Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:"

Transkript

1 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Skatteministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på Skatteministeriets område i perioden 1. juli 2005 til 30. juni Maj 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf:

2 Indholdsfortegnelse 1. Resumé Udviklingen i de administrative omkostninger for erhvervslivet som følge af Skatteministeriets lovgivning 1 2. Indledning Kort om AMVAB-målingerne Læsevejledning 5 3. AMVAB-metoden - hovedprincipperne i metoden Afgrænsning af målingen 7 4. Udviklingen i de administrative omkostninger De administrative konsekvenser på Skatteministeriets område fra juli 2005 til juni Udviklingen i Skatteministeriets administrative omkostninger og ABC fordeling fra 2001 til juni Gennemgang af de endeligt og foreløbigt opgjorte administrative konsekvenser ved nye regler på Skatteministeriets område Endeligt opgjorte administrative konsekvenser Foreløbigt opgjorte konsekvenser Andre initiativer English summary the development of the administrative burdens for the Ministry of Taxation from July 2005 to June Bilag 48 Bilag A. Oversigt over love og bekendtgørelser, der indgår i opdateringen 48 Bilag B. Liste over regler fra folketingsåret 05/06 der udskydes til næste opdatering 50 AMVAB-opdatering af Skatteministeriet

3 1. Resumé Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR) i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har, med assistance fra Rambøll Management, gennemført en opdatering af AMVAB-målingen på Skatteministeriets område. Erhvervslivets løbende administrative omkostninger som følge af Skatteministeriets regulering er pr. 1. juli 2006 faldet med ca. 944 mio. kr., svarende til et fald i de administrative omkostninger på Skatteministeriets område på ca. 11,5 % siden seneste AMVAB-opdatering pr. 1. juli I opdateringen indgår love og bekendtgørelser fra folketingsåret 05/06, som virksomhederne har erfaring med at efterleve 1. I disse tilfælde er de endelige konsekvenser ved reglerne blevet målt. Derudover indgår vedtagne love og bekendtgørelser fra folketingsårene 04/05 og 05/06, som virksomhederne endnu ikke har erfaring med at efterleve, men som i forbindelse med forslagenes fremsættelse er blevet ex-ante målte 2. For disse regler gælder det, at der er tale om foreløbigt opgjorte konsekvenser. I denne opdatering indgår de endeligt opgjorte administrative konsekvenser ved otte love og bekendtgørelser. De samlede løbende administrative konsekvenser ved de otte love og bekendtgørelser er administrative lettelser for ca. 340,4 mio. kr. Herudover indgår de foreløbigt opgjorte konsekvenser ved 7 love og bekendtgørelser, som tilsammen medfører løbende administrative lettelser for ca. 604 mio. kr. De ex-ante målte konsekvenser er forbundet med en vis usikkerhed, og tallet vil kunne ændre sig når de pågældende love og bekendtgørelser ex-post måles Udviklingen i de administrative omkostninger for erhvervslivet som følge af Skatteministeriets lovgivning De løbende administrative omkostninger ved ministeriets regulering var ved nulpunktsmålingen i 2001 opgjort til mio. kr. og er per 30. juni 2006 opgjort til mio. kr. Samlet set er de løbende administrative omkostninger på Skatteministeriets område således faldet med ca mio. kr. fra 2001 og frem til juni 2006, svarende til et fald på ca. 20,6 %. Af de mio. kr. er de mio. kr. endeligt opgjorte, mens 604 mio. kr. er foreløbigt opgjorte. På Skatteministeriets område er der syv love og bekendtgørelser fra Folketingsåret 05/06 med administrative konsekvenser for erhvervslivet, hvor det endnu ikke er muligt endeligt at opgøre de administrative konsekvenser, da virksomhederne ikke har erfaring med at efterleve reglerne. De foreløbige konsekvenser er opgjort for tre af disse. En oversigt over de syv love og bekendtgørelser fremgår af bilag B. Omkring 77,8 % af de endeligt opgjorte administrative omkostninger på Skatteministeriets område vedrører administrative pligter, som udelukkende er nationalt reguleret (C-regulering). Den resterende del af de administrative omkostninger stammer fra international, primært EU, regulering (A- 1 Udover nye love og bekendtgørelser fra folketingsåret 05/06 indgår også love/bekendtgørelser som blev vedtaget i folketingsåret 04/05, men som virksomhederne først nu har erfaring med at efterleve. 2 Ex-ante målinger gennemføres i løbet af et folketingsår af lovforslag eller udkast til bekendtgørelser, som forventes at have samlede administrative konsekvenser (omkostninger eller lettelser) for over timer årligt for de omfattede virksomheder. AMVAB-opdatering af Skatteministeriet 1

4 regulering) 15,1 % samt krav som delvist har deres oprindelse i international regulering (B-regulering) 7,0 %. Siden november 2001 er der sket en udvikling i de administrative omkostningers oprindelse, i 2001 var 80,8 % af de administrative omkostninger på Skatteministeriets område C-regulering, 6,2 % var B-regulering og 13,1 % var A-regulering. AMVAB-opdatering af Skatteministeriet 2

5 2. Indledning I 2004/5 blev der gennemført en AMVAB basis- og nulpunktsmåling af al erhvervsrettet regulering på Skatteministeriets område. Målingen viser de samlede administrative konsekvenser for erhvervslivet ved ministeriets regulering i såvel november 2001 (nulpunktsmåling) som i 2004 (basismåling). I 2006 blev basismålingen opdateret med de administrative konsekvenser ved den del af ministeriets erhvervsrettede regulering, som blev vedtaget i Folketingsåret 2004/05 i perioden fra primo august 2004 til 30. juni Kort om AMVAB-målingerne Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har af Folketinget fået til opgave at følge udviklingen i de administrative omkostninger ved den erhvervsrettede lovgivning. Denne opgave er en følge af regeringens ambition om at reducere de administrative omkostninger for virksomhederne med op til 25 % i 2010, jf. bl.a. regeringens vækststrategi Vækst med vilje fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen gennemfører derfor én gang årligt en opdatering af AM- VAB-målingerne for alle ministerier med erhvervsrettet lovgivning. En AM- VAB-opdatering består kort sagt af en kvantificering af såvel de administrative omkostninger som de administrative lettelser for erhvervslivet som følge af ny regulering fra det forgangne folketingsår. Derudover opdateres målingen med effekten af øvrige initiativer, eksempelvis digitaliseringstiltag og administrative forenklinger, som har betydning for virksomhedernes håndtering af deres administrative opgaver. Med AMVAB-målingerne er det muligt løbende at opgøre, hvilken effekt ministeriernes erhvervsrettede initiativer (både lovgivningsmæssige og øvrige initiativer, for eksempel digitaliseringsinitiativer) har for virksomhedernes administrative omkostninger. Målingerne skal på den måde bruges til at følge op på, hvordan det går med ministeriernes indsats for at reducere virksomhedernes administrative omkostninger med op til 25 % i Derfor er det alene forhold, som ministerierne kan gøres ansvarlige for, der indgår i opdateringen. Hvis et lovgivningsinitiativ for eksempel fritager visse grupper af virksomheder fra en pligt, reduceres populationen for den pågældende pligt og de samlede administrative omkostninger reduceres. Ligeledes reduceres virksomhedernes tidsforbrug i forbindelse med indberetning af oplysninger, hvis der er tale om, at en digital løsning som myndighederne stiller til rådighed for virksomhederne, gør det lettere at foretage den pågældende indberetning. Omvendt falder de administrative omkostninger ikke, hvis der på grund af den generelle strukturelle udvikling vil være færre virksomheder indenfor en branche. Ligeledes reduceres tidsforbruget i forbindelse med opfyldelsen af en konkret pligt heller ikke, hvis virksomhederne ad åre bliver mere effektive til at løse den pågældende opgave. Sådanne ændringer er ikke noget, som ministerierne direkte kan gøres ansvarlige for, og Erhvervsog Selskabsstyrelsen har derfor valgt at fastfryse baggrundsvariabler for at kunne isolere effekten af ministeriernes erhvervsrettede initiativer. I denne rapport præsenterer Rambøll Management opdateringen af Skatteministeriets AMVAB-måling. Opdateringen indeholder en oversigt over udviklingen i de administrative omkostninger i folketingsåret 05/06 baseret på: 1) Endeligt opgjorte/ex-post målte konsekvenser: Love og bekendtgørelser, som har haft virkning i virksomhederne, og hvor der dermed er foretaget en ex-post måling samt administrative konsekvenser, AMVAB-opdatering af Skatteministeriet 3

6 som følger af andet end regelændringer (digitalisering, bedre vejledning m.v.), hvor det er muligt at måle ændringerne. 2) Foreløbigt opgjorte/ex-ante målte konsekvenser: Love og bekendtgørelser med væsentlige administrative konsekvenser, som er blevet ex-ante målt og som er vedtaget, men som virksomhederne endnu ikke har erfaring med at efterleve, og som det derfor endnu ikke er muligt at opgøre endeligt. Konsekvenserne ved de ex-ante målte regler vil blive endeligt opgjort (og dermed blive lagt sammen med de endeligt opgjorte konsekvenser som beskrevet under punkt 1 i ovenstående), dvs. ex-post målt, når reglerne har haft virkning blandt virksomhederne. Det er først, når reglernes administrative konsekvenser er blevet endeligt opgjorte, at konsekvenserne indlæses i AMVAB-databasen. Det skyldes, at ex-ante målinger er forbundet med usikkerhed, hvilket især skyldes følgende tre forhold: at ex-ante målinger gennemføres på baggrund af et lovforslag/udkast til en bekendtgørelse. Af og til sker der ændringer i loven/bekendtgørelsen efterfølgende inden forslaget vedtages/udstedes at lovforslag ofte er ukonkrete, hvilket betyder, at det kan være vanskeligt at estimere det forventede ressourceforbrug ved at efterleve reguleringen. Dertil kommer, at den konkretiserede implementeringsløsning kan adskille sig fra den, der er målt i ex-anten. at det kan være svært for virksomhederne at vurdere deres forventede tidsforbrug og administrative omkostninger ved at efterleve en regel, som de endnu ikke har erfaringer med. Ex-post målingen af de endelige konsekvenser kan derfor være væsentlig forskelligt fra resultatet af ex-ante målingen. Derfor kan tallet for konsekvenserne ved en lov/bekendtgørelse, som tidligere er blevet ex-ante målt, ændre sig, når loven/bekendtgørelsen ex-post måles. Opdateringen viser udviklingen i Skatteministeriets administrative omkostninger siden sidste opdatering, som inkluderede regler frem til 30. juni Ligeledes viser opdateringen den samlede udvikling i ministeriets administrative omkostninger siden ministeriets nulpunktsmåling i november 2001, hvor regeringen tiltrådte. De endelige administrative konsekvenser er opgjorte efter samme fremgangsmåde som selve basismålingerne, jf. AMVAB-manualen som kan findes på Der gennemføres virksomhedsinterviews i forbindelse med helt nye eller væsentligt ændrede informationsforpligtelser og oplysningskrav. I de tilfælde, hvor det er muligt at kvantificere konsekvenserne af nye eller ændrede informationsforpligtelser og oplysningskrav samt af digitaliseringsinitiativer på baggrund af de eksisterende oplysninger om omkostninger og tidsforbrug fra basismålingen, gennemføres ikke nye virksomhedsinterviews. De foreløbigt opgjorte konsekvenser er blevet målt i løbet af folketingsåret på baggrund af udkast til love og bekendtgørelser. 3 Ex-ante målinger kan enten være baseret på virksomhedsinterview, hvor virksomhederne oplyser 3 I opdateringen indgår også foreløbigt opgjorte konsekvenser fra folketingsåret 04/05. AMVAB-opdatering af Skatteministeriet 4

7 deres forventede ressourceforbrug på at efterleve den foreslåede lov eller bekendtgørelse eller ekspertskøn. Boks 1: Faktaboks om målingen Fakta om opdateringen: Rapporten indeholder en opdatering af Skatteministeriets AMVAB-måling med lovgivning. Opdateringen er baseret på endeligt opgjorte konsekvenser ved lovgivning fra folketingsåret 05/06 (og 04/05), som har fået virkning blandt virksomhederne samt foreløbigt opgjorte konsekvenser ved love og bekendtgørelser, som er blevet ex-ante målte men hvor det endnu ikke er muligt at opgøre de endelige konsekvenser. Tidligere AMVAB-målinger (AMVAB-basismålingen og AMVAB-opdateringen af lovgivning i perioden august 2004 til juni 2005) kan læses på De administrative konsekvenser for virksomhederne ved regler som er vedtaget i perioden 1. juli 2005 til 30. juni 2006, men som endnu ikke er trådt i kraft eller som virksomhederne endnu ikke har erfaring med at efterleve, opdateres endeligt i forbindelse med næste opdatering af ministeriets erhvervsrelevante regler fra Folketingsåret En oversigt over disse regler er at finde i bilag B. Opdateringen inkluderer de endeligt opgjorte konsekvenser ved 8 love og bekendtgørelser samt de foreløbigt opgjorte konsekvenser ved 7 love og bekendtgørelser, som er vedtaget, men som virksomhederne endnu ikke har erfaring med at efterleve. Ved at sammenholde resultaterne af denne opdatering med resultaterne fra nulpunktsmålingen (opgørelse per november 2001) og den seneste opdatering afdækkes udviklingen i ministeriets administrative byrder fra november 2001, hvor regeringen tiltrådte, frem til 1. juli Der er i forbindelse med den samlede AMVAB-måling af Skatteministeriet i alt er blevet gennemført 205 interview for at afdække de administrative byrder for erhvervslivet som følge af Skatteministeriets lovgivning. De administrative omkostninger er opgjort i 2005 priser, mens hovedparten af oplysningerne omkring antal berørte virksomheder tager udgangspunkt i data fra 2004 eller de senest tilgængelige data. Organisering af målingen: Målingen er gennemført af Rambøll Management. Skatteministeriet og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har fulgt målingen og har løbende været inddraget i forbindelse med afklaring af lovmæssige, metodiske og andre problemstillinger. Følgende af erhvervslivets interesse og brancheorganisationer har haft lejlighed til at kommentere til denne rapport: XX 2.2. Læsevejledning Denne rapport indeholder en præsentation af målingens resultater. I det følgende kapitel 3 præsenteres AMVAB-metoden, mens kapitel 4 indeholder en overordnet status af de samlede administrative konsekvenser ved Skatteministeriets erhvervsrettede lovgivning per juni 2006, udviklingen i de administrative omkostninger siden november 2001, samt andre relevante resultater, herunder ABC fordeling mv. I kapitel 5 præsenteres de endeligt opgjorte konsekvenser ved ændrede/nye regler med administrative konsekvenser på Skatteministeriets område samt de foreløbigt opgjorte konsekvenser ved vedtagne love og bekendtgørelser som er blevet ex-ante målte, men som ikke har haft virkning blandt virksomhederne. Kapitel 6 indeholder et engelsk resumé. AMVAB-opdatering af Skatteministeriet 5

8 Bilaget indeholder en oversigt over love og bekendtgørelser, der indgår i opdateringen samt en oversigt over love og bekendtgørelser fra folketingsåret 05/06, som først kan opgøres endeligt i forbindelse med næste års opdatering, da reglerne endnu ikke har haft virkning blandt virksomhederne. AMVAB-opdatering af Skatteministeriet 6

9 3. AMVAB-metoden - hovedprincipperne i metoden AMVAB-metoden (Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder) indebærer, at de erhvervsrelevante regler på et område gennemgås for at finde de steder, som beskriver virksomhedernes pligt til at stille informationer til rådighed for myndigheder eller tredjepart. Hver af disse informationsforpligtelser består af en række oplysninger, som virksomhederne har pligt til at stille til rådighed disse betegnes oplysningskrav. For at kunne give de pågældende oplysninger skal virksomhederne gennemføre en række administrative aktiviteter (f.eks. indsamling af informationer i virksomheden). Disse aktiviteter kræver både et internt ressourceforbrug i form af medarbejdernes tidsforbrug og ofte også et eksternt ressourceforbrug i form af udgifter til revisorer, eksterne eksperter og lignende. Samlet set er de administrative omkostninger ved en regel de omkostninger, som er forbundet med at skulle gennemføre de forskellige administrative aktiviteter. Ressourceforbruget fastsættes dels gennem interview med berørte virksomheder, dels gennem ekspertskøn baseret på tidsforbruget ved tilsvarende opgaver. Den grundlæggende måleenhed i en AMVAB-analyse er begrebet den normalt effektive virksomhed. Herved forstås virksomheder inden for målgruppen, som håndterer deres administrative opgaver på almindelig vis. Det vil med andre ord sige, at virksomhederne hverken håndterer opgaverne værre eller bedre, end det med rimelighed kan forventes. Intentionen med AMVAB er således at identificere generelle sammenhænge, som kan føres direkte tilbage til politisk regulering. AMVAB-målingen omfatter derfor ikke virksomheder, der af forskellige årsager enten er særdeles effektive eller ineffektive. AMVAB-metoden er udførligt beskrevet i AMVAB-manualen, som kan findes på I målingen sondres mellem løbende administrative omkostninger og omstillingsomkostninger. De løbende administrative omkostninger er de omkostninger, der løbende opstår som følge af regler/regulering. Der kan være tale om omkostninger, som opstår med faste mellemrum, f.eks. indberetning af moms. Der kan også være tale om omkostninger, der opstår sjældent eller endda er en engangsomkostning for den enkelte virksomhed (fx virksomhedsregistrering), men som på samfundsplan sker løbende. Udover at opgøre de løbende administrative omkostninger for virksomhederne opgøres også omstillingsomkostningerne for virksomhederne. Omstillingsomkostninger er de engangsomkostninger, virksomhederne har i forbindelse med administrative tilpasninger mv. som følge af en ny/ændret regel, fx hvis de skal tilpasse deres edb-system. Det, at virksomhederne skal sætte sig ind i den nye regel, inkluderes som udgangspunkt ikke. Omstillingsomkostningerne omfatter heller ikke de omkostninger, som en virksomhed måtte have i forhold til at overholde eksisterende regulering for første gang, eksempelvis fordi en virksomhed vælger at gå ind på et nyt forretningsområde. Selvom sådanne omkostninger er en engangsomkostning for den enkelte virksomhed, er der tale om en løbende administrativ omkostning for samfundet. Omstillingsomkostningerne indgår ikke i ministeriernes såkaldte AMVAB-tal, som er tallet for de løbende administrative omkostninger på et ministerieområde og som er det tal, der skal reduceres med op til 25 % frem til Afgrænsning af målingen Ved en AMVAB-måling gennemføres en værdifastsættelse af de administrative omkostninger, som private danske virksomheder har ved at skulle efter- AMVAB-opdatering af Skatteministeriet 7

10 leve erhvervsrelevante danske love og bekendtgørelser. Ved erhvervsrelevant forstås i denne sammenhæng, at reglen indeholder informationsforpligtelser eller oplysningskrav, som medfører administrative omkostninger for private virksomheder. I en AMVAB-måling indgår regler efter følgende kriterier: Alle danske erhvervsrelevante love og bekendtgørelser med informationsforpligtelser og oplysningskrav indgår i målingen. Heri indgår også EU-regler samt internationale konventioner i det omfang, de er implementeret i dansk lovgivning. Alle obligatoriske regler indgår i målingen. Ligeledes indgår de frivillige regler, som vurderes at være nødvendige for virksomhederne at følge, for at være på markedet. Kun regler, der omfatter private virksomheder, indgår i målingen. Ved private virksomheder forstås enheder (fysiske personer, selskaber og andre juridiske personer), som producerer og/eller leverer varer og/eller tjenesteydelser på markedsmæssige vilkår med det formål at generere profit til ejerkredsen. Fuld efterlevelse af reglerne: Målingen af en regel ved hjælp af AMVAB-metoden tager udgangspunkt i en måling af de administrative omkostninger, som alle de virksomheder, der har pligt til at følge reglerne, har ved at leve fuldt og helt op til disse. Informationsforpligtelser der ikke indgår i målingen: Nye love og bekendtgørelser, som vurderes at medføre under 1000 timers årligt administrativt arbejde på samfundsniveau, samt ændringer til eksisterende love eller bekendtgørelser med under 100 timers årligt administrativt arbejde på samfundsniveau, indgår som udgangspunkt ikke i forbindelse med AMVAB-opdateringen. I enkelte tilfælde vil der dog indgå regler med konsekvenser for under hhv. 100 og 1000 timer. Det skyldes, at der på forhånd har været usikkerhed om reglens administrative konsekvenser for virksomhederne, hvorfor der er foretaget en måling af konsekvenserne. De opmålte konsekvenser indgår herefter i opdateringen, selv om de ligger under de ovennævnte grænser. Måling af digitale løsninger: For et stigende antal informationsforpligtelser er der stillet digitale løsninger til rådighed for virksomhederne, hvor de kan anmelde eller indberette påkrævede informationer, ansøge om tilskud eller tilladelser, osv. Ved en digital løsning forstås, at virksomhederne kan indsende de krævede oplysninger via digital kommunikation. En blanket, som virksomhederne kan finde på en hjemmeside, men som skal printes ud og sendes ind med brev eller fax, er således ikke en digital løsning. Effekten af nye digitale løsninger indgår i målingen. AMVAB-opdatering af Skatteministeriet 8

11 4. Udviklingen i de administrative omkostninger I dette kapitel præsenteres udviklingen i de administrative omkostninger på Skatteministeriets område pr. juni Herudover omfatter kapitlet en oversigt over udviklingen i Skatteministeriets administrative omkostninger fra november 2001 til juni 2006 samt udviklingen i ABC-fordelingen på området De administrative konsekvenser på Skatteministeriets område fra juli 2005 til juni 2006 Tabel 4.1 herunder viser, at der indgår i alt 15 love og bekendtgørelser i opdateringen på Skatteministeriets område. De administrative konsekvenser er opgjort endeligt for otte, mens de er opgjort foreløbigt for syv af lovene og bekendtgørelserne. Tabel 4.1: Antal love/bekendtgørelser der indgår i opdateringen 4 Antal love/bekendtgørelser i alt Antal love/bekendtgørelser hvor konsekvenserne er endeligt opgjorte Antal love/bekendtgørelser hvor konsekvenserne er foreløbigt opgjorte Skatteministeriet I tabel 4.2 nedenfor præsenteres en oversigt over de samlede administrative omstillingsomkostninger og de løbende administrative konsekvenser ved ministeriets lovgivning i perioden 1. juli 2005 til 1. juli 2006, som har fået virkning blandt virksomhederne samt lovgivning fra 04/05 og 05/06, som er blevet ex-ante målt, men som endnu ikke kan opgøres endeligt, fordi virksomhederne ikke har erfaring med at efterleve reglerne. Tabel 4.2: Oversigt over de samlede administrative omstillingsomkostninger og de løbende administrative konsekvenser ved ministeriets lovgivning i perioden 1. juli 2005 til 30. juni 2006 Foreløbigt opgjorte omstillingsomkostninger (mio. kr.) Endeligt opgjorte omstillingsomkostninger (mio. kr.) Endeligt opgjorte konsekvenser (mio. kr.) Foreløbigt opgjorte konsekvenser (mio. kr.) Netto løbende konsekvenser (mio. kr.) I alt for Skatteministeriet +155, ,4-604,2-944,6 Som det fremgår af tabel 4.2, medfører de reguleringsmæssige ændringer, der er gennemført i perioden, en nettoreduktion i de administrative omkost- 4 Der henvises endvidere til bilag A, som omfatter en liste over de erhvervsrelevante love og bekendtgørelser fra perioden, der har haft virkning blandt virksomhederne og som medfører administrative byrder henholdsvis lettelser. Bilag B indeholder en oversigt over de regler fra folketingsåret 05/06, som udskydes til næste års opdatering, fordi virksomhederne endnu ikke har erfaringer med at efterleve reglerne. AMVAB-opdatering af Skatteministeriet 9

12 ninger på 944,6 mio. kr. Dette tal dækker over endeligt opgjorte lettelser for 340,4 mio. kr. samt foreløbigt opgjorte lettelser for 604,2 mio. kr. De foreløbigt opgjorte konsekvenser er forbundet med en vis usikkerhed, hvilket vil blive uddybet i kapitel 5, 4.2. Udviklingen i Skatteministeriets administrative omkostninger og ABC fordeling fra 2001 til juni 2006 Tabel 4.3 herunder viser udviklingen i ministeriets løbende administrative omkostninger fra november 2001 til juni Tabel 4.3: Udviklingen i ministeriets løbende administrative omkostninger fra november 2001 til juni 2006 I alt for Skatteministeriet Administrative omkostninger i 2001 (mio. kr.) Administrative omkostninger i 2004 (mio. kr.) Administrative omkostninger ved per juni 2005 (mio. kr.) Administrative omkostninger ved per juni 2006 (mio. kr.) Procentvis reduktion i de administrative omkostninger i forhold til , , , ,2-20,6 % Af tabellen fremgår det, at de administrative omkostninger på Skatteministeriets område er reduceret med i alt ca. 20,6 % siden Heraf er de 14 % endeligt opgjorte. Det fremgår også af tabellen, at de reguleringsmæssige ændringer, der er gennemført i perioden 1. juli 2005 til 30. juni 2006, udgør en nettoreduktion i de administrative omkostninger på ca. 11,5 %. I nedenstående tabel 4.4 illustreres de administrative omkostningernes oprindelse på Skatteministeriets område. Af tabellen fremgår det, at andelen af omkostningerne, der har international (primært EU) oprindelse, dvs. A- og B-regulering, er steget siden nulpunktsmålingen, mens der er sket en reduktion i andelen af national regulering (C). Tabel 4.4: Hvor stammer de administrative omkostninger fra (procentvis fordeling) Basismålingen (2001) Status juni 2006 A B C A B C I alt for Skatteministeriet* 13,1% 6,2% 80,8% 15,2% 7,0% 77,8% * I tabellen indgår kun fordelingen af de endeligt opgjorte omkostninger. Tabellen herunder viser udviklingen i de administrative omkostninger for de love og bekendtgørelser, der indgik på top 10-listen for sidste måling. De love og bekendtgørelser, der indgår i tabellen er således rangordnet efter niveauet for de administrative omkostninger ved seneste måling. AMVAB-opdatering af Skatteministeriet 10

13 Tabel 4.5: Top 10 over love og bekendtgørelser for ministeriet Lov/bekendtgørelse (rangordnet efter byrdeniveau i 2005) Administrative omkostninger november 2001 Administrative omkostninger 30. juni 2006 Udvikling : Mindstekravsbekendtgørelsen (BEK nr af 17/12/1999) 2: Skattekontrolloven (LBK nr. 869 af 12/08/2004) 3: Momsloven (LBK nr. 703 af 08/08/2003) (2) Samfundsniveau (mio. kr.) (3) Samfundsniveau (mio. kr.) (4) Andel af samlede omk. (%) (5) Samfundsniveau (mio. kr.) (6) Ændring i % 3.776,7 1) 2.651,7 2) 36,68% ,0-29,79% 1.756,5 3) 1.463,2 4) 20,23% -303,3-17,26% 1.115,7 5) 1.101,3 5) 15,23% -14,4-1,29% 4: Toldloven (LBK nr. 765 af 05/07/2004) 649,5 6) 649,5 6) 8,98% 0,0 0,00% 5: Kildeskatteloven (LBK nr. 678 af 12/08/2002) 6: Pensionsbeskatningsloven (LBK nr. 816 af 30/09/2003) 7: Lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (LBK nr. 977 af 02/12/2002) 8: Færdselsloven (Nummerplader) (LBK 712 af 2/8/2001) 9: Elafgiftsloven (Lov nr. 689 af 17/9/1998) og evt. diverse andre afgiftslove 10: Bekendtgørelse af lov om afgift af vejbenyttelse (Lov nr. 246 af 1/4/2003) 541,4 7) 519,3 7) 7,18% 22,1-4,08% 119,6 8) 109,4 8) 1,19% -10,6-8,49% 100,6 9) 100,3 9) 1,38% -0,3-0,30% 107,4 10) 57,2 10) 0,79% -50,2-46,74% 56,3 11) 53,9 11) 0,75% -2,4-4,26% 46,6 12) 32,0 12) 0,44% -14,6-31,33% Top 10 i alt 8.270, ,8 93,19% ,5-16,83% 1) Omfatter omkostninger på BEK nr under LBK nr. 869 og de omkostninger, der ligger på BEK nr under LBK nr ) Omfatter de omkostninger, der ligger på BEK nr under LBK 830. De administrative lettelser udgør mio. kr. hvoraf de 583 mio. kr. er endeligt opgjorte lettelser 3) Omfatter de omkostninger, der ligger på hovedloven (LBK nr. 869) og ikke de underliggende bekendtgørelser 4) Omfatter de omkostninger, der ligger på hovedloven (LBK nr. 869). Der er ikke underliggende bekendtgørelser på 869 for opdatering De administrative lettelser udgør 31,8 mio. kr. hvoraf de 44,6 mio. kr. er endeligt opgjorte lettelser. Dertil kommer 76 mio. kr. i foreløbigt opgjorte lettelser og 84,8 mio. kr. i foreløbigt opgjorte byrder. 5) Omfatter de omkostninger, der ligger på LBK nr. 966, inkl. underliggende bekendtgørelse 6) Omfatter de omkostninger, der ligger på LBK nr. 765, inkl. underliggende bekendtgørelse 7) Omfatter omkostninger på hovedloven, der er ikke underliggende bekendtgørelser 8) Omfatter omkostninger på hovedloven og underliggende bekendtgørelse 9) Omfatter omkostninger på hovedloven, der er ikke underliggende bekendtgørelser 10) Omfatter omkostninger på LBK nr. 1079, inkl. underliggende bekendtgørelse. De administrative lettelser udgør 50,2 mio. kr. der alle er foreløbigt opgjorte 11) Omfatter omkostninger på LOV nr. 689, der er ikke underliggende bekendtgørelser 12) Omfatter omkostninger på LOV nr. 246, der er ikke underliggende bekendtgørelser AMVAB-opdatering af Skatteministeriet 11

14 5. Gennemgang af de endeligt og foreløbigt opgjorte administrative konsekvenser ved nye regler på Skatteministeriets område Der indgår i alt 15 love og bekendtgørelser i opdateringen på Skatteministeriets område. Blandt disse er konsekvenserne ved otte af reglerne endeligt opgjorte, mens de for de øvrige syv er foreløbigt opgjorte. I det følgende gennemgås i afsnit 5.1. de endeligt opgjorte konsekvenser. Dernæst gennemgås i afsnit 5.2. de foreløbigt opgjorte konsekvenser ved vedtagne love og bekendtgørelser, som er blevet ex-ante målte, men hvor det endnu ikke er muligt at opgøre de endelige konsekvenser, da reglerne endnu ikke har haft effekt blandt virksomhederne. I tabel 5.1. opsummeres de love og bekendtgørelser som gennemgås i afsnit 5.1. og 5.2. Tabel 5.1: Endeligt og foreløbigt opgjorte konsekvenser ved love og bekendtgørelser som indgår i opdateringen Endeligt opgjorte konsekvenser (mio. kr.) Foreløbigt opgjorte konsekvenser (mio. kr.) Bekendtgørelse om udloddende investeringsforeningers oplysnings- og dokumentationspligt (BEK nr. 432 af 03/05/2006) Bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven (BEK nr af 24/10/2005) Bekendtgørelse af lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven) (LBK nr. 835 af 29/08/2005) Lov om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove m.v. (Lettelse af administrative byrder) (LOV nr. 509 af 07/06/2006) Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og ligningsloven (Udenlandske firmabiler, fradrag for særligt brændstoføkonomiske brugte indførte personbiler og ophævelse af gebyret for vurdering af nye køretøjer) (LOV nr. 519 af 07/06/2006) Lov om ændring af ligningsloven (Afskaffelse af hensættelsesafgiften) (LOV nr 306 af 19/04/2006). Ændringsloven medfører ændringer af bekendtgørelse af skattekontrolloven (LBK nr. 869 af 12/08/2004) +0,052-4,788 +0,004-32,307 +0,009-0,004 Lov om ændring af ligningsloven, sel- +0,021 AMVAB-opdatering af Skatteministeriet 12

15 skabsskatteloven og andre skattelove (Justering af erhvervsbeskatningen) (LOV nr. 308 af 19/04/2006). Lov om ændring af skattekontrolloven og lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (Digitalisering af regnskabsoplysninger, ophævelse af virksomheders underretningspligt og afskaffelse af kildeskattebøderne) (LOV nr af 22/12/2004) -303,395 Ex-ante måling af udkast til lov om ændring af skattekontrolloven, kursgevinstloven og skattestyrelsesloven (udarbejdelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta) Ex-ante måling af forslag til ændring af mindstekravsbekendtgørelsen personligt drevne virksomheder Ex-ante måling af forslag til ændring af mindstekravsbekendtgørelsen selskaber Ex-ante måling af forslag til ændring af mindstekravsbekendtgørelsen opdeling i store og små virksomheder Ex-ante måling af forslag til ændring af oplysnings- og dokumentationspligt vedrørende transfer pricing Ex-ante måling af forslag til indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse Fair Play II) Ex-ante måling af forslag om digital motorregistrering -84,0-312,7-183,4-51,1 +84,8-7,6-50, Endeligt opgjorte administrative konsekvenser I dette afsnit gennemgås de administrative konsekvenser ved love og bekendtgørelser, hvor det har været muligt at opgøre konsekvenserne endeligt. Det beskrives, hvordan de otte love og bekendtgørelser hver især har haft indflydelse på virksomhedernes administrative omkostninger ved at efterleve reguleringen Bekendtgørelse om udloddende investeringsforeningers oplysningsog dokumentationspligt (BEK nr 432 af 03/05/2006) Bekendtgørelse om udloddende investeringsforeningers oplysnings- og dokumentationspligt (BEK nr. 432 af 03/05/2006) fastsætter i medfør af ligningslovens 16 C, stk. 12 og 15, jfr. aktieavancebeskatningslovens 2 d, stk. 7, en række krav til oplysnings- og dokumentationspligten for de udloddende investeringsforeninger. Der er som led i opdateringen identificeret følgende nye informationsforpligtelser i bekendtgørelsen: AMVAB-opdatering af Skatteministeriet 13

16 Oplysningspligt til SKAT vedr. beskatning af den udloddende investeringsforenings medlem Oplysningspligt til SKAT vedr. opgørelse af minimumsudlodning efter aktieavancebeskatningslovens 23, stk. 2 Oplysningspligt til SKAT vedr. opgørelse af minimumsudlodning efter ligningslovens 16C, stk. 2 Som det fremgår, medfører de nye regler i bekendtgørelsen, at udloddende investeringsforeninger skal indsende en række oplysninger til SKAT vedr. beskatning og minimumsudlodning. Tabellen herunder viser de opgjorte administrative omkostninger for disse informationsforpligtelser: Tabel 5.2: Bekendtgørelse om udloddende investeringsforeningers oplysnings- og dokumentationspligt (BEK nr 432 af 03/05/2006) Lov/bekendtgørelse Administrative lettelser Nettokonsekvens Løbende administrative omkostninger Omstillingsomkostning Oplysningspligt til SKAT vedr. beskatning af den udloddende investeringsforenings medlem Oplysningspligt til SKAT vedr. opgørelse af minimumsudlodning efter aktieavancebeskatningslovens 23, stk Oplysningspligt til SKAT vedr. opgørelse af minimumsudlodning efter ligningslovens 16C, stk I alt Det er i AMVAB-opdateringen forudsat, at de oplysninger som foreningerne skal indsende er tilgængelige og opdaterede, således at de administrative aktiviteter for foreningerne udelukkende omfatter indsamling af informationerne, tekstbeskrivelser, kopiering, samt indsendelse af oplysninger. Det forudsættes desuden, at indsamlingen, kopieringen og indsendelsen af informationerne foregår i en manuel proces, der ikke er understøttet af særlige automatiserede eller digitale processer. Oplysningspligt til SKAT vedr. beskatning af den udloddende investeringsforenings medlem De investeringsforeninger, der er omfattet af den årlige oplysningspligt til SKAT vedr. beskatning af den udloddende investeringsforenings medlem, skal oplyse om foreningens navn, adresse, herunder hjemsted (ISO - hjemlandskode), CVR, nr. samt ISIN-fondskode. Foreningerne skal desuden indsende dens vedtægter, ligesom foreningen skal indsende oplysning om foreningens valg af skattemæssig status som udloddende investeringsforening samt indgive oplysninger om at foreningen har valgt beskatning som aktiebaseret forening eller at foreningen har valgt beskatning efter ligningsloven. AMVAB-opdatering af Skatteministeriet 14

17 SKAT har i forbindelse med denne AMVAB-opdatering oplyst, at kravene omfatter 412 udloddende investeringsforeninger. Dette gælder dog ikke for kravet om oplysning om, at foreningen har valgt beskatning efter ligningsloven, som ifølge SKAT omfatter 4 udloddende investeringsforeninger. Med anvendelse af ovenstående forudsætninger og oplysningerne fra SKAT om antallet af omfattede investeringsforeninger er de samlede årlige administrative omkostninger ved oplysningspligten til SKAT vedr. beskatning af den udloddende investeringsforenings medlem, opgjort til ca kr. på samfundsniveau, jf. tabel 5.1. Der er ikke opgjort særlige omstillingsomkostninger ved indførelsen af denne forpligtelse. Oplysningspligt til SKAT vedr. opgørelse af minimumsudlodning efter aktieavancebeskatningslovens 23, stk. 2 De investeringsforeninger, der er omfattet af oplysningspligten til SKAT vedr. opgørelse af minimumsudlodning efter aktieavancebeskatningslovens 23, stk. 2, skal oplyse om den udloddende investeringsforenings minimumsudlodning og det faktiske udloddede beløb. Foreningerne skal desuden indsende en godkendt og revideret årsrapport, ligesom foreningerne skal oplyse om antallet af cirkulerende beviser, der indgår i minimumsudlodningen. Endelig skal foreningerne oplyse om datoen for vedtagelsen af udlodningen. SKAT har i forbindelse med denne AMVAB-opdatering oplyst, at kravene omfatter 4 udloddende investeringsforeninger og at disse foreninger skal opfylde kravet på årlig basis. Med anvendelse af de tidligere omtalte forudsætninger og oplysningerne fra SKAT om antallet af omfattede investeringsforeninger, er de samlede årlige administrative omkostninger ved oplysningspligten til SKAT vedr. opgørelse af minimumsudlodning efter aktieavancebeskatningsloven, opgjort til ca. 350 kr. på samfundsniveau, jf. tabel 5.1. Der er ikke opgjort særlige omstillingsomkostninger ved indførelsen af denne forpligtelse. Oplysningspligt til SKAT vedr. opgørelse af minimumsudlodning efter ligningslovens 16C, stk. 2 De investeringsforeninger, der er omfattet af oplysningspligten til SKAT vedr. opgørelse af minimumsudlodning efter ligningslovens 16C, stk. 2, skal oplyse om størrelsen af den udloddende investeringsforenings minimumsudlodning og dens sammensætning, samt om størrelsen af den udloddende investeringsforenings faktiske udloddede beløb fordelt på indkomsttyper. Foreningerne skal desuden indsende en godkendt og revideret årsrapport, ligesom foreningerne skal oplyse om antallet af cirkulerende beviser, der indgår i minimumsudlodningen. Endelig skal foreningerne oplyse om datoen for vedtagelsen af udlodningen. SKAT har i forbindelse med denne AMVAB-opdatering oplyst, at kravene omfatter 408 udloddende investeringsforeninger og at disse foreninger skal opfylde kravet på årlig basis. Med anvendelse af tidligere omtalte forudsætninger og oplysningerne fra SKAT om antallet af omfattede investeringsforeninger, er de samlede årlige administrative omkostninger ved oplysningspligten til SKAT vedr. opgørelse af minimumsudlodning efter ligningsloven opgjort til ca kr. på samfundsniveau, jf. tabel 5.1. Der er ikke opgjort særlige omstillingsomkostninger ved indførelsen af denne forpligtelse. AMVAB-opdatering af Skatteministeriet 15

18 5.2.2 Bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven (BEK nr 1027 af 24/10/2005) 5 Bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven (BEK nr 1027 af 24/10/2005) medfører at pengeinstitutter, forsikringsselskaber og pensionskasser ved udgangen af en måned skal indsende en oversigt over negativ skat, som er modregnet i afgiften i løbet af måneden, med oplysning om de enkelte kunders navne, CPR-numre, pensionstyper, kontonumre og størrelsen af de modregnede beløb fordelt på kunderne. Bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven (BEK nr 1027 af 24/10/2005) ophæver således bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven (BEK nr 751 af 21/08/2001). Der tilføjes dog nye krav i form af indberetning af gevinst og tab på unoterede aktier og indsendelse af oversigt over negativ skat. Tabellen herunder viser de opgjorte administrative konsekvenser: Tabel 5.3: Bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven (BEK nr 1027 af 24/10/2005) Lov/bekendtgørelse Administrative lettelser Nettokonsekvens Løbende administrative omkostninger Omstillingsomkostning Bekendtgørelse af lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (LBK nr 660 af 19/10/1989) Informationsforpligtigelse: Indberetning af gevinst og tab på unoterede aktier Bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven (BEK nr 751 af 21/08/2001) Informationsforpligtigelse: Ansøgning om udbetaling af negativ skat (PAL) Bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven (BEK nr 1027 af 24/10/2005) Informationsforpligtigelse: Indsendelse af oversigt over negativ skat I alt SKAT har i forbindelse med denne AMVAB-opdatering oplyst, at kravene omfatter 20 pengeinstitutter, forsikringsselskaber og pensionskasser, samt at disse skal opfylde kravet på månedlig basis. Det er i AMVAB-opdateringen forudsat at de oplysninger som skal indsendes er tilgængelige og opdaterede, således at de administrative aktiviteter for foreningerne udelukkende omfatter indsamling af informationerne, tekstbeskrivelser, kopiering, samt indsendelse af oplysninger. Det forudsættes des- 5 Der er endvidere fortaget en korrektion på Bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven (BEK nr 751 af 21/08/2001) og Bekendtgørelse af lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (LBK nr 660 af 19/10/1989). (jf. afsnit ) AMVAB-opdatering af Skatteministeriet 16

19 uden, at indsamlingen, kopieringen og indsendelsen af informationerne foregår i en manuel proces, der ikke er understøttet af særlige automatiserede eller digitale processer. Med anvendelse af disse forudsætninger og oplysningerne fra SKAT om antallet af omfattede virksomheder, er de samlede årlige administrative omkostninger ved kravet om indsendelse af en oversigt over negativ skat opgjort til en reduktion på ca kr. på samfundsniveau, jf. tabel 5.2. Der er ikke opgjort særlige omstillingsomkostninger ved indførelsen af denne forpligtelse Bekendtgørelse af lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven) (LBK nr 835 af 29/08/2005) Sammenholdt med de gældende regler, medfører bekendtgørelse af lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven) (LBK nr 835 af 29/08/2005), at hedgeforeninger som noget nyt skal indsende oplysninger om valg af beskatning som aktiebaseret forening, samt at hedgeforeninger skal indsende oplysninger til vurdering af, om anbringelsesgrænserne overskrides i et år. Tabellen herunder viser de opgjorte administrative konsekvenser: Tabel 5.4: Bekendtgørelse af lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven) (LBK nr 835 af 29/08/2005) Lov/bekendtgørelse Løbende administrative omkostninger (kr.) Administrative lettelser Nettokonsekvens Omstillingsomkostning Indsende oplysning om valg af beskatning Indsende oplysning til vurdering af anbringelsesgrænserne I alt SKAT har i forbindelse med denne AMVAB-opdatering oplyst, at kravene omfatter 126 hedgeforeninger, samt at kravene skal opfyldes på årlig basis. Det er i AMVAB-opdateringen forudsat at de oplysninger som skal indsendes er tilgængelige og opdaterede, således at de administrative aktiviteter for foreningerne udelukkende omfatter indsamling af informationerne, tekstbeskrivelser, kopiering, samt indsendelse af oplysninger. Det forudsættes desuden, at indsamlingen, kopieringen og indsendelsen af informationerne foregår i en manuel proces, der ikke er understøttet af særlige automatiserede eller digitale processer. Med anvendelse af disse forudsætninger og oplysningerne fra SKAT om antallet af omfattede hedgeforeninger, er de samlede årlige administrative omkostninger ved kravet om indsendelse af oplysninger om valg af beskatning som aktiebaseret forening opgjort til ca. 650 kr. på samfundsniveau, mens de samlede årlige administrative omkostninger ved kravet om indsendelse af oplysninger til vurdering af, om anbringelsesgrænserne overskrides i et år, er opgjort til ca kr. på samfundsniveau. Der er ikke opgjort særlige omstillingsomkostninger ved indførelsen af disse forpligtelser. AMVAB-opdatering af Skatteministeriet 17

20 5.2.4 Lov om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove m.v. (Lettelse af administrative byrder) (LOV nr 509 af 07/06/2006) Lov om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove m.v. (Lettelse af administrative byrder) (LOV nr 509 af 07/06/2006), medfører at kravet om oplysning om bortseelsesberettigede beløb bortfalder. Kravet om, at selvstændige erhvervsdrivende skal anmode SKAT, om tilladelse til at anvende et forskudt indkomstår, bortfalder ligeledes. Der opstilles i stedet en række objektive kriterier, der skal gøre sig gældende, før end selvstændig erhvervsdrivende kan anvende forskudte indkomstår. Ændringerne påvirker således de administrative omkostninger, der tidligere er opmålt på bekendtgørelse af lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven) (LBK nr 816 af 30/09/2003) og bekendtgørelse af lov om opkrævning af indkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat for personer mv. (Kildeskatteloven) (LBK nr 678 af 12/08/2002). Tabellen herunder viser de opgjorte administrative konsekvenser: Tabel 5.5: Lov om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove m.v. (Lettelse af administrative byrder) (LOV nr 509 af 07/06/2006) Lov/bekendtgørelse Administrative lettelser Nettokonsekvens Løbende administrative omkostninger Omstillingsomkostning Bekendtgørelse af lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven) (LBK nr 816 af 30/09/2003) Informationsforpligtelse: Oplysningspligt til 3. part (arbejdstager), om arbejdsgiver indbetaling på kapital-/ratepension Bekendtgørelse af lov om opkrævning af indkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat for personer mv. (Kildeskatteloven) (LBK nr 678 af 12/08/2002) Informationsforpligtelse: Anmodning i relation til skattepligtig indkomst, ændret indkomstår Oplysningskrav: Anmodning I alt Som det fremgår af tabellen, udgør de årlige administrative lettelser ved pensionsbeskatningsloven ca. 10 mio. kr. på samfundsniveau. Lettelsen tilfalder de virksomheder, der tidligere skulle foretage en årlig underretning til arbejdstagere om bortseelsesberettigede beløb. Populationen omfatter således det antal arbejdstagere, som forsikringsselskaber, pensionskasser, pengeinstitutter m.v. skulle informere om bortseelsesberettigede beløb. Denne population blev i den seneste AMVAB-måling opgjort til arbejdstagere. AMVAB-opdatering af Skatteministeriet 18

AMVAB-OPDATERING AF SKATTEMINISTERIET

AMVAB-OPDATERING AF SKATTEMINISTERIET AMVAB-OPDATERING AF SKATTEMINISTERIET AKTIVITETSBASERET MÅLING AF VIRKSOMHEDERNES ADMINISTRATIVE BYRDER VED ERHVERVSRELATERET REGULERING PÅ SKATTEMINISTERI- ETS OMRÅDE I PERIODEN 1. JULI 2008 TIL 30. JUNI

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Skatteministeriet Aktivitetsbaseret måling af nes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Skatteministeriets område i perioden

Læs mere

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på ministeriets område i perioden

Læs mere

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes (AMVAB)

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes (AMVAB) Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB) September 2010 Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere

Revision 7 Dato 23.2.2011 Udarbejdet af RMC Kontrolleret af RMC Godkendt af

Revision 7 Dato 23.2.2011 Udarbejdet af RMC Kontrolleret af RMC Godkendt af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på ministeriets område

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Måling af virksomhedernes administrative byrder ved indberetning til Danmarks Statistik

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Måling af virksomhedernes administrative byrder ved indberetning til Danmarks Statistik Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Måling af virksomhedernes administrative byrder ved indberetning til Danmarks Statistik (AMVAB - basismåling af Lov om Danmarks Statistik) September 2004 www.a-2.dk AMVAB

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven (Udvidelse af indberetningspligterne

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4)

Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4) Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4) Forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven, ligningsloven, lov om et indkomstregister og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Udvidelse

Læs mere

VEJLEDNING OM ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSVURDERINGER

VEJLEDNING OM ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSVURDERINGER VEJLEDNING OM ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSVURDERINGER JANUAR 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion og sammenfatning af krav... 4 2. Definitioner og eksempler på erhvervsøkonomiske konsekvenser...

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0065808 8. maj 2013

Skatteministeriet J. nr. 13-0065808 8. maj 2013 Skatteministeriet J. nr. 13-0065808 8. maj 2013 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og kildeskatteloven (Genindførelse og udvidelse af BoligJobordningen og udvidelse af ordningen om skattekreditter

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER)

RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER) RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER) Marts 2005 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indledning... 4 Kapitel 2. Sammendrag... 6 Kapitel 3. Karakteristik af små erhvervsdrivende danske

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0045 Dato: 24. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven Skatteministeriet J. nr. 2012-711-0076 Udkast Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven (Større efterrettelighed og korrekt skattebetaling) 1

Læs mere

Vejledning om konsekvensanalyser

Vejledning om konsekvensanalyser Vejledning om konsekvensanalyser Finansministeriet Indenrigs- og Sundhedsministeriet Ligestillingsafdelingen Miljøministeriet Skatteministeriet Socialministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Maj 2005

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget J.nr. 13-0161737 Den 31. oktober 2013 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af ligningsloven,

Læs mere

Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052

Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Page 1 of 38 Tilbage Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 04/07/11 Udkast (3) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love samt ophævelse

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2008-711-0025 Oktober 2008

Skatteministeriet J. nr. 2008-711-0025 Oktober 2008 Skatteministeriet J. nr. 2008-711-0025 Oktober 2008 Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven og forskellige andre love

Læs mere

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER.

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET OM PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET, FINANSMINISTERIET, BESKÆFTIGELSESMINISTERIET OG

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2011-12 Fremsat den 18. april 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Skattefri familie- og

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0046 17. marts 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2011-511-0070 Den 22. november 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Enklere beskatning af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

2. februar 2015 Udkast til rapport. Erhvervsstyrelsen Standardkontoplan

2. februar 2015 Udkast til rapport. Erhvervsstyrelsen Standardkontoplan 2. februar 2015 Udkast til rapport Erhvervsstyrelsen Standardkontoplan Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Metode 4 3. Afgrænsning 8 4. Koncept for system 11 5. Skattemæssig behandling af typiske poster

Læs mere

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER Forord Opsparing i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2008

Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2008 Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne Indkomståret 2008 Version 1.0 Rapporten er udarbejdet af: Koncerncentret Borger og Virksomhed Indsats og analyse Østbanegade 123 2100 København Ø +45 72 22

Læs mere

Indhold. Gennemsigtighed i SKATs kontrolarbejde

Indhold. Gennemsigtighed i SKATs kontrolarbejde Indhold 1 Gennemsigtighed i SKATs kontrolarbejde 3 1.1 Hovedtræk af kontrollen i 2014 3 1.2 Organiseringen af SKATs kontrolindsats 4 1.3 Grundlaget for rapporten 5 1.4 Lovgivningen bag SKATs kontrol 5

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 78 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven (Tilpasning til det digitale tinglysningssystem

Læs mere