TILSTANDSRAPPORT MED VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Ejerforeningen Højenhald

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILSTANDSRAPPORT MED VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Ejerforeningen Højenhald"

Transkript

1 TILSTANDSRAPPORT ED VEDLIGEHOLDELSESPLAN Ejerforeningen Højenhald 7. februar 2012 BOLIGEXPERTEN TEKNISK AFDELING A/S

2 Indholdsfortegnelse Ejendomsidentifikation... 3 Eksisterende forhold... 3 Rapportens indhold... 4 Rapportens hensigt... 4 Byggeteknisk gennemgang... 5 Vedligeholdelsesplan Foto dokumentation Samlet vurdering

3 Ejendomsidentifikation Bygherre: Ejerforeningen Højenhald Adresse: Højenhald 5-13 / Højenhald / Svenskelejren 11 atr. Nr.: 3376, Brønshøj Postnr./by: 2700 Brønshøj BBR ejendoms nr.: Følgende materiale er anvendt/fremlagt ved besigtigelsen BBR- ejermeddelelse Udskrevet på OIS.dk Byggeteknisk materiale omkring ejendommen Tegningsmateriale Personer - Tegningsmateriale afhentet på kommunen. Samtale med bestyrelsesformand Jesper øller Christensen Eksisterende forhold Ejendommen består af to bygninger med i alt 8 stk. hovedtrappeopgange, med i alt 63 stk. beboelseslejligheder. I baggården ved Højendhald 12-14, forefindes fritliggende bygning med erhvervslokaler(8 A/B/C). Erhvervslokaler er ikke behandlet i nærværende tilstandsrapport. Bygningerne er opført i år 1933, med 4 etager samt kælder og uudnyttet tagetage. Kælderen benyttes til fælles faciliteter som vaskeri, opbevaringsrum for beboerne, samt varmecentral. Tagetagen benyttes til tørrelofter samt opbevaringsrum for beboerne. I henhold til BBR meddelelsen er bygningernes samlede bebyggede areal på m 2, og det samlede bygningsareal er på m 2. Bygningerne er opført med vægge af teglsten, med blankt murværk og skrabefuge. Underfacader mod gaden er pudset. Sålbænke er udført i skifersten og som pudset murværk i kælder. Etageadskillelser er udført som træbjælkelag Tagkonstruktionen er udført som mansardtag, med tagbelægning af falstagsten i tegl, uden undertag. Tagsten er udført understrøget, og rygning er lagt i mørtel. Tilstanden af ejendommens to bygninger, er generelt ensartet. Tilstandsvurderingen beskrives derfor ud fra én samlet bygningsmasse. Ved forhold som kun er gældende for den enkelte bygning, specificeres dette ved den enkelte bygningsdel. 3

4 Rapportens indhold På foranledning af E/F Højenhald er der foretaget en byggeteknisk gennemgang af ejendommen. Gennemgangen er udført torsdag d , samt onsdag d af Boligexperten Teknisk Afdeling A/S, ved bygningskonstruktør Kim Halk Pedersen. Den byggetekniske gennemgang beror på en overordnet visuel besigtigelse af ejendommens konstruktioner/bygningsdele, herunder fællesarealer som kældre og tagetagen. Der er ikke foretaget målinger eller undersøgelser, der har krævet destruktive indgreb i bygningsdele. Installationssystemer er kun besigtiget/registreret ud fra et byggeteknisk perspektiv omkring disses funktion i bygningen som helhed. Vurderinger af installationers tilstand beror udelukkende på informationer fra bygherre samt på stikprøvevis visuel inspektion. Rapportens hensigt Hensigten med denne rapport er at udarbejde et beslutningsgrundlag vedrørende den fremtidige vedligeholdelse af ejendommen. Rapporten indeholder i skemaform en kvalificeret vurdering af den overordnede bygningsmæssige tilstand og forslag til en hensigtsmæssig vedligeholdelsesplan med tilhørende budget. Foreningen kan på basis heraf prioritere og planlægge større nødvendige byggearbejder, der anbefales udført nu og i løbet af de næste 10 år. Alle budget tal er i 2012 priser og er baseret på erfaringspriser samt på V&S PrisBog. Alle priser er vejledende overslagspriser. Endelig fastsættelse af omkostningerne for de forskellige arbejder, skal baseres på indhentning af tilbud efter en nærmere beskrivelse af arbejdernes omfang og kvalitet. Udgifter til drift er ikke indeholdt i vedligeholdelsesplanen. 4

5 Byggeteknisk gennemgang Bygningsdelenes tilstand er overordnet vurderet i forhold til, hvad man kan forvente af den pågældende ejendoms type og alder. Nogle bygningsdeles funktion har en essentiel betydning for ejendommens sundhed og generelle holdbarhed. Disse bygningsdele er udelukkende vurderet ud fra et byggeteknisk funktionelt perspektiv. Over middel (O): Anvendes hvor bygningsdelen vurderes at være i over middel god stand, og der kræves derfor ikke nogle vedligeholdelses,- eller istandsættelsesarbejder igangsat på nuværende tidspunkt. iddel (): Anvendes hvor bygningsdelen vurderes at være i middel stand, og der derfor kan være behov for igangsætning af vedligeholdelses,- eller istandsættelsesarbejder, for at forhindre begynde nedbrydning af bygningsdelen. Under middel (U): Anvendes hvor bygningsdelen vurderes at være i under middel stand, og der derfor kan være akut behov for igangsætning af vedligeholdelses,- eller istandsættelsesarbejder for at bibeholde bygningsdelens sundhed, eller at bygningsdelen er i en sådan forfatning at en udskiftning/renovering anbefales igangsat med det samme. Undersøges nærmere (UN): Anvendes hvor bygningsdelens stand er kritisk, og forholdet kræver en nærmere undersøgelse for afklaring af udbedringsmetode samt omfang herved. Skemaet er opbygget efter følgende terminologi: - Registrering af bygningsdelen - Vurdering af bygningsdelens tilstand - Anbefaling af aktiviteter/udbedringer som skal udføres på bygningsdelen 5

6 Byggeteknisk gennemgang, bygningsdele 01 Tag Tagkonstruktionen er udført som mansardtag, med tagbelægning af falstagsten i tegl, uden undertag. Tagsten er udført understrøget, og rygning er lagt i mørtel. Tagkonstruktionen og tagbelægningen er fra bygningens oprindelse i år 1933, og er deraf 79 år gammel. Den erfaringsmæssige forventede levetid for teglstensbelægning er ca år. Eksisterende tagbelægning vurderes derfor principielt som værende udtjent. Tagbelægningen fremstår generelt nedslidt, med skredet/løftet teglsten samt punktvis manglende understrygning, med hul til det fri. Der er mange steder tegn på igangværende vandindtrængen, ved plamager på gulve, samt spande for opsamling af vand. Der blev målt punktvis forhøjet fugtindhold i taglægter/ spær konstruktionen, inkl. punktvis begyndende rådskader. Taggennembrydninger ved skorstene/aftrækskanaler er udført med inddækning som bly/zink eller mørtelpuds. Inddækninger fremstår generelt i mangelfuld stand, og flere steder med hul til det fri, og tegn på igangværende vandindtrængen. Fugtigheden i træværk omkring skorsten ved Højenhald nr. 14, blev målt til op imod 50 % fugtighed. OBS, der er risiko for dannelse af råd og trænedbrydende svampe. Skotrender fremstår med kraftig mosdannelse og i generel dårlig stand, med hul til det fri, og tegn på igangværende vandindtrængen. U Levering og montering af ny tagbelægning af falstagsten i tegl, med fast undertag(brandimpr. brædder) med tagpap. Inkl. underliggende opbygning/opretning af tagflade. Inkl. følgende ydelser: - Nedtagning og bortskaffelse af eksisterende tagbelægning inkl. underliggende opbygning. - Brandkamserstatninger ved brandsektionsvægge. - Nye ovenlysvinduer. - Eftergang/forhøjelse af brandkamme. - Påmuring af 2 skifter ved tagfødder. - urereftergang af skorstene. - Alle zinkinddækninger for taget(skotrender, inddækning skorsten/vinduer mv). - Nye taghætter/ gennemføringskraver zink. - Nye tagrender og nedløbsrør i zink. - Ny zinkinddækning/ tagdækning for eksisterende kviste i mansard. - Destruktiv undersøgelse af eksisterende granulatisolering i etageadskillelse mod tagrum, for opmåling af dimension på isolering(overholdelse af myndighedskrav) mil. kr. Bly/zinkinddækning mellem den lodrette og skrå mansardflade, er mange steder mangelfuld eller udbukket. Flere steder er der hul til det fri, og tegn på igangværende vandindtrængen. Tagbelægningen er mange steder forsøgt repareret/tætnet med byggeskum, hvilket byggeteknisk ikke er korrekt udførelse. Byggeskum kan have 6

7 01 Tag en fugtsugende egenskab, som vil udsætte underliggende trækonstruktion for unødig opfugtning, og dermed øget risiko for råd/svampeskader på den bærende konstruktion. Skorstene fremstår i dårlig stand med udfaldet fuger, frostsprængte sten, sætningsrevner, samt manglende mørtelinddækning mod tagflade. Energimærkerapport af specificere, at etageadskillelsen mod tagrum er efterisoleret ved indblæst granulat. Uisoleret aftrækskanaler i beton, fremstår i dårlig stand med huller og tidligere forsøg på reparationer. Enkelte aftrækskanaler har sat sig, og slutter ikke tæt til taghætten. Dette betyder at den beskidte og fugtige luft vil trække ud på tagetagen. U urereftergang samt opretning af aftrækskanaler. Udførelse af 50 mm efterisolering. (fra etageadskillelse-tagflade i tagrum) kr. Der forefindes sorte plamager på undersiden af tagstenene, op mod tagryggen. Plamagen vurderes at være skimmelsvamp. Beskidt og fugtig luft fra de utætte aftrækskanaler, samt manglende ventilation af tagrummet, vurderes at være årsagen til plamagerne. Inden igangsætning af en evt. tagrenovering, skal der udtages prøver og udføres analyse af plamagen. U Udførelse af prøvetagning og laboratorietest kr. 02 Kældre Gulv og vægoverflader i kælderarealer fremstår ensartet og i middel pæn stand. Der forekommer dog punktvise områder på ydervægge med afskallende maling. Dette skyldes den naturlige fugtvandring i væggen. Forholdet er kun af kosmetisk karakter. Løbende tilsyn og vedligeholdelse. Afrensning af maling i det berørte område, til ren bund af puds. Såfremt væggen ønskes malerbehandlet skal der benyttes en diffusionsåben malingstype eller kalk. Indeklimaet fremstår fornuftigt, med begrænset fugtighed i luften/ kælderlugt. Træskillevægge for pulterrum er udført med ventilation i toppen mod loftet. Ventilationen må ikke lukkes Løbende tilsyn og vedligeholdelse. 7

8 af, da denne bidrager til luftskiftet i kælderen generelt. Ved evt. udskiftning af vinduer, skal nye vindues udføres med friskluftventil. 03 Facader Overfacader(blankt murværk) mod gaden fremstår i rimelig stand, dog med sporadiske sætningsrevner og udvaskede fuger. Der ses en større mængde udførte reparationer af sætningsrevner og udskiftning af mursten. Fugearbejde er ikke forsøgt indfarvet. urer-eftergang af overfacader for udbedring af sætningsrevner, udvaskede fuger samt frostsprængte sten. (Større sætningsrevner udbedres med ilægning af armeringsstål) kr. Underfacader mod gaden(pudset murværk) fremstår i dårlig stand med større mængde sætningsrevner, skruk/løs samt udfaldet puds. Underfacaden er malerbehandlet med diffusionslukket malingstype, og malingen er områdevis kraftigt afskallende(særligt mod terræn grundet fugtvandringen) Pudsen fremstår generelt uens, med pletter fra tidligere udførte reparationer. U urer-eftergang af underfacader for udbedring af sætningsrevner samt skruk og løs puds mv. (Større sætningsrevner udbedres med ilægning af armeringsstål) JOS afrensning, samt malerbehandling af underfacader med diffusionsåben malingstype kr kr. Facader mod gårde(blankt murværk)fremstår i dårlig stand med større mængde sætningsrevner og udvaskede fuger. Der ses en større mængde tidligere udførte reparationer. Flere af reparationerne fremstår flækket, hvilket kan tyde på at den benyttede mørtel er for stærk/hård. Sokkel er malerbehandlet og fremstår ensartet, dog med punktvis afskallende maling. U urer-eftergang af gårdfacader for udbedring af sætningsrevner, udvaskede fuger samt frostsprængte sten (Større sætningsrevner udbedres med ilægning af armeringsstål) Inkl. eftergang af sokkel. JOS afrensning, samt malerbehandling af sokler med diffusionsåben malingstype kr kr. Gavl i baggård(højenhald 13) er udført fuldmuret, og fremstår i blankt murværk. Efterisolering af gavlen vil nedbringe energiforbruget, samt øge komforten for bagvedliggende lejligheder. Efterisolering af gavlvæg med 100 mm isolering, afsluttet med tyndpuds kr. Der har tidligere forekommet kraftige sætninger i murværket, som ses ved direkte deformation af murværket mange steder. Der er tegn på, at der stadig forekommer bevægelse i murværket. UN Besigtigelse og konstruktionsanalyse. (Udføres af konstruktionsingeniør, indeholdt i rådgiverhonorar) - 8

9 04 Vinduer Vinduer mod lejligheder er med udvendig overflade af træ. Størstedelen af vinduer er monteret med 2-lags thermoglas / energiglas. En mindre del er med 1-lags glas/forsatsrude. Vinduerne formodes gennemsnitlig at være min. 7 år gamle. Vinduesoverflader fremstår i middel god stand, dog med områder med matte overflader og knastgennemslag i malingen. Vedligeholdende malerbehandling af alle vinduer mod lejligheder. Antal: 212 stk. Forventet interval: Hver 5-7 år Kr. Vinduer mod opgange og kældre, er fra bygningens oprindelse, udført i træ og monteret med 1-lags glas. Vinduerne er generelt nedslidt med afskallende maling, rådskadet træ rustne/gennemtæret beslag samt udfaldet kit. Vinduerne vurderes at være udtjente. U Levering og montering af nye vinduer i trappeopgange og mod kældre. Vinduer leveres med energiglas med varm kant, samt med friskluftventil. Antal: 56 stk. mod opgange 53 stk. mod kældre kr. Vedligeholdende malerbehandling af vinduer mod trappeopgange og kældre Antal: 56 stk. mod opgange 53 stk. mod kældre Forventet interval: Hver 5-7 år kr. 05 Døre Opgangsdøre mod gaden er udført med sprosset glasfelt samt overparti, monteret med termoglas. Døre er fra 2004/2005 Døre fremstår i god stand, dog med områder med skrammer/ridser i malingen grundet daglig brug. Vedligeholdende malerbehandling af opgangsdøre. Antal: 8 stk. Interval vedligeholdelse: Hver 5-7 år kr. Bagtrappedøre mod gårde er udført som uisoleret pladedør, med overparti og friskluft ventil i dørblad. Dørene er generelt i dårlig stand, og mange døre går trægt og lukker ikke til korrekt anslag. Overflader er nedslidt/krakeleret, og der er begyndende råd i bunden af flere dørblade. Dørene vurderes at være udtjente. U Levering og montering af nye bagtrappedøre(isoleret celledør) Døre leveres med overparti med energiglas med varm kant, sparkeplader i rustfri stål, samt med friskluftventil. Antal: 8 stk. Vedligeholdende malerbehandling af bagtrappedøre. Antal: 8 stk. Forventet interval: Hver 5-7 år kr kr. 9

10 06 Trapper Væg og loftoverflader på hovedtrappeopgange fremstår i middel god stand. Der forefindes dog områdevis sætningsrevner i murværk mod gaden. Vedligeholdende malerbehandling af hovedtrappeopgange, herunder vægge, lofter, trappeløb mv. Antal: 8 stk. Forventet interval: Hver 6-8 år kr. Trappen er fra stueetagen til ca. midt på trappen, beklædt med linoleum. Belægningen er af ældre dato og fremstår generelt ensartet, dog lettere nedslidt. Resten af trappen mod 3.sal, står som lakeret træbelægning Belægningen fremstår ensartet, og i middel god stand. U- Levering og montering af linoleum(3.2 mm) på hovedtrapper. Inkl. fuldspartling og listeafslutninger. Antal: 8 stk. hovedtrapper kr. Væg og loftoverflader på bagtrappeopgange fremstår i mindre god stand. alingen er mange steder afskallende, og der fremstår en større mængde rå pudsreparationer på væggene. U Vedligeholdende malerbehandling af bagtrappeopgange, herunder vægge, lofter og trappeløb. Antal: 8 stk. Forventet interval: Hver 8-10 år kr. 07 Porte Væg og loftoverflader i portgennemgang(v. Højenhald 9) fremstår ensartet og i middel god stand. Løbende vedligeholdelse. Vægge i portgennemgang er udført fuldmuret og fremstår pudset/beklædt med fliser. Efterisolering af vægge og lofter vil nedbringe energiforbruget, samt øge komforten for bagvedliggende lejligheder. Efterisolering af loft og vægge i portgennemgang med 100 mm isolering, afsluttet med tyndpuds kr. Asfaltbelægninger fremstår i middel god stand. Løbende tilsyn og vedligeholdelse. 10

11 08 Etageadskil. Etageadskillelse mellem kælder og stueetagen, er udført som træbjælkelag med indskudsler(uisoleret). Såfremt etageadskillelsen ønskes efterisoleret, skal de konstruktive forhold på stedet undersøges nærmere. - - Loftoverflader i kældre er pudset, og fremstår ensartet og i middel god stand. Der forefindes dog pudsskader omkring enkelte vand/afløbsinstallationer. Udførelse af pudsreparationer omkring vand/afløbs installationer Energimærkerapport af specificere, at etageadskillelsen mod tagrum er efterisoleret ved indblæst granulat. O Iht. punkt 01 Tag - 09 Wc/bad Tilsyn har ikke haft adgang til lejligheder ved besigtigelsen. - Det er i foreningens interesse at privatpersoner udfører istandsættelser/renoveringer af badeværelser iht. gældende lov og bygningsreglement. Dette er for at minimerer risikoen for følgeskader på foreningens ejendom Køkken Tilsyn har ikke haft adgang til lejligheder ved besigtigelsen. - Det er i foreningens interesse at privatpersoner udfører istandsættelser/renoveringer af køkkener iht. gældende lov og bygningsreglement. Dette er for at minimerer risikoen for følgeskader på foreningens ejendom. - 11

12 11 Varme anlæg Bygningerne opvarmes med fjernevarme. Varmeanlægget er udført med isoleret pladevarmeveksler og indirekte centralvarmevand i fordelingsnettet, samt isoleret varmvandsbeholder. Varme-fordelingssystemet for radiatorer, er udført som isoleret 2- strengs system. Varmeanlægget som helhed og tilhørende komponenter/rørføringer er af nyere dato, og fremstår i over middel god stand. Energimærkerapport af foreslår diverse mindre energiforbedringer på anlægget, som anbefales udført. (inkl. brugsvand) O Diverse energiforbedringer iht. Energimærkerapport af , estimeret. (punkt 7/10/14/18) Periodisk VVS-eftersyn af varmecentraler(vedligeholdelse) Interval: 1 gang/ år Periodisk energi/styrings-eftersyn af varmeanlæggene (vedligeholdelse), udført af ingeniør/forsyningsselskab. Anlæggets tilstand bliver undersøgt, og eventuelle tiltag for optimering og justering af anlægget kortlægges. (ekskl. eventuelle udbedrings tiltag) Interval: Hver 3 år kr kr kr. 12 Afløb Faldstammer er fra bygningens oprindelse og fremstår i middel god stand. Der er løbende udført partielle udskiftninger/reparationer på faldstammerne. Løbende eftersyn og vedligeholdelse. - Faldstammeudluftning placeret i tagrum ved Højenhald 5(ved indgangsdør til tagrum), er kraftig rust-gennemtæret og utæt. Der er risiko for vandindtrængen i etageadskillelsen. OBS; Faldstamme skal udskiftes hurtigst muligt U Udskiftning af 3 m faldstammerør. Rensning af faldstammer(vedligeholdelse). Interval: Hver 3-5 år kr kr. Gulvriste i vaskerier er flere steder løse, eller skubbet til side for montering af afløbsslange fra vaskemaskine. OBS; Der er mulighed for rotteindtrængen fra kloakken. U Reetablering og fastskruning af alle gulvriste i kældre. 12

13 13 Kloak Bygherre oplever ingen problemer med kloakken. Tilsynet har ingen bemærkninger. Løbende eftersyn og vedligeholdelse. Såfremt bygherre registrerer ekstraordinære problemer med rotter, eller at der opstår lunker i terrænbelægningen f.eks omkring kloakbrønde, anbefales det at udfører en tv-inspektion af kloakkerne, da overstående forhold kan skyldes huller/sammenfaldet kloakledninger. Udførelse af spuling af kloakker, samt Tv-inspektion kr. 14 Vand Fælles vand-stigestrenge for brugsvand, er af nyere dato og udført isoleret. Stigestrenge inkl. målere er placeret på bagtrapper. O Løbende eftersyn og vedligeholdelse. Energimærkerapport af , foreslår efterisolering af varmtvandsrør i kælderen. Arbejde er medtaget under punkt 11 Varmeanlæg. 15 Gas Der forefindes fælles gasinstallation fra bygningens oprindelse, som forsyner komfurer i lejlighederne. Bygherre oplever ingen problemer med installationen. Tilsyn har ingen bemærkninger. Løbende eftersyn og vedligeholdelse. 16 Ventilation Tilsyn har ikke haft adgang til lejligheder ved besigtigelsen, og ventilationsforhold ved køkken og toilet er derfor ikke registreret

14 17 El Fælles el-installationer fremstår generelt i god stand, og er løbende udskiftet/opdateret. Løbende tilsyn og vedligeholdelse. Kabling for belysningsarmaturer på opgangsdøre mod gaden, sidder delvist løst og mangler befæstigelse. U Fastgørelse af kabling for belysningsarmaturer. Der er benyttet glødetrådspærer i fællesarealer. U Udskiftning af glødetrådspærer, til energisparepærer/led lyskilder. Udførelse af el-tjek af den fælles el-installation, af en autoriserede el-installatør(vedligeholdelse) El-tjek bør efterfølgende udføres med et passende interval. Anbefalet interval: Hver 2-4 år kr. 18 Elevator Der forefindes ikke elevator i ejendommen Fællesarealer Tilsynet har ingen bemærkninger Bemærkninger til ovennævnte budgettal. De foreslåede aktiviteter er prissat overslagsmæssigt, i DKR. ekskl. moms. Priser er eksklusiv følgende ydelser: - Byggesagsadministration - Rådgiverhonnorar - yndighedsgodkendelser - All-risk forsikring - Byggepladsomkostninger - Stillads/lift og lign. - Udgifter til finansiering og byggelånsrenter 14

15 Vedligeholdelsesplan På nedenstående oversigtsskema er de foreslåede arbejder indplaceret i en 10 års periode ud fra en vurdering af hvornår de teknisk bedst udføres. Skemaet udgør således et forslag til en plan for ejendommens fremtidige vedligeholdelse. Nedenstående prioritering samt budget er udelukkende defineret ud fra et byggeteknisk optimalt behov. Der er ikke taget hensyn til om foreningen finansielt er i stand til at afsætte midler til udgifterne indenfor en 10- årig periode. Det foreslås at den endelige prioritering foretages i samarbejde med Boligexperten Teknisk Afdeling A/S, som har stor ekspertise i renovering og vedligeholdelse af ejendomme, og Boligexperten Administration A/S, som gerne udarbejder et oplæg til finansiering som beslutningsgrundlag vedrørende det videre forløb. Byggeteknisk rådgivning omfatter bl. a.: - Udarbejdelse af projekt inkl. udbudsmateriale - Indhentning og vurdering af tilbud - Forhandlinger med myndigheder - Byggestyring og koordinering af håndværkere/entreprenører - Tilsyn og afholdelse af byggemøder - Aflevering og mangelgennemgang - 1-års gennemgang Byggesagsadministration omfatter bl. a.: - Udarbejdelse af beslutningsgrundlag for iværksættelse af arbejder - Rådgivning om valg af mellem finansiering og endelig finansiering - Udarbejdelse af byggeregnskab - Juridisk gennemgang af samtlige aftaler Vedligeholdelsesplanen bør opdateres f. eks. hvert år så den hele tiden holdes á jour med hensyn til priser og tidspunkter for planlægning af gennemførelse af arbejder. 15

16 Vedligeholdelsesplan, 10 år Bygn. del Aktivitet i alt 01 Tag Ny tagbelægning af falstagsten, med fast undertag urereftergang samt opretning af aftrækskanaler Udførelse af prøvetagning og laboratorietest af sorte plamager på tagsten Byggeplads Stillads med total-overdækning Facade urer-eftergang af overfacader, gade urer-eftergang af underfacader, gade JOS afrensning samt malerbehandling af underfacader, gade urer-eftergang af facader, gården JOS afrensning, samt malerbehandling af sokler, gården Efterisolering af gavlvæg, gården(højenhald 13) Vinduer Vedligeholdende malerbehandling af alle vinduer mod lejligheder Levering og montering af nye vinduer i trappeopgange og mod kældre Vedligeholdende malerbehandling af vinduer mod trappeopgange og kældre Byggeplads Stillads Døre Vedligeholdende malerbehandling af opgangsdøre Levering og montering af nye bagtrappedøre(isoleret celledør) Vedligeholdende malerbehandling af bagtrappedøre Trapper Vedligeholdende malerbehandling af hovedtrappeopgange Levering og montering af linoleum på hovedtrappeopgange Vedligeholdende malerbehandling af bagtrappeopgange Porte Efterisolering af loft og vægge i portgennemgang Varmeanlæg Diverse energiforbedringer iht. Energimærkerapport af , estimeret Periodisk VVS-eftersyn af varmecentraler(vedligeholdelse) Periodisk energi/styrings-eftersyn af varmecentraler(vedligeholdelse) Afløb Udskiftning af 3 m faldstammerør Rensning af faldstammer(vedligeholdelse) El Periodisk el-tjek af fælles el-installation(vedligeholdelse) Samlede håndværkerudgifter Uforudseelige udgifter (10%) Teknisk rådgivning og byggestyring, Boligexperten Teknisk Afdeling (10,5%) Byggesagsadministration, Boligexperten Teknisk Afdeling(3,5 %) Samlede udgifter ekskl. moms oms Udgifter i alt, inkl. moms Til budgetpriserne i ovenstående 10 års vedligeholdelsesplan, skal der tillægges udgifter til all-risk forsikring, myndighedsgodkendelser, samt udgifter til finansiering og byggelånsrenter. Boligexperten Administration/Teknisk afdeling, udarbejder gerne overslag over disse omkostninger. 16

17 Foto dokumentation Tagbelægningen fremstår generelt nedslidt, med skredet/løftet teglsten. Skorstene fremstår i dårlig stand med udfaldet fuger, frostsprængte sten, sætningsrevner, samt manglende mørtelinddækning mod tagflade. Uhensigtsmæssig forsøg på tætning af tagsten med byggeskum 17

18 Aftrækskanal har sat sig, og slutter ikke tæt til taghætten. Der forefindes sorte plamager på undersiden af tagstenene, op mod tagryggen. Plamagen vurderes at være skimmelsvamp. Underfacader mod gaden(pudset murværk) fremstår i dårlig stand med større mængde sætningsrevner, skruk/løs samt udfaldet puds. Underfacaden er malerbehandlet med diffusionslukket malingstype, og malingen er områdevis kraftigt afskallende(særligt mod terræn grundet fugtvandringen) 18

19 Vinduer mod opgange og kældre, er generelt nedslidt med afskallende maling, rådskadet træ rustne/gennemtæret beslag samt udfaldet kit. Vinduerne vurderes at være udtjente. 19

20 Bagtrappedøre mod gårde er generelt i dårlig stand, og mange døre går trægt og lukker ikke til korrekt anslag. Overflader er nedslidt/krakeleret, og der er begyndende råd i bunden af flere dørblade. Dørene vurderes at være udtjent. 20

21 Faldstammeudluftning placeret i tagrum ved Højenhald 5(ved indgangsdør til tagrum), er kraftig rustgennemtæret og utæt. OBS; Faldstamme skal udskiftes hurtigst muligt 21

22 Samlet vurdering Ejendommen er generelt set i fornuftig stand, og der er løbende foretaget vedligeholdelses/ fornyelsesarbejder på de enkelte bygningsdele. Der forefindes dog bygningsdele, som kræver byggearbejder igangsat snarest muligt. Den eksisterende tagbelægning inkl. de dertilhørende bygningsdele, er nedslidte og der er farer for skadelig vandindtrængen til bagvedliggende konstruktioner. Grundet tagets alder, og ulemperne ved konstruktionens opbygning, anbefales det at etablere en ny tagbelægning af falstagsten i tegl, med fast undertag. Reparation af eksisterende tagbelægning inkl. de dertilhørende bygningsdele, vurderes ikke at være rentabelt. I forbindelse med udskiftning af taget, vil der blive etableret stillads med total-overdækning over hele ejendommen. Opsætning og leje af et stillads er meget omkostningsfuldt, og man bør derfor benytte det tilkøbte stillads mest muligt, ved samtidig udførelse af alle nærliggende stillads krævende byggearbejder. Ved gennemførelse af et større byggeprojekt, vil der samtidig opnås en større konkurrence på de enkelte arbejder/priser, og det anbefales derfor at medtage alle relevante vedligeholdelses/ fornyelsesarbejder i tagprojektet. Prioriteringen og sammensætningen af byggearbejder i vedligeholdelsesplanen, er fastsat ud fra overstående betragtninger. Det anbefales straks at udbedre de akutte skader og fejl på ejendommen, for at begrænse skadesomfanget og minimere risikoen for nye skader. 22

TILSTANDSRAPPORT MED VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Ejerforeningen Sankt Hans Gade 4-4A

TILSTANDSRAPPORT MED VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Ejerforeningen Sankt Hans Gade 4-4A TILSTANDSRAPPORT ED VEDLIGEHOLDELSESPLAN Ejerforeningen Sankt Hans Gade 4-4A 17.juni 2013 BOLIGEXPERTEN TEKNISK AFDELING A/S Indholdsfortegnelse Ejendomsidentifikation... 3 Eksisterende forhold... 3 Samlet

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 27/3-2012 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne vedligeholdelsesplan

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/7 AB BELLEVUE I 16. august 2013 Bygningsdel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 01. Tagværk - - - - - - - - - - 02. Kælder/fundering 30 - - - - - - - -

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB SØ, VALBYGÅRDSVEJ 76A ST.TH, 2500 VALBY - TLF. 40 30 79 30 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ

Læs mere

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23)

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) SAG NR. 12.3404.60 DECEMBER 2012 OVERORDNET VURDERINGSRAPPORT PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER Indhold: Side: 1.0 Rapportens

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8

AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8 AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8 SAG NR. 04.2339.40 JUNI 2010 OVERORDNET TILSTANDSRAPPORT Indhold Indhold: Side: 1.0 - RAPPORTENS FORMÅL 2 2.0 - KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN 3 3.0 - OVERORDNET

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 8. juni 2012 Udført af: Karina Frid & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN EF STEFANSGADE 35 /HUSUMGADE 49-51 OPDATERET FEBRUAR 2011 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 1 5.0 VURDERING

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx Ejer: xxx Gennemgangen blev fortaget d. 20.10.2014 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen Tlf. 30501992 mail abni@bygningsbevaring.dk Bygningen, som

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

EF Skovlunden PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Skovlunden PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Skovlunden 30/01-2012 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne vedligeholdelsesplan

Læs mere

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast)

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B FORMAND LARS SONNE KRISTIANSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, 3.TV., 2500 VALBY - TLF. 36 30 35 03 6. marts 2006 Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) Indhold Indledning... 2 1.

Læs mere

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Vedligeholdelsesplan EF Ryethave 10.3036.40 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Udskiftning af tagbeklædning, hætter, ovenlys, zinkstern m.v. Inkl. opgangsfelter og fast værn. A 3.500 25

Læs mere

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C AB J.M. Thorvald Side 1 af 8 Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C Administrator Advokatfirmaet Jørgen Jacobsen & Anders Boelskifte Solbjergvej 3 2000 Frederiksberg

Læs mere

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 TILSTANDSVURDERING

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 TILSTANDSVURDERING Side 1 E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 TILSTANDSVURDERING MARTS 2003 Side 2 Indholdsfortegnelse. 1.0 Rapportens formål... Side 3 2.0 Gennemgangsmetode... Side 4 3.0 Tilstandsvurdering... Side

Læs mere

Strandvejen 18, 8000 Århus C

Strandvejen 18, 8000 Århus C Tilstandsrapport Strandvejen 18, 8000 Århus C Bygherre: Rådgiver: Andelsforening Strandvejen 18 Augustenborggade 11 8000 Århus C 8000 Århus C Marts 2015 Sags. nr. 315.21 Tilstandsrapport 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

E/F Rosagården 1-5. Rosagården, 4000 Roskilde. Drift- og vedligeholdelsesplan.

E/F Rosagården 1-5. Rosagården, 4000 Roskilde. Drift- og vedligeholdelsesplan. E/F Rosagården 1-5 Rosagården, 4000 Roskilde Drift- og vedligeholdelsesplan. Oktober 2008 Damgaard Rådgivende Ingeniører A/S Algade 43 Telefon: 46 32 04 70 4000 Roskilde Fa: 46 32 04 77 Side 1/8 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 2 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055010 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan FALKON A/S A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan Nordre Fasanvej 43 2000 Frederiksberg Medlem af F.R.I. Certificeret Energikonsulentfirma Tlf: 35364500 Fax: 35364570 Mail:

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen 19. juli 2013 Udført af: Elise Laustsen og Julie Norus Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk Internet

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Jensen 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Kallerupvej 180 4400 Kallundborg Dato: 10-9-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-22262 Matr. nr./ejerlav 5a Kallerup By, Raklev EBAS sagsnr.

Læs mere

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger hvoraf 3 bygninger er sammenbyggede og én bygning er en pavillon-bygning. Bygning 1 1953 Gymnastiksal Bygningen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 42 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000699 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Klintegården Lundebjergvej 80, 3600 Frederikssund Frederikssund Kommune Dato: 19. maj 2014 Indhold: Vigtige oplysninger om huseftersynet Data for ejendommen Resumé af huseftersynet Registrering

Læs mere

Registreringsskemaer. Skematisk tilstandsbeskrivelse. Rumfortegnelse. Renoveringsforslag. Definitionsblad for tilstandsgrader

Registreringsskemaer. Skematisk tilstandsbeskrivelse. Rumfortegnelse. Renoveringsforslag. Definitionsblad for tilstandsgrader 12: Bygningsdelsbeskrivelse Definitionsblad for tilstandsgrader Tegninger Skematisk lejlighedsoversigt Skematisk tilstandsbeskrivelse Registreringsskemaer Rumfortegnelse Fax Energibesparende Renoveringsforslag

Læs mere

Vurderingen af vedligeholdelsesudgifterne er foretaget på baggrund af ovennævnte bygningssyn samt erfaringer fra tilsvarende ejendomme.

Vurderingen af vedligeholdelsesudgifterne er foretaget på baggrund af ovennævnte bygningssyn samt erfaringer fra tilsvarende ejendomme. Beslutningsoplæg for AB Damhjørnet Vedligeholdelsesarbejder 2014 Roskildevej 193-201 / Valby Langgade 264-278, 2500 Valby Københavns Kommune Nærværende beslutningsoplæg er udarbejdet som et forslag til

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Laenvej 12 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-103581-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137 Besigtigelsesdato: Torsdag d. 6. februar 2014 kl. 13.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012

Bygningsfornyelse 2012 Bygningsfornyelse 2012 INDSATSOMRÅDE: Gl. Valby Bilag 2 ROSKILDEVEJ SØNDRE FASANVEJ SØNDERMARKEN CÆCILIAVEJ GADEKÆRVEJ VALBY LANGGADE VALBY TINGSTED TOFTEGÅRDS ALLÈ VALBY STATION INDHOLD Gl. Jernbanevej

Læs mere

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Nordostvej 2 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Mulig køber Tlf.: mail nr. Mail BYGKON Højbjerg, den 1. november 2010 Vedrørende Gxxxxvej, 8660 Skanderborg bygningsrapport Bygningsrapport omfattende

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12084 Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT

SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT Til Anders Christian Pinholt Kancir Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Ejendomsafdelingen Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre Dokumenttype Tilstandsrapport Dato December

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Englandsvej 29 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-125068 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro,

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Vedligeholdelsesplan

Vedligeholdelsesplan 3450 Allerød Vedligeholdelsesplan januar 2008 Bascon A/S Baunegårdsvej 73A 2900 Hellerup Rekvirent: Maria Bruun, Fritz Hansensvej 21, st.th, 3450 Allerød Kunde: Sag: Vedligeholdelsesplan Sagsnr. 28.556

Læs mere

Skitse til vedligeholdelsesplan

Skitse til vedligeholdelsesplan Skitse til vedligeholdelsesplan April 2013 PRIMÆRE BYGNINGSDELE Ydervægge af mursten Ydervægge med puds Besigtiges løbende af teknisk administrator. Tagkonstruktion Forventes at holde mindst 50 år fra

Læs mere

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Ved Amagerport 14 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Side 1 af 5 RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Hillerød d. 21. december 2007 Nærværende rapport er udført for at opsummere tilsyn, udbedringer og fremtidige

Læs mere

BBR-nr.: 751-339178 Energimærkning nr.: 200021560 Gyldigt 5 år fra: 30-09-2009 Energikonsulent: Mogens Thomsen Firma: Ingeniørfirma Graugaard AS

BBR-nr.: 751-339178 Energimærkning nr.: 200021560 Gyldigt 5 år fra: 30-09-2009 Energikonsulent: Mogens Thomsen Firma: Ingeniørfirma Graugaard AS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ny Munkegade 75 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-339178 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES RAPPORT

VEDLIGEHOLDELSES RAPPORT VEDLIGEHOLDELSES RAPPORT Ejerforeningen Brammersgade 2-2A Gennemført og rapporteret af: Christoph Höflich Byggeteknisk konsulent Sanders Forte 1 6400 Sønderborg (+45) 4169 4114 www.hoeflich.dk september

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

AB AMAGERPARKGÅRD DECEMBER 2008 KORTFATTET TILSTANDSRAPPORT

AB AMAGERPARKGÅRD DECEMBER 2008 KORTFATTET TILSTANDSRAPPORT AB AMAGERPARKGÅRD DECEMBER 2008 KORTFATTET TILSTANDSRAPPORT Indhold AB AMAGERPARKGÅRD. Indhold: Side: 1.0 - RAPPORTENS FORMÅL. 2 2.0 - KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 3 3.0 - OVERORDNET KONKLUSION. 4 4.0

Læs mere

Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1

Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1 SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1 8000 Århus C BBR-nr.: 751-534930 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug,

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19 ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019 Side 1 af 19 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Generelt.. 4 Bygningsdele.. 6 (12) Fundamenter 6 (21) Teglfacader/ ydervægge...

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Stevns Tegnestue Rådgivning man kan stole på! Vedligeholdelsesplan. A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009

Stevns Tegnestue Rådgivning man kan stole på! Vedligeholdelsesplan. A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009 Vedligeholdelsesplan A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009 1. Ejendommen: Beliggende Matrikelnummer Bygget Ejer Bebygget areal Etageareal XXX gade København. XX. 1894. A/B XX. 203 m². 1000 m² fordelt på 5 etager.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Øster Alle 4 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-060581-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND.

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. Om denne rapport Rapporten er udarbejdet på bestilling af Ejerforeningen Søllerød Park, med næstformand Bent Rasmussen som kontaktperson. Besigtigelsen er udført den

Læs mere

Bo42. Afdeling 52 Svaneke. Tilstandsrapport 2013

Bo42. Afdeling 52 Svaneke. Tilstandsrapport 2013 Bo42 Afdeling 52 Svaneke Tilstandsrapport 2013 Side 2 Bo42 Afdeling 52 Svaneke Tilstandsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 9 4.

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder

Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Digestykket 73 Postnr./by: 2730 Herlev BBR-nr.: 163-019477-021 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

BYGGETEKNISK GENNEMGANG

BYGGETEKNISK GENNEMGANG YETEKNISK ENNEMN Sælger Carina Obreja Urupvej 1 4140 orup Køber/lejer Ejendom Urupvej 1 4140 orup Ejendom Matr. 1 D Ørninge y, orup Ejend.nr. 155803 Datoer esigtiget 09.04.2015 Ejendom generel beskrivelse

Læs mere

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx Rekvirent: xxxx. Bygningssynet bliv fortaget d. 15.8.2013 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen, tlf. 30501992, mail ABNI@bygningsbevaring.dk Det blev oplyst at ejendommen

Læs mere

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Generelt om notat: Nedennævnte notat er fremkommet efter dialog og undersøgelser gennemført af bestyrelsen og ingeniørfirmaet Gaihede

Læs mere

BBR-nr.: 851-186859 Energimærkning nr.: 200003331 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-186859 Energimærkning nr.: 200003331 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Louisegade 12 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-186859 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere