TILSTANDSRAPPORT MED VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Ejerforeningen Højenhald

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILSTANDSRAPPORT MED VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Ejerforeningen Højenhald"

Transkript

1 TILSTANDSRAPPORT ED VEDLIGEHOLDELSESPLAN Ejerforeningen Højenhald 7. februar 2012 BOLIGEXPERTEN TEKNISK AFDELING A/S

2 Indholdsfortegnelse Ejendomsidentifikation... 3 Eksisterende forhold... 3 Rapportens indhold... 4 Rapportens hensigt... 4 Byggeteknisk gennemgang... 5 Vedligeholdelsesplan Foto dokumentation Samlet vurdering

3 Ejendomsidentifikation Bygherre: Ejerforeningen Højenhald Adresse: Højenhald 5-13 / Højenhald / Svenskelejren 11 atr. Nr.: 3376, Brønshøj Postnr./by: 2700 Brønshøj BBR ejendoms nr.: Følgende materiale er anvendt/fremlagt ved besigtigelsen BBR- ejermeddelelse Udskrevet på OIS.dk Byggeteknisk materiale omkring ejendommen Tegningsmateriale Personer - Tegningsmateriale afhentet på kommunen. Samtale med bestyrelsesformand Jesper øller Christensen Eksisterende forhold Ejendommen består af to bygninger med i alt 8 stk. hovedtrappeopgange, med i alt 63 stk. beboelseslejligheder. I baggården ved Højendhald 12-14, forefindes fritliggende bygning med erhvervslokaler(8 A/B/C). Erhvervslokaler er ikke behandlet i nærværende tilstandsrapport. Bygningerne er opført i år 1933, med 4 etager samt kælder og uudnyttet tagetage. Kælderen benyttes til fælles faciliteter som vaskeri, opbevaringsrum for beboerne, samt varmecentral. Tagetagen benyttes til tørrelofter samt opbevaringsrum for beboerne. I henhold til BBR meddelelsen er bygningernes samlede bebyggede areal på m 2, og det samlede bygningsareal er på m 2. Bygningerne er opført med vægge af teglsten, med blankt murværk og skrabefuge. Underfacader mod gaden er pudset. Sålbænke er udført i skifersten og som pudset murværk i kælder. Etageadskillelser er udført som træbjælkelag Tagkonstruktionen er udført som mansardtag, med tagbelægning af falstagsten i tegl, uden undertag. Tagsten er udført understrøget, og rygning er lagt i mørtel. Tilstanden af ejendommens to bygninger, er generelt ensartet. Tilstandsvurderingen beskrives derfor ud fra én samlet bygningsmasse. Ved forhold som kun er gældende for den enkelte bygning, specificeres dette ved den enkelte bygningsdel. 3

4 Rapportens indhold På foranledning af E/F Højenhald er der foretaget en byggeteknisk gennemgang af ejendommen. Gennemgangen er udført torsdag d , samt onsdag d af Boligexperten Teknisk Afdeling A/S, ved bygningskonstruktør Kim Halk Pedersen. Den byggetekniske gennemgang beror på en overordnet visuel besigtigelse af ejendommens konstruktioner/bygningsdele, herunder fællesarealer som kældre og tagetagen. Der er ikke foretaget målinger eller undersøgelser, der har krævet destruktive indgreb i bygningsdele. Installationssystemer er kun besigtiget/registreret ud fra et byggeteknisk perspektiv omkring disses funktion i bygningen som helhed. Vurderinger af installationers tilstand beror udelukkende på informationer fra bygherre samt på stikprøvevis visuel inspektion. Rapportens hensigt Hensigten med denne rapport er at udarbejde et beslutningsgrundlag vedrørende den fremtidige vedligeholdelse af ejendommen. Rapporten indeholder i skemaform en kvalificeret vurdering af den overordnede bygningsmæssige tilstand og forslag til en hensigtsmæssig vedligeholdelsesplan med tilhørende budget. Foreningen kan på basis heraf prioritere og planlægge større nødvendige byggearbejder, der anbefales udført nu og i løbet af de næste 10 år. Alle budget tal er i 2012 priser og er baseret på erfaringspriser samt på V&S PrisBog. Alle priser er vejledende overslagspriser. Endelig fastsættelse af omkostningerne for de forskellige arbejder, skal baseres på indhentning af tilbud efter en nærmere beskrivelse af arbejdernes omfang og kvalitet. Udgifter til drift er ikke indeholdt i vedligeholdelsesplanen. 4

5 Byggeteknisk gennemgang Bygningsdelenes tilstand er overordnet vurderet i forhold til, hvad man kan forvente af den pågældende ejendoms type og alder. Nogle bygningsdeles funktion har en essentiel betydning for ejendommens sundhed og generelle holdbarhed. Disse bygningsdele er udelukkende vurderet ud fra et byggeteknisk funktionelt perspektiv. Over middel (O): Anvendes hvor bygningsdelen vurderes at være i over middel god stand, og der kræves derfor ikke nogle vedligeholdelses,- eller istandsættelsesarbejder igangsat på nuværende tidspunkt. iddel (): Anvendes hvor bygningsdelen vurderes at være i middel stand, og der derfor kan være behov for igangsætning af vedligeholdelses,- eller istandsættelsesarbejder, for at forhindre begynde nedbrydning af bygningsdelen. Under middel (U): Anvendes hvor bygningsdelen vurderes at være i under middel stand, og der derfor kan være akut behov for igangsætning af vedligeholdelses,- eller istandsættelsesarbejder for at bibeholde bygningsdelens sundhed, eller at bygningsdelen er i en sådan forfatning at en udskiftning/renovering anbefales igangsat med det samme. Undersøges nærmere (UN): Anvendes hvor bygningsdelens stand er kritisk, og forholdet kræver en nærmere undersøgelse for afklaring af udbedringsmetode samt omfang herved. Skemaet er opbygget efter følgende terminologi: - Registrering af bygningsdelen - Vurdering af bygningsdelens tilstand - Anbefaling af aktiviteter/udbedringer som skal udføres på bygningsdelen 5

6 Byggeteknisk gennemgang, bygningsdele 01 Tag Tagkonstruktionen er udført som mansardtag, med tagbelægning af falstagsten i tegl, uden undertag. Tagsten er udført understrøget, og rygning er lagt i mørtel. Tagkonstruktionen og tagbelægningen er fra bygningens oprindelse i år 1933, og er deraf 79 år gammel. Den erfaringsmæssige forventede levetid for teglstensbelægning er ca år. Eksisterende tagbelægning vurderes derfor principielt som værende udtjent. Tagbelægningen fremstår generelt nedslidt, med skredet/løftet teglsten samt punktvis manglende understrygning, med hul til det fri. Der er mange steder tegn på igangværende vandindtrængen, ved plamager på gulve, samt spande for opsamling af vand. Der blev målt punktvis forhøjet fugtindhold i taglægter/ spær konstruktionen, inkl. punktvis begyndende rådskader. Taggennembrydninger ved skorstene/aftrækskanaler er udført med inddækning som bly/zink eller mørtelpuds. Inddækninger fremstår generelt i mangelfuld stand, og flere steder med hul til det fri, og tegn på igangværende vandindtrængen. Fugtigheden i træværk omkring skorsten ved Højenhald nr. 14, blev målt til op imod 50 % fugtighed. OBS, der er risiko for dannelse af råd og trænedbrydende svampe. Skotrender fremstår med kraftig mosdannelse og i generel dårlig stand, med hul til det fri, og tegn på igangværende vandindtrængen. U Levering og montering af ny tagbelægning af falstagsten i tegl, med fast undertag(brandimpr. brædder) med tagpap. Inkl. underliggende opbygning/opretning af tagflade. Inkl. følgende ydelser: - Nedtagning og bortskaffelse af eksisterende tagbelægning inkl. underliggende opbygning. - Brandkamserstatninger ved brandsektionsvægge. - Nye ovenlysvinduer. - Eftergang/forhøjelse af brandkamme. - Påmuring af 2 skifter ved tagfødder. - urereftergang af skorstene. - Alle zinkinddækninger for taget(skotrender, inddækning skorsten/vinduer mv). - Nye taghætter/ gennemføringskraver zink. - Nye tagrender og nedløbsrør i zink. - Ny zinkinddækning/ tagdækning for eksisterende kviste i mansard. - Destruktiv undersøgelse af eksisterende granulatisolering i etageadskillelse mod tagrum, for opmåling af dimension på isolering(overholdelse af myndighedskrav) mil. kr. Bly/zinkinddækning mellem den lodrette og skrå mansardflade, er mange steder mangelfuld eller udbukket. Flere steder er der hul til det fri, og tegn på igangværende vandindtrængen. Tagbelægningen er mange steder forsøgt repareret/tætnet med byggeskum, hvilket byggeteknisk ikke er korrekt udførelse. Byggeskum kan have 6

7 01 Tag en fugtsugende egenskab, som vil udsætte underliggende trækonstruktion for unødig opfugtning, og dermed øget risiko for råd/svampeskader på den bærende konstruktion. Skorstene fremstår i dårlig stand med udfaldet fuger, frostsprængte sten, sætningsrevner, samt manglende mørtelinddækning mod tagflade. Energimærkerapport af specificere, at etageadskillelsen mod tagrum er efterisoleret ved indblæst granulat. Uisoleret aftrækskanaler i beton, fremstår i dårlig stand med huller og tidligere forsøg på reparationer. Enkelte aftrækskanaler har sat sig, og slutter ikke tæt til taghætten. Dette betyder at den beskidte og fugtige luft vil trække ud på tagetagen. U urereftergang samt opretning af aftrækskanaler. Udførelse af 50 mm efterisolering. (fra etageadskillelse-tagflade i tagrum) kr. Der forefindes sorte plamager på undersiden af tagstenene, op mod tagryggen. Plamagen vurderes at være skimmelsvamp. Beskidt og fugtig luft fra de utætte aftrækskanaler, samt manglende ventilation af tagrummet, vurderes at være årsagen til plamagerne. Inden igangsætning af en evt. tagrenovering, skal der udtages prøver og udføres analyse af plamagen. U Udførelse af prøvetagning og laboratorietest kr. 02 Kældre Gulv og vægoverflader i kælderarealer fremstår ensartet og i middel pæn stand. Der forekommer dog punktvise områder på ydervægge med afskallende maling. Dette skyldes den naturlige fugtvandring i væggen. Forholdet er kun af kosmetisk karakter. Løbende tilsyn og vedligeholdelse. Afrensning af maling i det berørte område, til ren bund af puds. Såfremt væggen ønskes malerbehandlet skal der benyttes en diffusionsåben malingstype eller kalk. Indeklimaet fremstår fornuftigt, med begrænset fugtighed i luften/ kælderlugt. Træskillevægge for pulterrum er udført med ventilation i toppen mod loftet. Ventilationen må ikke lukkes Løbende tilsyn og vedligeholdelse. 7

8 af, da denne bidrager til luftskiftet i kælderen generelt. Ved evt. udskiftning af vinduer, skal nye vindues udføres med friskluftventil. 03 Facader Overfacader(blankt murværk) mod gaden fremstår i rimelig stand, dog med sporadiske sætningsrevner og udvaskede fuger. Der ses en større mængde udførte reparationer af sætningsrevner og udskiftning af mursten. Fugearbejde er ikke forsøgt indfarvet. urer-eftergang af overfacader for udbedring af sætningsrevner, udvaskede fuger samt frostsprængte sten. (Større sætningsrevner udbedres med ilægning af armeringsstål) kr. Underfacader mod gaden(pudset murværk) fremstår i dårlig stand med større mængde sætningsrevner, skruk/løs samt udfaldet puds. Underfacaden er malerbehandlet med diffusionslukket malingstype, og malingen er områdevis kraftigt afskallende(særligt mod terræn grundet fugtvandringen) Pudsen fremstår generelt uens, med pletter fra tidligere udførte reparationer. U urer-eftergang af underfacader for udbedring af sætningsrevner samt skruk og løs puds mv. (Større sætningsrevner udbedres med ilægning af armeringsstål) JOS afrensning, samt malerbehandling af underfacader med diffusionsåben malingstype kr kr. Facader mod gårde(blankt murværk)fremstår i dårlig stand med større mængde sætningsrevner og udvaskede fuger. Der ses en større mængde tidligere udførte reparationer. Flere af reparationerne fremstår flækket, hvilket kan tyde på at den benyttede mørtel er for stærk/hård. Sokkel er malerbehandlet og fremstår ensartet, dog med punktvis afskallende maling. U urer-eftergang af gårdfacader for udbedring af sætningsrevner, udvaskede fuger samt frostsprængte sten (Større sætningsrevner udbedres med ilægning af armeringsstål) Inkl. eftergang af sokkel. JOS afrensning, samt malerbehandling af sokler med diffusionsåben malingstype kr kr. Gavl i baggård(højenhald 13) er udført fuldmuret, og fremstår i blankt murværk. Efterisolering af gavlen vil nedbringe energiforbruget, samt øge komforten for bagvedliggende lejligheder. Efterisolering af gavlvæg med 100 mm isolering, afsluttet med tyndpuds kr. Der har tidligere forekommet kraftige sætninger i murværket, som ses ved direkte deformation af murværket mange steder. Der er tegn på, at der stadig forekommer bevægelse i murværket. UN Besigtigelse og konstruktionsanalyse. (Udføres af konstruktionsingeniør, indeholdt i rådgiverhonorar) - 8

9 04 Vinduer Vinduer mod lejligheder er med udvendig overflade af træ. Størstedelen af vinduer er monteret med 2-lags thermoglas / energiglas. En mindre del er med 1-lags glas/forsatsrude. Vinduerne formodes gennemsnitlig at være min. 7 år gamle. Vinduesoverflader fremstår i middel god stand, dog med områder med matte overflader og knastgennemslag i malingen. Vedligeholdende malerbehandling af alle vinduer mod lejligheder. Antal: 212 stk. Forventet interval: Hver 5-7 år Kr. Vinduer mod opgange og kældre, er fra bygningens oprindelse, udført i træ og monteret med 1-lags glas. Vinduerne er generelt nedslidt med afskallende maling, rådskadet træ rustne/gennemtæret beslag samt udfaldet kit. Vinduerne vurderes at være udtjente. U Levering og montering af nye vinduer i trappeopgange og mod kældre. Vinduer leveres med energiglas med varm kant, samt med friskluftventil. Antal: 56 stk. mod opgange 53 stk. mod kældre kr. Vedligeholdende malerbehandling af vinduer mod trappeopgange og kældre Antal: 56 stk. mod opgange 53 stk. mod kældre Forventet interval: Hver 5-7 år kr. 05 Døre Opgangsdøre mod gaden er udført med sprosset glasfelt samt overparti, monteret med termoglas. Døre er fra 2004/2005 Døre fremstår i god stand, dog med områder med skrammer/ridser i malingen grundet daglig brug. Vedligeholdende malerbehandling af opgangsdøre. Antal: 8 stk. Interval vedligeholdelse: Hver 5-7 år kr. Bagtrappedøre mod gårde er udført som uisoleret pladedør, med overparti og friskluft ventil i dørblad. Dørene er generelt i dårlig stand, og mange døre går trægt og lukker ikke til korrekt anslag. Overflader er nedslidt/krakeleret, og der er begyndende råd i bunden af flere dørblade. Dørene vurderes at være udtjente. U Levering og montering af nye bagtrappedøre(isoleret celledør) Døre leveres med overparti med energiglas med varm kant, sparkeplader i rustfri stål, samt med friskluftventil. Antal: 8 stk. Vedligeholdende malerbehandling af bagtrappedøre. Antal: 8 stk. Forventet interval: Hver 5-7 år kr kr. 9

10 06 Trapper Væg og loftoverflader på hovedtrappeopgange fremstår i middel god stand. Der forefindes dog områdevis sætningsrevner i murværk mod gaden. Vedligeholdende malerbehandling af hovedtrappeopgange, herunder vægge, lofter, trappeløb mv. Antal: 8 stk. Forventet interval: Hver 6-8 år kr. Trappen er fra stueetagen til ca. midt på trappen, beklædt med linoleum. Belægningen er af ældre dato og fremstår generelt ensartet, dog lettere nedslidt. Resten af trappen mod 3.sal, står som lakeret træbelægning Belægningen fremstår ensartet, og i middel god stand. U- Levering og montering af linoleum(3.2 mm) på hovedtrapper. Inkl. fuldspartling og listeafslutninger. Antal: 8 stk. hovedtrapper kr. Væg og loftoverflader på bagtrappeopgange fremstår i mindre god stand. alingen er mange steder afskallende, og der fremstår en større mængde rå pudsreparationer på væggene. U Vedligeholdende malerbehandling af bagtrappeopgange, herunder vægge, lofter og trappeløb. Antal: 8 stk. Forventet interval: Hver 8-10 år kr. 07 Porte Væg og loftoverflader i portgennemgang(v. Højenhald 9) fremstår ensartet og i middel god stand. Løbende vedligeholdelse. Vægge i portgennemgang er udført fuldmuret og fremstår pudset/beklædt med fliser. Efterisolering af vægge og lofter vil nedbringe energiforbruget, samt øge komforten for bagvedliggende lejligheder. Efterisolering af loft og vægge i portgennemgang med 100 mm isolering, afsluttet med tyndpuds kr. Asfaltbelægninger fremstår i middel god stand. Løbende tilsyn og vedligeholdelse. 10

11 08 Etageadskil. Etageadskillelse mellem kælder og stueetagen, er udført som træbjælkelag med indskudsler(uisoleret). Såfremt etageadskillelsen ønskes efterisoleret, skal de konstruktive forhold på stedet undersøges nærmere. - - Loftoverflader i kældre er pudset, og fremstår ensartet og i middel god stand. Der forefindes dog pudsskader omkring enkelte vand/afløbsinstallationer. Udførelse af pudsreparationer omkring vand/afløbs installationer Energimærkerapport af specificere, at etageadskillelsen mod tagrum er efterisoleret ved indblæst granulat. O Iht. punkt 01 Tag - 09 Wc/bad Tilsyn har ikke haft adgang til lejligheder ved besigtigelsen. - Det er i foreningens interesse at privatpersoner udfører istandsættelser/renoveringer af badeværelser iht. gældende lov og bygningsreglement. Dette er for at minimerer risikoen for følgeskader på foreningens ejendom Køkken Tilsyn har ikke haft adgang til lejligheder ved besigtigelsen. - Det er i foreningens interesse at privatpersoner udfører istandsættelser/renoveringer af køkkener iht. gældende lov og bygningsreglement. Dette er for at minimerer risikoen for følgeskader på foreningens ejendom. - 11

12 11 Varme anlæg Bygningerne opvarmes med fjernevarme. Varmeanlægget er udført med isoleret pladevarmeveksler og indirekte centralvarmevand i fordelingsnettet, samt isoleret varmvandsbeholder. Varme-fordelingssystemet for radiatorer, er udført som isoleret 2- strengs system. Varmeanlægget som helhed og tilhørende komponenter/rørføringer er af nyere dato, og fremstår i over middel god stand. Energimærkerapport af foreslår diverse mindre energiforbedringer på anlægget, som anbefales udført. (inkl. brugsvand) O Diverse energiforbedringer iht. Energimærkerapport af , estimeret. (punkt 7/10/14/18) Periodisk VVS-eftersyn af varmecentraler(vedligeholdelse) Interval: 1 gang/ år Periodisk energi/styrings-eftersyn af varmeanlæggene (vedligeholdelse), udført af ingeniør/forsyningsselskab. Anlæggets tilstand bliver undersøgt, og eventuelle tiltag for optimering og justering af anlægget kortlægges. (ekskl. eventuelle udbedrings tiltag) Interval: Hver 3 år kr kr kr. 12 Afløb Faldstammer er fra bygningens oprindelse og fremstår i middel god stand. Der er løbende udført partielle udskiftninger/reparationer på faldstammerne. Løbende eftersyn og vedligeholdelse. - Faldstammeudluftning placeret i tagrum ved Højenhald 5(ved indgangsdør til tagrum), er kraftig rust-gennemtæret og utæt. Der er risiko for vandindtrængen i etageadskillelsen. OBS; Faldstamme skal udskiftes hurtigst muligt U Udskiftning af 3 m faldstammerør. Rensning af faldstammer(vedligeholdelse). Interval: Hver 3-5 år kr kr. Gulvriste i vaskerier er flere steder løse, eller skubbet til side for montering af afløbsslange fra vaskemaskine. OBS; Der er mulighed for rotteindtrængen fra kloakken. U Reetablering og fastskruning af alle gulvriste i kældre. 12

13 13 Kloak Bygherre oplever ingen problemer med kloakken. Tilsynet har ingen bemærkninger. Løbende eftersyn og vedligeholdelse. Såfremt bygherre registrerer ekstraordinære problemer med rotter, eller at der opstår lunker i terrænbelægningen f.eks omkring kloakbrønde, anbefales det at udfører en tv-inspektion af kloakkerne, da overstående forhold kan skyldes huller/sammenfaldet kloakledninger. Udførelse af spuling af kloakker, samt Tv-inspektion kr. 14 Vand Fælles vand-stigestrenge for brugsvand, er af nyere dato og udført isoleret. Stigestrenge inkl. målere er placeret på bagtrapper. O Løbende eftersyn og vedligeholdelse. Energimærkerapport af , foreslår efterisolering af varmtvandsrør i kælderen. Arbejde er medtaget under punkt 11 Varmeanlæg. 15 Gas Der forefindes fælles gasinstallation fra bygningens oprindelse, som forsyner komfurer i lejlighederne. Bygherre oplever ingen problemer med installationen. Tilsyn har ingen bemærkninger. Løbende eftersyn og vedligeholdelse. 16 Ventilation Tilsyn har ikke haft adgang til lejligheder ved besigtigelsen, og ventilationsforhold ved køkken og toilet er derfor ikke registreret

14 17 El Fælles el-installationer fremstår generelt i god stand, og er løbende udskiftet/opdateret. Løbende tilsyn og vedligeholdelse. Kabling for belysningsarmaturer på opgangsdøre mod gaden, sidder delvist løst og mangler befæstigelse. U Fastgørelse af kabling for belysningsarmaturer. Der er benyttet glødetrådspærer i fællesarealer. U Udskiftning af glødetrådspærer, til energisparepærer/led lyskilder. Udførelse af el-tjek af den fælles el-installation, af en autoriserede el-installatør(vedligeholdelse) El-tjek bør efterfølgende udføres med et passende interval. Anbefalet interval: Hver 2-4 år kr. 18 Elevator Der forefindes ikke elevator i ejendommen Fællesarealer Tilsynet har ingen bemærkninger Bemærkninger til ovennævnte budgettal. De foreslåede aktiviteter er prissat overslagsmæssigt, i DKR. ekskl. moms. Priser er eksklusiv følgende ydelser: - Byggesagsadministration - Rådgiverhonnorar - yndighedsgodkendelser - All-risk forsikring - Byggepladsomkostninger - Stillads/lift og lign. - Udgifter til finansiering og byggelånsrenter 14

15 Vedligeholdelsesplan På nedenstående oversigtsskema er de foreslåede arbejder indplaceret i en 10 års periode ud fra en vurdering af hvornår de teknisk bedst udføres. Skemaet udgør således et forslag til en plan for ejendommens fremtidige vedligeholdelse. Nedenstående prioritering samt budget er udelukkende defineret ud fra et byggeteknisk optimalt behov. Der er ikke taget hensyn til om foreningen finansielt er i stand til at afsætte midler til udgifterne indenfor en 10- årig periode. Det foreslås at den endelige prioritering foretages i samarbejde med Boligexperten Teknisk Afdeling A/S, som har stor ekspertise i renovering og vedligeholdelse af ejendomme, og Boligexperten Administration A/S, som gerne udarbejder et oplæg til finansiering som beslutningsgrundlag vedrørende det videre forløb. Byggeteknisk rådgivning omfatter bl. a.: - Udarbejdelse af projekt inkl. udbudsmateriale - Indhentning og vurdering af tilbud - Forhandlinger med myndigheder - Byggestyring og koordinering af håndværkere/entreprenører - Tilsyn og afholdelse af byggemøder - Aflevering og mangelgennemgang - 1-års gennemgang Byggesagsadministration omfatter bl. a.: - Udarbejdelse af beslutningsgrundlag for iværksættelse af arbejder - Rådgivning om valg af mellem finansiering og endelig finansiering - Udarbejdelse af byggeregnskab - Juridisk gennemgang af samtlige aftaler Vedligeholdelsesplanen bør opdateres f. eks. hvert år så den hele tiden holdes á jour med hensyn til priser og tidspunkter for planlægning af gennemførelse af arbejder. 15

16 Vedligeholdelsesplan, 10 år Bygn. del Aktivitet i alt 01 Tag Ny tagbelægning af falstagsten, med fast undertag urereftergang samt opretning af aftrækskanaler Udførelse af prøvetagning og laboratorietest af sorte plamager på tagsten Byggeplads Stillads med total-overdækning Facade urer-eftergang af overfacader, gade urer-eftergang af underfacader, gade JOS afrensning samt malerbehandling af underfacader, gade urer-eftergang af facader, gården JOS afrensning, samt malerbehandling af sokler, gården Efterisolering af gavlvæg, gården(højenhald 13) Vinduer Vedligeholdende malerbehandling af alle vinduer mod lejligheder Levering og montering af nye vinduer i trappeopgange og mod kældre Vedligeholdende malerbehandling af vinduer mod trappeopgange og kældre Byggeplads Stillads Døre Vedligeholdende malerbehandling af opgangsdøre Levering og montering af nye bagtrappedøre(isoleret celledør) Vedligeholdende malerbehandling af bagtrappedøre Trapper Vedligeholdende malerbehandling af hovedtrappeopgange Levering og montering af linoleum på hovedtrappeopgange Vedligeholdende malerbehandling af bagtrappeopgange Porte Efterisolering af loft og vægge i portgennemgang Varmeanlæg Diverse energiforbedringer iht. Energimærkerapport af , estimeret Periodisk VVS-eftersyn af varmecentraler(vedligeholdelse) Periodisk energi/styrings-eftersyn af varmecentraler(vedligeholdelse) Afløb Udskiftning af 3 m faldstammerør Rensning af faldstammer(vedligeholdelse) El Periodisk el-tjek af fælles el-installation(vedligeholdelse) Samlede håndværkerudgifter Uforudseelige udgifter (10%) Teknisk rådgivning og byggestyring, Boligexperten Teknisk Afdeling (10,5%) Byggesagsadministration, Boligexperten Teknisk Afdeling(3,5 %) Samlede udgifter ekskl. moms oms Udgifter i alt, inkl. moms Til budgetpriserne i ovenstående 10 års vedligeholdelsesplan, skal der tillægges udgifter til all-risk forsikring, myndighedsgodkendelser, samt udgifter til finansiering og byggelånsrenter. Boligexperten Administration/Teknisk afdeling, udarbejder gerne overslag over disse omkostninger. 16

17 Foto dokumentation Tagbelægningen fremstår generelt nedslidt, med skredet/løftet teglsten. Skorstene fremstår i dårlig stand med udfaldet fuger, frostsprængte sten, sætningsrevner, samt manglende mørtelinddækning mod tagflade. Uhensigtsmæssig forsøg på tætning af tagsten med byggeskum 17

18 Aftrækskanal har sat sig, og slutter ikke tæt til taghætten. Der forefindes sorte plamager på undersiden af tagstenene, op mod tagryggen. Plamagen vurderes at være skimmelsvamp. Underfacader mod gaden(pudset murværk) fremstår i dårlig stand med større mængde sætningsrevner, skruk/løs samt udfaldet puds. Underfacaden er malerbehandlet med diffusionslukket malingstype, og malingen er områdevis kraftigt afskallende(særligt mod terræn grundet fugtvandringen) 18

19 Vinduer mod opgange og kældre, er generelt nedslidt med afskallende maling, rådskadet træ rustne/gennemtæret beslag samt udfaldet kit. Vinduerne vurderes at være udtjente. 19

20 Bagtrappedøre mod gårde er generelt i dårlig stand, og mange døre går trægt og lukker ikke til korrekt anslag. Overflader er nedslidt/krakeleret, og der er begyndende råd i bunden af flere dørblade. Dørene vurderes at være udtjent. 20

21 Faldstammeudluftning placeret i tagrum ved Højenhald 5(ved indgangsdør til tagrum), er kraftig rustgennemtæret og utæt. OBS; Faldstamme skal udskiftes hurtigst muligt 21

22 Samlet vurdering Ejendommen er generelt set i fornuftig stand, og der er løbende foretaget vedligeholdelses/ fornyelsesarbejder på de enkelte bygningsdele. Der forefindes dog bygningsdele, som kræver byggearbejder igangsat snarest muligt. Den eksisterende tagbelægning inkl. de dertilhørende bygningsdele, er nedslidte og der er farer for skadelig vandindtrængen til bagvedliggende konstruktioner. Grundet tagets alder, og ulemperne ved konstruktionens opbygning, anbefales det at etablere en ny tagbelægning af falstagsten i tegl, med fast undertag. Reparation af eksisterende tagbelægning inkl. de dertilhørende bygningsdele, vurderes ikke at være rentabelt. I forbindelse med udskiftning af taget, vil der blive etableret stillads med total-overdækning over hele ejendommen. Opsætning og leje af et stillads er meget omkostningsfuldt, og man bør derfor benytte det tilkøbte stillads mest muligt, ved samtidig udførelse af alle nærliggende stillads krævende byggearbejder. Ved gennemførelse af et større byggeprojekt, vil der samtidig opnås en større konkurrence på de enkelte arbejder/priser, og det anbefales derfor at medtage alle relevante vedligeholdelses/ fornyelsesarbejder i tagprojektet. Prioriteringen og sammensætningen af byggearbejder i vedligeholdelsesplanen, er fastsat ud fra overstående betragtninger. Det anbefales straks at udbedre de akutte skader og fejl på ejendommen, for at begrænse skadesomfanget og minimere risikoen for nye skader. 22

TILSTANDSRAPPORT MED VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Ejerforeningen Sankt Hans Gade 4-4A

TILSTANDSRAPPORT MED VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Ejerforeningen Sankt Hans Gade 4-4A TILSTANDSRAPPORT ED VEDLIGEHOLDELSESPLAN Ejerforeningen Sankt Hans Gade 4-4A 17.juni 2013 BOLIGEXPERTEN TEKNISK AFDELING A/S Indholdsfortegnelse Ejendomsidentifikation... 3 Eksisterende forhold... 3 Samlet

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ringertoften 02.1943.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i primo 2010 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/8 AB Strand 10. april 2015 Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01. Tagværk - 4.180 - - - - - - - - 02. Kælder/fundering - - - - - - - - - -

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 01 - Tag Karakter 7 Uskiftning af tag: Udskiftning af tag, herunder opretning af spær, nyt undertag, lægter, ny naturskifer på hele den skrå flade,

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 27/3-2012 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne vedligeholdelsesplan

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28 7. maj 2010 Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Mågevej 16, 4700 Næstved 19. januar 2015 H-15-02034-0007 370-018082 Benny Lillelund Som sælger eller

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDLEVERET GF 2009 AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2008 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/7 AB BELLEVUE I 16. august 2013 Bygningsdel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 01. Tagværk - - - - - - - - - - 02. Kælder/fundering 30 - - - - - - - -

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden

Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden EF MARSTALSGADE 28-32 Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden Dette informationsmateriale fremsendes til alle ejere i EF Marstalsgade 28-32 til almen orientering omkring det eventuelt

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

AKTIVITETSPLAN OG ØKONOMISK OVERSIGT

AKTIVITETSPLAN OG ØKONOMISK OVERSIGT Bygherre : Ejendommen Sags nr. : 15.061 Dato: 19052016 Note: Angiver aktivitet uden økonomi afsat A Tagværk 152.600 18.100 37.100 3.100 14.600 13.100 4.600 7.100 8.600 22.100 A1 Tage: A1.1 A1.1.2 Tag mod

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Præstemoseskolen Adresse Placering M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Præstemoseskolen er bygget i 1959 og er udbygget i henholdsvis 1980 og 2010.

Læs mere

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008 Plan for prioritering af fornyelsesarbejder af september 2008. SAG NR. 08111 2.1 Tag Tagværk er nyere københavnertag. Pap på det flade og eternitskifer på skrå flader. Rel. god stand. Brandkam mod vest

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 8. juni 2012 Udført af: Karina Frid & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

PRISSAT PROJEKTFORSLAG Sandalsaprken, 3660 Stenløse. matr. nr. 11 R af Stenløse By, Stenløse.

PRISSAT PROJEKTFORSLAG Sandalsaprken, 3660 Stenløse. matr. nr. 11 R af Stenløse By, Stenløse. E/F SANDALSPARKEN Sag nr. 10.141A September 2010 PRISSAT PROJEKTFORSLAG Sandalsaprken, 3660 Stenløse. matr. nr. 11 R af Stenløse By, Stenløse. Udført for: E/F Sandalsparken 3660 Stenløse. Eibye Rådgivning

Læs mere

AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8

AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8 AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8 SAG NR. 04.2339.40 JUNI 2010 OVERORDNET TILSTANDSRAPPORT Indhold Indhold: Side: 1.0 - RAPPORTENS FORMÅL 2 2.0 - KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN 3 3.0 - OVERORDNET

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

Vedligeholdelsesplan for A/B Kornblomsten

Vedligeholdelsesplan for A/B Kornblomsten Vedligeholdelsesplan for A/B Kornblomsten Per Bager Byggeteknisk rådgiver ( DV1-F / PBA ) Arbejds tlf. 8833 2339 Mobil tlf. 2149 2339 E-mail pba@kuben.dk 1 Andelsforeningen A/B Kornblomsten Ejendommen

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23)

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) SAG NR. 12.3404.60 DECEMBER 2012 OVERORDNET VURDERINGSRAPPORT PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER Indhold: Side: 1.0 Rapportens

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB SØ, VALBYGÅRDSVEJ 76A ST.TH, 2500 VALBY - TLF. 40 30 79 30 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ

Læs mere

AB ALLÉGADE 15-17 SAG NR. 85.136.40 JUNI 2006 TILSTANDSRAPPORT

AB ALLÉGADE 15-17 SAG NR. 85.136.40 JUNI 2006 TILSTANDSRAPPORT AB ALLÉGADE 15-17 SAG NR. 85.136.40 JUNI 2006 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål.... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen.... 3 3.0 Overordnet konklusion.... 5 4.0 Ejendomsoplysninger....

Læs mere

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Side: 1 af 8 Nebsmøllevej 70 4100 Ringsted BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Stuehus Side: 2 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Baggrund 3 2. Beskrivelse af bebyggelsen 3 3. Formål 4 4. Bygningsgennemgangen

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1670 - A/B Vesterbrogade 112-112 C

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1670 - A/B Vesterbrogade 112-112 C Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1670 - A/B Vesterbrogade 112-112 C 16. april 2012 Udført af: Stine Gjesten og Anders Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast)

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B FORMAND LARS SONNE KRISTIANSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, 3.TV., 2500 VALBY - TLF. 36 30 35 03 6. marts 2006 Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) Indhold Indledning... 2 1.

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

Andelsboligforeningen Fjordblik

Andelsboligforeningen Fjordblik TILSTANDSRAPPORT VEDLIGEHOLDELSESPLAN Andelsboligforeningen Fjordblik UDARBEJDET AF ARKITEKT PETER BROCKHATTINGEN 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Budget for 2015-5 2.1 Budgetskema 5 2.2

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Ludvig Holsteins Alle 47 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Kim Hansen Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel:

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

Strandvejen 18, 8000 Århus C

Strandvejen 18, 8000 Århus C Tilstandsrapport Strandvejen 18, 8000 Århus C Bygherre: Rådgiver: Andelsforening Strandvejen 18 Augustenborggade 11 8000 Århus C 8000 Århus C Marts 2015 Sags. nr. 315.21 Tilstandsrapport 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN EF STEFANSGADE 35 /HUSUMGADE 49-51 OPDATERET FEBRUAR 2011 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 1 5.0 VURDERING

Læs mere

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til:

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Eftersete bygningsdele Indledning: På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Opbygning Tilstand Tiltag Nedenfor er listet, de enkelte bygningsdele der er blevet

Læs mere

Vedligeholdsplan AB Julius Januar 2016

Vedligeholdsplan AB Julius Januar 2016 AB Julius Januar 2016 Udført af: Louise Ringsholt Harder Tlf: 31 42 20 36 Mail: lrh@gaihede.dk Oversigt over forestående renoveringsarbejder mv. Generelt om vedligeholdsplanen Formålet med vedligeholdsplanen

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx Ejer: xxx Gennemgangen blev fortaget d. 20.10.2014 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen Tlf. 30501992 mail abni@bygningsbevaring.dk Bygningen, som

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken 4. december 2013 Udført af: Thomas Hyldgaard og Anders M. Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Jensen 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Kallerupvej 180 4400 Kallundborg Dato: 10-9-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-22262 Matr. nr./ejerlav 5a Kallerup By, Raklev EBAS sagsnr.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: Økonomisk oversigt over budgetramme

Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: Økonomisk oversigt over budgetramme Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: 08.2810.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: Pos. Bygningsdel Tekst Udskiftning af tagflader, herunder

Læs mere

Oplæg om renoveringsarbejder mv. AB Humlegården

Oplæg om renoveringsarbejder mv. AB Humlegården Generelt om oplæg Oplæg om renoveringsarbejder mv. AB Humlegården Nedennævnte oplæg er fremkommet efter dialog mellem og undersøgelser gennemført af bestyrelsen og Gaihede. Gaihede, ingeniører & arkitekter,

Læs mere

Oldenborggade 7 7000 Fredericia

Oldenborggade 7 7000 Fredericia Oldenborggade 7 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C AB J.M. Thorvald Side 1 af 8 Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C Administrator Advokatfirmaet Jørgen Jacobsen & Anders Boelskifte Solbjergvej 3 2000 Frederiksberg

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER AB RINGERTOFTEN SAG NR. 02.1943.40 MAJ 2010 VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER AB RINGERTOFTEN Indhold Indhold: Side: 1.0 - RAPPORTENS FORMÅL. 2 2.0

Læs mere

Bygningssyn, Absalonsgade 3 Absalonsgade 3, 1658 København V. Dato: Udført af: Julie Norus & Mads Fisker

Bygningssyn, Absalonsgade 3 Absalonsgade 3, 1658 København V. Dato: Udført af: Julie Norus & Mads Fisker Bygningssyn, Absalonsgade 3 Absalonsgade 3, 1658 København V Dato: 16.08.2016 Udført af: Julie Norus & Mads Fisker Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bo Halm ndersen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Norgesmindevej 27 2900 Hellerup Dato: 17-11-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 101-399176 Matr. nr./ejerlav 4199 - UDENBYS KLÆDEBO KVRTER, KØBENHVN

Læs mere

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring Udarbejdet af: Morten R. Pedersen Dato: 28.03.2011 Version: 001 Projekt nr.: 5714-003 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDSRAPPORT FOR STØVRING

Læs mere

Besigtigelsen er gennemført af Flemming Sørensen fra Søren Garde Rådgivning d. 18. februar 2015.

Besigtigelsen er gennemført af Flemming Sørensen fra Søren Garde Rådgivning d. 18. februar 2015. Notat Til: Aalborg Kommune Fra: Flemming Sørensen, Søren Garde Rådgivning. Vedr. Besigtigelse af ejendommen Dokkedalvej 30, Mou, 9280 Storvorde. Dato: 12. marts 2015 Adressen blev besigtiget med henblik

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Hædersdalvej 64 2650 Hvidovre Dato : 2010-08-27 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16736899 Matr. nr./ejerlav 4DF / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr.

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Roasvej 40 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Henrik Møgelgaard Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel: 1.1

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger hvoraf 3 bygninger er sammenbyggede og én bygning er en pavillon-bygning. Bygning 1 1953 Gymnastiksal Bygningen

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE- konsulent Jacob Bulls Alle 120, 2860 Søborg 01-12- 2014 H- 14-02517- 0329 159-62988 Morten Aagesen Som sælger

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT September 2015 Birger Lund ApS Garderhøjvej 5 2820 Gentofte telefon 36 70 28 29 E-mail: blu@birgerlund.dk Indhold Stamdata 3 Eftersynsrapport

Læs mere

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn Ejerforeningen Infanterivej v/ Jimmy Christiansen Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn marts 2008 Udgivelsesdato : 6. marts 2008 Projekt : 12.8964.01 Udarbejdet : Peter Frilund Kontrolleret : Godkendt

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Vestergade 17 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113416-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

EF Skovlunden PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Skovlunden PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Skovlunden 30/01-2012 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne vedligeholdelsesplan

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14090

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14090 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14090 Besigtigelsesdato: Fredag, den 5. september 2014, kl. 09:30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Esbjerg Kommune Sundhed & Omsorg - Den kommunale Boligforsyning Torvegade 74 6700 Esbjerg Tlf.: 76 16 16 16 Esbjerg Kommune Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Gl. Vardevej Gl. Vardevej 57-71 6700

Læs mere

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre skole Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre Skole er oprindelig bygget i 1960 i 3 etaper.

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Jensen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Themstrupvej 49 4690 Haslev Dato: 15-6-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 320-3068 Matr. nr./ejerlav 11fh Haslev By, Haslev EBS sagsnr. 55424 Rådgiver:

Læs mere

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Side 1 af 5 RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Hillerød d. 21. december 2007 Nærværende rapport er udført for at opsummere tilsyn, udbedringer og fremtidige

Læs mere