TILLÄGG AV DEN 13 NOVEMBER 2012 (DIARIE NR ) TILL GRUNDPROSPEKT AV DEN 4 JUNI 2012 (DIARIE NR )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILLÄGG AV DEN 13 NOVEMBER 2012 (DIARIE NR 12-11968) TILL GRUNDPROSPEKT AV DEN 4 JUNI 2012 (DIARIE NR 12-5970)"

Transkript

1 TILLÄGG AV DEN 13 NOVEMBER 2012 (DIARIE NR ) TILL GRUNDPROSPEKT AV DEN 4 JUNI 2012 (DIARIE NR ) SEK MEDIUM TERM NOTE PROGRAM Detta utgör ett prospekttillägg till Danske Bank A/S grundprospekt av den 4 juni 2012 avseende dess SEK Medium Term Note Program ( Grundprospektet ). Detta prospekttillägg är en del av och ska läsas tillsammans med Grundprospektet. Delårsrapport för de tre första kvartalen 2012 Den 30 oktober 2012 offentliggjordes Danske Bank A/S delårsrapport för de första tre kvartalen Delårsrapporten finns bifogad till detta prospekttillägg som bilaga 1. Förändringar Den 30 oktober 2012 offentliggjorde Emittenten att dess styrelse hade beslutat att genomföra en nyemission av aktier i syfte att ta in ungefär DKK 7 miljarder (EUR 938 miljoner) 1 i nytt eget kapital genom en accelererad book building process. Emissionen av nya aktier på vardera DKK 10 (EUR 1,34) utgjorde ungefär 8,3 procent av Emittentens registrerade aktiekapital före nyemissionen och utgör ungefär 7,6 procent av Emittentens registrerade aktiekapital efter emissionens fullbordande. Den slutliga teckningskursen var DKK 93 (EUR 12,47) per ny aktie, varför emissionen totalt tillförde medel om DKK (EUR ) till Emittenten. Efter ökningen av aktiekapitalet utgörs Emittentens aktiekapital av aktier med ett nominellt värde om DDK 10 (EUR 1,34) vardera, vilket motsvarar ett totalt nominellt värde om DKK (EUR ). Allmän information Punkt 4 under Allmän information på sid.102 i Grundprospektet ska uppdateras och justeras till följande lydelse: Det har inte sedan den 31 december 2011 (dagen för den senaste reviderade finansiella rapporten) inträffat några väsentliga negativa förändringar i Emittentens framtidsutsikter. Det har sedan den 30 september 2012 (dagen för den senaste oreviderade finansiella rapporten) inte inträffat något som väsentligen förändrar den finansiella ställningen i Koncernen. 1 Belopp i DKK är angivna i EUR till växelkursen 7,4598 DKK per EUR 1

2 Rätt att återkalla teckning Detta tillägg till Grundprospekt har prövats och godkänts av Finansinspektionen enligt 2 kap. 34 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Enligt 2 kap stycket samma lag har investerare under vissa förutsättningar rätt att återkalla en anmälan om köp eller teckning av finansiella instrument. Om en investerare före offentliggörandet av prospekttillägget har gjort en anmälan om eller på annat sätt samtyckt till köp eller teckning av finansiella instrument avseende ett erbjudande där anmälningstiden inte har löpt ut eller, i förekommande fall, de aktuella finansiella instrumenten inte ännu har tagits upp till handel på en reglerad marknad, har han eller hon rätt att återkalla sin anmälan. Rätten att återkalla anmälan kan endast utnyttjas av investeraren under två arbetsdagar från dagen för offentliggörandet av prospekttillägget. Detta prospekttillägg har offentliggjorts den 13 november 2012 och sista dag för återkallelse är således den 15 november

3

4

5 DELÅRSRAPPORT KVARTAL 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING 3 Hovedtal Danske Bank koncernen 3 New Standards 4 Periodens resultat 5 Balance 8 Forventninger til Forretningsområder 15 Bankaktiviteter 16 Danske Markets og Treasury 18 Danske Capital 19 Danica Pension 20 Øvrige områder 21 PERIODEREGNSKAB DANSKE BANK KONCERNEN 22 Resultatopgørelse 22 Totalindkomst 23 Balance 24 Kapitalforhold 25 Pengestrømsopgørelse 27 Noter 28 LEDELSESPÅTEGNING 50 REVISORERKLÆRINGER 51 SUPPLERENDE INFORMATION 53

6 DANSKE BANK KVARTAL /53 Hovedtal Danske Bank koncernen PERIODENS RESULTAT kvartal kvartal Indeks 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal Året Mio. kr / Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Handelsindtægter Øvrige indtægter Indtjening fra forsikringsaktiviteter Indtægter i alt Omkostninger Resultat før nedskrivninger på udlån Nedskrivninger på udlån Resultat før skat Skat Periodens resultat Heraf minoritetsinteressers andel BALANCE (ULTIMO) Mio. kr. Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Repoudlån Udlån Aktiver i handelsportefølje Finansielle investeringsaktiver Aktiver vedr. forsikringskontrakter Andre aktiver Aktiver i alt Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Repoindlån Indlån Udstedte Realkredit Danmark obligationer Andre udstedte obligationer Forpligtelser i handelsportefølje Forpligtelser vedr. forsikringskontrakter Øvrige forpligtelser Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Forpligtelser og egenkapital i alt NØGLETAL Periodens resultat pr. aktie (kr.) 3,9 1,8 1,4 1,6 0,8 0,2-0,4 1,9 Periodens resultat pr. aktie (udvandet) (kr.) 3,9 1,8 1,4 1,6 0,8 0,2-0,4 1,9 Periodens resultat i pct. af gns. egenkapital 3,8 1,7 4,1 4,7 2,5 0,6-1,2 1,4 Omkostninger i pct. af indtægter 54,7 62,0 54,5 54,1 55,5 54,4 66,2 59,9 Solvensprocent 19,4 18,0 19,4 17,7 17,6 17,9 18,0 17,9 Kernekapitalprocent 17,0 16,0 17,0 16,2 16,0 16,0 16,0 16,0 Børskurs, ultimo (kr.) 104,7 78,6 104,7 81,4 94,5 73,0 78,6 73,0 Indre værdi pr. aktie (kr.) 140,2 135,7 140,2 138,4 137,0 135,7 135,7 135,7 Heltidsmedarbejdere, ultimo Aktierelaterede nøgletal er for 2011 korrigeret med en justeringsfaktor på 1,0807 som følge af kapitaludvidelsen i april 2011.

7 DANSKE BANK KVARTAL /53 New Standards Forretningsvilkårene for Danske Bank koncernens aktiviteter har ændret sig radikalt. Koncernen opererer nu under nye forhold en ny normal. Som svar på de nye udfordringer og muligheder har koncernen udarbejdet en ny strategi: New Standards Med New Standards bekræfter koncernen sin rolle som universalbank på de markeder, hvor der opereres i dag, og som udbyder af værdiskabende produkter inden for kapitalforvaltning (Danske Capital) samt livsforsikring og pension (Danica). Non-core Irland porteføljen søges afhændet New Standards indebærer klare segmenteringsvalg samt produkter og services baseret på brancheførende rådgivning. Koncernen vil sætte nye standarder for digitalisering og automatisering af bankforretninger Et stærkt fokus på procesoptimering og operationel excellence sigter på at forbedre kundetilfredsheden markant og reducere omkostningerne. Sammen med forbedret kapitaleffektivitet vil det sikre et højere afkast på et stabilt kapitalgrundlag. Koncernen vil anlægge en konservativ risikoprofil Koncernens målsætning for kapital er sat konservativt, og forventes opnået ved udgangen af 2013 med en solvensprocent på 17 og en kernekapitalprocent (ekskl. hybrid kernekapital) på 13 New Standards har som mål at løfte Danske Bank koncernen op i den bedste halvdel af den nordiske peergruppe ved udgangen af 2015 med en egenkapitalforrentning over 12 pct., forudsat mere normaliserede markedsforhold Som led i koncernens nye strategi blev en ny organisation implementeret pr. 1. juni Organisationen er bygget op omkring tre nye forretningsenheder, der går på tværs af koncernens geografiske markeder, og koncernens bankaktiviteter bliver pr. 15 november 2012 samlet under navnet Danske Bank. Den finansielle rapportering vil blive tilpasset den nye organisationsstruktur med virkning fra 1. januar 2013 Finansiel udvikling Danske Bank koncernen opnåede i kvartal 2012 et resultat på 6,3 mia. kr. før skat. Efter skat blev resultatet 3,6 mia. kr. og steg 2,1 mia. kr. i forhold til kvartal Resultatet var samlet set som forventet. Eksklusive Non-core Irland udgjorde koncernens resultat før skat 9,9 mia. kr. Koncernens indtægter viste en fremgang på 14 pct. sammenlignet med kvartal De gennemførte prisforhøjelser påvirkede nettorenteindtægterne positivt, men effekten blev delvist modsvaret af faldende renteniveauer Forbedrede forhold på kapitalmarkederne medførte fremgang i handelsindtægterne og aktivitetsniveauet har været højt gennem hele perioden Omkostningerne var på niveau med kvartal Fuld nedskrivning af rettigheder til anvendelse af navnet Sampo Bank på 0,5 mia. kr. påvirkede omkostningerne i kvartal 2012, mens omkostningsniveauet i kvartal 2011 især var påvirket af udgift til den danske indskydergarantiordning Nedskrivninger på udlån steg 18 pct. i forhold til kvartal Nedskrivningerne har dog været faldende de seneste tre kvartaler fra det høje niveau i 4. kvartal 2011, især på grund af lavere nedskrivninger i Danmark Koncernen har i kvartal 2012 udstedt særligt dækkede obligationer, seniorfunding samt junior covered bonds for i alt 103 mia. kr. Herudover har koncernen udstedt ansvarlig lånekapital for 6 mia. kr., der kvalificerer sig til de forventede CRD IV krav til supplerende kapital Forventninger til 2012 I Bankaktiviteter og Danske Capital forventes der fortsat stabil indtjening før hensættelser. Resultatet i Danske Markets vil på market-making aktiviteter afhænge af de generelle handelsvilkår, mens resultatet i Danica Pension vil afhænge af udviklingen på de finansielle markeder Udviklingen i kundernes bonitet afhænger generelt af de økonomiske forhold på koncernens markeder. Det er vurderingen, at de samlede nedskrivninger i 2012 vil blive på samme høje niveau som i På denne baggrund forventes resultatet for 2012 at blive lavt

8 DANSKE BANK KVARTAL /53 Periodens resultat Danske Bank koncernen opnåede i kvartal 2012 et resultat på 6,3 mia. kr. før skat. Efter skat blev resultatet 3,6 mia. kr. og steg 2,1 mia. kr. i forhold til kvartal Resultatet var samlet set som forventet. Eksklusive Non-core Irland udgjorde koncernens resultat før skat 9,9 mia. kr. Koncernens markeder var i kvartal 2012 fortsat påvirket af økonomisk afmatning og lave renteniveauer. Især Danmark var påvirket af lave renter, da Nationalbanken selvstændigt nedsatte renteniveauet flere gange, hvilket betød at indskudsbevisrenten blev negativ. De urolige finansielle markeder blev påvirket positivt i slutningen af perioden, drevet af initiativer både fra Den Europæiske Centralbank og den amerikanske nationalbank. Koncernens initiativer på indtjeningssiden, forbedrede forhold på kapitalmarkederne og et stærkt omkostningsfokus betød fremgang i koncernens resultat, på trods af de lave renteniveauer. Resultat før nedskrivninger viste vækst på 35 pct. i forhold til kvartal Bankaktiviteterne var dog fortsat udfordret på flere markeder, hvilket især viste sig i form af højt nedskrivningsniveau på udlån i Irland, Nordirland og til dels Danmark. Indtægter De samlede indtægter udgjorde 35,8 mia. kr. i kvartal 2012 og steg dermed 14 pct. i forhold til kvartal Udviklingen skyldtes stigende nettorenteindtægter samt fremgang i handelsindtægter og indtægter fra forsikringsaktiviteter. Nettorenteindtægterne udgjorde 18,6 mia. kr. og steg 7 pct. i forhold til kvartal Nettorenterne var positivt påvirket af de gennemførte prisforhøjelser. Effekten blev dog delvist modsvaret af faldende korte renter, der betød pres på indlånsmarginalerne. Hovedparten af bankaktiviteterne oplevede fremgang i nettorenterne i forhold til kvartal Nettogebyrindtægterne udgjorde 6,1 mia. kr. og var stort set på niveau med kvartal Handelsindtægterne steg 31 pct. i forhold til kvartal 2011, da især 3. kvartal 2011 var påvirket negativt af den finansielle uro. Aktivitetsniveauet har været højt gennem hele perioden. Øvrige indtægter faldt 17 pct. til 2,3 mia. kr. i forhold til kvartal Der var i 2011 indeholdt en indtægt på ca. 150 mio. kr. vedrørende tilbagebetaling af for meget betalt moms i perioden Indtjeningen fra forsikringsaktiviteter udgjorde 1,3 mia. kr. i kvartal 2012 mod et underskud på 0,4 mia. kr. i kvartal Resultatet i kvartal 2012 var positivt påvirket af forbedret investeringsafkast samt af, at der kunne indtægtsføres risikotillæg fra tre af de fire rentegrupper, mens det i kvartal 2011 ikke var muligt at indtægtsføre risikotillæg. Omkostninger Omkostningerne udgjorde 19,6 mia. kr. og var på niveau med kvartal I omkostningerne for kvartal 2012 var der indeholdt en nedskrivning af rettigheder til anvendelse af navnet Sampo Bank på 0,5 mia. kr. samt øvrige udgifter til fratrædelser og sammenlægning af filialer på 0,6 mia. kr. Omkostningerne for kvartal 2011 var især påvirket af udgift til den danske indskydergarantiordning. RESULTAT FØR NEDSKRIVNINGER PÅ UDLÅN kvartal kvartal Indeks 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal Året Mio. kr / Retail Danmark i alt Retail international i alt Corporate & Institutional Banking Bankaktiviteter i alt Danske Markets og Treasury Danske Capital Danica Pension Øvrige områder Koncernen i alt Retail international omfatter internationale retail- og bankenheder.

9 DANSKE BANK KVARTAL /53 Finansieringen af den danske indskydergarantiordning er med virkning fra 2012 ændret til en årlig bidragsbaseret ordning. Bidraget for hele 2012 udgør 0,6 mia. kr. efter modregning af bankens andel af formuen i den hidtidige indskydergarantiordning. Koncernen gennemførte i kvartal 2012 filialsammenlægninger, som har reduceret antallet med 86 filialer, heraf 50 i Danmark. Ultimo 2012 forventes antallet i Danmark at være reduceret med yderligere 24 filialer. Fra november 2012 vil National Irish Bank sammenlægge filialerne og primært betjene privatkunder via et nyt Personal Banking Call Centre baseret i Dublin, samt etablere ni Personal Banking enheder, hvoraf de fire placeres i Dublin. De individuelle nedskrivninger udgjorde netto 10,8 mia. kr. i forhold til 8,4 mia. kr kvartal Gennem kvartal 2012 faldt de kvartalsvise individuelle nedskrivninger dog som følge af lavere nedskrivninger på privatkunder samt danske og nordirske erhvervskunder. Periodens individuelle nedskrivninger relaterede sig primært til reguleringer på allerede etablerede nedskrivninger samt enkelte nye nedskrivninger i shippingsegmentet. I kvartal 2012 var nedskrivninger på udlån sammensat af 2,2 mia. kr. på privatkunder og 7,6 mia. kr. på erhvervskunder samt 0,1 mia. kr. på finansielle kunder. Af nedskrivningerne på erhvervskunder vedrørte 5,4 mia. kr. små og mellemstore virksomheder. I kvartal 2012 er antallet af medarbejdere reduceret med 669, og der er yderligere indgået aftale om fratrædelse med 919 medarbejdere, hvoraf 303 vil have effekt i 4. kvartal Udgifter til moms og lønsumsafgift androg uændret 1,3 mia. kr. i kvartal 2012 i forhold til kvartal Nedskrivninger på udlån Nedskrivninger på udlån i kvartal 2012 udgjorde 9,9 mia. kr., svarende til 0,68 pct. af udlån og garantier mod 0,58 pct. i kvartal Periodens nedskrivninger omfattede primært erhvervsejendomssegmentet i Non-core Irland, shippingbranchen i Corporate & Institutional Banking og privatkunder i Retail Danmark. NEDSKRIVNINGER PÅ UDLÅN kvartal kvartal 2011 Nedskriv- Pct. af udlån Nedskriv- Pct. af udlån Mio. kr. ninger og garantier ninger og garantier Retail Danmark , ,36 Retail Finland 309 0, ,05 Retail Sverige 315 0, ,03 Retail Norge 155 0, ,27 Bankaktiviteter Nordirland , ,35 Bankaktiviteter Irland 559 2, ,26 Bankaktiviteter Baltikum , ,97 Bankaktiviteter Øvrige 58 0, ,63 Corporate & Institutional Banking , ,10 Non-core Irland , Bankaktiviteter i alt , ,72 Danske Markets og Treasury -40-0, ,44 Danske Capital 8 0, ,62 I alt , ,58 Nedskrivningsandelen af udlån og garantier er annualiseret. Faldende nedskrivninger på privatkunder fra 1. til 3. kvartal 2012 vedrørte hovedsageligt Retail Danmark. Nedskrivninger på erhvervskunder vedrørte især det irske ejendomssegment i Non-core Irland samt en fortsat udfordret shippingbranche. Nedskrivningerne i Non-core Irland relaterede sig primært til regulering af allerede etablerede nedskrivninger afledt af et fortsat presset erhvervsejendomsmarked. Der var få handler, og priser og afkastkrav udviklede sig fortsat negativt i nogle segmenter. Overordnet er der dog tegn på stabilisering i markedet. Nedskrivninger til shippingbranchen udgjorde 4,0 pct. af udlån og garantier og var koncentreret på et mindre antal kunder. Periodens nedskrivninger på udlån i Danmark var især relateret til forbrugsrelaterede brancher som følge af en lavere detailomsætning og erhvervsejendomssegmentet. Skat Skat af periodens resultat var på 2,7 mia. kr. og udgjorde 43 pct. af periodens resultat. Skatteandelens høje niveau skyldtes, at skatteeffekten af underskud i Irland ikke indtægtsføres. 3. kvartal 2012 Resultat før skat udgjorde 2,2 mia. kr. mod 2,5 mia. kr. i 2. kvartal 2012 primært som følge af et lavere indtægtsniveau, drevet af faldende handelsindtægter. Nettorenteindtægterne udgjorde 6,2 mia. kr. og var uændret i forhold til 2. kvartal Handelsindtægter udgjorde 1,8 mia. kr. mod 2,5 mia. kr. i 2. kvartal Udviklingen skyldtes primært en engangsindtægt i Group Treasury i 2. kvartal 2012.

10 DANSKE BANK KVARTAL /53 Øvrige indtægter faldt 19 pct. i forhold til 2. kvartal 2012 primært på grund af lavere salg af leasing aktiver. Resultatet af forsikringsaktiviteter udgjorde 0,4 mia. kr. i 3. kvartal mod 0,7 mia. kr. i 2. kvartal Resultatet i 2. kvartal var positivt påvirket af, at der kunne indtægtsføres udskudt risikotillæg fra 1. kvartal Omkostningerne udgjorde 6,1 mia. kr. i 3. kvartal 2012, og faldt 8 pct. i forhold til 2. kvartal 2012 primært som følge af sæsonmæssig reduktion af feriepengeforpligtelser samt lavere salg af leasingaktiver. Nedskrivninger på udlån udgjorde 2,9 mia. kr., svarende til et fald på 0,2 mia. kr. i forhold til 2. kvartal Behovet for nedskrivninger faldt i de fleste af områderne i bankaktiviteter. Dog var Corporate & Institutional Banking i 3. kvartal 2012 påvirket negativt af enkelte sager i shippingbranchen. Nedskrivningerne i Non-core Irland udgjorde 47 pct. af koncernens nedskrivninger i 3. kvartal 2012.

11 DANSKE BANK KVARTAL /53 Balance UDLÅN (ULTIMO) kvartal kvartal Indeks 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal Året Mio. kr / Retail Danmark Retail Finland Retail Sverige Retail Norge Bankaktiviteter Nordirland Bankaktiviteter Irland Bankaktiviteter Baltikum Bankaktiviteter Øvrige Corporate & Institutional Banking Non-core Irland Bankaktiviteter i alt Danske Markets og Treasury Danske Capital Øvrige områder Korrektivkonto udlån Udlån i alt INDLÅN OG UDSTEDTE REALKREDIT DANMARK OBLIGATIONER (ULTIMO) Mio. kr. Retail Danmark Retail Finland Retail Sverige Retail Norge Bankaktiviteter Nordirland Bankaktiviteter Irland Bankaktiviteter Baltikum Bankaktiviteter Øvrige Corporate & Institutional Banking Non-core Irland Bankaktiviteter i alt Danske Markets og Treasury Danske Capital Øvrige områder Indlån i alt Udstedte Realkredit Danmark obligationer Egenbeholdning af Realkredit Danmark obligationer Realkredit Danmark obligationer i alt Særligt dækkede obligationer i alt Indlån og udstedte realkredit obligationer mv Udlån i pct. af indlån og udstedte realkredit obligationer mv Udlån De samlede udlån til både privatkunder og erhvervskunder lå stort set på niveau med ultimo I Danmark blev der foretaget nye udlån eksklusive repoudlån for 28,6 mia. kr., hvoraf 13,4 mia. kr. var relateret til privatkunder. Heraf udgjorde nye realkreditudlån (netto) 4,4 mia. kr. Det samlede udlån i Retail Danmark faldt 15 mia. kr. i forhold til ultimo 2011 som følge af faldende privatudlån samt udlån til små og mellemstore virksomheder. Udlånsprocenten, opgjort som udlån i forhold til summen af indlån, realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer (covered bonds) udgjorde 101 og var på niveau med ultimo Korrigeret for valuta-

12 DANSKE BANK KVARTAL /53 kurseffekt faldt udlånsprocenterne i samtlige Bankaktiviteter i perioden. Indlån De samlede indlån faldt 7 pct. i forhold til ultimo Danske Banks korte rating blev nedgraderet i 2. kvartal 2012 efter at have været på negativt outlook. En række korte pengemarkedsrelaterede indlån i Danske Markets blev som ventet ikke forlænget efter nedgradering af bankens rating i maj 2012, og området viste et samlet netto indlånsfald på 46 mia. kr. siden ultimo I Retail Danmark steg indlån 6 pct. i forhold til ultimo Korrigeret for valutakurseffekt faldt indlån i de internationale enheder samlet set 9 pct. i forhold til ultimo Faldet skyldtes primært fald i Irland, der især var påvirket af øget konkurrence på erhvervssiden. Koncernen har fokus på at sikre et mere balanceret forhold mellem udlån og indlån. Krediteksponering Den samlede krediteksponering udgjorde mia. kr. ultimo 3. kvartal 2012 i forhold til 3.611mia. kr. ultimo Af den samlede krediteksponering vedrørte mia. kr. udlånsaktiviteter og mia. kr. handels- og investeringsaktiviteter mod henholdsvis mia. kr. og mia. kr. ultimo Krediteksponering vedr. udlånsaktiviteter Den samlede krediteksponering vedrørende udlånsaktiviteter omfatter ud over udlån også tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker samt garantier og uigenkaldelige kredittilsagn. Krediteksponeringen opgøres inklusive repoudlån og efter fradrag af akkumulerede nedskrivninger. KREDITEKSPONERING VEDR. UDLÅNSAKTIVITETER 30. sept. Andel 31. dec. Andel Mio. kr (pct.) 2011 (pct.) Retail Danmark Retail Finland Retail Sverige Retail Norge Bankaktiviteter Nordirland Bankaktiviteter Irland Bankaktiviteter Baltikum Bankaktiviteter Øvrige Corporate & Institutional Banking Non-core Irland Bankaktiviteter i alt Danske Markets og Treasury Danske Capital Koncernen i alt Krediteksponeringen var fordelt med 37 pct. til privatkunder, 37 pct. til erhvervskunder og 18 pct. til finansielle kunder. Den resterende del vedrørte eksponering over for centralbanker og offentlige myndigheder. Af krediteksponeringen til erhvervskunder vedrørte 67 pct. små og mellemstore virksomheder. Privatkunder Krediteksponeringen til privatkunder vedrører udlån sikret ved pant i aktiver, forbrugsrelaterede lån samt kreditter med hel eller delvis sikkerhedsstillelse. Krediteksponeringen over for privatkunder udgjorde 896 mia. kr. ved udgangen af 3. kvartal 2012 og var stort set på niveau med eksponeringen ultimo I kvartal 2012 har der generelt været en faldende kreditefterspørgsel fra privatkunder sammenlignet med samme periode sidste år. Samlet set blev 93 pct. af låneansøgningerne bevilget i kvartal 2012, hvilket var på niveau med samme periode sidste år. Af krediteksponeringen til privatkunder udgjorde boligrelaterede udlånsprodukter 800 mia. kr., hvoraf udlån igennem Realkredit Danmark udgjorde 426 mia. kr. Hovedparten af de ejendomsrelaterede udlån var fortsat relateret til variabelt forrentede udlånsprodukter. Andelen af afdragsfrie lån udgjorde 55 pct. og var på niveau med ultimo BELÅNINGSGRAD FOR BOLIGRELATEREDE UDLÅN 30. sept dec LTV (pct.) LTV (pct.) Krediteksponering Krediteksponering Retail Danmark 73, ,5 511 Heraf Realkredit Danmark 73, ,7 421 Retail Finland 64, ,5 84 Retail Sverige 70, ,3 63 Retail Norge 62, ,6 68 Bankaktiviteter Nordirland 77, ,0 15 Bankaktiviteter Irland 114, ,8 15 Bankaktiviteter Baltikum 79, ,1 11 Non-core Irland 155, ,9 8 Samlet gennemsnit 72, ,9 775 Boligpriserne på de irske markeder viste et fortsat fald i kvartal 2012, dog med tegn på en stabilisering i Dublin i slutningen af perioden. På det danske boligmarked var prisudviklingen generelt meget begrænset. Belåningsgraden steg kvartal I den sidste del af perioden faldt den samlede gennemsnitlige belåningsgrad dog svagt. Den gennemsnitlige belåningsgrad er fortsat høj som følge af de seneste års prisfald. Det medfører risiko for, at kunder, som tvinges til at sælge boligen, vil realisere tab. Koncernen har derfor strammet kreditpolitikken for boliglån med høj belåningsgrad. De samlede tab til privatkunder udgjorde 1,5 mia. kr. og var fortsat relativt begrænsede. I Danmark har et mådeholdent privatforbrug samt frigivelsen af efterlønsbidrag styrket husholdningernes likviditet, hvilket har påvirket boniteten positivt. Det lave renteniveau har ligeledes haft en positiv indvirkning. Restanceniveauet i Realkredit Danmark faldt fra

13 DANSKE BANK KVARTAL /53 0,26 pct. ultimo 2011 til 0,24 pct. ultimo 3. kvartal I de øvrige nordiske retailenheder var boniteten fortsat god med uændrede restance- og overtræksniveauer. Det lave renteniveau og et fortsat højt beskæftigelsesniveau bidrog positivt til udviklingen. I både Irland og Nordirland har arbejdsløsheden været høj men stabil siden årsskiftet. I Bankaktiviteter Irland udgjorde nedskrivninger 0,2 mia. kr. i kvartal 2012, svarende til 1,7 pct. af udlån og garantier til privatkunder. Nedskrivningerne i Baltikum udgjorde netto en tilbageførsel, hvilket afspejlede den fortsatte forbedring af de baltiske økonomier. Erhvervskunder Krediteksponeringen til erhvervskunder vedrører driftsfinansiering samt udlån sikret ved pant i aktiver. Ved udgangen af 3. kvartal var krediteksponeringen steget sammenlignet med ultimo Krediteksponeringen til små og mellemstore erhvervsvirksomheder var stort set uændret, mens krediteksponeringen blandt store erhvervskunder steg 3 pct. Samlet udgjorde krediteksponeringen over for erhvervskunder 901 mia. kr. ved udgangen af 3. kvartal Boniteten af erhvervskunder var uændret i kvartal De små og mellemstore virksomheder var i stigende grad følsomme over for ændringer i privatforbruget. I takt med, at husholdningernes rådighedsbeløb er under pres, stiger risikoen for forringelser i boniteten, særligt for de mest forbrugsafhængige brancher. Kreditkvaliteten af Corporate & Institutional Banking porteføljen var fortsat god ved udgangen af 3. kvartal, bortset fra et mindre antal svage shippingengagementer. Erhvervsejendomme Af krediteksponeringen over for erhvervskunder udgjorde den samlede ejendomsrelaterede krediteksponering 259 mia. kr. ved udgangen af 3. kvartal 2012 mod 257 mia. kr. ultimo Heraf vedrørte 118 mia. kr. krediteksponeringen i Danmark. Efter en længere periode med negativ udvikling har boniteten i ejendomsporteføljen stabiliseret sig. Krediteksponeringen til de øvrige nordiske retailenheder udgjorde 103 mia. kr. og havde fortsat en stabil bonitet. NEDSKRIVNINGER OG KREDITEKSPONERING FOR ERHVERVS- EJENDOMME FORDELT PÅ FORRETNINGSOMRÅDER kvartal sept Nedskrivninger Korrektiv (pct.af Udlån og garantier Mio. kr. udlån og garantier) (pct. af portefølje) Retail Danmark 414 2,9 48,1 Retail Finland 22 0,5 6,1 Retail Sverige 73 0,4 21,5 Retail Norge 126 2,1 12,7 Bankaktiviteter Nordirland ,1 2,9 Bankaktiviteter Irland -8 1,9 0,1 Bankaktiviteter Baltikum ,9 0,7 Bankaktiviteter Øvrige -3 2,4 0,6 Corporate & Institutional Banking -9-4,0 Non-core Irland ,5 3,3 I alt ,5 100,0 Eksponeringen over for den nordirske ejendomssektor udgjorde 7,1 mia. kr. ved udgangen af 3. kvartal Heraf udgjorde ejendomsdevelopere 1,4 mia. kr., svarende til 3 pct. af den samlede eksponering i Nordirland. Eksponering til den irske ejendomssektor udgjorde 8,2 mia. kr. ved udgangen af 3. kvartal og indgår i forretningsområdet Non-core Irland. Ejendomsdevelopere udgjorde 2,3 mia. kr., svarende til 10,7 pct. af den samlede eksponering i Non-core Irland. Landbrug Ved udgangen af 3. kvartal udgjorde krediteksponeringen over for landbrugskunder 70 mia. kr. mod 68 mia. kr. ultimo Heraf relaterede 45 mia. kr. sig til udlån igennem Realkredit Danmark, hvilket var på niveau med ultimo Indtjeningen i landbruget udviklede sig positivt, med undtagelse af kvægbrug, hvor mælkepriserne faldt mens foderpriserne steg. Landbrugets høje gældsætning og finansieringsformer medfører stor rentefølsomhed. Det lave renteniveau i kvartal påvirkede derfor porteføljen positivt. Shipping Krediteksponeringen til shippingbranchen udgjorde 44 mia. kr. ved udgangen af 3. kvartal 2012 mod 48 mia. kr. ultimo Shippingbranchen var fortsat under pres i kvartal 2012, hvor faldende skibsværdier betød lavere værdi af koncernens modtagne sikkerheder. Samtidig påvirkes likviditeten i shippingvirksomhederne fortsat af lave fragtrater. Ved udgangen af 3. kvartal androg korrektivkontoen for shippingbranchen 2,2 mia. kr. svarende til 6,3 pct. af udlån og garantier. Non-core Irland Koncernen har identificeret en række kundesegmenter i Bankaktiviteter Irland, som ikke fremadrettet betragtes som en del af koncernens kerneaktiviteter. Krediteksponeringen hertil omhandlede primært kunder fra erhvervsejendomssegmentet og privatkunder eksponeret over for investeringsejendomme. Den

Delårsrapport för första kvartalet 2012

Delårsrapport för första kvartalet 2012 TILLÄGG NR 5 AV DEN 28 MAJ 2012 (DIARIE NR 12-5570) TILL GRUNDPROSPEKT AV DEN 14 JULI 2011 (DIARIE NR 11-7080) SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM Detta prospekttillägg är en del av och ska läsas

Læs mere

SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM

SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM TILLÄGG NR 1 AV DEN 19 AUGUSTI 2011 (DIARIE NR 11-8365) TILL GRUNDPROSPEKT AV DEN 14 JULI 2011 (DIARIE NR 11-7080) SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM Detta utgör ett prospekttillägg till Danske

Læs mere

Delårsrapport för första kvartalet 2013

Delårsrapport för första kvartalet 2013 TILLÄGG AV DEN 15 MAJ 2013 (DIARIE NR 13-5139) TILL GRUNDPROSPEKT AV DEN 4 JUNI 2012 (DIARIE NR 12-5970) SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM Detta utgör ett prospekttillägg till Danske Bank A/S

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 2 danske bank / Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK / ÅRSRAPPORT 2012 3 DANSKE BANK KONCERNEN 15 lande 491 filialer 20.308 ansatte 5.000.000 kunder INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2011

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2011 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2011 Danske Bank 15 lande 645 filialer 21.320 medarbejdere 5.000.000 kunder Danmark irland sverige tyskland Danske Bank national irish bank danske bank Danske bank hamborg Danica

Læs mere

Danske bank koncernen

Danske bank koncernen Årsrapport 2010 Danske bank koncernen fokus Bank sampo pankki Danske Bank Danske Bank sverige Danske Bank Bank skt. RuslanD petersborg sampo pank northern Bank DaniCa pension RealkReDiT DanmaRk nordania

Læs mere

Danske bank koncernen

Danske bank koncernen Årsrapport 2009 Danske bank koncernen fokus bank Sampo pankki Danske Bank sverige Danske Bank danske bank danske bank skt.rusland Petersborg Sampo pank Danica Pension Realkredit Danmark Danske BANKA Nordania

Læs mere

DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3. Årsrapport 2013. Danske Bank koncernen

DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3. Årsrapport 2013. Danske Bank koncernen DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3 Årsrapport 2013 Danske Bank koncernen DANSKE BANK / ÅRSRAPPORT 2013 3 Indhold LEDELSESBERETNING 4 Brev til vores aktionærer 6 Hovedtal 7 Executive summary 8 Eksekvering

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2008 DANSKE BANK KONCERNEN FOKUS BANK SAMPO PANKKI DANSKE BANK DANSKE BANK SVERIGE DANSKE BANK BANK SKT. RUSLAND PETERSBORG SAMPO PANK NORTHERN BANK DANICA PENSION REALKREDIT DANMARK NORDANIA

Læs mere

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen Uddrag af årsrapport Danske Bank-koncernen Denne rapport er et uddrag af Danske Bank Annual Report. Rapporten indeholder en oversættelse af ledelsesberetning, resultatopgørelse, totalindkomst, balance,

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2007

Årsregnskabsmeddelelse 2007 Årsregnskabsmeddelelse 2007 Selskabsmeddelelse nr. 1/2008 31. januar 2008 DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2007 1/50 3 Ledelsesberetning Danske Bank koncernen 3 Hovedtal 4 Regnskabsberetning 5 Resultat

Læs mere

Danske bank koncernen

Danske bank koncernen Årsrapport 2007 Danske bank koncernen Fokus Bank Sampo pankki Danske Bank Sweden ZAO danske bank Northern Bank Danske Bank Danica Pension Realkredit Danmark Nordania Leasing Danske Markets Danske capital

Læs mere

Indhold. Årsrapport 2013

Indhold. Årsrapport 2013 2013 Årsrapport Årsrapport 2013 Indhold LEDELSESBERETNING Jyske Bank-koncernen i hovedtal 2 Sammendrag 3 Året 2013 4 Basisindtjening før nedskrivninger på udlån mv. 8 Nedskrivninger på udlån mv. 9 Beholdningsindtjening

Læs mere

FIH årsrapport 2012. CVR-nr. 17029312

FIH årsrapport 2012. CVR-nr. 17029312 FIH årsrapport 2012 CVR-nr. 17029312 2 n N O T E R FIH ÅRSRAPPORT 2012 FIH ÅRSRAPPORT 2012 n 3 Indhold Ledelsesberetning I. Hovedtal 5 II. Forord 6 III. Årets resultat 9 IV. Udsigterne for 2013 18 V. Likviditet

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 61. Realkredit Danmark Årsrapport 2013 1

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 61. Realkredit Danmark Årsrapport 2013 1 Indhold Ledelsesberetning Hovedtal 2 Regnskabsberetning 3 Årets resultat 3 Balance 3 Kapital og solvens 3 4. kvartal 2013 4 Forventninger til 2014 4 Ejendomsmarkedet 5 Udlån og distribution 6 Funding 9

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 58. Realkredit Danmark Årsrapport 2009 1

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 58. Realkredit Danmark Årsrapport 2009 1 Årsrapport 2009 Indhold Ledelsesberetning Hovedtal 2 Regnskabsberetning 3 Årets resultat 3 Balance 3 Kapital og solvens 4 Forventninger til 2010 4 Ejendomsmarkedet 5 Udlån 6 Funding 8 Kapital- og risikostyring

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse 2001 DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Danske Bank koncernens hovedtal BASISINDTJENING OG ÅRETS RESULTAT (Mio. kr.) 2001

Læs mere

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011 FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 9. november Resume FIH har de tre første kvartaler opnået et resultat før nedskrivninger og skat, eksklusive Axcel III-fonden, på 547,2

Læs mere

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2, 2012 Til Nasdaq OMX København og Pressen 8. februar 2012 For yderligere information, kontakt: ÅRSRAPPORT ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE Resultat før skat på 345 mio.

Læs mere

ÅRSRAPPORT. for BRFkredit-koncernen 2013

ÅRSRAPPORT. for BRFkredit-koncernen 2013 ÅRSRAPPORT for BRFkredit-koncernen 2013 KORT OM BRFKREDIT-KONCERNEN * MISSION BRFkredit finansierer fast ejendom og til byder dertil knyttede finansielle produkter og services. VISION Konkurrencedygtig

Læs mere

Årsrapport 2011 Nykredit Bank koncernen

Årsrapport 2011 Nykredit Bank koncernen Årsrapport 2011 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 1 Ekstern revision, bestyrelse og direktion 1 Koncerndiagram 2 ØVRIGE OPLYSNINGER 100 Finanskalender 2012 100 Nykredit Banks ledelseshverv i andre selskaber

Læs mere

Årsrapport Jyske Bank Marketing

Årsrapport Jyske Bank Marketing Årsrapport Indhold Ledelsesberetning 1 Jyske Bank-koncernen i hovedtal 1 Ledelsen udtaler 2 Året 2009 3 - Samfundsøkonomisk baggrund 4 - Basisindtjening 5 - Forretningsomfang 5 - Bruttoindtjening 6 -

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2003

Kvartalsrapport 2. kvartal 2003 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 20. august 2003 Kvartalsrapport 2. kvartal 2003 Forbedrede resultater i 2. kvartal Ordinært resultat steg 52 pct. til EUR 579 mio. (EUR 380 mio. i 1. kvartal) De samlede

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2011

Kvartalsrapport 2. kvartal 2011 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 19. juli 2011 Kvartalsrapport 2. kvartal 2011 Ordinært resultat for 1. halvår steg 21 pct. til EUR 1.952 mio. (DKK 14,6 mia.) Koncernchef Christian Clausens kommentar

Læs mere

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Danske Banks generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Slide 1: Bestyrelsens beretning INTRO: Dagen for generalforsamlingen

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. maj 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. maj 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. maj 2012 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN 1. JANUAR 2012 31. MARTS 2012 RESULTAT s resultat før skat blev 1.788 mio. kr. mod 1.004 mio. kr. i 1.

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2014 BRFKREDIT-KONCERNEN 1)

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2014 BRFKREDIT-KONCERNEN 1) 2014 ÅRSRAPPORT INDHOLD ÅRSRAPPORT 2014 BRFKREDIT-KONCERNEN 1) LEDELSESBERETNING 2 BRFkredit i hovedtal 3 Sammendrag 4 Året 2014 5 Årets resultat 2014 8 Realkreditmarkedet 2014 10 Forretningsområder 12

Læs mere

Årsrapport 2011 Nykredit Realkredit koncernen

Årsrapport 2011 Nykredit Realkredit koncernen Årsrapport 2011 INDHOLD OM NYKREDIT Forord 1 Selskabsoplysninger 2 Koncerndiagram 3 Hovedtal 4 Kort fortalt 6 2012 Forventninger 6 LEDELSESBERETNING Resultat 7 Resultat i forhold til forventning 9 Forventninger

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2008

Årsregnskabsmeddelelse 2008 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 10. februar 2009 Årsregnskabsmeddelelse 2008 Solide resultater trods hastig økonomisk afmatning Indtægter steg 4 pct. til EUR 8.200 mio. ( 2007: EUR 7.886 mio.) Nettorenteindtægter

Læs mere

Årsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen

Årsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING Forord 1 Selskabsoplysninger 2 Koncerndiagram 3 Hoved- og nøgletal 4 Nykredits strategi 6 2014 kort fortalt 8 Resultat i forhold til 2013 8 Resultat

Læs mere