EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl i Tåstrup Idræts Center

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center"

Transkript

1 Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl i Tåstrup Idræts Center År 2009 den 28. april kl afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Kingosparken. Generalforsamlingen afholdtes i Tåstrup Idræts Center, sal G, Parkvej 78, 2630 Tåstrup. Der foretoges følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent Fra administrationen blev advokat Clausen valgt som dirigent og administrator Birgitte Andersen som referent uden modkandidater. Dirigenten konstaterede, at der var mødt 126 andelshavere, heraf 10 ved fuldmagt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, jfr. dog nedenfor for så vidt angår vedtægtsændringer. Derudover bød Claus Clausen velkommen til revisor, K. Siversleth samt til Stine Hegnsborg. Sidstnævnte er ligeledes administrator på ejendommen. 2. Bestyrelsens beretning Beretningen vil redegøre for de opgaver og projekter bestyrelsen har arbejdet med siden sidste ordinære generalforsamling 7. april Herudover vil den også give en orientering om de tanker og projekter som bør videreføres til den kommende bestyrelse i perioden frem til næste generalforsamling. Bestyrelsen har ansvaret for de daglige opgaver i foreningen. Dette sker naturligvis i tæt samarbejde med ejendomsservice og administrator. Det skal bemærkes, at det arbejde, som udføres af bestyrelse og formanden, er ulønnet, og eneste motivation er at gøre det yderste for at skabe en velfungerende andelsforening. Bestyrelsen har altid brug for andelshavernes deltagelse og konstruktive ideer til at skabe et godt miljø. Bestyrelsens daglige opgaver. Der afholdes bestyrelsesmøde hver måned. Sekretæren står for indkaldelse med dagsorden samt referat. På hvert bestyrelsesmøde aflægger formanden beretning for, hvad der er sket siden sidst. Herefter behandles øvrige emner på dagsordenen. Alle væsentlige beslutninger, herunder specielt hvor der er tale om gennemførelse af projekter af økonomisk betydning, bliver behandlet og godkendt af bestyrelsen. Hvis der er behov, bliver der nedsat arbejdsgrupper, som står for indhentning af tilbud og herefter gives en indstilling til bestyrelsen, hvad arbejdsgruppen mener, er det bedste valg. Ved vurdering af tilbud medgår både pris og ydelse. Ansøgninger om ombygninger og sammenlægninger stiles til formanden og godkendes med underskrift fra 3 bestyrelsesmedlemmer. Klager om andre beboere sendes til administrator og evt. aktion godkendes igen med underskrift af 3 bestyrelsesmedlemmer, dette gælder også eksklusioner. Ansøgning om fremleje stiles til administrator og godkendes efterfølgende af formand. Ansøgning om dyrehold sendes til ejendomskontoret og registreringer føres af formand, som også overfører de betalte gebyr til foreningens konto.

2 Kontakt til bestyrelsen. For at skabe et forum, hvor det er muligt at kontakte bestyrelsen, er der mød bestyrelsen den første tirsdag i hver måned på ejendomskontoret. Vi startede med dette sidste år og var på kontoret nævnte dato fra kl. 19:00 til 21:00. Efter et rimeligt fremmøde op til den ekstraordinære generalforsamling om husdyrhold, faldt fremmøde kraftigt. Det blev derfor besluttet at reducere mød bestyrelsen fra kl. 19:00 til 20:00. Udover dette kan bestyrelsen kontaktes på telefon alle hverdage fra kl. 16:30 til 17:30. Det må desværre konstateres, at disse initiativer ikke dækker et reelt behov hos andelshaverne. Internet er en anden mulighed og på andelskontakt modtages mellem 10 til 20 s dagligt, det skal dog her bemærkes, at hovedparten af modtagende mails er fra administrator og vicevært, bl.a. omkring fakturakontrol for at sikre, at det fakturerede arbejde er udført. Vicevært og ejendomsservice. Efter en del uregelmæssigheder i samarbejdet med CKC Ejendomsservice besluttede bestyrelsen, at der skulle gennemføres en tilbudsrunde for at finde en afløser for CKC. Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Anne Mette, Michael og Arne. Der blev indhentet 3 tilbud og mellem disse var RN Ejendomsservice v. Rene Nielsen. Da det bedste og mest gennemarbejdede tilbud kom fra RN Ejendomsservice, valgte arbejdsgruppen, at indstille dette til bestyrelsen, og det blev godkendt. Det skal her nævnes, at Rene Nielsen på daværende tidspunkt var næstformand og derfor naturligvis ikke deltog i vurderingerne af andre tilbud, indstilling og det endelig valg. Med valget af RN Ejendomsservice måtte Rene udtræde af bestyrelsen. Pr. 15. juni 2008 overtog RN Ejendomsservice ansvaret for de daglige opgaver i bebyggelsen. Tiden har vist at beslutningen var rigtig. Det daglige fungerer bedre end nogensinde før. Periodens ændringer i bestyrelsen Ved Rene s udtrædelse af bestyrelsen overtog Michael næstformandsposten 1. juni Pr. 1. april startede Preben som gårdmand hos RN Ejendomsservice og udtrådte dermed af bestyrelsen. Første suppleant Lillian indtrådte som fuldgyldigt medlem i den korte periode frem til denne generalforsamling. Erhvervslejemål Det store erhvervslejemål står desværre stadig tomt efter pizzeriaet opgav og opsagde sin lejeaftale. Der har været en mindre antal henvendelser fra interesserede uden resultat. Der er senest startet forhandlinger med et nyt emne. Kiosklejemålet er fortsat kørende, dog er økonomien i kiosken ikke tilfredsstillende og betaling af leje er ikke helt optimal. Rokader og salg af lejligheder og sammenlægninger Rokader og salg af lejligheder har været i fortsat fremgang. Dette viser, at vi havde et fornuftigt prisniveau på andel og boligydelse. Det var derfor helt uforståeligt for alle, at andelen skulle reduceres fra 3100 kr./m2 til omkring 800 kr./m2 grundet nuværende negativ værdi på swaplån og en forældet andelslovgivning. Mere om dette emne under regnskab og ansættelse af ny andelskrone. Foreningen har p.t. 427 andelshavere og 94 lejere.

3 På den sidste ordinære generalforsamling blev det besluttet at udvide mulighederne for sammenlægning med nabolejlighed, når en af dem blev ledig. Interessen for denne mulighed har været begrænset. Til dato er der kun sket 6 sammenlægninger af små lejligheder i stuen og 2 sammenlægninger på 2. sal. Bestyrelsen kan kun opfordre til at overveje muligheden, når nabolejligheden bliver ledig. Både foreningen og de der vælger sammenlægningen vil opnå en fordel ved større lejligheder. Fremleje Gældende vedtægter giver andelshavere mulighed for fremleje op til 1 år uden særlig begrundelse og optil 2 år i forbindelse med ophold i udlandet, militærtjeneste og lign. Vi må desværre konstatere, at disse regler ikke altid bliver overholdt. Der er konstateret flere ulovlige fremlejere, bl.a. til skiftende lejere uden nogen form for ansøgning. Som eksempler kan nævnes varierende hold af udenlandske håndværkere og i et tilfælde udleje af en 24 m2 lejlighed til bordel. Noget kunne også tyde på at nogle andelshavere ser stort på reglen om bopælspligt. Bestyrelsen og administrator gør alt for at spotte disse overtrædelser, og vil i den forbindelse bede om beboernes hjælp til at indberette mistanke. Det skal dog siges, at langt hovedparten af fremlejere er godkendte og opfylder de gældende vedtægter. Der er pt. registreret 30 fremlejeforhold. Leje af ekstra kælderrum Bestyrelsen besluttede at tilbyde mulighed for leje af ekstra kælderrum og udarbejde regler for dette. Et stort antal beboere har taget imod dette tilbud. Der er nu udlejet 18 ekstra kælderrum. Denne samlede leje giver p.t. foreningen en ekstra indtægt på omkring kr./år. Rotteproblemer: I sensommeren 2008 blev der indgivet meddelelse om rotter uden for blok 7, et billede kunne dokumentere 2 rotter, der nød solen fra et hul i græsplanen foran blokken. Sagen blev anmeldt til kommunen, og en autoriseret rottebekæmper mødte op med rottefælder. Sagen udviklede sig og efterfølgende blev der meldt om rotter set i blok 8. Antallet af fælder blev udvidet og en del rotter gik i disse fælder. Herefter blev der modtaget meldinger om rotter på andel sal i blok 8 og blok 2. I en lejlighed i blok 2 blev der fanget ikke mindre end 10 rotter i lejlighedens køkken. Dette betød, at vi måtte etablere en genhusning for pågældende beboer. Der blev gennemført et antal røgprøver, og disse viste læg i kloaksystemet. Sagen blev anmeldt til forsikringen og efter en tilbudsrunde blev der iværksat tv-inspektion af hele kloaknettet. Herudover besluttede bestyrelsen at indkøbe og opsætte 2 elektroniske rottefælder i de 2 tilgange til bebyggelsens kloaknet. Disse fælder er fortsat i drift og har over 1,5 måned dræbt 17 rotter. Problemet synes nu at være reduceret, men der er stadig rotter i kloaknettet, og alle har pligt til at anmelde hvis man ser tegn på rotter. Sidste opgørelse viser at de elektroniske fælder har nedlagt 64 rotter over en periode på knap 3 måneder. TV-inspektion Rico Tv-inspektion blev valgt til at gennemføre en fuld inspektion af hele kloaknettet. Den efterfølgende rapport viste et betydeligt antal skader på rørene og forsikringen har nu iværksat en tilbudsrunde for at få afdækket omkostningerne til renoveringen. De samlede omkostninger anslås til omkr. 1.5 mill kr. Heraf dækker forsikringen alene 50 %. I forbindelse med tv-inspektionen blev der også konstateret store problemer med rødder i rørene. Dette betyder, at der skal gennemføres en kraftig reduktion af større træer og buske foran alle blokke og det samme for de kraftige beplant-

4 ninger ved gavlene af blokkene mod Kingosvej. Dette arbejde er allerede gennemført i forbindelse med udskiftning af terrassehegn på havesiden af blok 5 8. Tilsvarende vil blive iværksat for blok 1-4 snarest muligt. Varmestyring Etablering og indkøring af nyt elektronisk varmestyring er nu gennemført. Under arbejdet med den nye varmeregulering blev der konstateret et behov for omlægning af rør, pumper og motorventiler i de 4 varmecentraler. Det nye system vil give en besparelse på varmeudgift, og dette betyder, at etableringsomkostningerne skulle være tjent ind over 2 3 år. Det skal nævnes, at de samlede anlægsomkostninger beløb sig til ca kr. Have-hegn blok 5-8 Der er nu udført udskiftning af de gamle og meget udtjente havehegn omkring terrasserne i blok 5 8. Bortset fra et par enkelte sager har beboerne vist stor forståelse for de gener der opstod, herunder omkring fjernelse af større buske og træer. I et par tilfælde måtte beboer fjerne eget etablerede hegn og flisebelægning uden for det areal som er tilknyttet lejligheden. Der er set nogle eksempler på egenhændig udvidelse af terrasse og areal for have ud i den fælles græsplæne. De gældende vedtægter giver mulighed for selv at foretage beplantning i 1 m. fra den fælles græsplane. Dette betyder ikke, at man bare kan udvide havearealet ved at fjerne en del af græsplænen. Bestyrelsen vil snarest påbegynde påtale over for de beboere, som ikke kan forstå reglerne. Husdyrhold På den ekstraordinære generalforsamling 3. nov vedtog et stort flertal at tillade husdyrhold. Efter længere debat blev der også enighed om, hvilke regler der fremover skal gælde for husdyrhold. I disse regler er der bl.a. krav om registrering af hunde og katte og at det koster et gebyr på 300 kr. for denne registrering. Bestyrelsen holdt ekstraordinært åben på kontoret et antal aftener i december for at alle med husdyrhold kunne lovliggøre forholdet. En del fik tingene bragt i orden, men vi ser fortsat en del beboere, der åbenbart ikke kender de vedtagne regler. Det kan desværre konstateres, at der fortsat er beboere med husdyrhold uden registrering, og at reglen om, at hunde skal føres i snor, i mange tilfælde ikke bliver overholdt, samt mængden af hundeefterladenskaber fortsat er stigende. Hertil kommer en stigende mængde af gøende hunde, problemer med løsgående katte i opgange og kældre og tømning af kattebakker i affaldsskakt og i enkelte tilfælde også på græsareal. Bestyrelsen vil her gerne opfordre alle med husdyrhold om at overholde de gældende regler. Der bruges meget tid på behandling af disse klager, også langt over hvad det nuværende gebyr kan dække. Håndtering af affald og storskrald. Containerpladsen er blevet omlagt og har nu åben alle dage fra kl. 08:00 til 20:00. Der er indgået en aftale med kommunen om ejerskab af containere, og tømningen dækkes nu af kommunen. Dette har givet en besparelse på omkring kr./år. Skralderum i de enkelte blokke er alene til gårdmændenes samling af skraldesække som herfra afhentes af renovationsselskabet. Affaldsskakt er alene til køkkenaffald og dette skal være forsvarligt indpakket før det kastes i skakten. Alt anden form for affald som papemballage, elektronik, husholdningsapparater, møbler, byggeaffald o. lign. skal afleveres på containerpladsen i de respektive. Reklamer og ugeaviser skal

5 afleveres i de opstillede containere til dette formål. Glasflasker og andet husholdningsglas skal afleveres i de opstillede flaske-containere. Antallet af ophængte affaldsspande er udvidet og disse er alene til småt affald som slikpapir, cigaretpakninger og lign. Ofte ses at disse skraldespande bruges til emballage fra burgere, pizzabakker og andet med indhold af madrester. Dette betyder at skader tømmer indholdet ud over området. Bestyrelsen henstiller til alle om at hjælpe med at holde området rent for affald. Projekt for Internet, kabel-tv og telefoni På sidste ordinær generalforsamling fik bestyrelsen mandat til at arbejde videre med et projekt om Internet, kabel-tv og telefoni, dog betinget af at dette ikke ville betyde en stigning i den daværende boligydelse. Da der kun lige var flertal for dette forslag, blev det besluttet at et endelig projekt skulle udsendes til urafstemning. Det bedste tilbud var på 3,5 mill. og ud fra de daværende økonomiske beregninger kunne dette projekt ikke gennemføres uden en regulering af boligafgiften. Bestyrelsen besluttede derfor at sætte dette projekt på hold til der er bedre overblik på foreningens økonomi. Herudover bør mulighederne med det fibernet som Dong etablerer i forbindelse med jordlægning af luftledninger i nærmeste fremtid også tages med i en ny vurdering og endelig om den tekniske udvikling med trådløs Internet måske er fremtidens løsning. Jordlægning af luftledninger og fibernet Dong er ved at være klar til jordlægning af luftledninger i Kingosparken. Arbejdet vil også omfatte nedlægning af fibernet. Allerede sidste år vedtog bestyrelsen at Dong kunne etablere en såkaldt teknikkabine til brug for fibernettet. Denne kabine er etableret og Dong betalte en engangsafgift på kr. for adgang til arealet. Samtidig med jordlægning af luftledningerne vil kommunen stå for etablering af ny tidssvarende vejbelysning. Arbejdet påbegyndes inden for kort tid og de beboere, hvis lejlighed har tilslutning fra de gamle luftledninger, har alle modtaget brev om besøg fra Dong for besigtigelse. Alle nye stikledninger indføres gennem kælder og herfra op til de lejligheder med den gamle tilslutning. Renovering af bænke Bestyrelsen har netop gennemført første del af renovering af de gamle bænke i området og de første 6 bænke blev opsat i starten af april. Renoveringen består i at de gamle plastlameller bliver udskiftet med lærketræ. Yderligere et antal bænke er under renovering. Arbejdet er udført som frivillig indsats og i den forbindelse skal Preben og Leif have en stor tak for denne indsats.

6 Indbrud i kælderrum og lejligheder I perioden har der været en række indbrud i kælderrum og i et antal stuelejligheder. Særlig har blok 1, blok 2 og blok 5 været udsat. I forbindelse med indbrud i kældre har et stort antal kælderrum været brækket op og alt af værdi er blevet stjålet. Også garageanlæg og værksted har været udsat for indbrud, det seneste for kort tid siden. Her er der nu blevet installeret et alarmanlæg og yderligere sikring af hængsler og låsebeslag. Der må på det kraftigste opfordres til, at alle kælderdøre holdes aflåste, og at man ikke opbevarer ting af særlig værdi i kælderrummene. Den globale økonomiske krise I slutningen af året 2008 blev foreningen også ramt af virkninger fra den globale økonomiske krise. Nykredit varslede voldsomme stigninger på forsikring og gebyrer. Det såkaldte swap-lån udviste en negativ værdi på 56 mill. kr. Under regnskab og andelskronen vil emnet blive nærmere behandlet. Postkasser I henhold til ny lovgivning skal alle etageejendomme have fælles postkasseanlæg senest d. 1. januar Bestyrelsen har allerede indhentet tilbud på nye postkasser som opfylder lovens krav. Disse er sat i ordre og vil blive sat op i de enkelte opgange henover sensommeren. Det store renoveringsprojekt Det viste sig, at samarbejdet med rådgivningsfirmaet PJP A/S ikke var tilfredsstillende. Dette var bl.a. begrundet i manglende svar på budgetoplæg på renoveringsprojekt. Derfor gik bestyrelsen i gang med at finde alternativ rådgiver og valget blev I68, et selskab under Leif Hansen A/S med speciel erfaring i ejendomsrenovering. Efter flere drøftelser af projekt har I68 nu udarbejdet en plan for renovering af tagterrasser og udskiftning af hoveddøre, kælderdøre og renovering af kældervinduer. Dette projekt har nu været i udbud og der er modtaget 3 tilbud. Da den samlede tilbudssum for hele projektet er omkring 8 mill. kr. vil det være formandens indstilling til den kommende bestyrelse, at projektet gennemføres i 2 dele. Første del kan være at udskifte hoveddøre, kælderdøre og renovere kældervinduer. Anden del vil være at gennemføre renovering af tagterrasser til næste regnskabsår. Det skal i den forbindelse bemærkes, at alle akutte problemer med utætte tagterrasser bliver løbende udbedret når et problem anmeldes. Ved at opdele projektet i to er der sandsynligvis økonomisk mulighed for etablering af dørtelefon og elektronisk aflåsning af kælderdøre. Bestyrelsen vil starte indhentning af tilbud for disse arbejder. Det er bestyrelsens opfattelse at etablering af dørtelefon og elektrisk aflåsning af kælderdøre kan skabe større sikkerhed og være med til at nedbringe risikoen for indbrud i kælderrum og lejligheder. Spørgsmål m.m. til beretningen: En beboer gjorde opmærksom på problemer med murbier. Bestyrelsen havde talt med forsikringen om problemet, og der er ingen bygningsmæssig fare. En beboer gjorde opmærksom på, at der på sidste generalforsamling var talt om indretning af selskabslokale i den tidligere butik. Der er ikke p.t. økonomi til at indrette selskabslokale.

7 En beboer gjorde opmærksom på, at der ikke var informeret om udlejning af ekstra kælderrum. Bestyrelsen oplyste, at der havde været opslag herom i opgange, ligesom det blev oplyst på foreningens hjemmeside. En beboer ønskede oplyst, hvilke typer postkasser, der ville blive opsat på ejendommen. Bestyrelsen har indhentet 5 tilbud, den valgte type Juliana, vil blive opsat henover sommeren. En beboer forespurgte til elektronisk aflåsning. Såfremt dette bliver etableret ville der blive placeret en laser udenfor dørene, der så kunne aktiveres ved hjælp af et kort eller en form for trykpanel. En beboer ønskede kun forbogstav og efternavn på postkassen, og i øvrigt også på tavle og entredør. Bestyrelsen oplyste, at navne netop kun ville blive registreret sådan. Bestyrelsen oplyste endvidere, at der blev arbejdet på etablering af dørtelefoner. En beboer oplyste, at der i blokken med vaskeri var problemer med åbne døre og vinduer. Bestyrelsen opfordrede til at sørge for at lukke døre og vinduer, når vaskeriet ikke blev benyttet. Nogle beboere efterlyste hobbylokaler. Bestyrelsen håber, at der kan etableres hobbylokaler Beretningen blev taget til efterretning af forsamlingen. 3. Forelæggelse af årsrapport og eventuel revisionsberetning og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. Revisor Siversleth gennemgik regnskabet og oplyste, at det omfattede perioden 1/ / , mens det viste budget omfattede perioden 1/1 31/ Regnskabet blev gennemgået i hovedtal. Overskuddet på kr mill skyldes hovedsaglig de solgte tidligere udlejede lejligheder. Der er overført kr. 1,3 mill til ejendommens anskaffelsesværdi, jfr. note 10. En beboer spurgte til posten tomgangsleje. Det blev forklaret, at på indtægtssiden er den fulde lejeindtægt medtaget, som foreningen ville have haft, såfremt alle lejligheder var udlejet. Tomgangslejen anføres derfor under driftsudgifter. På spørgsmål vedrørende regnskabspraksis oplyste revisor, at regnskabet er udarbejdet efter normal praksis og kutyme. Den anvendte regnskabspraksis er efter revisors opfattelse den mest retvisende for en andelsboligforening. En beboer mente ikke, at regnskabet kunne godkendes, idet hun var af den opfattelse, at de oprindelige kr. pr. kvadratmeter ikke var fastsat korrekt. Hun henviste herved bl.a. til, at valuarvurderingen havde forudsat genopretningsvedligeholdelses-

8 udgifter, som endnu ikke var udført. Som det fremgik af regnskabet, var der foreløbig kun afholdt genoprettelsesvedligeholdelsesudgifter for kr. 1.3 mill. Revisor redegjorde for, hvorledes andelsværdien på kr pr. kvm. var blevet fastsat ved stiftelsen, herunder at de forudsatte genopretningsvedligeholdelsesudgifter var fratrukket. En beboer ønskede oplyst, hvad posten flytteafregninger kr ,- omfattede. Beløbet er endnu ikke afregnede handler. Regnskabet, eksklusive maksimal andelsværdi for handler i 2009, blev herefter taget til afstemning, og 1 stemte imod og resten for. Regnskabet var herefter godkendt. Vedrørende andelsværdien oplyste Claus Clausen, at der reelt var to muligheder for at opgøre andelsværdien. Revisor Siversleth gennemgik de to metoder. Ved opgørelse efter anskaffelsesværdien viste beregningen en andelsværdi nedrundet på kr. 860 pr. kvadratmeter. Ved opgørelse efter valuarvurderingen ville andelsværdien blive nedrundet kr pr. kvadratmeter, hvis den teoretiske negative værdi af swappen ikke skal indgå ved opgørelsen, mens andelsværdien kun vil være ca. kr. 228 pr. kvm., hvis værdien af swappen skal indgå ved beregningen af andelskronen. Der er ingen, der med garanti har villet sige noget om, hvorvidt det er lovligt at bortse fra den negative værdi af renteswappen. Derfor er anbefalingen, at generalforsamlingen vedtager, at andelene indtil videre kan handles til maksimal pris på kr pr. kvadratmeter, men at der - indtil afgørelse om lovligheden foreligger - kun afregnes i forhold til en kvadratmeterpris på kr. 860 over for sælger. Når afgørelse af lovligheden af de kr. pr. kvadratmeter foreligger, udbetales til sælger eller der tilbagebetales til køber - alt afhængig af, hvorledes afgørelsen falder ud - differencen mellem de og 860 kr. pr. kvadratmeter. Der blev stillet spørgsmål om, hvorledes andelsværdien ville se ud om et år, hvilket der ikke kunne oplyses noget præcist om. En beboer spurgte, om de forbedringer, andelshaverne selv udfører, har indvirkning på valuarvurderingen. Revisor Siversleth redegjorde for, at valuarvurderingen skal være eksklusive individuelle forbedringsarbejder, idet man ellers som sælger får betaling for forbedringerne to gange. Der var spørgsmål om, hvornår man regnede med, at der ville foreligge en afgørelse med hensyn til om værdien skal være kr eller kr. 860 pr. kvadratmeter. Advokat Clausen oplyste, at det ikke var muligt at sige noget præcist om, hvornår afgørelse vil foreligge. Spørgsmålet vil i samarbejde med andre foreninger, der har samme problem, blive forsøgt løst så hurtigt som muligt.

9 Bestyrelsens anbefaling om en andelsværdi på kr eller alternativt kr. 860 blev herefter taget til afstemning, og 119 stemte for, 1 stemte imod, og 6 angav, at de hverken stemte for eller imod. Dirigenten konstaterede, at bestyrelsens anbefaling var vedtaget. 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. Claus Clausen gennemgik budgettet der udviste et underskud på kr. 6.7 mill samt stigning i boligafgiften pr. 1. juni 2009 på ca. 3,8%. Stigingen skyldes bl.a., at Nykredit har varslet stigning i deres satser. Bestyrelsen har besluttet, at der skal afholdes et møde med Nykredit. Ved stiftelsen af foreningen blev det besluttet, at genopretning af ejendommen skulle finansieres via salg af tidligere udlejede lejligheder samt via træk på foreningens kassekredit. En beboer ønskede oplyst, om stigningen pr. 1/6 skulle lægges oven i den stigning, der havde været pr. 1. januar 2009, hvilket blev bekræftet. Pr. 1. januar 2010 vil der være en ny stigning på 2,5 %. Budgettet blev herefter taget til afstemning og blev enstemmigt vedtaget. 5. Forslag. a. Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen er bemyndiget til at udleje ledigblevne lejelejligheder i stedet for at disse sælges til en andelskrone, som måske bliver 860 kr. pr. kvadratmeter. For forslaget stemte 116, ingen stemte imod og 10 angav, at de hverken stemte for eller imod. Lejlighederne vil blive udlejet i lighed med reglerne for andelshaverne, d.v.s. tidsbegrænset. b. Der var kommet forslag til ny husorden fra Arne Larsen. Arne Larsen oplyste, at husordenen blot var en opdatering af eksisterende husorden og med enkelte justeringer og tilføjelser. En beboer var ikke tilfreds med tidspunktet for, hvornår der måtte være støjgener Nogle beboere mente, at der skulle være mulighed for at drøfte de enkelte punkter i husordenen. Dirigenten oplyste, at der ikke i dag var tid til at gennemgå husordenen punkt for punkt, idet generalforsamlingen skulle være afsluttet senest kl Beboerne måtte - når de skulle stemme - vurdere, om den nye husorden samlet set var bedre end den gamle husorden. I så fald skulle man stemme for og ellers imod.

10 Beboerne blev opfordret til at stille konkrete forslag til ændring af husordenen til næste generalforsamling. Arne Larsens forslag til ny husorden blev herefter taget til afstemning og blev vedtaget med overvældende flertal. c. Der var kommet forslag fra Heidi Eisner vedrørende ændring af vedtægterne. i ) Ændring af regler for fremleje. Der var debat om forslaget, der gik ud på, at 11, stk. 2 blev ændret til følgende: (11.2) En andelshaver er berettiget til at fremleje eller udlåne sin bolig i maksimalt 2 år inden for en ejerperiode på 3 år. Bestyrelsen skal godkende fremlejetagere(n) og betingelserne for fremlejemål. (11.3) udgår. Forslaget blev taget til afstemning, og 117 stemte for, 9 stemte mod, og 8 oplyste, at de hverken stemte for eller imod. Da der ikke var mødt 2/3 af samtlige andelshavere, er vedtægtsændringen først gyldig, hvis en ny generalforsamling vedtager forslaget med 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede. ii) Ændring af dato for generalforsamling m.m. Heidi Eisner gjorde opmærksom på, at forslaget bl.a. var blevet stillet, fordi det var uhensigtsmæssigt med en langvarig usikkerhed om andelskronen. Bestyrelsen oplyste, at de allerede havde talt med revisor og administrationen. Det vil være vanskeligt at få materiale og regnskab udarbejdet så hurtigt, at generalforsamling vil kunne afholdes f.eks. i slutningen af marts måned. Bestyrelsen foreslog, at forslag 2 blev taget til afstemning, der gik ud på, at 22 blev ændret til: (22.2) Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb. Dog så tidligt som muligt, idet bestyrelsen ved fastsættelse af datoen viser hensyntagen til afsluttelse af årets regnskab. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: Forslaget blev herefter taget til afstemning, og 114 stemte for, 2 stemte imod og 10 angav hverken at stemme for eller imod. Da der ikke var mødt 2/3 af samtlige andelshavere, er vedtægtsændringen først gyldig, hvis en ny generalforsamling vedtager forslaget med 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede.

11 d. Der var kommet forslag fra Heidi Eisner vedrørende ændring af husorden f.v.a. tøjtørring. Heidi oplyste, at forslaget var stillet bl.a. for at spare på fælles el til tørretumblere m.v. Forslaget var under forudsætning af, at tørrestativer ikke rager op over altangelænder og at der ikke må hænges tøj udover terrasse. Forslaget blev herefter taget til afstemning, og 122 stemte for, 3 stemte imod og 1 angav hverken at stemme for eller imod. e. Der var kommet forslag fra Heidi Eisner vedrørende ændring af website. Forslaget blev med Heidis billigelse ændret til, at web-sitet nedlægges eller gøres statisk, såfremt den kommende bestyrelse ikke har kapacitet til at sørge for, at opdatere med nyheder m.m. Forslaget blev herefter enstemmigt vedtaget. 6. Valg til bestyrelsen. Arne Larsen takkede på bestyrelsens vegne de bestyrelsesmedlemmer, der ikke ønskede genvalg. Til bestyrelsen valgtes uden modkandidater: Arne Larsen (formand), Anne Mette Skottun, Søren Vestergaard, Nigel Kelly, Kurt Sparwath samt Heidi Eisner. Lillian Johansen og Henrik Magnusson blev valgt som henholdsvis 1., og 2. suppleant Bestyrelsen fik bemyndigelse til selv at beslutte, hvem der skal anses for valgt for 1 henholdsvis 2 år, idet dog naturligvis vedtægterne skal være overholdt - d.v.s. at halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne skal afgå hvert år. Bestyrelsen består herefter af: Arne Larsen, formand (2 år) Anne Mette Skottun (1-2 år) Tanja Rasmussen (1 år) Søren Vestergaard (1-2 år) Nigel Kelly (1-2 år) Kurt Sparwath (1-2 år) Heidi Eisner (1-2 år) og suppleanter Lillian Johansen (1 år) Henrik Magnusson (1 år)

12 7. Valg af revisor Bestyrelsen foreslog, at bestyrelsen fik bemyndigelse til at vælge enten den nuværende revisor eller revisionsfirmaet Bruun-Pedersen. Baggrunden for ønsket om et eventuelt skift var, at det i år havde været vanskeligt at få regnskabsudkast leveret hurtigt. Ved at have et valg mellem to revisorer, kunne bestyrelsen vælge den revisor, der hurtigst kunne komme med regnskabsudkast. Forslaget blev taget til afstemning, og 125 stemte for, ingen stemte imod og 1 angav hverken at stemme for eller imod. 8. Eventuelt. En beboer spurgte, om det var muligt at offentliggøre informationer om rente-swap, f.eks. via hjemmesiden. Claus Clausen oplyste, at alle forslag til informationer til netsiderne var velkomne pr. - og at oplysningerne om swap-værdierne var en nærliggende mulighed. En beboer mente, at bestyrelsen skulle aflønnes for at undgå udskiftning i bestyrelsen. Bestyrelsen oplyste, at arbejdet var frivilligt, og at de gerne arbejdede uden løn. Aflønning ville betyde stiging i boligafgiften. En beboer roste ejendommens pasning. Dirigenten kunne hæve generalforsamlingen med tak for god ro og orden kl Claus Clausen, dirigent Arne Larsen, formand Birgitte Andersen, referent Anne Mette Skottun Tania Rasmussen Søren Vestergaard Nigel Kelly Kurt Sparwath Heidi Eisner

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr»

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr» PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 «Beb_opkræv_navn_1» «Beb_opkræv_navn_2» «Beb_opkræv_adresse_1» «Beb_opkræv_adresse_2»

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl.

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. År 2015, den 13. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. på adressen Kastrupvej 57,

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Den ekstraordinære generalforsamling afholdtes i andelsboligforeningens fælles lokale Guldbergsgade 4, mandag den 25. maj

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. A/B Westend 28-30. Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30

Referat af ordinær generalforsamling. A/B Westend 28-30. Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30 Dagsorden iflg. Vedtægter: 1) Valg af dirigent og referent. 2) Bestyrelsens beretning. Referat af ordinær generalforsamling A/B Westend 28-30 Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30 3) Forelæggelse af årsregnskab

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG.

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG. REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG. Gårdlauget afholdt generalforsamling tirsdag d. 25. april 2006, kl. 18.00 i Porthusets beboerlokale, Vesterbrogade 128. Gårdlaugets formand

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen År 2009 den 29. oktober kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Halgreen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, lokale 413, 4. sal, 2300 København S. Formanden, Asbjørn Lenbroch

Læs mere

A/B Kongelysvej 18-26

A/B Kongelysvej 18-26 År 2012, onsdag d. 14. marts, kl. 18.30, afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Kongelysvej 18-26 i mødelokalet Kongelysvej 24, kld., 2820 Gentofte. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Deltagere: Lejlighed 1, 2 (m. fuldmagt), 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 og 22

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Blidahlund & Esperancegården. afholdt den 22 april 2015 kl

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Blidahlund & Esperancegården. afholdt den 22 april 2015 kl Referat af ordinær generalforsamling i A/B Blidahlund & Esperancegården afholdt den 22 april 2015 kl. 18.00 Lokalisation: Gentofte Bibliotekerne, Ahlmanns Allé 6, 2900 Hellerup Med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00 Fremmødte andelshavere: nr. 5, 8, 13, 16, 18, 32, 36, 41, 45, 52, 53, 63, 68, 70, 71, 74, 86, 89, 90, 91,

Læs mere

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10 År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Mysundegade 6-10 på adressen, festlokalet Mysundegade 8. st. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

Referat for E/F Rosagården 1-5

Referat for E/F Rosagården 1-5 Referat for E/F Rosagården 1-5 Der blev afholdt ordinær generalforsamling i ejerforeningen Rosagården 1 5, den 30. april 2015 kl. 19:00, på Østervangsskolen, biologilokale, Astersvej 15, 4000 Roskilde

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34.

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. Bestyrelsesmedlem Sanni Kofoed Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for AB Lange Carl. Onsdag d. 18. november 2015, kl , Valby Kulturhus, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling for AB Lange Carl. Onsdag d. 18. november 2015, kl , Valby Kulturhus, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling for AB Lange Carl Onsdag d. 18. november 2015, kl. 18.30, Valby Kulturhus, 2500 Valby 0 Dagsorden/indholdsfortegnelse Tilstede... 2 1. Valg af dirigent og referent....

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. Begge kunne konstatere, at generalforsamlingen igen blev holdt for sent.

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. Begge kunne konstatere, at generalforsamlingen igen blev holdt for sent. År 2004, den 16. juni afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Mariaborg i andelsboligforeningens nyindrettede beboerlokale i kælderen i nr. 20. Til stede eller repræsenteret ved fuldmagt

Læs mere

A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER Advokat Henrik Qwist

A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER Advokat Henrik Qwist A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2016 Advokat Henrik Qwist hq@qbadv.dk 28. september 2016 J.nr. 10076 QWIST & BRÆMER ADVOKATPARTNERSELSKAB Rådhuspladsen

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling

Referat fra ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Maltagade 15-19 m.fl. Ejd.nr.: 448 Referat fra ordinær generalforsamling Tirsdag den 10. maj 2011, kl. 19.00, afholdtes

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S "'l'! aet,aagel,skov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S AJB Kgs. Fiskedam Referat af generalforsamling Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlej ningsejendomme ErhYervsejendomme Torsdag den 15. december

Læs mere

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34.

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. Til stede var: Morten Kryger, Tartinisvej 30, st.tv., Katja Mynster

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 2. maj 2006 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2006, mandag, den

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år.

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 25. april 2014. 23 boliger og 1 fuldmagt ud af 25 var repræsenteret. Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT.

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. J.nr. 025145-0018 sli/idj REFERAT 3. juli 2006 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År 2006, den 26. april kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke D

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSNvj REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab,

Læs mere

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt:

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt: REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I AB AMTSVEJ 12-14 / FRITZ HANSENS VEJ 17-19 ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2011 KL. 19.00 VASKEKÆLDEREN AMTSVEJ 14, 3450 ALLERØD. Følgende personer var til stede eller

Læs mere

REFERAT. 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende til 42 %) var repræsenteret heraf 7 ved fuldmagt.

REFERAT. 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende til 42 %) var repræsenteret heraf 7 ved fuldmagt. REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Sigersted torsdag den 28. maj 2015, kl. 18.00 i Vesterbro Kulturhus, Lyrskovgade 4, 3. sal, lokale 6, 1758 København V 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. J. nr. 66-017270-G JS/jv Referat af ordinær generalforsamling i Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. Den 19. april 2007 blev der på Helnan Marina Hotel, Grenaa, afholdt ordinær generalforsamling i Grenaa

Læs mere

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen.

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen. År 2004, den 14. april, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34, 1. sal. Formanden Jesper Overgaard bød velkommen.

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 66 Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2010

Læs mere

A/B Hafniahus REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

A/B Hafniahus REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING A/B Hafniahus REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2004 den 28. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hafniahus på Restaurant Fyrtøjet, Store Torvegade 22, Rønne. Formanden Henry

Læs mere

År 2013, den 26. september kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tagenshave med følgende

År 2013, den 26. september kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tagenshave med følgende Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Tagenshave Ejd.nr.: 1-622 Dato: 26. oktober 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 26. september kl.

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Henrik Bonné Advokat (H), MBA Vestagervej 3 2100 København Ø T: 39 16 80 80 D: 39 16 80 71 F: 39 16 80 00 E-mail: hb@vestagervej.dk www.vestagervej.dk CVR: 25451465 Winnie Sønder Sekretær D: 39 16 80 41

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kap Arkona

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kap Arkona ATB ApS Veksøvej 89 2700 Brønshøj Telefon: 3860 7030 Telefax: 3860 7037 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kap Arkona Web: www.atb.as Email: atb@atb.as Tirsdag den 5. april 2011 kl. 19.00 afholdtes

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

A/B SANKT JØRGENS GAARD

A/B SANKT JØRGENS GAARD A/B SANKT JØRGENS GAARD År 2015, torsdag den 26. november kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Sankt Jørgens Gaard hos CEJ Ejendomsadministration, Meldahlsgade 5, 1613

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

År 2012, onsdag den 25. april, kl , blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2012, onsdag den 25. april, kl , blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2012, onsdag den 25. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. Dagsordenen er som følgende jf. vedtægternes 22: 1. Valg

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRÉENS GÅRDLAUG.

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRÉENS GÅRDLAUG. REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRÉENS GÅRDLAUG. Gårdlauget afholdt generalforsamling tirsdag d. 27. april 2010 kl. 18.00 i Porthusets beboerlokale, Vesterbrogade 128. Gårdlaugets formand

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 i Lindevangkir- Ar 2011, torsdag den 28. april klokken 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling ken, Meninghedssalen, Hattensens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Det blev konstateret at der var 32 ud af 82 andelshavere repræsenteret

Læs mere

Bestyrelsens forslag til ny husorden

Bestyrelsens forslag til ny husorden Bestyrelsens forslag til ny husorden Generelt er forslaget til ny husorden en justering af den nuværende suppleret med tilføjelse af regler vedr. dørtelefon og adgangskontrol samt tørring af tøj, som blev

Læs mere

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6 Side 1 af 6 af ekstraordinær generalforsamling i A/B Frederik Torsdag, klokken 19.30 Der afholdtes på græsplænen i Gården - A/B Frederik 2000 Frederiksberg Debat / beslutninger på mødet er skrevet med

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling 2014 i A/B Blidahlund/Esperancegården Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Generalforsamlingen blev afholdt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården,

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården, År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Matthæusgården, på Oehlenschlægersgades Skole og med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 Valbyparken M Ø D E R E F E R A T År 2015, den 7. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen VALBYPARKEN

Læs mere

A/B Enghaven. Referat af ordinær generalforsamling

A/B Enghaven. Referat af ordinær generalforsamling A/B Enghaven Referat af ordinær generalforsamling Afholdt torsdag den 24. april 2014 kl. 19.00 Vesterbro Ny skole - indgang overfor nr 24 og 26 i Ejderstedgade Generalforsamlingen blev afholdt med følgende

Læs mere

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt.

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt. for Affald De grå containere i affaldsøerne ved de enkelte boligblokke må kun bruges til køkkenaffald. Dette affald skal være i egnede plastposer, som er forsvarligt lukket. Dette for at undgå lugtgener

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT I/S ROSENBORGGADE 3 1130 KØBENHAVN K TELEFON +45 3311 6364 TELEFAX +45 3311 9125 E-MAIL: info@bjd-advokater.dk CVR 35309187 Danske Bank reg. 4183 kontonr. 4777181769 Ejd 105 GENERALFORSAMLINGSREFERAT År

Læs mere

GENERALFORSAMLINGS-REFERAT

GENERALFORSAMLINGS-REFERAT J.nr. 200139 GENERALFORSAMLINGS-REFERAT Onsdag 23. februar 2015 kl. 19.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i EJERFORENINGEN BISTRUP PARK i festsalen, Bistrupskolen, Nordvanggårdsvej 17, 3460

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00 Afholdelse hos Agnethe, Violvej 140B. Dagsorden: i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Horsens d. 7. april 2015 OBS vi mødes

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Hulgården

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Hulgården Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Hulgården År 2016, den 30. marts, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Hulgården i Grøndalscentret lokale 1. Der var følgende dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År 2014 den 9. april, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Der deltog 16 beboere fra 13 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere tidligere

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009.

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse - - ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Nr.: 12154 Peblinge Dossering 30 2200 København N Dato: 09 MAJ 2012 (Bedes anført ved henvendelser) REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23 apr 2012

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Journal nr. 585 29. januar 2007 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus År 2007, tirsdag, den 23. januar,

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Nivå Bypark I Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Andelsboligforeningen Nivå Bypark I afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 23. april 2012 kl. 19.00 i foreningens fælleshus,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i A/B Jæger

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i A/B Jæger Indkaldelse til ordinær generalforsamling i A/B Jæger Under henvisning til A/B Jægers vedtægter 26 indkaldes hermed på vegne af bestyrelsen til ordinær generalforsamling, som afholdes: mandag den 15. juni

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere