INDLEDNING. Rapportens billeder og figurer er egne, med mindre kilde er angivet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDLEDNING. Rapportens billeder og figurer er egne, med mindre kilde er angivet."

Transkript

1 INDLEDNING I forbindelse med uddannelsen til diplomingeniør inden for Byggeri og Anlæg, Vand og Miljø på Aalborg Universitet, er det et krav jf. gældende studieordning at den studerende skal i praktik i en virksomhed. Virksomheden skal have relevans for uddannelsen. Praktikken ligger på dele af 6.- og 7. semester. For at sikre at den studerende har opnået kompetencer i praktikken, afsluttes praktikken med en eksamen, der tager udgangspunkt i en praktikrapport. Praktikrapporten skal beskrive de områder den studerende har arbejdet med hos virksomheden i praktikperioden. Fra d. 1. maj til d. 15. oktober 2012 har jeg været i virksomhedspraktik hos det rådgivende ingeniørfirma NIRAS i Aalborg i afdelingen SAWW (Sewage And Waste Water). Denne rapport vil beskrive hvilke projekter jeg har arbejdet med i praktikken samt give et indblik i arbejdet i en privat rådgivende virksomhed. Det skal her nævnes at jeg allerede har arbejdet i NIRAS i SAWW i 5 år primært med registreringsopgaver og har derfor allerede visse kompetencer inden for dette område. Derfor blev det aftalt med NIRAS, at jeg i forbindelse med praktikken ikke skulle arbejde med registreringsopgaver. Målet med praktikken var at give mig nye kompetencer og samtidig involvere mig i opgavetyper, jeg gerne vil arbejde med i fremtiden. I rapporten er det primært løsningerne, på de projekter jeg har arbejdet med, der er beskrevet. Det er dog i lige så høj grad processen i arbejdet som er interessant i en ingeniørpraktik, hvorfor en del af fokus også er lagt her. Rapportens billeder og figurer er egne, med mindre kilde er angivet. 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Om NIRAS A/S Organisation MINE ARBEJDSOMRÅDER I PRAKTIKKEN Saneringsopgave i Sebbersund Hydraulisk model, Seden Nord på Fyn Saneringsplanlægning, Thorsminde Uvedkommende vand i Randers Separatkloakering i Bislev Delkonklusion SANERINGSOPGAVE I SEBBERSUND Forundersøgelse Svovlbrinte i afløbssystemer Projektering af projektet i Sebbersund Vejledende beskrivelser ved anlægsarbejde for Kloak A/S Valg af type spildevandsledning Valg af brønde Geoteknik Vibrationer ved anlægsarbejdet Fotoregistrering Ledningsgrav Afslutning på planlægningsfase Udbud og licitation Udførelsen af projektet Borgerinformation Opstartsmøde Byggemøder Inden gravearbejdet Anlægsfasen

3 3.3.6 Komprimering ved retablering TV-inspektion af den nye spildevandsledning Aflevering og DAP Konklusion på Engvej-projektet ANALYSE AF PRAKTIKOPHOLDETS UDBYTTE FAGLIGT, ARBEJDSMÆSSIGT OG SOCIALT Fagligt Arbejdsmæssigt Socialt ERFARINGER FRA PRAKTIKOPHOLDET OG EVENTUELLE FORSLAG TIL ÆNDRINGER AF STUDIEORDNING, PROCEDURER MM REFLEKSION OVER VIDENSUDVEKSLING MELLEM VIRKSOMHEDEN OG UDDANNELSEN AFSLUTNING Bilagsoversigt Bilag 1: De supplerende betingelser for projektet på Engvej. Bilag 2: den geotekniske undersøgelsesrapport for projektet på Engvej. Bilag 3: Dagbog for praktikperioden. Bilag findes på vedlagte CD. 3

4 1. Om NIRAS A/S NIRAS er en af de større rådgivende ingeniørvirksomheder i Danmark. Med 1300 ansatte på over 20 kontorer i Europa, Asien og Afrika og med en omsætning på 1,1 mia. i 2011 er NIRAS med danske øjne en større virksomhed. Hovedkontoret er i Allerød tæt på København og derudover er NIRAS repræsenteret i alle de større danske byer - i min praktik har jeg været på Aalborgkontoret. NIRAS rådgiver inden for stort set alle ingeniørtekniske fag. På Aalborgkontoret er der i alt 5 afdelinger der arbejder med miljø, forsyning, trafik, informatik og byggeri og der er cirka 150 ansatte. 1.1 Organisation NIRAS organisation er opbygget på en divisionaliseret form 1. Øverst sidder den administrerende direktør. Under direktionen er direktørgruppen hver direktør i direktørgruppen er direktør for et af NIRAS arbejdsområder. Derudover er HR-afdeling og økonomiafdeling løsthængende hjælpeorganer til virksomhedens medarbejdere. I produktionskernen er NIRAS opdelt af 27 forretningsenheder. Lederen af en forretningsenhed er forretningschefen. Hver forretningschef refererer til en direktør der sidder i direktørgruppen. I forretningsenhederne er forretningschefen hjulpet af diverse mellemledere. Den forretningsenhed jeg sad i under min var som tidligere nævnt SAWW. SAWW har i alt 50 medarbejdere og er fordelt ud på kontorer i Århus, Kolding, Esbjerg, Holstebro, Herning og Aalborg. I SAWW arbejdes der med alt hvad der vedrører afløbsteknik: renseanlæg, saneringsplanlægning, registrering, opmåling, anlæg, 1 H. Mintzberg, Den velsiddende organisation,

5 pumpestationer, kloakreparationer, modelberegninger, dimensionering af afløbssystemer, LAR-anlæg, helhedsorienteret vandplanlægning mv. Forretningschef i SAWW er Jan Scheel og han hjælpes af flere mellemledere. I SAWW er der en meget flad struktur. Lederne er tæt på medarbejderne både socialt og fagligt, hvilket jeg ser som en meget stor fordel. Denne rapport vil tage udgangspunkt i min praktikperiode i SAWW og beskrive de projekter jeg har været involveret i. 5

6 2. MINE ARBEJDSOMRÅDER I PRAKTIKKEN I dette kapitel vil jeg beskrive overordnet hvilke projekter jeg har været involveret i. Senere i rapporten vil jeg udvælge et af projekterne og beskrive og analysere dette. 2.1 Saneringsopgave i Sebbersund I forbindelse med opstarten af min praktikperiode blev det aftalt med Aalborg Forsyning, Kloak A/S (herefter benævnt Kloak A/S) at jeg skulle sanere en spildevandsledning i Sebbersund tæt på Nibe. I projektet skulle jeg være sagsansvarlig og stå for planlægning, udbud, licitation og tilsyn med projektet. Projektet skulle være praktikkens hovedopgave, hvilket passede godt da jeg gerne i fremtiden vil arbejde med projektering af kloakanlæg. Arbejdet med at sanere en spildevandsledning beskrives og analyseres senere i denne rapport. 2.2 Hydraulisk model, Seden Nord på Fyn I forbindelse med en udstykning på 14 ha, fik jeg til opgave at dimensionere et spilde- og regnvandssystem med tilhørende regnvandsbassin ud fra de gældende dimensioneringskriterier givet af bygherre (Vandcenter Syd). Systemet blev først optegnet og placeret i den projekterede vejbane, derefter dimensioneret ved hjælp af håndberegning og siden testet i Mike Urban. Dimensioneringen er afsluttet og anlægsfasen starter op i efteråret. Jeg synes det var spændende at arbejde med Mike Urban på en opgave der skal realiseres i virkeligheden og ikke bare en teoretisk opgave stillet af universitetet. 2.3 Saneringsplanlægning, Thorsminde I den nye spildevandsplan for Vestforsyningens forsyningsområde, er det besluttet at Thorsminde skal separatkloakeres. Systemerne er forældede og underdimensionerede. Byen er i dag kun spildevandskloakeret, men borgerne har alligevel koblet regnvand fra deres ejendom på vejvandsledninger, der kun er dimensioneret til vejvand. På baggrund af disse faktorer skal Thorsminde separatkloakeres. Jeg fik til opgave at optegne de nye spilde- og regnvandsledninger, hvor jeg skulle følge en række krav fra Vestforsyningen: - De nye spildevandsledninger måtte ikke anlægges højere end de eksisterende gør i dag, for at undgå at borgerne skulle løfte deres system på grunden. - De nye spildevandsledninger måtte som udgangspunkt ikke være under kote -1,2 for at undgå store udgifter til opgravning. Dette viste sig at være en meget stor udfordring. 6

7 Figur 1: Placeringen af Thorsminde mellem Nordsøen og Ringkøbing Fjord. Kortet er udarbejdet i ArcGIS med data fra NIRAS. Thorsminde er placeret mellem Ringkøbing Fjord og Nordsøen og ligger cirka i kote 1,5. Undergrunden under Thorsminde består af flyvesand der er blevet transporteret via vestkystens erosion. Sand har en meget høj permeabilitetskoefficient. Disse faktorer betyder at der er en naturlig høj grundvandsstand under Thorsminde, hvilket antages at ligge omkring kote 0. Høj grundvandstand kan betyde at det kan blive meget dyrt at få gravet spilde- og regnvandsledningerne ned. Derfor kravet om en maksimal gravedybde på kote -1,2. For at sikre en frostfri dybde skal topstrækningerne på ledningerne helst ligge 1 meter under terræn og spildevandsledningerne længere nede end regnvandsledningerne. Samtidig skulle spildevandsledningerne være selvrensende. Regnvandsledningerne skulle kunne håndtere en 1 års regnhændelse, hvilket gav så store rør at der var problemer med jorddækning af ledningerne. Arbejdet er endnu ikke helt afsluttet, men med små pumpestationer og ekstra regnvandsbassiner ser det ud til at lykkedes. 2.4 Uvedkommende vand i Randers Mange forsyninger i Danmark vil separatkloakere deres fællessystemer. Det er der rigtig mange fordele ved, men også nogle ulemper. En af ulemperne er at det tilsyneladende kan være meget svært for husejere at få sig koblet rigtigt til det offentlige kloaksystem. Det sker jævnligt at regnvandsstikket kobles på spildevandsledningen og spildevandsstikket kobles på regnvandsledningen såkaldte fejlkoblinger. Mens 7

8 spildevand i regnvandssystemet unødigt forurener vores recipienter, kan regnvand i spildevandssystemet forårsage kælderoversvømmelser og oversvømmelser på terræn idet de mindre spildevandsledninger ikke kan føre særlig meget vand. I Randers Kommune er der flere byer der har problemer med disse fejlkoblinger. Figur 2: Uvedkommende vand er et stort problem i kloaksystemerne, her på billedet er det indsivende grundvand. Mange forsyninger mener at mindst 30% af det vand, der ledes til deres renseanlæg, er uvedkommende. NIRAS har fået til opgave at undersøge en by i Randers der er separatkloakeret, hvor det er kendt at spildevandspumperne kører ekstra meget under regn, hvilket kunne tyde på en fejlkobling. Jeg er kommet med i dette projekt da jeg tidligere har arbejdet med fejlkoblinger og uvedkommende vand og derfor har en viden på området. NIRAS har nu lavet første fase af undersøgelserne, hvor der er fundet flere kilder til uvedkommende vand, blandt andet fejltilkoblede huse, regnvandsledninger osv. Senere udvides arbejdet muligvis til at undersøge byen mere detaljeret. 2.5 Separatkloakering i Bislev Kloak A/S har besluttet at centralisere deres rensning af spildevand. I fremtiden skal spildevand fra Aalborg Kommune kun renses på 2 rensningsanlæg: Rensningsanlæg Vest og Rensningsanlæg Øst. I 2011 blev Hals rensningsanlæg nedlagt og i 2013 skal Nibe Rensningsanlæg nedlægges. I dag er byen Bislev fælleskloakeret 8

9 og sender derfor også regnvand til Nibe Rensningsanlæg. For at undgå at pumpe regnvand til Nibe og helt til Aalborg i fremtiden er det besluttet, at Bislev skal separatkloakeres. Figur 3: Separatkloakering i Bislev. I bymidten i Bislev står husene tæt, hvilket sætter store krav til entreprenøren, så det undgås at beskadige de nærliggende ejendomme. NIRAS har fået til opgave at projektere 2 ud af i alt 3 etaper i Bislev, hvilket udføres i 2012 og I forbindelse med min praktik, og for at få en introduktion til hvordan Kloak A/S gerne vil have deres anlægsarbejde udført, følger jeg den tilsynsførende Jesper Christensen fra NIRAS når han er på tilsyn i Bislev. Målet med at følge separeringsprojektet i Bislev, var at give mig bedre forudsætninger for selv at lave anlægsprojekter for Kloak A/S i fremtiden. Samtidig gjorde det mig også mere klar til at føre tilsyn på det mindre anlægsprojekt i Sebbersund. 2.6 Delkonklusion I dette afsnit er det blevet beskrevet hvilke projekter jeg har arbejdet med i praktikken. Mit mål med praktikken var at tilegne mig nye kompetencer, primært inden for hydrauliske modeller og anlægsopgaver, hvilket jeg synes er lykkedes til dels. Jeg kunne dog godt have ønsket mig at arbejde mere med Mike Urban og dimensionering af afløbssystemer. I næste afsnit vil jeg udvælge et af de nævnte projekter og beskrive nærmere. 9

10 3. SANERINGSOPGAVE I SEBBERSUND Ifølge retningslinjerne for praktikrapporten er det et krav, at der udvælges mindst én opgave til nærmere gennemgang. Jeg har valgt saneringsopgaven i Sebbersund som den opgave jeg vil forklare nærmere. I dette kapitel vil der derfor blive beskrevet og analyseret hvorfor og hvordan spildevandsledningen på Engvej i Sebbersund blev saneret. 3.1 Forundersøgelse Kloak A/S får hvert år foretaget TV-inspektion af dele af kloaksystemerne i Aalborg Kommune. Dette gøres for at få et nærmere kendskab til deres kloaksystemer. I 2010 fik Kloak A/S kørt TV-inspektion i Sebbersund, hvor der var en spildevandsledning i beton der var i særlig dårlig stand. Ledningen lå i en villavej: Engvej. Det blev besluttet at ledningen skulle udskiftes og at jeg, som et led i min praktik, skulle stå for projektet. Figur 4: Engvej med trykledning og spildevandsledning. Kortet er udarbejdet i ArcGIS med data fra NIRAS. Spildevandsledningen på Engvej modtager spildevand fra en trykledning fra Valsted. Som det ses på figur 4 løber spildevandet ned gennem Engvej, inden det fortsætter til en pumpe længere nede i byen der sender vandet mod Nibe Rensningsanlæg. Spildevandsledningen var cirka 90 meter lang og havde 4 brønde. Ledningens dimension var ø200 og materialet var beton. 10

11 Figur 5: TV-inspektion af det øverste ledningsstræk på Engvej. Det ses tydeligt at betonledningen er korroderet grundet svovlbrinte 2. Som det ses på figur 5, der viser billeder fra TV-inspektionen 2, er spildevandsledningen på Engvej i dårlig stand grundet svovlbrinte. Dette betød at der var indsivning af grundvand med dertilhørende høje driftsudgifter. Samtidig var der udsivning af spildevand til grundvandet. Årsagen til at ledningen skulle skiftes var altså dårlig stand Svovlbrinte i afløbssystemer Svovlbrinte er en giftig gas der lugter af rådne æg. Svovlbrinte kan i høje koncentrationer være livstruende for mennesker. Samtidig er svovlbrinte meget korroderende for specielt beton, hvilket gør svovlbrinte til et problem i afløbssystemer. Figur 6: Dannelse af svovlbrinte i afløbssystemer 3. 2 TV-inspektion er lånt af Aalborg Forsyning, Kloak A/S 3 Regn- og spildevandsafstrømning, 6. semester, kursusgang 14 11

12 Svovlbrinte dannes af processer af mikroorganismer i biofilm der stammer fra spildevandet og sidder på rørets inderside. Svovlbrinte dannes ved iltfrie forhold. Hvis der var tilstrækkeligt med ilt i spildevandsledningen kunne svovlbrintedannelsen ikke forekomme. Betonkorrosion grundet svovlbrinte Når svovlbrinte oxideres, bliver det til svovlsyre (H 2 SO 4 ). Svovlsyre kan reagere med beton og betonet bliver over tid til gips og mister dermed sin mekaniske styrke. Svovlsyren kan i høje koncentrationer andrage flere millimeter beton om året, hvilket gør beton sårbar overfor svovlbrinte/-syre. Figur 7: Principskitse for betonkorrosion ved svovlbrinteangreb 3. Løsningsmuligheder Der er generelt flere løsningsmuligheder at gøre brug af, hvis der er problemer med svovlbrinte. Man kan fx sanere eller strømpefore spildevandsledningen, tilsætte nitrat eller ændre måden at pumpe spildevandet på. De 2 sidstnævnte muligheder var dog ikke aktuelt i dette projekt, da ledningen allerede var i dårlig stand. 3.2 Projektering af projektet i Sebbersund Det blev besluttet at den gamle ledning skulle opgraves og erstattes af en ny og ligge i samme tracé. Det blev overvejet om ledningen på Engvej kunne strømpefores, da dette er økonomisk fordelagtigt og ikke kræver opgravning, men grundet mange stiktilslutninger ville dette ikke være hensigtsmæssigt, da det er svært at få stiktilslutninger til at fungere optimalt efterfølgende Vejledende beskrivelser ved anlægsarbejde for Kloak A/S Når der anlægsprojekteres for Kloak A/S, skal anlægsprojektet projekteres ud fra en række beskrivelser, der indeholder krav til udførelsen. 12

13 Beskrivelsernes retningslinjer skal som udgangspunkt følges af den projekterende under planlægningsarbejdet samt entreprenøren under gravearbejdet. Beskrivelserne er: Jord- og belægningsarbejder, SAB-kloak samt de supplerende betingelser. Jord- og belægningsarbejder Denne beskrivelse er gældende for alle anlægsarbejder i Aalborg Kommune. Beskrivelsen indeholder krav til fx retablering for at sikre ensartethed for anlægsprojekterne i kommunen. SAB-kloak SAB-kloak står for særlig arbejdsbeskrivelse for kloakarbejder og er en beskrivelse lavet af Kloak A/S. SABkloak gælder over Jord- og belægningsarbejder. Supplerende betingelser De supplerende betingelser laves specielt af den projekterende for hvert anlægsarbejde og gælder over SAB-kloak. De supplerende betingelser er en detaljeret beskrivelse af hvordan projektet skal udføres. De supplerende betingelser for saneringsopgaven i Sebbersund er vedhæftet denne rapport som bilag Valg af type spildevandsledning I henhold til side 12 i SAB-kloak, skal der generelt anvendes PVC-ledninger i dimensioner ø160-ø400 samt stiktilslutninger på ø110 PVC for separate spildevandsledninger. Da ledningen på Engvej i forvejen var ø200 beton og der ikke er hydrauliske problemer med opstuvning eller selvrensning, skulle spildevandsledningen på Engvej altså omlægges fra ø200 beton til ø200 PVC. Samtidig skulle spildevandsstiktilslutningerne omlægges fra ø150 beton til ø110 PVC Valg af brønde Spildevandsbrøndene på Engvej var som ledningen lavet af beton. Disse var også i dårlig stand pga. svovlbrinte. Det blev besluttet at de skulle udskiftes til ø600 PVC brønde. Desuden blev der i planlægningsfasen fjernet en enkelt brønd i forhold til det tidligere, så der i stedet i dag er 3 spildevandsbrønde i stedet for Geoteknik Ved kloakanlægsprojekter er det nødvendigt at have et kendskab til geologien på projektlokaliteten. Geologien kan have stor betydning for anlægsarbejdet og projektets økonomi, da fx sand og grus er meget nemmere at arbejde med end eksempelvis silt og gytje. Derfor blev der i forbindelse med projektet foretaget 2 geologiske boringer i hver ende af Engvej og der blev lavet en geoteknisk undersøgelsesrapport. Ifølge den geotekniske undersøgelsesrapport blev der i boringerne generelt truffet sandfyld fra 0,5 til 1,2 meter under terræn. Dette underlejres af postglacialt sand og gytje til 3,3-4,3 meter under terræn. Det postglaciale sand underlejres af senglacialt sand til boringernes bund. Den geotekniske undersøgelsesrapport er vedhæftet rapporten som bilag 2. I de geotekniske boringer blev der altså fundet sand og gytje. Sand er et godt materiale at arbejde med, mens gytje kan give pludselige sætninger, hvis grundvandsspejlet sænkes under gytjen og dermed drænes. 13

14 Det er derfor nødvendigt at tage forholdsregler for gytjen. I dette projekt er forholdsreglen at grundvandet ikke må sænkes i lang tid. Dermed skulle der ikke være fare for store sætninger i gytjen Grundvandssænkning I den geotekniske undersøgelsesrapport blev det pejlet at grundvandsspejlet ligger mellem 0,8 og 1,1 meter under terræn. Spildevandsledningen ligger 1,5-2,2 meter under terræn, hvilket betyder at der skal udføres grundvandssænkning. Ifølge SAB-kloak skal grundvandet sænkes til 30 cm under ledningsbund, for at sikre at ledningsgraven er tørlagt, altså skal grundvandet sænkes til cirka 2,5 meter under terræn. Når grundvandsstanden sænkes, fjernes de neutrale spændinger i jorden og de effektive spændinger forhøjes. Dette betyder at jord der plejer at ligge under grundvandsspejlet, vil veje mere end normalt dette kan give sætninger i jorden hvilket skal undgås. Den geotekniske undersøgelsesrapport har foreslået at grundvandssænkningen udføres ved hjælp af et vacuumbelastet sugespidsanlæg med 2 meter mellem spidserne. Sugespidserne etableres 2 meter under udgravningsniveau. Ved grundvandssænkning vil sænkningen udbrede sig på et større område, således der også opleves sænkninger et stykke fra ledningsgraven. For at undersøge hvor langt grundvandssænkningen strækker sig, bruger NIRAS en erfaringsformel: Hvor R = udbredelse af sænkning [m] s = sænkning [m] k = permeabilitetskoefficient [m/s] Den højeste værdi af permeabilitetskoefficienten, er i den geotekniske undersøgelsesrapport, beregnet til 1,31*10-4 m/s. Da den dybeste ledning er 2,2 meter under terræn og at SAB-kloak kræver at grundvandet skal være 0,3 meter under ledningen, skal grundvandet sænkes til 2,5 meter under terræn. Grundvandet står i upåvirket tilstand i kote 1,1 (jf. den geotekniske undersøgelsesrapport). Dermed skal grundvandsspejlet sænkes 1,4 meter (2,5 meter-1,1 meter). Dette giver en udbredelse af sænkningen på 46 meter. 14

15 Figur 8: Maksimal udbredelse af sænkning (46 meter). Kortet er udarbejdet i ArcGIS med data fra NIRAS. For at forhindre sætninger af de ejendommene inden for det markerede område, er det i SAB-kloak bestemt at grundvandssænkningen ikke må overstige 0,5 meter ved de pågældende ejendomme. Dette overvåges ved opsætning af pejlerør i området Vibrationer ved anlægsarbejdet Under anlægsarbejdet kan der opstå vibrationer i jorden der kan give rystelser i nærliggende bebyggelser. For at sikre dokumentation ved opståede skader på husene opsættes en rystelsesmåler ved nærliggende bebyggelser der giver alarm hvis vibrationerne kommer over en grænseværdi. Dette gøres for at overvåge vibrationsniveauet. Derudover udføres der fotoregistrering inden arbejdet igangsættes Fotoregistrering På grund af grundvandssænkning samt vibrationer under anlægsarbejdet er det nødvendigt at udføre fotoregistrering af de ejendomme, der ligger indenfor det markerede område på figur 8. Dette gøres for at have dokumentation for eksisterende skader, hvis der skulle opstå nye sætningsskader under anlægsarbejdet. Desuden skal borgerne orienteres om anlægsprojektet og have udleveret udsnit af byggelovens 12, senest 14 dage inden påbegyndelse af arbejdet Ledningsgrav I forbindelse med anlægsfasen skal der etableres en ledningsgrav. Laster fra nærliggende bygninger fordeler sig ud under bygningernes konstruktion, som det ses på figur 9. Hvis ledningsgraven graves ned under den stiplede grænsekurven markeret på figuren er det nødvendigt at afstive graven, for at undgå skred i jorden. 15

16 Figur 9: Afstivning af ledningsgrav i sand ifølge DS 415. Som det ses på figur 9, udbredes lasten fra den nærliggende bygning med først en hældning 3 og derefter en hældning 1,5. Hvis at den nærmeste skråningsfod er over grænselinjen, er det ikke nødvendigt at sikre mod skred i jorden Afstivning på Engvej I Engvej bliver ledningsgraven maksimalt 2,5 meter dyb og derfor skal de nærliggende ejendomme være 4,7 meter fra ledningsgraven, hvis afstivning skal undgås. På figur 10 ses en 4,7 meter grænselinje fra ledningsgraven og det ses at ejendommene ikke ligger indenfor bufferen. Ledningsgraven vil givetvis blive bredere end den projekterede spildevandsledning. Dette er ikke et problem, da der stadig er flere meter til nærmeste bygning. Da graven bliver over 1,7 meter dyb skal der opsættes gravekasse i ledningsgraven dette er for at sikre rørlæggerne mod jordskred. 16

17 Figur 10: 4,7 meter grænselinje for afstivning af ledningsgrav. Kortet er udarbejdet i ArcGIS med data fra NIRAS Afslutning på planlægningsfase I de foregående afsnit er det blevet planlagt hvordan den nye spildevandsledning skal anlægges. Den gamle beton spildevandsledning var korroderet pga. svovlbrinte. Det er besluttet at den gamle betonledning samt brønde skal erstattes af en PVC-ledning samt PVC-brønde, for at undgå fremtidig korrosion af ledningerne. Der er udført 2 geotekniske boringer som viser at geologien på Engvej mest består af sand samt lidt gytje. Grundvandet er 1 meter under terræn, og da ledningen ligger 1,5-2,2 meter under terræn skal der udføres grundvandssænkning, ved hjælp af vacuumbelastet sugespidsanlæg. Det er ikke nødvendigt at afstive ledningsgraven da denne ikke udsættes for laster fra nærliggende bygninger. Grundet grundvandssænkningen samt risiko for vibrationer ved anlægsarbejdet opsættes der vibrationsmålere og der udføres fotoregistrering af nærliggende ejendomme på Engvej. Ud fra disse bestemmelser blev der lavet de supplerende betingelser. De supplerende betingelser er vedlagt rapporten som bilag 1. 17

18 3.2.9 Udbud og licitation Efter planlægningsfasen blev projektet sendt i udbud hos 3 entreprenører: Gunnar Nielsen, Mortensen & Nymark samt Aabybro Entreprenørforretning. Tildelingskriteriet var laveste pris. Figur 11: Licitation afholdt d. 8. august Fra venstre ses entrepriselederne fra entreprenørvirksomhederne Mortensen & Nymark og Aabybro Entreprenørforrentning, Olav Bennike fra Kloak A/S samt Jesper Christensen fra NIRAS. Licitationen blev afholdt d. 8. august Laveste pris på projektet var Aabybro Entreprenørforretning med cirka 0,6 mio. kr.. Efter afholdelse af kontraktafklaringsmøde blev der indgået aftale med Aabybro Entreprenørforretning A/S, der fik tildelt entreprisen. Projektet på Engvej var nu klar til anlægsfasen og skulle igangsættes sidst i august. 18

19 3.3 Udførelsen af projektet Borgerinformation Inden anlægsfasen blev igangsat modtog borgerne på Engvej et brev der orienterede om projektet. Derudover bliver aktuelle anlægsprojekter lagt op på Kloak A/S hjemmeside, som information til borgerne i lokalområdet. Figur 12: Projektinformation på Kloak A/S' hjemmeside

20 3.3.2 Opstartsmøde Ved projektets igangsættelse blev der afholdt opstartsmøde mellem bygherre og entreprenøren med NIRAS som bygherrerepræsentant. Ved mødet blev der aftalt forskellige forhold ved projektet Byggemøder Ved opstartsmødet blev det eksempelvis aftalt at der skulle afholdes byggemøder 1 gang ugentligt. Byggemøder afholdes mellem bygherre og entreprenør for at holde styr på projektet, heriblandt økonomi, teknik, tidsplan, nye aftaler mm. Referater fra byggemøder er sammen med kontraktmappen indeholdende udbudsmateriale mv. juridisk bindende for projektet. Ved projektet på Engvej blev der i alt afholdt 4 byggemøder mellem bygherre og entreprenør med NIRAS som bygherrerepræsentant. Desuden var jeg som tilsyn ude på lokaliteten på tilsyn flere gange under anlægsperioden for at følge arbejdet Inden gravearbejdet Som tidligere nævnt skulle grundvandet sænkes inden gravearbejdet kunne igangsættes. Figur 13: Etablering af grundvandssænkning på Engvej. 20

21 Grundvandssænkningen skulle udføres ved hjælp af nedspulede spidser i den ene vejside. For at holde øje med grundvandet under sænkningen blev der opsat 4 pejlerør på Engvej, hvor entreprenøren skulle pejle grundvandsstanden 3 gange dagligt, for at sikre sig at grundvandet ikke blev sænket for meget. I starten af anlægsarbejdet var der problemer med at få sænket grundvandet tilstrækkeligt. Derfor blev der nedspulet spidser pr. meter, i stedet for pr. 2. meter. Dette betød at grundvandet blev sænket tilstrækkeligt og anlægsarbejdet kunne påbegyndes. Udover grundvandssænkningsudstyr samt pejlerør blev der også opsat en niveaumåler, for at overvåge vibrationerne i jorden forårsaget af anlægsarbejdet Anlægsfasen Da anlægsfasen startede var det meste planlægningsmæssige arbejde udført. Derfor var det mest entreprenørens arbejde der skulle overvåges ved tilsyn og lignende, hvilket er svært at beskrive i en rapport. Det vigtigste at pointere er dog, at jeg var på tilsyn alene og føler at jeg fik meget ud af selv at være tilsyn på projektet. Når man står alene på byggepladsen, kan man få stillet alverdens spørgsmål af entreprenør, borgere og andre ledningsejere, hvilket jeg synes var spændende. Efter lidt startproblemer med at etablere den første brønd, kom der gang i anlægsarbejdet på en enkelt dag nåede entreprenøren at etablere 33 meter hovedledning. 21

22 Figur 14: Spildevandsledning i PVC etableres i Engvej Komprimering ved retablering Efter brønde, hovedledning og stikledninger var etableret skulle Engvej retableres. For at der ikke sker sætninger i vejen i fremtiden samt beskytte kloakledningerne, er det nødvendigt at komprimere den jord der placeres oven på den nye ledning. På Engvej blev det aftalt at ledningsgraven skulle retableres med et lag omkringfyld, tilfyldning, bundsikring, stabilgrus og asfaltlag, svarende til Aalborg Kommune Trafik og Vejes krav til en lokalvej. Ved anlægsarbejder for Kloak A/S er der skærpede krav for komprimering og kontrol for komprimeringsgraderne, for at sikre at de nye kloakledninger er godt beskyttede fra trafiklast osv. Ved projektet på Engvej blev der af geoteknikeren målt for lave værdier i omkringfyldet. For lave værdier kan betyde sætninger på vejen i fremtiden samt deformation af spildevandsledningen. Kloak A/S gav dog dispensation for de målte værdier. Figur 15: Engvej opgravet i forbindelse med etablering af ny spildevandsledning. Selve gravearbejdet startede d. 1. september og blev færdigt først i oktober. Grundet problemer med den nye asfaltbelægning, er projektet endnu ikke helt færdigt. 22

23 Figur 16: Engvej efter etablering af ny spildevandsledning. Der mangler stadig lidt asfaltarbejde. Efter spildevandsledningen var etableret blev der kørt TV-inspektion TV-inspektion af den nye spildevandsledning Ved anlægsprojekter stilles der af Kloak A/S krav til at der køres TV-inspektion af de nyanlagte ledninger før der bliver lagt nyt asfalt på vejen. Dette gøres for at sikre at ledningen er anlagt korrekt. 23

24 Figur 17: Den nye spildevandsledning i Engvej. Billedet vil venstre viser hovedledningen, mens billedet til højre viser et nyanlagt grenrør ind til en ejendom på Engvej 2. TV-inspektionen viste en indhængende gummiring i en samling, hvilket blev rettet af entreprenøren, derudover blev TV-inspektionen godkendt uden anmærkninger Aflevering og DAP Når der bliver udlagt det sidste asfalt indkalder entreprenøren til aflevering af projektet. Fra dette tidspunkt har bygherre 10 dage til at undersøge om der er fejl eller mangler på projektet. Hvis der ikke findes fejl eller mangler godkendes afleveringen, og entreprenøren får udbetalt sine penge for arbejdet. Når afleveringen er afsluttet skal jeg lave DAP (dokumentation af projektafslutningen) til bygherren. DAP en laves først efter praktikken er afsluttet og beskrives derfor ikke nærmere Konklusion på Engvej-projektet I dette kapitel er det blevet beskrevet hvordan en mindre anlægsopgave i Sebbersund er blevet planlagt og udført. Den gamle betonledning var i dårlig stand pga. svovlbrinteangreb der forårsagede meget indsivende grundvand, hvilket gav høje driftsomkostninger og udsivning af spildevand. På baggrund af den gamle betonlednings tilstand samt høje driftsomkostninger blev betonledningen udskiftet til en ø200 PVC ledning. Det mindre anlægsprojekt indeholdt mange af de problematikker, som også findes ved større anlægsprojekter såsom grundvandssænkning, overpumpning af spildevand, forskellige jordarter, byggemøder, tilsyn, borgerorientering osv. Dette projekt har altså givet mig nogle kompetencer som jeg kan bruge i fremtiden som anlægsingeniør. 24

BREUM SEPARATKLOAKERING.

BREUM SEPARATKLOAKERING. BREUM SEPARATKLOAKERING. DAGSORDEN. Torsdag den 11. maj 2014, kl. 19.00 21.00 Kulturcenter Østsalling, Breum 19.00 Velkomst Præsentation af bygherrer og entreprenør Jørgen Rasmussen. Præsentation af Skive

Læs mere

Kloakfornyelse i Ulstrup

Kloakfornyelse i Ulstrup Kloakfornyelse i Ulstrup Borgermøde 18. juni 2013 Program Præsentation og indledning Spildevandsplan 2013 Kloakfornyelse i Ulstrup Hvor langt er vi nået med undersøgelser og planlægning Hvad skal Favrskov

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. Hvem er vi Thisted Vand: Flemming Geipel tilsyn,

Læs mere

Dagsorden. Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3.

Dagsorden. Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Dagsorden Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem er vi Thisted Vand:

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Anlægsarbejder Bag Slotsgraven m.fl.

Anlægsarbejder Bag Slotsgraven m.fl. Anlægsarbejder Bag Slotsgraven m.fl. Aftenens emner Præsentation af os Projektet frem til nu Præsentation af vandarbejder Præsentation af kloakarbejder Præsentation af fjernvarmearbejder Tidsplan Trafikafvikling

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde Birket og Lindet 22. august 2012 Signe Stubs Sognegård, Torrig L.

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde Birket og Lindet 22. august 2012 Signe Stubs Sognegård, Torrig L. Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde Birket og Lindet 22. august 2012 Signe Stubs Sognegård, Torrig L. Program Velkommen ved Lolland Forsyning Orientering om projektet Tidsplan Hvad betyder det

Læs mere

INDHOLDET AF MØDET I DAG

INDHOLDET AF MØDET I DAG VELKOMMEN INDHOLDET AF MØDET I DAG Dagsorden: Et par ord om Herning Vand og Herning Kommune, roller, hvem og hvad Strategi for kloakfornyelse i Herning Det planmæssige grundlag (Tillæg nr. 18 til gældende

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2.

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2. Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem

Læs mere

Velkommen til informationsmøde omkring 2. etape af kloakeringen i Vester Husby

Velkommen til informationsmøde omkring 2. etape af kloakeringen i Vester Husby Velkommen til informationsmøde omkring 2 etape af kloakeringen i Vester Husby Følg med på vores hjemmeside: wwwvestforsyningdk Aftenens program Velkomst og indledning ved Avi Gaye, Vand & Miljøchef, Vestforsyning

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

Dagsorden. Informationsmøde vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang. 4. Spørgsmål generelt m.m.

Dagsorden. Informationsmøde vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang. 4. Spørgsmål generelt m.m. Dagsorden Informationsmøde vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. Hvem er vi Thisted Vand: Keld Kjeldsen tilsyn tlf. 24 49 52

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde Horslunde By 28. juni 2012 Ravnsborghallen, Horslunde

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde Horslunde By 28. juni 2012 Ravnsborghallen, Horslunde Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde Horslunde By 28. juni 2012 Ravnsborghallen, Horslunde Program Velkommen ved Lolland Forsyning Orientering om projektet Tidsplan Hvad betyder det for den enkelte

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej

Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej Borgermøde 10. oktober 2013 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal

Læs mere

Velkommen til informationsmøde

Velkommen til informationsmøde 1 Velkommen til informationsmøde Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 19.00 Guderup Forsamlingshus Kloakseparering, Guderup, Etape 3.2 Program 2 1. Velkomst og indledning ved Lisbeth Rasmussen Hansen, Sønderborg

Læs mere

Separatkloakering i dit område

Separatkloakering i dit område Separatkloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område separatkloakeres. Det nye kloaksystem vil blive udført som separatsystem,

Læs mere

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1 Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Dagsorden 1. Indledning 2. Spildevandsplan 3. Ny renseanlægsstruktur 4. Projektomfang

Læs mere

den 14. januar 2015 på Hedensted Rådhus

den 14. januar 2015 på Hedensted Rådhus Kloakseparering i Hedensted Nord Borger- og informationsmøde den 14. januar 2015 på Hedensted Rådhus 1 Dagsorden: Velkomst og præsentation Baggrund Tidsplan Projektet Generel information Spørgsmål Afrunding

Læs mere

DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE

DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE HELST DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE b Ansvar b Adgang b Afhjælpning Hvornår og hvorfor skal du helst installere rensebrønde? Loven siger, at du skal sørge for, at det er muligt at rense dine kloakker

Læs mere

Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården

Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården Aftenens program - Velkomst og indledning ved Peter B. Andreasen, direktør Langeland Forsyning - Kloakering af sommerhusområderne

Læs mere

Partnering i Favrskov. Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand

Partnering i Favrskov. Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand Partnering i Favrskov Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand Favrskov Forsyning Favrskov Spildevand Ledningsnettet Fakta om ledningsnettet i Favrskov 827 km. ledning - heraf 173 km. fællesledninger

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2

Lolland Forsyning A/S. Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2 Lolland Forsyning A/S Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2 Program Velkommen! v/per Søndergaard, Lolland Forsyning A/S Præsentation af deltagere kommune,

Læs mere

Placering af skelbrønd Det er vigtigt at der tages stilling til placeringen af skelbrønden og gerne efter anvisning i dette brev.

Placering af skelbrønd Det er vigtigt at der tages stilling til placeringen af skelbrønden og gerne efter anvisning i dette brev. «EJER_NAVN» «EJER_ADR», «EJER_UDV_ADR» «EJER_POSTADR» 11. december 2014 S14-1646 D14-69117 Forslag til placering af skelbrønd på adressen «EJD_BELIGGENHED» Som tidligere oplyst skal der spildevands kloakeres

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014 Kloakfornyelse i Svejstrup Borgermøde 12. august 2014 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal Favrskov Spildevand

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 5 Kloakfornyelse Indhold 1 Kloakfornyelse... 2 1.1 Plan... 2 1.2 Kloakfornyelse... 2 1.3 Pumpestationer... 3 2 Oplæg til kloakfornyelsesplanlægning...

Læs mere

Orienteringsmøde med repræsentanter for grundejerforeninger i delområde 2 i sommerhusområdet Hals-Hou om spildevandskloakering af delområde

Orienteringsmøde med repræsentanter for grundejerforeninger i delområde 2 i sommerhusområdet Hals-Hou om spildevandskloakering af delområde Møde Orienteringsmøde med repræsentanter for grundejerforeninger i delområde 2 i sommerhusområdet Hals-Hou om spildevandskloakering af delområde 2. Tid 24-11-2011, kl. 15 Sted Aalborg Kommune, Stigsborg

Læs mere

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Dato Ansvarlig Sags ID. 16. maj 2013 Frits Klemmensen USG-2013-00007 Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Spørgsmål Kloak: Hvorfor laver man ikke regnvandskloak alle steder? Hvor skelner

Læs mere

Bygherrevejledning KLOAK I BYGGEMODNING

Bygherrevejledning KLOAK I BYGGEMODNING Bygherrevejledning KLOAK I BYGGEMODNING Orientering RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE AF KLOAKPROJEKTER Aarhus Vand A/S er selskab for kloakforsyning i Aarhus Kommune og vandforsyning i en stor del af kommunen.

Læs mere

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering Fuglebjerg Kommune Arløse By, kloakering Information om kloakeringen Ved Holger Hansen og Kenny Kragesand, Fuglebjerg Kommune samt Henrik Bjoljahn, EnviDan Dias nr. 1 Emner Baggrunden for kloakeringen,

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

DIALOGMØDE - MED ENTREPRENØRERNE OG KLOAKMESTRE I HERNING. Benny Nielsen, Afdelingsleder Plan og Projekt ben@herningvand.dk Tlf.

DIALOGMØDE - MED ENTREPRENØRERNE OG KLOAKMESTRE I HERNING. Benny Nielsen, Afdelingsleder Plan og Projekt ben@herningvand.dk Tlf. DIALOGMØDE - MED ENTREPRENØRERNE OG KLOAKMESTRE I HERNING DEN 17. FEBRUAR Benny Nielsen, Afdelingsleder Plan og Projekt ben@herningvand.dk Tlf.: 3016 1975 DAGSORDEN Hvor er HV lige nu (bl.a. Klimatilpasningsplan

Læs mere

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner Byggeri 2011 Vejledning 9 Retningslinjer for udførelse af faskiner Faskiner Vejledningen gælder faskiner i forbindelse med ukompliceret byggeri af: Enfamiliehuse og lign. Sommerhuse Garage og carporte

Læs mere

Separatkloakering i Feldborg 2012-2020. Orienteringsmøde 25. juni 2012

Separatkloakering i Feldborg 2012-2020. Orienteringsmøde 25. juni 2012 Separatkloakering i Feldborg 2012-2020 Orienteringsmøde 25. juni 2012 Dagsorden Velkomst & præsentation Baggrund for projektet Gennemgang af projektet Arbejdets forløb Reetablering af fortove og veje Myndighedsforhold

Læs mere

KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse

KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse Udarbejdet af: Godkendt af: MOL PKH Indholdsfortegnelse Side: 1 Dato: 2. april 2013 1 Orientering.... 2 1.1 Sammenfatning af beskrivelse... 2 1.2 Kunde...

Læs mere

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

Referat af informationsmøde omkring kloakering af Vester Husby, etape 2 i Husby Sognegård den 27. november 2013 kl. 19.00

Referat af informationsmøde omkring kloakering af Vester Husby, etape 2 i Husby Sognegård den 27. november 2013 kl. 19.00 Referat af informationsmøde omkring kloakering af Vester Husby, etape 2 i Husby Sognegård den 27. november 2013 kl. 19.00 Den første del af aftenen foregik med indlæg fra Vestforsyning, Holstebro Kommune

Læs mere

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ b Hvad er separatkloakering? b Hvornår sker der hvad? b Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og vi skal forbedre

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Centralisering af spildevandsrensning og kloakering af det åbne land Askø-Dannemare

Læs mere

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942.

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942. Punkt 8. Godkendelse: Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen vedrørende separatkloakering af Midtby-ejendomme i området ved Danmarksgade, Løkkegade, Kjellerupsgade og Karolinelund mv. inden

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

4.1 Drift og vedligeholdelse af afløbssystemer 4.2 Rensning af ledninger 4.3 Driftskontrol 4.4 Arbejder i nærheden af ledninger 4.

4.1 Drift og vedligeholdelse af afløbssystemer 4.2 Rensning af ledninger 4.3 Driftskontrol 4.4 Arbejder i nærheden af ledninger 4. 4. Ledningsdrift 4.1 Drift og vedligeholdelse af afløbssystemer 4.2 Rensning af ledninger 4.3 Driftskontrol 4.4 Arbejder i nærheden af ledninger 4.5 Genanvendelse 97 98 4. Ledningsdrift De foregående kapitler

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

Kloakseparering Faxe Ladeplads. Grundejermøde. 4. marts 2015

Kloakseparering Faxe Ladeplads. Grundejermøde. 4. marts 2015 Kloakseparering Faxe Ladeplads Grundejermøde 4. marts 2015 Program 1.Orientering om forslaget 2.Orientering om kloakseparering 3.Spørgsmål og dialog 4.Opfølgning og afslutning Korte opklarende spørgsmål

Læs mere

Installation Regn- og

Installation Regn- og Installation Regn- og Installation af Uponor kloakrørssystem PVC skal udføres i henhold til nedenstående Uponor-vejledning. 1. Ved afkortning af rør anvendes en fintandet sav eller en rørskærer. Røret

Læs mere

OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD

OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD Direktør Mikael E. Nielsen Dansk Miljørådgivning A/S ATV MØDE VALG AF AFVÆRGEMETODER HVORDAN FINDES DEN TEKNISK, ØKONOMISK OG MILJØMÆSSIGT

Læs mere

Rettelsesbrev nr. 2 med spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Rettelsesbrev nr. 2 med spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Dato 16-04-2014 Sagsnr. 3120 Sagsbeh jim Rettelsesbrev nr. 2 med spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Der er kommet nedenstående spørgsmål til udbudsmaterialet: Udbud Afsnit 1.1 Rådgiveraftalens omfang

Læs mere

AAB Almindelige Arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder

AAB Almindelige Arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder AAB Almindelige Arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder 2015 20. februar 2015 INTRODUKTION: Disse almindelige arbejdsbetingelser for anlægsarbejde (AAB) angiver de generelle standarder, fremgangsmåder og

Læs mere

Kloak- og drænprojekt.

Kloak- og drænprojekt. Kloak- og drænprojekt. Nu foreligger der et færdigt projekt omfattende både den fremtidige kloakering og pumpelagets fremtidige drænsystem. Hele projektet udsendes til 5 entreprenørfirmaer, og der afholdes

Læs mere

Retningslinier for udarbejdelse af kloakprojekter

Retningslinier for udarbejdelse af kloakprojekter 1 Retningslinier for udarbejdelse af kloakprojekter Udgiver: Favrskov Spildevand Udgivelsesår: Maj 2009, rev. feb 2015 Titel: Tekst og layout: Retningslinier for udarbejdelse af kloakprojekter Favrskov

Læs mere

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel Tårnby Kommune Spildevandsplan 2010-2018 December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 1 INDLEDNING...3 2 MÅLSÆTNINGER...5 3 FREMTIDIGE TILTAG I TÅRNBY KOMMUNE...7 3.1 NYANLÆG OG OMBYGNING

Læs mere

Møde med Kloakmestre i Herning. Den 24. april 2013

Møde med Kloakmestre i Herning. Den 24. april 2013 Møde med Kloakmestre i Herning Den 24. april 2013 Indholdet af mødet i dag Dagsorden: Et par ord om Herning Vand Strategi for kloaksaneringen i Herning og betydning for den enkelte grundejer / ejendom

Læs mere

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 2. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 14. november 2014 kl. 14.30

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 2. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 14. november 2014 kl. 14.30 Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 2 Mariagerfjord Vand a s Fredag den 14. november 2014 kl. 14.30 Dagsorden 1. Indledning 2. Ny renseanlægsstruktur 3. Spildevandsplan 4. Projektomfang

Læs mere

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER... 3 1.1 Gl. Mariager Kommune...3 1.2 Gl. Nørehald Kommune...3 1.3 Gl sønderhald kommune...7 1.4 GL PURHUS KOMMUNE...8 2 1

Læs mere

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Odder Spildevand har i afholdt informationsmøde i forbindelse med den kommende fornyelse af kloakkerne i Hundslund. Der deltog omkring 100 personer til mødet,

Læs mere

Informationsmøde. om separatkloakering i Ørting

Informationsmøde. om separatkloakering i Ørting Informationsmøde om separatkloakering i Ørting Dagsorden 1. Velkomst og Introduktion 2. Om kloakering i vejen og i byen 3. Trafikafvikling 4. PAUSE 5. Om kloakering på egen grund 6. Om projektets forløb

Læs mere

HOFOR snart klar til at bore den nye kloaktunnel

HOFOR snart klar til at bore den nye kloaktunnel Nyhedsbrev Damhusledningen/Hvidovre, oktober/november 2013 HOFOR snart klar til at bore den nye kloaktunnel Straks i det nye år er HOFOR klar til at sende den underjordiske boremaskine af sted, som skal

Læs mere

Sommerhuskloakering i Skovgårde. Program

Sommerhuskloakering i Skovgårde. Program Program 1. Præsentation af AquaDjurs, EnviDan og Danjord. 2. Baggrunden for kloakering af Skovgårde 3. Arbejdets omfang 4. Konsekvenser for sommerhusejeren 5. Arbejdets forløb 6. Spørgsmål 22-06-2013 Dias

Læs mere

Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen

Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen Handleplan 1 Møde den 23. april 2012 Chefrådgiver Mogens Terkelsen Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen - Resumé Roskilde Kommunes handleplan, september 2011 2 TRIN 1 Gennemføre

Læs mere

Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19.

Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19. Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19. november 2009 23-11-2009 Dias nr. 1 Hvem er jeg? Mads Uggerby - uddannelse

Læs mere

V a n d i k æ l d e r e n

V a n d i k æ l d e r e n V a n d i k æ l d e r e n Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

- Ansøgning om myndighedstilladelser f.eks. udledningstilladelse, landzonetilladelse, byggetilladelse mv.

- Ansøgning om myndighedstilladelser f.eks. udledningstilladelse, landzonetilladelse, byggetilladelse mv. Bilag 2 Dato 13-02-2014 Sagsnr. 3117 Sagsbeh als Ydelsesbeskrivelse rådgiverudbud Ugerløse Rådgiverydelse for separering af deloplandene UG01, UG02, UG08, UG09, UG12 og UG14 i Ugerløse, samt kapacitetsberegning

Læs mere

Dagsorden. Orientering om udbud ved Thisted Vand

Dagsorden. Orientering om udbud ved Thisted Vand Dagsorden Orientering om udbud ved Thisted Vand 1. Beskrivelse af licitations-og entrepriseformer og baggrunden for valg af de forskellige udbudsformer 2. Udbud gennemført i 2015 3. Forventede udbud i

Læs mere

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010 Orientering om kloakering af SANDET Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape 29. april 2010 # 1 Hvorfor kloakering af SANDET? Fordi: - Nedsivning ikke er mulig - Spildevandet forurener Arresø - Risiko

Læs mere

Regnhændelsen d. 15. august 2006

Regnhændelsen d. 15. august 2006 Regnhændelsen d. 15. august 2006 Den 15. august 2006 var voldsom regn i en lang periode årsag til at Aalborg Kommunes kloaksystem blev sat under pres flere steder. Det var glædeligt at se, at kloaksystemet

Læs mere

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Tema: Kloakering Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Klimatilpasning vi reagerer proaktivt ved blandt andet at lære af historien. Disposition 1. Vores 100 års regn. 5 steder ramt forskellige

Læs mere

Sommerhuskloakering mellem Hals og Hou Delområder 3,4 og 5. Høringssvar til revision af spildevandsplan.

Sommerhuskloakering mellem Hals og Hou Delområder 3,4 og 5. Høringssvar til revision af spildevandsplan. Aalborg Kommune Energi- og Miljøforvaltningen e-mail: MEF-INTERN@aalborg.dk Dato: 20.06.2014 Sagsnr.: 2014-25165 Dok. nr.: 2014-186737 Direkte telefon: 7743 9281 Initialer: PTA Mandag-fredag kl. 8-15 Torsdag

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til transport og aflevering af spildevand fra indre boreområde til godkendt renseanlæg ved Frederikshavn Spildevand A/S

Ansøgning om tilladelse til transport og aflevering af spildevand fra indre boreområde til godkendt renseanlæg ved Frederikshavn Spildevand A/S Frederikshavn Kommune Center for Teknik & Miljø Aalborgvej 93 9300 Sæby Ansøgning om tilladelse til transport og aflevering af spildevand fra indre boreområde til godkendt renseanlæg ved Frederikshavn

Læs mere

Hørsholm Kommune. Maj 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper TILLÆG

Hørsholm Kommune. Maj 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper TILLÆG Hørsholm Kommune Maj 2013 REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper PROJEKT Vurdering af kloakeringsprincipper Hørsholm Kommune Projekt nr. 211521 Dokument

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land NK-Forsyning A/S September 2013 Spildevand Din ejendom skal kloakeres Efter spildevandsplanen for Næstved Kommune skal flere landsbyer og ejendomme i det åbne land kloakeres.

Læs mere

Vand i kælderen. nye veje for vandet

Vand i kælderen. nye veje for vandet Vand i kælderen 1 nye veje for vandet HVORFOR DENNE PJECE? INDHOLD 2 3 Du er måske en af de mange grundejere i Herning Kommune, som SPILDEVAND har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan

Læs mere

Klimatilpasning i Odense Kommune

Klimatilpasning i Odense Kommune Klimatilpasning i Odense Kommune Præsentation af Kontorchef Charlotte Moosdorf Industrimiljø Tour de Klimatilpasning d. 7. september 2011 1 Globale klimaforandringer : Giver lokale udfordringer: Temperaturstigninger

Læs mere

# Spørgsmål Svar 20. januar 2015 1 Hvad kalder man de enkelte dele som tilslutningen består af

# Spørgsmål Svar 20. januar 2015 1 Hvad kalder man de enkelte dele som tilslutningen består af Log over spørgsmål vedrørende tilslutning af kloak til spildevandsstik i Mårup Østerstrand Syd. Loggen opdateres løbende. Hvis der er fejl eller mangler i svarene, opdateres de også løbende. Opdateret

Læs mere

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning!

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvadområdet Projektområdet udgøre et topopland, der oprindeligt har afvandet mod nord gennem Bagsværd Rende til Lyngby Sø. Overordnede visioner og mål for projektet

Læs mere

IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen. Opsamling på spørgeskemaundersøgelse

IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen. Opsamling på spørgeskemaundersøgelse IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen på Bornholm Opsamling på spørgeskemaundersøgelse under IP13 Titel: Opsamling på spørgeskemaundersøgelse under IP13 Udarbejdet for: Vand i Byer Udarbejdet

Læs mere

LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud

LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud Overordnet vandhåndtering Vandet kommer fra Tag Vej Pladser Dræn Terræn Mulige recipienter Fælleskloak Separatkloak Lokal nedsivning Fordampning Lokal

Læs mere

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og naturprojekt Ved Anna Tauby, NIRAS Medforfatter Rasmus Dyrholm, Frederikssund Forsyning AGENDA

Læs mere

Vand i kælderen kan undgås

Vand i kælderen kan undgås Vand i kælderen kan undgås Hvad kan du som grundejer gøre. Hvis der forekommer stuvning i det offentlige afløbssystem, kan den enkelte grundejer beskytte sin kælder mod indtrængende kloakvand på 3 måder:

Læs mere

Nyhedsmail nr. 12. 17. dec. 2013. Med årets sidste nyhedsmail får du de seneste nyheder og en rekapitulation over arbejdet i Vrist Pumpelag i 2013.

Nyhedsmail nr. 12. 17. dec. 2013. Med årets sidste nyhedsmail får du de seneste nyheder og en rekapitulation over arbejdet i Vrist Pumpelag i 2013. Nyhedsmail nr. 12. 17. dec. 2013. Velkommen til årets sidste nyhedsmail fra Vrist Pumpelag Med årets sidste nyhedsmail får du de seneste nyheder og en rekapitulation over arbejdet i Vrist Pumpelag i 2013.

Læs mere

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser Notat Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 8. november 2012 REV.25-11-2012 Projekt nr. 211553 Dokument nr. 125590549 Version 3 Udarbejdet af MSt Kontrolleret af ERI Godkendt af MSt 1 BAGGRUNDEN

Læs mere

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010 Vand i kælderen 2/3 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Århus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde sig over, at kælderen rummer store

Læs mere

R E F E R A T. Bestyrelsesmøde. Administrationsbygningen, Th. Eriksens Vej 28, Farsø. TID: 10. juni 2014 kl. 14.00.

R E F E R A T. Bestyrelsesmøde. Administrationsbygningen, Th. Eriksens Vej 28, Farsø. TID: 10. juni 2014 kl. 14.00. R E F E R A T SAG: Bestyrelsesmøde. MØDESTED: Administrationsbygningen, Th. Eriksens Vej 28, Farsø. TID: 10. juni 2014 kl. 14.00. TILSTEDE VAR: Kirsten Moesgaard Jens Lauritzen Rasmus Vetter Karen Clausager

Læs mere

Hvorfor denne pjece? I denne pjece orienterer vi dig om:

Hvorfor denne pjece? I denne pjece orienterer vi dig om: Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og vi inden for de næste 4-5 år skal forbedre forholdene på din ejendom og i dit kvarter med nye kloakledninger. I denne

Læs mere

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet.

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet. Beretning for Vrist Pumpelag 2013-2014. Velkommen til generalforsamling. Det er rart, at der igen i år er stor tilslutning til generalforsamlingen. I 2013 kom det fysiske arbejde med etablering af pumpelaget

Læs mere

Godsbanearealet i Aalborg AGENDA. som skelet. Industriens Hus 6/12-2013. Jan Scheel NIRAS A/S. NIRAS Development Assistance Activities

Godsbanearealet i Aalborg AGENDA. som skelet. Industriens Hus 6/12-2013. Jan Scheel NIRAS A/S. NIRAS Development Assistance Activities Godsbanearealet i Aalborg AGENDA Aalborgs nye Presentation bydel of sikrer participants mod ekstremregn Presentation og bruger of NIRAS landskabet NIRAS Development Assistance Activities som skelet NIRAS

Læs mere

Velkommen til borgermøde Bringstrup-forsamlingshus den 27. august 2015

Velkommen til borgermøde Bringstrup-forsamlingshus den 27. august 2015 Velkommen til borgermøde Bringstrup-forsamlingshus den 27. august 2015 Dagsorden: Kl. 19.00 Præsentation og baggrund for projektet Projektbeskrivelse Projektets udførelse Økonomi Kl. 19.30 Pause øl/vand

Læs mere

Teknisk Forvaltning Klostermarken 12

Teknisk Forvaltning Klostermarken 12 Kunde Rådgiver Viborg Kommune Orbicon A/S Teknisk Forvaltning Klostermarken 12 Sct. Mogens Gade 3 8800 Viborg 8800 Viborg Tlf. 87 28 11 00 Tlf. 87 25 25 25 Email mail@orbicon.dk Email tekniskforvaltning@viborg.dk

Læs mere

Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt

Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt Bilag 3 Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt 29. Januar 2015 SIDE 1 Hvorfor skal Rågeleje-Udsholt kloakeres? Kloakeringen sker iht. tillæg 4 og 5 til Gribskov Kommunes spildevandsplan 2013-2017

Læs mere

Dines Jørgensen & Co. A/S. DJ Miljø & Geoteknik P/S

Dines Jørgensen & Co. A/S. DJ Miljø & Geoteknik P/S Dines Jørgensen & Co. A/S Hillerød og Sorø 54 ansatte DJ Miljø & Geoteknik P/S Hillerød og Sorø 24 ansatte Dines Jørgensen & Co. A/S er et ingeniørfirma med rådgivning indenfor Anlæg og Byggeri. Firmaet

Læs mere

Bornholm Forsyning A/S. Mike Urban beregning for Nexø

Bornholm Forsyning A/S. Mike Urban beregning for Nexø Bornholm Forsyning A/S Mike Urban beregning for Nexø Bornholm Forsyning A/S Mike Urban beregning for Nexø Rekvirent Rådgiver Bornholm Forsyning A/S Att.: John W. Hansen Industrivej 1 3700 Rønne Orbicon

Læs mere

Spildevandstillæg nr. 207

Spildevandstillæg nr. 207 Vejle Spildevand A/S Vejle Spildevands og lodsejernes rolle i forbindelse med spildevandstillæg nr. 207 om sanering og udtræden i Bredal og Assendrup. v. Trine Dam Larsen Spildevandstillæg nr. 207 Spildevandstillæg

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere