Dacapo Records Selskabet til udgivelse af Dansk Musik. Gråbrødretorv København K. (CVR-nr ) Arsrapport for (20.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dacapo Records Selskabet til udgivelse af Dansk Musik. Gråbrødretorv 16 1154 København K. (CVR-nr. 13 31 41 79) Arsrapport for 2009. (20."

Transkript

1 aooere revrsron STA TSA U TO R I S ER ET REVl 51 o N S PA RT N E RSE L SKAB Dacapo Records Selskabet til udgivelse af Dansk Musik Gråbrødretorv København K (CVR-nr ) Arsrapport for 2009 (20. regnskabsår) Galoche Alle Køge T: F: E: W: addere.dk CVR: LEO KJELDSMARK BOYE G. RYNORD TORBEN SCHLEDERMANN NIEl.SEN RUDDI CARl.SEN BENT S0NBERG Uafhængigt medlem af DFK International

2 Indholdsfortegnelse 1 Side Institutionsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning 3 4 Ledelsesberetning Beretning 7 Arsregnskab for 1. januar december 2009 Anvendt regnskabspraksis Artsopdelt resultatopg øre Ise Resultatopgørelse Balance Noter Afsluttede produktioner i ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB '9 TTl.xls

3 Institutionsoplysninger 2 Institutionen Dacapo Records Selskabet til udgivelse af Dansk Musik Gråbrødretorv København K Telefon: Hjemmeside: CVR-nr. Hjemsted: Regnskabsperiode: København 1. januar december 2009 Bestyrelse Niels Marthinsen, (formand) Steen K. Nielsen, lektor Eva Fønss-Jørgensen, bibliotekar Leif Lønsmann, musikchef Judy Jakobsen, advokat (tiltrådt i december 2009) Claus Røllum-Larsen, forskningsbibliotekar Per Erik Veng, arrangementschef Leder Henrik Rørdam Revision Addere Revision statsautoriseret revisionspartnerselskab Galoche Alle 6, ADDERE REVISION STATSAUTORISERET RI:::VISIONSPARTNERSElSKAI r9 TILxis

4 Ledelsespåtegning 3 Bestyrelsen og lederen har dags dato aflagt årsregnskabet for 2009 for Dacapo Records. Arsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og anser årsregnskabet for at give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Arsregnskabet indstilles til bestyrelsens godkendelse. København, den 15. marts 2010 Leder LLdom Bestyrelse.». ~"~~ Leif Lønsmann Musikchef Steen K. Nielsen Lektor bsen Bibliotekar =1::::?~ Forskningsbibliotekar hef ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REViSIONSPARTNERSELSKAB r9 TIl.xls

5 Den uafhængige revisors påtegning 4 Til bestyrelsen i Dacapo Records Vi har revideret årsregnskabet for Dacapo Records for regnskabsåret 1. januar december 2009, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Arsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven tilpasset instrukser fra Kunststyreisen. Vi har ikke revideret budgettet. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejl information skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for institutionens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af institutionens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. ADDERE REVISION $TATSAUTORlSERET REVlSIONSPARTNERSEL5KAB '9 TIL.x!s

6 Den uafhængige revisors påtegning 5 Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2009 i overensstemmelse med årsregnskabsloven tilpasset instrukser fra Kunststyreisen. Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Erklæring om udført forvaltningsrevision I forbindelse med den finansielle revision af Dacapo Records' årsregnskab for 2009 har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af Dacapo Records og at oplysningerne i årsregnskabet om mål og resultater er dokumenterede og dækkende for Dacapo Records' virksomhed i Ledelsens ansvar Dacapo Recordss ledelse har ansvaret for, at der etableres retningslinier og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved institutionens forvaltning og at oplysningerne i årsregnskabet om mål og resultater er dokumenterede og dækkende for Dacapo Records i Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m., lovbekendtgørelse nr. 3 af 7. januar 1997, har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt om Dacapo har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vi har endvidere stikprøvevist gennemgået oplysningerne i årsregnskabet om mål og resultater for Dacapo. Vores arbejder er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, og at oplysningerne i rapporteringen om opfyldelse af resultatmålene er dokumenterede og dækkende for Dacapos virksomhed i ADDERE REV!SION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB r9 TIL.xls

7 Den uafhængige revisors påtegning 6 Konklusion Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i 2009 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, eller at oplysningerne i rapporteringen om mål og resultater ikke er dokumenterede og dækkende for Dacapo Records' virksomhed i Køge, den 15. marts 2010 Addere Revision statsautoriseret revisionspartnerselskab /' 12~~~an~Nielsen Vt~~utoriseret revisor ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVIS10N$PARTNERSELSKAB rg TIl.xls

8 Ledelsesberetning 7 Dacapo er en selvejende institution. Virksomhedens formål er at udbrede kendskabet til dansk kvalitetsmusik herhjemme og i udlandet, herunder at producere, udgive, distribuere og markedsføre musikken med henblik på udgivelsen af en dansk musikantologi. Dacapo udgav i 2009 i alt 23 CD'er. Blandt de mest omtalte kan fremhæves Asger Hamerik: Symfonier. SACD genudgivelse af indspilningerne med DR SymfoniorkestretJDausgaard Poul Ruders: Slnfoniettaværker. Birmingham Contemporary Muslc Group/ Knussen Heinrich SchOtz: Passioner. Ars Nova Copenhagen/Hlllier Klaus Ib Jørgensen: Moon-pain. Remix Ensemble/Hllller Else Marie Pade: 21 Aquarellen Violinkoncerter. Christina Astrand, Tampere Philharmonic/Storgårds Desuden udsendtes 3 CD'er i distributionssamarbejde med DR UnderholdningsOrkestret. Samarbejdet, der også omfatter Ars Nova Copenhagen, beror alene på, at Dacapo mod betaling stiller sit distributionsnetværk til rådighed. Den fysiske distribution er fortsat en væsentlig del af Dacapos engagement med Naxos-gruppen. Salget af klassiske CD'er steg med godt 11%, hvilket må betegnes som tilfredsstillende i et marked, som også i 2009 oplevede et generelt fald overalt. Der har endvidere været en tendens til, at hovedsalget fordelte sig over en bred vifte af udgivelser - med Rued Langgaard, Per Nørgård, Christina AstrandlTampere Philharmonikerne, Heinrich SchOtz - som de bedst sælgende. De vigtigste territorier for Dacapo er USA, England, Skandinavien, Japan, Tyskland og Frankrig. Den digitale distribution, som udgør det andet centrale ben I Naxos-samarbejdet, omfatter streaming og downloads fra stort set alle relevante platforme og udbydere i verden. Blandt de væsentlige aktører kan nævnes itunes, Emusic, Amazon, Napster, Naxos Muslc Library, Classies Online og Rhapsody. Hertil kommer internationale business-to-business aktiviteter, fx salg af rettigheder til forlag, film og anden form for professionelt brug. Egenkapital I efteråret 2004 fik Dacapo Kunstrådets Musikudvalgs tilladelse til at oppebære en egenkapital I størrelsesordenen kr. Der blev dengang lagt særlig vægt på det forhold, at Dacapo havde Indgået en ny distributionsaftale med Naxos-gruppen, der bl.a. indebar, at Dacapo fremover selv finansierer sit varelager, mens det tidligere var Naxos-gruppen, der - mod betaling af royalty til Dacapo - finansierede lageret. Ved udgangen regnskabsåret 2009 er egenkapitalen vokset til kr Det er helt afgørende for Dacapos fortsatte udvikling, at selskabet kan agere med en egenkapital på det nuværende niveau, dels fordi en stor del af selskabets likviditet er bundet i varelageret, dels da der kan ske strukturelle ændringer I aftalerne med vores samarbejdspartnere, der kræver økonomisk råderum. I denne sammenhæng kan fx nævnes, at vi i 2006 blev anmodet om at tilbagekøbe Dacapo lageret i Frankrig pga. distributørskift. Netop nu forhandler vi om en ny skandinavisk distributionsaftale, der på længere sigt vil gavne Dacapos indtjeningsmuligheder og som indebærer, at de nuværende lagre overgår til kommissionslager. Ingen af disse samarbejdsjusteringer kunne gennemføres uden et økonomisk råderum. ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVI$ION$PARTNERSELSKAB rg TIl.xls

9 Ledelsesberetning 8 PRISER, ANERKENDELSER OG INTERNATIONALE MEDIEOMTALER Per Nørgård: Symfonier 3 & 7 SAGO Skivens symfonier er vidunderbørn af hver deres årti (...) højdepunkter i det danske kultur/andskab. ****** Berlingske Tidende.,.,.,.,., Politiken International Record Review Outstanding Release Granslos dansk genialitet (...) Orkester och dirigent ar inspirerade av tonsetterens nervero och aila presterar på topp. Vem skulle inte gora det nar man befinner sig i samma rum som verkiens idag stotste komposttor. Opus REKOMMENOERAR Ifyou're looking for some really good contemporary music, challenging but rewarding, full of personality and integrity, then this powerfully engineered produetion offers a perfect opportunity to satisfy your craving. 10/10 Classies Today Denmark's National composer in works ofgenuine excellence. Audiophile Audition A remarkable synthesis of Nørgård's past and future symphonism Gramophone Rued Langgaard: Symfonierne SAGO /10 Classies Today Atter so many years ofnegleet and emission, Langgard's contribution to Denmark's music is recognised in this superb set of SACDs from DaCapo. Performances have been quite palpably lovingly prepared, and DaCapo and Thomas Oausgaard deserve much gratitude for providing this crucially important piece ofoanish musical history in top-ciess readings and sound. Audiophile Audition It is especially for his sensitivity to balances, otten perilous, his extreme legibility, that one prefers Oausgaard and the valiant forces of the Danish Radio. Diapason "5 de Oiapason" Så har danska Dacapo samiat sin serie om Langgaards 16 symonier med mere i en synneriigen elegant box. Musiken ar sensationeli i sin totaia originalitet. Opus REKOMMENOERAR ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSEl.5KAS rg TIL.xls

10 ledelsesberetning 9 Pelle Gudmundsen-Holmgreen: Klaverværker SACO Velkommen iii en modernisme med masser aftysthed, masser af skønhed, masser af kræsen for den enkelte lyd. ***** Berlingske Tidende.,.,.,.,., Politiken Carl Nielsen: Kammermusik Vol. 2 CO /10 Classies Today - CD OF THE MONTH Newcomers to Nielsen - ar those wanting to look beyond the symphonies - would do well to investigate this collection. I imagine the two sonatas will have the broadest appeal. Even I coultin't help but marvel at - rather than revel in - the solo violin pieces. such is Lautrup's astonishing ski/i. Throw in good, detai/ed liner-notes and a fine, clear recording and you have a vel}' desirable disc indeed. MusicWeb International Schiitz: lukas-passion CD Oiapason "5 de Oiapason" Paul Hillier delivers a first-rate recording to launch a promising Schiltz series. The 14 singers sing with superb dietion. poise, intonation, blend and expressiveness. On this eveidence, the serie will be manna from heaven for admirers of the greatest German composer before Bach. Gramophone Schiitz: Weihnachtshistorie; Auferstehungshistorie CD Overall this is a disc which gives immense satisfaction and which is a great credit both to Paul Hi/lier as director afboth works and to the Danish Arts Council for its support afthe project. Musicweb International N.P. Jensen: Fløjtesonater CD Dacapo, suppor1ed by the Danish Arts Gouncil Commitlee for Music, is a good example af how public institutions ean have policies that actually make sense and deserve praise. A must for flutists, and warmly recommended to everyone else. Dacapo, please keep them coming! Fanfare The playing an this disc is excellent. Rune Most has been largely responsibie for a renewed inierest in Jensen's music through recordings and public performance, and the composer ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB r9 TIL.xls

11 Ledelsesberetning 10 wou/d undoubted/y be happy to have such an excellent p/ayer as an advacate for his music. Pianist Frode Stengaard accompanies with sensitivity and a /ightness of touch which suits this music well. These two p/ayers are a de/ight to listen to. MusicWeb International A Fall from the perfect ground CD Open Space, the contemporary music series of Dacapo, is quickly becaming a favarite af mine. This program, a series afdanish compositions perfarmed by the French Ensemble Alternance, is filled with new techniques, rhythmic movements, innovative connections, and delicate lines, yet manages to stay away from presenting a mere jumble of motives and techniques. American Record Guide Leif Kayser: Symfonier Vol. 2 CD I reeommend this one wholeheartedly. The performanees make a strong case for two exeiting, powerful works, and Daeapo's sound de/ivers them in fine fashion. American Record Guide Romantiske violinkoncerter SACD A beautifu/ pjece (...) definite/y worth a listen (...) The composers might be new to you, but don't let that put you off! We thinkyou'li be captivated by their /yrica/ music. Classic FM - CD OF THE WEEK Særligt udvalgt til BBC 3s morgenflade Three se/dom heard Oanish Romantic via/in concertos make for a high/y rewarding and excellent/y played dise that I most strong/y recammend. David's Review Corner Christina Astrand is the remarkable sa/aist (..) this disc is simp/y a winner an all eaunts. SA-CD.net Christina Astrand shows she's equally at home with these romantic caneertas. Superb tone and sensitive, articulate playing eharacterize her pertormences in all three. The sanies are terrific in allplayback modes (...) same ofthe most lush sound yau eould ever want! Classical Lost and Found Danish violinist Christina Astrand plays these works with affection and technica/ brilliance with splendid support from the Tampere Orchestra directed by John Storeqerde. Sonic quality is excellent, as usua/ with Da Capo. Classical CD Review The SACO recording is first e/ass with a fu/some aeoustic in the Tampere Cancert Hall. Astrand has begun to don Laursen's mentie. Lang may she continue to retrieve such works ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVI$IONSPARTNER$E\.SKAB r9 TTL.xls

12 Ledelsesberetning 11 and present them to us so tichty. Musicweb International Beautifulty executed by Christina Astrand who shows off the upper register of her instrument with a lovely purity ofboth tone and intonation. Audiophile Audition Entstanden ist eine sehr settone Platte mit drei horensværten Kompositionen." Dass die Aufnahmen auch interpretatbrisch gelungen sind, macht die Angelegenheit umso erfreuliche. Klassik.com Langgaard: Rose Garden Songs SACO This is an SACD version ofa 1997 release, and welcome it is, the enhanced surround in no way sounding like a beefed-up artificial maniputation. The Ars nova Copenhagen performs this music with evident ettection, and ifyour choral coltection needs some refreshing, you've found a perfect starting place. Audiophile Audition Performances by the superb Ars Nova Copenhagen directed by Tamas veto are petteetion. This recording was previously issued; now coltectors can enjoy it in SACD which captures the gentje sound of the chorus most realisticalty. G/assica/ GD Review Rued Langgaard: Messis SAGO The Dacapo engineers have craf/ed an impressive sound that balances the church acoustic with internal cletity. David's Review Gorner One of the finest organ recordings I have heard; and with such rare and rewarding, largely romantic sounds, it is to be highly recommended. Audiophile Audition Some of the most gorgeous organ sound imaginable. Pipe freaks and audiophi/es are definitety going to want this one! Our soloist is Flemming Dreisig, who's (...) not only one of Denmark's finest and an authority on Langgaard's music. Put someone like that at the console of an instrument made by one of Europe's best organ bui/ders and you're guaranteed sensational performances like these. Classical lost and Found ADDERE REViSION STATSAUTORISERET REVISJONSPARTNERSELSKAB r9 TIL.xls

13 Ledelsesberetning 12 Poul Ruders: Concertos CD The three orchestral pieces on this magnificent new disc are cannily arranged to pull the listener deep into the world of Denisn composer Poul Ruders. San Francisco Chronicle Thomas Sondergard conduels the Aarhus Symphony Orehestra in a high-energy performance of the engaging score. New York Times Else Marie Pade: Aquarellen fiber das Meer; 4 Illustrationer CD Electronicaens gudmor, Else Marie Pade, laver stramme værker og eventyrlige satser, der er lige til at lytte til r.} musikken er fremragende..,.,.,.,., Politiken Morten Olsen: In a Silent Way CD Danskeren Morten Olsen dyrker en subtil blanding afstilarter (...) Den begrænsede pris og den altid fremragende labelkvalitet gør denne indspilning værd at anbefale til de nysgerrige sjæle. La Scena Musicale, Canada Jacob Gade: Jealousy SACD Delightfullight music, beautifully played and in sparkling surround sound. Audiophile Audition Per Nørgård: Seadrift CD Bente Vist is the radiant soprano accompanied. Dacapo's sound is first-rate! Gramophone Soprano Bente Vist gives a breathtaking performance; she sings angelicaily. Dacapo's sound perfeetly captures the luminosity of the music and the pertormences. Highly recommended! Allmusic.com An unexpected and star/ling discovery Much of the radianee of these performances is due to the singing of soprano Bente Vist Fanfare Magazine The performances benefit from the vocal purity of Bente Vist This dise is to be warmly recommended! International Record Review ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB r9 TIL.xls

14 Ledelsesberetning 13 Hamerik: Symfonierne SACD Dacapo do their usua/ tru/y outstanding job in documenting these dises. (...) exemp/ary in every way. This is simi/ar to the equally admirable Langgaard symphony set from the same company. Hamerik was no Langgaard but he had a most gifted faculty that delivers symphonies that reward the attentive listener. Musicweb International Holmboe: Værker for violin og klaver CD Adept/y supported by pianist Christina Bjørkøe, Søe Hansen brings a heartfe/t tenderness to its fluid, folk-inspired phrases, by turns exultant and melancholy. The Strad - RECOMMENDED NØGLETAL 2010 Pr var der registreret 2415 afspilninger i DR og lokalradioer. Antallet af nyhedsabonnenter steg henover året til ca ved årets udgang. Til støtte for aktiviteter og udgivelser modtog Dacapo i ,65 rnill. kr. fra Kunststyreisen. Endvidere modtog selskabet udgivelsesstøtte fra flg. fonde: Jacob Gade Legatet, Weyse Fonden, Dansk Kapelmnesterforening, KODAs Blankbåndsmidler, Dansk Komponist Forening, Langgaard Selskabet, DOKS, Magister JOrgen Balzers Fond, Oticon Fonden, Augustinus Fonden, Etatsråd Bestles Fond, Sonning-Fonden, Dansk Musik Forlægger Forening, Konsul Georg Jorck og Hustru Emma Jorck's Fond, Solistforeningen af 1921 og Carl Nielsen Legatet. Arets resultat blev kr. I 2010 er planlagt ca. 25 udgivelser med et samlet produktionsbudget på ca. 1,5 mio. kr., hvoraf en del i lighed med indeværende år forventes dækket ved fondstilskud. Ved siden af den almindelige udgivelsesvirksomhed vil udbygningen af internetaktiviteterne v ære et prioriteret indsatsområde, både med videreudvikling af egen hjemmeside og indholdsudveksling på andre digitale medieplatforme. I den forbindelse skal fremhæves Dacapos nye hjemmeside, som blev lanceret , og som via en avanceret "Music Store" giver mulighed for køb og download af musik i professionellydkvalitetet. Hermed er det lykkedes selskabet, også på det digitale område, at leve op den vigtige strategiske målsætning om at præsentere den danske musik i bedst mulige kvalitet. Dacapos daglige ledelse er Henrik Rørdam. I bestyrelsen sidder komponisten Niels Marthinsen, lektor Steen K. Nielsen (næstformand), musikchef Leif Lønsmann, bibliotekar Eva Fønss Jørgensen, forskningsbibliotekar Claus Røllum-Larsen, advokat Oluf Engell (udtrådt ), arrangementschef Per Erik Veng og advokat Judy Jacobsen. ADDERE REVISiON STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSEl,SKAB r9 TIL.xls

15 Anvendt regnskabspraksis 14 GENERELT Arsregnskabet for Dacapo Records er aflagt I overensstemmelse med fondslovgivningen, og som følge heraf årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder tilpasset Instrukser fra Kunststyreisen. Dacapo er en selvejende Institution, og regnskabsopstillinger mv. afviger som følge heraf fra årsregnskabslovens krav med henblik på at give et mere retvisende billede. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. RESULTATOPGØRELSEN Nettoomsætning Nettoomsætningen Indregnes I resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger Indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninqer, gæld og transaktioner i fremmed valuta mv. BALANCEN Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes brugstider: Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5 år Aktiver med en kostpris på under kr indregnes i resultatopgørelsen I anskaffelsesåret. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab Indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVI$:ONSPARTNER$EL5KAB r9 TIl.xls

16 Anvendt regnskabspraksis 15 Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af vejede gennemsnitspriser. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Igangværende projekter Institutionens økonomiske forpligtelser til at færdiggøre de igangsatte projekter er opgjort på statusdagen. Opgørelsen omfatter de endnu ikke realiserede indtægter og omkostninger. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Gældsforpligtelser Gæld til leverandører samt anden gæld måles til nominelle værdier. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVI510NSPARTNER$ELSKAB r9 TIl.xls

17 Artsopdelt resultatopgørelse 1. januar december 16 Budget Note kr. kr. kr. kr. 1 Driftstilskud fra Kunststyreisen Salgsindtægter Radioindtægter Øvrige tilskud og indtægter Indtægter fra egne produktioner Regulering til hensættelse til 2 afslutning af projekter Andre finansielle indtægter Indtægter i alt Produktionsomkostninger Regulering til hensættelse til 2 afslutning af projekter Vareforbrug Open Space O O O Salgsomkostninger Tab på debitorer O Lokaleomkostninger Edb omkostninger Administrationsomkostninger Personaleomkostninger Af- og nedskrivninger Andre finansielle omkostninger Omkostninger i alt ARETS RESULTAT ADDERE REVIS10N STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB '9 TIL.xls

18 Resultatopgørelse 1. januar december 17 Budget Note kr. kr. kr. kr. 1 Indtægter Produktionsomkostninger Vareforbrug Bruttoavance Open Space O O O Andre eksterne omkostninger Bruttofortjeneste Personaleomkostninger Af- og nedskrivninger Driftsresultat Andre finansielle indtægter Andre finansielle omkostninger ARETS RESULTAT ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REV1$JQNSPARTNERSELSKAB r9 TIL.xls

19 Balance pr. 31. december 18 AKTIVER Note kr. kr. kr. 9 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver i alt Andre tilgodehavender Finansielle anlægsaktiver i alt ANLÆGSAKTIVER I ALT Varelager Varebeholdninger i alt Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Bevilgede tilskud Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter O O Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REV1SlONSPARTNERSELSKAB r9 TIL.xls

20 Balance pr. 31. december 19 PASSIVER Note kr. kr. kr. Stamkapital Overført overskud EGENKAPITAL I ALT Kreditinstitutter rn.v Igangværende projekter Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Kortfristet gæld i alt GÆLD I ALT PASSIVER I ALT ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVfS10N$PARTNERSELSKAB r9 TIL.xls

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Dacapo Records Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 28 Budget 2013 2013 2012 2011 Note kr. kr. kr. kr. INDTÆGTER 2 Driftstilskud fra Kunststyrelsen 1.770.068 1.770.068 1.735.361 1.698.004 6 Produktionsindtægter,

Læs mere

Dacapo Selskabet til udgivelse af Dansk Musik

Dacapo Selskabet til udgivelse af Dansk Musik Dacapo Selskabet til udgivelse af Dansk Musik Gråbrødretorv 16 1154 København K levr-nr. 13314179) Arsrapport for 2008 (19. regnskabsår) Godkendt på institutionens bestyrelsesmøde den to / (.,/2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT. (Opstillet uden revision eller review)

FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT. (Opstillet uden revision eller review) Tlf: 96 57 48 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hobro@bdo.dk Nytorv 12, Box 170 www.bdo.dk DK-9500 Hobro CVR-nr. 20 22 26 70 FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT 2011 (Opstillet

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert. v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr.

Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert. v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr. Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert Årsrapport

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk, Bjert. v/torsten Reffstrup, Gyndbjerg 23, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr.

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk, Bjert. v/torsten Reffstrup, Gyndbjerg 23, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr. Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk, Bjert v/torsten Reffstrup, Gyndbjerg 23, 6091 Bjert Årsrapport

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 14 sider

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/4 2013 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilzonen A/S CVR-nr. 25611004

Læs mere

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 0 0 Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 Årsrapport 2014/2015 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 26/11 2015 dirigent Indhold Påtegning og erklæringer Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 16 22 73 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/5 2013 Lennart Svedman Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 CVR-nr. 82 82 07 28 Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

German Pellets Denmark ApS Årsrapport for 2013

German Pellets Denmark ApS Årsrapport for 2013 German Pellets Denmark ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 33 26 76 22 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/5 2014 Gert Nørgaard Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe CVR-nr. 17 90 69 33 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

Redoffice A/S Kvaglundvej 89, 6705 Esbjerg

Redoffice A/S Kvaglundvej 89, 6705 Esbjerg Redoffice A/S Kvaglundvej 89, 6705 Esbjerg CVR-nr. 27 96 66 59 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. april 2016.

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A.

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

JULEGRUPPEN APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 3. april Eli Edri CVR-NR.

JULEGRUPPEN APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 3. april Eli Edri CVR-NR. Tlf: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 7020222670 JULEGRUPPEN APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

German Pellets Denmark ApS. Årsrapport for 2015

German Pellets Denmark ApS. Årsrapport for 2015 German Pellets Denmark ApS Klamsagervej 35, 1. sal, 8230 Åbyhøj Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 26 76 22 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8 /6 2016 Jørgen

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2014 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 -------------------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /6 2014 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune CVR. nr. 17 70 94 37 Odense Kommune Årsrapport 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3-4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse 2009... 6 Balance

Læs mere

ERHVERV SKANDERBORG CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2013

ERHVERV SKANDERBORG CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2013 Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Kristiansvej 13 8660 Skanderborg T. 87 93 00 99 info@revisorerne-skanderborg.dk www.revisorerne-skanderborg.dk Cvr. nr. 12 54 96 79 ERHVERV SKANDERBORG CVR-NR.

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF CVR.nr ÅRSRAPPORT 2015

GARNINDKØBSFORENINGEN AF CVR.nr ÅRSRAPPORT 2015 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2015 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

ORLOFF ERHVERV A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ORLOFF ERHVERV A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ORLOFF ERHVERV A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/04/2013 Kurt Keilberg Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Østergade 130, 6900 Skjern. Årsrapport for. 26. februar - 31.

Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Østergade 130, 6900 Skjern. Årsrapport for. 26. februar - 31. Østergade 130 DK-6900 Skjern Tlf. 88 81 11 88 Fax www.martinsen.dk CVR-nr. 36 56 05 09 Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Østergade 130, 6900 Skjern Årsrapport for 26.

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr. 32 32 14 88 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014. Alexandra Huber Dirigent

Læs mere

Kirkhoff & Tyrrestrup

Kirkhoff & Tyrrestrup Kirkhoff & Tyrrestrup Foreningen Hårbølle Havn Hårbølle Bro 10, 4792 Askeby CVR.nr. 19 59 03 80 Årsregnskab 2014 Nærværende årsregnskab er godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22 / 3 2015 Dirigent:

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland

LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland 2014-2020 ÅRSRAPPORT 2014 Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22. april 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015 iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts - 31. december 2015 CVR-nr. 36 70 46 08 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr Årsrapport 2014/15

E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr.

Læs mere

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Rimmensallé 89, Box 712 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 96 20 76 00, Fax: 96 20 76 01 www.bdo.dk E-mail: Frederikshavn@bdo.dk FREDERIKSHAVN

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2015 Godkendt på vandværkets generalforsamling den / 2016 Galoche Allé 6 4600 Køge T:

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

HNJ Entreprenør A/S CVR-nr

HNJ Entreprenør A/S CVR-nr CVR-nr. 24 22 09 82 Årsrapport 1. januar - 31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13. juni 2013. Henrik Neergaard Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER LEDELSESpATEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1-31/122014

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Assensvej 4, Box 116 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-5600 Faaborg CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 63 61 41 00, Fax: 63 61 41 01 www.bdo.dk E-mail: Faaborg@bdo.dk FAABORG VEST ANTENNEFORENING

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2010 CVR-nr. 10 01 64 52 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Sportscar Events Almennyttige Fond. c/o Advokatfirmaet Jens Dynesen, Åboulevarden 3, 1., 8000 Århus C. Årsrapport for. 1. januar - 31.

Sportscar Events Almennyttige Fond. c/o Advokatfirmaet Jens Dynesen, Åboulevarden 3, 1., 8000 Århus C. Årsrapport for. 1. januar - 31. Sportscar Events Almennyttige Fond c/o Advokatfirmaet Jens Dynesen, Åboulevarden 3, 1., 8000 Århus C. Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 CVR-nr. 34 37 51 43 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2013

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Bramming Antenneforening Vest CVR-nr. 18871289

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2014

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Bramming Antenneforening Vest CVR-nr. 18871289

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn registrerede revisorer FRR Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 CVR-nr. 32 20

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

Virksund Lystbådehavn

Virksund Lystbådehavn Virksund Lystbådehavn CVR-nr. 74 71 00 18 Årsregnskab for 2010 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2011 Dirigent Klient nr. 5745 5 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2009-31. maj 2010 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Christiansfeld Net CVR-nr

Christiansfeld Net CVR-nr 0 0 Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 Årsrapport 2010/2011 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 28/9 2011 dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR Strib El ApS ÅRSRAPPORT 2014 16. regnskabsår CVR 21 06 22 43 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20 / 5 2015 Dirigent 2 INDHOLD Side Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Langå Vandværk AMBA Industridalen Langå. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december CVR-nr

Langå Vandværk AMBA Industridalen Langå. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december CVR-nr Langå Vandværk AMBA Industridalen 6 8870 Langå Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 CVR-nr. 26635152 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Christiansfeld Net CVR-nr

Christiansfeld Net CVR-nr 0 0 Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 Årsrapport 2012/2013 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 24/9 2013 dirigent Indhold Påtegning og erklæringer Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr Maribovej Nakskov. Årsrapport 2015/16

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr Maribovej Nakskov. Årsrapport 2015/16 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Herningvej 34 4800 Nykøbing F Telefon 54848800 Telefax 54848811 www.deloitte.dk Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33570856 Maribovej

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere