INDLEDNING. Rapportens billeder og figurer er egne, med mindre kilde er angivet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDLEDNING. Rapportens billeder og figurer er egne, med mindre kilde er angivet."

Transkript

1 INDLEDNING I forbindelse med uddannelsen til diplomingeniør inden for Byggeri og Anlæg, Vand og Miljø på Aalborg Universitet, er det et krav jf. gældende studieordning at den studerende skal i praktik i en virksomhed. Virksomheden skal have relevans for uddannelsen. Praktikken ligger på dele af 6.- og 7. semester. For at sikre at den studerende har opnået kompetencer i praktikken, afsluttes praktikken med en eksamen, der tager udgangspunkt i en praktikrapport. Praktikrapporten skal beskrive de områder den studerende har arbejdet med hos virksomheden i praktikperioden. Fra d. 1. maj til d. 15. oktober 2012 har jeg været i virksomhedspraktik hos det rådgivende ingeniørfirma NIRAS i Aalborg i afdelingen SAWW (Sewage And Waste Water). Denne rapport vil beskrive hvilke projekter jeg har arbejdet med i praktikken samt give et indblik i arbejdet i en privat rådgivende virksomhed. Det skal her nævnes at jeg allerede har arbejdet i NIRAS i SAWW i 5 år primært med registreringsopgaver og har derfor allerede visse kompetencer inden for dette område. Derfor blev det aftalt med NIRAS, at jeg i forbindelse med praktikken ikke skulle arbejde med registreringsopgaver. Målet med praktikken var at give mig nye kompetencer og samtidig involvere mig i opgavetyper, jeg gerne vil arbejde med i fremtiden. I rapporten er det primært løsningerne, på de projekter jeg har arbejdet med, der er beskrevet. Det er dog i lige så høj grad processen i arbejdet som er interessant i en ingeniørpraktik, hvorfor en del af fokus også er lagt her. Rapportens billeder og figurer er egne, med mindre kilde er angivet. 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Om NIRAS A/S Organisation MINE ARBEJDSOMRÅDER I PRAKTIKKEN Saneringsopgave i Sebbersund Hydraulisk model, Seden Nord på Fyn Saneringsplanlægning, Thorsminde Uvedkommende vand i Randers Separatkloakering i Bislev Delkonklusion SANERINGSOPGAVE I SEBBERSUND Forundersøgelse Svovlbrinte i afløbssystemer Projektering af projektet i Sebbersund Vejledende beskrivelser ved anlægsarbejde for Kloak A/S Valg af type spildevandsledning Valg af brønde Geoteknik Vibrationer ved anlægsarbejdet Fotoregistrering Ledningsgrav Afslutning på planlægningsfase Udbud og licitation Udførelsen af projektet Borgerinformation Opstartsmøde Byggemøder Inden gravearbejdet Anlægsfasen

3 3.3.6 Komprimering ved retablering TV-inspektion af den nye spildevandsledning Aflevering og DAP Konklusion på Engvej-projektet ANALYSE AF PRAKTIKOPHOLDETS UDBYTTE FAGLIGT, ARBEJDSMÆSSIGT OG SOCIALT Fagligt Arbejdsmæssigt Socialt ERFARINGER FRA PRAKTIKOPHOLDET OG EVENTUELLE FORSLAG TIL ÆNDRINGER AF STUDIEORDNING, PROCEDURER MM REFLEKSION OVER VIDENSUDVEKSLING MELLEM VIRKSOMHEDEN OG UDDANNELSEN AFSLUTNING Bilagsoversigt Bilag 1: De supplerende betingelser for projektet på Engvej. Bilag 2: den geotekniske undersøgelsesrapport for projektet på Engvej. Bilag 3: Dagbog for praktikperioden. Bilag findes på vedlagte CD. 3

4 1. Om NIRAS A/S NIRAS er en af de større rådgivende ingeniørvirksomheder i Danmark. Med 1300 ansatte på over 20 kontorer i Europa, Asien og Afrika og med en omsætning på 1,1 mia. i 2011 er NIRAS med danske øjne en større virksomhed. Hovedkontoret er i Allerød tæt på København og derudover er NIRAS repræsenteret i alle de større danske byer - i min praktik har jeg været på Aalborgkontoret. NIRAS rådgiver inden for stort set alle ingeniørtekniske fag. På Aalborgkontoret er der i alt 5 afdelinger der arbejder med miljø, forsyning, trafik, informatik og byggeri og der er cirka 150 ansatte. 1.1 Organisation NIRAS organisation er opbygget på en divisionaliseret form 1. Øverst sidder den administrerende direktør. Under direktionen er direktørgruppen hver direktør i direktørgruppen er direktør for et af NIRAS arbejdsområder. Derudover er HR-afdeling og økonomiafdeling løsthængende hjælpeorganer til virksomhedens medarbejdere. I produktionskernen er NIRAS opdelt af 27 forretningsenheder. Lederen af en forretningsenhed er forretningschefen. Hver forretningschef refererer til en direktør der sidder i direktørgruppen. I forretningsenhederne er forretningschefen hjulpet af diverse mellemledere. Den forretningsenhed jeg sad i under min var som tidligere nævnt SAWW. SAWW har i alt 50 medarbejdere og er fordelt ud på kontorer i Århus, Kolding, Esbjerg, Holstebro, Herning og Aalborg. I SAWW arbejdes der med alt hvad der vedrører afløbsteknik: renseanlæg, saneringsplanlægning, registrering, opmåling, anlæg, 1 H. Mintzberg, Den velsiddende organisation,

5 pumpestationer, kloakreparationer, modelberegninger, dimensionering af afløbssystemer, LAR-anlæg, helhedsorienteret vandplanlægning mv. Forretningschef i SAWW er Jan Scheel og han hjælpes af flere mellemledere. I SAWW er der en meget flad struktur. Lederne er tæt på medarbejderne både socialt og fagligt, hvilket jeg ser som en meget stor fordel. Denne rapport vil tage udgangspunkt i min praktikperiode i SAWW og beskrive de projekter jeg har været involveret i. 5

6 2. MINE ARBEJDSOMRÅDER I PRAKTIKKEN I dette kapitel vil jeg beskrive overordnet hvilke projekter jeg har været involveret i. Senere i rapporten vil jeg udvælge et af projekterne og beskrive og analysere dette. 2.1 Saneringsopgave i Sebbersund I forbindelse med opstarten af min praktikperiode blev det aftalt med Aalborg Forsyning, Kloak A/S (herefter benævnt Kloak A/S) at jeg skulle sanere en spildevandsledning i Sebbersund tæt på Nibe. I projektet skulle jeg være sagsansvarlig og stå for planlægning, udbud, licitation og tilsyn med projektet. Projektet skulle være praktikkens hovedopgave, hvilket passede godt da jeg gerne i fremtiden vil arbejde med projektering af kloakanlæg. Arbejdet med at sanere en spildevandsledning beskrives og analyseres senere i denne rapport. 2.2 Hydraulisk model, Seden Nord på Fyn I forbindelse med en udstykning på 14 ha, fik jeg til opgave at dimensionere et spilde- og regnvandssystem med tilhørende regnvandsbassin ud fra de gældende dimensioneringskriterier givet af bygherre (Vandcenter Syd). Systemet blev først optegnet og placeret i den projekterede vejbane, derefter dimensioneret ved hjælp af håndberegning og siden testet i Mike Urban. Dimensioneringen er afsluttet og anlægsfasen starter op i efteråret. Jeg synes det var spændende at arbejde med Mike Urban på en opgave der skal realiseres i virkeligheden og ikke bare en teoretisk opgave stillet af universitetet. 2.3 Saneringsplanlægning, Thorsminde I den nye spildevandsplan for Vestforsyningens forsyningsområde, er det besluttet at Thorsminde skal separatkloakeres. Systemerne er forældede og underdimensionerede. Byen er i dag kun spildevandskloakeret, men borgerne har alligevel koblet regnvand fra deres ejendom på vejvandsledninger, der kun er dimensioneret til vejvand. På baggrund af disse faktorer skal Thorsminde separatkloakeres. Jeg fik til opgave at optegne de nye spilde- og regnvandsledninger, hvor jeg skulle følge en række krav fra Vestforsyningen: - De nye spildevandsledninger måtte ikke anlægges højere end de eksisterende gør i dag, for at undgå at borgerne skulle løfte deres system på grunden. - De nye spildevandsledninger måtte som udgangspunkt ikke være under kote -1,2 for at undgå store udgifter til opgravning. Dette viste sig at være en meget stor udfordring. 6

7 Figur 1: Placeringen af Thorsminde mellem Nordsøen og Ringkøbing Fjord. Kortet er udarbejdet i ArcGIS med data fra NIRAS. Thorsminde er placeret mellem Ringkøbing Fjord og Nordsøen og ligger cirka i kote 1,5. Undergrunden under Thorsminde består af flyvesand der er blevet transporteret via vestkystens erosion. Sand har en meget høj permeabilitetskoefficient. Disse faktorer betyder at der er en naturlig høj grundvandsstand under Thorsminde, hvilket antages at ligge omkring kote 0. Høj grundvandstand kan betyde at det kan blive meget dyrt at få gravet spilde- og regnvandsledningerne ned. Derfor kravet om en maksimal gravedybde på kote -1,2. For at sikre en frostfri dybde skal topstrækningerne på ledningerne helst ligge 1 meter under terræn og spildevandsledningerne længere nede end regnvandsledningerne. Samtidig skulle spildevandsledningerne være selvrensende. Regnvandsledningerne skulle kunne håndtere en 1 års regnhændelse, hvilket gav så store rør at der var problemer med jorddækning af ledningerne. Arbejdet er endnu ikke helt afsluttet, men med små pumpestationer og ekstra regnvandsbassiner ser det ud til at lykkedes. 2.4 Uvedkommende vand i Randers Mange forsyninger i Danmark vil separatkloakere deres fællessystemer. Det er der rigtig mange fordele ved, men også nogle ulemper. En af ulemperne er at det tilsyneladende kan være meget svært for husejere at få sig koblet rigtigt til det offentlige kloaksystem. Det sker jævnligt at regnvandsstikket kobles på spildevandsledningen og spildevandsstikket kobles på regnvandsledningen såkaldte fejlkoblinger. Mens 7

8 spildevand i regnvandssystemet unødigt forurener vores recipienter, kan regnvand i spildevandssystemet forårsage kælderoversvømmelser og oversvømmelser på terræn idet de mindre spildevandsledninger ikke kan føre særlig meget vand. I Randers Kommune er der flere byer der har problemer med disse fejlkoblinger. Figur 2: Uvedkommende vand er et stort problem i kloaksystemerne, her på billedet er det indsivende grundvand. Mange forsyninger mener at mindst 30% af det vand, der ledes til deres renseanlæg, er uvedkommende. NIRAS har fået til opgave at undersøge en by i Randers der er separatkloakeret, hvor det er kendt at spildevandspumperne kører ekstra meget under regn, hvilket kunne tyde på en fejlkobling. Jeg er kommet med i dette projekt da jeg tidligere har arbejdet med fejlkoblinger og uvedkommende vand og derfor har en viden på området. NIRAS har nu lavet første fase af undersøgelserne, hvor der er fundet flere kilder til uvedkommende vand, blandt andet fejltilkoblede huse, regnvandsledninger osv. Senere udvides arbejdet muligvis til at undersøge byen mere detaljeret. 2.5 Separatkloakering i Bislev Kloak A/S har besluttet at centralisere deres rensning af spildevand. I fremtiden skal spildevand fra Aalborg Kommune kun renses på 2 rensningsanlæg: Rensningsanlæg Vest og Rensningsanlæg Øst. I 2011 blev Hals rensningsanlæg nedlagt og i 2013 skal Nibe Rensningsanlæg nedlægges. I dag er byen Bislev fælleskloakeret 8

9 og sender derfor også regnvand til Nibe Rensningsanlæg. For at undgå at pumpe regnvand til Nibe og helt til Aalborg i fremtiden er det besluttet, at Bislev skal separatkloakeres. Figur 3: Separatkloakering i Bislev. I bymidten i Bislev står husene tæt, hvilket sætter store krav til entreprenøren, så det undgås at beskadige de nærliggende ejendomme. NIRAS har fået til opgave at projektere 2 ud af i alt 3 etaper i Bislev, hvilket udføres i 2012 og I forbindelse med min praktik, og for at få en introduktion til hvordan Kloak A/S gerne vil have deres anlægsarbejde udført, følger jeg den tilsynsførende Jesper Christensen fra NIRAS når han er på tilsyn i Bislev. Målet med at følge separeringsprojektet i Bislev, var at give mig bedre forudsætninger for selv at lave anlægsprojekter for Kloak A/S i fremtiden. Samtidig gjorde det mig også mere klar til at føre tilsyn på det mindre anlægsprojekt i Sebbersund. 2.6 Delkonklusion I dette afsnit er det blevet beskrevet hvilke projekter jeg har arbejdet med i praktikken. Mit mål med praktikken var at tilegne mig nye kompetencer, primært inden for hydrauliske modeller og anlægsopgaver, hvilket jeg synes er lykkedes til dels. Jeg kunne dog godt have ønsket mig at arbejde mere med Mike Urban og dimensionering af afløbssystemer. I næste afsnit vil jeg udvælge et af de nævnte projekter og beskrive nærmere. 9

10 3. SANERINGSOPGAVE I SEBBERSUND Ifølge retningslinjerne for praktikrapporten er det et krav, at der udvælges mindst én opgave til nærmere gennemgang. Jeg har valgt saneringsopgaven i Sebbersund som den opgave jeg vil forklare nærmere. I dette kapitel vil der derfor blive beskrevet og analyseret hvorfor og hvordan spildevandsledningen på Engvej i Sebbersund blev saneret. 3.1 Forundersøgelse Kloak A/S får hvert år foretaget TV-inspektion af dele af kloaksystemerne i Aalborg Kommune. Dette gøres for at få et nærmere kendskab til deres kloaksystemer. I 2010 fik Kloak A/S kørt TV-inspektion i Sebbersund, hvor der var en spildevandsledning i beton der var i særlig dårlig stand. Ledningen lå i en villavej: Engvej. Det blev besluttet at ledningen skulle udskiftes og at jeg, som et led i min praktik, skulle stå for projektet. Figur 4: Engvej med trykledning og spildevandsledning. Kortet er udarbejdet i ArcGIS med data fra NIRAS. Spildevandsledningen på Engvej modtager spildevand fra en trykledning fra Valsted. Som det ses på figur 4 løber spildevandet ned gennem Engvej, inden det fortsætter til en pumpe længere nede i byen der sender vandet mod Nibe Rensningsanlæg. Spildevandsledningen var cirka 90 meter lang og havde 4 brønde. Ledningens dimension var ø200 og materialet var beton. 10

11 Figur 5: TV-inspektion af det øverste ledningsstræk på Engvej. Det ses tydeligt at betonledningen er korroderet grundet svovlbrinte 2. Som det ses på figur 5, der viser billeder fra TV-inspektionen 2, er spildevandsledningen på Engvej i dårlig stand grundet svovlbrinte. Dette betød at der var indsivning af grundvand med dertilhørende høje driftsudgifter. Samtidig var der udsivning af spildevand til grundvandet. Årsagen til at ledningen skulle skiftes var altså dårlig stand Svovlbrinte i afløbssystemer Svovlbrinte er en giftig gas der lugter af rådne æg. Svovlbrinte kan i høje koncentrationer være livstruende for mennesker. Samtidig er svovlbrinte meget korroderende for specielt beton, hvilket gør svovlbrinte til et problem i afløbssystemer. Figur 6: Dannelse af svovlbrinte i afløbssystemer 3. 2 TV-inspektion er lånt af Aalborg Forsyning, Kloak A/S 3 Regn- og spildevandsafstrømning, 6. semester, kursusgang 14 11

12 Svovlbrinte dannes af processer af mikroorganismer i biofilm der stammer fra spildevandet og sidder på rørets inderside. Svovlbrinte dannes ved iltfrie forhold. Hvis der var tilstrækkeligt med ilt i spildevandsledningen kunne svovlbrintedannelsen ikke forekomme. Betonkorrosion grundet svovlbrinte Når svovlbrinte oxideres, bliver det til svovlsyre (H 2 SO 4 ). Svovlsyre kan reagere med beton og betonet bliver over tid til gips og mister dermed sin mekaniske styrke. Svovlsyren kan i høje koncentrationer andrage flere millimeter beton om året, hvilket gør beton sårbar overfor svovlbrinte/-syre. Figur 7: Principskitse for betonkorrosion ved svovlbrinteangreb 3. Løsningsmuligheder Der er generelt flere løsningsmuligheder at gøre brug af, hvis der er problemer med svovlbrinte. Man kan fx sanere eller strømpefore spildevandsledningen, tilsætte nitrat eller ændre måden at pumpe spildevandet på. De 2 sidstnævnte muligheder var dog ikke aktuelt i dette projekt, da ledningen allerede var i dårlig stand. 3.2 Projektering af projektet i Sebbersund Det blev besluttet at den gamle ledning skulle opgraves og erstattes af en ny og ligge i samme tracé. Det blev overvejet om ledningen på Engvej kunne strømpefores, da dette er økonomisk fordelagtigt og ikke kræver opgravning, men grundet mange stiktilslutninger ville dette ikke være hensigtsmæssigt, da det er svært at få stiktilslutninger til at fungere optimalt efterfølgende Vejledende beskrivelser ved anlægsarbejde for Kloak A/S Når der anlægsprojekteres for Kloak A/S, skal anlægsprojektet projekteres ud fra en række beskrivelser, der indeholder krav til udførelsen. 12

13 Beskrivelsernes retningslinjer skal som udgangspunkt følges af den projekterende under planlægningsarbejdet samt entreprenøren under gravearbejdet. Beskrivelserne er: Jord- og belægningsarbejder, SAB-kloak samt de supplerende betingelser. Jord- og belægningsarbejder Denne beskrivelse er gældende for alle anlægsarbejder i Aalborg Kommune. Beskrivelsen indeholder krav til fx retablering for at sikre ensartethed for anlægsprojekterne i kommunen. SAB-kloak SAB-kloak står for særlig arbejdsbeskrivelse for kloakarbejder og er en beskrivelse lavet af Kloak A/S. SABkloak gælder over Jord- og belægningsarbejder. Supplerende betingelser De supplerende betingelser laves specielt af den projekterende for hvert anlægsarbejde og gælder over SAB-kloak. De supplerende betingelser er en detaljeret beskrivelse af hvordan projektet skal udføres. De supplerende betingelser for saneringsopgaven i Sebbersund er vedhæftet denne rapport som bilag Valg af type spildevandsledning I henhold til side 12 i SAB-kloak, skal der generelt anvendes PVC-ledninger i dimensioner ø160-ø400 samt stiktilslutninger på ø110 PVC for separate spildevandsledninger. Da ledningen på Engvej i forvejen var ø200 beton og der ikke er hydrauliske problemer med opstuvning eller selvrensning, skulle spildevandsledningen på Engvej altså omlægges fra ø200 beton til ø200 PVC. Samtidig skulle spildevandsstiktilslutningerne omlægges fra ø150 beton til ø110 PVC Valg af brønde Spildevandsbrøndene på Engvej var som ledningen lavet af beton. Disse var også i dårlig stand pga. svovlbrinte. Det blev besluttet at de skulle udskiftes til ø600 PVC brønde. Desuden blev der i planlægningsfasen fjernet en enkelt brønd i forhold til det tidligere, så der i stedet i dag er 3 spildevandsbrønde i stedet for Geoteknik Ved kloakanlægsprojekter er det nødvendigt at have et kendskab til geologien på projektlokaliteten. Geologien kan have stor betydning for anlægsarbejdet og projektets økonomi, da fx sand og grus er meget nemmere at arbejde med end eksempelvis silt og gytje. Derfor blev der i forbindelse med projektet foretaget 2 geologiske boringer i hver ende af Engvej og der blev lavet en geoteknisk undersøgelsesrapport. Ifølge den geotekniske undersøgelsesrapport blev der i boringerne generelt truffet sandfyld fra 0,5 til 1,2 meter under terræn. Dette underlejres af postglacialt sand og gytje til 3,3-4,3 meter under terræn. Det postglaciale sand underlejres af senglacialt sand til boringernes bund. Den geotekniske undersøgelsesrapport er vedhæftet rapporten som bilag 2. I de geotekniske boringer blev der altså fundet sand og gytje. Sand er et godt materiale at arbejde med, mens gytje kan give pludselige sætninger, hvis grundvandsspejlet sænkes under gytjen og dermed drænes. 13

14 Det er derfor nødvendigt at tage forholdsregler for gytjen. I dette projekt er forholdsreglen at grundvandet ikke må sænkes i lang tid. Dermed skulle der ikke være fare for store sætninger i gytjen Grundvandssænkning I den geotekniske undersøgelsesrapport blev det pejlet at grundvandsspejlet ligger mellem 0,8 og 1,1 meter under terræn. Spildevandsledningen ligger 1,5-2,2 meter under terræn, hvilket betyder at der skal udføres grundvandssænkning. Ifølge SAB-kloak skal grundvandet sænkes til 30 cm under ledningsbund, for at sikre at ledningsgraven er tørlagt, altså skal grundvandet sænkes til cirka 2,5 meter under terræn. Når grundvandsstanden sænkes, fjernes de neutrale spændinger i jorden og de effektive spændinger forhøjes. Dette betyder at jord der plejer at ligge under grundvandsspejlet, vil veje mere end normalt dette kan give sætninger i jorden hvilket skal undgås. Den geotekniske undersøgelsesrapport har foreslået at grundvandssænkningen udføres ved hjælp af et vacuumbelastet sugespidsanlæg med 2 meter mellem spidserne. Sugespidserne etableres 2 meter under udgravningsniveau. Ved grundvandssænkning vil sænkningen udbrede sig på et større område, således der også opleves sænkninger et stykke fra ledningsgraven. For at undersøge hvor langt grundvandssænkningen strækker sig, bruger NIRAS en erfaringsformel: Hvor R = udbredelse af sænkning [m] s = sænkning [m] k = permeabilitetskoefficient [m/s] Den højeste værdi af permeabilitetskoefficienten, er i den geotekniske undersøgelsesrapport, beregnet til 1,31*10-4 m/s. Da den dybeste ledning er 2,2 meter under terræn og at SAB-kloak kræver at grundvandet skal være 0,3 meter under ledningen, skal grundvandet sænkes til 2,5 meter under terræn. Grundvandet står i upåvirket tilstand i kote 1,1 (jf. den geotekniske undersøgelsesrapport). Dermed skal grundvandsspejlet sænkes 1,4 meter (2,5 meter-1,1 meter). Dette giver en udbredelse af sænkningen på 46 meter. 14

15 Figur 8: Maksimal udbredelse af sænkning (46 meter). Kortet er udarbejdet i ArcGIS med data fra NIRAS. For at forhindre sætninger af de ejendommene inden for det markerede område, er det i SAB-kloak bestemt at grundvandssænkningen ikke må overstige 0,5 meter ved de pågældende ejendomme. Dette overvåges ved opsætning af pejlerør i området Vibrationer ved anlægsarbejdet Under anlægsarbejdet kan der opstå vibrationer i jorden der kan give rystelser i nærliggende bebyggelser. For at sikre dokumentation ved opståede skader på husene opsættes en rystelsesmåler ved nærliggende bebyggelser der giver alarm hvis vibrationerne kommer over en grænseværdi. Dette gøres for at overvåge vibrationsniveauet. Derudover udføres der fotoregistrering inden arbejdet igangsættes Fotoregistrering På grund af grundvandssænkning samt vibrationer under anlægsarbejdet er det nødvendigt at udføre fotoregistrering af de ejendomme, der ligger indenfor det markerede område på figur 8. Dette gøres for at have dokumentation for eksisterende skader, hvis der skulle opstå nye sætningsskader under anlægsarbejdet. Desuden skal borgerne orienteres om anlægsprojektet og have udleveret udsnit af byggelovens 12, senest 14 dage inden påbegyndelse af arbejdet Ledningsgrav I forbindelse med anlægsfasen skal der etableres en ledningsgrav. Laster fra nærliggende bygninger fordeler sig ud under bygningernes konstruktion, som det ses på figur 9. Hvis ledningsgraven graves ned under den stiplede grænsekurven markeret på figuren er det nødvendigt at afstive graven, for at undgå skred i jorden. 15

16 Figur 9: Afstivning af ledningsgrav i sand ifølge DS 415. Som det ses på figur 9, udbredes lasten fra den nærliggende bygning med først en hældning 3 og derefter en hældning 1,5. Hvis at den nærmeste skråningsfod er over grænselinjen, er det ikke nødvendigt at sikre mod skred i jorden Afstivning på Engvej I Engvej bliver ledningsgraven maksimalt 2,5 meter dyb og derfor skal de nærliggende ejendomme være 4,7 meter fra ledningsgraven, hvis afstivning skal undgås. På figur 10 ses en 4,7 meter grænselinje fra ledningsgraven og det ses at ejendommene ikke ligger indenfor bufferen. Ledningsgraven vil givetvis blive bredere end den projekterede spildevandsledning. Dette er ikke et problem, da der stadig er flere meter til nærmeste bygning. Da graven bliver over 1,7 meter dyb skal der opsættes gravekasse i ledningsgraven dette er for at sikre rørlæggerne mod jordskred. 16

17 Figur 10: 4,7 meter grænselinje for afstivning af ledningsgrav. Kortet er udarbejdet i ArcGIS med data fra NIRAS Afslutning på planlægningsfase I de foregående afsnit er det blevet planlagt hvordan den nye spildevandsledning skal anlægges. Den gamle beton spildevandsledning var korroderet pga. svovlbrinte. Det er besluttet at den gamle betonledning samt brønde skal erstattes af en PVC-ledning samt PVC-brønde, for at undgå fremtidig korrosion af ledningerne. Der er udført 2 geotekniske boringer som viser at geologien på Engvej mest består af sand samt lidt gytje. Grundvandet er 1 meter under terræn, og da ledningen ligger 1,5-2,2 meter under terræn skal der udføres grundvandssænkning, ved hjælp af vacuumbelastet sugespidsanlæg. Det er ikke nødvendigt at afstive ledningsgraven da denne ikke udsættes for laster fra nærliggende bygninger. Grundet grundvandssænkningen samt risiko for vibrationer ved anlægsarbejdet opsættes der vibrationsmålere og der udføres fotoregistrering af nærliggende ejendomme på Engvej. Ud fra disse bestemmelser blev der lavet de supplerende betingelser. De supplerende betingelser er vedlagt rapporten som bilag 1. 17

18 3.2.9 Udbud og licitation Efter planlægningsfasen blev projektet sendt i udbud hos 3 entreprenører: Gunnar Nielsen, Mortensen & Nymark samt Aabybro Entreprenørforretning. Tildelingskriteriet var laveste pris. Figur 11: Licitation afholdt d. 8. august Fra venstre ses entrepriselederne fra entreprenørvirksomhederne Mortensen & Nymark og Aabybro Entreprenørforrentning, Olav Bennike fra Kloak A/S samt Jesper Christensen fra NIRAS. Licitationen blev afholdt d. 8. august Laveste pris på projektet var Aabybro Entreprenørforretning med cirka 0,6 mio. kr.. Efter afholdelse af kontraktafklaringsmøde blev der indgået aftale med Aabybro Entreprenørforretning A/S, der fik tildelt entreprisen. Projektet på Engvej var nu klar til anlægsfasen og skulle igangsættes sidst i august. 18

19 3.3 Udførelsen af projektet Borgerinformation Inden anlægsfasen blev igangsat modtog borgerne på Engvej et brev der orienterede om projektet. Derudover bliver aktuelle anlægsprojekter lagt op på Kloak A/S hjemmeside, som information til borgerne i lokalområdet. Figur 12: Projektinformation på Kloak A/S' hjemmeside

20 3.3.2 Opstartsmøde Ved projektets igangsættelse blev der afholdt opstartsmøde mellem bygherre og entreprenøren med NIRAS som bygherrerepræsentant. Ved mødet blev der aftalt forskellige forhold ved projektet Byggemøder Ved opstartsmødet blev det eksempelvis aftalt at der skulle afholdes byggemøder 1 gang ugentligt. Byggemøder afholdes mellem bygherre og entreprenør for at holde styr på projektet, heriblandt økonomi, teknik, tidsplan, nye aftaler mm. Referater fra byggemøder er sammen med kontraktmappen indeholdende udbudsmateriale mv. juridisk bindende for projektet. Ved projektet på Engvej blev der i alt afholdt 4 byggemøder mellem bygherre og entreprenør med NIRAS som bygherrerepræsentant. Desuden var jeg som tilsyn ude på lokaliteten på tilsyn flere gange under anlægsperioden for at følge arbejdet Inden gravearbejdet Som tidligere nævnt skulle grundvandet sænkes inden gravearbejdet kunne igangsættes. Figur 13: Etablering af grundvandssænkning på Engvej. 20

21 Grundvandssænkningen skulle udføres ved hjælp af nedspulede spidser i den ene vejside. For at holde øje med grundvandet under sænkningen blev der opsat 4 pejlerør på Engvej, hvor entreprenøren skulle pejle grundvandsstanden 3 gange dagligt, for at sikre sig at grundvandet ikke blev sænket for meget. I starten af anlægsarbejdet var der problemer med at få sænket grundvandet tilstrækkeligt. Derfor blev der nedspulet spidser pr. meter, i stedet for pr. 2. meter. Dette betød at grundvandet blev sænket tilstrækkeligt og anlægsarbejdet kunne påbegyndes. Udover grundvandssænkningsudstyr samt pejlerør blev der også opsat en niveaumåler, for at overvåge vibrationerne i jorden forårsaget af anlægsarbejdet Anlægsfasen Da anlægsfasen startede var det meste planlægningsmæssige arbejde udført. Derfor var det mest entreprenørens arbejde der skulle overvåges ved tilsyn og lignende, hvilket er svært at beskrive i en rapport. Det vigtigste at pointere er dog, at jeg var på tilsyn alene og føler at jeg fik meget ud af selv at være tilsyn på projektet. Når man står alene på byggepladsen, kan man få stillet alverdens spørgsmål af entreprenør, borgere og andre ledningsejere, hvilket jeg synes var spændende. Efter lidt startproblemer med at etablere den første brønd, kom der gang i anlægsarbejdet på en enkelt dag nåede entreprenøren at etablere 33 meter hovedledning. 21

22 Figur 14: Spildevandsledning i PVC etableres i Engvej Komprimering ved retablering Efter brønde, hovedledning og stikledninger var etableret skulle Engvej retableres. For at der ikke sker sætninger i vejen i fremtiden samt beskytte kloakledningerne, er det nødvendigt at komprimere den jord der placeres oven på den nye ledning. På Engvej blev det aftalt at ledningsgraven skulle retableres med et lag omkringfyld, tilfyldning, bundsikring, stabilgrus og asfaltlag, svarende til Aalborg Kommune Trafik og Vejes krav til en lokalvej. Ved anlægsarbejder for Kloak A/S er der skærpede krav for komprimering og kontrol for komprimeringsgraderne, for at sikre at de nye kloakledninger er godt beskyttede fra trafiklast osv. Ved projektet på Engvej blev der af geoteknikeren målt for lave værdier i omkringfyldet. For lave værdier kan betyde sætninger på vejen i fremtiden samt deformation af spildevandsledningen. Kloak A/S gav dog dispensation for de målte værdier. Figur 15: Engvej opgravet i forbindelse med etablering af ny spildevandsledning. Selve gravearbejdet startede d. 1. september og blev færdigt først i oktober. Grundet problemer med den nye asfaltbelægning, er projektet endnu ikke helt færdigt. 22

23 Figur 16: Engvej efter etablering af ny spildevandsledning. Der mangler stadig lidt asfaltarbejde. Efter spildevandsledningen var etableret blev der kørt TV-inspektion TV-inspektion af den nye spildevandsledning Ved anlægsprojekter stilles der af Kloak A/S krav til at der køres TV-inspektion af de nyanlagte ledninger før der bliver lagt nyt asfalt på vejen. Dette gøres for at sikre at ledningen er anlagt korrekt. 23

24 Figur 17: Den nye spildevandsledning i Engvej. Billedet vil venstre viser hovedledningen, mens billedet til højre viser et nyanlagt grenrør ind til en ejendom på Engvej 2. TV-inspektionen viste en indhængende gummiring i en samling, hvilket blev rettet af entreprenøren, derudover blev TV-inspektionen godkendt uden anmærkninger Aflevering og DAP Når der bliver udlagt det sidste asfalt indkalder entreprenøren til aflevering af projektet. Fra dette tidspunkt har bygherre 10 dage til at undersøge om der er fejl eller mangler på projektet. Hvis der ikke findes fejl eller mangler godkendes afleveringen, og entreprenøren får udbetalt sine penge for arbejdet. Når afleveringen er afsluttet skal jeg lave DAP (dokumentation af projektafslutningen) til bygherren. DAP en laves først efter praktikken er afsluttet og beskrives derfor ikke nærmere Konklusion på Engvej-projektet I dette kapitel er det blevet beskrevet hvordan en mindre anlægsopgave i Sebbersund er blevet planlagt og udført. Den gamle betonledning var i dårlig stand pga. svovlbrinteangreb der forårsagede meget indsivende grundvand, hvilket gav høje driftsomkostninger og udsivning af spildevand. På baggrund af den gamle betonlednings tilstand samt høje driftsomkostninger blev betonledningen udskiftet til en ø200 PVC ledning. Det mindre anlægsprojekt indeholdt mange af de problematikker, som også findes ved større anlægsprojekter såsom grundvandssænkning, overpumpning af spildevand, forskellige jordarter, byggemøder, tilsyn, borgerorientering osv. Dette projekt har altså givet mig nogle kompetencer som jeg kan bruge i fremtiden som anlægsingeniør. 24

Kloakmesterarbejde en håndbog

Kloakmesterarbejde en håndbog Kloakmesterarbejde en håndbog Kloakmesterarbejde en håndbog 6. udgave, 1. oplag 2009 Erhvervsskolernes Forlag 2009 Forlagsredaktør: Heidi Parsberg Madsen, hpm@ef.dk Faglig redaktør: Ole W. Hansen Omslag:

Læs mere

Kloakering i Rungsted Nord Q/A ark

Kloakering i Rungsted Nord Q/A ark Kloakering i Rungsted Nord Q/A ark Version 5 - Sidst tilrettet den 4.6.2013 Nedenfor er spørgsmål, som blev rejst på borgermøde på Usserød Skole, tirsdag den 28. maj 2013. GRAVEARBEJDE Spørgsmål Skal Hørsholm

Læs mere

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal 2014 DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LEDER Benchmarking effektiviserer Benchmarking er et redskab til at identificere indsatser og optimere

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4 Indholdsfortegnelse: 1 Resume... 4 2 Indledning... 5 2.1 Spildevandsplan 2016-2021... 5 2.2 Opbygning af planen og læsevejledning... 5 2.3 Offentlig høring... 5 2.4 Formål med spildevandsplanen... 6 2.5

Læs mere

Spildevandsplan 2015-2018

Spildevandsplan 2015-2018 Teknik og Miljø 2014 FORSLAG Spildevandsplan 2015-2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Planens fokus... 3 Planens opbygning... 6 Forsyningssikkerhed... 7 Klimatilpasning...11 Badevand og turisme...16 Vandmiljøet og

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Skybrudssikring i Vanløse

Skybrudssikring i Vanløse Skybrudssikring i Vanløse Gruppe 10: Thomas Larsen, Zakarias Aa. Souary, Tilde N. B. Kristiansen, Magnus Holt og Steven O. Povlsen Vejleder: Niels Christian Juul Roskilde Universitet Hum- Tek 1. s emester

Læs mere

Implementering af BIM

Implementering af BIM Dan Nissen Speciale 7.semester 13 03 2012 1 Titelblad: Titel: Forfatter: Dan Nissen Lille Thorupvej 17 8860 Ulstrup dn42130@ucn.dk / dk@lykkenissen.dk Udarbejdet som: 7. semesters speciale, med valgfrit

Læs mere

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet.

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet. Beretning for Vrist Pumpelag 2013-2014. Velkommen til generalforsamling. Det er rart, at der igen i år er stor tilslutning til generalforsamlingen. I 2013 kom det fysiske arbejde med etablering af pumpelaget

Læs mere

FUNKTIONSPRAKSIS FOR AFLØBSSYSTEMER UNDER REGN Baggrundsrapport for Skrift Nr. 27. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

FUNKTIONSPRAKSIS FOR AFLØBSSYSTEMER UNDER REGN Baggrundsrapport for Skrift Nr. 27. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening FUNKTIONSPRAKSIS FOR AFLØBSSYSTEMER UNDER REGN Baggrundsrapport for Skrift Nr. 27 DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Indholdsfortegnelse Forord...5 Kapitel 1. Indledning og baggrund...6 Kapitel 2.

Læs mere

Borgere i klimatilpasning

Borgere i klimatilpasning ditregnvand Borgere i klimatilpasning - Økonomi, organisation og konkrete eksempler Intelligent brug af regnvand - Haveselskabet Kolofon Folderen er udarbejdet af Haveselskabet og NIRAS som led i projektet

Læs mere

SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER

SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER Rørcenter-anvisning 020 September 2013 Skybrudssikring af bygninger Rørcenter-anvisning 020 1. udgave, 1. oplag 2013 Rørcentret, Teknologisk Institut Tryk og indbinding: Rødgaard

Læs mere

Skabe overblik, identificere problemer og finde værktøjer

Skabe overblik, identificere problemer og finde værktøjer Skabe overblik, identificere problemer og finde værktøjer Afgangsprojekt ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i samarbejde med DFE Meincke A/S i Skovlunde Afleveringsdato: 23. januar 2009 20 ETCS point

Læs mere

Funktionspraksis for afløbssystemer under regn

Funktionspraksis for afløbssystemer under regn Skrift nr. 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under regn 2005 IDA Spildevandskomiteen Ingeniørforeningen i Danmark - IDA Spildevandskomiteen Skrift nr. 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under

Læs mere

Evaluering af brøndboreruddannelserne

Evaluering af brøndboreruddannelserne TEKNOLOGISK INSTITUT Evaluering af brøndboreruddannelserne Jeg er blevet klogere, mere opmærksom, men ikke bedre til at bore (Erfaren boreleder om udbyttet af efteruddannelsen) Projektnummer: AMU2241BAI

Læs mere

FAKTUELT. Ny titel til kloakmesteren? VVS og EL installatører har det allerede, skal kloakmesteren have tilsvarende titel? Fag- & Indkøbsmesse

FAKTUELT. Ny titel til kloakmesteren? VVS og EL installatører har det allerede, skal kloakmesteren have tilsvarende titel? Fag- & Indkøbsmesse FAKTUELT FAKTUELT nr. 1 7 D e c e m b e r 2011 Ny titel til kloakmesteren? VVS og EL installatører har det allerede, skal kloakmesteren have tilsvarende titel? Læs mere side 37 Fag- & Indkøbsmesse 2012

Læs mere

PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN

PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN Danmarks Tekniske Universitet 23.6.2006 PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN Gruppe 4 Afløsningsopgave 11052 Projektledelse i byggeriet Ágúst Ásgrímsson s053090 Teddy Olsen s011271 Michael Krolykke s021989

Læs mere

DISKUSSION OG BESLUTNINGSREFERAT. AD 1) Velkomst og introduktion

DISKUSSION OG BESLUTNINGSREFERAT. AD 1) Velkomst og introduktion DISKUSSION OG BESLUTNINGSREFERAT AD 1) Velkomst og introduktion Keld Rasmussen bød velkommen og gjorde rede for formålet med workshoppen som er at kvalificere udformningen af modelværktøjet. Keld er leder

Læs mere

Dit lokale forsyningsselskab

Dit lokale forsyningsselskab Dit lokale forsyningsselskab Frederikssund Forsyning A/S Frederikssund Forsyning A/S har eksisteret siden juni 2009, hvor selskabet overtog drift og administration af forsyningen med vand og spildevand

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 GULDBORGSUND KOMMUNE 15-12-2011 Kolofon: Titel: Spildevandsplan 2012-2020 Guldborgsund Kommune Udgivet af: Guldborgsund Kommune, Natur, Miljø og Plan, 2011 Gengivelse tilladt

Læs mere

DLBR Kvægstalde. Byggeri af kvægstalde en drejebog

DLBR Kvægstalde. Byggeri af kvægstalde en drejebog DLBR Kvægstalde Byggeri af kvægstalde en drejebog Byggeri af kvægstalde en drejebog Forord Efter afslutningen af byggeriet på Kvægbrugets Forsøgscentrer (KFC) i 2009, hvor der blev foretaget en væsentlig

Læs mere

Forår 2013 KVALITETSSIKRING I UDFØRELSESFASEN. Opgave: 7. Semester special. Uddannelse: Bygningskonstruktør

Forår 2013 KVALITETSSIKRING I UDFØRELSESFASEN. Opgave: 7. Semester special. Uddannelse: Bygningskonstruktør KVALITETSSIKRING I UDFØRELSESFASEN Forår 2013 Opgave: 7. Semester special Uddannelse: Bygningskonstruktør Skolens navn: VIA University College, Aarhus Vejleder: Jens Otto Grabau Forfatter: Finn Graversen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune

Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune Frederikssund Kommune Ølstykke Kommune Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune Store Rørbæk Vandværk December 2006 Oppe Sundby Vandværk Åbjerg Vandværk

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Vand i tal. DANVA Benchmarking 2013 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA Benchmarking 2013 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA Benchmarking 2013 - procesbenchmarking og statistik Vand Lederi tal! Forsiden: Navn: Steen Holm Alder: 47 år Stilling: Reparatør Arbejdssted: Randers Spildevand Benchmarking giver effektivisering

Læs mere