Landbrugets Byggeblade

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landbrugets Byggeblade"

Transkript

1 Landbrugets Byggeblade Love og vedtægter mv. Love og vedtægter vedr. byggeri Brandkrav til jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger Bygninger Teknik Miljø Arkivnr Udgivet Revideret Side 1 af 10 Brandkrav Avls- og driftsbygninger skal udføres i henhold til brandkapitlet i Bygningsreglement Avls- og driftsbygninger henføres til anvendelseskategori 1. Bygningsreglementets brandkrav er hovedsageligt skrevet som funktionskrav, som kan opfyldes på flere forskellige måder. I bygningsreglementets vejledningstekst er for jordbrugerhvervets avls- og driftsbygninger henvist til Erhvervs- og Byggestyrelsens Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Dette byggeblad er udarbejdet i henhold til Bygningsreglement 2010 samt Eksempelsamling af byggeri. Bygninger, som er beskrevet i dette byggeblad, opfylder funktionskravene i Bygningsreglement 2010, kapitel 5 om brandforhold: 5.1 Generelt 5.2 Flugtveje og redningsforhold 5.3 Konstruktive forhold 5.4 Brandtekniske installationer 5.5 Brand- og røgspredning 5.6 Redningsberedskabets indsatsmulighed Vedrørende de konstruktive forhold og brandtekniske installationer gælder for staldbygninger de krav, som er beskrevet i dette byggeblad, samt de krav, der henvises til i dette byggeblad, herunder Bygningsreglement 2010 samt Eksempelsamling om brandsikring af byggeri udgivet af Erhvervs- og Byggestyrelsen. Henvisninger Bygningsreglement 2010, Energistyrelsen Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, Energistyrelsen Brandtekniske vejledninger, DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Bekendtgørelse om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr, Bek. Nr. 707 af 18/ Bemærkninger DBI s Brandteknisk Vejledning 30 indeholder eksempler på produkter, som uden dokumentation kan anses at opfylde de i det hidtidige danske system gældende brandtekniske krav, eksempelvis for klasse T tagdækning: - Tagdækning af ubrændbart materiale, f.eks. tagsten af tegl eller beton og metalplader, på lægter af træ eller metal. Nogle af EU-kommissionsbeslutningerne indeholder eksempler på produkter, som uden dokumentation kan anses at opfylde de i det nye europæiske system gældende brandtekniske krav, eksempelvis for tagdækning klasse B ROOF (t2): /553/EF, som omhandler tagdækning af skifre, tagsten, fiberarmeret cement og metalplader mv /403/EF, som omhandler tagdækning af stålplader med overfladebelægning af Plastisol /600/EF, som omhandler tagdækning med sandwichpaneler (for dem alle under forudsætning af, at de i kommissionsbeslutningerne angivne betingelser er opfyldt).

2 Type 1 Bygninger med mekanisk ventilationsanlæg og loft til kip Udsugning Ramme Vægventil Bygningsbeskrivelse Råhus 1. Bærende konstruktion udført af stål, limtræ, beton eller tilsvarende 2. Ydervæg udført af murværk, letbeton eller anden konstruktion, der skal opfylde kravene til beklædning klasse K 1 10 D-s2,d2 [klasse 2 beklædning] eller ydervæg med udvendig overflade klasse D-s2,d2 3. Indvendig væg- og loftoverflade skal opfylde kravene til beklædning klasse K 1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning], bygninger med brandceller indtil m 2 kan udføres som klasse K 1 10 D-s2,d2 [klasse 2 beklædning] 4. Tagdækning udført af fibercementplader, stålplader eller sandwichpaneler, der skal opfylde kravene til tagdækning klasse B ROOF (t2) [klasse T tagdækning] 5. Udsugning med luftafkast over tagflade 6. Luftindtag via indsugningsventiler/vinduer i ydervæg Bygningens anvendelse Denne bygningstype anvendes fortrinsvis til svin og fjerkræ, men kan også anvendes til andre husdyr. Letantændeligt oplag Der må ikke opbevares letantændeligt oplag i større mængder i bygningen. Let antændeligt oplag kan være halm, hø, sækkevarer eller lignende. Brandforhold 5.1 Generelt Bygninger skal opføres og indrettes, så der opnås tilfredsstillende tryghed mod brand og mod brandspredning til andre bygninger på egen og omliggende grunde. Der skal være forsvarlig mulighed for redning af personer og for slukningsarbejdet. For dyrestalde skal der sikres acceptable forhold for dyrene i tilfælde af brand. 5.2 Flugtveje og redningsforhold Udgangsforholdene for dyrene skal udformes således, at dyrene let kan bringes i sikkerhed til terræn i det fri. Dørene skal have en udvendig karmbredde på mindst 948 mm i sekundære passager, og mindst 1188 mm i primære passager for så vidt angår svinestalde. Døre kan enten være sidehængte døre eller skydedøre/porte. Der skal desuden være fri passage til dørene. Inventar foran flugtvejene skal uhindret og uden brug af værktøj kunne fjernes eller afmonteres for fri passage. Landbrugets Byggeblad nr Side 2 af 10

3 5.3 Konstruktive forhold De bærende konstruktioner kan udføres med en brandmodstandsevne som beskrevet i Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Alternativt hertil udføres røgudluftning som beskrevet i dette byggeblad. Når dette alternativ følges kan de bærende konstruktioner udføres uden krav til deres brandmodstandsevne. 5.4 Brandtekniske installationer Alarmsystem (brandalarmanlæg) Staldbygninger større end m 2 skal normalt udføres med automatisk brandalarmanlæg. Mekanisk ventilerede staldbygninger skal etableres med et alarmsystem, som advarer om eventuelt svigt i tekniske anlæg, som f.eks. ventilationssvigt. Et sådant alarmsystem, skal kunne afgive alarm i forbindelse med overtemperatur i staldene samt strømsvigt. Alarm skal afgives dels lokalt via sirene eller blinklys, dels fjernt via overvåget telefonlinje til mindst fire telefonnumre og via overvåget transmissionsforbindelse til en kontrolcentral. Dette system er en acceptabel løsning som alternativt til et automatisk brandalarmanlæg og kan anvendes i staldbygninger. Sprinkleranlæg Brandbelastningen i svinestalde ligger typisk i intervallet MJ/m 2 relateret til arealet af de overflader, som afgrænser rummet, hvilket betragtes som en lille brandbelastning. Svinestalde etableres med overbrusningsanlæg, som består af et rørsystem, hvor vandet fordeles i dyserne ved vandværkstryk. Systemet aktiveres ved, at en magnetventil åbner for vandforsyningen. I et overbrusningsanlæg kan både overbrusningstiden og intervallet mellem overbrusningerne varieres frit. I daglig drift sker styringen ud fra staldtemperaturen. Dette system kan være med til at slukke branden i begyndelsesfasen eller kan kontrollere branden, indtil den kan slukkes med andre brandbekæmpelsesmidler. Der stilles derfor normalt ikke krav om sprinkleranlæg i denne bygningstype, hvis etagearealet er højst m 2. Brandventilation I denne bygningstype er der et stort volumen, og lille brandbelastning, hvilket betyder at der er mindre risiko for overtænding, men det vil bero på en konkret vurdering og dokumentation. Brandventilationsanlæg kan sammenbygges med øvrige ventilationsanlæg eller udføres med faste åbninger. Slangevinder I et bygningsafsnit (en brandsektion) med etageareal større end m 2 er der krav om slangevinder. Der kan anvendes vandfyldte, ikke-vandfyldte slangevinder eller brandslangesystemer med flad slange. Røgskærme Røgskærme anvendes til opdeling af store rum i mindre røgafsnit øverst i rummet røgzoner. En røgzone bør højst dække et etageareal på m 2. Det bør dokumenteres konkret, om der er områder i bygningen med risiko for stor røgudvikling, og derfor vil være behov for opsætning af røgskærme i rum over m 2, som opdeler rummet i røgzoner. 5.5 Brand- og røgspredning Indvendige væg- og loftoverflader skal udføres som mindst beklædning klasse K 1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning]. En ydervæg, som udelukkende består af materiale klasse B-s1,d0 [klasse A materiale] anses at opfylde betingelserne for at være klasse K 1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning]. Bygninger i 1 etage med brandceller på indtil m 2 kan dog udføres med indvendige væg- og loftsoverflader som beklædning klasse K 1 10 D-s2,d2 [klasse 2 beklædning]. Udvendige vægoverflader skal udføres som mindst beklædning klasse K 1 10 D-s2,d2 [klasse 2 beklædning] eller ydervæg med udvendig overflade klasse D-s2,d2. Tagdækning skal være brandmæssigt egnet. Normalt kan anvendes tagdækning klasse B ROOF (t2) [klasse T tagdækning]. Isoleringsmaterialer, der ikke opfylder kravene til materiale klasse D-s2,d2 [klasse B materiale] skal være afdækket med mindst beklædning klasse K 1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning] langs begge sider af en lodret bygningsdel og langs undersiden af en vandret eller skråtstillet bygningsdel. Landbrugets Byggeblad nr Side 3 af 10

4 Brandceller Avls- og driftsbygninger med et etageareal på mere end 600 m 2 bør opdeles, så områder med væsentlig forskellig brandbelastning eller med forskellige brandfaremomenter udgør hver sin brandcelle. Som eksempel herpå kan nævnes store oplag af halm eller parkering af maskiner med forbrændingsmotor. Brandsektioner Enheder, som bør udføres som selvstændige brandsektioner: Staldrum på højst m 2 Staldrum på højst m 2 såfremt der udføres tiltag til at begrænse en brand, såsom brandventilation, røgskærme eller flugtveje Staldrum på højst m 2 såfremt der udføres permanent eller automatisk brandventilation i henhold til Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, eller der udføres en brandteknisk dimensionering 5.6 Redningsberedskabets indsatsmulighed Røgudluftning Mekanisk ventilerede staldbygninger skal etableres med et nødventilationsanlæg. Bygninger af denne type er udført med et mekanisk ventilationsanlæg med udsugningsventilatorer i tagkonstruktionen og indsugningsventiler i ydervæggene. Dette ventilationssystem udføres med nødopluk på ventiler, alternativt på vinduer og/eller døre. Røgudluftning kan hermed ske ved naturlig ventilation via vinduer og eller døre. 5.7 Driftsmæssige forhold For at sikre rømning af dyr bør de driftsmæssige forhold beskrevet i Eksempelsamling om brandsikring af staldbyggeri følges i videst muligt omfang. Landbrugets Byggeblad nr Side 4 af 10

5 Type 2 Bygninger med mekanisk ventilationsanlæg og uudnytteligt tagrum Udsugning Isoleret loftkonstruktion Nødopluk i vinduer og ventiler Bygningsbeskrivelse Råhus 1. Bærende konstruktion med gitterspær udført af træ eller stål 2. Ydervæg udført af murværk, letbeton eller anden konstruktion, der skal opfylde kravene til beklædning klasse K 1 10 D-s2,d2 [klasse 2 beklædning] eller ydervæg med udvendig overflade klasse D-s2,d2 3. Indvendig væg- og loftoverflade skal opfylde kravene til beklædning klasse K 1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning], bygninger med brandceller indtil m 2 kan udføres som klasse K 1 10 D-s2,d2 [klasse 2 beklædning] 4. Tagdækning udført af fibercementplader, stålplader eller sandwichpaneler, der skal opfylde kravene til tagdækning klasse B ROOF (t2) [klasse T tagdækning] 5. Udsugning med luftafkast over tagflade 6. Luftindtag i tagudhæng via loftkonstruktion (diffus ventilation) 7. Luftindtag via indsugningsventiler/vinduer i ydervæg Bygningens anvendelse Denne bygningstype anvendes fortrinsvis til svin og fjerkræ, men kan også anvendes til andre husdyr. Letantændeligt oplag Der må ikke opbevares letantændeligt oplag i større mængder i bygningen. Letantændeligt oplag kan være halm, hø, sækkevarer eller lignende. Brandforhold 5.1 Generelt Bygninger skal opføres og indrettes, så der opnås tilfredsstillende tryghed mod brand og mod brandspredning til andre bygninger på egen og omliggende grunde. Der skal være forsvarlig mulighed for redning af personer og for slukningsarbejdet. For dyrestalde skal der sikres acceptable forhold for dyrene i tilfælde af brand. 5.2 Flugtveje og redningsforhold Udgangsforholdene for dyrene skal udformes således, at dyrene let kan bringes i sikkerhed til terræn i det fri. Dørene skal have en udvendig karmbredde på mindst 948 mm i sekundære passager, og mindst 1188 mm i primære passager for så vidt angår svinestalde. Døre kan enten være sidehængte døre eller skydedøre/porte. Der skal desuden være fri passage til dørene. Inventar foran flugtvejene skal uhindret og uden brug af værktøj kunne fjernes eller afmonteres for fri passage. 5.3 Konstruktive forhold De bærende konstruktioner kan udføres med en brandmodstandsevne som beskrevet i Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Landbrugets Byggeblad nr Side 5 af 10

6 Gitterspærene kan udføres uden krav til deres brandmodstandsevne, såfremt der ikke er risiko for progressivt kollaps. I en trægitterspærsbygning, udgør de enkelte gitterspær lodret bæring af tag. Den vandrette stabilisering af facader og gavle, kan enten udgøres af ind spændte søjler og/eller af indlagte gitterdragere i spærfod. Disse vandrette liggende gitterdragere, vil altid være forankret på nærmeste vægge, dvs. på gavle/ facader/ indvendige skillevægge og vil aflevere deres kræfter der, for at de så kan blive ført til fundament via skivevirkning. En selvstændig stabiliserende konstruktion vil således begrænse sig til det enkelte staldafsnit, og der vil ved brand heri ikke vurderes at være risiko for progressivt kollaps i de tilstødende staldafsnit. 5.4 Brandtekniske installationer Alarmsystem (brandalarmanlæg) Staldbygninger større end m 2 skal normalt udføres med automatisk brandalarmanlæg. Mekanisk ventilerede staldbygninger skal etableres med et alarmsystem, som advarer om eventuelt svigt i tekniske anlæg, som f.eks. ventilationssvigt. Et sådant alarmsystem, skal kunne afgive alarm i forbindelse med overtemperatur i staldene samt strømsvigt. Alarm skal afgives dels lokalt via sirene eller blinklys, dels fjernt via overvåget telefonlinje til mindst fire telefonnumre og via overvåget transmissionsforbindelse til en kontrolcentral. Dette system er en acceptabel løsning som alternativt til et automatisk brandalarmanlæg og kan anvendes i staldbygninger. Sprinkleranlæg Brandbelastningen i svinestalde ligger typisk i intervallet MJ/m 2 relateret til arealet af de overflader, som afgrænser rummet, hvilket betragtes som en lille brandbelastning. Svinestalde etableres med overbrusningsanlæg, som består af et rørsystem, hvor vandet fordeles i dyserne ved vandværkstryk. Systemet aktiveres ved, at en magnetventil åbner for vandforsyningen. I et overbrusningsanlæg kan både overbrusningstiden og intervallet mellem overbrusningerne varieres frit. I daglig drift sker styringen ud fra staldtemperaturen. Dette system kan være med til at slukke branden i begyndelsesfasen eller kan kontrollere branden, indtil den kan slukkes med andre brandbekæmpelsesmidler. Der stilles derfor normalt ikke krav om sprinkleranlæg i denne bygningstype, hvis etagearealet er højst m 2. Brandventilation I denne bygningstype, vil der være risiko for overtænding, men det vil bero på en konkret vurdering og dokumentation om ventilationssystemet kan udgøre en del af brandventilationen. Brandventilationsanlæg kan sammenbygges med øvrige ventilationsanlæg eller udføres med faste åbninger. Slangevinder I et bygningsafsnit (en brandsektion) med etageareal større end m 2 er der krav om slangevinder. Der kan anvendes vandfyldte, ikke-vandfyldte slangevinder eller brandslangesystemer med flad slange. Røgskærme Røgskærme anvendes til opdeling af store rum i mindre røgafsnit øverst i rummet røgzoner. En røgzone bør højst dække et etageareal på 2000 m 2. Det bør dokumenteres konkret, om der er områder i bygningen med risiko for stor røgudvikling, og derfor vil være behov for opsætning af røgskærme i rum over m 2, som opdeler rummet i røgzoner. 5.5 Brand- og røgspredning Indvendige væg- og loftoverflader skal udføres som mindst beklædning klasse K 1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning]. En ydervæg, som udelukkende består af materiale klasse B-s1,d0 [klasse A materiale] anses at opfylde betingelserne for at være klasse K 1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning]. Bygninger i 1 etage med brandceller på indtil m 2 kan dog udføres med indvendige væg- og loftsoverflader som beklædning klasse K 1 10 D-s2,d2 [klasse 2 beklædning]. Udvendige vægoverflader skal udføres som mindst beklædning klasse K 1 10 D-s2,d2 [klasse 2 beklædning] eller ydervæg med udvendig overflade klasse D-s2,d2. Tagdækning skal være brandmæssigt egnet. Normalt kan anvendes tagdækning klasse B ROOF (t2) [klasse T tagdækning]. Landbrugets Byggeblad nr Side 6 af 10

7 Isoleringsmaterialer, der ikke opfylder kravene til materiale klasse D-s2,d2 [klasse B materiale] skal være afdækket med mindst beklædning klasse K 1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning] langs begge sider af en lodret bygningsdel og langs undersiden af en vandret eller skråtstillet bygningsdel. Brandceller Avls- og driftsbygninger med et etageareal på mere end 600 m 2 bør opdeles, så områder med væsentlig forskellig brandbelastning eller med forskellige brandfaremomenter udgør hver sin brandcelle. Som eksempel herpå kan nævnes store oplag af halm eller parkering af maskiner med forbrændingsmotor. Brandsektioner Enheder, som bør udføres som selvstændige brandsektioner: Staldrum på højst m 2 Staldrum på højst m 2 såfremt der udføres tiltag til at begrænse en brand, såsom brandventilation, røgskærme eller flugtveje Staldrum på højst m 2 såfremt der udføres permanent eller automatisk brandventilation i henhold til Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, eller der udføres en brandteknisk dimensionering 5.6 Redningsberedskabets indsatsmulighed Røgudluftning Mekanisk ventilerede staldbygninger skal etableres med et nødventilationsanlæg. Bygninger af denne type er udført med et mekanisk ventilationsanlæg med udsugningsventilatorer i tagkonstruktionen og indsugningsventiler i ydervæggene. Dette ventilationssystem udføres med nødopluk på ventiler, alternativt på vinduer og/eller døre. Der vil være mulighed for at redningsberedskabet kan etablere røgudluftning af tagrum med mekanisk ventilation. Der kan etableres lemme i gavlen af bygningen, evt. kombineret med en taglem. 5.7 Driftsmæssige forhold For at sikre rømning af dyr bør de driftsmæssige forhold beskrevet i Eksempelsamling om brandsikring af staldbyggeri følges i videst muligt omfang. Landbrugets Byggeblad nr Side 7 af 10

8 Type 3 Bygninger med faste ventilationsåbninger og loft til kip Åben i kip Ramme Gardiner, vindbrydende net, spredt forskalling el. permanent åbning, højde mindst 120 cm Brystning Åben i kip Ramme Gardiner, vindbrydende net, spredt forskalling eller permanent åbning Bygningsbeskrivelse Råhus 1. Bærende konstruktion udført af stål, limtræ, beton eller tilsvarende 2. Ydervæg udført af murværk, letbeton eller anden konstruktion, der skal opfylde kravene til beklædning klasse K 1 10 D-s2,d2 [klasse 2 beklædning] eller ydervæg med udvendig overflade klasse D-s2,d2 3. Indvendig væg- og loftoverflade skal opfylde kravene til beklædning klasse K 1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning], bygninger med brandceller indtil m 2 kan udføres som klasse K 1 10 D-s2,d2 [klasse 2 beklædning] 4. Tagdækning udført af fibercementplader, stålplader eller sandwichpaneler, der skal opfylde kravene til tagdækning klasse B ROOF (t2) [klasse T tagdækning] 5. Ventilationsåbninger i ydervæg kan være permanent åbne eller bestå af gardiner, spredt forskalling, perforeret nylonnet eller lignende 6. Evt. overdækning af kippen udført af en PVC/PC-plade. Ad. 5. Ventilationsåbninger i ydervæg kan udføres enten i hele ydervæggens højde eller kombineres med en fast væg (brystning) i ca. 1/3 af højden. Gardiner skal konstrueres således, at de kan åbnes mekanisk og manuelt. Ad. 6. Åbningen i kippen er ca. 0,5-2,5 m bred. Hvis der er etableret overdækning, skal den være placeret, så der er en åbning på mindst 250 mm i begge sider i forhold til tagdækningen. Bygningens anvendelse Denne bygningstype anvendes fortrinsvis til malkekøer, ungdyr, kalve og mink, men kan også anvendes til andre husdyr. Landbrugets Byggeblad nr Side 8 af 10

9 Letantændeligt oplag Der må ikke opbevares letantændeligt oplag i større mængder i bygningen. Letantændeligt oplag kan være halm, hø, sækkevarer eller lignende. Brandforhold 5.1 Generelt Bygninger skal opføres og indrettes, så der opnås tilfredsstillende tryghed mod brand og mod brandspredning til andre bygninger på egen og omliggende grunde. Der skal være forsvarlig mulighed for redning af personer og for slukningsarbejdet. For dyrestalde skal der sikres acceptable forhold for dyrene i tilfælde af brand. 5.2 Flugtveje og redningsforhold Udgangsforholdene for dyrene skal udformes således, at dyrene let kan bringes i sikkerhed til terræn i det fri. Dørene skal have en udvendig karmbredde på mindst 1188 mm i sekundære passager, og mindst 1788 mm i primære passager for så vidt angår kvægstalde. Døre kan enten være sidehængte døre eller skydedøre/porte. Der skal desuden være fri passage til dørene. Inventar foran flugtvejene skal uhindret og uden brug af værktøj kunne fjernes eller afmonteres for fri passage. 5.3 Konstruktive forhold De bærende konstruktioner kan udføres med en brandmodstandsevne som beskrevet i Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Alternativt hertil udføres røgudluftning som beskrevet i dette byggeblad. Når dette alternativ følges kan de bærende konstruktioner udføres uden krav til deres brandmodstandsevne. 5.4 Brandtekniske installationer Alarmsystem (brandalarmanlæg) Der stilles ikke krav om alarmanlæg i denne bygningstype. Sprinkleranlæg Der stilles ikke krav om sprinkleranlæg i denne bygningstype. Slangevinder I et bygningsafsnit (en brandsektion) med etageareal større end m 2 er der krav om slangevinder. Der kan anvendes vandfyldte, ikke-vandfyldte slangevinder eller brandslangesystemer med flad slange. Røgskærme Røgskærme anvendes til opdeling af store rum i mindre røgafsnit øverst i rummet røgzoner. En røgzone bør højst dække et etageareal på 2000 m 2. Det bør dokumenteres konkret, om der er områder i bygningen med risiko for stor røgudvikling, og derfor vil være behov for opsætning af røgskærme i rum over m 2, som opdeler rummet i røgzoner. 5.5 Brand- og røgspredning Indvendige væg- og loftoverflader skal udføres som mindst beklædning klasse K 1 10 D-s2,d2 [klasse 2 beklædning]. Udvendige vægoverflader skal udføres som mindst beklædning klasse K 1 10 D-s2,d2 [klasse 2 beklædning] eller ydervæg med udvendig overflade klasse D-s2,d2. Tagdækning skal være brandmæssigt egnet. Normalt kan anvendes tagdækning klasse B ROOF (t2) [klasse T tagdækning]. Isoleringsmaterialer, der ikke opfylder kravene til materiale klasse D-s2,d2 [klasse B materiale] skal være afdækket med mindst beklædning klasse K 1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning] langs begge sider af en lodret bygningsdel og langs undersiden af en vandret eller skråtstillet bygningsdel. Brandceller Avls- og driftsbygninger på mere end 600 m 2 skal opdeles, så områder med væsentlig forskellig brandbelastning eller med forskellige brandfaremomenter udgør hver sin brandcelle. Brandsektioner Enheder, som bør udføres som selvstændige brandsektioner: Staldrum på højst m 2 Landbrugets Byggeblad nr Side 9 af 10

10 Staldrum på højst m 2 såfremt der udføres tiltag til at begrænse en brand, såsom brandventilation, røgskærme eller flugtveje Staldrum på højst m 2 såfremt der udføres permanent eller automatisk brandventilation i henhold til Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, eller der udføres en brandteknisk dimensionering 5.6 Redningsberedskabets indsatsmulighed Røgudluftning Kippen på disse staldbygninger udføres med en åbning, der kan være dækket af et ovenlysbånd. Dette skal hæves, så der er mindst 250 mm fri passage i forhold til tagdækningen. Ovenlyspladen udføres af enten PVC eller PC og kan indgå i den samlede vurdering af, hvorvidt der er tilstrækkelig røgudluftning i bygningen. Ventilationsåbningerne i ydervæggene kan være permanent åbne eller bestå af gardiner, spredt forskalling med mindst 10 mm luftspalte, perforeret vindbrydende net eller lignende diffus-åbent produkt. Disse ventilationssystemer giver et stort naturligt luftskifte i bygningen. Derfor vil der ikke være behov for yderligere krav til røgudluftning. Røgen ventileres bort gennem den permanente åbning i kippen samt åbningerne i ydervæggene. 5.7 Driftsmæssige forhold For at sikre rømning af dyr bør de driftsmæssige forhold beskrevet i Eksempelsamling om brandsikring af staldbyggeri følges i videst muligt omfang. Landbrugets Byggeblad nr Side 10 af 10

Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer

Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer Brian Vestergård Jensen, DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / BR 08 Historik Bygningsreglement 1995 Tillæg 1-15, heraf Tillæg 8 og 14 (nye

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Vejledning om brandsikring af fritliggende enfamiliehuse, helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse og campinghytter samt dertil hørende småbygninger 22. december

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

Fordelingsgangene 1.05 og 2.06 udføres med udgang direkte til terræn i det fri. Fordelingsgang 1.05 udføres med udgang via multirum benævnt 0.01.

Fordelingsgangene 1.05 og 2.06 udføres med udgang direkte til terræn i det fri. Fordelingsgang 1.05 udføres med udgang via multirum benævnt 0.01. William Tolstrup - Arkitekt Ap isegårdsvej 4, Lov 4700 Næstved William Tolstrup 2010-03-30 Jour.: D30912543-8 ag: E10044-2 Init.: L/WJ E-mail: lvr@dbi-net.dk Dir.tlf.: 20 21 89 01 Hald ø Lejren enovering

Læs mere

Beklædnings klasser. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/006 8. udgave Januar 2014. Telefax 45 76 33 20

Beklædnings klasser. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/006 8. udgave Januar 2014. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/006 8. udgave Januar 2014 Beklædnings klasser MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet

Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet BRANDTEKNISK DOKUMENTATION Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet Akademiingeniør Svend Poulsen A/S Industriparken 7, Valsgaard 9500 Hobro Tlf. 9851 0866 Rådgiver : Akademiingeniør Svend Poulsen A/S Side

Læs mere

Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Vejledning Udarbejdelse af Brandteknisk dokumentation

Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Vejledning Udarbejdelse af Brandteknisk dokumentation Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Vejledning Udarbejdelse af Brandteknisk dokumentation Indholdsfortegnelse Formål... 2 Brandteknisk dokumentation indhold:... 2 Indledning... 2 Lovgivning:... 2 Lovhjemmel...

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15) 1 I bekendtgørelse nr. 1601 af 14. december 2015 om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15), som

Læs mere

5.5.2 Brand- og røgspredning i den bygning, hvor branden opstår eller til bygninger på samme grund

5.5.2 Brand- og røgspredning i den bygning, hvor branden opstår eller til bygninger på samme grund Page 1 of 18 Bygningsreglementet (http://www.ebst.dk/bygningsreglementet.dk/br10_00/0/42)» 5. Brandforhold (http://www.ebst.dk/bygningsreglementet.dk/br10_00_id76/0/42) 5. Brandforhold 5.1 Generelt 5.2

Læs mere

5. Bygningsreglement 2015 (Brandforhold af )

5. Bygningsreglement 2015 (Brandforhold af ) MØLLER & ROSENØRN Byggerådgivning Logistik Arkitektgruppe 5. Bygningsreglement 2015 (Brandforhold af 01.01.2016) 5.1 Generelt 5.2 Flugtveje og redningsforhold 5.3 Konstruktive forhold 5.4 Brandtekniske

Læs mere

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri TILLÆG 1 TIL EKSEMPELSAMLINGEN OM BRANDSIKRING AF BYGGERI 1 Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri Til side 9, forord, sidste afsnit ændres meget høje bygninger, hvor der er mere end

Læs mere

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Dok. nr. 3176-005 Dato: 07.05.2014 RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1.1 Beskrivelse af projektet... 2 1.2 Anvendelseskategorier... 2 1.3 Flugtvejs-

Læs mere

Brandsikring af byggeri. 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI. Anvendelseskategori 1. Anvendelseskategori 2. Anvendelseskategori 3

Brandsikring af byggeri. 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI. Anvendelseskategori 1. Anvendelseskategori 2. Anvendelseskategori 3 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI IND UST RIA/S SKO LE Anvendelseskategori 1 Anvendelseskategori 2 CEN TER Anvendelseskategori 3 Anvendelseskategori 4 HO T EL Anvendelseskategori 5 HOS PITA

Læs mere

Har du styr på brand...? rambøll arkitektur landskab og proces

Har du styr på brand...? rambøll arkitektur landskab og proces Har du styr på brand...? Hvem er jeg? Hans Bang Munkholt Bygningskonstruktør 2006 Fire Protection Manager CFPA Ansættelser: KPF Arkitekter, WITRAZ & Rambøll Arbejdsområder: Brandteknisk rådgiver Projektering

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI Uddannelsestilbud på DBI DFPB Side1 Brandteknisk diplomuddannelse CFPA The European Confederation of Fire Protection Associations Kursus 2004 (5 x 3 dage) Modul 1. Modul 2. Modul 3. Modul 4. Modul 5. Passiv

Læs mere

Branddokumentation. Børnehaven Troldebo

Branddokumentation. Børnehaven Troldebo Branddokumentation Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Indretning af faste arbejdsplader i transportable konstruktioner henføres til anvendelseskategori 1.

Indretning af faste arbejdsplader i transportable konstruktioner henføres til anvendelseskategori 1. Notat Version: 1 Init.: AVE E-mail: ave@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61220663 Antal sider: 6 Indretning af faste arbejdspladser i transportable konstruktioner, opsat i forbindelse med udførelse af byggearbejde

Læs mere

REDEGØRELSE FOR BRANDFORHOLD

REDEGØRELSE FOR BRANDFORHOLD REDEGØRELSE FOR BRANDFORHOLD LANDVEJEN 84; 8543 HORNSLET SAG: 1451 Udført af: CONSULT-ING Rådgivende ingeniørfirma Bjørnkærvej 7 8471 Sabro den 31.07.2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Side 1 2. Bygningens

Læs mere

Træ som brandgodt byggemateriale. InnoByg gå-hjem møde

Træ som brandgodt byggemateriale. InnoByg gå-hjem møde Træ som brandgodt byggemateriale InnoByg gå-hjem møde Træ som byggemateriale Træ har gennem alle tider været et brandgodt byggemateriale: Hvorfor er brandreglerne Typiske spørgsmål: Hvorfor bygger vi ikke

Læs mere

Brand. Brandforhold. Klassifikation af byggematerialer

Brand. Brandforhold. Klassifikation af byggematerialer Brandforhold Jf. Bygningsreglementets bestemmelser skal bygninger opføres og indrettes, så der opnås tilfredsstillende tryghed mod brand og brandspredning til andre bygninger. I Bygningsreglementets vejledninger

Læs mere

Forord. 25. oktober 2013 7. SEMESTER SPECIALE

Forord. 25. oktober 2013 7. SEMESTER SPECIALE Brandteknisk dokumentationn 7. semester S k revet af: Fraa nk Jør gensen Vejleder: Niels Nissen VIA U.C. Campus H orsens D.25 1 0 2013 Forord Denne rapport er en del af 7. semester pensum. Rapporten er

Læs mere

RANDERS KOMMUNE RUSMIDDELCENTER RANDERS BYGNING A. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

RANDERS KOMMUNE RUSMIDDELCENTER RANDERS BYGNING A. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse RANDERS KOMMUNE RUSMIDDELCENTER RANDERS BYGNING A Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 11.12.2015 Sagsnr. : 15.08.160 Udarbejdet af : Niels

Læs mere

Ved granskning af brand ift. KUBUS projektet vil der blive brugt Træ 66 og brandeksempelsamlingen.

Ved granskning af brand ift. KUBUS projektet vil der blive brugt Træ 66 og brandeksempelsamlingen. Granskning af brand Ved granskning af brand ift. KUBUS projektet vil der blive brugt Træ 66 og brandeksempelsamlingen. Træ 66 Generelt Kilde Hvad står der? Er det taget med i projektet? s. 4 Afstand til

Læs mere

Eksempelsamling. 2. udgave 2016. Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri. Trafik- og Byggestyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S

Eksempelsamling. 2. udgave 2016. Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri. Trafik- og Byggestyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

Vejledning om oplag af halm eller lignende omfattet af beredskabslovgivningen

Vejledning om oplag af halm eller lignende omfattet af beredskabslovgivningen Vejledning om oplag af halm eller lignende omfattet af beredskabslovgivningen Beredskabsstyrelsen 11. juli 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2

Læs mere

BR18 - BRANDKRAV OG VEJLEDNINGER. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Center for byggeri Ersün Züfer

BR18 - BRANDKRAV OG VEJLEDNINGER. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Center for byggeri Ersün Züfer BR18 - BRANDKRAV OG VEJLEDNINGER Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Center for byggeri Ersün Züfer BR18 OG VEJLEDNINGER SIDEN 1. JULI 2018 GÆLDER KUN BR18 OVERGANG MED TEKNISK BYGGESAGSBEHANDLING OG CERTIFICERINGSORDNING

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af staldbyggeri

Eksempelsamling om brandsikring af staldbyggeri Erhvervs- og Byggestyrelsen Eksempelsamling om brandsikring af staldbyggeri 23. december 2010 1 Eksempelsamling om brandsikring af staldbyggeri Indholdsfortegnelse 1 GENERELT... 3 2 BESKRIVELSE AF STALDTYPER,

Læs mere

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse 1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI < 2, 5 m 1200,0 m² 10,0 m Brandsikring af småhuse Signaturforklaring REI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60] REI 60 [BD-bygningsdel 60] REI 30 [BD-bygningsdel 30]

Læs mere

Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner

Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner MK 6.00/017 8. udgave Januar 2014 Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax

Læs mere

Brandteknisk dokumentation UCH Tilbygning

Brandteknisk dokumentation UCH Tilbygning Brandteknisk dokumentation UCH Tilbygning Lars Anton Pedersen Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Bygningens udformning... 3 1.2. Byggemetode og materialevalg... 3 1.3. Personbelastning... 3 2. Bygningens

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012

Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012 Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012 Følgende rettelser er vedtaget af det tekniske udvalg den 11. september 2013: Nyt punkt 3.3 side 21 efter sidste afsnit tilføjes:

Læs mere

C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 19.06.2015 Sagsnr. : 15.03.072 Udarbejdet

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i de byggepladsskure, der traditionelt anvendes i Danmark.

Dette notat tager udgangspunkt i de byggepladsskure, der traditionelt anvendes i Danmark. Projektnummer: E30884-001 - 04. september 2015 Notat Version: 1 Init.: AVE E-mail: ave@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61220663 Antal sider: 5 Overnatning i transportable konstruktioner, opsat i forbindelse med udførelse

Læs mere

BR 08 De vigtigste ændringer. Bygherreforeningen, januar 08 v/ Ejner Jerking

BR 08 De vigtigste ændringer. Bygherreforeningen, januar 08 v/ Ejner Jerking BR 08 De vigtigste ændringer Bygherreforeningen, januar 08 v/ Ejner Jerking Bygningsreglement 2008 BR 08 erstatter: BR 95 + 15 tillæg BR-S 98 + 12 tillæg Ikrafttræden 1. februar Overgangsperiode til 1.

Læs mere

Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri

Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri 2013 Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri Denne vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns brand- og byggemyndigheder og omfatter principper og inspiration

Læs mere

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af Rettelsesblad til DBI vejledning 36 Undertage Sikring mod brandspredning Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk

Læs mere

Ud over kapitel 5, så indeholder følgende kapitler krav, der vedrører brandsikringsforhold:

Ud over kapitel 5, så indeholder følgende kapitler krav, der vedrører brandsikringsforhold: Version: 11.12.2018 Bygningsreglements vejledning til kap 5 - Brand INTRODUKTION 0.1.0. Regulering af brandsikkerhed i byggeri Den overordnede ramme for reguleringen af byggeri er byggeloven. Byggeloven

Læs mere

Brandtætning af Vvs-installationer

Brandtætning af Vvs-installationer Brandtætning af Vvs-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig

Læs mere

Funktionsbaserede brandkrav - hvordan forholder myndighederne sig hertil??

Funktionsbaserede brandkrav - hvordan forholder myndighederne sig hertil?? Funktionsbaserede brandkrav - hvordan forholder myndighederne sig hertil?? Dansk Forening for Passiv Brandsikring ROCKWOOL Jakob Andersen Afdelingsleder Århus Brandvæsen Funktionsbaserede brandkrav Nye

Læs mere

BOGENSHOLM - SYDLÆNGEN PROVSTSKOVVEJ 2A, EBELTOFT. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

BOGENSHOLM - SYDLÆNGEN PROVSTSKOVVEJ 2A, EBELTOFT. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse BOGENSHOLM - SYDLÆNGEN PROVSTSKOVVEJ 2A, EBELTOFT Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Vestlige del ændres til Erhvervsformål Revisionsdato : 03.06.2016 Revision

Læs mere

7. semester speciale. Brandteknisk dokumentation Vedr. opførelse af fritidshjem, Børneby Ellekær.

7. semester speciale. Brandteknisk dokumentation Vedr. opførelse af fritidshjem, Børneby Ellekær. 7. semester speciale Brandteknisk dokumentation Vedr. opførelse af fritidshjem, Børneby Ellekær. Bygningskonstruktøruddannelsen VIA University College, Aarhus Forfatter: Lasse Lyng Pedersen Vejleder: Henning

Læs mere

Figur 1, lagertyper (figur 5.3.2 i retningslinie for sprinkleranlæg)

Figur 1, lagertyper (figur 5.3.2 i retningslinie for sprinkleranlæg) Nærværende notat indeholder brandmæssige afsnit og en overordnet beskrivelse af disse, som indgå som bilag til lejerhåndbogen. Da beskrivelserne er overordnet skal lejer sikre, at den brandmæssige indretning

Læs mere

Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. September 2008

Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. September 2008 VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold September 2008 I overensstemmelse med: Bygningsreglement 2008 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Indledning Generelt

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af Brandstrategi

Vejledning i udarbejdelse af Brandstrategi Myndighed g Frebyggelse Rev. den: 08-03-2016 Vejledning i udarbejdelse af Brandstrategi Aabenraa, Tønder g Haderslev Kmmuners bygningsmyndighed anbefaler sammen med Brand & Redning Sønderjylland, at nedenstående

Læs mere

og at de tilstødende bygværkers funktion og tilstand ikke forringes under og efter udførelsen.

og at de tilstødende bygværkers funktion og tilstand ikke forringes under og efter udførelsen. BYGNINGSREGLEMENT 2018 KAPITEL 28 141 og at de tilstødende bygværkers funktion og tilstand ikke forringes under og efter udførelsen. 496 Dokumentation for de bærende konstruktioner for bygværker, som er

Læs mere

Facadeløsning med polystyren og puds

Facadeløsning med polystyren og puds APRIL 2013 STYROLIT Facadeløsning med polystyren og puds BRANDTEKNISK RAPPORT ADRESSE COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 STYROLIT Facadeløsning

Læs mere

Udover de enkelte bemærkninger i høringssvaret vedr. kapitel 8 henvises i øvrigt til Anders Brosbøls og Gerner Nielsens høringssvar.

Udover de enkelte bemærkninger i høringssvaret vedr. kapitel 8 henvises i øvrigt til Anders Brosbøls og Gerner Nielsens høringssvar. Erhvers- og Byggestyrelsen Att. Charlotte Michelsen Direkte tlf.: 7472 8700 Mail: jc@toender.dk Sags id.: 3. december 2010 Høring over eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri. Foreningen af Kommunale

Læs mere

EUROCODE OG BRAND - STATUS ANNEMARIE POULSEN

EUROCODE OG BRAND - STATUS ANNEMARIE POULSEN EUROCODE OG BRAND - STATUS ANNEMARIE POULSEN DAGENS EMNER S-1900-2 Eurocodes branddimensionering Hvem er vi og hvad laver vi Eksempler på publikationer udvalget har bidraget til: Forkortet udgave af EN

Læs mere

Luftsluser. Åben luftsluse Varm luftsluse. Sikkerhedstrappe Luftsluse (Røgudluftning kontra Brandventilation)

Luftsluser. Åben luftsluse Varm luftsluse. Sikkerhedstrappe Luftsluse (Røgudluftning kontra Brandventilation) Luftsluser Åben luftsluse Varm luftsluse Sikkerhedstrappe Luftsluse (Røgudluftning kontra Brandventilation) What to do! Mulige løsninger iht. Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012 2. udgave 2016

Læs mere

VEJLEDNING. Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. Januar 2006

VEJLEDNING. Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. Januar 2006 VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold Januar 2006 I overensstemmelse med: Bygningsreglement 1995 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Indledning Generelt Brandkam

Læs mere

Personsikkerhed ved brand i ældreboliger for fysisk plejekrævende m.fl. Brandteknisk projektopgave Hovedrapport

Personsikkerhed ved brand i ældreboliger for fysisk plejekrævende m.fl. Brandteknisk projektopgave Hovedrapport Brandteknisk projektopgave ved Master i brandsikkerhed Personsikkerhed ved brand i ældreboliger for fysisk plejekrævende m.fl. Brandteknisk projektopgave Hovedrapport Kursist: s012286 (X), Svend Voss Brandteknisk

Læs mere

Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold ETAGEBOLIGER BORGERGADE Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold Indhold INDLEDNING... 2 BYGNINGSBESKRIVELSE... 2 BRANDSEKTIONER... 4 BRANDCELLEVÆGGE... 4 BYGNINGENS INDRETNING... 4 BYGNINGSDEL KLASSER... 4 BYGNINGENS

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade Bygninger Teknik Miljø Installationer Arkivnr. 104.03-01 El Udgivet Sept.'93 Potentialeudligning i bygninger med husdyr (kvæg, svin, fjerkræ etc.) Revideret 28.04.2003 Side 1 af

Læs mere

Udkast 15. juli 2005. Tekniske forskrifter. for. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler¹

Udkast 15. juli 2005. Tekniske forskrifter. for. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler¹ Udkast 15. juli 2005 Tekniske forskrifter for fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler¹ Beredskabsstyrelsen ¹ Forskriften er som udkast notificeret i overensstemmelse med Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet)

Læs mere

Froland kommune. Froland Idrettspark. Statisk projektgrundlag. Februar 2009

Froland kommune. Froland Idrettspark. Statisk projektgrundlag. Februar 2009 Froland kommune Froland Idrettspark Statisk projektgrundlag Februar 2009 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Froland kommune Froland Idrettspark

Læs mere

Teknik / Brandisolering. 4.2 Brandisolering 4.2. Gyproc Håndbog 9

Teknik / Brandisolering. 4.2 Brandisolering 4.2. Gyproc Håndbog 9 Teknik / Brandisolering 4.2 Brandisolering 4.2 Gyproc Håndbog 9 419 Teknik / Brandisolering / indhold 4.2 Brandisolering Indhold 4.2.0 Indledning... 421 4.2.1 Lovgivning... 424 4.2.2 Brandens opståen...

Læs mere

Brandteknisk Byggesagsbehandling

Brandteknisk Byggesagsbehandling 2013 Brandteknisk Byggesagsbehandling Vejen Kommune Andst Skole & Børnecenter 7. Semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen VIA University College, Horsens Vejleder: 25 10 2013 Ove Bjerregaard Broch

Læs mere

Bygningsreglement 07/08/09? v/ejner Jerking

Bygningsreglement 07/08/09? v/ejner Jerking Bygningsreglement 07/08/09? v/ejner Jerking Økonomi- og erhvervsminister i Bendt Bendtsen offentliggjorde 23. maj 2007 en ny handlingsplan for byggeriet - 24 konkrete initiativer: Højere kvalitet og forbrugerbeskyttelse

Læs mere

Brandteknisk Vurdering

Brandteknisk Vurdering Dato : 2014-06-30 Version: : 2 Projektnummer : RE30071 Projektansvarlig : HOL/AND Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 2 PRODUKTSPECIFIKATION 3 3 VURDERING 3 4 ANVENDELSESMULIGHEDER I DANMARK 3 5 ØVRIGE

Læs mere

Hvilke brandtekniske begreber er det nødvendigt at kende - og hvad betyder de?

Hvilke brandtekniske begreber er det nødvendigt at kende - og hvad betyder de? Træinformation, Temadag om brandsikkert byggeri, december 2015 Hvilke brandtekniske begreber er det nødvendigt at kende - og hvad betyder de? Hvilke brandtekniske begreber er det nødvendigt at kende -

Læs mere

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer. 25. januar 2013 Side 1 Energistyrelsen informerer om brandventilation Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Læs mere

Brandteknisk dokumentation

Brandteknisk dokumentation Dokument A.X.02 - REVISION A 12. december 2011 1. Indledning Brandteknisk dokumentation Byggeriet omfatter opførelsen af en ny friskole i Ugelbølle. Bygningen opføres i 2 etager med et samlet bruttoetageareal

Læs mere

Vejledning om. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner

Vejledning om. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner Vejledning om Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner 1. udgave april 2010 Hvorfor skal der laves flugtvejsplaner? Flugtvejsplaner, etageplaner, pladsfordelingsplaner,

Læs mere

Frederiksborgcentret - træningsafsnit

Frederiksborgcentret - træningsafsnit Bilag 04-1 Side 1 Frederiksborgcentret A/S Frederiksborgcentret - træningsafsnit Rev. 1 Juli 2015 Udgivelsesdato : 12. november 2014, Rev. 1: 14. juli 2015 Projekt nr. : 16.7000.01 Udarbejdet : Gitte Reng

Læs mere

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen 12.4.2 Udstøbningsblokke Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen Udstøbningsblokke kaldes også ofte fundablokke. Blokkene er betonblokke, som er hule med en forvange og en bagvange holdt sammen af tværvanger.

Læs mere

Hvilke brandkrav er der til isoleringsmaterialer - og hvor må de bruges?

Hvilke brandkrav er der til isoleringsmaterialer - og hvor må de bruges? Træinformation, Temadag om brandsikkert byggeri, december 2015 I Danmark anvendes flere og flere typer af isolering. Nogle isoleringstyper kan brande, andre kan ikke brande. Nogle kan bidrage til bygningsdeles

Læs mere

Brandteknisk dokumentation Lars Sandgaard

Brandteknisk dokumentation Lars Sandgaard Brandteknisk dokumentation Lars Sandgaard Dette er et 7 semester afsluttende speciale på bygningskonstruktøruddannelsen. Specialet er en brandteknisk dokumentation udarbejdet efter Eksempelsamlingen om

Læs mere

Vejledningen omfatter avls- og driftsbyggeri i højst 1 etage over terræn og/eller én etage under terræn.

Vejledningen omfatter avls- og driftsbyggeri i højst 1 etage over terræn og/eller én etage under terræn. Præ-accepterede løsninger for staldbyggeri 0 Forord Denne vejledning indeholder præ-accepterede løsninger på, hvordan kravene om brandsikkerhed i bygningsreglementet 2018 kan opfyldes for avls- og driftsbyggeri.

Læs mere

Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter

Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: SLa Kontrolleret: MBM Godkendt: MBM Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter Ansvarsfraskrivelse Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

Netværk for bindingsværk

Netværk for bindingsværk Brandsikring i teori og praksis Netværk for bindingsværk Træ i dansk byggetradition er det brandsikkert? Skal brandsikring vurderes, er der 3 vigtige begreber vi skal kende Reaktion på brandgenskaber brandbeskyttelsesevne

Læs mere

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen 12.4.1 Letklinkerblokke Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen Letklinkerblokke er lette byggeblokke, der på samme måde som Lego klodser - dog i større format - ud fra standardstørrelser opbygges til

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af brandmandspanel

Retningslinjer for udførelse af brandmandspanel Retningslinjer for udførelse af brandmandspanel Januar 2010 Denne vejledning har til hensigt at beskrive opbygningen og funktionen af et brandmandspanel Lovgivning Med indførelsen af det funktionsbaserede

Læs mere

Bilag A - Plasttanke med højst 50 oplagsenheder

Bilag A - Plasttanke med højst 50 oplagsenheder Bilag A - Plasttanke med højst 50 oplagsenheder Kravene til denne type tanke fremgår af afsnit 4.5 og 4.7 i de tekniske forskrifter for brandfarlige væsker. Da tanke af denne type primært opstilles hos

Læs mere

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri TILLÆG TIL EKSEMPELSAMLINGEN OM BRANDSIKRING AF BYGGERI 1 Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri På side 9, forord, sidste afsnit ændres meget høje bygninger, hvor der er mere end 22

Læs mere

Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. September 2012

Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. September 2012 VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold September 2012 I overensstemmelse med: Bygningsreglement 2012 Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012 Tekniske forskrifter

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Tegningsnummer Emne Tegningsdato Målestok Tegnet af Godkendt af Rev. Rev. dato

Tegningsnummer Emne Tegningsdato Målestok Tegnet af Godkendt af Rev. Rev. dato 2.00.0. Træhuse - pladsbyggeri Dato: 2012-05-01 100 Ydervæg - 195 mm massive stolper - vandret vægbeklædning - principsnit 2009-09-01 1:5 MBS Træinfo 110 Ydervæg - 195 mm massive stolper - lodret vægbeklædning

Læs mere

Tillæg 3 til Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Tillæg 3 til Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Dato 23. maj 2016 Tillæg 3 til Eksempelsamling om brandsikring af byggeri I

Læs mere

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36 1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Undertage Sikring mod brandspredning DBI vejledning 36 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 1.1 Anvendelsesdiagram og eksempler...6

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18) I bekendtgørelse nr. 1615 af 13. december 2017 om bygningsreglement 2018 (BR18), foretages følgende ændringer: 1 1. 6, stk.

Læs mere

Teknisk brandisolering. Ventilationskanaler. Kompendium

Teknisk brandisolering. Ventilationskanaler. Kompendium Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg & industri Teknisk brandisolering Ventilationskanaler Kompendium Undervisningsministeriet, marts 2011. Materialet er udviklet for Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS. Udvikling i U-værdier

EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS. Udvikling i U-værdier EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS Udvikling i U-værdier Krav i 1979 Linjetab i 2001 2 1 www.energikoncept.dk 3 http://www.byggeriogenergi.dk/ 4 2 Energiløsninger bliver revideret og bliver løbende

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse af kalve 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse af kalve 1) BEK nr 35 af 11/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen. j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Projekt-bjælker Lige bjælker

Projekt-bjælker Lige bjælker Projekt-bjælker Lige bjælker Lige bjælker er produceret med et konstant tværsnit og finder oftest anvendelse som tagbjælker, murremme og bjælkelag i etageadskillelser. Lige limtræsbjælker er fremstillet

Læs mere

Brandtætning af el-installationer

Brandtætning af el-installationer Brandtætning af el-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig i

Læs mere

3.2.2. Projektering / Specialvægge / Gyproc Brandsektionsvægge. Gyproc Brandsektionsvægge. Lovgivning

3.2.2. Projektering / Specialvægge / Gyproc Brandsektionsvægge. Gyproc Brandsektionsvægge. Lovgivning Projektering / Specialvægge / Lovgivning Det fremgår af BR 200, kapitel 5.. at en bygning skal opdeles i enheder, så områder med forskellig personrisiko og/eller brandrisiko udgør selvstændige brandmæssige

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold I overensstemmelse med: Bygningsreglement 1995 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Generelt Brandkam og brandkamserstatning.

Læs mere

Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg

Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg Dansk standard DS 428 4. udgave 2011-09-28 Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg Code of practice for technical measures for fire protection of ventilation systems DS 428 København

Læs mere

BRANDSTRATEGI I EN STØRRE SAMMENHÆNG. v/ Brian Vestergård Jensen, afd. leder Brandrådgivning 5. oktober 2017

BRANDSTRATEGI I EN STØRRE SAMMENHÆNG. v/ Brian Vestergård Jensen, afd. leder Brandrådgivning 5. oktober 2017 BRANDSTRATEGI I EN STØRRE SAMMENHÆNG v/ Brian Vestergård Jensen, afd. leder Brandrådgivning 5. oktober 2017 HVEM ER DBI? DBI er Danmarks førende videncenter for brandsikkerhed og sikring. Vi kombinerer

Læs mere

Frede Christensen Ejnar Danø. Brandmodstandsbidrag for alternative isoleringsmaterialer med fastholdelsessystem

Frede Christensen Ejnar Danø. Brandmodstandsbidrag for alternative isoleringsmaterialer med fastholdelsessystem Frede Christensen Ejnar Danø Brandmodstandsbidrag for alternative isoleringsmaterialer med fastholdelsessystem Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Juli 2001 Forord Nærværende rapport omhandler projektet

Læs mere

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre skole Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre Skole er oprindelig bygget i 1960 i 3 etaper.

Læs mere

Ofte rentable konstruktioner

Ofte rentable konstruktioner Ofte rentable konstruktioner Vejledning til bygningsreglementet Version 1 05.01.2016 Forord Denne vejledning er en guide til bygningsreglementets (BR15) energiregler og de løsninger, der normalt er rentable,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bymidten 1 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj. BBR-nr.: 306-020284 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse!

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse! Isola Undertag Til fast underlag Isola Isokraft Høj Normal Tørre og sunde huse! Isola Isokraft Fast underlag af brædder eller tagkrydsfiner Generelt om undertag Isola Isokraft er et ekstra kraftigt og

Læs mere

Tagkonstruktioner. opstilling og afstivning af spær

Tagkonstruktioner. opstilling og afstivning af spær Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg & industri Tagkonstruktioner opstilling og afstivning af spær Undervisningsministeriet. Marts 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

Love og regler og grundlag for automatiske sprinkleranlæg og vandtågeanlæg

Love og regler og grundlag for automatiske sprinkleranlæg og vandtågeanlæg Love og regler og grundlag for automatiske sprinkleranlæg og vandtågeanlæg v. Kjeld N. Petersen Dias 1 /FSTA BR10 nu BR15. Udgives af Klima, Energi- og Bygningsministeriet 5 Brandforhold 5.1 stk 1. Bygninger

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Digterparken 27 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj. BBR-nr.: 306-020016 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse August 2012 2.122 DK Eter-Color et naturligt og stærkt valg Gennemfarvet fibercement Stærk kvalitet naturlige, spændende farver Minimal vedligeholdelse Til alle slags facader Eter-Color er en vejrbestandig

Læs mere

INDRETNING AF LEJLIGHEDER VORUP BOULEVARD 33, 8940 RANDERS SV

INDRETNING AF LEJLIGHEDER VORUP BOULEVARD 33, 8940 RANDERS SV INDRETNING AF LEJLIGHEDER VORUP BOULEVARD 33, 8940 RANDERS SV Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 30.10.2017 Sagsnr. : 16.11.209 Udarbejdet

Læs mere