Borgermøde. 5. September 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgermøde. 5. September 2013"

Transkript

1 Borgermøde 5. September 2013

2 Dit spildevandsselskab 19:00-20:15 - Selskabets ydelser - Forsyningssikkerhed - Klimasikring - Miljøhensyn - Tømningsordningen - Forbrugervalg 2013 kandidaterne 20:15-21:00 - Pause, hvor du kan møde kandidaterne 21:00-21:30 - Fremtidige udfordringer Borgermøde 5. September

3 Selskabets ydelser Kloakerede ejendomme - Afledning af spildevand og evt. regnvand - Rensning på renseanlæg - Udledning af renset spildevand til naturen - Udledning af regnvand til naturen Ukloakerede ejendomme - Tømningsordning for samletanke - Tømningsordning for septiktanke - Rensning slam og spildevand fra tanke Borgermøde 5. September

4 Selskabets ydelser Kloakledninger Omkring 800 km ledninger transporterer dagligt spildevandet fra byerne til rensning på renseanlæggene. Ledningerne inspiceres med TV og spules jævnligt. Borgermøde 5. September

5 Selskabets ydelser Overløb Regnvandsudløb 20 bassinoverløb 25 regnvandsbassiner 20 overløb 35 regnvandsudløb Overløbene og regnvandsudløbene passes og tilses med en frekvens på ca. 2 gange årligt. Borgermøde 5. September

6 Selskabets ydelser Pumpestationer 225 pumpestationer udgør de mest vitale dele af kloaksystemet. Borgermøde 5. September

7 Selskabets ydelser Renseanlæg Kattegat 9 renseanlæg i 2013 renser spildevandet fra ca indbyggere. kloaksystemet. 6 af de 9 renseanlæg udleder enten til kysten eller via vandløb til kysten. Arresø Alle renseanlæg overholder tilladelserne til udledning af spildevand. Borgermøde 5. September

8 Relationen til kunderne De tre typer af kloak - Fælleskloak VEJ Fælleskloakering afleder spildevand og regnvand i samme ledninger. Privat grund Privat grund Selskabet har forsyningspligt for begge typer vand. Forsyningspligten går til skel mod ejendom. Ejendomme har pligt til tilslutning af begge typer af vand. Forsyningspligt går til skel Borgermøde 5. September

9 Relationen til kunderne De tre typer af kloak - Separatkloak VEJ Separatkloakering afleder spildevand og regnvand i forskellige ledninger. Privat grund Privat grund Selskabet har forsyningspligt for begge typer vand. Forsyningspligten går til skel mod ejendom. Ejendomme har pligt til tilslutning af begge typer af vand. Forsyningspligt går til skel Borgermøde 5. September

10 Relationen til kunderne De tre typer af kloak - Spildevandskloakering VEJ Spildevandskloakering omfatter kun spildevand og ikke regnvand. Selskabet har forsyningspligt for spildevand. Forsynings-pligten går til skel mod ejendom. Ejendomme har pligt til tilslutning af spildevand og pligt til nedsivning eller lign. af regnvand Privat grund Privat grund Nedsivningsanlæg Forsyningspligt går til skel Borgermøde 5. September

11 Relationen til kunderne Retten til udtrædelse for regnvand VEJ Regnvand blandes ikke sammen med spildevand Ejendomme der er fælles- eller separatkloakerede, kan udtræde af kloakforsyningen for regnvand, hvis ejendommen ønsker at nedsive regnvandet på egen grund. Ved udtrædelse refunderes en del af tilslutningsbidraget for regnvand. Privat grund Privat grund Reglerne fremgår af spildevandsplanen. BBR opdateres. Forsyningspligt kun for spildevand Ejendommen etablerer nedsivningsanlæg for regnvand Borgermøde 5. September

12 Forsyningssikkerhed Hvad er forsyningssikkerhed? At ejendomme kan aflede spildevand i det daglige uden gener At der ikke sker oversvømmelser af kældre eller terræn hyppigere end vedtaget af byrådet, svarende til hvert 10. år i fælleskloakerede områder og hvert. 5. år i separatkloakerede områder 12

13 Forsyningssikkerhed Overvågning af kloaksystemet sikrer optimal forsyning i dagligdagen 13

14 Forsyningssikkerhed Reparationer og vedligehold af udstyr sikrer en høj driftssikkerhed 14

15 Forsyningssikkerhed Hvordan sikrer Gribvand forsyningssikkerheden? Daglig overvågning af kloaknettet Løbende renovering og fornyelse af ledninger og pumpestationer Lukning af dræn mv. der løber til kloakkerne Renspuling og oprensning af ledninger 15

16 Forsyningssikkerhed Utætte ledninger Som Gribvand Spildevand A/S, har også grundejere har pligt til at sikre, at kloakkerne på grunden ikke er utætte. Kloakker der er mere end 40 år gamle, bør inspiceres af fagmand der udarbejder anbefaling om renovering. 16

17 Forsyningssikkerhed Fejlkoblet regnvand?????? Såvel ejere af veje og pladser som grundejere, har pligt til at sikre, at der i spildevandskloakerede områder ikke afledes regnvand til kloakken fra tage, indkørsler og gårdspladser. 17

18 Forsyningssikkerhed Uvedkommende vand Sommerhusområderne Målinger har vist, at de seks sommerhusområder bidrager med den overvejende del af de uvedkommende vandmængder. Gribvand Spildevand A/S intensiverer målingerne og inddrager myndigheden. 18

19 Forsyningssikkerhed Hvordan medvirker borgere og virksomheder til at sikre sin egen forsyningssikkerhed? 19

20 Forsyningssikkerhed Hvordan medvirker borgere og virksomheder til at sikre forsyningssikkerheden? Ved at undlade at lede følgende til kloakken: - Malingrester - Fedt - Olie - Madrester - Klude - Vatpinde 20

21 Myndigheden Som ethvert andet selskab, er selskabet underlagt en myndighed. Myndigheden er Gribskov Kommune. Gribskov Kommune er endvidere myndighed overfor borgere, Gribvand Spildevand A/S er ikke en myndighed overfor borgerne. De væsentligste roller som Gribskov Kommune kan udøve: Overfor selskabet: - Overholdelse af tilladelser - Myndighedsbehandling ved nyanlæg Overfor borgere: - Krav og evt. påbud om at afløbsanlæggene på privat grund fungerer miljømæssigt og hygiejnisk forsvarligt -Krav om kloakering af landsbyer og sommerhuse via spildevandsplanen Borgermøde 5. September

22 Klimasikring Hvad er klimasikring? At sikre kloakkerne mod fremtidens nedbør, så de hyppigheder for oversvømmelser som i kommunens spildevandsplan er vedtaget som acceptable, i fremtiden ikke overskrides Alle kommuner skal ved årsskiftet have udarbejdet planer for klimasikring for både kloaksystemet, havvandsstigning og oversvømmelser fra åer og søer Gribvand leverer sit input ved årsskiftet 22

23 Klimasikring Gribvands forsyningsområde for regnvand. Indenfor dette område er Gribvand ansvarlig for at kloaksystemet ikke overbelastes hyppigere end kommunen har fastsat i spildevandsplanen. Kommunen er ansvarlig for at sikre mod oversvømmelser fra vandløb og søer samt som følge af højvande i Kattegat 23

24 Klimasikring Byfortætning Fortætning af byer kan ske ved at ejendomme etablerer indkørsler mv. med afledning af regnvand til kloakkerne. Fortætning af byer sker også ved at bymidter vokser og omdannes til f.eks. butikscentre. Fortætning af byer betyder at kloaksystemet får mindre og mindre kapacitet til afledning af regnvand, i forhold til det afvandede areal. Risikoen for oversvømmelser i byer som følge af byfortætning stiger. 24

25 Klimasikring Hvordan klimasikrer Gribvand? Etablering af transportveje for regnvand ud af de byer der er i farezonen for oversvømmelser (f.eks. Helsinge) Udvidelse af kloakkerne hvor disse er for små Opfordre til nedsivning af regnvand overalt hvor det er muligt, i eksisterende og kommende byggerier og.. Information til borgere om nyttige tips. 25

26 Klimasikring nyttige tips Et par nyttige tips - Afprop evt. afløb i kældergulv hvis det alligevel ikke bruges - Sørg for at alle ledninger, tagnedløb og tagrender er i orden og fri for forstoppelser - Undlad at indrette kældre til beboelse og fjern værdifulde og uerstattelige ting fra kælderen - Sørg for at oversvømmelser på terræn ikke kan løbe ned af kældertrapper og ned i lyskasser - Brug kontraklapper i kældre hvis gulvafløb ikke afproppes 26

27 Klimasikring Skybrud er en fælles udfordring Gribvand Spildevand analyserer i 2013 alle regnvandskloakerede byer 27

28 Miljøhensyn Hvad er miljøhensyn? At sikre at udledningen af spildevand og regnvand ikke giver anledning til forringede forhold i vandløbene, søerne og langs badestrandene At der ikke opstår uhygiejniske forhold At selskabet tilstræber en bæredygtig drift At selskabet ikke påvirker omgivelserne med støj, lugt, støv eller bakterier At selskabets medarbejdere har et godt arbejdsmiljø med den størst mulige sikkerhed 28

29 Miljøhensyn Blå Flag Udledning af spildevand til kysten ophører 29

30 Miljøhensyn 850 sommerhuse kloakeret fra

31 Miljøhensyn 850 sommerhuse kloakeret fra Uhygiejniske forhold i grøfter og dræn Forurening af Arresø Nedsivning ikke mulig Kloakeringen har været undervejs siden slutningen af 1970 erne hvor, de første borgermøder blev afholdt. 31

32 Miljøhensyn Kloakeringen af Sandet medvirker til at sikre vandkvaliteten i Arresø 32

33 Miljøhensyn Bassin på overløb i Blistrup 33

34 Miljøhensyn Bassiner i fælleskloakerede områder Reducerer overløb til søer, vandløb og badestrande under regn Reducerer oversvømmelser i kældre Skaber en mere jævn belastning af renseanlæg og kloakker under regn 34

35 Miljøhensyn Bassiner på overløb sikrer vandkvaliteten i vandløbene 35

36 Tømningsordningen Tømningsordningen for bundfældningstanke og samletanke Ukloakerede ejendomme får tømt bundfældningstanke en gang årligt. Samletanke tømmes efter behov. Gribvand Spildevand A/S administrerer ca tanke. 36

37 Tømningsordningen 2675 Bundfældningstanke 675 Samletanke Tankene på Sandet er væk om et års tid. 850 bundfældningstanke og 400 samletanke i Rågeleje-Udsholt. Resten af tankene er i øvrigt spredt i hele kommunen. 37

38 Tømningsordningen Mulig indførelse af særlig løsning for bundfældningstanke fra 2014 ved brug af KSA-biler KSA-biler afleverer ikke slammet på renseanlæg, men behandles med kalk, før det udspredes på landbrugsjord. Prisen forventes at falde for bundfældningstanke. 38

39 Tømningsordningen Nye services ved tømningsordningen SMS eller varsling ved tømning af bundfældningstanke Selvbetjening via hjemmesiden Bestille tømninger Overblik over tidligere og kommende tømninger Ændring af service tjenester mm. Tilkøb: SMS varsling dagen før tømning Tømning med traktor eller lille slamsuger Varsling med brev (fra 2016) 39

40 Forbrugervalg Mød kandidaterne Erik Larsson Mark Palina Bjarne Frølund Du har mulighed for at brevstemme her til mødet, såfremt du har dit kundenummer eller stemmenummer med og ID. Kundeservice er klar til at tage imod brevstemmer ved indgangen til hallen Hvis du ikke har dit kundenummer eller stemmenummer med kan få en kort skriftlig vejledning hos kundeservice medarbejderne. I aften handler det ikke om regningen spørgsmål herom er ikke i dag. 40

41 Spørgsmål Spørgsmål 41

42 Pause Pause 42

43 Fremtidige udfordringer - Ny takstmodel fra 2014, der indebærer, at virksomheder med stor afledning får nedsat taksten - Gribskov Kommunes Klimaplan, mulige afledte investeringer for Gribvand Spildevand A/S - Prisloftbekendtgørelsen, selskabet skal effektivisere 38% - Sammenlægninger af selskaber, fælles driftsorganisationer og partnerskaber Borgermøde 5. September

44 Et selskab med en strategi.. Selskabet har samlet alle udfordringerne i en strategi med seks hovedtemaer som udrulles frem til 2019: Forsyningssikkerhed Gribvand Spildevand A/S Kundeservice Borgermøde 5. September

45 Fokusområder - Effektivisering gennem nedlægning af renseanlæg. I 2019 kun Helsinge Renseanlæg og et nyt i Højelt, som foreslået i spildevandsplanen, der er i høring Besparelserne kommer gennem mindre drift, ny behandling af slam ved biologisk metode, tankvognskørsel af slam ophører. - Uvedkommende vand reduceres - Bassiner på nedlagte renseanlæg genanvendes - Pumpestationer renoveres - Nyt anlæg til styring og overvågning Borgermøde 5. September

46 Fokusområder 2 renseanlæg i 2019 som led implementeringen af effektiviseringsstrategien for selskabet Kattegat Nyt renseanlæg ved Højelt Arresø Helsinge Renseanlæg 46

47 Nyt renseanlæg ved Højelt - Skal samle spildevandet fra 8 mindre renseanlæg - Udledning til badestrande ophører dermed - Anlægget overdækkes og omkranses af beplantningsbælter så det ikke kan ses udefra - Anlægget gøres fri af daglig bemanding. - Der skal udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan. Forventes i høring i GVS planlægger informationsmøde om renseanlæg i

48 Nyt renseanlæg ved Højelt Nyt renseanlæg forsynes med biologisk slambehandling som i Helsinge - Lukket anlæg uden udledning - Ingen brug af kemikalier - Minimalt forbrug af el Sikkerhed mod udsivning til undergrunden, ved plastmenbraner under hele anlægget 48

49 Fokusområder Tre nøglefokusområder Anvende Best Practice i forbindelse med nyt renseanlæg Uddannelse og oplysning om spildevand, grøn omstilling og bæredygtighed - gerne i samarbejde med andre forsyningsområder Indpasning af nyanlæg i omgivelserne Borgermøde 5. September

50 Fokusområder Uddannelse og oplysning Undervisning af skoleklasser Rundvisning på renseanlæg og slamanlæg Samarbejde med andre forsyninger, herunder vise vandets vej samt affald/slam som ressouce produkter Oplysning om grøn om stilling i spildevandsbranchen 50

51 Fokusområder Indpasning af nyanlæg i omgivelserne. Regnvandsbassin ved Lærkevej -udformes som del af naturområde 51

52 En særlig kundeservice Gribvand A/S har anskaffet 5 nedbørsmålere der drives af DMI. Via hjemmesiden vil forbrugerne kunne hente oplysninger om regnhændelser, i forbindelse med skybrud. 52

Generalforsamling. 30. Maj 2013

Generalforsamling. 30. Maj 2013 Generalforsamling 30. Maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller

Læs mere

Spildevandsplan 2015-2018

Spildevandsplan 2015-2018 Teknik og Miljø 2014 FORSLAG Spildevandsplan 2015-2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Planens fokus... 3 Planens opbygning... 6 Forsyningssikkerhed... 7 Klimatilpasning...11 Badevand og turisme...16 Vandmiljøet og

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4 Indholdsfortegnelse: 1 Resume... 4 2 Indledning... 5 2.1 Spildevandsplan 2016-2021... 5 2.2 Opbygning af planen og læsevejledning... 5 2.3 Offentlig høring... 5 2.4 Formål med spildevandsplanen... 6 2.5

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 15 Kloakprojekter Indhold 1 Oversigt over kloakprojekter... 2 1.1 Vejafvanding i Jægerspris Nord... 3 1.2 Udløbspumpestation på Linderupvej... 4 1.3

Læs mere

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering af din ejendom Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering i det åbne land Der er stadig flere tusinde ejendomme i Guldborgsund

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? 1 FORORD Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det åbne land er betegnelsen for områder med spredt bebyggelse,

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 GULDBORGSUND KOMMUNE 15-12-2011 Kolofon: Titel: Spildevandsplan 2012-2020 Guldborgsund Kommune Udgivet af: Guldborgsund Kommune, Natur, Miljø og Plan, 2011 Gengivelse tilladt

Læs mere

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3 Baggrund... 2 Separatkloakeringsstrategien... 3 Administrative forhold regler og praksis... 6 1 Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper... 6 2 Tilslutning til spildevandsselskabets spildevandsanlæg...

Læs mere

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand Indhold Formateret: Mellemrum Efter: Automatisk 1 LÆSEVEJLEDNING 1.1 SPILDEVANDSPLANENS OPBYGNING OG INDHOLD 2 INDLEDNING 2.1 SPILDEVANDSPLANENS RETSVIRKNING 2.2 ANSVAR FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING I KOMMUNEN

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Fanø Kommune Spildevandsplan 2007-2015 Marts 2007 Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Offentliggørelse og vedtagelse... 3 Ikrafttræden... 3 Baggrund...

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder 25. februar 2015 Sagsnr. P00059 Udarbejdet af: LIL Baggrund og formål Vand og Affald har i samarbejde

Læs mere

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013 Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24 Borgermøde 23. maj 2013 Dagsorden: Velkomst og præsentation ved formand for Udvalget for Miljø og Teknik Flemming Madsen. Spildevandsplan 2013-2024, principper og

Læs mere

UDKAST - Spildevandsplan 2015

UDKAST - Spildevandsplan 2015 UDKAST - Spildevandsplan 2015 Introduktion Denne spildevandsplan afløser tidligere spildevandsplan fra 2001 og efterfølgende 18 tillæg hertil. Baggrunden for udarbejdelse af Spildevandsplan 2015 er, at:

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Borgere i klimatilpasning

Borgere i klimatilpasning ditregnvand Borgere i klimatilpasning - Økonomi, organisation og konkrete eksempler Intelligent brug af regnvand - Haveselskabet Kolofon Folderen er udarbejdet af Haveselskabet og NIRAS som led i projektet

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00.

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. 2. marts 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 24. februar 2015 Mødedato / sted: 24. februar 2015 /, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) Flemming Møller (FM) Susan Kjeldgaard

Læs mere