Dacapo Records Selskabet til udgivelse af Dansk Musik. Gråbrødretorv København K. (CVR-nr ) Arsrapport for (20.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dacapo Records Selskabet til udgivelse af Dansk Musik. Gråbrødretorv 16 1154 København K. (CVR-nr. 13 31 41 79) Arsrapport for 2009. (20."

Transkript

1 aooere revrsron STA TSA U TO R I S ER ET REVl 51 o N S PA RT N E RSE L SKAB Dacapo Records Selskabet til udgivelse af Dansk Musik Gråbrødretorv København K (CVR-nr ) Arsrapport for 2009 (20. regnskabsår) Galoche Alle Køge T: F: E: W: addere.dk CVR: LEO KJELDSMARK BOYE G. RYNORD TORBEN SCHLEDERMANN NIEl.SEN RUDDI CARl.SEN BENT S0NBERG Uafhængigt medlem af DFK International

2 Indholdsfortegnelse 1 Side Institutionsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning 3 4 Ledelsesberetning Beretning 7 Arsregnskab for 1. januar december 2009 Anvendt regnskabspraksis Artsopdelt resultatopg øre Ise Resultatopgørelse Balance Noter Afsluttede produktioner i ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB '9 TTl.xls

3 Institutionsoplysninger 2 Institutionen Dacapo Records Selskabet til udgivelse af Dansk Musik Gråbrødretorv København K Telefon: Hjemmeside: CVR-nr. Hjemsted: Regnskabsperiode: København 1. januar december 2009 Bestyrelse Niels Marthinsen, (formand) Steen K. Nielsen, lektor Eva Fønss-Jørgensen, bibliotekar Leif Lønsmann, musikchef Judy Jakobsen, advokat (tiltrådt i december 2009) Claus Røllum-Larsen, forskningsbibliotekar Per Erik Veng, arrangementschef Leder Henrik Rørdam Revision Addere Revision statsautoriseret revisionspartnerselskab Galoche Alle 6, ADDERE REVISION STATSAUTORISERET RI:::VISIONSPARTNERSElSKAI r9 TILxis

4 Ledelsespåtegning 3 Bestyrelsen og lederen har dags dato aflagt årsregnskabet for 2009 for Dacapo Records. Arsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og anser årsregnskabet for at give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Arsregnskabet indstilles til bestyrelsens godkendelse. København, den 15. marts 2010 Leder LLdom Bestyrelse.». ~"~~ Leif Lønsmann Musikchef Steen K. Nielsen Lektor bsen Bibliotekar =1::::?~ Forskningsbibliotekar hef ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REViSIONSPARTNERSELSKAB r9 TIl.xls

5 Den uafhængige revisors påtegning 4 Til bestyrelsen i Dacapo Records Vi har revideret årsregnskabet for Dacapo Records for regnskabsåret 1. januar december 2009, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Arsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven tilpasset instrukser fra Kunststyreisen. Vi har ikke revideret budgettet. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejl information skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for institutionens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af institutionens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. ADDERE REVISION $TATSAUTORlSERET REVlSIONSPARTNERSEL5KAB '9 TIL.x!s

6 Den uafhængige revisors påtegning 5 Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2009 i overensstemmelse med årsregnskabsloven tilpasset instrukser fra Kunststyreisen. Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Erklæring om udført forvaltningsrevision I forbindelse med den finansielle revision af Dacapo Records' årsregnskab for 2009 har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af Dacapo Records og at oplysningerne i årsregnskabet om mål og resultater er dokumenterede og dækkende for Dacapo Records' virksomhed i Ledelsens ansvar Dacapo Recordss ledelse har ansvaret for, at der etableres retningslinier og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved institutionens forvaltning og at oplysningerne i årsregnskabet om mål og resultater er dokumenterede og dækkende for Dacapo Records i Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m., lovbekendtgørelse nr. 3 af 7. januar 1997, har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt om Dacapo har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vi har endvidere stikprøvevist gennemgået oplysningerne i årsregnskabet om mål og resultater for Dacapo. Vores arbejder er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, og at oplysningerne i rapporteringen om opfyldelse af resultatmålene er dokumenterede og dækkende for Dacapos virksomhed i ADDERE REV!SION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB r9 TIL.xls

7 Den uafhængige revisors påtegning 6 Konklusion Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i 2009 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, eller at oplysningerne i rapporteringen om mål og resultater ikke er dokumenterede og dækkende for Dacapo Records' virksomhed i Køge, den 15. marts 2010 Addere Revision statsautoriseret revisionspartnerselskab /' 12~~~an~Nielsen Vt~~utoriseret revisor ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVIS10N$PARTNERSELSKAB rg TIl.xls

8 Ledelsesberetning 7 Dacapo er en selvejende institution. Virksomhedens formål er at udbrede kendskabet til dansk kvalitetsmusik herhjemme og i udlandet, herunder at producere, udgive, distribuere og markedsføre musikken med henblik på udgivelsen af en dansk musikantologi. Dacapo udgav i 2009 i alt 23 CD'er. Blandt de mest omtalte kan fremhæves Asger Hamerik: Symfonier. SACD genudgivelse af indspilningerne med DR SymfoniorkestretJDausgaard Poul Ruders: Slnfoniettaværker. Birmingham Contemporary Muslc Group/ Knussen Heinrich SchOtz: Passioner. Ars Nova Copenhagen/Hlllier Klaus Ib Jørgensen: Moon-pain. Remix Ensemble/Hllller Else Marie Pade: 21 Aquarellen Violinkoncerter. Christina Astrand, Tampere Philharmonic/Storgårds Desuden udsendtes 3 CD'er i distributionssamarbejde med DR UnderholdningsOrkestret. Samarbejdet, der også omfatter Ars Nova Copenhagen, beror alene på, at Dacapo mod betaling stiller sit distributionsnetværk til rådighed. Den fysiske distribution er fortsat en væsentlig del af Dacapos engagement med Naxos-gruppen. Salget af klassiske CD'er steg med godt 11%, hvilket må betegnes som tilfredsstillende i et marked, som også i 2009 oplevede et generelt fald overalt. Der har endvidere været en tendens til, at hovedsalget fordelte sig over en bred vifte af udgivelser - med Rued Langgaard, Per Nørgård, Christina AstrandlTampere Philharmonikerne, Heinrich SchOtz - som de bedst sælgende. De vigtigste territorier for Dacapo er USA, England, Skandinavien, Japan, Tyskland og Frankrig. Den digitale distribution, som udgør det andet centrale ben I Naxos-samarbejdet, omfatter streaming og downloads fra stort set alle relevante platforme og udbydere i verden. Blandt de væsentlige aktører kan nævnes itunes, Emusic, Amazon, Napster, Naxos Muslc Library, Classies Online og Rhapsody. Hertil kommer internationale business-to-business aktiviteter, fx salg af rettigheder til forlag, film og anden form for professionelt brug. Egenkapital I efteråret 2004 fik Dacapo Kunstrådets Musikudvalgs tilladelse til at oppebære en egenkapital I størrelsesordenen kr. Der blev dengang lagt særlig vægt på det forhold, at Dacapo havde Indgået en ny distributionsaftale med Naxos-gruppen, der bl.a. indebar, at Dacapo fremover selv finansierer sit varelager, mens det tidligere var Naxos-gruppen, der - mod betaling af royalty til Dacapo - finansierede lageret. Ved udgangen regnskabsåret 2009 er egenkapitalen vokset til kr Det er helt afgørende for Dacapos fortsatte udvikling, at selskabet kan agere med en egenkapital på det nuværende niveau, dels fordi en stor del af selskabets likviditet er bundet i varelageret, dels da der kan ske strukturelle ændringer I aftalerne med vores samarbejdspartnere, der kræver økonomisk råderum. I denne sammenhæng kan fx nævnes, at vi i 2006 blev anmodet om at tilbagekøbe Dacapo lageret i Frankrig pga. distributørskift. Netop nu forhandler vi om en ny skandinavisk distributionsaftale, der på længere sigt vil gavne Dacapos indtjeningsmuligheder og som indebærer, at de nuværende lagre overgår til kommissionslager. Ingen af disse samarbejdsjusteringer kunne gennemføres uden et økonomisk råderum. ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVI$ION$PARTNERSELSKAB rg TIl.xls

9 Ledelsesberetning 8 PRISER, ANERKENDELSER OG INTERNATIONALE MEDIEOMTALER Per Nørgård: Symfonier 3 & 7 SAGO Skivens symfonier er vidunderbørn af hver deres årti (...) højdepunkter i det danske kultur/andskab. ****** Berlingske Tidende.,.,.,.,., Politiken International Record Review Outstanding Release Granslos dansk genialitet (...) Orkester och dirigent ar inspirerade av tonsetterens nervero och aila presterar på topp. Vem skulle inte gora det nar man befinner sig i samma rum som verkiens idag stotste komposttor. Opus REKOMMENOERAR Ifyou're looking for some really good contemporary music, challenging but rewarding, full of personality and integrity, then this powerfully engineered produetion offers a perfect opportunity to satisfy your craving. 10/10 Classies Today Denmark's National composer in works ofgenuine excellence. Audiophile Audition A remarkable synthesis of Nørgård's past and future symphonism Gramophone Rued Langgaard: Symfonierne SAGO /10 Classies Today Atter so many years ofnegleet and emission, Langgard's contribution to Denmark's music is recognised in this superb set of SACDs from DaCapo. Performances have been quite palpably lovingly prepared, and DaCapo and Thomas Oausgaard deserve much gratitude for providing this crucially important piece ofoanish musical history in top-ciess readings and sound. Audiophile Audition It is especially for his sensitivity to balances, otten perilous, his extreme legibility, that one prefers Oausgaard and the valiant forces of the Danish Radio. Diapason "5 de Oiapason" Så har danska Dacapo samiat sin serie om Langgaards 16 symonier med mere i en synneriigen elegant box. Musiken ar sensationeli i sin totaia originalitet. Opus REKOMMENOERAR ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSEl.5KAS rg TIL.xls

10 ledelsesberetning 9 Pelle Gudmundsen-Holmgreen: Klaverværker SACO Velkommen iii en modernisme med masser aftysthed, masser af skønhed, masser af kræsen for den enkelte lyd. ***** Berlingske Tidende.,.,.,.,., Politiken Carl Nielsen: Kammermusik Vol. 2 CO /10 Classies Today - CD OF THE MONTH Newcomers to Nielsen - ar those wanting to look beyond the symphonies - would do well to investigate this collection. I imagine the two sonatas will have the broadest appeal. Even I coultin't help but marvel at - rather than revel in - the solo violin pieces. such is Lautrup's astonishing ski/i. Throw in good, detai/ed liner-notes and a fine, clear recording and you have a vel}' desirable disc indeed. MusicWeb International Schiitz: lukas-passion CD Oiapason "5 de Oiapason" Paul Hillier delivers a first-rate recording to launch a promising Schiltz series. The 14 singers sing with superb dietion. poise, intonation, blend and expressiveness. On this eveidence, the serie will be manna from heaven for admirers of the greatest German composer before Bach. Gramophone Schiitz: Weihnachtshistorie; Auferstehungshistorie CD Overall this is a disc which gives immense satisfaction and which is a great credit both to Paul Hi/lier as director afboth works and to the Danish Arts Council for its support afthe project. Musicweb International N.P. Jensen: Fløjtesonater CD Dacapo, suppor1ed by the Danish Arts Gouncil Commitlee for Music, is a good example af how public institutions ean have policies that actually make sense and deserve praise. A must for flutists, and warmly recommended to everyone else. Dacapo, please keep them coming! Fanfare The playing an this disc is excellent. Rune Most has been largely responsibie for a renewed inierest in Jensen's music through recordings and public performance, and the composer ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB r9 TIL.xls

11 Ledelsesberetning 10 wou/d undoubted/y be happy to have such an excellent p/ayer as an advacate for his music. Pianist Frode Stengaard accompanies with sensitivity and a /ightness of touch which suits this music well. These two p/ayers are a de/ight to listen to. MusicWeb International A Fall from the perfect ground CD Open Space, the contemporary music series of Dacapo, is quickly becaming a favarite af mine. This program, a series afdanish compositions perfarmed by the French Ensemble Alternance, is filled with new techniques, rhythmic movements, innovative connections, and delicate lines, yet manages to stay away from presenting a mere jumble of motives and techniques. American Record Guide Leif Kayser: Symfonier Vol. 2 CD I reeommend this one wholeheartedly. The performanees make a strong case for two exeiting, powerful works, and Daeapo's sound de/ivers them in fine fashion. American Record Guide Romantiske violinkoncerter SACD A beautifu/ pjece (...) definite/y worth a listen (...) The composers might be new to you, but don't let that put you off! We thinkyou'li be captivated by their /yrica/ music. Classic FM - CD OF THE WEEK Særligt udvalgt til BBC 3s morgenflade Three se/dom heard Oanish Romantic via/in concertos make for a high/y rewarding and excellent/y played dise that I most strong/y recammend. David's Review Corner Christina Astrand is the remarkable sa/aist (..) this disc is simp/y a winner an all eaunts. SA-CD.net Christina Astrand shows she's equally at home with these romantic caneertas. Superb tone and sensitive, articulate playing eharacterize her pertormences in all three. The sanies are terrific in allplayback modes (...) same ofthe most lush sound yau eould ever want! Classical Lost and Found Danish violinist Christina Astrand plays these works with affection and technica/ brilliance with splendid support from the Tampere Orchestra directed by John Storeqerde. Sonic quality is excellent, as usua/ with Da Capo. Classical CD Review The SACO recording is first e/ass with a fu/some aeoustic in the Tampere Cancert Hall. Astrand has begun to don Laursen's mentie. Lang may she continue to retrieve such works ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVI$IONSPARTNER$E\.SKAB r9 TTL.xls

12 Ledelsesberetning 11 and present them to us so tichty. Musicweb International Beautifulty executed by Christina Astrand who shows off the upper register of her instrument with a lovely purity ofboth tone and intonation. Audiophile Audition Entstanden ist eine sehr settone Platte mit drei horensværten Kompositionen." Dass die Aufnahmen auch interpretatbrisch gelungen sind, macht die Angelegenheit umso erfreuliche. Klassik.com Langgaard: Rose Garden Songs SACO This is an SACD version ofa 1997 release, and welcome it is, the enhanced surround in no way sounding like a beefed-up artificial maniputation. The Ars nova Copenhagen performs this music with evident ettection, and ifyour choral coltection needs some refreshing, you've found a perfect starting place. Audiophile Audition Performances by the superb Ars Nova Copenhagen directed by Tamas veto are petteetion. This recording was previously issued; now coltectors can enjoy it in SACD which captures the gentje sound of the chorus most realisticalty. G/assica/ GD Review Rued Langgaard: Messis SAGO The Dacapo engineers have craf/ed an impressive sound that balances the church acoustic with internal cletity. David's Review Gorner One of the finest organ recordings I have heard; and with such rare and rewarding, largely romantic sounds, it is to be highly recommended. Audiophile Audition Some of the most gorgeous organ sound imaginable. Pipe freaks and audiophi/es are definitety going to want this one! Our soloist is Flemming Dreisig, who's (...) not only one of Denmark's finest and an authority on Langgaard's music. Put someone like that at the console of an instrument made by one of Europe's best organ bui/ders and you're guaranteed sensational performances like these. Classical lost and Found ADDERE REViSION STATSAUTORISERET REVISJONSPARTNERSELSKAB r9 TIL.xls

13 Ledelsesberetning 12 Poul Ruders: Concertos CD The three orchestral pieces on this magnificent new disc are cannily arranged to pull the listener deep into the world of Denisn composer Poul Ruders. San Francisco Chronicle Thomas Sondergard conduels the Aarhus Symphony Orehestra in a high-energy performance of the engaging score. New York Times Else Marie Pade: Aquarellen fiber das Meer; 4 Illustrationer CD Electronicaens gudmor, Else Marie Pade, laver stramme værker og eventyrlige satser, der er lige til at lytte til r.} musikken er fremragende..,.,.,.,., Politiken Morten Olsen: In a Silent Way CD Danskeren Morten Olsen dyrker en subtil blanding afstilarter (...) Den begrænsede pris og den altid fremragende labelkvalitet gør denne indspilning værd at anbefale til de nysgerrige sjæle. La Scena Musicale, Canada Jacob Gade: Jealousy SACD Delightfullight music, beautifully played and in sparkling surround sound. Audiophile Audition Per Nørgård: Seadrift CD Bente Vist is the radiant soprano accompanied. Dacapo's sound is first-rate! Gramophone Soprano Bente Vist gives a breathtaking performance; she sings angelicaily. Dacapo's sound perfeetly captures the luminosity of the music and the pertormences. Highly recommended! Allmusic.com An unexpected and star/ling discovery Much of the radianee of these performances is due to the singing of soprano Bente Vist Fanfare Magazine The performances benefit from the vocal purity of Bente Vist This dise is to be warmly recommended! International Record Review ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB r9 TIL.xls

14 Ledelsesberetning 13 Hamerik: Symfonierne SACD Dacapo do their usua/ tru/y outstanding job in documenting these dises. (...) exemp/ary in every way. This is simi/ar to the equally admirable Langgaard symphony set from the same company. Hamerik was no Langgaard but he had a most gifted faculty that delivers symphonies that reward the attentive listener. Musicweb International Holmboe: Værker for violin og klaver CD Adept/y supported by pianist Christina Bjørkøe, Søe Hansen brings a heartfe/t tenderness to its fluid, folk-inspired phrases, by turns exultant and melancholy. The Strad - RECOMMENDED NØGLETAL 2010 Pr var der registreret 2415 afspilninger i DR og lokalradioer. Antallet af nyhedsabonnenter steg henover året til ca ved årets udgang. Til støtte for aktiviteter og udgivelser modtog Dacapo i ,65 rnill. kr. fra Kunststyreisen. Endvidere modtog selskabet udgivelsesstøtte fra flg. fonde: Jacob Gade Legatet, Weyse Fonden, Dansk Kapelmnesterforening, KODAs Blankbåndsmidler, Dansk Komponist Forening, Langgaard Selskabet, DOKS, Magister JOrgen Balzers Fond, Oticon Fonden, Augustinus Fonden, Etatsråd Bestles Fond, Sonning-Fonden, Dansk Musik Forlægger Forening, Konsul Georg Jorck og Hustru Emma Jorck's Fond, Solistforeningen af 1921 og Carl Nielsen Legatet. Arets resultat blev kr. I 2010 er planlagt ca. 25 udgivelser med et samlet produktionsbudget på ca. 1,5 mio. kr., hvoraf en del i lighed med indeværende år forventes dækket ved fondstilskud. Ved siden af den almindelige udgivelsesvirksomhed vil udbygningen af internetaktiviteterne v ære et prioriteret indsatsområde, både med videreudvikling af egen hjemmeside og indholdsudveksling på andre digitale medieplatforme. I den forbindelse skal fremhæves Dacapos nye hjemmeside, som blev lanceret , og som via en avanceret "Music Store" giver mulighed for køb og download af musik i professionellydkvalitetet. Hermed er det lykkedes selskabet, også på det digitale område, at leve op den vigtige strategiske målsætning om at præsentere den danske musik i bedst mulige kvalitet. Dacapos daglige ledelse er Henrik Rørdam. I bestyrelsen sidder komponisten Niels Marthinsen, lektor Steen K. Nielsen (næstformand), musikchef Leif Lønsmann, bibliotekar Eva Fønss Jørgensen, forskningsbibliotekar Claus Røllum-Larsen, advokat Oluf Engell (udtrådt ), arrangementschef Per Erik Veng og advokat Judy Jacobsen. ADDERE REVISiON STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSEl,SKAB r9 TIL.xls

15 Anvendt regnskabspraksis 14 GENERELT Arsregnskabet for Dacapo Records er aflagt I overensstemmelse med fondslovgivningen, og som følge heraf årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder tilpasset Instrukser fra Kunststyreisen. Dacapo er en selvejende Institution, og regnskabsopstillinger mv. afviger som følge heraf fra årsregnskabslovens krav med henblik på at give et mere retvisende billede. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. RESULTATOPGØRELSEN Nettoomsætning Nettoomsætningen Indregnes I resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger Indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninqer, gæld og transaktioner i fremmed valuta mv. BALANCEN Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes brugstider: Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5 år Aktiver med en kostpris på under kr indregnes i resultatopgørelsen I anskaffelsesåret. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab Indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVI$:ONSPARTNER$EL5KAB r9 TIl.xls

16 Anvendt regnskabspraksis 15 Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af vejede gennemsnitspriser. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Igangværende projekter Institutionens økonomiske forpligtelser til at færdiggøre de igangsatte projekter er opgjort på statusdagen. Opgørelsen omfatter de endnu ikke realiserede indtægter og omkostninger. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Gældsforpligtelser Gæld til leverandører samt anden gæld måles til nominelle værdier. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVI510NSPARTNER$ELSKAB r9 TIl.xls

17 Artsopdelt resultatopgørelse 1. januar december 16 Budget Note kr. kr. kr. kr. 1 Driftstilskud fra Kunststyreisen Salgsindtægter Radioindtægter Øvrige tilskud og indtægter Indtægter fra egne produktioner Regulering til hensættelse til 2 afslutning af projekter Andre finansielle indtægter Indtægter i alt Produktionsomkostninger Regulering til hensættelse til 2 afslutning af projekter Vareforbrug Open Space O O O Salgsomkostninger Tab på debitorer O Lokaleomkostninger Edb omkostninger Administrationsomkostninger Personaleomkostninger Af- og nedskrivninger Andre finansielle omkostninger Omkostninger i alt ARETS RESULTAT ADDERE REVIS10N STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB '9 TIL.xls

18 Resultatopgørelse 1. januar december 17 Budget Note kr. kr. kr. kr. 1 Indtægter Produktionsomkostninger Vareforbrug Bruttoavance Open Space O O O Andre eksterne omkostninger Bruttofortjeneste Personaleomkostninger Af- og nedskrivninger Driftsresultat Andre finansielle indtægter Andre finansielle omkostninger ARETS RESULTAT ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REV1$JQNSPARTNERSELSKAB r9 TIL.xls

19 Balance pr. 31. december 18 AKTIVER Note kr. kr. kr. 9 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver i alt Andre tilgodehavender Finansielle anlægsaktiver i alt ANLÆGSAKTIVER I ALT Varelager Varebeholdninger i alt Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Bevilgede tilskud Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter O O Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REV1SlONSPARTNERSELSKAB r9 TIL.xls

20 Balance pr. 31. december 19 PASSIVER Note kr. kr. kr. Stamkapital Overført overskud EGENKAPITAL I ALT Kreditinstitutter rn.v Igangværende projekter Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Kortfristet gæld i alt GÆLD I ALT PASSIVER I ALT ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVfS10N$PARTNERSELSKAB r9 TIL.xls

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

Store-Heddinge Vandværk a.m.b.a CVR-nr. 32 60 37 69. Årsrapport 2013

Store-Heddinge Vandværk a.m.b.a CVR-nr. 32 60 37 69. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Store-Heddinge Vandværk a.m.b.a CVR-nr. 32 60 37

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Museumstjenesten CVR-nr. 59466828. Årsrapport 2013

Den Erhvervsdrivende Fond Museumstjenesten CVR-nr. 59466828. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk Den Erhvervsdrivende Fond Museumstjenesten CVR-nr.

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Årsrapport for 2011/2012

Årsrapport for 2011/2012 Årsrapport for 2011/2012 Menighedsfakultetet i Danmark Katrinebjergvej 75 8200 Århus N Indholdsfortegnelse Side Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning... 1 Revisionspåtegning... 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Årsrapport for 2010/2011

Årsrapport for 2010/2011 Årsrapport for 2010/2011 Menighedsfakultetet i Danmark Katrinebjergvej 75 8200 Århus N Indholdsfortegnelse Side Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning... 1 Revisionspåtegning... 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014 DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014 Godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 18. maj 2015. Dirigent Navn: Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K. CVR-nr. 28 98 58 27

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K. CVR-nr. 28 98 58 27 ReVisions Warbef$RFr Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K CVR-nr. 28 98 58 27 Arsrapport for tiden 7. september 2005-31. december 2006 Arsrapporten er fremlagt og godkendt p6 selskabets

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009 Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. CVR nr. 21 25 93 14 Årsrapport 2009 (106. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 22/4 2010 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling 2013 IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013 Morten Krogh Dirigent mmj^ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Bredebro Varmeværk A.m.b.a CVR nr. 22 92 72 13 Årsrapport 2012/13 Storegade 45A, 6780 Skærbæk Tlf.: (+45) 7475 1800, Fax: (+45) 7475 1348 e-mail: skaerbaek@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

FJERRITSLEV FJERNVARME A.m.b.a. CVR-nr. 45 60 25 16

FJERRITSLEV FJERNVARME A.m.b.a. CVR-nr. 45 60 25 16 0 0 FJERRITSLEV FJERNVARME A.m.b.a. CVR-nr. 45 60 25 16 Årsrapport 2011/2012 Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15

Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15 INTERNT Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15 Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09 13

Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09 13 KVIST & JENSEN AS STATSAUTORISEREDE REVISORER Søndergade 34 8370 Hadsten Telefon 86 98 34 33 CVRnr. 76 48 73 16 www.kvistjensen.dk hadsten@kvistjensen.dk Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere