Tønder Kommune. Mødedato: Klosterhallerne. Mødeleder: Bo Jessen. Referent: Knud Erich Jensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tønder Kommune. Mødedato: 20.10.2014 Klosterhallerne. Mødeleder: Bo Jessen. Referent: Knud Erich Jensen"

Transkript

1 Referat Mødedato: Klosterhallerne Mødeleder: Bo Jessen Referent: Knud Erich Jensen Mødets emne: Møde med grundejer-, borger- og beboerforeninger samt lokalråd og handelsstandsforeninger Tilstede: Erik Nielsen, Frigrunden og Uldgade Grundejerforening Finn P. Hansen, Højer Lokalråd / Tønder Landdistriktsudvalg Kathrin Møller Grundejerforeningen Ulriksalle Syd Hans Petersen, Grundejerforeningen Mølleparken I Paul Erik Callesen, Grundejerforeningen Æ Mølledam Flemming Borg, Agerskov Antenneforening Svend Frehr Sørensen, Toftlund Borgerråd / Grundejerforeningen Mariavænget Toftlund Christiane Michaelsen, Bredebro Håndværker-, Handels- og Industriforening Jesper Madsen, Bredebro Håndværker-, Handels- og Industriforening Niels Christian Thomsen, Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Vestslesvig Bo Jessen, Frede Jensen, Niels F. Dahlmann, René Andersen og Thorkild Petersen, Teknik og Miljøudvalget, Tønder Kommune, Flemming Kondrup, Tønder Forsyning A/S, og Keld I. Hansen, Lars-Erik Skydsbjerg, Christa Jørgensen og Knud Erich Jensen, Teknik og Miljø, Tønder Kommune. Dagsordenspunkt Referat Ansvarlig SBSYS sagsnr.: G Side 1 af 13

2 Velkomst Formålet med mødet Bo Jessen bød velkommen. I år praktiserer vi en ny mødeform. Vi holder igen i år tre møder, men deler dem i år op i et møde for centerbyer, et møde for landsbyerne og landdistrikterne og et møde for sommerhusområderne. Efter de tre møder vil vi evaluere den nye mødeform. Et årligt dialogmøde, hvor Tønder Kommune orienterer om aktiviteter på teknik- og miljøområdet og på forsyningsområdet, ligesom grundejerforeninger, borgerforeninger, borgerråd m.m. kan komme i dialog med Tønder Kommune. Bo Jessen Bo Jessen Præsentation Præsentation bordet rundt. Bo Jessen Kontaktadresser Referat på hjemmesiden Aktuelle emner lige nu Tønder Kommunes kontakt til jer sker gennem formanden. Det er derfor vigtigt, at vi altid har den aktuelle adresse på formanden. Referat fra mødet lægges ud på Tønder Kommunes hjemmeside. I vil få besked, når referatet er tilgængeligt. Budget 2015 er lige vedtaget Uændret drift Vi skal spare 10 mio. på drift Stort anlægsprogram Der er afsat 100,7 mio. til anlæg. De efterfølgende år ca. 90 mio. Strategiplan for den nye KB Der er udpeget 4 hovedpunkter, som man vil sætte fokus på. Handlefrihed og initiativ - Kommunalbestyrelsen vil have handlefrihed styr på økonomi og omkostninger. Den tyske forbindelse vi skal drage fordel erhvervsmæssigt at bo lige op til grænsen. Vi etablerer et vækstkontor, som skal hjælpe virksomheder fra begge sider af grænsen med at etablere sig i Tønder Kommune. Fra næste år skal eleverne have tysk i skolen fra 4. klasse. Tønder Kommune vil være brohoved til Tyskland. Naturen som ressource vi skal udnytte Nationalpark Vadehav og udnævnelsen til Verdensnaturarv og de fordele, det giver både erhvervs- og turistmæssig. Den aktive borger borgerne skal inddrages. Tønder Kommune skal ikke alene står for nye projekter. Borgerne skal inddrages i flere projekter og opgaver. Kan man f.eks. forestille sig, at landsbyerne selv overtager vedligeholdelsen af de grønne områder, mod at der følger penge med. Tønder Kommune opfordrer bor- Knud Erich Jensen Knud Erich Jensen Keld I. Hansen SBSYS sagsnr.: G Side 2 af 13

3 gerforeninger, lokalråd og grundejerforeninger til at komme med forslag til områder, som kan løses lokalt. Temaplan for vindmøller Planen er i høring lige nu Der er afholdt to borgermøder Ballum og Løgumkloster. Der er peget på 43 områder fra vindmøllesekretariatet Politikkerne i Tønder Kommune har udpeget 19 områder, hvor der kan rejses møller. Samling af administrationen Der blev holdt licitation fredag den 17. okt. med et positivt resultat. Prisen ligger under det budgetterede. Byggeriet starter januar 2015 og skal være klar 1. jan Sundhedshuse i Centerbyerne Ombygning af de gamle rådhus i Skærbæk til sundhedshus er ved at være færdig, og vil være klar inden årsskiftet. Ombygning af det gamle rådhus i Toftlund til sundhedshus starter i Der er pt. lavet aftaler med læger. Strategi for Almennyttige boliger Der er i samarbejde med boligforeningerne igangsat en plan. Der er overskud af almennyttige bolig i alle centerbyer og i Tønder. Det kan komme på tale at nedrive hele boligblokke eller reducere antallet af boliger i udvalgte blokke. Kommunale Bygninger Anlæg Skoleombygninger der er sket udbygning/ombygning af skolerne. Der er lavet lærerarbejdspladser, ligesom administrative medarbejdere med tilknytning til skolerne er flyttet ind på skolerne. Rådhus der er afsæt 20 mio. i år, som overføres til 2015, og 30 mio. i Der er en stor ombygning og udvidelse af Tønder Fritidscenter i gang. Der er i budget 2015 afsat en pulje, som fritidscentrene kan søge. Sundhedscenter i Toftlund vil komme i rådgiverudbud og ombygningen igangsættes i sommeren Trafiksikring der er afsat 3 mio. til krydsombygninger, ligesom der er afsat midler til en trafikplan i Skærbæk. Lars-Erik Skydsbjerg SBSYS sagsnr.: G Side 3 af 13

4 Puljer Drift 2015 Fokus på Turismeindsatsen Der er afsæt 1 mio. årligt de næste tre år til opførelse og drift af flere offentlige toiletter. Pengene skal bruges i Der er afsat 0,5 mio. til forskønnelse af indfaldsvejene til centerbyerne og Tønder Der er afsæt et mindre beløb til opsættelse/udskiftning af stiskilte, ligesom der arbejdes på at lave sammenhæng i stiforløbene i landdistrikterne. Der er afsat 4 mio. mere til asfaltarbejde i 2015, ligesom vi er i gang med at opbygge en vinterpulje til vintervedligeholdelse. Der er afsat 0,5 mio. til udbud af gadelys i Gamle kviksølvsarmaturer skal udskiftes. I Tønder Kommune skal der alt i alt udskiftes 7300 gadelys en investering på ca. 55 mio. kr. Byfornyelsespuljen til forbedring og opkøb I 2014 har der været fokus på Tønder Midtby og på skimmelsager. Der er afsat alt i alt ca. 5 mio. i I 2015 vil der være fokus på Tønder udenfor midtbyen og de fem centerbyer. Områdefornyelse Områdefornyelsen er næsten afsluttet i Højer, og vi fortsætter med flere nye tiltag. I Bredebro er vi i gang med områdefornyelsen nu. Der er afsat en ekstraordinær bygningspulje kun til Bredebro. Arbejdet koordineres med indvielsen af ECCO-centret. I Skærbæk er vi i gang med programudarbejdelse, og der har været borgermøde. Projektet starter op i foråret også her er der en ekstraordinær bygningspulje. For Løgumkloster er der planlagt ansøgning i Herefter har vi været igennem de gamle rådhusbyer. Landsbyfornyelsen Der er stor interesse for puljen i hele kommunen. Puljen erstatter nedrivningspuljen og kan bruges til opkøb, forbedring og nedrivning af boliger (ikke driftsbygninger) samt til arealforbedringer efter nedrivning, f.eks. plantning af træer. Arealerne behøver ikke at blive anvendt til byggegrunde igen. Det er især den sydvestlige del af kommunen der er udfordret. Ordningen fortsætter i 2015 og skal være med til at løfte bygningskvaliteten og her igennem være med til at forbedre den boligsociale indsats. Status på området blev gennemgået. Lars-Erik Skydsbjerg SBSYS sagsnr.: G Side 4 af 13

5 Trafik Trafikprojekter Stiprojekter Cykelstien Skærbæk Randerup er afsluttet. Der skal anlægges en ny sti/cykelsti langs Gesingvej i Skærbæk. Det er også besluttet, at der skal laves en cykelsti fra Daler til Altona i Tønder. Herefter vil der være cykelsti fra Højer til Tønder. Krydsningsforbedringer Vi har i samarbejde med Vejdirektoratet lavet en forbedring af krydset Hovedvejen/Trælborgvej i Bredebro. Pt. er vi også i samarbejde med Vejdirektoratet ved at krydsforbedre krydset Grænsevej/Kalhavevej i Løgumkloster. Krydset Ribevej/Vestergade i Toftlund. Der er afsat midler til sorte pletter over de næste år. Krydset Åbenråvej/Energivej i Skærbæk skal sikres. I tønder skal krydset Plantagevej/Bargumsvej og strækninger på Bargumsvej og Plantagevej sikres. Midler til trafiksikkerhed prioriteres primært til sikre skolevej og sorte pletter. Større vejanlæg I forbindelse med opførelse af Biogas Tønder skal der ske vejanlæg, udbygning og forbedring af t-krydset Åbenråvej/Midtmosevej Opførelsen af Campus Tønder kræver en ny adgangsvej nord om Handelsskolen til en stor parkeringsplads, som anlægges i forbindelse med byggeriet.. Områdefornyelser inddrager også vejanlæg. I Bredebro renoveres Storegade i området omkring den nye ECCO-bygning. I Skærbæk renoveres området fra hvor Storegade ender og til fritidscentret. Trafikplaner for flere centerbyer Trafikplan for Bredebro er lavet Trafikplan for Skærbæk er under udarbejdelse og skal i høring. Der er afsat midler til trafikplaner i øvrige centerbyer og Tønder i Trafiksikkerhedsplan Trafiksikkerhedsplanen for Tønder Kommune er færdig og er på vej i høring. Der vil blive afholdt borgermøder. Planen vil ikke påvirke sommerhusområderne. Lars-Erik Skydsbjerg SBSYS sagsnr.: G Side 5 af 13

6 En hastighedsplan er under udarbejdelse. Planlægning og byggegrunde Spildevandsplan Kloakering Planlægning Vi er i gang med lokalplanlægning mange steder i kommunen. Her prioriteres især erhvervsplaner. En revision af lokalplanen for Tønder Midtby er i gang. Tømmepladser for autocampere Der skal udarbejdes lokalplaner i Løgumkloster og Tønder til tømningspladser for autocampere. Placeringerne er ikke fastlagt endnu. Områderne skal på sigt kunne udvides til autocamperpladser. Byggegrunde Der er flere steder i kommunen sket en prisnedsættelse af bygge- og erhvervsgrunde. Vi er i gang med en revurdering af flere områder til den kommende takstfastsættelse. Spildevandsplan renere vandløb og søer Målet er bedre rensning af spildevand og driftsøkonomi. På sigt arbejdes der med 4 rensningsanlæg i Tønder Kommune 8 renseanlæg nedlægges indenfor de næste 10 år. Planlagt separatkloakering - sanitære spildevand og overfladevand (Separat kloakering. Arrild Bedsted Bredebro Husum-Ballum Højer Planlagt kloakering Harres 2015 Sølsted Nord 2015 Ellum 2016 Ottersbøl 2016 Vesterende Ballum 2017 Inden arbejdet påbegyndes, vil der foregå en høring. Lars-Erik Skydsbjerg Christa Jørgensen Christa Jørgensen SBSYS sagsnr.: G Side 6 af 13

7 Udgifter til arbejde inde på ejendommene afholdes af ejeren, og arbejdet skal godkendes af en autoriseret kloakmester. Ejendomme i åbne land individuel rensning nov Her er områderne Vest for Arrild og Nordvest for Agerskov udpeget. Deadline september Breve er sendt ud til de berørte ejendomme. Der er afholdt informationsmøde torsdag den Statens Vandplaner Når planerne foreligger, vil der være flere ejendomme i det åbne land, som skal gennemføre forbedret rensning. Der drejer sig i Tønder Kommune om 600 til 800. Vi regner med ca. 200 ejendomme årligt, som skal have udført forbedret rensning. Natur Naturhandleplaner - Natura 2000 Det drejer sig om områder med truede naturværdier, og områderne er udpeget af EU. Tønder Kommunen har pligt til at udføre Naturhandleplanerne. I Tønder Kommune er 19 % af arealet udpeget som Natura 2000 område mod 8 % på landsplan. Christa Jørgensen Naturgenopretningsprojekter Vi vil udvikle vores natur og lave rekreative tiltag. Vi vil lave attraktive omgivelser for borgerne: Sølsted Mose vi er i gang med en jordfordeling og rydning af bevoksning. Hønning Mose og Kongens Mose/Draved Mose (de private arealer) her har vi sammen med otte andre kommuner sendt en ansøgning til EU-life. Rømø, Misthusum/Forballum og Sønderå-dalen her er den primære opgave indsats mod truede fuglearter. Det er hydrologiprojekter, og det er frivillig om lodsejerne vil deltage. Gydegrus i vandløb arbejdet sker i samarbejde med fiskeriforeningerne. Naturformidling Vi har startet et projekt om oprettelse af naturstier i forbindelse med centerbyerne og Tønder. Stierne vil blive suppleret med skiltning og informationstavler. Naturvejledning Vi har fået midler til ansættelse af en naturvejleder i tre år. SBSYS sagsnr.: G Side 7 af 13

8 Klima Tønder Forsyning Her har vi tre projekter: Skoleområdet med fokus på naturen og projekter som læringsmiljø, hvor børnene tages med ud i naturen, og naturen bruges som udendørs læringsmiljø. Ældreområdet med fokus på at bruge naturen i psykisk, fysisk og sociale relationer. Sundhedsområdet med fokus på at bruge naturen til rehabilitering og genoptræning. Klimatilpasningsplan Der er udarbejdet en Klimatilpasningsplan for Tønder Kommune, og den indeholder risikokort og modelberegninger for udsatte byer. Udfordringen i Tønder Kommune er baglandet og grundvandet. Havdigerne er ikke problemet pt. Der er ingen problemer i centerbyerne og i Tønder Ved fremtidig lokalplanlægning indgår Klimatilpasningsplanen som værktøj. Den første lokalplan, hvor klimatilpasning er indbygget, er II-etape af Rosinfelt i Tønder. Vandstande Der sker registrering af vandstande i nogle af vandløbene i Tønder by (6 loggerstationer synlig med hvide plastrør) De seks stationer leverer data, som understøtter modelarbejdet. Vi er pt. i gang med en registrering af data for vandløbene i Tønder by. Vandløb Vandløbene skal kunne tage det vand, som de er dimensioneret til at skulle tage. Der vil ske opmåling af vandløbne (bundniveau, tværsnit og hældning). Det undersøges, om det enkelte vandløb overholder vandløbsregulativet. Klima Tønder Forsyning har været involveret i udfærdigelsen af Klimatilpasningsplanen. Der er en særlig udfordring i de flade områder, hvor vandløbene er vandrette. Her skal overfladevand pumpes op i å-systemerne. Tønder Forsyning har forskellige steder i kommunen planlagt store områder/bassiner til opsamling af overfladevand, som i perioder med ekstrem regnvand kan aflaste vores å- systemer. Tønder Forsyning har i samarbejde med otte andre kommuner og Ålborg Universitet to Christa Jørgensen Flemming Kondrup SBSYS sagsnr.: G Side 8 af 13

9 klimaudfordringsprojekter i gang Anvendelse af radardata (DMI s radar på Rømø) til drift af Skærbæk renseanlæg og pumpestationer i oplandet. Intelligent styring af regnvand i Tønder by Der er lavet et oversvømmelseskort for Tønder, og det viser, at der ikke er de store problemer i Tønder by, dog er der udfordringer i industriområderne i Tønder Nord. Vandforsyning Tønder Forsyning har renoveret vandværkerne i Løgumkloster og Tønder, samt opført helt nyt vandværk i Højer. Der er uændrede vandtakster i Der vil ske udskiftning af de nuværende vandmålere til fjernaflæsningsmålere i: 2015: Højer, Rømø, Møgeltønder, Sæd og Sølsted 2016: Løgumkloster 2017: Tønder Spildevand Tønder Forsyning har en stigning i vandafledningsbidraget i 2015 grundet indførelsen af Trappemodellen. Trappemodellen er besluttet af staten. Trappemodellen opdeler vandafledningsbidraget i 3 trin: < 500 m3 om året m3 om året får 20 % rabat m3 om året får 60 % rabat Det skal besluttes, om det eksisterende rensningsanlæg i Løgumkloster skal udbygges, eller der skal bygges et nyt et andet sted. Tønder Kommune vil indkalde til borgermøde inden der træffes en beslutning. Affald Der er uændrede affaldstakster i 2015, dog skal etagelejligheder og rækkehuse kun betale 60% af taksten for genbrugspladserne. Indenfor affaldsområdet er anlægsprojekterne Nedgravede affaldsløsninger og etablering af ny genbrugsplads i Tønder Spørgsmål fra salen Grundejerforeningen Mølleparken I Alle SBSYS sagsnr.: G Side 9 af 13

10 Der er ønske om skiltning om knallertkørsel forbudt på cykelstierne i området. I forbindelse med den kommende trafiksikkerhedsplan vurderes det, om der kan køres med knallert på cykelstier. Der kan være stier, hvor det er af sikkerhedsmæssige årsager er mere hensigtsmæssigt med knallertkørsel på stier. Byggegrunde i Løgumkloster der mangler færdiggørelse af en vej, ligesom der mangler en cykelsti i Rugmarken ud til Mølleparkvej. Teknik og Miljø er klar over ønsket. Vil se på ønsket, når der sælges flere grunde. Grundejerforeningen ønsker oplyst, hvor langt kommunen er med anlæg af legepladser i Løgumkloster. Borgerforeningen er bedt om at finde en placering. Grundejerforeningen spørger til, hvorfor LED-lamper ikke slukker helt, når der ikke er aktivitet på gaden. Teknik og Miljø undersøger, hvad grunden er, og sender svaret til grundejerforeningen. Toftlund Borgerråd / Grundejerforeningen Mariavænget Toftlund Marievænget - mangler udtynding i beplantningsbælte mod vest. Teknik og Miljø undersøger og giver grundejerforeningen besked. Der går rygter i Toftlund om, at friluftsbadet skal lukkes. opfordrer til at Teknik og Miljø orienterer bedre. Friluftsbadet skal ikke lukkes, men det er besluttet, at de tre friluftsbade i kommunen skal harmoniseres. Det bevirker, at de skal spare kr. i Toftlund. Turistinformation i Søndergade virker ikke. Teknik og Miljø tager kontakt til Rømø Tønder Turistforening. På borgermødet i Toftlund blev det oplyst at man overvejede ændring af trafikretning i Søndergade. Næste dag kom der brev fra Tønder Kommune om, at det ikke kan lade sig gøre. Før efterårsferien blev det besluttet, at ændre retningen i Søndergade, men politiet skal med i processen. Udfordringen er, om det kan lade sig gøre. Det skal besluttes, om der skal være et nyt borgermøde inden endelig beslutning. SBSYS sagsnr.: G Side 10 af 13

11 Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Vestslesvig Er der planer om anlæg af cykelsti langs A11 fra Bredebro til Abild, Det er vejdirektoratet der skal anlægge cykelstien. Teknik og Miljø er i kontakt med dem. Cykelstien kan gå ind i gennem Bredebro. I Lokalplan nr. 36 for Bredebro står der, at der skal ske en registrering af bygninger i Bredebro. Der er afsat midler i områdefornyelsesplanen til registreringen. Hvad kommer det til at koste den enkelte ejendom i forbindelse med separat kloakering. For en eksisterende bolig, der er tilsluttet et fælles system, som skal laves om til et separat system, skal der ikke betales supplerende tilslutningsbidrag. Ejer bør selv vurdere, om man vil anlægge nyt ledningsnet på egen grund eller benytte det eksisterende. Teknik og Miljø opfordrer til, at denne beslutning tages med bistand fra en kloakmester. Udgiften til ledningsnet på egen grund kan variere meget, men kan godt løbe op i kr. En bolig, der ikke tidligere har været tilsluttet kloaknettet, skal der betale tilslutningsbidrag for. Tilslutning til separatsystem koster ca kr. Tilslutning til spildevandskloakken koster ca kr. Også her bør ejer bør selv vurdere, om man vil anlægge nyt ledningsnet på egen grund eller benytte det eksisterende. Teknik og Miljø opfordrer til, at denne beslutning tages med bistand fra en kloakmester. Udgiften til ledningsnet på egen grund kan variere meget, men kan godt løbe op i kr. Skal der etableres en parkeringsplads ved Ballum Sluse Der har været et projekt Stedet Tæller, og her var det foreslået, at der ønskes anlagt en parkeringsplads. Anlæg af parkeringspladsen var en del af et større projekt, hvor man også ville lave et anlæg ud i Vadehavet. Det har Naturstyrelsen sagt nej til, og derfor er der heller ikke længere planer om at anlægge en parkeringsplads. Bredebro Håndværker-, Handels- og Industriforening Ønsker at der sker en koordinering mellem Teknik og Miljø og Tønder Forsyning i forbindelse med byfornyelsesprojektet og spildevandsprojektet. I forbindelse med byfornyelsesprojektet vil Storegade kun blive renoveret i området ved ECCO-torvet og t-krydset Storegade/Stationsvej og i t-krydset Storegade/Søndergade. Det er Teknik og Miljø, der koordinerer og giver gravetilladelser. SBSYS sagsnr.: G Side 11 af 13

12 Fjernes de gamle kloakledninger, hvis de udskiftes med nye. Blinde ledninger og stik giver gode betingelser for rotter. Der sker først en TV-inspektion og herefter besluttes, hvad der skal udskiftes. Tilovers blevne ledninger fjernes. I Bredebro skal vi køre til Løgumkloster og Tønder for at komme på en genbrugsplads med erhvervsaffald, men man skal betale det samme som virksomheder i Løgumkloster og Tønder, selv om vi har større transportudgifter. Repræsentanter fra Tønder Forsyning lagde på mødet op til en diskussion, om der skal indføres differentieret pris, hvis man bor udenfor Løgumkloster og Tønder. Bredebro mangler attraktive byggegrunde i Bredebro. Tønder Kommune har pt. 9 grunde til salg i Bredebro 7 på Midsommervej 1 på Smedevej 1 på Langager Niels Dahlmann Separat kloakering gælder for alle byer i Tønder Kommune. Hvordan skal den enkelte borger finansiere udgifterne. Kloakeringsprojekterne er en investering for at aflaste vores rensningsanlæg. Skal de udbygges, kommer forbrugerne også til at betale for den investering. Det er vedtaget en ordning, hvor man kan få henstand i tre år eller optage et lån ved staten med en løbetid over 20 år. Frigrunden og Uldgade Grundejerforening Der er problemer med regnvand i t-krydset Vidågade/Søndergade. Der ønskes rensning af regnvandsbrønde i området. Problemet er udløbet i Mølledammen. Er der store mængder vand i Mølledammen, løber overfladevandet retur. Der arbejdes med en løsning, og der skal måske opsættes et spjæld, så vandet ikke løber retur. Grundejerforeningen Ulriksalle Syd Hvad er status på Tønder Fjernvarmes geotermiprojekt? For at Tønder Fjernvarme kan komme i gang med projektet, skal der tegnes en forsikring til dækning af udgifterne ved boring, hvis det ikke giver et positivt resultat. SBSYS sagsnr.: G Side 12 af 13

13 Det første forsikringsselskab sprang fra. Der foregår pt. forhandlinger med et nyt forsikringsselskab. Grundejerforeningen opfordres til at kontakte Tønder Fjernvarme. Andet Agerskov Antenneforening Ønsker oplyst, hvornår læbælte mod Byggebjerg Beton bliver plantet. Teknik og Miljø undersøger status og sender svaret. Tønder Kommune opfordres til at bruge faciliteten Bcc i Outlook, når man udsender mass s. Tønder Kommune vil fremover bruge faciliteten Bcc Der er kritik af, at Tønder Kommune holder borgermøder allerede kl. 16. Det giver problemer med at deltage, hvis man f.eks. ikke arbejder i kommunen. Efter møderne, vil de tre møder blive evalueret, og her vil vi også evaluere tidspunktet. Der er også positive tilkendegivelser omkring møder efter fyraften så er der også mulighed for at deltage i aftenaktiviteter. Alle Afslutning Takkede for fremmødet og den gode debat. Bo Jessen SBSYS sagsnr.: G Side 13 af 13

Tønder Kommune. Mødedato: 03.09.2013 Enjoy Ressorts Rømø. Mødeleder: Bo Jessen. Referent: Knud Erich Jensen

Tønder Kommune. Mødedato: 03.09.2013 Enjoy Ressorts Rømø. Mødeleder: Bo Jessen. Referent: Knud Erich Jensen Referat Mødedato: 03.09.2013 Enjoy Ressorts Rømø Mødeleder: Bo Jessen Referent: Knud Erich Jensen Mødets emne: Møde med grundejer-, borger- og beboerforeninger samt lokalråd og handelsstandsforeninger

Læs mere

Separatkloakering i dit område

Separatkloakering i dit område Separatkloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område separatkloakeres. Det nye kloaksystem vil blive udført som separatsystem,

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Centralisering af spildevandsrensning og kloakering af det åbne land Askø-Dannemare

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation TEKNIK- OG MILJØUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 06/11/14 Generelt Økonomisk forbrugsstatus på Teknik og miljøudvalgets politikområder 2014 for måneder til og med

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

Velkommen til informationsmøde omkring 2. etape af kloakeringen i Vester Husby

Velkommen til informationsmøde omkring 2. etape af kloakeringen i Vester Husby Velkommen til informationsmøde omkring 2 etape af kloakeringen i Vester Husby Følg med på vores hjemmeside: wwwvestforsyningdk Aftenens program Velkomst og indledning ved Avi Gaye, Vand & Miljøchef, Vestforsyning

Læs mere

Kloakfornyelse i Ulstrup

Kloakfornyelse i Ulstrup Kloakfornyelse i Ulstrup Borgermøde 18. juni 2013 Program Præsentation og indledning Spildevandsplan 2013 Kloakfornyelse i Ulstrup Hvor langt er vi nået med undersøgelser og planlægning Hvad skal Favrskov

Læs mere

Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården

Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården Aftenens program - Velkomst og indledning ved Peter B. Andreasen, direktør Langeland Forsyning - Kloakering af sommerhusområderne

Læs mere

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME 2012 UDGIFTS FORDELING GRÆNSEFLADER MELLEM

Læs mere

BREUM SEPARATKLOAKERING.

BREUM SEPARATKLOAKERING. BREUM SEPARATKLOAKERING. DAGSORDEN. Torsdag den 11. maj 2014, kl. 19.00 21.00 Kulturcenter Østsalling, Breum 19.00 Velkomst Præsentation af bygherrer og entreprenør Jørgen Rasmussen. Præsentation af Skive

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

Separatkloakering i Feldborg 2012-2020. Orienteringsmøde 25. juni 2012

Separatkloakering i Feldborg 2012-2020. Orienteringsmøde 25. juni 2012 Separatkloakering i Feldborg 2012-2020 Orienteringsmøde 25. juni 2012 Dagsorden Velkomst & præsentation Baggrund for projektet Gennemgang af projektet Arbejdets forløb Reetablering af fortove og veje Myndighedsforhold

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2

Lolland Forsyning A/S. Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2 Lolland Forsyning A/S Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2 Program Velkommen! v/per Søndergaard, Lolland Forsyning A/S Præsentation af deltagere kommune,

Læs mere

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land NK-Forsyning A/S September 2013 Spildevand Din ejendom skal kloakeres Efter spildevandsplanen for Næstved Kommune skal flere landsbyer og ejendomme i det åbne land kloakeres.

Læs mere

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Odder Spildevand har i afholdt informationsmøde i forbindelse med den kommende fornyelse af kloakkerne i Hundslund. Der deltog omkring 100 personer til mødet,

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup G algebjerg rundejerforening august 2007 Referat af generalforsamlingen den 26. august 2007 Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Læs mere

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Dato Ansvarlig Sags ID. 16. maj 2013 Frits Klemmensen USG-2013-00007 Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Spørgsmål Kloak: Hvorfor laver man ikke regnvandskloak alle steder? Hvor skelner

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde Birket og Lindet 22. august 2012 Signe Stubs Sognegård, Torrig L.

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde Birket og Lindet 22. august 2012 Signe Stubs Sognegård, Torrig L. Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde Birket og Lindet 22. august 2012 Signe Stubs Sognegård, Torrig L. Program Velkommen ved Lolland Forsyning Orientering om projektet Tidsplan Hvad betyder det

Læs mere

Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s

Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s Øster Hurup Multihus (Byens Aula), Langerimsvej 7 9, Øster Hurup Dagsorden Dagsorden Velkomst Baggrund

Læs mere

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1 Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Dagsorden 1. Indledning 2. Spildevandsplan 3. Ny renseanlægsstruktur 4. Projektomfang

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

Investeringsoversigt 2015 Opdelt pr. udvalg

Investeringsoversigt 2015 Opdelt pr. udvalg Investeringsoversigt 2015 Opdelt pr. udvalg Økonomiudvalget År 2015 prisniveau, tusinde kr. Beredskab Renovering af Tønder Brandstation 1.000 1.000 1.000 Pulje til beredskabsområdet 800 800 800 800 Erhverv

Læs mere

Orienteringsmøde med repræsentanter for grundejerforeninger i delområde 2 i sommerhusområdet Hals-Hou om spildevandskloakering af delområde

Orienteringsmøde med repræsentanter for grundejerforeninger i delområde 2 i sommerhusområdet Hals-Hou om spildevandskloakering af delområde Møde Orienteringsmøde med repræsentanter for grundejerforeninger i delområde 2 i sommerhusområdet Hals-Hou om spildevandskloakering af delområde 2. Tid 24-11-2011, kl. 15 Sted Aalborg Kommune, Stigsborg

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde Horslunde By 28. juni 2012 Ravnsborghallen, Horslunde

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde Horslunde By 28. juni 2012 Ravnsborghallen, Horslunde Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde Horslunde By 28. juni 2012 Ravnsborghallen, Horslunde Program Velkommen ved Lolland Forsyning Orientering om projektet Tidsplan Hvad betyder det for den enkelte

Læs mere

Kloakseparering Faxe Ladeplads. Grundejermøde. 4. marts 2015

Kloakseparering Faxe Ladeplads. Grundejermøde. 4. marts 2015 Kloakseparering Faxe Ladeplads Grundejermøde 4. marts 2015 Program 1.Orientering om forslaget 2.Orientering om kloakseparering 3.Spørgsmål og dialog 4.Opfølgning og afslutning Korte opklarende spørgsmål

Læs mere

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014 Kloakfornyelse i Svejstrup Borgermøde 12. august 2014 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal Favrskov Spildevand

Læs mere

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering Fuglebjerg Kommune Arløse By, kloakering Information om kloakeringen Ved Holger Hansen og Kenny Kragesand, Fuglebjerg Kommune samt Henrik Bjoljahn, EnviDan Dias nr. 1 Emner Baggrunden for kloakeringen,

Læs mere

Kloakering i Danstrup og sydlige del af Fredensborg Kongevej

Kloakering i Danstrup og sydlige del af Fredensborg Kongevej Kloakering i Danstrup og sydlige del af Fredensborg Kongevej Borgermøde om kloakering 10. januar 2012 Fredensborg Kommune: Dagsorden Hvorfor skal der kloakeres? Hvem bliver kloakeret? Myndighedsbehandling

Læs mere

Velkommen til borgermøde Bringstrup-forsamlingshus den 27. august 2015

Velkommen til borgermøde Bringstrup-forsamlingshus den 27. august 2015 Velkommen til borgermøde Bringstrup-forsamlingshus den 27. august 2015 Dagsorden: Kl. 19.00 Præsentation og baggrund for projektet Projektbeskrivelse Projektets udførelse Økonomi Kl. 19.30 Pause øl/vand

Læs mere

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne.

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Bo Kær Pedersen, Vejrupvej 46, 5464 Brenderup og Lybækvej 4, 5464 Brenderup (dokument

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:00 Mødested/mødelokale Afbud fra Hammel Administrationsbygning, Michael P. Tersbøl INDHOLD Sagsnr. Side 3. Årsregnskab 2011 - - ÅBENT 7 4. Budgetopfølgning februar 2012

Læs mere

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010 Orientering om kloakering af SANDET Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape 29. april 2010 # 1 Hvorfor kloakering af SANDET? Fordi: - Nedsivning ikke er mulig - Spildevandet forurener Arresø - Risiko

Læs mere

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942.

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942. Punkt 8. Godkendelse: Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen vedrørende separatkloakering af Midtby-ejendomme i området ved Danmarksgade, Løkkegade, Kjellerupsgade og Karolinelund mv. inden

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Tema: Kloakering Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Klimatilpasning vi reagerer proaktivt ved blandt andet at lære af historien. Disposition 1. Vores 100 års regn. 5 steder ramt forskellige

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2.

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2. Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem

Læs mere

Andst lokalråd. Referat Årsmøde 2014. Dagorden: Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Andst Forsamlingshus.

Andst lokalråd. Referat Årsmøde 2014. Dagorden: Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Andst Forsamlingshus. Andst lokalråd Referat Årsmøde 2014 Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Sted: Deltagere: Afbud: Andst Forsamlingshus. Fra lokalrådet :John, Simon, Niels Jørgen, Morten. Herudover 6 tilhørere, Anne Mette

Læs mere

Sommerhuskloakering i Skovgårde. Program

Sommerhuskloakering i Skovgårde. Program Program 1. Præsentation af AquaDjurs, EnviDan og Danjord. 2. Baggrunden for kloakering af Skovgårde 3. Arbejdets omfang 4. Konsekvenser for sommerhusejeren 5. Arbejdets forløb 6. Spørgsmål 22-06-2013 Dias

Læs mere

Tlf. 64 40 08 10 Fax. 64 40 07 10. www.bonnerup.net. 42 lodsejere/medejere, som repræsenterede de aktuelle 48 ejendomme i projektet

Tlf. 64 40 08 10 Fax. 64 40 07 10. www.bonnerup.net. 42 lodsejere/medejere, som repræsenterede de aktuelle 48 ejendomme i projektet Bonnerup Consult ApS Fynsvej 56 5500 Middelfart Email: info@bonnerup.net Tlf. 64 40 08 10 Fax. 64 40 07 10 www.bonnerup.net Mødereferat Møde vedr.: Orienteringsmøde for lodsejerne i forbindelse med kloakering

Læs mere

Velkommen til informationsmøde

Velkommen til informationsmøde 1 Velkommen til informationsmøde Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 19.00 Guderup Forsamlingshus Kloakseparering, Guderup, Etape 3.2 Program 2 1. Velkomst og indledning ved Lisbeth Rasmussen Hansen, Sønderborg

Læs mere

Referat fra møde mellem Lokalråd Ribe Nord, Lokalråd Ribe Syd og Lokalråd Ribe Midt og Teknik & Byggeudvalget

Referat fra møde mellem Lokalråd Ribe Nord, Lokalråd Ribe Syd og Lokalråd Ribe Midt og Teknik & Byggeudvalget Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 18. maj 2015 Journal nr. 15/7270 Login cow Sagsbehandler Jes Seerup Møller Telefon direkte 76 16 10 47 E-mail jsm@esbjergkommune.dk Referat fra møde mellem Lokalråd Ribe

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Ca. 60 lodsejere/medejere, som repræsenterede 42 ejendomme ud af de aktuelle 60 ejendomme i projektet

Ca. 60 lodsejere/medejere, som repræsenterede 42 ejendomme ud af de aktuelle 60 ejendomme i projektet Bonnerup Consult ApS Fynsvej 56 5500 Middelfart Email: info@bonnerup.net Tlf. 64 40 08 10 www.bonnerup.net Mødereferat Møde vedr.: Orienteringsmøde for lodsejerne i forbindelse med kloakering i det åbne

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

BORGERMØDE VEDR. KLOAKSEPARERING

BORGERMØDE VEDR. KLOAKSEPARERING BORGERMØDE VEDR. KLOAKSEPARERING Velkomst Beslutningen om separering Baggrunden for separering Klima forandringer Dagsorden Beskrivelse fælles system Beskrivelse separat system Etape inddeling og tidsplan

Læs mere

Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen

Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen Handleplan 1 Møde den 23. april 2012 Chefrådgiver Mogens Terkelsen Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen - Resumé Roskilde Kommunes handleplan, september 2011 2 TRIN 1 Gennemføre

Læs mere

Dagsorden. Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3.

Dagsorden. Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Dagsorden Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem er vi Thisted Vand:

Læs mere

INDHOLDET AF MØDET I DAG

INDHOLDET AF MØDET I DAG VELKOMMEN INDHOLDET AF MØDET I DAG Dagsorden: Et par ord om Herning Vand og Herning Kommune, roller, hvem og hvad Strategi for kloakfornyelse i Herning Det planmæssige grundlag (Tillæg nr. 18 til gældende

Læs mere

Notat. Budget 2015 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2015 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 24. oktober 2014 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2015 Middelfart Spildevand Budget 2015 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015.

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Tilstede: Torben (51), Henrik (65), Klaus (79), Ole (7), Connie (41), Dan (75) og (67) 1. VALG AF REFERANT (67) er referent til mødet. 2. GODKENDELSE

Læs mere

Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej

Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej Borgermøde 10. oktober 2013 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal

Læs mere

Referat GRO - Grønt Råd Odsherred 2013

Referat GRO - Grønt Råd Odsherred 2013 Referat GRO - Grønt Råd Odsherred 2013 Dato 22. maj 2013 Tidspunkt 17:00 Sted Mødelokale 1+2, Rådhusvej 75, 4540 Til stede Annelis Stamm, Brian Jensen, Carl Henrik Haagensen, Ole S. Hansen, René Larsen,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling

Referat fra ordinær generalforsamling I/S LUNDØ NORDRE VANDVÆRK OG GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Beder 31. juli 2012. Referat fra den ordinære generalforsamling, afholdt i Lundø forsamlingshus den 28. juli 2012. Formanden

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

Parcelhusgrunde Hedensted Kommune

Parcelhusgrunde Hedensted Kommune Salgsbetingelser for grunde byggemodnet efter den 1. januar 2007 Parcelhusgrunde Hedensted Kommune o Tjørnevej 6 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk 1. De kommunale byggegrunde sælges i henhold

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde

Referat Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder V/ Ranunkelvej 171 8471 Sabro Tlf.: 75 53 31 39 Mobil: 30 70 31 39 E-mail: jorgen.lakjer@mail.dk Sabro, Referat Nr. 002-12 6. marts 2012 Dato: 28. februar 2012

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Parcelhusgrunde Duathlonvej, Svenstrup Nord Salgsvilkår er revideret i februar 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten.

Parcelhusgrunde Duathlonvej, Svenstrup Nord Salgsvilkår er revideret i februar 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten. J.nr.: 2013-7963 KJK/tik Duathlonvej Duathlonvej ligger i den nordøstlige del af Svenstrup. Der er planlagt i alt 19 grunde på Duathlonvej indenfor delområde A af lokalplan 6-1-102. Denne 1. etape omfatter

Læs mere

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013 Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24 Borgermøde 23. maj 2013 Dagsorden: Velkomst og præsentation ved formand for Udvalget for Miljø og Teknik Flemming Madsen. Spildevandsplan 2013-2024, principper og

Læs mere

Tillæg nr. 17. Spildevandsplan 2005

Tillæg nr. 17. Spildevandsplan 2005 Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 17 Kloakering af Kongsted Rasteplads og Infoteria, ændring af status på enkeltejendomme og praksis for strømafregning for minipumpestationer April 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER 2.2 Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 2009 OKTOBER 2 2. Ordinære generalforsamling 2009 - Referat Kommentarer til referatet: Det vil fremgå af det efterstående referat, at

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere

Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00.

Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00. Gribvand Spildevand A/S Bestyrelsen 23. juni 2012 Referat af bestyrelsesmøde d. 12. juni 2012 Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00. Mødedeltagere:

Læs mere

Spildevandstillæg nr. 207

Spildevandstillæg nr. 207 Vejle Spildevand A/S Vejle Spildevands og lodsejernes rolle i forbindelse med spildevandstillæg nr. 207 om sanering og udtræden i Bredal og Assendrup. v. Trine Dam Larsen Spildevandstillæg nr. 207 Spildevandstillæg

Læs mere

CENTER FOR BYENS ANVENDELSE KOMMUNIKATIONSMANUAL FOR ANLÆGSPROJEKTER MED SMÅ GENER

CENTER FOR BYENS ANVENDELSE KOMMUNIKATIONSMANUAL FOR ANLÆGSPROJEKTER MED SMÅ GENER CENTER FOR BYENS ANVENDELSE KOMMUNIKATIONSMANUAL FOR ANLÆGSPROJEKTER MED SMÅ GENER Denne kommunikationsmanual er en vejledning til anlægsprojekter med små gener, som Center for Byens Anvendelse anbefaler

Læs mere

Borgermøde. 5. September 2013

Borgermøde. 5. September 2013 Borgermøde 5. September 2013 Dit spildevandsselskab 19:00-20:15 - Selskabets ydelser - Forsyningssikkerhed - Klimasikring - Miljøhensyn - Tømningsordningen - Forbrugervalg 2013 kandidaterne 20:15-21:00

Læs mere

Parcelhusgrunde Kidholm, 1. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015 Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten

Parcelhusgrunde Kidholm, 1. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015 Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten Salgsvilkår er revideret i januar 2015 Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten Sagsnr.:1851-44633 KJK/tik. Kidholm Kidholmudstykningen ligger i den vestlige del af. Kidholm er en sidevej til

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ b Hvad er separatkloakering? b Hvornår sker der hvad? b Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og vi skal forbedre

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. Generalforsamling i (NDV) Norddjurs Vandråd. Tidspunkt: Den onsdag 2. marts 2011 kl. 19.00 Sted: Fjellerup Aktivitetshus, Niels Iuels Plads 3, 8585 Glesborg. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

Læs mere

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering af din ejendom Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering i det åbne land Der er stadig flere tusinde ejendomme i Guldborgsund

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 www.kalundborgforsyning.dk Indhold: Kalundborg Forsyning Baggrund oversigtskort vandmængder vandkvalitet Teknisk totalløsning Forudsætninger Økonomi

Læs mere

Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød. Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker

Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød. Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker Indhold Udfordringerne nedbør og stormflod Køge Bugt Planlægningen

Læs mere

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Administrationen Dato: 21.08.2009 Init.: lbj R e f e r a t Sagsnr: 2009-41950 Doknr.: 2009-230312 Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Tid Torsdag den 20.08.2009,

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Skt. Hans Gade-karréen VEST Ravnsborggade 5-7, Nørrebrogade 20-24 samt Fælledvej 2, 4 og 10 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 2. juni 2014 at sende dette forslag i høring. Frem

Læs mere

Borgermøde om regn- og spildevand på Usserød Skole Tirsdag den 28. maj 2013

Borgermøde om regn- og spildevand på Usserød Skole Tirsdag den 28. maj 2013 Borgermøde om regn- og spildevand på Usserød Skole Tirsdag den 28. maj 2013 Resumé af synspunkter, bemærkninger og spørgsmål. Hørsholm Kommune havde inviteret til dialog om, hvordan vi håndterer fremtidens

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars Vi havde med udgangen af 2014 1266 forbrugere tilsluttet vandværket. Vi udpumper 150.000 m 3 vand. Bestyrelsen har igennem årene prioriteret vedligeholdelse af ledningsnettet kvalitet højt og vi har derfor

Læs mere

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 06-12-2012 Mødetid: 15.30 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Referent: Bjarne Træholt Sørensen Punkt 1. Godkendelse af beslutningsreferat

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 5 Kloakfornyelse Indhold 1 Kloakfornyelse... 2 1.1 Plan... 2 1.2 Kloakfornyelse... 2 1.3 Pumpestationer... 3 2 Oplæg til kloakfornyelsesplanlægning...

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere