Teknisk årsberetning 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk årsberetning 2013"

Transkript

1 Teknisk årsberetning 2013

2 Forsyningen Allerød Rudersdals domicil Skovlytoften 27 i Holte Side 2 af 24

3 Indhold Velkommen til Forsyningen Allerød Rudersdal 5 Beretning for Vand i Rudersdal 8 Spildevand i Rudersdal 11 Spildevand i Allerød 15 Tømningsordning 19 Personale 20 Økonomi 20 Økonomiske hoved- og nøgletal 21 Organisation og ledelse 22 Side 3 af 24

4 Lynge Renseanlæg Side 4 af 24

5 Velkommen til Forsyningen Allerød Rudersdal Serviceselskabet Forsyningen Allerød Rudersdal A/S blev stiftet ultimo Selskabet er stiftet med henblik på at servicere de to forsyningsselskaber Allerød Spildevand A/S og Rudersdal Forsyning A/S. Allerød Spildevand ejer 2/7 af serviceselskabet, mens Rudersdal Forsyning ejer 5/7 af serviceselskabet. Forsyningsvirksomheden Allerød Spildevand A/S er stiftet ultimo november 2008 og er 100 % ejet af Allerød Kommune. Forsyningsvirksomheden Rudersdal Forsyning A/S er stiftet ultimo maj 2010 og er 100 % ejet af Rudersdal Kommune. Forsyningen Allerød Rudersdal har til opgave at forsyne Rudersdal Kommunes borgere med rent vand og aflede samt behandle spildevandet fra borgerne i både Allerød og Rudersdal kommuner. Vi vandforsyner borgere i den sydlige del af Rudersdal Kommune og aftager spildevandet fra borgere i Rudersdal Kommune og borgere i Allerød Kommune. I denne beretning har vi beskrevet vores aktiviteter og resultater for året 2013, idet vi gerne vil give et overordnet indblik i virksomheden Forsyningen Allerød Rudersdal. Den økonomiske beretning for Forsyningen Allerød Rudersdal er kortfattet gengivet i denne redegørelse. En deltaljeret beretning om de enkelte selskabets økonomi kan fås ved at hente de revisionspåtegnede årsrapporter på selskabets hjemmeside via Gennem 2013 har bestyrelserne, ledelsen og medarbejderne arbejdet med den fortsatte konsolidering og udvikling af virksomheden. Der har i årets løb været særligt fokus på samarbejde med øvrige forsyninger. Velkommen til vores årsberetning for Jens Ive Bestyrelsesformand John Køhler Næstformand Jane B. Madsen Direktør Side 5 af 24

6 Beretning for året 2013 Selskabets formål er at drive vand- og spildevandsaktivitet i henhold til lovgivningen herom, herunder vandog spildevandsaktivitet i Allerød og Rudersdal kommuner. Selskabet skal sikre en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerheden og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig og til gavn for alle forbrugerne i selskabets forsyningsområde. Selskabets formål er endvidere at udøve virksomhed med nær tilknytning til vand- og spildevandsforsyningsvirksomhed, jf. reglerne herom i vandsektorlovens 18. Væsentlige begivenheder Året 2013 har båret præg af travlhed: Ud over opretholdelse af den daglige drifts- og forsyningssikkerhed på vand- og spildevandsanlæggene har vi gennemført en række initiativer, som er beskrevet i det følgende. Information til kunderne I efteråret 2013 er der blevet husstandsomdelt en folder til alle borgere i Allerød Kommune. Folderen informerer om Forsyningen Allerød Rudersdal og er et forsøg på at give borgerne et indblik i forsyningens virke. Forbrugervalg Der er i efteråret 2013 gennemført valg af 2 forbrugerrepræsentanter til hver af bestyrelserne for henholdsvis Allerød Spildevand og Rudersdal Forsyning. Til bestyrelsen i Allerød Spildevand stillede 2 kandidater op, hvorfor de blev valgt direkte af bestyrelsen uden afholdelse af et valg. Til bestyrelsen i Rudersdal Forsyning stillede 3 kandidater op, hvorfor der blev afholdt valg. Forbrugerrepræsentanterne indtræder i bestyrelserne pr. 1. januar Prislofter og benchmarkingmodel Forsyningssekretariatet har i august og september 2013 fremsendt udkast til prisloft for 2014 for alle tre selskaber. På baggrund heraf er taksterne for 2014 blevet fastsat. Efterfølgende har den statslige myndighed Forsyningssekretariatet, som følge af Konkurrenceankenævnets kendelse af september 2013, måttet korrigere de udmeldte prislofter for 2012 og 2013 for de 136 selskaber, som har fået foretaget luftkorrektion. Dette gælder blandt andet for Allerød Spildevand, Rudersdal Forsyning Vand og Rudersdal Forsyning, Spildevand. På baggrund heraf har Forsyningssekretariatet i november 2013 fremsendt udkast til afgørelser om korrigerede prislofter for 2012 og 2013 samt udkast til afgørelser om prislofter for 2014 for alle tre forsyninger. Vi har efterfølgende afgivet høringssvar primært med tekniske korrektioner. De endelige prislofter for 2012, 2013 og 2014 er udmeldt af Forsyningssekretariatet i december Rudersdal Forsyning har valgt ikke at påklage prisloftsafgørelserne til Konkurrenceankenævnet. Allerød Spildevand har derimod valgt at fremsende en foreløbig klage til Konkurrenceankenævnet, idet Forsyningssekretariatet i sine afgørelser om prisloftet for 2013 og 2014 har afvist at anse en partneringaftale mellem Allerød Spildevand A/S og Krüger som et særligt forhold for Allerød Spildevand A/S, der kan føre til et tillæg til prisloftet. Hjemtagelse af drift af renseanlæg, pumpestationer m.v. Driften af Allerød Spildevands renseanlæg, bassiner og pumpestationer har været forestået af Krüger via en partneringaftale. Aftalen udløber efter 8 år med udgangen af februar 2014, hvor driften vil blive hjemtaget. I forbindelse med hjemtagelse vil der skulle ske virksomhedsoverdragelse af det personale, som hidtil har arbejdet på anlæggene. Der har været en del aktivitet i 2013 som følge hjemtagelsen. Side 6 af 24

7 Lillerød Renseanlæg Nye leveringsbestemmelser Betalingsvedtægten for Allerød Spildevand og leveringsbestemmelserne for Rudersdal Forsyning er blevet revideret som følge af regeringens nye regler om differentierede takster til brug for beregningen af afledningsbidraget. Betalingsvedtægten for Allerød Spildevand er vedtaget den 7. oktober 2013 af bestyrelsen for Allerød Spildevand og godkendt af Allerød Byråd den 19. december Betalingsvedtægten træder i kraft ved Allerød Byråds godkendelse. Leveringsbestemmelserne for Rudersdal Forsyning er vedtaget den 7. oktober 2013 af bestyrelsen for Rudersdal Forsyning og godkendt af Kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune den 27. november Leveringsbestemmelserne træder i kraft ved Kommunalbestyrelsens godkendelse. Forbrugsafregning Det er besluttet at ændre perioden for aflæsning af vandmåler for Rudersdal Forsynings forbrugere til årsskiftet med virkning fra årsskiftet 2013/2014. Det medfører, at forfaldsdatoerne for betaling af vand og spildevand flyttes. Baggrunden for beslutningen er regeringens nye regler om differentierede takster til brug for beregningen af afledningsbidraget. Forbrugerne har derfor haft mulighed for at afgive en ekstra måleraflæsning pr. 31. december Forfaldsdatoerne for afregningen af Rudersdal Forsynings forbrugere er fremover 5. april og 5. oktober. Klimatilpasningsplaner Forsyningen Allerød Rudersdal har bistået Allerød og Rudersdal kommuner med at udarbejde klimatilpasningsplaner for de respektive kommuner. En stor del af arbejdet har været at lave beregninger af forventede oversvømmelser ved manglende kapacitet i afløbssystemerne for forskellige fremtidige scenarier for regn. Side 7 af 24

8 Vand i Rudersdal Forsyningen Allerød Rudersdal leverer drikkevand til borgerne i den sydlige del af Rudersdal Kommune. Vi vandforsyner således ca hustande eller ca borgere i den sydlige del af Rudersdal Kommune. Rudersdal Forsyning ejer 13 indvindingsboringer fordelt på 4 kildepladser beliggende i Holte, Nærum, Trørød og Vedbæk. Råvandet behandles på selskabets 3 vandværker, Holte Vandværk på Søengen 6, Nærum Vandværk på Egehegnet 170 og Trørød Vandværk på Rundforbivej 54, idet vandet fra Vedbæk kildeplads ligeledes behandles på Trørød Vandværk. Salg af drikkevand Den afregnede vandmængde for 2013 er opgjort til 1,701 mio. m 3, hvilket er en stigning på 1,6 % i forhold til Trørød kildeplads Produktion og vandtab Rudersdal Forsyning har en samlet indvindingstilladelse på 2,8 mio. m 3 vand per år. Distributionsnettet består af ca. 200 km vandledninger, en trykforøgerstation samt vandtårnet på Søllerødvej 57D i Kirkeskoven. Der blev indvundet m 3 råvand i I 2013 udgjorde den på ledningsnettet udpumpede vandmængde m 3, mens den udpumpede vandmængde i 2012 udgjorde m 3. Det samlede ikke målte forbrug var i 2013 på 10,8 %, hvilket er en fald i forhold til 11,5 % i Der arbejdes på at nedbringe vandspildet yderligere. Vandkvalitet Vandkvaliteten er generelt god i forsyningsområdet. Vandet analyseres jævnligt og overholder normalt vandkvalitetskravene. Side 8 af 24

9 Overskridelse af grænseværdier for ammonium og nitrit på Nærum Vandværk Der har igen i 2013 været overskridelser af grænseværdier for ammonium og nitrit på Nærum Vandværk. Overskridelserne er opstået efter renoveringen af filtrene i årene Der er blevet igangsat et pilotprojekt i samarbejde med DTU på et separat forsøgsanlæg på Nærum Vandværk. Forsøget bestod i at tilsætte fosfor i filtrene i håb om at få de bakterier, der skal omsætte ammonium via nitrit til nitrat i filtrene, til at vokse. Forsøget viste gode resultater. I august blev der med tilladelse fra kommunen igangsat dosering af fortyndet fosforsyre i et af filtrene i en begrænset periode. På baggrund heraf blev der i slutningen af året søgt om tilladelse til at dosere fosfor til alle seks filtre i en kort periode. Overskridelse af grænseværdi for jern på Trørød Vandværk Der er i efteråret 2013 konstateret en overskridelse af grænseværdien for indholdet af jern i vandet fra Trørød Vandværk. Sandfiltrene blev gennemskyllet, og der blev justeret på filterskylningsintervaller. Indholdet af jern i vandet fra Trørød Vandværk har siden ligger under grænseværdien. Overskridelse af antal coliforme bakterier på Holte Vandværk I forbindelse med inspektion af rentvandstanken på Holte Vandværk blev der taget en vandprøve, hvor der blev fundet et mindre antal coliforme bakterier. På baggrund heraf blev udpumpningen af vand fra vandværket til ledningsnettet stoppet, og der blev taget nye prøver på vandværket, i vandtårnet og på nogle forbrugsadresser af flere gange. Forureningen viste sig at være overstået i løbet af 2-3 dage. Embedslægen vurderede, at forureningen var så begrænset i tid og omfang, at der ikke var behov for at udstede kogepåbud. Indhold af BAM Der har i en årerække været konstateret indhold af BAM (2,6-Dichlorbanzamid) på Trørød kildeplads. BAM er nedbrydningsproduktet fra sprøjtemidler. Kilden til BAM-forureningen er ukendt. Der bliver derfor taget ekstra prøver af vandet fra Trørød kildeplads. Der blev også i 2013 fundet BAM i prøverne fra boringer på Trørød kildeplads samt i prøverne fra Trørød Vandværk. Der findes ingen grænseværdier for, hvor meget BAM vandet i boringerne må indeholde. Indholdet af BAM i boringerne var delvist over de grænseværdier, som gælder for vand, der udpumpes fra vandværket. Indholdet af BAM i vandet fra vandværket var dog under grænseværdien. Der er også blevet målt et lille indhold af BAM i nogle af boringerne på kildepladsen til Holte Vandværk. Der er dog ikke fundet BAM i prøverne af vandet fra Holte Vandværk. Renovering og nyanlæg Årets samlede investeringer udgjorde 5,20 mio. kr. mod et budget på 6,75 mio. kr. Investeringerne har været lidt lavere end budgettet, primært fordi renoveringen af Holte Vandværk er blevet udsat. I stedet er der renoveret ledninger for ca. 1 mio. kr. mere end budgetteret. Selskabets investeringer har i 2013 primært vedrørt følgende aktiviteter. Holte Vandværk I 2013 er der blevet udarbejdet et skitseprojekt med forslag til forskellige renoveringstiltag. I forlængelse heraf blev rentvandstanken inspiceret og rengjort af et dykkerfirma, og der blev udarbejdet en tilstandsrapport. Egentlige renoveringstiltag samt etablering af en ny rentvandstank forventes påbegyndt i Boringer Der blev i 2013 iværksat et overvågningsprogram for boringernes ydelse. Hvis ydelsen kommer under et vist niveau, indikerer det, at en boring skal ses efter. Det viste sig at være tilfældet med boring 7 på Holte kildeplads (DGU nr ). I sommeren 2013 blev boringen derfor tv-inspiceret. På baggrund af tvinspektionen er boringen blevet renpumpet for sand. Det forventedes, at boringens ydelse herved kommer på et acceptabelt niveau i et par måneder, men at ydelsen derefter igen vil falde. I efteråret 2013 blev pumpen i boring 5 på Holte kildeplads (DGU nr ) skiftet, og efterfølgende er boringen blevet filmet. I tv-rapporten blev der påpeget, at der er risiko for, at boringen falder sammen. En erstatningsboring er planlagt etableret i Side 9 af 24

10 Oplag af nye vandledninger Ledningsnet Vi har i 2013 udbudt renovering af vandledningen i Kohavevej med tilhørende sideveje. Halvdelen af entreprisen er blevet udført i 2013, mens den anden halvdel udføres i foråret På Malerbakken er der etableret et mindre stykke ny forsyningsledning på en strækning, hvor vi tidligere har benyttet en privat fællesledning til forsyning af 9 parceller. I forbindelse med etablering af første etape af bebyggelse af den tidligere forsvarskommando på Henriksholms Alle har vi etableret en ny hovedledning, nye forsyningsledninger og nye stik. Som følge af udvidelsen af Helsingørmotorvejen har vi omlagt en hovedledning i Gammel Holtevej under broen. Vandmålere I 2013 blev der udskiftet 969 målere, hvoraf de fleste målere blev udskiftet i forbindelse med den systematiske udskiftning af alle målere i vores forsyningsområde over en 6-årig periode. De resterende målere er sat op på nye installationer. Der mangler nu kun at blive skiftet nogle af de store vandmålere samt vandmålere på adresser, hvor forbrugerne ikke har reageret efter 3 henvendelser. Øvrige forhold Grundvandsmodel I samarbejde med omkringliggende kommuner og forsyninger er arbejdet med at få opstillet en grundvandsmodel blevet færdigt i slutningen af Samarbejdet omfatter udvalgte kommuner og forsyninger i Fredensborg, Gladsaxe, Gentofte, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal. Modeloplandet strækker sig fra Mølleå-oplandet i syd til Nivå-oplandet i nord. Der er taget udgangspunkt i Naturstyrelsens Nordøstmodel men med et finere maske-net på 100 m * 100 m. Modellen har vi navngivet Øresundsmodellen. Grundvandsmodellen vil fremover kunne bruges til simuleringer. For eksempel kan modellen anvendes til at simulere konsekvensen af ændringer i indvindingsmængder på en kildeplads. Side 10 af 24

11 Spildevand i Rudersdal Selskabet varetager transport af spildevand fra ca borgere i Rudersdal Kommune med undtagelse af ca. 215 ukloakerede ejendomme i landdistrikterne, som er tilmeldt tømningsordningen. Den afregnede vandmængde er for 2013 opgjort til 2,861 mio. m 3, hvilket er en stigning på 2,9 % i forhold til Ca. 70 % af spildevandet fra de kloakerede ejendomme renses på Rudersdal Forsynings fire renseanlæg. De fire renseanlæg er Sjælsø Renseanlæg på Bakkevej 83, Bistrup Renseanlæg på Turistvej 127, Vedbæk Renseanlæg på Gøngehusvej 29A og Rundforbi Renseanlæg på Egebækvej 131. De resterende 30 % af spildevandet renses enten på Renseanlæg Lundtofte i Lyngby-Taarbæk Kommune (ca. 26 %) eller på Usserød Renseanlæg i Hørsholm Kommune. Efter rensning udledes vandet til recipienterne, Kighanerenden, Usserød Å eller Øresund var et meget tørt år. Der blev registreret i alt 535 mm nedbør i Vedbæk. Sjælsø Renseanlæg Transport af spildevand Selskabet ejer og driver et afløbssystem bestående af - ca. 450 km hovedkloakledninger til bortledning af spilde- og regnvand. Disse er opdelt i fælles-ledninger til spilde- og regnvand, separatledninger til spildevand og separatledninger til regnvand - ca. 32 km trykledninger - ca. 140 km stikledninger - ca. 57 bassiner - ca. 110 pumpestationer samt - ca. 114 overløbsbygværker. Rensning I 2013 blev i alt m 3 spildevand med en biologisk belastning svarende til personækvivalenter (PE) renset på Rudersdal Forsynings renseanlæg. Rensningen af spildevand på de fire renseanlæg er Side 11 af 24

12 foregået på et tilfredsstillende niveau. Afløbskravene for det rensede spildevand er overholdt. De forureningsmæssige, såvel som de hydrauliske belastninger har ligget inden for anlæggenes respektive kapaciteter. Sjælsø Renseanlæg behandlede m 3 spildevand og aflastede over 4 gange en samlet mængde på 447 m 3. I gennemsnit over de sidste 5 år er der aflastet ca m 3 pr. år svarende til et gennemsnit på ca. 1,4 % af indløbsmængden. Alle krav er overholdt. Bistrup Renseanlæg Bistrup Renseanlæg behandlede m 3 spildevand og aflastede over 8 gange en samlet mængde på m 3. I gennemsnit over de sidste 5 år er der aflastet ca m 3 pr. år svarende til et gennemsnit på ca. 2,4 % af indløbsmængden. Alle krav er overholdt. Vedbæk Renseanlæg behandlede m 3 spildevand og aflastede over 2 gange en samlet mængde på 953 m 3. I gennemsnit over de sidste 5 år må der højst aflastes 4,5 % af den udledte spildevandsmængde. Dette krav er overholdt, da gennemsnittet af aflastninger over 5 år ligger på 1,1 %. Et andet krav er, at den samlede vandmængde (ekskl. aflastning) gennemsnitlig højst må udgøre m 3 /år over 5 år. Dette krav er ikke overholdt, hvilket skyldes en fejl i flowmålingen på renseanlægget, som blev udbedret i Rundforbi Renseanlæg behandlede ca m 3 spildevand og aflastede over 2 gange en samlet mængde på 445 m 3. Kravet til aflastninger er maksimalt et gennemsnit på 10 gange årligt baseret på de sidste 5 år. Dette krav er overholdt med et gennemsnit på 6,4 aflastninger. Et andet krav er, at den samlede vandmængde (ekskl. aflastning) gennemsnitlig højst må udgøre m 3 /år over 5 år. Dette krav er overholdt med god margin. Den samlede spildevandsafgift for de fire renseanlæg er i 2013 opgjort til kr. mod kr. i Der anvendes jernklorid til kemisk udfældning af fosfor i de tilfælde, hvor de biologiske processer ikke er tilstrækkelige til at sikre overholdelse af grænseværdien for fosfor i udløbet. Den indkøbte mængde af jernklorid var i 2013 i alt på 204,4 tons, fordelt med 31,6 tons på Sjælsø Renseanlæg, 66,2 tons på Bistrup Renseanlæg, 60,4 tons på Vedbæk Renseanlæg og 46,2 tons på Rundforbi Renseanlæg. Side 12 af 24

13 Slam Når spildevandet har gennemgået renseprocessen, er slammet tilbage som restprodukt. I slammet er der meget næring, men også indhold af andre stoffer. Slammet afvandes forskelligt på Rudersdal Forsynings renseanlæg. Slammet fra Bistrup Renseanlæg bliver efter forafvanding kørt til Sjælsø Renseanlæg for at gennemgå den sidste afvanding på dekantercentrifuge. Også på Vedbæk Renseanlæg afvandes slammet med en decantercentrifuge. Slammet fra Rundforbi Renseanlæg afvandes derimod på slambede. Når spildevandsslammet er afvandet, køres det til udbringning på landbrugsjord som gødning. Der anvendes polymer på alle forsyningens anlæg for at nedbringe indholdet af vand i slammet. Forbruget af polymer er afhængig af slamkvaliteten og slammængden på renseanlæggene. Den indkøbte mængde af polymer var i 2013 i alt på kg, fordelt med kg på Sjælsø Renseanlæg, kg på Bistrup Renseanlæg, kg på Vedbæk Renseanlæg og 475 kg på Rundforbi Renseanlæg. Før udbringning kontrolleres grænseværdierne for tungmetaller og miljøfremmede stoffer i slammet. Slammet fra Sjælsø, Bistrup, Rundforbi og Vedbæk renseanlæg har i 2013 overholdt kravene til udbringning på landbrugsjord. Der er i 2013 produceret ton (vådvægt) slam til udbringning på landbrugsjord. Slammet fordeler sig med ton fra Sjælsø og Bistrup Renseanlæg og ton fra Vedbæk Renseanlæg. Fra Rundforbi Renseanlæg er der ikke kørt slam væk i Elforbrug Pumpestationer, bassiner m.v. har i 2013 brugt ca kwh, og forsyningens renseanlæg har brugt ca kwh. Damgårdsvej pumpestation Renovering og nyanlæg Årets samlede investeringer på egne spildevandsanlæg udgjorde 16,1 mio. kr. mod et budget på 38,0 mio. kr. Investeringerne i spildevandsforsyningen har været mindre end budgetteret, da projektet med at nedlægge Rundforbi Renseanlæg kom lidt sent i gang i Herudover er projektet med etablering af nyt bassin på Bistrup Renseanlæg blevet midlertidigt stoppet på grund af entreprenørens konkurs. Selskabets investeringer i spildevandsanlæg har i 2013 primært vedrørt følgende aktiviteter. Side 13 af 24

14 Renovering af ledninger: I 2013 blev der foretaget tv-inspektion af ca. 90 km hovedledninger i Rudersdal Kommune. Der blev renoveret i alt 6,2 km ledninger ved opgravningsfrie metoder, primært i Bistrup og Vedbæk. De 5,0 km er strømperenoveret, og 1,2 km er renoveret ved rørsprængning. Overtagelse af private pumpestationer: I 2013 overtog Rudersdal Forsyning 3 pumpestationer på private matrikler. Forsyningen Allerød Rudersdal står fremtidigt for drift og vedligeholdelse af pumpestationerne. Afløbsmodel Der er gennemført 2 overordnede måleserier med 12 flowmålere. Den ene måleserie var i oplandene Holte, Dronninggård og Søllerød, som leder spildevand til Rundforbi Renseanlæg og Mølleåværket. Den anden måleserie foregik i Forskerparken SCION/DTU, som leder vand til Usserød Renseanlæg i Hørsholm Kommune. Flowmålerne er blevet installeret på strategiske positioner for at belyse vandstanden og hastigheden på et givent sted i forbindelse med forskellige regnhændelser. Der er opstillet en computermodel baseret på input fra databasen DanDas med ledningsnettet, meteorologiske data fra regnmålere tilmeldt DMI, data fra forsyningens SCADA system og kalibreringsdata fra flowmålere. Ud fra dette kan spildevandssystemets opførsel ved ekstrem regn og ved de forventede ændrede nedbørsmønstre relateret til global opvarmning ekstrapoleres. Formålet med afløbsmodellen er at forsøge at identificere afløbssystemets eventuelle manglende kapacitet for om nødvendigt at udvide afløbssystemets kapacitet. Kloakstik: Der er i 2013 etableret 7 nye kloakstik. Bassin på Bistrup Renseanlæg Et mindre gammelt bassin er nedrevet og etablering et nyt og større bassin er påbegyndt i Den øgede bassinkapacitet på ca m 3 vil reducere udledningen af ikke renset spildevand og dermed reducere forureningen af Bistruprenden/Furesø. Sandbehandlingsanlæg på Vedbæk Renseanlæg Etablering af et sandbehandlingsanlæg blev sat i gang i Når ledningsnettet spules, f.eks. før tvinspektion eller renovering, opsamles en del slamholdigt sand. Sandbehandlingsanlægget skal sikre en miljø- og arbejdsmæssig forsvarlig behandling af dette sand fremover. Anlægget forventes at blive taget i brug primo Pipeline 3 og nedlæggelse af Rundforbi Renseanlæg: Der er i løbet af 2013 blevet etableret en pumpestation på Rundforbi Renseanlæg og en dertil hørende spildevandsledning (tryk og gravitation) ned til Mølleåværket. Pumpestation og ledning forventes at blive taget i brug i starten af 2014, hvorefter Rundforbi Renseanlæg kan nedlægges. Omlægning af kloak ved Helsingørmotorvejen: I forbindelse med udvidelsen af Helsingørmotorvejen er en spildevandledning blevet omlagt. Ledningen under motorvejen fra Mariehøj Centret er nedlagt og en ny ledning er etableret langs motorvejen til en eksisterende ledning ved Pilekæret. Planlægning Afløbssystemet i Rudersdal Kommune er planlagt tv-inspiceret over en årrække med ca. 50 km hovedledninger med tilhørende brønde pr. år. Prioriteringen af renoveringsarbejderne vælges på baggrund af et samlet overblik over alle de tv-inspicerede ledningsstræk. Renoveringen planlægges ud fra ledningernes tilstand, hensynet til ønsket hydraulisk kapacitet, mulige tekniske løsninger (stram foring, cracking, alternative løsninger) og almene praktiske hensyn. Det tilstræbes at koncentrere renoveringsindsatsen i geografisk afgrænsede områder, samt tillægge ledninger med stor konsekvens ved nedbrud en større vigtighed. Side 14 af 24

15 Spildevand i Allerød Selskabet varetager transport af spildevand fra ca borgere i Allerød Kommune med undtagelse af ca. 200 ukloakerede ejendomme i landdistrikterne, som er tilmeldt tømningsordningen. Den afregnede vandmængde er for 2012 opgjort til m 3. Oplysningerne om afregnede vandmængder for 2013 fra de private vandværker i Allerød Kommune oplyses først fra midten af februar, og derefter skal de behandles. Vi ligger derfor pt. ikke inde med oplysning om solgt vandmængde for Mængden af solgt vand i 2012 er ca m 3 større end i Den solgte vandmængde viser dog samlet en faldende tendens, idet 2009: 1,192 mio. m 3, 2010: 1,053 mio. m 3 og 2011: 1,099 mio. m 3 og 2012: 1,105 mio. m 3 giver et samlet fald. Der er kun få ejendomme i Allerød Kommune, der leder spildevand til rensning på andre forsyningers renseanlæg. Tilsvarende modtager Allerød Spildevands renseanlæg kun spildevand fra få ejendomme i nabokommunerne. I 2012 blev der solgt m 3 vand i Allerød Kommune, som blev renset på andre forsyningers renseanlæg i andre kommuner var et meget tørt år. Der blev registreret i alt 535 mm nedbør i Vedbæk. Lillerød Renseanlæg Transport af spildevand Allerød Spildevand A/S ejer et afløbssystem bestående af - ca. 267 km hovedkloakledninger til bortledning af spilde- og regnvand. Disse er opdelt i fælles-ledninger til spilde- og regnvand, separatledninger til spildevand og separatledninger til regnvand - ca. 42 bassiner - ca. 80 pumpestationer - ca. 188 husstandspumpestationer samt - ca. 84 overløbsbygværker. Side 15 af 24

16 Forsyningen Allerød Rudersdal A/S forestår driften af afløbssystemet, mens driften af renseanlæg, pumpestationer og bassiner varetages af Krüger. Rensning I 2013 blev i alt m 3 spildevand med en biologisk belastning svarende til personækvivalenter (PE) renset på Allerød Spildevands tre renseanlæg. Rensningen af spildevand på de tre renseanlæg er foregået på et tilfredsstillende niveau. Afløbskravene for det rensede spildevand er overholdt. Lillerød Renseanlæg behandlede m 3 spildevand. På Lillerød Renseanlæg er der to aflastningsbassiner, et bassin på ca m 3 og et bassin på ca m 3. Der er ingen registrering af overløb fra disse bassiner, hvorfor hyppigheden og mængden ikke kendes. Lynge Renseanlæg behandlede m 3 spildevand. Der er ingen bassiner på Lynge Renseanlæg. Der findes dog flere bassiner i oplandet til Lynge Renseanlæg. Sjælsmark Renseanlæg behandlede m 3 spildevand. Den behandlede vandmængde på Sjælsmark Renseanlæg steg fra 2011 til 2012, idet der er etableret et bassin på 500 m 3, således at overløb først sker efter fyldningen af dette bassin. Der er registrering af flow i overløbet, men måleren er endnu ikke kalibreret. Sjælsmark Renseanlæg Der anvendes polymer på alle Allerød Spildevands anlæg. Polymer tilsættes slammet for at nedbringe indholdet af vand i slammet. Forbruget af polymer er afhængig af slamkvalitet og slammængde på renseanlæggene. Der anvendes ligeledes aluminiumsulfat til kemisk udfældning af fosfor i de tilfælde, hvor de biologiske processer ikke er tilstrækkelige til at sikre overholdelse af grænseværdien for fosfor i udløbet. Den indkøbte mængde af aluminiumsulfat var i 2013 i alt på 35,7 ton for de tre renseanlæg. Side 16 af 24

17 Den samlede spildevandsafgift for de 3 renseanlæg er i 2013 opgjort til kr. mod kr. i Forskellen skyldes bedre renseresultater og en mindre nedbørsmængde i Spildevandsafgiften for renseanlæggene er baseret på mængden af renset vand. Slam Når spildevandet har gennemgået renseprocessen, er slammet tilbage som restprodukt. I slammet er der meget næring, men også indhold af andre stoffer. Slammet afvandes på Lillerød Renseanlæg. Slammet fra Lynge og Sjælsmark renseanlæg bliver efter koncentrering kørt til Lillerød Renseanlæg for at gennemgå den sidste afvanding på dekantercentrifuge. Når spildevandsslammet er afvandet, køres det til udbringning på landbrugsjord som gødning. Før slammet udbringes på landbrugsjord, kontrolleres grænseværdierne for tungmetaller og miljøfremmede stoffer i slammet. Slammet fra renseanlæggene har igen i 2013 overholdt kravene til udbringning på landbrugsjord med god margen. Der er i 2013 kørt ton (vådvægt) slam i container fra Lillerød Renseanlæg til udbringning på landbrugsjord. Elforbrug Pumpestationer, bassiner m.v. har i 2013 brugt ca kwh. Det anførte forbrug er eksklusivt forbrug af el på husstandspumpestationer. Renseanlæggene har brugt ca kwh. Bassin Rørmosen Side 17 af 24

18 Renovering og nyanlæg Årets samlede investeringer på Allerød Spildevands spildevandsanlæg udgjorde 34,1 mio. kr. mod et budget på 20,6 mio. kr. Investeringerne i spildevandsforsyningen har været større end budgettet, primært fordi igangværende arbejder fra tidligere år først er blevet aktiveret i Disse aktiviteter omfatter blandt andet bassin ved Rørmosen samt kloakering af Statenevej og Østre Teglværksvej. Herudover har der været øget investeringer i blandt andet renovering af afløbssystemet. Allerød Spildevands investeringer i spildevandsanlæg har i 2013 primært vedrørt følgende aktiviteter. Renovering af ledninger: Der er i alt udført renovering af ca. 5,4 km ledninger ved opgravningsfrie metoder (strømpeforing og craking). Derudover er der blevet tv-inspiceret 1,7 km ledning. Forsyningens database er opdateret med renoverede strækninger og tv-inspektioner. Lillerød Renseanlæg: På Lillerød Renseanlæg er der startet flere projekter op, som færdiggøres i For eksempel udskiftning af blæsere til beluftning af procestankene og udskiftning og renovering af mellempumpestation. Kloakering af det åbne land: I 2013 blev 25 ejendomme i det åbne land tilsluttet Allerød Spildevands spildevandssystem. Tilslutningen er sket ved tryksatte systemer med en pumpe for hver tilsluttet ejendom. Forsyningens database er løbende blevet opdateret med udvidelserne i spildevandssystemet. Kloakstik: Der er i 2013 etableret 4 nye kloakstik på adresserne Frederik 7 vej 8, Møllemoseparken 5 (klubhus), Prins Valdemars Alle 15 og Ravnsholtvej 6A. Herudover har Allerød Spildevand overtaget et privat byggemodnet spildevandsanlæg for 42 ejendomme på Statenevej. Nyt lukket bassin på Gammel Lyngevej 72: I 2013 blev et åbent jordbassin erstattet med et lukket betonbassin, og den tilhørende pumpestation blev erstattet af en ny. Renovering af pumpestation på Ligustervangen (pst226): En utidssvarende pumpestation til spildevand, er blevet udskiftet med en ny. Side 18 af 24

19 Tømningsordning i Rudersdal Forsyningen Allerød Rudersdal varetager den obligatoriske tømningsordning i Rudersdal Kommune. Tømningsordningen omfatter ca. 215 ukloakerede ejendomme, der ikke er tilsluttet Rudersdal Forsynings renseanlæg. Ejendommene afleder generelt spildevand til nedsivning via bundfældningstank, bortset fra 14 ejendomme, som benytter samletank (lukket tank). Alle ejendomme i ukloakerede områder skal have enten bundfældnings- eller samletank, som tømmes én eller flere gange om året alt efter størrelse og belastning. For ejendomme med bundfældningstanke gennemføres tømningerne i løbet af maj-juni måned, mens det for ejendomme med samletanke sker efter behov. Indholdet af tankene transporteres til Sjælsø Renseanlæg, hvor det behandles. Tømningsordning i Allerød Forsyningen Allerød Rudersdal varetager den obligatoriske tømningsordning i Allerød Kommune. Tømningsordningen omfatter ca. 200 ukloakerede ejendomme, der ikke er tilsluttet Allerød Spildevands renseanlæg. Ejendommene afleder generelt spildevand til nedsivning via bundfældningstank, bortset fra 28 ejendomme, som benytter samletank. Samletanke er ikke med i den obligatoriske tømningsordning. Tømningerne af bundfældningstanke gennemføres i løbet af september-november måned. Indholdet af tankene transporteres til Lillerød renseanlæg, hvor det behandles. Side 19 af 24

20 Personale Medarbejderne fra henholdsvis Allerød Spildevand og Rudersdal Forsyning blev pr. 1. januar 2012 virksomhedsoverdraget til Forsyningen Allerød Rudersdal. De væsentligste aktiviteter på personaleområdet i 2013 har derfor fortsat været opbygning og konsolidering af selskabet med en samlet medarbejdergruppe og en begyndende samlende kultur for Forsyningen Allerød Rudersdal. I 2013 har der været en afgang af 1 medarbejder. Der har efterfølgende været tilgang af 1 medarbejder, som er en genbesættelse af den ledige stilling. I 2013 har der således været ansat 36 medarbejdere i selskabet. Den gennemsnitlige alder for medarbejderne er 48 år. Medarbejdernes gennemsnitlige anciennitet er 11 år. 11 medarbejdere har under 5 års anciennitet, 4 medarbejder har mellem 5 og 10 års anciennitet, mens 21 medarbejdere har mere end 10 års anciennitet. I selskabet er ansat 8 kvinder og 28 mænd. Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget er blevet etableret i Ledelsen i udvalget er repræsenteret ved direktøren samt tre driftsledere. Medarbejdersiden er repræsenteret ved fire arbejdsmiljørepræsentanter, en tillidsrepræsentant fra 3F samt en observatør. De fire arbejdsmiljørepræsentanter repræsenterer hvert af områderne vand, spildevand, renseanlæg og administrationen. Observatøren repræsenterer vand. Der er i årets løb afholdt 4 møder. Økonomi Det er Forsyningen Allerød Rudersdals anden regnskabsaflæggelse, som i henhold til vedtægterne dækker kalenderåret, perioden fra 1. januar 2013 til 31. december Det er Allerød Spildevands sjette regnskabsaflæggelse, og Rudersdal Forsynings fjerde regnskabsaflæggelse, som i henhold til de respektive vedtægter begge dækker kalenderåret Årets økonomiske resultat Allerød Spildevand Årets nettoomsætning udgør tkr. Selskabets resultatopgørelse viser et underskud på 896 tkr. Selskabets balance udviser en egenkapital på tkr. pr. 31. december Selskabets underskud disponeres til formindskelse af egenkapitalen i selskabet. Rudersdal Forsyning Årets nettoomsætning udgør tkr. Selskabets resultatopgørelse viser et overskud på 0 tkr. Overskuddet fordeler sig med henholdsvis 0 tkr. i overskud i vandforsyningen og med 0 tkr. i overskud i spildevandsforsyningen. Selskabets balance udviser en egenkapital på tkr. pr. 31. december Selskabets overskud er disponeret til overført resultat. Forsyningen Allerød Rudersdal Årets nettoomsætning udgør tkr. Selskabets resultatopgørelse viser et overskud på 0 tkr. Selskabets balance udviser en egenkapital på 504 tkr. pr. 31. december Ledelsen anser årets resultater for tilfredsstillende. Side 20 af 24

Teknisk Årsberetning 2010

Teknisk Årsberetning 2010 Teknisk Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Præsentation.. 4 Selskabets etablering 4 Regnskabsaflæggelse.. 4 Personale 4 Økonomistyring.. 5 Forbrugsafregningssystem (FAS) 5 IT... 5 Ejendomme.

Læs mere

Teknisk Årsberetning 2014

Teknisk Årsberetning 2014 Teknisk Årsberetning 2014 Indhold Velkommen til Forsyningen Allerød Rudersdal... 5 Beretning for året 2014... 6 Vand i Rudersdal... 7 Spildevand i Rudersdal... 11 Spildevand i Allerød... 15 Tømningsordning...

Læs mere

FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S

FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S DIT FORSYNINGSSELSKAB VELKOMMEN Kære forbruger i Allerød Kommune. Velkommen til dit forsyningsselskab Forsyningen Allerød Rudersdal. Forsyningen Allerød Rudersdal har

Læs mere

Forsyningen. Dit nye forsyningsselskab

Forsyningen. Dit nye forsyningsselskab Forsyningen Allerød Rudersdal A/S Dit nye forsyningsselskab Velkommen til Forsyningen Allerød Rudersdal Læs mere Du kan finde aktuelle og generelle oplysninger på hjemmesiden www.forsyningen.com Eller

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab Grønt Regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Hvad er et grønt regnskab Et grønt regnskab er en redegørelse for de væsentligste indgående og udgående stoffer på en virksomhed. I dette tilfælde et renseanlæg.

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Rudersdal Forsynings renseanlæg

Grønt regnskab 2013. Rudersdal Forsynings renseanlæg Grønt regnskab 213 Rudersdal Forsynings renseanlæg 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Spildevandssystemet... 2 Generelt om renseanlæggene... 4 Sjælsø Renseanlæg... 8 Bistrup Renseanlæg... 11 Vedbæk

Læs mere

Driftsaftale for Nordvand 2014

Driftsaftale for Nordvand 2014 Driftsaftale for Nordvand 2014 November 2013 1 Driftsaftale for Nordvand A/S 2014 Formål Formålet med denne driftsaftale er at de to ejerkommuner årligt overordnet sætter mål for opgaveløsningen i Nordvand

Læs mere

Årsberetning 2013. Furesø Forsyning

Årsberetning 2013. Furesø Forsyning Årsberetning 2013 Furesø Forsyning 02 > Indhold 03 05 Velkommen til Furesø Forsyning 06 Beretning for året 2013 08 Årets økonomiske resultat 09 Selskabernes økonomiske hoved- og nøgletal 10 Prislofter

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 8. november 2012 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2013 Middelfart Spildevand Budget 2013 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010 Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål Forsyningssekretariatet december 2010 1.1 INDLEDNING Forsyningssekretariatet har fastsat i alt 325 prislofter for 2011 frem mod 1. november

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Centralisering af spildevandsrensning og kloakering af det åbne land Askø-Dannemare

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27

Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen Birgitte Schjerning Povlsen

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Dato: 24. april 2012 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 17 Mødedato: Tirsdag den 24. april 2012, kl. 16.00 18.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale, Hjortekærbakken

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Indledende oplysninger Odder Spildevand A/S Odder Spildevand A/S er med virkning fra 1. januar 2010 udskilt som et aktieselskab, der ejes 100% af Odder

Læs mere

Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården

Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården Aftenens program - Velkomst og indledning ved Peter B. Andreasen, direktør Langeland Forsyning - Kloakering af sommerhusområderne

Læs mere

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Administrationen Dato: 21.08.2009 Init.: lbj R e f e r a t Sagsnr: 2009-41950 Doknr.: 2009-230312 Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Tid Torsdag den 20.08.2009,

Læs mere

Abonnement pr. måler 576,00 720,00. Vandsektorloven fast pr. måler 4,00 5,00

Abonnement pr. måler 576,00 720,00. Vandsektorloven fast pr. måler 4,00 5,00 PRISEN PÅ DRIKKEVAND FAST BIDRAG Abonnement pr. måler 576,00 720,00 Vandsektorloven fast pr. måler 4,00 5,00 VARIABELT BIDRAG Årsforbrug EKSKL. INKL. 0-50.000 m³ 4,95 6,19 50.000-100.000 m³ 4,60 5,75 Over

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grundvand... 3 Mål... 3 Opgørelser af vandforbrug... 4 Opgørelser af ledningstab... 4 Opgørelse over indsatser i grundvandsdannede oplande og boringsnære beskyttelsesområder...

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Privat

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Privat Priser 2015 Vand Affald Spildevand Privat PRISER 2015 Denne prisliste giver dig overblik over priser og gebyrer for 2015. Prislisten henvender sig primært til dig som privat person. Der foreligger en tilsvarende

Læs mere

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Notat Oprettelsesdato: 22. oktober 2010 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Budget 2012 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Borgermøde. 5. September 2013

Borgermøde. 5. September 2013 Borgermøde 5. September 2013 Dit spildevandsselskab 19:00-20:15 - Selskabets ydelser - Forsyningssikkerhed - Klimasikring - Miljøhensyn - Tømningsordningen - Forbrugervalg 2013 kandidaterne 20:15-21:00

Læs mere

URA: b. Undersøge muligheden for at deltage i et miljøudviklingsprojekt under Teknologiudviklingsfonden.

URA: b. Undersøge muligheden for at deltage i et miljøudviklingsprojekt under Teknologiudviklingsfonden. Side 1/7 Status for Mål 2014 for Hørsholm Vand Miljøansvarlighed 1. Målsætning: Vi vil deltage aktivt i miljøforbedrende aktiviteter a. Fortsætte kloakseparering, etape 2, i kvarteret omkring Bukkeballevej

Læs mere

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2013

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2013 PRISER vand & afløb 1. januar 2013 Takstbladet for Billund Vand A/S. Priser og afgifter er vedtaget af Billund Vand A/S den 8. november 2012 og godkendt af Billund Byråd d. 17. december 2012 Vær opmærksom

Læs mere

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 I denne prisliste kan du få et overblik over Provas takster og gebyrer i 2013. Prislisten her henvender sig primært til virksomheder. Der foreligger

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Allerød Spildevands renseanlæg

Grønt regnskab 2013. Allerød Spildevands renseanlæg Grønt regnskab 2013 Allerød Spildevands renseanlæg 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Spildevandssystemet... 2 Generelt om renseanlæggene... 4 Lillerød Renseanlæg... 8 Sjælsmark Renseanlæg... 10 Lynge

Læs mere

I bilag 2 er tabel med produktions- og forbrugsdata for 2013 og 2014.

I bilag 2 er tabel med produktions- og forbrugsdata for 2013 og 2014. BLOVSTRØD VANDVÆRK I/S Blovstrød Allé 13, 3450 Allerød Telefoner: Vandværk 4817 0136, Formand 4814 1260, Kasserer 4817 1419 e-post: bvv@mail.dk, hjemmeside: www.blvv.dk Bestyrelsens beretning for året

Læs mere

Tømning af bundfældningsog samletanke

Tømning af bundfældningsog samletanke Tømning af bundfældningsog samletanke Lejre Forsyning Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en tømningsordning? Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

Vi tager hånd om vandet

Vi tager hånd om vandet Nordvand Virksomhedsrapport Nordvand virksomhedsrapport Vi tager hånd om vandet FORSIDE Humlebæk Virksomhedsrapport Nordvand Nordvand Virksomhedsrapport. Nordvand leverer drikkevand til ca.. forbrugere

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 5 Kloakfornyelse Indhold 1 Kloakfornyelse... 2 1.1 Plan... 2 1.2 Kloakfornyelse... 2 1.3 Pumpestationer... 3 2 Oplæg til kloakfornyelsesplanlægning...

Læs mere

Hørsholm Kommune. Maj 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper TILLÆG

Hørsholm Kommune. Maj 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper TILLÆG Hørsholm Kommune Maj 2013 REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper PROJEKT Vurdering af kloakeringsprincipper Hørsholm Kommune Projekt nr. 211521 Dokument

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

KOMMISSORIUM. 1. Baggrund. Udfordringerne i vandsektoren

KOMMISSORIUM. 1. Baggrund. Udfordringerne i vandsektoren KOMMISSORIUM Undersøgelse af muligheder for sammenlægning af de kommunalt ejede vandselskaber i Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal i

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold Indledning... 4 Overvågningsansvarlig... 6 Beskrivelse af overvågningsprogrammet... 7 Operationel og daglig brug af programmet... 9 Indledning Dette er den anden

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012.

Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012. Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012. Vandmængder er som anført i skemaet for indvinding/egen produktion, køb af vand, udpumpet total

Læs mere

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Det grønne regnskab viser arten og mængden af energi, vand, råvarer og hjælpestoffer, der indgår i renseanlæggets stofomsætning. Regnskabet beskriver også

Læs mere

Kloakfornyelse i Ulstrup

Kloakfornyelse i Ulstrup Kloakfornyelse i Ulstrup Borgermøde 18. juni 2013 Program Præsentation og indledning Spildevandsplan 2013 Kloakfornyelse i Ulstrup Hvor langt er vi nået med undersøgelser og planlægning Hvad skal Favrskov

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Søtofte Vandværk, General forsamling 2012. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Store Merløse Hallen REFERAT 1. Valg af dirigent a. Kenth Poulsen blev valgt til ordstyrer b.

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd

TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en kommunal tømningsordning? Lemvig Kommune har en obligatorisk tømningsordning, som Lemvig Vand & Spildevand A/S administrerer.

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel Tårnby Kommune Spildevandsplan 2010-2018 December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 1 INDLEDNING...3 2 MÅLSÆTNINGER...5 3 FREMTIDIGE TILTAG I TÅRNBY KOMMUNE...7 3.1 NYANLÆG OG OMBYGNING

Læs mere

Uafhængig revisors erklæring Hørsholm Vand ApS' program for intern overvågning

Uafhængig revisors erklæring Hørsholm Vand ApS' program for intern overvågning pwc Uafhængig revisors erklæring Hørsholm Vand ApS' program for intern overvågning Til ledelsen i Hørsholm Vand ApS og Forsyningssekretariatet Vi har gennemgået Hørsholm Vand ApS' beskrivelse af programmet

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S Betalingsvedtægt for Hjørring Vandselskab A/S Ikrafttrædelse dato 25 maj 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Lovgrundlag og omfang 4 Kapitel 1 Vedtægtens område 4 1.1 Generelt 4 1.2 Vandselskabets anlæg

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2013. Frederikssund Spildevand A/S og Frederikssund Vand A/S

GRØNT REGNSKAB 2013. Frederikssund Spildevand A/S og Frederikssund Vand A/S GRØNT REGNSKAB 2013 Frederikssund Spildevand A/S og Frederikssund Vand A/S Udarbejdet af konsulent Igor Konyk i 2014 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Beskrivelse af virksomheden... 3 Grønt regnskab

Læs mere

INDHOLDET AF MØDET I DAG

INDHOLDET AF MØDET I DAG VELKOMMEN INDHOLDET AF MØDET I DAG Dagsorden: Et par ord om Herning Vand og Herning Kommune, roller, hvem og hvad Strategi for kloakfornyelse i Herning Det planmæssige grundlag (Tillæg nr. 18 til gældende

Læs mere

Notat. Budget 2015 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2015 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 24. oktober 2014 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2015 Middelfart Spildevand Budget 2015 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Kloakseparering Faxe Ladeplads. Grundejermøde. 4. marts 2015

Kloakseparering Faxe Ladeplads. Grundejermøde. 4. marts 2015 Kloakseparering Faxe Ladeplads Grundejermøde 4. marts 2015 Program 1.Orientering om forslaget 2.Orientering om kloakseparering 3.Spørgsmål og dialog 4.Opfølgning og afslutning Korte opklarende spørgsmål

Læs mere

Benchmarking 2015 Guide til spildevandsselskabers indberetning til benchmarking 2015

Benchmarking 2015 Guide til spildevandsselskabers indberetning til benchmarking 2015 Benchmarking 2015 Guide til spildevandsselskabers indberetning til benchmarking 2015 Marts 2014 Version 2.0 Indhold Kapitel 1 Indledning... 3 1.1 Guidens struktur... 3 1.2 Ny screeningsmetode... 3 1.3

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2008-2009.

Bestyrelsens beretning 2008-2009. Bestyrelsens beretning 2008-2009. Så er der igen generalforsamling i Skovby Vandværk. I beretningen vil jeg komme ind på hvilke aktiviteter, der har været hen igennem året, og samtidig indvi jer i nogle

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 20 Sdr. Nærå Vandværk Andelsselskab 12 ejendomme forsynes i Odense Kommune 2 2 Sdr. Nærå Vandværk Sdr. Nærå Vandværk Hjemmeside:

Læs mere

Formandsberetning 2013. Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre

Formandsberetning 2013. Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre 1 Formandsberetning 2013 Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre travlt år; men vi har prøvet at løse opgaverne på bedste måde for vandværket.

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

Vandforsyningens CVR / P nummer: CVR-nr. 31884993. Ravnsnæsvej 231, 2970 Hørsholm Ib Ambrosiusen og Elisabeth Hartelius

Vandforsyningens CVR / P nummer: CVR-nr. 31884993. Ravnsnæsvej 231, 2970 Hørsholm Ib Ambrosiusen og Elisabeth Hartelius TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: 005021-2007 Sagsnavn: Sjælsø Vandværk - myndighedstilsyn Kommune: Gentofte Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Liselotte Ludvigsen og Winnie Remtoft (ref.) Email: lkl@gentofte.dk,

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2010.

Bestyrelsens beretning for 2010. Bestyrelsens beretning for 2010. 2010 har været et tilfredsstillende år for Vemmelev Forlev Vandværk (VFV). Produktion: VFV har i 2010 produceret 167.000 m³ (163 000 m³) drikkevand, af god kvalitet, til

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja TILSYNSRAPPORT Oxby Ho Vandværk Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Hardy Skov E-mail: hask@varde.dk Telefon: 79 94 74 60 Sags nr. 11/1583 Dok. nr. 127918/14 Dato for sidste tilsyn: 30. 08. 2011

Læs mere

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere

BREUM SEPARATKLOAKERING.

BREUM SEPARATKLOAKERING. BREUM SEPARATKLOAKERING. DAGSORDEN. Torsdag den 11. maj 2014, kl. 19.00 21.00 Kulturcenter Østsalling, Breum 19.00 Velkomst Præsentation af bygherrer og entreprenør Jørgen Rasmussen. Præsentation af Skive

Læs mere

Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg

Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg Egevangen 3B, 2980 Kokkedal Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg 1. Generel information ejer og beliggenhed af anlæg Adresse for minerenseanlæggets

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde Birket og Lindet 22. august 2012 Signe Stubs Sognegård, Torrig L.

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde Birket og Lindet 22. august 2012 Signe Stubs Sognegård, Torrig L. Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde Birket og Lindet 22. august 2012 Signe Stubs Sognegård, Torrig L. Program Velkommen ved Lolland Forsyning Orientering om projektet Tidsplan Hvad betyder det

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04)

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) J:\TOJ - GBS\bestyrelsesmøder\28052013\Vedtægter

Læs mere

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 11. februar 2014 Blad nr. SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 11. februar 2014 Blad nr. SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen 1 Fraværende: Jan Christensen, Per Jespersen mødt kl. 08.58 Dagsorden 1.0 Meddelelser fra formanden Intet 1.1 Aflønning af forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer./. Kopi af mail sendt til Nyborg Kommune

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 15 Kloakprojekter Indhold 1 Oversigt over kloakprojekter... 2 1.1 Vejafvanding i Jægerspris Nord... 3 1.2 Udløbspumpestation på Linderupvej... 4 1.3

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD. NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget.

FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD. NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget. FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget. Vandværksforeningen er ikke en kontrol- eller tilsynsmyndighed. Det ligger ved Kommunen. Eksisterende lovgivning:

Læs mere

Dagsorden. Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3.

Dagsorden. Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Dagsorden Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem er vi Thisted Vand:

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1 Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Dagsorden 1. Indledning 2. Spildevandsplan 3. Ny renseanlægsstruktur 4. Projektomfang

Læs mere

Beretning for 2011. Følgende emner vil indgå i beretningen for 2011:

Beretning for 2011. Følgende emner vil indgå i beretningen for 2011: Beretning for 2011 (Det talte ord gælder) Indledning 2011 har vi lagt bag os for snart et par måneder siden, og det er nu tid til at foretage den årlige status på året der er gået. Det har i lighed med

Læs mere

Spildevandsplan 2008. Ny spildevandsplan til Allerød. Allerød Kommune. - færre oversvømmelser og bedre natur

Spildevandsplan 2008. Ny spildevandsplan til Allerød. Allerød Kommune. - færre oversvømmelser og bedre natur Spildevandsplan 2008 Ny spildevandsplan til Allerød - færre oversvømmelser og bedre natur Allerød Kommune 1 Spildevandsplan 2008 vedtaget af Allerød Kommunes Byråd på møde den 19. november 2008. Spildevandsplan

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 I Idrætsforeningens klubhus Præstegårdsvej 19 b. 3080 Tikøb. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. a. Valg

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

Generalforsamling. 30. Maj 2013

Generalforsamling. 30. Maj 2013 Generalforsamling 30. Maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller

Læs mere

Usserød Renseanlæg Hørsholm Kommune Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm

Usserød Renseanlæg Hørsholm Kommune Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Å-MÅL PROGRAMMET - Eksisterende forhold - Forslag til opgradering og etablering af nye målestationer - Dataformidling og modellering Maj - 2008 NHJ_05/05-2008 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND OG FORMÅL

Læs mere

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH)

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH) Referat: Bestyrelsesmøde den 24-03-2014 For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse Klokken 17.00 19.00 Deltagere: Jens Jørgen Nygaard

Læs mere

Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening. Vedtægter 2004

Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening. Vedtægter 2004 Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening Vedtægter 2004 # Redaktionelle ændringer foretaget efter generalforsamling 2010 Side 1 Oversigt 1. Navn hjemsted og værneting 2. Formål 2.a 2.b

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Vi har 1266 forbrugere tilsluttet Skovby Vandværk, hvilket er en stigning på 43 i forhold til året før. Der er blevet udpumpet 140.000 m 3 i 2013. Vandforbruget er stabilt,

Læs mere

Generalforsamling. 27. Maj 2014

Generalforsamling. 27. Maj 2014 Generalforsamling 27. Maj 2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04 C:\Users\gbs\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary

Læs mere

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse Fredericia Kommune Att. Karsten Damm 20. januar 2014 Sag 12/05565 / CF E-mail: karsten.damm@fredericia.dk; kommunen@fredericia.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84 HTH Revision APS Ådalen 27 5863 Ferritslev Tlf. 6598 1905 Fax 6598 2675 torben@hthrevision.dk CVR. nr.: 21 85 94 43 Bank: Spks. Faaborg Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Læs mere

DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE

DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE HELST DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE b Ansvar b Adgang b Afhjælpning Hvornår og hvorfor skal du helst installere rensebrønde? Loven siger, at du skal sørge for, at det er muligt at rense dine kloakker

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 1. April 2015 Bestyrelsen: Bestyrelsens beretning for 2014 Velkommen til generalforsamlingen i Næsby Vandværk (Den 81) Onsdag den 8. april 2015 Jørgen Skov døde den 7. august 2014 efter lang tids sygdom.

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2.

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2. Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem

Læs mere