Rapport vedrørende tilstandsregistrering Ibstrupparken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport vedrørende tilstandsregistrering Ibstrupparken"

Transkript

1 Ibstrupparken III, Smakkegårdsvej Tilstandsregistrering Rapport vedrørende tilstandsregistrering Ibstrupparken Rev. nr. Rev. dato Emne Vedrørende økonomi for hhv. Afløb side 10 og Brugsvand side Præcisering af diverse emner jf. henvendelse fra foreningen. Rapporten er udarbejdet af Wissenberg A/S, oktober 2009

2 Ibstrupparken III, Smakkegårdsvej Tilstandsregistrering Indholdsfortegnelse 1. Indledning Oversigt over eftersete bygningsdele Eftersynskort... 6 (50)1 Kloak... 6 (50)2 Ledninger i terræn (vvs)... 9 (52)1 Afløb (53)1 Vandinstallation (56)1 Varmeanlæg (63)1 El-installationer boligblokke (63)2 El-tavler boligblokke... 23

3 Tilstandsregistrering Side 4 1. Indledning Formål Der er foretaget en tilstandsregistrering af udvalgte bygningsdele. Eftersynet baserer sig på en uvildig gennemgang, der inkluderer besigtigelse af ejendommen samt udarbejdelse af en kortfattet og overskuelig rapport. I rapporten beskrives hvilke tiltag, der anbefales udført på ejendommen. Hovedidéen er, at rapporten skal være en hjælp for foreningen og driftspersonalet i det daglige arbejde med henblik på drift og vedligehold af ejendommen. Generelt Tilstandsregistreringen er en visuel gennemgang. Af hjælpemidler kan nævnes kamera, tegninger, tommestok og løfteværktøj til dæksler. Som dokumentation er udarbejdet en rapport med et eftersynskort pr. bygningsdel. Dette eftersyn er foretaget af Niels Marker i september El-installationer er efterset af Lenni Kruse fra el-ingeniørfirmaet Gert Carstensen A/S. Tilgængeligt materiale og kilder Som grundlag for de foretagne registreringer er følgende, oprindelige arkivmaterialer anvendt: Situationsplan Kloakplaner Etageplaner Varmeregnskab Gasinstallation Der i forbindelse med gennemgangen ikke kigget på gasinstallationen. Generelt er der ikke ældningsproblemer i forbindelse med gasinstallationen med undtagelse af: Ved (træ)gulve og i nogen grad køkkenborde hvor fugt kan tære rørene udefra, dette ses ved timeglas formede reduceret diameter ved overgang til gulv/køkkenbord. Rosetter og rørbøsninger reducerer forekomsten af sådanne situationer. I meget fugtige kældre kan overflade- og grube tæringer ses på rørene. Man kan overveje om man vil skifte gasinstallationen samtidig med udskiftning af faldstammer og/eller brugsvand. Almindeligvis er dette ikke relevant. Priser Alle priser i nærværende materiale er uden moms.

4 Tilstandsregistrering Side 5 2. Oversigt over eftersete bygningsdele Vvs-anlæg (50)1 Kloak (50)2 Ledninger i terræn (52)1 Afløb (53)1 Vandinstallationer (56)1 Varmeanlæg El-anlæg (63)1 El-installationer

5 Tilstandsregistrering Side 6 3. Eftersynskort Eftersynskort (50)1 Kloak Beskrivelse De ti bygninger er stort set ens indrettet med hensyn til kloakering. Der er etableret gravitationssystem med fælles regn- og spildevandsledninger, ført til offentlig kloak nord for blok 1. Kloakanlægget er udført med ledninger af glaserede lerrør. Nedgangsbrønde er udført som 1-meter betonbrønde. Regnvandsbrønde er 30 cm betonbrønde. Riste og dæksler er udført i støbejern. En ledning fra en anden bygningsejer til B2-3 er strømpeforet, øvrige ledninger ser ud til at være de originale, glaserede lerrør. Tegningsmaterialet består af bygningstegninger med kloak og dræn. På samme tegninger er der vist rørkanaler for vand og varme mellem bygningerne. Af disse tegninger kan der dannes et overblik over det samlede kloaksystem. I forbindelse med renovering af asfalt belægning (omkring /- 1 år) er dele af kloaksystemet blevet TV-inspiceret og renoveret efter behov. Mængde Ledninger uden for bygningerne er opmålt på tegninger til 1600 lb.m fri af bygninger og 350 lb.m under bygninger og 24 1-meter brønde med varierende dybde/bundkote. Indbygningsår: Mængde Ledninger i terræn Ledn. under bygning 1-meter brønde og lb.m 350 lb.m 24 stk. Levetid: Eftersynsinterval: Vedligeholdelsesinterval: Sidste vedligehold: Næste vedligehold: år 10 år 5 år/40 år - - Tilstand Tilstanden er vurderet ved besigtigelse af alle gennemløbsbrønde i systemet. Brøndene ser generelt fine ud. Ledningerne er, vurderet ud fra besigtigelse af brøndene, i god stand. Der skønnes ikke at være behov for generel TV-inspektion af systemet. Systemet er i øvrigt helt eller delvist TV-inspiceret og repareret efter behov i forbindelse med udskiftning af asfalt. I efterfølgende afsnit skelner vi mellem: Brønde, hovedledninger, det vil sige ledninger, som forbinder de 4/5 rækker af blokke. Disse brønde er benævnt BH1 til BH8. Brønde, beliggende på sideledninger til hovedledningen, har vi navngivet efter den blok, de afvander, f.eks. B7-2 betyder brønd 2 ved blok 7. Hovedledninger Hovedledningerne ser velfungerende ud med god vandgennemstrømning og uden kloakefterladenskaber på brøndenes brinker. Sideledninger Det vil sige ledninger på langs af blokkene. I brønde ses mere materiale på brinkerne og i løbene. Dette er givetvis et udslag af, at de er tættere på kilden (faldstammer m.m.) samt, at der er mindre vandgennemstrømning i sideledningerne. I nedenstående skema ses, hvor vi mener, der bør gribes ind. Blok Fra opgang nr. til Bemærkning 10 Nr. 157/B10-3 BH7 Ok 7-8 Nr. 171/B7-2 BH7 Ser ud til at have været opstuvning i B Nr. 161/B9 BH7 Ok 4-5 Nr. 185/B4-2 BH5 Muligvis problemer ml. B5-1 og BH5

6 Tilstandsregistrering Side 7 6 Nr. 175/B6 BH5 Ok Garager nord for blok 2 205/B2-3 BH3 Ok 3 Nr. 189/B3 BH3 Ok (dæksel revnet) 1 Nr. 207/B1 BH2 Ok Rotter Der er ikke set rotter, rottereder eller rotteekskrementer i de besigtige brønde. Dog skal det bemærkes, at det i de brønde, hvor der ligger diverse på brinkerne, kan være svært at skelne, om der skulle være rotteekskrementer imellem. Vedligehold Blok 5 og 6 Der ser ud til at have været en opstuvning i disse ledninger, startende mellem BH5 og B5-1. Da der ikke ser ud til at være samme problem andre steder, må fejlen være lokal mellem disse to brønde med afsmittende virkning på de brønde, der ligger før. Det vil sige brønd B4-1, B4-2 og B4-3. Ledninger mellem BH5 og B5-1 bør som minimum renses og eventuelt samtidigt tv-inspiceres. Når kameraet er nede, kan man passende kigge ind i stikledningerne fra faldstammer til brønd B5-1 for på den måde at få indsigt i stikledningernes/hele systemets tilstand. Ledninger mellem B5-1 og B4.2 bør samtidig spules. Blok 7 I brønd 7-2 ligger en håndstor sten. Det er ikke til at sige, hvordan den er havnet der, men den bør fjernes, da den kan give problemer længere fremme, hvis den skulle lægge sig på et uheldigt sted. Herudover ser det ud til, at anlægget fungerer godt forstået på den måde, at regn- og spildevand afledes til offentlig kloak uden opstuvning på grunden/i kloaksystemet. I brønde for enden af blokkene, hvortil der løber mindre spildevand, ligger der flere steder lidt kloakslam. Dette tillægges ikke den store betydning og vil sandsynligvis føres videre i forbindelse med større regnskyl. Dette udelukker ikke, at der kan være fejl på anlægget, såsom rørbrud og forskudte samlinger. Disse vil kunne konstateres ved en tv-inspektion. Umiddelbart virker systemet dog velfungerende. I forbindelse med en senere udskiftning af faldstammer anbefales det at udføre spuling og tvinspektion af stikledninger til faldstammer, således at eventuelle problemer samtidigt vil kunne afhjælpes. Generelt vedligehold Baseret på ovenstående at systemet generelt er velfungerende samt at ledninger under belægning er renoveret efter behov i forbindelse med ny asfalt, skønnes det, at man kan nøjes med lokalt at se på de strækninger, hvor der måtte opstå problemer. For eksempel: Opstår der forstoppelse/opstuvning før en given brønd i systemet men ikke efter den næste vil det være oplagt at kigge på ledningsstrækket mellem disse brønde efter samme med metode som beskrevet ovenfor med lokal spuling og tv-inspektion. Økonomi Med henblik på den aktuelle situation Lyngholm har oplyst, at spuling og tv-inspektion, som ovenfor beskrevet for blok 5 og 6, koster: Fra BH5 og B5-1 samt 2 stik herfra i alt ca kr. inkl. afgifter. Ud fra ovenstående beløb skønnes det samlede system at kunne tv-inspiceres for ca kr.

7 Tilstandsregistrering Side 8 Generel information Hvis der opstår problemer på strækninger mellem to brønde, for eksempel som nævnet ovenfor, vil udskiftning af 25 m ø160 ledning, som ledningen mellem BH5 og B5-1, koste ca kr. Tilsvarende ledning, beliggende i græsareal, koster ca kr. excl. moms. Strømpeforing af samme ledning vil overslagsmæssigt koste kr. inkl. stikåbninger, almindelig spuling og tv-inspektion, uanset belægning, hvilket betyder, at hvor der er asfaltbelægning bør man vælge strømpeforing, hvis ledningen skal renoveres. Gennemsnitsprisen for strømpeforing af ø160 kloakrør er kr./m per oktober (Når der regnes med to stikåbninger per bygning og industrispuling af 20 % af ledningssystemet.) Strømpeforing eller anden gennemgribende renovering er dog ikke aktuel.

8 Tilstandsregistrering Side 9 Eftersynskort (50)2 Ledninger i terræn (vvs) Beskrivelse Hovedforsyningen af vand er dobbeltforsynet og hentes fra henholdsvis Smakkegårdsvej mellem blok 8 og 9, og varmen fra stien ud for blok 1 med hovedmåler i blok 5. Fjernvarmen hentes ligeledes fra Smakkegårdsvej og løber gennem kælderen i blok 8 til varmecentralen i blok 5. Fra blok 5 fordeles vand og varme til de øvrige blokke via rør i jord. Rørene er lagt i jord, men i grusrende, overdækket med tagpap. Under kørebaner ligger rørene i beton/murstenskasser. Indbygningsår: FJV: Mængde: Varmerør: Vandrør: Levetid: BK ? - 2*210 m (i alt 420 m) 3*210 m (i alt 630 m) år Eftersynsinterval: Vedligeholdelsesinterval: Sidste vedligehold: Næste vedligehold: 20 år 30 år/40 år Tilstand Ledninger i jord er ikke visuelt besigtiget, men ud fra erfaringstal er levetiden for vandrør ved at være opbrugt. Vandledninger Brugsvandshovedforsyning, støbejernsstik fra , i jord såvel som i bygningen, vil givetvis være på den yderste kant af deres levetid. Varmeledninger jord Varmeledningerne kan være i fin stand med hensyn til tæthed afhængig af hvor tørt de har ligget. Argumentet for at skifte dem kan være driftsøkonomien, grundet varmetab i jord, og dette bør overvejes i forbindelse med udskiftning af vandledninger i jord eller andet jordarbejde. Det er ikke forventeligt, at isolering af ledninger i jord lever op til dagens standard. Overblik over varmetabet fra varmeledninger i jord kan med nogenlunde sikkerhed måles på en relativ simpel måde. Med en sådan måling, sammenholdt med varmeregnskabet, vil man være bedre stillet med hensyn til at vurdere, om, og i givet fald hvor, man skal gribe ind. Vedligehold Gentofte Fjernvarme ejer og vedligeholder stikket til og med måleren i bygning 5. De øvrige ledninger, beliggende på matriklen, vedligeholdes 100 % af ejerforeningen. Vandledninger Disse må påregnes at skulle udskiftes inden for de næste 0-10 år, afhængig af hvornår der opstår lækage på ledningerne. Man kan vælge to modeller den systematiske og den tilfældige. Den systematiske model har den fordel, at man kan planlægge udskiftningen, samt at sandsynligheden for rørbrud successivt bliver mindre. Man bør starte fra blok 5 og ud til de fjerneste bygninger. Den tilfældige model har den fordel, at man kan være heldig at udsætte udskiftningen i relativ lang tid, med de ulemper det måtte medføre. Lækager på ledninger vil i milde tilfælde kunne ses på hovedmåleren og som fugt i kældervægge, sandsynligvis mest hvor rørene passerer kældervæggene. I mere grove tilfælde af lækage vil dette kunne ses i terræn eller i kloakker.

9 Tilstandsregistrering Side 10 Om man vælger den ene eller dan anden metode er en temperamentssag. Vi anbefaler dog den systematiske. Varmeledninger jord Det anbefales at få udført måling af varmetab via ledninger i jord. Varmeledningers tilstand mellem blokke bør kontrolleres i forbindelse med f.eks. kloakrenovering eller lignende gravearbejder i nærheden. I forbindelse med udskiftning af vandledninger i jord bør varmeledninger ligeledes udskiftes. Økonomi For at have en hvis sikkerhed mod evt. pludseligt opstående problemer med vand og varmeledninger i jord, bør man indregne ca kr. per år. Dette beløb kan overføres til de efterfølgende år hvis de ikke kommer i anvendelse. Økonomi vedrørende systematisk udskiftning af vand og varmeledninger i jord: Rør mellem gavle, beliggende under græs; varme- og vandrør. Rør mellem gavle beliggende under asfalt; varme- og vandrør. Rør mellem blokkene i øst-vest retning, som er længere, ligger dybere og krydser kørebane. á kr. antal sum kr. (gennemsnit) Sum

10 Tilstandsregistrering Side 11 Eftersynskort (52)1 Afløb Beskrivelse Afløbsinstallationen er blevet gennemgået ved besigtigelse af alle rør, tilgængelige fra kældergange samt i lejligheden opgang 209, 1. tv. Afløb er udført i støbejern med muffesamlinger fra fodbøjning til udluftning over tag. Tilslutninger til vandlåse er indstøbt i dæk. Der er foretaget partiel udskiftning af afløb på faldstammer i kælder. Indbygningsår: Mængde: Levetid: Afløb år Eftersynsinterval: Vedligeholdelsesinterval: Sidste vedligehold: Næste vedligehold: 5-10 år 20 år/30 år - Tilstand Ud fra en visuel besigtigelse fremstår faldstammer i kælder i rigtig dårlig stand, hvilket ses i form af udblomstringer, flækkede muffer mv. I den ene lejlighed, vi besøgte, var der ikke synlige tegn på skader. En beboer oplyste, at hendes køkkenafløb er flere minutter om at løbe ud samt, at det, når overboen hælder vand i vasken, boblede fra hendes køkkenvask. Dette tyder på, at faldstammen under hende eller kloakken under køkkenfaldstammen i hendes opgang er helt eller delvist stoppet. En anden beboer havde kloaklugt i køkkenet. Dette kan skyldes hul i rør eller noget mere simpelt, såsom dårlig tætning i forbindelse med vandlås mv. Vedligehold Ud fra en visuel betragtning vurderes afløbsinstallationens restlevetid at være 0 år og bør derfor udskiftes i sin helhed. Indtil udskiftning foretages, må der forventes et stigende behov for udskiftning og rensning af afløbsinstallationen lokalt. Enkelte faldstammer er i så dårlig stand, at rensning er lig med udskiftning. Udskiftningen kan være med støbejernsrør, rustfri, eller muligvis ved strømpeforing. Fordele og ulemper: Materiale Fordele Ulemper Økonomi Støbejern Relativt støjsvagt i forbindelse med brug, enkel montering. Man har nyt rør bagefter. Medfører synlige rør under loft fra gulvafløb og muligvis fra toilet. Følgearbejder i forbindelse med fliser. Rustfri Få følgearbejder. Man har nyt rør bagefter. Relativ mere støj fra installation. Kan være problemer med tætning omkring gennemføringer af faldstammer. Synlige rør fra gulvafløb. Faldstammer bør inddækkes af støjhensyn. Som skema under økonomi Omtrent som skema under økonomi.

11 Tilstandsregistrering Side 12 Strømpeforing Meget få følgearbejder. Kræver adgang til loft. Faldstammer i meget dårlig stand kan ikke strømpefores. Som skema +/- 20% Hvis indstøbte rør til toiletter og gulvafløb er i tilstrækkelig god stand kan disse også fores. En mindre del af systemet vil sædvanligvis ikke kunne strømpefores. Entreprenøren (Per Aarsleff) kan kun udtale sig efter besigtigelse. Af de aktuelle forhold. Økonomi Baggrund for den nedenstående økonomi er en tilsvarende sag med udskiftning af komplet afløbsinstallation (og vandinstallation) primo 2009, hvor man blandt andet har udboret eksisterende gulvafløb og indbygget nye, samt efter repareret forskellige belægningstyper. Heriblandt samme kombination som i jeres lejlighed i 209, 1.tv. Indeholdt i arbejdet er demontering og genmontering af eksisterende håndvaske, toiletter samt toiletmøbler. (nedtagning af håndvaske og diverse møbler er med pga. pladskrav for udboring af gulvafløb), i et vist omfang gør det samme sig gældende for køkken faldstammerne det samme vil givetvis gælde for jeres køkkener. Jeg har derfor på den sikre side regnet jeres køkken faldstammer til samme pris som type 2 toiletfaldstammer. Type Faldstamme for: Kr/stk. Antal (ca.) Kr 1 6 toiletter toiletter køkkener Sum

12 Tilstandsregistrering Side 13 Eftersynskort (53)1 Vandinstallation Beskrivelse Vandinstallationen blev gennemgået ved besigtigelse af alle rør, der var tilgængelige fra kældergange, samt i lejligheden, opgang 209, 1. tv. Generelt Hoved- og fordelingsledninger i kælder og stigstrenge er udført af varmforzinkede stålrør. I kælderen er alle rør isoleret. Der må påregnes asbest i bøjninger. Anlæg for varmt brugsvand er opbygget med cirkulationsledning(er) og cirkulationspumpe. Indbygningsår: Mængde: Levetid: år Eftersynsinterval: Vedligeholdelsesinterval: Sidste vedligehold: Næste vedligehold: 10 år 5 år /30 år Tilstand Ventiler i gangarealer er af blandet beskaffenhed, de fleste er ok, nogle få er utætte, ganske få er fastgroet. Ud fra en statistisk betragtning har anlægget opbrugt sin levetid. Men dette bør sammenholdes med driftssituationen, det vil sige, at der kun er set ganske få rørbrud. Modsat ledninger i jord vil lækager i det synlige system lettere opdages, men f.eks. vil lækager på ledninger i kælderrum kunne stå relativt længe, før de opdages. Lækager indendørs kan medføre skade på f.eks. indbo, typisk i kælderrum. Det almindelige er mindre sivende eller dryppende lækager - ikke større uvarslede brud. Med uvarslet menes brud, hvor man ikke på forhånd har kunnet tænke sig til problemet ved at iagttage udblomstringer eller vanddråber på brugsvandsrørene. Udtagning af rørprøver fra brugsvandssystemet er en mulighed. Sådanne prøver fortæller meget om de enkelte prøver, og hvis der tages et tilstrækkeligt antal en del om hele systemet.

13 Tilstandsregistrering Side 14 Vedligehold Anlægget holdes under opsyn. Man kommer langt med et vågent øje, når man færdes i bygningerne. Man vil på den måde kunne udsætte en total udskiftning af systemet for en tid. Ulempen er at risikoen for driftproblemer er større, men er man bevidst om dette og har valgt at leve med den risikoen er det en mulighed. (se også ovenfor under tilstand ) Økonomi Nedenstående pris er for totaludskiftning af anlæg, eksklusiv ledninger i jord. Indtil denne løsning vælges, bør der årligt afsættes kr. til kontrol af vandbehandlingsanlæg og løbende udskiftning af snavssamler, pumpe, ventiler m.m., første gang i I tilfælde af komplet udskiftning kander regnes med nedenstående. I dette beløb er medtaget demontering eksist. sanitet, udskiftning af vandrette og lodrette ledninger, gentilslutning af eksist. sanitet. Renovering af brugsvandsinstallationer teknikrum er ikke indeholdt i ovenstående. Á kr. Antal Sum kr. Håndværkerudgift til udskiftning af vandinstallationen

14 Tilstandsregistrering Side 15 Eftersynskort (56)1 Varmeanlæg Beskrivelse Bygningerne er forsynet med vandbåren fjernvarme fra Gentofte Fjernvarme. Hovedvarmecentralen, som er beliggende i kælderen i blok 5, er bestykket med to vekslere og to serieforbundne varmtvandsbeholdere. På anlæggets primærside er der etableret trykdifferensregulator, snavssamler, motorventiler samt energimåler. På sekundærsiden er der to stk. parallelt koblede flertrins-/enhastigheds cirkulationspumper. Der er to større serieforbundne varmtvandsbeholdere, tilsluttet anlæggets primærside. Beholderen er forsynet med ventiler beregnet for henholdsvis sommer- og vinterdrift. Varmeledninger fra varmecentralen mod blok 3, 4, 6 og 8 er forsynet med TA-ventiler til indbyrdes fordeling af vandmængderne (indregulerings- eller streng- reguleringsventiler). Radiatoranlægget er opbygget som et et-strengsanlæg. Indbygningsår: Mængde: Levetid: år Eftersynsinterval: Vedligeholdelsesinterval: Sidste vedligehold: Næste vedligehold 15 år 1 år/40 år Tilstand Driftspersonalet kunne ikke oplyse, om der havde været foretaget udskiftninger eller reparationer på anlægget, eller om der i øvrigt var fejl eller mangler ved radiatoranlægget. Ud fra en visuel besigtigelse vurderedes varmerør at være i god stand. Det kunne umiddelbart konstateres, at afkølingen på radiatorvandet (primo september) ikke var tilstrækkeligt. Dette underbygges af varmeregnskabet. I den forbindelse bør der foretages en indregulering af varmeanlægget med henblik på at reducere vandstrømmen for derved at opnå bedre afkøling af radiatorvandet. Det skal dog bemærkes, at det på et et-strengsanlæg kan være svært at få tilstrækkelig afkøling af radiatorvandet og samtidig tilfredsstille systemets yderste brugere. Et velfungerende vejrkompenseringsanlæg (styring af fremløbstemperatur på radiatorvandet ud fra udetemperatur) kan i nogen grad kompensere for sådanne problemer. På besigtigelsestidspunktet var der bestilt service på anlægget. Det er et absolut must og i øvrigt et lovkrav at have sådan et anlæg. Vedligehold Efter indregulering af anlægget og ikke mindst genetablering af et velfungerende vejrkompenseringsanlæg, som driftspersonalet er fortrolig med, består vedligeholdet i at efterse snavssamlere, kontrollere frem- og returtemperaturer på anlægget og ved hjælp heraf styre pumpedrift samt skifte mellem sommer og vinterdrift på varmtvandsbeholderen. Indtil radiatoranlægget er nedslidt, det vil sige utæt i uacceptabelt omfang, giver det ikke mening at udskifte anlægget.

15 Tilstandsregistrering Side 16 På nuværende tidspunkt er argumentet for at udskifte anlægget at undgå strafafgift for manglende afkøling på ca kr./år. Argumentet imod er, at prisen for omkobling til to-strengsanlæg uden udskiftning af radiatorer - vil koste 2,5 mio. kr. (ca. 420 års simpel tilbagebetalingstid). Det anbefales at være opmærksom på, om der opstår et forøget behov for påfyldning af vand, hvilket kan være en identifikation af utætheder i systemet, herunder ledninger i terræn. Snavssamlere renses én gang om året eller efter behov. Ved kontrol af tryktab over snavssamlere. Termostatventiler ved radiatorerne skal jævnligt efterses og motioneres. Med tiden vil en løbende udskiftning blive aktuel. Hvis ikke dette klares på anden måde, bør der sættes et beløb af hertil. Det bemærkes at radiatorer og radiatorventiler hører den enkelte bolig til, og for så vidt er fælles vedligehold uvedkommende. Økonomi Indregulering af varmeanlæg - Der kan afsættes et beløb til motionering/udskiftning af radiatorventiler, udskiftning af pumpe, ekspansionsbeholderkontrol m.m. Forslag til budget 2009/2010 Udskiftning af vejrkompensering Indregulering af varmeanlæg Sum Forslag til budget 2010/2011 Eventuel udskiftning af radiatorer 10 stk. Eventuel motionering af radiatorventiler Sum kr kr kr kr kr kr. Supplerende udgiftsoplysninger Blok á kr. Antal Sum kr. Håndværkerudgift til udskiftning af radiatoranlæg (inkl. radiatorer og radiatorventiler)

16 Tilstandsregistrering Side 17 Eftersynskort (63)1 El-installationer boligblokke. Beskrivelse Bygningerne består af ti blokke med hver to trappeopgange. Bygningerne er opført fra Der er elinstallationer i kælder, stue, 1-2sal. Tilstand Kælder Generelt Generelt er elinstallationerne af ældre dato. I flere af kældrene er det ikke muligt at tænde kælderlyset i midten af kældergangen, hvilket kan være uhensigtsmæssigt. Blok 1 Der mangler låg på klemliste under trappen i nr Der er i klemlister udført ulovlige samlinger med samlemuffer. Et enkelt kabel i kælderen mangler fastgørelse. Blok 2 Der mangler låg på to dåser. Der mangler låg på stigledningskasse. Lys i kælder brænder konstant. Der mangler låg på klemliste under trappe nr Klemlistelåg er ikke monteret korrekt under trappe i nr Antenneinstallation mangler fastgørelse. Der er i klemlister udført ulovlige samlinger med samlemuffer. Blok 3 Der mangler låg på stigledningskasse. Der mangler låg på klemliste under trappe nr Flere steder mangler kabler fastgørelse. Der er ikke lystændning i midten af kælderen. Antenneinstallation over tavle i nr. 189 mangler fastgørelse. Blok 4 Klemlistelåg er ikke monteret korrekt under trappe i nr Låg på stigledningskasse er ikke monteret korrekt. Der mangler låg på trædåse for telefoninstallation. 1 stk. rørdåse er ødelagt. Et enkelt sted mangler lampefastgørelse. Et enkelt sted mangler der låg på dåse. Der er ikke lystænding i midt af kælder. Blok 5

17 Tilstandsregistrering Side 18 Der mangler låg på klemliste under trappe i nr Der er ikke lystænding i midten af kælderen. Blok 6 Et enkelt sted mangler der låg på dåse. Der mangler låg på klemlister under trapperne i nr. 175 og 177. Blok 7 Der mangler låg på klemliste under trappe i nr Låg på stigledningskasse er ikke monteret korrekt. Der er ikke lystænding i midten af kælderen. Blok 8 Lys i kælder brænder konstant. Der mangler låg på klemliste under trappe i nr Kabel til trappeautomat er ikke afsluttet korrekt i ug kasse. Blok 9 Der mangler låg på klemliste under trappe i nr Klemliste låg under trappen i nr. 161 er ikke monteret korrekt. Blok 10 Der mangler låg på klemlister under trapperne i nr. 195 og 197. Der er ikke lystænding i midt af kælder. Stuen Blok 1-9 Ingen visuelle mangler. Blok 10 Der mangler kanal på kabel, der er boret i kælder. 1. sal Blok 1-10 Ingen visuelle mangler.

18 Tilstandsregistrering Side sal Blok 1-3, 5-10 Ingen visuelle mangler. Blok 4 Der er slået hul på kanal. Vedligehold Kælder Blok 1 Der monteres låg på klemliste. Samlemuffer i klemliste udskiftes til kronemuffer. Kabel fastgøres til bygningsdel. Blok 2 Der monteres manglende låg på dåser. Der monteres låg på stigledningskasse. Der monteres tryk på lysinstallationen, så lyset ikke brænder konstant. Der monteres låg på klemliste under trappe nr Samlemuffer i klemliste udskiftes til kronemuffer. Klemlistelåg monteres korrekt, under trappe i nr Antenneinstallation fastgøres. Blok 3 Der monteres låg på stigledningskasse. Der monteres låg på klemliste, under trappe nr Kabler fastgøres. Der monteres tryk på lysinstallationen, så lyset kan tændes fra midten af kælderen. Antenneinstallation fastgøres. Blok 4 Der monteres låg på klemliste under trappe i nr Låg på stigledningskasse monteres korrekt. Der monteres låg på trædåse for telefoninstallationer. Dåse udskiftes. Lampe fastgøres. Der monteres låg på dåse. Der monteres tryk på lysinstallationen, så lyset kan tændes fra midten af kælderen. Blok 5 Der monteres låg på klemliste under trappe, i nr Der monteres tryk på lysinstallationen, så lyset kan tændes fra midten kælderen.

19 Tilstandsregistrering Side 20 Blok 6 Rørdåse er ikke lukket. Der monteres låg på klemliste under trapper i nr. 175 og i nr Blok 7 Der monteres låg på klemliste under trappe i nr Låg på stigledningskasse lukkes. Der monteres tryk på lysinstallationen, så lyset kan tændes fra midten af kælderen. Blok 8 Der monteres tryk på lysinstallationen, så lyset ikke brænder konstant. Der monteres låg på klemliste under trappe i nr Kabel til trappeautomat afsluttes i ug kasse. Blok 9 Der monteres låg på klemliste under trappe i nr Klemlistelåg under trappe i nr. 161 er ikke lukket. Blok 10 Der monteres låg på klemlister undertrapper i nr. 195 og 197. Der monteres tryk på lysinstallationen, så lyset kan tændes fra midten af kælderen. Stuen Blok 10 Der monteres kanal på kabel. 2. sal Blok 4 Kanal udskiftes. Økonomi Kælder Blok 1 Der afsættes kr. ekskl. moms til lovliggørelse af installationer i kælder. Blok 2 Der afsættes kr. ekskl. moms til lovliggørelse af installationer i kælder. Blok 3 Der afsættes kr. ekskl. moms til lovliggørelse af installationer i kælder.

20 Tilstandsregistrering Side 21 Blok 4 Der afsættes kr. ekskl. moms til lovliggørelse af installationer i kælder. Blok 5 Der afsættes kr. ekskl. moms til lovliggørelse af installationer i kælder. Blok 6 Der afsættes kr. ekskl. moms til lovliggørelse af installationer i kælder. Blok 7 Der afsættes kr. ekskl. moms til lovliggørelse af installationer i kælder. Blok 8 Der afsættes kr. ekskl. moms til lovliggørelse af installationer i kælder. Blok 9 Der afsættes kr. ekskl. moms til lovliggørelse af installationer i kælder. Blok 10 Der afsættes kr. ekskl. moms til lovliggørelse af installationer i kælder. Stuen Blok 10 Der afsættes 500 kr. ekskl. moms til lovliggørelse af installationer i kælder. 2. sal Blok 4 Der afsættes 500 kr. ekskl. moms til lovliggørelse af installationer i kælder.

21 Tilstandsregistrering Side 22 Fotobilag (63)1 El-installationer boligblokke Foto (01)0.1 Foto (01)0.2 Foto (01)0.3 Foto (01)0.4 Foto-nummer: (01)0.1: Installation i blok 10, der mangler kanal. (01)0.2: Kanal i blok 4, der er slået i stykker. (01)03: Klemliste hvor der mangler låg og er anvendt samlemuffer, blok 9 (01)04: Stigledningskasse i blok 3, hvor der mangler låg.

22 Tilstandsregistrering Side 23 Eftersynskort (63)2 El-tavler boligblokke. Beskrivelse Bygningerne består af kælder, blok Bygningen er opført fra Der findes tavler i kælder i blok 1-10 samt i varmecentral Tilstand Tavle, Blok 1 Flere grupper i tavlen mangler opmærkning. Tavle, Blok 2 Flere grupper i tavlen mangler opmærkning. Der er grupper i tavle, som ikke er beskyttet med HPFI-relæ. Tavle, Blok 3 Flere grupper i tavlen mangler opmærkning. Tavle, Blok 4 En enkelt gruppe mangler opmærkning. Tavle, Blok 5 Flere grupper i tavlen mangler opmærkning. Grupper i tavle er ikke beskyttet med HPFI-relæ. Tavle, Blok 6 En enkelt gruppe mangler opmærkning. Tavle, Blok 7 En enkelt gruppe mangler opmærkning. Dækkasse til gruppeafbryder mangler afdækning. Tavle, Blok 8 Flere grupper i tavlen mangler opmærkning. Tavle, Blok 9 Flere grupper i tavlen mangler opmærkning. Tavle, Blok 10 Flere grupper i tavlen mangler opmærkning. Der er grupper i tavlen som ikke er beskyttet med HPFI. Tavler, varmecentral, Blok 5

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012 1 Opsummering Pris-indikation Pris-indikation: Nedenstående er pris-indikationer ikke budgetpriser. De efterfølgende økonomiske vurderinger er baseret på de under hvert afsnit nævnte forudsætninger samt

Læs mere

RENOVERING AF FALDSTAMMER OG BRUGSVAND. Alvorlighed og nødvendighed Økonomi og husleje Nyt toilet og bad? Planlægning

RENOVERING AF FALDSTAMMER OG BRUGSVAND. Alvorlighed og nødvendighed Økonomi og husleje Nyt toilet og bad? Planlægning RENOVERING AF FALDSTAMMER OG BRUGSVAND Alvorlighed og nødvendighed Økonomi og husleje Nyt toilet og bad? Planlægning ALVOR OG NØDVENDIG BRUGSVAND ALVOR OG NØDVENDIGHED FALDSTAMMER Almen tilstand/restlevetid:

Læs mere

EIKR/SJS installationer inkl. vedligeholdsplan

EIKR/SJS installationer inkl. vedligeholdsplan Notat Sag E/F Søllerød Park. Projektnr.. 104723 Projekt Tilstandsvurdering af VVS-installationer Dato 2012-06-21 Emne Notat vedr. tilstandsvurdering af VVS- Initialer EIKR/SJS installationer inkl. vedligeholdsplan

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde

E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde Registrering af rørinstallationer Februar 2016 Norconsult Wessberg A/S Rådgivende ingeniørfirma Herlev Bygade 14 2730 Herlev Rapport Dato 25.02.2016 Sag 157421 Ini LM

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

Undersøgelser i forbindelse med udskiftning af vandledninger

Undersøgelser i forbindelse med udskiftning af vandledninger Undersøgelser i forbindelse med udskiftning af vandledninger Gennemgangen og vurderingen bestod af: Haverne Vandindføringerne Vandinstallation i kældrene Generel vurdering af belægningerne Vandledning

Læs mere

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013.

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013. Sag nr. 52036 E/F Ibstrupparken III NOTAT vedr. Udskiftning af vandinstallationer Dato: 20.11.2012 Rev. 24.01.2013 Generalforsamling d. 21.03.2013 Indledning Efter besigtigelse af tilfældigt udvalgte boliger,

Læs mere

Besigtigelse Der er foretaget besigtigelse af 3 boliger og fællesområder inkl. varmecentraler tirsdag d. 4. april 2016.

Besigtigelse Der er foretaget besigtigelse af 3 boliger og fællesområder inkl. varmecentraler tirsdag d. 4. april 2016. NOTAT NOTAT NR: 01 Indledende undersøgelser Sag: E/F Vigerslev Engpark VVS-installationer Ejendom: Vigerslevvej 310-344, 2500 Valby Udarbejdet af: Michael D. Andersen Dato: 18.04.2016 Sag nr.: 162251A

Læs mere

Ejerforeningen Frederiksberg Allé 53/Kochsvej 2 4 Reparation og Vedligehold 1 af 8

Ejerforeningen Frederiksberg Allé 53/Kochsvej 2 4 Reparation og Vedligehold 1 af 8 1 af 8 Af efterfølgende skemaer er det via figurer og tekst anført, hvor ejerlejlighedsejere skal henvende sig, hvis der opstår en skade i ejerens lejlighed eller på ejendommen fællesarealer. Endvidere

Læs mere

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704. Fiolstræde 4-6. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704. Fiolstræde 4-6. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704 Fiolstræde 4-6 EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Side: 1.1 INGENIØRSYN 2013 Adresse: Fiolstræde 4-6, 1171

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? Reparation Rensning Ringe til hvem? Side Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er

Læs mere

Thermwork rådgivende ingeniørfirma aps

Thermwork rådgivende ingeniørfirma aps Thermwork rådgivende ingeniørfirma aps NOTAT: A/B Ahlefeldt Individuel måling af varmt brugsvand Vurdering af rentabilitet Dato: 19.09.2016 Sagsnr.: 16219 Ejendommens adresse: Nansensgade 41 & Charlotte

Læs mere

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Generelt om notat: Nedennævnte notat er fremkommet efter dialog og undersøgelser gennemført af bestyrelsen og ingeniørfirmaet Gaihede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J. NR. 12039

SKØNSERKLÆRING J. NR. 12039 SKØNSERKLÆRING J. NR. 12039 Besigtigelsesdato: 12. oktober 2012 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

KLOAKHJÆLP REPARATION - RENSNING - GODE RÅD

KLOAKHJÆLP REPARATION - RENSNING - GODE RÅD KLOAKHJÆLP REPARATION - RENSNING - GODE RÅD DU EJER SELV EN DEL AF KLOAKSYSTEMET De færreste boligejere er klar over, at kloaksystemet faktisk er en del af boligen, ligesom fx døre og vinduer er det. Derfor

Læs mere

Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: Økonomisk oversigt over budgetramme

Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: Økonomisk oversigt over budgetramme Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: 08.2810.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: Pos. Bygningsdel Tekst Udskiftning af tagflader, herunder

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? 2/3 Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af huset ligesom

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? 2/3 Å r h u s V a n d V i r k e r k l o a k k e n i k k e? 2 0 1 0 Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? b Reparation b Rensning b Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 705. Fiolstr.10,St.K.18. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 705. Fiolstr.10,St.K.18. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 705 Fiolstr.10,St.K.18 EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Side: 1.1 INGENIØRSYN 2013 Adresse: Fiolstræde 10 /

Læs mere

Indledning Følgende notat er udfærdiget som en samlet konklusion på undersøgelsesresultaterne af rørsystemerne i afdelingen.

Indledning Følgende notat er udfærdiget som en samlet konklusion på undersøgelsesresultaterne af rørsystemerne i afdelingen. NOTAT Sag nr. 11367 Dato 08.06.2012 Vedrørende Vesterport afd. 04 - Mølleparken Int. Jba Vurdering af rørsystemerne Konklusion Flere undersøgelser og vurderinger siden 2010 af afdelingens varme- og vandrør

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? Lejre Forsyning Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

virker kloakken ikke?

virker kloakken ikke? virker kloakken ikke? KLOAKFORSYNINGEN Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet

Læs mere

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 783,3. Område 3, Rolighedsvej 23 (bygn. 50, 51) Alectia A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf 88 19 10 00 Fax 88 19 10 01

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 783,3. Område 3, Rolighedsvej 23 (bygn. 50, 51) Alectia A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf 88 19 10 00 Fax 88 19 10 01 Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 783,3 Område 3, Rolighedsvej 23 (bygn. 50, 51) Alectia A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf 88 19 10 00 Fax 88 19 10 01 Side: 1.1 INGENIØRSYN 2013 Adresse: Rolighedsvej 23,

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast)

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B FORMAND LARS SONNE KRISTIANSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, 3.TV., 2500 VALBY - TLF. 36 30 35 03 6. marts 2006 Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) Indhold Indledning... 2 1.

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8102 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Ulovlige og uautoriserede el-installationer. 2. Ulovlige og uautoriserede vvs-installationer. 3. Defekt faldstamme (revnet og

Læs mere

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING 8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 10 selvstændige bygninger og 2 udhuse. 7 af bygningerne er opført på samme tid, hvoraf de 6 plus en senere tilbygning er

Læs mere

Forebyg vandskader. i virksomheden

Forebyg vandskader. i virksomheden Forebyg vandskader i virksomheden Gode råd til jer, der har haft vandskade Hvis I har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan I sikre jer mod vandskader

Læs mere

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 Hvad består projektet af? Hvad skal der skiftes/renoveres i de enkelte opgange? Udskiftning af vandforsyningsrør (stigstrenge) og afløbsrør (faldstammer) i ejendommen.

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand Min rensebrønd er fuld af vand, så jeg må hellere ringe til Spildevand Sådan fungerer din kloak Lolland forsyning - spildevand Det er din kloak Når du ejer et hus, er alle kloakledninger på din grund din

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10052 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Pkt.1. Der er monteret kobberrør i brugsvandsinstallationen før galvaniserede stålrør. (i vandretningen) Pkt.2. Tæring og lille

Læs mere

FOREBYG VANDSKADER I VIRKSOMHEDEN. - en del af Topdanmark

FOREBYG VANDSKADER I VIRKSOMHEDEN. - en del af Topdanmark FOREBYG VANDSKADER I VIRKSOMHEDEN - en del af Topdanmark Gode råd til jer, der har haft vandskade Hvis I har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan I sikre

Læs mere

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008 Plan for prioritering af fornyelsesarbejder af september 2008. SAG NR. 08111 2.1 Tag Tagværk er nyere københavnertag. Pap på det flade og eternitskifer på skrå flader. Rel. god stand. Brandkam mod vest

Læs mere

Vand i kælderen. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd

Vand i kælderen. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Vand i kælderen Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Forsyning Helsingør Spildevand A/S Februar 2011 Hvorfor denne information? Du er måske en af de 6500 grundejere i Helsingør Kommune, som har en kælder

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Til ejer/bruger af installationen

Til ejer/bruger af installationen Til ejer/bruger af installationen Resultatet af eftersynet fremgår af blanketten og giver dig overblik over den sikkerhedsmæssige standard. Det fremgår også, hvor installationen evt. skal ændres for at

Læs mere

REFERAT 22. oktober 2009 Projekt nr. 805016 TWFI

REFERAT 22. oktober 2009 Projekt nr. 805016 TWFI REFERAT 22. oktober 2009 Projekt nr. 805016 TWFI PROJEKT : A/B Lindstrand MØDE : Byggemøde nr. 7 EMNE STED : Byggemøde : A/B Lindstrand MØDEDATO : 21.10.2009 DELTAGERE : Jan Andersen Jagtvejens VVS JA

Læs mere

Renovering i og under ejendomme

Renovering i og under ejendomme Renovering i og under ejendomme Rødder i fælles entreprenørkultur Renovering i og under ejendomme Aarsleff Rørteknik er markedsledende i Danmark, når det gælder renovering med strømpeforing i og under

Læs mere

Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Hans de Hofman gården Dato: 2014-02-20

Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Hans de Hofman gården Dato: 2014-02-20 Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Hans de Hofman gården Dato: 2014-02-20 Renovering Rev. dato: Version: Sag nr: 07785113A Jour.nr.: KC00360-2-LGJ.xlsm Bygherre: Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 719. Studiegården. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 719. Studiegården. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 719 Studiegården EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Side: 1.1 INGENIØRSYN 2013 Adresse: Studiestræde 6, 1467 København

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Københavns Energi A/S Varme & Bygas Salg og Service CVR-nr: 1007 3022 Telefon Fax Direkte E-mail Dato Journal nr. +45 3395 3395 +45 3395 2012 +45 3395 3019 lope@ke.dk

Læs mere

Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Ryes Plads Dato: 2014-02-20

Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Ryes Plads Dato: 2014-02-20 Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Ryes Plads Dato: 2014-02-20 Renovering Rev. dato: Version: Sag nr: 07785113A Jour.nr.: KC00343-2-LGJ.xlsm Bygherre: Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade 4 7000 Fredericia

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/8 AB Strand 10. april 2015 Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01. Tagværk - 4.180 - - - - - - - - 02. Kælder/fundering - - - - - - - - - -

Læs mere

Forprojekt Beskrivelse mm. Udarb.: THP

Forprojekt Beskrivelse mm. Udarb.: THP Prissat forprojekt vedr. Birkerød Svømmehal renovering af omklædnings- og baderum. Projektomfang: Beskrivelse, 21.02.2014 Forprojekt, budget, 21.02.2014. Tegninger, 21.02.2014, (29)3.03 Plan Stue, eksisterende

Læs mere

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Gode råd

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Gode råd VAND I KÆLDEREN Ansvar Afhjælpning Gode råd Hold kælderen tør Denne pjece henvender sig til de mange grundejere i Thisted Kommune, der har kælder i deres ejendom. Kælderen er husets lavest placerede del,

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 2 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 2 Tag/Tagetage: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås

Læs mere

a a r h u s V a n d V a n d i k æ l d e r e n 2 0 1 1

a a r h u s V a n d V a n d i k æ l d e r e n 2 0 1 1 Vand i kælderen 2/3 a a r h u s V a n d V a n d i k æ l d e r e n 2 0 1 1 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Aarhus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste

Læs mere

Oversigt over klagepunkter: 8164. Stikkontakt ved dør virker ikke.

Oversigt over klagepunkter: 8164. Stikkontakt ved dør virker ikke. Oversigt over klagepunkter: 8164 1. Kælder 2. Bryggers 3. Udhus 4. Terrasse 5. Tag 6. Køkken 7. Bad 8. Trappeopgang 9. Stue 10. Vindfang 11. HFI relæ Klagers påstand: 1. Kælder: Lysinstallationen fungerer

Læs mere

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010 Vand i kælderen 2/3 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Århus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde sig over, at kælderen rummer store

Læs mere

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen Lolland forsyning - spildevand Kælderen er dit ansvar Har du en kælder under dit hus, er det dig selv, der har ansvaret for afledning af spildevandet

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Eksempel på en TAO hvor varmeværket

Eksempel på en TAO hvor varmeværket Eksempel på en TAO hvor varmeværket at stå for alt: Investeringsbidraget Service og vedligeholdelsesbidraget 45 /MWh inkl. moms. Vagtudkald Kontrol og afhjælpning af fejl på alle komponenter og rør indenfor

Læs mere

Tilstandsrapport. Afdeling 123-0, Havevang/ Agervang, Holbæk

Tilstandsrapport. Afdeling 123-0, Havevang/ Agervang, Holbæk Afdeling 123-0, Havevang/ Agervang, Holbæk Nærværende tilstandsrapport er et tillæg til den 10-årige vedligeholdelsesplan og er en opsummering af de ting, der er angivet i 10-års-planen samt de akutte

Læs mere

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud Forebyg vandskader ved regnvejr, skybrud og tøbrud Gode råd til dig, der har haft vandskade Hvis du har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan du sikre

Læs mere

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Vedligeholdelsesplan EF Ryethave 10.3036.40 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Udskiftning af tagbeklædning, hætter, ovenlys, zinkstern m.v. Inkl. opgangsfelter og fast værn. A 3.500 25

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/7 AB BELLEVUE I 16. august 2013 Bygningsdel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 01. Tagværk - - - - - - - - - - 02. Kælder/fundering 30 - - - - - - - -

Læs mere

BBR-nr.: 851-110577 Energimærkning nr.: 200003323 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-110577 Energimærkning nr.: 200003323 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tove Ditlevsens Vej 36 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-110577 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Blegen 8 6200 Aabenraa 580-017118-001 200009726 22. december 2008 d.a.i. arkitekter I ingeniører a/s

Blegen 8 6200 Aabenraa 580-017118-001 200009726 22. december 2008 d.a.i. arkitekter I ingeniører a/s SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Blegen 8 6200 Aabenraa 580-017118-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb. Bestykning og opbygning af fjernvarmeunits hos AffaldVarme Aarhus

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb. Bestykning og opbygning af fjernvarmeunits hos AffaldVarme Aarhus Fjernvarmeunit Frem- og returløb Bestykning og opbygning af fjernvarmeunits hos AffaldVarme Aarhus FJERNVARMEUNITS TIL ENFAMILIEBOLIGER Varmt brugsvand Temperatur, trykfald og ydelse Vandtemperaturer skal

Læs mere

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 701. Bispetorvet 1-3. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 701. Bispetorvet 1-3. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 701 Bispetorvet 1-3 EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Side: 1.1 INGENIØRSYN 2013 Adresse: Bispetorvet 1-3, 1167

Læs mere

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00.

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden byder velkommen 3. Gennemgang af tilstandsrapport/vedligeholdelsesplan v/ firmaet A4 4. Økonomi

Læs mere

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 713. Købmagergade 52. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 713. Købmagergade 52. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 713 Købmagergade 52 EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Side: 1.1 INGENIØRSYN 2013 Adresse: Købmagergade 52, 1150

Læs mere

KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse

KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse Udarbejdet af: Godkendt af: MOL PKH Indholdsfortegnelse Side: 1 Dato: 2. april 2013 1 Orientering.... 2 1.1 Sammenfatning af beskrivelse... 2 1.2 Kunde...

Læs mere

04. Tilbudsliste 2. udgave:

04. Tilbudsliste 2. udgave: 04. Tilbudsliste 2. udgave: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

El-installationer er i stor udstrækning ulovlige. Den bygningssagkyndiges forklaring:

El-installationer er i stor udstrækning ulovlige. Den bygningssagkyndiges forklaring: 8075 Oversigt over klagepunkter: 1. El-installationer udvendig 2. El-installationer i forgang 3. El-installationer i bryggers 4. El-tavle 5. El-installationer i værelse ved forgang 6. El-installationer

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14064

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14064 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14064 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Rødager Alle 93 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-057714-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDLEVERET GF 2009 AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2008 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

ASK NYT nr. 144 19. februar 2013 Redaktion Palle Kam Djursgård

ASK NYT nr. 144 19. februar 2013 Redaktion Palle Kam Djursgård Generalforsamling Den ordinære generalforsamling bliver afholdt mandag den 8. april 2013 kl. 19.00 og er blevet varslet inden udgangen af december i sidste ASK NYT ( 24, stk. 1). Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring Udarbejdet af: Morten R. Pedersen Dato: 28.03.2011 Version: 001 Projekt nr.: 5714-003 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDSRAPPORT FOR STØVRING

Læs mere

E/F Holsteinsgade 19 21 Kamilla Heden Henningsen Holsteinsgade 21, 1. tv 2100 København Ø

E/F Holsteinsgade 19 21 Kamilla Heden Henningsen Holsteinsgade 21, 1. tv 2100 København Ø E/F Holsteinsgade 19 21 Kamilla Heden Henningsen Holsteinsgade 21, 1. tv 2100 København Ø Københavns Energi A/S Varme & Bygas Salg og Service Telefon Fax Direkte E mail Dato Journal nr. +45 3395 3395 +45

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes.

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. 04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende

Læs mere

Renovering af fjernvarmeforsynet

Renovering af fjernvarmeforsynet Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering af fjernvarmeforsynet varmecentral Det anbefales at renovere en fjernvarmeforsynet varmecentral, hvis der er: Et højt varmeforbrug Dårlig

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr. SIDE 1 AF 52 Adresse: Fiskenes Kvarter 153 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-273456-001 Energikonsulent: Mona Alslev Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Skema for elsyn. - uden for huseftersynsordningen. Personoplysninger. Generelle oplysninger. Installationsnr. Navn (rekvirent) Målernr.

Skema for elsyn. - uden for huseftersynsordningen. Personoplysninger. Generelle oplysninger. Installationsnr. Navn (rekvirent) Målernr. Skema for elsyn - uden for huseftersynsordningen Personoplysninger Navn (rekvirent) Energinet.dk 85550 Installation Adresse Tonne Kjærsvej Adresse Gl. Dalsgårdsvej 14 Postnr./by 7000, Fredericia Postnr./by

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Renovering af hovedføringsveje Langenæshus etape 2. Augustenborggade 21 A, B og C

Renovering af hovedføringsveje Langenæshus etape 2. Augustenborggade 21 A, B og C Renovering af hovedføringsveje Langenæshus etape 2 Augustenborggade 21 A, B og C Program Gennemgang af udskiftning af Vandinstallationer i lejligheder og hovedføringsveje ved Steen Berthelsen Gennemgang

Læs mere

RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE

RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE Dato: 25.10.2012 Sags nr: 12.541 Rev A: 19-11-2012 RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE Arkitektfirmaet lars remfeldt Rønne Alle 25, 2791 Dragør. tlf. 4058 3325 mail lars@arklar.dk Sag

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2.9 MWh Fjernvarme, 570 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2.9 MWh Fjernvarme, 570 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Grønnegade 2A 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-016429 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Disse forhold peger på, at der er noget grundlæggende galt med varmeanlægget på ejendommen.

Disse forhold peger på, at der er noget grundlæggende galt med varmeanlægget på ejendommen. Notat 25. november 2016 Ejd. nr. 874 FI/bma e: fi@cej.dk E/F Husforeningen Syd Undersøgelse af varmeanlæg Sendes til: Udarbejdet af: Bestyrelsen Formand Laura Clemmensen Administrator Lone Stausgaard Projektleder

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Torshaven 75 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj. BBR-nr.: 306-019777 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 5.8 MWh Fjernvarme, 257 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 5.8 MWh Fjernvarme, 257 kwh el SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Arendalsvej 330 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-020153 Energikonsulent: Mads Mikael Nielsen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

VAND I KÆLDEREN KLIMAET FORANDRER SIG. b Ansvar. b Afhjælpning. b Andre gode råd

VAND I KÆLDEREN KLIMAET FORANDRER SIG. b Ansvar. b Afhjælpning. b Andre gode råd VAND I KÆLDEREN KLIMAET FORANDRER SIG b Ansvar b Afhjælpning b Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom

Læs mere