beskæftigelse i kriminalforsorgen kunsten at balancere mellem det hårde og det bløde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "beskæftigelse i kriminalforsorgen kunsten at balancere mellem det hårde og det bløde"

Transkript

1 beskæftigelse i kriminalforsorgen kunsten at balancere mellem det hårde og det bløde

2 Afsoning er også at arbejde eller tage en uddannelse, modtage behandling eller lære at tage ansvar for sine handlinger. Med denne profilbrochure vil Kriminalforsorgen søge at give et billede af det, der sker inden for murerne og hvad det vil sige at kombinere det hårde med det bløde. Brochuren henvender sig både bredt til den interesserede borger og til virksomheder, der med fordel vil kunne drage nytte af et samarbejde med Kriminalforsorgen. Vi tilbyder en lang række produkter og serviceydelser af høj kvalitet til private og offentlige virksomheder. Ved samarbejde med os vil en virksomhed kunne vise sit sociale ansvar og dermed være med til at løfte en vigtig samfundsopgave. Det er vores håb, at denne sociale forståelse også vil omfatte de svage grupper der har taget vejen omkring en af Kriminalforsorgens institutioner. Som indsat i et af landets fængsler, bliver man mødt af kriminalforsorgens beskæftigelsestilbud. Vi har allerede mange tilfredse kunder, men vil gerne have flere! Find inspiration på de næste sider og læs mere om, hvad det vil sige at afsone en straf, om lovgivningen og de planer og tanker, der ligger bag det at opholde sig i et fængsel.

3 En hverdag med indhold - og en vej ud af kriminalitet Kriminalforsorgens vision er at begrænse kriminalitet ved at støtte og motivere de indsatte til et liv uden kriminalitet. Ikke bare fordi, vi synes, det er en god idé, men fordi der er et politisk lovgrundlag for visionen. Fx betyder paragraf 39 i straffuldbyrdelsesloven, at vi skal lytte til den indsatte, når vi skal finde ud af, hvilken form for arbejde og/eller uddannelse, der skal tilbydes. Konkret betyder det også, at vi tilrettelægger målrettede, effektive og meningsfyldte aktiviteter, så den enkelte får mulighed for at udvikle basale færdigheder omkring: Ansvarlighed Selvrespekt og respekt for andre Selvtillid Samarbejdsevner Kompetencer i bred forstand Beskæftigelesesmålet I de lukkede fængsler er at 90% af de indsatte skal være I beskæftigelse og i de åbne fængsler at 75% af de indsatte skal være beskæftiget....at Kriminalforsorgen har: ca pladser fordelt på: 13 fængsler 37 arresthuse 8 pensioner 38 En indsat har ret og pligt til at være beskæftiget ved deltagelse i arbejde, uddannelse eller anden godkendt aktivitet. I Danmark har domfældte ret og pligt til beskæftigelse i 37 timer om ugen, mens varetægtsarrestanter alene har ret til beskæftigelse. Der er ca indsatte i Kriminalforsorgens institutioner. 39 Valget af beskæftigelse træffes i hvert enkelt tilfælde på grundlag af en samlet vurdering af den indsattes forhold.

4 kriminalforsorgen tilbyder de indsatte beskæftigelse inden for følgende områder: arbejde De indsatte beskæftiges med produktion, arbejdstræning og oplæring inden for en række fagområder og ved lønarbejde samt rengøring, bygningsvedligeholdelse, transportopgaver og vedligeholdelse af udenomsarealer. behandlingsprogrammer og programvirksomhed De indsatte beskæftiges ved deltagelse i misbrugsrelaterede og adfærdskorrigerende programmer. brugerdreven innovation Indsatte og ansatte sættes sammen i udviklingsgrupper, der sammen finder på tiltag for at gøre dagligdagen bedre. Fritidsaktiviteter De indsatte har i fritiden mulighed for at deltage i en række ulønnede aktiviteter.

5 alle har ret til behandling - behandling & behandlingsgaranti Der har aldrig været et større udbud af behandlingstilbud i vore fængsler end i dag. Knap 10% af det samlede antal afsonere er i behandling for misbrug af stoffer og alkohol på særlige afdelinger. Den danske indsats over for stof- og alkoholmisbrug i fængslerne skal ses som et udtryk for et ønske om på den ene side at balancere mellem en målrettet og fokuseret indsats mod tilgængeligheden af stofferne, og på den anden side at motivere de indsatte, som ønsker at komme ud af misbruget og komme videre med deres liv. Behandlingsgarantien Den 1. januar 2007 trådte behandlingsgaranti for stofmisbrugere i kraft i fængslerne, mens der har været behandlingsgaranti for alkoholmisbrugere siden oktober Behandlingsgarantien sikrer, at alle indsatte, som har givet udtryk for et ønske om at komme i behandling, rent faktisk også påbegynder en sådan vederlagsfri behandling senest 14 dage efter, at ønsket er fremsat. Behandlingen kan forekomme både inden for og uden for fængslet.

6 at arbejde efter VOKS-modellen VOKS-modellen, der er udviklet i 2006 til 2008, findes efterhånden i eller er på vej i alle landets fængsler. Det handler om at give de indsatte kompetencegivende erhvervsuddannelse og kursusbeviser i hånden, så de står bedre rustet til at finde et job ved løsladelsen. Dette sker i et meget tæt samarbejde med landets erhvervsskoler og AMU centre. Sådan fungerer VOKS (Vejlednings- og kompetence system): Ved indsættelsen får de indsatte en samtale med en vejleder, hvor man sammen finder ud af, om der skal iværksættes et uddannelsesforløb e.t.c. Den indsatte vil ofte kunne få merit for tidligere erhvervede kompetencer og således korte uddannelsen ned. Alle erhvervede kompetencer både tidligere og under afsoningen registreres i en elevplan, så uddannelsen kan fortsætte efter løsladelsen, også på en anden erhvervsskole. Den indsatte kan påbegynde en erhvervsuddannelse inden for de faglige områder, der er i fængslet, med værkmesteren som underviser, og erhvervsskolen som garant for et korrekt fagligt indhold. Der udstedes beviser fra erhvervsskolerne. Uddannelse kan også foregå udenfor fængslet på en erhvervsskole. Målet er at give så mange indsatte som muligt korte eller længerevarende uddannelser for at øge mulighederne for at komme ind på arbejdsmarkedet.

7 arbejdstilbud - beskæftigelse giver identitet I Kriminalforsorgen er vi ligesom i det øvrige samfund opmærksomme på, at mennesker fungerer bedst som hele mennesker. Der skal være noget meningsfuldt at stå op til et arbejde eller en læreplads på en velfungerende arbejdsplads. Ca. 1/3 af de indsatte arbejder dagligt på et af vores værksteder. Træ: Produktion af kontor- og kollegiemøbler, legepladser samt vinduer og døre. Træindustriopgaver til private kunder. Metal: Produktion af fx papirkurve, stel til hæve/sænkeborde, sikkerhedsarmaturer samt svejse, bukke- og stanseopgaver. Endvidere fremstilling af produkter i rustfrit stål. Grafisk: Trykning af brochurer, tidsskrifter og bøger. Medaljeæsker og indbinding af bøger. Fremstilling af specialkuverter. Tekstil: Syning af forskellige opgaver som beklædning, gardiner og bæreposer samt møbelpolstring. Kriminalforsorgen har årelang erfaring med fremstilling af brandhæmmende madrasser og hynder. Produktionskøkken: Fremstilling af dybfrostmad primært til egne institutioner. Møbellager og depoter: Fra vores møbellager og depoter ekspederes bestillinger af egenproducerede møbler og daglige forbrugsvarer. Alle varer kan bestilles via Kriminalforsorgens Indkøbsportal. Salg til eksterne kunder sker via salgskontoret i Direktoratet for Kriminalforsorgen. Lønarbejde: Vi udfører alle former for pakke- og montageopgaver for ca. 500 private virksomheder. Landbrug og gartneri: Vi er en af Danmarks største producenter af økologisk mælk. Derudover opdræt af kødkvæg. Fremdrift af økologiske grøntsager i drivhuse. Mark- og skovdrift. Intern service: Ca. 1/3 af de indsatte er beskæftiget med den daglige drift og vedligeholdelse af Kriminalforsorgens institutioner. Det er også her faguddannede medarbej-dere der beskæftiger de indsatte som fx maler, murer, tømrer, blikkenslager, elektriker, smed eller rengøring. På den måde klarer vi med egne ressourcer det meste indenfor murene. Det er muligt for de indsatte via VOKS- eller AMU-uddannelse at erhverve kompetencegivende beviser indenfor de fleste områder.

8 Undervisning Indsatte i fængslerne skal, så vidt det er muligt, have samme tilbud om undervisning og uddannelse som landets øvrige borgere. Og undervisningen skal også i videst muligt omfang ske på de uddannelsesinstitutioner, som andre benytter. Knap 40 procent af alle udgange i fængslerne gives for, at den indsatte kan deltage i undervisning eller arbejde uden for fængslet. prøver og eksamination De indsatte får tilbudt prøveforberedende undervisning og eksamination i bl.a.: FVU (Forberedende Voksen Undervisning) i læsning, matematik, engelsk og IT. AVU (Almen Voksen Undervisning) trin I og trin II, svarende til 9. og 10. klasse. HF (enkeltfag) Specialundervisning for de svage indlærere. Dansk og/eller engelsk for tosprogede/udlændinge. Der er mulighed for at afslutte undervisningen med såvel interne som eksterne prøver. I de åbne fængsler har de indsatte internetadgang i forbindelse med undervisningen. sommerskoler Ud over den almindelige undervisning er der i mange fængsler et særligt projektorienteret sommerprogram. Formålet med disse sommerskoler er at skabe variation i hverdagen specielt for langtidsindsatte.

9 Kvalitet - skal ramme bredt Kvaliteten skal være i orden på alle områder. Her er lidt om, hvordan vi sikrer høj kvalitet i beskæftigelsestilbuddene i landets fængsler: de vigtige ildsjæle Hvad enten det drejer sig om behandling, programvirksomhed, undervisning eller arbejde, spiller vore medarbejdere en afgørende rolle. Alle medarbejdere, der er knyttet til beskæftigelsen af de indsatte, har spidskompetencer inden for netop deres felt. Seminarieuddannede lærere sørger for undervisningen, og medarbejdere med håndværksuddannelser leder beskæftigelsen, når det gælder arbejde, Derudover medvirker fængselsbetjente med deres 3-årige fængselsfaglige uddannelse i beskæftigelsen af de indsatte. Kriminalforsorgens medarbejdere er faktisk blandt de bedste i verden til at gøre det, de gør, og den danske måde at udøve kriminalforsorg på efterstræbes af mange lande. På specialområder, hvor Kriminalforsorgens egne medarbejdere ikke selv har de rette kompetencer, er der etableret samarbejde med eksterne partnere f.eks. på behandlingsområdet. nye færdigheder Formålet med beskæftigelsesaktiviteterne er at give de indsatte nye færdigheder til at understøtte et liv uden kriminalitet efter endt afsoning. Indsatte der gennemfører undervisnings- og udannelsesaktiviteter erhverver eksamensbeviser. Alle beskæftigelsesaktiviteter under arbejde gennemføres i miljøer, der i så høj grad som muligt ligner en tilsvarende arbejdsplads i de omkringliggende samfund. Alle Kriminalforsorgens værksteder er underlagt de samme myndighedskrav som øvrige virksomheder. Der fremstilles kun produkter, der har en positiv dækningsgrad, og alle produkter afsættes på markedsvilkår. Dette set up medvirker til at gøre beskæftigelsen realistisk, nærværende og meningsfuld. - Vidste du... at dagligdagen i et fængsel er ganske vekslende? Den kan fx se sådan her ud: Morgenmønstring (man står op og gør sig klar) Værksted/skole Kaffepause Værksted/skole Frokost Værksted/skole Kaffepause Værksted/skole Fritidsaktiviteter Aftensmad, oprydning, besøg m.v Aftenmønstring (man går i seng) 43 En indsat skal i videst muligt omfang selv varetage praktiske opgaver vedrørende sine personlige forhold, herunder madlavning og rengøring. evaluering Alle aktiviteter skal evalueres løbende. For at understøtte dette arbejde har Kriminalforsorgen nu styrket evalueringsaktiviteterne. Der skal udbredes en systematisk evalueringskultur til alle Kriminalforsorgens institutioner. Dette skal sikre, at der løbende indsamles dokumentation om forskellige klientaktiviteters mål og virkning, for på denne måde at finde de mest effektive tilbud til klienternes forskellige behov for behandlings- og beskæftigelsesaktiviteter.

10 det hele menneske Beskæftigelse på alle niveauer fra arbejde til undervisning, til dagligdag og fritid er det som kendetegner en afsoning i en af kriminalforsorgens institutioner. For selvom det handler om at afsone sin straf, så sker det altid med beskæftigelse som omdrejningspunkt. På den måde lever Kriminalforsorgen op til sin vision om at kombinere det hårde med det bløde. For vi tænker i hele mennesker: Miljø og mennesker skal gå op i en højere enhed dvs. vi har sørget for og sørger kontinuerligt for, at udvikle hele spektret af behandling, uddannelse og beskæftigelse. Det samme gælder for den indsattes fritid - for et helt menneske i et fængsel har også sin egen tid at disponere over. De fleste indsatte laver fx selv deres mad og vasker selv deres tøj. Det har de også ret og pligt til som alt det andet. ENGLISH In Danish prisons it s a lot about work. Inmates in the Danish prisons have a duty to work during the term of their imprisonment and also a right of occupation. Participating in education and abuse- and /or treatment programs can also fulfill the duty to work. Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade København K Tlf: salg af produkter og tjenesteydelser: Tlf: mail: production Production units/workshops Assembly work Operation and maintenance of the prison education Inmates in the prisons have the same offers of vocational training and education as all other citizens. If it is not possible to let the inmates take part in training and education outside the prison, the training and education is established within the framework of the Prison and Probation Service. Between 20 and 25 percent of the inmates take part in training and education every day. programmes A range of programmes is offered to inmates in prisons as well as by the Probation Service to clients under supervision. The programmes are mostly based on cognitive behavioural methods. treatment All Danish prisons offer treatment directed towards abstention from drugs. On January 1st, 2007, The Prison and Probation Service introduced a treatment guarantee. About 10 percent of the capacity in the prisons is reserved for treatment in special units separated from the rest of prison. Moreover there are units for motivation and aftercare.

11 produkter fra kriminalforsorgen: Telefon: Mail: Hjemmeside: MURERFORRETNING ApS Alt i jordarbejde Belægning Entreprenørarbejde Nedbrydning Godkendt Kloakering Kranarbejde Alt i Murerarbejde Vognmandskørsel Matrupladegårdvej 12C 8766 Nørre-Snede Tlf.: Stoffri behandling, hash- og substitutionsprojekter i Statsfængslerne Østjylland og Møgelkær. Døgnbehandling i Vestjylland for voksne og unge misbrugere. Hjulsøgård Døgnbehandlingsfond Hjulsagervej Henne Tel:

12 Varmeanlæg inkl. fjernvarme og/eller varmeinstallationer for olie eller gasfyring Brugsvandsinstallationer Afløbsinstallationer Ventilation Kloak og afløbsrør i jord Svejseopgaver i forbindelse med procesanlæg eller fjernvarme 8 biler fuldt udstyret med værktøj til VVS-opgaver Svejseudstyr til såvel stål som rustfri opgaver Mandskabsvogne og materialecontainere TV-inspektionsudstyr med videooptager til kloakker Alle opgaver udføres med fuld kvalitet i henhold til Bolig og Byggestyrelsens vejledninger. Industriopgaver udføres dog i henhold til de af kunden ønskede krav til kvalitetssikring, f.eks. efter de retningslinier, der er afgivet i ISO Montagearbejde i forbindelse med procesanlæg Tv-inspektion af kloak og afløbsinstallationer Smedearbejde Gennemførsel af hovedentrepriser, dækkende alle fagområder inden for byggeri Tag- og facadebeklædning Kr. Værløsevej Værløse Telefon Telefax FURESØ-TEKNIK råder i dag over ca. 10 medarbejdere, der dækker ovennævnte kompetenceområder. Ved større opgaver opmandes i henhold til projektets størrelse og omfang. Eller der indgås strategiske samarbejdsaftaler med vores normale partnere Trykt på officielt godkendt miljøvenligt papir Trykfarverne er baseret på vegatabilske olier Koncept: JS Media Tools Trykt på officielt godkendt miljøvenligt papir Trykfarverne er baseret på vegatabilske olier Koncept: JS Media Tools Trykt på officielt godkendt miljøvenligt papir Trykfarverne er baseret på vegatabilske olier Koncept: JS Media Tools

faktum kriminalforsorgen Vi bringer mennesker sikkert videre til et liv uden kriminalitet

faktum kriminalforsorgen Vi bringer mennesker sikkert videre til et liv uden kriminalitet faktum kriminalforsorgen 13 Vi bringer mennesker sikkert videre til et liv uden kriminalitet Vi er ikke en ø I år har Kriminalforsorgen valgt at erstatte sin traditionelle årsrapport med dette magasin.

Læs mere

Uddannelse i fængslerne Hvad siger de indsatte? En interviewundersøgelse 2. reviderede udgave

Uddannelse i fængslerne Hvad siger de indsatte? En interviewundersøgelse 2. reviderede udgave Uddannelse i fængslerne Hvad siger de indsatte? En interviewundersøgelse 2. reviderede udgave Peter Damlund Koudahl Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Århus Universitet Juni 2010 for Direktoratet for

Læs mere

Indsatte i danske fængsler Uddannelse og uddannelsesønsker

Indsatte i danske fængsler Uddannelse og uddannelsesønsker Indsatte i danske fængsler Uddannelse og uddannelsesønsker Peter Koudahl Danmarks Pædagogiske Universitet April 2007 for Direktoratet for Kriminalforsorgen 1 Indhold Forord 2 Resume 3 Sammenfatning af

Læs mere

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Vi skaber håb, hvor der intet håb er Hvor der er håb, er der liv Hvor der er liv, er der en fremtid Kontakt os Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Annebjergparken

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Master afhandling 2013. Kokkeskolen i Statsfængslet Vridsløselille

Master afhandling 2013. Kokkeskolen i Statsfængslet Vridsløselille Master afhandling 2013 Kokkeskolen i Statsfængslet Vridsløselille hellere være Happy Camper end at putte dimsedutter i en pose Hold MUL 2011 Modul 4 Stine Dideriksen 48263 og Benny Christensen 43810 Vejleder:

Læs mere

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg unge lejlighederne tilbuddet M unge Udarbejdet i August 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Ida Weinholt og Max Wettendorff bostøttemedarbejdere

Læs mere

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 - Midtvejsevaluering af erfaringer og foreløbige virkninger i importforsøget Af Dorte Stenbæk Hansen og Nadja Lund-Sørensen Direktoratet for

Læs mere

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Vision 3. Værdigrundlag 4. Mål 5. Målgruppe 6. Produktion og undervisning Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 7. Uddannelses- og erhvervsvejledning 8. Andre aktiviteter 9.

Læs mere

BULLETIN INFORMATION FRA FÆNGSELSLÆRERFORENINGENS BESTYRELSE Nr. 31 Sommer 2008 6. årgang

BULLETIN INFORMATION FRA FÆNGSELSLÆRERFORENINGENS BESTYRELSE Nr. 31 Sommer 2008 6. årgang BULLETIN INFORMATION FRA FÆNGSELSLÆRERFORENINGENS BESTYRELSE Nr. 31 Sommer 2008 6. årgang FLF-Bulletin udkommer nogle uger efter bestyrelsen har holdt møde. Bulletinens indhold bestemmes bl.a. af bestyrelsens

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift

Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift FoU-projekt nr. 2002-2534-0150 Forfatter(e): Mogens Frederiksen, Mette Søndergård, Kim Pedersen, Jane Nielsen & Axel Hoppe

Læs mere

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 2014 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Forord Uddannelsespolitisk er børn og unge den vigtigste

Læs mere

De danske Produktionsskoler - en introduktion

De danske Produktionsskoler - en introduktion De danske Produktionsskoler Indhold 3 Forord 4 Alle unge i uddannelse eller arbejde 5 De danske produktionsskoler 7 Målgruppen 10 Hvad er en produktionsskole? 12 Samarbejde og samspil med det omgivende

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Bachelorprojekt opgave.

Bachelorprojekt opgave. Bachelorprojekt opgave. Indsatte inklusion i samfundet. Studerende: Kersti Møldrup Pedersen Studienummer: 145425 Skole: PGE10F, VIA University College Pædagoguddannelsen, Campus Horsens Vejleder: Marlene

Læs mere

Evaluering af. Projekt want2work. 2. runde, maj 2005-april 2008. Asylafdelingen, Dansk Røde Kors

Evaluering af. Projekt want2work. 2. runde, maj 2005-april 2008. Asylafdelingen, Dansk Røde Kors Evaluering af Projekt want2work 2. runde, maj 2005-april 2008 Asylafdelingen, Dansk Røde Kors April 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 4 Evalueringsrapportens opbygning... 4 Kort projektbeskrivelse

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse

Pædagogisk assistentuddannelse vejledning Pædagogisk assistentuddannelse - som GVU på det pædagogiske arbejdsområde Indholdsfortegnelse Forord Forord...3 Bilag 1: Silkeborgmodellen... 14 Pædagogisk assistentuddannelse...4 Fakta om grundlæggende

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

IKV inden for serviceerhvervene

IKV inden for serviceerhvervene IKV inden for serviceerhvervene Analyse af implementeringen og effekten af IKV for Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat August 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Formål og baggrund...4

Læs mere

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 Redegørelse om Naalakkersuisuts Uddannelsesstrategi Departementet for Uddannelse og Forskning April 2012 UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 IIN sagsnr. 2012-059845 2 Forord

Læs mere

Tilsynsrapport. Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014

Tilsynsrapport. Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014 Tilsynsrapport Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014 Tilsynets vurdering Organisation, ledelse, personale og brugere Det er tilsynets vurdering, at det er en konstant udfordring,

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Vejledning om FVU på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Undervisningsministeriet, februar 2011 Forord Gode grundlæggende færdigheder i læsning, skrivning og regning er i stigende omfang vigtige

Læs mere

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering Realkompetencevurdering En baseline-analyse i Uddannelseslaboratoriet Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium August 2013 Realkompetencevurdering En baseline-analyse i Uddannelseslaboratoriet Det erhvervsrettede

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre

erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre erhvervsuddannelser Indhold 2 Forord 7 Godt udgangspunkt 13 Forslag 1: Bedre og mere relevant undervisning kernen 17 Forslag 2: Bedre alternativer

Læs mere