EKSTERN KVALITETSSIKRING AALBORG LETBANE/BRT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EKSTERN KVALITETSSIKRING AALBORG LETBANE/BRT"

Transkript

1 Til Aalborg Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen Dokumenttype Rapport Dato August 2014 EKSTERN KVALITETSSIKRING AALBORG LETBANE/BRT

2 EKSTERN KVALITETSSIKRING AALBORG LETBANE/BRT Revision 0 Dato 15/08/2014 Udarbejdet af Torben Michelsen/Alex Landex/Søren Randrup-Thomsen Kontrolleret af Ole Kiel Godkendt af Torben Michelsen Beskrivelse Aalborg Letbane/BRT Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag niveau 2 Ref KS Rapport Aalborg Letbane-BRT_fase2.docx Ramboll Hannemanns Allé 53 DK-2300 Copenhagen S Denmark T F

3 INDHOLD 1. Indledning 1 2. Resumé Ingen vægtige forhold Fokus-punkter der bør afklares i fase 2 og inden VVMredegørelsen foreligger Proces 2 3. Gennemgang af den trafikale analyse Trafikal analyse Hastighed på delstrækninger Trafikafviklingen Nøddrift/Fall-back Karakteristika for det rullende materiel Vendetid 4 4. Vurdering af Anlægsbudgettet og forudsætninger Generelle bemærkninger Konklusion Stikprøveudtagning Vurdering af hovedposter Driftsrelaterede anlægsinvesteringer Vurdering af de tekniske forudsætninger Gennemgang af usikkerhedsvurderinger og håndtering af risici og tidsplan Konklusion Risikoniveau for kritiske risici Anbefalinger angående risikovurdering Vurdering af den driftsøkonomiske analyse Konklusion Gener i anlægsfasen Driftsomkostninger baseret på driftsomfang Passagerindtægter Følsomhedsanalyse Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for letbane Vurdering af den samfundsøkonomiske analyse Konklusion Vurdering af fremgangsmetode Forudsætninger for analysen for Letbane/BRT Prisniveau Trafikmodeller Trafikvækst Kørselsomkostninger/Eksterne omkostninger Rejsetidsgevinster Indfasningsperiode Tidshorisont 30

4 7.3.8 Sparede driftsomkostninger til øvrig busdrift Ikke-værdisatte effekter Følsomhedsanalyse Byvision: Ryggraden i Aalborgs vækstakse Nærhed til stationer Et mangfoldigt handelsliv Herlighedsværdi for øvrige borgere i Aalborg Sammenligningsgrundlag Øvrige nøgletal og forudsætninger Materiale 35 APPENDIKSER Appendix 1 STIKPRØVEUDTAGNING Appendix 2 HOVEDPOSTERNES %-ANDEL AF DELSTRÆKNINGENS BASISOVERSLAG

5 1 1. INDLEDNING Kvalitetssikringen gennemføres i henhold til Ny Anlægsbudgettering (NAB) samt Term of Reference, Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag for niveau 2, jf. Transportministeriets (TRM) vejledning herom. Jf. aftale med Aalborg kommune/nt er kvalitetssikringen afgrænset til følgende specifikke områder: Anlægsoverslaget. Vurdering på baggrund af den valgte tekniske løsning. Den driftsøkonomiske analyse og de valgte forudsætninger. Den samfundsøkonomiske analyse og de valgte forudsætninger. Risikoanalysen. Vurdering af metoden samt de angivne risici og i hvilket omfang de afspejler projektets nuværende risici. Det er forudsat, at selve de tekniske løsninger, driftsmodel og passagerprognoser (trafikal analyse) ikke vurderes men alene indgår som forudsætning for ovenstående områder. Det bemærkes særskilt at: Projektets tidsplan har ikke været genstand for kvalitetssikring i henhold til aftale med anlægsmyndigheden. Projektets varianter som følge af mulige besparelsesforslag har ikke været genstand for kvalitetssikring i henhold til aftale med anlægsmyndigheden. Rambøll har i afsnit 2.2 oplistet nogle fokus-punkter, som vi anbefaler afklaret i projektets videre færd i fase 2 og inden VVM-redegørelsen foreligger.

6 2 2. RESUMÉ 2.1 Ingen vægtige forhold Rambøll har gennemføret en ekstern kvalitetssikring af Aalborg Letbane/BRT for Letbanesekretariatet; Aalborg Kommune, Region Nordjylland og Nordjyllands trafikselskab som anlægsmyndighed. På baggrund af den eksterne kvalitetssikring er Rambøll ikke blevet bekendt med vægtige grunde til, at der ikke bør træffes beslutning om at gå videre med projektet på baggrund af den af anlægsmyndigheden fremlagte dokumentation i forhold til anlægsbudgettet og risikovurderingen jf. kapitel 8. Materiale. 2.2 Fokus-punkter der bør afklares i fase 2 og inden VVM-redegørelsen foreligger Rambøll konkluderer ud fra kvalitetssikringen, at følgende punkter bør have fokus i forbindelse med den videre bearbejdning af projektet og dets forudsætninger frem til VVM-redegørelsen foreligger: En redegørelse i form af et beredskabspapir/substansnotat, der redegør for udvikling af anlægsoverslaget fra fase 1 s Foranalyse til fase 2 s Udredning/VVM-redegørelse. En fornyet risikovurdering for projektet, når den tekniske dokumentation er blevet opdateret svarende til projektgrundlaget for fase 2, og dermed bliver sammenligneligt med grundlaget for anlægsoverslaget. En samlet kalkule, der favner alle anlægsoverslagets hovedposter, mellemposter og underposter bør opstilles, for at sikre en sammenhængskraft i estimaterne både af hensyn til sporbarheden og gennemsigtigheden i de aktuelle estimater med henblik på: a) at omkostningstyperne (anlægsomkostninger og driftsrelaterede anlægsinvesteringer) er beregnet på samme grundlag. b) at prisindeksering til referenceprisniveauet 2013K4 og valutaomregning til DKK foretages på en ensartet måde og på samme grundlag for alle anlægsoverslagets poster. c) fysikestimaterne på underpostniveau relateres til en mængdedokumentation. d) en kildereference for hvert anlægselements prissætning anføres både for anlægsomkostninger og de driftsrelaterede anlægsinvesteringer. I det fortsatte arbejde med projektet bør der være opmærksomhed på en mulig diskrepans omkring den forudsatte omløbstid for letbanen. Dette kan implicere en fornyet vurdering af vognkapaciteten med en reduktion af en vogn. 2.3 Proces Den eksterne kvalitetssikring har været gennemført i en tæt dialog med anlægsmyndighedens projektledelse og dennes rådgiver Cowi. Der har i granskningsprocessen været afholdt følgende møder: 9. maj 2014, Opstartsmøde med projektledelsen 14. maj 2014, Afklaringsmøde med projektledelsen og rådgiver 23. juni 2014, Gennemgangsmøde med projektgruppe hos NT, Aalborg 3. juli 2014, Afklaringsmøde med projektledelsen og rådgiver Som grundlag for den eksterne granskning er materiale som opført i kapitel 8. Materiale stillet til rådighed. Det bemærkes særskilt at Udredningsrapporten for Aalborg Letbane/BRT ikke har været en del af granskningsgrundlaget.

7 3 3. GENNEMGANG AF DEN TRAFIKALE ANALYSE 3.1 Trafikal analyse Rambøll er i forbindelse med gennemgangen af den driftsøkonomiske analyse blevet opmærksomme på en række forhold, som vi ønsker at fremhæve Hastighed på delstrækninger På Østerågade og Boulevarden vil der være et fodgængerområde, hvor der må forventes en del fodgængere, der krydser letbanen/brt. En planlagt hastighed på 30 km/t virker derfor til at være høj. I fodgængergader i Tyskland er hastighedsgrænsen almindeligvis højst 25 km/t. En analyse af hvilken hastighed der i Danmark vil kunne tillades på strækningen Østerågade- Boulevarden, kunne med fordel basere sig på de forudsætninger, der er valgt for sammenlignelige strækninger for de øvrige igangværende letbaneprojekter i Danmark (Aarhus og Odense) i det tilfælde, hvor man afviger fra praksis i Tyskland. Der er svaret fyldestgørende på dette forhold i notatet Fase 2 Review Feedback Aalborg Letbane/BRT Trafikafviklingen På strækningen mellem Vesterbro og Boulevarden er det planlagt, at der vil køre en bus hvert 64. sekund sammen med letbanen/brt. Dette er en intensiv trafik, der også vil have indflydelse på den øvrige trafik især ved venstresving. En analyse af trafikafviklingen især i lyskrydsene bør dokumentere trafikafviklingen på netop denne strækning. Forholdet er ikke endelig afklaret men på afklaringsmøde den 3. juli 2014 blev det drøftet, at dette var en lokalitet, der kunne analyseres nærmere på et senere stade af projektforløbet Nøddrift/Fall-back Der er indlagt transversaler jævnt fordelt på hele strækningen til at kunne isolere driftsproblemer på letbanen. Der er varierende afstand mellem transversalerne, hvilket kan betyde lange strækninger med reduceret eller ingen drift i tilfælde af driftsproblemer. En definition af servicekravene (herunder hvor lange strækningsafsnit det er muligt at spærre) i tilfælde af driftsproblemer bør opstilles, samtidig med at muligheden for enkeltsporsdrift også undersøges. Der er svaret fyldestgørende på dette forhold i notatet Fase 2 Review Feedback Aalborg Letbane/BRT Karakteristika for det rullende materiel Det er forudsat at letbanen/brt har en acceleration på 1 m/s 2. Accelerationen vil alt andet lige falde, efterhånden som letbanen kommer op i fart. Det er ikke angivet specifikt, hvordan letbanens/brts acceleration vil falde som følge af øget hastighed, men det forudsættes, at de i notatet LRT Rolling Stock anførte accelerationer: Acceleration 0 40 km/t: 1 m/s2 Acceleration km/t: 0,7 m/s2 er anvendt i det trafikale oplæg. Det er essentielt, at letbanens/brts acceleration er korrekt som en funktion af hastigheden i såvel køreplansberegningen som simuleringen.

8 4 Der er ikke svaret fyldestgørende på dette forhold i notatet Fase 2 Review Feedback Aalborg Letbane/BRT. På afklaringsmøde den 3. juli 2014, blev det aftalt, at forudsætningerne ville blive præciseret i Udredningsrapporten Vendetid Der er forudsat vendetider på ned til 125 sekunder ved endestationerne, hvilket vurderes lavt. Vendetiderne for letbanen bør sammenlignes med de minimumskrav, der i dag findes for busser og andre sammenlignelige transportmidler. Der er svaret på dette forhold i afklaringsmøde den 3. juli 2014, hvor det blev oplyst, at den samlede vendetid rettelig er opgjort til over 7 minutter, som herefter betyder, at vendetiden per endestation er mindst 3½ minut.

9 5 4. VURDERING AF ANLÆGSBUDGETTET OG FORUDSÆTNINGER 4.1 Generelle bemærkninger Generelt kan det anføres, at for projekter, der befinder sig i fase 2, hvor beslutningsgrundlaget udarbejdes, kan man i forhold til TRMs vejledning for Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 2 forvente, at anlægsoverslaget er systematisk opbygget med reelle fysikestimater på et postniveau lavere end på hovedpostniveau. Således anfører vejledningen specifikt: Bedømmelsen af anlægsmyndighedens detaljeringsniveau skal være væsentligt mere dybdeborende og grundigt end den eksterne kvalitetssikring der sker på niveau 1. Udgangspunktet for Rambølls kvalitetssikring i henhold til ovenstående vejledning har været en antagelse om, at anlægsoverslaget har været struktureret i hovedposter, hvilket også er tilfældet for alle tre alternativer. Det har også været antaget, at hovedposter har kunnet nedbrydes i mellemposter og underposter, hvor den reelle mængdeopmåling og prissætninger foretages som grundlag for fysikestimatet jf. eksemplet i figur nedenfor: Post Tekst 1 Tracé 1.1 Sporanlæg 1.2 Kørestrømsanlæg 1.3 Strømforsyning 1.4 SCADA 1.5 Kabelføring 2 Perroner 2.1 Etablering af perroner 2.2 Etablering af rejsekortudstyr 2.3 Etablering af passagerinformationssystem 3 Ledningsomlægninger 3.1 Ledningsomlægninger 4 Sidearealer 4.1 Forundersøgelser 4.2 Opbrydning og etablering/retablering af befæstede arealer uden for tracéet 4.3 Optagning og retablering/etablering af kantsten 4.4 Anlægs- og signalarbejder i kryds 4.5 Flytning og nyetablering af træer og belysning 4.6 Etablering af ny vejafvanding 5 Erstatninger 5.1 Erstatninger ved ekspropriation af arealer 5.2 Erstatninger ved ekspropriation af bygninger 6 Særlige konstruktioner 6.1 Ombygning af bro- og tunnelanlæg 7 Arbejdsplads 7.1 Arbejdsplads, etablering, drift og afrigning Figur Systematisk struktur for et anlægsoverslag nedbrudt til mellem-postniveau Rambølls kvalitetssikring har ikke kunnet dokumentere denne sidste antagelse i form af en samlet og sammenhængende kalkule, selvom stikprøver og en efterfølgende præsentation af delkalkulerne i kalkulationssystemet har eftervist, at disse fremtræder med individuelle fysikestimater på underpostniveau. I disse tilfælde har de angivne og kalkulerede poster dog ikke konsekvent været suppleret af dokumentation for mængdeberegningen og regler herfor i form af eksempelvis en Beskrivende mængdefortegnelse. Ligeledes har de anførte enhedspriser heller ikke været dokumenteret med kildereferencer og kildernes prisbasis. Der er fremvist dokumentation for opbygning af prisdannelsen af enhedsprisen for ombygning af sidearealer, som det med fordel kunne refereres til i estimering af disse arbejder. Ovenstående forhold er ikke uvæsenligt, når anlægsoverslaget både skal konsolideres og harmoniseres til prisniveau Kildereferencer er sjældent opgjort i samme prisniveau, og endnu mere sjældent er det at enhedspriserne er opgjort i referenceprisniveauet (her 2013). Det er

10 6 efterfølgende oplyst i notatet Aalborg Letbane/BRT Ekstern granskning, 4. maj 2014, at prisregulering fra 2014 til 2013 i princippet bør korrigeres med indeks for BYG6 Anlæg og veje. Ny Anlægsbudgetterings krav om sporbarhed og gennemsigtighed fordrer, at man kan følge denne fremskrivning af enhedspriser, hvilket ikke har været muligt på en systematisk måde i det foreliggende materiale. Et eksempel på en prisbog inklusiv en beskrivende mængebetegnelse for mængdeopmåling, kildereference for enhedspris samt prisregulering af samme kunne være som illustreret i figur nedenfor: Poststruktur Tekst Enhed Basis DKK Regulering Prisniveau Enhedspris, DKK 2010K2 165,51 Note Kilde 1 Sporanlæg og underbygning Spor 10, , BESKRIVENDE MÆNGDEFORTEGNELSE: Sporoverbygning omfatter skinner og sveller, ballast og underballast med nedre grænse mod råjordsplanum. Underballast består af grus og ballasten består af skærver (Top- og bundskærver). Enheden (m spor) er udtryk for den g Rydning af spor m spor BESKRIVENDE MÆNGDEFORTEGNELSE: Optagning inkl bortskaffelse af skinner, sveller, ballast og underballast samt genopretning af området med jord, muld og græs Rydning af spor m spor K Samtlige udgifter til optagning og bortskaffelse Sporombygning Aalborg Frederikshavn, af eksisterende spor og sveller. notat RFN Syd_P358 Bilag 01 og Mængder BDK-poststruktur per Spor Falster_Bilag RFN _koordinering af prisbog Syd_P358 Bilag 01 og Mængder Spor Lolland_Bilag Sporombygning Aalborg Frederikshavn, Rydning af sporkasse m spor K Samtlige udgifter til udgravning og bortskaffelse ballast og underballast. Prisen er uden notat RFN genopretning med jord, muld og græssåning. Syd_P358 Bilag 01 og Mængder Spor Falster_Bilag BDK-poststruktur per Syd_P358 Bilag 01 og Mængder RFN _koordinering af prisbog Spor Lolland_Bilag Ny sporoverbygning m spor 2, , BESKRIVENDE MÆNGDEFORTEGNELSE: Levering og indbygning af skinner og sveller inkl ballast til 50 mm under svelleunderside. Ecxl dræn og incl justering Ny sporoverbygning m spor 2, K2 2, Levering og indbygning af skinner UIC60 og S99 Notat_nr_1_Merged_prisbog_ monobloksveller med Dmb-befæstelse, inkl Syd_P358 Bilag Ny montering af skinner på sveller. Inkl. ballast til sporoverbygning_s99_bilag 50mm under svelleunderside. Excl. Dræn og Syd_P358 Bilag 01 og Mængder isolerklæbestød, inkl. justering(1., 2. og 3. gang, Spor Falster_Bilag slut og 1 års). Inkl. svejsning og Syd_P358 Bilag 01 og Mængder spændingsudligning. Spor Lolland_Bilag BDK-poststruktur per RFN _koordinering af prisbog Figur Eksempel på prisbog over enhedspriser 4.2 Konklusion I forhold til det projektets videre færd bemærker Rambøll følgende forhold, som der bør være særlig fokus på i udarbejdelse af anlægsoverslaget og risikoanalysen: På basis af de udtagne stikprøver for anlægsoverslaget samt ved efterfølgende supplerende forklaring/redegørelse er de udtagne stikprøver accepterede på det grundlag, de er aftalt vurderet på. For hovedposten Sidearealer, anlægs- og signalarbejder, delstrækning 3 fremgår ombygning af J.F. Kennedy s Plads ikke eksplicit i det eftersendte materiale, også selv om det er forudsat og anført eksplicit i notatet Opdatering af anlægsoverslag for Etape 1. Det er på afklaringsmøde den 3. juli 2014 fremvist, at ombygning af J.F. Kennedy s Plads er indeholdt i anlægsoverslaget ved et særskilt fysikestimat på 10 mio. DKK. Det fremgår ikke eksplicit af tegningsmaterialet, at der er taget højde for sideudvidelser af de fastlagte projektgrænser i forbindelse med stationer og lokale udvidelser af kørebanen. Dette har afgørende betydning for bredden af fortove, der i konsekvens heraf er indtegnet med reduceret bredde, der ikke overholder vejreglernes minimumsbredde. Tilsvarende har det indflydelse på mængdeberegningen og prissætningen af fortovsarealer. Det er oplyst, at tegningsmaterialet vil blive tilrettet i VVM fasen jf. notatet Fase 2 Review Feedback Aalborg Letbane/BRT. Efterkalkulationsbidrag (EKB) er afledt af Vejdirektoratets VVM-undersøgelse for den 3. Limfjordsforbindelse. Disse er oplyst drøftet på forhånd TRM uden at give anledning til ændringer.

11 7 De Driftsrelaterede anlægsinvesteringer, rullende materiel, depot og værksted samt kontrol og vedligeholdelsescenter (KVC) bør sammenstilles på samme måde og efter samme struktur som anlægsoverslaget. Det er på gennemgangsmøde den 23. juni 2014 oplyst, at dette ville blive indarbejdet i Udredningsrapporten, og er efterfølgende eftervist på afklaringsmøde den 3. juli Risikoanalysen bør opdateres således at den afspejler samme projektgrundlag som gældende for anlægsoverslaget. I risikoanalysen bør risikoen med at etablere letbanen/brt-alternativerne mens anden trafik afvikles, identificeres som en risiko. Risikoanalysen afdækker at Value at Risk (VaR) udgør mere 30% af fysikoverslaget inkl. EKB, hvilket indikerer, at de i anlægsoverslaget tillagte tillæg de erfaringsbaserede korrektionstillæg K2-A og K2-B på i alt 30% - ikke giver anlægsoverslaget tilstrækkelig robusthed. Harmonisering af analysegrundlaget (fremskrivning med samme prisreguleringsindeks) for drifts- og samfundsøkonomien med udgangspunkt i forudsætningerne for anlægsoverslaget. Der er svaret fyldestgørende på alle ovenstående forhold i notatet Fase 2 Review Feedback Aalborg Letbane/BRT samt notatet Aalborg Letbane Risiko, ændringer fra fase 1 til fase Stikprøveudtagning Der er udvalgt hovedposter i de enkelte alternativer efter deres betydning for det samlede anlægsoverslag. Både Letbane og BRT-alternativerne har været underkastet stikprøver, dog med hovedvægt på letbane-løsningen. Væsentlighedskriteriet er fastlagt ud fra en efterprøvning af processen, strukturen og integriteten omkring mængdeestimeringen. Væsentlighedskriteriet er endvidere fastlagt ud fra enkelte hovedposters/underposters prissætning og dermed økonomiske andel af den samlede hovedposts værdi jf. Appendiks 1 og Appendiks 2. I det følgende vurderes hovedposterne: Post Tekst 1 Tracé 1.1 Sporanlæg 1.2 Kørestrømsanlæg 1.3 Strømforsyning 1.4 SCADA 1.5 Kabelføring 2 Perroner 2.1 Etablering af perroner 2.2 Etablering af rejsekortudstyr 2.3 Etablering af passagerinformationssystem 3 Ledningsomlægninger 3.1 Ledningsomlægninger 4 Sidearealer 4.1 Forundersøgelser 4.2 Opbrydning og etablering/retablering af befæstede arealer uden for tracéet 4.3 Optagning og retablering/etablering af kantsten 4.4 Anlægs- og signalarbejder i kryds 4.5 Flytning og nyetablering af træer og belysning 4.6 Etablering af ny vejafvanding 5 Erstatninger 5.1 Erstatninger ved ekspropriation af arealer 5.2 Erstatninger ved ekspropriation af bygninger 6 Særlige konstruktioner 6.1 Ombygning af bro- og tunnelanlæg 7 Arbejdsplads 7.1 Arbejdsplads, etablering, drift og afrigning Figur Stikprøveudtagning på hovedpost- og mellempostniveau

12 8 4.4 Vurdering af hovedposter Behandlet hovedområde Er de opstillede forudsætninger for hovedområdet relevante og dokumenterede? Beskrivelse af om de i projektet valgte tekniske løsninger er realistiske/rigtige og tilstrækkeligt afdækket i anlægsbudgettet ift. projektets stadie Hovedpost Tracé, Sporanlæg På baggrund af det forelagte materiale er det ikke muligt at gennemføre en vurdering af de enkelte anlægselementer, der udgør det samlede system. Der er dog angivet, hvilke anlægselementer der indgår i et givent tværsnit og dermed muligt at prissætte disse. Men de enkelte byggeelementer er ikke dokumenteret med henvisning til erfaringer fra andre projekter eller ekspertskøn. På baggrund af det fremsendte materiale er det ikke muligt at vurdere de tekniske løsninger og dermed vil den efterfølgende prissætning være forbundet med stor usikkerhed. Hvad er f.eks. baggrunden for udelukkende at satse på slab-track? En argumentation hvor også den ballasterede løsnings fordele og ulemper opstilles, ville give en mere balanceret fremstilling af den valgte løsning. Evt. forslag til alternative løsninger især med henblik på billiggørelse af projektet Herudover er der en række banetekniske forudsætninger, som ikke er angivet på nuværende tidspunkt, eksempelvis: - Aksellast - Sporvidde - Normgrundlag - Krav til sporskifter N/A jf. aftalte ydelsesomfang for kvalitetssikringen. Dog skal bemærkes, at traditionelt anses ballasteret spor for værende et billigt anlagt spor med mange gode egenskaber specielt ved lave hastigheder. Det anføres dog også, at Rambøll i en alt andet lige betragtning principielt er enig i en slabtrack løsning og de dertil hørende argumenter herunder også de totaløkonomiske betragtninger. Mellempost Nr. og betegnelse Sporanlæg, Delstrækning 1 Stikprøve kriterium Proces ved mængdeestimering Hovedpost s andel af Basisoverslag for delstrækningen (%) Samlet vurdering (accepteret / ikke accepteret) Bemærkninger 28 Accepteret Uoverensstemmelser mellem Anlægsoverslag etape 1 og Granskning.

13 9 Er alle sporskifter ikke med fast belægning, når alt spor er med rilleskinne? Der er i mængderegningen og jf. tegningsmaterialet forudsat 1 sporskifte per transversal. Der er angivet 2 sporskifter, men der optræder 2 transversaler jf. tegningen. Er dette en korrekt observation? Sporanlæg, Delstrækning 2 Proces ved mængdeestimering Er rettet i overslaget jf. notat Fase 2 Review Feedback Aalborg Letbane/BRT. 28 Accepteret Uoverensstemmelser mellem An-lægsoverslag etape 1 og Granskning. Er alle sporskifter ikke med fast belægning, når alt spor er med rille-skinne? Der er i mængderegningen og jf. tegningsmaterialet forudsat 1 sporskifte per transversal. Der er angivet 1 sporskifte, men på tegningen fremgår 1 transversal. Er dette en korrekt observation? Sporanlæg, Delstrækning 6 Proces ved mængdeestimering Er rettet i overslaget jf. notat Fase 2 Review Feedback Aalborg Letbane/BRT. 45 Accepteret Uoverensstemmelser mellem Anlægsoverslag etape 1 og Granskning. Er alle sporskifter ikke med fast belægning, når alt spor er med rilleskinne?

14 10 Er rettet i overslaget jf. notat Fase 2 Review Feedback Aalborg Letbane/BRT. Behandlet hovedområde Er de opstillede forudsætninger for hovedområdet relevante og dokumenterede? Beskrivelse af om de i projektet valgte tekniske løsninger er realistiske/rigtige og tilstrækkeligt afdækket i anlægsbudgettet ift. projektets stadie Evt. forslag til alternativer løsninger især med henblik på billiggørelse af projektet Hovedpost Tracé, Strømforsyning, LRT Dokumentet Power Supply, LRT, 7. maj 2014 beskriver forudsætningerne. I ovenstående dokument er oplyst, at der skal benyttes 8 sub-stations (afsnit 2 og 10), hvoraf en er dobbelt (afsnit 10) til en samlet pris af (afsnit 2 og 10). Det svarer i en gennemsnitsberegning til 9 substations. N/A jf. aftalte ydelsesomfang for kvalitetssikringen. Mellempost Nr. og betegnelse Strømforsyning, Delstrækning 1-7 Stikprøve kriterium Hovedpost s andel af Basisoverslag for delstrækningen (%) Samlet vurdering (accepteret / ikke accepteret) Bemærkninger Prissætning 32 Accepteret I en vurdering af enhedsprisen for én substation kan følgende regnestykke opstilles: Enhedspris per substation i gennemsnit: x DKK/9 = DKK Heraf til Civil Works (bygning) svarende til DKK per substation, hvilket vurderes rimeligt. Beløb afsat til aptering/bestykning per substation kan udledes af: ( ) DKK = DKK. Dette beløb forekommer rimeligt, når sammenlignes med prisen på

15 11 eksempelvis effektbrydere (25 kv) på ca. 1 mio. DKK fra et referenceprojekt. Behandlet hovedområde Er de opstillede forudsætninger for hovedområdet relevante og dokumenterede? Beskrivelse af om de i projektet valgte tekniske løsninger er realistiske/rigtige og tilstrækkeligt afdækket i anlægsbudgettet ift. projektets stadie Evt. forslag til alternative løsninger især med henblik på billiggørelse af projektet Hovedpost Tracé, Kørestrømsanlæg, LRT Dokumentet Overhead Catenary, LRT, 7. maj 2014 beskriver forudsætningerne. Prissætningen antages under forudsætning af at den længste strækningsangivelse er 12,3 km, og at de 11,7 km nævnt f.eks. i afsnit 14.3 er med en køreledningsfri zone mellem Borgergade og Østerå. Rambøll har kunnet eftervise at estimatet for såvel strækningen som depotområdet ligger i samme niveau som et referenceprojekt, med de forbehold som projekters forskellighed kan implicere. N/A jf. aftalte ydelsesomfang for kvalitetssikringen. Mellempost Nr. og betegnelse Kørestrømsanlæg, Delstrækning 1 Kørestrømsanlæg, Delstrækning 3 Kørestrømsanlæg, Delstrækning 7 Stikprøve kriterium Hovedpost s andel af Basisoverslag for delstrækningen (%) Samlet vurdering (accepteret / ikke accepteret) Bemærkninger Prissætning 28 Accepteret Anlægsoverslagets hovedpost er i grove træk i overensstemmelse med et referenceprojekt, der dog er estimeret som et fase 1-projekt. Prissætning 17 Accepteret - do- Prissætning 48 Accepteret - do - Behandlet hovedområde Er de opstillede forudsætninger for hovedområdet relevante og dokumenterede? Beskrivelse af om de i projektet valgte tekniske løsninger er realistiske/rigtige og tilstrækkeligt afdækket i anlægsbudgettet ift. projektets stadie Hovedpost Perroner, Etablering af perroner, LRT og BRT Har ikke kunnet vurderes ved den tilsendte dokumentation. Delstrækning 1 (Nordens arealer - Vesterbro) Stoppested ved Norden er ikke indtegnet på tegning A , ver Den forventes at være prissat, idet notatet beskriver, at der er seks stationer på delstrækningen, og det antal er inkl. stoppested ved Norden. Der er enten ingen eller underdimensionerede fortove ved stationer, sideudvidelser til kryds

16 12 samt ved støttehelle i st. 450 og vejstrækning i Borgergade omkring st Delstrækning 2 (Vesterbro - Østerågade) Der er enten ingen eller underdimensionerede fortove langs Borgergade st i forskelligt omfang samt på vestlige side af stoppested ved Østerå. Delstrækning 3 (Østerågade - J. F. Kennedys Plads) Meget smalt fortov langs vestlige side af cykelsti ved stoppested på J. F. Kennedys Plads. Delstrækning 4 (J. F. Kennedys Plads Østre Allé) Der enten ingen eller underdimensionerede fortove langs Jyllandsgade ved Dag Hammerskjolds Gade, ved Karolinelundsvej og langs Bornholmsgade ved Sjællandsgade og ved stoppestedet på Bornholmsgade. I svinget ved Fyensgade går letbanetracé ind over både cykelsti og fortov. Delstrækning 5 (Østre Allé Grønlands Torv) Meget smalt fortov på Sohngårdsholmsvej ved Karnersvej, på vestlig side ved Karnersvej og overfor Heilskovsgade, efter Humlebakken i østlig side, overfor Magisterparken samt ved Kollegievej og endelig i sydvestlige hjørne af krydset ved Th. Sauers Vej. Delstrækning 6 (Grønlands Torv Universitetshospital) Der er næsten intet fortov på den nordlige side af Th. Sauers Vej fra stoppested ved Scorebysundvej frem til Pendlerpladsen samt igen lige før stoppested ved Gigantium. Ved stort set alle stoppesteder på denne strækning mangler fortovsareal bag perron indenfor projektgrænsen. Evt. forslag til alternative løsninger især med henblik på billiggørelse af projektet Delstrækning 7 (Universitetshospital) For alle stoppesteder på delstrækningen mangler fortovsareal bag perron indenfor projektgrænsen. N/A jf. aftalte ydelsesomfang for kvalitetssikringen.

17 13 Mellempost Nr. og betegnelse Etablering af perroner, Delstrækning 1 Etablering af perroner, Delstrækning 3 Etablering af perroner, Delstrækning 7 Stikprøve kriterium Hovedpost s andel af Basisoverslag for delstrækningen (%) Samlet vurdering (accepteret / ikke accepteret) Bemærkninger Prissætning 5 Accepteret 40 m perroner er prissat, men fremstår længere på tegningsmaterialet end perron på delstrækning 3 (60 m). Rambøll s observation er imødegået ved notat Fase 2 Review Feedback Aalborg Letbane/BRT. Prissætning 8 Accepteret 60 m perroner er prissat, men er indtegnet kortere på tegningsmaterialet end tilsvarende for delstrækning 1 og 7. Rambøll s observation er imødegået ved notat Fase 2 Review Feedback Aalborg Letbane/BRT. Prissætning 12 Accepteret 40 m perroner er prissat, men fremstår længere på tegningsmaterialet end perron på delstrækning 3 (60 m). Rambøll s observation er imødegået ved notat Fase 2 Review Feedback Aalborg Letbane/BRT. Behandlet hovedområde Er de opstillede forudsætninger for hovedområdet relevante og dokumenterede? Beskrivelse af om de i projektet valgte tekniske løsninger er realistiske/rigtige og tilstræk- Hovedpost Sidearealer, Anlægs- og signalarbejder, LRT Det fremgår ikke af det fremsendte materiale hvilken grad opbrydning samt genanvendelse af eksisterende belægninger, der er tale om samt noget om valg af materialer på f.eks. stoppesteder, hvor der forventes et ensartet og genkendeligt udtryk fra stoppested til stoppested og måske af en højere kvalitet end på det omkringliggende vejnet. Det har således ikke været muligt i kvalitetssikringen at tage stilling til mængder, enhedspriser og lignende. I det tekniske baggrundsnotat "Aalborg Letbane - Opdaterede forudsætninger for etape 1",

18 14 keligt afdækket i anlægsbudgettet ift. projektets stadie Evt. forslag til alternative løsninger især med henblik på billiggørelse af projektet 7. maj 2014, er angivet de overordnede principper for fastlæggelsen af trafikplanløsningen. På tegninger (A A , ver. 1.0) er projekt-grænser angivet. Hvor der er stationer og lokale udvidelser af kørebanen, for eksempelvis støtteheller, er der ikke vist sideudvidelser af projektgrænser, hvilket betyder, at fortove er indtegnet med reduceret bredde, der ikke overholder vejreglernes minimumsbredder. Det bør indtegnes således, at arealbehov bliver korrekt og overslag på arealerhvervelse retvisende. Tilsvarende har det effekt på mængder ved beregning og prissætning af fortovsarealer. N/A jf. aftalte ydelsesomfang for kvalitetssikringen. Mellempost Nr. og betegnelse Anlægs- og signalarbejder, Delstrækning 1 Stikprøve kriterium Hovedpost s andel af Basisoverslag for delstrækningen (%) Samlet vurdering (accepteret / ikke accepteret) Bemærkninger Prissætning 16 Accepteret Der er prissat en ombygning af krydset Kastetvej/Ny Kastetvej. Hvad skal ombygges? den er også prissat under sidevejslukninger, så er den regnet med to gange? Anlægs- og signalarbejder, Delstrækning 3 Rambøll s observation er imødegået ved notat Fase 2 Review Feedback Aalborg Letbane/BRT. Prissætning 33 Accepteret Der er prissat 5 sidevejslukninger, men der er kun angivet 3 i tegnings-materialet? Hvor er ombygning af J. F. Kennedys Plads indregnet? Anlægs- og signalarbejder, Rambøll s observation er imødegået ved notat Fase 2 Review Feedback Aalborg Letbane/BRT. Prissætning 22 Accepteret Såfremt ombygning af J. F. Kennedys Plads

19 15 Delstrækning 4 er indeholdt i prissætningen af ombygning af kryds ved Arkaden, så lyder 2 mio. kr. ikke af meget i forhold til det store areal. Der er prissat 1 sidevejslukning, men der er ikke markeret nogen sidevejslukninger i tegningsmaterialet. Rambøll s observation er imødegået ved notat Fase 2 Review Feedback Aalborg Letbane/BRT. Behandlet hovedområde Er de opstillede forudsætninger for hovedområdet relevante og dokumenterede? Beskrivelse af om de i projektet valgte tekniske løsninger er realistiske/rigtige og tilstrækkeligt afdækket i anlægsbudgettet ift. projektets stadie Evt. forslag til alternative løsninger især med henblik på billiggørelse af projektet Hovedpost Sidearealer, Etablering af ny afvanding, BRT Har ikke kunnet vurderes ved den tilsendte dokumentation. Har ikke kunnet vurderes ved den tilsendte dokumentation. N/A jf. aftalte ydelsesomfang for kvalitetssikringen. Mellempost Nr. og betegnelse Etablering af ny afvanding, Delstrækning 3 Etablering af ny afvanding, Delstrækning 5 Stikprøve kriterium Hovedpost s andel af Basisoverslag for delstrækningen (%) Samlet vurdering (accepteret / ikke accepteret) Bemærkninger Prissætning 33 Accepteret Der er afsat kr. til etablering af ny afvanding dette anses for et realistisk beløb ud fra, at hovedledninger på strækningerne forudsættes genanvendt. Prissætning 19 Accepteret - do - Behandlet hovedområde Er de opstillede forudsætninger for hovedområdet relevante og dokumenterede? Hovedpost Ledningsomlægninger Opgørelse af omkostninger til ledningsomlægninger er systematisk opgjort per ledningstype og ledningsejer med angivelse af stationering. Stationeringen skal dog efterfølgende henføres til delstrækning, hvilket ikke fremgår eksplicit

20 16 Beskrivelse af om de i projektet valgte tekniske løsninger er realistiske/rigtige og tilstrækkeligt afdækket i anlægsbudgettet ift. projektets stadie Evt. forslag til alternative løsninger især med henblik på billiggørelse af projektet af opgørelserne. Har ikke kunnet vurderes ved den tilsendte dokumentation. N/A jf. aftalte ydelsesomfang for kvalitetssikringen. Mellempost Nr. og betegnelse Samlet vurdering (accepteret / ikke accepteret) Ledningsomlægninger, Delstrækning 1-7 Stikprøve kriterium Proces ved mængdeestimering Hovedpost s andel af Basisoverslag for delstrækningen (%) Bemærkninger 4 Accepteret 15% af de samlede omkostninger til ledningsomlægninger er tillagt anlægsoverslaget under den antagelse, at denne andel ikke kan henregnes til at ligge på gæsteprincippet. Behandlet hovedområde Er de opstillede forudsætninger for hovedområdet relevante og dokumenterede? Beskrivelse af om de i projektet valgte tekniske løsninger er realistiske/rigtige og tilstrækkeligt afdækket i anlægsbudgettet ift. projektets stadie Hovedpost Erstatninger, LRT og BRT Erstatningsoverslag Letbane eller BRT, 8. maj 2014 I teknisk notat om Erstatningsoverslag Letbane eller BRT, 8. maj 2014 er angivet, hvordan priser er beregnet som den offentlige vurdering med et tillæg på enten 20% eller 50%. Dette vurderes som en rimelig antagelse, men er det forudsat, at disse procenter også kan dække de forbehold, der er beskrevet i afsnit 2.3, eller er der omkostninger, der ikke er prissat? Det fremgår ikke af notatet, om der er afsat midler til dækning af udgifter til støjdæmpning af ejendomme i anlægsperioden og i den permanente situation (f.eks. facadeisolering). Desuden kan der være en række specifikke problemstillinger, som bør undersøges og som kan være vanskeligt at prissætte ud fra fotos. Dette kan være behov for genhusning, midlertidig genhusning, særlige ejendomme, særlige tekniske anlæg som eksempelvis transformerstationer og boosterstationer til gas. Der bør afsættes en procentdel eller et særskilt beløb i en post til uforudsete udgifter i forbindelse med erstatning.

2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi 1. 2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi

2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi 1. 2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi LETBANESEKRETARIATET AALBORG LETBANE/BRT FASE 2 - UDVIKLING I DRIFTSØKONOMI FOR ETAPE 1 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ARBEJDSNOTAT INDHOLD

Læs mere

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger Principaftale for Odense Letbane Staten, Odense Kommune og Region Syddanmark og er enige om at styrke den kollektive trafik med etablering af Odense Letbane. Odense Letbane vil sikre sammenhængen på tværs

Læs mere

19.10 Aalborg Letbane - en god og nødvendig fremtidssikring v. Thomas Kastrup-Larsen, borgmester

19.10 Aalborg Letbane - en god og nødvendig fremtidssikring v. Thomas Kastrup-Larsen, borgmester Aftenens program 19.10 Aalborg Letbane - en god og nødvendig fremtidssikring v. Thomas Kastrup-Larsen, borgmester 19.20 Aalborg Letbane - et nødvendigt løft til den kollektive trafik v. Mads Duedahl, rådmand

Læs mere

AALBORG LETBANE: SAMFUNDSØKONOMI INDHOLD. 1 Samfundsøkonomisk resume 2 1.1 Metode og forudsætninger 2 1.2 Resultater 4 1.3 Følsomhed 6.

AALBORG LETBANE: SAMFUNDSØKONOMI INDHOLD. 1 Samfundsøkonomisk resume 2 1.1 Metode og forudsætninger 2 1.2 Resultater 4 1.3 Følsomhed 6. AALBORG KOMMUNE AALBORG LETBANE: SAMFUNDSØKONOMI ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Samfundsøkonomisk resume 2 1.1 Metode

Læs mere

Elektrificering af banenettet

Elektrificering af banenettet Elektrificering af banenettet Strategisk analyse 09.05.2012 Oplæg på Banebranchens konference ved Martin Munk Hansen, Områdechef i Banedanmark Dagens program Strategisk analyse af elektrificering Politiske

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om brug af ny anlægsbudgettering i projektet Den nye bane København- Ringsted. September 2015

Beretning til Statsrevisorerne om brug af ny anlægsbudgettering i projektet Den nye bane København- Ringsted. September 2015 Beretning til Statsrevisorerne om brug af ny anlægsbudgettering i projektet Den nye bane København- Ringsted September 2015 BERETNING OM BRUG AF NY ANLÆGSBUDGETTERING I PROJEKTET DEN NYE BANE KØBENHAVN-RINGSTED

Læs mere

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 27. februar 2015 Indhold Kapitel 1 Introduktion... 3 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Prisloftbekendtgørelsens krav til investeringsregnskabet

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

28. juni 2013 odense letbane udredningsrapport resume

28. juni 2013 odense letbane udredningsrapport resume 28. juni 2013 odense letbane udredningsrapport resume 2 indhold 1 Odense Letbane binder byen sammen 2 Bedre kollektiv trafik og byudvikling 3 Et løft for trafikken i Odense 4 Sådan ser letbanen ud 5 Hvad

Læs mere

letbaneløsning langs Ring 3

letbaneløsning langs Ring 3 Fremtidsholdbar og vækstfremmende letbanerådgivning Vi er førende inden for letbanerådgivning i Danmark og skaber fremtidsholdbare, innovative og bæredygtige tekniske løsninger, som fremmer miljøvenlig

Læs mere

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd - VVM/MV

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd - VVM/MV Aalborg Kommune Nye Vejanlæg i Aalborg Syd - VVM/MV - Samfundsøkonomisk analyse Teknisk notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk 1 Metode Vurderingen

Læs mere

Fase 1-undersøgelse for udvalgte udbygningsetaper i Aarhusområdet

Fase 1-undersøgelse for udvalgte udbygningsetaper i Aarhusområdet Letbanesekretariatet 1 Letbaneprojektet i Aarhus Status for realisering af etape 1 Intro til projektet Lov om Aarhus letbane og aftale mellem Staten, Aarhus Kommune og Region Midtjylland Udbud af letbanen

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 ODENSE LETBANE FORBEDERENDE ARBEJDER BESKRIVELSE AF KONSTRUKTIONSARBEJDER ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Lokalbanen hvem er vi? Offentligt ejet aktieselskab Operatør og infrastrukturejer/-forvalter

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed fremsendes

Læs mere

Overslaget er udarbejdet med baggrund i, at der etableres en enkeltrettet cykelsti i vejens nordside og en enkeltrettet cykelbane i vejens sydside.

Overslaget er udarbejdet med baggrund i, at der etableres en enkeltrettet cykelsti i vejens nordside og en enkeltrettet cykelbane i vejens sydside. N O T A T Til Rudersdal Kommune Peter Boding og Janni Elkjær RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA ANDERSEN & GRØNLUND ApS Dato 2009-12-14 Initialer JD Sag 0960 J.nr. Notat Overslag Email jd@ag-aps.dk Fra Andersen

Læs mere

Fra planlægning til udførelse

Fra planlægning til udførelse Fra planlægning til udførelse 1 Odense Letbane v/mh Situationen Klargøringsentrepriser Trafikomlægningsentreprise Ledningsomlægninger Arbejdsprogram Fremkommelighed Kommunikation 2 Situationen - Flytning

Læs mere

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Transportudvalget 2013-14 L 65 Bilag 1 Offentligt 23. april 2013 Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Resumé DTU har med stor interesse fuldt letbaneprojektet og vurderer, at projektet kan få stor

Læs mere

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

AALBORG LETBANE FORUDSÆTNINGER FOR ETAPE 1 INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Metode og forudsætninger 2. 3 Linjeføring og stoppesteder 5

AALBORG LETBANE FORUDSÆTNINGER FOR ETAPE 1 INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Metode og forudsætninger 2. 3 Linjeføring og stoppesteder 5 LETBANESEKRETARIATET AALBORG LETBANE FORUDSÆTNINGER FOR ETAPE 1 TEKNISK BAGGRUNDSNOTAT ADRESSE COWI A/S Visionvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Ny anlægsbudgettering på Transportministeriets område, herunder om økonomistyringsmodel og risikohåndtering for anlægsprojekter

Ny anlægsbudgettering på Transportministeriets område, herunder om økonomistyringsmodel og risikohåndtering for anlægsprojekter Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 20 oktober 2010 J. nr. 010-76 Center for Økonomi og HR Ny anlægsbudgettering på Transportministeriets område, herunder om økonomistyringsmodel og risikohåndtering for anlægsprojekter

Læs mere

AALBORG LETBANE / BRT SAMFUNDSØKONOMI INDHOLD. 1 Samfundsøkonomi 2 1.1 Tilgang 2

AALBORG LETBANE / BRT SAMFUNDSØKONOMI INDHOLD. 1 Samfundsøkonomi 2 1.1 Tilgang 2 AALBORG KOMMUNE AALBORG LETBANE / BRT SAMFUNDSØKONOMI ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Samfundsøkonomi 2 1.1 Tilgang

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

Transportministeriet. Ekstern kvalitetssikring Nykøbing Falster Omfartsvej. Alle beløb angivet i reguleringsindeks vedr.

Transportministeriet. Ekstern kvalitetssikring Nykøbing Falster Omfartsvej. Alle beløb angivet i reguleringsindeks vedr. Alle beløb angivet i reguleringsindeks vedr. veje: 180,8 Capacent Indhold 1. Resume 1 2. Præsentation af projektet 3 2.1 4 3. Vurdering af anlægsbudgettet og forudsætninger 6 3.1 Vurdering af ankerbudgettet

Læs mere

Bedre Bus til Nørre Campus

Bedre Bus til Nørre Campus Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Dvs. konklusionen er, at A får tildelt Vejle Fjord og B får tildelt Vestfyn, da denne kombination giver den højeste, vægtede sum af pointtal.

Dvs. konklusionen er, at A får tildelt Vejle Fjord og B får tildelt Vestfyn, da denne kombination giver den højeste, vægtede sum af pointtal. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. august 2014 14/08340-9 Leif Hald Pedersen lhp@vd.dk 7244 3606 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud PLA-PA.R001 og PLA-PA.R002 Ny bane

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

Opdateret version af TERESA

Opdateret version af TERESA Samfundsøkonomi på transportområdet Opdateret version af TERESA Lavet af DTU Transport og Incentive Partners Thomas Odgaard, Incentive Partners Hvad handler det hele om? Nu har vi et opdateret værktøj,

Læs mere

REJSEKORT PRISFORKLARING

REJSEKORT PRISFORKLARING REJSEKORT PRISFORKLARING En detaljeret beskrivelse af principperne for beregning af priser med rejsekort En mere populær forklaring kan ses på wwwrejsekortdk/brug-rejsekort/priser-for-rejseraspx D16737

Læs mere

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Vej- og trafikområdet, hne@vd.dk Civilingeniør Carsten Bredahl Nielsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trængselsafgifter - samfundsøkonomisk analyse af en betalingsring. Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen

Indholdsfortegnelse. Trængselsafgifter - samfundsøkonomisk analyse af en betalingsring. Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen Trængselsafgifter - samfundsøkonomisk analyse af en betalingsring Tillægsnotat - udkast COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ørestadsruten Nuværende forhold Ørestadsruten forbinder Tårnby og Københavns kommuner, se figur 1 I Københavns Kommune støder ruten til Voldruten

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13.

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen Indledende høring fra 23. april til 30. maj 2014 Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. maj 2014 Om letbanen

Læs mere

MAJ 2014 AALBORG KOMMUNE AALBORG LETBANE TRAFIKSIKKERHEDSREVISION (SKITSEPROJEKT - TRIN 2)

MAJ 2014 AALBORG KOMMUNE AALBORG LETBANE TRAFIKSIKKERHEDSREVISION (SKITSEPROJEKT - TRIN 2) MAJ 2014 AALBORG KOMMUNE AALBORG LETBANE TRAFIKSIKKERHEDSREVISION (SKITSEPROJEKT - TRIN 2) ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde 1. Projekttitel 5 fremkommelighedsprojekter på landevej 505 mellem Assens og Odense. 2. Resumé Fremkommelighed på vejene

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

8 TRAFIK LETBANER EUROPA ELSKER LETBANER

8 TRAFIK LETBANER EUROPA ELSKER LETBANER 8 TRAFIK LETBANER EUROPA ELSKER LETBANER Europæerne er faldet for letbaner i sådan en grad, at nogle af dem ligefrem dropper deres elskede biler. Hvad er forklaringen på letbanernes tiltrækningskraft?

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON september 2011 Helle Hagen Blæsbjerg (HBL) hbl@vd.dk 7244 2410 Trine Holst Veicherts (THV) thv@vd.dk 7244 3603 VEJNOTAT NY ANLÆGSBUDGETTERING PÅ TRANSPORTMINISTERIETS

Læs mere

- projekter i Hovedstadsområdet. Alex Landex, CTT-DTU

- projekter i Hovedstadsområdet. Alex Landex, CTT-DTU Er letbaner en god forretning for samfundet? - projekter i Hovedstadsområdet Alex Landex, CTT-DTU Er letbaner en god forretning for samfundet? 5. oktober 2005 Baggrund udenlandske succeser Letbaner er

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Af civilingeniør Søren Underlien Jensen Trafitec, suj@trafitec.dk Trafikanters oplevelser i trafikken er en vigtig parameter. I faglige kredse benævnes denne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning Grundejerforeningen Nørvang Vurdering af Stillevejsforanstaltninger COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Typer og placeringer

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Fase 2 programmeringer

Fase 2 programmeringer TRAFIKLEDELSE - ITS Fase 2 programmeringer af trængselspletter I forlængelse af s screeninger af fremkommeligheden på statsvejnettet og trængselspletanalyser gennemføres der såkaldte fase 2 programmeringer

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1 NORDDJURS KOMMUNE TEKNIK OG DRIFT Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2012 6. december 2013 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab

Læs mere

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning 29. november 2007 Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning Baggrund Vejdirektoratet har ønsket at forbedre trafiksikkerheden i krydset og har i forbindelse hermed hyret firmaet Hansen & Henneberg til at

Læs mere

REFERAT. Afbud: Vagn Pedersen, Solsidens Turistfart Henrik Larsen, Arriva Finn Madsen, Aalborg Kommune Heidi Livoni, NT Mette Henriksen, NT

REFERAT. Afbud: Vagn Pedersen, Solsidens Turistfart Henrik Larsen, Arriva Finn Madsen, Aalborg Kommune Heidi Livoni, NT Mette Henriksen, NT REFERAT 04/03/2015 Møde: Chaufførkontaktudvalg Mødedato & tid: Tirsdag den 3. marts 2015 Sted: Nordjyllands Trafikselskab, John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal, 9000 Aalborg Deltagere: Torben Poulsen, Arriva

Læs mere

NOTAT: S-tog til Roskilde.

NOTAT: S-tog til Roskilde. Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 216672 Brevid. 1572357 Ref. CT Dir. tlf. 46 31 37 02 claust@roskilde.dk NOTAT: S-tog til Roskilde. 15. november 2012 1. Indledning Trafikstyrelsen har i 2011

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

AALBORG LETBANE TRAFIKBEREGNINGER

AALBORG LETBANE TRAFIKBEREGNINGER DECEMBER 2014 AALBORG KOMMUNE AALBORG LETBANE TRAFIKBEREGNINGER MODELDOKUMENTATION I FORBINDELSE MED FASE 2 UDREDNINGSRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

Kalundborg Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Kalundborg Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Kalundborg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning og resume. Vurdering af projektforslag Fjernvarme Vesterled Brøndby Af 2. januar 2015

NOTAT. 1. Indledning og resume. Vurdering af projektforslag Fjernvarme Vesterled Brøndby Af 2. januar 2015 NOTAT Projekt Varmeplanlægning Kunde Brøndby Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-04-17 Til Fra Kopi til Ellen Hvidt Thelle Malene Fløystrup Borgny Anders Dyrelund Vurdering af projektforslag Fjernvarme Vesterled

Læs mere

CSM i praksis. Erfaringer med CSM Risikoledelse. 14.05.2014 Banedanmark og Rambøll

CSM i praksis. Erfaringer med CSM Risikoledelse. 14.05.2014 Banedanmark og Rambøll CSM i praksis Erfaringer med CSM Risikoledelse 14.05.2014 Banedanmark og Rambøll CSM i praksis Sessionens indhold Forordningen Fælles sikkerhedsmetode for risikoevaluering og vurdering (CSM RA) trådte

Læs mere

LETBANEN I BYBILLEDET v/ Dorthe Harbo Andersen, By- og kulturforvaltningen. LEDNINGSFLYTNING v/ Lars Scheuer, Odense Letbane P/S

LETBANEN I BYBILLEDET v/ Dorthe Harbo Andersen, By- og kulturforvaltningen. LEDNINGSFLYTNING v/ Lars Scheuer, Odense Letbane P/S ODENSE LETBANE LETBANEN I BYBILLEDET v/ Dorthe Harbo Andersen, By- og kulturforvaltningen LEDNINGSFLYTNING v/ Lars Scheuer, Odense Letbane P/S TRAFIK OG PARKERING v/ Stig Langsager, By- og kulturforvaltningen

Læs mere

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Grundejerforeningen. Teglbakken. Grf. Askehøjen. Skåde Skole Katterhøjvej. Grundejerforeningen. Københavnergården. Aarhus Efterskole. Grf.

Grundejerforeningen. Teglbakken. Grf. Askehøjen. Skåde Skole Katterhøjvej. Grundejerforeningen. Københavnergården. Aarhus Efterskole. Grf. Grundejerforeningen Teglbakken Skåde Skole Katterhøjvej Grf. Askehøjen Moesgårdvej Grundejerforeningen Københavnergården Grundejerforeningen Bækkelund Aarhus Efterskole Grf. Skådehøjen Restaurant Unico

Læs mere

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11-06-2014 Forfatter: Steen Solvang Jensen

Læs mere

Adfærd og kapacitet på cykelstier

Adfærd og kapacitet på cykelstier Adfærd og kapacitet på cykelstier Et cykelpuljeprojekt Thomas Skallebæk Buch Poul Greibe Baggrund og formål Cykeltrafikken er voksende (flere specialcykler) Øget trængsel Eksisterende viden (ind- og udland)

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

Introduktion til vejregelarbejdet. Jeppe Gaard, Movia - jeg@moviatrafik.dk

Introduktion til vejregelarbejdet. Jeppe Gaard, Movia - jeg@moviatrafik.dk Introduktion til vejregelarbejdet Jeppe Gaard, Movia - jeg@moviatrafik.dk 1 Vejreglerne Vejregler er en omfattende samling af publikationer, der har til formål at støtte hele den danske vejsektor i arbejdet

Læs mere

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet

Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet Sammenfatningsrapport Thomas Skallebæk Buch Poul Greibe 4. februar 2015 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Introduktion...

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Kontorchef Lasse Winterberg

Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Kontorchef Lasse Winterberg Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik Kontorchef Lasse Winterberg Hovedpunkter i oplæg 1) Baggrund for ny aftale om takstnedsættelser og investeringer 2)

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

et nordjylland i udvikling!

et nordjylland i udvikling! et nordjylland i udvikling! Nordjylland står sammen i samfundets interesse. Køen over Limfjorden bliver i de kommende år længere og længere. Limfjorden bliver snart en barriere for Nordjyllands udvikling.

Læs mere

Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne

Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne Banebranchens jernbanekonference 2011 11.05.2011 Præsenteret af Klaus S. Jørgensen Banedanmarks organisation (pr. 01.07.2010)

Læs mere

Bilag 1. Ansøgningsskema til brug for anmodning om optagelse på kvalifikationsordningen

Bilag 1. Ansøgningsskema til brug for anmodning om optagelse på kvalifikationsordningen Bilag 1. Ansøgningsskema til brug for anmodning om optagelse på kvalifikationsordningen A: Generelle informationer Virksomhedens navn: Adresse: Evt. postboks: Postnr: By: Land: Tlf: Internetadresse: CVR.

Læs mere

PROfessiOnel RisikOstyRing med RamRisk

PROfessiOnel RisikOstyRing med RamRisk 4 Professionel risikostyring med ramrisk www.ramrisk.dk Risikostyring med RamRisk Rettidig håndtering af risici og muligheder er afgørende for enhver organisation og for succesfuld gennemførelse af ethvert

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal Sekretariat for Cykelsuperstier Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte kontakt@incentive.dk / @ (+45) 2916 1223 / t incentive.dk / w

Læs mere

Aalborg letbane alternativt forslag

Aalborg letbane alternativt forslag Aalborg letbane alternativt forslag Her i september 2015 har letbanen modtaget ca. 65 høringssvar, hvor de største kritikpunkter er - usikkerheden om banen vil skabe tilstrækkeligt mange nye passagerer

Læs mere

Risikoanalyse af implikationer for privatlivets fred

Risikoanalyse af implikationer for privatlivets fred Risikoanalyse af implikationer for privatlivets fred Appendiks 5 Håndbog i: Privatlivsimplikationsanalyse IT og Telestyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Risikovurdering af implikationer for privatlivets fred...

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Til Hærvejskomiteen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Revision 1 Dato 2013-09-18 Udarbejdet af APO

Læs mere

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F.

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Dato 7. april 2015 Dok.nr. 43742-15 Sagsnr. 15-3813 Ref. Arnfred Bjerg Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Økonomiberegning for opførelse af 30 almene

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk PRINCIP VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk Program Hvad er NT? - forretningsområder - Organisering og økonomi Mål og resultater Strategi og handlingsplan Nordjylland 580.000

Læs mere

Analyse af muligheden for nedlæggelse af 4 stationer på Aarhus Nærbane i forbindelse med køreplanændringer i K15

Analyse af muligheden for nedlæggelse af 4 stationer på Aarhus Nærbane i forbindelse med køreplanændringer i K15 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 10. februar 2014 1-3-3-12 Frits Hedegaard fnh@midttrafik.dk 87 40 82 50 Analyse af muligheden for nedlæggelse af 4 stationer på Aarhus Nærbane i forbindelse

Læs mere

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 1 Agenda 1. Introduktion 2. Udbud med forhandling udvalgte problemstillinger 2 1. Introduktion

Læs mere

Ny Anlægsbudgettering på banen

Ny Anlægsbudgettering på banen Ny Anlægsbudgettering på banen Datamodel til erfaringsbaseret budgettering Analytiker Mads Brandt, Banedanmark Analytiker Didde Mohr Morberg, Banedanmark 1 Sammenfatning I nærværende artikel diskuteres

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

Taksterne i den kollektive trafik i København sammenlignes med følgende fem europæiske storbyer:

Taksterne i den kollektive trafik i København sammenlignes med følgende fem europæiske storbyer: Trafikudvalget 2008-09 B 165 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 25. juni 2009 Dok.id 837046 J. nr. 559-37 Center for Kollektiv Trafik Sammenligning af takster i den kollektive trafik

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

Samfundsøkonomisk sammenligning af grundløsningerne

Samfundsøkonomisk sammenligning af grundløsningerne Samfundsøkonomisk sammenligning af grundløsningerne - Fagnotat, Ringsted - Holeby Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Maj 2012 Forord Dette fagnotat omhandler den samfundsøkonomiske sammenligning af grundløsningerne

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere