Kontraktbilag 3. Opgavebeskrivelse. EU-udbud nr.: Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser. Regional Udvikling.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontraktbilag 3. Opgavebeskrivelse. EU-udbud nr.: 2014-144063 Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser. Regional Udvikling."

Transkript

1 Kontraktbilag 3 Opgavebeskrivelse EU-udbud nr.: Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser Regional Udvikling Miljø

2 Indholdsfortegnelse 1 Organisering ved opgaveløsning Bemanding Rådgivers referencer Kvalitet i opgaveløsningen Arbejdsmiljø Projektstyring Puljeforløb og tidsfrister Møder Indledende arbejde Miljøhistorisk redegørelse Besigtigelse og interview Hvilende sag Undersøgelsesoplæg - V2 undersøgelse Undersøgelsesoplæg - videregående undersøgelse Afværgekatalog og projekteringsparametre Feltarbejde Målepunkter Navngivning af prøvepunkter Mobilisering Boringer Boringsafslutninger Sløjfning af boringer Geoprobe Indeklima Måling i faldstamme/vandlås Måling i kloak Differenstrykmåling over gulv Byggeteknisk gennemgang Tankscreening TV- inspektion Prøvehåndtering Analyserekvisitionen Digitalisering Registrering af feltdata i GeoGis Krav til stedfæstelse af prøvepunkter Top af boringer (inkl. håndboringer) og nummerering af filterrør Geologisk beskrivelse Analysedata Aflevering af data Registrering i JAR Afrapportering Side 2

3 5.1 Rapport V2 undersøgelse Rapport videregående undersøgelse Registreringsblad Historisk redegørelse Resultater Forureningssituation og risikovurdering Situationsplan Boreprofilerb Udarbejdelse af lokalt potentialekort Datanotat Referencer Bilag Bilag 1: Tjekliste Bilag 2: Oversigt over felter, der skal indtastes i GeoGis Bilag 3: Oversigt over felter, der skal indtastes i JAR Bilag 4: Beskrivelse af GeoGis 2020 Bilag 5: Region Midtjyllands økonomiskema Bilag 6: Beskrivelse af Region Midtjyllands boreteam og rig Bilag 7: Skabelon til afrapportering V2-undersøgelse Side 3

4 1 Organisering ved opgaveløsning 1.1 Bemanding Region Midtjylland lægger vægt på fleksible løsninger udført til den aftalte tid og kvalitet. Bemandingen fra rådgiverens side skal sammensættes på en måde, der giver en høj grad af sikkerhed for at opgaven kan løses indenfor de givne rammer. Region Midtjylland lægger vægt på følgende kompetenceområder; Projektledelse Feltarbejde Databehandling Digitalisering (GeoGis og JAR) Afrapportering og risikovurdering Arbejdsmiljø Kvalitetssikring Til vurdering af bemandingen kan rådgiver fremsende max 25 CV er på nøglemedarbejdere indenfor ovennævnte kompetenceområder. Rådgiver skal anvende den CV skabelon der er vedlagt udbuddet som kontraktbilag 2. Det skal fremgå tydeligt hvilke områder de udvalgte personer kan varetage, det skal være muligt at genfinde nøglepersoner i beskrivelsen for hvordan opgaveløsningen skal finde sted, jf. afsnit 1.2. Se desuden afsnit 4 for en nærmere beskrivelse af de kompetencer der søges i forbindelse med digitalisering. Der skal afleveres en bemandingsplan. Det er i forbindelse med bemandingsplanen, at rådgiver kan gøre udbyder opmærksom på rådgivers særlige spidskompetenceområder; det kunne evt. være erfaring med en særlig boremetode, specialudstyr eller særlig erfaring med undersøgelser på en bestemt branche, særlige stoffer osv Rådgivers referencer Rådgivers referencer med opgaver indenfor relevante forureningsundersøgelser listes efter vurderet relevans. Opgaven skal være udført indenfor de seneste 3 år. Til hver reference skal der som minimum angives følgende: Størrelsen af opgaven (honorarets størrelse) Udførelsessted Klient (offentlig/privat) Udførelsestidspunkt Side 4

5 Rådgivers projektleder(e) (med angivelse af, om de indgår i den tilbudte organisering) 1.2 Kvalitet i opgaveløsningen For at kunne vurdere kvaliteten i opgaveløsningen skal rådgiver udfærdige en beskrivelse af hvordan de forventer at håndtere hhv. en pulje på 20 indledende grundvandsundersøgelser beliggende geografisk tæt samt en pulje på 4 videregående undersøgelser med indsats overfor følsom anvendelse (f.eks. beboelse) geografisk fordelt over hele regionen. Beskrivelsen skal som minimum indeholde: Tilgang til undersøgelsens formål, inklusiv evt. faseinddeling, her henvises til regionens retningslinjer /1/. Beskrivelsen kunne bl.a. indeholde hvordan rådgiver vil forberede sig i forhold til undersøgelsesindsatsen i et bestemt OSD område. Projektledelse - organiseringen hos rådgiver med en beskrivelse af ansvarsfordelingen. Direkte henvisninger til den tilbudte organisering, jf. afsnit 1.1. Kommunikation med regionen under opgaveløsningen. Hvornår og hvordan kommunikeres. Bl.a. i forbindelse med oplæg, selve feltarbejdet samt den efterfølgende afrapportering. Tidsplan for de 2 puljer. Håndtering af arbejdsmiljø og sikkerhed, jf. afsnit Herunder hvem gør hvad med direkte henvisninger til den tilbudte organisering, jf. afsnit 1.1. Kvalitetssikring, herunder hvordan kvaliteten sikres i oplæg, under feltarbejde, ved resultatbehandling, digitalisering, afrapportering mv. Direkte henvisninger til den tilbudte organisering, jf. afsnit 1.1. I forhold til digitalisering henvises til afsnit Arbejdsmiljø Region Midtjylland er sikkerhedskoordinator på samtlige egne projekter, herunder også projekter udført på regionens vegne af rådgivere. Region Midtjyllands interne sikkerhedshåndbog fremgår af hjemmesiden. Region Midtjylland vil derfor monitere på sikkerhed og arbejdsmiljø på de enkelte projekter. Rådgiver skal i forbindelse med alle typer af feltarbejde udfylde en arbejdsinstruks (kan evt. være en del af en feltlog) Arbejdsinstrukser Arbejdsinstruksen skal som minimum indeholde: Arbejdssituationen, er der farlige arbejder? (herunder trafik, håndtering af kemikalier, tunge løft, udgravninger/brønde osv.). Side 5

6 Hvilke typer forurening forventer man at træffe (koncentrationsniveauer, hvis de kendes). Hvilke typer af værnemidler er nødvendige. Særlige krav til beklædning, skiltning mv. Andre typer af sikkerhedsudstyr. Arbejdsinstruksen skal udfyldes før feltarbejdet påbegyndes og skal udleveres til evt. underentreprenører på opgaven samt vedlægges den endelige afrapportering. Det forventes at den fremsendte arbejdsinstruks gennemgås med evt. underentreprenører af rådgiver på lokaliteten før opstart af feltarbejdet Tilsyn Det præcise tidsrum for feltarbejdet skal oplyses den sagsbehandler hos Region Midtjylland, som er ansvarlig for sagen. En repræsentant fra Region Midtjyllands sikkerhedsgruppe vil komme på uanmeldt tilsyn i forbindelse med forskellige typer af feltarbejde. I forbindelse med tilsynet vil det blive vurderet om almindelige arbejdsmiljøregler er opfyldt og om arbejdsinstrukserne følges. Såfremt arbejdet ikke udføres efter regionens anvisninger vil arbejdet kunne standses. Det er rådgiverens ansvar at evt. underleverandører og/eller entreprenører overholder gældende regler samt kender til den aktuelle forureningssituation herunder hvilke værnemidler, der er påkrævet på den pågældende lokalitet Evaluering Region Midtjylland vil give skriftlige tilbagemeldinger på tilsynene. Kvaliteten af arbejdsmiljø og sikkerhed vil blive evalueret i forbindelse med den årlige evaluering. For at sikre både intern og ekstern fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed vil regionens sikkerhedsgruppe tilstræbe at deltage i samtlige evalueringsmøder. Evalueringen kan få betydning for tildelingen af fremtidige puljer. 1.3 Projektstyring Prisen for projektstyring skal indeholde planlægning i forhold til regionen, intern projektstyring og planlægning, økonomistyring og generel kvalitetssikring af de dele, der ikke har individuel kvalitetssikring. En del af projektstyringen er desuden at sammensætte en bemandingsplan for den enkelte pulje. Af de følgende afsnit fremgår hvordan puljerne skal forløbe og hvilke tidsfrister rådgiver, skal forholde sig til. Side 6

7 1.3.1 Puljeforløb og tidsfrister Rådgiver vil få adgang til det arkivmateriale Region Midtjylland har i eget arkiv. Før opstart af hver ny opgave/pulje skal rådgiver selv indhente relevante data, så som matrikellag, adresser, kortlægninger, OSD-områder, indvindingsoplande m.v. Data skal hentes fra Geodatastyrelsens hjemmeside eller Dansk Arealinformation. Indvindingsoplandene hentes via Region Midtjyllands hjemmeside. Ved opstart af en pulje/opgave planlægges den overordnede tidsplan og planen for hvornår hele puljen/opgaven skal være afleveret. Tidsplanen med de nødvendige tidsfrister skal godkendes af regionen før opstart. Rådgiver planlægger selv puljens borearbejde direkte med enten regionens boreansvarlige, såfremt Region Midtjyllands borerig anvendes, jf. bilag 6, eller med anden ekstern boreentreprenør. Region Midtjylland oplyser ved opstart af pulje om regionens borerig skal anvendes. Rådgiver fremsender oplæg til undersøgelse som Region Midtjylland kommenterer på indenfor 2 uger efter modtagelse, hvis ikke andet er aftalt. Ved opstart af hver pulje skal rådgiver ud fra de godkendte/reviderede undersøgelsesoplæg udfylde Region Midtjyllands økonomiskema, jf. bilag 5 for hver undersøgelse. Der skal ligge et rapportudkast på en undersøgelse senest 3 måneder efter endt prøvetagning på den enkelte lokalitet. Rådgiver skal i forbindelse med rapportudkastet spørge hvilke filtersatte boringer, regionen ønsker bevaret. Region Midtjylland vil kommentere rapportudkastet samt vurdere behovet for bevarelse af boringerne inden for 2 måneder fra modtagelsen. Der skal fremsendes en revideret afrapportering. Boringer, som regionen ikke ønsker bevaret, skal sløjfes indenfor 3 måneder fra den endelige rapports aflevering. Gennem puljen/opgavens løbetid skal rådgiver når man ønsker at fakturere regionen fremsende et opdateret økonomiskema, jf. bilag 5. Faktureringen på de fremsendte elektroniske fakturaer skal være identiske med det der fremgår af det opdaterede økonomiskema Aflevering af opgave En pulje/undersøgelse er først færdig og afleveret når alle punkter på tjeklisten er gennemgået, jf. bilag 1. Tjeklisten anvendes til styring af puljens fremdrift, dvs. den skal anvendes i forbindelse med evt. månedlige statusopgørelser. Side 7

8 Økonomi i forbindelse med aflevering For at sikre en ordentlig aflevering, med så få hængepartier som muligt, vil den afsluttende fakturering først kunne udføres, når Region Midtjylland har modtaget og godkendt afrapporteringen, inkl. den udtræksrapport der skal vedlægges undersøgelsesrapporten, som dokumentation for at digitaliseringen er udført korrekt. For videregående undersøgelser gælder det for hver fase. Det beløb, som tilbageholdes i forbindelse med den afsluttende fakturering, vil bestå af følgende enhedspriser for den enkelte undersøgelse; Evt. sløjfning af boringer Digitalisering Afrapportering inkl. kvalitetssikring Den afsluttende fakturering kan først udføres når puljens tovholder har godkendt, at puljen er helt færdig, eller den sagsansvarlige ved en videregående undersøgelse har godkendt, at opgaven er helt færdig Møder Opstartsmøde Når en rådgiver får tildelt en pulje af undersøgelser vil der evt. blive afholdt et opstartsmøde såfremt det vurderes nødvendigt. I prisen skal der indgå et møde af varighed på 2 timer, rådgiver skal stille med 2 relevante personer, herunder projektlederen. Mødet vil blive afholdt på regionens kontor i Horsens eller Holstebro. På mødet skal rådgiver fremlægge en overordnet tidsplan for puljen samt en beskrivelse af den planlagte bemanding. Rådgiver skal lave et beslutningsreferat efter mødet, som skal fremsendes til regionens sagsbehandler senest 3 arbejdsdage efter mødets afholdelse Møde med gennemgang af udkast til undersøgelsesoplæg Såfremt Region Midtjylland vurderer det relevant vil der blive afholdt et møde med gennemgang af udkast til undersøgelsesoplæg. I prisen skal der indgå et møde af varighed på 4 timer, rådgiver skal stille med 2 relevante personer. Mødet vil blive afholdt på regionens kontor i Horsens eller Holstebro. På mødet skal rådgiver fremlægge de aftalte undersøgelsesoplæg, en detaljeret tidsplan for undersøgelserne samt en beskrivelse af den planlagte bemanding. Rådgiver skal lave et beslutningsreferat efter mødet, som skal fremsendes til regionens sagsbehandler senest 3 arbejdsdage efter mødets afholdelse. Side 8

9 Statusmøde Møde, hvor status for en eller flere undersøgelser gennemgås, afholdes kun hvor det vurderes relevant (f.eks. ved særlige komplicerede sager mv.). I prisen skal der indgå et møde af varighed på 2 timer, rådgiver skal stille med en relevant person. Mødet vil blive afholdt på regionens kontor i Horsens eller Holstebro. På mødet skal rådgiver fremlægge resultater, status og forslag til fremtidig indsats for de aftalte undersøgelser. Rådgiver skal lave et beslutningsreferat efter mødet, som skal fremsendes til regionens sagsbehandler senest 3 arbejdsdage efter mødets afholdelse Årlig evaluering Rådgiver skal sammen med Region Midtjylland afholde et årligt evalueringsmøde. Her gennemgås samarbejdet, årets puljer og bl.a. arbejdsmiljø samt digitalisering. Region Midtjylland fremsender dagorden før mødet. I prisen skal der indgå et møde af varighed på 2 timer, rådgiver skal stille med 3 relevante personer, hvoraf den ene skal være den dataansvarlige. Mødet vil blive afholdt på den pågældende rådgivers kontor. Region Midtjylland laver et referat efter mødet, som skal fremsendes til de personer hos rådgiveren, der deltog i mødet, senest 3 dage efter mødets afholdelse. 2 Indledende arbejde Region Midtjylland har den indledende kontakt til grundejer og orienterer om planlagt undersøgelse samt hvilken rådgiver, der skal udføre undersøgelsen. Ved idriftværende virksomheder forestår Region Midtjylland kontakten til evt. tilsynsmyndigheder. Det bemærkes, at på enkelte lokaliteter kan undersøgelsen blive afsluttet med en miljøhistorisk redegørelse eller et undersøgelsesoplæg. 2.1 Miljøhistorisk redegørelse Nogle af regionens lokaliteter har en begrænset eller mangelfuld historisk redegørelse, hvor det derfor er nødvendigt at lave en ny historisk redegørelse før udarbejdelsen af undersøgelsesoplægget. En fyldestgørende historisk redegørelse skal indeholde angivelse af brancher, tidligere og aktuelle arealanvendelser med angivelse af potentielle forurenende kilder, tidsperioder, historiske grundejerinformationer, evt. historiske matrikelændringer, evt. oplysninger om befæstelse. Det skal fremgå hvilke forureningskilder det er forsøgt at skaffe oplysninger på, også selvom kilden ikke er fundet. Det fremgår desuden af /1/ hvad en historisk redegørelse skal indeholde. Side 9

10 Prisen for den miljøhistoriske redegørelse skal indeholde gennemgang af arkivmateriale fra relevante arkiver, fremstilling af en historisk redegørelse som kan indgå i afrapporteringen, interviews og besigtigelse. 2.2 Besigtigelse og interview På mange af regionens V1-kortlagte lokaliteter ligger der en forholdsvis ny historisk redegørelse. På disse lokaliteter er det derfor ikke nødvendigt at indhente supplerende materiale i arkiver mv., men der skal udføres en besigtigelse og evt. et interview. Prisen skal indeholde planlægning af besigtigelse, kontakt til grundejer, kørsel, udarbejdelse af evt. feltpapirer, fotodokumentation samt interview med relevante personer. 2.3 Hvilende sag Der kan bevilliges et opstartsgebyr i forbindelse med videreførelse af en hvilende sag. Opstartsgebyret kan bevilliges når en større sag overgår fra en rådgiver til en anden eller hvis sagen har ligget inaktiv i mere end et år. Opstarten vil typisk omfatte gennemgang af gammelt sagsmateriale herunder tidligere udførte undersøgelser. Prisen skal indeholde omkostninger i forbindelse med genopstart af en sag. 2.4 Undersøgelsesoplæg - V2 undersøgelse Undersøgelsesoplægget skal indeholde de oplysninger og undersøgelsespunkter, som fremgår af /1/. Undersøgelsesoplægget skal sendes til godkendelse hos Region Midtjylland og et evt. revideret oplæg med en opdateret økonomi skal fremsendes og godkendes før undersøgelsen igangsættes. I nogle puljer vil undersøgelsesoplægget skulle indgå i et møde, som beskrevet i Region Midtjylland vil ved opstart oplyse hvad formålet er for den enkelte undersøgelse såfremt den varierer fra den udmeldte strategi i /1/. Prisen skal indeholde rådgivers omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af undersøgelsesoplæg jf. /1/ inkl. evt. revision af oplæg. 2.5 Undersøgelsesoplæg - videregående undersøgelse Undersøgelsesoplægget skal indeholde resultater fra tidligere undersøgelser. Undersøgelsesoplægget skal indeholde de oplysninger og undersøgelsespunkter, der vurderes nødvendige for at besvare formålet med undersøgelsen, her henvises til /2/. Oplægget skal indeholde en opdateret konceptuel model. Den konceptuelle model, skal på en let og overskuelig måde, vise forureningsudbredelse i jord, grundvand og poreluft, geologi Side 10

11 og grundvandsspejl, bygninger inkl. evt. kælder, betydende tekniske installationer samt arealanvendelse (bolig, erhverv, have m.v.). Region Midtjylland vil ved opstart oplyse hvad formålet er for den enkelte undersøgelse. Videregående undersøgelser vil ofte omhandle afgrænsning og risikovurdering af en allerede konstateret forurening. Undersøgelsesmetoderne vil oftest være de samme som ved V2-undersøgelserne. Oplægget skal sendes til godkendelse hos Region Midtjylland og et evt. revideret oplæg med en opdateret økonomi skal fremsendes og godkendes før undersøgelsen igangsættes. I nogle puljer vil undersøgelsesoplægget skulle indgå i et møde, som beskrevet i Prisen skal indeholde rådgivers omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af undersøgelsesoplæg inkl. evt. revision af oplæg. 2.6 Afværgekatalog og projekteringsparametre På enkelte relevante sager vil Region Midtjylland bede rådgiver anvende Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer Afværgekatalog og Projekteringsparametre, jf. /5/. Afværgekataloget anvendes for at vurdere nødvendigheden af at inkludere evt. projekteringsparametre i den planlagte undersøgelse. De undersøgelser, der vil blive udvalgt vil typisk være videregående undersøgelser, hvor Region Midtjylland vurderer der er en rimelig sandsynlighed for en fremtidig afværge. Prisen skal inkludere indtastning i afværgekataloget, en vurdering af de fremkommende resultater samt en anbefaling af hvilke projekteringsparametre, der skal medtages i undersøgelsen samt et afsnit i afrapporteringen. 3 Feltarbejde V2 undersøgelsernes generelle omfang er beskrevet i /1/. Herudover henvises til /3/ og /4/. Videregående undersøgelser vil, når det vurderes relevant, inddeles i forskellige faser. For udførelsen af de forskellige prøvetagninger henvises til de vedlagte metodebeskrivelser i /1/ omhandlende; 1) Boringer, jordprøvetagning samt filtersætning, 2) Vandprøvetagning, 3) Udtagning af overfladeprøver og 4) Poreluft- og indeklimamålinger. Afsnit omfatter uddybende beskrivelser af de enhedspriser, som ikke umiddelbart er omfattet af ovennævnte metodebeskrivelser. Side 11

12 I forbindelse med alle typer af feltarbejde, som udføres for Region Midtjylland, er rådgiveren samt dennes underentreprenører forpligtet til at anvende de skilte, der udleveres ved kontraktindgåelse. Alle priser vedr. feltarbejde skal indeholde projektstyring, kontakt til grundejer, kørsel, feltlog, etablering af punkt, prøvetagning, reetablering, fuldtidstilsyn, indmåling og rapportering. 3.1 Målepunkter Samtlige målepunkter skal indmåles og indtastes i GeoGis, jf. afsnit 4.1. Der er fastsat specifikke krav til indmålingen af de forskellige typer af målepunkter se afsnit for yderligere specifikationer. Se desuden tilbudslisten, jf. kontraktbilag 1 for specifikke krav til de enkelte punkter Navngivning af prøvepunkter Prøvepunkter skal nummereres fortløbende, således at disse med relation til sagsnummeret bliver unikke. Inden arbejdet i felten skal der tjekkes for eksisterende prøvepunkter i regionens GeoGis således at der undgås overskrivning af eksisterende punkter i databasen. Punkterne skal altid navngives og nummereres, som defineret i vejledningen på regionens hjemmeside. 3.2 Mobilisering Mobilisering afregnes kun såfremt en undersøgelse på en lokalitet inddeles i flere tidsforskudte faser. Der bliver afregnet mobilisering for opstart af hver fase, dog ikke for første fase. Dvs. hvis der igangsættes en pulje på 7 lokaliteter og det efter 1. undersøgelsesfase besluttes at gennemføre 2. fase undersøgelser på 3 lokaliteter og herefter 3. fase undersøgelser på 2 lokaliteter, vil der blive afregnet for 5 x mobilisering. 3.3 Boringer Boringsafslutninger I forbindelse med at udkastet til undersøgelsesrapporten kommenteres, tager Region Midtjylland stilling til, om der er ønske om at bevare nogle af de udførte boringer. Se i øvrigt bilag 1 i /1/ for boringsafslutninger. Prisen angives for hver af de tre typer af afslutninger og skal indeholde udlæg til selve afslutningen samt installering. Side 12

13 3.3.2 Sløjfning af boringer Filtersatte boringer skal sløjfes efter gældende lov om Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land nr af 26. juli Prisen skal indeholde planlægning, kontakt til grundejer samt udførsel af korrekt sløjfning. 3.4 Geoprobe På nogle undersøgelser kan det blive aktuelt at anvende geoprobe. Geoprobe udstyret skal som minimum kunne udføre MIP sonderinger, HPT log, ledningsevne log samt kunne udtage niveauspecifikke jordprøver, poreluftprøver, vandprøver samt hele jordkerner. Prisen skal afgives som en dagspris og skal indeholde planlægning, mobilisering, bemandet geoprobe udstyr, prøveudtagning, logs, sagsstyring samt afsnit til afrapportering. 3.5 Indeklima Ved udførelse af indeklimamålinger redegøres for forholdene på målestedet (anvendelsesforhold mm.). Der skal redegøres for følgende meteorologiske forhold: Temperatur, vind og lufttryk før og under prøvetagningsperioden. Ved udførelse af indeklimamålinger udføres en udeluft reference i samme periode. Prisen skal indeholde planlægning, feltlog, kontakt til grundejer, ophængning og nedtagning af rør, sagsstyring samt afrapportering Måling i faldstamme/vandlås Gennem de sidste år har Region Midtjylland gennem en del af de udførte videregående undersøgelser observeret at kloakken ofte er en betydningsfyld spredningsvej for flygtige forureninger. I sådanne undersøgelser, hvor der er konstateret påvirkning af indeklimaet af flygtige komponenter, og hvor det er sandsynligt, at kloakken er en spredningsvej, vil Region Midtjylland have foretaget målinger i faldstammer. Prisen skal indeholde aktiv opsamlet måling på kulrør i faldstamme f.eks. gennem wc eller gulvafløb; inkl. prøveudtag, feltlog, sagsstyring samt afrapportering Måling i kloak I videregående undersøgelser, hvor det er sandsynligt, at kloakken er en spredningsvej, vil Region Midtjylland have foretaget målinger i kloak-/samlebrønde, hvis det vurderes relevant i den enkelte sag. Side 13

14 Prisen skal indeholde passiv måling i kloak-/samlebrønd f.eks. ved ophængning af ORSA-rør; inkl. prøveudtag, feltlog, sagsstyring samt afrapportering Differenstrykmåling over gulv Region Midtjylland vil som udgangspunkt have udført differenstrykmålinger over gulv i forbindelse med indeklimamålinger. Målingerne skal, som udgangspunkt logges over en periode på 7 dage før og 7 dage efter indeklimamålingen samt mens indeklimamålingen opsamles. Nøjagtigheden på differenstrykket skal være 0,1 Pa eller mindre. Der skal måles differenstryk min. hvert 10. minut i hele måleperioden. Prisen skal indeholde kontakt til grundejer, opsætning og nedtagning af udstyr, sagsstyring samt afrapportering. 3.6 Byggeteknisk gennemgang Ved den byggetekniske gennemgang redegøres for gulvkonstruktioner, gulvtykkelser, synlige revner, utætte rørgennemføringer, ventilationsforhold m.m. Den byggetekniske gennemgang skal indeholde en gennemgang med ppb-rae. Prisen skal indeholde planlægning, kontakt til grundejer, byggeteknisk gennemgang med ppb-rae, feltlog, billeddokumentation, sagsstyring samt afsnit til afrapporteringen. 3.7 Tankscreening Der gennemføres en tankscreening på en lokalitet, hvis der er væsentlig usikkerhed om placeringen af en nedgravet tank. Der skal som udgangspunkt gives pris på tankscreening med EM61. Prisen skal indeholde planlægning, kontakt til grundejer, feltlog, tankscreening af et areal op til m 2, sagsstyring samt afsnit til afrapporteringen. 3.8 TV- inspektion. På lokaliteter, hvor det vurderes relevant udføres TV-inspektion af relevante dele af kloaknettet (inde og ude). Prisen er opdelt i to; 1) Opstartsprisen skal indeholde planlægning, kontakt til grundejer, feltlog, kloakinspektion. Inspektionsfirmaet skal medbringe alt nødvendigt udstyr, så der kan udføres inspektion af små ledninger, stik-på-stik, udføres spuling og dokumentation i form af en DVD. 2) Herefter honoreres pr. løbende meter kloakledning inkl. afrapportering. Side 14

15 3.9 Prøvehåndtering Analyser skal som udgangspunkt udføres af det laboratorium, som Region Midtjylland har aftale med. Fakturering af analyser afregnes direkte med regionen efter fakturaen er godkendt af rådgiver. Analyseresultaterne sendes til rådgiver, som laver en samlet opdatering af regionens GeoGis-database. Prisen for prøvehåndtering omfatter kontakt med laboratoriet, bestilling af emballage, udvælgelse af prøver, rekvisitioner, bestilling af analyser, efterfølgende vurdering af data og godkendelse af faktura. Prisen angives pr. lokalitet for en V2-undersøgelse og pr. lokalitet pr. fase for en videregående undersøgelse Analyserekvisitionen Alle analyser bestilles via udfyldelse af en analyserekvisition, der sendes til laboratoriet. Regionens vejledning til udfyldelse af analyserekvisition skal følges, vejledningen fremgår af regionens hjemmeside. Regionen stiller en rapport-service til rådighed, der laver et automatisk tjek af de af laboratoriet registrerede rekvisitionsdata i forhold til prøvebetegnelser og øvrige krav til hvordan analyserekvisitionen udfyldes korrekt. Hvis servicen opdager en fejl, modtager prøvetageren en mail, med angivelse af fejlen, hvorefter laboratoriet kan kontaktes for at rette oplysningerne. Det er rådgivers ansvar at sørge for at disse rekvisitionsdata er registreret korrekt ved laboratoriet. 4 Digitalisering 4.1 Registrering af feltdata i GeoGis Region Midtjylland har fokus på at data i GeoGis er af en høj kvalitet. Det er derfor vigtigt for regionen at rådgiver har kvalificeret personale til at udføre digitaliseringen. Rådgiver skal derfor kunne dokumentere omfattende viden vedr. indtastning i GeoGis hos medarbejderne som rådgiver ønsker at anvende til indtastningen. Hvilke personer rådgiver ønsker at anvende til indtastning skal fremgå i henhold til afsnit 1.1. Der vil blive afholdt et årligt vidensdelingsmøde omhandlende digitalisering i regionens databaser, rådgiver skal deltage i dette møde for egen regning. Regionen vil løbende holde rådgiver orienteret om hvilken version af GeoGis der anvendes. Regionen overgår til version GeoGis 2020 forventeligt i første kvartal Dataindtastning og aflevering skal derfor foregå i den version der er angivet af regionen. Bilag 4 indeholder en kort beskrivelse af GeoGis Side 15

16 I Region Midtjyllands GeoGis skal alle, de for undersøgelsen tilhørende digitale feltdata, registreres. De digitale feltdata omfatter følgende overordnede emner: Boringsstamdata, herunder navn, DGU nr., datoer, dybde, koordinater, metode, udførende, formål m.m. Geologi. Prøvetagningspunkter/prøver. For hvert prøvepunkt skal der bl.a. være oplysninger om koordinatet for prøvepunktet, metoden og prøvetager. Analysedata (via indlæsning af standat fil-data fra laboratoriet). Filterrør, herunder koordinatoplysninger. Gruskastning og afpropning. Sløjfningsoplysninger. Pejledata. Ovenstående er mere uddybende beskrevet i bilag 2, hvor de enkelte påkrævede felter er angivet sammen med regionens aktuelle krav til deres udfyldelse. Det må forventes at der i løbet af aftalen kan ske mindre justeringer af disse krav. Det er vigtigt at de indtastede data er af høj kvalitet, derfor er det et krav fra Region Midtjylland at rådgiver fører et højt niveau for kvalitetssikring, både på analyseresultater modtaget fra laboratorier og boredata. Der skal særligt gøres opmærksom på følgende; Data skal præcist afspejle den/de udførte undersøgelse(r), hvilket f.eks. betyder at der ikke må mangle data og at der ikke må stå dublerede data (f.eks. må der ikke stå samme prøvepunkter eller prøver registreret flere gange med forskellige navne). Rådgiver skal sørge for at data indlæst via standat filformatet fra laboratoriet er korrekte, og tage kontakt til laboratoriet hvis der er fejl og mangler. Er der i GeoGis allerede eksisterende data på sagerne må disse ikke overskrives, og der skal tages hensyn til disse ved navngivning af nye boringer og prøvepunkter. Jf. afsnit Region Midtjylland udleverer en basis-geogisdatabase, som rådgiver skal benytte til at indføre data for undersøgelsessagerne. Basis-GeoGisdatabasen indeholder kun de kodelisteværdier, som regionen bruger og er sat op med visning af de felter, som regionen benytter. Denne database afleveres til regionen ved afslutning af puljen, jf. afsnit Side 16

17 Rådgiver skal benytte den version af GeoGis systemet som fremgår af regionens hjemmeside ved opstart af pulje/sag. Prisen omfatter registrering og kvalitetssikring af de oplysninger, der er listet i bilag 2 herunder analyser modtaget fra laboratoriet. Der angives en gennemsnitspris pr. lokalitet for en V2-undersøgelse samt en pris for en videregående undersøgelsesfase. Se desuden udspecificeringen for opgaven herunder. Jf. afsnit Krav til stedfæstelse af prøvepunkter Alle prøvetagningspunkter skal stedfæstes og registreres i regionens GeoGis. Der gælder følgende krav til stedfæstelsen: Punkttype XY- Z- Bemærkning Målemetode præcisionskrav præcisionskrav Filtersatte boringer og brønde hvorfra der tages vandprøver. Terræn samt top af samtlige filterrør/forerør (z) 10 cm 4 cm F.eks. D-GPS RTK evt. med hjælp fra nivellering hvis godt sattelitsignal ikke kan opnås Ikke filtersatte boringer (inkl. håndboringer) og overfladeprøver fra enkeltpunkt. (Terræn) 25 cm 30 cm F.eks. D-GPS RTK evt. med hjælp fra nivellering hvis godt sattelitsignal ikke kan opnås Overfladeprøver fra flade/flere nedstik 25 cm 30 cm Blot èt koordinat fra midten af fladen registreres i Geo- Gis. Desuden indtegning på kortskitsen på rapporten. F.eks. aflæsning fra GISskitse/luftfoto Poreluft udendørs 50 cm intet krav F.eks. D-GPS m. EGNOS eller bedre eller aflæsning fra GIS-skitse/luftfoto Side 17

18 Punkttype XY- Z- Bemærkning Målemetode præcisionskrav præcisionskrav Poreluft under gulv, indeklima 50 cm intet krav aflæsning fra GISskitse/luftfoto/nivellering fra fast punkt Inde og udeklima punkter 50 cm intet krav F.eks. D-GPS m. EGNOS eller aflæsning fra GISskitse/luftfoto/nivellering fra fast punkt I GeoGis registreres koordinaterne på boringer/prøvetagningspunktet, og den brugte målemetode registreres. Ved indmåling og registrering skal altid benyttes koordinatsættet UTM zone 32 datum: Euref89/ETRS89 (EPSG kode:25832) og for højdesystemet skal altid anvendes DVR90. For overfladeprøver, der er udtaget á flere stik skal fladen, som overfladen repræsentere indtegnes i gis og tilhørende shapefil afleveres sammen med undersøgelsesrapporten. Er der flere filtersatte boringer på en sag skal disse indmåles samme dag således at usikkerhed på pejlekoter minimeres Top af boringer (inkl. håndboringer) og nummerering af filterrør Boringens referencepunkt er defineret som terræn og registres som sådan i GeoGis. Top registreres, som afstanden fra referencepunktet til øverste filterrør/forerør. Alle forerør indmåles ligeledes og registreres i GeoGis som afstanden fra boringens referencepunkt til top af hvert af filterrørene. Pejlinger udføres altid til top af forerøret/filterrøret. Ved flere filterrør skal filtre nummereres nedefra op, dvs. filter 1 er dybeste filter. Filterrør afskæres i top således at top af filterrørene står i samme rækkefølge, dvs. filter 1 har sin top nederst, filter 2 højere oppe og filter 3 højest oppe Geologisk beskrivelse Den geologiske beskrivelse bør følge standarden, som den kendes fra bl.a. Ingeniør geologisk prøvebeskrivelse, det eksisterende borejournalprogram, Jupiter m.m Analysedata Laboratoriet fremsender digitale data i form af en standat-fil, indeholdende data om prøven fra rekvisitionen samt analyseresultater. Rådgiver skal indlæse standat-filen til Side 18

19 GeoGis. Det er rådgivers opgave at sikre, at de data der afleveres til regionen via GeoGis er de gældende (senest reviderede) data, og at de indeholder de nødvendige analysedata og data om prøven, jf. bilag 2 med krav til felter. Ligeledes er det rådgivers ansvar at de indlæste analysedata er registeret på de korrekte prøver/boringer/indtag Aflevering af data Det er et krav at rådgiver overfører de digitale feltdata til regionens GeoGis database via en web service adgang. Vejledning i brugen af Web Service GeoGis kan findes på regionens hjemmeside under vejledninger. Rådgiver fremsender GeoGis databasen ved afslutning af puljen. I forbindelse med videregående sager opdateres databasen løbende. 4.2 Registrering i JAR Jordforureningslovens Areal Register (JAR) er regionens register over jordforureninger. Her findes alle regionens lokaliteter med tilhørende data (dog ikke feltdata). Rådgivere, der ikke har kendskab til JAR, kan få adgang til regionens testmiljø for at kunne danne sig et overblik. Adgangen fås ved henvendelse til John Ryan Pedersen; Rådgiver skal som udgangspunkt have været på JAR kursus eller skal kunne dokumentere tilsvarende viden. Denne dokumentation for JAR kendskab skal foreligge for de medarbejdere rådgiver ønsker at anvende til indtastningen i JAR. Hvilke personer rådgiver ønsker at anvende skal fremgå af afsnit 1.1. De data, der skal indtastes i JAR, er oplistet i bilag 3. Data kan være oprettet af regionens sagsbehandlere, men det påhviler rådgiver at sikre at alle data er indtastet ved opgavens afslutning, jf. afsnit Det kan forventes at de fleste oplysninger om aktiviteter og tidligere undersøgelser allerede er registeret på lokaliteten i JAR. På Region Midtjyllands hjemmeside, findes de nyeste manualer til JAR, som beskriver systemets opbygning samt dataindtastning. Prisen omfatter indtastning af de oplysninger, der er listet i bilag 3, der angives en gennemsnitspris pr. lokalitet. For nogle undersøgelser vil indtastningen være mere omfattende end for andre. Side 19

20 5 Afrapportering Der udarbejdes en rapport for hver lokalitet. Rapporten skal være så kortfattet som muligt, og teksten skal være skrevet i et letlæseligt sprog og beskrive de relevante problemstillinger. Der vil blive udleveret en skabelon til rapportforside ved kontraktindgåelse. Et rapportudkast mailes til godkendelse hos regionens sagsbehandler, jf. afsnit Efter godkendelse af rapportudkast indarbejdes evt. ændringer og den endelige rapport mailes til Miljøs hovedpostkasse, Rapporter ønskes udelukkende afleveret i elektronisk form. Databehandling og rapportering af de enkelte målepunkter skal medregnes i enhedspriserne for hvert enkelt målepunkt. Prisen for afrapportering er derfor uafhængig af antal undersøgelsespunkter. 5.1 Rapport V2 undersøgelse Rapporten skal udarbejdes ud fra den vedlagte skabelon, jf. bilag 7. Rapporten er todelt; den indeholder en grundejer del samt en teknisk del. Af skabelonen fremgår opbygningen med de enkelte afsnit samt forslag til formuleringer. Rapporten skal altid tilpasses formålet for den enkelte undersøgelse, der skal altså ikke medtages afsnit, som ikke er relevante for opfyldelse af undersøgelsens formål. Prisen på afrapportering skal omfatte en rapport med relevante afsnit, jf. bilag Rapport videregående undersøgelse Rapporten skal som udgangspunkt indeholde de samme afsnit som en rapport for en V2 undersøgelse, dog skal afsnittet omkring tidligere undersøgelser udbygges. Rapporten skal altid tilpasses formålet for den enkelte fase/undersøgelse, der skal altså ikke medtages afsnit, som ikke er relevante for opfyldelse af undersøgelsens formål. Nedenfor er udvalgte afsnit i afrapporteringen uddybet. Prisen på afrapportering skal omfatte en rapport med relevante afsnit, med nedenfor beskrevne indhold inkl. bilag Registreringsblad Her beskrives de berørte ejendomme (matr. nr., grundejere, arealanvendelse), kortlægningsstatus ved undersøgelsens start Historisk redegørelse. Indholdet/omfanget af den historiske redegørelse er anført i afsnit 2.1. Hvor det skønnes relevant suppleres med interview og besigtigelse. Ved nogle brancher kan det væ- Side 20

Dynamiske undersøgelser

Dynamiske undersøgelser Dynamiske undersøgelser Erfaringer og udfordringer ved dynamiske undersøgelser med udgangspunkt i undersøgelserne i Holstebro, herunder kort gennemgang af principperne ved metoden og hvor den er mest anvendelig

Læs mere

Udkast til kontrakt Forureningsundersøgelser. Offentligt udbud Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser

Udkast til kontrakt Forureningsundersøgelser. Offentligt udbud Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser Forureningsundersøgelser Offentligt udbud Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser 6. april 2011 Kontrakt mellem Region Midtjylland, Jord og Råstoffer og Rådgiver Vedr. : Rammeaftale

Læs mere

Udkast til kontrakt. Dynamiske undersøgelser Holstebro OSD

Udkast til kontrakt. Dynamiske undersøgelser Holstebro OSD xx. marts 2013 Kontrakt mellem Region Midtjylland, Miljø og Rådgiver Vedr. : Side 2 1 Indledning Denne kontrakt er indgået efter Region Midtjyllands annoncering omhandlende 17 forureningsundersøgelser

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer [ ] Att. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0043 Ref. ULU/PBR Den 24. april 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende

Læs mere

Vejledning til Pejling af en boring

Vejledning til Pejling af en boring Vejledning til Pejling af en boring Hvad er en pejling? En pejling er en måling af, hvor langt der er fra et fast målepunkt og ned til grundvandet. Afstanden fra målepunktet til grundvandet kaldes nedstikket.

Læs mere

KL har enkelte kommentarer til de indholdsmæssige ændringer i bekendtgørelsen, de præsenteres herunder i afsnittet generelle bemærkninger.

KL har enkelte kommentarer til de indholdsmæssige ændringer i bekendtgørelsen, de præsenteres herunder i afsnittet generelle bemærkninger. N O TAT Høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde Helhedsindtryk Udkastet til ny bekendtgørelse indeholder i hovedsagen rettelser, som er en konsekvens af anden

Læs mere

Oplæg til orienterende forureningsundersøgelse for ændret arealanvendelse

Oplæg til orienterende forureningsundersøgelse for ændret arealanvendelse Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Aalborg Kommune, Borgmesterens forvaltning HOU HAVN Telefon 9630 6400 Fax 9630 6474 E-mail niras@niras.dk

Læs mere

NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010

NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010 NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010 Projekt nr.: Life09/ENV/DK368 Kontrakt mellem Region Midtjylland, Jord og Råstoffer og Rådgiver Vedr. : Demonstrationsforsøg med afværgemetode in situ basisk

Læs mere

Kortlægning og registrering

Kortlægning og registrering Kortlægning og registrering Teknik og Administration Nr. 5 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 5 3. Krav til kortlægnings- og registreringsundersøgelser... 9 3.1 Kortlægning...

Læs mere

Carbonatsystemet og geokemi

Carbonatsystemet og geokemi Carbonatsystemet og geokemi Definition af carbonatsystemet og geokemi Carbonatsystemet udgøres af følgende ligevægte: CO 2 (aq) + H 2 O H 2 CO 3 (aq) H 2 CO 3 H + + HCO3 - HCO 3 - H + + CO 3 2- Kuldioxid

Læs mere

Indtagsbegrebet. Eks. på boring i kalk.

Indtagsbegrebet. Eks. på boring i kalk. Indtagsbegrebet Indtag er et stykke af boringen, som indeholder et eller flere filtre. Det er det sted hvor vandet løber til/ind i boringen og/eller det sted, hvorfra der bliver taget vandprøver. Et indtag

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 5

GEUS-NOTAT Side 1 af 5 Side 1 af 5 Til: Statens Miljøcentre, Den nationale grundvandskortlægning Fra: Afdeling for Grundvands- og Kvartærgeologisk kortlægning Kopi til: Miljøcentrenes projektsekretæriatet og Gruppen for EU-udbud,

Læs mere

Anmodning om tilbud på gennemførelse af boringsregistrering og synkronpejling i kortlægningsområde

Anmodning om tilbud på gennemførelse af boringsregistrering og synkronpejling i kortlægningsområde Anmodning om tilbud på gennemførelse af boringsregistrering og synkronpejling i kortlægningsområde Formål og baggrund Vedrørende kortlægning af grundvandsressourcen i området og skal data anvendes til

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder Udkast 17.1.2014 Silkeborg Kommune Region Midtjylland INDLEDNING: Formål: Formålet med udarbejdelse af retningslinjerne for håndtering

Læs mere

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Bornholms Regionskommune, Natur og Miljø. Juli 2015 2 Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. Tel.: 56

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

din grund for jordforurening

din grund for jordforurening mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund

Læs mere

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny.

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny. Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk [Denne tilladelse eller udkast til tilladelse vedlægges et følgebrev, hvor der for udkast angives periode for

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

inger og prøvesteder aja A. Hansen

inger og prøvesteder aja A. Hansen inger og prøvesteder aja A. Hansen 2 Indhold Projektets formål Organisering Indhold og plan 3 B-boringer og prøvesteder projektets formål Projektet går ud på at opsamle prøvedata fra B-boringer og prøvesteder,

Læs mere

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP Dato 08.04.2008 Sagens problematik hvad drejer det sig om (faktum) Påbud om undersøgelser af forureningens

Læs mere

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Generelt om notat: Nedennævnte notat er fremkommet efter dialog og undersøgelser gennemført af bestyrelsen og ingeniørfirmaet Gaihede

Læs mere

HVAD BETYDER EN LOKALISERING FOR BRUGEN AF BOREDATA?

HVAD BETYDER EN LOKALISERING FOR BRUGEN AF BOREDATA? FORMÅLET MED LOKALISERING Formålet med en lokalisering er at få en entydig beskrivelse af boringens beliggenhed i terrænet, en beskrivelse af dens tekniske indretning og en beskrivelse af den praktiske

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed...

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed... Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 3 5. Konsulentaftalens

Læs mere

Eksport af danske ydelser indenfor forurenet jord og grundvand Georgian Railway, Tbilisi by pass project. Land contamination study.

Eksport af danske ydelser indenfor forurenet jord og grundvand Georgian Railway, Tbilisi by pass project. Land contamination study. Georgian Railway, Tbilisi by pass project. Land contamination study. Forureningsundersøgelser på stort aktivt jernbaneområde i Tbilisi by i Georgien. Området skal byudvikles i perioden 2012-2026. Jarl

Læs mere

NorthPestClean. Notat. Dræning og tæthedsprøvning af testceller 22-11-2011. Projekt nr.: Life09/ENV/DK368

NorthPestClean. Notat. Dræning og tæthedsprøvning af testceller 22-11-2011. Projekt nr.: Life09/ENV/DK368 NorthPestClean Notat Dræning og tæthedsprøvning af testceller 22-11-2011 Projekt nr.: Life/ENV/DK368 Dræning og tæthedsprøvning af testceller Indholdsfortegnelse 1 Indledning...2 2 Testcelle 1...3 2.1

Læs mere

JAR kommune minimanual. Ver 2.1 2. juli 2009

JAR kommune minimanual. Ver 2.1 2. juli 2009 JAR kommune minimanual Ver 2.1 2. juli 2009 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Generelt om navigering...3 GEM og GODKEND knapperne...4 Startsiden...4 Søg efter en kortlagt grund...4 Opret ny lokalitet...5

Læs mere

Konceptuelle modeller

Konceptuelle modeller Konceptuelle modeller Konceptuelle modeller fra indledende undersøgelser til videregående undersøgelser, inddragelse af geologi, hydrogeologi, transportprocesser, forureningsspredning og indeklima. ATV-Vest

Læs mere

Natur- og Miljøkonference maj 2013

Natur- og Miljøkonference maj 2013 Natur- og Miljøkonference maj 2013 Påbud vedrørende olieudskillere og kloakker Claus Frydenlund, akademiingeniør Gladsaxe Kommunes miljøafdeling Emnet som vil blive gennemgået: 72 i Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

Miniudbud. bestilling af håndværkere

Miniudbud. bestilling af håndværkere Miniudbud bestilling af håndværkere Miniudbud Vejledning til miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms. Eller hvis

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

NorthPestClean Kontraktbilag 3: Eventuelle rettelsesblade samt spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

NorthPestClean Kontraktbilag 3: Eventuelle rettelsesblade samt spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Udbyder: Region Midtjylland NorthPestClean Kontraktbilag 3: Eventuelle rettelsesblade samt spørgsmål og svar til udbudsmaterialet pr. 20. januar 2011 vedr. EU-udbud nr. 2010-148563: Demonstrationsforsøg

Læs mere

GeoEnergi projektet opgaver der berører sagsbehandlingen

GeoEnergi projektet opgaver der berører sagsbehandlingen GeoEnergi projektet opgaver der berører sagsbehandlingen Disposition Introduktion til projektet Status for etablering af jordvarmeboringer i Danmark Geologi og jordvarmeboringer Hvordan kan en jordvarmeboring

Læs mere

OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD

OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD Direktør Mikael E. Nielsen Dansk Miljørådgivning A/S ATV MØDE VALG AF AFVÆRGEMETODER HVORDAN FINDES DEN TEKNISK, ØKONOMISK OG MILJØMÆSSIGT

Læs mere

Slagelse Boligselskab UDBUDSBREV. Flytning af bohave for. Slagelse Boligselskab Afdeling 12. Sydbyen

Slagelse Boligselskab UDBUDSBREV. Flytning af bohave for. Slagelse Boligselskab Afdeling 12. Sydbyen UDBUDSBREV Flytning af bohave for Slagelse Boligselskab Afdeling 12. Sydbyen Ærøvej 70 80 Ærøvej 94 96 Ærøvej 98 100 Ærøvej 102 104 Ærøvej 106 108 I Slagelse kommune. Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus

Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus Typer af jordvarme: Der findes helt overordnet to forskellige typer af anlæg til indvinding af jordvarme horisontale og vertikale anlæg. Betegnelserne

Læs mere

BILAG 1 TEKNISK SPECIFIKATION - REGION NORDJYLLAND

BILAG 1 TEKNISK SPECIFIKATION - REGION NORDJYLLAND BILAG 1 TEKNISK SPECIFIKATION - REGION NORDJYLLAND INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDHOLD AF OPGAVEN... 3 1.1 Rekvisition... 3 1.2 Online service... 3 1.3 Prøveindlevering og afhentning... 3 1.4 Emballering...

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

Dvs. konklusionen er, at A får tildelt Vejle Fjord og B får tildelt Vestfyn, da denne kombination giver den højeste, vægtede sum af pointtal.

Dvs. konklusionen er, at A får tildelt Vejle Fjord og B får tildelt Vestfyn, da denne kombination giver den højeste, vægtede sum af pointtal. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. august 2014 14/08340-9 Leif Hald Pedersen lhp@vd.dk 7244 3606 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud PLA-PA.R001 og PLA-PA.R002 Ny bane

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 Kravspecifikation Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Indhold: 1. FORMÅL, OMFANG OG INDHOLD... 3 2. ORDFORKLARINGER... 3 3. LEVERANCERNE... 4 3.1 OPGAVER DER SÆRLIGT ER

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Skabelon for delaftale

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Skabelon for delaftale Dato: Delaftale ident nr: Rammeaftalens ident nr: Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for delaftale Delaftalen indgås i henhold til indgået rammeaftale om annoncering af jobsøgningsforløb ved

Læs mere

RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND

RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND DATO September 2012 UDARBEJDET AF Iben Maag RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND ESDH SAGSNR. Tilføj ESDH sagsnr. SAP OPGAVENR. Tilføj SAP opgavenr., ét evt. flere FAKTURAREFERENCE Tilføj initialer, der

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014 Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjort spørgsmål og svar. Alle spørgsmål og svar

Læs mere

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Indhold Side2/10 Indledning... 3 Boligsager... 4 Rådgivers ydelser og samarbejde... 5 Indledning Frederikshavn Kommune ønsker at indgå

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale Januar 2007 Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Driftsaftalen 1.1 Udbudsgrundlag Denne

Læs mere

NÅR MILJØBORINGER ER SKIDT FOR MILJØET. Geolog Elsebeth Engsig-Karup, Gladsaxe Kommune

NÅR MILJØBORINGER ER SKIDT FOR MILJØET. Geolog Elsebeth Engsig-Karup, Gladsaxe Kommune 1 NÅR MILJØBORINGER ER SKIDT FOR MILJØET Geolog Elsebeth Engsig-Karup, Gladsaxe Kommune Miljøboringer udfører man for at vurdere forureninger og som led i beskyttelsen af miljøet. Det er dog ikke altid,

Læs mere

QUICKGUIDE. til Skab overflade i icp41/42

QUICKGUIDE. til Skab overflade i icp41/42 til Skab overflade i icp41/42 1. I denne guide gennemgåes hvordan der skabes en overflade. Vi vil tage udgangspunkt i en afgravning til et rør mellem 2 brønde som vi kender punktnumrene på. Dette er blot

Læs mere

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus J.nr.: 01.00.00.G01 Sagsnr.: 11/1215 Beslutning i Ejendoms- og Arealudvalget den 23-05-2012 Udvalget kunne ikke følge indstillingen og tilbagesender

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Rammeudbud - en anden metode til udbud af renoveringsopgaver

Rammeudbud - en anden metode til udbud af renoveringsopgaver Rammeudbud - en anden metode til udbud af renoveringsopgaver 15. juni 2005 Rørcenterdagene 2005 SSTT Årsmøde 2005 Af Bo Bonnerup, Carl Bro as bbn@carlbro.dk 2005, Carl Bro as - side 1 Disposition Hvad

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015 Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune xx.xx.2015 Side 2/8 Indhold 1. Baggrund...3 2. Planens geografiske område...3 3. Vurdering af de væsentligste miljøproblemer i Læsø Kommune...3 4. Fortegnelse over specielle

Læs mere

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning November 2004 Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse af vejledning 3 Procedurebeskrivelse 4 Bilag: Teknisk vejledning 6 Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Læs mere

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser Sådan laver du et miniudbud Håndværkerydelser Miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms, eller hvis du skal have

Læs mere

BedreBolig-tjekliste til opfølgning efter 12 måneder

BedreBolig-tjekliste til opfølgning efter 12 måneder BedreBolig-tjekliste til opfølgning efter 12 måneder Bilag 11 til Vejledning om BedreBolig-rådgivning Formål Formålet med en BedreBolig-opfølgning efter 12 måneders anvendelse af det energirenoverede hus

Læs mere

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Region Hovedstaden Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Jeg vil undersøge og oprense forurening på min grund hvad gør jeg? Først skal du gøre dig klart, hvorfor du vil undersøge

Læs mere

Henrik Husum Nielsen, NIRAS Nanna Muchitsch, NIRAS Anders G. Christensen, NIRAS

Henrik Husum Nielsen, NIRAS Nanna Muchitsch, NIRAS Anders G. Christensen, NIRAS ERFARINGS OPSAMLING Passiv ventilation under huse Miljøprojekt nr. 1348 2010 Henrik Husum Nielsen, NIRAS Nanna Muchitsch, NIRAS Anders G. Christensen, NIRAS Følgegruppe Ole Kiilerich, Miljøstyrelsen Susanne

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 100320/530 SBJ/MGL Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Januar 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler 04.10 Forbrugsartikler Vejledning www.ski.dk/forbrugsartikler Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige enheder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning

Læs mere

Nye anvendelser af passiv sporgasteknik (PFT) på indeklimasager

Nye anvendelser af passiv sporgasteknik (PFT) på indeklimasager Nye anvendelser af passiv sporgasteknik (PFT) på indeklimasager Per Loll, udviklingsleder, Ph.D Poul Larsen, civilingeniør, Ph.D. Nanna Muchitsch, fagchef, civilingeniør Niels Christian Bergsøe, seniorforsker,

Læs mere

B o l i g f o r e n i n g e n V I B O

B o l i g f o r e n i n g e n V I B O B o l i g f o r e n i n g e n V I B O, Nivå Anlægsentreprenør Januar 2013 R a m b ø l l H a n n e m a n n s A l l é 5 3 DK- 2 3 0 0 K ø b e n h a v n S T l f. 5 1 6 1 1 0 0 0 B o l i g f o r e n i n g

Læs mere

Rådgiveren vælger evaluator i forbindelse med indgåelse af rådgiveraftalen. Evaluator bør nævnes i rådgiveraftalen.

Rådgiveren vælger evaluator i forbindelse med indgåelse af rådgiveraftalen. Evaluator bør nævnes i rådgiveraftalen. 3. marts 2008 /jnj-ebst, kag-vm Rådgivernøgletal - overordnet systembeskrivelse Dette notat beskriver kortfattet nøgletalssystemet for rådgivere. Notatet vil danne udgangspunkt for kommende vejledninger

Læs mere

Udbud af ingeniørrådgivning til projektet Brådalvej Cykelstiprojekt Tilbudsgrundlag (TG)

Udbud af ingeniørrådgivning til projektet Brådalvej Cykelstiprojekt Tilbudsgrundlag (TG) Udbud af ingeniørrådgivning til projektet Brådalvej Cykelstiprojekt Tilbudsgrundlag (TG) 1 Indhold 1 Orientering 1.1 Udbuddet 1.2 Klient 1.3 Rammeaftale 1.4 Tilbudsgrundlag 1.5 Opgavens overdragelse 2

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 02 Afholdt 21. juni 2012, kl. 11.00 Tilstede: Jacob Asp Hansen (JAH) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Vintermøde den 11. marts 2015, Fagsession 4 Sandra Roost, Orbicon A/S Risiko for overfladevand. Efter ændring af jordforureningsloven pr.

Læs mere

Indeklimapåvirkning fra forurenede grunde

Indeklimapåvirkning fra forurenede grunde Indeklimapåvirkning fra forurenede grunde Modelberegninger og indeklimamålinger Teknik og Administration Nr. 1 2002 Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Indledning...5 3. Sammenfatning...7 4. Udførelse

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er

Læs mere

Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt

Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt Bilag 1 Retningslinjer for at anvende prisbogen til et konkret projekt Dette bilag beskriver de arbejdsprocesser

Læs mere

Håndbog i jordforureningslovens 8

Håndbog i jordforureningslovens 8 Håndbog i jordforureningslovens 8 Teknik og Administration Nr. 2 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 1 1.1 Formål... 2 1.2 Læsevejledning... 2 2. Lovgrundlaget i oversigt... 5 3. 8-proceduren fra

Læs mere

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør EU-Supply Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 0; Bilag Generelle beskrivelser; Årets gang. Dato: 2010-03-29 Revision: 2

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 0; Bilag Generelle beskrivelser; Årets gang. Dato: 2010-03-29 Revision: 2 VEJDIREKTORATET Generelle beskrivelser Bilag 3: Årets gang dokument: VD_Drift_Modul_0_Bilag_Årets_gang.doc Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 Revision og Gyldighed... 3 2. ÅRETS GANG - OVERSIGT...

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Renovering i og under ejendomme

Renovering i og under ejendomme Renovering i og under ejendomme Rødder i fælles entreprenørkultur Renovering i og under ejendomme Aarsleff Rørteknik er markedsledende i Danmark, når det gælder renovering med strømpeforing i og under

Læs mere

Miniudbud vejledning 2. Bestilling af håndværkere

Miniudbud vejledning 2. Bestilling af håndværkere Miniudbud vejledning 2 Bestilling af håndværkere Vejledning til miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms. Eller

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE PÅ MUSICON. Rekvirent. Roskilde Kommune att. Gunilla Stine Rasmussen Køgevej 80 4000 Roskilde

ROSKILDE KOMMUNE SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE PÅ MUSICON. Rekvirent. Roskilde Kommune att. Gunilla Stine Rasmussen Køgevej 80 4000 Roskilde ROSKILDE KOMMUNE SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE PÅ MUSICON Rekvirent Roskilde Kommune att. Gunilla Stine Rasmussen Køgevej 80 4000 Roskilde Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Projekt

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Kravspecifikation Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Formål og overordnede rammer for annonceringen... 3 1.2. Rammerne for køb af vejledning og opkvalificering... 3 1.3.

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor)

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor) Tønder Kommune Miljø og Natur Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 e-mail: teknisk@toender.dk Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold

Læs mere

Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer

Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer GEO, Helle Hansen Sødalsparken 12 8220 Brabrand 8. juni 2015 Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer Beliggenhed Thyborøn. Placeringen fremgår af kortbilaget AnlægsID Boringer 10 boringer til

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

Aftale om flytning af indbo

Aftale om flytning af indbo Dato: Aftale om flytning af indbo 1. Parterne Denne kontrakt er indgået mellem: Hassris Boligselskab afd. 5 - Grønnegården Stationsmestervej 60 9200 Aalborg SV (herefter kaldet Kunden) Og XX (herefter

Læs mere

Jordforureningssager Hvad kan vi lære af vores fejl? ATV møde Odense 28. oktober 2009

Jordforureningssager Hvad kan vi lære af vores fejl? ATV møde Odense 28. oktober 2009 Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Jordforureningssager Hvad kan vi lære af vores fejl? ATV møde Odense 28. oktober 2009 Jens Peter Nielsen - Rambøll Mads Georg Møller - Rambøll Ansvar, kommunikation og forventningsafstemning

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag indeholder tidsplanen for Systemet. Tilbudsgivers eventuelle forbehold til bilag 8 anføres i forbeholdslisten og skrives

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Forfatter: Louise Rasmussen Revideret den 17-03-2015 Dokument nr. 480-2015-127465 Sags nr. 480-2015-70306

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Idékatalog Work smart - og spar på Ø90 ressourcerne.. December 2011

Idékatalog Work smart - og spar på Ø90 ressourcerne.. December 2011 Idékatalog Work smart - og spar på Ø90 ressourcerne.. December 2011 Idékatalog med MIPS-reducerende tiltag for kredsmedarbejdere 2011 Baggrund I foråret 2011 var der udfordringer med at optimere brugen

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere