af det samlede udlån med Vækstkaution i Yderligere midler til Kom-i-gang-lån I finansloven for 2012 er der afsat yderligere 25 mio. kr. til Kom-i-gang-lån. Det giver os mulighed for at stille kaution for yderligere 300 af de særlige lån rettet mod nystartede virksomheder. Bankerne yder lånet, som kan være på op til 1 mio. kr. I samarbejde med bankerne har Vækstfonden ydet over Kom-i-gang-lån, siden ordningen blev lanceret i Accelerace Invest: Ny lånefond Lånefonden Accelerace Invest K/S blev etableret i juni måned. Fonden udlåner 1-3 mio. kr. til virksomheder, som har gennemført programmet for forretningsudvikling i Accelerace, og som skal bruge kapital til at udvikle deres produkter og markeder yderligere. Vækstfonden har stillet kapital til rådighed for den nye lånefond sammen med Region Hovedstaden. I 2011 har Accelerace påbegyndt et samarbejde med bl.a. Region Midtjylland om etablering af en tilsvarende fond i det midtjyske. FORVENTNINGER TIL 2012 Det høje aktivitetsniveau i 2011 vil med meget stor sandsynlighed stige yderligere i 2012, hvor vi forventer at medfinansiere 600 nye virksomheder. Hertil kommer et betydeligt antal opfølgningsinvesteringer i den eksisterende portefølje. Foruden den generelle efterspørgsel på vores produkter vil stigningen bl.a. komme fra udvidelsen af rammen for Kom-i-gang-lån og Vækstkaution. Hertil kommer, at Folketinget i marts 2012 vedtog en ny udviklingspakke, som giver os mulighed for at udbyde ansvarlige lån til små og mellemstore virksomheder. Over de første 2-3 år ventes låneaktiviteten at nå op på samlet 500 mio. kr., som forventes at kunne give lån til ca. 100 virksomheder. Vækstfondens resultat er væsentligt påvirket af værdireguleringer af unoterede og noterede aktiver, som er vanskelige at forudsige timingen på, jf. beskrivelse af usikkerhedsfaktorer på side 32. Dog forventer vi samlet set et positivt resultat i

11 11

12 ÅRETS OP- OG NEDJUSTERINGER SÆRLIGT SEKS VIRKSOMHEDER HAR HAFT IND- FLYDELSE PÅ VORES ÅRSRESULTAT. VI HAR BEDT DE ADM. DIREKTØRER I VIRKSOMHEDERNE OM AT SVARE PÅ TO SPØRGSMÅL: HVAD HAR VÆRET AFGØRENDE FOR VIRKSOM- HEDENS VÆRDITILVÆKST ELLER VÆRDITAB I 2011? HVAD VIL DRIVE VIRKSOMHEDENS UDVIKLING I DE KOMMENDE ÅR? 12

13 ATONOMICS +35 MIO KR. THOMAS WARTHOE, CEO EVOLVA -130 MIO. KR. NEIL GOLDSMITH, CEO Atonomics A/S er en mindre dansk biotekvirksomhed, der beskæftiger sig med diagnosticering og monitorering af immunforsvar og sygdomme. De har udviklet et lille mobilt analyseapparat, som hedder Atolyzer. Ved hjælp af bare et par dråber blod kan det på 15 minutter udføre en analyse af patientens tilstand. Det transportable apparat kan blive sat op i laboratorier, lægepraksisser, ambulancer, helikoptere og i private hjem. Vækstfonden har investeret i Atonomics via venturefonden Sunstone Life Science Ventures Fund I K/S. Årsagen til vores succes i 2011 er samspillet mellem to ting. For det første er det efter 10 års hårdt slid lykkedes os at færdigudvikle den helt rigtige teknologiplatform, så vi nu står med et apparat, som er rigtig godt. For det andet er det lykkedes os at indgå en aftale med virksomheden Beckman Coulter, Inc., der skal sikre, at vores apparater bliver solgt til hospitalerne. Alt i alt var 2011 det år, hvor teknologien blev moden, og markedet blev klar til vores produkt. Vi har hele tiden haft ambitioner om at få vores produkter ud til hr. og fru Olsen. Men først må vi gå gennem hospitalerne, så lægepraksisser, og først derefter vil der være mulighed for at komme i detailhandlen. Der er lang vej, men mange muligheder. Jeg tror, at vi inden for de næste tre år vil begynde at bringe vores apparat ud i nye forretningssegmenter, som fx pharma. Evolva SA er en dansk-schweizisk biotekvirksomhed med hovedsæde i Schweiz, som blev børsnoteret i Virksomheden har udviklet en særlig teknologi og en metode, hvor de udnytter gær til at udvikle ny medicin og ingredienser til fødevarer. Vækstfonden har investeret i Evolva via fondene Sunstone Life Science Ventures Fund I og Dansk Innovationsinvestering P/S. Børskursen var primo ,55 CHF og ultimo ,54 CHF pr. aktie. Vi oplever, at de virksomheder, vi sammenligner os med både i Schweiz og på et mere globalt plan, har haft et tilsvarende værditab i Selvom vi igennem hele året leverede mange gode nyheder, havde det ingen positiv indflydelse på vores aktiekurs. Så én forklaring er ganske enkelt, at investorerne i løbet af 2011 har haft mindre fokus på biotekselskaberne. En anden forklaring kan være, at vores aktie i 2010 lige efter børsnoteringen ramte et meget højt niveau, og at den efterfølgende har skullet finde et passende leje i en tid med meget uro på de finansielle markeder. Vi er overbevist om, at vi er på vej i den rigtige retning. Mange store virksomheder er i stigende grad begyndt at fokusere på at producere fødevareprodukter med medicinske og sundhedsfremmende egenskaber, fordi de oplever, at forbrugerne på verdensplan vil have stadig mere sundhed ind i deres dagligdag. Vi har i den forbindelse noget meget unikt at tilbyde. Derfor forventer vi, at vi på sigt kan levere et langt bedre resultat til vores aktionærer. 13

14 ZEALAND PHARMA -30 MIO. KR. DAVID SOLOMON, CEO SYMPHOGEN +32 MIO. KR. KIRSTEN DREJER, CEO Zealand Pharma A/S, som blev børsnoteret i 2010, er et biotekselskab med hovedsæde i København. Virksomheden har fokus på innovation og udvikling af nye typer lægemidler til behandling af diabetes samt stofskifte-, mave-tarm- og hjerte-kar-sygdomme. Det fremmeste produkt i pipelinen er lixisenatid til behandling af type 2-diabetes, som er licenseret til det store franske farmaciselskab Sanofi. Børskursen var primo kr. og ultimo kr. pr. aktie. Vækstfonden har investeret i Zealand Pharma via Sunstone Life Science Ventures Fund I. Udviklingen i vores forretning har været positiv i Bl.a. har vi set fortsat gode resultater fra forsøgene med lixisenatid, vi har indgået en ny samarbejdsaftale med det tyske biotekselskab Boehringer Ingelheim GmbH, og vi har gennem partnerindtægter sikret finansiering af vores driftsomkostninger. Derfor vurderer jeg, at hovedårsagen til, at vi har oplevet et fald i vores markedsværdi i 2011, er den generelle økonomiske og finansielle krise, der har forårsaget en øget usikkerhed blandt investorer. En sådan øget usikkerhed går typisk hårdt ud over aktier i bioteksektoren. Vi står foran nogle meget væsentlige milepæle for lixisenatid. I 4. kvartal 2012 venter vi en tilbagemelding fra den europæiske lægemiddelstyrelse, EMA, på Sanofis ansøgning om at få godkendt lixisenatid til markedet i Europa. Og hvis alt går vel, kan det første Zealand Pharmaskabte produkt være på markedet omkring årsskiftet. Samtidig forventer Sanofi i 4. kvartal at ansøge om godkendelse til markedet i USA. Også for den øvrige del af vores pipeline forventer vi positive resultater. Symphogen A/S er en biofarmaceutisk virksomhed, der udvikler en ny type lægemidler, som afspejler immunforsvarets effektivitet, og som kan anvendes til behandling og forebyggelse af alvorlige infektionssygdomme og kræft. Vækstfonden har investeret i Symphogen via venturefonden Sunstone Life Science Ventures Fund I. En afgørende årsag til, at vi har oplevet en værditilvækst i 2011, er, at vi har vist, at det af vores læge- midler, der er tættest på markedet, virker på patienter. Derudover har vi set nogle spændende kliniske resultater fra tidlige forsøg med et produkt til behandling af tyktarmskræft. En anden årsag er, at vi har styrket selskabet betragteligt både på bestyrelses- og ledelsesniveau. I 2012 og 2013 håber vi at se positive testresultater fra vores lægemiddelkandidat til behandling af kræft. På den baggrund vil vi forhåbentlig kunne starte endnu flere forsøg op, som kan drive en fortsat positiv udvikling i de kommende år. Desuden har vi sat flere meget tidlige projekter i gang, også inden for kræftbehandling, som forhåbentlig vil generere lovende resultater fra laboratorie- og dyreforsøg. Det forventer vi os meget af. 14

15 TD VACCINES -58 MIO. KR. INGELISE SAUNDERS, CEO TRUNK IMAGES +62 MIO. KR. MATTHEW MONEYPENNY, CEO TD Vaccines A/S er et dansk biotekselskab, som blev etableret i 2009 på baggrund af forskningsresultater fra virksomheden ACE BioSciences A/S. Selskabet har udviklet en vaccine, der beskytter mod en af de former for diarre, der hvert år rammer millioner af turister, som rejser til Asien, Afrika og Sydamerika. Vækstfonden har investeret i selskabet gennem Sunstone Life Science Ventures Fund I og Dansk Innovationsinvestering. Mod slutningen af 2010 fik TD Vaccines resultater fra et klinisk studie, der viste, at vaccinen er effektiv mod diarre og er sikker at anvende. Baseret på disse data gennemførte vi en proces for at finde en køber til projektet. Det viste sig desværre, at resultaterne ikke var overbevisende nok til at finde en køber. TD Vaccines overvejer at gennemføre endnu et studie for at generere overbevisende resultater især på effekten af vaccinen. Med yderligere positive data fra forsøgene vil muligheden for at identificere en køber blive større, og vi vil så igangsætte en ny salgsproces, hvis resultaterne er tilstrækkeligt positive. Trunk Images A/S er en virksomhed, der via et elektronisk og eksklusivt billedarkiv sælger rettigheder til billeder fra et bredt udsnit af verdens bedste fotografer. Sitet trunkarchive.com stiller fotografernes billeder til rådighed for reklamebureauer, forlag, kommunikationsafdelinger, trendforskere og kunstsamlere verden over. Vækstfonden har investeret i selskabet via venturefonden Sunstone Technology Ventures Fund I K/S. Vores vækst fortsatte i 2011 med at trodse de negative tendenser i andre mere traditionelle mediesekto- rer. Vi underskrev flere aftaler med anerkendte fotografer, vi reducerede provisionerne til en række partnere og indholdsleverandører, og vi udvidede vores aktiviteter i USA ved at åbne et kontor i Los Angeles. Ud over rekordstore stigninger i vores kerneforretning har vi i 2011 set en vækst på mere end 50 pct. i vores nye produktkategori: dekorativ kunst/særlige projekter. Trunk Images vil fortsætte sin vækstbane med flere nye initiativer i Vores helt nye industrial strength -hjemmeside vil blive lanceret i begyndelsen af 2. kvartal 2012, og specifikke versioner af sitet til tablet og mobil vil blive frigivet i 3. kvartal. Vores nye produktkategori forventes også at stå for en syvcifret dollaromsætning i løbet af 2013, og vi er ved at udvikle en B2C print-on-demand-forretning. Vi ser også på muligheder for at etablere yderligere internationale kontorer. 15

16 VÆKSTFONDEN KORT FORTALT FORMÅL STRATEGI Vækstfonden skal fremme vækst og fornyelse i iværksættervirksomheder samt små og mellemstore virksomheder for derigennem at opnå større samfundsøkonomisk afkast. Vi kan være med til at finansiere: små og mellemstore virksomheders risikobetonede og perspektivrige udviklingsaktiviteter ventureselskaber, der tilfører kapital og kompetence til små og mellemstore virksomheder udlån til udviklingsaktiviteter i små og mellemstore virksomheder enten direkte som ansvarlige lån eller indirekte ved at stille garantier for lån i penge- og andre finansieringsinstitutter. Vækstfonden er en del af det danske økosystem for vækst og iværksætteri. Vi samarbejder med andre investeringsfonde, private investorer, pensions-, penge- og realkreditinstitutter, innovationsmiljøer og de regionale væksthuse og vækstfora. Vækstfondens mission er at medvirke til at skabe flere nye succesfulde vækstvirksomheder ved i samarbejde med private partnere og andre offentlige aktører at stille kapital og kompetencer til rådighed for små og mellemstore virksomheder. TRE INDSATSOMRÅDER Ifølge lov om Vækstfonden kan vi også tage andre initiativer, som kan understøtte vores muligheder for at fremme et velfungerende marked for finansiering af innovation og fornyelse. Initiativerne behøver ikke at være af finansieringsmæssig karakter. ØKONOMISK FUNDAMENT Vækstfonden blev etableret i 1992 med en grundkapital på 2 mia. kr. Ultimo 2011 var vores egenkapital på 2.736,7 mio. kr. Likvide beholdninger inkl. værdipapirer udgjorde 905,5 mio. kr. Herudover finansieres en del af vores aktiviteter helt eller delvist via offentlige bevillinger. Det drejer sig om produkterne Vækstkaution, Kom-i-gang-lån og Vækstlån samt finansieringsinitiativet Proof-of-Business og investeringspuljen Vestdansk Vækstkapital. Formålet med vores aktiviteter er at skabe flere succesfulde vækstvirksomheder. Det gør vi ved at fokusere på tre behov i markedet. Tiltrækker kapital til markedet Vi investerer i private fonde, som derefter investerer pengene i virksomheder. Investeringerne sker altid i et tæt samarbejde med private investorer, så vores kapital kommer til at fungere som en løftestang for markedet. Hver krone, Vækstfonden har investeret i fonde, er historisk blevet matchet med 2,5 kr. fra private investorer. I virksomhederne er kapitalen fra fondene igen blevet matchet med anden privat kapital. Det betyder, at når Vækstfonden har investeret 1 kr., så har virksomheden i sidste ende fået mere end 10 kr. fra andre private investorer. 16

17 AKTIVITETER Investerer i lovende opstartsvirksomheder Vi investerer direkte i opstartsvirksomheder, der har et stort vækstpotentiale, men som har vanskeligt ved at skaffe tilstrækkelig risikovillig kapital. Det gør vi sammen med private investorer eller andre offentlige aktører, som fx innovationsmiljøerne. Vores første investering sker som regel i de tidlige faser, og vi medvirker typisk til at finansiere virksomhederne helt frem til exit. Kautionerer for lån i finansieringsinstitutter Vi kautionerer for små og mellemstore virksomheders lån, garantier og kreditter til forretningsudvikling i penge- og andre finansieringsinstitutter. På den måde kan virksomheder og iværksættere få adgang til lånefinansiering, som de ikke ellers ville kunne opnå. Siden 1992 har Vækstfonden medfinansieret over virksomheder for et samlet tilsagn på mere end 11,4 mia. kr. Fra 2000 til 2011 har vi investeret i 26 private fonde for et samlet tilsagn på 8,4 mia. kr. Fondene har i perioden investeret i 239 virksomheder. Siden 2001 har vi foretaget direkte investeringer i mere end 140 virksomheder. Den aktuelle portefølje ved udgangen af 2011 var 39 virksomheder. I 2011 investerede vi i 9 nye selskaber. Vi har ydet kautioner for ca lån med Vækstkaution og ca Kom-i-gang-lån, siden ordningerne blev indført i henholdsvis 2000 og Med vores Vækstkautioner dækker vi 75 pct. af lån på op til 10 mio. kr. For den del, der overstiger 10 mio. kr., dækker vi 65 pct. af lånet på op til 25 mio. kr. Både nye og etablerede virksomheder med vækstpotentiale kan få Vækstkaution. Ved Kom-i-gang-lån kautionerer vi for 75 pct. af lån på op til 1 mio. kr. Pengeinstitutterne skal i den forbindelse tilbyde virksomheden rådgivning, som fx advokatbistand, revisorrådgivning eller sparring om forretningsudvikling. 76 pct. af de virksomheder, som har fået Kom-i-gang-lån, eksisterer stadig efter tre år mod kun 60 pct. af iværksættervirksomheder uden Kom-i-gang-lån. De virksomheder, vi har medfinansieret siden 2001, og som stadig er aktive ved udgangen af 2011, havde ca ansatte og en samlet omsætning på knap 33 mia. kr. i I 2012 forventer vi at kunne medfinansiere 600 virksomheder. 17

18 VF FONDE INDIREKTE INVESTERINGER Tæt samarbejde med private Gennem afdelingen VF Fonde investerer Vækstfonden i andre fonde, som herefter investerer i små og mellemstore virksomheder (heraf udtrykket indirekte investeringer). Fondene forvaltes af private forvaltere og har foruden Vækstfonden altid private investorer med i ejerkredsen. Siden 2000 har Vækstfonden givet tilsagn om 8,4 mia. kr. heraf 3,6 mia. kr. til Dansk Vækstkapital til 26 fonde. Fondene har i samme periode investeret i 239 virksomheder. Fondsinvesteringerne udgør med 61 pct. (ultimo 2011) hovedparten af Vækstfondens aktiver. Foruden at foretage fondsinvesteringer fungerer VF Fonde også som sekretariat for Dansk Vækstkapital. Tre nye fonde i 2011 Vækstfonden gav tilsagn til tre nye fonde i 2011 for et samlet beløb på 450 mio. kr. NCP-IVS Fund III K/S forvaltes af NorthCap Partners og har fokus på investeringer i it-virksomheder. Fonden er NorthCap Partners tredje fond og fik i første runde kapitaltilsagn på 321 mio. kr. fra Vækstfonden, private investorer og Den Europæiske Investeringsfond (EIF). Målet er at nå en samlet fondsstørrelse på 0,5 mia. kr. i løbet af Sunstone Technology Ventures Fund III K/S forvaltes af Sunstone Capital og har også fokus på it-virksomheder. Fonden har fået et samlet kapitaltilsagn på 626 mio. kr. fra Vækstfonden, EIF, Industriens Pension og Dansk Vækstkapital. Målet er at nå en samlet fondsstørrelse på 750 mio. kr. Sunstone Life Science Ventures Fund III K/S forvaltes ligeledes af Sunstone Capital. Fonden vil de kommende år investere i op mod 20 opstartsvirksomheder inden for biotek. Med tilsagn om kapital fra Vækstfonden, EIF, Industriens Pension og Dansk Vækstkapital nåede fonden et samlet kapitalgrundlag på 662 mio. kr. i første runde. Også her er målet at nå en samlet fondsstørrelse på 750 mio. kr. Fondenes investeringer Med de tre nye fonde tæller Vækstfondens aktuelle portefølje i alt 25 fonde ekskl. Dansk Vækstkapital. I 2011 foretog de tilsammen 17 nyinvesteringer i danske virksomheder for et samlet beløb på 84,7 mio. kr. Investeringerne dækker et bredt spektrum af virksomheder, som bl.a. udvikler hardware og software, nye lægemidler og andre produkter til sundhedssektoren. Den samlede investeringsaktivitet for fondene i 2011 var 569,2 mio. kr. Mere kapital til rådighed Det samlede venturemarked har gennemgået en kraftig udvikling i løbet af det seneste årti. Ved udgangen af 2011 havde de danske ventureselskaber over 21 mia. kr. under forvaltning, hvilket er mere end dobbelt så meget som i 18

19 VF FONDE PRÆGET AF NEGATIVE VÆRDIREGULERINGER Resultatet af kapitalandele i fonde udgjorde et underskud på 277 mio. kr. (2010: overskud på 308,6 mio. kr.). Heraf kan 217,3 mio. kr. alene henføres til negative værdireguleringer i de tre biotekvirksomheder Evolva, Zealand Pharma og TD Vaccines. Værdien af kapitalandele i fonde udgjorde 31. december ,1 mio. kr. svarende til 61 pct. af Vækstfondens samlede balancesum og 85 pct. af den samlede bogførte værdi af vores aktive investeringer. Der er i 2011 tilført 288 mio. kr. til vores fondsportefølje, som ultimo 2011 består af knap 160 virksomheder Der er samtidig sket en konsolidering i markedet, hvor der i dag er færre fonde, som til gengæld råder over mere kapital end tidligere. Med kapitalrejsningerne, som kom i kølvandet på erhvervspakken fra efteråret 2009, så vi allerede i 2010 en stigning i den kapital, som var til rådighed for nye investeringer i virksomheder. Med etableringen af Dansk Vækstkapital blev den tendens yderligere forstærket i SÆRLIGE BEGIVENHEDER som lån til Vækstfonden, som herefter investerer kapitalen i den nye fond, mens pensionsinstitutterne investerer en fjerdedel direkte i Dansk Vækstkapital. Fonden investerer i small cap-, mid cap-, venture- og mezzaninkapitalfonde, som herefter investerer i små og mellemstore virksomheder. I 2011 gav Dansk Vækstkapital investeringstilsagn til fem fonde for i alt 1,3 mia. kr. Inden årets udgang var fire af fondene etableret med en samlet kapital under forvaltning på 2,8 mia. kr., heraf 825 mio. kr. fra Dansk Vækstkapital. Vækstlån en helt ny lånetype I januar 2011 fik Vækstfonden mulighed for at yde lån til virksomheder i de helt tidlige udviklingsstadier. Da lånene tilføres kapitalkrævende og teknologiintensive virksomheder med aggressive vækstplaner, kalder vi lånene for Vækstlån. For at modtage et Vækstlån skal virksomheden samtidig have tilført kapital af minimum samme omfang som lånebeløbet fra en eller flere på forhånd godkendte ventureinvestorer. Et Vækstlån kan være på mellem 2 og 7,5 mio. kr. Ved udgangen af 2011 havde seks virksomheder fået tilsagn om lån for et samlet beløb på 27,7 mio. kr. Etableringen af Dansk Vækstkapital Dansk Vækstkapital blev etableret i juni og nåede ved årets udgang et samlet kapitalgrundlag på 4,8 mia. kr. fra de danske pensionsinstitutter. Tre fjerdedele bliver ydet 19

20 VF VENTURE DIREKTE INVESTERINGER Vækstfondens afdeling VF Venture investerer direkte i unge, innovative danske virksomheder med store vækstambitioner. Virksomheder fra alle brancher kan komme i betragtning, men fælles for alle selskaber er, at de beskæftiger sig med ny teknologi eller nye måder at opfylde markedsbehov på. Den samlede kapitaltilførsel fra Vækstfonden i et enkelt selskab ligger typisk på 5-25 mio. kr., og mere end en tredjedel af de virksomheder, vi har investeret i, kommer fra innovationsmiljøerne. Siden 2001 har vi investeret i mere end 140 virksomheder. Den aktuelle portefølje tæller 39 selskaber. Nyinvesteringer I 2011 har vi foretaget ni nyinvesteringer for et samlet beløb på 30 mio. kr. Samtidig har nogle af de virksomheder, vi har investeret i, fået mulighed for at skaffe anden finansiering gennem den nyoprettede Vækstlån-ordning. Virksomhederne beskæftiger sig med software, grøn teknologi, medicoteknologi, internethandel og logistikteknologi. De kommer både fra Øst- og Vestdanmark, og fire af dem udspringer fra et innovationsmiljø. Opfølgningsinvesteringer Den økonomiske krise har presset virksomhederne også dem, som befinder sig i VF Ventures portefølje. Det er blevet sværere at skaffe kunder og dermed omsætning, og det tager derfor længere tid at sende virksomhederne videre til nye ejere. I dag skal produkter oftest kommercialiseres og lanceres solidt på flere markeder, før et salg kan blive aktuelt. Derfor har virksomhederne fået et større behov for, at deres ejere ventureinvestorerne tilfører yderligere midler, dvs. foretager flere og større opfølgningsinvesteringer. I 2011 udgjorde opfølgningsinvesteringerne i VF Ventures portefølje 66,9 mio. kr., hvilket er en stigning fra 2010, hvor de udgjorde 55,6 mio. kr. Hertil kommer investeringer foretaget uden for VF Ventures portefølje på 9 mio. kr. Når vi har investeret direkte i en virksomhed, har den typisk også skaffet kapital hos private investorer. Shark Solutions A/S, der har udviklet en teknologi til genbrug af limen fra kasserede bilruder, stod for årets største kapitalrejsning i porteføljen. Tre fjerdedele af de 30 mio. kr., som selskabet fik tilført, kom fra den tyske genbrugsvirksomhed Reclay Holding GmbH, mens VF Venture stod for den sidste fjerdedel. Et godt år på et svært marked 2011 var et rimeligt godt år for flere af VF Ventures porteføljevirksomheder. Udviklingen har været båret af, at nogle af vores selskaber, der befinder sig på et tidligt stadie i deres udvikling, har gjort det godt og har formået at tiltrække nye og udenlandske investorer. Det gælder blandt andet føromtalte Shark Solutions, Tantaline A/S, der producerer tantaloverflader til bearbejdet metal, og medico-virksomheden Sense A/S, som har udviklet en avanceret teknologi til kontinuerlig blodtryksmåling. 20

Kapitalindeks Risikovillig kommerciel finansiering. Ole Bruun Jensen

Kapitalindeks Risikovillig kommerciel finansiering. Ole Bruun Jensen Kapitalindeks 2017 - Risikovillig kommerciel finansiering Ole Bruun Jensen Danske SMV er hentede ca. 2,5 mia. kr. i risikovillig kommerciel finansiering i 2015 Risikovillig kommerciel finansiering i 2015

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast INDLÆG TIL DVCAS NYHEDSBREV Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast Ditte Rude Moncur, analysechef Et langt sejt træk For dansk økonomi var 2014 en blanding af gode

Læs mere

finansiering af iværksættere

finansiering af iværksættere Vækstfonden finansiering af iværksættere Væksthus Midtjylland Onsdag 9. december v/ Rolf Kjærgaard Vækstfonden Vi er en statslig investeringsfond Vi er med til at skabe flere nye vækstvirksomheder gennem

Læs mere

Vækstfonden. Thomas Stendys Hoffmann

Vækstfonden. Thomas Stendys Hoffmann Vækstfonden Thomas Stendys Hoffmann Vækstfonden bidrager til vækst Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der siden 1992 har medfinansieret vækst i 3.700 danske virksomheder for et samlet tilsagn

Læs mere

Det danske marked for venturekapital

Det danske marked for venturekapital 21 Det danske marked for venturekapital UDVIKLINGEN PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED Venturekapital er risikovillige og langsigtede investeringer i unoterede virksomheder med et betydeligt udviklingspotentiale.

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden skaber vækstvirksomheder Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der siden 1992 har medfinansieret vækst i mere end 4.200 danske virksomheder

Læs mere

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014. Det danske venturemarked investeringer og forventninger

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014. Det danske venturemarked investeringer og forventninger OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014 Det danske venturemarked investeringer og forventninger Kvartalsopgørelse det danske venturemarked DVCA og Vækstfonden samarbejder om at lave kvartalsvise opgørelser af det

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden. Ringsted Kongrescenter 16. november 2011 v/vicedirektør Rolf Kjærgaard

Finansiering med Vækstfonden. Ringsted Kongrescenter 16. november 2011 v/vicedirektør Rolf Kjærgaard Finansiering med Vækstfonden Ringsted Kongrescenter 16. november 2011 v/vicedirektør Rolf Kjærgaard Vækstfonden bidrager til vækst Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der siden 1992 har medfinansieret

Læs mere

BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering

BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine investeringer? Det har vi

Læs mere

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til

Læs mere

Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture

Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture 20. juni 2012 / side 1 Jakob Fuhr Hansen - bio Jakob Fuhr Hansen Karriere 2011- Vækstfonden, Investment Director 2009-2011 Go

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 186 Offentligt Udkast til lovforslag Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Læs mere

dvca Det danske venturemarked investeringer og forventninger

dvca Det danske venturemarked investeringer og forventninger OPGØRELSE AF 3. KVARTAL 2012: Det danske venturemarked investeringer og forventninger MED CASE OM DEN DEN DANSKE AUDIO- VIRKSOMHED LIRATONE, SOM HAR FÅET KAPITALINDSKUD FRA VENTURE- FONDEN SEED CAPITAL

Læs mere

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007 Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden medfinansierer små og mellemstore virksomheder Vækstfonden fokuserer

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden

Finansiering med Vækstfonden Finansiering med Vækstfonden Lån og kautioner Erhvervskundechef Peter Bo Byggeri og Anlæg Holbæk 2015+ Holbæk 3. februar 2015 Om Vækstfonden Vækstfonden er en statslig finansieringsfond, der medvirker

Læs mere

Future Greenland Mandag den 8. maj 2017 Hans Jørgen Østergaard, Erhvervskundedirektør

Future Greenland Mandag den 8. maj 2017 Hans Jørgen Østergaard, Erhvervskundedirektør Velkommen Future Greenland 2017 Mandag den 8. maj 2017 Hans Jørgen Østergaard, Erhvervskundedirektør Agenda Hvorfor Vækstfonden? Hvem kan vi finansiere? Hvad kan vi finansiere? Hvad lægger vi vægt på?

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

VÆKSTFONDEN ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter VÆKSTFONDEN ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter Hvilken effekt har Vækstfondens aktiviteter? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine? Det har vi set

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter, 2015

VÆKSTFONDEN ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter, 2015 VÆKSTFONDEN ANALYSE 2016 Effekter af Vækstfondens aktiviteter, 2015 HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine? Det

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Vækstfonden. Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014

Vækstfonden. Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014 Vækstfonden Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014 Agenda Kort om Vækstfonden Hvem kan vi finansiere Det hjælper vi med Sådan kan ejerskifter finansieres Sådan kommer du i gang 7. maj 2014

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

Det danske marked for venturekapital. Vækstfonden September 2016

Det danske marked for venturekapital. Vækstfonden September 2016 Det danske marked for venturekapital Vækstfonden September 2016 Mio. kr. Antal forvaltere Mere kapital under forvaltning 25.000 20.000 30 25 Kapitalen under forvaltning er steget fra 16,9 mia. kr. ultimo

Læs mere

Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole. 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn

Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole. 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn ABR@VF.DK Vækstfonden bidrager til vækst Statslig investeringsfond Medfinansieret vækst i 3.700 danske

Læs mere

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 54 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2015. Det danske venturemarked investeringer og forventninger

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2015. Det danske venturemarked investeringer og forventninger OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2015 Det danske venturemarked investeringer og forventninger Kvartalsopgørelse det danske venturemarked DVCA og Vækstfonden samarbejder om at lave kvartalsvise opgørelser af det

Læs mere

APRIL 2015. Evaluering af Syndikeringslånsordningen

APRIL 2015. Evaluering af Syndikeringslånsordningen APRIL 2015 Evaluering af Syndikeringslånsordningen INDHOLD Indledning... 2 Formål, målepunkter og succeskriterier... 3 Formålet med Syndikeringslån... 5 Sådan fungerer Syndikeringslån... 6 Status på ordningen

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer?

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? STATUS PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED Det danske venturemarked er kommet langt siden de første investeringer

Læs mere

Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13 49 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Vækstfondens adgang

Læs mere

Business angel survey November 2017

Business angel survey November 2017 Business angel survey 2017 November 2017 Introduktion Baggrund og formål: Vækstfonden, Keystones og Danish Business Angels (DanBAN) har i samarbejde igen i år gennemført en større kortlægning af danske

Læs mere

Ejerskab og finansiering

Ejerskab og finansiering Ejerskab og finansiering Oversigt og eksempler Overblik Ejerskab og finansiering er et spørgsmål om at optimere: Økonomiske parametre: Skat, renter, udgifter Organisatoriske opgaver: Regnskaber, rapportering

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden. Stig Poulsen 29. november 2012

Finansiering med Vækstfonden. Stig Poulsen 29. november 2012 Finansiering med Vækstfonden Stig Poulsen 29. november 2012 Vækstfonden bidrager til vækst Statslig investeringsfond Medfinansieret vækst i 4.100 danske virksomheder Samlet tilsagn på 11,4 mia. kr. Direkte

Læs mere

Velkommen Early Warning landsmøde i Kolding.

Velkommen Early Warning landsmøde i Kolding. Velkommen Early Warning landsmøde i Kolding. Kolding, torsdag den 8. september 2016 Erhvervskundechef Mogens Andersen og Erhvervskundechef Marianne Jeppesen / Side 1 Om Vækstfonden Vækstfonden er en statslig

Læs mere

Vækstfonden og landbrug

Vækstfonden og landbrug Vækstfonden og landbrug Orientering om Etableringslån Landbrugskundechef Anker Bruhn Oktober 2014 Vækstfonden - Vision og mission Vision Vækstfonden skal yde et markant bidrag til innovation og vækst i

Læs mere

Det danske marked for venturekapital. Vækstfonden, september 2015

Det danske marked for venturekapital. Vækstfonden, september 2015 Det danske marked for venturekapital Vækstfonden, september 215 Færre forvaltere på det danske marked for venturekapital men mere kapital under forvaltning 25. 2. 15. 1. 3 25 2 15 1 Antal forvaltere To

Læs mere

benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering

benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering Vækstfonden Vækstfonden er en statslig finansieringssfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Business angel survey 2015

Business angel survey 2015 Business angel survey 2015 Introduktion Baggrund og formål: Vækstfonden har i samarbejde med Keystones gennemført en større spørgeskemaundersøgelse blandt danske business angels i juni 2015. Der skal lyde

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Introduktion. Oversigt over tiltagene. Udviklingspakken kan opdeles i tre områder:

Introduktion. Oversigt over tiltagene. Udviklingspakken kan opdeles i tre områder: 2. marts 2012 J.nr.: 244106 UDVIKLINGSPAKKEN NU PÅ PLADS (BANKPAKKE V) Introduktion Den 2. marts 2012 har regeringen samt V, DF, K og LA indgået aftale om en såkaldt Udviklingspakke. Udviklingspakken skal

Læs mere

Vækstfonden, vores tilbud og venturemarkedet

Vækstfonden, vores tilbud og venturemarkedet Bjarne Henning Jensen, partner, Vækstfonden has been challenged on following issues: a. Vækstfonden: a top-down presentation: Who are we? Why are we around? What kind of values do we create? For whom are

Læs mere

VÆKSTFONDENS FORMÅL ER AT FREMME INNOVATION OG FORNYELSE I ERHVERVSLIVET FOR DERIGENNEM AT OPNÅ STØRRE SAMFUNDS- ØKONOMISK AFKAST

VÆKSTFONDENS FORMÅL ER AT FREMME INNOVATION OG FORNYELSE I ERHVERVSLIVET FOR DERIGENNEM AT OPNÅ STØRRE SAMFUNDS- ØKONOMISK AFKAST 09 ,, VÆKSTFONDENS FORMÅL ER AT FREMME INNOVATION OG FORNYELSE I ERHVERVSLIVET FOR DERIGENNEM AT OPNÅ STØRRE SAMFUNDS- ØKONOMISK AFKAST INDLEDNING SIDE 5 HOVEDTAL SIDE 7 ÅRET I HOVEDTRÆK SIDE 9 VÆKSTFONDEN

Læs mere

Kapitaldag i Næstved. Næstved, den 23. november 2016 Anders Chr. Andersen, Erhvervskundedirektør

Kapitaldag i Næstved. Næstved, den 23. november 2016 Anders Chr. Andersen, Erhvervskundedirektør Kapitaldag i Næstved Næstved, den 23. november 2016 Anders Chr. Andersen, Erhvervskundedirektør Agenda Hvorfor Vækstfonden? Hvem kan vi finansiere? Hvad kan vi finansiere? Hvad lægger vi vægt på? Hvilke

Læs mere

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital VÆKSTFONDEN INDSIGT Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital Resumé: Beyond Borders, Biotechnology Industry Report 2013 (EY) Dette er et resumé af en analyse, som du kan finde i Vækstfondens analysearkiv

Læs mere

Noget at leve af noget at leve for. Landbrugskundedirektør Lene Gade Hovmøller

Noget at leve af noget at leve for. Landbrugskundedirektør Lene Gade Hovmøller Noget at leve af noget at leve for Landbrugskundedirektør Lene Gade Hovmøller Vækstfonden - team LAND Mig selv sagde hunden.. - Udstyret med solid opvækst på kvægejendom på Mors med alt hvad det indebærer.

Læs mere

VÆKSTFONDENS STRATEGI STÅR PÅ TRE BEN: VI INVESTERER I PRIVATFORVALTEDE FONDE, FORETAGER DIREKTE INVESTE- RINGER I VIRKSOMHEDER MED STORT

VÆKSTFONDENS STRATEGI STÅR PÅ TRE BEN: VI INVESTERER I PRIVATFORVALTEDE FONDE, FORETAGER DIREKTE INVESTE- RINGER I VIRKSOMHEDER MED STORT ÅRSRAPPORT 2010 1 VÆKSTFONDENS STRATEGI STÅR PÅ TRE BEN: VI INVESTERER I PRIVATFORVALTEDE FONDE, FORETAGER DIREKTE INVESTE- RINGER I VIRKSOMHEDER MED STORT VÆKSTPOTENTIALE SAMT STILLER KAUTIONER FOR SMÅ

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

dvca MED CASE OM REAPPLIX, SOM HAR FÅET KAPITALINDSKUD FRA SEED CAPITAL, NOVO SEEDS OG VÆKSTFONDEN

dvca MED CASE OM REAPPLIX, SOM HAR FÅET KAPITALINDSKUD FRA SEED CAPITAL, NOVO SEEDS OG VÆKSTFONDEN OPGØRELSE AF 4. KVARTAL 2012: Det danske venturemarked investeringer og forventninger MED CASE OM REAPPLIX, SOM HAR FÅET KAPITALINDSKUD FRA SEED CAPITAL, NOVO SEEDS OG VÆKSTFONDEN dvca DVCA Danish Venture

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Bedre muligheder for Vækstkaution og Kom-i-gang-lån

Bedre muligheder for Vækstkaution og Kom-i-gang-lån Bedre muligheder for Vækstkaution og Kom-i-gang-lån Antal Vækstkautions-tilsagn i forhold til regionernes aktive virksomheder Nordjylland 19 pct. af VK-tilsagn 9 pct. af virksomhederne (11%) Midtjylland

Læs mere

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Dato: 28. april 2013 NOTAT Sagsbehandler: Niels F.K. Madsen Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 Indledning Økonomi- og Erhvervsudvalget skal

Læs mere

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner November, 2010 10. november 2010 / side 1 Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden er etableret

Læs mere

- et internationalt økosystem

- et internationalt økosystem VÆKSTFONDEN ANALYSE Venturemarkedet - et internationalt økosystem Vækstfonden er en statslig finansieringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

Folketingets Erhvervsudvalg

Folketingets Erhvervsudvalg Erhvervsudvalget 2010-11 L 181 Bilag 1 Offentligt Folketingets Erhvervsudvalg ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 30. marts 2011 ØKONOMI- OG Vedlagt fremsender jeg til udvalgets orientering høringsnotat samt

Læs mere

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014 Få succes med dit ejerskifte Ejerskifteanalyse 2014 1 Forside: Virksomheden Jydsk Planteservice, der har fået Vækstlån til et ejerskifte. Læs mere på vf.dk Vækstfonden Juli 2014 Tryk: Kailow Oplag: 4.000

Læs mere

Virksomheden Realdania

Virksomheden Realdania Virksomheden Realdania Realdania er en forening med medlemsdemokrati, der driver en filantropisk virksomhed og støtter projekter inden for det byggede miljø. Grundlaget for det filantropiske arbejde er

Læs mere

Business angel survey 2016

Business angel survey 2016 Business angel survey 2016 Introduktion Baggrund og formål: Vækstfonden, Keystones og Danish Business Angels (DanBAN) har i samarbejde gennemført en større kortlægning af danske business angels aktivitet

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden

Finansiering med Vækstfonden Finansiering med Vækstfonden Lån og kautioner Henrik Holst Elstrøm & Michael Eg Vejle, den 18. december 2014 Agenda Kort om Vækstfonden Hvem kan vi finansiere Det hjælper vi med Sådan gør vi Sådan kommer

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 12. januar 26 Bilag om markedet for risikovillig kapital

Læs mere

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig Finansudvalget 2010-11 Aktstk. 76 Svar på 8 Spørgsmål 1 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 7. februar 2011 Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig kapital Inspirationspunkter Jeg vil

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

2 Den lille bog om kapitalfonde

2 Den lille bog om kapitalfonde EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 1 30/10/2013 12:49 2 Den lille bog om EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 2 30/10/2013 12:49 3 Den lille bog om Virksomhedsejere findes i flere forskellige former. Nogle virksomheder

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet

Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet EØK ANALYSE juni 215 Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet Ifølge DIs medlemsvirksomheder har finansieringssituationen været i klar bedring de seneste par år, og den positive udvikling fortsætter

Læs mere

Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder

Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder Direktør Lars Stigel CAPNOVA A/S Formand for FOIN, Forskerparker og Innovationsmiljøer i Danmark Kort om innova+onsmiljøerne Risikovillig statslig

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 200831. januar 2011 Journalnummer: 13376211708 Kontraktens parter Region

Læs mere

Benchmark af venturemarkedet 2017

Benchmark af venturemarkedet 2017 Benchmark af venturemarkedet 2017 Benchmarking hvorfor og hvordan? For at følge udviklingen på det danske venturemarked sammenligner vi det danske marked med 15 andre europæiske lande. Vi måler på seks

Læs mere

Ansvarlig lån - initieret af Danske Bank koncernen

Ansvarlig lån - initieret af Danske Bank koncernen Ansvarlig lån - initieret af Danske koncernen Risikovillig kapital V/Direktør Erhverv Søren Jan Nielsen 08-06-2015 Nogle Fortsat virksomheder lav vækst har - SMV erne behov for mere vigtige kapital for

Læs mere

Benchmark af venturemarkedet 2015

Benchmark af venturemarkedet 2015 Benchmark af venturemarkedet 2015 Benchmarking hvorfor og hvordan? For at følge udviklingen på det danske venturemarked sammenligner vi det danske marked med 15 andre europæiske lande. Vi måler på seks

Læs mere

Novo Ventures 1 A/S. Indholdsfortegnelse. Side. Ledelsens påtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning...

Novo Ventures 1 A/S. Indholdsfortegnelse. Side. Ledelsens påtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning... Indholdsfortegnelse Side Ledelsens påtegning... 1 Den uafhængige revisors erklæringer... 2 Ledelsesberetning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Novo Ventures

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

2013: Det danske marked for venturekapital

2013: Det danske marked for venturekapital 2013: Det danske marked for venturekapital Vækstfonden Vækstfonden er en statslig finansieringssfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til rådighed.

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Venturefinansierede virksomheder i Danmark

Venturefinansierede virksomheder i Danmark APRIL 2014 Venturefinansierede virksomheder i Danmark Hvem er de? Og hvem er personerne bag? Hvad investerer danske VC ere i? Denne analyse giver et indblik i, hvordan ventureinvestorernes præferencer

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

DI præsentation 04.05.2010

DI præsentation 04.05.2010 DI præsentation 04.05.2010 Præsentation af Universal Robots Vækst hvilken slags vækst ønsker vi Generelle forhold SWOT Konklusion Idégrundlag Idegrundlaget er at udvikle robotter der er: Fleksible Lette

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

DECEMBER 2013. Danske venturefinansierede it-virksomheder

DECEMBER 2013. Danske venturefinansierede it-virksomheder DECEMBER 2013 Danske venturefinansierede it-virksomheder Danske venturefinansierede it-virksomheder Danske ventureinvestorer har de seneste 10-15 år investeret milliarder af kroner i danske it-virksomheder.

Læs mere

Det danske marked for venturekapital. Årsopgørelse 2016

Det danske marked for venturekapital. Årsopgørelse 2016 Det danske marked for venturekapital Årsopgørelse 2016 Hovedkonklusioner: Det danske marked for venturekapital Markedet for venturekapital De danske venturefonde holder det høje investeringsniveau fra

Læs mere

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

Velkommen. Infomøde. København, den 25. november 2015 Anders Chr. Andersen, Erhvervskundedirektør

Velkommen. Infomøde. København, den 25. november 2015 Anders Chr. Andersen, Erhvervskundedirektør Velkommen Infomøde København, den 25. november 2015 Anders Chr. Andersen, Erhvervskundedirektør Agenda Hvorfor Vækstfonden? Hvem kan vi finansiere? Hvad kan vi finansiere? Hvad lægger vi vægt på? Hvilke

Læs mere

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger vores kunders kapital Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Kunderne kommer altid i første række Vores mission er at sikre dine investeringer

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Målet er optimering af likviditetsplaceringen og minimering af finansieringsomkostningerne inden for den af Byrådet vedtagne finansielle strategi.

Målet er optimering af likviditetsplaceringen og minimering af finansieringsomkostningerne inden for den af Byrådet vedtagne finansielle strategi. Hjørring Kommune Hjørring kommunes finansielle strategi gældende fra 1. juli 2013 Udkast Formål: Formålet med en finansiel strategi er at fastlægge rammerne for en aktiv styring af Hjørring kommunes finansielle

Læs mere

København, d. 31. januar Pressemøde. Årsregnskab Robust resultat i en turbulent tid

København, d. 31. januar Pressemøde. Årsregnskab Robust resultat i en turbulent tid København, d. 31. januar 2008 Pressemøde Årsregnskab 2007 - Robust resultat i en turbulent tid RESUMÉ AF 2007 2007 et begivenhedsrigt år - Høj aktivitet og international finanskrise Tilfredsstillende resultat

Læs mere

Denne årsrapport er er et tillæg til Vækstrapport 2007, som kan downloades på www.vf.dk eller rekvireres trykt på vf@vf.dk

Denne årsrapport er er et tillæg til Vækstrapport 2007, som kan downloades på www.vf.dk eller rekvireres trykt på vf@vf.dk Denne årsrapport er er et tillæg til Vækstrapport 2007, som kan downloades på www.vf.dk eller rekvireres trykt på vf@vf.dk Årsrapporten er udgivet i maj 2008 ÅRSRAPPORT 2007 Vækstfonden Årsrapport 2007

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere