Kontraktbilag 3. Opgavebeskrivelse. EU-udbud nr.: Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser. Regional Udvikling.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontraktbilag 3. Opgavebeskrivelse. EU-udbud nr.: 2014-144063 Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser. Regional Udvikling."

Transkript

1 Kontraktbilag 3 Opgavebeskrivelse EU-udbud nr.: Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser Regional Udvikling Miljø

2 Indholdsfortegnelse 1 Organisering ved opgaveløsning Bemanding Rådgivers referencer Kvalitet i opgaveløsningen Arbejdsmiljø Projektstyring Puljeforløb og tidsfrister Møder Indledende arbejde Miljøhistorisk redegørelse Besigtigelse og interview Hvilende sag Undersøgelsesoplæg - V2 undersøgelse Undersøgelsesoplæg - videregående undersøgelse Afværgekatalog og projekteringsparametre Feltarbejde Målepunkter Navngivning af prøvepunkter Mobilisering Boringer Boringsafslutninger Sløjfning af boringer Geoprobe Indeklima Måling i faldstamme/vandlås Måling i kloak Differenstrykmåling over gulv Byggeteknisk gennemgang Tankscreening TV- inspektion Prøvehåndtering Analyserekvisitionen Digitalisering Registrering af feltdata i GeoGis Krav til stedfæstelse af prøvepunkter Top af boringer (inkl. håndboringer) og nummerering af filterrør Geologisk beskrivelse Analysedata Aflevering af data Registrering i JAR Afrapportering Side 2

3 5.1 Rapport V2 undersøgelse Rapport videregående undersøgelse Registreringsblad Historisk redegørelse Resultater Forureningssituation og risikovurdering Situationsplan Boreprofilerb Udarbejdelse af lokalt potentialekort Datanotat Referencer Bilag Bilag 1: Tjekliste Bilag 2: Oversigt over felter, der skal indtastes i GeoGis Bilag 3: Oversigt over felter, der skal indtastes i JAR Bilag 4: Beskrivelse af GeoGis 2020 Bilag 5: Region Midtjyllands økonomiskema Bilag 6: Beskrivelse af Region Midtjyllands boreteam og rig Bilag 7: Skabelon til afrapportering V2-undersøgelse Side 3

4 1 Organisering ved opgaveløsning 1.1 Bemanding Region Midtjylland lægger vægt på fleksible løsninger udført til den aftalte tid og kvalitet. Bemandingen fra rådgiverens side skal sammensættes på en måde, der giver en høj grad af sikkerhed for at opgaven kan løses indenfor de givne rammer. Region Midtjylland lægger vægt på følgende kompetenceområder; Projektledelse Feltarbejde Databehandling Digitalisering (GeoGis og JAR) Afrapportering og risikovurdering Arbejdsmiljø Kvalitetssikring Til vurdering af bemandingen kan rådgiver fremsende max 25 CV er på nøglemedarbejdere indenfor ovennævnte kompetenceområder. Rådgiver skal anvende den CV skabelon der er vedlagt udbuddet som kontraktbilag 2. Det skal fremgå tydeligt hvilke områder de udvalgte personer kan varetage, det skal være muligt at genfinde nøglepersoner i beskrivelsen for hvordan opgaveløsningen skal finde sted, jf. afsnit 1.2. Se desuden afsnit 4 for en nærmere beskrivelse af de kompetencer der søges i forbindelse med digitalisering. Der skal afleveres en bemandingsplan. Det er i forbindelse med bemandingsplanen, at rådgiver kan gøre udbyder opmærksom på rådgivers særlige spidskompetenceområder; det kunne evt. være erfaring med en særlig boremetode, specialudstyr eller særlig erfaring med undersøgelser på en bestemt branche, særlige stoffer osv Rådgivers referencer Rådgivers referencer med opgaver indenfor relevante forureningsundersøgelser listes efter vurderet relevans. Opgaven skal være udført indenfor de seneste 3 år. Til hver reference skal der som minimum angives følgende: Størrelsen af opgaven (honorarets størrelse) Udførelsessted Klient (offentlig/privat) Udførelsestidspunkt Side 4

5 Rådgivers projektleder(e) (med angivelse af, om de indgår i den tilbudte organisering) 1.2 Kvalitet i opgaveløsningen For at kunne vurdere kvaliteten i opgaveløsningen skal rådgiver udfærdige en beskrivelse af hvordan de forventer at håndtere hhv. en pulje på 20 indledende grundvandsundersøgelser beliggende geografisk tæt samt en pulje på 4 videregående undersøgelser med indsats overfor følsom anvendelse (f.eks. beboelse) geografisk fordelt over hele regionen. Beskrivelsen skal som minimum indeholde: Tilgang til undersøgelsens formål, inklusiv evt. faseinddeling, her henvises til regionens retningslinjer /1/. Beskrivelsen kunne bl.a. indeholde hvordan rådgiver vil forberede sig i forhold til undersøgelsesindsatsen i et bestemt OSD område. Projektledelse - organiseringen hos rådgiver med en beskrivelse af ansvarsfordelingen. Direkte henvisninger til den tilbudte organisering, jf. afsnit 1.1. Kommunikation med regionen under opgaveløsningen. Hvornår og hvordan kommunikeres. Bl.a. i forbindelse med oplæg, selve feltarbejdet samt den efterfølgende afrapportering. Tidsplan for de 2 puljer. Håndtering af arbejdsmiljø og sikkerhed, jf. afsnit Herunder hvem gør hvad med direkte henvisninger til den tilbudte organisering, jf. afsnit 1.1. Kvalitetssikring, herunder hvordan kvaliteten sikres i oplæg, under feltarbejde, ved resultatbehandling, digitalisering, afrapportering mv. Direkte henvisninger til den tilbudte organisering, jf. afsnit 1.1. I forhold til digitalisering henvises til afsnit Arbejdsmiljø Region Midtjylland er sikkerhedskoordinator på samtlige egne projekter, herunder også projekter udført på regionens vegne af rådgivere. Region Midtjyllands interne sikkerhedshåndbog fremgår af hjemmesiden. Region Midtjylland vil derfor monitere på sikkerhed og arbejdsmiljø på de enkelte projekter. Rådgiver skal i forbindelse med alle typer af feltarbejde udfylde en arbejdsinstruks (kan evt. være en del af en feltlog) Arbejdsinstrukser Arbejdsinstruksen skal som minimum indeholde: Arbejdssituationen, er der farlige arbejder? (herunder trafik, håndtering af kemikalier, tunge løft, udgravninger/brønde osv.). Side 5

6 Hvilke typer forurening forventer man at træffe (koncentrationsniveauer, hvis de kendes). Hvilke typer af værnemidler er nødvendige. Særlige krav til beklædning, skiltning mv. Andre typer af sikkerhedsudstyr. Arbejdsinstruksen skal udfyldes før feltarbejdet påbegyndes og skal udleveres til evt. underentreprenører på opgaven samt vedlægges den endelige afrapportering. Det forventes at den fremsendte arbejdsinstruks gennemgås med evt. underentreprenører af rådgiver på lokaliteten før opstart af feltarbejdet Tilsyn Det præcise tidsrum for feltarbejdet skal oplyses den sagsbehandler hos Region Midtjylland, som er ansvarlig for sagen. En repræsentant fra Region Midtjyllands sikkerhedsgruppe vil komme på uanmeldt tilsyn i forbindelse med forskellige typer af feltarbejde. I forbindelse med tilsynet vil det blive vurderet om almindelige arbejdsmiljøregler er opfyldt og om arbejdsinstrukserne følges. Såfremt arbejdet ikke udføres efter regionens anvisninger vil arbejdet kunne standses. Det er rådgiverens ansvar at evt. underleverandører og/eller entreprenører overholder gældende regler samt kender til den aktuelle forureningssituation herunder hvilke værnemidler, der er påkrævet på den pågældende lokalitet Evaluering Region Midtjylland vil give skriftlige tilbagemeldinger på tilsynene. Kvaliteten af arbejdsmiljø og sikkerhed vil blive evalueret i forbindelse med den årlige evaluering. For at sikre både intern og ekstern fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed vil regionens sikkerhedsgruppe tilstræbe at deltage i samtlige evalueringsmøder. Evalueringen kan få betydning for tildelingen af fremtidige puljer. 1.3 Projektstyring Prisen for projektstyring skal indeholde planlægning i forhold til regionen, intern projektstyring og planlægning, økonomistyring og generel kvalitetssikring af de dele, der ikke har individuel kvalitetssikring. En del af projektstyringen er desuden at sammensætte en bemandingsplan for den enkelte pulje. Af de følgende afsnit fremgår hvordan puljerne skal forløbe og hvilke tidsfrister rådgiver, skal forholde sig til. Side 6

7 1.3.1 Puljeforløb og tidsfrister Rådgiver vil få adgang til det arkivmateriale Region Midtjylland har i eget arkiv. Før opstart af hver ny opgave/pulje skal rådgiver selv indhente relevante data, så som matrikellag, adresser, kortlægninger, OSD-områder, indvindingsoplande m.v. Data skal hentes fra Geodatastyrelsens hjemmeside eller Dansk Arealinformation. Indvindingsoplandene hentes via Region Midtjyllands hjemmeside. Ved opstart af en pulje/opgave planlægges den overordnede tidsplan og planen for hvornår hele puljen/opgaven skal være afleveret. Tidsplanen med de nødvendige tidsfrister skal godkendes af regionen før opstart. Rådgiver planlægger selv puljens borearbejde direkte med enten regionens boreansvarlige, såfremt Region Midtjyllands borerig anvendes, jf. bilag 6, eller med anden ekstern boreentreprenør. Region Midtjylland oplyser ved opstart af pulje om regionens borerig skal anvendes. Rådgiver fremsender oplæg til undersøgelse som Region Midtjylland kommenterer på indenfor 2 uger efter modtagelse, hvis ikke andet er aftalt. Ved opstart af hver pulje skal rådgiver ud fra de godkendte/reviderede undersøgelsesoplæg udfylde Region Midtjyllands økonomiskema, jf. bilag 5 for hver undersøgelse. Der skal ligge et rapportudkast på en undersøgelse senest 3 måneder efter endt prøvetagning på den enkelte lokalitet. Rådgiver skal i forbindelse med rapportudkastet spørge hvilke filtersatte boringer, regionen ønsker bevaret. Region Midtjylland vil kommentere rapportudkastet samt vurdere behovet for bevarelse af boringerne inden for 2 måneder fra modtagelsen. Der skal fremsendes en revideret afrapportering. Boringer, som regionen ikke ønsker bevaret, skal sløjfes indenfor 3 måneder fra den endelige rapports aflevering. Gennem puljen/opgavens løbetid skal rådgiver når man ønsker at fakturere regionen fremsende et opdateret økonomiskema, jf. bilag 5. Faktureringen på de fremsendte elektroniske fakturaer skal være identiske med det der fremgår af det opdaterede økonomiskema Aflevering af opgave En pulje/undersøgelse er først færdig og afleveret når alle punkter på tjeklisten er gennemgået, jf. bilag 1. Tjeklisten anvendes til styring af puljens fremdrift, dvs. den skal anvendes i forbindelse med evt. månedlige statusopgørelser. Side 7

8 Økonomi i forbindelse med aflevering For at sikre en ordentlig aflevering, med så få hængepartier som muligt, vil den afsluttende fakturering først kunne udføres, når Region Midtjylland har modtaget og godkendt afrapporteringen, inkl. den udtræksrapport der skal vedlægges undersøgelsesrapporten, som dokumentation for at digitaliseringen er udført korrekt. For videregående undersøgelser gælder det for hver fase. Det beløb, som tilbageholdes i forbindelse med den afsluttende fakturering, vil bestå af følgende enhedspriser for den enkelte undersøgelse; Evt. sløjfning af boringer Digitalisering Afrapportering inkl. kvalitetssikring Den afsluttende fakturering kan først udføres når puljens tovholder har godkendt, at puljen er helt færdig, eller den sagsansvarlige ved en videregående undersøgelse har godkendt, at opgaven er helt færdig Møder Opstartsmøde Når en rådgiver får tildelt en pulje af undersøgelser vil der evt. blive afholdt et opstartsmøde såfremt det vurderes nødvendigt. I prisen skal der indgå et møde af varighed på 2 timer, rådgiver skal stille med 2 relevante personer, herunder projektlederen. Mødet vil blive afholdt på regionens kontor i Horsens eller Holstebro. På mødet skal rådgiver fremlægge en overordnet tidsplan for puljen samt en beskrivelse af den planlagte bemanding. Rådgiver skal lave et beslutningsreferat efter mødet, som skal fremsendes til regionens sagsbehandler senest 3 arbejdsdage efter mødets afholdelse Møde med gennemgang af udkast til undersøgelsesoplæg Såfremt Region Midtjylland vurderer det relevant vil der blive afholdt et møde med gennemgang af udkast til undersøgelsesoplæg. I prisen skal der indgå et møde af varighed på 4 timer, rådgiver skal stille med 2 relevante personer. Mødet vil blive afholdt på regionens kontor i Horsens eller Holstebro. På mødet skal rådgiver fremlægge de aftalte undersøgelsesoplæg, en detaljeret tidsplan for undersøgelserne samt en beskrivelse af den planlagte bemanding. Rådgiver skal lave et beslutningsreferat efter mødet, som skal fremsendes til regionens sagsbehandler senest 3 arbejdsdage efter mødets afholdelse. Side 8

9 Statusmøde Møde, hvor status for en eller flere undersøgelser gennemgås, afholdes kun hvor det vurderes relevant (f.eks. ved særlige komplicerede sager mv.). I prisen skal der indgå et møde af varighed på 2 timer, rådgiver skal stille med en relevant person. Mødet vil blive afholdt på regionens kontor i Horsens eller Holstebro. På mødet skal rådgiver fremlægge resultater, status og forslag til fremtidig indsats for de aftalte undersøgelser. Rådgiver skal lave et beslutningsreferat efter mødet, som skal fremsendes til regionens sagsbehandler senest 3 arbejdsdage efter mødets afholdelse Årlig evaluering Rådgiver skal sammen med Region Midtjylland afholde et årligt evalueringsmøde. Her gennemgås samarbejdet, årets puljer og bl.a. arbejdsmiljø samt digitalisering. Region Midtjylland fremsender dagorden før mødet. I prisen skal der indgå et møde af varighed på 2 timer, rådgiver skal stille med 3 relevante personer, hvoraf den ene skal være den dataansvarlige. Mødet vil blive afholdt på den pågældende rådgivers kontor. Region Midtjylland laver et referat efter mødet, som skal fremsendes til de personer hos rådgiveren, der deltog i mødet, senest 3 dage efter mødets afholdelse. 2 Indledende arbejde Region Midtjylland har den indledende kontakt til grundejer og orienterer om planlagt undersøgelse samt hvilken rådgiver, der skal udføre undersøgelsen. Ved idriftværende virksomheder forestår Region Midtjylland kontakten til evt. tilsynsmyndigheder. Det bemærkes, at på enkelte lokaliteter kan undersøgelsen blive afsluttet med en miljøhistorisk redegørelse eller et undersøgelsesoplæg. 2.1 Miljøhistorisk redegørelse Nogle af regionens lokaliteter har en begrænset eller mangelfuld historisk redegørelse, hvor det derfor er nødvendigt at lave en ny historisk redegørelse før udarbejdelsen af undersøgelsesoplægget. En fyldestgørende historisk redegørelse skal indeholde angivelse af brancher, tidligere og aktuelle arealanvendelser med angivelse af potentielle forurenende kilder, tidsperioder, historiske grundejerinformationer, evt. historiske matrikelændringer, evt. oplysninger om befæstelse. Det skal fremgå hvilke forureningskilder det er forsøgt at skaffe oplysninger på, også selvom kilden ikke er fundet. Det fremgår desuden af /1/ hvad en historisk redegørelse skal indeholde. Side 9

10 Prisen for den miljøhistoriske redegørelse skal indeholde gennemgang af arkivmateriale fra relevante arkiver, fremstilling af en historisk redegørelse som kan indgå i afrapporteringen, interviews og besigtigelse. 2.2 Besigtigelse og interview På mange af regionens V1-kortlagte lokaliteter ligger der en forholdsvis ny historisk redegørelse. På disse lokaliteter er det derfor ikke nødvendigt at indhente supplerende materiale i arkiver mv., men der skal udføres en besigtigelse og evt. et interview. Prisen skal indeholde planlægning af besigtigelse, kontakt til grundejer, kørsel, udarbejdelse af evt. feltpapirer, fotodokumentation samt interview med relevante personer. 2.3 Hvilende sag Der kan bevilliges et opstartsgebyr i forbindelse med videreførelse af en hvilende sag. Opstartsgebyret kan bevilliges når en større sag overgår fra en rådgiver til en anden eller hvis sagen har ligget inaktiv i mere end et år. Opstarten vil typisk omfatte gennemgang af gammelt sagsmateriale herunder tidligere udførte undersøgelser. Prisen skal indeholde omkostninger i forbindelse med genopstart af en sag. 2.4 Undersøgelsesoplæg - V2 undersøgelse Undersøgelsesoplægget skal indeholde de oplysninger og undersøgelsespunkter, som fremgår af /1/. Undersøgelsesoplægget skal sendes til godkendelse hos Region Midtjylland og et evt. revideret oplæg med en opdateret økonomi skal fremsendes og godkendes før undersøgelsen igangsættes. I nogle puljer vil undersøgelsesoplægget skulle indgå i et møde, som beskrevet i Region Midtjylland vil ved opstart oplyse hvad formålet er for den enkelte undersøgelse såfremt den varierer fra den udmeldte strategi i /1/. Prisen skal indeholde rådgivers omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af undersøgelsesoplæg jf. /1/ inkl. evt. revision af oplæg. 2.5 Undersøgelsesoplæg - videregående undersøgelse Undersøgelsesoplægget skal indeholde resultater fra tidligere undersøgelser. Undersøgelsesoplægget skal indeholde de oplysninger og undersøgelsespunkter, der vurderes nødvendige for at besvare formålet med undersøgelsen, her henvises til /2/. Oplægget skal indeholde en opdateret konceptuel model. Den konceptuelle model, skal på en let og overskuelig måde, vise forureningsudbredelse i jord, grundvand og poreluft, geologi Side 10

11 og grundvandsspejl, bygninger inkl. evt. kælder, betydende tekniske installationer samt arealanvendelse (bolig, erhverv, have m.v.). Region Midtjylland vil ved opstart oplyse hvad formålet er for den enkelte undersøgelse. Videregående undersøgelser vil ofte omhandle afgrænsning og risikovurdering af en allerede konstateret forurening. Undersøgelsesmetoderne vil oftest være de samme som ved V2-undersøgelserne. Oplægget skal sendes til godkendelse hos Region Midtjylland og et evt. revideret oplæg med en opdateret økonomi skal fremsendes og godkendes før undersøgelsen igangsættes. I nogle puljer vil undersøgelsesoplægget skulle indgå i et møde, som beskrevet i Prisen skal indeholde rådgivers omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af undersøgelsesoplæg inkl. evt. revision af oplæg. 2.6 Afværgekatalog og projekteringsparametre På enkelte relevante sager vil Region Midtjylland bede rådgiver anvende Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer Afværgekatalog og Projekteringsparametre, jf. /5/. Afværgekataloget anvendes for at vurdere nødvendigheden af at inkludere evt. projekteringsparametre i den planlagte undersøgelse. De undersøgelser, der vil blive udvalgt vil typisk være videregående undersøgelser, hvor Region Midtjylland vurderer der er en rimelig sandsynlighed for en fremtidig afværge. Prisen skal inkludere indtastning i afværgekataloget, en vurdering af de fremkommende resultater samt en anbefaling af hvilke projekteringsparametre, der skal medtages i undersøgelsen samt et afsnit i afrapporteringen. 3 Feltarbejde V2 undersøgelsernes generelle omfang er beskrevet i /1/. Herudover henvises til /3/ og /4/. Videregående undersøgelser vil, når det vurderes relevant, inddeles i forskellige faser. For udførelsen af de forskellige prøvetagninger henvises til de vedlagte metodebeskrivelser i /1/ omhandlende; 1) Boringer, jordprøvetagning samt filtersætning, 2) Vandprøvetagning, 3) Udtagning af overfladeprøver og 4) Poreluft- og indeklimamålinger. Afsnit omfatter uddybende beskrivelser af de enhedspriser, som ikke umiddelbart er omfattet af ovennævnte metodebeskrivelser. Side 11

12 I forbindelse med alle typer af feltarbejde, som udføres for Region Midtjylland, er rådgiveren samt dennes underentreprenører forpligtet til at anvende de skilte, der udleveres ved kontraktindgåelse. Alle priser vedr. feltarbejde skal indeholde projektstyring, kontakt til grundejer, kørsel, feltlog, etablering af punkt, prøvetagning, reetablering, fuldtidstilsyn, indmåling og rapportering. 3.1 Målepunkter Samtlige målepunkter skal indmåles og indtastes i GeoGis, jf. afsnit 4.1. Der er fastsat specifikke krav til indmålingen af de forskellige typer af målepunkter se afsnit for yderligere specifikationer. Se desuden tilbudslisten, jf. kontraktbilag 1 for specifikke krav til de enkelte punkter Navngivning af prøvepunkter Prøvepunkter skal nummereres fortløbende, således at disse med relation til sagsnummeret bliver unikke. Inden arbejdet i felten skal der tjekkes for eksisterende prøvepunkter i regionens GeoGis således at der undgås overskrivning af eksisterende punkter i databasen. Punkterne skal altid navngives og nummereres, som defineret i vejledningen på regionens hjemmeside. 3.2 Mobilisering Mobilisering afregnes kun såfremt en undersøgelse på en lokalitet inddeles i flere tidsforskudte faser. Der bliver afregnet mobilisering for opstart af hver fase, dog ikke for første fase. Dvs. hvis der igangsættes en pulje på 7 lokaliteter og det efter 1. undersøgelsesfase besluttes at gennemføre 2. fase undersøgelser på 3 lokaliteter og herefter 3. fase undersøgelser på 2 lokaliteter, vil der blive afregnet for 5 x mobilisering. 3.3 Boringer Boringsafslutninger I forbindelse med at udkastet til undersøgelsesrapporten kommenteres, tager Region Midtjylland stilling til, om der er ønske om at bevare nogle af de udførte boringer. Se i øvrigt bilag 1 i /1/ for boringsafslutninger. Prisen angives for hver af de tre typer af afslutninger og skal indeholde udlæg til selve afslutningen samt installering. Side 12

13 3.3.2 Sløjfning af boringer Filtersatte boringer skal sløjfes efter gældende lov om Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land nr af 26. juli Prisen skal indeholde planlægning, kontakt til grundejer samt udførsel af korrekt sløjfning. 3.4 Geoprobe På nogle undersøgelser kan det blive aktuelt at anvende geoprobe. Geoprobe udstyret skal som minimum kunne udføre MIP sonderinger, HPT log, ledningsevne log samt kunne udtage niveauspecifikke jordprøver, poreluftprøver, vandprøver samt hele jordkerner. Prisen skal afgives som en dagspris og skal indeholde planlægning, mobilisering, bemandet geoprobe udstyr, prøveudtagning, logs, sagsstyring samt afsnit til afrapportering. 3.5 Indeklima Ved udførelse af indeklimamålinger redegøres for forholdene på målestedet (anvendelsesforhold mm.). Der skal redegøres for følgende meteorologiske forhold: Temperatur, vind og lufttryk før og under prøvetagningsperioden. Ved udførelse af indeklimamålinger udføres en udeluft reference i samme periode. Prisen skal indeholde planlægning, feltlog, kontakt til grundejer, ophængning og nedtagning af rør, sagsstyring samt afrapportering Måling i faldstamme/vandlås Gennem de sidste år har Region Midtjylland gennem en del af de udførte videregående undersøgelser observeret at kloakken ofte er en betydningsfyld spredningsvej for flygtige forureninger. I sådanne undersøgelser, hvor der er konstateret påvirkning af indeklimaet af flygtige komponenter, og hvor det er sandsynligt, at kloakken er en spredningsvej, vil Region Midtjylland have foretaget målinger i faldstammer. Prisen skal indeholde aktiv opsamlet måling på kulrør i faldstamme f.eks. gennem wc eller gulvafløb; inkl. prøveudtag, feltlog, sagsstyring samt afrapportering Måling i kloak I videregående undersøgelser, hvor det er sandsynligt, at kloakken er en spredningsvej, vil Region Midtjylland have foretaget målinger i kloak-/samlebrønde, hvis det vurderes relevant i den enkelte sag. Side 13

14 Prisen skal indeholde passiv måling i kloak-/samlebrønd f.eks. ved ophængning af ORSA-rør; inkl. prøveudtag, feltlog, sagsstyring samt afrapportering Differenstrykmåling over gulv Region Midtjylland vil som udgangspunkt have udført differenstrykmålinger over gulv i forbindelse med indeklimamålinger. Målingerne skal, som udgangspunkt logges over en periode på 7 dage før og 7 dage efter indeklimamålingen samt mens indeklimamålingen opsamles. Nøjagtigheden på differenstrykket skal være 0,1 Pa eller mindre. Der skal måles differenstryk min. hvert 10. minut i hele måleperioden. Prisen skal indeholde kontakt til grundejer, opsætning og nedtagning af udstyr, sagsstyring samt afrapportering. 3.6 Byggeteknisk gennemgang Ved den byggetekniske gennemgang redegøres for gulvkonstruktioner, gulvtykkelser, synlige revner, utætte rørgennemføringer, ventilationsforhold m.m. Den byggetekniske gennemgang skal indeholde en gennemgang med ppb-rae. Prisen skal indeholde planlægning, kontakt til grundejer, byggeteknisk gennemgang med ppb-rae, feltlog, billeddokumentation, sagsstyring samt afsnit til afrapporteringen. 3.7 Tankscreening Der gennemføres en tankscreening på en lokalitet, hvis der er væsentlig usikkerhed om placeringen af en nedgravet tank. Der skal som udgangspunkt gives pris på tankscreening med EM61. Prisen skal indeholde planlægning, kontakt til grundejer, feltlog, tankscreening af et areal op til m 2, sagsstyring samt afsnit til afrapporteringen. 3.8 TV- inspektion. På lokaliteter, hvor det vurderes relevant udføres TV-inspektion af relevante dele af kloaknettet (inde og ude). Prisen er opdelt i to; 1) Opstartsprisen skal indeholde planlægning, kontakt til grundejer, feltlog, kloakinspektion. Inspektionsfirmaet skal medbringe alt nødvendigt udstyr, så der kan udføres inspektion af små ledninger, stik-på-stik, udføres spuling og dokumentation i form af en DVD. 2) Herefter honoreres pr. løbende meter kloakledning inkl. afrapportering. Side 14

15 3.9 Prøvehåndtering Analyser skal som udgangspunkt udføres af det laboratorium, som Region Midtjylland har aftale med. Fakturering af analyser afregnes direkte med regionen efter fakturaen er godkendt af rådgiver. Analyseresultaterne sendes til rådgiver, som laver en samlet opdatering af regionens GeoGis-database. Prisen for prøvehåndtering omfatter kontakt med laboratoriet, bestilling af emballage, udvælgelse af prøver, rekvisitioner, bestilling af analyser, efterfølgende vurdering af data og godkendelse af faktura. Prisen angives pr. lokalitet for en V2-undersøgelse og pr. lokalitet pr. fase for en videregående undersøgelse Analyserekvisitionen Alle analyser bestilles via udfyldelse af en analyserekvisition, der sendes til laboratoriet. Regionens vejledning til udfyldelse af analyserekvisition skal følges, vejledningen fremgår af regionens hjemmeside. Regionen stiller en rapport-service til rådighed, der laver et automatisk tjek af de af laboratoriet registrerede rekvisitionsdata i forhold til prøvebetegnelser og øvrige krav til hvordan analyserekvisitionen udfyldes korrekt. Hvis servicen opdager en fejl, modtager prøvetageren en mail, med angivelse af fejlen, hvorefter laboratoriet kan kontaktes for at rette oplysningerne. Det er rådgivers ansvar at sørge for at disse rekvisitionsdata er registreret korrekt ved laboratoriet. 4 Digitalisering 4.1 Registrering af feltdata i GeoGis Region Midtjylland har fokus på at data i GeoGis er af en høj kvalitet. Det er derfor vigtigt for regionen at rådgiver har kvalificeret personale til at udføre digitaliseringen. Rådgiver skal derfor kunne dokumentere omfattende viden vedr. indtastning i GeoGis hos medarbejderne som rådgiver ønsker at anvende til indtastningen. Hvilke personer rådgiver ønsker at anvende til indtastning skal fremgå i henhold til afsnit 1.1. Der vil blive afholdt et årligt vidensdelingsmøde omhandlende digitalisering i regionens databaser, rådgiver skal deltage i dette møde for egen regning. Regionen vil løbende holde rådgiver orienteret om hvilken version af GeoGis der anvendes. Regionen overgår til version GeoGis 2020 forventeligt i første kvartal Dataindtastning og aflevering skal derfor foregå i den version der er angivet af regionen. Bilag 4 indeholder en kort beskrivelse af GeoGis Side 15

16 I Region Midtjyllands GeoGis skal alle, de for undersøgelsen tilhørende digitale feltdata, registreres. De digitale feltdata omfatter følgende overordnede emner: Boringsstamdata, herunder navn, DGU nr., datoer, dybde, koordinater, metode, udførende, formål m.m. Geologi. Prøvetagningspunkter/prøver. For hvert prøvepunkt skal der bl.a. være oplysninger om koordinatet for prøvepunktet, metoden og prøvetager. Analysedata (via indlæsning af standat fil-data fra laboratoriet). Filterrør, herunder koordinatoplysninger. Gruskastning og afpropning. Sløjfningsoplysninger. Pejledata. Ovenstående er mere uddybende beskrevet i bilag 2, hvor de enkelte påkrævede felter er angivet sammen med regionens aktuelle krav til deres udfyldelse. Det må forventes at der i løbet af aftalen kan ske mindre justeringer af disse krav. Det er vigtigt at de indtastede data er af høj kvalitet, derfor er det et krav fra Region Midtjylland at rådgiver fører et højt niveau for kvalitetssikring, både på analyseresultater modtaget fra laboratorier og boredata. Der skal særligt gøres opmærksom på følgende; Data skal præcist afspejle den/de udførte undersøgelse(r), hvilket f.eks. betyder at der ikke må mangle data og at der ikke må stå dublerede data (f.eks. må der ikke stå samme prøvepunkter eller prøver registreret flere gange med forskellige navne). Rådgiver skal sørge for at data indlæst via standat filformatet fra laboratoriet er korrekte, og tage kontakt til laboratoriet hvis der er fejl og mangler. Er der i GeoGis allerede eksisterende data på sagerne må disse ikke overskrives, og der skal tages hensyn til disse ved navngivning af nye boringer og prøvepunkter. Jf. afsnit Region Midtjylland udleverer en basis-geogisdatabase, som rådgiver skal benytte til at indføre data for undersøgelsessagerne. Basis-GeoGisdatabasen indeholder kun de kodelisteværdier, som regionen bruger og er sat op med visning af de felter, som regionen benytter. Denne database afleveres til regionen ved afslutning af puljen, jf. afsnit Side 16

17 Rådgiver skal benytte den version af GeoGis systemet som fremgår af regionens hjemmeside ved opstart af pulje/sag. Prisen omfatter registrering og kvalitetssikring af de oplysninger, der er listet i bilag 2 herunder analyser modtaget fra laboratoriet. Der angives en gennemsnitspris pr. lokalitet for en V2-undersøgelse samt en pris for en videregående undersøgelsesfase. Se desuden udspecificeringen for opgaven herunder. Jf. afsnit Krav til stedfæstelse af prøvepunkter Alle prøvetagningspunkter skal stedfæstes og registreres i regionens GeoGis. Der gælder følgende krav til stedfæstelsen: Punkttype XY- Z- Bemærkning Målemetode præcisionskrav præcisionskrav Filtersatte boringer og brønde hvorfra der tages vandprøver. Terræn samt top af samtlige filterrør/forerør (z) 10 cm 4 cm F.eks. D-GPS RTK evt. med hjælp fra nivellering hvis godt sattelitsignal ikke kan opnås Ikke filtersatte boringer (inkl. håndboringer) og overfladeprøver fra enkeltpunkt. (Terræn) 25 cm 30 cm F.eks. D-GPS RTK evt. med hjælp fra nivellering hvis godt sattelitsignal ikke kan opnås Overfladeprøver fra flade/flere nedstik 25 cm 30 cm Blot èt koordinat fra midten af fladen registreres i Geo- Gis. Desuden indtegning på kortskitsen på rapporten. F.eks. aflæsning fra GISskitse/luftfoto Poreluft udendørs 50 cm intet krav F.eks. D-GPS m. EGNOS eller bedre eller aflæsning fra GIS-skitse/luftfoto Side 17

18 Punkttype XY- Z- Bemærkning Målemetode præcisionskrav præcisionskrav Poreluft under gulv, indeklima 50 cm intet krav aflæsning fra GISskitse/luftfoto/nivellering fra fast punkt Inde og udeklima punkter 50 cm intet krav F.eks. D-GPS m. EGNOS eller aflæsning fra GISskitse/luftfoto/nivellering fra fast punkt I GeoGis registreres koordinaterne på boringer/prøvetagningspunktet, og den brugte målemetode registreres. Ved indmåling og registrering skal altid benyttes koordinatsættet UTM zone 32 datum: Euref89/ETRS89 (EPSG kode:25832) og for højdesystemet skal altid anvendes DVR90. For overfladeprøver, der er udtaget á flere stik skal fladen, som overfladen repræsentere indtegnes i gis og tilhørende shapefil afleveres sammen med undersøgelsesrapporten. Er der flere filtersatte boringer på en sag skal disse indmåles samme dag således at usikkerhed på pejlekoter minimeres Top af boringer (inkl. håndboringer) og nummerering af filterrør Boringens referencepunkt er defineret som terræn og registres som sådan i GeoGis. Top registreres, som afstanden fra referencepunktet til øverste filterrør/forerør. Alle forerør indmåles ligeledes og registreres i GeoGis som afstanden fra boringens referencepunkt til top af hvert af filterrørene. Pejlinger udføres altid til top af forerøret/filterrøret. Ved flere filterrør skal filtre nummereres nedefra op, dvs. filter 1 er dybeste filter. Filterrør afskæres i top således at top af filterrørene står i samme rækkefølge, dvs. filter 1 har sin top nederst, filter 2 højere oppe og filter 3 højest oppe Geologisk beskrivelse Den geologiske beskrivelse bør følge standarden, som den kendes fra bl.a. Ingeniør geologisk prøvebeskrivelse, det eksisterende borejournalprogram, Jupiter m.m Analysedata Laboratoriet fremsender digitale data i form af en standat-fil, indeholdende data om prøven fra rekvisitionen samt analyseresultater. Rådgiver skal indlæse standat-filen til Side 18

19 GeoGis. Det er rådgivers opgave at sikre, at de data der afleveres til regionen via GeoGis er de gældende (senest reviderede) data, og at de indeholder de nødvendige analysedata og data om prøven, jf. bilag 2 med krav til felter. Ligeledes er det rådgivers ansvar at de indlæste analysedata er registeret på de korrekte prøver/boringer/indtag Aflevering af data Det er et krav at rådgiver overfører de digitale feltdata til regionens GeoGis database via en web service adgang. Vejledning i brugen af Web Service GeoGis kan findes på regionens hjemmeside under vejledninger. Rådgiver fremsender GeoGis databasen ved afslutning af puljen. I forbindelse med videregående sager opdateres databasen løbende. 4.2 Registrering i JAR Jordforureningslovens Areal Register (JAR) er regionens register over jordforureninger. Her findes alle regionens lokaliteter med tilhørende data (dog ikke feltdata). Rådgivere, der ikke har kendskab til JAR, kan få adgang til regionens testmiljø for at kunne danne sig et overblik. Adgangen fås ved henvendelse til John Ryan Pedersen; Rådgiver skal som udgangspunkt have været på JAR kursus eller skal kunne dokumentere tilsvarende viden. Denne dokumentation for JAR kendskab skal foreligge for de medarbejdere rådgiver ønsker at anvende til indtastningen i JAR. Hvilke personer rådgiver ønsker at anvende skal fremgå af afsnit 1.1. De data, der skal indtastes i JAR, er oplistet i bilag 3. Data kan være oprettet af regionens sagsbehandlere, men det påhviler rådgiver at sikre at alle data er indtastet ved opgavens afslutning, jf. afsnit Det kan forventes at de fleste oplysninger om aktiviteter og tidligere undersøgelser allerede er registeret på lokaliteten i JAR. På Region Midtjyllands hjemmeside, findes de nyeste manualer til JAR, som beskriver systemets opbygning samt dataindtastning. Prisen omfatter indtastning af de oplysninger, der er listet i bilag 3, der angives en gennemsnitspris pr. lokalitet. For nogle undersøgelser vil indtastningen være mere omfattende end for andre. Side 19

20 5 Afrapportering Der udarbejdes en rapport for hver lokalitet. Rapporten skal være så kortfattet som muligt, og teksten skal være skrevet i et letlæseligt sprog og beskrive de relevante problemstillinger. Der vil blive udleveret en skabelon til rapportforside ved kontraktindgåelse. Et rapportudkast mailes til godkendelse hos regionens sagsbehandler, jf. afsnit Efter godkendelse af rapportudkast indarbejdes evt. ændringer og den endelige rapport mailes til Miljøs hovedpostkasse, Rapporter ønskes udelukkende afleveret i elektronisk form. Databehandling og rapportering af de enkelte målepunkter skal medregnes i enhedspriserne for hvert enkelt målepunkt. Prisen for afrapportering er derfor uafhængig af antal undersøgelsespunkter. 5.1 Rapport V2 undersøgelse Rapporten skal udarbejdes ud fra den vedlagte skabelon, jf. bilag 7. Rapporten er todelt; den indeholder en grundejer del samt en teknisk del. Af skabelonen fremgår opbygningen med de enkelte afsnit samt forslag til formuleringer. Rapporten skal altid tilpasses formålet for den enkelte undersøgelse, der skal altså ikke medtages afsnit, som ikke er relevante for opfyldelse af undersøgelsens formål. Prisen på afrapportering skal omfatte en rapport med relevante afsnit, jf. bilag Rapport videregående undersøgelse Rapporten skal som udgangspunkt indeholde de samme afsnit som en rapport for en V2 undersøgelse, dog skal afsnittet omkring tidligere undersøgelser udbygges. Rapporten skal altid tilpasses formålet for den enkelte fase/undersøgelse, der skal altså ikke medtages afsnit, som ikke er relevante for opfyldelse af undersøgelsens formål. Nedenfor er udvalgte afsnit i afrapporteringen uddybet. Prisen på afrapportering skal omfatte en rapport med relevante afsnit, med nedenfor beskrevne indhold inkl. bilag Registreringsblad Her beskrives de berørte ejendomme (matr. nr., grundejere, arealanvendelse), kortlægningsstatus ved undersøgelsens start Historisk redegørelse. Indholdet/omfanget af den historiske redegørelse er anført i afsnit 2.1. Hvor det skønnes relevant suppleres med interview og besigtigelse. Ved nogle brancher kan det væ- Side 20

Kontraktbilag 3 Eventuelle rettelsesblade, spørgsmål og svar

Kontraktbilag 3 Eventuelle rettelsesblade, spørgsmål og svar Udbyder: Region Midtjylland Kontraktbilag 3 Eventuelle rettelsesblade, spørgsmål og svar 12. april 2011 (Eneste ændring: Svar 27 og 57) vedr. EU-udbud nr. 54766-2011: Rammeaftale for Region Midtjyllands

Læs mere

Region Syddanmark indbyder til prækvalifikation af tilbudsgivere i henhold til EU s udbudsdirektiv, direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004.

Region Syddanmark indbyder til prækvalifikation af tilbudsgivere i henhold til EU s udbudsdirektiv, direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004. Prækvalifikation af EU-udbud Indledende forureningsundersøgelser i henhold til Jordforureningsloven Regional Udvikling Kontaktperson: Rikke Sparsø Pedersen Jordforurening@regionsyddanmark.dk Direkte tlf.

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud nr.: Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser. Miljø. Regional Udvikling

Udbudsbetingelser. EU-udbud nr.: Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser. Miljø. Regional Udvikling EU-udbud nr.: 2014-144063 Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser Regional Udvikling Miljø Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Udbuddet... 3 2.1 Udbudstype... 3 2.2 Grundlag for

Læs mere

Udkast til kontrakt. EU-udbud nr.: Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser. xx. februar 2015.

Udkast til kontrakt. EU-udbud nr.: Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser. xx. februar 2015. EU-udbud nr.: 2014-144063 Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser xx. februar 2015 Regional Udvikling Miljø 1 Indledning Denne kontrakt er indgået efter Region Midtjyllands udbud efter

Læs mere

Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Tilbud og afregningsgrundlag. EU-Udbud af indledende undersøgelser 2015/S

Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Tilbud og afregningsgrundlag. EU-Udbud af indledende undersøgelser 2015/S Kontoret for Jordforurening og Råstoffer Tilbud og afregningsgrundlag (TAG) EU-Udbud af indledende undersøgelser 2015/S 041-070201 Marts 2015 TILBUD OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) UDGIVET AF KONTORET FOR

Læs mere

Rådgiversyn på udbud. John Ulrik Bastrup, GEO og Kirsten Rügge, COWI 8. OKTOBER 2014 DET GODE UDBUD

Rådgiversyn på udbud. John Ulrik Bastrup, GEO og Kirsten Rügge, COWI 8. OKTOBER 2014 DET GODE UDBUD Rådgiversyn på udbud John Ulrik Bastrup, GEO og Kirsten Rügge, COWI 1 Lidt facts Jordforureningsområdet er et presset marked for rådgivere og entreprenører ( Red Ocean ). En analyse lavet i 2013 for MST

Læs mere

Dynamiske undersøgelser

Dynamiske undersøgelser Dynamiske undersøgelser Erfaringer og udfordringer ved dynamiske undersøgelser med udgangspunkt i undersøgelserne i Holstebro, herunder kort gennemgang af principperne ved metoden og hvor den er mest anvendelig

Læs mere

Udkast til kontrakt Forureningsundersøgelser. Offentligt udbud Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser

Udkast til kontrakt Forureningsundersøgelser. Offentligt udbud Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser Forureningsundersøgelser Offentligt udbud Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser 6. april 2011 Kontrakt mellem Region Midtjylland, Jord og Råstoffer og Rådgiver Vedr. : Rammeaftale

Læs mere

Svar: Nej. Der må ikke tilføjes ekstra ydelser, eller ændres i enhederne i tilbudslisten (Jf. Vejledning til udfyldelse af tilbudslisten)

Svar: Nej. Der må ikke tilføjes ekstra ydelser, eller ændres i enhederne i tilbudslisten (Jf. Vejledning til udfyldelse af tilbudslisten) Spørgsmål 1. Tilbudslistens post 2.13 og 2.14: Kan der gives et eksempel på beregning af prisen på f.eks. en 15 meter boring. Vi er i tvivl om tillægspriserne skal bruges på alle boremetre eller kun på

Læs mere

Generel kravspecifikation

Generel kravspecifikation Bilag 4a: Generel kravspecifikation Generel kravspecifikation I dette bilag beskrives en række generelle krav, som gælder for samtlige delaftaler. Hvis der er skærpede krav til løsning af den enkelte delaftale,

Læs mere

Udkast til kontrakt. Dynamiske undersøgelser Holstebro OSD

Udkast til kontrakt. Dynamiske undersøgelser Holstebro OSD xx. marts 2013 Kontrakt mellem Region Midtjylland, Miljø og Rådgiver Vedr. : Side 2 1 Indledning Denne kontrakt er indgået efter Region Midtjyllands annoncering omhandlende 17 forureningsundersøgelser

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående:

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. juli 2012 12/05799-2 Anne Mette Sommer ANSO@vd.dk +45 7244 2239 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud ANL-UDB.R002 Rammeaftale om rådgivning

Læs mere

Checkliste til opdatering af JAR Opdateret den 8. februar 2013

Checkliste til opdatering af JAR Opdateret den 8. februar 2013 Checkliste til opdatering af JAR Opdateret den 8. februar 2013 - Af checklisten fremgår, hvad der skal være udfyldt i JAR. Lokalitetslaget - Stamdata Journalnummer Lokalitetsnavn Hovedsagsbehandler Øvrige

Læs mere

Dette webbaserede katalog er udarbejdet som to selvstændige projekter, der begge er udført for Videncenter for Jordforurening:

Dette webbaserede katalog er udarbejdet som to selvstændige projekter, der begge er udført for Videncenter for Jordforurening: Brugervejledning 1. Indledning Dette webbaserede katalog er udarbejdet som to selvstændige projekter, der begge er udført for Videncenter for Jordforurening: Afværgekatalog - Teknik og Administration,

Læs mere

har dags dato indgået aftale om rådgivning og bistand i forbindelse med gennemførelse af ovennævnte sag.

har dags dato indgået aftale om rådgivning og bistand i forbindelse med gennemførelse af ovennævnte sag. Aftale om teknisk rådgivning og bistand ved indsamling af historiske oplysninger om ca. 945 adresser i Sønderjylland til brug for V1-kortlægning i Region Syddanmark 1 Aftalens parter Undertegnede: Region

Læs mere

Struer Kommune. Forureningsundersøgelse af børnehaverne i Struer Kommune

Struer Kommune. Forureningsundersøgelse af børnehaverne i Struer Kommune Forureningsundersøgelse af børnehaverne i Struer Kommune Baggrunden for at gå i gang Erfa-jord Region Midtjylland Niras oplæg Hjem og præsenter Natur & Miljø forestår undersøgelsen, de andre betaler! Hvordan

Læs mere

Notat. Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE. Forureningsforhold på Flyvestation Værløse. 21. august 2006

Notat. Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE. Forureningsforhold på Flyvestation Værløse. 21. august 2006 Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Sortemosevej 2 DK-450 Allerød Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE Telefon 4810 4200 Fax 4810 400 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 7295728 Tilsluttet F.R.I

Læs mere

GEOGIS UDVEKSLING AF DATA MELLEM REGIONER OG RÅDGIVERE. Beregnet for GeoGIS Brugere. Dokument type Brugervejledning.

GEOGIS UDVEKSLING AF DATA MELLEM REGIONER OG RÅDGIVERE. Beregnet for GeoGIS Brugere. Dokument type Brugervejledning. Beregnet for GeoGIS Brugere Dokument type Brugervejledning Dato Oktober/2010 GEOGIS UDVEKSLING AF DATA MELLEM REGIONER OG RÅDGIVERE 1/14 Rambøll Informatik A/S Indhold 1. Baggrund... 3 2. Dataflow mellem

Læs mere

Huskeliste for opdatering af JAR - Team Frivillig Ansvarlig: Lotte M. Petersen. Sidst revideret den 22. februar 2013 af Lotte M. Petersen.

Huskeliste for opdatering af JAR - Team Frivillig Ansvarlig: Lotte M. Petersen. Sidst revideret den 22. februar 2013 af Lotte M. Petersen. Koncern Miljø Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Huskeliste for opdatering af JAR - Team Frivillig Ansvarlig: Lotte M. Petersen. Sidst revideret den 22. februar 2013 af Lotte M. Petersen.

Læs mere

Efter 1/1 2007 vil alle data vedrørende kommunernes forvaltning på grundvandsområdet findes i PC Jupiter XL samt på Danmarks Miljøportal.

Efter 1/1 2007 vil alle data vedrørende kommunernes forvaltning på grundvandsområdet findes i PC Jupiter XL samt på Danmarks Miljøportal. NOTAT Oplæg om grundvand. Af Carsten Christiansen, konsulent, Kontoret for teknik og miljø, KL Kommunerne får efter 1/1 2007 en række nye opgaver på grundvandsområdet med forvaltning efter vandforsyningsloven,

Læs mere

Næstved 22. oktober 2015

Næstved 22. oktober 2015 Næstved 22. oktober 2015 Miljøboringer - en trussel mod grundvandet? Claus Frydenlund, akademiingeniør Gladsaxe Kommunes miljøafdeling Hvorfor interesserer sig for miljøboringer? Kort præsentation af Boringsbekendtgørelsen

Læs mere

Min grund skal undersøges

Min grund skal undersøges Information og vejledning til grundejere Min grund skal undersøges Hvad skal der ske? www.regionsyddanmark.dk/jordforurening Formål med undersøgelsen Region Syddanmark vil nu undersøge din grund for at

Læs mere

Tilladelse efter jordforureningsloven til at anlægge en facilitetsplads ved Sønder Bjerge Station

Tilladelse efter jordforureningsloven til at anlægge en facilitetsplads ved Sønder Bjerge Station Naturstyrelsen Hannenovvej 22, Raaderup 4800 Nykøbing F Att.: Sara Lindholt sxl@nst.dk Miljø- og Naturkontoret Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Tilladelse efter

Læs mere

Guide til indledende undersøgelse af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand. Helle Overgaard, Region Hovedstaden

Guide til indledende undersøgelse af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand. Helle Overgaard, Region Hovedstaden Guide til indledende undersøgelse af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand Helle Overgaard, Region Hovedstaden ATV Vintermøde, 10.-11. marts 2015 Deltagere i følgegruppe Miljøstyrelsen

Læs mere

Hovedgaden, Solrød. Tankstation, 40.

Hovedgaden, Solrød. Tankstation, 40. Historik: Tankstation siden 1970érne 2003 DK Benzin. Miljøsikring af alle installationer. OK overtager tankstation og drift i 2007. NIRAS udfører orienterende forureningsundersøgelse af potentielle kilder.

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer [ ] Att. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0043 Ref. ULU/PBR Den 24. april 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende

Læs mere

Bilag 4 Miniudbud - leveranceaftale 1. Bilag 4 Miniudbud Formular for Leveranceaftale

Bilag 4 Miniudbud - leveranceaftale 1. Bilag 4 Miniudbud Formular for Leveranceaftale Bilag 4 Miniudbud - leveranceaftale 1 Bilag 4 Miniudbud Formular for Leveranceaftale Bilag 4 Miniudbud - leveranceaftale 2 Indhold 1. Aftalens parter... 3 2. Projektledelse... 3 3. Aftalegrundlaget...

Læs mere

Jord og Grundvand Sagsbehandler: Gitte Bjørnholdt Brok Direkte: SlothMøller Nørrekobbel 7B st.th Sønderborg.

Jord og Grundvand Sagsbehandler: Gitte Bjørnholdt Brok Direkte: SlothMøller Nørrekobbel 7B st.th Sønderborg. Horsens Kommune Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Jord og Grundvand Sagsbehandler: Gitte Bjørnholdt Brok Direkte: 76292507 SlothMøller Nørrekobbel 7B st.th. 6400 Sønderborg www.horsens.dk Sagsnr. 09.08.26-G00-2-17

Læs mere

Huskeliste for opdatering af JAR - Team V2-vand og bolig

Huskeliste for opdatering af JAR - Team V2-vand og bolig Koncern Miljø Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Huskeliste for opdatering af JAR - Team V2-vand og bolig Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Sidst revideret den 24.09.2015 Opdatering af eksisterende

Læs mere

Vejledning til Pejling af en boring

Vejledning til Pejling af en boring Vejledning til Pejling af en boring Hvad er en pejling? En pejling er en måling af, hvor langt der er fra et fast målepunkt og ned til grundvandet. Afstanden fra målepunktet til grundvandet kaldes nedstikket.

Læs mere

Kogebog. Quickmanual til brug af GeoGIS2005 ved Regionerne

Kogebog. Quickmanual til brug af GeoGIS2005 ved Regionerne Kogebog Quickmanual til brug af GeoGIS2005 ved Regionerne Oktober 2009 Kogebog Quickmanual til brug af GeoGIS2005 ved Regionerne Oktober 2009 Ref 4694001 Version 1 Dato 2009-10-05 Udarbejdet af TSL/BRS

Læs mere

Eventuelle rettelsesblade samt spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Eventuelle rettelsesblade samt spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Kontraktbilag 4 Eventuelle rettelsesblade samt spørgsmål og svar til udbudsmaterialet EU-udbud nr.: 2014-144063 Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser Opdateret den 15.12.2014 Regional

Læs mere

RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER

RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER APRIL 2014 1 af 6 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Der skal afgives tilbud på den vedlagte tilbudsliste (TBL). På tilbudslisten

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro. Risikovurdering af indeklima og udeluft. Horsens, den 5.

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro. Risikovurdering af indeklima og udeluft. Horsens, den 5. Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro Risikovurdering af indeklima og udeluft Horsens, den 5. marts 2015 Rekvirent: DRIAS Ølholm Bygade 57 7160 Tørring Att. Lars Lomholt

Læs mere

Fakta om V1-kortlægning

Fakta om V1-kortlægning Fakta om V1-kortlægning Hvad er kortlægning på vidensniveau 1? Kortlægning på vidensniveau 1 (V1) er en registrering af arealer, hvor der er eller har været aktiviteter, der kan have forurenet jorden.

Læs mere

Påbud. Grundkursus i jordforurening Tina Rømer, Glostrup Kommune

Påbud. Grundkursus i jordforurening Tina Rømer, Glostrup Kommune Påbud Grundkursus i jordforurening Tina Rømer, Glostrup Kommune Hvad skal vi igennem? Lovgrundlag Opbygning af påbud hvad skal med? Hvad er rimelige krav at stille? Hvornår er et påbud opfyldt? Håndhævelse

Læs mere

Huskeliste for opdatering af JAR - Team V2-vand og bolig

Huskeliste for opdatering af JAR - Team V2-vand og bolig Koncern Miljø Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Huskeliste for opdatering af JAR - Team V2-vand og bolig Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Sidst revideret den 22.august 2016 af RVH Opdatering

Læs mere

NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010

NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010 NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010 Projekt nr.: Life09/ENV/DK368 Kontrakt mellem Region Midtjylland, Jord og Råstoffer og Rådgiver Vedr. : Demonstrationsforsøg med afværgemetode in situ basisk

Læs mere

Indtagsbegrebet. Eks. på boring i kalk.

Indtagsbegrebet. Eks. på boring i kalk. Indtagsbegrebet Indtag er et stykke af boringen, som indeholder et eller flere filtre. Det er det sted hvor vandet løber til/ind i boringen og/eller det sted, hvorfra der bliver taget vandprøver. Et indtag

Læs mere

APV Transport quick-guide

APV Transport quick-guide APV Transport quick-guide Arbejder du indenfor transport- og engrosbranchen, og skal du i gang med APV? APV Transport hjælper dig gennem hele APV-arbejdet i 4 enkle skridt Inden du går i gang med arbejdet

Læs mere

BILAG 4 REKVISITION TIL RAMMEAFTALE OM PLANLÆGNING AF MINDRE ANLÆG MINIUDBUD

BILAG 4 REKVISITION TIL RAMMEAFTALE OM PLANLÆGNING AF MINDRE ANLÆG MINIUDBUD DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Marts 2014 Kort vejledning fjernes når aftaleteksten er færdig og inden underskrift.

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Assens Forsyning A/S

Assens Forsyning A/S Tilbudsliste januar 2013 - Rev. 1 Side 1 af 11 Assens Forsyning A/S Højtryksspuling, TV-inspektion og brøndrapportering Rammeaftale Tilbudsliste Januar 2013 Bygherre: Assens Forsyning A/S Skovvej 2B DK-5610

Læs mere

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Generelt om notat: Nedennævnte notat er fremkommet efter dialog og undersøgelser gennemført af bestyrelsen og ingeniørfirmaet Gaihede

Læs mere

KL har enkelte kommentarer til de indholdsmæssige ændringer i bekendtgørelsen, de præsenteres herunder i afsnittet generelle bemærkninger.

KL har enkelte kommentarer til de indholdsmæssige ændringer i bekendtgørelsen, de præsenteres herunder i afsnittet generelle bemærkninger. N O TAT Høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde Helhedsindtryk Udkastet til ny bekendtgørelse indeholder i hovedsagen rettelser, som er en konsekvens af anden

Læs mere

ATV-Vintermøde den 9. marts 2010. Jord, tal og.. kommunikation

ATV-Vintermøde den 9. marts 2010. Jord, tal og.. kommunikation ATV-Vintermøde den 9. marts 2010 Jord, tal og.. kommunikation Præsentation Titel Indledende forureningsundersøgelser i større parcelhusområde med særligt fokus på kommunikation med de berørte borger og

Læs mere

Projektets titel er Udviklingsprojekt om afværge af forureningsfaner i grundvand.

Projektets titel er Udviklingsprojekt om afværge af forureningsfaner i grundvand. Telefon Direkte Fax Mail Web Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød 38 66 50 00 38 66 55 61 38 66 57 00 miljoe@regionh.dk www.regionh.dk Aftale om rådgivning (undersøgelser,

Læs mere

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne.

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne. Baggrund I forbindelse med overvejelse om salg af bygninger på grunden Sandemandsvej 8 i Rønne er der foretaget en undersøgelse af eventuelle forureninger på grunden. Formålet med nærværende rapport er

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder Udkast 17.1.2014 Silkeborg Kommune Region Midtjylland INDLEDNING: Formål: Formålet med udarbejdelse af retningslinjerne for håndtering

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014 Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro Miljøundersøgelse Horsens, den 16. december 2014 Rekvirent: Norddjurs Kommune Att. Søren Taastrup-Leth sptl@norddjurs.dk FRANCK GEOTEKNIK

Læs mere

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS 1. Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen... 1 1.Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål

Læs mere

Vejledning til blanket ved syn og skøn

Vejledning til blanket ved syn og skøn Vejledning til blanket ved syn og skøn Anvendelse af blanketten Ved syn og skøn skal blanketten syn og skøn benyttes. Du må ikke lave din egen blanket, og du må ikke ændre i blankettens tekst hverken som

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Bornholms Regionskommune, Natur og Miljø. Juli 2015 2 Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. Tel.: 56

Læs mere

Rammeaftaler et tæt samarbejde. Rammeaftale Samarbejde Prioritering Fornyelse

Rammeaftaler et tæt samarbejde. Rammeaftale Samarbejde Prioritering Fornyelse Rammeaftaler et tæt samarbejde Rammeaftale Samarbejde Prioritering Fornyelse Alle typer ledninger kan fornyes med en Aarsleff Strømpeforing vandrette såvel som lodrette. Rammeaftaler et tæt samarbejde

Læs mere

VEJLEDNING I REGISTRERING MED BORINGSFIKS- OG PEJLEPUNKTER

VEJLEDNING I REGISTRERING MED BORINGSFIKS- OG PEJLEPUNKTER VEJLEDNING I REGISTRERING MED BORINGSFIKS- OG PEJLEPUNKTER Formål Denne vejledning har til formål at beskrive, hvordan boringsfikspunkter, terrænkoter, pejlepunkter og andre afledede højdedata registreres

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 5

GEUS-NOTAT Side 1 af 5 Side 1 af 5 Til: Statens Miljøcentre, Den nationale grundvandskortlægning Fra: Afdeling for Grundvands- og Kvartærgeologisk kortlægning Kopi til: Miljøcentrenes projektsekretæriatet og Gruppen for EU-udbud,

Læs mere

Hvor meget skal vi undersøge? Mål og rammer for vores undersøgelser. Forbedringsprocesser

Hvor meget skal vi undersøge? Mål og rammer for vores undersøgelser. Forbedringsprocesser Hvor meget skal vi undersøge? Mål og rammer for vores undersøgelser Forbedringsprocesser Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden Oplæg til ATV-MØDE 20. MAJ 2009 Disposition Omfanget

Læs mere

REKVISITION AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND

REKVISITION AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Bilag 4 REKVISITION AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND SAP OPGAVENR. Tilføj

Læs mere

Sag nr.: Deres ref.: Slangerup, den 27. juni Tilbud

Sag nr.: Deres ref.: Slangerup, den 27. juni Tilbud Jordbundsundersøgelser Vejgeoteknik Boreteknik tekniske boringer Rådgivning Kontrol Kommunale Ejendomme Att.: Jasper Kammer Wittenkamp jkwit@frederikssund.dk Sag nr.: 16.2639 Deres ref.: Slangerup, den

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER

RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER R7 Ved nedlæggelse af et vejareal vil alle vejmaterialer over råjordsplanum oftest skulle fjernes, både asfaltbelægning, vejkasse og rabatjord.

Læs mere

En kundes behov for analysekvalitet.

En kundes behov for analysekvalitet. En kundes behov for analysekvalitet. DANAK møde den 9. juni 2017 Abelone Christensen, Region Midt, Miljø og Lisbeth Fomsgaard Bergman, Region Sjælland GV ERFA 03112016www.regionmidtjylland.d www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

ATV møde om boringer 6. november 2012

ATV møde om boringer 6. november 2012 ATV møde om boringer 6. november 2012 Miljøboringer - en trussel mod grundvandet? Claus Frydenlund, akademiingeniør Gladsaxe Kommunes miljøafdeling Hvorfor interesserer sig for miljøboringer? Kort præsentation

Læs mere

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Generelle forhold omkring udbuddet Ordregiver er: Væksthus Midtjylland

Læs mere

Rekvirent: Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Industri Dato: 16. oktober 2012 DMR-sagsnr.: 2012-0691. Dansk Miljørådgivning A/S

Rekvirent: Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Industri Dato: 16. oktober 2012 DMR-sagsnr.: 2012-0691. Dansk Miljørådgivning A/S METANGASUNDERSØGELSE Storegade 48-50, 6040 Lunderskov Rekvirent: Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Industri Dato: 16. oktober 2012 DMR-sagsnr.: 2012-0691 Din rådgiver gør en forskel Vejlevej

Læs mere

Kontraktbilag 3 Opgavebeskrivelse Bilag 2 Oversigt over felter, der skal indtastes i GeoGis. Bilag 2: Oversigt over felter, der skal indtastes

Kontraktbilag 3 Opgavebeskrivelse Bilag 2 Oversigt over felter, der skal indtastes i GeoGis. Bilag 2: Oversigt over felter, der skal indtastes Kontraktbilag 3 Opgavebeskrivelse Bilag 2 Oversigt over felter, der skal indtastes i GeoGis Bilag 2: Oversigt over felter, der skal indtastes i GeoGis 1. Bilag Geogis 2005 felter.......................................................................................

Læs mere

Indledende forureningsundersøgelser efter jordforureningsloven i Region Syddanmark

Indledende forureningsundersøgelser efter jordforureningsloven i Region Syddanmark UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud af rammeaftale Indledende forureningsundersøgelser efter jordforureningsloven i Region Syddanmark Marts 2017 Udgivelsesdato: 8. marts 2017 Udarbejdet af: Region Syddanmark

Læs mere

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand GRØNT TEMA Fra nedbør til råvand Her findes temaer om grundvand, kildeplads, indsatsplanlægning (grundvandsbeskyttelse), boringer, undersøgelser og oversigt over støtteordninger, landbrugets indsats m.m.

Læs mere

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER FOR ROSKILDE FJORD FORBINDELSEN

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER FOR ROSKILDE FJORD FORBINDELSEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Task force på handicapområdet Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Ansøgningsfrist torsdag

Læs mere

Klorerte løsemidler i inneklimaet. Henrik Engdal Steffensen 25. & 26. Maj 2016

Klorerte løsemidler i inneklimaet. Henrik Engdal Steffensen 25. & 26. Maj 2016 Klorerte løsemidler i inneklimaet Henrik Engdal Steffensen 25. & 26. Maj 2016 PROBLEMSTILLINGEN Transportveje, Konseptuelle modeller, Undersøkelsesmetoder Risikovurdering BYGNINGERS TRANSPORTVEJE 3 KAPILLARBRYDENDE

Læs mere

Risikovurdering. Definition

Risikovurdering. Definition Risikovurderinger Definition Risikovurdering En risikovurdering er en vurdering af de miljø-og sundhedsmæssige konsekvenser af en forurening. Tager udgangspunkt i konkrete situationer og bygger på oplysninger

Læs mere

EU-UDBUD i forbindelse med brug af andre aktører i fleksjobindsatsen gældende for 2017 og 2018

EU-UDBUD i forbindelse med brug af andre aktører i fleksjobindsatsen gældende for 2017 og 2018 EU-UDBUD i forbindelse med brug af andre aktører i fleksjobindsatsen gældende for 2017 og 2018 Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til LOV nr. 1564 af 15/12/2015 (udbudsloven). 1. Lovgrundlag

Læs mere

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Marts 2014 2 Titel: Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Udgivet af: Region Syddanmark, Miljø og Råstoffer

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Amtets kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der gennem tiderne været brugt mange kemikalier i virksomheder

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

Udbudsbrev Miniudbud

Udbudsbrev Miniudbud Bilag 4d: Skabelon til miniudbud (genåbning af konkurrencen) Udbudsbrev Miniudbud Miniudbud for udførelsen af konsulentopgaver primært under det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Natur & miljø Mimo - digital feltdokumentation

Natur & miljø Mimo - digital feltdokumentation Natur & miljø 2016 Mimo - digital feltdokumentation Ingeniør, prøvetager, brøndborer med A og B bevis 20 års erfaring med feltarbejde og prøvetagning indenfor grundvand og forurening Arbejdet ved flere

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

: Bilag 1: Oversigtsplan med potentielle forureningskilder og placering af prøvetagningspunkter. Lykkegårdsvej 48 6000 Kolding Matr. nr.

: Bilag 1: Oversigtsplan med potentielle forureningskilder og placering af prøvetagningspunkter. Lykkegårdsvej 48 6000 Kolding Matr. nr. Teknisk notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T 8228 1400 F 8228 1401 www.sweco.dk CVR-nr. 48233511 Oplæg til forureningsundersøgelse for Lykkegårdsvej 48, 6000 Kolding 22. februar 2016 Vores reference:

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE. Etablering af "antal" lufthæveboringer i forbindelsen med kortlægning af grundvandsmagasiner i området (bilag 1a).

ARBEJDSBESKRIVELSE. Etablering af antal lufthæveboringer i forbindelsen med kortlægning af grundvandsmagasiner i området (bilag 1a). ARBEJDSBESKRIVELSE Etablering af "antal" lufthæveboringer i forbindelsen med kortlægning af grundvandsmagasiner i området (bilag 1a). Grundlag for entreprisen Denne beskrivelse. Ved tilbudsgivningen udfyldes

Læs mere

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 1. Baggrund for den eksterne kvalitetssikring Som led i at sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag for Folketingets vedtagelse af store anlægsprojekter

Læs mere

Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 18. maj 2015.

Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 18. maj 2015. Center for Regional Udvikling Enhed for Jordforurening Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 18. maj 2015.

Læs mere

Oplæg til orienterende forureningsundersøgelse for ændret arealanvendelse

Oplæg til orienterende forureningsundersøgelse for ændret arealanvendelse Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Aalborg Kommune, Borgmesterens forvaltning HOU HAVN Telefon 9630 6400 Fax 9630 6474 E-mail niras@niras.dk

Læs mere

Advokatfirmaet Hjulmann & Kaptain 2008.02.26 Østergade 23, 2. sal 0806151 9800 Hjørring SUB Att.: Jesper Langsted

Advokatfirmaet Hjulmann & Kaptain 2008.02.26 Østergade 23, 2. sal 0806151 9800 Hjørring SUB Att.: Jesper Langsted Advokatfirmaet Hjulmann & Kaptain 2008.02.26 Østergade 23, 2. sal 0806151 9800 Hjørring SUB Att.: Jesper Langsted Vedr.: Fyringsolieforurening, HMK Bilcon A/S, Gørtlervej 15, 9320 Hjallerup Hermed fremsendes,

Læs mere

Grundvandsstrategi 2016

Grundvandsstrategi 2016 Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse 2013-16 Maj 2013 2 Titel: Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket

Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket Mette Christophersen, projektleder i Jordforureningsafdelingen i Region Syddanmark De fire forureningskilder i Grindsted der har

Læs mere

din grund for jordforurening

din grund for jordforurening mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund

Læs mere

Erfaringsopsamling på V2-undersøgelser

Erfaringsopsamling på V2-undersøgelser Erfaringsopsamling på V2-undersøgelser Branchebeskrivelse Autoværksteder Teknik og Administration Nr. 1 2016 Erfaringsopsamling på V2-undersøgelser Branchebeskrivelse Autoværksteder Teknik og Administration

Læs mere

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer.

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer. 13-12-2010 14:11 Arbejdspladsvurdering Procedure Definitioner Arbejdspladsvurdering (APV) er en systematisk vurdering af arbejdsmiljøet med henblik på at identificere og fjerne, reducere eller informere

Læs mere

Indeklimasager strategier og gode råd til undersøgelserne

Indeklimasager strategier og gode råd til undersøgelserne Indeklimasager strategier og gode råd til undersøgelserne Teknik og Administration Nr. 3 2010 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord og læsevejledning... 5 2. Variationer ved poreluft- og indeklimamålinger...

Læs mere

Hvornår r holder en reduktions- faktor påp. 100 over betongulv? - Erfaringer fra de danske regioner

Hvornår r holder en reduktions- faktor påp. 100 over betongulv? - Erfaringer fra de danske regioner Hvornår r holder en reduktions- faktor påp 100 over betongulv? - Erfaringer fra de danske regioner Per Loll, udviklingsleder, Ph.D Andreas H. Kristensen, Claus Larsen Christian Andersen, VJ 1 Lidt public

Læs mere

AFPRØVNING AF LASER INDUCED FLUORESCENS (LIF) TIL KARAKTERISERING AF OLIEFORURENING I HØJ OPLØSELIGHED

AFPRØVNING AF LASER INDUCED FLUORESCENS (LIF) TIL KARAKTERISERING AF OLIEFORURENING I HØJ OPLØSELIGHED AFPRØVNING AF LASER INDUCED FLUORESCENS (LIF) TIL KARAKTERISERING AF OLIEFORURENING I HØJ OPLØSELIGHED Civilingeniør, Søren Rygaard Lenschow, NIRAS A/S ATV Temadag 10. Marts 2014, Vingsted. Klient FBE

Læs mere

ATVMØDE 17/6-2008. En ikke-jurist i en juridisk verden problemer (udfordringer) og løsninger. Søren Helt Jessen, Kontorleder Holbæk NIRAS

ATVMØDE 17/6-2008. En ikke-jurist i en juridisk verden problemer (udfordringer) og løsninger. Søren Helt Jessen, Kontorleder Holbæk NIRAS ATVMØDE 17/6-2008 En ikke-jurist i en juridisk verden problemer (udfordringer) og løsninger. Søren Helt Jessen, Kontorleder Holbæk NIRAS I:\inf\pr-toolbox\overheads\Firmapresentation_nov2005.ppt 1 Dagsorden

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Udbudsbrev

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Udbudsbrev TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Udbudsbrev 2015-07-30 1 30. juli.2015 Til de bydende INDBYDELSE TIL AFGIVELSE AF TILBUD PÅ "RAMMEAFTALE FOR VANDLEDNINGSRENOVERING

Læs mere

Integrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0

Integrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0 Integrationen - og Mamut ServiceSuite Vejledning version 2.0 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Generel Systemopsætning... 3 Vare eksport... 3 Ordreimport og Import af priser... 4 Opret aftale... 4

Læs mere

Tilladelse til at etablere filtersatte boringer på Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev, matr.nr. 11i, 7000h og 7000bd Herlev i

Tilladelse til at etablere filtersatte boringer på Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev, matr.nr. 11i, 7000h og 7000bd Herlev i Herlev Bygade 90 2730 Herlev Herlev Hospital Herlev Ringvej 75 2730 Herlev 9. september 2013 Journalnr. 163-2011-38640 CVR 29190623 Tilladelse til at etablere 10-11 filtersatte boringer på Herlev Ringvej

Læs mere

Supplerende kontrol af forurening ved fyringsolietank på Bakken 14, 3050 Humlebæk - matr. 9ø Dageløkke By, Humlebæk. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Supplerende kontrol af forurening ved fyringsolietank på Bakken 14, 3050 Humlebæk - matr. 9ø Dageløkke By, Humlebæk. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Mikael Rasmussen Miljøteknisk Rapport Supplerende kontrol af forurening ved fyringsolietank på Bakken 14, 3050 Humlebæk - matr. 9ø Dageløkke By, 20. august 2012 Sag: 12-036-01 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning

Læs mere

JAR Øvelse nr. 7. JAR-Manual, Version 1.0. Matrikler i JAR. Regionsvejledning

JAR Øvelse nr. 7. JAR-Manual, Version 1.0. Matrikler i JAR. Regionsvejledning JAR Øvelse nr. 7 Matrikler i JAR Regionsvejledning JAR-Manual, Version 1.0 Øvelse ID: 7 Øvelsesemne: Stamdata for matrikler Øvelsesbeskrivelse: Giver dig et overblik over oplysninger omkring matrikel i

Læs mere