INDLEDNING. Rapportens billeder og figurer er egne, med mindre kilde er angivet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDLEDNING. Rapportens billeder og figurer er egne, med mindre kilde er angivet."

Transkript

1 INDLEDNING I forbindelse med uddannelsen til diplomingeniør inden for Byggeri og Anlæg, Vand og Miljø på Aalborg Universitet, er det et krav jf. gældende studieordning at den studerende skal i praktik i en virksomhed. Virksomheden skal have relevans for uddannelsen. Praktikken ligger på dele af 6.- og 7. semester. For at sikre at den studerende har opnået kompetencer i praktikken, afsluttes praktikken med en eksamen, der tager udgangspunkt i en praktikrapport. Praktikrapporten skal beskrive de områder den studerende har arbejdet med hos virksomheden i praktikperioden. Fra d. 1. maj til d. 15. oktober 2012 har jeg været i virksomhedspraktik hos det rådgivende ingeniørfirma NIRAS i Aalborg i afdelingen SAWW (Sewage And Waste Water). Denne rapport vil beskrive hvilke projekter jeg har arbejdet med i praktikken samt give et indblik i arbejdet i en privat rådgivende virksomhed. Det skal her nævnes at jeg allerede har arbejdet i NIRAS i SAWW i 5 år primært med registreringsopgaver og har derfor allerede visse kompetencer inden for dette område. Derfor blev det aftalt med NIRAS, at jeg i forbindelse med praktikken ikke skulle arbejde med registreringsopgaver. Målet med praktikken var at give mig nye kompetencer og samtidig involvere mig i opgavetyper, jeg gerne vil arbejde med i fremtiden. I rapporten er det primært løsningerne, på de projekter jeg har arbejdet med, der er beskrevet. Det er dog i lige så høj grad processen i arbejdet som er interessant i en ingeniørpraktik, hvorfor en del af fokus også er lagt her. Rapportens billeder og figurer er egne, med mindre kilde er angivet. 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Om NIRAS A/S Organisation MINE ARBEJDSOMRÅDER I PRAKTIKKEN Saneringsopgave i Sebbersund Hydraulisk model, Seden Nord på Fyn Saneringsplanlægning, Thorsminde Uvedkommende vand i Randers Separatkloakering i Bislev Delkonklusion SANERINGSOPGAVE I SEBBERSUND Forundersøgelse Svovlbrinte i afløbssystemer Projektering af projektet i Sebbersund Vejledende beskrivelser ved anlægsarbejde for Kloak A/S Valg af type spildevandsledning Valg af brønde Geoteknik Vibrationer ved anlægsarbejdet Fotoregistrering Ledningsgrav Afslutning på planlægningsfase Udbud og licitation Udførelsen af projektet Borgerinformation Opstartsmøde Byggemøder Inden gravearbejdet Anlægsfasen

3 3.3.6 Komprimering ved retablering TV-inspektion af den nye spildevandsledning Aflevering og DAP Konklusion på Engvej-projektet ANALYSE AF PRAKTIKOPHOLDETS UDBYTTE FAGLIGT, ARBEJDSMÆSSIGT OG SOCIALT Fagligt Arbejdsmæssigt Socialt ERFARINGER FRA PRAKTIKOPHOLDET OG EVENTUELLE FORSLAG TIL ÆNDRINGER AF STUDIEORDNING, PROCEDURER MM REFLEKSION OVER VIDENSUDVEKSLING MELLEM VIRKSOMHEDEN OG UDDANNELSEN AFSLUTNING Bilagsoversigt Bilag 1: De supplerende betingelser for projektet på Engvej. Bilag 2: den geotekniske undersøgelsesrapport for projektet på Engvej. Bilag 3: Dagbog for praktikperioden. Bilag findes på vedlagte CD. 3

4 1. Om NIRAS A/S NIRAS er en af de større rådgivende ingeniørvirksomheder i Danmark. Med 1300 ansatte på over 20 kontorer i Europa, Asien og Afrika og med en omsætning på 1,1 mia. i 2011 er NIRAS med danske øjne en større virksomhed. Hovedkontoret er i Allerød tæt på København og derudover er NIRAS repræsenteret i alle de større danske byer - i min praktik har jeg været på Aalborgkontoret. NIRAS rådgiver inden for stort set alle ingeniørtekniske fag. På Aalborgkontoret er der i alt 5 afdelinger der arbejder med miljø, forsyning, trafik, informatik og byggeri og der er cirka 150 ansatte. 1.1 Organisation NIRAS organisation er opbygget på en divisionaliseret form 1. Øverst sidder den administrerende direktør. Under direktionen er direktørgruppen hver direktør i direktørgruppen er direktør for et af NIRAS arbejdsområder. Derudover er HR-afdeling og økonomiafdeling løsthængende hjælpeorganer til virksomhedens medarbejdere. I produktionskernen er NIRAS opdelt af 27 forretningsenheder. Lederen af en forretningsenhed er forretningschefen. Hver forretningschef refererer til en direktør der sidder i direktørgruppen. I forretningsenhederne er forretningschefen hjulpet af diverse mellemledere. Den forretningsenhed jeg sad i under min var som tidligere nævnt SAWW. SAWW har i alt 50 medarbejdere og er fordelt ud på kontorer i Århus, Kolding, Esbjerg, Holstebro, Herning og Aalborg. I SAWW arbejdes der med alt hvad der vedrører afløbsteknik: renseanlæg, saneringsplanlægning, registrering, opmåling, anlæg, 1 H. Mintzberg, Den velsiddende organisation,

5 pumpestationer, kloakreparationer, modelberegninger, dimensionering af afløbssystemer, LAR-anlæg, helhedsorienteret vandplanlægning mv. Forretningschef i SAWW er Jan Scheel og han hjælpes af flere mellemledere. I SAWW er der en meget flad struktur. Lederne er tæt på medarbejderne både socialt og fagligt, hvilket jeg ser som en meget stor fordel. Denne rapport vil tage udgangspunkt i min praktikperiode i SAWW og beskrive de projekter jeg har været involveret i. 5

6 2. MINE ARBEJDSOMRÅDER I PRAKTIKKEN I dette kapitel vil jeg beskrive overordnet hvilke projekter jeg har været involveret i. Senere i rapporten vil jeg udvælge et af projekterne og beskrive og analysere dette. 2.1 Saneringsopgave i Sebbersund I forbindelse med opstarten af min praktikperiode blev det aftalt med Aalborg Forsyning, Kloak A/S (herefter benævnt Kloak A/S) at jeg skulle sanere en spildevandsledning i Sebbersund tæt på Nibe. I projektet skulle jeg være sagsansvarlig og stå for planlægning, udbud, licitation og tilsyn med projektet. Projektet skulle være praktikkens hovedopgave, hvilket passede godt da jeg gerne i fremtiden vil arbejde med projektering af kloakanlæg. Arbejdet med at sanere en spildevandsledning beskrives og analyseres senere i denne rapport. 2.2 Hydraulisk model, Seden Nord på Fyn I forbindelse med en udstykning på 14 ha, fik jeg til opgave at dimensionere et spilde- og regnvandssystem med tilhørende regnvandsbassin ud fra de gældende dimensioneringskriterier givet af bygherre (Vandcenter Syd). Systemet blev først optegnet og placeret i den projekterede vejbane, derefter dimensioneret ved hjælp af håndberegning og siden testet i Mike Urban. Dimensioneringen er afsluttet og anlægsfasen starter op i efteråret. Jeg synes det var spændende at arbejde med Mike Urban på en opgave der skal realiseres i virkeligheden og ikke bare en teoretisk opgave stillet af universitetet. 2.3 Saneringsplanlægning, Thorsminde I den nye spildevandsplan for Vestforsyningens forsyningsområde, er det besluttet at Thorsminde skal separatkloakeres. Systemerne er forældede og underdimensionerede. Byen er i dag kun spildevandskloakeret, men borgerne har alligevel koblet regnvand fra deres ejendom på vejvandsledninger, der kun er dimensioneret til vejvand. På baggrund af disse faktorer skal Thorsminde separatkloakeres. Jeg fik til opgave at optegne de nye spilde- og regnvandsledninger, hvor jeg skulle følge en række krav fra Vestforsyningen: - De nye spildevandsledninger måtte ikke anlægges højere end de eksisterende gør i dag, for at undgå at borgerne skulle løfte deres system på grunden. - De nye spildevandsledninger måtte som udgangspunkt ikke være under kote -1,2 for at undgå store udgifter til opgravning. Dette viste sig at være en meget stor udfordring. 6

7 Figur 1: Placeringen af Thorsminde mellem Nordsøen og Ringkøbing Fjord. Kortet er udarbejdet i ArcGIS med data fra NIRAS. Thorsminde er placeret mellem Ringkøbing Fjord og Nordsøen og ligger cirka i kote 1,5. Undergrunden under Thorsminde består af flyvesand der er blevet transporteret via vestkystens erosion. Sand har en meget høj permeabilitetskoefficient. Disse faktorer betyder at der er en naturlig høj grundvandsstand under Thorsminde, hvilket antages at ligge omkring kote 0. Høj grundvandstand kan betyde at det kan blive meget dyrt at få gravet spilde- og regnvandsledningerne ned. Derfor kravet om en maksimal gravedybde på kote -1,2. For at sikre en frostfri dybde skal topstrækningerne på ledningerne helst ligge 1 meter under terræn og spildevandsledningerne længere nede end regnvandsledningerne. Samtidig skulle spildevandsledningerne være selvrensende. Regnvandsledningerne skulle kunne håndtere en 1 års regnhændelse, hvilket gav så store rør at der var problemer med jorddækning af ledningerne. Arbejdet er endnu ikke helt afsluttet, men med små pumpestationer og ekstra regnvandsbassiner ser det ud til at lykkedes. 2.4 Uvedkommende vand i Randers Mange forsyninger i Danmark vil separatkloakere deres fællessystemer. Det er der rigtig mange fordele ved, men også nogle ulemper. En af ulemperne er at det tilsyneladende kan være meget svært for husejere at få sig koblet rigtigt til det offentlige kloaksystem. Det sker jævnligt at regnvandsstikket kobles på spildevandsledningen og spildevandsstikket kobles på regnvandsledningen såkaldte fejlkoblinger. Mens 7

8 spildevand i regnvandssystemet unødigt forurener vores recipienter, kan regnvand i spildevandssystemet forårsage kælderoversvømmelser og oversvømmelser på terræn idet de mindre spildevandsledninger ikke kan føre særlig meget vand. I Randers Kommune er der flere byer der har problemer med disse fejlkoblinger. Figur 2: Uvedkommende vand er et stort problem i kloaksystemerne, her på billedet er det indsivende grundvand. Mange forsyninger mener at mindst 30% af det vand, der ledes til deres renseanlæg, er uvedkommende. NIRAS har fået til opgave at undersøge en by i Randers der er separatkloakeret, hvor det er kendt at spildevandspumperne kører ekstra meget under regn, hvilket kunne tyde på en fejlkobling. Jeg er kommet med i dette projekt da jeg tidligere har arbejdet med fejlkoblinger og uvedkommende vand og derfor har en viden på området. NIRAS har nu lavet første fase af undersøgelserne, hvor der er fundet flere kilder til uvedkommende vand, blandt andet fejltilkoblede huse, regnvandsledninger osv. Senere udvides arbejdet muligvis til at undersøge byen mere detaljeret. 2.5 Separatkloakering i Bislev Kloak A/S har besluttet at centralisere deres rensning af spildevand. I fremtiden skal spildevand fra Aalborg Kommune kun renses på 2 rensningsanlæg: Rensningsanlæg Vest og Rensningsanlæg Øst. I 2011 blev Hals rensningsanlæg nedlagt og i 2013 skal Nibe Rensningsanlæg nedlægges. I dag er byen Bislev fælleskloakeret 8

9 og sender derfor også regnvand til Nibe Rensningsanlæg. For at undgå at pumpe regnvand til Nibe og helt til Aalborg i fremtiden er det besluttet, at Bislev skal separatkloakeres. Figur 3: Separatkloakering i Bislev. I bymidten i Bislev står husene tæt, hvilket sætter store krav til entreprenøren, så det undgås at beskadige de nærliggende ejendomme. NIRAS har fået til opgave at projektere 2 ud af i alt 3 etaper i Bislev, hvilket udføres i 2012 og I forbindelse med min praktik, og for at få en introduktion til hvordan Kloak A/S gerne vil have deres anlægsarbejde udført, følger jeg den tilsynsførende Jesper Christensen fra NIRAS når han er på tilsyn i Bislev. Målet med at følge separeringsprojektet i Bislev, var at give mig bedre forudsætninger for selv at lave anlægsprojekter for Kloak A/S i fremtiden. Samtidig gjorde det mig også mere klar til at føre tilsyn på det mindre anlægsprojekt i Sebbersund. 2.6 Delkonklusion I dette afsnit er det blevet beskrevet hvilke projekter jeg har arbejdet med i praktikken. Mit mål med praktikken var at tilegne mig nye kompetencer, primært inden for hydrauliske modeller og anlægsopgaver, hvilket jeg synes er lykkedes til dels. Jeg kunne dog godt have ønsket mig at arbejde mere med Mike Urban og dimensionering af afløbssystemer. I næste afsnit vil jeg udvælge et af de nævnte projekter og beskrive nærmere. 9

10 3. SANERINGSOPGAVE I SEBBERSUND Ifølge retningslinjerne for praktikrapporten er det et krav, at der udvælges mindst én opgave til nærmere gennemgang. Jeg har valgt saneringsopgaven i Sebbersund som den opgave jeg vil forklare nærmere. I dette kapitel vil der derfor blive beskrevet og analyseret hvorfor og hvordan spildevandsledningen på Engvej i Sebbersund blev saneret. 3.1 Forundersøgelse Kloak A/S får hvert år foretaget TV-inspektion af dele af kloaksystemerne i Aalborg Kommune. Dette gøres for at få et nærmere kendskab til deres kloaksystemer. I 2010 fik Kloak A/S kørt TV-inspektion i Sebbersund, hvor der var en spildevandsledning i beton der var i særlig dårlig stand. Ledningen lå i en villavej: Engvej. Det blev besluttet at ledningen skulle udskiftes og at jeg, som et led i min praktik, skulle stå for projektet. Figur 4: Engvej med trykledning og spildevandsledning. Kortet er udarbejdet i ArcGIS med data fra NIRAS. Spildevandsledningen på Engvej modtager spildevand fra en trykledning fra Valsted. Som det ses på figur 4 løber spildevandet ned gennem Engvej, inden det fortsætter til en pumpe længere nede i byen der sender vandet mod Nibe Rensningsanlæg. Spildevandsledningen var cirka 90 meter lang og havde 4 brønde. Ledningens dimension var ø200 og materialet var beton. 10

11 Figur 5: TV-inspektion af det øverste ledningsstræk på Engvej. Det ses tydeligt at betonledningen er korroderet grundet svovlbrinte 2. Som det ses på figur 5, der viser billeder fra TV-inspektionen 2, er spildevandsledningen på Engvej i dårlig stand grundet svovlbrinte. Dette betød at der var indsivning af grundvand med dertilhørende høje driftsudgifter. Samtidig var der udsivning af spildevand til grundvandet. Årsagen til at ledningen skulle skiftes var altså dårlig stand Svovlbrinte i afløbssystemer Svovlbrinte er en giftig gas der lugter af rådne æg. Svovlbrinte kan i høje koncentrationer være livstruende for mennesker. Samtidig er svovlbrinte meget korroderende for specielt beton, hvilket gør svovlbrinte til et problem i afløbssystemer. Figur 6: Dannelse af svovlbrinte i afløbssystemer 3. 2 TV-inspektion er lånt af Aalborg Forsyning, Kloak A/S 3 Regn- og spildevandsafstrømning, 6. semester, kursusgang 14 11

12 Svovlbrinte dannes af processer af mikroorganismer i biofilm der stammer fra spildevandet og sidder på rørets inderside. Svovlbrinte dannes ved iltfrie forhold. Hvis der var tilstrækkeligt med ilt i spildevandsledningen kunne svovlbrintedannelsen ikke forekomme. Betonkorrosion grundet svovlbrinte Når svovlbrinte oxideres, bliver det til svovlsyre (H 2 SO 4 ). Svovlsyre kan reagere med beton og betonet bliver over tid til gips og mister dermed sin mekaniske styrke. Svovlsyren kan i høje koncentrationer andrage flere millimeter beton om året, hvilket gør beton sårbar overfor svovlbrinte/-syre. Figur 7: Principskitse for betonkorrosion ved svovlbrinteangreb 3. Løsningsmuligheder Der er generelt flere løsningsmuligheder at gøre brug af, hvis der er problemer med svovlbrinte. Man kan fx sanere eller strømpefore spildevandsledningen, tilsætte nitrat eller ændre måden at pumpe spildevandet på. De 2 sidstnævnte muligheder var dog ikke aktuelt i dette projekt, da ledningen allerede var i dårlig stand. 3.2 Projektering af projektet i Sebbersund Det blev besluttet at den gamle ledning skulle opgraves og erstattes af en ny og ligge i samme tracé. Det blev overvejet om ledningen på Engvej kunne strømpefores, da dette er økonomisk fordelagtigt og ikke kræver opgravning, men grundet mange stiktilslutninger ville dette ikke være hensigtsmæssigt, da det er svært at få stiktilslutninger til at fungere optimalt efterfølgende Vejledende beskrivelser ved anlægsarbejde for Kloak A/S Når der anlægsprojekteres for Kloak A/S, skal anlægsprojektet projekteres ud fra en række beskrivelser, der indeholder krav til udførelsen. 12

13 Beskrivelsernes retningslinjer skal som udgangspunkt følges af den projekterende under planlægningsarbejdet samt entreprenøren under gravearbejdet. Beskrivelserne er: Jord- og belægningsarbejder, SAB-kloak samt de supplerende betingelser. Jord- og belægningsarbejder Denne beskrivelse er gældende for alle anlægsarbejder i Aalborg Kommune. Beskrivelsen indeholder krav til fx retablering for at sikre ensartethed for anlægsprojekterne i kommunen. SAB-kloak SAB-kloak står for særlig arbejdsbeskrivelse for kloakarbejder og er en beskrivelse lavet af Kloak A/S. SABkloak gælder over Jord- og belægningsarbejder. Supplerende betingelser De supplerende betingelser laves specielt af den projekterende for hvert anlægsarbejde og gælder over SAB-kloak. De supplerende betingelser er en detaljeret beskrivelse af hvordan projektet skal udføres. De supplerende betingelser for saneringsopgaven i Sebbersund er vedhæftet denne rapport som bilag Valg af type spildevandsledning I henhold til side 12 i SAB-kloak, skal der generelt anvendes PVC-ledninger i dimensioner ø160-ø400 samt stiktilslutninger på ø110 PVC for separate spildevandsledninger. Da ledningen på Engvej i forvejen var ø200 beton og der ikke er hydrauliske problemer med opstuvning eller selvrensning, skulle spildevandsledningen på Engvej altså omlægges fra ø200 beton til ø200 PVC. Samtidig skulle spildevandsstiktilslutningerne omlægges fra ø150 beton til ø110 PVC Valg af brønde Spildevandsbrøndene på Engvej var som ledningen lavet af beton. Disse var også i dårlig stand pga. svovlbrinte. Det blev besluttet at de skulle udskiftes til ø600 PVC brønde. Desuden blev der i planlægningsfasen fjernet en enkelt brønd i forhold til det tidligere, så der i stedet i dag er 3 spildevandsbrønde i stedet for Geoteknik Ved kloakanlægsprojekter er det nødvendigt at have et kendskab til geologien på projektlokaliteten. Geologien kan have stor betydning for anlægsarbejdet og projektets økonomi, da fx sand og grus er meget nemmere at arbejde med end eksempelvis silt og gytje. Derfor blev der i forbindelse med projektet foretaget 2 geologiske boringer i hver ende af Engvej og der blev lavet en geoteknisk undersøgelsesrapport. Ifølge den geotekniske undersøgelsesrapport blev der i boringerne generelt truffet sandfyld fra 0,5 til 1,2 meter under terræn. Dette underlejres af postglacialt sand og gytje til 3,3-4,3 meter under terræn. Det postglaciale sand underlejres af senglacialt sand til boringernes bund. Den geotekniske undersøgelsesrapport er vedhæftet rapporten som bilag 2. I de geotekniske boringer blev der altså fundet sand og gytje. Sand er et godt materiale at arbejde med, mens gytje kan give pludselige sætninger, hvis grundvandsspejlet sænkes under gytjen og dermed drænes. 13

14 Det er derfor nødvendigt at tage forholdsregler for gytjen. I dette projekt er forholdsreglen at grundvandet ikke må sænkes i lang tid. Dermed skulle der ikke være fare for store sætninger i gytjen Grundvandssænkning I den geotekniske undersøgelsesrapport blev det pejlet at grundvandsspejlet ligger mellem 0,8 og 1,1 meter under terræn. Spildevandsledningen ligger 1,5-2,2 meter under terræn, hvilket betyder at der skal udføres grundvandssænkning. Ifølge SAB-kloak skal grundvandet sænkes til 30 cm under ledningsbund, for at sikre at ledningsgraven er tørlagt, altså skal grundvandet sænkes til cirka 2,5 meter under terræn. Når grundvandsstanden sænkes, fjernes de neutrale spændinger i jorden og de effektive spændinger forhøjes. Dette betyder at jord der plejer at ligge under grundvandsspejlet, vil veje mere end normalt dette kan give sætninger i jorden hvilket skal undgås. Den geotekniske undersøgelsesrapport har foreslået at grundvandssænkningen udføres ved hjælp af et vacuumbelastet sugespidsanlæg med 2 meter mellem spidserne. Sugespidserne etableres 2 meter under udgravningsniveau. Ved grundvandssænkning vil sænkningen udbrede sig på et større område, således der også opleves sænkninger et stykke fra ledningsgraven. For at undersøge hvor langt grundvandssænkningen strækker sig, bruger NIRAS en erfaringsformel: Hvor R = udbredelse af sænkning [m] s = sænkning [m] k = permeabilitetskoefficient [m/s] Den højeste værdi af permeabilitetskoefficienten, er i den geotekniske undersøgelsesrapport, beregnet til 1,31*10-4 m/s. Da den dybeste ledning er 2,2 meter under terræn og at SAB-kloak kræver at grundvandet skal være 0,3 meter under ledningen, skal grundvandet sænkes til 2,5 meter under terræn. Grundvandet står i upåvirket tilstand i kote 1,1 (jf. den geotekniske undersøgelsesrapport). Dermed skal grundvandsspejlet sænkes 1,4 meter (2,5 meter-1,1 meter). Dette giver en udbredelse af sænkningen på 46 meter. 14

15 Figur 8: Maksimal udbredelse af sænkning (46 meter). Kortet er udarbejdet i ArcGIS med data fra NIRAS. For at forhindre sætninger af de ejendommene inden for det markerede område, er det i SAB-kloak bestemt at grundvandssænkningen ikke må overstige 0,5 meter ved de pågældende ejendomme. Dette overvåges ved opsætning af pejlerør i området Vibrationer ved anlægsarbejdet Under anlægsarbejdet kan der opstå vibrationer i jorden der kan give rystelser i nærliggende bebyggelser. For at sikre dokumentation ved opståede skader på husene opsættes en rystelsesmåler ved nærliggende bebyggelser der giver alarm hvis vibrationerne kommer over en grænseværdi. Dette gøres for at overvåge vibrationsniveauet. Derudover udføres der fotoregistrering inden arbejdet igangsættes Fotoregistrering På grund af grundvandssænkning samt vibrationer under anlægsarbejdet er det nødvendigt at udføre fotoregistrering af de ejendomme, der ligger indenfor det markerede område på figur 8. Dette gøres for at have dokumentation for eksisterende skader, hvis der skulle opstå nye sætningsskader under anlægsarbejdet. Desuden skal borgerne orienteres om anlægsprojektet og have udleveret udsnit af byggelovens 12, senest 14 dage inden påbegyndelse af arbejdet Ledningsgrav I forbindelse med anlægsfasen skal der etableres en ledningsgrav. Laster fra nærliggende bygninger fordeler sig ud under bygningernes konstruktion, som det ses på figur 9. Hvis ledningsgraven graves ned under den stiplede grænsekurven markeret på figuren er det nødvendigt at afstive graven, for at undgå skred i jorden. 15

16 Figur 9: Afstivning af ledningsgrav i sand ifølge DS 415. Som det ses på figur 9, udbredes lasten fra den nærliggende bygning med først en hældning 3 og derefter en hældning 1,5. Hvis at den nærmeste skråningsfod er over grænselinjen, er det ikke nødvendigt at sikre mod skred i jorden Afstivning på Engvej I Engvej bliver ledningsgraven maksimalt 2,5 meter dyb og derfor skal de nærliggende ejendomme være 4,7 meter fra ledningsgraven, hvis afstivning skal undgås. På figur 10 ses en 4,7 meter grænselinje fra ledningsgraven og det ses at ejendommene ikke ligger indenfor bufferen. Ledningsgraven vil givetvis blive bredere end den projekterede spildevandsledning. Dette er ikke et problem, da der stadig er flere meter til nærmeste bygning. Da graven bliver over 1,7 meter dyb skal der opsættes gravekasse i ledningsgraven dette er for at sikre rørlæggerne mod jordskred. 16

17 Figur 10: 4,7 meter grænselinje for afstivning af ledningsgrav. Kortet er udarbejdet i ArcGIS med data fra NIRAS Afslutning på planlægningsfase I de foregående afsnit er det blevet planlagt hvordan den nye spildevandsledning skal anlægges. Den gamle beton spildevandsledning var korroderet pga. svovlbrinte. Det er besluttet at den gamle betonledning samt brønde skal erstattes af en PVC-ledning samt PVC-brønde, for at undgå fremtidig korrosion af ledningerne. Der er udført 2 geotekniske boringer som viser at geologien på Engvej mest består af sand samt lidt gytje. Grundvandet er 1 meter under terræn, og da ledningen ligger 1,5-2,2 meter under terræn skal der udføres grundvandssænkning, ved hjælp af vacuumbelastet sugespidsanlæg. Det er ikke nødvendigt at afstive ledningsgraven da denne ikke udsættes for laster fra nærliggende bygninger. Grundet grundvandssænkningen samt risiko for vibrationer ved anlægsarbejdet opsættes der vibrationsmålere og der udføres fotoregistrering af nærliggende ejendomme på Engvej. Ud fra disse bestemmelser blev der lavet de supplerende betingelser. De supplerende betingelser er vedlagt rapporten som bilag 1. 17

18 3.2.9 Udbud og licitation Efter planlægningsfasen blev projektet sendt i udbud hos 3 entreprenører: Gunnar Nielsen, Mortensen & Nymark samt Aabybro Entreprenørforretning. Tildelingskriteriet var laveste pris. Figur 11: Licitation afholdt d. 8. august Fra venstre ses entrepriselederne fra entreprenørvirksomhederne Mortensen & Nymark og Aabybro Entreprenørforrentning, Olav Bennike fra Kloak A/S samt Jesper Christensen fra NIRAS. Licitationen blev afholdt d. 8. august Laveste pris på projektet var Aabybro Entreprenørforretning med cirka 0,6 mio. kr.. Efter afholdelse af kontraktafklaringsmøde blev der indgået aftale med Aabybro Entreprenørforretning A/S, der fik tildelt entreprisen. Projektet på Engvej var nu klar til anlægsfasen og skulle igangsættes sidst i august. 18

19 3.3 Udførelsen af projektet Borgerinformation Inden anlægsfasen blev igangsat modtog borgerne på Engvej et brev der orienterede om projektet. Derudover bliver aktuelle anlægsprojekter lagt op på Kloak A/S hjemmeside, som information til borgerne i lokalområdet. Figur 12: Projektinformation på Kloak A/S' hjemmeside

20 3.3.2 Opstartsmøde Ved projektets igangsættelse blev der afholdt opstartsmøde mellem bygherre og entreprenøren med NIRAS som bygherrerepræsentant. Ved mødet blev der aftalt forskellige forhold ved projektet Byggemøder Ved opstartsmødet blev det eksempelvis aftalt at der skulle afholdes byggemøder 1 gang ugentligt. Byggemøder afholdes mellem bygherre og entreprenør for at holde styr på projektet, heriblandt økonomi, teknik, tidsplan, nye aftaler mm. Referater fra byggemøder er sammen med kontraktmappen indeholdende udbudsmateriale mv. juridisk bindende for projektet. Ved projektet på Engvej blev der i alt afholdt 4 byggemøder mellem bygherre og entreprenør med NIRAS som bygherrerepræsentant. Desuden var jeg som tilsyn ude på lokaliteten på tilsyn flere gange under anlægsperioden for at følge arbejdet Inden gravearbejdet Som tidligere nævnt skulle grundvandet sænkes inden gravearbejdet kunne igangsættes. Figur 13: Etablering af grundvandssænkning på Engvej. 20

21 Grundvandssænkningen skulle udføres ved hjælp af nedspulede spidser i den ene vejside. For at holde øje med grundvandet under sænkningen blev der opsat 4 pejlerør på Engvej, hvor entreprenøren skulle pejle grundvandsstanden 3 gange dagligt, for at sikre sig at grundvandet ikke blev sænket for meget. I starten af anlægsarbejdet var der problemer med at få sænket grundvandet tilstrækkeligt. Derfor blev der nedspulet spidser pr. meter, i stedet for pr. 2. meter. Dette betød at grundvandet blev sænket tilstrækkeligt og anlægsarbejdet kunne påbegyndes. Udover grundvandssænkningsudstyr samt pejlerør blev der også opsat en niveaumåler, for at overvåge vibrationerne i jorden forårsaget af anlægsarbejdet Anlægsfasen Da anlægsfasen startede var det meste planlægningsmæssige arbejde udført. Derfor var det mest entreprenørens arbejde der skulle overvåges ved tilsyn og lignende, hvilket er svært at beskrive i en rapport. Det vigtigste at pointere er dog, at jeg var på tilsyn alene og føler at jeg fik meget ud af selv at være tilsyn på projektet. Når man står alene på byggepladsen, kan man få stillet alverdens spørgsmål af entreprenør, borgere og andre ledningsejere, hvilket jeg synes var spændende. Efter lidt startproblemer med at etablere den første brønd, kom der gang i anlægsarbejdet på en enkelt dag nåede entreprenøren at etablere 33 meter hovedledning. 21

22 Figur 14: Spildevandsledning i PVC etableres i Engvej Komprimering ved retablering Efter brønde, hovedledning og stikledninger var etableret skulle Engvej retableres. For at der ikke sker sætninger i vejen i fremtiden samt beskytte kloakledningerne, er det nødvendigt at komprimere den jord der placeres oven på den nye ledning. På Engvej blev det aftalt at ledningsgraven skulle retableres med et lag omkringfyld, tilfyldning, bundsikring, stabilgrus og asfaltlag, svarende til Aalborg Kommune Trafik og Vejes krav til en lokalvej. Ved anlægsarbejder for Kloak A/S er der skærpede krav for komprimering og kontrol for komprimeringsgraderne, for at sikre at de nye kloakledninger er godt beskyttede fra trafiklast osv. Ved projektet på Engvej blev der af geoteknikeren målt for lave værdier i omkringfyldet. For lave værdier kan betyde sætninger på vejen i fremtiden samt deformation af spildevandsledningen. Kloak A/S gav dog dispensation for de målte værdier. Figur 15: Engvej opgravet i forbindelse med etablering af ny spildevandsledning. Selve gravearbejdet startede d. 1. september og blev færdigt først i oktober. Grundet problemer med den nye asfaltbelægning, er projektet endnu ikke helt færdigt. 22

23 Figur 16: Engvej efter etablering af ny spildevandsledning. Der mangler stadig lidt asfaltarbejde. Efter spildevandsledningen var etableret blev der kørt TV-inspektion TV-inspektion af den nye spildevandsledning Ved anlægsprojekter stilles der af Kloak A/S krav til at der køres TV-inspektion af de nyanlagte ledninger før der bliver lagt nyt asfalt på vejen. Dette gøres for at sikre at ledningen er anlagt korrekt. 23

24 Figur 17: Den nye spildevandsledning i Engvej. Billedet vil venstre viser hovedledningen, mens billedet til højre viser et nyanlagt grenrør ind til en ejendom på Engvej 2. TV-inspektionen viste en indhængende gummiring i en samling, hvilket blev rettet af entreprenøren, derudover blev TV-inspektionen godkendt uden anmærkninger Aflevering og DAP Når der bliver udlagt det sidste asfalt indkalder entreprenøren til aflevering af projektet. Fra dette tidspunkt har bygherre 10 dage til at undersøge om der er fejl eller mangler på projektet. Hvis der ikke findes fejl eller mangler godkendes afleveringen, og entreprenøren får udbetalt sine penge for arbejdet. Når afleveringen er afsluttet skal jeg lave DAP (dokumentation af projektafslutningen) til bygherren. DAP en laves først efter praktikken er afsluttet og beskrives derfor ikke nærmere Konklusion på Engvej-projektet I dette kapitel er det blevet beskrevet hvordan en mindre anlægsopgave i Sebbersund er blevet planlagt og udført. Den gamle betonledning var i dårlig stand pga. svovlbrinteangreb der forårsagede meget indsivende grundvand, hvilket gav høje driftsomkostninger og udsivning af spildevand. På baggrund af den gamle betonlednings tilstand samt høje driftsomkostninger blev betonledningen udskiftet til en ø200 PVC ledning. Det mindre anlægsprojekt indeholdt mange af de problematikker, som også findes ved større anlægsprojekter såsom grundvandssænkning, overpumpning af spildevand, forskellige jordarter, byggemøder, tilsyn, borgerorientering osv. Dette projekt har altså givet mig nogle kompetencer som jeg kan bruge i fremtiden som anlægsingeniør. 24

BREUM SEPARATKLOAKERING.

BREUM SEPARATKLOAKERING. BREUM SEPARATKLOAKERING. DAGSORDEN. Torsdag den 11. maj 2014, kl. 19.00 21.00 Kulturcenter Østsalling, Breum 19.00 Velkomst Præsentation af bygherrer og entreprenør Jørgen Rasmussen. Præsentation af Skive

Læs mere

ODDENSE SEPARATKLOAKERING. Torsdag den 2. juli 2015, kl. 19.00 21.00

ODDENSE SEPARATKLOAKERING. Torsdag den 2. juli 2015, kl. 19.00 21.00 ODDENSE SEPARATKLOAKERING. Torsdag den 2. juli 2015, kl. 19.00 21.00 DAGSORDEN. Velkomst og præsentation Separatkloakering Kloakprojektet: Arbejde i offentlige arealer Arbejder på egen grund Sikringstiltag

Læs mere

Kloakfornyelse i Ulstrup

Kloakfornyelse i Ulstrup Kloakfornyelse i Ulstrup Borgermøde 18. juni 2013 Program Præsentation og indledning Spildevandsplan 2013 Kloakfornyelse i Ulstrup Hvor langt er vi nået med undersøgelser og planlægning Hvad skal Favrskov

Læs mere

Borgermøde om separatkloakering af område ved Gl. Visborgvej. Mariagerfjord Vand a s Tirsdag den 17. 12. 2013 kl. 17.00

Borgermøde om separatkloakering af område ved Gl. Visborgvej. Mariagerfjord Vand a s Tirsdag den 17. 12. 2013 kl. 17.00 Borgermøde om separatkloakering af område ved Gl. Visborgvej Mariagerfjord Vand a s Tirsdag den 17. 12. 2013 kl. 17.00 Dagsorden 1. Indledning 2. Projektomfang 3. Tidsplan 4. Udførelsesmæssige forhold,

Læs mere

Anlægsarbejder Bag Slotsgraven m.fl.

Anlægsarbejder Bag Slotsgraven m.fl. Anlægsarbejder Bag Slotsgraven m.fl. Aftenens emner Præsentation af os Projektet frem til nu Præsentation af vandarbejder Præsentation af kloakarbejder Præsentation af fjernvarmearbejder Tidsplan Trafikafvikling

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. Hvem er vi Thisted Vand: Flemming Geipel tilsyn,

Læs mere

Dagsorden. Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3.

Dagsorden. Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Dagsorden Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem er vi Thisted Vand:

Læs mere

Opgavesæt til Maskinudgravning til større anlæg m. gravekasse

Opgavesæt til Maskinudgravning til større anlæg m. gravekasse Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Opgavesæt til Maskinudgravning til større anlæg m. gravekasse Undervisningsministeriet, November 2013. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Borgermøde om kloakering for nedlæggelse af Hadsund Renseanlæg. Mariagerfjord Vand a s Tirsdag den 25. juni 2013 kl

Borgermøde om kloakering for nedlæggelse af Hadsund Renseanlæg. Mariagerfjord Vand a s Tirsdag den 25. juni 2013 kl Borgermøde om kloakering for nedlæggelse af Hadsund Renseanlæg Mariagerfjord Vand a s Tirsdag den 25. juni 2013 kl. 17.00 Dagsorden 1. Indledning 2. Projektomfang 3. Udførelsestidsplan 4. Udførelsesmæssige

Læs mere

Retningslinjer for diplomingeniørpraktik

Retningslinjer for diplomingeniørpraktik Retningslinjer for diplomingeniørpraktik Alle diplomingeniørstuderende skal som et led i uddannelsen gennemføre et praktikophold af en varighed på 30 ECTS. Praktikken er placeret på den sidste del af 6.

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje

By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje KIDHOLM LANGHOLT, ETAPE 3 BYGGEMODNING - KLOAKANLÆG Supplerende Betingelser og Beskrivelser Tillæg til Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) dateret januar 2015

Læs mere

Se i øvrigt pjecen vedrørende separatkloakering som er vedlagt dette brev.

Se i øvrigt pjecen vedrørende separatkloakering som er vedlagt dette brev. «EJER_NAVN» «EJER_CONAVN» «EJER_ADR», «EJER_UDV_ADR» «EJER_POSTADR» «VEDR» Ålykkevej 5 7400 Herning Tlf.: 9999 2299 info@herningvand.dk www.herningvand.dk 30. november 2015 Kære beboer på Friskolevej,

Læs mere

DANVA. TEMADAG SEPARERING 12. Marts 2013. Før separering Hvad gør vi i projekteringsfasen. Gødstrup Hospital visualisering: CuraVita

DANVA. TEMADAG SEPARERING 12. Marts 2013. Før separering Hvad gør vi i projekteringsfasen. Gødstrup Hospital visualisering: CuraVita DANVA TEMADAG SEPARERING 12. Marts 2013 Før separering Hvad gør vi i projekteringsfasen Gødstrup Hospital visualisering: CuraVita Præsentation 2 Johnny Kristensen Kontorleder og Projektleder Grontmij A/S

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

Velkommen. Beboermøde om kloakfornyelse Stadion Allé, Skovbrynet og en del af Sindingsgade. Mandag d. 10. september 2012 kl. 17.

Velkommen. Beboermøde om kloakfornyelse Stadion Allé, Skovbrynet og en del af Sindingsgade. Mandag d. 10. september 2012 kl. 17. Velkommen Beboermøde om kloakfornyelse Stadion Allé, Skovbrynet og en del af Sindingsgade Mandag d. 10. september 2012 kl. 17 Dagsorden 1. Velkommen v/ Jan Pedersen (spildevandschef, Silkeborg Forsyning

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde Birket og Lindet 22. august 2012 Signe Stubs Sognegård, Torrig L.

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde Birket og Lindet 22. august 2012 Signe Stubs Sognegård, Torrig L. Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde Birket og Lindet 22. august 2012 Signe Stubs Sognegård, Torrig L. Program Velkommen ved Lolland Forsyning Orientering om projektet Tidsplan Hvad betyder det

Læs mere

Kloakfornyelse m.v. på Tietgensgade & Trøstrupsgade m.fl. i Herning.

Kloakfornyelse m.v. på Tietgensgade & Trøstrupsgade m.fl. i Herning. Til Beboerne på Tietgensgade m.fl. Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Tlf.: 9999 2299 CVR 2581 0619 EAN 5 790001 899202 Den 11. marts 2013 Kloakfornyelse m.v. på Tietgensgade & Trøstrupsgade m.fl.

Læs mere

Velkommen til informationsmøde omkring 2. etape af kloakeringen i Vester Husby

Velkommen til informationsmøde omkring 2. etape af kloakeringen i Vester Husby Velkommen til informationsmøde omkring 2 etape af kloakeringen i Vester Husby Følg med på vores hjemmeside: wwwvestforsyningdk Aftenens program Velkomst og indledning ved Avi Gaye, Vand & Miljøchef, Vestforsyning

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2.

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2. Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem

Læs mere

Separatkloakering i Stavtrup etape Orienteringsmøde 3. oktober 2011

Separatkloakering i Stavtrup etape Orienteringsmøde 3. oktober 2011 Separatkloakering i Stavtrup etape 2011-2012 Orienteringsmøde 3. oktober 2011 Program Præsentation Gennemgang af projektet med tidsplan Tilslutning på egen grund og økonomi Generelle spørgsmål i plenum

Læs mere

Separatkloakering af Vrøgum Informationsmøde den 04. februar 2015

Separatkloakering af Vrøgum Informationsmøde den 04. februar 2015 Separatkloakering af Vrøgum Informationsmøde den 04. februar 2015 Dagsorden Velkomst og præsentation af panel Varde Kommune og Varde Forsyning A/S Baggrund Kloakeringsprincipper Tidsplan Det praktiske

Læs mere

VELKOMMEN. Separering i Faxe Ladeplads - Etape II

VELKOMMEN. Separering i Faxe Ladeplads - Etape II VELKOMMEN Separering i Faxe Ladeplads - Etape II Onsdag d. 1. juni 2016, På Hylleholt skole i fællesrum, blok B på Dannebrogsvej 1, 4654 Faxe Ladeplads, Projektleder: Kaj Eichler tlf. 56 37 11 05 E-mail:

Læs mere

Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej

Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej Borgermøde 10. oktober 2013 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal

Læs mere

Fælles information udsendes i april måned 2012 til alle implicerede sommerhuse i Vejlby Klit og Vrist. JP laver oplæg.

Fælles information udsendes i april måned 2012 til alle implicerede sommerhuse i Vejlby Klit og Vrist. JP laver oplæg. REFERAT Projekt : Vejlby Klit og Vrist dræning Kundenavn : Lemvig Vand og Spildevand A/S Emne : Referat af opstartsmøde den 26. marts 2012 Til : Vrist Pumpelag formand Bendt Bjergaard, Vejlby Pumpelag

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S. Entreprisebeskrivelse Entreprisenavn

Favrskov Spildevand A/S. Entreprisebeskrivelse Entreprisenavn Favrskov Spildevand A/S Entreprisebeskrivelse Entreprisebeskrivelse Side 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Entreprisebeskrivelse (EB)... 2 1.1 Tilbudsgrundlag... 2 1.2 Beskrivelse af entreprisen... 3 1.3 Tildelingskriterier...

Læs mere

Vejlby Pumpelag: Peter Pætau, Jørgen K. Jensen; Poul Olsen, Christian Langer, Aksel Nielsen, Mogens Daugaard Christensen, Finn Vandborg.

Vejlby Pumpelag: Peter Pætau, Jørgen K. Jensen; Poul Olsen, Christian Langer, Aksel Nielsen, Mogens Daugaard Christensen, Finn Vandborg. REFERAT Projekt : Vejlby Klit og Vrist dræning Kundenavn : Lemvig Vand og Spildevand A/S Emne : Referat af møde om Dræning i Vejlby den 31. maj 2012 Til : Vrist Pumpelag: formand Bendt Bjergaard. Vejlby

Læs mere

Orienteringsmøde d. 19. marts 2014 i DGI-HUSET i Nordkraft, Aalborg

Orienteringsmøde d. 19. marts 2014 i DGI-HUSET i Nordkraft, Aalborg Information: Orienteringsmøde d. 19. marts 2014 i DGI-HUSET i Nordkraft, Aalborg Mødets formål Aalborg Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen og Aalborg Forsyning, Kloak A/S havde på vegne af en række

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 1. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang. 4. Spørgsmål generelt m.m.

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 1. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang. 4. Spørgsmål generelt m.m. Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 1 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem er Thisted Vand? Thisted Kommune Ejer 100%

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN. SENEST REVIDERET: 17. februar 2014 STANDARD UDBUDSKONTROLPLAN (UKP) I FORBINDELSE MED OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING

UDBUDSKONTROLPLAN. SENEST REVIDERET: 17. februar 2014 STANDARD UDBUDSKONTROLPLAN (UKP) I FORBINDELSE MED OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING UDBUDSKONTROLPLAN SENEST REVIDERET: 17. februar 2014 UKP STANDARD I FORBINDELSE MED OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING LEVERANCER Bundsikring, Leverance Sigteanalyse pr. 1000 m3 Vejdirektoratets

Læs mere

Kære beboer på Park Allè, Nylandsvej, Kløvermarken, Bellisvej, Nørregade, Jyllandsgade og Linde Allè.

Kære beboer på Park Allè, Nylandsvej, Kløvermarken, Bellisvej, Nørregade, Jyllandsgade og Linde Allè. «EJER_NAVN» «EJER_CONAVN» «EJER_ADR», «EJER_UDV_ADR» «EJER_POSTADR» «VEDR» Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Tlf.: 9999 2299 CVR 2581 0619 EAN 5 790001 899202 9. juni 2016 Kære beboer på Park Allè,

Læs mere

Dagsorden. Informationsmøde vedr. separatkloakering i Hurup, etape Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang. 4. Spørgsmål generelt m.m.

Dagsorden. Informationsmøde vedr. separatkloakering i Hurup, etape Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang. 4. Spørgsmål generelt m.m. Dagsorden Informationsmøde vedr. separatkloakering i Hurup, etape 3 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. Hvem er vi Thisted Vand: Keld Kjeldsen tilsyn tlf. 24 49 52

Læs mere

Velkommen. Beboermøde om kloakfornyelse i Kjellerup. Etape 4: D. Christensens Vej, Grønningen, Agertoften, Søndergade, Egebakken, Almtoftvej

Velkommen. Beboermøde om kloakfornyelse i Kjellerup. Etape 4: D. Christensens Vej, Grønningen, Agertoften, Søndergade, Egebakken, Almtoftvej Velkommen Beboermøde om kloakfornyelse i Kjellerup Etape 4: D. Christensens Vej, Grønningen, Agertoften, Søndergade, Egebakken, Almtoftvej Tirsdag d. 30. september 2014 kl. 17 Mosaikken Dagsorden 1. Velkommen

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

INDHOLDET AF MØDET I DAG

INDHOLDET AF MØDET I DAG VELKOMMEN INDHOLDET AF MØDET I DAG Dagsorden: Et par ord om Herning Vand og Herning Kommune, roller, hvem og hvad Strategi for kloakfornyelse i Herning Det planmæssige grundlag (Tillæg nr. 18 til gældende

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Fuglebakken, Hurup. 1. Velkomst med kaffe og brød. 2. Hvem er vi. 3.

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Fuglebakken, Hurup. 1. Velkomst med kaffe og brød. 2. Hvem er vi. 3. Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Fuglebakken, Hurup 1. Velkomst med kaffe og brød 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem er Thisted Vand? Thisted

Læs mere

Dagsorden. Separatkloakering Ingstrup Generel information. Information om kloakprojektet

Dagsorden. Separatkloakering Ingstrup Generel information. Information om kloakprojektet Separatkloakering Ingstrup 2016 2019 Dagsorden Generel information v. Jane Mortensen, Jammerbugt Forsyning A/S Information om kloakprojektet v. Benny Jepsen, MOE A/S Information om vejprojektet v. Kristian

Læs mere

Dagsorden. Informationsmøde vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang. 4. Spørgsmål generelt m.m.

Dagsorden. Informationsmøde vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang. 4. Spørgsmål generelt m.m. Dagsorden Informationsmøde vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. Hvem er vi Thisted Vand: Keld Kjeldsen tilsyn tlf. 24 49 52

Læs mere

Separatkloakering i dit område

Separatkloakering i dit område Separatkloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område separatkloakeres. Det nye kloaksystem vil blive udført som separatsystem,

Læs mere

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1 Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Dagsorden 1. Indledning 2. Spildevandsplan 3. Ny renseanlægsstruktur 4. Projektomfang

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Bedsted Stormgade Vestervigvej - Østergade. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3.

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Bedsted Stormgade Vestervigvej - Østergade. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Bedsted Stormgade Vestervigvej - Østergade 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem er vi Thisted

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde Horslunde By 28. juni 2012 Ravnsborghallen, Horslunde

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde Horslunde By 28. juni 2012 Ravnsborghallen, Horslunde Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde Horslunde By 28. juni 2012 Ravnsborghallen, Horslunde Program Velkommen ved Lolland Forsyning Orientering om projektet Tidsplan Hvad betyder det for den enkelte

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til borgermøde Sygehuskvarter delprojekt 2 13. marts 2013

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til borgermøde Sygehuskvarter delprojekt 2 13. marts 2013 Lolland Forsyning A/S Velkommen til borgermøde Sygehuskvarter delprojekt 2 13. marts 2013 Program Velkommen v/lolland Forsyning A/S Orientering om projektet Tidsplan Hvad betyder det for den enkelte ejendom?

Læs mere

DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE

DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE HELST DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE b Ansvar b Adgang b Afhjælpning Hvornår og hvorfor skal du helst installere rensebrønde? Loven siger, at du skal sørge for, at det er muligt at rense dine kloakker

Læs mere

DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN INDHOLD. 1 Eksisterende forhold. 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2

DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN INDHOLD. 1 Eksisterende forhold. 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2 DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2 2 Fremtidige

Læs mere

Landsby-LAR - status og muligheder

Landsby-LAR - status og muligheder Landsby-LAR - status og muligheder Evaluering Overordnet planlægning Foranalyse Projektering og udførelse Drift Analyse af eksisterende systemer Spildevandsplan Klimatilpasningsplan Vandhandleplan Før

Læs mere

den 14. januar 2015 på Hedensted Rådhus

den 14. januar 2015 på Hedensted Rådhus Kloakseparering i Hedensted Nord Borger- og informationsmøde den 14. januar 2015 på Hedensted Rådhus 1 Dagsorden: Velkomst og præsentation Baggrund Tidsplan Projektet Generel information Spørgsmål Afrunding

Læs mere

Separatkloakering i Feldborg 2012-2020. Orienteringsmøde 25. juni 2012

Separatkloakering i Feldborg 2012-2020. Orienteringsmøde 25. juni 2012 Separatkloakering i Feldborg 2012-2020 Orienteringsmøde 25. juni 2012 Dagsorden Velkomst & præsentation Baggrund for projektet Gennemgang af projektet Arbejdets forløb Reetablering af fortove og veje Myndighedsforhold

Læs mere

Efter separeringen hvilke problemer står vi med? DANVA temadag 12. marts 2013. Morten Ø. Nielsen Aarhus Vand

Efter separeringen hvilke problemer står vi med? DANVA temadag 12. marts 2013. Morten Ø. Nielsen Aarhus Vand Efter separeringen hvilke problemer står vi med? DANVA temadag 12. marts 2013 Morten Ø. Nielsen Aarhus Vand Præsentation Morten Ø. Nielsen Projektleder Aarhus Vand Baggrund: Arbejder med separeringsprojekter

Læs mere

Dagsorden. Informationsmøde vedr. separatkloakering i Østerild, etape 1. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang. 4. Spørgsmål generelt m.m.

Dagsorden. Informationsmøde vedr. separatkloakering i Østerild, etape 1. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang. 4. Spørgsmål generelt m.m. Dagsorden Informationsmøde vedr. separatkloakering i Østerild, etape 1 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. Hvem er vi Thisted Vand: Keld Kjeldsen tilsyn tlf. 24 49

Læs mere

Velkommen til informationsmøde

Velkommen til informationsmøde 1 Velkommen til informationsmøde Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 19.00 Guderup Forsamlingshus Kloakseparering, Guderup, Etape 3.2 Program 2 1. Velkomst og indledning ved Lisbeth Rasmussen Hansen, Sønderborg

Læs mere

Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården

Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården Aftenens program - Velkomst og indledning ved Peter B. Andreasen, direktør Langeland Forsyning - Kloakering af sommerhusområderne

Læs mere

VANDFORVALTNINGSSTRATEGI LOKALPLAN 404 VED RODSKOVVEJ I RODSKOV

VANDFORVALTNINGSSTRATEGI LOKALPLAN 404 VED RODSKOVVEJ I RODSKOV VANDFORVALTNINGSSTRATEGI LOKALPLAN 404 VED RODSKOVVEJ I RODSKOV Dato: 17. marts 2017 Udarbejdet af: JHC Sagsnr.: 45.525 Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S Side 1 af 6 VANDFORVALTNINGSSTRATEGI Introduktion:

Læs mere

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Dato Ansvarlig Sags ID. 16. maj 2013 Frits Klemmensen USG-2013-00007 Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Spørgsmål Kloak: Hvorfor laver man ikke regnvandskloak alle steder? Hvor skelner

Læs mere

Partnering i Favrskov. Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand

Partnering i Favrskov. Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand Partnering i Favrskov Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand Favrskov Forsyning Favrskov Spildevand Ledningsnettet Fakta om ledningsnettet i Favrskov 827 km. ledning - heraf 173 km. fællesledninger

Læs mere

Målrettet sporing af uvedkommende vand - det betaler sig. Dorte Juul Sørensen, NIRAS

Målrettet sporing af uvedkommende vand - det betaler sig. Dorte Juul Sørensen, NIRAS Målrettet sporing af uvedkommende vand - det betaler sig Dorte Juul Sørensen, NIRAS Målrettet sporing af uvedkommende vand - det betaler sig Hvad mener jeg med uvedkommende vand? Hvorfor skal vi interessere

Læs mere

Offentliggørelse af regulering af rørlagt vandløb mellem Mosevej og Gl. Århusvej i Viborg

Offentliggørelse af regulering af rørlagt vandløb mellem Mosevej og Gl. Århusvej i Viborg Teknik & Miljø Natur og Vand Prinsens Alle 5 8800 Viborg ENERGI VIBORG VAND A/S Att.: Peter Graves Madsen Industrivej 15 8800 Viborg Sendes til: pgm@energiviborg.dk Offentliggørelse af regulering af rørlagt

Læs mere

DIALOGMØDE - MED ENTREPRENØRERNE OG KLOAKMESTRE I HERNING. Benny Nielsen, Afdelingsleder Plan og Projekt ben@herningvand.dk Tlf.

DIALOGMØDE - MED ENTREPRENØRERNE OG KLOAKMESTRE I HERNING. Benny Nielsen, Afdelingsleder Plan og Projekt ben@herningvand.dk Tlf. DIALOGMØDE - MED ENTREPRENØRERNE OG KLOAKMESTRE I HERNING DEN 17. FEBRUAR Benny Nielsen, Afdelingsleder Plan og Projekt ben@herningvand.dk Tlf.: 3016 1975 DAGSORDEN Hvor er HV lige nu (bl.a. Klimatilpasningsplan

Læs mere

Tak for to gode informationsmøder i Ørting og Gylling

Tak for to gode informationsmøder i Ørting og Gylling Tak for to gode informationsmøder i Ørting og Gylling Odder Spildevand har i afholdt to velbesøgte informationsmøder i forbindelse med den kommende fornyelse af kloakkerne i de to byer. Ca. 90 mennesker

Læs mere

Udfordringer ved lange transportledninger til spildevand

Udfordringer ved lange transportledninger til spildevand Udfordringer ved lange transportledninger til spildevand Jes Vollertsen Aalborg Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg Centralisering: fordele og ulemper Fordel: Større og mere effektive renseanlæg

Læs mere

Aftale om udførelse af drænanlæg i Vrist sommerhusområde

Aftale om udførelse af drænanlæg i Vrist sommerhusområde Aftale om udførelse af drænanlæg i Vrist sommerhusområde Partnere: Vrist Pumpelag af 2011 CVR nr. 34151989 Lemvig Vand & Spildevand CVR nr. 32832296 Formål Denne aftale er indgået mellem Lemvig Vand &

Læs mere

Nu skal kloakken på din grund deles i regnvand og spildevand

Nu skal kloakken på din grund deles i regnvand og spildevand Nu skal kloakken på din grund deles i regnvand og spildevand Derfor skal din kloak laves om Lolland Forsyning er i samarbejde med Lolland Kommune i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og

Læs mere

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner Byggeri 2011 Vejledning 9 Retningslinjer for udførelse af faskiner Faskiner Vejledningen gælder faskiner i forbindelse med ukompliceret byggeri af: Enfamiliehuse og lign. Sommerhuse Garage og carporte

Læs mere

Arrild kloakseparering. Borgermøde den 15. april 2015

Arrild kloakseparering. Borgermøde den 15. april 2015 Arrild kloakseparering Borgermøde den 15. april 2015 Dagsorden: 1. Velkomst (v. Jacob Riis Bols, Tønder Spildevand A/S) 2. Baggrund (v. Martin Madsen, Tønder Kommune) 3. Gennemgang af projektet (v. Jacob

Læs mere

Separatkloakering i Arrild. Borgermøde torsdag d. 16. juni 2016

Separatkloakering i Arrild. Borgermøde torsdag d. 16. juni 2016 Separatkloakering i Arrild Borgermøde torsdag d. 16. juni 2016 Velkomst og præsentation Tønder Forsyning A/S: Jacob Riis Bols (projektleder) Bo Ludvigsen (direktør) evt. spørgsmål som ikke vedrører separatkloakeringen

Læs mere

Placering af skelbrønd Det er vigtigt at der tages stilling til placeringen af skelbrønden og gerne efter anvisning i dette brev.

Placering af skelbrønd Det er vigtigt at der tages stilling til placeringen af skelbrønden og gerne efter anvisning i dette brev. «EJER_NAVN» «EJER_ADR», «EJER_UDV_ADR» «EJER_POSTADR» 11. december 2014 S14-1646 D14-69117 Forslag til placering af skelbrønd på adressen «EJD_BELIGGENHED» Som tidligere oplyst skal der spildevands kloakeres

Læs mere

Borgermøde om spildevandskloakering af Gettrup, Broløs og V. Tørslev. Mandag den 13. april 2015 kl. 17.00

Borgermøde om spildevandskloakering af Gettrup, Broløs og V. Tørslev. Mandag den 13. april 2015 kl. 17.00 Borgermøde om spildevandskloakering af Gettrup, Broløs og V. Tørslev Mandag den 13. april 2015 kl. 17.00 Dagsorden 1. Præsentation 2. Ny renseanlægsstruktur 3. Spildevandsplan 4. Projektomfang 5. Kloakering

Læs mere

Informationsmøde. Informationsmøde Klimatilpasning af Postmosen, Kastaniehaven, Højager og Birkehaven 1

Informationsmøde. Informationsmøde Klimatilpasning af Postmosen, Kastaniehaven, Højager og Birkehaven 1 Informationsmøde Informationsmøde Klimatilpasning af Postmosen, Kastaniehaven, Højager og Birkehaven 1 Program 1. Velkommen, v. Lone Henriksen, Hillerød Kommune 2. Baggrund for projektet v. Peter Underlin,

Læs mere

Fra Mariagerfjord Kommune deltog afdelingsleder i Natur og Miljø, Bjarke Jensen samt miljøtekniker, Jens Kalør. Kommunen er myndighed på området.

Fra Mariagerfjord Kommune deltog afdelingsleder i Natur og Miljø, Bjarke Jensen samt miljøtekniker, Jens Kalør. Kommunen er myndighed på området. Opsummering fra mødet den 29. januar 2013 med grundejerforeninger i sommerhusområderne Øster Hurup Multihus (Byens Aula), Langerimsvej 7 9, Øster Hurup Velkomst og introduktion Bjarke Jensen fra Mariagerfjord

Læs mere

Dagsorden. Informationsmøde vedr. separatkloakering i Østerild, etape Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang. 4. Spørgsmål generelt m.m.

Dagsorden. Informationsmøde vedr. separatkloakering i Østerild, etape Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang. 4. Spørgsmål generelt m.m. Dagsorden Informationsmøde vedr. separatkloakering i Østerild, etape 2 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. Hvem er vi Thisted Vand: Keld Kjeldsen tilsyn tlf. 24 49

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord,

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, Tønder Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, august 2015 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

BYGHERREVEJLEDNING. Krav og retningslinier for spildevandsprojekter, der skal overtages af Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s SPILDEVAND

BYGHERREVEJLEDNING. Krav og retningslinier for spildevandsprojekter, der skal overtages af Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s SPILDEVAND BYGHERREVEJLEDNING Krav og retningslinier for spildevandsprojekter, der skal overtages af Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s SPILDEVAND Juli 2011 INDLEDNING Nedenstående ses Skanderborg Forsyningsvirksomhed

Læs mere

Notat. ON + PSL Arkitekter MØLLERENS HUS Vandforvaltningsstrategi 1 INDLEDNING

Notat. ON + PSL Arkitekter MØLLERENS HUS Vandforvaltningsstrategi 1 INDLEDNING Notat ON + PSL Arkitekter MØLLERENS HUS Vandforvaltningsstrategi REVISION A 17. april 2015 Projekt nr. 220946 Dokument nr. 1215412340 Version 4 Udarbejdet af JHKR Kontrolleret af LLKR Godkendt af DPI 1

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 5 Kloakfornyelse Indhold 1 Kloakfornyelse... 2 1.1 Plan... 2 1.2 Kloakfornyelse... 2 1.3 Pumpestationer... 3 2 Oplæg til kloakfornyelsesplanlægning...

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

Kloakfornyelse i Hvalløs 2016

Kloakfornyelse i Hvalløs 2016 Kloakfornyelse i Hvalløs 2016 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal Favrskov Spildevand lave Hvad skal I selv

Læs mere

Borgermøde om Forslag til Spildevandsplan maj 2016 Forslag til spildevandsplan

Borgermøde om Forslag til Spildevandsplan maj 2016 Forslag til spildevandsplan Borgermøde om Forslag til Spildevandsplan 1 Dagsorden Velkommen v/ Udvalgsformand Martin Stokholm Status og nye planlagte spildevandstiltag v/ Lejre Kommune Hvad betyder det for den enkelte ejendom? v/

Læs mere

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014 Kloakfornyelse i Svejstrup Borgermøde 12. august 2014 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal Favrskov Spildevand

Læs mere

Vejledning 3 Vejledning 8

Vejledning 3 Vejledning 8 Vejledning 3 Vejledning 8 Sådan gør du når du skal bygge Retningslinjer for udførelse af faskiner Center for Teknik og Miljø juni 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Faskiner 3 Ansøgning om udførelse af faskiner

Læs mere

Nyborg, Sænkning af Storebæltsvej

Nyborg, Sænkning af Storebæltsvej Nyborg, Sænkning af Storebæltsvej Tekst Bygherre: DSB SALG Vejmyndighed: Nyborg Kommune Entreprenør: Per Aarsleff A/S Rådgiver: Carl Bro as Miljø: DGE Anlægsperiode: Juli 2004- juli 2005 Oversigtsbillede

Læs mere

Byggeri 2014. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner

Byggeri 2014. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner Byggeri 2014 Vejledning 9 Retningslinjer for udførelse af faskiner Faskiner Vejledningen gælder faskiner i forbindelse med ukompliceret byggeri af: Enfamiliehuse og lign. Sommerhuse Garage og carporte

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Vi har konstateret, at det eksisterende kloakanlæg er i dårlig stand, og det er derfor planlagt fornyelse af systemet.

Vi har konstateret, at det eksisterende kloakanlæg er i dårlig stand, og det er derfor planlagt fornyelse af systemet. Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Tlf.: 9999 2299 CVR 2581 0619 EAN 5 790001 899202 Dato: 19. juni 2012 Kloakfornyelse i Langgade m. fl. Vi har konstateret, at det eksisterende kloakanlæg er i

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2

Lolland Forsyning A/S. Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2 Lolland Forsyning A/S Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2 Program Velkommen! v/per Søndergaard, Lolland Forsyning A/S Præsentation af deltagere kommune,

Læs mere

Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals.

Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals. J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals Side 1 Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals. Indholdsfortegnelse 1. Projekt...2 2. Mark- og laboratoriearbejde...2 3. Jordbunds- og vandspejlsforhold...2

Læs mere

Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende separatkloakering af Fuglsevej og Møllevej i Fuglse 22. juli 2015 Råhavegård

Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende separatkloakering af Fuglsevej og Møllevej i Fuglse 22. juli 2015 Råhavegård Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende separatkloakering af Fuglsevej og Møllevej i Fuglse 22. juli 2015 Råhavegård Fuglsevej og Møllevej Program: 1. Indledning om Lolland Forsyning

Læs mere

Rettelsesbrev nr. 1 Rådgivning - Separatkloakering Ugerløse

Rettelsesbrev nr. 1 Rådgivning - Separatkloakering Ugerløse Dato 18-03-2014 Sagsnr. 3117 Sagsbeh als Rettelsesbrev nr. 1 Rådgivning - Separatkloakering Ugerløse Bygherre har følgende ændringer til udbudsmaterialet: Holbæk Forsyning A/S Tåstrup Møllevej 5 4300 Holbæk

Læs mere

Information: Orienteringsmøde d. 16. maj 2013 i Medborgerhuset, Aalborg. 1. Mødets formål

Information: Orienteringsmøde d. 16. maj 2013 i Medborgerhuset, Aalborg. 1. Mødets formål Information: Orienteringsmøde d. 16. maj 2013 i Medborgerhuset, Aalborg 1. Mødets formål Aalborg Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen og Aalborg Forsyning, Kloak A/S havde på vegne af en række virksomheder

Læs mere

Tillæg nr. 4 Separering af kloak i Jordrup og Fynslund Spildevandsplan

Tillæg nr. 4 Separering af kloak i Jordrup og Fynslund Spildevandsplan Tillæg nr. 4 Separering af kloak i Jordrup og Fynslund Spildevandsplan 2012 2019 By- og Udviklingsforvaltningen Spildevandsteamet Sag nr. 13/1433 Dato 30. september 2013 Signaturforklaring: Gul: eksisterende

Læs mere

Vejledning 8. Retningslinjer for udførelse af faskiner. Teknik og Miljø. Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør

Vejledning 8. Retningslinjer for udførelse af faskiner. Teknik og Miljø. Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Teknik og Miljø Vejledning 8 Retningslinjer for udførelse af faskiner Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør November 2015 Redaktion: Ingelise Rask Design: Teknik og Miljø/NFN

Læs mere

Anlægsarbejder i Engvejskvarteret

Anlægsarbejder i Engvejskvarteret Anlægsarbejder i Engvejskvarteret Aftenens emner Præsentation af os Projektet frem til nu Præsentation af kloakarbejder Præsentation af vandarbejder Præsentation af fjernvarmearbejder Tidsplan Trafikafvikling

Læs mere

Spørgsmål Svar i forbindelse med afholdelse af borgermøder d. 20. og 22. april 2017

Spørgsmål Svar i forbindelse med afholdelse af borgermøder d. 20. og 22. april 2017 Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Nielsen Dir: +4579755624 Mob: e-mail: Lene.Nielsen @Hedensted.dk Sagsnr. 06.00.05-P20-2-16 20.04.2017 Spørgsmål Svar i forbindelse med afholdelse af borgermøder

Læs mere

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering Fuglebjerg Kommune Arløse By, kloakering Information om kloakeringen Ved Holger Hansen og Kenny Kragesand, Fuglebjerg Kommune samt Henrik Bjoljahn, EnviDan Dias nr. 1 Emner Baggrunden for kloakeringen,

Læs mere

VELKOMMEN. Separering i Faxe Ladeplads - Etape 3. Tirsdag d. 9. maj 2017 På Hylleholt skole i fællesrum, blok B på Dannebrogsvej 1, Faxe Ladeplads,

VELKOMMEN. Separering i Faxe Ladeplads - Etape 3. Tirsdag d. 9. maj 2017 På Hylleholt skole i fællesrum, blok B på Dannebrogsvej 1, Faxe Ladeplads, VELKOMMEN Separering i Faxe Ladeplads - Etape 3 Tirsdag d. 9. maj 2017 På Hylleholt skole i fællesrum, blok B på Dannebrogsvej 1, Faxe Ladeplads, Program Baggrund og formål Hvad er kloakseparering? Status

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

ORDFORKLARING. Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Overløb. Faskine. Separering. Regnvandsledning. Fælleskloak. Spildevand. Skel. Ledninger.

ORDFORKLARING. Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Overløb. Faskine. Separering. Regnvandsledning. Fælleskloak. Spildevand. Skel. Ledninger. ORDFORKLARING Faskine. Overløb. Separering. En faskine er et hulrum i jorden, der fyldes med sten eller med præfabrikerede kassetter af plastik, der kan købes i byggemarkedet. Regnvandet fra taget føres

Læs mere

Kloakseparering i Rask Mølle. Borger- og informationsmøde den 26. november 2014 på Rask Mølle Skole

Kloakseparering i Rask Mølle. Borger- og informationsmøde den 26. november 2014 på Rask Mølle Skole Kloakseparering i Rask Mølle Borger- og informationsmøde den 26. november 2014 på Rask Mølle Skole Dagsorden Velkomst og præsentation Baggrund Tidsplan Projektet Generel information Spørgsmål Afrunding

Læs mere

Under opførslen af pumpestationen vil grundvandet midlertidigt skulle sænkes for at kunne etablere byggegruben.

Under opførslen af pumpestationen vil grundvandet midlertidigt skulle sænkes for at kunne etablere byggegruben. Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Pumpestation Linderupvej Påvirkning af strandeng ved midlertidig grundvandssænkning under

Læs mere