Om kvalitetsstandarder.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om kvalitetsstandarder."

Transkript

1 KVALITETSSTANDARDER PÅ ÆLDREOMRÅDET RANDERS KOMMUNE 2008

2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 OM KVALITETSSTANDARDER ÆLDREOMRÅDETS ØVRIGE TILBUD ÆLDREOMRÅDETS VÆRDIGRUNDLAG OG MÅLSÆTNING HVORDAN FÅR MAN HJÆLP OG STØTTE?... 4 HVORDAN VURDERES BEHOVET OM HJÆLP OG STØTTE?... 4 KVALITETSSTANDARDER FOR DE ENKELTE YDELSER... 8 RENGØRING... 8 PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PSYKISK PLEJE OG OMSORG HJÆLP OG STØTTE TIL ERNÆRING TØJVASK STØTTE TIL INDKØB AFLØSNING AFLASTNING OG MIDLERTIDIG OPHOLD PLEJEBOLIGER DØGNBEMANDEDE BOLIGER ÆLDRE-/HANDICAPVENLIGE BOLIGER MADSERVICE OMSORGSTANDPLEJE ANMODNING OM VÆRGEMÅL KVALITETSSTANDARDER PÅ TRÆNINGSOMRÅDET GENOPTRÆNING EFTER UDSKRIVNING FRA SYGEHUS EFTER SUNDHEDSLOVEN GENOPTRÆNING EFTER SERVICELOVEN VEDLIGEHOLDELSESTRÆNING EFTER SERVICELOVEN Revideret den 3. december

3 Om kvalitetsstandarder. Dette hæfte indeholder Randers Kommunes kvalitetsstandarder på ældreområdet. Kvalitetsstandarderne er en generel serviceinformation til kommunens borgere om hvilken hjælp, de kan forvente fra ældreområdet. Kvalitetsstandarderne har til formål: At synliggøre kommunes serviceniveau. At synliggøre borgernes rettigheder og pligter. At skabe realistiske forventninger til kommunens serviceniveau. Kvalitetsstandarderne beskriver kommunens serviceniveau og de kommunale ydelser. Dvs. indhold og omfang af hvordan ydelsen udføres, mål for visitation, leverancesikkerhed, udførelse samt ydelsens kvalitetsmål. Kommunen skal mindst én gang om året revidere kvalitetsstandarderne. Kvalitetsstandarderne beskriver kommunens serviceniveau for følgende ydelser: Personlig pleje. Psykisk pleje og omsorg. Rengøring. Tøjvask. Støtte til indkøb. Hjælp og støtte til ernæring. Afløsning og aflastning. Boliger Madservice Omsorgstandpleje Anmodning om værgemål Familiehjemmehjælp som ældreområdet som leverandør Ældreområdets øvrige tilbud. Ældreområdet har en bred vifte af tilbud, ud over dem der er beskrevet i kvalitetsstandarderne, f.eks.: Sygepleje. Forebyggende hjemmebesøg til borgere over 75 år. Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Pleje af døende. Hjælpemidler Rehabilitering og træning Borgere er altid velkomne til at henvende sig for at drøfte et ønske eller behov for anden hjælp end den, som er beskrevet i hæftets kvalitetsstandarder. Revideret den 3. december

4 Ældreområdets værdigrundlag og målsætning. Ældreområdets værdigrundlag udgør grundlaget for arbejdet på ældreområdet og danner grundlag for hvordan opgaver og ydelser tilrettelægges. Værdigrundlaget danner baggrund for det overordnede formål med hjælp og støtte, som Randers Kommunes ældreområde tilbyder. Ældreområdet har ligeledes formuleret overordnede målsætninger for ældreplejen. Hvordan får man hjælp og støtte? Har borgere brug for hjælp eller støtte, kan der rettes henvendelse til ældreområdets visitatorer. Borgeren eller andre kan, på vegne af borgeren, henvende sig og anmode om hjælp og/eller støtte fra ældreområdet. Dog er det vigtigt, at hvis man henvender sig på vegne af en borger, at denne er indforstået med henvendelsen. Hvordan vurderes behovet om hjælp og støtte? Når borgeren søger om hjælp eller støtte, vil borgeren få besøg af én af Randers Kommunes visitatorer. Visitator vil, sammen med borgeren og eventuelle pårørende, drøfte behovet for hjælp. Ved tildeling af hjælp lægges vægt på, hvad borgeren og/eller familien selv magter. På baggrund af drøftelserne beslutter visitatoren, hvilken hjælp og støtte borgeren kan bevilliges. Borgeren modtager efterfølgende en skriftlig afgørelse, hvoraf det fremgår, hvad der ydes hjælp til. Den skriftlige afgørelse indeholder oplysninger om, hvilken hjælp og støtte borgeren vil modtage. Endvidere fremgår mål for ydelsen, hvornår den tildelte hjælp skal gen -/revurderes, samt hvem der er kontaktperson til kommunen. Alle afslag på ansøgt hjælp vil blive begrundet i den skriftlige afgørelse. Visitator tilpassser løbende tilbuddene efter modtagerens behov (Jfr. Lov om Social Service 88, stk. 2). Før besøget vil visitator tage kontakt til borgeren, for at aftale tidspunkt for besøget. Tilrettelæggelse af hjælpen. Hjælpen tilrettelægges, så tabte færdigheder i videst muligt omfang genvindes, og borgeren inddrages mest muligt i udførelse af opgaverne. Pleje kan leveres over hele døgnet alle ugens dage. Praktisk hjælp leveres som udgangspunkt i dagtimerne på hverdage. Revideret den 3. december

5 Madservice: leveres dagligt i plejeboliger. Mad til hjemmeboende leveres som udgangspunkt 1 x ugentligt. Leverandøren kan træffes hele døgnet. Telefonnummer og navn på kontaktperson udleveres ved 1. leverandør besøg. Frit valg af leverandør. Personlig pleje og praktisk hjælp efter lov om social service, 83 er omfattet af en frit valgs ordning. Dette betyder, at visiterede borgere kan vælge mellem de godkendte leverandører og Randers Kommunes ældreområde. Leverandør oversigt udleveres ved henvendelse til visitationsenheden. Der kan skiftes leverandør med et varsel på løbende måned plus en måned. Endvidere kan en person, der er visiteret til hjælp eller støtte efter 83, vælge selv at udpege en person til at udføre opgaverne. Denne person skal godkendes af kommunen. Kompetencekrav til udføreren. Det er en overordnet målsætning for Randers Kommunes ældreområde, at hjælpen til borgerne ydes med udgangspunkt i en sundhedsfremmende og forebyggende tankegang. Derfor er det vigtigt for Randers Kommune, at leverandørens personale har den nødvendige uddannelse i forhold til de mangeartede opgaver. Den ansatte skal kunne udføre hjælpen ud fra ældreområdets værdigrundlag og målsætning samt i henhold til bevillingen. Personalet, som varetager praktisk hjælp, har som minimum en sundhedsfaglig uddannelse omhandlende rengøring og pleje. Personalet, som varetager personlig pleje, har som minimum en uddannelse som hjemmehjælper, social- og sundhedshjælper eller sygehjælper. Undtagelsesvist ansættes ufaglært personale efter grundig oplæring. Personale, som varetager madservice, har som minimum en uddannelse som køkkenassistent eller økonoma. Endvidere vil der være ansat husassistenter som arbejder under kostfaglig vejledning. Ældreområdet har desuden ansat personale, som er uddannet som fysioterapeut, ergoterapeut, sygeplejerske, eller beskæftigelsesvejleder Borgere, som modtager hjælp eller støtte fra ældreområdet, vil også kunne møde elever og studerende. Revideret den 3. december

6 Fleksibel hjemmehjælp. Som udgangspunkt skal de opgaver, som er beskrevet i den skriftlige afgørelse, udføres af leverandøren. Modtagere af personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet har mulighed for, helt eller delvist, at vælge en anden hjælp end den, der er truffet afgørelse om. Hvis borgeren ønsker at bytte mellem pleje og praktisk hjælp, forudsættes det, at der er truffet afgørelse om tildeling af begge ydelser. Opgaverne skal dog kunne løses inden for den samme tidsramme, som den ydelse der byttes med, og det skal altid vurderes, i en dialog mellem borgeren og personalet, om et bytte af ydelser er forsvarligt. Endvidere kan der ikke byttes til ydelser, borgeren selv kan udføre. Hvis ydelser gentagne gange vælges fra, sker der en revurdering med henblik på at få justeret hjælpen. Borgerens hjem personalets arbejdsplads forventninger til borgere, som modtager hjælp. Når en borger modtager hjælp eller støtte fra ældreområdet, betragtes borgerens hjem som en arbejdsplads. Som arbejdsgiver har leverandøren pligt til at sikre et godt arbejdsmiljø for medarbejderne og i samarbejde med borgeren lave en arbejdspladsvurdering. Dette kan betyde, at der er behov for hjælpemidler eller boligændringer. Ligeledes kan der være brug for at flytte rundt på møbler og/eller fjerne gulvtæpper, af hensyn til brug af hjælpemidler. Der udleveres en vejledning til borgeren, om de arbejdsmiljøkrav der stilles. F.eks. om der findes funktionsdygtige arbejdsredskaber i hjemmet. Særlige forhold, der skal tages hensyn til. Randers Kommune forventer, at samarbejdet mellem leverandøren og borgerne, er præget af venlighed og gensidig respekt. Personalet har tavshedspligt. Personalet har underretningspligt, hvilket betyder, at hvis en borgerens helbredstilstand forværres, skal personalet underrette sin leder. Personalet samt deres ægtefæller, nærtstående og pårørende må ikke modtage arv og gaver fra borgeren eller handle med denne. Sundhedspersonale har dokumentationspligt i forhold til borgernes helbredsoplysninger. Disse oplysninger har borgerne ret til at få indsigt i. For at leverandøren kan levere den aftalte hjælp, forventes det, at borgeren: Er hjemme på det aftalte tidspunkt, Giver besked senest dagen før, hvis den aftalte hjælp skal aflyses eller ønskes flyttet. Kommer leverandøren til en låst dør, er det leverandørens pligt at undersøge baggrunden for dette, samt iværksætte de nødvendige handlinger, f.eks. kontakt til pårørende eller låsesmed og politiet. Revideret den 3. december

7 Klagemuligheder: Klager over afgørelser om: Personlig pleje. Psykisk pleje og omsorg. Rengøring. Tøjvask. Støtte til indkøb. Hjælp og støtte til ernæring. Afløsning og aflastning. Madservice Omsorgstandpleje. skal indbringes for klagerådet i Randers Kommune. Klagerådet kan ikke omgøre afgørelsen, men drøfte, vurdere og videreformidle klagen til Kommunalbestyrelsen. Når denne har taget stilling, kan sagen af borgeren indbringes for Det Sociale Nævn inden 4 uger efter modtagelse af svaret. Klager over afgørelser om: Rehabilitering/træning Boligansøgning Anmodning om Værgemål skal indbringes direkte for Det Social Nævn. Alle ældreområdets afgørelser er vedlagt en klagevejledning. Revideret den 3. december

8 Kvalitetsstandarder for de enkelte ydelser. Rengøring Hvad er ydelsens lovgrundlag? 83 og 84 i Lov om Social Service. 83: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1)personlig hjælp og pleje og 2)hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. 84: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning og aflastning til ægtefælle, forældre, eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem kan modtage Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. At hjælpen og støtten bidrager til at afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller væsentlige sociale problemer. At hjælpen og samarbejdet sigter mod størst mulighed for at borgeren kan være selvhjulpen. At hjælpen og støtten sigter mod at borgeren genvinder eller bevarer evnen til at rengøre egen bolig. såfremt ovenstående ikke er muligt, at rengøre boligen. Visiterede borgere som midlertidigt eller varigt har et nedsat funktionsniveau fysisk, psykisk eller socialt, der betinger behov for hjælp eller støtte til rengøring. I vurderingen tages udgangspunkt i familiens samlede situation, om der er voksne børn og/eller rask ægtefælle/samlever, der kan varetage opgaverne. Hvilke aktiviteter indgår i Rengøringshjælpen omfatter, som udgangspunkt, rengøringen af et areal, der svarer til en 2- værelses lejlighed, svarende til ca. 67 kvm. Det vil sige entre eller bryggers, badeværelse, køkken, opholdsstue samt soveværelse. Rengøringsydelsen kan omfatte følgende opgaver efter en individuel vurdering Entre eller bryggers: Støvsugning. Revideret den 3. december

9 Gulvvask. Tørre støv af. Rystning af dørmåtter. Badeværelse afvaskning af: Håndvask og tilstødende væg toilet. Badekar eller bruseniche. Øvrigt inventar. Gulv. Køkken aftørring af: Køkkenbord. Hårde hvidevarer udvendigt. Gulv vask/støvsugning. Endvidere: Efterse og eventuel at aftørre køleskab og under vask. Soveværelse: Støvsugning. Gulvvask. Tørre støv af. Skift af sengelinned. Opholdsstue: Støvsugning. Gulvvask. Tørre støv af. Øvrige opgaver. Herudover kan hjælperen: Aftørre indbo i nåhøjde. Vaske trappe, hvor dette kræves jvf. lejekontrakten Rydde op og vaske op efter borgeren selv Vande blomster Lufte ud Tilkalde vicevært/håndværker Hjælpemidler: lettere vedligeholdelse (f.eks. pumpe luft i hjul) samt afvaskning Rede seng. Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen, men omfattet af fleksibel hjemmehjælp? Der er mulighed for fra gang til gang efter aftale, at bytte de visiterede ydelser. En borger som alene modtager praktisk hjælp kan ikke bytte denne til personlig pleje. Opgaverne skal kunne løses indenfor den fastsatte tidsramme, og det Revideret den 3. december

10 skal altid vurderes om et bytte af ydelser er forsvarligt. Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen og er ikke omfattet af fleksibel hjemmehjælp? Ydelsens omfang? Hovedrengøring. Rengøring efter flytning og efter håndværkere. Ekstra rengøring pga. dyr. Havearbejde. Snerydning. Opvask og oprydning efter gæster. Flytning af tunge møbler. Udvendig vinduespudsning. Hjælp til rengøring ydes fortrinsvis i dagtimerne. Individuelt vurderet og visiteret rengøring hver 14 dag. Vejledende max tid pr. 14. dag: 90 min. Hjælpen vil altid blive tildelt ud fra en individuel vurdering, særlige behov kan udløse hyppigere besøg. Er der valgmulighed Ja. med hensyn til leverandør? Hvem leverer Leverandører godkendt af Randers Kommune. Er ydelsen omfattet af fleksibel l hjemmehjælp? Hvad koster ydelsen for borgeren? Ja. Ved midlertidig hjælp til rengøring opkræves en indtægtsbestemt borgerbetaling. Ved varig hjælp til rengøring opkræves ikke borgerbetaling. Hvad er kommunens kvalitetsmål? Mål for: - visitation - leverancesikkerhed og udførelse At borgeren senest 5 hverdage efter anmodning om rengørings hjælp modtager en afgørelse. At rengørings hjælp ydes senest 5 hverdage efter, at der er truffet en afgørelse. At hjælpen vurderes løbende. At borgerne får den aftalte ydelse. Hvis rengøringshjælp undtagelsesvis må flyttes eller indskrænkes af leverandøren, skal der ydes erstatnings hjælp inden for 7 dage. Aflyser borgeren hjælpen ved f. eks bortrejse, sygehusophold o. l tilbydes ikke erstatningshjælp. Ved andre tilfælde af aflysning fra borgeren, tilstræbes at Revideret den 3. december

11 leverandøren tilbyder hel eller delvis erstatningshjælp inden for 7 dage. At der i videst mulig omfang tildeles én fast person/hjælper, som udfører hjælpen. At der, ved den faste hjælpers fravær, kommer en afløser, som er orienteret om hvilke ydelser, der er aftalt. At ydelsen leveres indenfor en maksimal afvigelse på 30 minutter i forhold til det aftalte tidspunkt. At hvis der er en afvigelse på mere end 30 minutter, skal modtageren orienteres. At hvis borgeren har et ændret behov for hjælp, skal visitator orienteres. At personalet kan legitimere sig. Hvordan følges der op på Leverandøren følger løbende op på hjælpen. Visitator tilpasser løbende tilbuddene efter modtagerens behov.(jfr. Lov om Social Service 88, stk. 2) Revideret den 3. december

12 Personlig hjælp og pleje Hvad er ydelsens lovgrundlag? Hvilket behov dækker Hvad er formålet med 83 i lov om social service. 83: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1)personlig hjælp og pleje og 2)hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Hjælp eller støtte til personlig pleje. At hjælpen og støtten skal bidrage til at afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller væsentlige sociale problemer. At hjælpen og samarbejdet sigter mod størst mulighed for at borgeren kan være selvhjulpen. At hjælpen og støtten sigter mod at borgeren genvinder eller bevarer evnen til at varetage sin personlige hygiejne. Hvor ovenstående ikke er muligt, at hjælpe borgeren med at varetage egen pleje eller dele af denne. Hvem kan modtage Borgere som midlertidig eller varigt har et nedsat funktionsniveau fysisk, psykisk eller socialt, der betinger behov for hjælp eller støtte til personlig pleje. Hvilke aktiviteter indgår i Ydelsen kan omfatte følgende efter en individuel vurdering: Personlig pleje: Bad Daglig hygiejne Formidling af fodpleje. Af - og påklædning. Hjælp til toiletbesøg. Hjælp ved ufrivillig vandladning/afføring. Tømning og pleje af stomi. Kateterpleje. Hjælp til forflytninger, vending og lejring. Mobilisering/vedligeholdelsestræning i f.h.t daglige færdigheder (ADL). Hudpleje: Almindelig hudpleje - observation af hud. Forebyggelse af tryksår. Pleje af vanskelig hud. Makeup. Revideret den 3. december

13 Hjælp til kropsbårne hjælpemidler: Isætning og rensning af høreapparater samt batteriskift. Brillepudsning. Støttestrømper. Støttebind. Støttekorset. Proteser af og på. Sengeredning: Sengeredning. Skifte sengelinned. Vende madrasser. Tørre seng af. Andet: Oprydning, herunder tømme skraldespand. Tømme postkasse. Hjælpe med kontakt til læge. Hjælp til indtagning af medicin efter uddelegering af ansvar. Færdes inden og uden for hjemmet. Oplæsning af breve. Samarbejde med familie/pårørende, hvis borgeren ønsker dette. Omklædning til fest. Hvilke aktiviteter indgår ikke i Ydelsens omfang? Kompliceret fodpleje. Ydelsen kan foregå døgnet rundt. Er der valgmulighed mht. leverandør? Omfang og varighed af ydelsen pr. besøg er afhængig af, hvilket behov borgeren har. Ja. Hvem leverer Leverandører godkendt af Randers kommune. Er ydelsen omfattet af fleksibel hjemmehjælp? Hvad koster ydelsen for borgeren? Ja. Ved midlertidig hjælp til personlig pleje opkræves en indtægtsbestemt borgerbetaling. Ved varig hjælp til personlig pleje opkræves ikke borgerbetaling. Revideret den 3. december

14 Hvad er kommunens kvalitetsmål? Mål for: - visitation At vurderingen af behovet for daglig hjælp og/eller støtte sker samme dag som behovet opstår. At vurderingen af behovet for ugentligt hjælp og/eller støtte sker senest 3 hverdage efter henvendelse. Områderne kan ved akut behov for hjælp iværksætte personlig pleje uanset visitation og skriftlig afgørelse. Borgeren modtager efter vurderingen en skriftlig afgørelse. At hjælpen vurderes løbende. - leverancesikkerhed og udførelsen Hvordan følges op på At daglig hjælp iværksættes samme dag som afgørelsen er truffet. Dog vil den ikke altid omfatte alle de aktiviteter, der indgår i den samlede ydelse, men kun de ydelser hvor Randers Kommune vurderer det som nødvendigt. At ugentlig hjælp iværksættes senest 5 dage efter en afgørelse er truffet. At den daglige hjælp ikke flyttes af leverandøren. At hvis ugentlig hjælp undtagelsesvis må flyttes af leverandøren, så skal der ydes erstatningshjælp ud fra en faglig vurdering. Aflyser borgeren hjælpen ved f. eks bortrejse, sygehusophold o.l. tilbydes ikke erstatningshjælp. Aflyser borgeren daglig hjælp ydes der ikke erstatnings hjælp. Aflyser borgeren ugentligt hjælp, tilstræbes det at leverandøren tilbyder hel eller delvis erstatningshjælp inden for 3 dage. At der i videst muligt omfang tildeles én hjælper, som udfører ydelsen. At der ved den faste hjælpers fravær kommer en afløser, som nøje er orienteret om, hvilke ydelser der er aftalt. At ydelsen leveres indenfor en maksimal afvigelse på 30 minutter i forhold til det aftalte tidspunkt. At hvis der er en afvigelse på mere end 30 minutter, skal borgeren orienteres. At hvis borgeren har et ændret behov for hjælp, skal visitator orienteres. At personalet kan legitimere sig. Leverandøren følger løbende op på hjælpen. Visitator tilpasser løbende tilbuddene efter modtagerens behov.(jfr. Lov om Social Service 88, stk. 2) Revideret den 3. december

15 Psykisk pleje og omsorg Hvad er ydelsens lovgrundlag? Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem kan modtage Hvilke aktiviteter indgår i Hvilke aktiviteter indgår ikke i Ydelsens omfang? 83, 85 i Lov om Social Service. 83: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1)personlig hjælp og pleje og 2)hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. 85 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Hjælp og støtte til psykisk pleje og omsorg. At hjælpen og støtten skal bidrage til at afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller væsentlige sociale problemer. At hjælpen og støtten sigter mod størst mulighed for at borgeren kan være selvhjulpen. At borgeren genvinder sit fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsniveau. Hvor ovenstående ikke er muligt, at hjælpe borgeren på de områder, hvor den personlige handlekraft er utilstrækkelig til at dække de personlig behov. Borgere der har behov for støtte og hjælp til at overkomme/eller ude af stand til at varetage hverdagen p.g.a. de er: Psykisk syge. Psykisk svage. Demente. Isolerede/ensomme. Vejledning og støtte. Formidling af kontakt til aktivitetstilbud. Støtte til at fastholde/opbygge netværk. Støtte i forbindelse med sorg og kriser. Hjælp og støtte til at strukturere hverdagen. Kontakt til andre sociale instanser hvis der ikke i netværket er nogen, som magter dette. Gåtur - hvor formålet er træning. Forebygge social isolation. Behandling og terapi. Omfanget og varigheden af ydelsen pr. besøg er afhængig af, hvilket behov borgeren har. Revideret den 3. december

16 Er der valgmulighed Se nedenstående mht. til leverandøren? Hvem leverer Bevilliges ydelsen kun efter 83 kan borgeren frit vælge mellem de af kommunen godkendte leverandører. Bevilliges ydelsen efter 85 kan borgeren ikke vælge privat leverandør. Er ydelsen omfattet af fleksibel hjemmehjælp? Hvad koster ydelsen for borgeren? Hvad er kommunens kvalitetsmål? Mål for: - visitation Ja Ved midlertidig hjælp til psykisk pleje og omsorg opkræves en indtægtsbestemt borgerbetaling. Ved varig hjælp til psykisk pleje og omsorg opkræves ikke borgerbetaling. Vurderingen af behovet for ugentligt hjælp og/eller støtte sker senest 3 hverdage efter henvendelse. Borgeren modtager senest 2 hverdage efter bevillingen en skriftlig afgørelse. Hjælpen vurderes løbende, og revurderes som minimum en gang årligt. - leverancesikkerhed og udførelsen Daglig hjælp iværksættes samme dag som afgørelsen er truffet. Dog vil den ikke altid omfatte alle de aktiviteter, der indgår i den samlede ydelsen, men kun de ydelser hvor Randers Kommune vurdere det nødvendigt. Ugentlig hjælp iværksættes senest 5 dage efter en afgørelse er truffet. Borgeren får den aftalte ydelse. Den daglige hjælp flyttes ikke af leverandøren Hvis ugentlig hjælp undtagelsesvis må flyttes af leverandøren skal der ydes erstatningshjælp inden 2 døgn. Aflyser borgeren hjælpen ved f. eks bortrejse, sygehusophold o.l. tilbydes ikke erstatningshjælp. Aflyser borgeren daglig hjælp, ydes der ikke erstatning hjælp. Aflyser borgeren, ugentligt hjælp, tilstræbes at leverandøren tilbyder hel eller delvis erstatningshjælp inden for 3 dage. Der tildeles i videst muligt omfang én fast person/hjælper, som udfører hjælpen. Ved den faste hjælpers fravær kommer der en afløser, som nøje er orienteret om, hvilke ydelser der er aftalt. Ydelsen leveres indenfor en maksimal afvigelse på 30 minutter i forhold til det aftalte tidspunkt. Revideret den 3. december

17 Hvis der er en afvigelse på mere end 30 minutter, skal borgeren orienteres. Hvis borgeren har et varigt ændret behov for hjælp, der udløser et øget mere eller mindre tidsforbrug, skal visitator orienteres. At personalet kan legitimere sig. Hvordan følges der op på Leverandøren følger løbende op på hjælpen. Visitator tilpasser løbende tilbuddene efter modtagerens behov.(jfr. Lov om Social Service 88, stk. 2) Revideret den 3. december

18 Hjælp og støtte til ernæring Hvad er ydelsens lovgrundlag? Hvilke behov dækker Hvad er formålet med 83, 85 og 86, stk. 2 i Lov om Social Service 83: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1)personlig hjælp og pleje og 2)hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. 85 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. 86, stk. 2: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. Hjælp eller støtte i forbindelse med måltider. Hjælpen og støtten bidrager til at afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller væsentlige sociale problemer. Hjælpen og støtten sigter mod størst mulighed for at borgeren kan være selvhjulpen. Hjælpen og støtten sigter mod at borgeren genvinder, eller bevarer evnen til at indtage mad og drikke. Hvor ovenstående ikke er muligt, at hjælpe borgeren med at indtage mad og drikke. Forebygge fejlernæring. Hjælp og støtte, så småt spisende og demente, får en sufficient kost/sikring af ernæring. Hvem kan modtage Hvilke aktiviteter indgår i Borgere som midlertidig eller varigt har et nedsat funktionsniveau fysisk, psykisk eller socialt, der betinger behov for hjælp eller støtte til at indtage mad og drikke. Ydelsen kan omfatte følgende efter en individuel vurdering: Opvarmning, tilberedning og anretning af morgen, middags- og aftensmad. Lave kaffe/te og mellemmåltider. Hjælp til indtagelse af mad og drikke. Hjælp til at indtage sondeernæring. Revideret den 3. december

19 Hvilke aktiviteter indgår ikke i Hjælp til at huske at spise og drikke. Oprydning og opvask efter borgeren selv I specielle tilfælde, f.eks. terminal borger, tilberedning og anretning af kræsekost. Tilberedning af varmt mad hos den enkelte borger. Oprydning og opvask efter gæster. Ydelsen udføres i alle døgnet timer. Ja. Ydelsens omfang? Er der valgmulighed mht. til leverandør? Hvem leverer Leverandører godkendt af Randers Kommune. Er ydelsen omfatte af fleksibel hjemmehjælp? Hvad koster det Hvad er kommunens kvalitetsmål? Ja. Ved midlertidig hjælp til ernæring opkræves en indtægtsbestemt borgerbetaling. Ved varig hjælp opkræves ikke betaling. At vurderingen af behovet for daglig hjælp og/eller støtte sker samme dag som behovet opstår. At borgeren senest 5 hverdage efter bevillingen modtager en skriftlig afgørelse. Mål for: -visitation - leverancesikkerhed og udførelsen At daglig hjælp iværksættes samme dag som afgørelsen er truffet. Dog vil den ikke altid omfatte alle de aktiviteter, der indgår i den samlede ydelse, men kun de ydelser hvor Randers Kommune vurderer det nødvendigt. At hjælpen iværksættelses samme dag, som borgeren får den aftalte ydelse. At den daglige hjælp ikke flyttes af leverandøren. Aflyser borgeren hjælpen ved f. eks bortrejse, sygehusophold o.l. tilbydes ikke erstatningshjælp. Aflyser borgeren daglig hjælp ydes der ikke erstatnings hjælp. At der i videst muligt omfang tildeles én hjælper, som udfører ydelsen. At der ved den faste hjælpers fravær kommer en afløser, som nøje er orienteret om, hvilke ydelser der er aftalt. At ydelsen leveres indenfor en maksimal afvigelse på 30 minutter i forhold til det aftalte tidspunkt. Revideret den 3. december

20 Såfremt der er en afvigelse på mere end 30 minutter, skal modtageren orienteres. Hvis modtagen har et ændret behov for hjælp, skal visitator orienteres. Hvordan følges op på Leverandøren følger løbende op på hjælpen. Visitator tilpasser løbende tilbuddene efter modtagerens behov.(jfr. Lov om Social Service 88, stk. 2) Revideret den 3. december

21 Tøjvask Hvad er ydelsens lovgrundlag? 83, og 84 i Lov om Social Service. 83: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1)personlig hjælp og pleje og 2)hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. 84:Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælde, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Hvilke behov dækker Hvad er formålet med Hvem kan modtage Hvilke aktiviteter indgår i Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen, men omfattet af fleksibel hjemmehjælp? Hvilke aktiviteter indgår ikke i Ydelsens omfang? Hjælp eller støtte til tøjvask. Hjælpen og støtten bidrager til at afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller væsentlige sociale problemer. Hjælpen og støtten sigter mod størst mulighed for at borgeren kan være selvhjulpen. Hjælpen og støtten sigter mod at borgeren genvinder eller bevarer evnen til at vaske tøj. Hvor ovenstående ikke er muligt, at vaske tøjet. Borgere som har et midlertidigt eller varigt nedsat funktionsniveau fysisk, psykisk eller socialt, som betinger behov for hjælp og støtte til vask af tøj. I vurderingen tages udgangspunkt i familiens samlede situation, og om der er voksne børn og/eller rask ægtefælle/samlever, der kan varetage opgaverne. Tøjvask i maskine i eget hjem eller vaskekælder/møntvask. Ophængning eller tørretumling, sammenlægning af tøjet, samt at lægge tøjet på plads. Stryge og rulle tøj. Vask efter gæster. Vask af specialfremstillede tekstiler. Hjælpen ydes på tidspunkter hvor der ydes anden hjælp. Revideret den 3. december

22 Er der valgmulighed Ja. mht. til leverandør? Hvem leverer Leverandører godkendt af Randers Kommune. Er ydelsen omfatte af fleksibel hjemmehjælp? Hvad koster det Ja. Ved midlertidig hjælp til tøjvask opkræves en indtægtsbestemt borgerbetaling. Ved varig hjælp opkræves ikke betaling. Hvad er kommunens kvalitetsmål? Mål for: -visitation Senest 5 hverdage efter ansøgning om hjælp til tøjvask modtager borgeren en skriftlig afgørelse. Hjælp til tøjvask ydes inden for 2 hverdage efter der er truffet en afgørelse. - leverancesikkerhed og udførelsen Hvordan følges op på Borgerne får den aftalte ydelse. Hvis hjælp til tøjvask undtagelsesvis må flyttes af leverandøren, skal der ydes erstatnings hjælp inden for 2 døgn. Aflyser borgeren hjælpen ved f. eks bortrejse, sygehusophold o. l tilbydes ikke erstatningshjælp. Aflyser borgeren, ugentligt hjælp, tilstræbes at leverandøren tilbyder hel eller delvis erstatningshjælp inden for 3 dage. Der tildeles i videst muligt omfang én fast person/hjælper, som udfører hjælpen. Ved den faste hjælpers fravær kommer en afløser, som nøje er orienteret om, hvilke ydelser, der skal udføres. Ydelsen leveres indenfor en maksimal afvigelse på 30 minutter i forhold til det aftalte tidspunkt. Hvis der er en afvigelse på mere end 30 minutter, skal borgeren orienteres. Hvis borgeren har et varigt ændret behov for hjælp, skal visitator orienteres. Personalet kan legitimere sig. Leverandøren følger løbende op på hjælpen. Visitator tilpasser løbende tilbuddene efter modtagerens behov.(jfr. Lov om Social Service 88, stk. 2) Revideret den 3. december

23 Støtte til indkøb Hvad er ydelsens lovgrundlag? 83 Lov om Social Service. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og 2)hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Støtte til indkøb kan bevilliges efter 86 i Lov om Social Service, hvis ydelsen indgår i et rehabilitering forløb. Hvilke behov dækker Hvad er formålet med Støtte til indkøb af dagligvarer. Hjælpen og støtten bidrager til at afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller væsentlige sociale problemer. Hjælpen og samarbejdet sigter mod størst mulighed for at borgeren kan være selvhjulpen. Hjælpen og støtten sigter mod at borgeren genvinder eller bevarer evnen til at købe ind. Hvor ovenstående ikke er muligt, søge for at borgeren har den nødvendige mængde dagligvarer i husholdningen. Hvem kan modtage Borgere som midlertidig eller varigt har et nedsat funktionsniveau fysisk, psykisk eller socialt, der betinger behov for støtte til indkøb. Borgere, der har vanskeligt ved/eller ikke er i stand til at handle ind, bestille varer, åbne for budet og sætte varer på plads. I vurderingen tages udgangspunkt i familiens samlede situation, om der er voksne børn og/eller rask ægtefælle/samlever, der kan varetage opgaverne. Hvilke aktiviteter indgår i Give information om butikker med rimeligt varesortiment og samtidig har gratis udbringning. I tilfælde hvor der ikke kan findes butikker, der bringer gratis ud, yder kommunen kompensation for udbringningsudgifterne. Hjælp til at udarbejde indkøbslister Ringe efter varer. Modtage varer. Sætte varer på plads Revideret den 3. december

24 Hvilke aktiviteter indgår ikke i Ydelsens omfang? I særlig tilfælde at hente varer hos den handlende f.eks. i forbindelse med udskrivning fra sygehuset, eller hvis der akut mangler madvarer. Ledsage til indkøb, i forbindelse med et genoptræningsforløb. Fast ugentligt indkøb. Som udgangspunkt kan der ydes hjælp hver uge, men omfang og varighed af ydelsen pr. besøg er afhængig af, hvilket behov borgeren har. En gang ugentligt, hvis hjælpen kommer i hjemmet til andre opgaver, gives ydelsen på samme tidspunkt. Hjælpen vil altid blive tildelt ud fra en individuel vurdering, særlige behov kan udløse hyppigere besøg. Er der valgmulighed Ja. mht. til leverandør? Hvem leverer Leverandør godkendt af Randers Kommune. Er ydelsen omfatte af fleksibel hjemmehjælp? Hvad koster det Ja. Ved midlertidig støtte til indkøb opkræves en indtægtsbestemt borgerbetaling. Ved varig hjælp opkræves ikke betaling. Hvad er kommunens kvalitetsmål? Mål for: -visitation At borgeren senest 3 hverdage efter anmodning om indkøbs hjælp modtager en afgørelse. At hjælpen ydes senest 3 dage efter at afgørelsen er truffet. - leverancesikkerhed og udførelsen At borgerne får den aftalte ydelse. Hvis hjælpen undtagelsesvis må flyttes eller indskrænkes af leverandøren, skal der ydes erstatnings hjælp inden for 2 dage. Aflyser borgeren hjælpen ved f. eks bortrejse, sygehusophold o. l tilbydes ikke erstatningshjælp. Ved andre tilfælde af aflysning fra borgeren, tilstræbes at leverandøren tilbyder hel eller delvis Revideret den 3. december

25 stræbes at leverandøren tilbyder hel eller delvis erstatningshjælp inden for 7 dage. At der i videst mulig omfang tildeles én fast person/hjælper, som udfører hjælpen. At der, ved den faste hjælpers fravær, kommer en afløser, som nøje er orienteret om hvilke ydelser, der er aftalt. At ydelsen leveres indenfor en maksimal afvigelse på 30 minutter i forhold til det aftalte tidspunkt. At hvis der er en afvigelse på mere end 30 minutter, skal modtageren orienteres. At hvis borgeren har et ændret behov for hjælp, skal visitator orienteres. At personalet kan legitimere sig. Hvordan følges op på Leverandøren følger løbende op på hjælpen. Visitator tilpasser løbende tilbuddene efter modtagerens behov.(jfr. Lov om Social Service 88, stk. 2) Revideret den 3. december

26 Afløsning aflastning og midlertidig ophold Hvad er ydelsens lovgrundlag? 84 Lov om Social Service, stk. 1 og 2. Stk. 1: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Stk. 2: Kommunen kan tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode har særligt behov for omsorg eller pleje. Hvilke behov dækker Hvad er formålet med Hvem kan modtage Hvilke aktiviteter indgår i Behov for hjælp og støtte til pårørende, der trænger til aflastning. Behov for afløsning så ægtefælle kan forlade hjemmet i en periode. Omfattende plejebehov, der ikke kan afhjælpes i egen bolig. Plejebehov i forbindelse med sygdom hvor indlæggelse ikke skønnes nødvendigt. Behov for afklaring af fremtidig bolig. Behov for særlig støtte og omsorg ved livets afslutning. Behov for optræning/genoptræning. Behov for styrkelse af mestringsevnen i forbindelse med sygdom. Akut behov for opsyn eller tryghed efter en social hændelse i eget hjem. Sikre at pårørende fortsat kan passe en plejekrævende borger i eget hjem. Sikre at borgeren genvinder eller forbedrer sin mulighed for at tage vare på sig selv. Give pleje og tryghed til døende. Sikre at borgere med stort plejebehov kan bo i egnet bolig. Sikre trygge rammer til plejekrævende borgere hvor en pårørende er fraværende f.eks. ved indlæggelse. Borgere der i en periode har særligt pleje og omsorgsbehov, der ikke kan løses i eget hjem. Pårørende til plejekrævende borgere. Døende Pleje og omsorg. Revideret den 3. december

27 Hvilke aktiviteter indgår ikke i Aktiviteter og træning. Praktisk hjælp. Tilsyn Døgnaflastning i eget hjem. Transport til og fra midlertidigt ophold. Ydelsens omfang? Omfanget beror på den enkelte borgers behov. Varighed aftales ved opstart og kan evt. forlænges. Et midlertidigt ophold kan vare op til 3 uger hvorefter behovet skal revurderes. Er der valgmulighed Nej. mht. til leverandør? Hvem leverer Ydelsen er ikke omfattet af fritvalgsordningen, hvilket betyder, at det er ældreområdet i Randers Kommune, som varetager opgaven. Midlertidige ophold foregår på et af kommunens områdecentre. Hvad koster ydelsen borgeren? Der kræves en fast takst for et midlertidigt ophold jfr. Randers Kommunes Byrådsbeslutning. Hvad er kommunens kvalitetsmål? Mål for: -visitation At borgeren senest 3 hverdage efter ansøgning om hjælpen modtager en afgørelse. - leverancesikkerhed og udførelsen Hvordan følges op på Akut behov for aflastning/afløsning løses inden for max. 24 timer. Ved akut behov for aflastning skal borgeren tage imod plads uanset beliggenhed. At hjælpen iværksættes i henhold til afgørelsen. Der opsættes mål og aftaler for midlertidigt ophold, som revurderes inden opholdet afsluttes. At borgerne får den aftalte ydelse. Leverandøren følger løbende op på hjælpen. Visitator tilpasser løbende tilbuddene efter modtagerens behov.(jfr. Lov om Social Service 88, stk. 2) Revideret den 3. december

28 Plejeboliger Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om almene boliger 5. 13, stk 2 og 54 og 57. Lov om Social Service 108 og 192a Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ældre, der har særligt behov for en almen plejebolig, jf. 5 stk. 2, eller for en plads på et plejehjem, jf. 192 i Lov om Social Service, en sådan bolig eller plads senest 2 mdr. efter optagelse på venteliste. Stk. 2: Garantien efter stk. 1 gælder dog ikke, hvis den ældre har valgt en bestemt almen plejebolig eller et bestemt plejehjem efter reglerne i 58 a. Stk. 3: Socialministeren fastsætter regler om optagelse på en venteliste og om frister for tilbud om en almen plejebolig eller plejehjemsplads. Lovgivning herudover: Erhvervs og boligstyrelsens bekendtgørelse om udlejning af almene boliger 14 Socialministeriets bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger Lov om individuel boligstøtte 75, stk. 2. Hvilke behov dækker Hvad er formålet med Hvilke boligtyper findes der? Borgere med omfattende behov for fysisk eller psykisk pleje og omsorg døgnet rundt, kan visiteres til plejebolig. Borgere med særlige sociale behov. Behov for tryghed, sikkerhed og nærvær. Behov for samvær og daglig støtte. Behov for vedligeholdelse af funktionsniveau. At sikre borgere med særligt behov kan bo i en egnet bolig. At understøtte borgernes mulighed for egenomsorg. Der findes plejeboliger jævnt fordelt i kommunen. Plejeboliger: 1 eller 2 rums boliger af forskellig størrelse med eget toilet/bad. Leve/bo - miljøer. Boliger for demente. Tilknyttet omsorgs- og servicefunktioner, samt faciliteter til samvær, aktivitet og træning. Fællesarealer. Revideret den 3. december

29 Der er personale til stede døgnet rundt. Boligerne er omfattet af embedslægetilsyn og kommunens eget kvalitets tilsyn. Der udarbejdes plan for pleje og omsorgsindsatsen hos den enkelte beboer. Hvem kan bo i boligerne? Hvem kan ikke tilbydes en bolig? Ydelsens omfang? Er der valgmulighed mht. til leverandør? Hvad koster ydelsen borgeren? Hvad er kommunens kvalitetsmål? Mål for: -visitation Borgere der har vanskeligt ved eller er ude af stand til at tage vare på sig selv. Plejebolig: specielt for ældre og handicappede med et stort fysisk eller psykisk plejebehov, og som har brug for pleje og tilstedeværelse af personale døgnet rundt. Plejebolig til demente: kræver at den ældre er udredt diagnostisk. Har særlige behov som ikke kan løses i almindelig plejebolig. Upraktiske boligforhold, utryghed eller høj alder berettiger ikke i sig selv til en plejebolig Borgere kan søge bolig i hele kommunen. Ægtefælle eller samlever har ret til at flytte med i ældrebolig. Såfremt en ægtefælle eller samlever afgår ved døden, har den længstlevende ret til at blive boende i boligen. Der kan frit vælges mellem kommunens plejecentre. Randers Kommune henviser og samarbejder med enkelte private plejehjem/centre. Borgere har ikke frit valg mhp. at vælge private leverandører. Borgere har mulighed for at søge bolig i en anden kommune, såfremt borgeren opfylder visitationskriterierne i den pågældende kommune. Borgere, der er visiteret til en bolig i en anden kommune, har ligeledes retskrav på at flytte til Randers Kommune, såfremt de opfylder visitationskriterierne. Konkrete oplysninger om huslejen i den boligtype man søger, kan indhentes i Randers Kommune. Der betales husleje, som er formue- og indkomstbestemt. Senest en uge efter anmodning om ansøgning af en plejebolig aftales visitationsbesøg med visitator. Visitationsenheden træffer afgørelse om hvorvidt Revideret den 3. december

30 ansøgeren opfylder kriterierne for en plejebolig. - leverancesikkerhed og udførelsen Hvordan følges op på Ydelsen? Ansøger modtager en skriftlig afgørelse på ansøgning. Senest 3 uger efter at borgeren har underskrevet ansøgning om bolig foreligger der svar på afgørelsen i form af: 1) et konkret tilbud om bolig, 2) optagelse på venteliste 3) eller begrundet afslag med ankevejledning. Visitationsenheden gennemgår ventelisten hver 14. dag. Borgere som er opført på ventelisten til bolig efter eget valg revurderes og kontaktes løbende. Revideret den 3. december

31 Døgnbemandede boliger Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om almene boliger 5. 13, stk 2 og 54 og 57. Lov om Social Service 108 og 192a Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ældre, der har særligt behov for en almen plejebolig, jf. 5 stk. 2, eller for en plads på et plejehjem, jf. 192 i Lov om Social Service, en sådan bolig eller plads senest 2 mdr. efter optagelse på venteliste. Stk. 2: Garantien efter stk. 1 gælder dog ikke, hvis den ældre har valgt en bestemt almen plejebolig eller et bestemt plejehjem efter reglerne i 58 a. Stk. 3: Socialministeren fastsætter regler om optagelse på en venteliste og om frister for tilbud om en almen plejebolig eller plejehjemsplads. Lovgivning herudover: Erhvervs og boligstyrelsens bekendtgørelse om udlejning af almene boliger 14 Socialministeriets bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger Lov om individuel boligstøtte 75, stk. 2. Hvilke behov dækker Hvad er formålet med Hvilke boligtyper findes der? Hvem kan bo i boligerne? Borgere som har brug for nogen/delvis behov for fysisk eller psykisk pleje og omsorg døgnet rundt, kan visiteres til en døgnbemandet bolig. Borgere med særlige sociale behov. Behov for tryghed, sikkerhed og nærvær. Behov for samvær og daglig støtte. Behov for vedligeholdelse af funktionsniveau. At sikre borgere med særligt behov kan bo i en egnet bolig. At understøtte borgernes mulighed for egenomsorg. 2 rums boliger af forskellig størrelse med eget toilet/bad. Boligerne er omfattet af embedslægetilsyn og kommunens eget kvalitets tilsyn. Der udarbejdes plan for pleje og omsorgsindsatsen hos den enkelte beboer. Borgere der har svært eller vanskeligt ved at tage vare på sig selv Revideret den 3. december

32 Hvem kan ikke tilbydes en bolig? Ydelsens omfang? Er der valgmulighed mht. til leverandør? Hvad koster ydelsen borgeren? Hvad er kommunens kvalitetsmål? Mål for: -visitation - leverancesikkerhed og udførelsen Upraktiske boligforhold, utryghed eller høj alder berettiger ikke i sig selv til en døgnbemandet bolig. Borgere kan søge bolig i hele kommunen. Ægtefælle eller samlever har ret til at flytte med. Såfremt en ægtefælle eller samlever afgår ved døden, har den længstlevende ret til at blive boende i boligen. Der kan frit vælges mellem kommunens døgnbemandede boliger. Borgere har mulighed for at søge bolig i en anden kommune, såfremt borgeren opfylder visitationskriterierne i den pågældende kommune. Borgere, der er visiteret til en bolig i en anden kommune, har ligeledes retskrav på at flytte til Randers Kommune, såfremt de opfylder visitationskriterierne. Konkrete oplysninger om huslejen i den boligtype man søger, kan indhentes i Randers Kommune. Der betales husleje, som er formue- og indkomstbestemt. Seneste en uge efter anmodning om ansøgning af døgnbemandet bolig aftales visitationsbesøg med visitator. Visitationsenheden træffer afgørelse om hvorvidt ansøgeren opfylder kriterierne for en døgnbemandet bolig. Ansøger modtager en skriftlig afgørelse på ansøgning. Senest 3 uger efter at borgeren har underskrevet ansøgning om bolig foreligger der svar på afgørelsen i form af: 1) et konkret tilbud om bolig, 2) optagelse på venteliste 3) eller begrundet afslag med ankevejledning. Hvordan følges op på Ydelsen? Visitationsenheden gennemgår ventelisten hver 14. dag. Borgere som er opført på ventelisten til bolig efter eget valg revurderes og kontaktes løbende. Revideret den 3. december

33 Ældre-/handicapvenlige boliger Hvad er ydelsens lovgrundlag? Hvilke behov dækker Hvad er formålet med Lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger 54, 57, 58a+b. Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger mv. kapitel 4. Behov for bolig med egnet adgangsforhold eller indretning Forbedre eller fastholde borgerens evne til at klare hverdagen i egen bolig Hvilke boligtyper findes der? Der findes ældre-/handicapvenlige boliger jævnt fordelt i kommunen. Boligerne er kommunalt - eller privatejede. Kommunen har visitationsret til boligerne. De Ældre-/handicapvenlige boliger udlejes og administreres enten af en boligforening eller af Randers Kommune. Ældre-/handicapvenlige boliger: 2 rums bolig af forskellig størrelse, hvor adgangsforhold og indretning er velegnet for gangbesværede og kørestolsbrugere. Ofte fritliggende boliger. Der kan være centerfunktioner i nærheden af boligen. Boligerne er omfattet af visitation og frit valg. Uden fasttilknyttet personale. Hvem kan bo i boligerne? Hvem kan ikke tilbydes en bolig? Borgere med et lettere fysisk/psykisk/socialt plejebehov. Borgere som bevarer eller forbedrer sit funktionsniveau ved at bo i en ældre-/ handicapvenlig bolig. Borgere som har svært ved at klare sig i nuværende bolig, på grund af de fysiske rammer. Borgere der ikke har specielle behov for indretning og adgangsforhold. Borgere der kan fungere i en almindelig bolig. Borgere som er blevet tilbudt bolig 2 gange slettes af listen. Revideret den 3. december

34 Ydelsens omfang? Er der valgmulighed mht. til leverandør? Borgere kan søge bolig hvor i kommunen de ønsker det. Borgere har mulighed for at vælge mellem kommunens boliger. Borgere, der er visiteret til en ældre-/handicapvenlig bolig i Randers Kommune har retskrav på at flytte til en anden kommune, såfremt borgeren også opfylder visitationskriterierne i den pågældende kommune. Borger, der er visiteret til en ældre-/handicapvenlig bolig i andre kommuner har ligeledes retskrav på at flytte til Randers Kommune, såfremt de også opfylder visitationskriterierne her. Hvad koster ydelsen borgeren? Hvad er kommunens kvalitetsmål? Mål for: -visitation - leverancesikkerhed og udførelsen Konkrete oplysninger om huslejen i den boligtype man søger, kan indhentes i Randers Kommune. Der betales husleje, som er formue- og indkomstbestemt. Seneste en uge efter anmodning om ansøgning af ældre-/handicapvenlig bolig aftales visitationsbesøg med visitator. Visitationsenheden træffer afgørelse om hvorvidt ansøgeren opfylder kriterierne for en ældre- /handicapvenlig bolig. Ansøger modtager en skriftlig afgørelse på ansøgning. Senest 3 uger efter at borgeren har underskrevet ansøgning om bolig foreligger der svar på afgørelsen i form af: 2) et konkret tilbud om bolig, 2) optagelse på venteliste 3) eller begrundet afslag med ankevejledning. Hvordan følges op på Visitator foretager halvårlige revurderinger af ansøgere på venteliste. Revideret den 3. december

35 Madservice Hvad er ydelsens lovgrundlag Hvilke behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Lov om social service 83 Madservice til borgere, der opfylder visitationskriterierne. At borgeren får et ernæringsrigtigt tilbud. At yde en forebyggende indsats, således at de kvaliteter borgeren sætter pris på, fastholdes. At tilbyde mad tilberedt af faguddannet personale At tilbyde et varieret tilbud efter borgerens ønsker og behov. At tilbyde god information om bl.a. diæter. At man kan bo længst muligt i eget hjem. Hvem kan modtage ydelsen Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen Mål for visitation Ydelsens omfang Pensionister eller dennes ægtefælle, som p. g. a. svagelighed ikke selv er i stand til at lave den varme mad. Pensionister,som har behov for et væsentligt supplement til de retter, de selv kan tilberede. Pensionister, for hvem madlavning skønnes at være en stor arbejdsmæssig belastning, og hvor det skønnes, at pensionisten har brug for kræfterne til f.eks socialt samvær. Pensionister, for hvem madleverancen vurderes at kunne forebygge livsstilssygdomme, som f.eks. diabetes 2. Pensionister, som funktionsmæssigt skønnes at have brug for en varieret og sund kost. Terminalt syge og deres pårørende, hvor der er behov for aflastning omkring madlavning. Produktion og udbringning af mad. Maden kan leveres inden for 24 timer på hverdage. Det varme måltid leveret i form af kølevacuum mad. Der kan hver uge vælges mellem 12 hovedretter og 12 for- eller efterretter. Der skal som hovedregel modtages 4 hovedretter om ugen. Maden er energirigtig sammensat, så den også tilgodeser småtspisende. Der leveres også diætkost. Revideret den 3. december

36 Hvordan følges op på ydelsen Hvad koster ydelsen for borgeren Hvad er kommunens kvalitetsmål? Hvem leverer ydelsen Der gennemføres brugerundersøgelse 1 x årligt Byrådet fastsætter årligt en takst Der udarbejdes et særskilt bilag Leverandør godkendt af Randers kommune Revideret den 3. december

Afløsning, aflastning og midlertidigt ophold Hvad er ydelsens 84 i Lov om Social Service, stk. 1 og 2.

Afløsning, aflastning og midlertidigt ophold Hvad er ydelsens 84 i Lov om Social Service, stk. 1 og 2. Afløsning, aflastning og midlertidigt ophold Hvad er ydelsens 84 i Lov om Social Service, stk. 1 og 2. lovgrundlag? Hvilke behov Behov for hjælp og støtte til pårørende, der dækker ydelsen? trænger til

Læs mere

Om kvalitetsstandarder generelt

Om kvalitetsstandarder generelt Om kvalitetsstandarder generelt Her findes serviceinformation til kommunens borgere om den hjælp eller støtte, de kan forvente fra ældreområdet. Kvalitetsstandarderne har til formål: At synliggøre kommunens

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr.

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 2 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83.

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen skal

Læs mere

Revideret den 26. januar 2009. 2

Revideret den 26. januar 2009. 2 KVALITETSSTANDARDER PÅ ÆLDREOMRÅDET RANDERS KOMMUNE 2009 OM KVALITETSSTANDARDER... 3 ÆLDREOMRÅDETS ØVRIGE TILBUD... 3 ÆLDREOMRÅDETS VÆRDIGRUNDLAG OG MÅLSÆTNING... 4 HVORDAN FÅR MAN HJÆLP OG STØTTE?...

Læs mere

83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje, og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.

83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje, og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Kvalitetsstandard - Lov om social service 83 Personlig hjælp til borgere i eget hjem og ældrebolig Praktisk hjælp til borgere i eget hjem og ældrebolig Lovgrundlag 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning Indhold Indledning... 1 Om kvalitetsstandarder... 1 Omsorgsområdets værdier og målsætning... 2 Hvornår kan man få hjælp?... 2 Hvordan får man hjælp og støtte?... 2 Hvordan vurderes behovet for hjælp og

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for aflastning/afløsning... 6 Kvalitetsstandard for praktisk

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand November 2015 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1 nr. 2 Målgruppe Borgere der har gennemgået et forløb efter servicelovens 83 a og fortsat

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med indgår i Servicelovens 83 Behovet

Læs mere

Kvalitetsstandard: Spise og drikke

Kvalitetsstandard: Spise og drikke Kvalitetsstandard: Spise og drikke 2015 Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 og 87. Hvilke behov dækker ydelsen Støtte/hjælp/ rehabilitering til udførelse af de aktiviteter som borgeren midlertidigt

Læs mere

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2016 Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Hjælpen tilrettelægges

Læs mere

Madservice Hvis du har behov for hjælp til tilberedning af smørrebrød og varm mad henvises til kommunalt godkendte leverandører af mad.

Madservice Hvis du har behov for hjælp til tilberedning af smørrebrød og varm mad henvises til kommunalt godkendte leverandører af mad. Serviceinformation 2015-16 Praktisk hjælp til voksne Rehabiliteringsforløb ved praktisk hjælp til voksne Denne information beskriver de ydelser Vordingborg Kommune kan tilbyde til praktisk hjælp efter

Læs mere

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Hvad er en plejebolig? Plejeboliger er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding. Plejeboliger er indrettet,

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand Januar 2013 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1 nr. 2 Modtager af indsatsområderne Borgere, der har brug for hjælp, på grund af en midlertidig

Læs mere

Egebjerg kommune. Aftale om hjemmehjælp. Servicedeklaration

Egebjerg kommune. Aftale om hjemmehjælp. Servicedeklaration Egebjerg kommune Aftale om hjemmehjælp Servicedeklaration Servicedeklaration: Hjælpen fra hjemmeplejen i Egebjerg kommune er baseret på et gensidig tillidsforhold mellem borgeren og hjemmehjælperen, og

Læs mere

SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver

SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver Formål: Formålet med ydelsen er at sikre den nødvendige "Personlige hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Kvalitetsstandard: Skærmede boliger

Kvalitetsstandard: Skærmede boliger 2013 Kvalitetsstandard: Skærmede boliger Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5,stk.2. Hvilke behov dækker ydelsen Skærmet bolig kan bevilges af kommunens visitator til

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Side 1 af 7

Kvalitetsstandarder. Side 1 af 7 Kvalitetsstandarder Bilag: G Side 1 af 7 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om Social Service 83 Hvilken ydelse er omfattet? Praktisk hjælp Hvad er formålet med ydelsen? Hjælpen gives med det formål at

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.8 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583728. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.8 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583728. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for rengøring 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 71 lov om social service 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandarder 2014

Furesø Kommune Kvalitetsstandarder 2014 Indhold Indledning... 2 PERSONLIG PLEJE... 3 Ernæring, hjælp til mad og drikke... 3 Psykisk pleje og omsorg... 4 Personlig hjælp og pleje... 5 Aflastning... 8 Afløsning... 9 PRAKTISK HJÆLP... 10 Praktisk

Læs mere

Nyttig viden om ældreområdet

Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om Ældreområdet Indholdsfortegnelse Forord... 3 Byrådets visioner for ældreområdet... 3 Overordnet målsætning... 4 Hvem kan få hjælp?... 4 Formål... 4 Hvad kan

Læs mere

Indkøb: skrive indkøbsseddel hjælp eller støtte til at ringe efter varer sætte varer på plads

Indkøb: skrive indkøbsseddel hjælp eller støtte til at ringe efter varer sætte varer på plads KVALITETSSTANDARD Praktiske opgaver - rengøring, tøjvask og indkøb 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om Social Service: 83, stk 1: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp eller støtte til nødvendige

Læs mere

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Serviceinformation Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Hvad er Personlig og praktisk hjælp og hvem kan få? Personlig og praktisk hjælp er for dig, der er bosiddende i Lolland Kommune,

Læs mere

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION 1 2 TRYGHED FLEKSIBILITET ÅBENHED RESPEKT LIVSKVALITET PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP MÅL Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves

Læs mere

Kvalitetsstandard: Personlig pleje

Kvalitetsstandard: Personlig pleje Kvalitetsstandard: Personlig pleje 2013 Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 og 87 Hvilke behov dækker ydelsen Støtte/hjælp/guidning til udførelse af de aktiviteter som borgeren midlertidigt eller

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker. Personlig hjælp og pleje. 3. Formålet med hjælpen

1. Hjælpens lovgrundlag. 71 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker. Personlig hjælp og pleje. 3. Formålet med hjælpen 1. Hjælpens lovgrundlag 71 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Personlig hjælp og pleje 3. Formålet med hjælpen Med udgangspunkt i borgerens ressourcer og behov ydes hjælpen for

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Serviceloven 192 og lov om almene boliger mv. 54. Visitering til pleje- og ældreboliger

Kvalitetsstandarder. Serviceloven 192 og lov om almene boliger mv. 54. Visitering til pleje- og ældreboliger Kvalitetsstandarder Serviceloven 192 og lov om almene boliger mv. 54 Visitering til pleje- og ældreboliger Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Indholdsfortegnelse: Værdigrundlag og politiske mål Side

Læs mere

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for rengøring 2012 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden skal sikre,

Læs mere

Visitation til. plejeboliger ældreboliger korttidspladser

Visitation til. plejeboliger ældreboliger korttidspladser PLEJEAFDELINGEN Visitation til plejeboliger ældreboliger korttidspladser 12 december 2009 1 Indholdsfortegnelse: 1. Visitation...3 2. Pleje-boliger - oversigt...4 2. Plejeboliger - kvalitetsstandard...4

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2016

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2016 Kvalitetsstandarder Kalundborg Kommune 2016 Godkendt i KB den 30. marts 2016 Visioner og mål Målgruppen for kvalitetsstandarderne er alle borgere over 18 år i Kalundborg Kommune med behov for hjælp, men

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Kvalitetsstandard for: Visitering til plejebolig somatiske og lettere demente

Kvalitetsstandard for: Visitering til plejebolig somatiske og lettere demente Kvalitetsstandard for: Visitering til plejebolig somatiske og lettere demente Indhold Beskrivelse 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Serviceloven 192 og Lov om Almene Ældreboliger 5 2. Hvilket behov dækker

Læs mere

Hjælp til personlig pleje udføres ud fra de gældende hygiejniske principper. Der kan kun visiteres én type centerpakke pr. bruger.

Hjælp til personlig pleje udføres ud fra de gældende hygiejniske principper. Der kan kun visiteres én type centerpakke pr. bruger. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.3 CENTERPAKKER, C-pakker Hvem kan få hjælp? Der ydes hjælp efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Visitation plejeboliger m.v. 05 den 8. maj 2007

PLEJEOMRÅDET. Visitation plejeboliger m.v. 05 den 8. maj 2007 PLEJEOMRÅDET Visitation plejeboliger m.v. 05 den 8. maj 2007 1 Indholdsfortegnelse: Indledning, kompetence, visitation...3 1. Plejeboliger...4 2. Plejeboliger - kvalitetsstandard...4 3. Øvrige boliger...7

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Rengøring

Kvalitetsstandarder for Rengøring Bilag: Kvalitetsstandard for rengøring 2016: Kvalitetsstandarder for Rengøring Målgruppe Borgere, som er ude af stand til at varetage opgaver i forbindelse med rengøring på grund af nedsat fysisk eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for ældreområdet 2010

Kvalitetsstandard for ældreområdet 2010 Kvalitetsstandard for ældreområdet 2010 Postadresse: Favrskov Kommune Social og Sundhed Sekretariatet Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Indholdsfortegnelse favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk 1.0

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp Information om hjemmehjælp Marts 2012 Social- og Sundhedsforvaltningen 1 Indledning Denne pjece er for dig, der ønsker at søge - eller modtager hjemmehjælp i Herlev Kommune. Du finder information om, hvordan

Læs mere

Rehabiliteringsforløb i BLIV

Rehabiliteringsforløb i BLIV KVALITETSSTANDARD FOR Rehabiliteringsforløb i BLIV (bedre liv i eget hjem) 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83a. Målgruppe Borgere der på grund af væsentlige følger af nedsat fysisk,

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE UDKAST Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre 2008

TILBUD TIL ÆLDRE UDKAST Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre 2008 TILBUD TIL ÆLDRE UDKAST Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre 2008 Indhold Indhold Forord...3 Mål og værdier Mål for ældreområdet...4 Principper for indsatsen...4 Formål med tilbuddene...4 Generel

Læs mere

Ydelses- og plejepakkebeskrivelse

Ydelses- og plejepakkebeskrivelse Ydelses- og plejepakkebeskrivelse for Personlig pleje 2015 FORORD... 3 AKTIV HVERDAG... 3 PLEJEPAKKER... 3 PLEJEPAKKE - DAG 1... 4 PLEJEPAKKE - DAG 2... 5 PLEJEPAKKE - DAG 3... 6 PLEJEPAKKE - DAG 4...

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Mål for ældreområdet

Læs mere

Kvalitetsstandard og indsatskatalog

Kvalitetsstandard og indsatskatalog Kvalitetsstandard og indsatskatalog Personlig pleje og praktisk bistand Januar 2015 Indhold Kvalitetsstandard og indsatskatalog... 4 1.1. Trænende indsats Praktiske og personlige opgaver...10 1.1.4 Måltider,

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmehjælpsydelser til borgere, der er visiteret til plejebolig

Kvalitetsstandard for hjemmehjælpsydelser til borgere, der er visiteret til plejebolig SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Kvalitetsstandard for hjemmehjælpsydelser til borgere, der er visiteret til plejebolig Emne Lovgrundlag Grundlag for bevilling Hvilke behov skal dække Hvad er formålet

Læs mere

Lov om social service 83

Lov om social service 83 7.0 Ydelsesbeskrivelser 7.1 Personlig pleje 7.1.1 Hjælp til personlig hygiejne indgår i Borgeren kan ikke eller delvist ikke varetage personlig hygiejne pga. en væsentlig funktionsnedsættelse. nedenstående

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 104. Daghjem for demente

Kvalitetsstandard. Serviceloven 104. Daghjem for demente Kvalitetsstandard Serviceloven 104 Daghjem for demente Godkendt i Byrådet den 29. januar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Fanø Kommunes KVALITETSSTANDARDER 2016

Fanø Kommunes KVALITETSSTANDARDER 2016 Fanø Kommunes KVALITETSSTANDARDER 2016 Hverdagstræning og rehabilitering Personlig pleje, praktiske opgaver Træning og afløsning/aflastning Vederlagsfri fysioterapi Servicelovens 83, 83a, 84, og 86 Sundhedsloven

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt af Socialudvalget den 7. maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG... 1

Læs mere

Ydelseskatalog. for personlig og praktisk hjælp i Haderslev Kommune

Ydelseskatalog. for personlig og praktisk hjælp i Haderslev Kommune Ydelseskatalog for personlig og praktisk hjælp i Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse side Forord...3 Praktisk hjælp til borgeren Rengøringer...4 Tøjvask... 5 Indkøb... 5 Personlig hjælp til borgeren

Læs mere

Kvalitetsstandard for Personlig pleje. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for Personlig pleje. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for Personlig pleje Samsø Kommune Hjemmeplejen Juli 2014 Kvalitetsstandard for personlig pleje Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om personlig pleje.

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2014 PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker hjælpen Hvad er formålet med hjælpen Hjælp og støtte

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune.

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Den 25/10 2011 Jr. nr.: 2007/36556 Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Hvem kan få en plejebolig? Du kan få en plejebolig, hvis du har et stort behov for både støtte,

Læs mere

Svendborg Kommune. service til ældre og handicappede

Svendborg Kommune. service til ældre og handicappede Svendborg Kommunes service til ældre og handicappede - på plejecentre - i ældreboliger tilknyttet plejecentre Serviceinformation Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Forord:...3

Læs mere

Kvalitetsstandarder For forebyggende hjemmebesøg, praktisk hjælp, personlig pleje, madservice, afløsning, ældre- og plejeboliger 2016

Kvalitetsstandarder For forebyggende hjemmebesøg, praktisk hjælp, personlig pleje, madservice, afløsning, ældre- og plejeboliger 2016 Kvalitetsstandarder For forebyggende hjemmebesøg, praktisk hjælp, personlig pleje, madservice, afløsning, ældre- og plejeboliger 2016 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er formålet

Læs mere

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune D. PERSONLIG PLEJE 1. Ydelsens lovgrundlag Lov om social service Kapitel 16, 83, 84, 85, 86, stk.2 samt 87. 2. Formål At styrke livskvalitet, velvære samt tryghed. At styrke borgerens egenomsorg og mestring

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2012 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 26. februar 2013 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2013 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er

Læs mere

Henvendelse om daghjem sker til visitationsenheden.

Henvendelse om daghjem sker til visitationsenheden. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15.december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.5.1 DAGHJEM Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering, der har

Læs mere

Thisted Kommunes servicetilbud til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje omfatter:

Thisted Kommunes servicetilbud til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje omfatter: Målsætning for hjemmeboende med behov for hjælp og pleje. Målet er at fremme den enkelte brugers muligheder for at opleve størst mulig grad af trivsel og livskvalitet ved: At hjælpe hjemmeboende brugere

Læs mere

Kvalitetsstandarder for personlig hjælp og pleje og praktiske opgaver i eget hjem

Kvalitetsstandarder for personlig hjælp og pleje og praktiske opgaver i eget hjem Kvalitetsstandarder for personlig hjælp og pleje og praktiske opgaver i eget hjem Rudersdal kommune 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formålet med kvalitetsstandarderne:... 3 Mål:... 3 Indhold...

Læs mere

Kvalitetsstandard og indsatskatalog

Kvalitetsstandard og indsatskatalog Kvalitetsstandard og indsatskatalog for personlig pleje og praktisk bistand for borgere med funktionsnedsættelser og særlige sociale problemer Januar 2013 1 Indhold Kvalitetsstandarder og indsatskatalog

Læs mere

Pleje og praktisk bistand

Pleje og praktisk bistand Kvalitetsstandarder Pleje og praktisk bistand Kvalitetsstandarder Pleje og praktisk bistand Social & Ældre - 2013 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Vejen Kommune Udgivet:

Læs mere

Indsatskatalog for praktisk bistand og personlig pleje i Næstved Kommune 2015

Indsatskatalog for praktisk bistand og personlig pleje i Næstved Kommune 2015 Indsatskatalog for praktisk bistand og personlig pleje i Næstved Kommune 2015 1 Indhold Kvalitetsstandard Personlig hygiejne, udskillelse, ernæring 3 Kvalitetsstandard Praktiske opgaver 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandarder Ældreområdet 2015

Kvalitetsstandarder Ældreområdet 2015 Kvalitetsstandarder Ældreområdet 2015 1 Indhold 1. Hvad er kvalitetsstandarder på ældreområdet?... 3 2. Mariagerfjord Kommune overordnede målsætninger for Sundhed og Ældre.... 4 3. Implementeringen af

Læs mere

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem Rudersdal kommune 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Mål... 3 Indhold... 3 Ældrepolitik... 4 Bevilling af hjælp...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for praktisk bistand... 6 Kvalitetsstandard for rengøring...

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015 Hvad er personlig pleje? Personlig pleje er hjælp til personlig hygiejne, påklædning og måltider. Personlig pleje er for eksempel at blive vasket eller komme i bad

Læs mere

Serviceinformation Til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje

Serviceinformation Til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje Serviceinformation Til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje Indhold Målsætning for hjemmeboende...1 Hvordan søger du om hjælp?...2 Hvad omfatter tilbuddene?...2 Journalføring...3 Visitationsbesøg...3

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

Personlig pleje. Ydelsestype Personlig pleje (1) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83

Personlig pleje. Ydelsestype Personlig pleje (1) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Personlig pleje Ydelsestype Personlig pleje (1) Ydelsens Serviceloven 83 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2013 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE OG PERSONER MED HANDICAP

TILBUD TIL ÆLDRE OG PERSONER MED HANDICAP Social, Sundhed og Fritid Sundheds- og Ældreafdelingen TILBUD TIL ÆLDRE OG PERSONER MED HANDICAP Kvalitetsstandarder 2010 Praktisk hjælp Personlig pleje Aktivitet Boliger FORORD FRA SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGETS

Læs mere

Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011. Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service

Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011. Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011 Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service Albertslund Kommune 2012 Formål med Kvalitetsstandarden: Albertslund

Læs mere

Visitator foretager en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp. Tildeling sker på basis af følgende kriterier:

Visitator foretager en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp. Tildeling sker på basis af følgende kriterier: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.4 Struktur, D-pakke Hvem kan få hjælp? Borgere med kognitive funktionsnedsættelser f. eks. på

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

DATO: 20-01-2016 SAGS NR.: 14/27193 DOK. NR.: 16958/16 SAGSBEH.: Pia Grundahl

DATO: 20-01-2016 SAGS NR.: 14/27193 DOK. NR.: 16958/16 SAGSBEH.: Pia Grundahl ARBEJDSMARKEDS- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN DATO: 20-01-2016 SAGS NR.: 14/27193 DOK. NR.: 16958/16 SAGSBEH.: Pia Grundahl Visitation i pakker. Fra ydelse til pakkeløsning Side 2 Antallet af pakker Side 2

Læs mere

Personlig pleje. Ydelsestype Personlig pleje (1) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83

Personlig pleje. Ydelsestype Personlig pleje (1) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Ydelsestype (1) Ydelsens Serviceloven 83 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten (Serviceloven

Læs mere

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Hvis du har brug for en plejebolig

Hvis du har brug for en plejebolig VI HJÆLPER DIG MED AT HJÆLPE DIG SELV DU BRUGER DINE RESSOURCER AKTIVT Hvis du har brug for en plejebolig Kvalitetsstandard for plejeboliger 2010/2011 Jeg er glad for at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandarder

Læs mere

Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138

Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138 Kvalitetsstandard Nødkald Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138 Lovgrundlag SEL 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje, 2) hjælp eller støtte til nødvendige

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav 1 / 5 Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav Personlig pleje :, psykisk pleje og omsorg, ernæring Formål/ mål med ydelsen Personlig pleje Give til borgere, der midlertidigt eller varigt ikke

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Bilag 2 anerkender ansvar livskvalitet nærvær respekt

Bilag 2 anerkender ansvar livskvalitet nærvær respekt Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder, som giver dig information om den hjælp, du kan få

Læs mere