UDKAST E/F VIRUMBO II. Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST E/F VIRUMBO II. Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum"

Transkript

1 UDKAST E/F VIRUMBO II Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum Maj 2011

2 Indhold 1.0. NOTATETS FORMÅL KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN KONKLUSION TILSTANDSVURDERING Generelt Tag Tagbelægning Fundering og kældervægge Fundamenter Kældervægge Sokkel, facader og gavle Sokkel Indgangsfacaden Havefacaden Gavle Kældernedgang Vinduer og døre Vinduer og udvendige døre i lejligheder Vinduer og udvendige døre i kælder Udvendige døre til hovedtrapper Altaner Konstruktion og overflader Rækværk ved altaner Garager Porte Isolering af varmerør i kælder Kloak og afløb Generelt Tagrender og nedløbsrør Trapperum Hovedtrapper Udenomsarealer P-plads og indgangsareal til hovedtrappe og til kælderen Stensætninger mellem P-pladsareal og plateau ved indgang til ejendommen Rækværk ved fliseopgang fra P-pladsareal og til plateau ved indgang til ejendommen Areal foran garager på havesiden Fortov og asfalteret vej Cedervænget DIVERSE UFORUDSEELIGE UDGIFTER ØVRIGE LØBENDE VEDLIGEHOLDELSESUDGIFTER TEKNISK RÅDGIVNING OVERSIGT OVER OVERSLAGSPRISER BILAG 7 Side 2

3 1.0. NOTATETS FORMÅL Formålet med dette notat er at udarbejde et grundlag vedrørende den fremtidige vedligeholdelse og renovering af ejendommen Cedervænget 15-21, Virum, som påhviler E/F Virumbo II. Der er i august 2004 udarbejdet en tilstandsrapport af firmaet Wemmelund Arkitekter A/S, som har dannet grundlag for beslutning på igangsætning af renoveringsarbejder indtil i dag. Rapport for ejendommens energimærkning er udarbejdet senest den af firmaet TopDahl ApS visende Energimærke E. Notatet er udarbejdet på grundlag af besigtigelse foretaget i april måned Notatet indeholder forslag til arbejder ved de bygningsdele, som bør udføres nu eller i fremtiden set indenfor en tidsperiode på 5 år. Notatet skal således tjene som grundlag for en prioritering af hvilke arbejder, der bør udføres nu og senere for ikke at ejendommen vil blive opfattet som dårligt vedligeholdt. Prioriteringen tænkes foretaget af ejerforeningens bestyrelse og administrator i samråd med DitCon ApS, således at der herefter kan udarbejdes en egentlig plan over de arbejder, der skal udføres nu og de arbejder, der skal udføres i tiden fremover. Hvor der er foreslået istandsættelse/vedligeholdelse af en bygningsdel er foranstaltningen prissat i nugældende priser. Notatets oplysninger samles til sidst i et budgetskema, der kan anvendes i forbindelse med prioriteringen af arbejderne. Budgetskemaet er udarbejdet med samme punktstruktur som anført i dette notat KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN Ejendommen er opført i 1958 og omfatter 4 opgange med hver 4 etager (32 stk. beboelseslejligheder) samt kælder og garager (5 stk.). Ifølge BBR-meddelelse er det samlede boligareal m 2. Ejendommen er opdelt i ejerlejligheder, hvorfor ansvaret for den indvendige vedligeholdelse ligger hos den enkelte ejer af lejligheden. Enkelte af lejlighederne er fortsat lejeligheder. Dette notat omfatter således ikke den indvendige stand i lejlighederne, men alene forhold som vedrører ejerlejlighedsforeningen. Kælderen anvendes til skarnkasserum, pulterrum, cykelrum, beboervaskeri- og tørrerum, varmecentral og viceværtkontor. Facaden mod p-plads (Øst) og gavle udfor de 3. nederste etager er opført i mursten og fremstår i blank mur. Ved indgangsdøre til hovedtrapper er der dog et felt der er pudset og overfladebehandlet i hvid farve. Facaden mod haven (vest) er udført i mursten på de 3. nederste etager, hvor mursten er pudset. Facader på den øverste etage er trukket tilbage med gennemgående altaner på havesiden og består af en trækonstruktion med bræddebeklædning. På havesiden findes i øvrigt altaner udfor de resterende lejligheder. Brystningsplader foran altaner er betonplader, som er pudset. Pudset overflader er overfladebehandlet med en hvid farve. Vinduerne og altandøre i lejligheder er udskiftet i 2001 til Velfac træ/alu. type 200. Taget er et tag med ensidigt fald med tagdækning af tagpap og med trækonstruktion udfor den øverste etage. På tagdele som er trukket tilbage fra den murede facade er der beklædt med sinus-plader i en grøn farve. Tagbelægninger med tilhørende tagrender og nedløb er renoveret i I den forbindelse blev loftskonstruktionen over de øverste lejligheder efterisoleret. I efteråret 2010 er der udført arbejder for standsning af fugtindtrængning gennem kælderydervægge og nedbrydning af murværket i terrænniveau på indgangsfacaden og nordgavlen efter projekt fra Wemmelund Arkitekter. Der er en tinglyst deklaration på ejendommen omhandlende ens og sammenhængende udtryk af ejendommen i sammenhæng med en del af de øvrige ejendomme på Cedervænget. Opvarmningssystemet i ejendommen sker via gasfyr placeret i ejendommens kælder. En vurdering af varmesystemet er ikke medtaget i dette notat, da det behandles fra anden side KONKLUSION Generelt må ejendommen betegnes som værende i god stand, hvad angår dens primære bygningsdele, dvs. bærende fundamenter, ydervægge, skillerum, etageadskillelser, trapper og bærende elementer i tagkonstruktionen m.v. Tagbeklædningen med tilhørende inddækninger er i en god stand. Facaderne er i god stand med hensyn til selve murstenene. På havesiden som er pudset er konstateret afskalninger på brystningsplader foran altaner, som bør udbedres, ligesom pudsede overflader på begge facader skal gennemgås og overfladebehandles. I kælderen er der ydervægge og tværvægge som her skal renoveres efter fugtpåvirkninger og revnedannelser. Udenomsarealer bør opgraderes og omfanget skal nærmere fastlægges. De tekniske installationer fungerer tilfredsstillende ifølge oplysninger fra ejendomsinspektøren. Som helhed kan det konkluderes, at ejendommens stand og funktion er tilfredsstillende når man tager dens alder og den tids byggeskik og materialevalg i betragtning. Side 3

4 4.0. TILSTANDSVURDERING 4.1 Generelt. I det følgende gennemgås en del af ejendommens bygningsdele med henblik på at fastlægge krav til vedligeholdelse og renovering. Der har under registreringen ikke været foretaget hultagning i konstruktionsdele, installationer, overfladebeklædninger m.v. Der har under registreringen ikke været adgang til kælderrum. Vurderingen gælder derfor alene de arealer, hvor besigtigelse har været mulig. 4.2 Tag Tagbelægning Ingen bemærkninger udover at der skal tages hensyn til gennemgang for mangler efter de fastsatte perioder i AB 92, herunder 5 års-mangelansvar fra entreprenørens side. Ligeledes skal det undersøges om der er stillet en udvidet garanti på tagpapbelægning og i givet fald på hvilke betingelser. 4.3 Fundering og kældervægge Adgang til kælderen sker fra kældertrapper via udvendige døre placeret ved hovedtrappedøre eller via døre ved/i gavle Fundamenter Ved gennemgang af kælderen kunne man konstatere, at kælderydervægge, hovedskillerum, diverse bærende tværvægge er opført i massivt murværk. Fundamenter forventes at være udført i beton. Fundamenterne hviler tilsyneladende direkte på bæredygtig grund. Fundamenternes og kældervæggenes bæreevne er tilsyneladende god, idet der i de besigtigede vægge ikke ses tegn på alvorlige revner eller sætninger Kældervægge Overfladerne af kælderydervæggene viser flere steder tegn på fugtpåvirkning, idet puds og maling er porøs og skaller af, ligesom der findes saltudtrækninger. De i efteråret 2010 udførte sokkelarbejder forventes at have en god effekt for mindre fugt i kælderydervægge. Tværvægge har flere steder revner i pudsen op mod kælderloftet. Ydervægge og tværvægge eftergås af murer og overfladebehandles efterfølgende med et produkt som fugt kan ånde igennem. 4.4 Sokkel, facader og gavle Sokkel Sokkel på indgangssiden og nordgavl er udbedret i efteråret Sydgavlen er med synligt murværk ned til terræn. Der er ikke konstateret alvorlige skader på dette murværk Indgangsfacaden Indgangsfacaden er udført i murværk og står i blank mur (gule sten) med mindre pudsområder ved døre til hovedtrapper. De sidstnævnte områder er malet i hvid farve. Selve murværket og fugerne er i god stand. De pudsede overflader har revner og afskalninger af maling. Skal eftergås og overfladebehandles. Kan ske samtidig med renovering af facaden mod haven Havefacaden Havefacaden er udført i murværk, som er pudset og overfladebehandlet i en hvid farve. Ved hver lejlighed er der en altan, hvor altaner er opført efter to principper: Liggende i plan med facaden og med et fremspring på facaden. Altanbrystninger er betonplader formodentlig støbt på stedet - der er pudset og overfladebehandlet i en hvid farve. På facaden og på brystningsplader er der konstateret revner og afskalninger. Enkelte steder er der synligt armeringsjern og betonstykker der er faldet af. Brystningsplader skal umiddelbart eftergås for udbedring af defekte overflader for at stoppe korrektion af armeringsjern. Desuden skal overflader gennemgås for udbedring af revner og efterfølgende skal der ske en overfladebehandling. Facadebeklædning, altanadskillelser, pergola og tagoverbygning på terrasse øverste lejligheder Facadebeklædningen udfor de øverste lejligheder består af en beklædning med lodrette brædder med fjer og not. Beklædningen er malet i hvid farve. Side 4

5 Altanadskillelser består ligeledes af en træbeklædning malet i hvid farve. Pergola består af galvaniserede lodrette rør og spær i træ, der også er malet i hvid farve. I enkelte lejligheder er der lagt gennemsigtige tagplader over terrassen. Omfanget af vedligeholdelse skal fastlægges hvad bekostes af ejerforeningen og hvad af den enkelte ejer? Gavle På sydgavl er der beplantning, som løbende skal nedskæres, så planter ikke kommer over murværket. I sydgavlen ved overgangen/sammenbygningen med naboejendommen er der konstateret defekte/løst murværk foroven ved nedløbsrør. Forholdet skal meddeles til ejer af naboejendommen, idet der kan være en risiko for nedstyrtning af mursten. Ansvar for udbedring er vurderet til at være ejeren af naboejendommen Kældernedgang Kældernedgang i facaden mod syd består en trappe/rampe udført i beton og med vægge i blank mursten. Trappetrin og betonoverflade i bund har defekter, som bør udbedres. 4.5 Vinduer og døre Vinduer og udvendige døre i lejligheder Ingen bemærkninger udover at ejere skal være opmærksomme på at der foretages løbende vedligeholdelse i henhold til vinduesfirmaets retningslinjer Vinduer og udvendige døre i kælder De nuværende elementer er udført i træ og er vurderet til at stamme fra ejendommens opførelsestidspunkt. Elementer foreslås udskiftet til nye efter samme model, som er udført i naboejendommen Cedervænget Udvendige døre til hovedtrapper De nuværende elementer er udført i træ og er vurderet til at stamme fra ejendommens opførelsestidspunkt. Elementer foreslås udskiftet til nye efter samme model, som er udført i naboejendommen Cedervænget Altaner Konstruktion og overflader Altanplader er udført i jernbeton med formodentlig forskellige overflader. Kun et udvalg af altaner i de øverste lejligheder er besigtiget, idet man i vinteren 2010/2011 har konstateret vandindtrængen i underliggende lejligheder efter kraftig sne med tilhørende frost og efterfølgende tøvejr. Selve betonpladekonstruktionen ser ud til at være i orden, idet der ikke blev konstateret afskalninger på hverken under- eller oversider, dog findes små revner enkelte steder. For at minimere risikoen for vandskader fra altaner er det vigtigt at beboerne får information om at fjerne sne og ellers ved kraftig regnskyl holder øje med om afløbssystemet kan følge med for at der ikke skal ske opstuvning af vand på altanplader. Det anbefales, at der monteres udspyr med hul gennem altanbrystningen på øverste altaner for at minimere risiko for vandskader Rækværk ved altaner Rækværk er udført med håndlister, knælister og balustre i galvaniserede rør, som er malet i sort farve. Overfladebehandling foreslås udført samtidig med overfladebehandling af facaden i almindelighed. 4.7 Garager Porte Garageporte er udført med træbeklædning overfladebehandlet i hvid farve. Porte overfladebehandles og det anbefales at det sker samtidigt med maling af havefacaden. 4.8 Isolering af varmerør i kælder Ud fra et energisynspunkt anbefales at der foretages efterisolering af varmerør i kælderen. Et tilsvarende arbejde er udført i naboejendommen Cedervænget Kloak og afløb Generelt I forbindelse med dette afsnit er det vanskeligt at beskrive konstruktion og stand af afløbsledninger, idet disse er skjult i ejendommen og ellers er lagt i jorden uden for ejendommen. Samtlige betragtninger i dette afsnit skal derfor tages med forbehold. Side 5

6 Endelig konstatering af forholdene kan alene foretages ved hjælp af en tv-inspektion eller ved en opgravning. Kloakledninger forefindes i store træk i form af afløbsledninger fra køkken og toilet, regnvand fra tagrender og altanplader med tilhørende nedløbsrør, overfladevand fra udenomsarealer og dræn. For så vidt angår dræn omkring ejendommens kælder er det vist på tegninger fra ejendommens opførelse med tilslutning til regnvandsbrønd udfor garager og udfor indgangsdør til nr. 21. Om drænet fungerer, er ikke til at bedømme umiddelbart. Da ejendomsinspektøren har meddelt, at der ikke forekommer nævneværdige tilstopninger og rustudblomstringer af faldstammer, er dette forhold ikke nærmere vurderet. Det anbefales at der holdes et vågent øje med faldstammerne, idet man på et tidspunkt skal forvente at de skal renoveres. Nedløbsbrøndene synes generelt i god stand, dog har brønde på P-areal sat sig. Afløbsbrønde synes generelt at være i en god stand. Et ældre kloaksystem som dette skal løbende vedligeholdes, så der ikke ophober sig genstande i eventuelle lunker i rørene. Derfor anbefales det, at man 1 gang årligt lader systemet rense ved højtryksspuling og samtidigt holder øje med mængden af skidt i rørene. For at få et større kendskab til kloaksystemets tilstand i almindelighed kan det anbefales at der på et tidspunkt foretages en tv-inspektion Tagrender og nedløbsrør Tagrender og tagnedløb er alle i metal og monteret i forbindelse med tagrenoveringen i Specielt er det vigtigt at nedløbsrør og brønde der servicerer afvandingen af altaner inspiceres 1 gang årligt. Ligeledes skal brønde for regnvand løbende inspiceres og renses Trapperum Ejendommen er bygget, så hver lejlighed har adgang via en hovedtrappe. Ved indgangsdøre til hovedtrappe er der ligeledes indgangsdøre til kælderen Hovedtrapper Istandsættelse af hovedtrapper med malerbehandling af vægge og lofter skal nærmere fastlægges Udenomsarealer P-plads og indgangsareal til hovedtrappe og til kælderen P- areal og vejarealet ind til P-pladser er belagt med asfalt og regnvandsbrønde. Asfaltbelægningen er i en rimelig stand men kan trænge til opretning, ligesom der er en brønd som har sat sig. Anbefales oprettet Stensætninger mellem P-pladsareal og plateau ved indgang til ejendommen Disse stensætninger er formodentlig fra ejendommens opførelsestidspunkt. Omfanget af udbedring skal nærmere fastlægges Rækværk ved fliseopgang fra P-pladsareal og til plateau ved indgang til ejendommen Rækværk/gelænder består af en trækonstruktion. Foreslås eftergået med nyt gelænder og overfladebehandlet Areal foran garager på havesiden Arealet foran garager er belagt med asfalt og er løbende repareret nødtørftigt. Udførelse af hulreparation med efterfølgende lægning af nyt slidlag anbefales Fortov og asfalteret vej Cedervænget Den fælles vej med tilhørende fortov mangler vedligeholdelse. Det skal fastlægges, hvem der har ansvaret? 5.0. DIVERSE UFORUDSEELIGE UDGIFTER I forbindelse med gennemførelse af større arbejder bør der erfaringsmæssigt afsættes en post på ca. 10 % til imødegåelse af diverse uforudseelige udgifter ØVRIGE LØBENDE VEDLIGEHOLDELSESUDGIFTER Udover de nævnte forhold skal der ved budgetlægningen for ejendommens drift i et budgetår tages hensyn til de løbende omkostninger, som man har erfaring med kommer i ejendommen. Omkostninger som rensning af kloak/tagrender/nedløbsrør efter tilstopning, udskiftning af defekte lyskilder på fællesarealer, serviceeftersyn på fyr mv. Omkostningsarter og størrelser kan formodentlig oplyses af ejendomsadministrationen. Side 6

7 7.0. TEKNISK RÅDGIVNING Ved gennemførelse af større arbejder må det anbefales at søge teknisk rådgivning. Teknisk rådgivning omfatter: - drøftelse og fastlæggelse af E/Fs ønsker og behov, - udarbejdelse af projekt, inkl. udbudsmateriale, - indhentning af tilbud og vurdering af do. - opstilling af budget for beslutning i E/F - projektledelse, tilsyn med arbejdets udførelse og afholdelse af byggemøder, - byggeregnskab, attestering af fakturaer mv., - afleveringsforretning og mangelgennemgang, - eventuelle forhandlinger med myndigheder. Rådgivning vil beløbe sig til ca % af de samlede håndværkerudgifter, dog afhængig af arbejdernes omfang og karakter OVERSIGT OVER OVERSLAGSPRISER I vedlagte budgetskema er overslagspriser på foreslåede foranstaltninger anført. Tillige kan der indføjes udgifter for den løbende drift, samt udgiften for et nyt varmesystem for hermed at få et samlet overblik over ejendommens fremtidige udgifter. De foreslåede foranstaltninger skal indplaceres i en 5 års periode ud fra en vurdering af hvornår de teknisk og økonomisk set bedst udføres. Så snart prioriteringen er fastlagt og godkendt af E/F kan arbejdet med planlægning af de økonomiske forhold samt udarbejdelse af projekt og indhentning af priser påbegyndes. Notatet bør opdateres f.eks. hvert år så det hele tiden holdes á jour med hensyn til priser og tidspunkter for planlægning af gennemførelse af foranstaltninger BILAG - Budgetskema - Fotografier af diverse bygningsdele mv. Side 7

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 89030 Februar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen... 3 3.0 Overordnet konklusion... 4 4.0 Ejendomsoplysninger... 5 5.0...

Læs mere

AB LIVJÆGERGADE 33-35

AB LIVJÆGERGADE 33-35 AB LIVJÆGERGADE 33-35 12/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013 AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 802-30 November 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE Irlandsvej 5 2300 København S Tlf 32 97 01 07 Fax 32 97 01 37 www.eibyeogholmsgaard.dk SAG NR. 99.507 A DECEMBER 1999 E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 1721 København V. T I L S T A N D S V U

Læs mere

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 9531 Januar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Philip Smidth 03/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Toftevang 06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

AB VALBORGHUS SAG NR. 03.2095.40 OKTOBER 2010 TILSTANDSRAPPORT

AB VALBORGHUS SAG NR. 03.2095.40 OKTOBER 2010 TILSTANDSRAPPORT AB VALBORGHUS SAG NR. 03.2095.40 OKTOBER 2010 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål... 2 2.0 Overordnet konklusion... 3 3.0 Ejendomsoplysninger... 4 4.0... 5 Tag (01):... 6 Kældre og fundamenter

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: AB Lollandsvej 35-39 2000 Frederiksberg Udført af: Jørn Borg Nicolaisen Mikkel Persson Sagsnummer: 11061-01 Dato: 17.02.2015 Besigtiget: 13.10.2014

Læs mere

AB Stenhuggergården TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Stenhuggergården TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Stenhuggergården 05/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 2 4.0 EJENDOMSOPLYSNINGER. 3 4.1 KOMMUNALE OPLYSNINGER.

Læs mere

EF Ryethave TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Ryethave TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Ryethave 11/2010 TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Vedr.: E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Matr. nr.: 5 ar, 5 aq, 5æ Vangede By Ejer: E/F Jægerhaven v/cubus Advokaterne Dronningens Tværgade 30, 3. sal 1302 København K 2006 Sag nr.:

Læs mere

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN EF Godthåbs Have 07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Ewaldsensvej 8-12 Frøbels Allé 1-7 Sagsnummer: 12932-01 Dato: Revideret 13.02.2013 Udført af: Kim Birk Rasmussen Mikkel

Læs mere

A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej

A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej Andelsboligforeningen Stenvinkel A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej BYGNINGSSYN OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN Rekvirent Andelsboligforeningen Stenvinkel C/O Advodan Strandgade 51 3000 Helsingør

Læs mere

Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården

Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården Ejendommene bestående af Korsikagården som er beliggende Korsikavej 2-8, Palermovej 21-27, Milanovej 5, 7A-B og 9, Strandlodsvej 86, 88A-B

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan I Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening AB Kongelysvej 18-26 Kongelysvej 2820 Gentofte Udført af: Christian Funch Jensen Per Pedersen Besigtiget: 06.09.2011 NRGi Rådgivning A/S

Læs mere

Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport

Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport August 2006 Sags nr. 06024 Emne: Tilstandsrapport Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 1.1. Forord 3 1.2. Formål 3 1.3. Det videre forløb 3 2.

Læs mere

AB Rosenlund TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Rosenlund TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Rosenlund 04/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 01 Tagværk 02 Kælder 03 Facader / Sokkel 04 Vinduer 05 Udvendige døre 06 Trapper 08 Etageadskillelser 09 WC/Bad 11 Varmeinstallation 12 Afløb / Faldstammer 13 Kloak 14

Læs mere

LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N

LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N Colliers Byggerådgivning A/S, Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N VEDLIGEHOLDELSESPLAN Dato: 01.08.2013 PROJEKTOPLYSNINGER Adresse: Rekvirent: Ejendomstype: Dato for gennemgang

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening Adresse By E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Brøndbyvestervej 60A-68C 2605 Brøndby November 2009 Udført af: Christian Funch Jensen Klaus Mortensen

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT MED VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Ejerforeningen Sankt Hans Gade 4-4A

TILSTANDSRAPPORT MED VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Ejerforeningen Sankt Hans Gade 4-4A TILSTANDSRAPPORT ED VEDLIGEHOLDELSESPLAN Ejerforeningen Sankt Hans Gade 4-4A 17.juni 2013 BOLIGEXPERTEN TEKNISK AFDELING A/S Indholdsfortegnelse Ejendomsidentifikation... 3 Eksisterende forhold... 3 Samlet

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Vestervej 9 Postnr. 5935 Dato 08-09-2014 By Bagenkop Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0026 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-5998 Matrikel/Ejerlav: 13 Bagenkop By, Magleby

Læs mere

Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård

Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård Ejd. nr. 889 december 2014 Indhold Indledning:... 3 Stamdata:... 3 Sammenfatning:... 4 Vurdering:... 4 Økonomi... 5 Fremgangsmåde... 5 Bemærkninger

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Lærkevej 99 5578 Lærkeby

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Lærkevej 99 5578 Lærkeby VEDLIGEHOLDELSESPLAN Lærkevej 99 5578 Lærkeby Om denne rapport Indhold i denne Vedligeholdelsesplan Indhold i denne Vedligeholdelsesplan... 2 Om denne Vedligeholdelsesplan fra Byggesagkyndig.nu... 3 Hvad

Læs mere

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan 5 Konklusion 6 Noter til vedligeholdelsesplan 10 Oversigt

Læs mere