Rapport vedrørende tilstandsregistrering Ibstrupparken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport vedrørende tilstandsregistrering Ibstrupparken"

Transkript

1 Ibstrupparken III, Smakkegårdsvej Tilstandsregistrering Rapport vedrørende tilstandsregistrering Ibstrupparken Rev. nr. Rev. dato Emne Vedrørende økonomi for hhv. Afløb side 10 og Brugsvand side Præcisering af diverse emner jf. henvendelse fra foreningen. Rapporten er udarbejdet af Wissenberg A/S, oktober 2009

2 Ibstrupparken III, Smakkegårdsvej Tilstandsregistrering Indholdsfortegnelse 1. Indledning Oversigt over eftersete bygningsdele Eftersynskort... 6 (50)1 Kloak... 6 (50)2 Ledninger i terræn (vvs)... 9 (52)1 Afløb (53)1 Vandinstallation (56)1 Varmeanlæg (63)1 El-installationer boligblokke (63)2 El-tavler boligblokke... 23

3 Tilstandsregistrering Side 4 1. Indledning Formål Der er foretaget en tilstandsregistrering af udvalgte bygningsdele. Eftersynet baserer sig på en uvildig gennemgang, der inkluderer besigtigelse af ejendommen samt udarbejdelse af en kortfattet og overskuelig rapport. I rapporten beskrives hvilke tiltag, der anbefales udført på ejendommen. Hovedidéen er, at rapporten skal være en hjælp for foreningen og driftspersonalet i det daglige arbejde med henblik på drift og vedligehold af ejendommen. Generelt Tilstandsregistreringen er en visuel gennemgang. Af hjælpemidler kan nævnes kamera, tegninger, tommestok og løfteværktøj til dæksler. Som dokumentation er udarbejdet en rapport med et eftersynskort pr. bygningsdel. Dette eftersyn er foretaget af Niels Marker i september El-installationer er efterset af Lenni Kruse fra el-ingeniørfirmaet Gert Carstensen A/S. Tilgængeligt materiale og kilder Som grundlag for de foretagne registreringer er følgende, oprindelige arkivmaterialer anvendt: Situationsplan Kloakplaner Etageplaner Varmeregnskab Gasinstallation Der i forbindelse med gennemgangen ikke kigget på gasinstallationen. Generelt er der ikke ældningsproblemer i forbindelse med gasinstallationen med undtagelse af: Ved (træ)gulve og i nogen grad køkkenborde hvor fugt kan tære rørene udefra, dette ses ved timeglas formede reduceret diameter ved overgang til gulv/køkkenbord. Rosetter og rørbøsninger reducerer forekomsten af sådanne situationer. I meget fugtige kældre kan overflade- og grube tæringer ses på rørene. Man kan overveje om man vil skifte gasinstallationen samtidig med udskiftning af faldstammer og/eller brugsvand. Almindeligvis er dette ikke relevant. Priser Alle priser i nærværende materiale er uden moms.

4 Tilstandsregistrering Side 5 2. Oversigt over eftersete bygningsdele Vvs-anlæg (50)1 Kloak (50)2 Ledninger i terræn (52)1 Afløb (53)1 Vandinstallationer (56)1 Varmeanlæg El-anlæg (63)1 El-installationer

5 Tilstandsregistrering Side 6 3. Eftersynskort Eftersynskort (50)1 Kloak Beskrivelse De ti bygninger er stort set ens indrettet med hensyn til kloakering. Der er etableret gravitationssystem med fælles regn- og spildevandsledninger, ført til offentlig kloak nord for blok 1. Kloakanlægget er udført med ledninger af glaserede lerrør. Nedgangsbrønde er udført som 1-meter betonbrønde. Regnvandsbrønde er 30 cm betonbrønde. Riste og dæksler er udført i støbejern. En ledning fra en anden bygningsejer til B2-3 er strømpeforet, øvrige ledninger ser ud til at være de originale, glaserede lerrør. Tegningsmaterialet består af bygningstegninger med kloak og dræn. På samme tegninger er der vist rørkanaler for vand og varme mellem bygningerne. Af disse tegninger kan der dannes et overblik over det samlede kloaksystem. I forbindelse med renovering af asfalt belægning (omkring /- 1 år) er dele af kloaksystemet blevet TV-inspiceret og renoveret efter behov. Mængde Ledninger uden for bygningerne er opmålt på tegninger til 1600 lb.m fri af bygninger og 350 lb.m under bygninger og 24 1-meter brønde med varierende dybde/bundkote. Indbygningsår: Mængde Ledninger i terræn Ledn. under bygning 1-meter brønde og lb.m 350 lb.m 24 stk. Levetid: Eftersynsinterval: Vedligeholdelsesinterval: Sidste vedligehold: Næste vedligehold: år 10 år 5 år/40 år - - Tilstand Tilstanden er vurderet ved besigtigelse af alle gennemløbsbrønde i systemet. Brøndene ser generelt fine ud. Ledningerne er, vurderet ud fra besigtigelse af brøndene, i god stand. Der skønnes ikke at være behov for generel TV-inspektion af systemet. Systemet er i øvrigt helt eller delvist TV-inspiceret og repareret efter behov i forbindelse med udskiftning af asfalt. I efterfølgende afsnit skelner vi mellem: Brønde, hovedledninger, det vil sige ledninger, som forbinder de 4/5 rækker af blokke. Disse brønde er benævnt BH1 til BH8. Brønde, beliggende på sideledninger til hovedledningen, har vi navngivet efter den blok, de afvander, f.eks. B7-2 betyder brønd 2 ved blok 7. Hovedledninger Hovedledningerne ser velfungerende ud med god vandgennemstrømning og uden kloakefterladenskaber på brøndenes brinker. Sideledninger Det vil sige ledninger på langs af blokkene. I brønde ses mere materiale på brinkerne og i løbene. Dette er givetvis et udslag af, at de er tættere på kilden (faldstammer m.m.) samt, at der er mindre vandgennemstrømning i sideledningerne. I nedenstående skema ses, hvor vi mener, der bør gribes ind. Blok Fra opgang nr. til Bemærkning 10 Nr. 157/B10-3 BH7 Ok 7-8 Nr. 171/B7-2 BH7 Ser ud til at have været opstuvning i B Nr. 161/B9 BH7 Ok 4-5 Nr. 185/B4-2 BH5 Muligvis problemer ml. B5-1 og BH5

6 Tilstandsregistrering Side 7 6 Nr. 175/B6 BH5 Ok Garager nord for blok 2 205/B2-3 BH3 Ok 3 Nr. 189/B3 BH3 Ok (dæksel revnet) 1 Nr. 207/B1 BH2 Ok Rotter Der er ikke set rotter, rottereder eller rotteekskrementer i de besigtige brønde. Dog skal det bemærkes, at det i de brønde, hvor der ligger diverse på brinkerne, kan være svært at skelne, om der skulle være rotteekskrementer imellem. Vedligehold Blok 5 og 6 Der ser ud til at have været en opstuvning i disse ledninger, startende mellem BH5 og B5-1. Da der ikke ser ud til at være samme problem andre steder, må fejlen være lokal mellem disse to brønde med afsmittende virkning på de brønde, der ligger før. Det vil sige brønd B4-1, B4-2 og B4-3. Ledninger mellem BH5 og B5-1 bør som minimum renses og eventuelt samtidigt tv-inspiceres. Når kameraet er nede, kan man passende kigge ind i stikledningerne fra faldstammer til brønd B5-1 for på den måde at få indsigt i stikledningernes/hele systemets tilstand. Ledninger mellem B5-1 og B4.2 bør samtidig spules. Blok 7 I brønd 7-2 ligger en håndstor sten. Det er ikke til at sige, hvordan den er havnet der, men den bør fjernes, da den kan give problemer længere fremme, hvis den skulle lægge sig på et uheldigt sted. Herudover ser det ud til, at anlægget fungerer godt forstået på den måde, at regn- og spildevand afledes til offentlig kloak uden opstuvning på grunden/i kloaksystemet. I brønde for enden af blokkene, hvortil der løber mindre spildevand, ligger der flere steder lidt kloakslam. Dette tillægges ikke den store betydning og vil sandsynligvis føres videre i forbindelse med større regnskyl. Dette udelukker ikke, at der kan være fejl på anlægget, såsom rørbrud og forskudte samlinger. Disse vil kunne konstateres ved en tv-inspektion. Umiddelbart virker systemet dog velfungerende. I forbindelse med en senere udskiftning af faldstammer anbefales det at udføre spuling og tvinspektion af stikledninger til faldstammer, således at eventuelle problemer samtidigt vil kunne afhjælpes. Generelt vedligehold Baseret på ovenstående at systemet generelt er velfungerende samt at ledninger under belægning er renoveret efter behov i forbindelse med ny asfalt, skønnes det, at man kan nøjes med lokalt at se på de strækninger, hvor der måtte opstå problemer. For eksempel: Opstår der forstoppelse/opstuvning før en given brønd i systemet men ikke efter den næste vil det være oplagt at kigge på ledningsstrækket mellem disse brønde efter samme med metode som beskrevet ovenfor med lokal spuling og tv-inspektion. Økonomi Med henblik på den aktuelle situation Lyngholm har oplyst, at spuling og tv-inspektion, som ovenfor beskrevet for blok 5 og 6, koster: Fra BH5 og B5-1 samt 2 stik herfra i alt ca kr. inkl. afgifter. Ud fra ovenstående beløb skønnes det samlede system at kunne tv-inspiceres for ca kr.

7 Tilstandsregistrering Side 8 Generel information Hvis der opstår problemer på strækninger mellem to brønde, for eksempel som nævnet ovenfor, vil udskiftning af 25 m ø160 ledning, som ledningen mellem BH5 og B5-1, koste ca kr. Tilsvarende ledning, beliggende i græsareal, koster ca kr. excl. moms. Strømpeforing af samme ledning vil overslagsmæssigt koste kr. inkl. stikåbninger, almindelig spuling og tv-inspektion, uanset belægning, hvilket betyder, at hvor der er asfaltbelægning bør man vælge strømpeforing, hvis ledningen skal renoveres. Gennemsnitsprisen for strømpeforing af ø160 kloakrør er kr./m per oktober (Når der regnes med to stikåbninger per bygning og industrispuling af 20 % af ledningssystemet.) Strømpeforing eller anden gennemgribende renovering er dog ikke aktuel.

8 Tilstandsregistrering Side 9 Eftersynskort (50)2 Ledninger i terræn (vvs) Beskrivelse Hovedforsyningen af vand er dobbeltforsynet og hentes fra henholdsvis Smakkegårdsvej mellem blok 8 og 9, og varmen fra stien ud for blok 1 med hovedmåler i blok 5. Fjernvarmen hentes ligeledes fra Smakkegårdsvej og løber gennem kælderen i blok 8 til varmecentralen i blok 5. Fra blok 5 fordeles vand og varme til de øvrige blokke via rør i jord. Rørene er lagt i jord, men i grusrende, overdækket med tagpap. Under kørebaner ligger rørene i beton/murstenskasser. Indbygningsår: FJV: Mængde: Varmerør: Vandrør: Levetid: BK ? - 2*210 m (i alt 420 m) 3*210 m (i alt 630 m) år Eftersynsinterval: Vedligeholdelsesinterval: Sidste vedligehold: Næste vedligehold: 20 år 30 år/40 år Tilstand Ledninger i jord er ikke visuelt besigtiget, men ud fra erfaringstal er levetiden for vandrør ved at være opbrugt. Vandledninger Brugsvandshovedforsyning, støbejernsstik fra , i jord såvel som i bygningen, vil givetvis være på den yderste kant af deres levetid. Varmeledninger jord Varmeledningerne kan være i fin stand med hensyn til tæthed afhængig af hvor tørt de har ligget. Argumentet for at skifte dem kan være driftsøkonomien, grundet varmetab i jord, og dette bør overvejes i forbindelse med udskiftning af vandledninger i jord eller andet jordarbejde. Det er ikke forventeligt, at isolering af ledninger i jord lever op til dagens standard. Overblik over varmetabet fra varmeledninger i jord kan med nogenlunde sikkerhed måles på en relativ simpel måde. Med en sådan måling, sammenholdt med varmeregnskabet, vil man være bedre stillet med hensyn til at vurdere, om, og i givet fald hvor, man skal gribe ind. Vedligehold Gentofte Fjernvarme ejer og vedligeholder stikket til og med måleren i bygning 5. De øvrige ledninger, beliggende på matriklen, vedligeholdes 100 % af ejerforeningen. Vandledninger Disse må påregnes at skulle udskiftes inden for de næste 0-10 år, afhængig af hvornår der opstår lækage på ledningerne. Man kan vælge to modeller den systematiske og den tilfældige. Den systematiske model har den fordel, at man kan planlægge udskiftningen, samt at sandsynligheden for rørbrud successivt bliver mindre. Man bør starte fra blok 5 og ud til de fjerneste bygninger. Den tilfældige model har den fordel, at man kan være heldig at udsætte udskiftningen i relativ lang tid, med de ulemper det måtte medføre. Lækager på ledninger vil i milde tilfælde kunne ses på hovedmåleren og som fugt i kældervægge, sandsynligvis mest hvor rørene passerer kældervæggene. I mere grove tilfælde af lækage vil dette kunne ses i terræn eller i kloakker.

9 Tilstandsregistrering Side 10 Om man vælger den ene eller dan anden metode er en temperamentssag. Vi anbefaler dog den systematiske. Varmeledninger jord Det anbefales at få udført måling af varmetab via ledninger i jord. Varmeledningers tilstand mellem blokke bør kontrolleres i forbindelse med f.eks. kloakrenovering eller lignende gravearbejder i nærheden. I forbindelse med udskiftning af vandledninger i jord bør varmeledninger ligeledes udskiftes. Økonomi For at have en hvis sikkerhed mod evt. pludseligt opstående problemer med vand og varmeledninger i jord, bør man indregne ca kr. per år. Dette beløb kan overføres til de efterfølgende år hvis de ikke kommer i anvendelse. Økonomi vedrørende systematisk udskiftning af vand og varmeledninger i jord: Rør mellem gavle, beliggende under græs; varme- og vandrør. Rør mellem gavle beliggende under asfalt; varme- og vandrør. Rør mellem blokkene i øst-vest retning, som er længere, ligger dybere og krydser kørebane. á kr. antal sum kr. (gennemsnit) Sum

10 Tilstandsregistrering Side 11 Eftersynskort (52)1 Afløb Beskrivelse Afløbsinstallationen er blevet gennemgået ved besigtigelse af alle rør, tilgængelige fra kældergange samt i lejligheden opgang 209, 1. tv. Afløb er udført i støbejern med muffesamlinger fra fodbøjning til udluftning over tag. Tilslutninger til vandlåse er indstøbt i dæk. Der er foretaget partiel udskiftning af afløb på faldstammer i kælder. Indbygningsår: Mængde: Levetid: Afløb år Eftersynsinterval: Vedligeholdelsesinterval: Sidste vedligehold: Næste vedligehold: 5-10 år 20 år/30 år - Tilstand Ud fra en visuel besigtigelse fremstår faldstammer i kælder i rigtig dårlig stand, hvilket ses i form af udblomstringer, flækkede muffer mv. I den ene lejlighed, vi besøgte, var der ikke synlige tegn på skader. En beboer oplyste, at hendes køkkenafløb er flere minutter om at løbe ud samt, at det, når overboen hælder vand i vasken, boblede fra hendes køkkenvask. Dette tyder på, at faldstammen under hende eller kloakken under køkkenfaldstammen i hendes opgang er helt eller delvist stoppet. En anden beboer havde kloaklugt i køkkenet. Dette kan skyldes hul i rør eller noget mere simpelt, såsom dårlig tætning i forbindelse med vandlås mv. Vedligehold Ud fra en visuel betragtning vurderes afløbsinstallationens restlevetid at være 0 år og bør derfor udskiftes i sin helhed. Indtil udskiftning foretages, må der forventes et stigende behov for udskiftning og rensning af afløbsinstallationen lokalt. Enkelte faldstammer er i så dårlig stand, at rensning er lig med udskiftning. Udskiftningen kan være med støbejernsrør, rustfri, eller muligvis ved strømpeforing. Fordele og ulemper: Materiale Fordele Ulemper Økonomi Støbejern Relativt støjsvagt i forbindelse med brug, enkel montering. Man har nyt rør bagefter. Medfører synlige rør under loft fra gulvafløb og muligvis fra toilet. Følgearbejder i forbindelse med fliser. Rustfri Få følgearbejder. Man har nyt rør bagefter. Relativ mere støj fra installation. Kan være problemer med tætning omkring gennemføringer af faldstammer. Synlige rør fra gulvafløb. Faldstammer bør inddækkes af støjhensyn. Som skema under økonomi Omtrent som skema under økonomi.

11 Tilstandsregistrering Side 12 Strømpeforing Meget få følgearbejder. Kræver adgang til loft. Faldstammer i meget dårlig stand kan ikke strømpefores. Som skema +/- 20% Hvis indstøbte rør til toiletter og gulvafløb er i tilstrækkelig god stand kan disse også fores. En mindre del af systemet vil sædvanligvis ikke kunne strømpefores. Entreprenøren (Per Aarsleff) kan kun udtale sig efter besigtigelse. Af de aktuelle forhold. Økonomi Baggrund for den nedenstående økonomi er en tilsvarende sag med udskiftning af komplet afløbsinstallation (og vandinstallation) primo 2009, hvor man blandt andet har udboret eksisterende gulvafløb og indbygget nye, samt efter repareret forskellige belægningstyper. Heriblandt samme kombination som i jeres lejlighed i 209, 1.tv. Indeholdt i arbejdet er demontering og genmontering af eksisterende håndvaske, toiletter samt toiletmøbler. (nedtagning af håndvaske og diverse møbler er med pga. pladskrav for udboring af gulvafløb), i et vist omfang gør det samme sig gældende for køkken faldstammerne det samme vil givetvis gælde for jeres køkkener. Jeg har derfor på den sikre side regnet jeres køkken faldstammer til samme pris som type 2 toiletfaldstammer. Type Faldstamme for: Kr/stk. Antal (ca.) Kr 1 6 toiletter toiletter køkkener Sum

12 Tilstandsregistrering Side 13 Eftersynskort (53)1 Vandinstallation Beskrivelse Vandinstallationen blev gennemgået ved besigtigelse af alle rør, der var tilgængelige fra kældergange, samt i lejligheden, opgang 209, 1. tv. Generelt Hoved- og fordelingsledninger i kælder og stigstrenge er udført af varmforzinkede stålrør. I kælderen er alle rør isoleret. Der må påregnes asbest i bøjninger. Anlæg for varmt brugsvand er opbygget med cirkulationsledning(er) og cirkulationspumpe. Indbygningsår: Mængde: Levetid: år Eftersynsinterval: Vedligeholdelsesinterval: Sidste vedligehold: Næste vedligehold: 10 år 5 år /30 år Tilstand Ventiler i gangarealer er af blandet beskaffenhed, de fleste er ok, nogle få er utætte, ganske få er fastgroet. Ud fra en statistisk betragtning har anlægget opbrugt sin levetid. Men dette bør sammenholdes med driftssituationen, det vil sige, at der kun er set ganske få rørbrud. Modsat ledninger i jord vil lækager i det synlige system lettere opdages, men f.eks. vil lækager på ledninger i kælderrum kunne stå relativt længe, før de opdages. Lækager indendørs kan medføre skade på f.eks. indbo, typisk i kælderrum. Det almindelige er mindre sivende eller dryppende lækager - ikke større uvarslede brud. Med uvarslet menes brud, hvor man ikke på forhånd har kunnet tænke sig til problemet ved at iagttage udblomstringer eller vanddråber på brugsvandsrørene. Udtagning af rørprøver fra brugsvandssystemet er en mulighed. Sådanne prøver fortæller meget om de enkelte prøver, og hvis der tages et tilstrækkeligt antal en del om hele systemet.

13 Tilstandsregistrering Side 14 Vedligehold Anlægget holdes under opsyn. Man kommer langt med et vågent øje, når man færdes i bygningerne. Man vil på den måde kunne udsætte en total udskiftning af systemet for en tid. Ulempen er at risikoen for driftproblemer er større, men er man bevidst om dette og har valgt at leve med den risikoen er det en mulighed. (se også ovenfor under tilstand ) Økonomi Nedenstående pris er for totaludskiftning af anlæg, eksklusiv ledninger i jord. Indtil denne løsning vælges, bør der årligt afsættes kr. til kontrol af vandbehandlingsanlæg og løbende udskiftning af snavssamler, pumpe, ventiler m.m., første gang i I tilfælde af komplet udskiftning kander regnes med nedenstående. I dette beløb er medtaget demontering eksist. sanitet, udskiftning af vandrette og lodrette ledninger, gentilslutning af eksist. sanitet. Renovering af brugsvandsinstallationer teknikrum er ikke indeholdt i ovenstående. Á kr. Antal Sum kr. Håndværkerudgift til udskiftning af vandinstallationen

14 Tilstandsregistrering Side 15 Eftersynskort (56)1 Varmeanlæg Beskrivelse Bygningerne er forsynet med vandbåren fjernvarme fra Gentofte Fjernvarme. Hovedvarmecentralen, som er beliggende i kælderen i blok 5, er bestykket med to vekslere og to serieforbundne varmtvandsbeholdere. På anlæggets primærside er der etableret trykdifferensregulator, snavssamler, motorventiler samt energimåler. På sekundærsiden er der to stk. parallelt koblede flertrins-/enhastigheds cirkulationspumper. Der er to større serieforbundne varmtvandsbeholdere, tilsluttet anlæggets primærside. Beholderen er forsynet med ventiler beregnet for henholdsvis sommer- og vinterdrift. Varmeledninger fra varmecentralen mod blok 3, 4, 6 og 8 er forsynet med TA-ventiler til indbyrdes fordeling af vandmængderne (indregulerings- eller streng- reguleringsventiler). Radiatoranlægget er opbygget som et et-strengsanlæg. Indbygningsår: Mængde: Levetid: år Eftersynsinterval: Vedligeholdelsesinterval: Sidste vedligehold: Næste vedligehold 15 år 1 år/40 år Tilstand Driftspersonalet kunne ikke oplyse, om der havde været foretaget udskiftninger eller reparationer på anlægget, eller om der i øvrigt var fejl eller mangler ved radiatoranlægget. Ud fra en visuel besigtigelse vurderedes varmerør at være i god stand. Det kunne umiddelbart konstateres, at afkølingen på radiatorvandet (primo september) ikke var tilstrækkeligt. Dette underbygges af varmeregnskabet. I den forbindelse bør der foretages en indregulering af varmeanlægget med henblik på at reducere vandstrømmen for derved at opnå bedre afkøling af radiatorvandet. Det skal dog bemærkes, at det på et et-strengsanlæg kan være svært at få tilstrækkelig afkøling af radiatorvandet og samtidig tilfredsstille systemets yderste brugere. Et velfungerende vejrkompenseringsanlæg (styring af fremløbstemperatur på radiatorvandet ud fra udetemperatur) kan i nogen grad kompensere for sådanne problemer. På besigtigelsestidspunktet var der bestilt service på anlægget. Det er et absolut must og i øvrigt et lovkrav at have sådan et anlæg. Vedligehold Efter indregulering af anlægget og ikke mindst genetablering af et velfungerende vejrkompenseringsanlæg, som driftspersonalet er fortrolig med, består vedligeholdet i at efterse snavssamlere, kontrollere frem- og returtemperaturer på anlægget og ved hjælp heraf styre pumpedrift samt skifte mellem sommer og vinterdrift på varmtvandsbeholderen. Indtil radiatoranlægget er nedslidt, det vil sige utæt i uacceptabelt omfang, giver det ikke mening at udskifte anlægget.

15 Tilstandsregistrering Side 16 På nuværende tidspunkt er argumentet for at udskifte anlægget at undgå strafafgift for manglende afkøling på ca kr./år. Argumentet imod er, at prisen for omkobling til to-strengsanlæg uden udskiftning af radiatorer - vil koste 2,5 mio. kr. (ca. 420 års simpel tilbagebetalingstid). Det anbefales at være opmærksom på, om der opstår et forøget behov for påfyldning af vand, hvilket kan være en identifikation af utætheder i systemet, herunder ledninger i terræn. Snavssamlere renses én gang om året eller efter behov. Ved kontrol af tryktab over snavssamlere. Termostatventiler ved radiatorerne skal jævnligt efterses og motioneres. Med tiden vil en løbende udskiftning blive aktuel. Hvis ikke dette klares på anden måde, bør der sættes et beløb af hertil. Det bemærkes at radiatorer og radiatorventiler hører den enkelte bolig til, og for så vidt er fælles vedligehold uvedkommende. Økonomi Indregulering af varmeanlæg - Der kan afsættes et beløb til motionering/udskiftning af radiatorventiler, udskiftning af pumpe, ekspansionsbeholderkontrol m.m. Forslag til budget 2009/2010 Udskiftning af vejrkompensering Indregulering af varmeanlæg Sum Forslag til budget 2010/2011 Eventuel udskiftning af radiatorer 10 stk. Eventuel motionering af radiatorventiler Sum kr kr kr kr kr kr. Supplerende udgiftsoplysninger Blok á kr. Antal Sum kr. Håndværkerudgift til udskiftning af radiatoranlæg (inkl. radiatorer og radiatorventiler)

16 Tilstandsregistrering Side 17 Eftersynskort (63)1 El-installationer boligblokke. Beskrivelse Bygningerne består af ti blokke med hver to trappeopgange. Bygningerne er opført fra Der er elinstallationer i kælder, stue, 1-2sal. Tilstand Kælder Generelt Generelt er elinstallationerne af ældre dato. I flere af kældrene er det ikke muligt at tænde kælderlyset i midten af kældergangen, hvilket kan være uhensigtsmæssigt. Blok 1 Der mangler låg på klemliste under trappen i nr Der er i klemlister udført ulovlige samlinger med samlemuffer. Et enkelt kabel i kælderen mangler fastgørelse. Blok 2 Der mangler låg på to dåser. Der mangler låg på stigledningskasse. Lys i kælder brænder konstant. Der mangler låg på klemliste under trappe nr Klemlistelåg er ikke monteret korrekt under trappe i nr Antenneinstallation mangler fastgørelse. Der er i klemlister udført ulovlige samlinger med samlemuffer. Blok 3 Der mangler låg på stigledningskasse. Der mangler låg på klemliste under trappe nr Flere steder mangler kabler fastgørelse. Der er ikke lystændning i midten af kælderen. Antenneinstallation over tavle i nr. 189 mangler fastgørelse. Blok 4 Klemlistelåg er ikke monteret korrekt under trappe i nr Låg på stigledningskasse er ikke monteret korrekt. Der mangler låg på trædåse for telefoninstallation. 1 stk. rørdåse er ødelagt. Et enkelt sted mangler lampefastgørelse. Et enkelt sted mangler der låg på dåse. Der er ikke lystænding i midt af kælder. Blok 5

17 Tilstandsregistrering Side 18 Der mangler låg på klemliste under trappe i nr Der er ikke lystænding i midten af kælderen. Blok 6 Et enkelt sted mangler der låg på dåse. Der mangler låg på klemlister under trapperne i nr. 175 og 177. Blok 7 Der mangler låg på klemliste under trappe i nr Låg på stigledningskasse er ikke monteret korrekt. Der er ikke lystænding i midten af kælderen. Blok 8 Lys i kælder brænder konstant. Der mangler låg på klemliste under trappe i nr Kabel til trappeautomat er ikke afsluttet korrekt i ug kasse. Blok 9 Der mangler låg på klemliste under trappe i nr Klemliste låg under trappen i nr. 161 er ikke monteret korrekt. Blok 10 Der mangler låg på klemlister under trapperne i nr. 195 og 197. Der er ikke lystænding i midt af kælder. Stuen Blok 1-9 Ingen visuelle mangler. Blok 10 Der mangler kanal på kabel, der er boret i kælder. 1. sal Blok 1-10 Ingen visuelle mangler.

18 Tilstandsregistrering Side sal Blok 1-3, 5-10 Ingen visuelle mangler. Blok 4 Der er slået hul på kanal. Vedligehold Kælder Blok 1 Der monteres låg på klemliste. Samlemuffer i klemliste udskiftes til kronemuffer. Kabel fastgøres til bygningsdel. Blok 2 Der monteres manglende låg på dåser. Der monteres låg på stigledningskasse. Der monteres tryk på lysinstallationen, så lyset ikke brænder konstant. Der monteres låg på klemliste under trappe nr Samlemuffer i klemliste udskiftes til kronemuffer. Klemlistelåg monteres korrekt, under trappe i nr Antenneinstallation fastgøres. Blok 3 Der monteres låg på stigledningskasse. Der monteres låg på klemliste, under trappe nr Kabler fastgøres. Der monteres tryk på lysinstallationen, så lyset kan tændes fra midten af kælderen. Antenneinstallation fastgøres. Blok 4 Der monteres låg på klemliste under trappe i nr Låg på stigledningskasse monteres korrekt. Der monteres låg på trædåse for telefoninstallationer. Dåse udskiftes. Lampe fastgøres. Der monteres låg på dåse. Der monteres tryk på lysinstallationen, så lyset kan tændes fra midten af kælderen. Blok 5 Der monteres låg på klemliste under trappe, i nr Der monteres tryk på lysinstallationen, så lyset kan tændes fra midten kælderen.

19 Tilstandsregistrering Side 20 Blok 6 Rørdåse er ikke lukket. Der monteres låg på klemliste under trapper i nr. 175 og i nr Blok 7 Der monteres låg på klemliste under trappe i nr Låg på stigledningskasse lukkes. Der monteres tryk på lysinstallationen, så lyset kan tændes fra midten af kælderen. Blok 8 Der monteres tryk på lysinstallationen, så lyset ikke brænder konstant. Der monteres låg på klemliste under trappe i nr Kabel til trappeautomat afsluttes i ug kasse. Blok 9 Der monteres låg på klemliste under trappe i nr Klemlistelåg under trappe i nr. 161 er ikke lukket. Blok 10 Der monteres låg på klemlister undertrapper i nr. 195 og 197. Der monteres tryk på lysinstallationen, så lyset kan tændes fra midten af kælderen. Stuen Blok 10 Der monteres kanal på kabel. 2. sal Blok 4 Kanal udskiftes. Økonomi Kælder Blok 1 Der afsættes kr. ekskl. moms til lovliggørelse af installationer i kælder. Blok 2 Der afsættes kr. ekskl. moms til lovliggørelse af installationer i kælder. Blok 3 Der afsættes kr. ekskl. moms til lovliggørelse af installationer i kælder.

20 Tilstandsregistrering Side 21 Blok 4 Der afsættes kr. ekskl. moms til lovliggørelse af installationer i kælder. Blok 5 Der afsættes kr. ekskl. moms til lovliggørelse af installationer i kælder. Blok 6 Der afsættes kr. ekskl. moms til lovliggørelse af installationer i kælder. Blok 7 Der afsættes kr. ekskl. moms til lovliggørelse af installationer i kælder. Blok 8 Der afsættes kr. ekskl. moms til lovliggørelse af installationer i kælder. Blok 9 Der afsættes kr. ekskl. moms til lovliggørelse af installationer i kælder. Blok 10 Der afsættes kr. ekskl. moms til lovliggørelse af installationer i kælder. Stuen Blok 10 Der afsættes 500 kr. ekskl. moms til lovliggørelse af installationer i kælder. 2. sal Blok 4 Der afsættes 500 kr. ekskl. moms til lovliggørelse af installationer i kælder.

21 Tilstandsregistrering Side 22 Fotobilag (63)1 El-installationer boligblokke Foto (01)0.1 Foto (01)0.2 Foto (01)0.3 Foto (01)0.4 Foto-nummer: (01)0.1: Installation i blok 10, der mangler kanal. (01)0.2: Kanal i blok 4, der er slået i stykker. (01)03: Klemliste hvor der mangler låg og er anvendt samlemuffer, blok 9 (01)04: Stigledningskasse i blok 3, hvor der mangler låg.

22 Tilstandsregistrering Side 23 Eftersynskort (63)2 El-tavler boligblokke. Beskrivelse Bygningerne består af kælder, blok Bygningen er opført fra Der findes tavler i kælder i blok 1-10 samt i varmecentral Tilstand Tavle, Blok 1 Flere grupper i tavlen mangler opmærkning. Tavle, Blok 2 Flere grupper i tavlen mangler opmærkning. Der er grupper i tavle, som ikke er beskyttet med HPFI-relæ. Tavle, Blok 3 Flere grupper i tavlen mangler opmærkning. Tavle, Blok 4 En enkelt gruppe mangler opmærkning. Tavle, Blok 5 Flere grupper i tavlen mangler opmærkning. Grupper i tavle er ikke beskyttet med HPFI-relæ. Tavle, Blok 6 En enkelt gruppe mangler opmærkning. Tavle, Blok 7 En enkelt gruppe mangler opmærkning. Dækkasse til gruppeafbryder mangler afdækning. Tavle, Blok 8 Flere grupper i tavlen mangler opmærkning. Tavle, Blok 9 Flere grupper i tavlen mangler opmærkning. Tavle, Blok 10 Flere grupper i tavlen mangler opmærkning. Der er grupper i tavlen som ikke er beskyttet med HPFI. Tavler, varmecentral, Blok 5

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012 1 Opsummering Pris-indikation Pris-indikation: Nedenstående er pris-indikationer ikke budgetpriser. De efterfølgende økonomiske vurderinger er baseret på de under hvert afsnit nævnte forudsætninger samt

Læs mere

EIKR/SJS installationer inkl. vedligeholdsplan

EIKR/SJS installationer inkl. vedligeholdsplan Notat Sag E/F Søllerød Park. Projektnr.. 104723 Projekt Tilstandsvurdering af VVS-installationer Dato 2012-06-21 Emne Notat vedr. tilstandsvurdering af VVS- Initialer EIKR/SJS installationer inkl. vedligeholdsplan

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013.

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013. Sag nr. 52036 E/F Ibstrupparken III NOTAT vedr. Udskiftning af vandinstallationer Dato: 20.11.2012 Rev. 24.01.2013 Generalforsamling d. 21.03.2013 Indledning Efter besigtigelse af tilfældigt udvalgte boliger,

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704. Fiolstræde 4-6. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704. Fiolstræde 4-6. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704 Fiolstræde 4-6 EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Side: 1.1 INGENIØRSYN 2013 Adresse: Fiolstræde 4-6, 1171

Læs mere

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Generelt om notat: Nedennævnte notat er fremkommet efter dialog og undersøgelser gennemført af bestyrelsen og ingeniørfirmaet Gaihede

Læs mere

Ejerforeningen Frederiksberg Allé 53/Kochsvej 2 4 Reparation og Vedligehold 1 af 8

Ejerforeningen Frederiksberg Allé 53/Kochsvej 2 4 Reparation og Vedligehold 1 af 8 1 af 8 Af efterfølgende skemaer er det via figurer og tekst anført, hvor ejerlejlighedsejere skal henvende sig, hvis der opstår en skade i ejerens lejlighed eller på ejendommen fællesarealer. Endvidere

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? Reparation Rensning Ringe til hvem? Side Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er

Læs mere

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 Hvad består projektet af? Hvad skal der skiftes/renoveres i de enkelte opgange? Udskiftning af vandforsyningsrør (stigstrenge) og afløbsrør (faldstammer) i ejendommen.

Læs mere

Renovering i og under ejendomme

Renovering i og under ejendomme Renovering i og under ejendomme Rødder i fælles entreprenørkultur Renovering i og under ejendomme Aarsleff Rørteknik er markedsledende i Danmark, når det gælder renovering med strømpeforing i og under

Læs mere

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Københavns Energi A/S Varme & Bygas Salg og Service CVR-nr: 1007 3022 Telefon Fax Direkte E-mail Dato Journal nr. +45 3395 3395 +45 3395 2012 +45 3395 3019 lope@ke.dk

Læs mere

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING 8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 10 selvstændige bygninger og 2 udhuse. 7 af bygningerne er opført på samme tid, hvoraf de 6 plus en senere tilbygning er

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? b Reparation b Rensning b Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8102 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Ulovlige og uautoriserede el-installationer. 2. Ulovlige og uautoriserede vvs-installationer. 3. Defekt faldstamme (revnet og

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? 2/3 Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af huset ligesom

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast)

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B FORMAND LARS SONNE KRISTIANSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, 3.TV., 2500 VALBY - TLF. 36 30 35 03 6. marts 2006 Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) Indhold Indledning... 2 1.

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? Lejre Forsyning Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

virker kloakken ikke?

virker kloakken ikke? virker kloakken ikke? KLOAKFORSYNINGEN Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet

Læs mere

Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Ryes Plads Dato: 2014-02-20

Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Ryes Plads Dato: 2014-02-20 Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Ryes Plads Dato: 2014-02-20 Renovering Rev. dato: Version: Sag nr: 07785113A Jour.nr.: KC00343-2-LGJ.xlsm Bygherre: Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade 4 7000 Fredericia

Læs mere

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand Min rensebrønd er fuld af vand, så jeg må hellere ringe til Spildevand Sådan fungerer din kloak Lolland forsyning - spildevand Det er din kloak Når du ejer et hus, er alle kloakledninger på din grund din

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Vedligeholdelsesplan EF Ryethave 10.3036.40 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Udskiftning af tagbeklædning, hætter, ovenlys, zinkstern m.v. Inkl. opgangsfelter og fast værn. A 3.500 25

Læs mere

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud Forebyg vandskader ved regnvejr, skybrud og tøbrud Gode råd til dig, der har haft vandskade Hvis du har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan du sikre

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10052 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Pkt.1. Der er monteret kobberrør i brugsvandsinstallationen før galvaniserede stålrør. (i vandretningen) Pkt.2. Tæring og lille

Læs mere

Oversigt over klagepunkter: 8164. Stikkontakt ved dør virker ikke.

Oversigt over klagepunkter: 8164. Stikkontakt ved dør virker ikke. Oversigt over klagepunkter: 8164 1. Kælder 2. Bryggers 3. Udhus 4. Terrasse 5. Tag 6. Køkken 7. Bad 8. Trappeopgang 9. Stue 10. Vindfang 11. HFI relæ Klagers påstand: 1. Kælder: Lysinstallationen fungerer

Læs mere

Blegen 8 6200 Aabenraa 580-017118-001 200009726 22. december 2008 d.a.i. arkitekter I ingeniører a/s

Blegen 8 6200 Aabenraa 580-017118-001 200009726 22. december 2008 d.a.i. arkitekter I ingeniører a/s SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Blegen 8 6200 Aabenraa 580-017118-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen Lolland forsyning - spildevand Kælderen er dit ansvar Har du en kælder under dit hus, er det dig selv, der har ansvaret for afledning af spildevandet

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Julsøvej 102 Postnr./by: 8240 Risskov BBR-nr.: 751-869177 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Aftale med firma (navn, tlf, kontaktperson, kontrakt periode mv.)

Aftale med firma (navn, tlf, kontaktperson, kontrakt periode mv.) Vedligeholdelsesplan for ejerforeningen Isefjord (oprettet juli 2007) Revision 2 januar 2014 af SKC Se altid i "drift og vedligeholdelsesmapperne" og tegninger på bestyrelses kontoret ENERGIRAPPORT Emne

Læs mere

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010 Vand i kælderen 2/3 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Århus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde sig over, at kælderen rummer store

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

BBR-nr.: 851-556095 Energimærkning nr.: 200004075 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-556095 Energimærkning nr.: 200004075 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clementsvej 1 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-556095 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstemarken 46b Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-000000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 701. Bispetorvet 1-3. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 701. Bispetorvet 1-3. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 701 Bispetorvet 1-3 EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Side: 1.1 INGENIØRSYN 2013 Adresse: Bispetorvet 1-3, 1167

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Piledamsvej 7 6000 Kolding 621-104683-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/7 AB BELLEVUE I 16. august 2013 Bygningsdel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 01. Tagværk - - - - - - - - - - 02. Kælder/fundering 30 - - - - - - - -

Læs mere

BBR-nr.: 580-008835 Energimærkning nr.: 100110677 Gyldigt 5 år fra: 09-02-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-008835 Energimærkning nr.: 100110677 Gyldigt 5 år fra: 09-02-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lillevang 15 Postnr./by: 6230 Rødekro BBR-nr.: 580-008835 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Tilstandsrapport. Afdeling 123-0, Havevang/ Agervang, Holbæk

Tilstandsrapport. Afdeling 123-0, Havevang/ Agervang, Holbæk Afdeling 123-0, Havevang/ Agervang, Holbæk Nærværende tilstandsrapport er et tillæg til den 10-årige vedligeholdelsesplan og er en opsummering af de ting, der er angivet i 10-års-planen samt de akutte

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00.

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden byder velkommen 3. Gennemgang af tilstandsrapport/vedligeholdelsesplan v/ firmaet A4 4. Økonomi

Læs mere

BBR-nr.: 851-040234 Energimærkning nr.: 200004224 Gyldigt 5 år fra: 03-01-2008 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-040234 Energimærkning nr.: 200004224 Gyldigt 5 år fra: 03-01-2008 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dalgasgade 9 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-040234 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallssti 37 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-155514 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Omegavej 2 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-570616 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS Fjernvarmeunit Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS KRAV TIL FJERNVARMEUNITS AffaldVarme Aarhus vurdere fjernvarmeunits til enfamilie-installationer med målerstørrelse Qp 1,5 og Qp 2,5

Læs mere

Tegnings- og dokumentliste - Udbudsgrundlag. Boligkontoret Århus. Nydamsparken - ombygning og renovering

Tegnings- og dokumentliste - Udbudsgrundlag. Boligkontoret Århus. Nydamsparken - ombygning og renovering Eksisterende konstruktionstegninger 2-394.4891 Bærende konstruktioner - Blok A 60x84 3-394.4892 Bærende konstruktioner - Blok B 60x84 4-394.4893 Bærende konstruktioner - Blok C 60x75 5-394.4894 Bærende

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trompeterbakken 11 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-144316 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Karenvej 7 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-061040 Energikonsulent: Marie-Louise Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Hvidsværmervej 112 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-027351-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes.

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. 04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende

Læs mere

E/F Rosagården 1-5. Rosagården, 4000 Roskilde. Drift- og vedligeholdelsesplan.

E/F Rosagården 1-5. Rosagården, 4000 Roskilde. Drift- og vedligeholdelsesplan. E/F Rosagården 1-5 Rosagården, 4000 Roskilde Drift- og vedligeholdelsesplan. Oktober 2008 Damgaard Rådgivende Ingeniører A/S Algade 43 Telefon: 46 32 04 70 4000 Roskilde Fa: 46 32 04 77 Side 1/8 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7204 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Punkterede termoruder. 2. Revnede klinker på fortrappe. 3. Gulvafløb i kælder. 4. Revnede fliser i bruseområde. 5. Intet afløb

Læs mere

ASK NYT nr. 144 19. februar 2013 Redaktion Palle Kam Djursgård

ASK NYT nr. 144 19. februar 2013 Redaktion Palle Kam Djursgård Generalforsamling Den ordinære generalforsamling bliver afholdt mandag den 8. april 2013 kl. 19.00 og er blevet varslet inden udgangen af december i sidste ASK NYT ( 24, stk. 1). Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

El-installationer er i stor udstrækning ulovlige. Den bygningssagkyndiges forklaring:

El-installationer er i stor udstrækning ulovlige. Den bygningssagkyndiges forklaring: 8075 Oversigt over klagepunkter: 1. El-installationer udvendig 2. El-installationer i forgang 3. El-installationer i bryggers 4. El-tavle 5. El-installationer i værelse ved forgang 6. El-installationer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 461-658881 Energimærkning nr.: 200011114 Gyldigt 5 år fra: 03-03-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-658881 Energimærkning nr.: 200011114 Gyldigt 5 år fra: 03-03-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Solsikkemarken 58 Postnr./by: 5260 Odense S BBR-nr.: 461-658881 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Facaderenovering PROBLEMER. Den røde blok. De grå blokke. Generelt. Mørtelfuger smuldrer. o. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte.

Facaderenovering PROBLEMER. Den røde blok. De grå blokke. Generelt. Mørtelfuger smuldrer. o. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte. Facaderenovering ER Den røde blok Mørtelfuger smuldrer. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte. De grå blokke Betonfacader fremstår med afskalninger pga. armeringskorrosion. Der er skader

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere. A/B Torvebo. 1 af 15

Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere. A/B Torvebo. 1 af 15 Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Torvebo 1 af 15 Indkaldelse til informationsmøde. Vedrørende kommende projekt i 2014 hvor udskiftning af vandinstallationer og varmeanlæg opstarter.

Læs mere

DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE

DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE HELST DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE b Ansvar b Adgang b Afhjælpning Hvornår og hvorfor skal du helst installere rensebrønde? Loven siger, at du skal sørge for, at det er muligt at rense dine kloakker

Læs mere

BBR-nr.: 851-573186 Energimærkning nr.: 200002183 Gyldigt 5 år fra: 27-07-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-573186 Energimærkning nr.: 200002183 Gyldigt 5 år fra: 27-07-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stillekrogen 62-80 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-573186 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jagtvej 141 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2200 København N BBR-nr.: 101-271455 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION Udskiftning af brugsvandsrør Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel information... 3 Hvad skal der laves, når arbejdet går i gang?.... 3 Hvornår

Læs mere

Renovering af faldstammer og afløbsrør Betty Nansens Allé 21 49 Version 2

Renovering af faldstammer og afløbsrør Betty Nansens Allé 21 49 Version 2 Renovering af faldstammer og afløbsrør Betty Nansens Allé 21 49 Version 2 Procesbeskrivelse pr. opgang: Arbejdet er forsøgt tilrettelagt således, at enten badeværelse eller gæstetoilet i hver lejlighed

Læs mere

September 2012. Vedligeholdelse og reparation. Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6. (Hvad gør man når noget går i stykker?

September 2012. Vedligeholdelse og reparation. Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6. (Hvad gør man når noget går i stykker? Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6 Vedligeholdelse og reparation (Hvad gør man når noget går i stykker?) September 2012 Baxi gasfyr og det øvrige varmesystem Nilan VGU (varmt brugsvand) Kloakker

Læs mere

Søndervangsskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Søndervangsskolen. Projektkatalog. Answers for energy Søndervangsskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Vester Altanvej 10 8900 Randers 730-019444-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger hvoraf 3 bygninger er sammenbyggede og én bygning er en pavillon-bygning. Bygning 1 1953 Gymnastiksal Bygningen

Læs mere

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde.

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Rev. 12-03-2010 Herunder er der beskrevet de forhold fra Tekniske bestemmelser,

Læs mere

BBR-nr.: 851-186859 Energimærkning nr.: 200003331 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-186859 Energimærkning nr.: 200003331 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Louisegade 12 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-186859 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Side 1 af 18 Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

BBR-nr.: 101-262502 Energimærkning nr.: 200000943 Gyldigt 5 år fra: 27-04-2007 Energikonsulent: Carl Ove Hansen Firma: Wormslev BygningsDrift A/S

BBR-nr.: 101-262502 Energimærkning nr.: 200000943 Gyldigt 5 år fra: 27-04-2007 Energikonsulent: Carl Ove Hansen Firma: Wormslev BygningsDrift A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ingerslevsgade 108 Postnr./by: 1705 København V BBR-nr.: 101-262502 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

1 Udskiftning af glas i hoveddøre 1050 kwh Fjernvarme 470 kr.

1 Udskiftning af glas i hoveddøre 1050 kwh Fjernvarme 470 kr. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vestre Ringgade, Århus C 178 - Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-534922 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg.

Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg. Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg. Teknisk Afdeling Oprettet den 25-09-2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 52.1 Spildevand... 2 Emne:52.11 Afløb

Læs mere

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 27/3-2012 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne vedligeholdelsesplan

Læs mere

Standardværdier Indhold

Standardværdier Indhold Standardværdier Indhold Belysning... 2 Cirkulationspumper... 4 Kontorudstyr... 5 El diverse... 6 Klimaskærm... 7 Tagkonstruktioner... 7 Ydervægge... 9 Kælderydervægge...13 Vinduer...15 Dæk mod uopvarmet

Læs mere

undgå vand i kælderen

undgå vand i kælderen undgå vand i kælderen www.ke.dk kære kunde Vand i kælderen er hvert år et problem for en del københavnere. Der er derfor god grund til at være opmærksom på at forebygge og være på vagt, hvis dit hus har

Læs mere

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Schaldemosevej 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 28 kwh el 18,61 MWh fjernvarme. 1,47 MWh fjernvarme 15,00 m³ koldt brugsvand

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 28 kwh el 18,61 MWh fjernvarme. 1,47 MWh fjernvarme 15,00 m³ koldt brugsvand SIDE 1 AF 10 Adresse: Roskildevej 201 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2500 Valby BBR-nr.: 101-469387-001 Programversion: Energy08, Be06 version 4 Firma: Rådgivende Energimærkningen oplyser om ejendommens

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

BBR-nr.: 461-047122 Energimærkning nr.: 100111036 Gyldigt 5 år fra: 12-02-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-047122 Energimærkning nr.: 100111036 Gyldigt 5 år fra: 12-02-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lettebækvænget 1 Postnr./by: 5250 Odense SV BBR-nr.: 461-047122 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere