Kontraktbilag 3. Opgavebeskrivelse. EU-udbud nr.: Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser. Regional Udvikling.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontraktbilag 3. Opgavebeskrivelse. EU-udbud nr.: 2014-144063 Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser. Regional Udvikling."

Transkript

1 Kontraktbilag 3 Opgavebeskrivelse EU-udbud nr.: Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser Regional Udvikling Miljø

2 Indholdsfortegnelse 1 Organisering ved opgaveløsning Bemanding Rådgivers referencer Kvalitet i opgaveløsningen Arbejdsmiljø Projektstyring Puljeforløb og tidsfrister Møder Indledende arbejde Miljøhistorisk redegørelse Besigtigelse og interview Hvilende sag Undersøgelsesoplæg - V2 undersøgelse Undersøgelsesoplæg - videregående undersøgelse Afværgekatalog og projekteringsparametre Feltarbejde Målepunkter Navngivning af prøvepunkter Mobilisering Boringer Boringsafslutninger Sløjfning af boringer Geoprobe Indeklima Måling i faldstamme/vandlås Måling i kloak Differenstrykmåling over gulv Byggeteknisk gennemgang Tankscreening TV- inspektion Prøvehåndtering Analyserekvisitionen Digitalisering Registrering af feltdata i GeoGis Krav til stedfæstelse af prøvepunkter Top af boringer (inkl. håndboringer) og nummerering af filterrør Geologisk beskrivelse Analysedata Aflevering af data Registrering i JAR Afrapportering Side 2

3 5.1 Rapport V2 undersøgelse Rapport videregående undersøgelse Registreringsblad Historisk redegørelse Resultater Forureningssituation og risikovurdering Situationsplan Boreprofilerb Udarbejdelse af lokalt potentialekort Datanotat Referencer Bilag Bilag 1: Tjekliste Bilag 2: Oversigt over felter, der skal indtastes i GeoGis Bilag 3: Oversigt over felter, der skal indtastes i JAR Bilag 4: Beskrivelse af GeoGis 2020 Bilag 5: Region Midtjyllands økonomiskema Bilag 6: Beskrivelse af Region Midtjyllands boreteam og rig Bilag 7: Skabelon til afrapportering V2-undersøgelse Side 3

4 1 Organisering ved opgaveløsning 1.1 Bemanding Region Midtjylland lægger vægt på fleksible løsninger udført til den aftalte tid og kvalitet. Bemandingen fra rådgiverens side skal sammensættes på en måde, der giver en høj grad af sikkerhed for at opgaven kan løses indenfor de givne rammer. Region Midtjylland lægger vægt på følgende kompetenceområder; Projektledelse Feltarbejde Databehandling Digitalisering (GeoGis og JAR) Afrapportering og risikovurdering Arbejdsmiljø Kvalitetssikring Til vurdering af bemandingen kan rådgiver fremsende max 25 CV er på nøglemedarbejdere indenfor ovennævnte kompetenceområder. Rådgiver skal anvende den CV skabelon der er vedlagt udbuddet som kontraktbilag 2. Det skal fremgå tydeligt hvilke områder de udvalgte personer kan varetage, det skal være muligt at genfinde nøglepersoner i beskrivelsen for hvordan opgaveløsningen skal finde sted, jf. afsnit 1.2. Se desuden afsnit 4 for en nærmere beskrivelse af de kompetencer der søges i forbindelse med digitalisering. Der skal afleveres en bemandingsplan. Det er i forbindelse med bemandingsplanen, at rådgiver kan gøre udbyder opmærksom på rådgivers særlige spidskompetenceområder; det kunne evt. være erfaring med en særlig boremetode, specialudstyr eller særlig erfaring med undersøgelser på en bestemt branche, særlige stoffer osv Rådgivers referencer Rådgivers referencer med opgaver indenfor relevante forureningsundersøgelser listes efter vurderet relevans. Opgaven skal være udført indenfor de seneste 3 år. Til hver reference skal der som minimum angives følgende: Størrelsen af opgaven (honorarets størrelse) Udførelsessted Klient (offentlig/privat) Udførelsestidspunkt Side 4

5 Rådgivers projektleder(e) (med angivelse af, om de indgår i den tilbudte organisering) 1.2 Kvalitet i opgaveløsningen For at kunne vurdere kvaliteten i opgaveløsningen skal rådgiver udfærdige en beskrivelse af hvordan de forventer at håndtere hhv. en pulje på 20 indledende grundvandsundersøgelser beliggende geografisk tæt samt en pulje på 4 videregående undersøgelser med indsats overfor følsom anvendelse (f.eks. beboelse) geografisk fordelt over hele regionen. Beskrivelsen skal som minimum indeholde: Tilgang til undersøgelsens formål, inklusiv evt. faseinddeling, her henvises til regionens retningslinjer /1/. Beskrivelsen kunne bl.a. indeholde hvordan rådgiver vil forberede sig i forhold til undersøgelsesindsatsen i et bestemt OSD område. Projektledelse - organiseringen hos rådgiver med en beskrivelse af ansvarsfordelingen. Direkte henvisninger til den tilbudte organisering, jf. afsnit 1.1. Kommunikation med regionen under opgaveløsningen. Hvornår og hvordan kommunikeres. Bl.a. i forbindelse med oplæg, selve feltarbejdet samt den efterfølgende afrapportering. Tidsplan for de 2 puljer. Håndtering af arbejdsmiljø og sikkerhed, jf. afsnit Herunder hvem gør hvad med direkte henvisninger til den tilbudte organisering, jf. afsnit 1.1. Kvalitetssikring, herunder hvordan kvaliteten sikres i oplæg, under feltarbejde, ved resultatbehandling, digitalisering, afrapportering mv. Direkte henvisninger til den tilbudte organisering, jf. afsnit 1.1. I forhold til digitalisering henvises til afsnit Arbejdsmiljø Region Midtjylland er sikkerhedskoordinator på samtlige egne projekter, herunder også projekter udført på regionens vegne af rådgivere. Region Midtjyllands interne sikkerhedshåndbog fremgår af hjemmesiden. Region Midtjylland vil derfor monitere på sikkerhed og arbejdsmiljø på de enkelte projekter. Rådgiver skal i forbindelse med alle typer af feltarbejde udfylde en arbejdsinstruks (kan evt. være en del af en feltlog) Arbejdsinstrukser Arbejdsinstruksen skal som minimum indeholde: Arbejdssituationen, er der farlige arbejder? (herunder trafik, håndtering af kemikalier, tunge løft, udgravninger/brønde osv.). Side 5

6 Hvilke typer forurening forventer man at træffe (koncentrationsniveauer, hvis de kendes). Hvilke typer af værnemidler er nødvendige. Særlige krav til beklædning, skiltning mv. Andre typer af sikkerhedsudstyr. Arbejdsinstruksen skal udfyldes før feltarbejdet påbegyndes og skal udleveres til evt. underentreprenører på opgaven samt vedlægges den endelige afrapportering. Det forventes at den fremsendte arbejdsinstruks gennemgås med evt. underentreprenører af rådgiver på lokaliteten før opstart af feltarbejdet Tilsyn Det præcise tidsrum for feltarbejdet skal oplyses den sagsbehandler hos Region Midtjylland, som er ansvarlig for sagen. En repræsentant fra Region Midtjyllands sikkerhedsgruppe vil komme på uanmeldt tilsyn i forbindelse med forskellige typer af feltarbejde. I forbindelse med tilsynet vil det blive vurderet om almindelige arbejdsmiljøregler er opfyldt og om arbejdsinstrukserne følges. Såfremt arbejdet ikke udføres efter regionens anvisninger vil arbejdet kunne standses. Det er rådgiverens ansvar at evt. underleverandører og/eller entreprenører overholder gældende regler samt kender til den aktuelle forureningssituation herunder hvilke værnemidler, der er påkrævet på den pågældende lokalitet Evaluering Region Midtjylland vil give skriftlige tilbagemeldinger på tilsynene. Kvaliteten af arbejdsmiljø og sikkerhed vil blive evalueret i forbindelse med den årlige evaluering. For at sikre både intern og ekstern fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed vil regionens sikkerhedsgruppe tilstræbe at deltage i samtlige evalueringsmøder. Evalueringen kan få betydning for tildelingen af fremtidige puljer. 1.3 Projektstyring Prisen for projektstyring skal indeholde planlægning i forhold til regionen, intern projektstyring og planlægning, økonomistyring og generel kvalitetssikring af de dele, der ikke har individuel kvalitetssikring. En del af projektstyringen er desuden at sammensætte en bemandingsplan for den enkelte pulje. Af de følgende afsnit fremgår hvordan puljerne skal forløbe og hvilke tidsfrister rådgiver, skal forholde sig til. Side 6

7 1.3.1 Puljeforløb og tidsfrister Rådgiver vil få adgang til det arkivmateriale Region Midtjylland har i eget arkiv. Før opstart af hver ny opgave/pulje skal rådgiver selv indhente relevante data, så som matrikellag, adresser, kortlægninger, OSD-områder, indvindingsoplande m.v. Data skal hentes fra Geodatastyrelsens hjemmeside eller Dansk Arealinformation. Indvindingsoplandene hentes via Region Midtjyllands hjemmeside. Ved opstart af en pulje/opgave planlægges den overordnede tidsplan og planen for hvornår hele puljen/opgaven skal være afleveret. Tidsplanen med de nødvendige tidsfrister skal godkendes af regionen før opstart. Rådgiver planlægger selv puljens borearbejde direkte med enten regionens boreansvarlige, såfremt Region Midtjyllands borerig anvendes, jf. bilag 6, eller med anden ekstern boreentreprenør. Region Midtjylland oplyser ved opstart af pulje om regionens borerig skal anvendes. Rådgiver fremsender oplæg til undersøgelse som Region Midtjylland kommenterer på indenfor 2 uger efter modtagelse, hvis ikke andet er aftalt. Ved opstart af hver pulje skal rådgiver ud fra de godkendte/reviderede undersøgelsesoplæg udfylde Region Midtjyllands økonomiskema, jf. bilag 5 for hver undersøgelse. Der skal ligge et rapportudkast på en undersøgelse senest 3 måneder efter endt prøvetagning på den enkelte lokalitet. Rådgiver skal i forbindelse med rapportudkastet spørge hvilke filtersatte boringer, regionen ønsker bevaret. Region Midtjylland vil kommentere rapportudkastet samt vurdere behovet for bevarelse af boringerne inden for 2 måneder fra modtagelsen. Der skal fremsendes en revideret afrapportering. Boringer, som regionen ikke ønsker bevaret, skal sløjfes indenfor 3 måneder fra den endelige rapports aflevering. Gennem puljen/opgavens løbetid skal rådgiver når man ønsker at fakturere regionen fremsende et opdateret økonomiskema, jf. bilag 5. Faktureringen på de fremsendte elektroniske fakturaer skal være identiske med det der fremgår af det opdaterede økonomiskema Aflevering af opgave En pulje/undersøgelse er først færdig og afleveret når alle punkter på tjeklisten er gennemgået, jf. bilag 1. Tjeklisten anvendes til styring af puljens fremdrift, dvs. den skal anvendes i forbindelse med evt. månedlige statusopgørelser. Side 7

8 Økonomi i forbindelse med aflevering For at sikre en ordentlig aflevering, med så få hængepartier som muligt, vil den afsluttende fakturering først kunne udføres, når Region Midtjylland har modtaget og godkendt afrapporteringen, inkl. den udtræksrapport der skal vedlægges undersøgelsesrapporten, som dokumentation for at digitaliseringen er udført korrekt. For videregående undersøgelser gælder det for hver fase. Det beløb, som tilbageholdes i forbindelse med den afsluttende fakturering, vil bestå af følgende enhedspriser for den enkelte undersøgelse; Evt. sløjfning af boringer Digitalisering Afrapportering inkl. kvalitetssikring Den afsluttende fakturering kan først udføres når puljens tovholder har godkendt, at puljen er helt færdig, eller den sagsansvarlige ved en videregående undersøgelse har godkendt, at opgaven er helt færdig Møder Opstartsmøde Når en rådgiver får tildelt en pulje af undersøgelser vil der evt. blive afholdt et opstartsmøde såfremt det vurderes nødvendigt. I prisen skal der indgå et møde af varighed på 2 timer, rådgiver skal stille med 2 relevante personer, herunder projektlederen. Mødet vil blive afholdt på regionens kontor i Horsens eller Holstebro. På mødet skal rådgiver fremlægge en overordnet tidsplan for puljen samt en beskrivelse af den planlagte bemanding. Rådgiver skal lave et beslutningsreferat efter mødet, som skal fremsendes til regionens sagsbehandler senest 3 arbejdsdage efter mødets afholdelse Møde med gennemgang af udkast til undersøgelsesoplæg Såfremt Region Midtjylland vurderer det relevant vil der blive afholdt et møde med gennemgang af udkast til undersøgelsesoplæg. I prisen skal der indgå et møde af varighed på 4 timer, rådgiver skal stille med 2 relevante personer. Mødet vil blive afholdt på regionens kontor i Horsens eller Holstebro. På mødet skal rådgiver fremlægge de aftalte undersøgelsesoplæg, en detaljeret tidsplan for undersøgelserne samt en beskrivelse af den planlagte bemanding. Rådgiver skal lave et beslutningsreferat efter mødet, som skal fremsendes til regionens sagsbehandler senest 3 arbejdsdage efter mødets afholdelse. Side 8

9 Statusmøde Møde, hvor status for en eller flere undersøgelser gennemgås, afholdes kun hvor det vurderes relevant (f.eks. ved særlige komplicerede sager mv.). I prisen skal der indgå et møde af varighed på 2 timer, rådgiver skal stille med en relevant person. Mødet vil blive afholdt på regionens kontor i Horsens eller Holstebro. På mødet skal rådgiver fremlægge resultater, status og forslag til fremtidig indsats for de aftalte undersøgelser. Rådgiver skal lave et beslutningsreferat efter mødet, som skal fremsendes til regionens sagsbehandler senest 3 arbejdsdage efter mødets afholdelse Årlig evaluering Rådgiver skal sammen med Region Midtjylland afholde et årligt evalueringsmøde. Her gennemgås samarbejdet, årets puljer og bl.a. arbejdsmiljø samt digitalisering. Region Midtjylland fremsender dagorden før mødet. I prisen skal der indgå et møde af varighed på 2 timer, rådgiver skal stille med 3 relevante personer, hvoraf den ene skal være den dataansvarlige. Mødet vil blive afholdt på den pågældende rådgivers kontor. Region Midtjylland laver et referat efter mødet, som skal fremsendes til de personer hos rådgiveren, der deltog i mødet, senest 3 dage efter mødets afholdelse. 2 Indledende arbejde Region Midtjylland har den indledende kontakt til grundejer og orienterer om planlagt undersøgelse samt hvilken rådgiver, der skal udføre undersøgelsen. Ved idriftværende virksomheder forestår Region Midtjylland kontakten til evt. tilsynsmyndigheder. Det bemærkes, at på enkelte lokaliteter kan undersøgelsen blive afsluttet med en miljøhistorisk redegørelse eller et undersøgelsesoplæg. 2.1 Miljøhistorisk redegørelse Nogle af regionens lokaliteter har en begrænset eller mangelfuld historisk redegørelse, hvor det derfor er nødvendigt at lave en ny historisk redegørelse før udarbejdelsen af undersøgelsesoplægget. En fyldestgørende historisk redegørelse skal indeholde angivelse af brancher, tidligere og aktuelle arealanvendelser med angivelse af potentielle forurenende kilder, tidsperioder, historiske grundejerinformationer, evt. historiske matrikelændringer, evt. oplysninger om befæstelse. Det skal fremgå hvilke forureningskilder det er forsøgt at skaffe oplysninger på, også selvom kilden ikke er fundet. Det fremgår desuden af /1/ hvad en historisk redegørelse skal indeholde. Side 9

10 Prisen for den miljøhistoriske redegørelse skal indeholde gennemgang af arkivmateriale fra relevante arkiver, fremstilling af en historisk redegørelse som kan indgå i afrapporteringen, interviews og besigtigelse. 2.2 Besigtigelse og interview På mange af regionens V1-kortlagte lokaliteter ligger der en forholdsvis ny historisk redegørelse. På disse lokaliteter er det derfor ikke nødvendigt at indhente supplerende materiale i arkiver mv., men der skal udføres en besigtigelse og evt. et interview. Prisen skal indeholde planlægning af besigtigelse, kontakt til grundejer, kørsel, udarbejdelse af evt. feltpapirer, fotodokumentation samt interview med relevante personer. 2.3 Hvilende sag Der kan bevilliges et opstartsgebyr i forbindelse med videreførelse af en hvilende sag. Opstartsgebyret kan bevilliges når en større sag overgår fra en rådgiver til en anden eller hvis sagen har ligget inaktiv i mere end et år. Opstarten vil typisk omfatte gennemgang af gammelt sagsmateriale herunder tidligere udførte undersøgelser. Prisen skal indeholde omkostninger i forbindelse med genopstart af en sag. 2.4 Undersøgelsesoplæg - V2 undersøgelse Undersøgelsesoplægget skal indeholde de oplysninger og undersøgelsespunkter, som fremgår af /1/. Undersøgelsesoplægget skal sendes til godkendelse hos Region Midtjylland og et evt. revideret oplæg med en opdateret økonomi skal fremsendes og godkendes før undersøgelsen igangsættes. I nogle puljer vil undersøgelsesoplægget skulle indgå i et møde, som beskrevet i Region Midtjylland vil ved opstart oplyse hvad formålet er for den enkelte undersøgelse såfremt den varierer fra den udmeldte strategi i /1/. Prisen skal indeholde rådgivers omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af undersøgelsesoplæg jf. /1/ inkl. evt. revision af oplæg. 2.5 Undersøgelsesoplæg - videregående undersøgelse Undersøgelsesoplægget skal indeholde resultater fra tidligere undersøgelser. Undersøgelsesoplægget skal indeholde de oplysninger og undersøgelsespunkter, der vurderes nødvendige for at besvare formålet med undersøgelsen, her henvises til /2/. Oplægget skal indeholde en opdateret konceptuel model. Den konceptuelle model, skal på en let og overskuelig måde, vise forureningsudbredelse i jord, grundvand og poreluft, geologi Side 10

11 og grundvandsspejl, bygninger inkl. evt. kælder, betydende tekniske installationer samt arealanvendelse (bolig, erhverv, have m.v.). Region Midtjylland vil ved opstart oplyse hvad formålet er for den enkelte undersøgelse. Videregående undersøgelser vil ofte omhandle afgrænsning og risikovurdering af en allerede konstateret forurening. Undersøgelsesmetoderne vil oftest være de samme som ved V2-undersøgelserne. Oplægget skal sendes til godkendelse hos Region Midtjylland og et evt. revideret oplæg med en opdateret økonomi skal fremsendes og godkendes før undersøgelsen igangsættes. I nogle puljer vil undersøgelsesoplægget skulle indgå i et møde, som beskrevet i Prisen skal indeholde rådgivers omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af undersøgelsesoplæg inkl. evt. revision af oplæg. 2.6 Afværgekatalog og projekteringsparametre På enkelte relevante sager vil Region Midtjylland bede rådgiver anvende Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer Afværgekatalog og Projekteringsparametre, jf. /5/. Afværgekataloget anvendes for at vurdere nødvendigheden af at inkludere evt. projekteringsparametre i den planlagte undersøgelse. De undersøgelser, der vil blive udvalgt vil typisk være videregående undersøgelser, hvor Region Midtjylland vurderer der er en rimelig sandsynlighed for en fremtidig afværge. Prisen skal inkludere indtastning i afværgekataloget, en vurdering af de fremkommende resultater samt en anbefaling af hvilke projekteringsparametre, der skal medtages i undersøgelsen samt et afsnit i afrapporteringen. 3 Feltarbejde V2 undersøgelsernes generelle omfang er beskrevet i /1/. Herudover henvises til /3/ og /4/. Videregående undersøgelser vil, når det vurderes relevant, inddeles i forskellige faser. For udførelsen af de forskellige prøvetagninger henvises til de vedlagte metodebeskrivelser i /1/ omhandlende; 1) Boringer, jordprøvetagning samt filtersætning, 2) Vandprøvetagning, 3) Udtagning af overfladeprøver og 4) Poreluft- og indeklimamålinger. Afsnit omfatter uddybende beskrivelser af de enhedspriser, som ikke umiddelbart er omfattet af ovennævnte metodebeskrivelser. Side 11

12 I forbindelse med alle typer af feltarbejde, som udføres for Region Midtjylland, er rådgiveren samt dennes underentreprenører forpligtet til at anvende de skilte, der udleveres ved kontraktindgåelse. Alle priser vedr. feltarbejde skal indeholde projektstyring, kontakt til grundejer, kørsel, feltlog, etablering af punkt, prøvetagning, reetablering, fuldtidstilsyn, indmåling og rapportering. 3.1 Målepunkter Samtlige målepunkter skal indmåles og indtastes i GeoGis, jf. afsnit 4.1. Der er fastsat specifikke krav til indmålingen af de forskellige typer af målepunkter se afsnit for yderligere specifikationer. Se desuden tilbudslisten, jf. kontraktbilag 1 for specifikke krav til de enkelte punkter Navngivning af prøvepunkter Prøvepunkter skal nummereres fortløbende, således at disse med relation til sagsnummeret bliver unikke. Inden arbejdet i felten skal der tjekkes for eksisterende prøvepunkter i regionens GeoGis således at der undgås overskrivning af eksisterende punkter i databasen. Punkterne skal altid navngives og nummereres, som defineret i vejledningen på regionens hjemmeside. 3.2 Mobilisering Mobilisering afregnes kun såfremt en undersøgelse på en lokalitet inddeles i flere tidsforskudte faser. Der bliver afregnet mobilisering for opstart af hver fase, dog ikke for første fase. Dvs. hvis der igangsættes en pulje på 7 lokaliteter og det efter 1. undersøgelsesfase besluttes at gennemføre 2. fase undersøgelser på 3 lokaliteter og herefter 3. fase undersøgelser på 2 lokaliteter, vil der blive afregnet for 5 x mobilisering. 3.3 Boringer Boringsafslutninger I forbindelse med at udkastet til undersøgelsesrapporten kommenteres, tager Region Midtjylland stilling til, om der er ønske om at bevare nogle af de udførte boringer. Se i øvrigt bilag 1 i /1/ for boringsafslutninger. Prisen angives for hver af de tre typer af afslutninger og skal indeholde udlæg til selve afslutningen samt installering. Side 12

13 3.3.2 Sløjfning af boringer Filtersatte boringer skal sløjfes efter gældende lov om Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land nr af 26. juli Prisen skal indeholde planlægning, kontakt til grundejer samt udførsel af korrekt sløjfning. 3.4 Geoprobe På nogle undersøgelser kan det blive aktuelt at anvende geoprobe. Geoprobe udstyret skal som minimum kunne udføre MIP sonderinger, HPT log, ledningsevne log samt kunne udtage niveauspecifikke jordprøver, poreluftprøver, vandprøver samt hele jordkerner. Prisen skal afgives som en dagspris og skal indeholde planlægning, mobilisering, bemandet geoprobe udstyr, prøveudtagning, logs, sagsstyring samt afsnit til afrapportering. 3.5 Indeklima Ved udførelse af indeklimamålinger redegøres for forholdene på målestedet (anvendelsesforhold mm.). Der skal redegøres for følgende meteorologiske forhold: Temperatur, vind og lufttryk før og under prøvetagningsperioden. Ved udførelse af indeklimamålinger udføres en udeluft reference i samme periode. Prisen skal indeholde planlægning, feltlog, kontakt til grundejer, ophængning og nedtagning af rør, sagsstyring samt afrapportering Måling i faldstamme/vandlås Gennem de sidste år har Region Midtjylland gennem en del af de udførte videregående undersøgelser observeret at kloakken ofte er en betydningsfyld spredningsvej for flygtige forureninger. I sådanne undersøgelser, hvor der er konstateret påvirkning af indeklimaet af flygtige komponenter, og hvor det er sandsynligt, at kloakken er en spredningsvej, vil Region Midtjylland have foretaget målinger i faldstammer. Prisen skal indeholde aktiv opsamlet måling på kulrør i faldstamme f.eks. gennem wc eller gulvafløb; inkl. prøveudtag, feltlog, sagsstyring samt afrapportering Måling i kloak I videregående undersøgelser, hvor det er sandsynligt, at kloakken er en spredningsvej, vil Region Midtjylland have foretaget målinger i kloak-/samlebrønde, hvis det vurderes relevant i den enkelte sag. Side 13

14 Prisen skal indeholde passiv måling i kloak-/samlebrønd f.eks. ved ophængning af ORSA-rør; inkl. prøveudtag, feltlog, sagsstyring samt afrapportering Differenstrykmåling over gulv Region Midtjylland vil som udgangspunkt have udført differenstrykmålinger over gulv i forbindelse med indeklimamålinger. Målingerne skal, som udgangspunkt logges over en periode på 7 dage før og 7 dage efter indeklimamålingen samt mens indeklimamålingen opsamles. Nøjagtigheden på differenstrykket skal være 0,1 Pa eller mindre. Der skal måles differenstryk min. hvert 10. minut i hele måleperioden. Prisen skal indeholde kontakt til grundejer, opsætning og nedtagning af udstyr, sagsstyring samt afrapportering. 3.6 Byggeteknisk gennemgang Ved den byggetekniske gennemgang redegøres for gulvkonstruktioner, gulvtykkelser, synlige revner, utætte rørgennemføringer, ventilationsforhold m.m. Den byggetekniske gennemgang skal indeholde en gennemgang med ppb-rae. Prisen skal indeholde planlægning, kontakt til grundejer, byggeteknisk gennemgang med ppb-rae, feltlog, billeddokumentation, sagsstyring samt afsnit til afrapporteringen. 3.7 Tankscreening Der gennemføres en tankscreening på en lokalitet, hvis der er væsentlig usikkerhed om placeringen af en nedgravet tank. Der skal som udgangspunkt gives pris på tankscreening med EM61. Prisen skal indeholde planlægning, kontakt til grundejer, feltlog, tankscreening af et areal op til m 2, sagsstyring samt afsnit til afrapporteringen. 3.8 TV- inspektion. På lokaliteter, hvor det vurderes relevant udføres TV-inspektion af relevante dele af kloaknettet (inde og ude). Prisen er opdelt i to; 1) Opstartsprisen skal indeholde planlægning, kontakt til grundejer, feltlog, kloakinspektion. Inspektionsfirmaet skal medbringe alt nødvendigt udstyr, så der kan udføres inspektion af små ledninger, stik-på-stik, udføres spuling og dokumentation i form af en DVD. 2) Herefter honoreres pr. løbende meter kloakledning inkl. afrapportering. Side 14

15 3.9 Prøvehåndtering Analyser skal som udgangspunkt udføres af det laboratorium, som Region Midtjylland har aftale med. Fakturering af analyser afregnes direkte med regionen efter fakturaen er godkendt af rådgiver. Analyseresultaterne sendes til rådgiver, som laver en samlet opdatering af regionens GeoGis-database. Prisen for prøvehåndtering omfatter kontakt med laboratoriet, bestilling af emballage, udvælgelse af prøver, rekvisitioner, bestilling af analyser, efterfølgende vurdering af data og godkendelse af faktura. Prisen angives pr. lokalitet for en V2-undersøgelse og pr. lokalitet pr. fase for en videregående undersøgelse Analyserekvisitionen Alle analyser bestilles via udfyldelse af en analyserekvisition, der sendes til laboratoriet. Regionens vejledning til udfyldelse af analyserekvisition skal følges, vejledningen fremgår af regionens hjemmeside. Regionen stiller en rapport-service til rådighed, der laver et automatisk tjek af de af laboratoriet registrerede rekvisitionsdata i forhold til prøvebetegnelser og øvrige krav til hvordan analyserekvisitionen udfyldes korrekt. Hvis servicen opdager en fejl, modtager prøvetageren en mail, med angivelse af fejlen, hvorefter laboratoriet kan kontaktes for at rette oplysningerne. Det er rådgivers ansvar at sørge for at disse rekvisitionsdata er registreret korrekt ved laboratoriet. 4 Digitalisering 4.1 Registrering af feltdata i GeoGis Region Midtjylland har fokus på at data i GeoGis er af en høj kvalitet. Det er derfor vigtigt for regionen at rådgiver har kvalificeret personale til at udføre digitaliseringen. Rådgiver skal derfor kunne dokumentere omfattende viden vedr. indtastning i GeoGis hos medarbejderne som rådgiver ønsker at anvende til indtastningen. Hvilke personer rådgiver ønsker at anvende til indtastning skal fremgå i henhold til afsnit 1.1. Der vil blive afholdt et årligt vidensdelingsmøde omhandlende digitalisering i regionens databaser, rådgiver skal deltage i dette møde for egen regning. Regionen vil løbende holde rådgiver orienteret om hvilken version af GeoGis der anvendes. Regionen overgår til version GeoGis 2020 forventeligt i første kvartal Dataindtastning og aflevering skal derfor foregå i den version der er angivet af regionen. Bilag 4 indeholder en kort beskrivelse af GeoGis Side 15

16 I Region Midtjyllands GeoGis skal alle, de for undersøgelsen tilhørende digitale feltdata, registreres. De digitale feltdata omfatter følgende overordnede emner: Boringsstamdata, herunder navn, DGU nr., datoer, dybde, koordinater, metode, udførende, formål m.m. Geologi. Prøvetagningspunkter/prøver. For hvert prøvepunkt skal der bl.a. være oplysninger om koordinatet for prøvepunktet, metoden og prøvetager. Analysedata (via indlæsning af standat fil-data fra laboratoriet). Filterrør, herunder koordinatoplysninger. Gruskastning og afpropning. Sløjfningsoplysninger. Pejledata. Ovenstående er mere uddybende beskrevet i bilag 2, hvor de enkelte påkrævede felter er angivet sammen med regionens aktuelle krav til deres udfyldelse. Det må forventes at der i løbet af aftalen kan ske mindre justeringer af disse krav. Det er vigtigt at de indtastede data er af høj kvalitet, derfor er det et krav fra Region Midtjylland at rådgiver fører et højt niveau for kvalitetssikring, både på analyseresultater modtaget fra laboratorier og boredata. Der skal særligt gøres opmærksom på følgende; Data skal præcist afspejle den/de udførte undersøgelse(r), hvilket f.eks. betyder at der ikke må mangle data og at der ikke må stå dublerede data (f.eks. må der ikke stå samme prøvepunkter eller prøver registreret flere gange med forskellige navne). Rådgiver skal sørge for at data indlæst via standat filformatet fra laboratoriet er korrekte, og tage kontakt til laboratoriet hvis der er fejl og mangler. Er der i GeoGis allerede eksisterende data på sagerne må disse ikke overskrives, og der skal tages hensyn til disse ved navngivning af nye boringer og prøvepunkter. Jf. afsnit Region Midtjylland udleverer en basis-geogisdatabase, som rådgiver skal benytte til at indføre data for undersøgelsessagerne. Basis-GeoGisdatabasen indeholder kun de kodelisteværdier, som regionen bruger og er sat op med visning af de felter, som regionen benytter. Denne database afleveres til regionen ved afslutning af puljen, jf. afsnit Side 16

17 Rådgiver skal benytte den version af GeoGis systemet som fremgår af regionens hjemmeside ved opstart af pulje/sag. Prisen omfatter registrering og kvalitetssikring af de oplysninger, der er listet i bilag 2 herunder analyser modtaget fra laboratoriet. Der angives en gennemsnitspris pr. lokalitet for en V2-undersøgelse samt en pris for en videregående undersøgelsesfase. Se desuden udspecificeringen for opgaven herunder. Jf. afsnit Krav til stedfæstelse af prøvepunkter Alle prøvetagningspunkter skal stedfæstes og registreres i regionens GeoGis. Der gælder følgende krav til stedfæstelsen: Punkttype XY- Z- Bemærkning Målemetode præcisionskrav præcisionskrav Filtersatte boringer og brønde hvorfra der tages vandprøver. Terræn samt top af samtlige filterrør/forerør (z) 10 cm 4 cm F.eks. D-GPS RTK evt. med hjælp fra nivellering hvis godt sattelitsignal ikke kan opnås Ikke filtersatte boringer (inkl. håndboringer) og overfladeprøver fra enkeltpunkt. (Terræn) 25 cm 30 cm F.eks. D-GPS RTK evt. med hjælp fra nivellering hvis godt sattelitsignal ikke kan opnås Overfladeprøver fra flade/flere nedstik 25 cm 30 cm Blot èt koordinat fra midten af fladen registreres i Geo- Gis. Desuden indtegning på kortskitsen på rapporten. F.eks. aflæsning fra GISskitse/luftfoto Poreluft udendørs 50 cm intet krav F.eks. D-GPS m. EGNOS eller bedre eller aflæsning fra GIS-skitse/luftfoto Side 17

18 Punkttype XY- Z- Bemærkning Målemetode præcisionskrav præcisionskrav Poreluft under gulv, indeklima 50 cm intet krav aflæsning fra GISskitse/luftfoto/nivellering fra fast punkt Inde og udeklima punkter 50 cm intet krav F.eks. D-GPS m. EGNOS eller aflæsning fra GISskitse/luftfoto/nivellering fra fast punkt I GeoGis registreres koordinaterne på boringer/prøvetagningspunktet, og den brugte målemetode registreres. Ved indmåling og registrering skal altid benyttes koordinatsættet UTM zone 32 datum: Euref89/ETRS89 (EPSG kode:25832) og for højdesystemet skal altid anvendes DVR90. For overfladeprøver, der er udtaget á flere stik skal fladen, som overfladen repræsentere indtegnes i gis og tilhørende shapefil afleveres sammen med undersøgelsesrapporten. Er der flere filtersatte boringer på en sag skal disse indmåles samme dag således at usikkerhed på pejlekoter minimeres Top af boringer (inkl. håndboringer) og nummerering af filterrør Boringens referencepunkt er defineret som terræn og registres som sådan i GeoGis. Top registreres, som afstanden fra referencepunktet til øverste filterrør/forerør. Alle forerør indmåles ligeledes og registreres i GeoGis som afstanden fra boringens referencepunkt til top af hvert af filterrørene. Pejlinger udføres altid til top af forerøret/filterrøret. Ved flere filterrør skal filtre nummereres nedefra op, dvs. filter 1 er dybeste filter. Filterrør afskæres i top således at top af filterrørene står i samme rækkefølge, dvs. filter 1 har sin top nederst, filter 2 højere oppe og filter 3 højest oppe Geologisk beskrivelse Den geologiske beskrivelse bør følge standarden, som den kendes fra bl.a. Ingeniør geologisk prøvebeskrivelse, det eksisterende borejournalprogram, Jupiter m.m Analysedata Laboratoriet fremsender digitale data i form af en standat-fil, indeholdende data om prøven fra rekvisitionen samt analyseresultater. Rådgiver skal indlæse standat-filen til Side 18

19 GeoGis. Det er rådgivers opgave at sikre, at de data der afleveres til regionen via GeoGis er de gældende (senest reviderede) data, og at de indeholder de nødvendige analysedata og data om prøven, jf. bilag 2 med krav til felter. Ligeledes er det rådgivers ansvar at de indlæste analysedata er registeret på de korrekte prøver/boringer/indtag Aflevering af data Det er et krav at rådgiver overfører de digitale feltdata til regionens GeoGis database via en web service adgang. Vejledning i brugen af Web Service GeoGis kan findes på regionens hjemmeside under vejledninger. Rådgiver fremsender GeoGis databasen ved afslutning af puljen. I forbindelse med videregående sager opdateres databasen løbende. 4.2 Registrering i JAR Jordforureningslovens Areal Register (JAR) er regionens register over jordforureninger. Her findes alle regionens lokaliteter med tilhørende data (dog ikke feltdata). Rådgivere, der ikke har kendskab til JAR, kan få adgang til regionens testmiljø for at kunne danne sig et overblik. Adgangen fås ved henvendelse til John Ryan Pedersen; Rådgiver skal som udgangspunkt have været på JAR kursus eller skal kunne dokumentere tilsvarende viden. Denne dokumentation for JAR kendskab skal foreligge for de medarbejdere rådgiver ønsker at anvende til indtastningen i JAR. Hvilke personer rådgiver ønsker at anvende skal fremgå af afsnit 1.1. De data, der skal indtastes i JAR, er oplistet i bilag 3. Data kan være oprettet af regionens sagsbehandlere, men det påhviler rådgiver at sikre at alle data er indtastet ved opgavens afslutning, jf. afsnit Det kan forventes at de fleste oplysninger om aktiviteter og tidligere undersøgelser allerede er registeret på lokaliteten i JAR. På Region Midtjyllands hjemmeside, findes de nyeste manualer til JAR, som beskriver systemets opbygning samt dataindtastning. Prisen omfatter indtastning af de oplysninger, der er listet i bilag 3, der angives en gennemsnitspris pr. lokalitet. For nogle undersøgelser vil indtastningen være mere omfattende end for andre. Side 19

20 5 Afrapportering Der udarbejdes en rapport for hver lokalitet. Rapporten skal være så kortfattet som muligt, og teksten skal være skrevet i et letlæseligt sprog og beskrive de relevante problemstillinger. Der vil blive udleveret en skabelon til rapportforside ved kontraktindgåelse. Et rapportudkast mailes til godkendelse hos regionens sagsbehandler, jf. afsnit Efter godkendelse af rapportudkast indarbejdes evt. ændringer og den endelige rapport mailes til Miljøs hovedpostkasse, Rapporter ønskes udelukkende afleveret i elektronisk form. Databehandling og rapportering af de enkelte målepunkter skal medregnes i enhedspriserne for hvert enkelt målepunkt. Prisen for afrapportering er derfor uafhængig af antal undersøgelsespunkter. 5.1 Rapport V2 undersøgelse Rapporten skal udarbejdes ud fra den vedlagte skabelon, jf. bilag 7. Rapporten er todelt; den indeholder en grundejer del samt en teknisk del. Af skabelonen fremgår opbygningen med de enkelte afsnit samt forslag til formuleringer. Rapporten skal altid tilpasses formålet for den enkelte undersøgelse, der skal altså ikke medtages afsnit, som ikke er relevante for opfyldelse af undersøgelsens formål. Prisen på afrapportering skal omfatte en rapport med relevante afsnit, jf. bilag Rapport videregående undersøgelse Rapporten skal som udgangspunkt indeholde de samme afsnit som en rapport for en V2 undersøgelse, dog skal afsnittet omkring tidligere undersøgelser udbygges. Rapporten skal altid tilpasses formålet for den enkelte fase/undersøgelse, der skal altså ikke medtages afsnit, som ikke er relevante for opfyldelse af undersøgelsens formål. Nedenfor er udvalgte afsnit i afrapporteringen uddybet. Prisen på afrapportering skal omfatte en rapport med relevante afsnit, med nedenfor beskrevne indhold inkl. bilag Registreringsblad Her beskrives de berørte ejendomme (matr. nr., grundejere, arealanvendelse), kortlægningsstatus ved undersøgelsens start Historisk redegørelse. Indholdet/omfanget af den historiske redegørelse er anført i afsnit 2.1. Hvor det skønnes relevant suppleres med interview og besigtigelse. Ved nogle brancher kan det væ- Side 20

V1-processen i Region Midtjylland

V1-processen i Region Midtjylland V1-processen i Region Midtjylland 2007-2011 Regional Udvikling Miljø Udgiver Afdeling Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Tlf. 7841 0000 Jord og Råstoffer Udgivelsesår 2012 Titel Redaktion Fotos

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2009

Indberetning om jordforurening 2009 Indberetning om jordforurening 2009 STATUS PLANER BUDGET Grafisk Service 4660-10-062 Jordforurening Jord og Råstoffer Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Regionshuset Viborg Jord og Råstoffer

Læs mere

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...1-1 1.1 Læsevejledning...1-1 2. Organisation, styring og lovgrundlag...2-1 2.1 Organisation...2-1 2.1.1 Projektets parter...2-1 2.1.2

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke

Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2009 Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING 7 1.1 FORMÅL 7 1.2 BRUG AF VEJLEDNINGEN 7 2 JORDFORURENINGSLOVENS REGLER

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2008

Indberetning om jordforurening 2008 Indberetning om jordforurening 2008 STATUS PLANER BUDGET Grafisk Service 4660-09-002 Jordforurening Jord og Råstoffer Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Regionshuset Viborg Jord og Råstoffer

Læs mere

Specialerapport. Forureningsundersøgelse, risikovurdering samt massebetragtning

Specialerapport. Forureningsundersøgelse, risikovurdering samt massebetragtning Aarhus Universitet, Geologisk Institut Specialerapport Forureningsundersøgelse, risikovurdering samt massebetragtning Et pilotstudie til at belyse om 2D eller 3D modeller er bedst til små sager 20. maj

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Forundersøgelse vedrørende informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer. Kortlægning og potentialevurdering

Forundersøgelse vedrørende informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer. Kortlægning og potentialevurdering Forundersøgelse vedrørende informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer Kortlægning og potentialevurdering Udarbejdet af Mads Staunskjær ApS for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Udbud Sekretariat vedrørende energimærkning af bygninger

Udbud Sekretariat vedrørende energimærkning af bygninger Udbud Sekretariat vedrørende energimærkning af bygninger Spørgsmål 1 Som Energistyrelsen nævnte på informationsmødet, er procedurebeskrivelser m.v. en del af det nuværende sekretariats ISO-certificering.

Læs mere

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE JUNI 2013 Tømning af bundfældningstanke Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Orientering om entreprisen... 3 2 Særlige betingelser...

Læs mere

System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen

System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen Vejledning til forsikringssagsbehandlere og byggesagkyndige Version 2 December 2013 Denne vejledning beskriver hvordan forsikringssagsbehandlere

Læs mere

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energistyrelsen Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse ADMINISTRATIVE

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Energimærkning A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Eksempel på kvalitetshåndbog Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats. 19. juni 2015 Sagsnr. 2015-6991

KRAVSPECIFIKATION Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats. 19. juni 2015 Sagsnr. 2015-6991 KRAVSPECIFIKATION Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats 19. juni 2015 Sagsnr. 2015-6991 Kravspecifikation side 2/25 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Formålet med

Læs mere

Priser samt leverings- og betalingsbetingelser ( gælder til 1/4 2009)

Priser samt leverings- og betalingsbetingelser ( gælder til 1/4 2009) Vandværkets IT-styring med mitdrikkevand IT- System til overvågning, kontrol og dokumentation. Velegnet til kommuner, vandværker samt industri, dambrug og landbrug med egen grundvandsindvinding. Priser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 Sag 232/2011 (1. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Line Marie Pedersen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (kammeradvokaten ved advokat Britta

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Kontrakt Kemiske og mikrobiologiske analyser Mellem Indkøbscenter Østjylland Eurofins Danmark A/S

Kontrakt Kemiske og mikrobiologiske analyser Mellem Indkøbscenter Østjylland Eurofins Danmark A/S Kontrakt Kemiske og mikrobiologiske analyser Mellem Indkøbscenter Østjylland Og Eurofins Danmark A/S November 2005 Eurofins Danmark A/S Indhold 1 Kontraktgrundlag 2 3 Underskrift, accept af kontrakt Forslag

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Forretningsplan for Polyteknisk KollegieSelskab amba

Forretningsplan for Polyteknisk KollegieSelskab amba Dato: 20. november 2009 Opdateret: 2. september 2011 for Polyteknisk KollegieSelskab amba Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Virksomhedens målsætning... 4 Tidsplaner for udvikling... 5 1. års plan for

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder Vejledning i konsortiedannelse For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Afværgehåndbog om chlorerede stoffer i jord og grundvand. Teknik og Administration

Afværgehåndbog om chlorerede stoffer i jord og grundvand. Teknik og Administration Afværgehåndbog om chlorerede stoffer i jord og grundvand Teknik og Administration Nr. 4 2003 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 1 2. INDLEDNING... 3 2.1 Baggrund og formål... 3 2.2 Læsevejledning... 4

Læs mere

B I L AG 2 01.05.2014

B I L AG 2 01.05.2014 B I L AG 2 01.05.2014 Ref. Malk/kgr Byggeri og energieffektivitet Opgavebeskrivelse for Energistyrelsens udbud af uddannelse af energikonsulenter og BedreBoligrådgivere 1. Indledning Energistyrelsen har

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere