Byggemødereferat nr. 20.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byggemødereferat nr. 20."

Transkript

1 Byggemødereferat nr. 20. Grontmij Carl Bro A/S Færgevej 2B 8500 Grenaa Danmark T F CVR-nr Syddjurs Spildevand A/S Følle Strands Vandværk I/S Kloakering sommerhusområde Følle Strand - etape 3, oktober 2010 Projekt: Dato/tid : Tirsdag d. 26. oktober 2010 kl Sted : Skurvogn v. Hybenvej Deltagere : Syddjurs Spildevand A/S ved: John Madsen (JOM) Arkil A/S ved: Carl Ginnerup (CVG) Kloakudvalget ved: Kjeld Christiansen (KC) Følle Strand Vandværk ved: Søren Peter Poulsen (SPP) Grontmij Carl Bro A/S (GMCB) ved: Poul Erik Mikkelsen (PEM) Afbud Referent Fordeling : Svend Aage Jensen, Kloakudvalget Henning Hald Laursen, Kloakudvalget Henrik Rasmussen, Arkil A/S : Poul Erik Mikkelsen : Mødedeltagerne Vedlagt : - Næste møde : Tirsdag den 09. november 2010 kl GODKENDELSE AF REFERAT Referat nr. 19 af 12. oktober 2010 er godkendt uden bemærkninger. D M E Byggemødereferat nr 20.doc

2 Side BEMANDING OG MATERIEL Bemanding: Materiel: Arkil: 1 formand 7 håndmænd inkl. maskinførere Følle Strand Vandværk: 1 gravemaskine 2 minigraver 2 dumper 1 rendegraver 1 gummiged Div. komp.-materiel. 2 mand (deltid) 20.3 VEJRFORHOLD D.d. tørt, ca. 0 C kl (nattefrost) Regn siden sidste byggemøde har medført 1 spilddag ( ). I alt vejrligsdage pr dage Stilstand pga. af frost frem til d. 19. marts Godkendte spilddage siden sidste byggemøde 0 dage I alt spilddage juni dage. I alt spilddage juli dage I alt spilddage august dage I alt spilddage september dage I alt spilddage oktober dag 20.4 KONTRAKTFORHOLD - Arkil A/S har tegnet entreprise-/ansvarsforsikring inkl. grundvandssænkning - for entreprisen. VLA har foranlediget forsikringen forlænget frem til ORGANISATION Bygherre: Syddjurs Spildevand A/S Kontaktperson: John Madsen tlf EAN nr.: og Følle Strands Vandværk I/S Kontaktperson: Søren Peter Poulsen tlf Rådgiver/tilsyn: Grontmij Carl Bro A/S Projektleder: Klaus Helweg tlf Tilsyn: Poul Erik Mikkelsen tlf Klaus Helweg

3 Side 3 Entreprenør: Arkil A/S Entrepriseleder: Henrik Rasmussen tlf Pladsleder: Carl Ginnerup tlf Opmåling: 20.6 PROJEKTMATERIALE TEKNISKE FORHOLD Kloakanlæg. - Nedlægningsdybbe på spildevandstrykledning skal min. være 110 cm til overkant ledning. - Rørender skal isættes prop, når arbejdspladsen forlades. - Ved retningsændringer udføres disse med bøjninger uden for brønden opstrøms. - Gennemløbsbrønde i vejarealer afsluttes med flydende kørebanedæksel placeret i asfaltbelægning. - Hvor skelbrønd placeres i indkørsel/køreareal afsluttes denne med støbejernsdæksel. - Omfang af jordudskiftning opgøres månedsvis. CVG markerer på plantegning, hvor der foretages udskiftning. - Ændret placering af skelbrønde: o Bekkasinvej nr. 4 skelbrønd flyttes til parcellens sydvestlige hjørne. o Stikledning til Strandvejen 3 fremføres langs Strandvejen. Tegning udleveret til CVG. o Klydevej 19 CVG kontakter ejers bror vedr. endelig placering af skelbrønd tlf Knækpunkter på ledningsanlæg indmåles. - CVG har indgået aftale med grundejerforeningen Strandhøjgård vedr. oplag af overskudsjord på det grønne areal langs Klydevej/Præstekravevej. - I forbindelse med etablering af stikledninger anføres stikledningslængde og belægningstype ved skelbrønd (flisebelægning/grus/græsplæne m.m.). Skelbrønde indmåles i x,ykoordinater, samt bundkote og dækselkote. - Veje retableres generelt med tagprofil og ca. 80 mm pilhøjde og afsluttes med ministabil, dog afsluttes vejanlæg v. Præstekravevej med knust granit. - CVG indtegner trufne dræn på plantegning. Generelt skal alle overgravede dræn retableres og indmåles. - Indtil endelig færdiggørelse af vejanlæg efterfyldes med stabilt grus, således at der opnås overhøjde på vejmidte for at undgå vandansamlinger. Især omkring dæksler skal der ske efterfyldning, således at dæksler ikke er højere end belægningen. - Adgang til P.stationen ved Hybenvej skal ske fra Strandvejen. Kørevej bredde 4,0 m - til P.stationen etableres med stabilt grus som græssås. - Bellisvej 1. Rabat hæves således at vejvand ikke strømmer ind på parcellen - Snerlevej 16. Opføringsrør på skelbrønd afkortes. - Retablering af vejanlæg skal udføres i henhold til beskrivelse 200 mm bundsikring og 200 mm stabilt grus.

4 Side 4 - Ejer af Klydevej 13 kontaktes (CVG) for lokalisering af afløb. Projektændringer: - Der fremføres ikke vand til P.station v. Strandvejen Brønddæksler i grønne stier forsynes med støbejernsdæksler i højde med terræn, således at græsslåning kan foretages uden gene fra dæksler. NB: Hvor der grundet kloakarbejde ikke kan ske gennemkørsel opsættes skilt med Spærret for gennemkørsel. Vandledningsarbejder: - Stophanespindler skal beskyttes mod overkørsel. - Nedlægningsdybde på vandledning skal være cm. - Arkil A/S foretager indmåling af vandledninger, jf. beskrivelse pkt STADE - TIDSPLAN PLANLAGTE AKTIVITETER Stade - Ledningsanlæg i område 3.a og 3.b færdiggjort, ekskl. vejretablering. - Ledningsanlæg i område 3.c (Præstekravevej) og 3.d færdiggjort, ekskl. del af ledningsanlæg i Bekkasinvej/Hejrevej og Klydevej 13-21, men p.t. må der ikke ske tilslutning, idet P.station ikke er igangsat. - Grundvandssænkning foretaget med sugespidsanlæg på del af ledningsstrækning FS050P- FS1594S. - P.station ved kursuscenter nedsat, og ledningsanlæg gennem haverne Klydevej 25 og 23 udført. Jordbunden på strækningen består af blød ler med indhold af stor sten. På enkelte strækninger er udlagt singels for opnåelse af fast bund. Vandledning - Vandledningsarbejder i område 3.a og 3.b færdiggjort. - Etablering af nye stikledninger langs Klydevej m.fl. pågår. - SPP kontakter grundejere, dersom der sker længerevarende afbrydelser af vandforsyningen. Tidsplan - Anlægsarbejdet påregnes afsluttet ca. medio november Planlagte aktiviteter - Ledningsanlæg i Bekkasinvej / Hejrevej. - Ledningsanlæg i haver, Klydevej Stikledninger Klydevej Ledningsanlæg (retningsstyret boring) til Strandvejen 3. - Indmåling af ledningsanlæg. - Ændring af br. FS1533S, således at afløb fra P.station FS1008P kan tilsluttes. - Igangsætning af P.station v. Hjejlevej, herunder tilslutning af trykledning til eksist. ledning v. Præstekravevej.

5 Side 5 - Resterende TV-inspektion. - Genopsætning af hegn ved nedkørsel til Hjejlevej (ved Præstekravevej) omfang aftalt med grundejer. - Afløb fra toiletbygning tilsluttes ledningsanlæg. Sugestuds ved Strandvejen fjernes. - Færdiggørelse af vandledningsarbejder. - Færdigretablering af vejanlæg asfalt omkring brønddæksler. Påbegyndes denne uge KVALITETSSIKRING 20.9 ØKONOMI Kvalitetssikring: Kvalitetssikringsmappe skal forefindes på pladsen. TV-rapport skal leveres i DANDAS 2.3.1, og opmåling skal leveres i UTM-koordinater i DANDAS XML-fil. Vedr. opmåling kontakt Kåre Christensen Fakturaer vedr. kloakarbejdet stiles til Syddjurs Spildevand A/S og sendes til Grontmij Carl Bro A/S, Færgevej 2B, 8500 Grenaa. På alle fakturaer skal fremgå fakturabeløb og tidligere udbetalt. Ekstraydelser angives med beløb og henvisning til aftaleseddel. Alle ydelser udover ydelser vedrørende vandledninger faktureres på én og samme faktura. Godkendte aftalesedler: - Aftaleseddel nr. 61 kr ,00 - Aftaleseddel nr. 68 kr ,00 Gravearbejde for ledningsanlæg i haverne Klydevej afregnes iflg. tilbudslistens pkt med et tillæg på kr ,00 ekskl. moms pr. ejendom. Prisen er inkl. oplægning af jord på plastdug, retablering og græssåning. Ydelser vedrørende vandledninger faktureres særskilt BYGGEPLADSFORHOLD - Skurvogne placeret ved Hybenvej. - Kørsel over arealer uden for ledningstracéer skal minimeres mest muligt. - Vejanlæg vedligeholdes, således at der ikke forekommer vandansamlinger. - Grundejere adviseres i god tid dersom deres indkørsler/adgang til ejendommen blokeres.

6 Side MYNDIGHEDER OG SELSKABER BYGGEMØDER DIVERSE - JOM har undersøgt ejerforhold vedr Præstekravevej off. vej. Grundejerforeninger, hvor der påregnes anlægsarbejde i den kommende 14-dages periode indbydes til at deltage i byggemøde. - En del af asfaltbelægningen på Præstekravevej er delvis ødelagt p.g.a. den forøgede tunge trafik. Eksist. asfalttykkelse er målt til mm. Hvor asfaltbelægningen er totalt itukørt er midlertidigt udlagt knust asfalt. JOM tager kontakt til vejafdelingen, således at omfang af asfaltarbejdet kan fastlægges. - Ejer af Skovvangen 2 har henvendt sig vedr. vand i haven, evt. grundet ødelagt dræn. Dræn nedlagt i rabat og tilsluttet drænvandsledning i Den Gamle Vej. PEM kontakter grundejer.. - Automatikskab ved Hjejlevej står skæv. CVG foranlediger skabet rettet. Er udført. - Arkil foranlediger 3 ødelagte vejskilte udskiftet. - Ejer af Følfodvej 2 har kontaktet Kloakforsyningen, idet der er en del jord i skelbrønden. CVG undersøger. - Brønd for overfladevand v. Præstekravevej lokaliseres og renses. CVG foranlediger afløb retableret.

Syddjurs Kommune Side 1 Følle Strand - Spildevandskloakering Oktober 2007 Dispositionsforslag

Syddjurs Kommune Side 1 Følle Strand - Spildevandskloakering Oktober 2007 Dispositionsforslag Syddjurs Kommune Side 1 0. Resumé For afhjælpning af de konstaterede problemer i forbindelse med spildevandsafledning ved Følle Strand sommerhusområde, har Syddjurs Kommune valgt at gennemføre en spildevandskloakering

Læs mere

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle 15.07.2014 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Toldbodvej 20, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:15.07.2014 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2

FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2 FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2 Provas Haderslev Forsyningsservice a/s INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse Side 0.0 ANVENDELSE AF FAB... 9 1.0 PLANLÆGNING

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 2 af 75 Indhold H714.07 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Greve Solrød Forsyning A/S. Kloakering af det åbne land i Greve i 2014

Greve Solrød Forsyning A/S. Kloakering af det åbne land i Greve i 2014 Greve Solrød Forsyning A/S Kloakering af det åbne land i Greve i 2014 Borgermøde den 29-04-2014 & 30-04-2014 Greve Solrød Forsyning Kloakering af det åbne land Forsyning: Rådgiver: Landinspektør: Entreprenør:

Læs mere

ENTREPRISE MVT119.07.20

ENTREPRISE MVT119.07.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE MVT119.07.20 Jord- og belægningsarbejde H119 Elverdam - Jyderup - Kalundborg MVT119.07 Rute til Kalundborg Havn JULI 2010 MVT119.08 Kryds Asnæsvej/Hareskovvej

Læs mere

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering af din ejendom Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering i det åbne land Der er stadig flere tusinde ejendomme i Guldborgsund

Læs mere

Referat af informationsmøde omkring kloakering af Vester Husby, etape 2 i Husby Sognegård den 27. november 2013 kl. 19.00

Referat af informationsmøde omkring kloakering af Vester Husby, etape 2 i Husby Sognegård den 27. november 2013 kl. 19.00 Referat af informationsmøde omkring kloakering af Vester Husby, etape 2 i Husby Sognegård den 27. november 2013 kl. 19.00 Den første del af aftenen foregik med indlæg fra Vestforsyning, Holstebro Kommune

Læs mere

Parcelhusgrunde Kidholm, 3. etape Langholt Salgsvilkår september2014 rev. dec 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten.

Parcelhusgrunde Kidholm, 3. etape Langholt Salgsvilkår september2014 rev. dec 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten. Juridisk Afdeling Sagsnr.: 2013-52054 KJK/tik Kidholm etape 3 Boligområdet Kidholm ligger i den vestlige del af. Kidholm er en sidevej til Vestvej. Der er planlagt i alt 30 grunde i boligområdet ved Kidholm.

Læs mere

ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej

ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej Holbækmotorvejen (M11) >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2010 Udvidelse af M11 Støjskærme

Læs mere

Kamilledalen, Røllikedalen og Soløjedalen i Dronningborg. Salgsvilkår. Kamilledalen, Røllikedalen og Soløjedalen omfatter 87 parcelhusgrunde.

Kamilledalen, Røllikedalen og Soløjedalen i Dronningborg. Salgsvilkår. Kamilledalen, Røllikedalen og Soløjedalen omfatter 87 parcelhusgrunde. Kamilledalen, Røllikedalen og Soløjedalen i Dronningborg Salgsvilkår Kamilledalen, Røllikedalen og Soløjedalen omfatter 87 parcelhusgrunde. Udstykningen ligger øst for Randers Centrum i Dronningborg. I

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 Byggesagsbeskrivelse Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Rev. dato: Ingeniører: RÅDGIVENDE INGENIØRER

Læs mere

Kloakering i Rungsted Nord Q/A ark

Kloakering i Rungsted Nord Q/A ark Kloakering i Rungsted Nord Q/A ark Version 5 - Sidst tilrettet den 4.6.2013 Nedenfor er spørgsmål, som blev rejst på borgermøde på Usserød Skole, tirsdag den 28. maj 2013. GRAVEARBEJDE Spørgsmål Skal Hørsholm

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

KØBSAFTALE Ageren, Trekroner Øst Grund til tæt-lavt byggeri

KØBSAFTALE Ageren, Trekroner Øst Grund til tæt-lavt byggeri Byrådssekretariatet, Jura, HGB 7. april 2014 J.nr. 13.06.02P19/250011 KØBSAFTALE Ageren, Trekroner Øst Grund til tæt-lavt byggeri Mellem Roskilde Byråd på Roskilde Kommunes vegne som sælger (CVR. nr. 29189404)

Læs mere

BREUM SEPARATKLOAKERING.

BREUM SEPARATKLOAKERING. BREUM SEPARATKLOAKERING. DAGSORDEN. Torsdag den 11. maj 2014, kl. 19.00 21.00 Kulturcenter Østsalling, Breum 19.00 Velkomst Præsentation af bygherrer og entreprenør Jørgen Rasmussen. Præsentation af Skive

Læs mere

Velkommen til informationsmøde

Velkommen til informationsmøde 1 Velkommen til informationsmøde Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 19.00 Guderup Forsamlingshus Kloakseparering, Guderup, Etape 3.2 Program 2 1. Velkomst og indledning ved Lisbeth Rasmussen Hansen, Sønderborg

Læs mere

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien.

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien. Side 1 af 10 Generelle betingelser for Underentrepriser og Leverancer - KRAFTMAN A/S Dato Version 1.02-14.05.2012 Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder Byggesagsbeskrivelse (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 Side : 1/20 Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Byggesagen... 3 1.2.3 Bygherreleverancer...

Læs mere

Salgsvilkår for 1 parcelhusgrund på Bellisvej 7, Skovbølling i Bjerning (matr.nr. 143b af Bjerning)

Salgsvilkår for 1 parcelhusgrund på Bellisvej 7, Skovbølling i Bjerning (matr.nr. 143b af Bjerning) HADERSLEV KOMMUNE Erhvervs- og Borgerservice Salgsvilkår for 1 parcelhusgrund på Bellisvej 7, Skovbølling i Bjerning (matr.nr. 143b af Bjerning) Grunden er beliggende i et boligområde i den nordlige del

Læs mere

Kloakmesterarbejde en håndbog

Kloakmesterarbejde en håndbog Kloakmesterarbejde en håndbog Kloakmesterarbejde en håndbog 6. udgave, 1. oplag 2009 Erhvervsskolernes Forlag 2009 Forlagsredaktør: Heidi Parsberg Madsen, hpm@ef.dk Faglig redaktør: Ole W. Hansen Omslag:

Læs mere

Parcelhusgrunde Kidholm, 1. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015 Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten

Parcelhusgrunde Kidholm, 1. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015 Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten Salgsvilkår er revideret i januar 2015 Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten Sagsnr.:1851-44633 KJK/tik. Kidholm Kidholmudstykningen ligger i den vestlige del af. Kidholm er en sidevej til

Læs mere

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.80 Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N H20 Vestmotorvejen >>> H20.0.06 Rasteplads ved Kongsted N MARTS 2014 1 af 46 Indhold

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

DISKUSSIONSOPLÆG TIL HELHEDSPLAN FOR FJORDGLIMTSVEJ

DISKUSSIONSOPLÆG TIL HELHEDSPLAN FOR FJORDGLIMTSVEJ 1 DISKUSSIONSOPLÆG TIL HELHEDSPLAN FOR FJORDGLIMTSVEJ 2 INDHOLD. SIDE I. INDLEDNING 3 2. SEPARERING AF REGNVAND OG SPILDEVAND 7 3. RENOVERING/FORNYELSE AF KLOAK- OG VANDLEDNING 9 4. ASFALTERING AF VEJEN

Læs mere

KØBSAFTALE Bækken, Trekroner. Parcelhusgrund

KØBSAFTALE Bækken, Trekroner. Parcelhusgrund Side 1 af 7 Byrådssekretariatet, Jura, HGB 15. december 2014 J.nr. 13.06.02P19/249061 KØBSAFTALE Bækken, Trekroner Parcelhusgrund Mellem Roskilde Byråd på Roskilde Kommunes vegne som sælger (CVR. nr. 29189404)

Læs mere

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 1 af 5 1 SPØRGSNÅL OG SVAR NR. 1 Vordingborg Kommune

Læs mere

Parcelhusgrunde Morbærhaven/Ferskenvej, Hasseris Salgsvilkår rev. juli 2015.

Parcelhusgrunde Morbærhaven/Ferskenvej, Hasseris Salgsvilkår rev. juli 2015. Juridisk Afdeling J.nr.: 2014-5292 KJK/tik Morbærhaven Aalborg Kommune udbyder nu 17 parcelhusgrunde i det nye boligområde Morbærhaven i Hasseris til salg. De 17 parcelhusgrunde udgør en del af første

Læs mere

Referat fra Havnebestyrelsesmøde Mødedato 18. august 2014 Tid Kl. 16.00 Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen (afbud) Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné (deltog ikke i pkt. 86-88)

Læs mere

KØBSTILBUD/KØBSAFTALE

KØBSTILBUD/KØBSAFTALE Ejerlav: Vejen by, Vejen Matr. nr.: Del af matr. nr. 35 bb og 34gø Beliggende: Gormsvej 6 6600 Vejen KØBSTILBUD/KØBSAFTALE Undertegnede Vejen kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen sælger herved til medundertegnede

Læs mere