Referat. Bornholms Spildevand A/S Bestyrelsesmøde nr. 27 Den 04.feb 2015 kl Mødested: Industrivej 1a, 3700 Rønne.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Bornholms Spildevand A/S 04.02.2015 1. Bestyrelsesmøde nr. 27 Den 04.feb 2015 kl.15.00 Mødested: Industrivej 1a, 3700 Rønne."

Transkript

1 Bornholms Spildevand A/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 27 Den 04.feb 2015 kl Mødested: Industrivej 1a, 3700 Rønne Medlemmer: Per Ole Petersen - (Formand) Lotte Helms Linda Kofoed Persson Morten Riis Bjarne Westerdahl Carsten Raad Petersen Henry Bech Jan Harvest Peter Koefoed Fraværende: Linda Kofoed Persson Jan Harvest Bemærkninger til dagsordenen: Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af anlægsbudget Hurtig indfasning af trappemodel Lov om betalingsregler for spildevandsselskaber m.v.... 9

2 Bornholms Spildevand A/S Godkendelse af anlægsbudget Sagsbeskrivelse Bestyrelsen har på deres sidste møde ønsket en gennemgang af omkostningerne inden for spildevand området som samtidig belyser virksomhedens behov i relation til prisloftet. Materialet vil indgå i bestyrelsens orientering/dialog på generalforsamlingen i relation til at varetage ejerstrategiens ønske om at bevare virksomhedens værdier dvs. lednings og bygningsenheder osv. Kloakanlæg i Bornholms forsyning består af: 878 km kloakledning 8 renseanlæg hvor af 2 skal ombygges til pumpestation 221 pumpestationer 15 bassiner udført som lukkede beton og jordbassiner. Siden 2003 er samtlige ledninger der har været adgang til blevet TV inspiceret, og tilstanden vurderet. Ledningsanlæggene består af ledninger fra Ø10 cm til Ø120 cm, i materialerne beton, glaseret ler og plastledninger. Tilstand og aldersfordeling kan ses i nedestående figurer. TV Tabellen inkluder ikke 165 km stikledning - kun hovedstrækninger

3 Bornholms Spildevand A/S Aldersfordeling: Ledninger uden TV er for største delens vedkommende stikledning og mindre ledning der forsyner nogle få ejendomme. Ledningskategorisering A Ledninger: Transport til renseanlæg og mellem større bebyggelse A-ledninger er de mest kritiske, hvor et sammenbrud er uacceptabelt. Reparationsomkostningerne i tilfælde af sammenbrud er højere end ved planlagt fornyelse i tide. Store gener for omgivelserne. Såsom sammenbrud på vejanlæg og lignende. Ledningerne anses for strategisk vigtige. Afskærende og transportledninger dimension over Ø 25 cm. Ledninger liggende i veje med stor trafikbelastning. B ledninger: Større hovedledninger Akutte sammenbrud søges undgået, men forebyggende fornyelse begrænset. C Ledninger: Mindste ledninger, der er således beliggende, at sammenbrud berører få og hvor udbedringsomkostningerne ikke forøges, selv om ledningen skulle nå at bryde sammen. Sammenbrud udbedres hurtigst muligt, men forebyggende fornyelse anvendes kun, når et sammenbrud skønnes umiddelbart forestående. Prioritering af anlægs og renoveringsindsatsen udføres i henhold til ovenstående kategorisering, krav i Spildevandsplan, fysisk indeks beregnet af Dandas på baggrund af TV inspektioner, samt nedstående punkter.

4 Bornholms Spildevand A/S Alder - Skader og utætheder i ledninger og brønde Rotter - Dårlige materialer eller anlægsforhold -Indsivning af grundvand Fejlkoblinger - Kraftige regn-hændelser - Aggressivt industrispildevand - Tung trafik De ca. 50 km ledninger der i figuren er vist at have en dårlig tilstand, har typisk følgende fejl. Tæringer i ledningsvæg, brud med udsyn til jord, forskudte samlinger og lunker der giver opstuvning og stop på ledning. Indtrængende rødder der spærre mere en 50 % af ledningens dimension. Stiklednings påhug der udført sjusket så stik rager inde i hovedledning, hul ud til jord omkring stikledning. Ledningerne er generelt i dårlig forfatning og kan / vil give akutte nedbrud og dermed driftsgener for borgerne. I nogle tilfælde rottegener. Maj 2014 klappede en 400 meter 20 år gammel betonledning samme pga. svovlbrintetæring fra en pumpeledning, udgift ,- kr. Renoveringsbehov og udbygningsomkostninger er opgjort i nedenstående skema. Dog er 10,7 mio. baseret på en reinvestering på resten af ledningsanlægget 730 km, som har en restlevetid på ca. 75 år. Basseret på POLKA (pris og levetids katalog) fysiske aktiver oplyst til pris og konkurrencestyrelsen der ligger til grund for prisloftet. Ledningsanlæg: meter levetid Kr./mete r Renoverings budgetpris / år Afskærende ledninger Åkirkeby Klemensker m.v kr kr kr Klimatilpasning øget dimension Rønne - Nexø kr kr kr Yderligere separering / klimatilpasning øvrige byområder kr kr kr Mindre god kr kr kr Dårlig kr kr kr Værdi af øvrig ledningsmasse ??? kr kr I alt kr Renseanlæg:

5 Bornholms Spildevand A/S Forsyningen har og driver 8 renseanlæg af forskellig størrelse, 2 af anlæggene bliver ombygget til pumpestationer i løbet 2015 så spildevandet bliver ført videre til et af de større renseanlæg hvor der kan udføres en bedre og mindre driftstung rensning. (nedlæggelse af renseanlæg er vedtaget 2004) De resterende 6 renseanlæg er af forskellig størrelse og alder, henholdsvis PE PE (person ækvivalenter) byggeår Anlæggenes værdi og renoveringsbehov er opgjort i forhold til forventet nypris. Renoveringsbehovet er opdelt set ud fra en levertid på, henholdsvis bygværker, maskinanlæg og elstyring, hvor levertiderne er sat til 60, 20 og 10 år. Enheder PE Levetid / år Anlægspris Renovering / reinvesterings budgetpris Nexø Rens kr Bygværk 60 kr kr Maskiner 20 kr kr El - styring 10 kr kr Rønne kr Bygværk 60 kr kr Maskiner 20 kr kr El - styring 10 kr kr Tejn kr Bygværk 60 kr kr Maskiner 20 kr kr El - styring 10 kr kr Boderne kr Bygværk 40 kr kr Maskiner 20 kr kr El - styring 10 kr kr Svaneke kr Bygværk 40 kr kr Maskiner 20 kr kr El - styring 10 kr kr Melsted kr Bygværk 40 kr kr Maskiner 20 kr kr El - styring 10 kr kr kr De to renseanlæg (Vestermarie og Østerlars) som nedlægges indgår ikke. (økonomi som Melsted) Pumpestationer: Forsyningen har 221 pumpestationer fordelt ud over hele forsyningsområdet, de er prioriteret på samme måde som ledningsanlægget i A, B og C pumpestationer hvor A stationerne er væsentlige for en sikring af en stabil drift på ledningsnettet. Der blev i foretaget en vurdering af samtlige pumpestationer tilstand, som i dag ligger til grund for renoveringsrækkefølgen af pumpestationerne.

6 Bornholms Spildevand A/S I blev der konstateret et stor efterslæb på renovering / udskiftning af pumpestationerne dels var brønde, pumper og rørinstallationer tærede, og dels var mange brønde en udfordring med hensyn til arbejdsmiljøet. Siden 2005 er der renoveret /udskiftet 15 pumpestationer, nogle er en total udskiftning af brønde og rør, men der er stadig et efterslæb. Hertil kommer bassiner og overløbsbygværker, hvor der kan forventes krav om overvågning og bedre tilbageholdelse af slam. (børsteriste) Flere lukkede betonbassiner er ikke hensigtsmæssige i forhold til arbejdsmiljøet. Pumpestationer Antal Levetid Dykkede 185 Anlægs Budgetpris Renovering /reinvesteringsbehov Brønd bygværk 20 kr kr kr Rør og pumper 20 kr kr kr Eltavle -styring 20 kr kr kr kr kr Tøropstillede 15 Brønd 20 kr kr kr Rør og pumper 20 kr kr kr Eltavle -styring 20 kr kr kr kr kr I alt 200 kr Der er mindre enheder, hvorfor der kun er regnet med 200 stationer i regnearket Ud fra ovennævnte gennemgang kikker spildevands forsyningen især på driftsbesparelser, disse effektiviseringsgevinster minimerer evt. takststigninger og Benchmarke forsyningen bedre. Bestyrelsen vil på bestyrelsesmødet blive præsenteret for Budget 2015 dvs. en oversigt på de enkelte anlægsopgaver i Der er stor fokus på opgaver som generer driftsbesparelser mm. Økonomi Anlægsbudget er prissat ud fra erfaringstal fra de gennemførte renoveringer. Ledningsanlæg kr klima tiltag via kommunen indgår. Renseanlæg kr

7 Bornholms Spildevand A/S Pumpestationer kr der er pt. afsat 2 mio. kr. årligt Årlig behov kr Der er afsat kr Klima belåning kr Prisloft 2015 giver pt. mulighed for at hæve taksten med 7 kr. x m3 = 12,95 mio.kr. NB: Loftet på ca mio kr. til anlægsinvesteringer vil alt andet lige blive højere i fremtiden fordi: Afdrag Rønne Rens slutter med udgangen af Det er ca. 1,3 mio. der går fra afdrag til anlægsrammen og Afdrag BRK slutter med udgangen af Det er ca. 2,6 mio. der går fra afdrag til anlægssummen. Så i nær fremtid kan der alt andet lige lægges 4 mio. til anlægsrammen. Indstilling Direktøren indstiller At Bestyrelsen godkender anlægsbudget Bilag Budget 2015 fremlægges på bestyrelsesmødet. Dan Das Graf Statistik. (3 sider) Link til prisloft 2015: g%20a%20bornholms%20spildevand%20as%20pl%2015.xlsm Beslutning Bornholms Forsyning, den 04.feb 2015: Godkendt Bestyrelsen ønsker på næste bestyrelsesmøde at få belyst lån optagelses muligheder med fokus på forbruger takster. Der undersøger hvorledes anlægsbudgettet/planlægningen svaret til de dårlige områder. Åben sag 2. Hurtig indfasning af trappemodel. Sagsbeskrivelse Naturstyrelsen kontaktede Bornholms Forsyning og orienterede om at den ny bekendtgørelse om vandafledningsbidrag blev vedtaget den 15. dec uden ændringer efter hørringsperioden.

8 Bornholms Spildevand A/S Som orienteret i mail af 19. dec kan en hurtig indfasning kun foretages såfremt den årlige takststigning er under 3 %. Og at trin 2 og 3 følges ad. Bornholms Forsyning arbejdede ud fra at en indfasning fra 1. juni 2014, men lovgivningen træder først i kraft 1 jan og virksomhedens takststigning i 2015 er på 4,1 %. Konsekvensen er, at trappemodellen indfases som oprindeligt planlagt(se nedenfor) i 2014 og 2015, dvs. uden ekstra midler. Takst 2 i procent af takst 1 Takst 3 i procent af takst Økonomi Uændret Budget i Indstilling Direktøren indstiller At Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bilag Ingen Beslutning Bornholms Forsyning, den 04.feb 2015: Taget til efterretning Åben sag

9 Bornholms Spildevand A/S Lov om betalingsregler for spildevandsselskaber m.v. Sagsbeskrivelse L 86, omhandler afdragsordninger ved påbud om forbedret spildevandsrensning samt drift og vedligeholdelse af anlæg til spildevandshåndtering, Loven blev vedtaget den 22. januar. Og den træder i kraft 1. februar og skal via Naturstyrelsen udmøntes i en bekendtgørelse. Afdragsordninger: Hensigten er, at ejendomsejere, der ikke selv kan finansiere opfyldelse af påbud om forbedret spildevandshåndtering, skal have hjælp i form af tilbud om etablering og en tilhørende afdragsordning fra områdets spildevandsselskab. Ordningen er jf. lovbemærkningerne møntet på ejendomsejere med en samlet hustandsindkomst på kr. (med tillæg af kr. for op til 4 hjemmeboende børn under 18 år). De nærmere krav til og dermed det detaljerede indhold af afdragsordningerne skal fastsættes af ministeren i en bekendtgørelse. En del heraf vil dog jf. lovbemærkningerne være, at ordningen skal løbe over 20 år og med et samlet renteniveau på ca. 5.9 % pro anno. Abonnementsordning: Spildevandselskaberne vil kunne tilbyde ejendomsejere at stå for driften og vedligeholdelsen af ejerens spildevandsanlæg, mod at ejendomsejeren løbende betaler udgifterne hertil. Lovforslaget kan findes på folketinget hjemmeside: DANVA afleverede høringssvar på et udkast til bekendtgørelsen den 5. januar. Høringssvaret kan findes her: 2015/Afdragsordninger-for-spildevand.aspx Økonomi Der kan forventes at der i regnskaberne skal henlægges til tab, hvilket betyder at de nuværende kunder kommer til at bære omkostningen. Jf. takst blad, er tilslutningsbidraget kr. inkl. moms kun spildevand kr. inkl. moms Indstilling Direktøren indstiller At Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Bilag Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives Beslutning Bornholms Forsyning, den 04.feb 2015: Taget til Efterretning Åben sag Mødet hævet kl

Naturstyrelsen sendte den 25. september 2014 lovudkastet i ekstern høring med frist for afgivelse af bemærkninger den 23. oktober 2014.

Naturstyrelsen sendte den 25. september 2014 lovudkastet i ekstern høring med frist for afgivelse af bemærkninger den 23. oktober 2014. NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4401-00366 Ref. carvi/mafol/ancma Den 31. oktober 2014 Høringsnotat vedrørende forslag til ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Læs mere

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00.

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. 2. marts 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 24. februar 2015 Mødedato / sted: 24. februar 2015 /, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) Flemming Møller (FM) Susan Kjeldgaard

Læs mere

Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 10-04-2014 Mødetid: 10:00 Mødested: Hirtshals Renseanlæg, Kløvermarken 1, 9850 Hirtshals Afbud: Peter Duetoft. Fraværende: Peter Duetoft.

Læs mere

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Titel: Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Spildevandsplan 2015-2018

Spildevandsplan 2015-2018 Teknik og Miljø 2014 FORSLAG Spildevandsplan 2015-2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Planens fokus... 3 Planens opbygning... 6 Forsyningssikkerhed... 7 Klimatilpasning...11 Badevand og turisme...16 Vandmiljøet og

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 og frem Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 og frem Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 og frem Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning Opdateret april 2014 Maria Rossmann mar@kfst.dk 4171 5194 Helena Berg

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3 Baggrund... 2 Separatkloakeringsstrategien... 3 Administrative forhold regler og praksis... 6 1 Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper... 6 2 Tilslutning til spildevandsselskabets spildevandsanlæg...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 13.00-14.30 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5,

Læs mere

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune Betalingsvedtægt for NFS Spildevand A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens område... 3 2 NFS Spildevand A/S` budget og regnskab... 3 3 NFS Spildevand

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 09-12-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 09-12-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 09-12-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Henrik Nielsen, Jørgen Lundsgaard, Mads Fredeløkke, Finn Olsen, Bo Hansen, Hanne Klit, Bruno

Læs mere

Fremtidig varmeforsyning

Fremtidig varmeforsyning Grundejerforeningen Fasanvænget Fremtidig varmeforsyning Slutrapport - Forundersøgelser Marts 2007 Grundejerforeningen Fasanvænget Fremtidig varmeforsyning Forundersøgelser Marts 2007 Dokument nr. Revision

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Dato: 27. februar 2014 Tidspunkt: 16.30 19.30 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5, Helsingør I mødet

Læs mere

Punkt 6 - Leif Wilson Laustsen

Punkt 6 - Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 17. marts 2014 kl. 14:30 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Punkt 1 - Leif Wilson Laustsen Punkt 2 - Leif Wilson Laustsen Punkt 3 - Leif Wilson Laustsen Punkt 4 -

Læs mere

Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 01-10-2014 Mødetid: 9:00 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Referent: Ole Madsen Punkt 1. Referat Der er udarbejdet referater

Læs mere

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand Indhold Formateret: Mellemrum Efter: Automatisk 1 LÆSEVEJLEDNING 1.1 SPILDEVANDSPLANENS OPBYGNING OG INDHOLD 2 INDLEDNING 2.1 SPILDEVANDSPLANENS RETSVIRKNING 2.2 ANSVAR FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING I KOMMUNEN

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 19. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-9:30 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Pumpehus i træ. Årsrapport. Aalborg Forsyning, Kloak A/S. 1. januar - 31. december 2012. 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798

Pumpehus i træ. Årsrapport. Aalborg Forsyning, Kloak A/S. 1. januar - 31. december 2012. 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798 Pumpehus i træ Årsrapport Aalborg Forsyning, Kloak A/S 1. januar - 31. december 2012 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsens påtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Denne og tidligere vejledende svar kan også findes på Naturstyrelsens hjemmeside www.nst.dk.

Denne og tidligere vejledende svar kan også findes på Naturstyrelsens hjemmeside www.nst.dk. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4408-00265 Ref. todue Den 23. april 2015 Spørgsmål og vejledende svar nr. 2 om regler om afdragsordninger og minimumsfrist i forbindelse med påbud om

Læs mere

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Bilag til IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Boligforeningen ØsterBO VEJLE SPILDEVAND Vejle Spildevand A/S Vejle Kommune Rambøll GBL Notat REDEGØRELSE FOR JURIDISKE MULIGHEDER

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi for Fredericia Spildevand og Energi Med virkning fra 1. maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord... 5 Lovgrundlag og omfang... 5 Kapitel 1... 6 Definitioner... 6 Kapitel 2... 8 Vedtægtens

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 1 Vedtægtens område... 4 2 Budget og regnskab... 5 3 Forsyningens indtægter... 5 3.1 Tilslutningsbidrag... 5 3.1.1 Tilslutningsbidragets størrelse... 6

Læs mere

Generalforsamling. 30. Maj 2013

Generalforsamling. 30. Maj 2013 Generalforsamling 30. Maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen Deltagere: Lars Erik Hornemann, Jørgen Lundsgaard, Svend Rosager, Jesper Ullemose, Finn Olsen, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming

Læs mere

Betalingsvedtægt. Spildevand

Betalingsvedtægt. Spildevand Betalingsvedtægt Spildevand Udgave: 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.1.1 Bidragets størrelse 3 3.1.2 Supplerende tilslutningsbidrag 4 3.1.3 Forfaldstidspunkt 4 3.1.4 Pristalsregulering

Læs mere

Vandsektorloven startskuddet til en ny æra

Vandsektorloven startskuddet til en ny æra Vandsektorloven startskuddet til en ny æra DANVA artikel om den danske vandsektorlov fra d. 3. juni 2009. Efter en graviditet på næsten 6 år er der født tvillinger med en anselig vægt. Hvorledes børnene

Læs mere