Teknisk årsberetning 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk årsberetning 2013"

Transkript

1 Teknisk årsberetning 2013

2 Forsyningen Allerød Rudersdals domicil Skovlytoften 27 i Holte Side 2 af 24

3 Indhold Velkommen til Forsyningen Allerød Rudersdal 5 Beretning for Vand i Rudersdal 8 Spildevand i Rudersdal 11 Spildevand i Allerød 15 Tømningsordning 19 Personale 20 Økonomi 20 Økonomiske hoved- og nøgletal 21 Organisation og ledelse 22 Side 3 af 24

4 Lynge Renseanlæg Side 4 af 24

5 Velkommen til Forsyningen Allerød Rudersdal Serviceselskabet Forsyningen Allerød Rudersdal A/S blev stiftet ultimo Selskabet er stiftet med henblik på at servicere de to forsyningsselskaber Allerød Spildevand A/S og Rudersdal Forsyning A/S. Allerød Spildevand ejer 2/7 af serviceselskabet, mens Rudersdal Forsyning ejer 5/7 af serviceselskabet. Forsyningsvirksomheden Allerød Spildevand A/S er stiftet ultimo november 2008 og er 100 % ejet af Allerød Kommune. Forsyningsvirksomheden Rudersdal Forsyning A/S er stiftet ultimo maj 2010 og er 100 % ejet af Rudersdal Kommune. Forsyningen Allerød Rudersdal har til opgave at forsyne Rudersdal Kommunes borgere med rent vand og aflede samt behandle spildevandet fra borgerne i både Allerød og Rudersdal kommuner. Vi vandforsyner borgere i den sydlige del af Rudersdal Kommune og aftager spildevandet fra borgere i Rudersdal Kommune og borgere i Allerød Kommune. I denne beretning har vi beskrevet vores aktiviteter og resultater for året 2013, idet vi gerne vil give et overordnet indblik i virksomheden Forsyningen Allerød Rudersdal. Den økonomiske beretning for Forsyningen Allerød Rudersdal er kortfattet gengivet i denne redegørelse. En deltaljeret beretning om de enkelte selskabets økonomi kan fås ved at hente de revisionspåtegnede årsrapporter på selskabets hjemmeside via Gennem 2013 har bestyrelserne, ledelsen og medarbejderne arbejdet med den fortsatte konsolidering og udvikling af virksomheden. Der har i årets løb været særligt fokus på samarbejde med øvrige forsyninger. Velkommen til vores årsberetning for Jens Ive Bestyrelsesformand John Køhler Næstformand Jane B. Madsen Direktør Side 5 af 24

6 Beretning for året 2013 Selskabets formål er at drive vand- og spildevandsaktivitet i henhold til lovgivningen herom, herunder vandog spildevandsaktivitet i Allerød og Rudersdal kommuner. Selskabet skal sikre en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerheden og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig og til gavn for alle forbrugerne i selskabets forsyningsområde. Selskabets formål er endvidere at udøve virksomhed med nær tilknytning til vand- og spildevandsforsyningsvirksomhed, jf. reglerne herom i vandsektorlovens 18. Væsentlige begivenheder Året 2013 har båret præg af travlhed: Ud over opretholdelse af den daglige drifts- og forsyningssikkerhed på vand- og spildevandsanlæggene har vi gennemført en række initiativer, som er beskrevet i det følgende. Information til kunderne I efteråret 2013 er der blevet husstandsomdelt en folder til alle borgere i Allerød Kommune. Folderen informerer om Forsyningen Allerød Rudersdal og er et forsøg på at give borgerne et indblik i forsyningens virke. Forbrugervalg Der er i efteråret 2013 gennemført valg af 2 forbrugerrepræsentanter til hver af bestyrelserne for henholdsvis Allerød Spildevand og Rudersdal Forsyning. Til bestyrelsen i Allerød Spildevand stillede 2 kandidater op, hvorfor de blev valgt direkte af bestyrelsen uden afholdelse af et valg. Til bestyrelsen i Rudersdal Forsyning stillede 3 kandidater op, hvorfor der blev afholdt valg. Forbrugerrepræsentanterne indtræder i bestyrelserne pr. 1. januar Prislofter og benchmarkingmodel Forsyningssekretariatet har i august og september 2013 fremsendt udkast til prisloft for 2014 for alle tre selskaber. På baggrund heraf er taksterne for 2014 blevet fastsat. Efterfølgende har den statslige myndighed Forsyningssekretariatet, som følge af Konkurrenceankenævnets kendelse af september 2013, måttet korrigere de udmeldte prislofter for 2012 og 2013 for de 136 selskaber, som har fået foretaget luftkorrektion. Dette gælder blandt andet for Allerød Spildevand, Rudersdal Forsyning Vand og Rudersdal Forsyning, Spildevand. På baggrund heraf har Forsyningssekretariatet i november 2013 fremsendt udkast til afgørelser om korrigerede prislofter for 2012 og 2013 samt udkast til afgørelser om prislofter for 2014 for alle tre forsyninger. Vi har efterfølgende afgivet høringssvar primært med tekniske korrektioner. De endelige prislofter for 2012, 2013 og 2014 er udmeldt af Forsyningssekretariatet i december Rudersdal Forsyning har valgt ikke at påklage prisloftsafgørelserne til Konkurrenceankenævnet. Allerød Spildevand har derimod valgt at fremsende en foreløbig klage til Konkurrenceankenævnet, idet Forsyningssekretariatet i sine afgørelser om prisloftet for 2013 og 2014 har afvist at anse en partneringaftale mellem Allerød Spildevand A/S og Krüger som et særligt forhold for Allerød Spildevand A/S, der kan føre til et tillæg til prisloftet. Hjemtagelse af drift af renseanlæg, pumpestationer m.v. Driften af Allerød Spildevands renseanlæg, bassiner og pumpestationer har været forestået af Krüger via en partneringaftale. Aftalen udløber efter 8 år med udgangen af februar 2014, hvor driften vil blive hjemtaget. I forbindelse med hjemtagelse vil der skulle ske virksomhedsoverdragelse af det personale, som hidtil har arbejdet på anlæggene. Der har været en del aktivitet i 2013 som følge hjemtagelsen. Side 6 af 24

7 Lillerød Renseanlæg Nye leveringsbestemmelser Betalingsvedtægten for Allerød Spildevand og leveringsbestemmelserne for Rudersdal Forsyning er blevet revideret som følge af regeringens nye regler om differentierede takster til brug for beregningen af afledningsbidraget. Betalingsvedtægten for Allerød Spildevand er vedtaget den 7. oktober 2013 af bestyrelsen for Allerød Spildevand og godkendt af Allerød Byråd den 19. december Betalingsvedtægten træder i kraft ved Allerød Byråds godkendelse. Leveringsbestemmelserne for Rudersdal Forsyning er vedtaget den 7. oktober 2013 af bestyrelsen for Rudersdal Forsyning og godkendt af Kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune den 27. november Leveringsbestemmelserne træder i kraft ved Kommunalbestyrelsens godkendelse. Forbrugsafregning Det er besluttet at ændre perioden for aflæsning af vandmåler for Rudersdal Forsynings forbrugere til årsskiftet med virkning fra årsskiftet 2013/2014. Det medfører, at forfaldsdatoerne for betaling af vand og spildevand flyttes. Baggrunden for beslutningen er regeringens nye regler om differentierede takster til brug for beregningen af afledningsbidraget. Forbrugerne har derfor haft mulighed for at afgive en ekstra måleraflæsning pr. 31. december Forfaldsdatoerne for afregningen af Rudersdal Forsynings forbrugere er fremover 5. april og 5. oktober. Klimatilpasningsplaner Forsyningen Allerød Rudersdal har bistået Allerød og Rudersdal kommuner med at udarbejde klimatilpasningsplaner for de respektive kommuner. En stor del af arbejdet har været at lave beregninger af forventede oversvømmelser ved manglende kapacitet i afløbssystemerne for forskellige fremtidige scenarier for regn. Side 7 af 24

8 Vand i Rudersdal Forsyningen Allerød Rudersdal leverer drikkevand til borgerne i den sydlige del af Rudersdal Kommune. Vi vandforsyner således ca hustande eller ca borgere i den sydlige del af Rudersdal Kommune. Rudersdal Forsyning ejer 13 indvindingsboringer fordelt på 4 kildepladser beliggende i Holte, Nærum, Trørød og Vedbæk. Råvandet behandles på selskabets 3 vandværker, Holte Vandværk på Søengen 6, Nærum Vandværk på Egehegnet 170 og Trørød Vandværk på Rundforbivej 54, idet vandet fra Vedbæk kildeplads ligeledes behandles på Trørød Vandværk. Salg af drikkevand Den afregnede vandmængde for 2013 er opgjort til 1,701 mio. m 3, hvilket er en stigning på 1,6 % i forhold til Trørød kildeplads Produktion og vandtab Rudersdal Forsyning har en samlet indvindingstilladelse på 2,8 mio. m 3 vand per år. Distributionsnettet består af ca. 200 km vandledninger, en trykforøgerstation samt vandtårnet på Søllerødvej 57D i Kirkeskoven. Der blev indvundet m 3 råvand i I 2013 udgjorde den på ledningsnettet udpumpede vandmængde m 3, mens den udpumpede vandmængde i 2012 udgjorde m 3. Det samlede ikke målte forbrug var i 2013 på 10,8 %, hvilket er en fald i forhold til 11,5 % i Der arbejdes på at nedbringe vandspildet yderligere. Vandkvalitet Vandkvaliteten er generelt god i forsyningsområdet. Vandet analyseres jævnligt og overholder normalt vandkvalitetskravene. Side 8 af 24

9 Overskridelse af grænseværdier for ammonium og nitrit på Nærum Vandværk Der har igen i 2013 været overskridelser af grænseværdier for ammonium og nitrit på Nærum Vandværk. Overskridelserne er opstået efter renoveringen af filtrene i årene Der er blevet igangsat et pilotprojekt i samarbejde med DTU på et separat forsøgsanlæg på Nærum Vandværk. Forsøget bestod i at tilsætte fosfor i filtrene i håb om at få de bakterier, der skal omsætte ammonium via nitrit til nitrat i filtrene, til at vokse. Forsøget viste gode resultater. I august blev der med tilladelse fra kommunen igangsat dosering af fortyndet fosforsyre i et af filtrene i en begrænset periode. På baggrund heraf blev der i slutningen af året søgt om tilladelse til at dosere fosfor til alle seks filtre i en kort periode. Overskridelse af grænseværdi for jern på Trørød Vandværk Der er i efteråret 2013 konstateret en overskridelse af grænseværdien for indholdet af jern i vandet fra Trørød Vandværk. Sandfiltrene blev gennemskyllet, og der blev justeret på filterskylningsintervaller. Indholdet af jern i vandet fra Trørød Vandværk har siden ligger under grænseværdien. Overskridelse af antal coliforme bakterier på Holte Vandværk I forbindelse med inspektion af rentvandstanken på Holte Vandværk blev der taget en vandprøve, hvor der blev fundet et mindre antal coliforme bakterier. På baggrund heraf blev udpumpningen af vand fra vandværket til ledningsnettet stoppet, og der blev taget nye prøver på vandværket, i vandtårnet og på nogle forbrugsadresser af flere gange. Forureningen viste sig at være overstået i løbet af 2-3 dage. Embedslægen vurderede, at forureningen var så begrænset i tid og omfang, at der ikke var behov for at udstede kogepåbud. Indhold af BAM Der har i en årerække været konstateret indhold af BAM (2,6-Dichlorbanzamid) på Trørød kildeplads. BAM er nedbrydningsproduktet fra sprøjtemidler. Kilden til BAM-forureningen er ukendt. Der bliver derfor taget ekstra prøver af vandet fra Trørød kildeplads. Der blev også i 2013 fundet BAM i prøverne fra boringer på Trørød kildeplads samt i prøverne fra Trørød Vandværk. Der findes ingen grænseværdier for, hvor meget BAM vandet i boringerne må indeholde. Indholdet af BAM i boringerne var delvist over de grænseværdier, som gælder for vand, der udpumpes fra vandværket. Indholdet af BAM i vandet fra vandværket var dog under grænseværdien. Der er også blevet målt et lille indhold af BAM i nogle af boringerne på kildepladsen til Holte Vandværk. Der er dog ikke fundet BAM i prøverne af vandet fra Holte Vandværk. Renovering og nyanlæg Årets samlede investeringer udgjorde 5,20 mio. kr. mod et budget på 6,75 mio. kr. Investeringerne har været lidt lavere end budgettet, primært fordi renoveringen af Holte Vandværk er blevet udsat. I stedet er der renoveret ledninger for ca. 1 mio. kr. mere end budgetteret. Selskabets investeringer har i 2013 primært vedrørt følgende aktiviteter. Holte Vandværk I 2013 er der blevet udarbejdet et skitseprojekt med forslag til forskellige renoveringstiltag. I forlængelse heraf blev rentvandstanken inspiceret og rengjort af et dykkerfirma, og der blev udarbejdet en tilstandsrapport. Egentlige renoveringstiltag samt etablering af en ny rentvandstank forventes påbegyndt i Boringer Der blev i 2013 iværksat et overvågningsprogram for boringernes ydelse. Hvis ydelsen kommer under et vist niveau, indikerer det, at en boring skal ses efter. Det viste sig at være tilfældet med boring 7 på Holte kildeplads (DGU nr ). I sommeren 2013 blev boringen derfor tv-inspiceret. På baggrund af tvinspektionen er boringen blevet renpumpet for sand. Det forventedes, at boringens ydelse herved kommer på et acceptabelt niveau i et par måneder, men at ydelsen derefter igen vil falde. I efteråret 2013 blev pumpen i boring 5 på Holte kildeplads (DGU nr ) skiftet, og efterfølgende er boringen blevet filmet. I tv-rapporten blev der påpeget, at der er risiko for, at boringen falder sammen. En erstatningsboring er planlagt etableret i Side 9 af 24

10 Oplag af nye vandledninger Ledningsnet Vi har i 2013 udbudt renovering af vandledningen i Kohavevej med tilhørende sideveje. Halvdelen af entreprisen er blevet udført i 2013, mens den anden halvdel udføres i foråret På Malerbakken er der etableret et mindre stykke ny forsyningsledning på en strækning, hvor vi tidligere har benyttet en privat fællesledning til forsyning af 9 parceller. I forbindelse med etablering af første etape af bebyggelse af den tidligere forsvarskommando på Henriksholms Alle har vi etableret en ny hovedledning, nye forsyningsledninger og nye stik. Som følge af udvidelsen af Helsingørmotorvejen har vi omlagt en hovedledning i Gammel Holtevej under broen. Vandmålere I 2013 blev der udskiftet 969 målere, hvoraf de fleste målere blev udskiftet i forbindelse med den systematiske udskiftning af alle målere i vores forsyningsområde over en 6-årig periode. De resterende målere er sat op på nye installationer. Der mangler nu kun at blive skiftet nogle af de store vandmålere samt vandmålere på adresser, hvor forbrugerne ikke har reageret efter 3 henvendelser. Øvrige forhold Grundvandsmodel I samarbejde med omkringliggende kommuner og forsyninger er arbejdet med at få opstillet en grundvandsmodel blevet færdigt i slutningen af Samarbejdet omfatter udvalgte kommuner og forsyninger i Fredensborg, Gladsaxe, Gentofte, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal. Modeloplandet strækker sig fra Mølleå-oplandet i syd til Nivå-oplandet i nord. Der er taget udgangspunkt i Naturstyrelsens Nordøstmodel men med et finere maske-net på 100 m * 100 m. Modellen har vi navngivet Øresundsmodellen. Grundvandsmodellen vil fremover kunne bruges til simuleringer. For eksempel kan modellen anvendes til at simulere konsekvensen af ændringer i indvindingsmængder på en kildeplads. Side 10 af 24

11 Spildevand i Rudersdal Selskabet varetager transport af spildevand fra ca borgere i Rudersdal Kommune med undtagelse af ca. 215 ukloakerede ejendomme i landdistrikterne, som er tilmeldt tømningsordningen. Den afregnede vandmængde er for 2013 opgjort til 2,861 mio. m 3, hvilket er en stigning på 2,9 % i forhold til Ca. 70 % af spildevandet fra de kloakerede ejendomme renses på Rudersdal Forsynings fire renseanlæg. De fire renseanlæg er Sjælsø Renseanlæg på Bakkevej 83, Bistrup Renseanlæg på Turistvej 127, Vedbæk Renseanlæg på Gøngehusvej 29A og Rundforbi Renseanlæg på Egebækvej 131. De resterende 30 % af spildevandet renses enten på Renseanlæg Lundtofte i Lyngby-Taarbæk Kommune (ca. 26 %) eller på Usserød Renseanlæg i Hørsholm Kommune. Efter rensning udledes vandet til recipienterne, Kighanerenden, Usserød Å eller Øresund var et meget tørt år. Der blev registreret i alt 535 mm nedbør i Vedbæk. Sjælsø Renseanlæg Transport af spildevand Selskabet ejer og driver et afløbssystem bestående af - ca. 450 km hovedkloakledninger til bortledning af spilde- og regnvand. Disse er opdelt i fælles-ledninger til spilde- og regnvand, separatledninger til spildevand og separatledninger til regnvand - ca. 32 km trykledninger - ca. 140 km stikledninger - ca. 57 bassiner - ca. 110 pumpestationer samt - ca. 114 overløbsbygværker. Rensning I 2013 blev i alt m 3 spildevand med en biologisk belastning svarende til personækvivalenter (PE) renset på Rudersdal Forsynings renseanlæg. Rensningen af spildevand på de fire renseanlæg er Side 11 af 24

12 foregået på et tilfredsstillende niveau. Afløbskravene for det rensede spildevand er overholdt. De forureningsmæssige, såvel som de hydrauliske belastninger har ligget inden for anlæggenes respektive kapaciteter. Sjælsø Renseanlæg behandlede m 3 spildevand og aflastede over 4 gange en samlet mængde på 447 m 3. I gennemsnit over de sidste 5 år er der aflastet ca m 3 pr. år svarende til et gennemsnit på ca. 1,4 % af indløbsmængden. Alle krav er overholdt. Bistrup Renseanlæg Bistrup Renseanlæg behandlede m 3 spildevand og aflastede over 8 gange en samlet mængde på m 3. I gennemsnit over de sidste 5 år er der aflastet ca m 3 pr. år svarende til et gennemsnit på ca. 2,4 % af indløbsmængden. Alle krav er overholdt. Vedbæk Renseanlæg behandlede m 3 spildevand og aflastede over 2 gange en samlet mængde på 953 m 3. I gennemsnit over de sidste 5 år må der højst aflastes 4,5 % af den udledte spildevandsmængde. Dette krav er overholdt, da gennemsnittet af aflastninger over 5 år ligger på 1,1 %. Et andet krav er, at den samlede vandmængde (ekskl. aflastning) gennemsnitlig højst må udgøre m 3 /år over 5 år. Dette krav er ikke overholdt, hvilket skyldes en fejl i flowmålingen på renseanlægget, som blev udbedret i Rundforbi Renseanlæg behandlede ca m 3 spildevand og aflastede over 2 gange en samlet mængde på 445 m 3. Kravet til aflastninger er maksimalt et gennemsnit på 10 gange årligt baseret på de sidste 5 år. Dette krav er overholdt med et gennemsnit på 6,4 aflastninger. Et andet krav er, at den samlede vandmængde (ekskl. aflastning) gennemsnitlig højst må udgøre m 3 /år over 5 år. Dette krav er overholdt med god margin. Den samlede spildevandsafgift for de fire renseanlæg er i 2013 opgjort til kr. mod kr. i Der anvendes jernklorid til kemisk udfældning af fosfor i de tilfælde, hvor de biologiske processer ikke er tilstrækkelige til at sikre overholdelse af grænseværdien for fosfor i udløbet. Den indkøbte mængde af jernklorid var i 2013 i alt på 204,4 tons, fordelt med 31,6 tons på Sjælsø Renseanlæg, 66,2 tons på Bistrup Renseanlæg, 60,4 tons på Vedbæk Renseanlæg og 46,2 tons på Rundforbi Renseanlæg. Side 12 af 24

13 Slam Når spildevandet har gennemgået renseprocessen, er slammet tilbage som restprodukt. I slammet er der meget næring, men også indhold af andre stoffer. Slammet afvandes forskelligt på Rudersdal Forsynings renseanlæg. Slammet fra Bistrup Renseanlæg bliver efter forafvanding kørt til Sjælsø Renseanlæg for at gennemgå den sidste afvanding på dekantercentrifuge. Også på Vedbæk Renseanlæg afvandes slammet med en decantercentrifuge. Slammet fra Rundforbi Renseanlæg afvandes derimod på slambede. Når spildevandsslammet er afvandet, køres det til udbringning på landbrugsjord som gødning. Der anvendes polymer på alle forsyningens anlæg for at nedbringe indholdet af vand i slammet. Forbruget af polymer er afhængig af slamkvaliteten og slammængden på renseanlæggene. Den indkøbte mængde af polymer var i 2013 i alt på kg, fordelt med kg på Sjælsø Renseanlæg, kg på Bistrup Renseanlæg, kg på Vedbæk Renseanlæg og 475 kg på Rundforbi Renseanlæg. Før udbringning kontrolleres grænseværdierne for tungmetaller og miljøfremmede stoffer i slammet. Slammet fra Sjælsø, Bistrup, Rundforbi og Vedbæk renseanlæg har i 2013 overholdt kravene til udbringning på landbrugsjord. Der er i 2013 produceret ton (vådvægt) slam til udbringning på landbrugsjord. Slammet fordeler sig med ton fra Sjælsø og Bistrup Renseanlæg og ton fra Vedbæk Renseanlæg. Fra Rundforbi Renseanlæg er der ikke kørt slam væk i Elforbrug Pumpestationer, bassiner m.v. har i 2013 brugt ca kwh, og forsyningens renseanlæg har brugt ca kwh. Damgårdsvej pumpestation Renovering og nyanlæg Årets samlede investeringer på egne spildevandsanlæg udgjorde 16,1 mio. kr. mod et budget på 38,0 mio. kr. Investeringerne i spildevandsforsyningen har været mindre end budgetteret, da projektet med at nedlægge Rundforbi Renseanlæg kom lidt sent i gang i Herudover er projektet med etablering af nyt bassin på Bistrup Renseanlæg blevet midlertidigt stoppet på grund af entreprenørens konkurs. Selskabets investeringer i spildevandsanlæg har i 2013 primært vedrørt følgende aktiviteter. Side 13 af 24

14 Renovering af ledninger: I 2013 blev der foretaget tv-inspektion af ca. 90 km hovedledninger i Rudersdal Kommune. Der blev renoveret i alt 6,2 km ledninger ved opgravningsfrie metoder, primært i Bistrup og Vedbæk. De 5,0 km er strømperenoveret, og 1,2 km er renoveret ved rørsprængning. Overtagelse af private pumpestationer: I 2013 overtog Rudersdal Forsyning 3 pumpestationer på private matrikler. Forsyningen Allerød Rudersdal står fremtidigt for drift og vedligeholdelse af pumpestationerne. Afløbsmodel Der er gennemført 2 overordnede måleserier med 12 flowmålere. Den ene måleserie var i oplandene Holte, Dronninggård og Søllerød, som leder spildevand til Rundforbi Renseanlæg og Mølleåværket. Den anden måleserie foregik i Forskerparken SCION/DTU, som leder vand til Usserød Renseanlæg i Hørsholm Kommune. Flowmålerne er blevet installeret på strategiske positioner for at belyse vandstanden og hastigheden på et givent sted i forbindelse med forskellige regnhændelser. Der er opstillet en computermodel baseret på input fra databasen DanDas med ledningsnettet, meteorologiske data fra regnmålere tilmeldt DMI, data fra forsyningens SCADA system og kalibreringsdata fra flowmålere. Ud fra dette kan spildevandssystemets opførsel ved ekstrem regn og ved de forventede ændrede nedbørsmønstre relateret til global opvarmning ekstrapoleres. Formålet med afløbsmodellen er at forsøge at identificere afløbssystemets eventuelle manglende kapacitet for om nødvendigt at udvide afløbssystemets kapacitet. Kloakstik: Der er i 2013 etableret 7 nye kloakstik. Bassin på Bistrup Renseanlæg Et mindre gammelt bassin er nedrevet og etablering et nyt og større bassin er påbegyndt i Den øgede bassinkapacitet på ca m 3 vil reducere udledningen af ikke renset spildevand og dermed reducere forureningen af Bistruprenden/Furesø. Sandbehandlingsanlæg på Vedbæk Renseanlæg Etablering af et sandbehandlingsanlæg blev sat i gang i Når ledningsnettet spules, f.eks. før tvinspektion eller renovering, opsamles en del slamholdigt sand. Sandbehandlingsanlægget skal sikre en miljø- og arbejdsmæssig forsvarlig behandling af dette sand fremover. Anlægget forventes at blive taget i brug primo Pipeline 3 og nedlæggelse af Rundforbi Renseanlæg: Der er i løbet af 2013 blevet etableret en pumpestation på Rundforbi Renseanlæg og en dertil hørende spildevandsledning (tryk og gravitation) ned til Mølleåværket. Pumpestation og ledning forventes at blive taget i brug i starten af 2014, hvorefter Rundforbi Renseanlæg kan nedlægges. Omlægning af kloak ved Helsingørmotorvejen: I forbindelse med udvidelsen af Helsingørmotorvejen er en spildevandledning blevet omlagt. Ledningen under motorvejen fra Mariehøj Centret er nedlagt og en ny ledning er etableret langs motorvejen til en eksisterende ledning ved Pilekæret. Planlægning Afløbssystemet i Rudersdal Kommune er planlagt tv-inspiceret over en årrække med ca. 50 km hovedledninger med tilhørende brønde pr. år. Prioriteringen af renoveringsarbejderne vælges på baggrund af et samlet overblik over alle de tv-inspicerede ledningsstræk. Renoveringen planlægges ud fra ledningernes tilstand, hensynet til ønsket hydraulisk kapacitet, mulige tekniske løsninger (stram foring, cracking, alternative løsninger) og almene praktiske hensyn. Det tilstræbes at koncentrere renoveringsindsatsen i geografisk afgrænsede områder, samt tillægge ledninger med stor konsekvens ved nedbrud en større vigtighed. Side 14 af 24

15 Spildevand i Allerød Selskabet varetager transport af spildevand fra ca borgere i Allerød Kommune med undtagelse af ca. 200 ukloakerede ejendomme i landdistrikterne, som er tilmeldt tømningsordningen. Den afregnede vandmængde er for 2012 opgjort til m 3. Oplysningerne om afregnede vandmængder for 2013 fra de private vandværker i Allerød Kommune oplyses først fra midten af februar, og derefter skal de behandles. Vi ligger derfor pt. ikke inde med oplysning om solgt vandmængde for Mængden af solgt vand i 2012 er ca m 3 større end i Den solgte vandmængde viser dog samlet en faldende tendens, idet 2009: 1,192 mio. m 3, 2010: 1,053 mio. m 3 og 2011: 1,099 mio. m 3 og 2012: 1,105 mio. m 3 giver et samlet fald. Der er kun få ejendomme i Allerød Kommune, der leder spildevand til rensning på andre forsyningers renseanlæg. Tilsvarende modtager Allerød Spildevands renseanlæg kun spildevand fra få ejendomme i nabokommunerne. I 2012 blev der solgt m 3 vand i Allerød Kommune, som blev renset på andre forsyningers renseanlæg i andre kommuner var et meget tørt år. Der blev registreret i alt 535 mm nedbør i Vedbæk. Lillerød Renseanlæg Transport af spildevand Allerød Spildevand A/S ejer et afløbssystem bestående af - ca. 267 km hovedkloakledninger til bortledning af spilde- og regnvand. Disse er opdelt i fælles-ledninger til spilde- og regnvand, separatledninger til spildevand og separatledninger til regnvand - ca. 42 bassiner - ca. 80 pumpestationer - ca. 188 husstandspumpestationer samt - ca. 84 overløbsbygværker. Side 15 af 24

16 Forsyningen Allerød Rudersdal A/S forestår driften af afløbssystemet, mens driften af renseanlæg, pumpestationer og bassiner varetages af Krüger. Rensning I 2013 blev i alt m 3 spildevand med en biologisk belastning svarende til personækvivalenter (PE) renset på Allerød Spildevands tre renseanlæg. Rensningen af spildevand på de tre renseanlæg er foregået på et tilfredsstillende niveau. Afløbskravene for det rensede spildevand er overholdt. Lillerød Renseanlæg behandlede m 3 spildevand. På Lillerød Renseanlæg er der to aflastningsbassiner, et bassin på ca m 3 og et bassin på ca m 3. Der er ingen registrering af overløb fra disse bassiner, hvorfor hyppigheden og mængden ikke kendes. Lynge Renseanlæg behandlede m 3 spildevand. Der er ingen bassiner på Lynge Renseanlæg. Der findes dog flere bassiner i oplandet til Lynge Renseanlæg. Sjælsmark Renseanlæg behandlede m 3 spildevand. Den behandlede vandmængde på Sjælsmark Renseanlæg steg fra 2011 til 2012, idet der er etableret et bassin på 500 m 3, således at overløb først sker efter fyldningen af dette bassin. Der er registrering af flow i overløbet, men måleren er endnu ikke kalibreret. Sjælsmark Renseanlæg Der anvendes polymer på alle Allerød Spildevands anlæg. Polymer tilsættes slammet for at nedbringe indholdet af vand i slammet. Forbruget af polymer er afhængig af slamkvalitet og slammængde på renseanlæggene. Der anvendes ligeledes aluminiumsulfat til kemisk udfældning af fosfor i de tilfælde, hvor de biologiske processer ikke er tilstrækkelige til at sikre overholdelse af grænseværdien for fosfor i udløbet. Den indkøbte mængde af aluminiumsulfat var i 2013 i alt på 35,7 ton for de tre renseanlæg. Side 16 af 24

17 Den samlede spildevandsafgift for de 3 renseanlæg er i 2013 opgjort til kr. mod kr. i Forskellen skyldes bedre renseresultater og en mindre nedbørsmængde i Spildevandsafgiften for renseanlæggene er baseret på mængden af renset vand. Slam Når spildevandet har gennemgået renseprocessen, er slammet tilbage som restprodukt. I slammet er der meget næring, men også indhold af andre stoffer. Slammet afvandes på Lillerød Renseanlæg. Slammet fra Lynge og Sjælsmark renseanlæg bliver efter koncentrering kørt til Lillerød Renseanlæg for at gennemgå den sidste afvanding på dekantercentrifuge. Når spildevandsslammet er afvandet, køres det til udbringning på landbrugsjord som gødning. Før slammet udbringes på landbrugsjord, kontrolleres grænseværdierne for tungmetaller og miljøfremmede stoffer i slammet. Slammet fra renseanlæggene har igen i 2013 overholdt kravene til udbringning på landbrugsjord med god margen. Der er i 2013 kørt ton (vådvægt) slam i container fra Lillerød Renseanlæg til udbringning på landbrugsjord. Elforbrug Pumpestationer, bassiner m.v. har i 2013 brugt ca kwh. Det anførte forbrug er eksklusivt forbrug af el på husstandspumpestationer. Renseanlæggene har brugt ca kwh. Bassin Rørmosen Side 17 af 24

18 Renovering og nyanlæg Årets samlede investeringer på Allerød Spildevands spildevandsanlæg udgjorde 34,1 mio. kr. mod et budget på 20,6 mio. kr. Investeringerne i spildevandsforsyningen har været større end budgettet, primært fordi igangværende arbejder fra tidligere år først er blevet aktiveret i Disse aktiviteter omfatter blandt andet bassin ved Rørmosen samt kloakering af Statenevej og Østre Teglværksvej. Herudover har der været øget investeringer i blandt andet renovering af afløbssystemet. Allerød Spildevands investeringer i spildevandsanlæg har i 2013 primært vedrørt følgende aktiviteter. Renovering af ledninger: Der er i alt udført renovering af ca. 5,4 km ledninger ved opgravningsfrie metoder (strømpeforing og craking). Derudover er der blevet tv-inspiceret 1,7 km ledning. Forsyningens database er opdateret med renoverede strækninger og tv-inspektioner. Lillerød Renseanlæg: På Lillerød Renseanlæg er der startet flere projekter op, som færdiggøres i For eksempel udskiftning af blæsere til beluftning af procestankene og udskiftning og renovering af mellempumpestation. Kloakering af det åbne land: I 2013 blev 25 ejendomme i det åbne land tilsluttet Allerød Spildevands spildevandssystem. Tilslutningen er sket ved tryksatte systemer med en pumpe for hver tilsluttet ejendom. Forsyningens database er løbende blevet opdateret med udvidelserne i spildevandssystemet. Kloakstik: Der er i 2013 etableret 4 nye kloakstik på adresserne Frederik 7 vej 8, Møllemoseparken 5 (klubhus), Prins Valdemars Alle 15 og Ravnsholtvej 6A. Herudover har Allerød Spildevand overtaget et privat byggemodnet spildevandsanlæg for 42 ejendomme på Statenevej. Nyt lukket bassin på Gammel Lyngevej 72: I 2013 blev et åbent jordbassin erstattet med et lukket betonbassin, og den tilhørende pumpestation blev erstattet af en ny. Renovering af pumpestation på Ligustervangen (pst226): En utidssvarende pumpestation til spildevand, er blevet udskiftet med en ny. Side 18 af 24

19 Tømningsordning i Rudersdal Forsyningen Allerød Rudersdal varetager den obligatoriske tømningsordning i Rudersdal Kommune. Tømningsordningen omfatter ca. 215 ukloakerede ejendomme, der ikke er tilsluttet Rudersdal Forsynings renseanlæg. Ejendommene afleder generelt spildevand til nedsivning via bundfældningstank, bortset fra 14 ejendomme, som benytter samletank (lukket tank). Alle ejendomme i ukloakerede områder skal have enten bundfældnings- eller samletank, som tømmes én eller flere gange om året alt efter størrelse og belastning. For ejendomme med bundfældningstanke gennemføres tømningerne i løbet af maj-juni måned, mens det for ejendomme med samletanke sker efter behov. Indholdet af tankene transporteres til Sjælsø Renseanlæg, hvor det behandles. Tømningsordning i Allerød Forsyningen Allerød Rudersdal varetager den obligatoriske tømningsordning i Allerød Kommune. Tømningsordningen omfatter ca. 200 ukloakerede ejendomme, der ikke er tilsluttet Allerød Spildevands renseanlæg. Ejendommene afleder generelt spildevand til nedsivning via bundfældningstank, bortset fra 28 ejendomme, som benytter samletank. Samletanke er ikke med i den obligatoriske tømningsordning. Tømningerne af bundfældningstanke gennemføres i løbet af september-november måned. Indholdet af tankene transporteres til Lillerød renseanlæg, hvor det behandles. Side 19 af 24

20 Personale Medarbejderne fra henholdsvis Allerød Spildevand og Rudersdal Forsyning blev pr. 1. januar 2012 virksomhedsoverdraget til Forsyningen Allerød Rudersdal. De væsentligste aktiviteter på personaleområdet i 2013 har derfor fortsat været opbygning og konsolidering af selskabet med en samlet medarbejdergruppe og en begyndende samlende kultur for Forsyningen Allerød Rudersdal. I 2013 har der været en afgang af 1 medarbejder. Der har efterfølgende været tilgang af 1 medarbejder, som er en genbesættelse af den ledige stilling. I 2013 har der således været ansat 36 medarbejdere i selskabet. Den gennemsnitlige alder for medarbejderne er 48 år. Medarbejdernes gennemsnitlige anciennitet er 11 år. 11 medarbejdere har under 5 års anciennitet, 4 medarbejder har mellem 5 og 10 års anciennitet, mens 21 medarbejdere har mere end 10 års anciennitet. I selskabet er ansat 8 kvinder og 28 mænd. Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget er blevet etableret i Ledelsen i udvalget er repræsenteret ved direktøren samt tre driftsledere. Medarbejdersiden er repræsenteret ved fire arbejdsmiljørepræsentanter, en tillidsrepræsentant fra 3F samt en observatør. De fire arbejdsmiljørepræsentanter repræsenterer hvert af områderne vand, spildevand, renseanlæg og administrationen. Observatøren repræsenterer vand. Der er i årets løb afholdt 4 møder. Økonomi Det er Forsyningen Allerød Rudersdals anden regnskabsaflæggelse, som i henhold til vedtægterne dækker kalenderåret, perioden fra 1. januar 2013 til 31. december Det er Allerød Spildevands sjette regnskabsaflæggelse, og Rudersdal Forsynings fjerde regnskabsaflæggelse, som i henhold til de respektive vedtægter begge dækker kalenderåret Årets økonomiske resultat Allerød Spildevand Årets nettoomsætning udgør tkr. Selskabets resultatopgørelse viser et underskud på 896 tkr. Selskabets balance udviser en egenkapital på tkr. pr. 31. december Selskabets underskud disponeres til formindskelse af egenkapitalen i selskabet. Rudersdal Forsyning Årets nettoomsætning udgør tkr. Selskabets resultatopgørelse viser et overskud på 0 tkr. Overskuddet fordeler sig med henholdsvis 0 tkr. i overskud i vandforsyningen og med 0 tkr. i overskud i spildevandsforsyningen. Selskabets balance udviser en egenkapital på tkr. pr. 31. december Selskabets overskud er disponeret til overført resultat. Forsyningen Allerød Rudersdal Årets nettoomsætning udgør tkr. Selskabets resultatopgørelse viser et overskud på 0 tkr. Selskabets balance udviser en egenkapital på 504 tkr. pr. 31. december Ledelsen anser årets resultater for tilfredsstillende. Side 20 af 24

Årsberetning 2014. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S

Årsberetning 2014. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S Årsberetning 2014 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S Lyngby-Taarbæk Forsyning lægger stor vægt på initiativer, der beskytter områdets natur. Forsidefoto: Mølleåværket er Nordeuropas mest avancerede

Læs mere

Forsyningen. Dit nye forsyningsselskab

Forsyningen. Dit nye forsyningsselskab Forsyningen Allerød Rudersdal A/S Dit nye forsyningsselskab Velkommen til Forsyningen Allerød Rudersdal Læs mere Du kan finde aktuelle og generelle oplysninger på hjemmesiden www.forsyningen.com Eller

Læs mere

Pumpehus i træ. Årsrapport. Aalborg Forsyning, Kloak A/S. 1. januar - 31. december 2012. 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798

Pumpehus i træ. Årsrapport. Aalborg Forsyning, Kloak A/S. 1. januar - 31. december 2012. 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798 Pumpehus i træ Årsrapport Aalborg Forsyning, Kloak A/S 1. januar - 31. december 2012 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsens påtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Generalforsamling. 30. Maj 2013

Generalforsamling. 30. Maj 2013 Generalforsamling 30. Maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller

Læs mere

MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT

MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 www.bdo.dk DK-5100 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT 2011 Årsrapporten

Læs mere

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Telefon: 48 40 50 50 www.fh.dk CVR: 32 05 93 25 REDAKTION Thomas Lungholt FOTOS Operate A/S DESIGN Operate A/S

Læs mere

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2010

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 02 INDHOLD INTRODUKTION Forsyning Helsingør A/S 03 Et nyt selskab med fokus på kunderne 04 Bestyrelse og direktion 06 Ledelsespåtegning 07 Selskabsstruktur 08 2011 Revisionspåtegning 09

Læs mere

Regnskab 2013 FORSLAG LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Regnskab 2013 FORSLAG LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Regnskab 2013 FORSLAG LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Indhold Forord 7 Resumé af Grønt Regnskab 2013 9 Strategisk Energiplan 2013 4 Klar til mere regn i fremtiden 14 Klimakommunens resultater CO 2 -status 6 Forbrug

Læs mere

Spildevandsplan 2015-2018

Spildevandsplan 2015-2018 Teknik og Miljø 2014 FORSLAG Spildevandsplan 2015-2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Planens fokus... 3 Planens opbygning... 6 Forsyningssikkerhed... 7 Klimatilpasning...11 Badevand og turisme...16 Vandmiljøet og

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel Vandforsyningsplan 2010-2022 Plandel Forslag august 2010 Kolofon Udarbejdet af: Østergade 21 5580 Nørre Aaby Tlf. nr.: 88885500 E-mail: Web: middelfart@middelfart.dk www.middelfart.dk Rapportens titel:

Læs mere

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Fanø Kommune Spildevandsplan 2007-2015 Marts 2007 Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Offentliggørelse og vedtagelse... 3 Ikrafttræden... 3 Baggrund...

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4 Indholdsfortegnelse: 1 Resume... 4 2 Indledning... 5 2.1 Spildevandsplan 2016-2021... 5 2.2 Opbygning af planen og læsevejledning... 5 2.3 Offentlig høring... 5 2.4 Formål med spildevandsplanen... 6 2.5

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Plandel Oktober 2008 Kolofon Udarbejdet af Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Telefon 72 32 00 00 Email:

Læs mere

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3 Baggrund... 2 Separatkloakeringsstrategien... 3 Administrative forhold regler og praksis... 6 1 Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper... 6 2 Tilslutning til spildevandsselskabets spildevandsanlæg...

Læs mere

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev. Vandforsyningsplan 2012-2017 Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Redaktion : Miljø og Teknik I samarbejde

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 GULDBORGSUND KOMMUNE 15-12-2011 Kolofon: Titel: Spildevandsplan 2012-2020 Guldborgsund Kommune Udgivet af: Guldborgsund Kommune, Natur, Miljø og Plan, 2011 Gengivelse tilladt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27

Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen Birgitte Schjerning Povlsen

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

FORORD VIRKSOMHEDSPRÆSENTATION LEDELSESBERETNING PÅTEGNINGER ÅRSREGNSKAB

FORORD VIRKSOMHEDSPRÆSENTATION LEDELSESBERETNING PÅTEGNINGER ÅRSREGNSKAB ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Forord 5 Virksomhedspræsentation 6 Koncernstruktur 8 Bestyrelse og direktion 10 Ledelsesberetning 12 HOFOR koncernen 12 Vand 22 Spildevand 28 Fjernvarme 34 Fjernkøling 40 Bygas

Læs mere

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - katalog Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Marts 2011 Marts 2011 Udarbejdet af NIRAS A/S i samarbejde med Birgit Paludan. Forfattere:

Læs mere

Betalingsvedtægt. Varde Kloak og Spildevand A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Betalingsvedtægt. Varde Kloak og Spildevand A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Betalingsvedtægt Varde Kloak og Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2015 Version: 3.0 - opdateret 2. december 2014 Indhold Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S...3 Kapitel 1 Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand A/S Med virkning fra 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse Side Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Definitioner... 4 Kapitel 2 - Vedtægtens område 2.1 Generelt...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi for Fredericia Spildevand og Energi Med virkning fra 1. maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord... 5 Lovgrundlag og omfang... 5 Kapitel 1... 6 Definitioner... 6 Kapitel 2... 8 Vedtægtens

Læs mere

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand Indhold Formateret: Mellemrum Efter: Automatisk 1 LÆSEVEJLEDNING 1.1 SPILDEVANDSPLANENS OPBYGNING OG INDHOLD 2 INDLEDNING 2.1 SPILDEVANDSPLANENS RETSVIRKNING 2.2 ANSVAR FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING I KOMMUNEN

Læs mere

Årsberetning 2014/2015

Årsberetning 2014/2015 Indholdsfortegnelse 1. Tilsluttede ejendomme... 1 2. Bestyrelsesarbejde... 1 3. Vandværkerne og boringer... 3 3.1. Udpumpet mængde... 3 3.2. Anlægs- og vedligeholdelsesarbejde... 3 4. Vandindvinding...

Læs mere

Indhold. Forord 5. Virksomhedspræsentation 6 Bestyrelse og direktion 8 Koncernstruktur 10

Indhold. Forord 5. Virksomhedspræsentation 6 Bestyrelse og direktion 8 Koncernstruktur 10 ÅRSRAPPORT 2013 Indhold Forord 5 Virksomhedspræsentation 6 Bestyrelse og direktion 8 Koncernstruktur 10 Ledelsesberetning HOFOR koncernen 12 Fjernvarme 23 Bygas 29 Vand 33 Spildevand 37 Fjernkøling 43

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. 4 1.

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere