TILLÄGG AV DEN 13 NOVEMBER 2012 (DIARIE NR ) TILL GRUNDPROSPEKT AV DEN 4 JUNI 2012 (DIARIE NR )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILLÄGG AV DEN 13 NOVEMBER 2012 (DIARIE NR 12-11968) TILL GRUNDPROSPEKT AV DEN 4 JUNI 2012 (DIARIE NR 12-5970)"

Transkript

1 TILLÄGG AV DEN 13 NOVEMBER 2012 (DIARIE NR ) TILL GRUNDPROSPEKT AV DEN 4 JUNI 2012 (DIARIE NR ) SEK MEDIUM TERM NOTE PROGRAM Detta utgör ett prospekttillägg till Danske Bank A/S grundprospekt av den 4 juni 2012 avseende dess SEK Medium Term Note Program ( Grundprospektet ). Detta prospekttillägg är en del av och ska läsas tillsammans med Grundprospektet. Delårsrapport för de tre första kvartalen 2012 Den 30 oktober 2012 offentliggjordes Danske Bank A/S delårsrapport för de första tre kvartalen Delårsrapporten finns bifogad till detta prospekttillägg som bilaga 1. Förändringar Den 30 oktober 2012 offentliggjorde Emittenten att dess styrelse hade beslutat att genomföra en nyemission av aktier i syfte att ta in ungefär DKK 7 miljarder (EUR 938 miljoner) 1 i nytt eget kapital genom en accelererad book building process. Emissionen av nya aktier på vardera DKK 10 (EUR 1,34) utgjorde ungefär 8,3 procent av Emittentens registrerade aktiekapital före nyemissionen och utgör ungefär 7,6 procent av Emittentens registrerade aktiekapital efter emissionens fullbordande. Den slutliga teckningskursen var DKK 93 (EUR 12,47) per ny aktie, varför emissionen totalt tillförde medel om DKK (EUR ) till Emittenten. Efter ökningen av aktiekapitalet utgörs Emittentens aktiekapital av aktier med ett nominellt värde om DDK 10 (EUR 1,34) vardera, vilket motsvarar ett totalt nominellt värde om DKK (EUR ). Allmän information Punkt 4 under Allmän information på sid.102 i Grundprospektet ska uppdateras och justeras till följande lydelse: Det har inte sedan den 31 december 2011 (dagen för den senaste reviderade finansiella rapporten) inträffat några väsentliga negativa förändringar i Emittentens framtidsutsikter. Det har sedan den 30 september 2012 (dagen för den senaste oreviderade finansiella rapporten) inte inträffat något som väsentligen förändrar den finansiella ställningen i Koncernen. 1 Belopp i DKK är angivna i EUR till växelkursen 7,4598 DKK per EUR 1

2 Rätt att återkalla teckning Detta tillägg till Grundprospekt har prövats och godkänts av Finansinspektionen enligt 2 kap. 34 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Enligt 2 kap stycket samma lag har investerare under vissa förutsättningar rätt att återkalla en anmälan om köp eller teckning av finansiella instrument. Om en investerare före offentliggörandet av prospekttillägget har gjort en anmälan om eller på annat sätt samtyckt till köp eller teckning av finansiella instrument avseende ett erbjudande där anmälningstiden inte har löpt ut eller, i förekommande fall, de aktuella finansiella instrumenten inte ännu har tagits upp till handel på en reglerad marknad, har han eller hon rätt att återkalla sin anmälan. Rätten att återkalla anmälan kan endast utnyttjas av investeraren under två arbetsdagar från dagen för offentliggörandet av prospekttillägget. Detta prospekttillägg har offentliggjorts den 13 november 2012 och sista dag för återkallelse är således den 15 november

3

4

5 DELÅRSRAPPORT KVARTAL 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING 3 Hovedtal Danske Bank koncernen 3 New Standards 4 Periodens resultat 5 Balance 8 Forventninger til Forretningsområder 15 Bankaktiviteter 16 Danske Markets og Treasury 18 Danske Capital 19 Danica Pension 20 Øvrige områder 21 PERIODEREGNSKAB DANSKE BANK KONCERNEN 22 Resultatopgørelse 22 Totalindkomst 23 Balance 24 Kapitalforhold 25 Pengestrømsopgørelse 27 Noter 28 LEDELSESPÅTEGNING 50 REVISORERKLÆRINGER 51 SUPPLERENDE INFORMATION 53

6 DANSKE BANK KVARTAL /53 Hovedtal Danske Bank koncernen PERIODENS RESULTAT kvartal kvartal Indeks 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal Året Mio. kr / Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Handelsindtægter Øvrige indtægter Indtjening fra forsikringsaktiviteter Indtægter i alt Omkostninger Resultat før nedskrivninger på udlån Nedskrivninger på udlån Resultat før skat Skat Periodens resultat Heraf minoritetsinteressers andel BALANCE (ULTIMO) Mio. kr. Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Repoudlån Udlån Aktiver i handelsportefølje Finansielle investeringsaktiver Aktiver vedr. forsikringskontrakter Andre aktiver Aktiver i alt Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Repoindlån Indlån Udstedte Realkredit Danmark obligationer Andre udstedte obligationer Forpligtelser i handelsportefølje Forpligtelser vedr. forsikringskontrakter Øvrige forpligtelser Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Forpligtelser og egenkapital i alt NØGLETAL Periodens resultat pr. aktie (kr.) 3,9 1,8 1,4 1,6 0,8 0,2-0,4 1,9 Periodens resultat pr. aktie (udvandet) (kr.) 3,9 1,8 1,4 1,6 0,8 0,2-0,4 1,9 Periodens resultat i pct. af gns. egenkapital 3,8 1,7 4,1 4,7 2,5 0,6-1,2 1,4 Omkostninger i pct. af indtægter 54,7 62,0 54,5 54,1 55,5 54,4 66,2 59,9 Solvensprocent 19,4 18,0 19,4 17,7 17,6 17,9 18,0 17,9 Kernekapitalprocent 17,0 16,0 17,0 16,2 16,0 16,0 16,0 16,0 Børskurs, ultimo (kr.) 104,7 78,6 104,7 81,4 94,5 73,0 78,6 73,0 Indre værdi pr. aktie (kr.) 140,2 135,7 140,2 138,4 137,0 135,7 135,7 135,7 Heltidsmedarbejdere, ultimo Aktierelaterede nøgletal er for 2011 korrigeret med en justeringsfaktor på 1,0807 som følge af kapitaludvidelsen i april 2011.

7 DANSKE BANK KVARTAL /53 New Standards Forretningsvilkårene for Danske Bank koncernens aktiviteter har ændret sig radikalt. Koncernen opererer nu under nye forhold en ny normal. Som svar på de nye udfordringer og muligheder har koncernen udarbejdet en ny strategi: New Standards Med New Standards bekræfter koncernen sin rolle som universalbank på de markeder, hvor der opereres i dag, og som udbyder af værdiskabende produkter inden for kapitalforvaltning (Danske Capital) samt livsforsikring og pension (Danica). Non-core Irland porteføljen søges afhændet New Standards indebærer klare segmenteringsvalg samt produkter og services baseret på brancheførende rådgivning. Koncernen vil sætte nye standarder for digitalisering og automatisering af bankforretninger Et stærkt fokus på procesoptimering og operationel excellence sigter på at forbedre kundetilfredsheden markant og reducere omkostningerne. Sammen med forbedret kapitaleffektivitet vil det sikre et højere afkast på et stabilt kapitalgrundlag. Koncernen vil anlægge en konservativ risikoprofil Koncernens målsætning for kapital er sat konservativt, og forventes opnået ved udgangen af 2013 med en solvensprocent på 17 og en kernekapitalprocent (ekskl. hybrid kernekapital) på 13 New Standards har som mål at løfte Danske Bank koncernen op i den bedste halvdel af den nordiske peergruppe ved udgangen af 2015 med en egenkapitalforrentning over 12 pct., forudsat mere normaliserede markedsforhold Som led i koncernens nye strategi blev en ny organisation implementeret pr. 1. juni Organisationen er bygget op omkring tre nye forretningsenheder, der går på tværs af koncernens geografiske markeder, og koncernens bankaktiviteter bliver pr. 15 november 2012 samlet under navnet Danske Bank. Den finansielle rapportering vil blive tilpasset den nye organisationsstruktur med virkning fra 1. januar 2013 Finansiel udvikling Danske Bank koncernen opnåede i kvartal 2012 et resultat på 6,3 mia. kr. før skat. Efter skat blev resultatet 3,6 mia. kr. og steg 2,1 mia. kr. i forhold til kvartal Resultatet var samlet set som forventet. Eksklusive Non-core Irland udgjorde koncernens resultat før skat 9,9 mia. kr. Koncernens indtægter viste en fremgang på 14 pct. sammenlignet med kvartal De gennemførte prisforhøjelser påvirkede nettorenteindtægterne positivt, men effekten blev delvist modsvaret af faldende renteniveauer Forbedrede forhold på kapitalmarkederne medførte fremgang i handelsindtægterne og aktivitetsniveauet har været højt gennem hele perioden Omkostningerne var på niveau med kvartal Fuld nedskrivning af rettigheder til anvendelse af navnet Sampo Bank på 0,5 mia. kr. påvirkede omkostningerne i kvartal 2012, mens omkostningsniveauet i kvartal 2011 især var påvirket af udgift til den danske indskydergarantiordning Nedskrivninger på udlån steg 18 pct. i forhold til kvartal Nedskrivningerne har dog været faldende de seneste tre kvartaler fra det høje niveau i 4. kvartal 2011, især på grund af lavere nedskrivninger i Danmark Koncernen har i kvartal 2012 udstedt særligt dækkede obligationer, seniorfunding samt junior covered bonds for i alt 103 mia. kr. Herudover har koncernen udstedt ansvarlig lånekapital for 6 mia. kr., der kvalificerer sig til de forventede CRD IV krav til supplerende kapital Forventninger til 2012 I Bankaktiviteter og Danske Capital forventes der fortsat stabil indtjening før hensættelser. Resultatet i Danske Markets vil på market-making aktiviteter afhænge af de generelle handelsvilkår, mens resultatet i Danica Pension vil afhænge af udviklingen på de finansielle markeder Udviklingen i kundernes bonitet afhænger generelt af de økonomiske forhold på koncernens markeder. Det er vurderingen, at de samlede nedskrivninger i 2012 vil blive på samme høje niveau som i På denne baggrund forventes resultatet for 2012 at blive lavt

8 DANSKE BANK KVARTAL /53 Periodens resultat Danske Bank koncernen opnåede i kvartal 2012 et resultat på 6,3 mia. kr. før skat. Efter skat blev resultatet 3,6 mia. kr. og steg 2,1 mia. kr. i forhold til kvartal Resultatet var samlet set som forventet. Eksklusive Non-core Irland udgjorde koncernens resultat før skat 9,9 mia. kr. Koncernens markeder var i kvartal 2012 fortsat påvirket af økonomisk afmatning og lave renteniveauer. Især Danmark var påvirket af lave renter, da Nationalbanken selvstændigt nedsatte renteniveauet flere gange, hvilket betød at indskudsbevisrenten blev negativ. De urolige finansielle markeder blev påvirket positivt i slutningen af perioden, drevet af initiativer både fra Den Europæiske Centralbank og den amerikanske nationalbank. Koncernens initiativer på indtjeningssiden, forbedrede forhold på kapitalmarkederne og et stærkt omkostningsfokus betød fremgang i koncernens resultat, på trods af de lave renteniveauer. Resultat før nedskrivninger viste vækst på 35 pct. i forhold til kvartal Bankaktiviteterne var dog fortsat udfordret på flere markeder, hvilket især viste sig i form af højt nedskrivningsniveau på udlån i Irland, Nordirland og til dels Danmark. Indtægter De samlede indtægter udgjorde 35,8 mia. kr. i kvartal 2012 og steg dermed 14 pct. i forhold til kvartal Udviklingen skyldtes stigende nettorenteindtægter samt fremgang i handelsindtægter og indtægter fra forsikringsaktiviteter. Nettorenteindtægterne udgjorde 18,6 mia. kr. og steg 7 pct. i forhold til kvartal Nettorenterne var positivt påvirket af de gennemførte prisforhøjelser. Effekten blev dog delvist modsvaret af faldende korte renter, der betød pres på indlånsmarginalerne. Hovedparten af bankaktiviteterne oplevede fremgang i nettorenterne i forhold til kvartal Nettogebyrindtægterne udgjorde 6,1 mia. kr. og var stort set på niveau med kvartal Handelsindtægterne steg 31 pct. i forhold til kvartal 2011, da især 3. kvartal 2011 var påvirket negativt af den finansielle uro. Aktivitetsniveauet har været højt gennem hele perioden. Øvrige indtægter faldt 17 pct. til 2,3 mia. kr. i forhold til kvartal Der var i 2011 indeholdt en indtægt på ca. 150 mio. kr. vedrørende tilbagebetaling af for meget betalt moms i perioden Indtjeningen fra forsikringsaktiviteter udgjorde 1,3 mia. kr. i kvartal 2012 mod et underskud på 0,4 mia. kr. i kvartal Resultatet i kvartal 2012 var positivt påvirket af forbedret investeringsafkast samt af, at der kunne indtægtsføres risikotillæg fra tre af de fire rentegrupper, mens det i kvartal 2011 ikke var muligt at indtægtsføre risikotillæg. Omkostninger Omkostningerne udgjorde 19,6 mia. kr. og var på niveau med kvartal I omkostningerne for kvartal 2012 var der indeholdt en nedskrivning af rettigheder til anvendelse af navnet Sampo Bank på 0,5 mia. kr. samt øvrige udgifter til fratrædelser og sammenlægning af filialer på 0,6 mia. kr. Omkostningerne for kvartal 2011 var især påvirket af udgift til den danske indskydergarantiordning. RESULTAT FØR NEDSKRIVNINGER PÅ UDLÅN kvartal kvartal Indeks 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal Året Mio. kr / Retail Danmark i alt Retail international i alt Corporate & Institutional Banking Bankaktiviteter i alt Danske Markets og Treasury Danske Capital Danica Pension Øvrige områder Koncernen i alt Retail international omfatter internationale retail- og bankenheder.

9 DANSKE BANK KVARTAL /53 Finansieringen af den danske indskydergarantiordning er med virkning fra 2012 ændret til en årlig bidragsbaseret ordning. Bidraget for hele 2012 udgør 0,6 mia. kr. efter modregning af bankens andel af formuen i den hidtidige indskydergarantiordning. Koncernen gennemførte i kvartal 2012 filialsammenlægninger, som har reduceret antallet med 86 filialer, heraf 50 i Danmark. Ultimo 2012 forventes antallet i Danmark at være reduceret med yderligere 24 filialer. Fra november 2012 vil National Irish Bank sammenlægge filialerne og primært betjene privatkunder via et nyt Personal Banking Call Centre baseret i Dublin, samt etablere ni Personal Banking enheder, hvoraf de fire placeres i Dublin. De individuelle nedskrivninger udgjorde netto 10,8 mia. kr. i forhold til 8,4 mia. kr kvartal Gennem kvartal 2012 faldt de kvartalsvise individuelle nedskrivninger dog som følge af lavere nedskrivninger på privatkunder samt danske og nordirske erhvervskunder. Periodens individuelle nedskrivninger relaterede sig primært til reguleringer på allerede etablerede nedskrivninger samt enkelte nye nedskrivninger i shippingsegmentet. I kvartal 2012 var nedskrivninger på udlån sammensat af 2,2 mia. kr. på privatkunder og 7,6 mia. kr. på erhvervskunder samt 0,1 mia. kr. på finansielle kunder. Af nedskrivningerne på erhvervskunder vedrørte 5,4 mia. kr. små og mellemstore virksomheder. I kvartal 2012 er antallet af medarbejdere reduceret med 669, og der er yderligere indgået aftale om fratrædelse med 919 medarbejdere, hvoraf 303 vil have effekt i 4. kvartal Udgifter til moms og lønsumsafgift androg uændret 1,3 mia. kr. i kvartal 2012 i forhold til kvartal Nedskrivninger på udlån Nedskrivninger på udlån i kvartal 2012 udgjorde 9,9 mia. kr., svarende til 0,68 pct. af udlån og garantier mod 0,58 pct. i kvartal Periodens nedskrivninger omfattede primært erhvervsejendomssegmentet i Non-core Irland, shippingbranchen i Corporate & Institutional Banking og privatkunder i Retail Danmark. NEDSKRIVNINGER PÅ UDLÅN kvartal kvartal 2011 Nedskriv- Pct. af udlån Nedskriv- Pct. af udlån Mio. kr. ninger og garantier ninger og garantier Retail Danmark , ,36 Retail Finland 309 0, ,05 Retail Sverige 315 0, ,03 Retail Norge 155 0, ,27 Bankaktiviteter Nordirland , ,35 Bankaktiviteter Irland 559 2, ,26 Bankaktiviteter Baltikum , ,97 Bankaktiviteter Øvrige 58 0, ,63 Corporate & Institutional Banking , ,10 Non-core Irland , Bankaktiviteter i alt , ,72 Danske Markets og Treasury -40-0, ,44 Danske Capital 8 0, ,62 I alt , ,58 Nedskrivningsandelen af udlån og garantier er annualiseret. Faldende nedskrivninger på privatkunder fra 1. til 3. kvartal 2012 vedrørte hovedsageligt Retail Danmark. Nedskrivninger på erhvervskunder vedrørte især det irske ejendomssegment i Non-core Irland samt en fortsat udfordret shippingbranche. Nedskrivningerne i Non-core Irland relaterede sig primært til regulering af allerede etablerede nedskrivninger afledt af et fortsat presset erhvervsejendomsmarked. Der var få handler, og priser og afkastkrav udviklede sig fortsat negativt i nogle segmenter. Overordnet er der dog tegn på stabilisering i markedet. Nedskrivninger til shippingbranchen udgjorde 4,0 pct. af udlån og garantier og var koncentreret på et mindre antal kunder. Periodens nedskrivninger på udlån i Danmark var især relateret til forbrugsrelaterede brancher som følge af en lavere detailomsætning og erhvervsejendomssegmentet. Skat Skat af periodens resultat var på 2,7 mia. kr. og udgjorde 43 pct. af periodens resultat. Skatteandelens høje niveau skyldtes, at skatteeffekten af underskud i Irland ikke indtægtsføres. 3. kvartal 2012 Resultat før skat udgjorde 2,2 mia. kr. mod 2,5 mia. kr. i 2. kvartal 2012 primært som følge af et lavere indtægtsniveau, drevet af faldende handelsindtægter. Nettorenteindtægterne udgjorde 6,2 mia. kr. og var uændret i forhold til 2. kvartal Handelsindtægter udgjorde 1,8 mia. kr. mod 2,5 mia. kr. i 2. kvartal Udviklingen skyldtes primært en engangsindtægt i Group Treasury i 2. kvartal 2012.

10 DANSKE BANK KVARTAL /53 Øvrige indtægter faldt 19 pct. i forhold til 2. kvartal 2012 primært på grund af lavere salg af leasing aktiver. Resultatet af forsikringsaktiviteter udgjorde 0,4 mia. kr. i 3. kvartal mod 0,7 mia. kr. i 2. kvartal Resultatet i 2. kvartal var positivt påvirket af, at der kunne indtægtsføres udskudt risikotillæg fra 1. kvartal Omkostningerne udgjorde 6,1 mia. kr. i 3. kvartal 2012, og faldt 8 pct. i forhold til 2. kvartal 2012 primært som følge af sæsonmæssig reduktion af feriepengeforpligtelser samt lavere salg af leasingaktiver. Nedskrivninger på udlån udgjorde 2,9 mia. kr., svarende til et fald på 0,2 mia. kr. i forhold til 2. kvartal Behovet for nedskrivninger faldt i de fleste af områderne i bankaktiviteter. Dog var Corporate & Institutional Banking i 3. kvartal 2012 påvirket negativt af enkelte sager i shippingbranchen. Nedskrivningerne i Non-core Irland udgjorde 47 pct. af koncernens nedskrivninger i 3. kvartal 2012.

11 DANSKE BANK KVARTAL /53 Balance UDLÅN (ULTIMO) kvartal kvartal Indeks 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal Året Mio. kr / Retail Danmark Retail Finland Retail Sverige Retail Norge Bankaktiviteter Nordirland Bankaktiviteter Irland Bankaktiviteter Baltikum Bankaktiviteter Øvrige Corporate & Institutional Banking Non-core Irland Bankaktiviteter i alt Danske Markets og Treasury Danske Capital Øvrige områder Korrektivkonto udlån Udlån i alt INDLÅN OG UDSTEDTE REALKREDIT DANMARK OBLIGATIONER (ULTIMO) Mio. kr. Retail Danmark Retail Finland Retail Sverige Retail Norge Bankaktiviteter Nordirland Bankaktiviteter Irland Bankaktiviteter Baltikum Bankaktiviteter Øvrige Corporate & Institutional Banking Non-core Irland Bankaktiviteter i alt Danske Markets og Treasury Danske Capital Øvrige områder Indlån i alt Udstedte Realkredit Danmark obligationer Egenbeholdning af Realkredit Danmark obligationer Realkredit Danmark obligationer i alt Særligt dækkede obligationer i alt Indlån og udstedte realkredit obligationer mv Udlån i pct. af indlån og udstedte realkredit obligationer mv Udlån De samlede udlån til både privatkunder og erhvervskunder lå stort set på niveau med ultimo I Danmark blev der foretaget nye udlån eksklusive repoudlån for 28,6 mia. kr., hvoraf 13,4 mia. kr. var relateret til privatkunder. Heraf udgjorde nye realkreditudlån (netto) 4,4 mia. kr. Det samlede udlån i Retail Danmark faldt 15 mia. kr. i forhold til ultimo 2011 som følge af faldende privatudlån samt udlån til små og mellemstore virksomheder. Udlånsprocenten, opgjort som udlån i forhold til summen af indlån, realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer (covered bonds) udgjorde 101 og var på niveau med ultimo Korrigeret for valuta-

12 DANSKE BANK KVARTAL /53 kurseffekt faldt udlånsprocenterne i samtlige Bankaktiviteter i perioden. Indlån De samlede indlån faldt 7 pct. i forhold til ultimo Danske Banks korte rating blev nedgraderet i 2. kvartal 2012 efter at have været på negativt outlook. En række korte pengemarkedsrelaterede indlån i Danske Markets blev som ventet ikke forlænget efter nedgradering af bankens rating i maj 2012, og området viste et samlet netto indlånsfald på 46 mia. kr. siden ultimo I Retail Danmark steg indlån 6 pct. i forhold til ultimo Korrigeret for valutakurseffekt faldt indlån i de internationale enheder samlet set 9 pct. i forhold til ultimo Faldet skyldtes primært fald i Irland, der især var påvirket af øget konkurrence på erhvervssiden. Koncernen har fokus på at sikre et mere balanceret forhold mellem udlån og indlån. Krediteksponering Den samlede krediteksponering udgjorde mia. kr. ultimo 3. kvartal 2012 i forhold til 3.611mia. kr. ultimo Af den samlede krediteksponering vedrørte mia. kr. udlånsaktiviteter og mia. kr. handels- og investeringsaktiviteter mod henholdsvis mia. kr. og mia. kr. ultimo Krediteksponering vedr. udlånsaktiviteter Den samlede krediteksponering vedrørende udlånsaktiviteter omfatter ud over udlån også tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker samt garantier og uigenkaldelige kredittilsagn. Krediteksponeringen opgøres inklusive repoudlån og efter fradrag af akkumulerede nedskrivninger. KREDITEKSPONERING VEDR. UDLÅNSAKTIVITETER 30. sept. Andel 31. dec. Andel Mio. kr (pct.) 2011 (pct.) Retail Danmark Retail Finland Retail Sverige Retail Norge Bankaktiviteter Nordirland Bankaktiviteter Irland Bankaktiviteter Baltikum Bankaktiviteter Øvrige Corporate & Institutional Banking Non-core Irland Bankaktiviteter i alt Danske Markets og Treasury Danske Capital Koncernen i alt Krediteksponeringen var fordelt med 37 pct. til privatkunder, 37 pct. til erhvervskunder og 18 pct. til finansielle kunder. Den resterende del vedrørte eksponering over for centralbanker og offentlige myndigheder. Af krediteksponeringen til erhvervskunder vedrørte 67 pct. små og mellemstore virksomheder. Privatkunder Krediteksponeringen til privatkunder vedrører udlån sikret ved pant i aktiver, forbrugsrelaterede lån samt kreditter med hel eller delvis sikkerhedsstillelse. Krediteksponeringen over for privatkunder udgjorde 896 mia. kr. ved udgangen af 3. kvartal 2012 og var stort set på niveau med eksponeringen ultimo I kvartal 2012 har der generelt været en faldende kreditefterspørgsel fra privatkunder sammenlignet med samme periode sidste år. Samlet set blev 93 pct. af låneansøgningerne bevilget i kvartal 2012, hvilket var på niveau med samme periode sidste år. Af krediteksponeringen til privatkunder udgjorde boligrelaterede udlånsprodukter 800 mia. kr., hvoraf udlån igennem Realkredit Danmark udgjorde 426 mia. kr. Hovedparten af de ejendomsrelaterede udlån var fortsat relateret til variabelt forrentede udlånsprodukter. Andelen af afdragsfrie lån udgjorde 55 pct. og var på niveau med ultimo BELÅNINGSGRAD FOR BOLIGRELATEREDE UDLÅN 30. sept dec LTV (pct.) LTV (pct.) Krediteksponering Krediteksponering Retail Danmark 73, ,5 511 Heraf Realkredit Danmark 73, ,7 421 Retail Finland 64, ,5 84 Retail Sverige 70, ,3 63 Retail Norge 62, ,6 68 Bankaktiviteter Nordirland 77, ,0 15 Bankaktiviteter Irland 114, ,8 15 Bankaktiviteter Baltikum 79, ,1 11 Non-core Irland 155, ,9 8 Samlet gennemsnit 72, ,9 775 Boligpriserne på de irske markeder viste et fortsat fald i kvartal 2012, dog med tegn på en stabilisering i Dublin i slutningen af perioden. På det danske boligmarked var prisudviklingen generelt meget begrænset. Belåningsgraden steg kvartal I den sidste del af perioden faldt den samlede gennemsnitlige belåningsgrad dog svagt. Den gennemsnitlige belåningsgrad er fortsat høj som følge af de seneste års prisfald. Det medfører risiko for, at kunder, som tvinges til at sælge boligen, vil realisere tab. Koncernen har derfor strammet kreditpolitikken for boliglån med høj belåningsgrad. De samlede tab til privatkunder udgjorde 1,5 mia. kr. og var fortsat relativt begrænsede. I Danmark har et mådeholdent privatforbrug samt frigivelsen af efterlønsbidrag styrket husholdningernes likviditet, hvilket har påvirket boniteten positivt. Det lave renteniveau har ligeledes haft en positiv indvirkning. Restanceniveauet i Realkredit Danmark faldt fra

13 DANSKE BANK KVARTAL /53 0,26 pct. ultimo 2011 til 0,24 pct. ultimo 3. kvartal I de øvrige nordiske retailenheder var boniteten fortsat god med uændrede restance- og overtræksniveauer. Det lave renteniveau og et fortsat højt beskæftigelsesniveau bidrog positivt til udviklingen. I både Irland og Nordirland har arbejdsløsheden været høj men stabil siden årsskiftet. I Bankaktiviteter Irland udgjorde nedskrivninger 0,2 mia. kr. i kvartal 2012, svarende til 1,7 pct. af udlån og garantier til privatkunder. Nedskrivningerne i Baltikum udgjorde netto en tilbageførsel, hvilket afspejlede den fortsatte forbedring af de baltiske økonomier. Erhvervskunder Krediteksponeringen til erhvervskunder vedrører driftsfinansiering samt udlån sikret ved pant i aktiver. Ved udgangen af 3. kvartal var krediteksponeringen steget sammenlignet med ultimo Krediteksponeringen til små og mellemstore erhvervsvirksomheder var stort set uændret, mens krediteksponeringen blandt store erhvervskunder steg 3 pct. Samlet udgjorde krediteksponeringen over for erhvervskunder 901 mia. kr. ved udgangen af 3. kvartal Boniteten af erhvervskunder var uændret i kvartal De små og mellemstore virksomheder var i stigende grad følsomme over for ændringer i privatforbruget. I takt med, at husholdningernes rådighedsbeløb er under pres, stiger risikoen for forringelser i boniteten, særligt for de mest forbrugsafhængige brancher. Kreditkvaliteten af Corporate & Institutional Banking porteføljen var fortsat god ved udgangen af 3. kvartal, bortset fra et mindre antal svage shippingengagementer. Erhvervsejendomme Af krediteksponeringen over for erhvervskunder udgjorde den samlede ejendomsrelaterede krediteksponering 259 mia. kr. ved udgangen af 3. kvartal 2012 mod 257 mia. kr. ultimo Heraf vedrørte 118 mia. kr. krediteksponeringen i Danmark. Efter en længere periode med negativ udvikling har boniteten i ejendomsporteføljen stabiliseret sig. Krediteksponeringen til de øvrige nordiske retailenheder udgjorde 103 mia. kr. og havde fortsat en stabil bonitet. NEDSKRIVNINGER OG KREDITEKSPONERING FOR ERHVERVS- EJENDOMME FORDELT PÅ FORRETNINGSOMRÅDER kvartal sept Nedskrivninger Korrektiv (pct.af Udlån og garantier Mio. kr. udlån og garantier) (pct. af portefølje) Retail Danmark 414 2,9 48,1 Retail Finland 22 0,5 6,1 Retail Sverige 73 0,4 21,5 Retail Norge 126 2,1 12,7 Bankaktiviteter Nordirland ,1 2,9 Bankaktiviteter Irland -8 1,9 0,1 Bankaktiviteter Baltikum ,9 0,7 Bankaktiviteter Øvrige -3 2,4 0,6 Corporate & Institutional Banking -9-4,0 Non-core Irland ,5 3,3 I alt ,5 100,0 Eksponeringen over for den nordirske ejendomssektor udgjorde 7,1 mia. kr. ved udgangen af 3. kvartal Heraf udgjorde ejendomsdevelopere 1,4 mia. kr., svarende til 3 pct. af den samlede eksponering i Nordirland. Eksponering til den irske ejendomssektor udgjorde 8,2 mia. kr. ved udgangen af 3. kvartal og indgår i forretningsområdet Non-core Irland. Ejendomsdevelopere udgjorde 2,3 mia. kr., svarende til 10,7 pct. af den samlede eksponering i Non-core Irland. Landbrug Ved udgangen af 3. kvartal udgjorde krediteksponeringen over for landbrugskunder 70 mia. kr. mod 68 mia. kr. ultimo Heraf relaterede 45 mia. kr. sig til udlån igennem Realkredit Danmark, hvilket var på niveau med ultimo Indtjeningen i landbruget udviklede sig positivt, med undtagelse af kvægbrug, hvor mælkepriserne faldt mens foderpriserne steg. Landbrugets høje gældsætning og finansieringsformer medfører stor rentefølsomhed. Det lave renteniveau i kvartal påvirkede derfor porteføljen positivt. Shipping Krediteksponeringen til shippingbranchen udgjorde 44 mia. kr. ved udgangen af 3. kvartal 2012 mod 48 mia. kr. ultimo Shippingbranchen var fortsat under pres i kvartal 2012, hvor faldende skibsværdier betød lavere værdi af koncernens modtagne sikkerheder. Samtidig påvirkes likviditeten i shippingvirksomhederne fortsat af lave fragtrater. Ved udgangen af 3. kvartal androg korrektivkontoen for shippingbranchen 2,2 mia. kr. svarende til 6,3 pct. af udlån og garantier. Non-core Irland Koncernen har identificeret en række kundesegmenter i Bankaktiviteter Irland, som ikke fremadrettet betragtes som en del af koncernens kerneaktiviteter. Krediteksponeringen hertil omhandlede primært kunder fra erhvervsejendomssegmentet og privatkunder eksponeret over for investeringsejendomme. Den

DELÅRSRAPPORT - 1. HALVÅR 2012

DELÅRSRAPPORT - 1. HALVÅR 2012 DELÅRSRAPPORT - 1. HALVÅR 2012 LEDELSESBERETNING 3 Hovedtal Danske Bank koncernen 3 Overblik 4 Periodens resultat 5 Balance 8 Forventninger til 2012 14 Forretningsområder 15 Bankaktiviteter 16 Danske Markets

Læs mere

SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM

SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM TILLÄGG NR 4 AV DEN 18 MAJ 2011 (DIARIE NR 11-5355) TILL GRUNDPROSPEKT AV DEN 20 JULI 2010 (DIARIE NR 10-6481) SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM Detta utgör ett prospekttillägg till Danske Bank

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 2 danske bank / Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK / ÅRSRAPPORT 2012 3 DANSKE BANK KONCERNEN 15 lande 491 filialer 20.308 ansatte 5.000.000 kunder INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM

SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM TILLÄGG NR 1 AV DEN 19 AUGUSTI 2011 (DIARIE NR 11-8365) TILL GRUNDPROSPEKT AV DEN 14 JULI 2011 (DIARIE NR 11-7080) SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM Detta utgör ett prospekttillägg till Danske

Læs mere

Delårsrapport för första kvartalet 2013

Delårsrapport för första kvartalet 2013 TILLÄGG AV DEN 15 MAJ 2013 (DIARIE NR 13-5139) TILL GRUNDPROSPEKT AV DEN 4 JUNI 2012 (DIARIE NR 12-5970) SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM Detta utgör ett prospekttillägg till Danske Bank A/S

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2011

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2011 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2011 Danske Bank 15 lande 645 filialer 21.320 medarbejdere 5.000.000 kunder Danmark irland sverige tyskland Danske Bank national irish bank danske bank Danske bank hamborg Danica

Læs mere

SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM

SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM TILLÄGG NR 1 AV DEN 19 FEBRUARI 2010 TILL GRUNDPROSPEKT AV DEN 22 DECEMBER 2009 SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM Detta utgör ett prospekttillägg till Danske Bank A/S grundprospekt av den 22

Læs mere

Delårsrapport för första kvartalet 2012

Delårsrapport för första kvartalet 2012 TILLÄGG NR 5 AV DEN 28 MAJ 2012 (DIARIE NR 12-5570) TILL GRUNDPROSPEKT AV DEN 14 JULI 2011 (DIARIE NR 11-7080) SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM Detta prospekttillägg är en del av och ska läsas

Læs mere

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro København, d. 7. august 2008 Pressemøde Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro En svær tid - uro på kapitalmarkederne 2 Koncernregnskab 1. halvår 2008 - Stabile indtægter trods finansiel

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE 4. FEBRUAR 2010 ÅRSREGNSKABS- MEDDELELSE 2009

SELSKABSMEDDELELSE 4. FEBRUAR 2010 ÅRSREGNSKABS- MEDDELELSE 2009 SELSKABSMEDDELELSE 4. FEBRUAR 2010 ÅRSREGNSKABS- MEDDELELSE ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 5 BERETNING 5 Hovedtal 6 Overblik 7 Forord 10 Regnskabsberetning 19 FORRETNINGSOMRÅDER 19 Bankaktiviteter 23 Danske Markets

Læs mere

Danske bank koncernen

Danske bank koncernen Årsrapport 2010 Danske bank koncernen fokus Bank sampo pankki Danske Bank Danske Bank sverige Danske Bank Bank skt. RuslanD petersborg sampo pank northern Bank DaniCa pension RealkReDiT DanmaRk nordania

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Danske bank koncernen

Danske bank koncernen Årsrapport 2009 Danske bank koncernen fokus bank Sampo pankki Danske Bank sverige Danske Bank danske bank danske bank skt.rusland Petersborg Sampo pank Danica Pension Realkredit Danmark Danske BANKA Nordania

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

SelSkabSmeddelelSe 10. Februar 2011. Årsregnskabsmeddelelse 2010

SelSkabSmeddelelSe 10. Februar 2011. Årsregnskabsmeddelelse 2010 SelSkabSmeddelelSe 10. Februar 2011 Årsregnskabsmeddelelse 2010 ÅRSregnskabsmeddelelse 2010 3 BERETNING 3 Hovedtal 4 Overblik 5 Forord 7 Regnskabsberetning 15 Forventninger til 2011 16 Kapitalstyring 25

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011 ÅRSREGNSKAB 20 Pressemøde Peter Straarup Ordførende direktør. februar 2011 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2013

DANSKE BANK KONCERNEN DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2013 DANSKE BANK KONCERNEN DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2 DANSKE BANK DELÅRSRAPPORT / 1. HALVÅR DANSKE BANK DELÅRSRAPPORT / 1. HALVÅR 3 DANSKE BANK KONCERNEN 15 lande 409 filialer 19.981 medarbejdere 5.000.000 kunder

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres Til redaktionen Koncernkommunikation Holmens Kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 14 56 95 30. oktober 2014 Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne

Læs mere

Koncern årsrapport 2013

Koncern årsrapport 2013 DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 4 Koncern årsrapport 2013 Danske Bank koncernen 2 DANSKE BANK / ÅRSRAPPORT 2013 Af hensyn til brugervenligheden har Danske Bank valgt at offentliggøre en koncernårsrapport,

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

FORRETNINGSOMRÅDER. 3. kvartal 2009

FORRETNINGSOMRÅDER. 3. kvartal 2009 FORRETNINGSOMRÅDER BANKAKTIVITETER Mio. kr. 2008 Indeks 09/08 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal Nettorenteindtægter 27.102 26.921 101 6.622 6.554 6.778 7.148 Nettogebyrindtægter 6.419 6.700 96

Læs mere

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006 H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6 Pressemøde 10. august 2006 RESUMÉ AF FØRSTE HALVÅR 2006 Resumé af første halvår 2006 - Tilfredsstillende resultat Resultat efter skat Mia. kr. 6,5 6,0 2 pct. 6,0 6,1

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

kapitalforhold fra Interim report first quarter 2014. I tilfælde af uoverensstemmelser er den engelske version gældende.

kapitalforhold fra Interim report first quarter 2014. I tilfælde af uoverensstemmelser er den engelske version gældende. LEDELSESBERETNING LEDELSESBERETNING Hovedtal Danske Bank koncernen 3 3 Executive summary 4 4 Eksekvering af af strategien 6 6 Forventninger til til 2014 9 9 Regnskabsberetning 10 10 FORRETNINGSENHEDERERROR!

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Denne rapport er et uddrag af Danske Bank Interim Report First half 2014. Rapporten indeholder en

Denne rapport er et uddrag af Danske Bank Interim Report First half 2014. Rapporten indeholder en LEDELSESBERETNING Hovedtal Danske Bank koncernen 3 3 Executive summary summary 4 4 Eksekvering af strategien 5 Eksekvering Forretningsgennemgang af strategien 5 6 Forretningsgennemgang Ambitioner og mål

Læs mere

DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3. Årsrapport 2013. Danske Bank koncernen

DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3. Årsrapport 2013. Danske Bank koncernen DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3 Årsrapport 2013 Danske Bank koncernen DANSKE BANK / ÅRSRAPPORT 2013 3 Indhold LEDELSESBERETNING 4 Brev til vores aktionærer 6 Hovedtal 7 Executive summary 8 Eksekvering

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2011

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2011 DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2011 DANSKE BANK / KONCERNREGNSKAB 2011 67 1 Væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger Koncernregnskabet er aflagt i overensstemmelse med International Financial

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2008 DANSKE BANK KONCERNEN FOKUS BANK SAMPO PANKKI DANSKE BANK DANSKE BANK SVERIGE DANSKE BANK BANK SKT. RUSLAND PETERSBORG SAMPO PANK NORTHERN BANK DANICA PENSION REALKREDIT DANMARK NORDANIA

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Halvåret i overskrifter God aktivitet Godt fat i markedet Realkreditudlån normaliseret efter år med rekord Fortsat stærk udvikling i Totalkredit Kapitalforhøjelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Pressemøde. Årsrapport 2010. 10. februar 2011

Pressemøde. Årsrapport 2010. 10. februar 2011 Pressemøde Årsrapport 2010 10. februar 2011 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Henvisninger til det planlagte aktieudbud i denne rapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

87 15 tilgodehavender hos kreditinstitutter

87 15 tilgodehavender hos kreditinstitutter 58 Danske bank / Årsrapport 2011 Regnskab for Danske Bank Regnskab 60 Resultatopgørelse 61 Totalindkomst 62 Balance 63 Kapitalforhold 66 Pengestrømsopgørelse 67 Noter 67 1 væsentlige regnskabsmæssige skøn

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet Finansrådet - Hotel Munkebjerg den 11. september 2006 Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet 1 Først vil jeg sige - tak for invitationen til at tale her i dag ved denne konference. Jeg

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2009

Regnskab for 1. halvår 2009 Pressemøde Regnskab for 1. halvår 2009 11. august 2009 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Velkommen til, og tak fordi I har valgt at

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2007

Årsregnskabsmeddelelse 2007 Årsregnskabsmeddelelse 2007 Selskabsmeddelelse nr. 1/2008 31. januar 2008 DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2007 1/50 3 Ledelsesberetning Danske Bank koncernen 3 Hovedtal 4 Regnskabsberetning 5 Resultat

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Headquarter in Lasse Lindblad. Copenhagen adm. direktør fall 08 ir@capinordic.com AGENDA 1. Mission & værdier 2. Hvem

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

1. halvår 2003. Regnskabspræsentation. København, 21. august 2003

1. halvår 2003. Regnskabspræsentation. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Regnskabspræsentation København, 21. august 2003 Indhold Side 1. Resumé af første halvår 2003 3 2. Rente og valuta 4 3. Finansielle hovedtal 5 4. Udvikling i regnskabsposter 8 5. Kapitalforhold

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Den 23. april 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport for DLR

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007 Til Københavns Fondsbørs og pressen 7. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2006 31. DECEMBER 2006 2006 KORT FORTALT Regnskabet for 2006 viser et resultat på 877 mio. kr.

Læs mere

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Planche 1: (velkommen til pressepræsentation) Tak fordi I har taget jer tid til at deltage i vores præsentation af

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2010

Regnskab for 1. halvår 2010 Pressemøde Regnskab for 1. halvår 2010 10. august 2010 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Nykredit kort og godt

Nykredit kort og godt Om koncernen Læs mere om koncernen på www.nykredit.dk. Her findes aktuelle presse- og fondsbørsmeddelelser, analyser og organisationsbeskrivelser for og Totalkredit. koncernen Kalvebod Brygge 1-3 1780

Læs mere

SIFI-kapitalkrav og risikovægtede aktiver

SIFI-kapitalkrav og risikovægtede aktiver SIFI-kapitalkrav og risikovægtede aktiver Er SIFI-kravene baseret på et for løst grundlag? Notat fra sekretariatet, september 2013 1 Konklusioner Ved overgang til Basel II regler i 0 erne, fik danske kreditinstitutter

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen Uddrag af årsrapport Danske Bank-koncernen Denne rapport er et uddrag af Danske Bank Annual Report. Rapporten indeholder en oversættelse af ledelsesberetning, resultatopgørelse, totalindkomst, balance,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009...

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009... Indholdsfortegnelse Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1 Finansuro giver billigere boliglån... 3 Sådan har ydelsen udviklet sig...3 Økonomi retter sig op i 2009... 5 Recession i euroland til midt 2009...5

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo august 2011 I august opnåede afdelingen et afkast på 1,20% og har dermed givet et afkast i 2011 på 4,98%. kilde: Egen produktion Afdelingens afkast for august skyldes altovervejende den

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. maj 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. maj 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. maj 2012 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN 1. JANUAR 2012 31. MARTS 2012 RESULTAT s resultat før skat blev 1.788 mio. kr. mod 1.004 mio. kr. i 1.

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv INDLÆG FOR VIDENCENTER FOR ØKONOMI OG FINANS - KONFERENCE MARTS 2012 VED JESPER RANGVID COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Aktuel tilstand

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2015 1. HALVÅR BERETNING & REGNSKAB

DELÅRSRAPPORT 2015 1. HALVÅR BERETNING & REGNSKAB DELÅRSRAPPORT 2015 1. HALVÅR BERETNING & REGNSKAB INDHOLD Beretning Ledelsesberetning................. 3 Regnskab Opgørelse af totalindkomst........... 4 Opgørelse af finansiel stilling........... 5 Opgørelse

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Konklusioner Resultat før skat er steget kraftigt i 2005 (rekord højt). Stigende nettorente- og gebyrindtægter og større kursgevinster på værdipapirbeholdninger.

Læs mere

Nedskrivninger udvalgte praktiske udfordringer Regelgrundlaget. PwC

Nedskrivninger udvalgte praktiske udfordringer Regelgrundlaget. PwC www.pwc.dk Praktiske udfordringer med opgørelse af nedskrivninger og solvens/solvensbehov v/statsautoriseret revisor Michael Laursen og statsautoriseret revisor Heidi Brander, Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 / Indhold Indhold 3 Beretning Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere