KOMBIT samler kommunerne om it

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMBIT samler kommunerne om it"

Transkript

1 KOMBIT samler kommunerne om it I KOMBIT er det vores mission at samle kommuner om fælles it-løsninger, der øger effektivitet og kvalitet i den kommunale opgavevaretagelse. Vores vision er at være kommuners og leverandørers foretrukne samarbejdspartner. I 2009 har den store udfordring for KOMBIT været at etablere en slagkraftig organisation, der kan være med til at løse de betydelige og nye udfordringer på digitaliseringsområdet, som kommunerne står over for efter salget af KMD. Denne opbygning er foregået samtidig med, at vi har skullet sikre, at KOMBIT arbejdede videre med og færdiggjorde projekter, der allerede var i gang. Det primære pejlemærke for KOM- BIT er målsætningen om, at vi skal understøtte kommunernes bestræbelser på at leve op til målsætningen om at omstille aktiviteter svarende til et råderum på 1 mia. kr. i 2009 stigende til 5 mia. kr. i Kort før årsskiftet kunne vi i samarbejde med Erhvervs- og Byggestyrelsen lancere et nyt Bygningsog Boligregister (BBR), der er et landsdækkende register med alle bygge- og boligoplysninger samlet ét sted. BBR blev det første skib, KOMBIT satte i søen. Lanceringen forløb uden væsentlige opstartsproblemer, og det nye BBR sparer kommunerne for et to-cifret millionbeløb alene i driftsudgifter. Vi har i løbet af året konstateret, at kommunerne i høj grad efterspørger bistand til at analysere egne kontrakter og aftaler med leverandører, særligt på en række forretningskritiske områder, hvor der kun er én eller få leverandører på markedet. Derfor har vi etableret et forretningsområde, hvis primære fokus er at understøtte de kommunale udbud og kontraktprocesser på it-området. Målet er at hjælpe kommunerne med at spare penge på deres kontrakter, hvilket lykkes i meget høj grad. Det er afgørende for KOMBITs succes at etablere de nødvendige samarbejdsrelationer med kommunerne. Det sker blandt andet i tæt samarbejde med KOMBITs ejer og en porteføljegruppe bestående af kommunaldirektører og fagdirektører fra kommunerne. Herudover har KOMBITs daglige ledelse besøgt en række kommunale direktioner bliver året, hvor vi i samarbejde med Beskæftigelsesministeriet lancerer NemRefusion, der skal bidrage til væsentlige effektiviseringsgevinster i forbindelse med indberetning af syge- og barselsfravær for både virksomheder, selvstændige og a-kasser. Nem- Refusion er en intelligent, digital postkasse, som forbinder virksomheder og kommuner og optimerer fælles arbejdsgange, forenkler administrationen og giver millionbesparelser for både kommuner og virksomheder. Desuden lanceres Digital Flytning en del af det samlede Umbrellasamarbejde. Digital Flytning er en selvbetjeningsløsning, der gør det nemt for den enkelte borger at anmelde flytning og via automatisering af kontrolprocesserne letter arbejdet for den kommunale sagsbehandler. På rådgivningssiden introducerer vi det kommende år en række aktiviteter, der skal øge kommunernes videndeling om leverandørstyring i form af blandt andet netværk, kurser og seminarer er også året, hvor den fælleskommunale digitaliseringsstrategi bliver vedtaget i KL's bestyrelse. I KOMBIT ser vi frem til at virkeliggøre strategien. Erik Fabrin, Bestyrelsesformand Hans Berthelsen, Adm. direktør KOMBIT 09 3

2 4 KOMBIT 09

3 KOMBIT kort fortalt I marts 2009 solgte KL den kommunalt ejede it-leverandør KMD til pensionskassen ATP og kapitalfonden EQT. Salget var nødvendiggjort af ændret lovgivning og markerede indledningen til en ny epoke. Daværende formand for KL, Erik Fabrin, udtalte i forbindelse med salget til Danske Kommuner: KMD har været en meget vigtig brik i den kommunale it-udvikling. KMD har ikke blot udviklet og driftet it-løsninger til kommunerne. KMD har på mange måder fungeret som videncenter for kommunernes it-behov og som garant for sammenhæng mellem it-løsningerne. KMD har også investeret i udviklingen af nye fælles kommunale it-løsninger, som siden er betalt over driften. Nu ejer vi ikke længere KMD, og vi står over for en ny tid. Vi ønsker flere leverandører med bedre og billigere løsninger, men det kræver, at kommunerne står sammen. Vores indflydelse skal nu sikres gennem en professionel ageren over for leverandørerne." (Danske Kommuner nr. 2, 2009) For at ruste sig til denne situation blev Kommune Holding A/S den 20. maj 2009 omdannet til KOM- BIT A/S. KL, der ejer KOMBIT, har fra starten sat rammerne for en ambitiøs virksomhed, der skal bistå kommunerne med at møde de digitale udfordringer, som kommunerne står over for efter salget af KMD, og som fremgår af den fælleskommunale digitaliseringsstrategi, nemlig at: Udnytte kommunernes fælles indkøbskraft Styrke konkurrencen på det kommunale it-marked Sikre øget standardisering Skabe flere fælles løsninger. KOMBITs aktiviteter tager udgangspunkt i KL s ejerpolitik for selskabet. Ejerpolitikken fastlægger blandt andet KL s formål med etableringen af KOMBIT, styringen af selskabet og rollefordelingen mellem KL og KOMBIT. KOMBIT ledes af en bestyrelse, der i perioden består af fem medlemmer udpeget af KL. På etableringstidspunktet overtog KOMBIT ca. 20 medarbejdere fra Kommune Holding A/S. Pr. 31. december 2009 var antallet af medarbejdere i KOMBIT steget til 44. KOMBIT ejer tre ejendomsselskaber (udlejet til KMD) samt Kommuneinformation A/S med tilhørende datterselskaber. KOMBIT 09 5

4 KOMBITs forretningsidé KOMBITs forretningsområde er kommunal it og digitalisering. Her har KOMBIT en unik position som samlende kraft på kommunesiden. KOMBIT samler kommunerne og sikrer en stærk position for en ligeværdig dialog med it-leverandørerne om pris og kvalitet. KOMBIT bestiller og indkøber it-løsninger på vegne af kommunerne og tilbyder kommunerne it-serviceydelser. KOMBITs fokus er områder, hvor der ikke eksisterer løsninger og vanskeligt kan opdyrkes et selvstændigt marked. KOMBIT har et tæt samarbejde med KL og fungerer som finansiel og praktisk løftestang for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi og bistår KL i forhandlinger med staten. KOMBIT er en non-profit virksomhed, der skal hvile i sig selv. Organisationens aktiviteter styres af kommunernes efterspørgsel, og KOMBITs løsninger og services prissættes i forhold til kommunernes betalingsvilje. KOMBITs projekter baseres på business cases, der viser, hvilket udbytte kommuner vil få af den nye løsning. KOMBIT skal stræbe efter alene at igangsætte økonomisk bæredygtige aktiviteter, men kan efter konkret analyse også igangsætte aktiviteter, der ikke umiddelbart kan bringes til at hvile i sig selv på kort sigt. Der er budgetlagt 20 mio. kr. årligt til at dække aktiviteter, der ikke i sig selv er økonomisk bæredygtige. Løsninger af denne type vil typisk være større infrastrukturinvesteringer og standardiseringsprojekter. KOMBITs forretningsmodeller varierer fra projekt til projekt afhængig af analyser, dels af løsningens karakter og dels af det eksisterende marked og hermed også i forhold til ejerskabet til løsningen. Men først og fremmest fastlægges den konkrete forretningsmodel for en løsning ud fra den værdi, løsningen forventes at tilføre kommunerne, og som afspejles i den enkelte kommunes efterspørgsel og betalingsvillighed. 6 KOMBIT 09

5 KOMBITs mission KOMBITs mission er at samle kommuner i fælles it-løsninger, der fremmer effektivitet og kvalitet Vi skaber værdi for kommunerne ved at: samle kommunal forhandlingskraft for optimale it-kontrakter igangsætte og styre digitaliseringsprojekter med fokus på kommuners gevinster fremme standardisering og sammenhæng på tværs af kommuner og løsninger styrke konkurrence og sikre flere leverandører på det kommunale it-marked KOMBIT 09 7

6 Mission: Forhandlingskraft KOMBITs rådgivning styrker kommunernes leverandørstyring og giver besparelser på bundlinjen KOMBIT fik i 2009 henvendelser fra et meget stort antal kommuner, der ønskede bistand til leverandørstyring. Efter rådgivning hos KOMBIT gav kommunerne udtryk for at have oplevet en markant forbedring af deres forhandlingsmuligheder for eksisterende it-løsninger. Besparelser på flere millioner kroner kan opnås på udgifter til både drift og vedligehold af it-systemer. KOM- BIT får fortsat mange forespørgsler om at bistå med rådgivning. Kommunernes resultater bygger på juridisk rådgivning fra KOMBIT om deres kontrakt- og betalingsforhold. KOMBIT har et solidt kendskab til it-kontrakters komplekse juridiske indhold, og samtidig arbejder vi på tværs af hele den kommunale sektor og har derfor opbygget et solidt erfaringsgrundlag. Kommunerne har givet udtryk for, at de gerne vil drage fordel af denne viden, og derfor stiller vi den til rådighed for alle, der ønsker at benytte den. Kommunerne anmoder KOMBIT om support til at gennemføre jævnbyrdige prisforhandlinger med it-leverandørerne. Det har vi gjort ved at: sikre et korrekt beregningsgrundlag for listepriser analysere alle relevante kontrakt- og betalingsforhold hos hver kommune sammenligne prisniveauer på tværs af kommuner Vi fik KOMBIT til at analysere relevante kontrakter og betalingsforhold. Det gav os en række gode input, som vi gik tilbage til leverandøren med. Steen Vinderslev, Centralforvaltningsdirektør, Middelfart Kommune give input til gode forhandlingsstrategier. Mange problemstillinger Kommunerne har mange kritiske it-løsninger fra samme leverandør, og mange har givet udtryk for en række særlige problemstillinger. Her er der ofte et særdeles kompliceret kontraktkompleks med overlappende kontrakter, rabatordninger, generelle versus specielle vilkår og et kontrakthierarki, der kan være svært at gennemskue. Kommunerne har bedt KOMBIT om at bistå med at rede trådene ud og få fastlagt de korrekte priser og vilkår og bringe forskellige typer af uoverensstemmelser til ophør. Mange kommuner har givet udtryk for store prisstigninger. Kommunerne har desuden svært ved at gennemskue deres kontrakter og ved at vurdere, om de betaler de rigtige beløb for leverandørernes ydelser. Det er vanskeligt at beregne værdien af rådgivningsindsatsen i forhold til de 40 kommuner, vi startede rådgivningen af i 2009, men vi vurderer, at der er sparet adskillige millioner kroner på budgettet for de pågældende it-løsninger. I rådgivningen fungerer KOMBIT som support for kommunen. Her tager vi ikke hensyn til hverken leverandørens eller andre interessenters behov alene kommunernes behov er i fokus. Der er naturligvis modsætninger mellem kommuner og leverandører. Men det kan lade sig gøre at vende nulsum-spillet til en win-win-situation ved konstruktiv sparring og jævnbyrdig forhandling. Rådgivningscamps på vej Kommunernes efterspørgsel efter vores rådgivningsydelser har været ganske overvældende, og det er ingen hemmelighed, at vi er udfordret på vores ressourcers tilgængelighed. For at sikre, at ingen kommuner går forgæves, mens vi opruster på ressourcesiden, vil vi i 2010 invitere til en række rådgivningscamps, hvor flere kommuner samtidigt kan få rådgivning om centrale emner. Vi forventer at afholde de første camps medio KOMBIT 09

7 Hvad får kommunerne ud af KOMBITs rådgivning? Forvaltning af Transitions- aftalen med KMD Løsning af generelle leverandør-problemstillinger Store besparelser og bedre vilkår via bedre betalingsaftaler Kompetenceløft på leverandørstyring Afvisning af ugyldige serviceaftaler eller for høje prisstigninger. Det vil ikke alene udnytte KOMBITs ressourcer mere effektivt, men også skabe nye muligheder for videndeling mellem kommuner med fælles udfordringer. Mange kommuner har allerede indgået forskellige former for samarbejde, og den udvikling ønsker vi at styrke. Steen Vinderslev, Centralforvaltningsdirektør i Middelfart Kommune: "I december 2009 bad vi KOMBIT om assistance, fordi vores priser hos en leverandør gennem en længere periode var steget kraftigt. Juridisk set var de kontraktlige forhold meget komplicerede, og vi havde ikke selv de nødvendige ressourcer til at overskue dem. Vi fik derfor KOMBIT til at analysere relevante kontrakter og betalingsforhold. Det gav os en række gode input, som vi gik tilbage til leverandøren med. Vi har oplevet KOMBITs rådgivning som kompetent og proaktiv, og vi ser frem til at udvide samarbejdet. Ikke mindst i forhold til koordinering af fælles udvikling og udbud, der kan føre til øget konkurrence på markedet for kommunale it-systemer. Den udvikling har vi også hårdt brug for - og der ser vi KOMBIT som en vigtig og kompetent nøglefigur." KOMBIT 09 9

8 Mission: Effektivisering KOMBITs nye BBR-løsning skaber driftsbesparelser og øget datakvalitet Den 1. december 2009 passerede KOMBIT årets største milepæl. Det skete, da det nye BBR gik i luften. BBR var ikke alene KOMBITs første store it-løsning, men også det første basisregister i den offentlige forvaltning, der gennemgik en fuldstændig modernisering. Mange gevinster Udover at det nye register er billigere i drift og på sigt vil føre til markante kommunale besparelser, er listen over det nye BBR's fordele lang. Først og fremmest forbedres datakvaliteten. Fx er der indbygget flere automatiske kontrolfunktioner, der hjælper brugeren med at opdage fejl under selve registreringen. Ved brug af systemets åbne snitflader kan 3. parts leverandører, fx skorstensfejere og forsyningsvirksomheder, indberette data samt ændringer til data direkte til BBR. Det vil ikke alene spare arbejdsgange og fjerne potentielle flaskehalse, men også nedbringe risikoen for fejl, fordi de nye data "fødes" ved kilden. Det nye BBR's grænseflade er desuden fuldstændig web-baseret, således at registerføringen kan udføres fra enhver pc, så hjemmearbejde nu også er en mulighed. Nu behøver vi ikke vente i årevis på at få rettet tidskrævende fejl og mangler. Det er også godt, at vi får direkte indflydelse på, hvad der skal opdateres. Jeanette Weltz, Registerfører, Hørsholm Kommune I 2004 offentliggjorde Rigsrevisionen en analyserapport med kritik af BBRdataenes kvalitet og præcision, og det var på denne baggrund, beslutningen om at udvikle et helt nyt register blev taget. Efter aftale med KL og Erhvervs- og Byggestyrelsen blev ansvaret for etablering, udvikling og drift overdraget til KOMBIT, der udførte den store opgave i perioden 2006 til I månederne op til den 1. december 2009 gennemførte KOMBIT tre store brugertests. I hvert testforløb blev 12 til 16 brugere bedt om at løse en række opgaver i det nye BBR. Undervejs blev en række fejl og mangler identificeret og udbedret af KMD, som er leverandør af systemet. Bagefter gik registret i pilotdrift i en uge, hvor 72 af landets kommuner benyttede lejligheden til at afprøve det på forhånd. Det nye system blev sat i produktion, og samtidig blev stikket trukket til det gamle. Ved årsskiftet var driften af det nye system stabil. Faste opdateringer på vej For at gå i drift i 2009 var det nødvendigt i et vist omfang at prioritere statens krav til det nye BBR. Som en konsekvens måtte nogle af kommunernes funktionalitetsønsker udskydes til kommende versioner. Men i modsætning til det gamle BBR vil det nye blive opdateret to gange om året, og udviklingsprocessen fortsætter med uformindsket styrke. KOMBIT er i tæt dialog med kommunerne om deres udviklingsønsker og modtager hver dag forslag til ændringer og forbedringer i den BBR-mailboks, der blev etableret til formålet. Ønskerne opsamles og overdrages til KL, der sammen med Erhvervs- og Byggestyrelsen prioriterer indholdet af de kommende versioner. Version 1.1 er klar medio Jeanette Weltz, Registerfører, Hørsholm Kommune: Der er mange ting i det nye BBR, som vi helt klart vil få gavn af på sigt. De åbne snitflader regner jeg bestemt med, vi kommer til at bruge. De valgfrie felter under 'tekniske anlæg' bruger vi allerede til registrering af sendemaster til mobiltelefoni. Det er også praktisk, at grænsefladen er web-baseret, 10 KOMBIT 09

9 Fordele ved det nye BBR: Væsentlig billigere drift Højere datakvalitet Fleksibel registerføring gennem åbne snitflader Mere brugervenlig og web-baseret grænseflade Hyppige og regelmæssige systemopgraderinger. så vi kan arbejde med registret fra hjemmekontoret - det har jeg gjort nogle gange. Når man har arbejdet med det gamle BBR i over 10 år, er det nye register en stor omvæltning, som det tager lidt tid at vænne sig til. Den nye træstruktur er meget anderledes end den gamle. Der er også nogle 'børnesygdomme' - men det har alle nye systemer jo. Hyppige og regelmæssige frigivelser af nye systemversioner ser jeg som en af de allerstørste fordele. Nu behøver vi ikke vente i årevis på at få rettet tidskrævende fejl og mangler. Det er også godt, at vi får direkte indflydelse på, hvad der skal opdateres. Jeg har en klar forventning om, at KOMBIT vil lægge mange kræfter i udviklingen af det nye BBR. Man bygger jo ikke en Ferrari for kun at køre 80 km/t, vel?" KOMBIT 09 11

10 Mission: Standardisering KOMBITs projekt for standardisering skaber adgang til kommunernes data Gennem mere end 30 års udvikling af de danske kommuners it-systemer har KMD opbygget et omfattende kendskab til kommunernes data. I samarbejde med KL og KMD har KOMBIT arbejdet på at kortlægge og beskrive de store mængder af kommunale data, der findes i KMD's systemer. Databeskrivelser for 17 centrale forvaltningsområder skal give vigtige input til opbygningen af fællesoffentlige datastandarder, der vil gøre kommunernes adgang til data uafhængige af konkrete eksisterende systemer. Når alle markedets it-leverandører har samme standardiserede udgangspunkt, vil konkurrencen mellem dem ikke handle om, hvem der ved mest om dataene, men om systemernes anskaffelsespris, funktionalitet, fleksibilitet samt vilkår for opdatering og videreudvikling. Den røde tråd KOMBIT afsluttede det store projekt i foråret 2009, og databeskrivelserne for alle 17 forvaltningsområder er nu offentligt tilgængelige på De bygger på analyse af tusindvis af begreber og skærmbilleder, hvor der især blev lagt vægt på at finde frem til de begreber og forretningsprocesser, der har afgørende betydning for alle kommuners forvaltning. Der blev også arbejdet Jeg har fået bekræftet, at det virkelig betaler sig at arbejde tværfagligt, når man skal etablere fællesoffentlige datastandarder. Jan Brown, Informationsarkitekt, M.Sc., ph.d., Center for Digitalisering, IT- og Telestyrelsen på at afklare, hvad de udvalgte begreber egentlig betyder. Hvad er fx en 'hjælper' eller en 'borger'? Kommunernes anvendelse af begreberne varierer, og hvis data skal kunne bevæge sig frit i en effektiv digital forvaltning, må deres betydning ensrettes. Data er nu klart definerede, så enhver kommune eller it-leverandør, der anvender databeskrivelserne, har nøjagtig samme udgangspunkt. OIO DUBU - et pilotprojekt Databeskrivelsen for "Børn og voksne" blev udvalgt til at danne basis for de første konkrete fællesoffentlige datastandarder. En række fageksperter og leverandører blev inviteret til at deltage, og der foreligger nu en række fællesoffentlige standarder på området for Udsatte børn og unge. Standarderne skal anvendes under udvikling af nye it-løsninger, der kan understøtte forvaltningen af Udsatte børn og unge. Pilotprojektet blev afsluttet i 2009 og gav anledning til en række vigtige erfaringer, der vil blive overført på andre projekter og de kommende års fællesoffentlige standardiseringsarbejde. Udvikling af en ny it-løsning til Udsatte børn og unge er lagt i KOMBITs projektpipeline for Databeskrivelsernes fordele De 18 databeskrivelser gør det langt nemmere at udarbejde konkrete fællesoffentlige datastandarder og dernæst konkrete it-systemer. Man kan sige, at motorvejene nu er bygget, og at arbejdet med at bygge bilerne og lave trafikregler derfor hurtigere kan komme i gang. Gevinsterne er ikke hentet endnu, men det langsigtede potentiale er meget stort. Fællesoffentlige datastandarder gør det langt nemmere at udveksle og genbruge data mellem de offentlige it-systemer, så manuelle arbejdsgange og potentielle fejlkilder undgås. Databeskrivelserne gør det lettere for kommunerne at diskutere ønsker til systemændringer og dataudtræk på lige fod med leverandørerne. Beskrivelserne viser klart, hvilke data der findes hos 12 KOMBIT 09

11 Der findes nu standardiserede databeskrivelser på disse områder: Valg Tandpleje Sygedagpenge Pension Kontanthjælp Institution Hændelse Børneydelse Børn og voksne Borger Boligstøtte Barselsdagpenge Underholdsbidrag Økonomi Skole Løn og personale Jobcenter KMD, og hvordan de relaterer sig til hinanden. Databeskrivelserne forankrer den store viden om kommunernes data, så den ikke går tabt, når nøglemedarbejdere skifter job eller går på pension. Jan Brown, Informationsarkitekt, M.Sc., ph.d., Center for Digitalisering, IT- og Telestyrelsen: "Gennem min deltagelse i OIO DUBU-projektet har jeg fået bekræftet, at det virkelig betaler sig at arbejde tværfagligt, når man skal etablere fællesoffentlige datastandarder. Ved at samle fageksperter med viden om konkret sagsbehandling, forretningsprocesser, begrebsdefinering og teknisk implementering lykkedes det KOMBIT at opnå virkelig gode og langtidsholdbare resultater. Vi kan ikke nøjes med at fokusere på teknik, når vi standardiserer, for teknik ændrer sig hele tiden. Det er heller ikke nok kun at inddrage de bagvedliggende forretningsprocesser, for de ændrer sig også. Vi skal helt ned på begrebsniveau, for vores begreber ændrer sig kun meget langsomt - en 'elev' vil stadig være en 'elev' om 30 år. Derfor er det bydende nødvendigt, at vi er 100 % sikre på, at vi mener det samme, når vi anvender begrebet 'elev' på tværs af offentlige it-systemer. Hvis vi ikke er det, kan vi ikke indfri standardiseringens fulde potentiale. KOMBITs standardiseringsarbejde er guld værd, fordi det går helt i bund og skaber den nødvendige sammenhæng mellem begreberne, deres betydning, forretningsprocesserne og den tekniske implementering. Det er en ambitiøs og ressourcekrævende proces, men jeg er overbevist om, at den betaler sig i det lange løb." KOMBIT 09 13

12 Mission: Konkurrence KOMBIT åbner det kommunale it-marked for flere leverandører Et væsentligt element i KOM- BITs eksistensgrundlag er, at vi skal samle kommunernes forhandlingskraft og arbejde for øget kommunal videndeling om fx leverandørstyring. Formålet er at sikre kommunerne bedre og billigere it, og midlet er at hjælpe kommunerne med at skabe bedre balance og større ligeværdighed i kunde-/leverandørforholdet. For KOMBIT er det vigtigt at skabe positive relationer til it-leverandørerne. Vi vil gerne understøtte mangfoldigheden i markedet, og derfor har vi og kommunerne en indlysende interesse i at lytte til markedets signaler vedrørende fx forretningsmodeller, udbudsformer, teknologier og generelle emner vedrørende it-leverancer til kommunerne. Selvom KOMBITs indsats på konkurrenceområdet endnu er under opbygning, oplevede vi i 2009 megen positiv feedback fra leverandører. Det er der flere grunde til. Når kommunerne samles om at specificere deres behov, bliver det lettere for leverandørerne at holde deres udviklingsomkostninger nede. Og risikoen ved at udvikle en ny løsning bliver lavere, når mange kommuner giver positivt tilsagn, før udviklingsarbejdet påbegyndes. Freddy Lykke, Adm. direktør, CSC Scandihealth: "Jeg ser, at KOMBIT allerede gør en stor forskel, fordi de er i stand til at samle kommunerne om fælles beskrivelser af behov og krav. Det sikrer en mere effektiv dialog med os som leverandører, og det har selvfølgelig en betydning for vores omkostningsniveau, at KOMBIT på den måde agerer som kommunernes singlepoint-of-contact." Rasmus Hasselager, Afdelings direktør Public Sector, IBM: "KOM- BIT kan gøre en forskel ved at skabe en mere reel konkurrencesituation. Dels fordi jeg mærker, at viljen er til stede, men først og fremmest fordi KOMBIT ved at samle kommunerne kan skabe en kritisk masse, der gør de nødvendige initialomkostninger håndtérbare." Gennem kontakt med leverandørerne oplever KOMBIT, at mange af dem gerne vil styrke deres tilstedeværelse på det kommunale it-marked. Det drejer sig både om velkendte leverandører, der vil udvide deres produktportefølje, og helt nye leverandører, der overvejer at bevæge sig ind på markedet for kommunale it-løsninger. Det er klart, at KOMBITs arbejde harmonerer bedst med de mest konkurrencedygtige leverandører, mens andre vil opleve, at de nu skal kæmpe hårdere for at fastholde deres position og omsætning. Rasmus Hasselager, Afdelingsdirektør Public Sector, IBM: "Vi ser positivt på KOMBIT, fordi vi møder en åbenhed og imødekommenhed over for markedet. KOMBIT har ikke alene blikket rettet mod de sædvanlige kommunale samarbejdspartnere, men lytter også til alternative modeller og teknologier." Styrket konkurrence skabes bl.a. gennem en løbende dialog med leverandørerne, så KOMBIT kan opfange nye tendenser og teknologier og vurdere, om markedet er modent til dem. For KOMBIT er denne viden essentiel for at kunne sammensætte projekter og udbud, der gør det attraktivt for mange leverandører at byde ind med løsningsforslag, så der skabes sunde konkurrenceforhold. I det forløbne år har KOMBIT konstateret, at mange leverandører gerne vil tilbyde enklere og mere fleksible løsninger, end man har været vant til i mange kommuner. KOMBIT har også erfaret, at kommunerne står over for et meget varieret leverandørfelt i forhold til størrelse, kompetencer og løsninger. 14 KOMBIT 09

13 Freddy Lykke, Adm. direktør, CSC Scandihealth Jakob H. Kraglund, Adm. direktør, Traen Rasmus Hasselager, Afdelingsdirektør Public Sector, IBM Jakob H. Kraglund, Adm. direktør, Traen: "Jeg har et klart billede af, at tiden er løbet fra væg-til-vægløsninger fra én leverandør, og at kommunernes it fremover skal baseres på et samspil mellem åbne it-løsninger og netværk af forskellige leverandører. Leverandørerne har jo forskellige kompetencer, og jeg kan se, at kommunerne kunne få større gavn af dette, hvis KOM- BIT får åbnet op for systemerne." KOMBIT har naturligvis stort fokus på monopolområderne, hvor potentialet for bedre og billigere it-løsninger er størst. Her er det især øget standardisering og øget adgang til data på tværs af løsninger, der er de centrale værktøjer. Jakob H. Kraglund, Adm. direktør, Traen: "Den manglende adgang til data er et stort problem for kommunerne og desværre noget, vi møder ofte. Det er ærgerligt, for det forhindrer os i at hjælpe kommunerne med at lave sammenhængende og brugervenlige systemer, der på en intelligent måde anvender den viden, kommunen allerede har liggende i deres egne systemer." Freddy Lykke, Adm. direktør, CSC Scandihealth: "Proprietære snitflader er en barriere, som hindrer udbredelsen af konkurrerende løsninger. Det er klart, at når KOMBIT går ind i arbejdet med standardisering, så har det en stor positiv betydning for vores muligheder for at gøre vores løsninger endnu mere attraktive for kommunerne." I KOMBIT har vi sikret konstant fokus på konkurrence ved at gøre standardisering til en integreret del af alle vores projekter. Vi har også taget særlige initiativer til øget og mere smidig adgang til data, fx i forbindelse med Klippekortet på Transitionsaftalen og det kommende Dataadgangsprojekt. Formålet er som altid at sikre kommunerne bedre og billigere it. KOMBIT 09 15

14 fotoside 16 KOMBIT 09

15 Bestyrelse Borgmester Erik Fabrin, Rudersdal Kommune (formand) Borgmester Anker Boye, Odense Kommune (næstformand) Borgmester Henning Jensen, Næstved Kommune Borgmester Erik Nielsen, Rødovre Kommune Fhv. Borgmester Jørn Sørensen, Holbæk Kommune Ledelse Adm. direktør Hans Berthelsen Markedsdirektør Thomas Christiansen Projektdirektør Peter Egelund KOMBIT 09 17

16 Porteføljegruppe Porteføljegruppen er KOMBITs kommunale rådgivningsforum. Gruppen mødes en gang i kvartalet og rådgiver KOMBITs ledelse på områder som strategi, forretningsmodeller og projektportefølje. Medlemmerne i gruppen er udpeget af bl.a. Kommunaldirektørforeningen i Danmark. Kommunaldirektør Jane Wiis, Frederikshavn Kommune Kommunaldirektør Bjarne Pedersen, Rudersdal Kommune Kommunaldirektør Jesper Thyrring Møller, Hedensted Kommune Adm. direktør Claus Juhl, Københavns Kommune Socialdirektør Jan Nielsen, Frederikshavn Kommune Teknisk direktør Svend W. Jensen, Næstved Kommune Børne- og ungdomschef Bruno Borella, Rebild Kommune Centerchef Jørgen Kristensen, Egedal Kommune Stadsdirektør Jørgen Clausen, Odense Kommune Cheføkonom Jan Olsen, KL Afdelingschef Ralf Klitgaard Jensen, KL Direktør Steen Hundevad Knudsen Direktør Henrik Zangenberg, Zangenberg & Co. 18 KOMBIT 09

17 Kommunerne på kortet Vi sætter nåle på det kommunale danmarkskort for at skabe et billede af KOMBITs forankring i kommunerne I KOMBIT er vi levende interesseret i det kommunale danmarkskort. Det er vigtigt for os, at så mange kommuner som muligt oplever, at vi gør en forskel, og at vore løsninger og services skaber værdi i den kommunale virkelighed. Vi balancerer hele tiden intentionen om at komme bredt ud i kommunerne over for ambitionen om at skabe innovative løsninger baseret på best practice fra de kommuner, der er længst fremme med digitalisering. Nålene på det kommunale danmarkskort markerer kommunernes tilsagn om at deltage i udviklingsprojekter eller deres tilslutning til vore løsninger. Det giver os et billede af, hvor vi kan forbedre vores dialog for at skabe en endnu bredere opbakning. Danmarkskortet bruges også til at invitere deltagere til projektgrupper. Med et hurtigt kig på kortet kan vi identificere de kommuner, der har været involveret i mindre grad og rekruttere dem til fremadrettet at deltage i projektgrupper. KOMBIT 09 19

18 20 KOMBIT 09

19 Pipeline og projektportefølje Fælles Sprog II version 2 Fysioterapi Afregning Idémodning Handicappede/Udsatte voksne Umbrella Infrastruktur Dataadgang KommuneNetværk Digitalisering Udsatte Børn & Unge (DUBU) Forretningsanalyse Digital Flytning (umbrella) Fælleskommunal LedelsesInformation (FLIS) Bygnings- og Boligregistret v.1.x (BBR) Prisbenchmark og Kontraktanalyse Projekteksekvering NemRefusion (syge- og barseldagpenge) Bygnings- og Boligregistret (BBR) Arbejdsgangsbanken (AGB) OIB Borger Drift og vedligehold KOMBIT har en bred portefølje med meget forskellige projekter. Der er dels de obligatoriske itløsninger BBR og NemRefusion, der udvikles i tæt samarbejde med staten. Dels udvikler KOMBIT en række frivillige løsninger i samarbejde med KL og kommunerne, fx FLIS og Umbrella-projekterne. I porteføljen er også projekter, der vedrører udvikling af services som fx kontraktanalyser, prisbenchmarking og kommunenetværk. KOMBITs pipeline med projektidéer er omfattende, og ovenfor er medtaget de væsentligste modningsprojekter i KOMBIT 09 21

20 Hovedtal Resultatopgørelse 2009 KOMBIT A/S Beløb i mio. kr Omsætning 16,0 12,8 Eksterne omkostninger -46,2-24,3 Bruttoresultat -30,2-11,5 Personaleomkostninger -9,8-8,5 Afskrivninger -1,9-1,4 Primært driftsresultat -41,9-21,4 Datterselskaber 32,9 166,6 Salg af KMD 491,3 0 Finansielle poster, netto 28,9 9,3 Resultat før skat 510,2 154,5 Skat af årets resultat 3,0 2,3 Årets nettoresultat 514,2 156,8 Status Aktiver Beløb i mio. kr Materielle anlægsaktiver 61,2 Kapitalandele 953,2 Passiver Beløb i mio. kr Egenkapital 1.422,3 Hensættelser 624,2 Tilgodehavender fra salg 2,3 Skattemellemregning 26,2 Kommunernes indskud 4,4 Leverandørgæld 5,9 Andre tilgodehavender 54,2 Værdipapirer 73,6 Gæld datterselskaber 150,9 Anden gæld 10,7 Likvider 1.047,5 Aktiver i alt 2.218,4 Soliditet Passiver i alt 2.218,4 64,1 % 22 KOMBIT 09

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Capevo A/S. Årsrapport for 2013. C.F. Richs Vej 109, 3., 2000 Frederiksberg. CVR-nr. 30 28 00 24

Capevo A/S. Årsrapport for 2013. C.F. Richs Vej 109, 3., 2000 Frederiksberg. CVR-nr. 30 28 00 24 Capevo A/S C.F. Richs Vej 109, 3., 2000 Frederiksberg CVR-nr. 30 28 00 24 Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 12. marts 2014 Som dirigent:... Carsten Møllekilde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

Rolfsted og Omegns Transformerforenings. Årsrapport 2012

Rolfsted og Omegns Transformerforenings. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12 CVR-nr. 81 19 33 12 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Anders Axelsen Dirigent S T A T SAU T O R ISER ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471 3400 Hillerød ÅRSREGNSKAB FOR ÅRET 2012 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc Ringsted Forsyning A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens underskrifter i Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET MÅL GEVINSTER BEDRE LØSNINGER Indholdsfortegnelse Mission og forretning 2 KOMBIT kommunernes it-fællesskab 3 Kort fortalt 3 Forretningsidé 4 Mission 4 Sådan skaber KOMBIT

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2014 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Vandværk CVR-nr. 42360112 Årsrapport Medlem af

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn registrerede revisorer FRR Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 CVR-nr. 32 20

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere