Driftsaftale for Nordvand 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Driftsaftale for Nordvand 2014"

Transkript

1 Driftsaftale for Nordvand 2014 November

2 Driftsaftale for Nordvand A/S 2014 Formål Formålet med denne driftsaftale er at de to ejerkommuner årligt overordnet sætter mål for opgaveløsningen i Nordvand A/S. Aftalen præsenterer de overordnede servicemål og indsatsområder som Nordvand har særlig fokus på i Aftalen giver ikke et udtømmende billede af den daglige drift. Aftalen er opbygget som en fælles aftale for alle 5 forsyningsselskaber og serviceselskabet i Nordvand. Aftalen skal bidrage til at synliggøre ejernes forventning til opgaveløsningen i Nordvand og udviklingsretningen for opgaveløsningen. Aftalen er en konkretisering af ejerstrategien, samt de mål, der er opstillet af de to kommuner inden for forsyningsområdet i sektorplaner. Driftsaftalen gælder for 2014, det er en videreudvikling af Driftsaftale 2013, hvor en række mål er revideret, andre er udgået og nogle mål er helt nye. Rammebetingelser Plangrundlag Driften og udviklingen af vand- og spildevandsaktiviteter i de to kommuner er overordnet styret af henholdsvis vand og spildevandsplanerne. Disse planer er udarbejdet og godkendt af kommunerne. Ejerstrategi for Nordvand De to kommuner har formuleret en ejerstrategi, der skal danne grundlaget for driften og udviklingen af selskabet. Strategien er fireårig og gælder fra og frem til Strategien har formuleret 11 indsatsområder: 1. Sikre levering af drikkevand med en høj kvalitet og med høj forsyningssikkerhed. Sikre afledning af regn- og spildevand på en miljømæssig forsvarlig måde under hensyntagen til mindst mulig gene for kunderne. 2. Sikre en langsigtet takstpolitik, der sigter mod at kunderne på vand og afløb får en så lav samlet forbrugerpris som muligt, under hensyntagen til ønsket om et højt serviceniveau. 3. Sikre at Nordvand drives effektivt indenfor de af prisloftet fastsatte rammer og dermed under opfyldelse af centralt fastsatte effektiviseringskrav. 4. Sikre Nordvands fortsatte certificering (marts 2012) indenfor kvalitet, miljø, arbejdsmiljø, energi og Dokumenteret DrikkevandsSikkerhed (DDS). Arbejde på at inddrage social ansvarlighed (CSR) i Nordvands arbejde og ved recertificering i 2015 at søge certificering indenfor CSR også. 2

3 5. Sikre og udbygge god dialog og samarbejde mellem ledelse og medarbejdere med fokus på arbejdsmiljø og effektiv opgavevaretagelse. 6. Sikre et fortsat tæt samarbejde med vores tilsynsmyndigheder, herunder bidrage med faglig kompetence og erfaring til kommunernes planarbejde. Sikre at målsætning og strategier i kommunernes sektorplaner efterleves. Gennem årlig driftsaftale mellem Nordvand og de 2 ejerkommuner sikre konkret udmøntning af målsætninger og strategier fra de kommunale sektorplaner. 7. Sikre en åben, ansvarlig, aktiv og gennemsigtig kommunikation til vores ejere, kunder/forbrugere og myndigheder. 8. Sikre gennem Indkøbspolitik og Intern Overvågning at alle væsentlige indkøb konkurrenceudsættes under hensyntagen til pris, etik, miljø og arbejdsmiljø. 9. Arbejde for, at udvikle forpligtende samarbejder med andre vandselskaber for på sigt at skabe grundlaget for evt. fusion med et eller flere vandselskaber. 10. Være på forkant med udviklingen i sektoren gennem indgåelse i innovative projekter med eksterne parter såsom rådgivere, leverandører og uddannelsesinstitutioner. 11. Søge indflydelse på udviklingen indenfor alle områder relevant for vandsektoren gennem deltagelse i arbejde i DANVA, KL, KTC, Naturstyrelsen, IDA og andre relevante fora. 3

4 Figur 1: Rammegrundlag for driften af Nordvand I figur 1 er illustreret sammenhængen mellem mål og resultatkrav, der er stillet til opgaveløsningen i Nordvand fra de to kommuner både som ejer og myndighed, og som indarbejdes i driftsaftalen for Nordvand. Der udarbejdes årligt investeringsplaner dækkende begge områder, som oversigtsmæssigt er anført i driftsaftalen efter mål og resultatkravsskemaerne. De mål og krav der er formuleret i plangrundlaget retter sig mod de 5 forsyningsselskaber. Indfrielse af disse varetages af serviceselskabet. Struktur Med udgangspunkt i de mål og krav, der er formuleret i sektorplanerne, ejerstrategien m.m., er der opstillet en række konkrete mål og resultatkrav for Under hvert afsnit er der opstillet en række Målsætninger, som kan være både etårige eller flerårige. For hver målsætning er der opstillet en eller flere Handlinger, som er de konkrete aktiviteter, som det er planen at gennemføre inden for det kommende år. For hver Handling er der opstillet konkrete resultatkrav. Hvis der ikke er anført deadline, skal resultatkravet være indfriet inden årets udgang. 4

5 I bilag 1 er der medtaget en investeringsoversigt for 2014 for de 5 selskaber. Der er tale om en kopi fra Budget år

6 Målsætninger og resultatkrav for Nordvand i 2014 Målsætninger Handling Resultatkrav 1 Påvirkningen af miljøet som følge af overløb til Øresund, vandløb og søer skal minimeres. 2 Klimatilpasning af afløbssystemer mv. for håndtering af spildevand og regnvand skal ske på grundlag af fagligt kvalificerede langsigtede klimatilpasningsplaner og sektorplaner. 3 Lokal håndtering af regnvand skal øges. Kapaciteten af afløbssystemerne i de to kommuner skal øges yderligere. Vejvand skal gradvist separeres fra spildevandssystemerne i de to kommuner. Nordvand skal bidrage med faglige input til ombygningen af Gentofterenden. Nordvand samarbejder med Gladsaxe kommune om klimatilpasningen af Gladsaxe Idrætspark. Nordvand samarbejder med Gladsaxe Kommune om identificering af skybrudsprojekter i Bagsværd og Buddinge områderne i relation til klimatilpasningsplanen. Nordvand vejleder kunderne omkring muligheden for at separere regn- og spildevand på kundens ejendom. Gentofte Anden del af Kildeskovrendens renoveringen, beliggende fra HIK s boldbane til Charlottenlund Fort, er i gang, og mere end halvdelen er gennemført inden udgangen af Separering af vejvand i Hellerup på begge sider af Strandvejen er i fuld gang, og vil forløbe indtil Inden udgangen af 2014 er der udarbejdet projekt for etablering af dobbeltprofil ved Gentofterenden, og alle nødvendige tilladelser er ansøgt. Inden udgangen af 2014 skal mindst 800 boligenheder have afkoblet deres regnvand fra det offentlige afløbssystem. Gladsaxe Der gennemføres analyser af behovet for yderligere bassinkapacitet ved Vangederenden og Fæstningskanalen/Gyngemosen. Med udgangen af 2014 er separeringen af vejvand i Gedvad påbegyndt. Inden udgangen af 2014 er Grønnemosekvarteret blevet vejvandssepareret. Inden udgangen af 2014 er der etableret regnvandssøer i Høje Gladsaxe Parken, som modtager regnvand fra Grønnemosekvarteret, Idrætsparken, Marielyst og Høje Gladsaxe. Anden etape af projektet med Gladsaxe Idrætspark er færdig inden udgangen af Inden udgangen af 2014 er der identificeret projekter i mindst et af områderne. Inden udgangen af 2014 skal mindst boligenheder have afkoblet deres regnvand fra det offentlige afløbssystem. 6

7 4 Sikrer effektiv bortledning af spildevandet og opretholder funktionalitet af kloakledningsnettet. 5 Ledningsnettet for drikkevand skal være velholdt. 6 Kvalitet af leveret drikkevand skal være god. 7 Forsyningssikkerheden mht. drikkevand forbedres. 8 Reducerer tab i ledningsnettet for drikkevand således at tabet kan holdes under 8 %. 9 Minimere generne for borgerne ved anlægsarbejder 10 Sikre at der løbende sker en reduktion i energiforbruget, og dermed en reduktion i CO 2 belastningen. 11 Løbende sikre en høj kundetilfredshed. Der gennemføres årligt TVinspektion i hver kommune, der i gennemsnit svarer til 1/15 del af ledningsnettet. Der foretages systematisk ledningsrenovering bl.a. på baggrund af udførte TV-inspektioner. Alle eternit- og støbejernsledninger skal udskiftes inden Hygiejnen på vandværkerne skal være god, og alle medarbejdere, der arbejder med drikkevand, skal løbende uddannes i god hygiejne. Renovering af Bagsværd Vandværk. Der gennemføres målrettet og systematisk lækagesøgning med henblik på at lokalisere brud, der ikke er synlige (= vand på overfladen). Gennemføre en analyse af muligheder for at reducere udførelsestiden for de projekter, der ligger i offentlig vej. Der gennemføres en analyse af potentialet for anvendelse af solceller til el-produktion. Gennemfører årlig kundeundersøgelse. Der skal gennemføres TV-inspektion inden for et delområde i hver kommune inden udgangen af 2. kvartal. Inden årets udgang er de strækninger, som TV-inspektionen har vist nødvendig, renoveret inden for årets økonomiske ramme. Renovering af 7,8 km vandledninger (svarende til ledningsdimension på 90 mm). Renovering af 6,6 km vandledninger (svarende til ledningsdimension på 90 mm). Der udarbejdes et årligt statusnotat med resultaterne af den løbende kontrol af vandkvaliteten, som forelægges bestyrelsen i april det følgende år. Opførelsen af et nyt vandværk er påbegyndt inden udgangen af 1. kvartal. Det forventes idriftsat primo Gennemfører systematisk lækagesøgning mindst 1 gang i hele forsyningsområdet. Inden året udgang foreligger der et notat til bestyrelses om mulighederne for at reducere generne for borgerne. Inden udgangen af 3 kvartal foreligger der en rapport, der beskriver muligheden for anvendes af solceller i Nordvand. Målet er mindst 90 % tilfredshed med den samlede oplevelse af Nordvand og de leverede ydelser. 7

8 Opfølgning Opfølgningen på driftsaftalen over for bestyrelsen sker kvartalvis. Opfølgning over for kommunerne sker 2 gange årligt. Statusrapporten fremsendes til de tekniske direktører, der forestår den politiske fremlæggelse. Driftsaftalen er godkendt af bestyrelsen i Nordvand den 15. november 2013 og forelagt i Gentofte Kommune, Teknisk Udvalg, den 3. december 2013 samt Gladsaxe Kommune, Miljøudvalget den 28. november

9 Bilag 1 Investeringsoversigt for de 5 selskaber Bilag 1.1 Gentofte Vand A/S Investeringsoversigt Gentofte Vand A/S kr. Vandværk Udskiftning sand, filtre SRO Ermelundsværket 250 Pulje til mindre projekter 250 Ledninger Vandledninger Gentofte Stik og ventiler Vandmåler - udskiftning Infrastruktur It- etablering 701 Nye mandskabsfacilitet

10 Bilag 1.2 Gladsaxe Vand A/S Investeringsoversigt Gladsaxe Vand A/S kr. Vandværker Nedrivning af Tinghøj Beholder 100 Bagsværd Vandværk, renovering Pulje til mindre projekter 100 Ledninger Vandledninger Gladsaxe Stik og ventiler Vandmåler - udskiftning Infrastruktur It-etablering 701 Nye mandskabsfaciliteter

11 Bilag 1.3 Gentofte Spildevand A/S Investeringsoversigt Gentofte Spildevand A/S kr. Puljeprojekter Afsluttende arbejeder, tidligere anlægsprojekter 260 Kommende anlægsprojekter Renovering ledninger Renovering bygværker Projekter Renovering af Kildeskovsrenden Bassinledning Ved Stadion Separering af strandvejsområdet Fællesanlæg KE, Gentofte 100 Bassinledning ved Skovshoved Gentofterenden - Bassinledning Infrastruktur Nye mandskabsfaciliteter IT-etablering

12 Bilag 1.4 Gladsaxe Spildevand A/S Investeringsoversigt Gladsaxe Spildevand A/S kr. Puljeprojekter Afsluttende arbejder, tidligere anlægsprojekter 155 Kommende anlægsprojekter Renovering ledninger Renovering bygværker Projekter Symfonivej Høje Gladsaxe Parken Gladsaxe Idrætspark Gedvad, central nedsivning Fællesanlæg KE, Gladsaxe 200 Deklarering ledninger v. rækkehuse Grønnemosekvarteret - separering Marielyst, LAR Sandkrogen Infrastruktur Nye mandskabsfaciliteter IT-etablering

13 Bilag 1.5 Sjælsø Vand A/S Investeringsoversigt Sjælsø Vand A/S kr. Vandværk SRO - opdatering 250 Anlæg II beluftning Renovering af opvarmning, Sjælsø Vandværk Langstrup Kildeplads 250 Pulje til mindre projekter 500 Infrastruktur It- etablering

Virksomhedsplan 2012 2013

Virksomhedsplan 2012 2013 Virksomhedsplan 2012 2013 Forord Nærværende virksomhedsplan er udarbejdet i forlængelse af Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012-2016, som blev vedtaget af bestyrelsen den 30. april 2012. Virksomhedsplanen

Læs mere

Årsberetning 2014. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S

Årsberetning 2014. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S Årsberetning 2014 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S Lyngby-Taarbæk Forsyning lægger stor vægt på initiativer, der beskytter områdets natur. Forsidefoto: Mølleåværket er Nordeuropas mest avancerede

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4 Indholdsfortegnelse: 1 Resume... 4 2 Indledning... 5 2.1 Spildevandsplan 2016-2021... 5 2.2 Opbygning af planen og læsevejledning... 5 2.3 Offentlig høring... 5 2.4 Formål med spildevandsplanen... 6 2.5

Læs mere

Beskrivelse af emnerne i redegørelsen i forbindelse med evaluering af vandsektorloven

Beskrivelse af emnerne i redegørelsen i forbindelse med evaluering af vandsektorloven NOTAT Skabelon (Max en side pr. emne) Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4600-00022 Ref. BoJen, Torkil Den 6. september 2012 Beskrivelse af emnerne i redegørelsen i forbindelse med evaluering

Læs mere

Strategiplan 2010 2013

Strategiplan 2010 2013 Strategiplan 2010 1. Kunden i centrum Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for vores tre områder: Vandforsyning Spildevand Affald Det gør vi gennem en teknisk kvalificeret

Læs mere

Forligsparterne bag den gældende vandsektorlov indgik den 1. februar 2007 en aftale om en mere effektiv vandsektor.

Forligsparterne bag den gældende vandsektorlov indgik den 1. februar 2007 en aftale om en mere effektiv vandsektor. Den 29. april 2015 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om en ny og forbedret

Læs mere

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3 Baggrund... 2 Separatkloakeringsstrategien... 3 Administrative forhold regler og praksis... 6 1 Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper... 6 2 Tilslutning til spildevandsselskabets spildevandsanlæg...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk GENTOFTE-PLAN 214 Titel: Gentofte-Plan 214 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 213 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 15 stk I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen.

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark GENTOFTE-PLAN 215 Titel: Gentofte-Plan 215 Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 215 Foto: Gentofte Sportspark Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 214 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag:

Læs mere

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012 Svendborg Kommune Revision af klimapolitik Foråret 2012 Indhold Revision af Svendborg Kommunes klimapolitik... 3 Overordnede statslige mål... 3 Energi og CO 2... 3 Klimatilpasning... 4 Svendborg Kommunes

Læs mere

Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015. stevns kommune

Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015. stevns kommune Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015 stevns kommune 1 CO 2 -udledning (bl.a. afbrænding af fossile brændsler Klimaforandringer (I form af f.eks. øget nedbør) Konsekvens (f.eks. oversvømmelse af bebyggede

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Hvordan matcher og styrer kommunerne de store selskaber? - Relationen mellem Aarhus kommune og Aarhus Vand - Konsolidering mod større selskaber

Hvordan matcher og styrer kommunerne de store selskaber? - Relationen mellem Aarhus kommune og Aarhus Vand - Konsolidering mod større selskaber Hvordan matcher og styrer kommunerne de store selskaber? - Relationen mellem Aarhus kommune og Aarhus Vand - Konsolidering mod større selskaber Politisk Forum 2013 KL's konference på teknik- og miljøområdet,

Læs mere

Bilag 1 Til Kontaktudvalgets redegørelse til evaluering af vandsektorloven 17. januar 2013

Bilag 1 Til Kontaktudvalgets redegørelse til evaluering af vandsektorloven 17. januar 2013 Bilag 1 Til Kontaktudvalgets redegørelse til evaluering af vandsektorloven 17. januar 2013 Titel: Bilag 1 Til Udkast til redegørelse til evaluering af vandsektorloven Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark GENTOFTE-PLAN 213 Titel: Gentofte-Plan 213 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 212 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september Forslag til Gentofte-Plan 2015 1. behandling KB 15. september Indledning 3 Vision, tværgående politikker og strategier 8 Generelle forudsætninger og rammer 28 Kommunens økonomi, 30 Budgetforudsætninger,

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Telefon: 48 40 50 50 www.fh.dk CVR: 32 05 93 25 REDAKTION Thomas Lungholt FOTOS Operate A/S DESIGN Operate A/S

Læs mere

Plejecenter Egebo. Aftale 2008

Plejecenter Egebo. Aftale 2008 Plejecenter Egebo Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1.0 INDLEDNING...2 2.0 DEN POLITISKE RAMME...3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME...4 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN...4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...5

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 13.00-14.30 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5,

Læs mere

Regnskab 2013 FORSLAG LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Regnskab 2013 FORSLAG LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Regnskab 2013 FORSLAG LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Indhold Forord 7 Resumé af Grønt Regnskab 2013 9 Strategisk Energiplan 2013 4 Klar til mere regn i fremtiden 14 Klimakommunens resultater CO 2 -status 6 Forbrug

Læs mere

Fællessekretariat Aftale 2008

Fællessekretariat Aftale 2008 Fællessekretariat Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 3 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: Mandag den 08. december 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 20:20 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Faxe Forsynings priser på hhv. drikkevand og spildevand samt dagrenovation er blandt de billigste i Region Sjælland.

Faxe Forsynings priser på hhv. drikkevand og spildevand samt dagrenovation er blandt de billigste i Region Sjælland. Bilag Faxe Forsyning A/S CVR-nr. 31 48 04 34 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk 1. februar 2015 Faxe Forsynings økonomi fra

Læs mere

Spildevandsplan 2015-2018

Spildevandsplan 2015-2018 Teknik og Miljø 2014 FORSLAG Spildevandsplan 2015-2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Planens fokus... 3 Planens opbygning... 6 Forsyningssikkerhed... 7 Klimatilpasning...11 Badevand og turisme...16 Vandmiljøet og

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget.

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget. Indledning Denne politik udstikker de overordnede rammer og mål for alle udbud og indkøb i Ringsted Kommune. Politikken revideres mindst én gang i hver byrådsperiode. Hvert år fremlægges der en udbudsstrategi

Læs mere

Generalforsamling. 30. Maj 2013

Generalforsamling. 30. Maj 2013 Generalforsamling 30. Maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller

Læs mere

November 2013. Evaluering af vandsektorloven

November 2013. Evaluering af vandsektorloven November 2013 Evaluering af vandsektorloven Rapportens anvendelse Denne rapport er alene udarbejdet til Deloittes opdragsgiver ud fra det givne opdrag. Deloitte påtager sig intet ansvar for andres anvendelse

Læs mere