Investeringsforeningen CPH Capital

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investeringsforeningen CPH Capital"

Transkript

1 Investeringsforeningen CPH Capital Afdeling Globale Aktier - KL Afdeling Forbrugsaktier - KL Prospekt Offentliggjort den 4. september 2013

2

3 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som prospektet skal give, samt at prospektet os bekendt indeholder enhver væsentlig oplysning, som kan have betydning for foreningens potentielle investorer. København, den 30. august 2013 Bestyrelsen for Investeringsforeningen CPH Capital Carsten With Thygesen Jørn Nielsen Michael Vinther

4

5 Foreningen Navn og adresse Investeringsforeningen CPH Capital c/o Nykredit Portefølje Administration A/S Otto Mønsteds Plads København V Registreringsnumre Reg. nr. i Finanstilsynet: CVR nr.: Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. Stiftelse Foreningen er stiftet den 10. november 2010 som Placeringsforeningen Investin. På ekstraordinær generalforsamling den 3. december 2012 blev det besluttet at omdanne foreningen til Investeringsforeningen CPH Capital. Investeringsforeningen CPH Capital omfatter følgende afdelinger: Globale Aktier KL (SE nr ) Forbrugsaktier KL (SE nr ) Formuepleje Optimum KL (SE nr ) LimiTTellus - KL (SE nr ) Formål Ifølge vedtægterne er det foreningens formål fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i instrumenter i overensstemmelse med kap. 13 i lov om investeringsforeninger m.v., og på forlangende af et investor skal indløse investorens andel af formuen med midler, der hidrører fra denne. Vedtægter og årsrapporter Foreningens vedtægter er en integreret del af dette prospekt og vedlagt som bilag. Foreningens årsrapport aflægges i henhold til reglerne i lov om investeringsforeninger m.v. og gældende bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. Regnskabsåret følger kalenderåret. For afdeling Formuepleje Optimum KL og afdeling LimiTTellus - KL og løber første regnskabsår fra stiftelsen til 31. december Årsrapporter og delårsrapporter vil blive sendt direkte til navnenoterede investorer, der fremsætter begæring herom. Årsrapporter og delårsrapporter udleveres på forlangende hos foreningen. Endvidere kan årsrapporter og delårsrapporter findes på foreningens hjemmeside investeringsforeningen-cphcapital.dk. Midlerne i hver afdeling administreres og regnskabsføres adskilt. Der aflægges særskilt regnskab for hver afdeling. De administrationsomkostninger, der ikke direkte kan henføres til den enkelte afdeling, fordeles mellem afdelingerne efter vedtægternes regler herom. Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om de i afdelingsafsnittene omtalte kvantitative grænser og om de metoder, investeringsforvaltningsselskabet anvender med henblik på at sikre overholdelse af disse grænser, kan rekvireres ved at kontakte Nykredit Portefølje Administration A/S. Investor kan desuden få oplysning om den seneste udvikling i de vigtigste risici og afkast for kategorierne af de enkelte instrumenter i afdelingerne. Formue Ultimo juni 2013 udgjorde foreningens samlede formue mio. kr. Investeringsforeningen CPH Capital 1

6 Globale Aktier - KL Beslutning om etablering Afdeling Globale Aktier KL blev etableret på foreningens stiftende generalforsamling den 10. november 2010 under navnet Saxo Invest Globale Aktier. På generalforsamlingen den 5. april 2013 blev det besluttet at ændre afdelingens navn til Globale Aktier KL. Formue Ultimo juni 2013 udgjorde afdelingens formue 398 mio. kr. Investeringsområde Investeringerne foretages i overensstemmelse med kapitel 13 i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen investerer globalt i aktier og obligationer. Afdelingen kan endvidere investere i depotbeviser (fx ADRs og GDRs) optaget til handel på et reguleret marked. Investeringerne kan ske i værdipapirer, der er optaget til handel på et reguleret marked, som er medlem af World Federation of Exchanges eller full member eller associate member af Federation of European Securities Exchanges (FESE). Endvidere kan afdelingen investere i værdipapirer handlet på et andet reguleret marked i Den Europæiske Union, der er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt. Afdelingen kan herudover investere indtil 10% af sin formue i andre værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter herunder i værdipapirer, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked. Afdelingen kan investere op til 10% af sin formue i andele i andre danske UCITS, specialforeninger, udenlandske investeringsinstitutter eller afdelinger heraf i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v. risikofaktorer er nærmere beskrevet i afsnittet Risikoforhold og risikofaktorer. Investorprofil/Den typiske investor Afdelingen henvender sig til offentligheden. Investering i afdelingen henvender sig til den risikovillige investor, der ønsker et højt afkast, og som kan leve med en risiko for tab og længere perioder med store kursudsving. Investeringen må ikke have den store betydning for investors samlede økonomi, og investeringen skal foretages med en langsigtet investeringshorisont. Afkast og benchmark Afdelingens benchmark er MSCI All Country World Total Return Net Dividends omregnet til DKK. Afdelingens og benchmarkets afkast for siden afdelingens start fremgår nedenfor: Afkast i % -1,9 22,8 Benchmark -39,31 30,39 20,67-4,50 14,8 Investor skal være opmærksom på, at historiske afkast ikke siger noget om udviklingen i afdelingens fremtidige afkast. Udlodning Afdelingen er udloddende, idet afdelingens nettooverskud udbetales til medlemmerne efter vedtagelse på den årlige, ordinære generalforsamling. Udlodning i afdelingen opfylder kravene til minimumsudlodning i ligningslovens 16 C. Nettooverskud til udlodning opgøres efter reglerne i vedtægterne. Udlodningen foretages på baggrund af afdelingens indtjente de i renter og udbytter, realiserede og urealiserede kursgevinster i regnskabsåret med fradrag af afdelingens administrationsomkostninger. Udlodningen i afdelingen siden afdelingens start fremgår nedenfor: Afdelingen opfylder de angivne rammer for investering i aktieavancebeskatningslovens 21, stk. 2 og 3. Afledte finansielle instrumenter Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket basis samt foretage udlån af værdipapirer. Risikofaktorer Risikoen ved investering i afdelingen anses som værende høj. På en risikoskala fra 1 til 7, hvor 7 er højeste risikoklasse, forventes afdelingen at ligge i risikoklasse 6. Investor skal især være opmærksom på, at aktiemarkedsrisiko, rente- og obligationsmarkedsrisiko, kreditrisiko, modpartsrisiko, udstederspecifik risiko, valutarisiko og risiko på kontantindestående kan påvirke værdien af investering i afdelingen. De enkelte Udlodning i %/kr. pr. andel ,00 7,50 De af generalforsamlingen vedtagne udlodninger udbetales via VP Securities A/S. Der tilbageholdes udbytteskat i forbindelse med udlodning fra afdelingen, p.t. 27%. Andele Afdelingen er bevisudstedende. Andelene registreres i VP Securities A/S i stykker á 100 kr. og multipla heraf. 2 Investeringsforeningen CPH Capital

7 Fondskode/ISIN Afdelingen er registeret i VP Securities A/S med følgende fondskode/isin: DK Optagelse til handel på reguleret marked Afdelingen er optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Forbrugsaktier - KL Beslutning om etablering Afdeling Forbrugsaktier KL blev etableret på foreningens stiftende generalforsamling den 10. november 2010 under navnet Saxo Invest Stabilt Forbrug. På generalforsamlingen den 5. april 2013 blev det besluttet at ændre afdelingens navn til Forbrugsaktier KL. Formue Ultimo juni 2013 udgjorde afdelingens formue 719 mio. kr. Investeringsområde Investeringerne foretages i overensstemmelse med kapitel 13 i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen investerer globalt i aktier i selskaber, som forventes at få særlig gavn af de demografiske ændringer i samfundet, ændret livskvalitet samt ændrede arbejdsforhold. Afdelingen investerer i undervurderede aktier, som vurderes at have et attraktivt forventet risikojusteret afkast i forhold til MSCI world. Afdelingen kan endvidere investere i depotbeviser (fx ADRs og GDRs) optaget til handel på et reguleret marked. Afdelingen kan investere i værdipapirer, som er optaget til handel på et reguleret marked, der er medlem af World Federation of Exchanges eller full member eller associate member af Federation of European Securities Exchanges (FESE). Afdelingen kan endvidere investere i værdipapirer handlet på et andet reguleret marked i Den Europæiske Union, der er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt. Afdelingen kan indenfor sit investeringsområde investere indtil 10% af sin formue i andre værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter herunder i værdipapirer, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked. Afdelingen kan investere op til 10% af sin formue i andele i andre danske UCITS, specialforeninger, udenlandske investeringsinstitutter eller afdelinger heraf i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v., jf. bilag 1. Afdelingen opfylder de angivne rammer for investering i aktieavancebeskatningslovens 21, stk. 2 og 3. Afledte finansielle instrumenter Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket basis samt foretage udlån af værdipapirer. Investeringsforeningen CPH Capital 3

8 Risikofaktorer Risikoen ved investering i afdelingen anses som værende høj. På en risikoskala fra 1 til 7, hvor 7 er højeste risikoklasse, forventes afdelingen at ligge i risikoklasse 6. Investor skal især være opmærksom på, at aktiemarkedsrisiko, udstederspecifik risiko, modpartsrisiko, risiko ved investeringsstil, valutarisiko og risiko på kontantindestående kan påvirke værdien af investering i afdelingen. De enkelte risikofaktorer er nærmere beskrevet i afsnittet Risikoforhold og risikofaktorer. Investorprofil/Den typiske investor Afdelingen henvender sig til offentligheden. Investering i afdelingen henvender sig til den risikovillige investor, der ønsker et højt afkast, og som kan leve med en risiko for tab og længere perioder med store kursudsving. Investeringen må ikke have den store betydning for investors samlede økonomi, og investeringen skal foretages med en langsigtet investeringshorisont. Der tilbageholdes udbytteskat i forbindelse med udlodning fra afdelingen, p.t. 27%. Andele Afdelingen er bevisudstedende. Andelene registreres i VP Securities A/S i stykker á 100 kr. og multipla heraf. Fondskode/ISIN Afdelingen er registeret i VP Securities A/S med følgende fondskode/isin: DK Optagelse til handel på reguleret marked Afdelingen er optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Afkast og benchmark Afdelingens benchmark er MSCI All Country World Daily Total Return Net Dividends omregnet til DKK Afkast i % -0,7 15,2 Benchmark -39,31 30,39 20,67-4,50 14,8 Investor skal være opmærksom på, at historiske afkast ikke siger noget om udviklingen i afdelingens fremtidige afkast. Udlodning Afdelingen er udloddende, idet afdelingens nettooverskud udbetales til medlemmerne efter vedtagelse på den årlige, ordinære generalforsamling. Udlodning i afdelingen opfylder kravene til minimumsudlodning i ligningslovens 16 C. Nettooverskud til udlodning opgøres efter reglerne i vedtægterne. Udlodningen foretages på baggrund af afdelingens indtjente de i renter og udbytter, realiserede og urealiserede kursgevinster i regnskabsåret med fradrag af afdelingens administrationsomkostninger. Udlodningen i afdelingen siden afdelingens start fremgår nedenfor: Udlodning i %/kr. pr. andel ,00 17,25 De af generalforsamlingen vedtagne udlodninger udbetales via VP Securities A/S. 4 Investeringsforeningen CPH Capital

9 Risikoforhold og risikofaktorer Investering i andele i foreningens afdelinger indebærer en risiko for tab på samme måde som ved enhver anden investering. Værdien af andele i en afdeling kan svinge med tiden og kan således på et vilkårligt tidspunkt være enten mindre, det samme eller mere værd end på investeringstidspunktet. Investor skal derfor være opmærksom på, at investering i foreningsandele ikke kan sammenlignes med indskud på en bankbog, og at værdien ikke er garanteret. De enkelte afdelinger er delt op i risikoklasser. Risikoklassen angiver den typiske sammenhæng mellem risikoen og muligheden for afkast ved at investere i afdelingen, og den er bestemt af udsvingene i afdelingens indre værdi i de seneste fem år og/eller repræsentative data. Vær opmærksom på, at en afdelings risikoklasse kan ændre sig med tiden, og at de historiske data, der ligger bag den nuværende placering i en risikoklasse, ikke nødvendigvis giver et billede af den fremtidige risikoprofil. I skemaet herunder er de to afdelingers risikoklasse vist på en skala fra 1 til 7. Risikoklasse 1 betyder små kursudsving og dermed lav risiko og er typisk kombineret med lavere afkast. Risikoklasse 7 betyder store kursudsving og dermed høj risiko, typisk kombineret med mulighed for højere afkast. Afdeling Risikoklasse skala 1-7 Globale Aktier - KL 6 Forbrugsaktier - KL 6 Foreningen arbejder løbende med at fastholde risikoprofilen for den enkelte afdeling gennem en passende spredning af afdelingens investeringer indenfor de rammer, som lovgivningen og foreningens vedtægter sætter. Se de aktuelle risikoklasser i afdelingernes Central investorinformation på foreningens hjemmeside. Risikofaktorer De forskellige afdelinger har forskellige investeringsområder og kan derfor være påvirket af forskellige risikofaktorer. En række af disse mulige risikofaktorer er listet op nedenunder. Aktiemarkedsrisiko Kursudviklingen på aktiemarkederne kan til tider svinge voldsomt, og kursværdien på aktier kan falde meget og hurtigt. Aktiemarkederne kan blive udsat for særlige politiske eller reguleringsmæssige forhold, som kan påvirke værdien af en afdelings aktieinvesteringer. Desuden vil markedsmæssige, sektormæssige, nationale, regionale eller generelle økonomiske forhold kunne påvirke værdien af en afdelings investering både positivt og negativt. Kreditrisiko Kreditrisiko knytter sig især til en afdelings investering i obligationer. En obligation indebærer en risiko i for tab, hvis udstederen ikke kan overholde sine betalingsforpligtelser i form af rente og afdrag på obligationsgælden. Modpartsrisiko Når en afdeling investerer i afledte finansielle instrumenter og depotbeviser, som fx ADR s og GRD s, eller foretager udlån af værdipapirer kan der være en risiko for, at modparten ikke overholder sine forpligtelser. Det kan betyde et tab for afdelingen. Rente- og obligationsmarkedsrisiko En afdeling, der investerer på obligationsmarkeder, vil være udsat for risiko ved svingende renteniveau. Renteniveauet bliver påvirket af både nationale og internationale makroøkonomiske forhold, som fx konjunkturer, finans- og pengepolitik og inflationsforventninger. Når renteniveauet stiger, betyder det kursfald på obligationer, så værdien af en afdelings investeringer falder. Renterisikoen kan beskrives ved begrebet varighed, som bl.a. er et udtryk for kursrisikoen på de obligationer, afdelingen investerer i. Jo lavere varighed, desto mere kursstabile er obligationerne, hvis renten ændrer sig. Risiko ved investeringsstil En afdeling, der er afgrænset til at investere i en særlig del af aktie- eller obligationsmarkedet, har en risiko for, at efterspørgslen på de finansielle markeder i perioder flytter væk fra denne særlige del af markedet. I disse perioder kan værdien af afdelingens investeringer falde eller give et lavere afkast end markedet. Risiko på kontantindestående En afdeling kan have en større eller mindre del af sin formue som kontantindestående eller aftaleindskud i et pengeinstitut, bl.a. i foreningens depotselskab. Det giver afdelingen en risiko for tab, hvis pengeinstituttet går konkurs. Udstederspecifik risiko Et enkelt værdipapir vil kunne svinge mere i værdi end det samlede marked og vil dermed kunne give et afkast, der er meget forskelligt fra markedets. Værdien af det enkelte værdipapir vil bl.a. afhænge af indtjeningen hos udstederen, fx selskabet bag en aktie eller en virksomhedsobligation, som igen kan være påvirket af fx lovgivningsmæssige, konkurrencemæssige og likviditetsmæssige forhold. Hvis en afdeling investerer en stor procentdel af sin formue i ét enkelt værdipapir, bliver den mere følsom overfor udviklingen hos denne udsteder, og værdien af afdelingen kan variere meget. Hvis udsteder går konkurs, kan afdelingen få et tab. Valutarisiko Investeringer i udenlandske værdipapirer giver en risiko ved omveksling fra udenlandske valutaer til danske kroner, fordi valutakurserne kan svinge. Disse udsving kan påvirke værdien af investeringerne i en afdeling, der investerer i udenlandske værdipapirer i både positiv eller negativ retning. En afdeling, som investerer i danske værdipapirer har fx ingen direkte valutarisiko, mens en Investeringsforeningen CPH Capital 5

10 afdeling som investerer i europæiske værdipapirer har begrænset valutarisiko. En afdeling, som systematisk kurssikrer mod danske kroner, har en meget begrænset valutarisiko. Det vil være beskrevet under den enkelte afdelings investeringsområde, om den laver en sådan kurssikring. Vær opmærksom på, at listen kun er eksempler, og at andre forhold kan spille ind på værdien af investeringen. Vær også opmærksom på, at forskellige dele af de finansielle markeder kan reagere forskelligt på disse forhold. Se hvilke af nævnte risikofaktorer, der er særligt relevante for de enkelte afdelinger, i beskrivelserne af disse. Foreningsandele, tegning og indløsning Tegningssted Nykredit Bank A/S Asset Management Otto Mønsteds Plads København V Tlf.: Fax: Nykredit Bank A/S er bevisudstedende institut. Andelene opbevares gratis i depot hos Nykredit Bank A/S eller andre danske pengeinstitutter. Ved beholdningsændringer på VP-kontoen betales dog almindeligt VP-gebyr. Navnenotering Foreningsandelene skal lyde på navn og noteres i foreningens protokol over investorer, der føres af investeringsforvaltningsselskabet Nykredit Portefølje Administration A/S. Navnenotering foretages af det pengeinstitut, hvor andelene ligger i depot. Løbende emission Tegning i afdelingerne foretages i henhold til vedtægterne. Andele i afdelingerne bliver efter den indledende tegning udbudt i løbende emission uden fastsat højeste beløb. Andele tegnet i den løbende emission afregnes til den aktuelle emissionskurs. Betaling sker tre bankdage efter tegningen ved registrering af andelene på investorens konto i VP Securities. Emissionsprisen beregnes hver dag. Løbende emission kan suspenderes efter bestyrelsens beslutning, såfremt det eksempelvis vurderes, at der er væsentlig tvivl om værdien af afdelingens midler på emissionstidspunktet. Eventuel suspension og genoptagelse af emission efter suspension vil blive oplyst på foreningens hjemmeside: investeringsforeningencphcapital.dk. Ved større emissioner på 10 mio. kr. og derover kan foreningens investeringsforvaltningsselskab tillade emissioner ved apportindskud af værdipapirer. Emissionsomkostninger Emissionsprisen fastsættes ved anvendelse af dobbeltprismetoden i henhold til 4, stk. 1 i bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger m.v. ved at dividere formuens værdi på emissionstidspunktet med den nominelle værdi af tegnede andele. Der tillægges et beløb til dækning af udgifter ved køb af finansielle instrumenter og nødvendige omkostninger ved emissionen. Inkluderet i emissionsomkostningerne indgår følgende maksimale udgifter i procent af indre værdi: 6 Investeringsforeningen CPH Capital

11 Afdeling Globale Aktier - KL Forbrugsaktier - KL Kurtage og øvrige omk. 0,20% 0,20% Øvrige markedsafledte udgifter 0,15% 0,15% Administration 0,05% 0,05% Markedsføring 0,25% 0,25% Offentlige afgifter mv. 0,00% 0,00% Tegnings- og garantiprovision. 1,25% 1,25% I alt 1,90% 1,90% De angivne maksimale emissionsomkostninger kan overskrides i perioder med usædvanlige markedsforhold, som medfører en stigning i de øvrige markedsafledte udgifter ved køb og salg af den enkelte afdelings instrumenter. Såfremt en sådan situation opstår, vil foreningen i denne periode oplyse om de konkrete emissionsomkostninger på foreningens hjemmeside, ligesom det vil blive offentliggjort samme sted, når der igen vendes tilbage til de anførte maksimale emissionstillæg. Omkostningerne for foreningen vil ved store emissioner være lavere end svarende til de i det ovenfor angivne satser. Ved store emissioner forbeholder foreningen sig derfor ret til i det konkrete tilfælde at reducere emissionstillægget. Emissionstillægget kan dog ikke være lavere end omkostningerne ved køb af finansielle instrumenter, medmindre emissionen sker i forbindelse med apportindskud af værdipapirer i afdelingen. Flytning Der gælder ingen særlige regler for investorers flytning fra en afdeling til en anden i foreningen. Flytning betragtes som indløsning med efterfølgende emission på almindelige vilkår. Indløsning Enhver investor har ret til når som helst at indløse sine andele helt eller delvist. Indløsningsprisen fastsættes ved anvendelse af dobbeltprismetoden, jf. 4, stk. 2 i bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger m.v. til den indre værdi opgjort på indløsningstidspunktet efter samme principper, som anvendes i årsrapporten, ved at dividere formuens værdi på indløsningstidspunktet med den nominelle værdi af tegnede andele med fradrag af et beløb til dækning af udgifter ved salg af instrumenter og til nødvendige omkostninger ved indløsningen. Ved indløsning skønnes omkostninger til kurtage, spreads og øvrige handelsomkostninger at andrage 0,40% for afdeling Globale Aktier KL og 0,40% for afdeling Forbrugsaktier KL. Indløsning kan suspenderes efter bestyrelsens beslutning, såfremt det eksempelvis vurderes, at foreningen ikke kan fastsætte den indre værdi på grund af forholdene på markedet, eller når foreningen af hensyn til en lige behandling af investorerne først fastsætter indløsningsprisen, når foreningen har realiseret de til indløsningen af andelene nødvendige aktiver. Eventuel suspension, og genoptagelse af indløsning efter suspension, vil blive meddelt på foreningens hjemmeside. Finanstilsynet kan kræve, at foreningen udsætter indløsning af andele, hvis det er i investorernes eller offentlighedens interesse. De angivne maksimale indløsningsomkostninger kan overskrides i perioder med usædvanlige markedsforhold, som medfører en stigning i de øvrige markedsafledte udgifter ved køb og salg af den enkelte afdelings instrumenter. Såfremt en sådan situation opstår, vil foreningen i denne periode oplyse om de konkrete indløsningsomkostninger på foreningens hjemmeside, ligesom det vil blive offentliggjort samme steder, når der igen vendes tilbage til de anførte maksimale indløsningsfradrag. Tilbagesalg eller indløsning af andele kan ske gennem Nykredit Bank A/S mod betaling af kutymemæssige handelsomkostninger. Foreningen kan i særlige tilfælde forlange, at indløsningsprisen fastsættes efter, at afdelingen har realiseret de aktiver, der er nødvendige for at imødekommelse af indløsningen. I sådanne tilfælde skal foreningen straks efter udsættelsen underrette Finanstilsynet og de kompetente myndigheder i andre medlemsstater af Den Europæiske Union og lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, når foreningen markedsfører sine andele der, om udsættelsen. Ved større indløsninger på 10 mio. kr. og derover kan foreningens investeringsforvaltningsselskab foretage indløsninger ved apportudtræk af værdipapirer, såfremt investor måtte ønske dette. Indløsningsfradraget vil ved apportudtræk afvige fra førnævnte skønnede omkostninger. Ingen investor er forpligtet til at lade sine andele indløse helt eller delvist. Kursoplysning Den indre værdi samt emissions- og indløsningskursen af andele i afdelingerne beregnes hver dag og offentliggøres på foreningens hjemmeside. Negotiabilitet og omsættelighed Investeringsforeningsandelene er omsætningspapirer, og der gælder ingen indskrænkninger i andelenes omsættelighed. Stemmeret/rettigheder Hver investor har én stemme for hver andel a 100 kr. Stemmeretten kan udøves, såfremt andelen er noteret på navn i foreningens protokol over investorer en uge før generalforsamlingen. Ingen andele har særlige rettigheder. Investeringsforeningen CPH Capital 7

12 Opløsning Bestyrelsen kan indstille til investorernes beslutning, at en forening eller afdeling opløses. En sådan indstilling kan være forårsaget af fx utilstrækkeligt kapitalgrundlag eller eventuelt utidssvarende investeringsområder i foreningen eller afdelingen. Til vedtagelse af beslutning om en forenings eller afdelings opløsning, fusion eller spaltning kræves, at beslutning tiltrædes af såvel mindst to tredjedele af de afgivne stemmer som af den del af foreningens eller afdelingens formue, der er repræsenteret på generalforsamlingen. Lån Foreningen har Finanstilsynets tilladelse til at optage lån til midlertidig finansiering af indgåede handler. Væsentlige aftaler og omkostninger Administration Foreningen har indgået aftale om den daglige ledelse af foreningen med Nykredit Portefølje Administration A/S, der er 100% ejet af foreningens depotselskab, Nykredit Bank A/S, og indgår i Nykredit koncernen. Ifølge aftalen påtager Nykredit Portefølje Administration A/S sig foreningens administrative opgaver. Disse opgaver skal af Nykredit Portefølje Administration A/S forvaltes i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v., lov om finansiel virksomhed, Finanstilsynets bestemmelser, foreningens vedtægter, bestyrelsens anvisninger og de af foreningen indgåede aftaler. Aftalen kan opsiges af begge parter med seks måneders varsel. I tilfælde af væsentlig misligholdelse fra én af parternes side, er den anden part berettiget til at ophæve aftalen med øjeblikkelig varsel. For afdelingerne er aftalt følgende honorar: Afdeling Marginal-sats p.a. af formue på mio. kr. Marginal-sats p.a. af formue på over 100 mio. kr. Globale Aktier - KL 0,30% 0,20% Forbrugsaktier - KL 0,30% 0,20% Foreningen betaler samtidig et årligt gebyr på kr. uafhængigt af antal afdelinger i foreningen. Der betales derudover transaktions- og derivatafhængige gebyrer. I forbindelse med nyemissioner og indløsninger betales desuden 0,05% af emissions- og indløsningsprovenuet til administrationsselskabet. Honorar til administrationsselskabet ses i tabellen herunder: Afdeling Afholdt honorar 2012 Budgetteret honorar 2013 Globale Aktier - KL kr kr. Forbrugsaktier - KL kr kr. Porteføljeforvaltning Foreningen har indgået en aftale om porteføljepleje af de to afdelinger med CPH Capital Fondsmæglerselskab A/S. Ifølge aftalen skal CPH Capital Fondsmæglerselskab A/S på baggrund af sine analyser og forventninger foretage skønsmæssig porteføljepleje af investeringerne i de to afdelinger. Porteføljeplejen sker i overensstemmelse med de retningslinjer, som foreningens bestyrelse har fastlagt for afdelingen. 8 Investeringsforeningen CPH Capital

13 CPH Capital Fondsmæglerselskab A/S skal løbende følge afdelingernes porteføljer med henblik på aktivt at foretage en tilpasning af porteføljernes sammensætning og fordeling på enkelte investeringer efter forventninger til det opnåelige afkast. Som vederlag for porteføljeforvalterens ydelser for afdeling Globale Aktier KL betaler foreningen 0,5% p.a. af afdelingens formue. Som vederlag for porteføljeforvalterens ydelser for afdeling Forbrugsaktier - KL betaler foreningen 0,6% p.a. af afdelingens formue. Aftalen kan opsiges af foreningen med øjeblikkeligt varsel og af porteføljeforvalter med en måneds varsel. Depotselskab Foreningen har indgået depotselskabsaftale med Nykredit Bank A/S, der indgår i Nykredit koncernen. Nykredit Bank A/S påtager sig herefter som depotselskab at opbevare og forvalte værdipapirer og likvide midler for foreningens afdelinger i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v., lov om finansiel virksomhed samt Finanstilsynets bestemmelser. Nykredit Bank A/S påtager sig de i lovgivningen fastlagte kontrolopgaver og forpligtelser. Endvidere varetager Nykredit Bank A/S opgaven som foreningens bevisudstedende institut. Aftalen kan opsiges af foreningen med en måneds varsel og af banken med seks måneders varsel. Som vederlag for disse ydelser betaler foreningen et grundgebyr på kr. p.a. pr. afdeling. For danske værdipapirer betales kutymemæssigt depotgebyr vedrørende VP-omkostninger. For udenlandske værdipapirer betales et transaktionsgebyr på 300 kr. pr. transaktion samt et depotgebyr på 0,05% p.a. af kursværdien i DKK for aktier og 0,02% p.a. af kursværdien i DKK for obligationer. Endvidere betales et transaktionsgebyr på 500 kr. pr. emission/indløsning i VP. Honorar til depotselskabet ses i tabellen herunder: Afdeling Afholdt honorar 2012 Budgetteret honorar 2013 Globale Aktier - KL kr kr. Forbrugsaktier - KL kr kr. Andre samarbejdsaftaler For at styrke rådgivningen af investorerne samt markedsføringen har foreningen indgået en markedsføringsaftale med CPH Capital Fondsmæglerselskab A/S for afdeling Globale Aktier KL og afdeling Forbrugsaktier - KL. Formålet med aftalen er for foreningen at uddelegere salg og markedsføring af foreningens andele i de to afdelinger samt at sikre overholdelse af lovgivningen i forbindelse hermed. Formålet for foreningen er endvidere at sikre et godt fundament for afsætning af foreningsandele samt at højne kvaliteten af rådgivningen igennem foreningens distributionskanaler. Aftalen kan opsiges af begge parter med tre måneders varsel, dog således at aftalen kan ophæves af foreningen uden varsel, såfremt dette måtte være i foreningens interesse. I henhold til ovenstående aftale modtager CPH Capital Fondsmæglerselskab A/S et markedsføringsbidrag på 0,75% p.a. af den indre værdi af andelene i de to afdelinger samt tegningsprovision på 1,25% p.a. af den indre værdi af andelene i to afdelinger. Foreningen har indgået en market maker aftale med Saxo Privatbank A/S for afdeling Forbrugsaktier - KL og afdeling Globale Aktier - KL. Saxo Privatbank A/S vil ifølge aftalen løbende stille priser for de to afdelinger. Som honorar for ydelsen betaler foreningen Saxo Privatbank A/S pr. år for hver af de to afdelinger. Bestyrelse Bestyrelsens honorar godkendes årligt af generalforsamlingen. Honorarets fordeling på de enkelte afdelinger er omfattet af vedtægternes bestemmelser herom. Honorar til bestyrelsen ses i tabellen herunder: Afdeling Afholdt honorar 2012 Budgetteret honorar 2013 Globale Aktier - KL kr kr. Forbrugsaktier - KL kr kr. Offentlige myndigheder Finanstilsynet afregnes efter regning. Gebyrets fordeling på de enkelte afdelinger er omfattet af vedtægternes bestemmelser herom. For 2013 budgetteres med følgende gebyr til Finanstilsynet: Afdeling Afholdt udgift 2012 Budgetteret udgift 2013 Globale Aktier - KL kr kr. Forbrugsaktier - KL kr kr. Samlede administrationsomkostninger I henhold til vedtægterne må de samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, it, revision, tilsyn, markedsføring og depotselskab for hver afdeling ikke overstige 2,5% af den gennemsnitlige formueværdi af afdelingen inden for et regnskabsår eksklusive eventuelle resultatafhængige rådgiverhonorarer. Salgs- og informationsomkostninger skal også holdes inden for nævnte 2,5% i det omfang, de ikke finansieres af emissionsindtægterne. ÅOP De årlige omkostninger i procent (ÅOP) opgøres i henhold til InvesteringsForeningsRådets definition. ÅOP indeholder administrationsomkostninger, handelsomkostninger vedrørende den løbende drift samt investors handelsom- Investeringsforeningen CPH Capital 9

14 kostninger i form af det maksimale emissionstillæg og indløsningsfradrag. Beløbet beregnes under forudsætning af, at investeringen holdes i syv år. Definitionen af ÅOP er ændret i december 2012 med det formål at gøre nøgletallet mere egnet for investorerne til bedømmelse af omkostningsniveauet i investeringsøjeblikket. Den nye definition betyder, at nøgletallet tager hensyn til ændringer i aftaler m.v. i løbet af året, således at ÅOP bliver så aktuelt som muligt. Det medfører imidlertid, at nøgletallet ikke nødvendigvis længere er relateret til afdelingens regnskab for et givent år. Endvidere kan der være indbygget skøn og estimater i opgørelsen af ÅOP, især ved de såkaldte fund of funds afdelinger, idet en forholdsmæssig andel af omkostninger afholdt i disse underafdelinger fremover skal medtages i ÅOP for en given afdeling. Afdeling Aktuel ÅOP Globale Aktier KL 3,10 Forbrugsaktier - KL 2,46 10 Investeringsforeningen CPH Capital

15 Tilknyttede personer og selskaber Adm. direktør Carsten With Thygesen, formand Ahornvej Ry Projektrådgiver Jørn Nielsen Christianslund 110A 8300 Odder Advokat, partner, Michael Vinther Rønne & Lundgren Advokatfirma Tuborg Havnevej Hellerup Foreningens direktion Nykredit Portefølje Administration A/S Adm. direktør Tage Fabrin-Brasted Direktør Peter Jørn Jensen Direktør Jim Isager Larsen Otto Mønsteds Plads København V CVR nr Foreningens revisor Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade København S CVR nr Depotselskab Nykredit Bank A/S Kalvebod Brygge København V CVR nr Porteføljeforvalter CPH Capital Fondsmæglerselskab A/S Philip Heymans Allé 5, Hellerup CVR nr Klageansvarlig: Private investorer i foreningen kan i henhold til lov om finansiel virksomhed indgive en klage til foreningens klageansvarlige hos foreningens investeringsforvaltningsselskab. Klagevejledning fremgår af foreningens hjemmeside investeringsforeningen-cphcapital.dk og kan endvidere fås ved henvendelse til foreningens investeringsforvaltningsselskab. Ankeinstans: Private investorer i afdelingen kan anke forhold vedrørende foreningen eller afdelingen til: Ankenævnet for Investeringsforeninger Amaliegade 8B København K Tlf.: Fax: Særlige forbehold: Dette prospekt, der er udarbejdet på dansk, henvender sig til danske investorer og er udarbejdet i overensstemmelse med danske regler og lovgivning. Prospektet er indsendt til Finanstilsynet i Danmark i henhold til kapitel 11 i lov om investeringsforeninger m.v. Prospektet er ikke godkendt af eller registreret hos udenlandske myndigheder med henblik på salg og markedsføring af foreningsandele uden for Danmark. Oplysninger i dette prospekt kan ikke betragtes som rådgivning vedrørende investeringsmæssige eller andre forhold. Investorer opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Distribution af dette prospekt kan i visse lande være underlagt særlige restriktioner. Personer, der kommer i besiddelse af prospektet, er forpligtede til selv at undersøge og iagttage sådanne restriktioner. De af prospektet omfattede foreningsandele må ikke udbydes eller sælges i USA, Canada og Storbritannien, og dette prospekt må ikke udleveres til investorer hjemmehørende i disse lande. Investeringsforeningen CPH Capital 11

16 Vedtægter for Investeringsforeningen CPH Capital Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen CPH Capital. Stk. 2. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen Formuepleje. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2 Foreningens formål er efter vedtægternes bestemmelse herom fra en videre kreds eller offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i instrumenter i overensstemmelse med kapitel 13 i lov om investeringsforeninger m.v., og på forlangende af en investor at indløse investorens andel af formuen med midler, der hidrører fra denne, jf. 13. Investorer 3 Investor i foreningen er enhver, der ejer en eller flere andele af foreningens formue jf. 9 (herefter andele ). Hæftelse 4 Foreningens investorer hæfter alene med det for deres andele indbetalte beløb og har derudover ingen hæftelse for foreningens forpligtelser. Stk. 2. Foreningens afdelinger, jf. 6, hæfter kun for egne forpligtelser. Hver afdeling hæfter dog også for sin andel af de fælles omkostninger. Er der forgæves foretaget retsforfølgning, eller er det på 1

17 anden måde godtgjort, at en afdeling ikke kan opfylde sine forpligtelser efter 2. pkt., hæfter de øvrige afdelinger solidarisk for afdelingens andel af de fælles omkostninger. Stk. 3. Foreningens bestyrelsesmedlemmer, ansatte og eventuelle investeringsforvaltningsselskab hæfter ikke for foreningens forpligtelser. Midlernes anbringelse 5 Bestyrelsen fastsætter og er ansvarlig for den overordnede investeringsstrategi. Stk. 2. Investeringerne foretages i overensstemmelse med kapitel 14 i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelinger og andelsklasser 6 Foreningen er opdelt i følgende afdelinger: Stk. 1. Globale Aktier - KL Afdelingen investerer globalt i aktier, der er optaget til handel på regulerede markeder. Afdelingen kan endvidere investere i depotbeviser (fx ADRs og GDRs). Investeringer kan foretages i aktier og depotbeviser handlet på et reguleret marked, der er medlem af World Federation of Exchanges eller full member eller associate member af Federation of European Securities Exchanges (FESE), eller handlet på et andet reguleret marked i EU, der er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt. Afdelingen kan indenfor sit investeringsområde investere indtil 10% af sin formue i andre værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter herunder i værdipapirer, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked. Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v., jf. bilag 1. Afdelingen kan investere op til 10% af formuen i andele i andre danske UCITS, specialforeninger, udenlandske investeringsinstitutter eller afdelinger heraf i henhold til bestemmelserne herom lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen opfylder de angivne rammer for investering i aktieavancebeskatningslovens 21, stk. 2 og 3. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket basis samt foretage udlån af værdipapirer. Afdelingen anvender dobbeltprismetoden ved emission og indløsning, jf. 14. Afdelingen er bevisudstedende og udloddende. 2

18 Stk. 2. Forbrugsaktier - KL Afdelingen investerer globalt i aktier i selskaber, som forventes at få særlig gavn af de demografiske ændringer i samfundet, ændret livskvalitet samt ændrede arbejdsforhold. Afdelingen investerer i undervurderede aktier, som vurderes at have et attraktivt forventet risikojusteret afkast i forhold til MSCI world. Afdelingen kan endvidere investere i depotbeviser (fx ADRs og GDRs) optaget til handel på et reguleret marked. Sådanne investeringer kan foretages i værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, der er medlem af World Federation of Exchanges eller full member eller associate member af Federation of European Securities Exchanges (FESE). Endvidere kan afdelingen investere i værdipapirer handlet på et andet reguleret marked i Den Europæiske Union, der er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt. Afdelingen kan indenfor sit investeringsområde investere indtil 10% af sin formue i andre værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter herunder i værdipapirer, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked. Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v., jf. bilag 1. Afdelingen kan investere op til 10% af sin formue i andele i andre danske UCITS, specialforeninger, udenlandske investeringsinstitutter eller afdelinger heraf i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen opfylder de angivne rammer for investering i aktieavancebeskatningslovens 21, stk. 2 og 3. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket basis samt foretage udlån af værdipapirer. Afdelingen anvender dobbeltprismetoden ved emission og indløsning, jf. 14. Afdelingen er bevisudstedende og udloddende. Stk. 3. Formuepleje Optimum - KL Afdelingen investerer globalt i aktier og obligationer. Afdelingen kan endvidere investere i depotbeviser (fx ADRs og GDRs) optaget til handel på et reguleret marked. Afdelingen må maksimalt investere 35% af sin formue i aktier på købstidspunktet (nettoaktieeksponering). Sådanne investeringer kan foretages i værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, der er medlem af World Federation of Exchanges eller full member eller associate member af Federation of European Securities Exchanges (FESE). Endvidere kan afdelingen investere i værdipapirer handlet på et andet reguleret marked i Den Europæiske Union, der er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt. Afdelingen kan endvidere anvende afledte finansielle instrumenter på dækket basis samt foretage udlån af værdipapirer. 3

19 Afdelingen kan herudover investere indtil 10% af sin formue i andre værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter herunder i værdipapirer, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked. Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v., jf. bilag 1. Afdelingen kan investere op til 10% af sin formue i andele i andre danske UCITS, specialforeninger, udenlandske investeringsinstitutter eller afdelinger heraf i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen anvender dobbeltprismetoden ved emission og indløsning, jf. 14. Afdelingen er bevisudstedende og akkumulerende. Stk. 4. LimiTTellus - KL Afdelingen investerer globalt i aktier, der er optaget til handel på regulerede markeder. Afdelingen kan endvidere investere i depotbeviser (fx ADRs og GDRs). Investeringer kan foretages i aktier og depotbeviser handlet på et reguleret marked, der er medlem af World Federation of Exchanges eller full member eller associate member af Federation of European Securities Exchanges (FESE), eller handlet på et andet reguleret marked i EU, der er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt. Afdelingen kan indenfor sit investeringsområde investere indtil 10% af sin formue i andre værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter herunder i værdipapirer, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked. Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v., jf. bilag 1. Afdelingen kan investere op til 10% af formuen i andele i andre danske UCITS, specialforeninger, udenlandske investeringsinstitutter eller afdelinger heraf i henhold til bestemmelserne herom lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket basis samt foretage udlån af værdipapirer. Afdelingen anvender dobbeltprismetoden ved emission og indløsning, jf. 14. Afdelingen er bevisudstedende og akkumulerende. 7 En afdeling kan opdeles i andelsklasser, hvortil der kan være knyttet klassespecifikke aktiver. Stk. 2. En andelsklasse har ikke fortrinsret til nogen andel af afdelingens formue eller eventuelle klassespecifikke aktiver. Andelsklassen har alene ret til en del af afkastet af formuen, herunder en del af afkastet af den fælles portefølje og afkastet af de klassespecifikke aktiver. Stk. 3 En afdeling kan have forskellige typer andelsklasser efter bestyrelsens beslutning, jf. 21, stk. 5. Andelsklasserne kan indbyrdes variere på følgende karakteristika: 1) Denominering i valuta. 4

20 2) De typer af investorer andelsklasserne markedsføres overfor. 3) Løbende omkostninger, der overholder reglerne i 5 i andelsklassebekendtgørelsen. 4) Emissionstillæg og indløsningsfradrag, der overholder reglerne i 5 i andelsklassebekendtgørelsen og reglerne i bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger m.v. 5) Prisberegningsmetode, jf. bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger m.v. 6) Klassespecifikke aktiver, der alene kan være afledte finansielle instrumenter, herunder valutaterminsforretninger, samt en kontantbeholdning til brug for klassens løbende likviditetsbehov. 7) Udlodningsprofil (akkumulerende eller udloddende). 8) Minimumsinvestering. 9) Andre karakteristika end de i nr. 1-8 anførte, hvis foreningen kan godtgøre, at investorer i en andelsklasse ikke tilgodeses på bekostning af investorer i en anden andelsklasse. Stk. 4. Foreningen skal på sin hjemmeside oplyse om andelsklassernes karakteristika, jf. 7 i andelsklassebekendtgørelsen. Stk. 5. Stk. 1 4 finder ikke anvendelse på andelsklasser uden ret til udbytte (ex kupon). Lån 8 Hverken foreningen eller en enkelt afdeling må optage lån. Stk. 2. Med Finanstilsynets tilladelse kan foreningen dog optage lån for sine afdelinger i henhold til lovens bestemmelser derom. Andele i foreningen 9 I bevisudstedende afdelinger er andele registreret i en værdipapircentral og udstedes gennem denne i stykstørrelse på kr. 100 eller multipla heraf medmindre andet er anført for den enkelte afdeling i 6. Stk. 2. Hver afdeling afholder samtlige omkostninger ved registrering i en værdipapircentral. Stk. 3. Værdipapircentralens kontoudskrift tjener som dokumentation for investorens andel af foreningens formue. Stk. 4. Foreningsandelene skal lyde på navn og noteres i foreningens protokol over investorer. Stk. 5. Andelene er frit omsættelige og negotiable. Stk. 6. Ingen andele har særlige rettigheder. Stk. 7. Ingen investorer i foreningen har pligt til at lade sine andele indløse. 10 5

Vedtægter for Specialforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen BLS Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening). Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

emission og indløsning, jf. 13.

emission og indløsning, jf. 13. VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN BIL NORDIC INVEST Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. Formål 2. Foreningens

Læs mere

Investeringsforeningen Nielsen Global Value

Investeringsforeningen Nielsen Global Value Vedtægter for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Nielsen Global Value Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen HP Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen HP Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. ordinær generalforsamling

Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. ordinær generalforsamling Investeringsforeningen BIL Nordic Invest indkalder hermed til ordinær generalforsamling hos Nykredit, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V tirsdag den 12. april 2016 kl. 16.00 Dagsorden 1. Fremlæggelse

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Investin Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Investin. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest VEDTÆGTER Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest (herefter foreningen ). Stk. 2. Foreningen

Læs mere

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Vedtægter for Investeringsforeningen Strategi Invest August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Indholdsfortegnelse NAVN OG HJEMSTED... 2 FORMÅL... 2 MEDLEMMER... 2 HÆFTELSE... 2 MIDLERNES

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer

Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer. Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

ATP Invest. Afdeling Basis Lav Risiko. Forenklet tegningsprospekt

ATP Invest. Afdeling Basis Lav Risiko. Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som

Læs mere

Placeringsforeningen Investin

Placeringsforeningen Investin Placeringsforeningen Investin Saxo Invest Globale aktier Prospekt Offentliggjort den 9. oktober 2012 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at

Læs mere

Væsentlige forslag til ændringer af vedtægter for Specialforeningen BLS Invest: Foreningens bestyrelse foreslår foreningens vedtægter ændret, således at vedtægterne bringes i overensstemmelse med vedtagen

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen Blue Strait Capital

Vedtægter for Kapitalforeningen Blue Strait Capital Vedtægter for Kapitalforeningen Blue Strait Capital Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen Blue Strait Capital. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

Investeringsforeningen CPH Capital

Investeringsforeningen CPH Capital Investeringsforeningen CPH Capital Afdeling Formuepleje Optimum KL Afdeling Formuepleje LimiTTellus KL Afdeling Globale Aktier KL Afdeling Forbrugsaktier KL Prospekt Offentliggjort den 26. august 2014

Læs mere

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted VEDTÆGTER For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Investin Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Investin. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål er

Læs mere

Placeringsforeningen Investin

Placeringsforeningen Investin Placeringsforeningen Investin Saxo Invest Stabilt forbrug Prospekt Offentliggjort den 9. oktober 2012 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE Vedtægter for Investeringsforeningen Stonehenge Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Stonehenge. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Investin. Navn og hjemsted. Formål

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Investin. Navn og hjemsted. Formål Vedtægter for Investeringsforeningen Investin Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Investin. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen TRP-Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen TRP-Invest (kapitalforening).

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelsen

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig

Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er BankInvest Almen Bolig. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. Investeringsforeningen CPH Capital. for. Navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen CPH Capital.

Vedtægter. Investeringsforeningen CPH Capital. for. Navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen CPH Capital. Vedtægter for Investeringsforeningen CPH Capital Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen CPH Capital. Formål Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest

Specialforeningen BL&S Invest Specialforeningen BL&S Invest Afdeling Globale Aktier Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644 VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST CVR-nr. 34695644 22. april 2014 Vedtægter for Investeringsforeningen PFA Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen PFA Invest.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i TRP-Invest

Ordinær generalforsamling i TRP-Invest Ordinær generalforsamling i TRP-Invest TRP-Invest afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 30. april 2013 kl. 11.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen BIL Danmark

Ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen BIL Danmark Ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen BIL Danmark Investeringsforeningen BIL Danmark afholder ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 27. september 2016 kl. 11.00 hos Nykredit Portefølje

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.17: 4: 4: For afdelingerne Aktier,

Læs mere

Vedtægter. for. Kapitalforeningen HP Hedge. Foreningen opererer tillige under binavnet HP Hedge (Kapitalforening).

Vedtægter. for. Kapitalforeningen HP Hedge. Foreningen opererer tillige under binavnet HP Hedge (Kapitalforening). Vedtægter for Kapitalforeningen HP Hedge Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen HP Hedge. Foreningen opererer tillige under binavnet HP Hedge (Kapitalforening). Foreningens hjemsted er

Læs mere

Specialforeningen BLS Invest

Specialforeningen BLS Invest Specialforeningen BLS Invest Afdelingerne Danske Aktier og Globale Aktier Prospekt Offentliggjort den 5. september 2012 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE Vedtægter for Investeringsforeningen Stonehenge Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Stonehenge. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark

Vedtægter for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark Vedtægter for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen ValueInvest Danmark Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2.

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i afdeling Amber Energy Alpha i

Ekstraordinær generalforsamling i afdeling Amber Energy Alpha i Ekstraordinær generalforsamling i afdeling Amber Energy Alpha i Investeringsforeningen Investin Investeringsforeningen Investin, afdeling Amber Energy Alpha, afholder ekstraordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.

Læs mere

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted Vedtægter for Investeringsforeningen Nykredit Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Nykredit Invest. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Ordinær generalforsamling i TRP-Invest

Ordinær generalforsamling i TRP-Invest Ordinær generalforsamling i TRP-Invest TRP-Invest afholder ordinær generalforsamling fredag den 29. april 2011 kl. 11.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i Specialforeningen HP Invest

Ekstraordinær generalforsamling i Specialforeningen HP Invest Ekstraordinær generalforsamling i Specialforeningen HP Invest Specialforeningen HP Invest afholder ekstraordinær generalforsamling fredag den 28. februar 2014 kl. 11:00 hos Nykredit Portefølje Administration

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital VEDTÆGTER Investeringsforeningen TEMA Kapital 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen TEMA Kapital Med binavne: Investeringsforeningen TEMA Invest Íløgufelagio Kaupthing

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest

Ekstraordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Ekstraordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest afholder ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 25. februar 2014 kl. 9:00 hos Nykredit Portefølje Administration

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Afdeling Danske aktier Unit-Link Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest

Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 11.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S,

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Kapitalforeningens formål

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Afdeling Danske aktier Unit-Link Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke

Læs mere

generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 14, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned,

generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 14, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned, Den 12. april 2011 kl. 11.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Investin, CVR nr. 27 21 28 59, hos Nykredit, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V. Dagsordenen var følgende: 1.

Læs mere

Vedtægter. for. Placeringsforeningen Investin. Navn og hjemsted. Formål

Vedtægter. for. Placeringsforeningen Investin. Navn og hjemsted. Formål Vedtægter for Placeringsforeningen Investin Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Placeringsforeningen Investin. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Formuepleje LimiTTellus A/S. vedtægter

Formuepleje LimiTTellus A/S. vedtægter Formuepleje LimiTTellus A/S vedtægter FORMUE PLEJE LimiTTellus FoRmuepleje limittellus A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i

Læs mere

Investeringsforeningen INVESTIN

Investeringsforeningen INVESTIN Investeringsforeningen INVESTIN Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.

Læs mere

Investeringsforeningen BIL Danmark. indkalder hermed til. ekstraordinær generalforsamling

Investeringsforeningen BIL Danmark. indkalder hermed til. ekstraordinær generalforsamling Investeringsforeningen BIL Danmark indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København V tirsdag den 23. maj 2017 kl.

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Invest

Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Invest Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Invest Kapitalforeningen Nykredit Invest afholder ekstraordinær generalforsamling torsdag den 28. august 2014 kl. 14.00 hos Nykredit Portefølje

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Prospekt USA (RCM) USA Akk. (RCM) Europa (BlackRock) Europa AKK. (BlackRock) Japan (AllianceBernstein) Japan Akk. (AllianceBernstein) Health Care (BlackRock)

Læs mere

Formuepleje LimiTTellus A/S

Formuepleje LimiTTellus A/S Formuepleje LimiTTellus A/S VEDTÆGTER LIMITTELLUS FORMUEPLEJE LIMITTELLUS A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje LimiTTellus

Læs mere

Investeringsforeningen Dexia Invest

Investeringsforeningen Dexia Invest Investeringsforeningen Dexia Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der

Læs mere

Generalforsamling i Specialforeningen Nykredit Invest

Generalforsamling i Specialforeningen Nykredit Invest Generalforsamling i Specialforeningen Nykredit Invest Specialforeningen Nykredit Invest afholder ordinær generalforsamling torsdag den 18. april 2013 kl. 16.00 hos Nykredit, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen. Formuepleje Invest

Vedtægter for. Investeringsforeningen. Formuepleje Invest Vedtægter for Investeringsforeningen Formuepleje Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Formuepleje Invest Stk. 2. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier Globale (aktiv forvaltning, MSCI Verden)

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier Globale (aktiv forvaltning, MSCI Verden) Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Afdeling LPI Aktier Globale (aktiv forvaltning, MSCI Verden) Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Generalforsamling i. Ad 4. Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR nr. 30 70 02 28.

Generalforsamling i. Ad 4. Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR nr. 30 70 02 28. idet Generalforsamling i Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 8. april 2014 kl. 15.30 hos

Læs mere

Vedtægter for. Kapitalforeningen BI Private Equity

Vedtægter for. Kapitalforeningen BI Private Equity Vedtægter for Kapitalforeningen BI Private Equity Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen BI Private Equity. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2.

Læs mere

Investeringsforeningen AL Invest Obligationspleje

Investeringsforeningen AL Invest Obligationspleje Vedtægter for Investeringsforeningen AL Invest Obligationspleje Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen AL Invest obligationspleje. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Investeringsforeningen Investin 27. april 2012 kl ordinær generalforsamling. Selskabskapital. Fremmødt. Afstemning

Investeringsforeningen Investin 27. april 2012 kl ordinær generalforsamling. Selskabskapital. Fremmødt. Afstemning Investeringsforeningen Investin 27. april 2012 kl. 16.00 - ordinær generalforsamling COIN Alternativer 27.600.000 Optimal Pension 87.888.600 Amber Global Alpha 34.066.300 Amber Nordic Alpha 66.227.700

Læs mere

Vedtægter. for. Specialforeningen TRP-Invest. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest.

Vedtægter. for. Specialforeningen TRP-Invest. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 14, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned,

generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 14, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned, Den 30. april 2012 kl. 11.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig, CVR nr. 21 83 14 76, hos Nykredit, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København V. Dagsordenen

Læs mere

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier Asien (indeksportefølje, MSCI Pacific)

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier Asien (indeksportefølje, MSCI Pacific) Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Afdeling LPI Aktier Asien (indeksportefølje, MSCI Pacific) Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Investeringsforeningen AL Invest, Udenlandske Aktier, Etisk

Investeringsforeningen AL Invest, Udenlandske Aktier, Etisk Vedtægter for Investeringsforeningen AL Invest, Udenlandske Aktier, Etisk Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen AL Invest, Udenlandske Aktier, Etisk. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Specialforeningen Dexia Invest

Specialforeningen Dexia Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Alternativ Invest

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Alternativ Invest V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen Alternativ Invest NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Alternativ Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL

Læs mere

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier/Obligationer Globale (balanceret mix, Akk.)

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier/Obligationer Globale (balanceret mix, Akk.) Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Afdeling LPI Aktier/Obligationer Globale (balanceret mix, Akk.) Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling: Nordea Invest Verden, SE nr. 32 53 57 71, FT nr. 1 (den ophørende afdeling)

Læs mere

Væsentligt indhold af forslag til ændringer af vedtægter for Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Væsentligt indhold af forslag til ændringer af vedtægter for Investeringsforeningen Multi Manager Invest Væsentligt indhold af forslag til ændringer af vedtægter for Investeringsforeningen Multi Manager Invest Bestyrelsen foreslår foreningens vedtægter ændret som følge af nye skatteregler. Vedtægterne ønskes

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management VEDTÆGTER Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management (herefter foreningen ). Stk. 2. Foreningen

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Afdeling KF Danske obligationer Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen BLS Invest

Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen BLS Invest Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest afholder ekstraordinær generalforsamling onsdag den 5. oktober 2016 kl. 9.00 hos Nykredit Portefølje Administration

Læs mere

Prospekt. Investeringsforeningen Dexia Invest. Afdeling Fokus Danske Aktier. Offentliggjort den 29. juni 2012

Prospekt. Investeringsforeningen Dexia Invest. Afdeling Fokus Danske Aktier. Offentliggjort den 29. juni 2012 Prospekt Afdeling Fokus Danske Aktier Offentliggjort den 29. juni 2012 Tegningssted: Banque Internationale á Luxembourg Bank Danmark A/S Grønningen 17 1270 København K Tlf. 33 46 11 00 Fax: 33 32 42 01

Læs mere

Investeringsforeningen BIL Danmark. ordinær generalforsamling. onsdag den 29. marts 2017 kl

Investeringsforeningen BIL Danmark. ordinær generalforsamling. onsdag den 29. marts 2017 kl Investeringsforeningen BIL Danmark indkalder hermed til ordinær generalforsamling hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V onsdag den 29. marts 2017 kl. 16.00 Dagsorden

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Generalforsamling i. Dagsorden

Generalforsamling i. Dagsorden Generalforsamling i Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering afholder ordinær generalforsamling onsdag den 15. april 2015 kl. 16.00 hos Lægernes

Læs mere

Vedtægter for Hedgeforeningen HP

Vedtægter for Hedgeforeningen HP Vedtægter for Hedgeforeningen HP Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Hedgeforeningen HP. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Hedgeforeningen HP Hedge. Stk. 2. Foreningen er en hedgeforening.

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Nykredit Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Nykredit Invest. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen BankInvest

Vedtægter for Kapitalforeningen BankInvest Vedtægter for Kapitalforeningen BankInvest Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen BankInvest. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Kapitalforeningens

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide. København den 14. april 2015. Bestyrelsen for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide

Vedtægter for. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide. København den 14. april 2015. Bestyrelsen for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide Vedtægter for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide København den 14. april 2015 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Vedtægter for. Kapitalforeningen. KAB / Lejerbo Invest

Vedtægter for. Kapitalforeningen. KAB / Lejerbo Invest Vedtægter for Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Danmark en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Vi erklærer herved, at oplysningerne i det forenklede tegningsprospekt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST CVR-nr. 34695644 21. april 2017 Vedtægter for Investeringsforeningen PFA Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen PFA Invest.

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Investin Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Investin. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest Vedtægter for Specialforeningen Danske Invest 15. maj 2009 2 Specialforeningen Danske Invest FT nr. 16.012 CVR nr. 24 26 06 82 Vedtægter 15. maj 2009 Navn, hjemsted og foreningstype 1 Foreningens navn

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig

Ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig Ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 28. marts 2017 kl. 11.30

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest

Investeringsforeningen Nykredit Invest Investeringsforeningen Nykredit Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758. Lovtidende A 2014 Udgivet den 26. juni 2014 17. juni 2014. Nr. 758. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 102, stk. 5, og 190, stk. 3, i lov nr. 597 af 12. juni 2013

Læs mere