EKSTERN KVALITETSSIKRING AALBORG LETBANE/BRT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EKSTERN KVALITETSSIKRING AALBORG LETBANE/BRT"

Transkript

1 Til Aalborg Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen Dokumenttype Rapport Dato August 2014 EKSTERN KVALITETSSIKRING AALBORG LETBANE/BRT

2 EKSTERN KVALITETSSIKRING AALBORG LETBANE/BRT Revision 0 Dato 15/08/2014 Udarbejdet af Torben Michelsen/Alex Landex/Søren Randrup-Thomsen Kontrolleret af Ole Kiel Godkendt af Torben Michelsen Beskrivelse Aalborg Letbane/BRT Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag niveau 2 Ref KS Rapport Aalborg Letbane-BRT_fase2.docx Ramboll Hannemanns Allé 53 DK-2300 Copenhagen S Denmark T F

3 INDHOLD 1. Indledning 1 2. Resumé Ingen vægtige forhold Fokus-punkter der bør afklares i fase 2 og inden VVMredegørelsen foreligger Proces 2 3. Gennemgang af den trafikale analyse Trafikal analyse Hastighed på delstrækninger Trafikafviklingen Nøddrift/Fall-back Karakteristika for det rullende materiel Vendetid 4 4. Vurdering af Anlægsbudgettet og forudsætninger Generelle bemærkninger Konklusion Stikprøveudtagning Vurdering af hovedposter Driftsrelaterede anlægsinvesteringer Vurdering af de tekniske forudsætninger Gennemgang af usikkerhedsvurderinger og håndtering af risici og tidsplan Konklusion Risikoniveau for kritiske risici Anbefalinger angående risikovurdering Vurdering af den driftsøkonomiske analyse Konklusion Gener i anlægsfasen Driftsomkostninger baseret på driftsomfang Passagerindtægter Følsomhedsanalyse Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for letbane Vurdering af den samfundsøkonomiske analyse Konklusion Vurdering af fremgangsmetode Forudsætninger for analysen for Letbane/BRT Prisniveau Trafikmodeller Trafikvækst Kørselsomkostninger/Eksterne omkostninger Rejsetidsgevinster Indfasningsperiode Tidshorisont 30

4 7.3.8 Sparede driftsomkostninger til øvrig busdrift Ikke-værdisatte effekter Følsomhedsanalyse Byvision: Ryggraden i Aalborgs vækstakse Nærhed til stationer Et mangfoldigt handelsliv Herlighedsværdi for øvrige borgere i Aalborg Sammenligningsgrundlag Øvrige nøgletal og forudsætninger Materiale 35 APPENDIKSER Appendix 1 STIKPRØVEUDTAGNING Appendix 2 HOVEDPOSTERNES %-ANDEL AF DELSTRÆKNINGENS BASISOVERSLAG

5 1 1. INDLEDNING Kvalitetssikringen gennemføres i henhold til Ny Anlægsbudgettering (NAB) samt Term of Reference, Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag for niveau 2, jf. Transportministeriets (TRM) vejledning herom. Jf. aftale med Aalborg kommune/nt er kvalitetssikringen afgrænset til følgende specifikke områder: Anlægsoverslaget. Vurdering på baggrund af den valgte tekniske løsning. Den driftsøkonomiske analyse og de valgte forudsætninger. Den samfundsøkonomiske analyse og de valgte forudsætninger. Risikoanalysen. Vurdering af metoden samt de angivne risici og i hvilket omfang de afspejler projektets nuværende risici. Det er forudsat, at selve de tekniske løsninger, driftsmodel og passagerprognoser (trafikal analyse) ikke vurderes men alene indgår som forudsætning for ovenstående områder. Det bemærkes særskilt at: Projektets tidsplan har ikke været genstand for kvalitetssikring i henhold til aftale med anlægsmyndigheden. Projektets varianter som følge af mulige besparelsesforslag har ikke været genstand for kvalitetssikring i henhold til aftale med anlægsmyndigheden. Rambøll har i afsnit 2.2 oplistet nogle fokus-punkter, som vi anbefaler afklaret i projektets videre færd i fase 2 og inden VVM-redegørelsen foreligger.

6 2 2. RESUMÉ 2.1 Ingen vægtige forhold Rambøll har gennemføret en ekstern kvalitetssikring af Aalborg Letbane/BRT for Letbanesekretariatet; Aalborg Kommune, Region Nordjylland og Nordjyllands trafikselskab som anlægsmyndighed. På baggrund af den eksterne kvalitetssikring er Rambøll ikke blevet bekendt med vægtige grunde til, at der ikke bør træffes beslutning om at gå videre med projektet på baggrund af den af anlægsmyndigheden fremlagte dokumentation i forhold til anlægsbudgettet og risikovurderingen jf. kapitel 8. Materiale. 2.2 Fokus-punkter der bør afklares i fase 2 og inden VVM-redegørelsen foreligger Rambøll konkluderer ud fra kvalitetssikringen, at følgende punkter bør have fokus i forbindelse med den videre bearbejdning af projektet og dets forudsætninger frem til VVM-redegørelsen foreligger: En redegørelse i form af et beredskabspapir/substansnotat, der redegør for udvikling af anlægsoverslaget fra fase 1 s Foranalyse til fase 2 s Udredning/VVM-redegørelse. En fornyet risikovurdering for projektet, når den tekniske dokumentation er blevet opdateret svarende til projektgrundlaget for fase 2, og dermed bliver sammenligneligt med grundlaget for anlægsoverslaget. En samlet kalkule, der favner alle anlægsoverslagets hovedposter, mellemposter og underposter bør opstilles, for at sikre en sammenhængskraft i estimaterne både af hensyn til sporbarheden og gennemsigtigheden i de aktuelle estimater med henblik på: a) at omkostningstyperne (anlægsomkostninger og driftsrelaterede anlægsinvesteringer) er beregnet på samme grundlag. b) at prisindeksering til referenceprisniveauet 2013K4 og valutaomregning til DKK foretages på en ensartet måde og på samme grundlag for alle anlægsoverslagets poster. c) fysikestimaterne på underpostniveau relateres til en mængdedokumentation. d) en kildereference for hvert anlægselements prissætning anføres både for anlægsomkostninger og de driftsrelaterede anlægsinvesteringer. I det fortsatte arbejde med projektet bør der være opmærksomhed på en mulig diskrepans omkring den forudsatte omløbstid for letbanen. Dette kan implicere en fornyet vurdering af vognkapaciteten med en reduktion af en vogn. 2.3 Proces Den eksterne kvalitetssikring har været gennemført i en tæt dialog med anlægsmyndighedens projektledelse og dennes rådgiver Cowi. Der har i granskningsprocessen været afholdt følgende møder: 9. maj 2014, Opstartsmøde med projektledelsen 14. maj 2014, Afklaringsmøde med projektledelsen og rådgiver 23. juni 2014, Gennemgangsmøde med projektgruppe hos NT, Aalborg 3. juli 2014, Afklaringsmøde med projektledelsen og rådgiver Som grundlag for den eksterne granskning er materiale som opført i kapitel 8. Materiale stillet til rådighed. Det bemærkes særskilt at Udredningsrapporten for Aalborg Letbane/BRT ikke har været en del af granskningsgrundlaget.

7 3 3. GENNEMGANG AF DEN TRAFIKALE ANALYSE 3.1 Trafikal analyse Rambøll er i forbindelse med gennemgangen af den driftsøkonomiske analyse blevet opmærksomme på en række forhold, som vi ønsker at fremhæve Hastighed på delstrækninger På Østerågade og Boulevarden vil der være et fodgængerområde, hvor der må forventes en del fodgængere, der krydser letbanen/brt. En planlagt hastighed på 30 km/t virker derfor til at være høj. I fodgængergader i Tyskland er hastighedsgrænsen almindeligvis højst 25 km/t. En analyse af hvilken hastighed der i Danmark vil kunne tillades på strækningen Østerågade- Boulevarden, kunne med fordel basere sig på de forudsætninger, der er valgt for sammenlignelige strækninger for de øvrige igangværende letbaneprojekter i Danmark (Aarhus og Odense) i det tilfælde, hvor man afviger fra praksis i Tyskland. Der er svaret fyldestgørende på dette forhold i notatet Fase 2 Review Feedback Aalborg Letbane/BRT Trafikafviklingen På strækningen mellem Vesterbro og Boulevarden er det planlagt, at der vil køre en bus hvert 64. sekund sammen med letbanen/brt. Dette er en intensiv trafik, der også vil have indflydelse på den øvrige trafik især ved venstresving. En analyse af trafikafviklingen især i lyskrydsene bør dokumentere trafikafviklingen på netop denne strækning. Forholdet er ikke endelig afklaret men på afklaringsmøde den 3. juli 2014 blev det drøftet, at dette var en lokalitet, der kunne analyseres nærmere på et senere stade af projektforløbet Nøddrift/Fall-back Der er indlagt transversaler jævnt fordelt på hele strækningen til at kunne isolere driftsproblemer på letbanen. Der er varierende afstand mellem transversalerne, hvilket kan betyde lange strækninger med reduceret eller ingen drift i tilfælde af driftsproblemer. En definition af servicekravene (herunder hvor lange strækningsafsnit det er muligt at spærre) i tilfælde af driftsproblemer bør opstilles, samtidig med at muligheden for enkeltsporsdrift også undersøges. Der er svaret fyldestgørende på dette forhold i notatet Fase 2 Review Feedback Aalborg Letbane/BRT Karakteristika for det rullende materiel Det er forudsat at letbanen/brt har en acceleration på 1 m/s 2. Accelerationen vil alt andet lige falde, efterhånden som letbanen kommer op i fart. Det er ikke angivet specifikt, hvordan letbanens/brts acceleration vil falde som følge af øget hastighed, men det forudsættes, at de i notatet LRT Rolling Stock anførte accelerationer: Acceleration 0 40 km/t: 1 m/s2 Acceleration km/t: 0,7 m/s2 er anvendt i det trafikale oplæg. Det er essentielt, at letbanens/brts acceleration er korrekt som en funktion af hastigheden i såvel køreplansberegningen som simuleringen.

8 4 Der er ikke svaret fyldestgørende på dette forhold i notatet Fase 2 Review Feedback Aalborg Letbane/BRT. På afklaringsmøde den 3. juli 2014, blev det aftalt, at forudsætningerne ville blive præciseret i Udredningsrapporten Vendetid Der er forudsat vendetider på ned til 125 sekunder ved endestationerne, hvilket vurderes lavt. Vendetiderne for letbanen bør sammenlignes med de minimumskrav, der i dag findes for busser og andre sammenlignelige transportmidler. Der er svaret på dette forhold i afklaringsmøde den 3. juli 2014, hvor det blev oplyst, at den samlede vendetid rettelig er opgjort til over 7 minutter, som herefter betyder, at vendetiden per endestation er mindst 3½ minut.

9 5 4. VURDERING AF ANLÆGSBUDGETTET OG FORUDSÆTNINGER 4.1 Generelle bemærkninger Generelt kan det anføres, at for projekter, der befinder sig i fase 2, hvor beslutningsgrundlaget udarbejdes, kan man i forhold til TRMs vejledning for Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 2 forvente, at anlægsoverslaget er systematisk opbygget med reelle fysikestimater på et postniveau lavere end på hovedpostniveau. Således anfører vejledningen specifikt: Bedømmelsen af anlægsmyndighedens detaljeringsniveau skal være væsentligt mere dybdeborende og grundigt end den eksterne kvalitetssikring der sker på niveau 1. Udgangspunktet for Rambølls kvalitetssikring i henhold til ovenstående vejledning har været en antagelse om, at anlægsoverslaget har været struktureret i hovedposter, hvilket også er tilfældet for alle tre alternativer. Det har også været antaget, at hovedposter har kunnet nedbrydes i mellemposter og underposter, hvor den reelle mængdeopmåling og prissætninger foretages som grundlag for fysikestimatet jf. eksemplet i figur nedenfor: Post Tekst 1 Tracé 1.1 Sporanlæg 1.2 Kørestrømsanlæg 1.3 Strømforsyning 1.4 SCADA 1.5 Kabelføring 2 Perroner 2.1 Etablering af perroner 2.2 Etablering af rejsekortudstyr 2.3 Etablering af passagerinformationssystem 3 Ledningsomlægninger 3.1 Ledningsomlægninger 4 Sidearealer 4.1 Forundersøgelser 4.2 Opbrydning og etablering/retablering af befæstede arealer uden for tracéet 4.3 Optagning og retablering/etablering af kantsten 4.4 Anlægs- og signalarbejder i kryds 4.5 Flytning og nyetablering af træer og belysning 4.6 Etablering af ny vejafvanding 5 Erstatninger 5.1 Erstatninger ved ekspropriation af arealer 5.2 Erstatninger ved ekspropriation af bygninger 6 Særlige konstruktioner 6.1 Ombygning af bro- og tunnelanlæg 7 Arbejdsplads 7.1 Arbejdsplads, etablering, drift og afrigning Figur Systematisk struktur for et anlægsoverslag nedbrudt til mellem-postniveau Rambølls kvalitetssikring har ikke kunnet dokumentere denne sidste antagelse i form af en samlet og sammenhængende kalkule, selvom stikprøver og en efterfølgende præsentation af delkalkulerne i kalkulationssystemet har eftervist, at disse fremtræder med individuelle fysikestimater på underpostniveau. I disse tilfælde har de angivne og kalkulerede poster dog ikke konsekvent været suppleret af dokumentation for mængdeberegningen og regler herfor i form af eksempelvis en Beskrivende mængdefortegnelse. Ligeledes har de anførte enhedspriser heller ikke været dokumenteret med kildereferencer og kildernes prisbasis. Der er fremvist dokumentation for opbygning af prisdannelsen af enhedsprisen for ombygning af sidearealer, som det med fordel kunne refereres til i estimering af disse arbejder. Ovenstående forhold er ikke uvæsenligt, når anlægsoverslaget både skal konsolideres og harmoniseres til prisniveau Kildereferencer er sjældent opgjort i samme prisniveau, og endnu mere sjældent er det at enhedspriserne er opgjort i referenceprisniveauet (her 2013). Det er

10 6 efterfølgende oplyst i notatet Aalborg Letbane/BRT Ekstern granskning, 4. maj 2014, at prisregulering fra 2014 til 2013 i princippet bør korrigeres med indeks for BYG6 Anlæg og veje. Ny Anlægsbudgetterings krav om sporbarhed og gennemsigtighed fordrer, at man kan følge denne fremskrivning af enhedspriser, hvilket ikke har været muligt på en systematisk måde i det foreliggende materiale. Et eksempel på en prisbog inklusiv en beskrivende mængebetegnelse for mængdeopmåling, kildereference for enhedspris samt prisregulering af samme kunne være som illustreret i figur nedenfor: Poststruktur Tekst Enhed Basis DKK Regulering Prisniveau Enhedspris, DKK 2010K2 165,51 Note Kilde 1 Sporanlæg og underbygning Spor 10, , BESKRIVENDE MÆNGDEFORTEGNELSE: Sporoverbygning omfatter skinner og sveller, ballast og underballast med nedre grænse mod råjordsplanum. Underballast består af grus og ballasten består af skærver (Top- og bundskærver). Enheden (m spor) er udtryk for den g Rydning af spor m spor BESKRIVENDE MÆNGDEFORTEGNELSE: Optagning inkl bortskaffelse af skinner, sveller, ballast og underballast samt genopretning af området med jord, muld og græs Rydning af spor m spor K Samtlige udgifter til optagning og bortskaffelse Sporombygning Aalborg Frederikshavn, af eksisterende spor og sveller. notat RFN Syd_P358 Bilag 01 og Mængder BDK-poststruktur per Spor Falster_Bilag RFN _koordinering af prisbog Syd_P358 Bilag 01 og Mængder Spor Lolland_Bilag Sporombygning Aalborg Frederikshavn, Rydning af sporkasse m spor K Samtlige udgifter til udgravning og bortskaffelse ballast og underballast. Prisen er uden notat RFN genopretning med jord, muld og græssåning. Syd_P358 Bilag 01 og Mængder Spor Falster_Bilag BDK-poststruktur per Syd_P358 Bilag 01 og Mængder RFN _koordinering af prisbog Spor Lolland_Bilag Ny sporoverbygning m spor 2, , BESKRIVENDE MÆNGDEFORTEGNELSE: Levering og indbygning af skinner og sveller inkl ballast til 50 mm under svelleunderside. Ecxl dræn og incl justering Ny sporoverbygning m spor 2, K2 2, Levering og indbygning af skinner UIC60 og S99 Notat_nr_1_Merged_prisbog_ monobloksveller med Dmb-befæstelse, inkl Syd_P358 Bilag Ny montering af skinner på sveller. Inkl. ballast til sporoverbygning_s99_bilag 50mm under svelleunderside. Excl. Dræn og Syd_P358 Bilag 01 og Mængder isolerklæbestød, inkl. justering(1., 2. og 3. gang, Spor Falster_Bilag slut og 1 års). Inkl. svejsning og Syd_P358 Bilag 01 og Mængder spændingsudligning. Spor Lolland_Bilag BDK-poststruktur per RFN _koordinering af prisbog Figur Eksempel på prisbog over enhedspriser 4.2 Konklusion I forhold til det projektets videre færd bemærker Rambøll følgende forhold, som der bør være særlig fokus på i udarbejdelse af anlægsoverslaget og risikoanalysen: På basis af de udtagne stikprøver for anlægsoverslaget samt ved efterfølgende supplerende forklaring/redegørelse er de udtagne stikprøver accepterede på det grundlag, de er aftalt vurderet på. For hovedposten Sidearealer, anlægs- og signalarbejder, delstrækning 3 fremgår ombygning af J.F. Kennedy s Plads ikke eksplicit i det eftersendte materiale, også selv om det er forudsat og anført eksplicit i notatet Opdatering af anlægsoverslag for Etape 1. Det er på afklaringsmøde den 3. juli 2014 fremvist, at ombygning af J.F. Kennedy s Plads er indeholdt i anlægsoverslaget ved et særskilt fysikestimat på 10 mio. DKK. Det fremgår ikke eksplicit af tegningsmaterialet, at der er taget højde for sideudvidelser af de fastlagte projektgrænser i forbindelse med stationer og lokale udvidelser af kørebanen. Dette har afgørende betydning for bredden af fortove, der i konsekvens heraf er indtegnet med reduceret bredde, der ikke overholder vejreglernes minimumsbredde. Tilsvarende har det indflydelse på mængdeberegningen og prissætningen af fortovsarealer. Det er oplyst, at tegningsmaterialet vil blive tilrettet i VVM fasen jf. notatet Fase 2 Review Feedback Aalborg Letbane/BRT. Efterkalkulationsbidrag (EKB) er afledt af Vejdirektoratets VVM-undersøgelse for den 3. Limfjordsforbindelse. Disse er oplyst drøftet på forhånd TRM uden at give anledning til ændringer.

11 7 De Driftsrelaterede anlægsinvesteringer, rullende materiel, depot og værksted samt kontrol og vedligeholdelsescenter (KVC) bør sammenstilles på samme måde og efter samme struktur som anlægsoverslaget. Det er på gennemgangsmøde den 23. juni 2014 oplyst, at dette ville blive indarbejdet i Udredningsrapporten, og er efterfølgende eftervist på afklaringsmøde den 3. juli Risikoanalysen bør opdateres således at den afspejler samme projektgrundlag som gældende for anlægsoverslaget. I risikoanalysen bør risikoen med at etablere letbanen/brt-alternativerne mens anden trafik afvikles, identificeres som en risiko. Risikoanalysen afdækker at Value at Risk (VaR) udgør mere 30% af fysikoverslaget inkl. EKB, hvilket indikerer, at de i anlægsoverslaget tillagte tillæg de erfaringsbaserede korrektionstillæg K2-A og K2-B på i alt 30% - ikke giver anlægsoverslaget tilstrækkelig robusthed. Harmonisering af analysegrundlaget (fremskrivning med samme prisreguleringsindeks) for drifts- og samfundsøkonomien med udgangspunkt i forudsætningerne for anlægsoverslaget. Der er svaret fyldestgørende på alle ovenstående forhold i notatet Fase 2 Review Feedback Aalborg Letbane/BRT samt notatet Aalborg Letbane Risiko, ændringer fra fase 1 til fase Stikprøveudtagning Der er udvalgt hovedposter i de enkelte alternativer efter deres betydning for det samlede anlægsoverslag. Både Letbane og BRT-alternativerne har været underkastet stikprøver, dog med hovedvægt på letbane-løsningen. Væsentlighedskriteriet er fastlagt ud fra en efterprøvning af processen, strukturen og integriteten omkring mængdeestimeringen. Væsentlighedskriteriet er endvidere fastlagt ud fra enkelte hovedposters/underposters prissætning og dermed økonomiske andel af den samlede hovedposts værdi jf. Appendiks 1 og Appendiks 2. I det følgende vurderes hovedposterne: Post Tekst 1 Tracé 1.1 Sporanlæg 1.2 Kørestrømsanlæg 1.3 Strømforsyning 1.4 SCADA 1.5 Kabelføring 2 Perroner 2.1 Etablering af perroner 2.2 Etablering af rejsekortudstyr 2.3 Etablering af passagerinformationssystem 3 Ledningsomlægninger 3.1 Ledningsomlægninger 4 Sidearealer 4.1 Forundersøgelser 4.2 Opbrydning og etablering/retablering af befæstede arealer uden for tracéet 4.3 Optagning og retablering/etablering af kantsten 4.4 Anlægs- og signalarbejder i kryds 4.5 Flytning og nyetablering af træer og belysning 4.6 Etablering af ny vejafvanding 5 Erstatninger 5.1 Erstatninger ved ekspropriation af arealer 5.2 Erstatninger ved ekspropriation af bygninger 6 Særlige konstruktioner 6.1 Ombygning af bro- og tunnelanlæg 7 Arbejdsplads 7.1 Arbejdsplads, etablering, drift og afrigning Figur Stikprøveudtagning på hovedpost- og mellempostniveau

12 8 4.4 Vurdering af hovedposter Behandlet hovedområde Er de opstillede forudsætninger for hovedområdet relevante og dokumenterede? Beskrivelse af om de i projektet valgte tekniske løsninger er realistiske/rigtige og tilstrækkeligt afdækket i anlægsbudgettet ift. projektets stadie Hovedpost Tracé, Sporanlæg På baggrund af det forelagte materiale er det ikke muligt at gennemføre en vurdering af de enkelte anlægselementer, der udgør det samlede system. Der er dog angivet, hvilke anlægselementer der indgår i et givent tværsnit og dermed muligt at prissætte disse. Men de enkelte byggeelementer er ikke dokumenteret med henvisning til erfaringer fra andre projekter eller ekspertskøn. På baggrund af det fremsendte materiale er det ikke muligt at vurdere de tekniske løsninger og dermed vil den efterfølgende prissætning være forbundet med stor usikkerhed. Hvad er f.eks. baggrunden for udelukkende at satse på slab-track? En argumentation hvor også den ballasterede løsnings fordele og ulemper opstilles, ville give en mere balanceret fremstilling af den valgte løsning. Evt. forslag til alternative løsninger især med henblik på billiggørelse af projektet Herudover er der en række banetekniske forudsætninger, som ikke er angivet på nuværende tidspunkt, eksempelvis: - Aksellast - Sporvidde - Normgrundlag - Krav til sporskifter N/A jf. aftalte ydelsesomfang for kvalitetssikringen. Dog skal bemærkes, at traditionelt anses ballasteret spor for værende et billigt anlagt spor med mange gode egenskaber specielt ved lave hastigheder. Det anføres dog også, at Rambøll i en alt andet lige betragtning principielt er enig i en slabtrack løsning og de dertil hørende argumenter herunder også de totaløkonomiske betragtninger. Mellempost Nr. og betegnelse Sporanlæg, Delstrækning 1 Stikprøve kriterium Proces ved mængdeestimering Hovedpost s andel af Basisoverslag for delstrækningen (%) Samlet vurdering (accepteret / ikke accepteret) Bemærkninger 28 Accepteret Uoverensstemmelser mellem Anlægsoverslag etape 1 og Granskning.

13 9 Er alle sporskifter ikke med fast belægning, når alt spor er med rilleskinne? Der er i mængderegningen og jf. tegningsmaterialet forudsat 1 sporskifte per transversal. Der er angivet 2 sporskifter, men der optræder 2 transversaler jf. tegningen. Er dette en korrekt observation? Sporanlæg, Delstrækning 2 Proces ved mængdeestimering Er rettet i overslaget jf. notat Fase 2 Review Feedback Aalborg Letbane/BRT. 28 Accepteret Uoverensstemmelser mellem An-lægsoverslag etape 1 og Granskning. Er alle sporskifter ikke med fast belægning, når alt spor er med rille-skinne? Der er i mængderegningen og jf. tegningsmaterialet forudsat 1 sporskifte per transversal. Der er angivet 1 sporskifte, men på tegningen fremgår 1 transversal. Er dette en korrekt observation? Sporanlæg, Delstrækning 6 Proces ved mængdeestimering Er rettet i overslaget jf. notat Fase 2 Review Feedback Aalborg Letbane/BRT. 45 Accepteret Uoverensstemmelser mellem Anlægsoverslag etape 1 og Granskning. Er alle sporskifter ikke med fast belægning, når alt spor er med rilleskinne?

14 10 Er rettet i overslaget jf. notat Fase 2 Review Feedback Aalborg Letbane/BRT. Behandlet hovedområde Er de opstillede forudsætninger for hovedområdet relevante og dokumenterede? Beskrivelse af om de i projektet valgte tekniske løsninger er realistiske/rigtige og tilstrækkeligt afdækket i anlægsbudgettet ift. projektets stadie Evt. forslag til alternativer løsninger især med henblik på billiggørelse af projektet Hovedpost Tracé, Strømforsyning, LRT Dokumentet Power Supply, LRT, 7. maj 2014 beskriver forudsætningerne. I ovenstående dokument er oplyst, at der skal benyttes 8 sub-stations (afsnit 2 og 10), hvoraf en er dobbelt (afsnit 10) til en samlet pris af (afsnit 2 og 10). Det svarer i en gennemsnitsberegning til 9 substations. N/A jf. aftalte ydelsesomfang for kvalitetssikringen. Mellempost Nr. og betegnelse Strømforsyning, Delstrækning 1-7 Stikprøve kriterium Hovedpost s andel af Basisoverslag for delstrækningen (%) Samlet vurdering (accepteret / ikke accepteret) Bemærkninger Prissætning 32 Accepteret I en vurdering af enhedsprisen for én substation kan følgende regnestykke opstilles: Enhedspris per substation i gennemsnit: x DKK/9 = DKK Heraf til Civil Works (bygning) svarende til DKK per substation, hvilket vurderes rimeligt. Beløb afsat til aptering/bestykning per substation kan udledes af: ( ) DKK = DKK. Dette beløb forekommer rimeligt, når sammenlignes med prisen på

15 11 eksempelvis effektbrydere (25 kv) på ca. 1 mio. DKK fra et referenceprojekt. Behandlet hovedområde Er de opstillede forudsætninger for hovedområdet relevante og dokumenterede? Beskrivelse af om de i projektet valgte tekniske løsninger er realistiske/rigtige og tilstrækkeligt afdækket i anlægsbudgettet ift. projektets stadie Evt. forslag til alternative løsninger især med henblik på billiggørelse af projektet Hovedpost Tracé, Kørestrømsanlæg, LRT Dokumentet Overhead Catenary, LRT, 7. maj 2014 beskriver forudsætningerne. Prissætningen antages under forudsætning af at den længste strækningsangivelse er 12,3 km, og at de 11,7 km nævnt f.eks. i afsnit 14.3 er med en køreledningsfri zone mellem Borgergade og Østerå. Rambøll har kunnet eftervise at estimatet for såvel strækningen som depotområdet ligger i samme niveau som et referenceprojekt, med de forbehold som projekters forskellighed kan implicere. N/A jf. aftalte ydelsesomfang for kvalitetssikringen. Mellempost Nr. og betegnelse Kørestrømsanlæg, Delstrækning 1 Kørestrømsanlæg, Delstrækning 3 Kørestrømsanlæg, Delstrækning 7 Stikprøve kriterium Hovedpost s andel af Basisoverslag for delstrækningen (%) Samlet vurdering (accepteret / ikke accepteret) Bemærkninger Prissætning 28 Accepteret Anlægsoverslagets hovedpost er i grove træk i overensstemmelse med et referenceprojekt, der dog er estimeret som et fase 1-projekt. Prissætning 17 Accepteret - do- Prissætning 48 Accepteret - do - Behandlet hovedområde Er de opstillede forudsætninger for hovedområdet relevante og dokumenterede? Beskrivelse af om de i projektet valgte tekniske løsninger er realistiske/rigtige og tilstrækkeligt afdækket i anlægsbudgettet ift. projektets stadie Hovedpost Perroner, Etablering af perroner, LRT og BRT Har ikke kunnet vurderes ved den tilsendte dokumentation. Delstrækning 1 (Nordens arealer - Vesterbro) Stoppested ved Norden er ikke indtegnet på tegning A , ver Den forventes at være prissat, idet notatet beskriver, at der er seks stationer på delstrækningen, og det antal er inkl. stoppested ved Norden. Der er enten ingen eller underdimensionerede fortove ved stationer, sideudvidelser til kryds

16 12 samt ved støttehelle i st. 450 og vejstrækning i Borgergade omkring st Delstrækning 2 (Vesterbro - Østerågade) Der er enten ingen eller underdimensionerede fortove langs Borgergade st i forskelligt omfang samt på vestlige side af stoppested ved Østerå. Delstrækning 3 (Østerågade - J. F. Kennedys Plads) Meget smalt fortov langs vestlige side af cykelsti ved stoppested på J. F. Kennedys Plads. Delstrækning 4 (J. F. Kennedys Plads Østre Allé) Der enten ingen eller underdimensionerede fortove langs Jyllandsgade ved Dag Hammerskjolds Gade, ved Karolinelundsvej og langs Bornholmsgade ved Sjællandsgade og ved stoppestedet på Bornholmsgade. I svinget ved Fyensgade går letbanetracé ind over både cykelsti og fortov. Delstrækning 5 (Østre Allé Grønlands Torv) Meget smalt fortov på Sohngårdsholmsvej ved Karnersvej, på vestlig side ved Karnersvej og overfor Heilskovsgade, efter Humlebakken i østlig side, overfor Magisterparken samt ved Kollegievej og endelig i sydvestlige hjørne af krydset ved Th. Sauers Vej. Delstrækning 6 (Grønlands Torv Universitetshospital) Der er næsten intet fortov på den nordlige side af Th. Sauers Vej fra stoppested ved Scorebysundvej frem til Pendlerpladsen samt igen lige før stoppested ved Gigantium. Ved stort set alle stoppesteder på denne strækning mangler fortovsareal bag perron indenfor projektgrænsen. Evt. forslag til alternative løsninger især med henblik på billiggørelse af projektet Delstrækning 7 (Universitetshospital) For alle stoppesteder på delstrækningen mangler fortovsareal bag perron indenfor projektgrænsen. N/A jf. aftalte ydelsesomfang for kvalitetssikringen.

17 13 Mellempost Nr. og betegnelse Etablering af perroner, Delstrækning 1 Etablering af perroner, Delstrækning 3 Etablering af perroner, Delstrækning 7 Stikprøve kriterium Hovedpost s andel af Basisoverslag for delstrækningen (%) Samlet vurdering (accepteret / ikke accepteret) Bemærkninger Prissætning 5 Accepteret 40 m perroner er prissat, men fremstår længere på tegningsmaterialet end perron på delstrækning 3 (60 m). Rambøll s observation er imødegået ved notat Fase 2 Review Feedback Aalborg Letbane/BRT. Prissætning 8 Accepteret 60 m perroner er prissat, men er indtegnet kortere på tegningsmaterialet end tilsvarende for delstrækning 1 og 7. Rambøll s observation er imødegået ved notat Fase 2 Review Feedback Aalborg Letbane/BRT. Prissætning 12 Accepteret 40 m perroner er prissat, men fremstår længere på tegningsmaterialet end perron på delstrækning 3 (60 m). Rambøll s observation er imødegået ved notat Fase 2 Review Feedback Aalborg Letbane/BRT. Behandlet hovedområde Er de opstillede forudsætninger for hovedområdet relevante og dokumenterede? Beskrivelse af om de i projektet valgte tekniske løsninger er realistiske/rigtige og tilstræk- Hovedpost Sidearealer, Anlægs- og signalarbejder, LRT Det fremgår ikke af det fremsendte materiale hvilken grad opbrydning samt genanvendelse af eksisterende belægninger, der er tale om samt noget om valg af materialer på f.eks. stoppesteder, hvor der forventes et ensartet og genkendeligt udtryk fra stoppested til stoppested og måske af en højere kvalitet end på det omkringliggende vejnet. Det har således ikke været muligt i kvalitetssikringen at tage stilling til mængder, enhedspriser og lignende. I det tekniske baggrundsnotat "Aalborg Letbane - Opdaterede forudsætninger for etape 1",

18 14 keligt afdækket i anlægsbudgettet ift. projektets stadie Evt. forslag til alternative løsninger især med henblik på billiggørelse af projektet 7. maj 2014, er angivet de overordnede principper for fastlæggelsen af trafikplanløsningen. På tegninger (A A , ver. 1.0) er projekt-grænser angivet. Hvor der er stationer og lokale udvidelser af kørebanen, for eksempelvis støtteheller, er der ikke vist sideudvidelser af projektgrænser, hvilket betyder, at fortove er indtegnet med reduceret bredde, der ikke overholder vejreglernes minimumsbredder. Det bør indtegnes således, at arealbehov bliver korrekt og overslag på arealerhvervelse retvisende. Tilsvarende har det effekt på mængder ved beregning og prissætning af fortovsarealer. N/A jf. aftalte ydelsesomfang for kvalitetssikringen. Mellempost Nr. og betegnelse Anlægs- og signalarbejder, Delstrækning 1 Stikprøve kriterium Hovedpost s andel af Basisoverslag for delstrækningen (%) Samlet vurdering (accepteret / ikke accepteret) Bemærkninger Prissætning 16 Accepteret Der er prissat en ombygning af krydset Kastetvej/Ny Kastetvej. Hvad skal ombygges? den er også prissat under sidevejslukninger, så er den regnet med to gange? Anlægs- og signalarbejder, Delstrækning 3 Rambøll s observation er imødegået ved notat Fase 2 Review Feedback Aalborg Letbane/BRT. Prissætning 33 Accepteret Der er prissat 5 sidevejslukninger, men der er kun angivet 3 i tegnings-materialet? Hvor er ombygning af J. F. Kennedys Plads indregnet? Anlægs- og signalarbejder, Rambøll s observation er imødegået ved notat Fase 2 Review Feedback Aalborg Letbane/BRT. Prissætning 22 Accepteret Såfremt ombygning af J. F. Kennedys Plads

19 15 Delstrækning 4 er indeholdt i prissætningen af ombygning af kryds ved Arkaden, så lyder 2 mio. kr. ikke af meget i forhold til det store areal. Der er prissat 1 sidevejslukning, men der er ikke markeret nogen sidevejslukninger i tegningsmaterialet. Rambøll s observation er imødegået ved notat Fase 2 Review Feedback Aalborg Letbane/BRT. Behandlet hovedområde Er de opstillede forudsætninger for hovedområdet relevante og dokumenterede? Beskrivelse af om de i projektet valgte tekniske løsninger er realistiske/rigtige og tilstrækkeligt afdækket i anlægsbudgettet ift. projektets stadie Evt. forslag til alternative løsninger især med henblik på billiggørelse af projektet Hovedpost Sidearealer, Etablering af ny afvanding, BRT Har ikke kunnet vurderes ved den tilsendte dokumentation. Har ikke kunnet vurderes ved den tilsendte dokumentation. N/A jf. aftalte ydelsesomfang for kvalitetssikringen. Mellempost Nr. og betegnelse Etablering af ny afvanding, Delstrækning 3 Etablering af ny afvanding, Delstrækning 5 Stikprøve kriterium Hovedpost s andel af Basisoverslag for delstrækningen (%) Samlet vurdering (accepteret / ikke accepteret) Bemærkninger Prissætning 33 Accepteret Der er afsat kr. til etablering af ny afvanding dette anses for et realistisk beløb ud fra, at hovedledninger på strækningerne forudsættes genanvendt. Prissætning 19 Accepteret - do - Behandlet hovedområde Er de opstillede forudsætninger for hovedområdet relevante og dokumenterede? Hovedpost Ledningsomlægninger Opgørelse af omkostninger til ledningsomlægninger er systematisk opgjort per ledningstype og ledningsejer med angivelse af stationering. Stationeringen skal dog efterfølgende henføres til delstrækning, hvilket ikke fremgår eksplicit

20 16 Beskrivelse af om de i projektet valgte tekniske løsninger er realistiske/rigtige og tilstrækkeligt afdækket i anlægsbudgettet ift. projektets stadie Evt. forslag til alternative løsninger især med henblik på billiggørelse af projektet af opgørelserne. Har ikke kunnet vurderes ved den tilsendte dokumentation. N/A jf. aftalte ydelsesomfang for kvalitetssikringen. Mellempost Nr. og betegnelse Samlet vurdering (accepteret / ikke accepteret) Ledningsomlægninger, Delstrækning 1-7 Stikprøve kriterium Proces ved mængdeestimering Hovedpost s andel af Basisoverslag for delstrækningen (%) Bemærkninger 4 Accepteret 15% af de samlede omkostninger til ledningsomlægninger er tillagt anlægsoverslaget under den antagelse, at denne andel ikke kan henregnes til at ligge på gæsteprincippet. Behandlet hovedområde Er de opstillede forudsætninger for hovedområdet relevante og dokumenterede? Beskrivelse af om de i projektet valgte tekniske løsninger er realistiske/rigtige og tilstrækkeligt afdækket i anlægsbudgettet ift. projektets stadie Hovedpost Erstatninger, LRT og BRT Erstatningsoverslag Letbane eller BRT, 8. maj 2014 I teknisk notat om Erstatningsoverslag Letbane eller BRT, 8. maj 2014 er angivet, hvordan priser er beregnet som den offentlige vurdering med et tillæg på enten 20% eller 50%. Dette vurderes som en rimelig antagelse, men er det forudsat, at disse procenter også kan dække de forbehold, der er beskrevet i afsnit 2.3, eller er der omkostninger, der ikke er prissat? Det fremgår ikke af notatet, om der er afsat midler til dækning af udgifter til støjdæmpning af ejendomme i anlægsperioden og i den permanente situation (f.eks. facadeisolering). Desuden kan der være en række specifikke problemstillinger, som bør undersøges og som kan være vanskeligt at prissætte ud fra fotos. Dette kan være behov for genhusning, midlertidig genhusning, særlige ejendomme, særlige tekniske anlæg som eksempelvis transformerstationer og boosterstationer til gas. Der bør afsættes en procentdel eller et særskilt beløb i en post til uforudsete udgifter i forbindelse med erstatning.

5 Samlet anlægsoverslag 11

5 Samlet anlægsoverslag 11 LETBANESEKRETARIATET OPDATERING AF ANLÆGSOVERSLAG FOR ETAPE 1 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Baggrund 3 2 Ændringer

Læs mere

5 Driftsudgifter for etape 1 som BRT 8. 7 Sparede udgifter til øvrig busdrift 10. 8 Øgede passagerindtægter 10. 10 Følsomhedsberegning for letbane 11

5 Driftsudgifter for etape 1 som BRT 8. 7 Sparede udgifter til øvrig busdrift 10. 8 Øgede passagerindtægter 10. 10 Følsomhedsberegning for letbane 11 LETBANESEKRETARIATET OPDATERING AF DRIFTSØKONOMI FOR ETAPE 1 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Ændringer

Læs mere

2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi 1. 2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi

2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi 1. 2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi LETBANESEKRETARIATET AALBORG LETBANE/BRT FASE 2 - UDVIKLING I DRIFTSØKONOMI FOR ETAPE 1 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ARBEJDSNOTAT INDHOLD

Læs mere

AALBORG LETBANE - FASE 2 - UDVIKLING I ANLÆGSOVERSLAG INDHOLD. 1 Baggrund. 2 NAB principper. 1 Baggrund 1. 2 NAB principper 1

AALBORG LETBANE - FASE 2 - UDVIKLING I ANLÆGSOVERSLAG INDHOLD. 1 Baggrund. 2 NAB principper. 1 Baggrund 1. 2 NAB principper 1 AALBORG KOMMUNE AALBORG LETBANE - FASE 2 - UDVIKLING I ANLÆGSOVERSLAG ARBEJDSNOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2

Læs mere

NOTAT. Udkast. [Navn] Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 2. 1. Baggrund for den eksterne kvalitetssikring

NOTAT. Udkast. [Navn] Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 2. 1. Baggrund for den eksterne kvalitetssikring Udkast NOTAT DEPARTEMENTET [Navn] Dato 17. maj 2011 J. nr. Center for Veje og Broer Karsten Kirk Larsen Telefon 33 92 38 95 kkl@trm.dk Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 2 1. Baggrund

Læs mere

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 1. Baggrund for den eksterne kvalitetssikring Som led i at sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag for Folketingets vedtagelse af store anlægsprojekter

Læs mere

Risikoskema. Aalborg Letbane (LRT), Fase 2, Risiko workshop 6. maj 2015, konsolideret 10. juni 201. Årsager og kommentarer

Risikoskema. Aalborg Letbane (LRT), Fase 2, Risiko workshop 6. maj 2015, konsolideret 10. juni 201. Årsager og kommentarer Søgekriterier Kriterier for hændelser Projekt 5 (Del af) hændelsens navn (Del af) beskrivelse for hændelse Identificeret Udgået Kriterier for hændelsernes risikohåndtering Ansvarlig Kriterier for hændelsernes

Læs mere

Ny anlægsbudgettering. Af Peter Jonasson

Ny anlægsbudgettering. Af Peter Jonasson Ny anlægsbudgettering Af Peter Jonasson Baggrund Gentagende kritik at budgetteringen af større statslige anlægsprojekter. Både nyere dansk forskning og internationale erfaringer (f.eks. Norge og England)

Læs mere

OPDATERING AF ANLÆGSOVERSLAG FOR BRT LØSNING INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2. 2 Forudsætninger 2. 3 Samlet anlægsoverslag 3

OPDATERING AF ANLÆGSOVERSLAG FOR BRT LØSNING INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2. 2 Forudsætninger 2. 3 Samlet anlægsoverslag 3 AALBORG KOMMUNE OPDATERING AF ANLÆGSOVERSLAG FOR BRT LØSNING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ARBEJDSPAPIR NR. 01 INDHOLD 1 Baggrund og formål

Læs mere

Aalborg Letbane / BRT. Jesper Schultz Civilingeniør By- og Landskabsforvaltningen 6. oktober 2014

Aalborg Letbane / BRT. Jesper Schultz Civilingeniør By- og Landskabsforvaltningen 6. oktober 2014 Aalborg Letbane / BRT Jesper Schultz Civilingeniør By- og Landskabsforvaltningen 6. oktober 2014 Rådgiverteam Udredningsrapport og VVM: COWI SYSTRA Henning Larsen Architects Kristine Jensens Tegnestue

Læs mere

Aalborg Letbane / BRT. Orientering om Udredningsrapport September 2014

Aalborg Letbane / BRT. Orientering om Udredningsrapport September 2014 Aalborg Letbane / BRT Orientering om Udredningsrapport September 2014 Faseinddeling Fase 1 : Foreløbige undersøgelser Grundlag for beslutning om yderligere analyse Fase 2 : Beslutningsgrundlag Grundlag

Læs mere

The Danish Short Story!

The Danish Short Story! The Danish Short Story! Det er ikke fordi vi ingen sporvogne har i Danmark Men disse fire historier har intet med museer at gøre Hvis der var nogen der var i tvivl Aalborg Letbane/BRT Drivere for projektet

Læs mere

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Til Fredensborg Kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2014 FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Revision 1 Dato 2014-06-23 Udarbejdet af RAHH, CM, HDJ Godkendt

Læs mere

Ekstern kvalitetssikring

Ekstern kvalitetssikring Ekstern kvalitetssikring Anders H. Kaas, afdelingschef Atkins Danmark A/S Banekonference, 15.05.2017 Hvad? Uafhængig vurdering af anlægsmyndighedens projektgrundlag og anlægsoverslag Gennem de seneste

Læs mere

Undersøgelse af alternativ linjeføring ved DTU Beslutningsgrundlag for en letbane i Ring 3

Undersøgelse af alternativ linjeføring ved DTU Beslutningsgrundlag for en letbane i Ring 3 Ringby - Letbanesamarbejdet v/metroselskabet Undersøgelse af alternativ linjeføring ved DTU Beslutningsgrundlag for en letbane i Ring 3 15.november 2012 1 Undersøgte linjeføringer Efter aftale af 22. juni

Læs mere

Implementering af ny anlægsbudgettering. Helle Hagen Blæsbjerg Fagkoordinator, Anlægsanalyse

Implementering af ny anlægsbudgettering. Helle Hagen Blæsbjerg Fagkoordinator, Anlægsanalyse Implementering af ny anlægsbudgettering Helle Hagen Blæsbjerg Fagkoordinator, Anlægsanalyse Baggrunden for ny anlægsbudgettering Gentagende kritik af budgetteringen af større statslige anlægsprojekter.

Læs mere

OMBYGNING AF RINGSTED STATION OPGØRELSE AF BEVILLINGSBEHOV INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Grundlag 2

OMBYGNING AF RINGSTED STATION OPGØRELSE AF BEVILLINGSBEHOV INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Grundlag 2 BANEDANMARK OMBYGNING AF RINGSTED STATION ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OPGØRELSE AF BEVILLINGSBEHOV INDHOLD 1 Indledning 1 2 Grundlag

Læs mere

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger Principaftale for Odense Letbane Staten, Odense Kommune og Region Syddanmark og er enige om at styrke den kollektive trafik med etablering af Odense Letbane. Odense Letbane vil sikre sammenhængen på tværs

Læs mere

OMBYGNING AF RINGSTED STATION UDSKUDTE LØSNINGER MED UDGANGSPUNKT I UDFØRT 0+-ALTERNATIV INDHOLD. 1 Indledning

OMBYGNING AF RINGSTED STATION UDSKUDTE LØSNINGER MED UDGANGSPUNKT I UDFØRT 0+-ALTERNATIV INDHOLD. 1 Indledning Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 598 Offentligt BANEDANMARK OMBYGNING AF RINGSTED STATION UDSKUDTE LØSNINGER MED UDGANGSPUNKT I UDFØRT 0+-ALTERNATIV ADRESSE

Læs mere

JUNI 2015 LETBANESEKRETARIATET AALBORG LETBANE VVM OG MV MILJØRAPPORT PROJEKTPLANER OG KORT

JUNI 2015 LETBANESEKRETARIATET AALBORG LETBANE VVM OG MV MILJØRAPPORT PROJEKTPLANER OG KORT JUNI 2015 LETBANESEKRETARIATET AALBORG LETBANE VVM OG MV MILJØRAPPORT PROJEKTPLANER OG KORT AALBORG LETBANE VVM OG MV MILJØRAPPORT PROJEKTPLANER OG KORT 2 PROJEKTPLANER OG KORT INDLEDNING Denne bilagsrapport

Læs mere

ANLÆGSOVERSLAG FOR ETAPE 1 - BILAG 1: LEDNINGSANLÆG INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 2. 3 Delstrækning 1, Depot Vesterbro 3

ANLÆGSOVERSLAG FOR ETAPE 1 - BILAG 1: LEDNINGSANLÆG INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 2. 3 Delstrækning 1, Depot Vesterbro 3 LETBANESEKRETARIATET ANLÆGSOVERSLAG FOR ETAPE 1 - BILAG 1: LEDNINGSANLÆG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

DRIFTSØKONOMI FOR BUS- OG BANEMATERIEL

DRIFTSØKONOMI FOR BUS- OG BANEMATERIEL DRIFTSØKONOMI FOR BUS- OG BANEMATERIEL Af Jan Kragerup, NIRAS, og Bent Jacobsen, RAMBØLL RESUMÉ Sammenligning af driftsøkonomi for bus- og banetransport vanskeliggøres ofte af de mange forskelle, som eksisterer

Læs mere

19.10 Aalborg Letbane - en god og nødvendig fremtidssikring v. Thomas Kastrup-Larsen, borgmester

19.10 Aalborg Letbane - en god og nødvendig fremtidssikring v. Thomas Kastrup-Larsen, borgmester Aftenens program 19.10 Aalborg Letbane - en god og nødvendig fremtidssikring v. Thomas Kastrup-Larsen, borgmester 19.20 Aalborg Letbane - et nødvendigt løft til den kollektive trafik v. Mads Duedahl, rådmand

Læs mere

NOTAT. Definition af trængsel. Trængselskommissionen CAB

NOTAT. Definition af trængsel. Trængselskommissionen CAB NOTAT Til Trængselskommissionen Vedr. Definition af trængsel Fra DTU Transport 7. oktober 2012 CAB En definition af trængsel skal sikre en ensartet forståelse af, hvad der menes med trængsel, hvad enten

Læs mere

Nygade. I alt er det skønnet, at passagerer i myldretiden hver dag vil få fordel af bedre busfremkommelighed i krydset.

Nygade. I alt er det skønnet, at passagerer i myldretiden hver dag vil få fordel af bedre busfremkommelighed i krydset. Skabelon for projektbeskrivelse Projekttitel Nygade/Jernbanegade øget fremkommelighed for 13 buslinjer. Resumé I signalkrydset Nygade/Jernbanegade bevirker en meget kort højresvingsbane i den sydlige tilfart,

Læs mere

Hvorfor risikostyring i VD?

Hvorfor risikostyring i VD? Risikostyring i Vejdirektoratet RISK, Ingeniørforeningen i Århus 20. november 2009 Trine Holst Veicherts Risk manager thv@vd.dk Hvorfor risikostyring i VD? Vi ønsker løbende at kende, have fokus på og

Læs mere

Ekstern kvalitetssikring VVM-undersøgelse af Ribe Omfartsvej. Transportministeriet

Ekstern kvalitetssikring VVM-undersøgelse af Ribe Omfartsvej. Transportministeriet Ekstern kvalitetssikring VVM-undersøgelse af Ribe Omfartsvej Transportministeriet 9. september 2015 Indholdsfortegnelse Forord 1 Resume 2 Anlægsprojektet 2 Vurderinger 4 Konklusion: ingen vægtige forhold

Læs mere

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet NOTAT Dato J. nr. 15. oktober 2015 2015-1850 Projekt om rejsetidsvariabilitet Den stigende mængde trafik på vejene giver mere udbredt trængsel, som medfører dels en stigning i de gennemsnitlige rejsetider,

Læs mere

Indhold Resumé Trafikale analyser Busdrift af direkte berørte linjer Linje 141 og Linje Linje Linje

Indhold Resumé Trafikale analyser Busdrift af direkte berørte linjer Linje 141 og Linje Linje Linje Notat Til: Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 28. april 2017. Busdrift i Ring 3 under anlæg af letbanen -

Læs mere

Ny og eksisterende banes krydsning med Køgevej

Ny og eksisterende banes krydsning med Køgevej Ny og eksisterende banes krydsning med Køgevej Den nye bane København Ringsted Notat vedr. økonomiske konsekvenser ved en forøget frihøjde for Køgevej Dato: 15.februar 2013 Versionshistorie 1 Ver. nr.

Læs mere

FEBRUAR 2014 MOVIA OG KØGE KOMMUNE +WAY PÅ 101A I KØGE SAMMENFATNING AF PROJEKT VER 2.0

FEBRUAR 2014 MOVIA OG KØGE KOMMUNE +WAY PÅ 101A I KØGE SAMMENFATNING AF PROJEKT VER 2.0 FEBRUAR 2014 MOVIA OG KØGE KOMMUNE +WAY PÅ 101A I KØGE SAMMENFATNING AF PROJEKT VER 2.0 +WAY PÅ 101A I KØGE 3 +Way - næste skridt for 101A? 1 Sammenfatning Denne sammenfatning er revideret af Køge Kommune

Læs mere

Transport- og Bygningsministeriet. Granskning af letbanen på Ring 3 Ledelsesresumé

Transport- og Bygningsministeriet. Granskning af letbanen på Ring 3 Ledelsesresumé Transport- og Bygningsministeriet Granskning af letbanen på Ring 3 Ledelsesresumé Ledelsesresumé Transport- og Bygningsministeriet har igangsat en granskning af anlægsbudget og udbudsmateriale for letbanen

Læs mere

UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING

UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Maj 2012 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING OPGAVEBESKRIVELSE

Læs mere

1 Gennemgang af timeprisberegning

1 Gennemgang af timeprisberegning 1 Gennemgang af timeprisberegning På baggrund af henvendelse fra Bornholms Regionskommune er BDO blevet bedt om at foretage en kvalitetssikring af kommunens prisberegninger på fritvalgsområdet, idet prisberegningen

Læs mere

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev Dato 13. marts 2017 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon 7244 3606 Dokument 17/00417-1 Side 1/5 Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev I

Læs mere

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 27. februar 2015 Indhold Kapitel 1 Introduktion... 3 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Prisloftbekendtgørelsens krav til investeringsregnskabet

Læs mere

AALBORG LETBANE: SAMFUNDSØKONOMI INDHOLD. 1 Samfundsøkonomisk resume 2 1.1 Metode og forudsætninger 2 1.2 Resultater 4 1.3 Følsomhed 6.

AALBORG LETBANE: SAMFUNDSØKONOMI INDHOLD. 1 Samfundsøkonomisk resume 2 1.1 Metode og forudsætninger 2 1.2 Resultater 4 1.3 Følsomhed 6. AALBORG KOMMUNE AALBORG LETBANE: SAMFUNDSØKONOMI ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Samfundsøkonomisk resume 2 1.1 Metode

Læs mere

AALBORG LETBANE/BRT - BESPARELSESKATALOG INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Katalogets indhold 2. 3 Besparelsesmuligheder i forhold til depot 2

AALBORG LETBANE/BRT - BESPARELSESKATALOG INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Katalogets indhold 2. 3 Besparelsesmuligheder i forhold til depot 2 AALBORG KOMMUNE AALBORG LETBANE/BRT - BESPARELSESKATALOG ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Katalogets

Læs mere

Ny anlægsbudgettering på banen. 24.08.10 Præsenteret ved Trafikdage Aalborg af Mads Brandt og Didde Mohr Morberg

Ny anlægsbudgettering på banen. 24.08.10 Præsenteret ved Trafikdage Aalborg af Mads Brandt og Didde Mohr Morberg Ny anlægsbudgettering på banen 24.08.10 Præsenteret ved Trafikdage Aalborg af Mads Brandt og Didde Mohr Morberg 1 Hvem er vi? Mads Brandt Analytiker, Teknisk Økonomisk Planlægning, Banedanmark Didde Mohr

Læs mere

Elektrificering af banenettet

Elektrificering af banenettet Elektrificering af banenettet Strategisk analyse 09.05.2012 Oplæg på Banebranchens konference ved Martin Munk Hansen, Områdechef i Banedanmark Dagens program Strategisk analyse af elektrificering Politiske

Læs mere

Transportministeriet. Ekstern kvalitetssikring af Haderup Omfartsvej. 6. oktober 2014. Transportministeriet

Transportministeriet. Ekstern kvalitetssikring af Haderup Omfartsvej. 6. oktober 2014. Transportministeriet Ekstern kvalitetssikring af Haderup Omfartsvej 6. oktober 2014 Transportministeriet Indhold 1 Resume 2 1.1 Ingen vægtige forhold 2 1.2 Sammenfatning 2 2 Undersøgte muligheder 4 3 Den trafikale analyse

Læs mere

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION FEBRUAR 2014 KØGE KOMMUNE OG MOVIA +WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION SAMMENFATNING AF FORSLAG I RAPPORTEN: +WAY PÅ 101A I KØGE (VER 2.0) 1. Sagsfremstilling Køge er en

Læs mere

Anlægsoverslag for en sænketunnel sammenligning med projekteringsloven

Anlægsoverslag for en sænketunnel sammenligning med projekteringsloven 1. november 2010 Anlægsoverslag for en sænketunnel sammenligning med projekteringsloven 1. Indledning I projekteringsloven, som blev vedtaget i april 2009, fremgår det af bemærkningerne, at en sænketunnel

Læs mere

faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi

faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi greve kommune holbæk kommune høje-taastrup kommune ishøj kommune lejre kommune odsherred kommune roskilde kommune solrød kommune vallensbæk kommune faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi Jernbanekapaciteten

Læs mere

Notat. Katedralen, Lindholm Brygge KONSEKVENSER AF TRAFIKAL ANALYSE. Løsningsforslag for 2 kryds. 7. oktober 2009 / rev. 26.

Notat. Katedralen, Lindholm Brygge KONSEKVENSER AF TRAFIKAL ANALYSE. Løsningsforslag for 2 kryds. 7. oktober 2009 / rev. 26. Notat NIRAS A/S Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Katedralen, Lindholm Brygge KONSEKVENSER AF TRAFIKAL ANALYSE Telefon 9630 6400 Fax 9630 6474 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728

Læs mere

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje til Rødovre... 1 Indledning Rødovre Kommune har ønsket en opdatering af de trafikale og økonomiske konsekvensberegninger, der i 2013

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

Notat. Anlægsoverslag for Egnsplanvej, Tilslutningsanlæg ved E45 og Ny Dallvej, samt udvidelse af Motorvejen til 6 spor. 1. Baggrund. 2.

Notat. Anlægsoverslag for Egnsplanvej, Tilslutningsanlæg ved E45 og Ny Dallvej, samt udvidelse af Motorvejen til 6 spor. 1. Baggrund. 2. Notat Projekt Kunde Fra Til VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd Aalborg Kommune Rambøll Aalborg Kommune Rambøll Danmark A/S Prinsensgade 11 DK-9000 Aalborg Danmark Telefon +45 9935 7500 Direkte

Læs mere

Elektrificering af strækningerne i Togfonden DK.

Elektrificering af strækningerne i Togfonden DK. Notat 30.08.13 Elektrificering af strækningerne i Togfonden DK. Transportministeriet har gennemført kvalitetssikring af Banedanmarks redegørelse for resultaterne af de begrundede anlægsoverslag for en

Læs mere

FORUNDERSØGELSE. Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE

FORUNDERSØGELSE. Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE FORUNDERSØGELSE Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE Projektleder Ulrik Larsen Dagsorden: Politiske aftaler Hvad er en forundersøgelse Trafikale problemstillinger Løsningsforslag Konsekvenser Trafik,

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om brug af ny anlægsbudgettering i projektet Den nye bane København- Ringsted. September 2015

Beretning til Statsrevisorerne om brug af ny anlægsbudgettering i projektet Den nye bane København- Ringsted. September 2015 Beretning til Statsrevisorerne om brug af ny anlægsbudgettering i projektet Den nye bane København- Ringsted September 2015 BERETNING OM BRUG AF NY ANLÆGSBUDGETTERING I PROJEKTET DEN NYE BANE KØBENHAVN-RINGSTED

Læs mere

Busomlægninger under anlæg af Letbane på Ring 3 i Glostrup Kommune

Busomlægninger under anlæg af Letbane på Ring 3 i Glostrup Kommune Notat Til: Glostrup Kommune Kopi til: Albertslund Kommune, Brøndby Kommune, Herlev Kommune, Region H. Sagsnummer Sagsbehandler PBM Direkte +45 36 13 17 28 Fax - pbm@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN

Læs mere

Rejsetidsanalyser for Nyt Nordsjællands Hospital

Rejsetidsanalyser for Nyt Nordsjællands Hospital Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Notat Dato: 25.11.2016 Projekt nr.: 100-6003 T: +45 3373 7123 E: jah@moe.dk Projekt: Opgradering af Hillerød Station Emne:

Læs mere

Notat INDHOLD. 2 Konsekvens. rslag Anlægsover. Trafiksaneringen medfører nogle. boliger. nærmeste omgivelser Projekt nr.

Notat INDHOLD. 2 Konsekvens. rslag Anlægsover. Trafiksaneringen medfører nogle. boliger. nærmeste omgivelser Projekt nr. Notat Allerød Kommune KONGEVEJEN/NYY BLOVSTRØD Trafiksanering af Kongevejen 18-03-2013 Projekt nr. 211469 Dokument nr. 126667987 Version 1 Udarbejdet af ACH Kontrolleret af SLU Godkendt af ACH INDHOLD

Læs mere

KOLLEKTIV BUSTRAFIK OG BRT > HØRINGSSVAR

KOLLEKTIV BUSTRAFIK OG BRT > HØRINGSSVAR KOLLEKTIV BUSTRAFIK OG BRT > HØRINGSSVAR 2016.02.23 Side 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. KOMMENTARER TIL KAPITEL 6 BUS RAPID TRANSIT (BRT) 3 1.1 Selvstændigt afsnit om konsekvensvurdering 3 1.1.1 Mulige

Læs mere

Evaluering af 10 trængselspletprojekter - resultater og anbefalinger

Evaluering af 10 trængselspletprojekter - resultater og anbefalinger Evaluering af 10 trængselspletprojekter - resultater og anbefalinger Trafikdage i Aalborg 22. august 2016 v/lone M. H. Kristensen og René Juhl Hollen Indhold Evalueringsprojekt Formål med evalueringsprojekt

Læs mere

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Mette Bøgelund, Senior projektleder, COWI A/S Trafikdage på Aalborg Universitet 2004 1 I analysen er de samfundsøkonomiske fordele og ulemper

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. Januar /14954 Niels Fejer Christiansen

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. Januar /14954 Niels Fejer Christiansen Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 178 Offentligt DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. Januar 2012 11/14954 Niels Fejer Christiansen nfc@vd.dk 7244 3333 Transportministeriet Center for

Læs mere

Rsikostyring - Vejledning til risikolog

Rsikostyring - Vejledning til risikolog Rsikostyring - Vejledning til risikolog Vedr.: Emne: Universitetssygehuset i Køge Vejledning til Riskologgen Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C T: [+5] 871 00 Fra: Per Christensen / pch@bascon.dk

Læs mere

Trafikale gener i anlægsfasen Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Trafikale gener i anlægsfasen Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Trafikale gener i anlægsfasen Havnevej Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 30. maj 2008 3 Trafikale gener i anlægsfasen Havnevej Forord Forord Dette fagnotat omhandler trafikale gener i anlægsfasen

Læs mere

Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor

Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor Memo Titel Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor Dato 5 august 2011 Til Trafikstyrelsen COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

Dette bilag vedrører anmeldelsen af Dansk Energis standardgebyrer under engrosmodellen. Bilaget indeholder to hovedafsnit:

Dette bilag vedrører anmeldelsen af Dansk Energis standardgebyrer under engrosmodellen. Bilaget indeholder to hovedafsnit: Bilag 1 Dok. ansvarlig: JUK Sekretær: Sagsnr.: s2013-460 Doknr: d2015-11698-7.0 14-09-2015 Bilag til anmeldelse af Dansk Energis standardgebyrer Dette bilag vedrører anmeldelsen af Dansk Energis standardgebyrer

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd - VVM/MV

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd - VVM/MV Aalborg Kommune Nye Vejanlæg i Aalborg Syd - VVM/MV - Samfundsøkonomisk analyse Teknisk notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk 1 Metode Vurderingen

Læs mere

Aftale mellem Transportministeriet, Københavns Kommune og By & Havn, om løsninger til forbedrede adgangsforhold til Nordhavn station.

Aftale mellem Transportministeriet, Københavns Kommune og By & Havn, om løsninger til forbedrede adgangsforhold til Nordhavn station. Aftale mellem Transportministeriet, Københavns Kommune og By & Havn, om løsninger til forbedrede adgangsforhold til Nordhavn station. Nærværende papir angår aftale om modernisering af Nordhavn station

Læs mere

SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI

SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI Til Allerød Kommune Dokumenttype Notat Dato August, 2012 SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI Revision Dato 2012-08-16 Udarbejdet af Jan Villumsen Kontrolleret af cw Godkendt af Beskrivelse

Læs mere

Letbaner i Århus. Hvad er en letbane? Udfordringen. Letbaneprojektes etape 1.

Letbaner i Århus. Hvad er en letbane? Udfordringen. Letbaneprojektes etape 1. Letbaner i Århus Afdelingsleder Rigmor Korsgaard; Århus Kommune Projektleder Niels Melchior Jensen, COWI A/S Hvad er en letbane? Begrebet letbane dækker over et bredt spekter fra de traditionelle sporvogne

Læs mere

Banekonference Letbanen på Ring 3 Status. 5. Maj 2015 Anne-Grethe Foss Metroselskabet Letbaneselskabet

Banekonference Letbanen på Ring 3 Status. 5. Maj 2015 Anne-Grethe Foss Metroselskabet Letbaneselskabet Banekonference Letbanen på Ring 3 Status 5. Maj 2015 Anne-Grethe Foss Metroselskabet Letbaneselskabet HOVEDSTADENS INFRASTRUKTUR S- tog Fingerplanen Metro Sammenbinding af indre region Letbane Sammenbinding

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Følsomhedsberegninger - rejsetid og rejseafstand. Region Midtjylland. Teknisk notat. 1 Baggrund. 2 Grundlag for beregninger

Indholdsfortegnelse. Følsomhedsberegninger - rejsetid og rejseafstand. Region Midtjylland. Teknisk notat. 1 Baggrund. 2 Grundlag for beregninger Region Midtjylland Følsomhedsberegninger - og rejseafstand Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund

Læs mere

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed fremsendes

Læs mere

Den samfundsøkonomiske værdi af kollektiv trafik

Den samfundsøkonomiske værdi af kollektiv trafik Den samfundsøkonomiske værdi af kollektiv trafik Ole Kveiborg, COWI Lise Bjørg Pedersen, DI Transport, Dansk Kollektiv Trafik 1 Formål DI Transport har bedt COWI gennemføre en analyse af: Betydning for

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Dette notat er udarbejdet for at Region Sjælland får et første samlet overblik over investeringsbehovet på lokalbanerne i perioden 2016 2025.

Dette notat er udarbejdet for at Region Sjælland får et første samlet overblik over investeringsbehovet på lokalbanerne i perioden 2016 2025. Notat Til: Region Sjælland Kopi til: PEG + Regionstog Sagsnummer Sagsbehandler TFR Direkte +45 36 13 16 00 Fax - TFR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 9. marts 2015 Investeringsbehov

Læs mere

Bilag 3. Økonomiske konsekvenser af MBA 2016 sammenlignet med lovgivning og gældende praksis

Bilag 3. Økonomiske konsekvenser af MBA 2016 sammenlignet med lovgivning og gældende praksis KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydækkende Strategier NOTAT Bilag 3. Økonomiske konsekvenser af MBA 2016 sammenlignet med lovgivning og gældende praksis Formål og baggrund For

Læs mere

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Baggrund og forudsætninger Aarhus Letbane I/S blev stiftet i 2012 med baggrund

Læs mere

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015.

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015. Notat Til: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Vallensbæk kommuner Kopi til: Ballerup og Egedal kommuner, TOR, KAV, MKL Sagsnummer Sagsbehandler TOR JBN Direkte +45 36 13 16 40 66 Fax - JBN@moviatrafik.dk

Læs mere

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Lokalbanen hvem er vi? Offentligt ejet aktieselskab Operatør og infrastrukturejer/-forvalter

Læs mere

Grundejerforeningen Sommerbyen, Rønhøjgård Afd. B v./ Carsten Arim Ringtoften 161, 1. tv 2740 Skovlunde

Grundejerforeningen Sommerbyen, Rønhøjgård Afd. B v./ Carsten Arim Ringtoften 161, 1. tv 2740 Skovlunde Grundejerforeningen Sommerbyen, Rønhøjgård Afd. B v./ Carsten Arim Ringtoften 161, 1. tv 2740 Skovlunde CVR-NR. 18 41 18 30 BANK 3543 3534028210 DATO 2008.11.24 SAG NR. 9149 REF. FHH Vedr. etablering af

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

Billetpriser og trafik PER HOMANN JESPERSEN, RUC SUSANNE KRAWACK, CONCITO

Billetpriser og trafik PER HOMANN JESPERSEN, RUC SUSANNE KRAWACK, CONCITO Billetpriser og trafik PER HOMANN JESPERSEN, RUC SUSANNE KRAWACK, CONCITO Gratis offentlig transport (2006) På landsplan 75 % stigning i kollektiv trafik personkm 20 % af disse rejser ville ellers være

Læs mere

Evaluering af Tølløsebanen

Evaluering af Tølløsebanen Evaluering af Tølløsebanen Baggrund I budgetaftalen for 2011 i Region Sjælland fremgik, at Frem mod trafikbestillingen for 2012 og budgetlægningen for 2012 vurderes det, om der kan foretages omlægninger,

Læs mere

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE Til Vejdirektoratet Dato December 2015 EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE Revision 1 Dato 2015-12-04 Udarbejdet

Læs mere

NOTAT DOK 32(A) Alternative muligheder for Timemodellen ved Vejle Fjord for strækningen Aarhus-København

NOTAT DOK 32(A) Alternative muligheder for Timemodellen ved Vejle Fjord for strækningen Aarhus-København NOTAT DOK 32(A) Dato J. nr. Alternative muligheder for Timemodellen ved Vejle Fjord for strækningen Aarhus-København Ingeniør- og rådgivningsfirmaet Atkins har for en række Østjyske kommuner og Region

Læs mere

Effekter af køretids-forbedringer ved kørsel med elektrisk togmateriel

Effekter af køretids-forbedringer ved kørsel med elektrisk togmateriel Effekter af køretids-forbedringer ved kørsel med elektrisk togmateriel Effekter af køretidsforbedringer ved kørsel med elektrisk togmateriel Projektets formål: At analysere sandsynlige/mulige effekter

Læs mere

Til. Københavns Kommune - CAU. Dokumenttype. Rapport. Dato. august 2010 RISIKOANALYSE AF AN- LÆGSOVERSLAG NORDHAVNSVEJ

Til. Københavns Kommune - CAU. Dokumenttype. Rapport. Dato. august 2010 RISIKOANALYSE AF AN- LÆGSOVERSLAG NORDHAVNSVEJ Til Københavns Kommune - CAU Dokumenttype Rapport Dato august 2010 RISIKOANALYSE AF AN- LÆGSOVERSLAG NORDHAVNSVEJ Revision 0 Doc. ID NHV 882-011-0 Risikoanalyse af anlægsoverslag August 2010.docx Dato

Læs mere

letbaneløsning langs Ring 3

letbaneløsning langs Ring 3 Fremtidsholdbar og vækstfremmende letbanerådgivning Vi er førende inden for letbanerådgivning i Danmark og skaber fremtidsholdbare, innovative og bæredygtige tekniske løsninger, som fremmer miljøvenlig

Læs mere

Overslaget er udarbejdet med baggrund i, at der etableres en enkeltrettet cykelsti i vejens nordside og en enkeltrettet cykelbane i vejens sydside.

Overslaget er udarbejdet med baggrund i, at der etableres en enkeltrettet cykelsti i vejens nordside og en enkeltrettet cykelbane i vejens sydside. N O T A T Til Rudersdal Kommune Peter Boding og Janni Elkjær RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA ANDERSEN & GRØNLUND ApS Dato 2009-12-14 Initialer JD Sag 0960 J.nr. Notat Overslag Email jd@ag-aps.dk Fra Andersen

Læs mere

Rebild Kommune CYKELSTRÆKNINGER I REBILD KOMMUNE Teknisknotat T: +45 9630 6400. D: 96306458 Vestre Havnepromenade 9 F: +45 9630 6474

Rebild Kommune CYKELSTRÆKNINGER I REBILD KOMMUNE Teknisknotat T: +45 9630 6400. D: 96306458 Vestre Havnepromenade 9 F: +45 9630 6474 Notat Rebild Kommune CYKELSTRÆKNINGER I REBILD KOMMUNE Teknisknotat INDHOLD 7. december 2015 Projekt nr. 221991 Dokument nr. 1217725157 Version 2 Udarbejdet af: GULD Kontrolleret af: POU Godkendt af: ASO

Læs mere

Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013 Tillæg for gennemførte investeringer i 2010 og 2011 Tillæg for historiske investeringer

Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013 Tillæg for gennemførte investeringer i 2010 og 2011 Tillæg for historiske investeringer Bilag E I Vejledning Prisloft 2013 er de overordnede principper for de tre tillæg for investeringer under prisloftet blevet gennemgået. De tre tillæg for investeringer under prisloftet er: Tillæg for planlagte

Læs mere

Letbane på Ring 3 Besigtigelsesforretning Glostrup Kommune april 2017

Letbane på Ring 3 Besigtigelsesforretning Glostrup Kommune april 2017 15. juni 2015 Letbane på Ring 3 Besigtigelsesforretning Glostrup Kommune 24.-25. april 2017 Deltagere fra Hovedstadens Letbane Lars Forsting, Projektchef, Hovedstadens Letbane Michael Persson, Projektleder,

Læs mere

Transportudvalget L 53 Bilag 1 Offentligt

Transportudvalget L 53 Bilag 1 Offentligt Transportudvalget 2014-15 L 53 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato J. nr. 4. november 2014 2014-2417 Høringsnotat vedr. forslag til lov om Odense Letbane (L 53) 1. Hørte myndigheder og organisationer Et udkast

Læs mere

28. juni 2013 odense letbane udredningsrapport resume

28. juni 2013 odense letbane udredningsrapport resume 28. juni 2013 odense letbane udredningsrapport resume 2 indhold 1 Odense Letbane binder byen sammen 2 Bedre kollektiv trafik og byudvikling 3 Et løft for trafikken i Odense 4 Sådan ser letbanen ud 5 Hvad

Læs mere

Med åbningen af Øresundsforbindelsen den 1. juli 2000 forværres problemerne betydeligt.

Med åbningen af Øresundsforbindelsen den 1. juli 2000 forværres problemerne betydeligt. i:\november 99\kbh-hovedbane-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 25. november 1999 RESUMÈ KØBENHAVNS HOVEDBANEGÅRD HELHEDSLØSNING Allerede i dag er kapaciteten på Københavns Hovedbanegård

Læs mere

ØKonoMi. Århus Amt www.aaa.dk Tlf. 8944 6914. Århus Kommune www.aarhuskommune.dk/letbaner Tlf. 8940 1040

ØKonoMi. Århus Amt www.aaa.dk Tlf. 8944 6914. Århus Kommune www.aarhuskommune.dk/letbaner Tlf. 8940 1040 ØKonoMi anlægsøkonomi: Der er udarbejdet et skøn over anlægsøkonomien for letbanen. Overslaget omfatter etablering af det nye letbanenet inkl. elektrificering i byområderne, ændring af vejarealer mm. Etablering

Læs mere

Analyse af opgraderinger af HUR-lokalbaner. Indledning. Forudsætninger og antagelser. Overordnede forudsætninger. Tekniske forudsætninger

Analyse af opgraderinger af HUR-lokalbaner. Indledning. Forudsætninger og antagelser. Overordnede forudsætninger. Tekniske forudsætninger Analyse af opgraderinger af HUR-lokalbaner Opgradering af infrastruktur til nye r Lars Lund, civ.ing. HD og Jan Kragerup, PhD, NIRAS Transport Indledning Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) er blevet ejer

Læs mere

Firmastempel: Underskrift

Firmastempel: Underskrift Tilbudsliste ENTREPRISE: Kongevej - Etape 1 - revision 1 Undertegnede entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise for de i omstående tilbudsliste anførte enhedspriser i henhold til udbudsgrundlaget

Læs mere

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Fase 1-undersøgelse for udvalgte udbygningsetaper i Aarhusområdet

Fase 1-undersøgelse for udvalgte udbygningsetaper i Aarhusområdet Letbanesekretariatet 1 Letbaneprojektet i Aarhus Status for realisering af etape 1 Intro til projektet Lov om Aarhus letbane og aftale mellem Staten, Aarhus Kommune og Region Midtjylland Udbud af letbanen

Læs mere

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Transportudvalget 2013-14 L 65 Bilag 1 Offentligt 23. april 2013 Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Resumé DTU har med stor interesse fuldt letbaneprojektet og vurderer, at projektet kan få stor

Læs mere