Tønder Kommune. Mødedato: Klosterhallerne. Mødeleder: Bo Jessen. Referent: Knud Erich Jensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tønder Kommune. Mødedato: 20.10.2014 Klosterhallerne. Mødeleder: Bo Jessen. Referent: Knud Erich Jensen"

Transkript

1 Referat Mødedato: Klosterhallerne Mødeleder: Bo Jessen Referent: Knud Erich Jensen Mødets emne: Møde med grundejer-, borger- og beboerforeninger samt lokalråd og handelsstandsforeninger Tilstede: Erik Nielsen, Frigrunden og Uldgade Grundejerforening Finn P. Hansen, Højer Lokalråd / Tønder Landdistriktsudvalg Kathrin Møller Grundejerforeningen Ulriksalle Syd Hans Petersen, Grundejerforeningen Mølleparken I Paul Erik Callesen, Grundejerforeningen Æ Mølledam Flemming Borg, Agerskov Antenneforening Svend Frehr Sørensen, Toftlund Borgerråd / Grundejerforeningen Mariavænget Toftlund Christiane Michaelsen, Bredebro Håndværker-, Handels- og Industriforening Jesper Madsen, Bredebro Håndværker-, Handels- og Industriforening Niels Christian Thomsen, Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Vestslesvig Bo Jessen, Frede Jensen, Niels F. Dahlmann, René Andersen og Thorkild Petersen, Teknik og Miljøudvalget, Tønder Kommune, Flemming Kondrup, Tønder Forsyning A/S, og Keld I. Hansen, Lars-Erik Skydsbjerg, Christa Jørgensen og Knud Erich Jensen, Teknik og Miljø, Tønder Kommune. Dagsordenspunkt Referat Ansvarlig SBSYS sagsnr.: G Side 1 af 13

2 Velkomst Formålet med mødet Bo Jessen bød velkommen. I år praktiserer vi en ny mødeform. Vi holder igen i år tre møder, men deler dem i år op i et møde for centerbyer, et møde for landsbyerne og landdistrikterne og et møde for sommerhusområderne. Efter de tre møder vil vi evaluere den nye mødeform. Et årligt dialogmøde, hvor Tønder Kommune orienterer om aktiviteter på teknik- og miljøområdet og på forsyningsområdet, ligesom grundejerforeninger, borgerforeninger, borgerråd m.m. kan komme i dialog med Tønder Kommune. Bo Jessen Bo Jessen Præsentation Præsentation bordet rundt. Bo Jessen Kontaktadresser Referat på hjemmesiden Aktuelle emner lige nu Tønder Kommunes kontakt til jer sker gennem formanden. Det er derfor vigtigt, at vi altid har den aktuelle adresse på formanden. Referat fra mødet lægges ud på Tønder Kommunes hjemmeside. I vil få besked, når referatet er tilgængeligt. Budget 2015 er lige vedtaget Uændret drift Vi skal spare 10 mio. på drift Stort anlægsprogram Der er afsat 100,7 mio. til anlæg. De efterfølgende år ca. 90 mio. Strategiplan for den nye KB Der er udpeget 4 hovedpunkter, som man vil sætte fokus på. Handlefrihed og initiativ - Kommunalbestyrelsen vil have handlefrihed styr på økonomi og omkostninger. Den tyske forbindelse vi skal drage fordel erhvervsmæssigt at bo lige op til grænsen. Vi etablerer et vækstkontor, som skal hjælpe virksomheder fra begge sider af grænsen med at etablere sig i Tønder Kommune. Fra næste år skal eleverne have tysk i skolen fra 4. klasse. Tønder Kommune vil være brohoved til Tyskland. Naturen som ressource vi skal udnytte Nationalpark Vadehav og udnævnelsen til Verdensnaturarv og de fordele, det giver både erhvervs- og turistmæssig. Den aktive borger borgerne skal inddrages. Tønder Kommune skal ikke alene står for nye projekter. Borgerne skal inddrages i flere projekter og opgaver. Kan man f.eks. forestille sig, at landsbyerne selv overtager vedligeholdelsen af de grønne områder, mod at der følger penge med. Tønder Kommune opfordrer bor- Knud Erich Jensen Knud Erich Jensen Keld I. Hansen SBSYS sagsnr.: G Side 2 af 13

3 gerforeninger, lokalråd og grundejerforeninger til at komme med forslag til områder, som kan løses lokalt. Temaplan for vindmøller Planen er i høring lige nu Der er afholdt to borgermøder Ballum og Løgumkloster. Der er peget på 43 områder fra vindmøllesekretariatet Politikkerne i Tønder Kommune har udpeget 19 områder, hvor der kan rejses møller. Samling af administrationen Der blev holdt licitation fredag den 17. okt. med et positivt resultat. Prisen ligger under det budgetterede. Byggeriet starter januar 2015 og skal være klar 1. jan Sundhedshuse i Centerbyerne Ombygning af de gamle rådhus i Skærbæk til sundhedshus er ved at være færdig, og vil være klar inden årsskiftet. Ombygning af det gamle rådhus i Toftlund til sundhedshus starter i Der er pt. lavet aftaler med læger. Strategi for Almennyttige boliger Der er i samarbejde med boligforeningerne igangsat en plan. Der er overskud af almennyttige bolig i alle centerbyer og i Tønder. Det kan komme på tale at nedrive hele boligblokke eller reducere antallet af boliger i udvalgte blokke. Kommunale Bygninger Anlæg Skoleombygninger der er sket udbygning/ombygning af skolerne. Der er lavet lærerarbejdspladser, ligesom administrative medarbejdere med tilknytning til skolerne er flyttet ind på skolerne. Rådhus der er afsæt 20 mio. i år, som overføres til 2015, og 30 mio. i Der er en stor ombygning og udvidelse af Tønder Fritidscenter i gang. Der er i budget 2015 afsat en pulje, som fritidscentrene kan søge. Sundhedscenter i Toftlund vil komme i rådgiverudbud og ombygningen igangsættes i sommeren Trafiksikring der er afsat 3 mio. til krydsombygninger, ligesom der er afsat midler til en trafikplan i Skærbæk. Lars-Erik Skydsbjerg SBSYS sagsnr.: G Side 3 af 13

4 Puljer Drift 2015 Fokus på Turismeindsatsen Der er afsæt 1 mio. årligt de næste tre år til opførelse og drift af flere offentlige toiletter. Pengene skal bruges i Der er afsat 0,5 mio. til forskønnelse af indfaldsvejene til centerbyerne og Tønder Der er afsæt et mindre beløb til opsættelse/udskiftning af stiskilte, ligesom der arbejdes på at lave sammenhæng i stiforløbene i landdistrikterne. Der er afsat 4 mio. mere til asfaltarbejde i 2015, ligesom vi er i gang med at opbygge en vinterpulje til vintervedligeholdelse. Der er afsat 0,5 mio. til udbud af gadelys i Gamle kviksølvsarmaturer skal udskiftes. I Tønder Kommune skal der alt i alt udskiftes 7300 gadelys en investering på ca. 55 mio. kr. Byfornyelsespuljen til forbedring og opkøb I 2014 har der været fokus på Tønder Midtby og på skimmelsager. Der er afsat alt i alt ca. 5 mio. i I 2015 vil der være fokus på Tønder udenfor midtbyen og de fem centerbyer. Områdefornyelse Områdefornyelsen er næsten afsluttet i Højer, og vi fortsætter med flere nye tiltag. I Bredebro er vi i gang med områdefornyelsen nu. Der er afsat en ekstraordinær bygningspulje kun til Bredebro. Arbejdet koordineres med indvielsen af ECCO-centret. I Skærbæk er vi i gang med programudarbejdelse, og der har været borgermøde. Projektet starter op i foråret også her er der en ekstraordinær bygningspulje. For Løgumkloster er der planlagt ansøgning i Herefter har vi været igennem de gamle rådhusbyer. Landsbyfornyelsen Der er stor interesse for puljen i hele kommunen. Puljen erstatter nedrivningspuljen og kan bruges til opkøb, forbedring og nedrivning af boliger (ikke driftsbygninger) samt til arealforbedringer efter nedrivning, f.eks. plantning af træer. Arealerne behøver ikke at blive anvendt til byggegrunde igen. Det er især den sydvestlige del af kommunen der er udfordret. Ordningen fortsætter i 2015 og skal være med til at løfte bygningskvaliteten og her igennem være med til at forbedre den boligsociale indsats. Status på området blev gennemgået. Lars-Erik Skydsbjerg SBSYS sagsnr.: G Side 4 af 13

5 Trafik Trafikprojekter Stiprojekter Cykelstien Skærbæk Randerup er afsluttet. Der skal anlægges en ny sti/cykelsti langs Gesingvej i Skærbæk. Det er også besluttet, at der skal laves en cykelsti fra Daler til Altona i Tønder. Herefter vil der være cykelsti fra Højer til Tønder. Krydsningsforbedringer Vi har i samarbejde med Vejdirektoratet lavet en forbedring af krydset Hovedvejen/Trælborgvej i Bredebro. Pt. er vi også i samarbejde med Vejdirektoratet ved at krydsforbedre krydset Grænsevej/Kalhavevej i Løgumkloster. Krydset Ribevej/Vestergade i Toftlund. Der er afsat midler til sorte pletter over de næste år. Krydset Åbenråvej/Energivej i Skærbæk skal sikres. I tønder skal krydset Plantagevej/Bargumsvej og strækninger på Bargumsvej og Plantagevej sikres. Midler til trafiksikkerhed prioriteres primært til sikre skolevej og sorte pletter. Større vejanlæg I forbindelse med opførelse af Biogas Tønder skal der ske vejanlæg, udbygning og forbedring af t-krydset Åbenråvej/Midtmosevej Opførelsen af Campus Tønder kræver en ny adgangsvej nord om Handelsskolen til en stor parkeringsplads, som anlægges i forbindelse med byggeriet.. Områdefornyelser inddrager også vejanlæg. I Bredebro renoveres Storegade i området omkring den nye ECCO-bygning. I Skærbæk renoveres området fra hvor Storegade ender og til fritidscentret. Trafikplaner for flere centerbyer Trafikplan for Bredebro er lavet Trafikplan for Skærbæk er under udarbejdelse og skal i høring. Der er afsat midler til trafikplaner i øvrige centerbyer og Tønder i Trafiksikkerhedsplan Trafiksikkerhedsplanen for Tønder Kommune er færdig og er på vej i høring. Der vil blive afholdt borgermøder. Planen vil ikke påvirke sommerhusområderne. Lars-Erik Skydsbjerg SBSYS sagsnr.: G Side 5 af 13

6 En hastighedsplan er under udarbejdelse. Planlægning og byggegrunde Spildevandsplan Kloakering Planlægning Vi er i gang med lokalplanlægning mange steder i kommunen. Her prioriteres især erhvervsplaner. En revision af lokalplanen for Tønder Midtby er i gang. Tømmepladser for autocampere Der skal udarbejdes lokalplaner i Løgumkloster og Tønder til tømningspladser for autocampere. Placeringerne er ikke fastlagt endnu. Områderne skal på sigt kunne udvides til autocamperpladser. Byggegrunde Der er flere steder i kommunen sket en prisnedsættelse af bygge- og erhvervsgrunde. Vi er i gang med en revurdering af flere områder til den kommende takstfastsættelse. Spildevandsplan renere vandløb og søer Målet er bedre rensning af spildevand og driftsøkonomi. På sigt arbejdes der med 4 rensningsanlæg i Tønder Kommune 8 renseanlæg nedlægges indenfor de næste 10 år. Planlagt separatkloakering - sanitære spildevand og overfladevand (Separat kloakering. Arrild Bedsted Bredebro Husum-Ballum Højer Planlagt kloakering Harres 2015 Sølsted Nord 2015 Ellum 2016 Ottersbøl 2016 Vesterende Ballum 2017 Inden arbejdet påbegyndes, vil der foregå en høring. Lars-Erik Skydsbjerg Christa Jørgensen Christa Jørgensen SBSYS sagsnr.: G Side 6 af 13

7 Udgifter til arbejde inde på ejendommene afholdes af ejeren, og arbejdet skal godkendes af en autoriseret kloakmester. Ejendomme i åbne land individuel rensning nov Her er områderne Vest for Arrild og Nordvest for Agerskov udpeget. Deadline september Breve er sendt ud til de berørte ejendomme. Der er afholdt informationsmøde torsdag den Statens Vandplaner Når planerne foreligger, vil der være flere ejendomme i det åbne land, som skal gennemføre forbedret rensning. Der drejer sig i Tønder Kommune om 600 til 800. Vi regner med ca. 200 ejendomme årligt, som skal have udført forbedret rensning. Natur Naturhandleplaner - Natura 2000 Det drejer sig om områder med truede naturværdier, og områderne er udpeget af EU. Tønder Kommunen har pligt til at udføre Naturhandleplanerne. I Tønder Kommune er 19 % af arealet udpeget som Natura 2000 område mod 8 % på landsplan. Christa Jørgensen Naturgenopretningsprojekter Vi vil udvikle vores natur og lave rekreative tiltag. Vi vil lave attraktive omgivelser for borgerne: Sølsted Mose vi er i gang med en jordfordeling og rydning af bevoksning. Hønning Mose og Kongens Mose/Draved Mose (de private arealer) her har vi sammen med otte andre kommuner sendt en ansøgning til EU-life. Rømø, Misthusum/Forballum og Sønderå-dalen her er den primære opgave indsats mod truede fuglearter. Det er hydrologiprojekter, og det er frivillig om lodsejerne vil deltage. Gydegrus i vandløb arbejdet sker i samarbejde med fiskeriforeningerne. Naturformidling Vi har startet et projekt om oprettelse af naturstier i forbindelse med centerbyerne og Tønder. Stierne vil blive suppleret med skiltning og informationstavler. Naturvejledning Vi har fået midler til ansættelse af en naturvejleder i tre år. SBSYS sagsnr.: G Side 7 af 13

8 Klima Tønder Forsyning Her har vi tre projekter: Skoleområdet med fokus på naturen og projekter som læringsmiljø, hvor børnene tages med ud i naturen, og naturen bruges som udendørs læringsmiljø. Ældreområdet med fokus på at bruge naturen i psykisk, fysisk og sociale relationer. Sundhedsområdet med fokus på at bruge naturen til rehabilitering og genoptræning. Klimatilpasningsplan Der er udarbejdet en Klimatilpasningsplan for Tønder Kommune, og den indeholder risikokort og modelberegninger for udsatte byer. Udfordringen i Tønder Kommune er baglandet og grundvandet. Havdigerne er ikke problemet pt. Der er ingen problemer i centerbyerne og i Tønder Ved fremtidig lokalplanlægning indgår Klimatilpasningsplanen som værktøj. Den første lokalplan, hvor klimatilpasning er indbygget, er II-etape af Rosinfelt i Tønder. Vandstande Der sker registrering af vandstande i nogle af vandløbene i Tønder by (6 loggerstationer synlig med hvide plastrør) De seks stationer leverer data, som understøtter modelarbejdet. Vi er pt. i gang med en registrering af data for vandløbene i Tønder by. Vandløb Vandløbene skal kunne tage det vand, som de er dimensioneret til at skulle tage. Der vil ske opmåling af vandløbne (bundniveau, tværsnit og hældning). Det undersøges, om det enkelte vandløb overholder vandløbsregulativet. Klima Tønder Forsyning har været involveret i udfærdigelsen af Klimatilpasningsplanen. Der er en særlig udfordring i de flade områder, hvor vandløbene er vandrette. Her skal overfladevand pumpes op i å-systemerne. Tønder Forsyning har forskellige steder i kommunen planlagt store områder/bassiner til opsamling af overfladevand, som i perioder med ekstrem regnvand kan aflaste vores å- systemer. Tønder Forsyning har i samarbejde med otte andre kommuner og Ålborg Universitet to Christa Jørgensen Flemming Kondrup SBSYS sagsnr.: G Side 8 af 13

9 klimaudfordringsprojekter i gang Anvendelse af radardata (DMI s radar på Rømø) til drift af Skærbæk renseanlæg og pumpestationer i oplandet. Intelligent styring af regnvand i Tønder by Der er lavet et oversvømmelseskort for Tønder, og det viser, at der ikke er de store problemer i Tønder by, dog er der udfordringer i industriområderne i Tønder Nord. Vandforsyning Tønder Forsyning har renoveret vandværkerne i Løgumkloster og Tønder, samt opført helt nyt vandværk i Højer. Der er uændrede vandtakster i Der vil ske udskiftning af de nuværende vandmålere til fjernaflæsningsmålere i: 2015: Højer, Rømø, Møgeltønder, Sæd og Sølsted 2016: Løgumkloster 2017: Tønder Spildevand Tønder Forsyning har en stigning i vandafledningsbidraget i 2015 grundet indførelsen af Trappemodellen. Trappemodellen er besluttet af staten. Trappemodellen opdeler vandafledningsbidraget i 3 trin: < 500 m3 om året m3 om året får 20 % rabat m3 om året får 60 % rabat Det skal besluttes, om det eksisterende rensningsanlæg i Løgumkloster skal udbygges, eller der skal bygges et nyt et andet sted. Tønder Kommune vil indkalde til borgermøde inden der træffes en beslutning. Affald Der er uændrede affaldstakster i 2015, dog skal etagelejligheder og rækkehuse kun betale 60% af taksten for genbrugspladserne. Indenfor affaldsområdet er anlægsprojekterne Nedgravede affaldsløsninger og etablering af ny genbrugsplads i Tønder Spørgsmål fra salen Grundejerforeningen Mølleparken I Alle SBSYS sagsnr.: G Side 9 af 13

10 Der er ønske om skiltning om knallertkørsel forbudt på cykelstierne i området. I forbindelse med den kommende trafiksikkerhedsplan vurderes det, om der kan køres med knallert på cykelstier. Der kan være stier, hvor det er af sikkerhedsmæssige årsager er mere hensigtsmæssigt med knallertkørsel på stier. Byggegrunde i Løgumkloster der mangler færdiggørelse af en vej, ligesom der mangler en cykelsti i Rugmarken ud til Mølleparkvej. Teknik og Miljø er klar over ønsket. Vil se på ønsket, når der sælges flere grunde. Grundejerforeningen ønsker oplyst, hvor langt kommunen er med anlæg af legepladser i Løgumkloster. Borgerforeningen er bedt om at finde en placering. Grundejerforeningen spørger til, hvorfor LED-lamper ikke slukker helt, når der ikke er aktivitet på gaden. Teknik og Miljø undersøger, hvad grunden er, og sender svaret til grundejerforeningen. Toftlund Borgerråd / Grundejerforeningen Mariavænget Toftlund Marievænget - mangler udtynding i beplantningsbælte mod vest. Teknik og Miljø undersøger og giver grundejerforeningen besked. Der går rygter i Toftlund om, at friluftsbadet skal lukkes. opfordrer til at Teknik og Miljø orienterer bedre. Friluftsbadet skal ikke lukkes, men det er besluttet, at de tre friluftsbade i kommunen skal harmoniseres. Det bevirker, at de skal spare kr. i Toftlund. Turistinformation i Søndergade virker ikke. Teknik og Miljø tager kontakt til Rømø Tønder Turistforening. På borgermødet i Toftlund blev det oplyst at man overvejede ændring af trafikretning i Søndergade. Næste dag kom der brev fra Tønder Kommune om, at det ikke kan lade sig gøre. Før efterårsferien blev det besluttet, at ændre retningen i Søndergade, men politiet skal med i processen. Udfordringen er, om det kan lade sig gøre. Det skal besluttes, om der skal være et nyt borgermøde inden endelig beslutning. SBSYS sagsnr.: G Side 10 af 13

11 Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Vestslesvig Er der planer om anlæg af cykelsti langs A11 fra Bredebro til Abild, Det er vejdirektoratet der skal anlægge cykelstien. Teknik og Miljø er i kontakt med dem. Cykelstien kan gå ind i gennem Bredebro. I Lokalplan nr. 36 for Bredebro står der, at der skal ske en registrering af bygninger i Bredebro. Der er afsat midler i områdefornyelsesplanen til registreringen. Hvad kommer det til at koste den enkelte ejendom i forbindelse med separat kloakering. For en eksisterende bolig, der er tilsluttet et fælles system, som skal laves om til et separat system, skal der ikke betales supplerende tilslutningsbidrag. Ejer bør selv vurdere, om man vil anlægge nyt ledningsnet på egen grund eller benytte det eksisterende. Teknik og Miljø opfordrer til, at denne beslutning tages med bistand fra en kloakmester. Udgiften til ledningsnet på egen grund kan variere meget, men kan godt løbe op i kr. En bolig, der ikke tidligere har været tilsluttet kloaknettet, skal der betale tilslutningsbidrag for. Tilslutning til separatsystem koster ca kr. Tilslutning til spildevandskloakken koster ca kr. Også her bør ejer bør selv vurdere, om man vil anlægge nyt ledningsnet på egen grund eller benytte det eksisterende. Teknik og Miljø opfordrer til, at denne beslutning tages med bistand fra en kloakmester. Udgiften til ledningsnet på egen grund kan variere meget, men kan godt løbe op i kr. Skal der etableres en parkeringsplads ved Ballum Sluse Der har været et projekt Stedet Tæller, og her var det foreslået, at der ønskes anlagt en parkeringsplads. Anlæg af parkeringspladsen var en del af et større projekt, hvor man også ville lave et anlæg ud i Vadehavet. Det har Naturstyrelsen sagt nej til, og derfor er der heller ikke længere planer om at anlægge en parkeringsplads. Bredebro Håndværker-, Handels- og Industriforening Ønsker at der sker en koordinering mellem Teknik og Miljø og Tønder Forsyning i forbindelse med byfornyelsesprojektet og spildevandsprojektet. I forbindelse med byfornyelsesprojektet vil Storegade kun blive renoveret i området ved ECCO-torvet og t-krydset Storegade/Stationsvej og i t-krydset Storegade/Søndergade. Det er Teknik og Miljø, der koordinerer og giver gravetilladelser. SBSYS sagsnr.: G Side 11 af 13

12 Fjernes de gamle kloakledninger, hvis de udskiftes med nye. Blinde ledninger og stik giver gode betingelser for rotter. Der sker først en TV-inspektion og herefter besluttes, hvad der skal udskiftes. Tilovers blevne ledninger fjernes. I Bredebro skal vi køre til Løgumkloster og Tønder for at komme på en genbrugsplads med erhvervsaffald, men man skal betale det samme som virksomheder i Løgumkloster og Tønder, selv om vi har større transportudgifter. Repræsentanter fra Tønder Forsyning lagde på mødet op til en diskussion, om der skal indføres differentieret pris, hvis man bor udenfor Løgumkloster og Tønder. Bredebro mangler attraktive byggegrunde i Bredebro. Tønder Kommune har pt. 9 grunde til salg i Bredebro 7 på Midsommervej 1 på Smedevej 1 på Langager Niels Dahlmann Separat kloakering gælder for alle byer i Tønder Kommune. Hvordan skal den enkelte borger finansiere udgifterne. Kloakeringsprojekterne er en investering for at aflaste vores rensningsanlæg. Skal de udbygges, kommer forbrugerne også til at betale for den investering. Det er vedtaget en ordning, hvor man kan få henstand i tre år eller optage et lån ved staten med en løbetid over 20 år. Frigrunden og Uldgade Grundejerforening Der er problemer med regnvand i t-krydset Vidågade/Søndergade. Der ønskes rensning af regnvandsbrønde i området. Problemet er udløbet i Mølledammen. Er der store mængder vand i Mølledammen, løber overfladevandet retur. Der arbejdes med en løsning, og der skal måske opsættes et spjæld, så vandet ikke løber retur. Grundejerforeningen Ulriksalle Syd Hvad er status på Tønder Fjernvarmes geotermiprojekt? For at Tønder Fjernvarme kan komme i gang med projektet, skal der tegnes en forsikring til dækning af udgifterne ved boring, hvis det ikke giver et positivt resultat. SBSYS sagsnr.: G Side 12 af 13

13 Det første forsikringsselskab sprang fra. Der foregår pt. forhandlinger med et nyt forsikringsselskab. Grundejerforeningen opfordres til at kontakte Tønder Fjernvarme. Andet Agerskov Antenneforening Ønsker oplyst, hvornår læbælte mod Byggebjerg Beton bliver plantet. Teknik og Miljø undersøger status og sender svaret. Tønder Kommune opfordres til at bruge faciliteten Bcc i Outlook, når man udsender mass s. Tønder Kommune vil fremover bruge faciliteten Bcc Der er kritik af, at Tønder Kommune holder borgermøder allerede kl. 16. Det giver problemer med at deltage, hvis man f.eks. ikke arbejder i kommunen. Efter møderne, vil de tre møder blive evalueret, og her vil vi også evaluere tidspunktet. Der er også positive tilkendegivelser omkring møder efter fyraften så er der også mulighed for at deltage i aftenaktiviteter. Alle Afslutning Takkede for fremmødet og den gode debat. Bo Jessen SBSYS sagsnr.: G Side 13 af 13

Tønder Kommune. Mødedato: 03.09.2013 Enjoy Ressorts Rømø. Mødeleder: Bo Jessen. Referent: Knud Erich Jensen

Tønder Kommune. Mødedato: 03.09.2013 Enjoy Ressorts Rømø. Mødeleder: Bo Jessen. Referent: Knud Erich Jensen Referat Mødedato: 03.09.2013 Enjoy Ressorts Rømø Mødeleder: Bo Jessen Referent: Knud Erich Jensen Mødets emne: Møde med grundejer-, borger- og beboerforeninger samt lokalråd og handelsstandsforeninger

Læs mere

Opfølgning på dialogmøder i 2015

Opfølgning på dialogmøder i 2015 Opfølgning på dialogmøder i 2015 Skemaet til opfølgning på dialogmøderne i 2015 er et værktøj til den administrative opfølgning på de årlige dialogmøder mellem lokalråd og dialogudvalg. Skemaet herunder

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

SKÆRBÆK - PORTEN TIL RØMØ

SKÆRBÆK - PORTEN TIL RØMØ SKÆRBÆK - PROGRAM 2015-2019 OMRÅDEFORNYELSE i SKÆRBÆK OKTOBER 2014, rev. januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord 2 1. Områdebeskrivelse 3 Områdets afgrænsning, herunder bebyggelse m.v. Vision og fremtid

Læs mere

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen Referat af mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 5. september 2011 kl. 14:00 i Arden Rådhus, Østergade 22, Arden - Mødelokale Skoven Peter Schrøder forlod mødet kl. 17.00 efter pkt. 180. Pkt. Tekst

Læs mere

LIV I LANDDISTRIKTET. Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune

LIV I LANDDISTRIKTET. Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune LIV I LANDDISTRIKTET Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune EN STOR TAK TIL Projekt Liv i Landdistriktet var ikke blevet en realitet uden økonomisk

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Mogens Stampe, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe Ottosen Fraværende:

Læs mere

Regnskab 2013 FORSLAG LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Regnskab 2013 FORSLAG LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Regnskab 2013 FORSLAG LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Indhold Forord 7 Resumé af Grønt Regnskab 2013 9 Strategisk Energiplan 2013 4 Klar til mere regn i fremtiden 14 Klimakommunens resultater CO 2 -status 6 Forbrug

Læs mere

Spildevandsplan 2015-2018

Spildevandsplan 2015-2018 Teknik og Miljø 2014 FORSLAG Spildevandsplan 2015-2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Planens fokus... 3 Planens opbygning... 6 Forsyningssikkerhed... 7 Klimatilpasning...11 Badevand og turisme...16 Vandmiljøet og

Læs mere

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride?

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride? Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Parkeringsbehov som følge af skolestruktur Dialogmøde: 2011 Teknik og miljø Hvis skolen skal modtage

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Mandag den 12-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

SGH Årsberetning for 2011

SGH Årsberetning for 2011 SGH Årsberetning for 2011 Bestyrelsens beretning for 2011 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a. Referat fra den ordinære generalforsamling, mandag den 26. februar 2007 kl. 1930 i Fritidshuset i Dall Villaby Formanden, Flemming Hansen,

Læs mere

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Grete Schødts, Flemming Madsen, Bo Hansen, Pia Dam, Christian Kaastrup, Bjarne Hansen, Gert Rasmussen,

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering af din ejendom Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering i det åbne land Der er stadig flere tusinde ejendomme i Guldborgsund

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 22. november 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 22. november 2010 Referat mandag den 22. november 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU -

Læs mere

til klimatilpasningsplanen

til klimatilpasningsplanen Plan- og Erhvervsudvikling Teknik og Miljø Maj 2014 til klimatilpasningsplanen offentlighedsfase 6. januar 3. marts 2014 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Indledning... 4 3. Resume af indkomne høringssvar...

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 26. august 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/32720 Budget 2016-2019 - Opstart af politiske visioner og pejlinger...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/32720 Budget 2016-2019 - Opstart af politiske visioner og pejlinger...2 Referat Miljø- og Teknikudvalget Tid Tirsdag den 14. april 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Henrik Mott Frandsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/32720 Budget

Læs mere

Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse

Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse 2014 Indhold Indledning 3 Distriktsudvalgets anbefalinger 3 Kortlægningen og dens resultater 4 Kriterier for prioritering af Pulje til Landsbyfornyelse 5 Vægtning

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: Mandag den 08. december 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 20:20 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Åben. TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 16.

Åben. TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 16. TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Onsdag den 16. januar 2013 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Medlemmer Fra forvaltningen Randi Mondorf

Læs mere

Formandsmøde den 29. november 2012.

Formandsmøde den 29. november 2012. Formandsmøde den 29. november 2012. Formanden for sammenslutningen Kurt Wriedt åbnede mødet med at byde velkommen til de 28 fremmødte medlemmer, som repræsenterede 21 grundejerforeninger, samt fra Tårnby

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Protokol 03-12-2013 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Curt Købsted Paul Knudsen Christina Stenberg Lillie Dorete Dandanell Lene Kaspersen Liss Kramer Mikkelsen Søren Hoby Andersen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Mødereferat. Miljø- og Planlægningsudvalget: Peter Antonsen (PEA) Marianne Preis Balser (MPB) Henrik Peulicke (HPE) Anne Ehrenreich (AEH)

Mødereferat. Miljø- og Planlægningsudvalget: Peter Antonsen (PEA) Marianne Preis Balser (MPB) Henrik Peulicke (HPE) Anne Ehrenreich (AEH) Mødereferat Sted: Rådhuset Dato: 29.10.2010 Deltagere: Grønt Råd: Bent Møllmann Jürgensen (BMJ) Peter Skat (PS) Anni Buhr Mejlsø-Schmidt (ABM) Kirsten Nykjær Kragh (KNK) Ernst Renstrup (ER) Harald K. Hansen

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

Indledning. Forord. der alt i alt tegner sig et positivt billede af udviklingsmulighederne

Indledning. Forord. der alt i alt tegner sig et positivt billede af udviklingsmulighederne Indledning Forord Så foreligger den nye kommuneplan for Skjern Kommune. I planen skitserer byrådet sit bud på nogle af de overordnede mål og rammer for udviklingen i kommunen de kommende år. Kommuneplanen

Læs mere